ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ"

Transcript

1 ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Απιθμ.Ππωη.:. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ - ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ:: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΛΗΡΧΜΧΝ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΔΝΙΥΤΔΧΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΔΧΝ () Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 1: «Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ» Δηδηθφο Πηφρνο 1.2.: «Ξαξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & βειηίσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο Γεκνζίνπ ηνκέα κε ρξήζε ΡΞΔ» ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΔΥΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΞΝΔΟΓΝ ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΙΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ (PORTAL) ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ YΠAAT ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «Τςειήο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Αγξνηηθέο Φεθηαθέο Τπεξεζίεο (e-τπαασ)» Απφθαζε Έληαμεο: /Φ6874-Α2, 18/11/2010, Κσδηθφο Ο.Π..: Κσδηθφο CPV: , Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: 34 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Πξνυπνινγηζκφο: ,00 ΔΤΡΧ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%) Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο

2 Δίδνο Γηαδηθαζίαο: Ηκεξνκελία Απνζηνιήο γηα Γεκνζίεπζε: Ηκεξνκελίαο Γεκνζίεπζεο ζηνλ Ηκεξήζην Σχπν: Ηκεξνκελία αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή δηεπθξηλήζεσλ επί ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο: Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξά Πηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ ΔΘ (ΔΔΔΘ): /../2011 Πην ΦΔΘ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: /../2011../../2011../../2011 ψξα Διιάδνο..:.. Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., Γνκνθνχ 5, Αζήλα, Διιάδα Γξαθείν.. Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ:../../2011 ψξα Διιάδνο:..:.. Αλαζέηνπζα Αξρή: Φνξέαο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην έξγν (Φνξέαο Λεηηνπξγίαο) Παξαιαβή πξνθήξπμεο: Δίδνο ζχκβαζεο: Σαμηλφκεζε θαηά CPV: Κξηηήξην επηινγήο Αλαδφρνπ: Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο Σφπνο Παξάδνζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Υξφλνο Τινπνίεζεο Γηάξθεηα Έξγνπ Υξεκαηνδφηεζε «ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΙΖΟΥΚΥΛ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΥΛ ΔΛΗΠΣΔΥΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΓΓΖΠΔΥΛ» (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.) Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., Γνκνθνχ 5, Αζήλα, Διιάδα Γξαθείν.. ηει: , fax: , Πχκβαζε πεξεζηψλ Θαηεγνξία (ζχκθσλα κε Νδεγία 2004/18/ΔΘ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο) 7: πεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο (Θχξην Ιεμηιφγην), (Ππκπιεξσκαηηθφ Ιεμηιφγην) Ππκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23% % ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., Θαηά ηφπνπο Λνκαξρηαθέο πεξεζηέο 34 κήλεο Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Τεθηαθή Πχγθιηζε», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ, απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. Νη δαπάλεο ηνπ Έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ΠΑΔ 182/8 Νη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο πξνθήξπμεο

3 Γιακήπςξη Ανοικηού Γιεθνούρ Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΙΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ (PORTAL) ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ YΠAAT ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΟ Α : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Η ΠΡΑΞΗ «ΤΦΗΛΗ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΦΗΦΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (ΔΤΠΑΑΣ)» Η ΤΠΟΓΟΜΗ ΣΠΔ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΟΠΔΚΔΠΔ & ΤΠ.Α.Α.Σ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ & ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΟΠ ΚΑΙ ΣΥΟΙ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ & ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΜΔΝΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΈ ΤΠΗΡΔΊΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΠΌΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΡΗΗ, ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΥΡΗΣΝ ΓΙΔΚΠΔΡΑΊΧΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΝ ΤΝΑΛΛΑΓΝ ΠΡΟΧΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΉ ΚΑΙ ΣΟΥΔΤΜΈΝΗ ΠΑΡΟΥΉ ΤΠΗΡΔΙΝ ΑΦΆΛΔΙΑ ΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΝ ΤΠΗΡΔΙΝ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΣΗΣΑ ΜΔ ΣΡΊΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΌ ΟΛΟΚΛΉΡΧΗ (INTEGRATION) ΛΧΝ ΣΧΝ ΤΣΗΜΆΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΝ ΣΧΝ ΤΠΟΈΡΓΧΝ ΣΗ ΠΡΆΞΗ ΠΟΤ ΑΠΔΤΘΌΝΟΝΣΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΌ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΌ ΤΝΣΔΛΔΣΈ ΜΈΧ ΣΟΤ PORTAL EΤΠΑΑΣ ΤΠΟΤΣΉΜΑΣΑ & ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΉ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΉ & ΠΑΡΟΤΊΑΗ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΌ ΠΔΡΙΔΥΟΜΈΝΟΤ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΔΙΑΓΧΓΉ/ΓΙΑΥΔΊΡΙΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΈΝΟΤ & ΡΟΝ ΔΡΓΑΊΑ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΓΙΔΠΑΦΝ ΚΑΙ ΓΙΑΌΝΓΔΗ ΜΔ ΣΑ ΣΡΊΣΑ ΤΠΟΤΣΉΜΑΣΑ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΊΡΙΗ ΥΡΗΣΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΠΌΛΗ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΒΆΔΧΝ ΓΔΓΟΜΈΝΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΡΥΔΙΧΝ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΤΠΟΣΉΡΙΞΗ ΣΗ ΓΙΟΊΚΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΉ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΈ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΔΝΙΚΈ ΑΠΑΙΣΉΔΙ ΔΙΓΙΚΈ ΑΠΑΙΣΉΔΙ ΥΡΉΣΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΠΌΛΗ ΑΦΆΛΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΝ ΤΠΗΡΔΙΝ ΛΧΝ ΣΧΝ ΤΠΟΈΡΓΧΝ ΣΗ ΠΡΆΞΗ ΓΔΝΙΚΆ ΔΙΓΙΚΆ ΜΈΣΡΑ ΑΦΆΛΔΙΑ ΟΛΟΚΛΉΡΧΗ

4 8.1 ΑΡΥΈ ΟΛΟΚΛΉΡΧΗ ΟΛΟΚΛΉΡΧΗ ΜΔ ΣΑ ΛΟΙΠΆ ΤΠΟΈΡΓΑ ΣΗ ΠΡΆΞΗ ΔΚΠΑΊΓΔΤΗ ΓΡΆΔΙ ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΆΔΙ ΤΛΟΠΟΊΗΗ ΈΡΓΟΤ ΥΡΟΝΟΓΙΆΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΊΗΗ ΈΡΓΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΉ ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ EΡΓΟΤ ΘΈΗ Δ ΠΛΉΡΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΉ ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΠΌΛΗ ΠΔΡΊΟΓΟ ΔΓΓΌΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΉΡΗΗ (ΠΔ) ΤΠΗΡΔΊΔ ΠΔΡΙΓΟΤ ΔΓΓΌΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΉΡΗΗ ΣΉΡΗΗ ΔΓΓΤΗΜΈΝΟΤ ΔΠΙΠΈΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΝ (SLA) ΔΠΊΠΔΓΑ ΤΠΟΣΉΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ ΣΟΤ ΤΝΛΟΤ ΣΟΤ ΤΣΉΜΑΣΟ ΤΠΗΡΔΊΔ ΑΝΑΒΆΘΜΙΗ - ΤΝΣΉΡΗΗ ΑΝΑΦΟΡΈ ΤΣΉΜΑΣΟ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗΗ, ΔΝΣΟΠΙΜ ΚΑΙ ΈΛΔΓΥΟ ΛΟΙΠΈ ΤΠΟΥΡΔΔΙ ΑΝΑΓΥΟΤ ΣΑ ΠΛΑΊΙΑ SLA ΡΗΣΡΔ ΥΉΜΑ ΓΙΟΊΚΗΗ ΈΡΓΟΤ ΣΠΟ ΤΛΟΠΟΊΗΗ - ΠΑΡΆΓΟΗ ΈΡΓΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΔΡΓΟΤ ΜΔΡΟ Β : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΘΔΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΑΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

5 4.3 ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΝΣΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΜΑΣΑΙΧΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΔΓΓΤΗΔΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΔΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΚΡΙΣΗΡΊΧΝ ΠΟΙΟΣΙΚΉ ΔΠΙΛΟΓΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ

6 ΜΔΡΟ Α : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - 6 -

7 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ζηελ Ρερληθή ηνπ Ξξνζθνξά κία Ρερληθή Ιχζε πνπ ζα θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλαθεξφκελεο ζην Κέξνο Α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο Γηθηπαθήο Ξχιεο θαη ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα αζθάιεηαο, απφδνζεο, δηαζεζηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ξξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ηεο Ξχιεο θαζψο θαη νη ινηπέο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη νινθιήξσζεο ζπζηεκάησλ κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο ελέξγεηεο θαη ζηηο κεζνδνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο ζε θάζε θάζε πινπνίεζεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ ελφηεηα ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ πληνκνγξαθίεο - γεληθά ΔΔ Δςπωπαϊκή Ένωζη ΔΔΔΔ Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ / επίζημο ένηςπο όπος δημοζιεύεηαι η Νομοθεζία, καθώρ και διοικηηικέρ ππάξειρ, ανακοινώζειρ, πποκηπύξειρ κλπ, πος έσοςν νομικέρ ή άλλερ δεζμεύζειρ για ηα κπάηη μέλη ή αςηούρ πος αθοπούν. ΔΟΦ Δςπωπαϊκόρ Οικονομικόρ Υώπορ ΔΠ ΧΣ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Φηθιακή ύγκλιζη» ΔΣΠΑ Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ ΔΥΓ ΧΣ Διδική Τπηπεζία Γιασείπιζηρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Φηθιακή ύγκλιζη» Οπγανιζμόρ Πληπωμών Δλέγσος Κοινοηικών Δνιζσύζεων Πληπωμών και Δγγςήζεων ΝΠΓΓ Νομικό Ππόζωπο Γημοζίος Γικαίος ζύμθωνα με ηο ελληνικό δίκαιο ΝΠΙΓ Νομικό Ππόζωπο Ιδιωηικού Γικαίος ζύμθωνα με ηο ελληνικό δίκαιο ΣΑΔ ςλλογική Απόθαζη Έπγος ΤΠΔ Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών ΥπΑΑΤ Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων ΒΓ Γ/λζε(ο) ΣηΔ. ΔΣ ΟΠΣ πληνκνγξαθίεο Έξγνπ Βάζη/ειρ Γεδομένων Γιεύθςνζη(ρ) ςμβούλιο ηηρ Δπικπαηείαρ Δλεγκηικό ςνέδπιο Ολοκληπωμένο Πληποθοπιακό ύζηημα Οξηζκνί δηαθεξχμεσλ ηνπ Αλάδνρνο Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Αλαζέηνπζα Αξρή Αληίθιεηνο Ν Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε Πχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ρν πξφζσπν πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ

8 Αξηζκφο Γηαθήξπμεο Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαθήξπμε Δπηηξνπέο Πξνκεζεηψλ Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δπηηξνπέο Δλζηάζεσλ Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο Ν αξηζκφο Ξξσηνθφιινπ ηεο απφθαζεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ Ζ Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 38 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ. Ρν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. Νη επηηξνπέο πξνκεζεηψλ ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ππέρνπλ ηε ζέζε ησλ Δπηηξνπψλ αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ην άξζξν 38 ηνπ ΞΓ 118/2007 Νη επηηξνπέο ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ππέρνπλ ηε ζέζε ησλ Δπηηξνπψλ Ξαξαιαβήο θαηά ην άξζξν 38 ηνπ ΞΓ 118/2007 Νη επηηξνπέο ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ππέρνπλ ηε ζέζε ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαηά ην άξζξν 38 ηνπ ΞΓ 118/2007 Δπίζεκε γιψζζα ηεο Πχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε/νη Πχκβαζε/εηο είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα/ εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Έξγν Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε πνέξγνπ 1 Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Κχξηνο ηνπ Έξγνπ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ χκβαζε πκβαηηθά ηεχρε πκβαηηθφ Σίκεκα «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.»Θ..Α. κε αξ /99 (ΦΔΘ 61/Β/00) Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). Ρν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε Πχκβαζε, β. ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, γ. ηε Γηαθήξπμε. Ρν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο Πχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 2.1 Η ΠΡΑΞΗ «ΤΦΗΛΗ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΦΗΦΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (ΔΤΠΑΑΣ)» Ρν πνέξγν 1 απνηειεί κέξνο κίαο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο ηεο - 8 -

9 πιήξνπο κεηαβνιήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θξαηηθνχο ζπληειεζηέο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο (επνπηεπφκελνη θνξείο θαη δηεπζχλζεηο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, αιιά θαη άιισλ πνπξγείσλ) πξνο ηνπο παξαγσγηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ζπληειεζηέο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηνπο πνιίηεο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο θαηαλαισηέο. Ζ πξνζπάζεηα απηή έρεη απνηππσζεί ζην εγθεθξηκέλν Ρερληθφ Γειηίν ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν «ςειήο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο Αγξνηηθέο Τεθηαθέο πεξεζίεο (eπααρ)» θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ πνέξγα: πνέξγν Ρίηινο ΑΛΑΞΡΜΖ ΔΛΗΑΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ (PORTAL) ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ Ξιεξνθφξεζεο, Ζιεθηξνληθψλ πεξεζηψλ YπAAT θαζψο θαη Αζθάιεηαο θαη Νινθιήξσζεο Ππζηεκάησλ ηνπ Έξγνπ Ζιεθηξνληθέο πεξεζίεο Κεηξψνπ Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ θαη Κεηξψνπ Δκπφξσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ & Γηαζχλδεζεο ησλ Ινηπψλ Κεηξψσλ ηνπ ΞΑΑΡ Αλάπηπμε Δπθπνχο Ππζηήκαηνο Ιήςεο Απνθάζεσλ Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (BI) κέζσ Δζληθήο Γεσβάζεο δπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηάζεζε ελδεηθλπφκελσλ πξνγξακκάησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ 4 Δζληθφ Πχζηεκα Ηρλειαζηκφηεηαο Ρξνθίκσλ (Δ.Π.Η.Ρ.) Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθαιίζεσλ θαη απνδεκηψζεσλ ΔΙΓΑ, αλάπηπμε δηεπαθψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην ΚΑΑΔ & ΚΔΓΞ θαη ηα ππνζπζηήκαηά ηνπ Ξαξνρή ππεξεζηψλ ηειεπηζθφπεζεο θαη θσηνεξκελείαο γηα ηελ πξφβιεςε θαη αλάιπζε θηλδχλσλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, γεσξγία αθξηβείαο θαη θαηαιιειφηεηαο ρσξνζέηεζεο Α.Ξ.Δ. θαη Αγξνηνπξηζκνχ Αλάπηπμε εληαίνπ ζπζηήκαηνο γεσπιεξνθνξηαθψλ εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη νξηνζέηεζεο αγξνηηθψλ δσλψλ ηεο Σψξαο Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο ησλ αγξνηηθψλ ηδηνθηεζηψλ γηα ηηο πεξηνρέο εληφο Δπνηθηζηηθνχ Αξρείνπ Ξξνκήζεηα ιηθνχ & Ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνέξγσλ ηεο Δγθξηζείζαο Ξξάμεο 10 πνζηήξημε ινπνίεζεο Ξξάμεο, Ξξνδηαγξαθέο, Δηδηθέο Δξγαζίεο - 9 -

10 Δηθφλα 1 Ρν έξγν: «ςειήο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο Αγξνηηθέο Τεθηαθέο πεξεζίεο (eπ.α.α.ρ)» Ρν πνέξγν 1 απνηειεί αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ελψ ηα ππφινηπα πνέξγα ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελα μερσξηζηψλ δηαγσληζκψλ θαη ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. Ξαξφια απηά, ε εληαία δηαδηθηπαθήο πχιε ζα απνηειεί ηελ πιαηθφξκα, κέζσ ηεο νπνίαο ζα παξέρεηαη πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο φισλ ησλ ππφινηπσλ πνέξγσλ ηεο Ξξάμεο. Τπνέξγν 1: Ζ αλάπηπμε ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο πααρ πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ηεχρνο δηαθήξπμεο. Ρν παξφλ έξγν έρεη δηθαηνχρν ην πααρ, αιιά νη θνξείο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε eπααρ γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο ηνπ ζπληειεζηέο ηεο Αγξνηηθήο νηθνλνκίαο είλαη νη Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. θαη ν ΔΙΓΑ. Τπνέξγν 2: κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο πεξεζίεο Κεηξψνπ Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ θαη Κεηξψνπ Δκπφξσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ & Γηαζχλδεζεο ησλ Ινηπψλ Κεηξψσλ ηνπ ΞΑΑΡ». Ρν παξφλ ππνέξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ δηαδξαζηηθήο αιιειεπίδξαζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη άκεζεο δηαζεζηκφηεηαο πξνο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη φινπο ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο γηα πιήξε θαη βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηνπο θνξείο κέζσ ηεο πξάμεο. Αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο φινπ ηνπ έξγνπ θαη απνηειεί ην ελδηάκεζν ζηάδην γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο (δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα) κε ηα επηκέξνπο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ. Αθφκε ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ Κεηξψνπ Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (ΚΑΑΔ) θαη Κεηξψνπ Δκπφξσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (ΚΔΓΞ) παξέρνληαο ρξήζηκεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο αγξφηεο & άιινπο θνξείο. Ππγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ε ςεθηαθφο θάθεινο αγξφηε θαη εκπφξνπ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Τπνέξγν 3: κε ηίηιν «Αλάπηπμε Δπθπνχο Ππζηήκαηνο Ιήςεο Απνθάζεσλ Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (BI) κέζσ Δζληθήο Γεσβάζεο δπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηάζεζε ελδεηθλπφκελσλ πξνγξακκάησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ». Ρν πξνηεηλφκελν Πχζηεκα

11 Ιήςεο Απνθάζεσλ θαη Θαιιηεξγεηηθψλ ζα παξέρεη αθελφο ζχγρξνλεο, νινθιεξσκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο παξαγσγήο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζσ ηνπ Business intelligence System ζπζρεηίδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο Δζληθήο Γεσβάζεο Γπλεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Αθεηέξνπ, ζα εμαζθαιίδεη γηα ηνλ επελδπηή ηε κέγηζηε απφδνζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξαξαγσγηθψλ Ξξαθηηθψλ, ηθαλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηνπο θαλφλεο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο (Θαλ. ΔΘ 73/2009). Τπνέξγν 4: κε ηίηιν «Δζληθφ Πχζηεκα Ηρλειαζηκφηεηαο Ρξνθίκσλ (Δ.Π.Η.Ρ.)». Πηφρνο ηνπ παξφληνο ππνέξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην Δζληθφ ζχζηεκα Ηρλειαζηκφηεηαο, Αζθάιεηαο θαη Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ θαη ζα είλαη ην απνθιεηζηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ειέγρεηαη θαη ζα παξαθνινπζείηαη ηφζν ε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή φζν θαη θάζε επφκελν ζηάδην κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε. Έλαο απφ ηηο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη ε παξνρή εχρξεζηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ κεραληζκνχ ηρλειαζηκφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ παξαγσγή θάζε πξντφληνο. Τπνέξγν 5: κε ηίηιν «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθαιίζεσλ θαη απνδεκηψζεσλ ΔΙΓΑ, αλάπηπμε δηεπαθψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην ΚΑΑΔ & ΚΔΓΞ θαη ηα ππνζπζηήκαηά ηνπ». Ρν παξφλ ππνέξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αζθάιηζεο θαη θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ ΔΙΓΑ θαζψο θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο παξαγσγηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ζπληειεζηέοαζθαιηζκέλνπο ΔΙΓΑ. Ππγθεθξηκέλα ην λέν ζχζηεκα ζα δηαζθαιίζεη ηελ ελνπνίεζε - κεηάπησζε δεδνκέλσλ ησλ επηκέξνπο δηαθνξεηηθψλ ππνζπζηεκάησλ αζθάιηζεο ηνπ ΔΙΓΑ, ηαπηφρξνλα κε βειηηζηνπνίεζε θαη επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο λέεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΔΙΓΑ, ζχκθσλα κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ αθνξνχλ ζηελ εμπγίαλζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ γεσξγναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη ηέινο ζα ππνζηεξίμεη ηελ αζθαιή, άκεζε αληαιιαγή θαη ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα θαη ησλ άιισλ ππνέξγσλ θαη ελζσκαηψλνληαη ζαλ πιεξνθνξίεο ζην ΚΑΑΔ & ΚΔΓΞ (ππνέξγν 2). Τπνέξγν 6: κε ηίηιν «Ξαξνρή ππεξεζηψλ ηειεπηζθφπηζεο θαη θσηνεξκελείαο γηα ηελ πξφβιεςε θαη αλάιπζε θηλδχλσλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, γεσξγία αθξηβείαο θαη θαηαιιειφηεηαο ρσξνζέηεζεο Α.Ξ.Δ. θαη Αγξνηνπξηζκνχ». Ρν παξφλ ππνέξγν αθνξά ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ ηεο Ρειεπηζθφπεζεο/Φσηνεξκελείαο θαζψο θαη ηεο ρξήζεο ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζχγρξνλεο θαη νινθιεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πξφβιεςε θαη αλάιπζε θηλδχλσλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, γεσξγία αθξηβείαο θαη θαηαιιειφηεηαο ρσξνζέηεζεο ΑΞΔ θαη Αγξνηνπξηζκνχ θαη αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηνπο παξαγσγηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ζπληειεζηέο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Τπνέξγν 7: κε ηίηιν «Αλάπηπμε εληαίνπ ζπζηήκαηνο γεσπιεξνθνξηαθψλ εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη νξηνζέηεζεο αγξνηηθψλ δσλψλ ηεο Σψξαο». Ρν ππνέξγν αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο γεσπιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηφζν ηα εδαθνινγηθά δεδνκέλα φζν θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ αγξνηηθψλ δσλψλ ηεο ρψξαο. Ρν ζχζηεκα απηφ ζα έρεη δπλαηφηεηα ζπλαιιαγήο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ζα ηνπο παξέρεη γεσρσξηθά πξνζδηνξηζκέλεο απαληήζεηο ζηα αηηήκαηα πνπ απηφκαηα ζα ζέηνπλ. Τπνέξγν 8: κε ηίηιν «Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο ησλ αγξνηηθψλ ηδηνθηεζηψλ γηα ηηο πεξηνρέο εληφο Δπνηθηζηηθνχ Αξρείνπ». Ρν ππνέξγν πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο γεσπιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο γαηψλ επνηθηζηηθνχ αξρείνπ (Δ.Α.) θαη ην νπνίν αθνξά ηδηνθηήηεο θπξίσο αγξφηεο. Ν ζθνπφο ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο πιήξεο ςεθηαθφο θηεκαηνινγηθφο θάθεινο γηα θάζε ηδηνθηεζία ηνπ Δ.Α. ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη φιε ηελ απαξαίηεηε ρσξηθή θαη αιθαξηζκεηηθή πιεξνθνξία πνπ ραξαθηεξίδεη έλα αγξνηεκάρην

12 Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην έξγν ζα ελζσκαηψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο- παξαρσξεηήξηα θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ζηελ ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Δ.Α. Τπνέξγν 9: κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα ιηθνχ & Ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνέξγσλ ηεο Δγθξηζείζαο Ξξάμεο». Ρν παξφλ ππνέξγν αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπζηεκηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ βάζεσλ δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη απξφζθνπηα ε αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ ππνέξγσλ ηεο παξνχζαο πξάμεο. Θχξηνο ζθνπφο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη επέθηαζε, αλαβάζκηζε θαη πξνκήζεηα λέσλ. Ρν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ζα εγθαηαζηαζεί ζηα Data Room ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. θαη ηνπ ΞΑΑΡ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 100% ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ ηειεπηθνηλσληαθή πξφζβαζε ζα παξέρεηαη κέζσ ηνπ επίζεκνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο φινπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ΠΕΔΜΗΠ. 2.2 Η ΤΠΟΓΟΜΗ ΣΠΔ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ Πην θηίξην ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο επί ηεο νδνχ Γνκνθνχ 5, ζηνλ 3ν φξνθν ζηεγάδεηαη ην I.D.C (Internet Data Center) ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ηεξψληαο ηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο θπζηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αζθάιεηαο (Πχζηεκα Διεγρφκελεο Ξξφζβαζεο, Ξαξαθνινχζεζεο, Ξπξφζβεζεο - Ξπξνπξνζηαζίαο, Αδηάιεηπηεο Ξαξνρήο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηζκνχ). O ΝΞΔΘΔΞΔ, ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλ. 1233/2007 ηεο Δπηηξνπήο, εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ (ISMS), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ISO 27002, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ ΡΞΔ, ζηα δίθηπα, ππνινγηζηηθά θέληξα, θξίζηκα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηειηθνί ρξήζηεο ( > 500 desktops & 600 laptops). Ρν IDC θηινμελεί ηα δπν βαζηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Νξγαληζκνχ, ην Ν.Ξ.Π.Δ.Α.Δ, πνπ είλαη έλα WEB GIS Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα γηα ηελ παξαιαβή, επεμεξγαζία, έιεγρν θαη πιεξσκή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθκεηάιιεπζεο θαη ην Ν.Ξ.Π.Α.Α., ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηαρείξηζεο θαη ησλ Ξιεξσκψλ ηνπ Ξξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Ξ.Α.Α ) θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο (Δ.Ξ.ΑΙ ). Ζ αλάπηπμε ηνπ Ν.Ξ.Π.Δ.Α.Δ έρεη γίλεη ζε πεξηβάιινλ Oracle Forms 10g, Oracle Reports 10g, Oracle DB 10g, Oracle Spatial θαη ismart (Web GIS). Κέξνο ησλ εθαξκνγψλ έρεη αλαπηπρζεί θαη ζε πεξηβάιινλ Oracle Database Server 10g release 1 (64 bit) θαη JDeveloper Studio Edition Version Δπίζεο ιεηηνπξγεί GIS ζχζηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εληαία βάζε ζην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (DBMS) ηεο ORACLE θαη ηνπ module ORACLE SPATIAL θαη βαζίδεηαη ζηελ i-smart5 πιαηθφξκα ςεθηνπνίεζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ΝΞΠΑΑ έρεη γίλεη ζε πεξηβάιινλ Oracle Database Server 10g θαη JDeveloper Studio Edition Version 10. Ρν ΝΞΠAE είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε 10 Application Servers, 2 DataBase ζε ηερλνινγία RAC, SAN (31 TB), ελσ ην ΝΞΠΑΑ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε 2 AS, 2 DB ζε ηερλνινγία RAC, SAN (10 TB). Ν αλαιπηηθά ν εμνπιηζκφο ηνπ I.D.C πεξηιακβάλεη: 36 servers HP Proliant (DL 380, rx6600, DL 585. ML 350, DL 380 G5, DL 580, DL 360 G5, ML 330, 1 BLADE server Blade System c7000 ( κε 19 Proliant BL460c servers ), 5 HP Storage Works MSA1000, EVA8000, EVA4400 EVA6100, 3 HP Storage MSL4048 Tape Library, Works MSL6000 Tape Library, 16 SAN Switches HP Storage Works, Cisco Catalyst, HP Procurve, 4 Firewall Cisco ASA ( 5540,5520,5510), 5 Accelarators Exinda 6010,2 Load balancers/local traffic managers F5 BigIP

13 Νη DataBase Servers είλαη ζπλδεδεκέλνη κε Storage (ζχζηεκα απνζήθεπζεο SAN) κέζσ νπηηθψλ ηλψλ. Νη routers ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο γξακκήο ζπγρξνληζκνχ κε ην Disaster Recovery Site, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ VPN αλάκεζα ζηελ Θεληξηθή πεξεζία θαη ζηα Λνκαξρηαθά θαη Ξεξηθεξεηαθά Γξαθεία. Ρα switches ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ζπλδέζεηο ζην επίπεδν DMZ, γηα ηελ ζχλδεζε ησλ Δμππεξεηεηψλ θαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ ηνπηθψλ ρξεζηψλ. Ρα Firewalls ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ζπλδέζεηο ζην VPN, γηα ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα, γηα ηελ επηθνηλσλία IDC-DRS. Ρα Exinda ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηακεηαγσγήο Ρέινο, ζην I.D.C., έρεη εγθαηαζηαζεί πιήξεο θαισδίσζε ειεθηξηθψλ παξνρψλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή standards γηα πνινγηζηηθά Θέληξα (δηαρσξηζκφο θαισδίσζεο δεδνκέλσλ, αζζελψλ θαη ηζρπξψλ ξεπκάησλ, ινηπψλ ζσιελψζεσλ θιπ.). Ζ δηθηπαθή θαισδίσζε είλαη δνκεκέλε θαηεγνξίαο UTP Level 6. Δπίζεο, ζην I.D.C ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ πξνθεηηαη λα κεηαθεξζεί ν εμνπιηζκφο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ΑΓΟΝΓΖ θαη πεξηιακβάλεη: 9 HP PROLIANT DL 380 G6, 2 DELL POWEREDGE R900, 5 IBM XSER345, 1 HP PROLIANT 380G4, 1 IBM FAST T700 STORAGE DS4400, 1 EMC CLARION CX-3-20F, 1 CISCO CATALYST 4500, 1 CISCO FIREWALL PIX515E-UR-FE, 1 IBM 4560SLX LTO TAPE LIBRARY Αλαθνξηθά κε ην ζπζηεκηθφ Ινγηζκηθφ θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ν ΝΞΔΘΔΞΔ ρξεζηκνπνηεί Windows Microsoft 2003 Ent Edition kai Oracle 10g (Oracle Database Enterprise Edition, Oracle Spacial, Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, Real Application Clusters, Oracle Tuning+diagnostic option). Δπίζεο δηαζέηεη 4 άδεηεο ismart Ent Edition θαη γηα server δηαζέηεη Microsoft Exchange Server Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε ππνδνκή ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. είλαη ζεκαληηθή θαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ σο ASP (Application Service Provider) γηα φιν ην ΞΑΑΡ, απαηηεί νξηζκέλεο εμεηδηθεπκέλεο κεηαβνιέο θαη φρη πιήξε εγθαηάζηαζε. Αληίζηνηρα νη ππνδνκέο ησλ ππνινίπσλ θνξέσλ ζα ρξεηαζηνχλ κηα εμεηδηθεπκέλε αλαβάζκηζεο γηα ιεηηνπξγήζνπλ σο DRS ηνπ ASP. 2.3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ Ρν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΛΞΗΓ) κε ηελ επσλπκία «Νξγαληζκφο Ξιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Θνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ, Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.)», ζπζηάζεθε ην 1998 κε ην Λ.2637/1998 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ηέζεθε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγίαο ην 2001, κε έδξα ηελ Αζήλα, ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. Πχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 2045/01 νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. είλαη νη αθφινπζεο: α) Ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ε αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Δ.Ι.Δ.Γ.Δ.Ξ.) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 992/1979 (ΦΔΘ 280 Α ), ε έγθξηζε ηεο πιεξσκήο ηνπο θαη ε έθδνζε εληνιψλ πιεξσκήο ζε βάξνο ηνπ Δ.Ι.Δ.Γ.Δ.Ξ. Ζ ηήξεζε ζηνηρείσλ θαη αξρείσλ ησλ γελνκέλσλ πιεξσκψλ. β) Ζ δηελέξγεηα θάζε είδνπο ειέγρνπ ζρεηηθνχ κε ηε λνκηκφηεηα ησλ πιεξσκψλ θαη ηελ θίλεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάθηεζε ησλ θαηαβιεζέλησλ παξαλφκσο ή αρξεσζηήησο, θαζψο θαη γηα ηελ επηβνιή θάζε λφκηκεο θχξσζεο. γ) Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε πξφηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ, φπσο θαη ε θαηάξηηζε ησλ ηζνδπγίσλ, ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. δ) Ζ εηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ θαη ε έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ εγγπήζεσλ, ηνπο ειέγρνπο θαη ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ελ

14 κέηξα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηηο εηζαγσγέο εμαγσγέο, ζε εθηέιεζε Θαλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ζέκαηα ζπλεξγαζίαο κε άιια πνπξγεία θαη πεξεζίεο θαη Νξγαληζκνχο Ξιεξσκψλ. ε) Ζ έθδνζε θαη ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθψλ πξνθαζνξηζκνχ ηεο εηζθνξάο ζηελ εηζαγσγή θαη ηεο επηζηξνθήο θαηά ηελ εμαγσγή, ε έθδνζε απνζπαζκάησλ απηψλ θαη ε εθρψξεζε (κεηάβαζε) ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζε ηξίηνπο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ζη) Ζ άζθεζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γεσξγίαο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε πνπξγνχ, απφ ηνλ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., σο εληνινδφρνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο αγνξάο θαη εθπνίεζεο πξντφλησλ ηεο αγνξαζηηθήο παξέκβαζεο, ηδία δε ηεο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ, ηεο ζχλαςεο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηειηθήο αμίαο ησλ εθπνηνχκελσλ πξντφλησλ, ηεο εθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ γηα είζπξαμε ή επηζηξνθή δηαθνξψλ, ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνζεκάησλ, ηεο δηαπίζησζεο θαη βεβαίσζεο ειιεηκκάησλ ή πιενλαζκάησλ, θζνξψλ ή αιινηψζεσλ θαη ηεο εηζήγεζεο ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηνλ θαηαινγηζκφ θαηά πεξίπησζε. δ) Ζ θχιαμε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ε είζπξαμε ησλ εγγπήζεσλ ππφ κνξθή κεηξεηψλ γηα ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εηζαγσγήο - εμαγσγήο θαη πξνθαζνξηζκνχ, θαζψο θαη ε θχιαμε θάζε άιιεο εγγχεζεο θαη ε απνδέζκεπζε ή θαηάπησζε απηψλ. ε) Ζ ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ θαηαβνιήο πξνκήζεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλσηέξσ ινγαξηαζκνχ. 2.4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΟΠΔΚΔΠΔ & ΤΠ.Α.Α.Σ Πην π.α.α.ρ έρνπλ αλαπηπρζεί ήδε ή αλαπηχζζνληαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο, πνπ είλαη νη αθφινπζεο κε ηηο εμήο ιεηηνπξγηθφηεηεο: 1. Άδεηεο Παξέθθιηζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο: Πθνπφο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη επεμεξγαζία αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο γηα ρξήζε κε Βηνινγηθνχ Ξνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 2. Άδεηεο Δκπνξίαο θαη παξαγσγήο Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ: Πθνπφο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε άδεηψλ εκπνξίαο θαη παξαγσγήο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Κε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ππνβάιινληαη αηηήζεηο θαη εθδίδνληαη άδεηεο γηα ηέζζεξηο ηχπνη αδεηψλ Ξνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, έμη ηχπνη αδεηψλ εκπνξίαο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη δχν ηχπνη αδεηψλ εκπνξίαο ιηπαζκάησλ. 3. Άδεηεο Κπθινθνξίαο Ληπαζκάησλ: Πθνπφο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ςεθηαθή παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θπθινθνξίαο Ιηπαζκάησλ. 4. Γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα: Πθνπφο ηεο Τεθηαθήο πεξεζίαο είλαη ε on line ελεκέξσζε: α. Ρσλ παξαγσγψλ - δηθαηνχρσλ εληζρχζεσλ Γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηε πνξεία ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο ηνπο (θαηάζηαζε αίηεζεο, πηζαλά ζθάικαηα, χςνο ελίζρπζεο, εκεξνκελία πίζησζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θιπ) β. Ρσλ γεσπφλσλ - ζπκβνχισλ γηα ηηο αηηήζεηο πιεξσκήο ησλ παξαγσγψλ - πειαηψλ ηνπο, κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 5. Βεβαίσζε Δγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ: Πθνπφο ηεο Τεθηαθήο πεξεζίαο είλαη: Λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αγξφηεο / θαηφρνπο αγξνηηθήο γεο, λα εγγξαθνχλ ζην ΚΑΑΔ. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζα πξέπεη: λα επηβεβαηψζνπλ ζηνηρεία ηνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα ζε δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ πααρ, ΝΞΔΘΔΞΔ, ΘΛΑΙ, πνην, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηε

15 δπλαηφηεηα έθδνζεο Βεβαίσζεο Ηδηφηεηαο 'Θαηα Θχξην Δπάγγεικα Αγξφηεο', κεηά απφ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ. 6. Αλαγγειίεο δηαθίλεζεο νπσξνθεπεπηηθψλ: Πθνπφο ηεο Τεθηαθήο πεξεζίαο είλαη ε on-line θαηαρψξεζε ηεο Αλαγγειίαο Γηαθίλεζεο Νπσξνθεπεπηηθψλ 24*7 ρσξίο ηελ αλάγθε παξνπζίαο ζηηο θαηά ηφπνπο ππεξεζίεο ηνπ πααρ θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ επξεκάησλ ησλ ειέγρσλ απφ ηνπο ειεγθηέο ηνπ πααρ. 7. Σειεθσληθή ππνβνιή αίηεζεο Δλίζρπζεο & Γήισζεο Καιιηέξγεηαο/ Δθηξνθήο ΔΛΓΑ 2011: Πθνπφο ηεο ςεθηαθήο ππεξεζίαο απηήο είλαη ε ηειεθσληθή εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, κέζσ ζχλδεζεο ησλ πθηζηακέλσλ ζπζηεκάησλ κε ην ηειεθσληθφ δίθηπν ηνπ ΞΑΑΡ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηειεθσληθνχ αξηζκνχ εμππεξέηεζεο αγξνηψλ 1540, λα ππνβάιινπλ αίηεζε εληαίαο ελίζρπζεο ΝΞΔΘΔΞΔ θαη δήισζεο θαιιηέξγεηαο / εθηξνθήο ΔΙΓΑ ρσξίο κεηαβνιέο ζε αιθαξηζκεηηθά ή γεσρσξηθά δεδνκέλα. Νη Τεθηαθέο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ είλαη ζε παξαγσγηθή ή πηινηηθή ιεηηνπξγία ή θάζε αλάπηπμεο θαη πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζην ζχλνιν ηνπο σο ηα ηέιε ηνπ Ζ ιεηηνπξγία ηνπο ππνζηεξίδεηαη απφ ζπζηήκαηα case management, work flow, ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν θαη document management θαη παξέρνπλ κεγάιν εχξνο back office ζπζηεκάησλ γηα ηελ ςεθηαθή δηαθίλεζε θαη επεμεξγαζία ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ θαθέισλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία θαη απφ ππάιιειν ζε ππάιιειν εληφο ηνπ ΞΑΑΡ θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ ηνπ. Ρν ΞΑΑΡ πινπνηψληαο ην βαζηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ γηα παξαγσγή θαη πξνψζεζε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζρεδηάδεη λα παξαδψζεη εθηφο ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ παξνχζα πξάμε θαη εθηφο ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθνκέλσλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ επηπιένλ 30 ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ξαξαγσγφο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ είλαη ε Γ/λζε Ξιεξνθνξηθήο ηνπ ΞΑΑΡ. Δίλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ παξφληνο έξγνπ λα ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο Integration πξνθεηκέλνπ ην ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξάγνπλ φινη νη θνξείο ηνπ ΞΑΑΡ λα ελζσκαηψλνληαη πιήξσο ζην ππφ θαηαζθεπή θεληξηθφ portal ηνπ ΞΑΑΡ. Σερλνινγηθή πιαηθφξκα ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Ζ θηζηάκελε πιαηθφξκαο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΞΑΑΡ έρεη βαζηζηεί ζε ηερλνινγία Enterprise Java θαη MySQL 5.x. Νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ ππνζπζηήκαηα ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο κε θνηλφ Look n feel θαη ηερλνινγίεο Web 2.0. Ξαξάιιεια ην ζχζηεκα δηαζέηεη κεραληζκνχο BPM (Business Process Management) θαη Workflows ζηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχλ δηαζχλδεζε κε Back Office ππεξεζίεο

16 Ρν ζχζηεκα ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΞΑΑΡ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια (ηξίηα) ζπζηήκαηα. Νη δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο παξέρνληαη κέζσ θνηλψλ αλνηρηψλ πξνηχπσλ φπσο (Web Services, JMS, JMX). Γηα φιεο ηηο Τεθηαθέο πεξεζίεο ππάξρεη δηαζχλδεζε κε ην ππάξρνλ Ζιεθηξνληθφ Ξξσηφθνιιν ηνπ πααρ ην νπνίν εθηφο άιισλ αλαιακβάλεη θαη ην Document Management ηνπ έξγνπ. Ζ Δπηινγή ρξήζεο ηνπ πξσηνθφιινπ ζαλ Document Management ζπζηήκαηνο είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή αθνχ απνηειεί έλα εληαίν ζχζηεκα γηα ηελ δηαρείξηζε εηζεξρνκέλσλ / εμεξρνκέλσλ. Ξαξέρεη έλα εληαίν ειεθηξνληθφ αξρείν γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη αλαδήηεζε φισλ ησλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Νξγαληζκφ, θαη εμαζθαιίδεη κεδεληθφ αξηζκφ ιαζψλ ζηελ απφδνζε αξηζκνχ πξσηνθφιινπ, θαηαξγεί δηπιέο αξηζκήζεηο θαη δηπιέο θαηαρσξήζεηο εγγξάθσλ θαη ειέγρεη ηε θπζηθή θαη ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζή ηνπο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζην έγγξαθν πνπ δεηνχλ. Δπηπιένλ, επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε απφ δηεζπαξκέλα γεσγξαθηθά ζεκεία, ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ εγγξάθσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη εμαζθαιίδεη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πεξηέρνληαη ζην ππνζχζηεκα, αθνχ δελ επηηξέπεη ηελ αιιαγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ παξά κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. Ππλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο επεμεξγαζίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ δηεθπεξαηψλνληαη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο κε παξάιιειε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηφζν ηνπ ηξφπνπ επεμεξγαζίαο ηεο αξρεηνζεηεκέλεο πιεξνθνξίαο φζν θαη ηεο δηαζεζηκφηεηάο ηεο πξνο ηνλ πνιίηε. Αλαιπηηθφηεξα ζε φηη αθνξά ην ηερλνινγηθφ stack ησλ software ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα παξαθάησ: 1. Drools Guvnor - BRMS/BPMS Repository εξγαιείν γηα ηελ δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ (workflows) αιιά θαη ζρεηηθψλ πφξσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ (π.ρ. θαλφλεο, αληηθείκελα κνληέινπ, facts, business rules θ.ά.) δηαηεξψληαο πιήξεο ηζηνξηθφ ζε εθδφζεηο. Δπίζεο δηαζέηεη θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην repository κέζσ webdav. 2. Eclipse Drools - Δξγαιείν ζρεδίαζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζχλδεζήο ηνπ κε ην Drools Guvnor, βαζηζκέλν ζηελ πιαηθφξκα ηνπ eclipse IDE

17 3. Eclipse Birt- Δξγαιείν ζρεδηαζκνχ αλαθνξψλ βαζηζκέλν ζηελ πιαηθφξκα ηνπ eclipse IDE. 4. MySql Workbench- Δξγαιείν δηαρείξηζεο γηα MySql RDBMS ηνπ workflow ζπζηήκαηνο. 5. Sqldevoper θαη Enterprise Manager - Δξγαιεία δηαρείξηζεο γηα ORACLE RDBMS γηα ην business model ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. 6. JBOSS Application Servers 7. Ηιεθηξνληθφ πξσηφθνιιν, δηαρείξηζε εγγξάθσλ: OTS Νη δηεπαθέο ρξήζηε, απνηεινχληαη απφ web ηερλνινγίεο (GWT, jquery, css, (x)html) ζην επίπεδν ηνπ client tier θαη απφ ην vaadin framework θαη ηεο αληίζηνηρεο βηβιηνζήθεο VWF πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπ vaadin θαη άιισλ ρξήζηκσλ widgets (π.ρ. advanced search field), ζην application server tier. To Controller επίπεδν ηνπ framework απνηειείηαη απφ standard java/jee apis ζην application server tier. Γηεπαθέο θαη δηαζχλδεζε κε ηα ηξίηα ππνζπζηήκαηα Πην ίδην πεδίν ππεξεζηψλ, πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη αλαγθαίεο δηαζπλδέζεηο κε ηα πθηζηάκελα back office ζπζηήκαηα ηνπ π.α.α.ρ θαη ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ πνπ ζα είλαη πιένλ εμσζηξεθή, παξέρνληαο πιεξνθνξία αιιά θαη δηαδξαζηηθφηεηα πξνο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Δπίζεο, λα πξνβιεθζεί γηα πινπνηεζεί θαη ε δηαζχλδεζε κε ηα ζπζηήκαηα εθείλα πνπ παξέρνπλ on line πιεξνθνξίεο δεκνζηνπνηήζηκεο ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε. 3. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ & ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 3.1 ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ρν πνέξγν 1, πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, αθνξά ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία κίαο εληαίαο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (Portal) Ζιεθηξνληθήο Ξιεξνθφξεζεο, Ζιεθηξνληθψλ πεξεζηψλ ηνπ YπAAT θαζψο θαη αζθάιεηαο θαη νινθιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ Έξγνπ. Κέζσ ηεο εληαίαο δηαδηθηπαθήο πχιεο απνζθνπείηαη ε παξνρή κηαο επξείαο γθάκαο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αγξφηεο/πνιίηεο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο εληζρχζεσλ απφ ηα Ρακεία Δ.Γ.Ρ.Α.Α. θαη Δ.Γ.Ρ.Δ θαζψο θαη ε παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο θνξείο ηνπ ΞΑΑΡ, ζε άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Ππγθεθξηκέλα κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα πξέπεη: Λα δεκηνπξγεζεί έλα θεληξηθφ ζεκείν πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία Λα δεκηνπξγεζεί έλα δπλακηθφ θαη εμειηζζφκελν εξγαιείν ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΞΑΑΡ κε ηνπο πνιίηεο θαζψο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ ηνκέα αγξνηηθήο νηθνλνκίαο Λα ππάξρεη έλα θεληξηθφ ζεκείν φπνπ ν ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξεί λα εθηειέζεη επηηπρψο κηα ζεηξά ζπλαιιαγψλ ηηο νπνίεο ηψξα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί ζε δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο Νη ζπλεξγαδφκελνη θνξείο ηνπ ΞΑΑΡ λα απνθηήζνπλ έλαλ εληαίν θεληξηθφ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλνρή, ζηελ απιφηεηα θαη ηελ γξήγνξε εμππεξέηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί εθαξκνγέο θαη ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο εμσηεξηθήο αµθίδξνµεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΞΑΑΡ κε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο

18 Γπλεηηθνί απνδέθηεο (σθεινχκελνη) ησλ παξερφκελσλ απφ ηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε ππεξεζηψλ απνηεινχλ: νη επηρεηξήζεηο: Νη επηρεηξεκαηηθνί θαη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ πηζηνπνηήζεηο, επηδνηήζεηο, απνδεκηψζεηο θαη λα εληαρζνχλ ζε κεηξψα ηνπ ΞΑΑΡ (νη θαιιηεξγεηέο, νη πηελν-θηελνηξφθνη, ηρζπνθαιιηεξγεηέο θαη νη αιηείο σο θπζηθά θαη σο λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη νη νξγαλψζεηο ηνπο, νη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, νη ινηπέο επαγγεικαηηθέο νκάδεο ηνπ θιάδνπ (γεσπφλνη, θηελίαηξνη, θιπ) θαη νη ελδηάκεζνη (intermediaries) φπσο ηξάπεδεο, ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξίεο θιπ). νη πνιίηεο: Όινη νη πνιίηεο πνπ ζέινπλ λα ιάβνπλ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε αγξνηηθά δηαηξνθηθά ζέκαηα ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα. ην θξάηνο: Νη θνξείο ησλ ππνέξγσλ, νη ινηπέο δηεπζχλζεηο, θαη ε εγεζία (decisionmakers) ηνπ πααρ, ην ΘΔΞΝ, ηα Ρεισλεία/ πεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ, ν Νξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΝΓΑ), ην «ΔΟΚΖΠ», ην Θηεκαηνιφγην Α.Δ., ε Δζληθή Πηαηηζηηθή πεξεζία, ην Δζληθφ Πχζηεκα Γηαζχλδεζεο Α.Δ. (ΔΠΓ) θαζψο θαη νπνηνδήπνηε θνξέαο επηζπκεί λα ιάβεη δεδνκέλα. Ρα νθέιε απφ ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο πεξηιακβάλνπλ: Ξιεξφηεηα θαη ηππνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο πιεξνθφξεζεο Ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία Ξνιίηε Γηνίθεζεο Ξαξνρή ππεξεζηψλ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο Δμνηθείσζε ηνπ θνηλνχ κε ηε λέα ηερλνινγία Κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο Κείσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ Θξίζηκνη Ξαξάγνληεο Δπηηπρίαο ηνπ Έξγνπ Νη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ είλαη: Ζ νξγάλσζε κηαο ηθαλήο νκάδαο ζηειερψλ πνπ ζα πινπνηήζεη θαη ζα ππνζηεξίμεη ην έξγν Ζ θαηάξηηζε ελφο ξεαιηζηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Ζ θαηάξηηζε ηεο Κειέηεο Αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ έξγνπ Ν πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ππνινίπσλ ππνέξγσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο κε εληαίν ηξφπν Ζ έγθαηξε θαη ζαθήο απνηχπσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ ζηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο θαζψο θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ιχζε πνπ ζα πινπνηεζεί Ζ πιήξεο αλάπηπμε ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο θαη φισλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ ινηπψλ ππνέξγσλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο Ζ θαηάξηηζε ηνπ Πρεδίνπ Γεκνζηνπνίεζεο θαη Ξξνψζεζεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ψζηε λα θαηαζηεί ρξεζηηθφ γηα ην ζχλνιν ησλ αγξνηψλ πνπ αθνξά αιιά θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ πνπ είλαη ή πξφθεηηαη λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ

19 Ζ εθπαίδεπζε ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηελ δηαρείξηζε ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ 3.2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ & ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Ρν παξφλ έξγν (πνέξγν 1) αθνξά ζηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο δηαδηθηπαθήο πχιεο πνπ ζα απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε νληφηεηα ινγηζκηθνχ πνπ ζα θαιχπηεη έλα κεγάιν ζχλνιν ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ θαη ζα παξέρεη κηα επξεία γθάκα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζα παξέρεηαη πιεξνθνξία γηα ηελ ειεθηξνληθή ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε/αγξφηε αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζπλαιιαγή κε ηα επηκέξνπο ΝΞΠ ησλ ηξίησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ πνέξγσλ ηεο Ξξάμεο. Ζ δηαδηθηπαθή πχιε ζα απνηειεί ηε βαζηθή είζνδν ζε θάζε πνιίηε γηα πιεξνθφξεζε ζε εζληθφ επίπεδν γηα ζέκαηα ηνπ αγξφηε θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, θαζψο θαη ην θαλάιη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ εμππεξέηεζεο ηνπ. Αθφκα ζα απνηειεί ηελ πιαηθφξκα κέζσ ηεο νπνίαο ζα παξέρεηαη αζθαιήο πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο φισλ ησλ ππφινηπσλ πνέξγσλ ηεο Ξξάμεο θαη ζα παξέρεη ππεξεζίεο πιήξνπο δηεθπεξαίσζεο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ (e-banking) κε ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ηεο Ξξάμεο. Πην πιαίζην απηφ ν Αλάδνρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πνέξγνπ 1 ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο (security) θαη ηεο νινθιήξσζεο (integration) φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ησλ πνέξγσλ ηεο εγθξηζείζαο πξάμεο παξέρνληαο θαηάιιειεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. Νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο φισλ ησλ ππνινίπσλ πνέξγσλ ζα δηαζέηνπλ αλεμάξηεηε δηεπαθή κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε (front end) ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηε δηεπαθή πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην παξφλ πνέξγν. Νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: Α. Ξαξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο eπααρ κε ζηφρν ηελ πξνβνιή ζεκάησλ αγξνηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηε ζηνρεπκέλε θαη πξνζσνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε θαζψο θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κέζα απφ απηή. Νη ππεξεζίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 4. Ξξνβιεπφκελεο Ζιεθηξνληθέο πεξεζίεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο. Β. Δηδηθή κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ εθαξκνγψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ησλ δηεπαθψλ, ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη φισλ ησλ κέζσλ θαη ησλ ππνδνκψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Γ. Νινθιήξσζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο εγθξηζείζαο πξάμεο κε ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο πινπνίεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ φισλ ησλ αλαδφρσλ φισλ ησλ ππνέξγσλ. Ζ νινθιήξσζε αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ δηεπαθψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, ηελ επζχλε επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (web services) πνπ ζα πινπνηεζνχλ θαζψο θαη ηελ επνπηεία φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε. Ρα ζπζηήκαηα πνπ ζα νινθιεξσζνχλ αθνξνχλ ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζε ιεηηνπξγία θαζψο θαη φια απηά πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ απφ ην ζχλνιν ησλ αλαδφρσλ φισλ ησλ ππνέξγσλ. Γ. Ρελ εγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Φνξέαο Ιεηηνπξγίαο ζηα πιαίζηα ηνπ πνέξγνπ 9 ηεο εγθξηζείζαο πξάμεο, θαζψο θαη ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ αλαδφρσλ ησλ ππφινηπσλ ππνέξγσλ γηα ηελ απνηχπσζε θαη ηθαλνπνίεζε ηπρφλ απαηηήζεψλ ηνπο. Ζ ξνή δεδνκέλσλ ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο eπααρ απεηθνλίδεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα:

20 Δηθφλα 2: Ονή δεδνκέλσλ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο eπααt» Νη σθεινχκελνη ηνπ έξγνπ (πνιίηεο/αγξφηεο, θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηίεο) ζα απνθηνχλ πξφζβαζε ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε eπααρ κέζα απφ νπνηνδήπνηε πξφγξακκα πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν. Πηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε eπααρ ζα ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δεκφζην ραξαθηήξα φπσο π.ρ. ηα λέα & αλαθνηλψζεηο ησλ θνξέσλ. Θα ππάξρνπλ φκσο θαη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο απαηηνχλ ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο απφ ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ φπσο π.ρ. ε ππεξεζία ππνβνιήο αηηήζεσλ/δειψζεσλ. Νη βαζηθέο θαηεγνξίεο αιιειεπίδξαζεο κε ηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε eπααρ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: Γηαδηθαζία 1: Νη σθεινχκελνη ζα επηζθέπηνληαη ηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε eπααρ ψζηε λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε κφλν ζην πεξηερφκελν δεκφζηνπ ραξαθηήξα. Πηε πεξίπησζε απηή ε Γηαδηθηπαθή Ξχιε eπααρ ζα πξνβάιεη σο έμνδν ηα δεδνκέλα πνπ δεηάεη ν επηζθέπηεο ηεο θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ ζ απηή αιιειεπηδξψληαο, εάλ ρξεηαζηεί, κε ηα ππφινηπα ππνέξγα. Γηαδηθαζία 2: Ν πνιίηεο / αγξφηεο ζα επηζπκεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε eπααρ. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ζηείιεη έλα αίηεκα εγγξαθήο ζηε Ξχιε eπααρ ζπκπιεξψλνληαο ην ΑΦΚ ηνπ. Ρν ζχζηεκα αιιειεπηδξά κε ηνλ θαηάινγν ρξεζηψλ λα δηαπηζηψζεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηε βάζε ηεο Ξχιεο eπααρ. Δάλ λαη ζπλερίδεη κε ηελ έθδνζε θαη ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηνπ επηζηξέθεηαη θαηάιιειν κήλπκα. Γηαδηθαζία 3: Ν πνιίηεο / αγξφηεο πνπ επηζπκεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηηο δηαδξαζηηθέο ππεξεζίεο ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο eπααρ. Πηε πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ηξνθνδνηήζεη ηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε κε ηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο ηνπ ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαδξαζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη λα ιάβεη σο έμνδν ην απνηέιεζκα απηψλ. Δηδηθφηεξα απαηηνχληαη: Ζ εγθαηάζηαζε, ε παξακεηξνπνίεζε, ε ιεηηνπξγία θαη ε εθπαίδεπζε ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ. Πηφρνο είλαη λα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα γηα επέιηθηε

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ TEXNIKH ΤΠΗΡΕΙΑ Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 25.430,00 5.848,90 31.278,90 ΙΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ

Σίηινο ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Σίηινο ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΗΜΟΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Back Office... 19

Περιεχόμενα. Back Office... 19 Περιεχόμενα Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο... 3 Φάζε 1: Αλάιπζε Απαηηήζεσλ... 4 Φάζε 2: ρεδηαζκφο ηεο Δθαξκνγήο (Δκθάληζε, Λεηηνπξγηθφηεηα, Πεξηερφκελν)... 6 Φάζε 3: Σερληθφο ρεδηαζκφο... 7 Φάζε 4: Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα