ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ"

Transcript

1 ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Απιθμ.Ππωη.:. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ - ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ:: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΛΗΡΧΜΧΝ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΔΝΙΥΤΔΧΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΓΓΤΗΔΧΝ () Άμνλαο Ξξνηεξαηφηεηαο 1: «Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ» Δηδηθφο Πηφρνο 1.2.: «Ξαξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & βειηίσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο Γεκνζίνπ ηνκέα κε ρξήζε ΡΞΔ» ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΔΥΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΞΝΔΟΓΝ ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΙΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ (PORTAL) ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ YΠAAT ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΠΡΑ ΞΙΑΗΠΗΑ ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΚΔ ΡΗΡΙΝ: «Τςειήο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο Αγξνηηθέο Φεθηαθέο Τπεξεζίεο (e-τπαασ)» Απφθαζε Έληαμεο: /Φ6874-Α2, 18/11/2010, Κσδηθφο Ο.Π..: Κσδηθφο CPV: , Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: 34 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Πξνυπνινγηζκφο: ,00 ΔΤΡΧ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%) Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο

2 Δίδνο Γηαδηθαζίαο: Ηκεξνκελία Απνζηνιήο γηα Γεκνζίεπζε: Ηκεξνκελίαο Γεκνζίεπζεο ζηνλ Ηκεξήζην Σχπν: Ηκεξνκελία αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: Πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή δηεπθξηλήζεσλ επί ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο: Αλνηθηφο Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Ξξνζθνξά Πηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ ΔΘ (ΔΔΔΘ): /../2011 Πην ΦΔΘ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: /../2011../../2011../../2011 ψξα Διιάδνο..:.. Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., Γνκνθνχ 5, Αζήλα, Διιάδα Γξαθείν.. Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ:../../2011 ψξα Διιάδνο:..:.. Αλαζέηνπζα Αξρή: Φνξέαο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην έξγν (Φνξέαο Λεηηνπξγίαο) Παξαιαβή πξνθήξπμεο: Δίδνο ζχκβαζεο: Σαμηλφκεζε θαηά CPV: Κξηηήξην επηινγήο Αλαδφρνπ: Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ Γηθαηψκαηα πξναίξεζεο Σφπνο Παξάδνζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Υξφλνο Τινπνίεζεο Γηάξθεηα Έξγνπ Υξεκαηνδφηεζε «ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΞΙΖΟΥΚΥΛ ΘΑΗ ΔΙΔΓΣΝ ΘΝΗΛΝΡΗΘΥΛ ΔΛΗΠΣΔΥΛ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΓΓΖΠΔΥΛ» (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.) Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., Γνκνθνχ 5, Αζήλα, Διιάδα Γξαθείν.. ηει: , fax: , Πχκβαζε πεξεζηψλ Θαηεγνξία (ζχκθσλα κε Νδεγία 2004/18/ΔΘ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο) 7: πεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο (Θχξην Ιεμηιφγην), (Ππκπιεξσκαηηθφ Ιεμηιφγην) Ππκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 23% % ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., Θαηά ηφπνπο Λνκαξρηαθέο πεξεζηέο 34 κήλεο Ρν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Τεθηαθή Πχγθιηζε», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ, απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ Δζληθνχο Ξφξνπο. Νη δαπάλεο ηνπ Έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ΠΑΔ 182/8 Νη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο πξνθήξπμεο

3 Γιακήπςξη Ανοικηού Γιεθνούρ Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΙΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ (PORTAL) ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ YΠAAT ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΟ Α : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΙΑΓΧΓΗ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Η ΠΡΑΞΗ «ΤΦΗΛΗ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΦΗΦΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (ΔΤΠΑΑΣ)» Η ΤΠΟΓΟΜΗ ΣΠΔ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΟΠΔΚΔΠΔ & ΤΠ.Α.Α.Σ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ & ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΟΠ ΚΑΙ ΣΥΟΙ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ & ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΜΔΝΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΈ ΤΠΗΡΔΊΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΠΌΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΡΗΗ, ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΊΗΗ ΥΡΗΣΝ ΓΙΔΚΠΔΡΑΊΧΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΝ ΤΝΑΛΛΑΓΝ ΠΡΟΧΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΉ ΚΑΙ ΣΟΥΔΤΜΈΝΗ ΠΑΡΟΥΉ ΤΠΗΡΔΙΝ ΑΦΆΛΔΙΑ ΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΝ ΤΠΗΡΔΙΝ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΣΗΣΑ ΜΔ ΣΡΊΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΌ ΟΛΟΚΛΉΡΧΗ (INTEGRATION) ΛΧΝ ΣΧΝ ΤΣΗΜΆΣΧΝ ΚΑΙ ΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΝ ΣΧΝ ΤΠΟΈΡΓΧΝ ΣΗ ΠΡΆΞΗ ΠΟΤ ΑΠΔΤΘΌΝΟΝΣΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΌ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΌ ΤΝΣΔΛΔΣΈ ΜΈΧ ΣΟΤ PORTAL EΤΠΑΑΣ ΤΠΟΤΣΉΜΑΣΑ & ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΉ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΉ & ΠΑΡΟΤΊΑΗ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΌ ΠΔΡΙΔΥΟΜΈΝΟΤ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΔΙΑΓΧΓΉ/ΓΙΑΥΔΊΡΙΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΈΝΟΤ & ΡΟΝ ΔΡΓΑΊΑ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΓΙΔΠΑΦΝ ΚΑΙ ΓΙΑΌΝΓΔΗ ΜΔ ΣΑ ΣΡΊΣΑ ΤΠΟΤΣΉΜΑΣΑ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΊΡΙΗ ΥΡΗΣΝ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΠΌΛΗ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΒΆΔΧΝ ΓΔΓΟΜΈΝΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΡΥΔΙΧΝ ΤΠΟΌΣΗΜΑ ΤΠΟΣΉΡΙΞΗ ΣΗ ΓΙΟΊΚΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΉ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΈ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΔΝΙΚΈ ΑΠΑΙΣΉΔΙ ΔΙΓΙΚΈ ΑΠΑΙΣΉΔΙ ΥΡΉΣΔ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΠΌΛΗ ΑΦΆΛΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΝ ΤΠΗΡΔΙΝ ΛΧΝ ΣΧΝ ΤΠΟΈΡΓΧΝ ΣΗ ΠΡΆΞΗ ΓΔΝΙΚΆ ΔΙΓΙΚΆ ΜΈΣΡΑ ΑΦΆΛΔΙΑ ΟΛΟΚΛΉΡΧΗ

4 8.1 ΑΡΥΈ ΟΛΟΚΛΉΡΧΗ ΟΛΟΚΛΉΡΧΗ ΜΔ ΣΑ ΛΟΙΠΆ ΤΠΟΈΡΓΑ ΣΗ ΠΡΆΞΗ ΔΚΠΑΊΓΔΤΗ ΓΡΆΔΙ ΠΡΟΒΟΛΉ ΦΆΔΙ ΤΛΟΠΟΊΗΗ ΈΡΓΟΤ ΥΡΟΝΟΓΙΆΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΊΗΗ ΈΡΓΟΤ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΉ ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ EΡΓΟΤ ΘΈΗ Δ ΠΛΉΡΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΉ ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΉ ΠΌΛΗ ΠΔΡΊΟΓΟ ΔΓΓΌΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΉΡΗΗ (ΠΔ) ΤΠΗΡΔΊΔ ΠΔΡΙΓΟΤ ΔΓΓΌΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΉΡΗΗ ΣΉΡΗΗ ΔΓΓΤΗΜΈΝΟΤ ΔΠΙΠΈΓΟΤ ΤΠΗΡΔΙΝ (SLA) ΔΠΊΠΔΓΑ ΤΠΟΣΉΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΊΑ ΣΟΤ ΤΝΛΟΤ ΣΟΤ ΤΣΉΜΑΣΟ ΤΠΗΡΔΊΔ ΑΝΑΒΆΘΜΙΗ - ΤΝΣΉΡΗΗ ΑΝΑΦΟΡΈ ΤΣΉΜΑΣΟ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΌΘΗΗ, ΔΝΣΟΠΙΜ ΚΑΙ ΈΛΔΓΥΟ ΛΟΙΠΈ ΤΠΟΥΡΔΔΙ ΑΝΑΓΥΟΤ ΣΑ ΠΛΑΊΙΑ SLA ΡΗΣΡΔ ΥΉΜΑ ΓΙΟΊΚΗΗ ΈΡΓΟΤ ΣΠΟ ΤΛΟΠΟΊΗΗ - ΠΑΡΆΓΟΗ ΈΡΓΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΔΡΓΟΤ ΜΔΡΟ Β : ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΘΔΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΑΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

5 4.3 ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΔΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΝΣΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΜΑΣΑΙΧΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΣΙΚΔ ΔΓΓΤΗΔΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΧΜΗ ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΔΚΠΣΧΔΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΚΡΙΣΗΡΊΧΝ ΠΟΙΟΣΙΚΉ ΔΠΙΛΟΓΉ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ

6 ΜΔΡΟ Α : ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - 6 -

7 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςεη ζηελ Ρερληθή ηνπ Ξξνζθνξά κία Ρερληθή Ιχζε πνπ ζα θαιχπηεη πιήξσο ηηο αλαθεξφκελεο ζην Κέξνο Α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο Γηθηπαθήο Ξχιεο θαη ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειά επίπεδα αζθάιεηαο, απφδνζεο, δηαζεζηκφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Ξξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα ηεο Ξχιεο θαζψο θαη νη ινηπέο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη νινθιήξσζεο ζπζηεκάησλ κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο ελέξγεηεο θαη ζηηο κεζνδνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο επηκέξνπο ελέξγεηεο ζε θάζε θάζε πινπνίεζεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ ελφηεηα ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ πληνκνγξαθίεο - γεληθά ΔΔ Δςπωπαϊκή Ένωζη ΔΔΔΔ Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ / επίζημο ένηςπο όπος δημοζιεύεηαι η Νομοθεζία, καθώρ και διοικηηικέρ ππάξειρ, ανακοινώζειρ, πποκηπύξειρ κλπ, πος έσοςν νομικέρ ή άλλερ δεζμεύζειρ για ηα κπάηη μέλη ή αςηούρ πος αθοπούν. ΔΟΦ Δςπωπαϊκόρ Οικονομικόρ Υώπορ ΔΠ ΧΣ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Φηθιακή ύγκλιζη» ΔΣΠΑ Δθνικό ηπαηηγικό Πλαίζιο Αναθοπάρ ΔΥΓ ΧΣ Διδική Τπηπεζία Γιασείπιζηρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ «Φηθιακή ύγκλιζη» Οπγανιζμόρ Πληπωμών Δλέγσος Κοινοηικών Δνιζσύζεων Πληπωμών και Δγγςήζεων ΝΠΓΓ Νομικό Ππόζωπο Γημοζίος Γικαίος ζύμθωνα με ηο ελληνικό δίκαιο ΝΠΙΓ Νομικό Ππόζωπο Ιδιωηικού Γικαίος ζύμθωνα με ηο ελληνικό δίκαιο ΣΑΔ ςλλογική Απόθαζη Έπγος ΤΠΔ Σεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινωνιών ΥπΑΑΤ Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων ΒΓ Γ/λζε(ο) ΣηΔ. ΔΣ ΟΠΣ πληνκνγξαθίεο Έξγνπ Βάζη/ειρ Γεδομένων Γιεύθςνζη(ρ) ςμβούλιο ηηρ Δπικπαηείαρ Δλεγκηικό ςνέδπιο Ολοκληπωμένο Πληποθοπιακό ύζηημα Οξηζκνί δηαθεξχμεσλ ηνπ Αλάδνρνο Ν πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Αλαζέηνπζα Αξρή Αληίθιεηνο Ν Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε Πχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ρν πξφζσπν πνπ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ

8 Αξηζκφο Γηαθήξπμεο Αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαθήξπμε Δπηηξνπέο Πξνκεζεηψλ Δπηηξνπέο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Δπηηξνπέο Δλζηάζεσλ Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο Ν αξηζκφο Ξξσηνθφιινπ ηεο απφθαζεο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ Ζ Δπηηξνπή πνπ ζπζηήλεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 38 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ. Ρν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. Νη επηηξνπέο πξνκεζεηψλ ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ππέρνπλ ηε ζέζε ησλ Δπηηξνπψλ αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ην άξζξν 38 ηνπ ΞΓ 118/2007 Νη επηηξνπέο ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ππέρνπλ ηε ζέζε ησλ Δπηηξνπψλ Ξαξαιαβήο θαηά ην άξζξν 38 ηνπ ΞΓ 118/2007 Νη επηηξνπέο ζπζηήλνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ θαη ππέρνπλ ηε ζέζε ησλ Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ θαηά ην άξζξν 38 ηνπ ΞΓ 118/2007 Δπίζεκε γιψζζα ηεο Πχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο θαη ε/νη Πχκβαζε/εηο είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα/ εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Έξγν Ρν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε πνέξγνπ 1 Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Κχξηνο ηνπ Έξγνπ Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ χκβαζε πκβαηηθά ηεχρε πκβαηηθφ Σίκεκα «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.»Θ..Α. κε αξ /99 (ΦΔΘ 61/Β/00) Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). Ρν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε Πχκβαζε, β. ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, γ. ηε Γηαθήξπμε. Ρν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο Πχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ). 2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 2.1 Η ΠΡΑΞΗ «ΤΦΗΛΗ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΦΗΦΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (ΔΤΠΑΑΣ)» Ρν πνέξγν 1 απνηειεί κέξνο κίαο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο ηεο - 8 -

9 πιήξνπο κεηαβνιήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο θξαηηθνχο ζπληειεζηέο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο (επνπηεπφκελνη θνξείο θαη δηεπζχλζεηο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, αιιά θαη άιισλ πνπξγείσλ) πξνο ηνπο παξαγσγηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ζπληειεζηέο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηνπο πνιίηεο κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο θαηαλαισηέο. Ζ πξνζπάζεηα απηή έρεη απνηππσζεί ζην εγθεθξηκέλν Ρερληθφ Γειηίν ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν «ςειήο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο Αγξνηηθέο Τεθηαθέο πεξεζίεο (eπααρ)» θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ πνέξγα: πνέξγν Ρίηινο ΑΛΑΞΡΜΖ ΔΛΗΑΗΑΠ ΓΗΑΓΗΘΡΑΘΖΠ ΞΙΖΠ (PORTAL) ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ Ξιεξνθφξεζεο, Ζιεθηξνληθψλ πεξεζηψλ YπAAT θαζψο θαη Αζθάιεηαο θαη Νινθιήξσζεο Ππζηεκάησλ ηνπ Έξγνπ Ζιεθηξνληθέο πεξεζίεο Κεηξψνπ Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ θαη Κεηξψνπ Δκπφξσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ & Γηαζχλδεζεο ησλ Ινηπψλ Κεηξψσλ ηνπ ΞΑΑΡ Αλάπηπμε Δπθπνχο Ππζηήκαηνο Ιήςεο Απνθάζεσλ Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (BI) κέζσ Δζληθήο Γεσβάζεο δπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηάζεζε ελδεηθλπφκελσλ πξνγξακκάησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ 4 Δζληθφ Πχζηεκα Ηρλειαζηκφηεηαο Ρξνθίκσλ (Δ.Π.Η.Ρ.) Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθαιίζεσλ θαη απνδεκηψζεσλ ΔΙΓΑ, αλάπηπμε δηεπαθψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην ΚΑΑΔ & ΚΔΓΞ θαη ηα ππνζπζηήκαηά ηνπ Ξαξνρή ππεξεζηψλ ηειεπηζθφπεζεο θαη θσηνεξκελείαο γηα ηελ πξφβιεςε θαη αλάιπζε θηλδχλσλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, γεσξγία αθξηβείαο θαη θαηαιιειφηεηαο ρσξνζέηεζεο Α.Ξ.Δ. θαη Αγξνηνπξηζκνχ Αλάπηπμε εληαίνπ ζπζηήκαηνο γεσπιεξνθνξηαθψλ εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη νξηνζέηεζεο αγξνηηθψλ δσλψλ ηεο Σψξαο Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο ησλ αγξνηηθψλ ηδηνθηεζηψλ γηα ηηο πεξηνρέο εληφο Δπνηθηζηηθνχ Αξρείνπ Ξξνκήζεηα ιηθνχ & Ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνέξγσλ ηεο Δγθξηζείζαο Ξξάμεο 10 πνζηήξημε ινπνίεζεο Ξξάμεο, Ξξνδηαγξαθέο, Δηδηθέο Δξγαζίεο - 9 -

10 Δηθφλα 1 Ρν έξγν: «ςειήο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο Αγξνηηθέο Τεθηαθέο πεξεζίεο (eπ.α.α.ρ)» Ρν πνέξγν 1 απνηειεί αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ελψ ηα ππφινηπα πνέξγα ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελα μερσξηζηψλ δηαγσληζκψλ θαη ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. Ξαξφια απηά, ε εληαία δηαδηθηπαθήο πχιε ζα απνηειεί ηελ πιαηθφξκα, κέζσ ηεο νπνίαο ζα παξέρεηαη πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο φισλ ησλ ππφινηπσλ πνέξγσλ ηεο Ξξάμεο. Τπνέξγν 1: Ζ αλάπηπμε ηεο Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο πααρ πνπ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ηεχρνο δηαθήξπμεο. Ρν παξφλ έξγν έρεη δηθαηνχρν ην πααρ, αιιά νη θνξείο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε eπααρ γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο ηνπ ζπληειεζηέο ηεο Αγξνηηθήο νηθνλνκίαο είλαη νη Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. θαη ν ΔΙΓΑ. Τπνέξγν 2: κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθέο πεξεζίεο Κεηξψνπ Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ θαη Κεηξψνπ Δκπφξσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ & Γηαζχλδεζεο ησλ Ινηπψλ Κεηξψσλ ηνπ ΞΑΑΡ». Ρν παξφλ ππνέξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ δηαδξαζηηθήο αιιειεπίδξαζεο πςειήο πνηφηεηαο θαη άκεζεο δηαζεζηκφηεηαο πξνο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπληειεζηέο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη φινπο ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο γηα πιήξε θαη βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππνδνκψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηνπο θνξείο κέζσ ηεο πξάμεο. Αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο φινπ ηνπ έξγνπ θαη απνηειεί ην ελδηάκεζν ζηάδην γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο (δηεπαθή αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα) κε ηα επηκέξνπο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ. Αθφκε ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ Κεηξψνπ Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (ΚΑΑΔ) θαη Κεηξψνπ Δκπφξσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (ΚΔΓΞ) παξέρνληαο ρξήζηκεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο αγξφηεο & άιινπο θνξείο. Ππγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ε ςεθηαθφο θάθεινο αγξφηε θαη εκπφξνπ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Τπνέξγν 3: κε ηίηιν «Αλάπηπμε Δπθπνχο Ππζηήκαηνο Ιήςεο Απνθάζεσλ Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο (BI) κέζσ Δζληθήο Γεσβάζεο δπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δηάζεζε ελδεηθλπφκελσλ πξνγξακκάησλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ». Ρν πξνηεηλφκελν Πχζηεκα

11 Ιήςεο Απνθάζεσλ θαη Θαιιηεξγεηηθψλ ζα παξέρεη αθελφο ζχγρξνλεο, νινθιεξσκέλεο θαη εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο παξαγσγήο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζσ ηνπ Business intelligence System ζπζρεηίδνληαο ηα δεδνκέλα ηεο Δζληθήο Γεσβάζεο Γπλεηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ. Αθεηέξνπ, ζα εμαζθαιίδεη γηα ηνλ επελδπηή ηε κέγηζηε απφδνζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο Ξαξαγσγηθψλ Ξξαθηηθψλ, ηθαλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηνπο θαλφλεο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο (Θαλ. ΔΘ 73/2009). Τπνέξγν 4: κε ηίηιν «Δζληθφ Πχζηεκα Ηρλειαζηκφηεηαο Ρξνθίκσλ (Δ.Π.Η.Ρ.)». Πηφρνο ηνπ παξφληνο ππνέξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην Δζληθφ ζχζηεκα Ηρλειαζηκφηεηαο, Αζθάιεηαο θαη Γηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηξνθίκσλ θαη ζα είλαη ην απνθιεηζηηθφ ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ειέγρεηαη θαη ζα παξαθνινπζείηαη ηφζν ε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή φζν θαη θάζε επφκελν ζηάδην κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε. Έλαο απφ ηηο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ είλαη ε παξνρή εχρξεζηνπ αιιειεπηδξαζηηθνχ κεραληζκνχ ηρλειαζηκφηεηαο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ παξαγσγή θάζε πξντφληνο. Τπνέξγν 5: κε ηίηιν «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο αζθαιίζεσλ θαη απνδεκηψζεσλ ΔΙΓΑ, αλάπηπμε δηεπαθψλ θαη δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην ΚΑΑΔ & ΚΔΓΞ θαη ηα ππνζπζηήκαηά ηνπ». Ρν παξφλ ππνέξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αζθάιηζεο θαη θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ ΔΙΓΑ θαζψο θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο παξαγσγηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ζπληειεζηέοαζθαιηζκέλνπο ΔΙΓΑ. Ππγθεθξηκέλα ην λέν ζχζηεκα ζα δηαζθαιίζεη ηελ ελνπνίεζε - κεηάπησζε δεδνκέλσλ ησλ επηκέξνπο δηαθνξεηηθψλ ππνζπζηεκάησλ αζθάιηζεο ηνπ ΔΙΓΑ, ηαπηφρξνλα κε βειηηζηνπνίεζε θαη επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο λέεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΔΙΓΑ, ζχκθσλα κε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, πνπ αθνξνχλ ζηελ εμπγίαλζε θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ γεσξγναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη ηέινο ζα ππνζηεξίμεη ηελ αζθαιή, άκεζε αληαιιαγή θαη ρξήζε δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα θαη ησλ άιισλ ππνέξγσλ θαη ελζσκαηψλνληαη ζαλ πιεξνθνξίεο ζην ΚΑΑΔ & ΚΔΓΞ (ππνέξγν 2). Τπνέξγν 6: κε ηίηιν «Ξαξνρή ππεξεζηψλ ηειεπηζθφπηζεο θαη θσηνεξκελείαο γηα ηελ πξφβιεςε θαη αλάιπζε θηλδχλσλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, γεσξγία αθξηβείαο θαη θαηαιιειφηεηαο ρσξνζέηεζεο Α.Ξ.Δ. θαη Αγξνηνπξηζκνχ». Ρν παξφλ ππνέξγν αθνξά ηε δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ ζχγρξνλσλ αλαπηπμηαθψλ εξγαιείσλ ηεο Ρειεπηζθφπεζεο/Φσηνεξκελείαο θαζψο θαη ηεο ρξήζεο ηεο γεσξγίαο αθξηβείαο κε ζθνπφ ηελ παξνρή ζχγρξνλεο θαη νινθιεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ πξφβιεςε θαη αλάιπζε θηλδχλσλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ, γεσξγία αθξηβείαο θαη θαηαιιειφηεηαο ρσξνζέηεζεο ΑΞΔ θαη Αγξνηνπξηζκνχ θαη αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηνπο παξαγσγηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ζπληειεζηέο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. Τπνέξγν 7: κε ηίηιν «Αλάπηπμε εληαίνπ ζπζηήκαηνο γεσπιεξνθνξηαθψλ εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη νξηνζέηεζεο αγξνηηθψλ δσλψλ ηεο Σψξαο». Ρν ππνέξγν αθνξά ζηε δεκηνπξγία ελφο γεσπιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηφζν ηα εδαθνινγηθά δεδνκέλα φζν θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ αγξνηηθψλ δσλψλ ηεο ρψξαο. Ρν ζχζηεκα απηφ ζα έρεη δπλαηφηεηα ζπλαιιαγήο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη ζα ηνπο παξέρεη γεσρσξηθά πξνζδηνξηζκέλεο απαληήζεηο ζηα αηηήκαηα πνπ απηφκαηα ζα ζέηνπλ. Τπνέξγν 8: κε ηίηιν «Νινθιεξσκέλν Πχζηεκα Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο ησλ αγξνηηθψλ ηδηνθηεζηψλ γηα ηηο πεξηνρέο εληφο Δπνηθηζηηθνχ Αξρείνπ». Ρν ππνέξγν πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ελφο γεσπιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο γαηψλ επνηθηζηηθνχ αξρείνπ (Δ.Α.) θαη ην νπνίν αθνξά ηδηνθηήηεο θπξίσο αγξφηεο. Ν ζθνπφο ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο πιήξεο ςεθηαθφο θηεκαηνινγηθφο θάθεινο γηα θάζε ηδηνθηεζία ηνπ Δ.Α. ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη φιε ηελ απαξαίηεηε ρσξηθή θαη αιθαξηζκεηηθή πιεξνθνξία πνπ ραξαθηεξίδεη έλα αγξνηεκάρην

12 Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην έξγν ζα ελζσκαηψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο- παξαρσξεηήξηα θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ζηελ ππάξρνπζα βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Δ.Α. Τπνέξγν 9: κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα ιηθνχ & Ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πνέξγσλ ηεο Δγθξηζείζαο Ξξάμεο». Ρν παξφλ ππνέξγν αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπζηεκηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ βάζεσλ δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα πξνρσξήζεη απξφζθνπηα ε αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ ππνέξγσλ ηεο παξνχζαο πξάμεο. Θχξηνο ζθνπφο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλεη επέθηαζε, αλαβάζκηζε θαη πξνκήζεηα λέσλ. Ρν πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ζα εγθαηαζηαζεί ζηα Data Room ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. θαη ηνπ ΞΑΑΡ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 100% ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Ζ ηειεπηθνηλσληαθή πξφζβαζε ζα παξέρεηαη κέζσ ηνπ επίζεκνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο φινπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ΠΕΔΜΗΠ. 2.2 Η ΤΠΟΓΟΜΗ ΣΠΔ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ Πην θηίξην ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο επί ηεο νδνχ Γνκνθνχ 5, ζηνλ 3ν φξνθν ζηεγάδεηαη ην I.D.C (Internet Data Center) ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ ηεξψληαο ηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο θπζηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αζθάιεηαο (Πχζηεκα Διεγρφκελεο Ξξφζβαζεο, Ξαξαθνινχζεζεο, Ξπξφζβεζεο - Ξπξνπξνζηαζίαο, Αδηάιεηπηεο Ξαξνρήο Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηζκνχ). O ΝΞΔΘΔΞΔ, ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Θαλ. 1233/2007 ηεο Δπηηξνπήο, εθαξκφδεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ (ISMS), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ISO 27002, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ ΡΞΔ, ζηα δίθηπα, ππνινγηζηηθά θέληξα, θξίζηκα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πιεξνθνξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηειηθνί ρξήζηεο ( > 500 desktops & 600 laptops). Ρν IDC θηινμελεί ηα δπν βαζηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Νξγαληζκνχ, ην Ν.Ξ.Π.Δ.Α.Δ, πνπ είλαη έλα WEB GIS Νινθιεξσκέλν Ξιεξνθνξηαθφ Πχζηεκα γηα ηελ παξαιαβή, επεμεξγαζία, έιεγρν θαη πιεξσκή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δθκεηάιιεπζεο θαη ην Ν.Ξ.Π.Α.Α., ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηαρείξηζεο θαη ησλ Ξιεξσκψλ ηνπ Ξξνγξακκάησλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Ξ.Α.Α ) θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Αιηείαο (Δ.Ξ.ΑΙ ). Ζ αλάπηπμε ηνπ Ν.Ξ.Π.Δ.Α.Δ έρεη γίλεη ζε πεξηβάιινλ Oracle Forms 10g, Oracle Reports 10g, Oracle DB 10g, Oracle Spatial θαη ismart (Web GIS). Κέξνο ησλ εθαξκνγψλ έρεη αλαπηπρζεί θαη ζε πεξηβάιινλ Oracle Database Server 10g release 1 (64 bit) θαη JDeveloper Studio Edition Version Δπίζεο ιεηηνπξγεί GIS ζχζηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εληαία βάζε ζην επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (DBMS) ηεο ORACLE θαη ηνπ module ORACLE SPATIAL θαη βαζίδεηαη ζηελ i-smart5 πιαηθφξκα ςεθηνπνίεζεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ΝΞΠΑΑ έρεη γίλεη ζε πεξηβάιινλ Oracle Database Server 10g θαη JDeveloper Studio Edition Version 10. Ρν ΝΞΠAE είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε 10 Application Servers, 2 DataBase ζε ηερλνινγία RAC, SAN (31 TB), ελσ ην ΝΞΠΑΑ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε 2 AS, 2 DB ζε ηερλνινγία RAC, SAN (10 TB). Ν αλαιπηηθά ν εμνπιηζκφο ηνπ I.D.C πεξηιακβάλεη: 36 servers HP Proliant (DL 380, rx6600, DL 585. ML 350, DL 380 G5, DL 580, DL 360 G5, ML 330, 1 BLADE server Blade System c7000 ( κε 19 Proliant BL460c servers ), 5 HP Storage Works MSA1000, EVA8000, EVA4400 EVA6100, 3 HP Storage MSL4048 Tape Library, Works MSL6000 Tape Library, 16 SAN Switches HP Storage Works, Cisco Catalyst, HP Procurve, 4 Firewall Cisco ASA ( 5540,5520,5510), 5 Accelarators Exinda 6010,2 Load balancers/local traffic managers F5 BigIP

13 Νη DataBase Servers είλαη ζπλδεδεκέλνη κε Storage (ζχζηεκα απνζήθεπζεο SAN) κέζσ νπηηθψλ ηλψλ. Νη routers ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο γξακκήο ζπγρξνληζκνχ κε ην Disaster Recovery Site, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλδέζεσλ ζην δηαδίθηπν θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ VPN αλάκεζα ζηελ Θεληξηθή πεξεζία θαη ζηα Λνκαξρηαθά θαη Ξεξηθεξεηαθά Γξαθεία. Ρα switches ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ζπλδέζεηο ζην επίπεδν DMZ, γηα ηελ ζχλδεζε ησλ Δμππεξεηεηψλ θαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ ηνπηθψλ ρξεζηψλ. Ρα Firewalls ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο ζπλδέζεηο ζην VPN, γηα ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα, γηα ηελ επηθνηλσλία IDC-DRS. Ρα Exinda ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηακεηαγσγήο Ρέινο, ζην I.D.C., έρεη εγθαηαζηαζεί πιήξεο θαισδίσζε ειεθηξηθψλ παξνρψλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή standards γηα πνινγηζηηθά Θέληξα (δηαρσξηζκφο θαισδίσζεο δεδνκέλσλ, αζζελψλ θαη ηζρπξψλ ξεπκάησλ, ινηπψλ ζσιελψζεσλ θιπ.). Ζ δηθηπαθή θαισδίσζε είλαη δνκεκέλε θαηεγνξίαο UTP Level 6. Δπίζεο, ζην I.D.C ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ πξνθεηηαη λα κεηαθεξζεί ν εμνπιηζκφο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ΑΓΟΝΓΖ θαη πεξηιακβάλεη: 9 HP PROLIANT DL 380 G6, 2 DELL POWEREDGE R900, 5 IBM XSER345, 1 HP PROLIANT 380G4, 1 IBM FAST T700 STORAGE DS4400, 1 EMC CLARION CX-3-20F, 1 CISCO CATALYST 4500, 1 CISCO FIREWALL PIX515E-UR-FE, 1 IBM 4560SLX LTO TAPE LIBRARY Αλαθνξηθά κε ην ζπζηεκηθφ Ινγηζκηθφ θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ν ΝΞΔΘΔΞΔ ρξεζηκνπνηεί Windows Microsoft 2003 Ent Edition kai Oracle 10g (Oracle Database Enterprise Edition, Oracle Spacial, Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, Real Application Clusters, Oracle Tuning+diagnostic option). Δπίζεο δηαζέηεη 4 άδεηεο ismart Ent Edition θαη γηα server δηαζέηεη Microsoft Exchange Server Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ε ππνδνκή ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. είλαη ζεκαληηθή θαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ σο ASP (Application Service Provider) γηα φιν ην ΞΑΑΡ, απαηηεί νξηζκέλεο εμεηδηθεπκέλεο κεηαβνιέο θαη φρη πιήξε εγθαηάζηαζε. Αληίζηνηρα νη ππνδνκέο ησλ ππνινίπσλ θνξέσλ ζα ρξεηαζηνχλ κηα εμεηδηθεπκέλε αλαβάζκηζεο γηα ιεηηνπξγήζνπλ σο DRS ηνπ ASP. 2.3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟΤ ΟΠΔΚΔΠΔ Ρν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΛΞΗΓ) κε ηελ επσλπκία «Νξγαληζκφο Ξιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Θνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ, Ξξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ.)», ζπζηάζεθε ην 1998 κε ην Λ.2637/1998 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη ηέζεθε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγίαο ην 2001, κε έδξα ηελ Αζήλα, ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. Πχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Λ. 2045/01 νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ. είλαη νη αθφινπζεο: α) Ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ε αλαγλψξηζε θαη εθθαζάξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Δ.Ι.Δ.Γ.Δ.Ξ.) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 992/1979 (ΦΔΘ 280 Α ), ε έγθξηζε ηεο πιεξσκήο ηνπο θαη ε έθδνζε εληνιψλ πιεξσκήο ζε βάξνο ηνπ Δ.Ι.Δ.Γ.Δ.Ξ. Ζ ηήξεζε ζηνηρείσλ θαη αξρείσλ ησλ γελνκέλσλ πιεξσκψλ. β) Ζ δηελέξγεηα θάζε είδνπο ειέγρνπ ζρεηηθνχ κε ηε λνκηκφηεηα ησλ πιεξσκψλ θαη ηελ θίλεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάθηεζε ησλ θαηαβιεζέλησλ παξαλφκσο ή αρξεσζηήησο, θαζψο θαη γηα ηελ επηβνιή θάζε λφκηκεο θχξσζεο. γ) Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε πξφηαζε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ, φπσο θαη ε θαηάξηηζε ησλ ηζνδπγίσλ, ηζνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο. δ) Ζ εηζήγεζε γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ θαη ε έθδνζε εγθπθιίσλ θαη νδεγηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο θνηλήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ εγγπήζεσλ, ηνπο ειέγρνπο θαη ηα απαξαίηεηα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά θαη αθνξνχλ ελ

14 κέηξα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηηο εηζαγσγέο εμαγσγέο, ζε εθηέιεζε Θαλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ζέκαηα ζπλεξγαζίαο κε άιια πνπξγεία θαη πεξεζίεο θαη Νξγαληζκνχο Ξιεξσκψλ. ε) Ζ έθδνζε θαη ε ρνξήγεζε πηζηνπνηεηηθψλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθψλ πξνθαζνξηζκνχ ηεο εηζθνξάο ζηελ εηζαγσγή θαη ηεο επηζηξνθήο θαηά ηελ εμαγσγή, ε έθδνζε απνζπαζκάησλ απηψλ θαη ε εθρψξεζε (κεηάβαζε) ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζε ηξίηνπο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ζη) Ζ άζθεζε, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Γεσξγίαο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε πνπξγνχ, απφ ηνλ Ν.Ξ.Δ.Θ.Δ.Ξ.Δ., σο εληνινδφρνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο αγνξάο θαη εθπνίεζεο πξντφλησλ ηεο αγνξαζηηθήο παξέκβαζεο, ηδία δε ηεο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ, ηεο ζχλαςεο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηειηθήο αμίαο ησλ εθπνηνχκελσλ πξντφλησλ, ηεο εθθαζάξηζεο ησλ πνζψλ γηα είζπξαμε ή επηζηξνθή δηαθνξψλ, ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνζεκάησλ, ηεο δηαπίζησζεο θαη βεβαίσζεο ειιεηκκάησλ ή πιενλαζκάησλ, θζνξψλ ή αιινηψζεσλ θαη ηεο εηζήγεζεο ζηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηνλ θαηαινγηζκφ θαηά πεξίπησζε. δ) Ζ θχιαμε ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ε είζπξαμε ησλ εγγπήζεσλ ππφ κνξθή κεηξεηψλ γηα ηελ έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εηζαγσγήο - εμαγσγήο θαη πξνθαζνξηζκνχ, θαζψο θαη ε θχιαμε θάζε άιιεο εγγχεζεο θαη ε απνδέζκεπζε ή θαηάπησζε απηψλ. ε) Ζ ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δηδηθνχ Ινγαξηαζκνχ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ θαηαβνιήο πξνκήζεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλσηέξσ ινγαξηαζκνχ. 2.4 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΟΠΔΚΔΠΔ & ΤΠ.Α.Α.Σ Πην π.α.α.ρ έρνπλ αλαπηπρζεί ήδε ή αλαπηχζζνληαη ςεθηαθέο ππεξεζίεο, πνπ είλαη νη αθφινπζεο κε ηηο εμήο ιεηηνπξγηθφηεηεο: 1. Άδεηεο Παξέθθιηζεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο: Πθνπφο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη επεμεξγαζία αίηεζεο γηα ρνξήγεζε άδεηαο γηα ρξήζε κε Βηνινγηθνχ Ξνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. 2. Άδεηεο Δκπνξίαο θαη παξαγσγήο Πνιιαπιαζηαζηηθνχ Τιηθνχ: Πθνπφο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ έθδνζε άδεηψλ εκπνξίαο θαη παξαγσγήο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ. Κε ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ππνβάιινληαη αηηήζεηο θαη εθδίδνληαη άδεηεο γηα ηέζζεξηο ηχπνη αδεηψλ Ξνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, έμη ηχπνη αδεηψλ εκπνξίαο πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη δχν ηχπνη αδεηψλ εκπνξίαο ιηπαζκάησλ. 3. Άδεηεο Κπθινθνξίαο Ληπαζκάησλ: Πθνπφο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ςεθηαθή παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ θπθινθνξίαο Ιηπαζκάησλ. 4. Γεσξγνπεξηβαιινληηθά κέηξα: Πθνπφο ηεο Τεθηαθήο πεξεζίαο είλαη ε on line ελεκέξσζε: α. Ρσλ παξαγσγψλ - δηθαηνχρσλ εληζρχζεσλ Γεσξγνπεξηβαιινληηθψλ εληζρχζεσλ γηα ηε πνξεία ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο ηνπο (θαηάζηαζε αίηεζεο, πηζαλά ζθάικαηα, χςνο ελίζρπζεο, εκεξνκελία πίζησζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ θιπ) β. Ρσλ γεσπφλσλ - ζπκβνχισλ γηα ηηο αηηήζεηο πιεξσκήο ησλ παξαγσγψλ - πειαηψλ ηνπο, κε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 5. Βεβαίσζε Δγγξαθήο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ: Πθνπφο ηεο Τεθηαθήο πεξεζίαο είλαη: Λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αγξφηεο / θαηφρνπο αγξνηηθήο γεο, λα εγγξαθνχλ ζην ΚΑΑΔ. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζα πξέπεη: λα επηβεβαηψζνπλ ζηνηρεία ηνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα ζε δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ πααρ, ΝΞΔΘΔΞΔ, ΘΛΑΙ, πνην, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηε

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο

Γηαθήξπμε Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «.Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Αξραηνινγηθνχ Κηεκαηνινγίνπ» Μέξνο Γ: Τπνδείγκαηα θαη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «ΟινθιεξσκΫλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγένπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα