ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, , ΑζΪλα Αξκφδηνο.: Η. ΑγηαθΨηζηθαο Ρει.: Φαμ.: ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ» ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ «ΠΠΡΖΚΑ ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ» ΓηΨξθεηα ηνπ Έξγνπ: ΓΔΘΑΞΔΛΡΔ (15) κϊλεο Ξξνυπνινγηζκφο: επξψ (πιωνλ ΦΞΑ ) (ζπλνιηθψ: επξψ) Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 2: «ΡΞΔ θαη ΒειηΫσζε ηεο Ξνηφηεηαο ΕσΪο» ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 2.1: «ΒειηΫσζε ηεο θαζεκεξηλϊο δσϊο κωζσ ΡΞΔ - Ηζφηηκε ζπκκεηνρϊ ησλ πνιηηψλ ζηελ ΤεθηαθΪ ΔιιΨδα» Πειίδα 1 απφ 188

2 Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ ΔΘ (ΔΔΔΘ): Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: 29 Ηνπιίνπ Απγνχζηνπ 2011 ΘαηαιεθηηθΪ εκεξνκελϋα ππνβνιϊο πξνζθνξψλ: Ρφπνο ππνβνιϊο πξνζθνξψλ: ΑπνζθξΨγηζε πξνζθνξψλ: ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: ΞαξαιαβΪ πξνθϊξπμεο: 4 ΝθησβξΫνπ 2011 πνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Ιεσθφξνο Β. Πνθίαο 1 6 ΝθησβξΫνπ 2011 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ/ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ πνπξγείν Δμσηεξηθψλ, νδφο Βαζ. Πνθίαο 1, ΡΘ , Αζήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 10:00 12:00 ΔΫδνο ζχκβαζεο: Ραμηλφκεζε θαηψ CPV: Πχκβαζε Ξξνκήζεηαο Αγαζψλ θαη Ξαξνρήο πεξεζηψλ. Θαηεγνξία ππεξεζίαο 7 «πεξεζίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο» Ραμηλφκεζε θαηά CPV: «πεξεζίεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ: παξνρή ζπκβνπιψλ, αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, Γηαδίθηπν θαη ππνζηήξημε». ΘξηηΪξην επηινγϊο Ξιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά Αλαδφρνπ: Ξξνυπνινγηζκφο Ωξγνπ: επξψ (πιένλ ΦΞΑ ) (ζπλνιηθά: επξψ) Σξεκαηνδφηεζε: 80% απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ). 20% Δζληθνί πφξνη. Νη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο πξνθήξπμεο. Πειίδα 2 απφ 188

3 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΑζΪλα, 29/7/2011 Α.Ξ.: Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρν Λ 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν »( ΦΔΘ 267/Α/ ) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 1,3,5 θαη Ρελ Απφθαζε ΔΔ κε αξηζκφ Δ(2007) 5339/ ) πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Ξ «Τεθηαθή Πχγθιηζε», φπσο ηζρχεη. 3. Ρε κε αξ. πξση.14053/δπ 1749/ πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο φπσο ηζρχεη. 4. Ρν πξνβιεπφκελν ζην 2, παξ.1 (γ) ηνπ Λ.3614/07 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ φπσο ηζρχεη. 5. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ ΓΗΝΔ 1091 ( ΦΔΘ 1011/Β/ ) κε ηελ νπνία αλαδηαξζξψζεθε ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Τεθηαθή Πχγθιηζε. 6. Ρελ κε αξ. πξση /ΔΠ5909 ηεο 22/09/2008 Απφθαζε (Α), κε ηελ νπνία εθρσξνχληαη ζηελ ΔΓ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» αξκνδηφηεηεο Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 7. Ρν Λ.3566/2007 (ΦΔΘ 117Α/ ) «Ξεξί Νξγαληζκνχ ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Πειίδα 3 απφ 188

4 8. Ρν ΞΓ 185/2009 (ΦΔΘ 213/ηΑ/ ) πεξί Γηνξηζκνχ πνπξγψλ θαη θππνπξγψλ 9. Ρν ΞΓ 189/2009 (ΦΔΘ 221/ηΑ/ ) πεξί Θαζνξηζκνχ θαη Αλαθαηαλνκήο Αξκνδηνηήησλ ησλ πνπξγείσλ. 10. Ρηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Ξ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» πνπ αθνξνχλ ηελ έγθξηζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ επηκέξνπο Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞ Ξξνγξάκκαηνο φπσο απηά ηζρχνπλ 11. Ρελ κε αξ. πξση /ΤΠ 306-Α2 12/01/2010 πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Τεθηαθή Πχγθιηζε» γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Τεθηαθή Πχγθιηζε» 12. Ρελ κε αξηζκφ πξση.4554/ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ «Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ (ΔΠΣΔΞ) πξνο ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Δ.Ξ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» 13. Ρελ κε αξηζκφ πξση. Α.Ξ /ΤΠ 4554-Α2/ έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Πχζηεκα Τεθηνπνίεζεο Ηζηνξηθνχ θαη Γηπισκαηηθνχ Αξρείνπ» κε θψδηθφ ΚIS ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: «Τεθηαθή Πχγθιηζε», «Καθεδνλία Θξάθε», «Θξήηε & Λήζνη Αηγαίνπ», «Θεζζαιία Πηεξεά Διιάδα- Ήπεηξνο», «Αηηηθή» 14. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/ ) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ «Ξεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005» 15. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1177/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30ήο Λνεκβξίνπ 2009 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΘ, 2004/18/ΔΘ θαη 2009/81/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ», απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 16. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ Α 150/ ) «Ξεξί Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)» 17. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3886/2010 (Φ.Δ.Θ. Α' 173/ ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» 18. Ρν ΞΓ 166/2003 (ΦΔΘ 138/Α 5/6/2003), «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2000/35 ηεο 29/6/2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». Πειίδα 4 απφ 188

5 19. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/1995 (ΦΔΘ 19/Α/ ) «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ησλ ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη 20. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247/Α/ ) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 21. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 82/1996 (ΦΔΘ 66/Α/ ) «Ξεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ». 22. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3310/2005 (Φ.Δ.Θ.279/Α / ) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηζρχεη 23. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 774/1980 "πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ ησλ πεξί Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θιπ." (ΦΔΘ 189 Α/1980), φπσο ηζρχεη 24. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45/Α/ ) «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 25. Ρηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο. ΑπνθαζΫδνπκε 1. Ξξνθεξχζζνπκε Γεκφζην Αλνηθηφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο αλσηάηνπ χςνπο ελφο εθαηνκκπξϋνπ εμϊληα πωληε ρηιηψδσλ επξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., κε θξηηήξην επηινγήο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε γηα ην έξγν: «Πχζηεκα Τεθηνπνίεζεο Ηζηνξηθνχ θαη Γηπισκαηηθνχ αξρείνπ». 2. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δεθαπωληε (15) κϊλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 3. Νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ηα νπνία είλαη αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 4. Ν δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (βιέπε θαησηέξσ ππφ 7 ζηνηρείν), χζηεξα απφ πξνζεζκία 40 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 38, παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηεο νδεγίαο 2004/ Νη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αλαιπηηθφ Ρεχρνο Ξξνθήξπμεο. 7. Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ πεληακειή Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 8. Ρα έμνδα δεκνζηεχζεσο ζηελ κελ Δ.Δ. βαξχλνπλ ηελ Δ.Δ, ζην δε ειιεληθφ ηχπν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Πειίδα 5 απφ 188

6 9. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «Τεθηνπνίεζε Ηζηνξηθνχ θαη Γηπισκαηηθνχ Αξρείνπ», ηνπ Δηδηθνχ Πηφρνπ 2.1 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Τεθηαθή Πχγθιηζε», κε θσδηθφ Ν.Ξ.Π.: (ΠΑΔ 094/3). 10.Αληίγξαθα ηεο παξνχζαο, δίδνληαη απφ ηα γξαθεία ηεο Δ..Π.Σ.Δ.Ξ ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Βαζ. Πνθίαο 1. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Νη παξαιακβάλνληεο ηελ πξνθήξπμε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφο ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), ειεθηξνληθή δηεχζπλζε( ). Ζ πξνθήξπμε δηαηίζεηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (www.mfa.gr). 11. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε δίλνληαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Βαζ. Πνθίαο 1, Αξκφδην Πηέιερνο, Η. Αγηαθάηζηθαο ηει Νη εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.mfa.gr) θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. O ΞΝΟΓΝΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΠΡΑΟΝΠ ΙΑΚΞΟΗΛΗΓΖΠ Πειίδα 6 απφ 188

7 ΞΟΝΚΖΘΔΝΚΔΛΝ ΔΗΓΝΠ: «ΠΠΡΖΚΑ ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ». Αλνηθηφο ΓηεζλΪο Γηαγσληζκφο ζε επξψ ΘξηηΪξην αμηνιφγεζεο: ΞιΩνλ ζπκθωξνπζα πξνζθνξψ ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα π. Δμσηεξηθψλ Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Νδφο: Βαζ. ΠνθΫαο -Αξηζκφο: ΞΩκπηε 11:00 π.κ. ΑΫζνπζα Πνθηαλνπνχινπ Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ ΦΞΑ. Ζ παξαπάλσ δαπάλε ζπλνιηθνχ χςνπο ελφο εθαηνκκπξίνπ εμήληα πέληε ρηιάδσλ επξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ» ζην πιαίζην ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2: «ΡΞΔ θαη Βειηίσζε Ξνηφηεηαο Εσήο», εηδηθφ ζηφρν 2.1: «Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΡΞΔ - Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ Τεθηαθή Διιάδα». Σξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ : 15 ΚΪλεο. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ Πειίδα 7 απφ 188

8 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ (Αναθέηοςζαρ Απσήρ) Ζ Τπηπεζία Γιπλωμαηικού & Ηζηοπικού Απσείος ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΓΡΑΖ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Φηθιοποίηζη ένηςπος ςλικού Πλαηθόπμα τηθιοποίηζηρ και διασείπιζηρ τηθιοποιημένος ςλικού Δξοπλιζμόρ τηθιοποίηζηρ Δπίπεδοι ζαπυηέρ απυηέρ βιβλίυν και εςαίζθηηυν εγγπάθυν (planetary) Τπηπεζίερ Φηθιοποίηζηρ Γιαδικαζία τηθιοποίηζηρ βάζει ηος ςλικού Ππυηόηςπα από Υαπηί Βιβλίοδεηημένο ςλικό Έλεγσορ ποιόηηηαρ αποηελεζμάηυν Τπηπεζίερ δεικηοδόηηζηρ, καηαλογογπάθηζηρ και εςπεηηπίαζηρ κειμένυν Τπηπεζίερ ενζυμάηυζηρ ηλεκηπονικού ςλικού ζηο ζύζηημα ΟΜΑΓΔ ΥΡΖΣΧΝ Γιαδικαζία ππόζβαζηρ ζηο τηθιοποιημένο ςλικό / Υπήζη ηος τηθιοποιημένος ςλικού από ηο εςπύ κοινό Ομάδα Γιασειπιζηών Ομάδα Υπηζηών Ομάδα Δπιζκεπηών πεπιεσομένος ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ΔΡΓΟΤ ΦΑΗ 1 η : Μελέηη Δθαπμογήρ (1 ορ 2 ορ Μήναρ) ΦΑΗ 2η: Ππομήθεια και Δγκαηάζηαζη Δξοπλιζμού & Έηοιμος Λογιζμικού (Γιάπκεια Πειίδα 8 απφ 188

9 3ορ μήναρ) ΦΑΗ 3η: Φηθιοποίηζη Τλικού (Γιάπκεια 4ορ 11ορ μήναρ) ΦΑΗ 4η: Ανάπηςξη Πεπιβάλλονηορ Ππόζβαζηρ (Γιάπκεια 6ορ 11ορ μήναρ) ΦΑΗ 5η: Δκπαίδεςζη Υπηζηών (Γιάπκεια 12ορ μήναρ) ΦΑΗ 6η: Πιλοηική Λειηοςπγία (Γιάπκεια: 13ορ 15ορ μήναρ) Πεπίοδορ Δγγύηζηρ και ςνηήπηζηρ (ΠΔ) Τπηπεζίερ Πεπιόδος ςνηήπηζηρ Σήπηζη Δγγςημένος Δπιπέδος Τπηπεζιών Ρήηπερ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ Άπθπο 1 ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Άπθπο 2 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ A.2.1 ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ A.2.2 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Άπθπο 3 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ A.3.1 ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ A.3.2 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ A.3.3 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ A Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ A Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Υπημαηοοικονομικήρ Δπάπκειαρ A Γιεςκπινίζειρ Άπθπο 4 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Άπθπο 5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ & ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ Άπθπο 6 ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 7 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Πειίδα 9 απφ 188

10 Άπθπο 8 ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 9 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 10 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ A.10.1 ΦΑΚΔΛΟ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» A.10.2 ΦΑΚΔΛΟ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» A.10.3 ΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Άπθπο 11 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 12 ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 13 ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ Άπθπο 14 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ A.14.1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ A.14.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Άπθπο 15 ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 16 ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Άπθπο 17 ΑΝΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 18 ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 19 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ A.19.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΜΔΡΟΤ ή ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ ΔΡΓΟΤ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ή ΝΔΔ ΤΠΗΡΔΙΔ A.19.2 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ A.19.3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ A.19.4 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ Άπθπο 20 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ Άπθπο 21 ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ A.21.1 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ A.21.2 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Άπθπο 22 ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ A.22.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΗ Πειίδα 10 απφ 188

11 A.22.2 ΜΔΣΑΘΔΗ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ A.22.3 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άπθπο 23 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ A.23.1 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ ΚΡΑΣΗΔΙ Άπθπο 24 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Άπθπο 25 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ Άπθπο 26 ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ Άπθπο 27 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ Άπθπο 28 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Άπθπο 29 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ Άπθπο 30 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ Άπθπο 31 Γιαπίζηεςζη ςπαλλήλων και εν γένει πποζηηθένηων ηος Αναδόσος Άπθπο 32 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ Άπθπο 33 ΛΤΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 34 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 35 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Άπθπο 36 ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Άπθπο 37 ΡΖΣΡΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η - ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗI ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ Πειίδα 11 απφ 188

12 ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών βάζεων δεδομένων Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών εθαπμογών Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών διαδικηύος Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ δικηύος πεπιοσήρ αποθήκεςζηρ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζηαθμών Δπγαζίαρ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ηείσοςρ πποζηαζίαρ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζαπωηών βιβλίων (planetary) Α Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ επίπεδων ζαπωηών Α Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ κενηπικών μονάδων εκηςπωηών Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζςζηήμαηορ RFID ΔΣΟΙΜΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ Λογιζμικού Δξςπηπεηηηών Δθαπμογών και Γιαδικηύος Πλαηθόπμα Φηθιοποίηζηρ ύζηημα Γιασείπιζηρ Δγγπάθων ΤΠΗΡΔΙΔ Τπηπεζίερ Αναδόσος ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΣΙΜΔ 10.1 Δξοπλιζμόρ Έηοιμο Λογιζμικό Πειίδα 12 απφ 188

13 10.3 Δθαπμογέρ Τπηπεζίερ (εγκαηάζηαζη, παπαμεηποποίηζη, ζηελέση ςποζηήπιξηρ παπαγωγικήρ λειηοςπγίαρ κλπ.) Άλλερ δαπάνερ ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ Έπγος IV: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Άπθπο 38 Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ Άπθπο 39 Γιάπκεια ηηρ ύμβαζηρ και ςμπληπωμαηικέρ ςπηπεζίερ Άπθπο 40 Σόπορ Παπάδοζηρ Άπθπο 41 Σίμημα και Σπόπορ Πληπωμήρ Άπθπο 42 Παπαδοηέα Φάζειρ ηος έπγος Υπονοδιάγπαμμα Άπθπο 43 Παπαλαβή και Αποδοσή ηος Έπγος Παπαλαβή και αποδοσή έπγος Άπθπο 44 Τποσπεώζειρ Αναδόσος Άπθπο 45 Τποσπεώζειρ Δπγοδόηη Άπθπο 46 Τπεπγολαβίερ ηος Αναδόσος Άπθπο 47 ςμβαηικέρ Δγγςήζειρ Άπθπο 48 Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Δκηέλεζηρ και Πποκαηαβολήρ Άπθπο 49 Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Λειηοςπγίαρ Άπθπο 50 Ανωηέπα Βία Άπθπο 51 Δκσώπηζη Άπθπο 52 Τποσπεώζειρ αζθάλειαρ και αζθάλιζηρ ηος πποζωπικού ηος Αναδόσος Πειίδα 13 απφ 188

14 Άπθπο 53 Αναδόσος 183 Δμπιζηεςηικόηηηα - Γιαπίζηεςζη ςπαλλήλων και εν γένει πποζηηθένηων ηος Άπθπο 54 Ρήηπερ Καθςζηέπηζηρ Άπθπο 55 Λύζη Καηαγγελία ηηρ ύμβαζηρ Έκπηωζη Αναδόσος Άπθπο 56 Μεηάθεζη Πποθεζμίαρ Δκηέλεζηρ Άπθπο 57 Σποποποίηζη Όπων ηηρ ύμβαζηρ Άπθπο 58 Ηζσύοςζα Νομοθεζία Δπίλςζη Γιαθοπών Άπθπο 59 Παπαπηήμαηα Πειίδα 14 απφ 188

15 ΚΔΟΝΠ Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ Πειίδα 15 απφ 188

16 1. ΓΔΛΗΘΑ 1.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΦΝΟΔΑ (ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο) Ρν πνπξγείν Δμσηεξηθψλ (ΞΔΜ) είλαη ν επίζεκνο θνξέαο άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ: ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη ηε δηεζλή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηελ πξνάζπηζε ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ, θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο. Δπηγξακκαηηθά, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΞΔΜ είλαη νη αθφινπζεο: Ξξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θαζψο θαη ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηα μέλα θξάηε, ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζηα δηεζλή φξγαλα θαη ζηηο ζπλδηαζθέςεηο. Ξαξαθνινχζεζε ησλ δηκεξψλ θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαζψο θαη δεηεκάησλ δηεζλνχο αζθάιεηαο, ελεκέξσζε ηεο θπβέξλεζεο θαη δηαηχπσζε ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ. Δλεκέξσζε ησλ μέλσλ θξαηψλ, ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο θαζψο θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ειιεληθά ζέκαηα. Ππκκεηνρή ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία, δηαπξαγκάηεπζε θαη κέξηκλα γηα ηε ζχλαςε, παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ρεηξηζκφο δηεζλψλ δηαδηθαζηψλ ζπλδηαιιαγήο, δηαηηεζίαο θαη δηθαζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. Δθπξνζψπεζε ηεο Διιάδαο ζηα μέλα θξάηε, ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη άιια δηεζλή φξγαλα θαη ζπλδηαζθέςεηο. Δθπξνζψπεζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη επεμεξγαζία ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζεζκηθή εμέιημε ηεο Έλσζεο θαη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιια πνπξγεία θαη θνξείο. Ππληνληζκφο ησλ πνπξγείσλ θαη θνξέσλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο θαη ηεο ελ γέλεη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Γηπισκαηηθή ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο, ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ., ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ βνπιεπηψλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ επαθψλ ηνπο. Πειίδα 16 απφ 188

17 Ξξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, σο θαη ζέκαηα αλαθεξφκελα ζηνλ απφδεκν ειιεληζκφ, ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ παιηλλφζηεζε. Ξξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, εκπνξηθψλ, λαπηηιηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ. Γηπισκαηηθή θαη πξνμεληθή ζπλδξνκή Διιήλσλ πνιηηψλ, αλαγλσξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαηά ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, εθφζνλ απηέο δελ είλαη αληίζεηεο κε εζληθά ζπκθέξνληα. Αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο. Γηεζλήο πξνβνιή ηεο Διιάδαο, ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη πνιηηηζκνχ. Ξαξαθνινχζεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε ζε δηεζλέο επίπεδν. Θέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ ζπλζεθψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια αξκφδηα πνπξγεία. Δπνπηεία θαη έιεγρνο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζσκαηείσλ ζην εμσηεξηθφ, φπσο νξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δμσηεξηθψλ. Ξαξαθνινχζεζε ησλ θνηλνηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ. Γηαηήξεζε θαη ζχζθημε ησλ δεζκψλ ηεο Διιάδαο κε ηνπο αλά ηνλ θφζκν νκνγελείο. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή ελ γέλεη θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο θαη απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ηα δηαβαηήξηά ηνπο. Νκνίσο, επηκέιεηα ησλ θιεξνλνκηψλ Διιήλσλ πνπ απεβίσζαλ ζην εμσηεξηθφ. Θέκαηα ζπλαθή πξνο ηε δηθαζηηθή αξσγή, ηελ επίδνζε δηθνγξάθσλ, ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη αλαθξηηηθψλ παξαγγειηψλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε εγθιεκαηηψλ. Γηπισκαηηθή αιιεινγξαθία ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Έθδνζε δηπισκαηηθψλ θαη εηδηθψλ ππεξεζηαθψλ δηαβαηεξίσλ. Πρέζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνλ Νηθνπκεληθφ Θξφλν, ηα άιια Ξαηξηαξρεία, ηηο Απηνθέθαιεο νξζφδνμεο Δθθιεζίεο, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα άιια ρξηζηηαληθά δφγκαηα, ζξεζθεχκαηα θαη δηεζλείο εθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο ζην εμσηεξηθφ. Πειίδα 17 απφ 188

18 Ξνιηηηθή δηνίθεζε ηνπ Αγίνπ Όξνπο. Δπίζεκε κεηάθξαζε θεηκέλσλ, δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ζπλζεθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ πξάμεσλ, εγγξάθσλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κεηάθξαζε θαη επηθχξσζε εγγξάθσλ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο ειιεληθέο θαη μέλεο αξρέο ζην εμσηεξηθφ, θιπ. Θέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ. Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Ρν ΞΔΜ δηαξζξψλεηαη ζηελ Θεληξηθή πεξεζία θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ηεο ππεξεζίεο θαη ηελ Δμσηεξηθή πεξεζία, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο Γηπισκαηηθέο θαη ηηο Ξξνμεληθέο Αξρέο. 1.2 Ζ πεξεζϋα Γηπισκαηηθνχ & Ηζηνξηθνχ ΑξρεΫνπ Ζ πεξεζία Γηπισκαηηθνχ & Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ (ΓΗΑ) ηνπ πνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λένπ Νξγαληζκνχ ηνπ πνπξγείνπ (N. 3566/2007), ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ πνπξγφ Δμσηεξηθψλ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε, ζπληήξεζε, θχιαμε, αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ Αξρείσλ ηνπ πνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ έσο θαη 5 έηε πξηλ απφ ην ηξέρνλ έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ησλ Γξαθείσλ ησλ πνπξγψλ, ηελ έθδνζε κειεηψλ, ηνλ απνραξαθηεξηζκφ αξρείσλ θαζψο θαη ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο. Πηελ ΓΗΑ ππάγνληαη ηα θαηά ηφπνπο πθηζηάκελα αξρεία ησλ Αξρψλ ηνπ πνπξγείνπ ζην εμσηεξηθφ (Ξξεζβείεο, Ξξνμελεία, Κφληκεο Αληηπξνζσπείεο θιπ), ε νξγάλσζε θαη ε επηκέιεηα ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη κε νδεγίεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο. Υο αξρεία λννχληαη νπνηαδήπνηε ηεθκήξηα θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ πεξηέρνληαη ζηηο Γηεπζχλζεηο, πεξεζίεο, Γξαθεία θαη Αξρέο Δμσηεξηθνχ ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή παξάγνληαη ή εμάγνληαη απφ απηέο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη εάλ έρνπλ. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη απνηειεί κία «αλνηθηή» αξρεηαθή ππεξεζία, ηεο νπνίαο δειαδή ην πιηθφ εκπινπηίδεηαη ζπλερψο. Γχν απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο πεξεζίαο είλαη ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο παξνρήο ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ δηαζέζηκνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη θπξίσο ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ηξέρνπζαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζπιινγή αξρεηαθψλ ηεθκεξίσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε ΓΗΑ έσο ζήκεξα αγγίδεη ηα ηξηάληα εθαηνκκχξηα έγγξαθα (είλαη θαηαλνεηφ φηη ν ηεξάζηηνο φγθνο ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ε έιιεηςε ηαμηλφκεζεο κεγάινπ κέξνπο απηνχ δπζρεξαίλεη ηνλ Πειίδα 18 απφ 188

19 ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζειίδσλ αξρεηαθνχ πιηθνχ). Ν θχξηνο φγθνο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πξνέξρεηαη απφ ηελ Θεληξηθή πεξεζία ηνπ ΞΔΜ (δει. φια ηα έγγξαθα πνπ εηζάγνληαη ή εμάγνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ πνπξγείνπ πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ Αζήλα). Ρν αξρεηαθφ πιηθφ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο ΓΗΑ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1821 έσο θαη ην Ππκπιεξσκαηηθά, ζην Αξρείν ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο, ρσξίο απηφ λα κεηψλεη ζην ειάρηζην ηελ εμέρνπζα ζεκαζία ηνπο, ζεσξνχληαη ηα αξρεία ησλ Αξρψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηηο αξρεηαθέο ζπιινγέο ηεο ΓΗΑ κέζσ ησλ απαξαίηεησλ επαλαπαηξηζκψλ. Ζ ρξήζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ θπιάζζεηαη ζηελ ΓΗΑ έρεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: Α) Ρελ αθαδεκατθϊ Ωξεπλα (εμσηεξηθή έξεπλα), θαηά ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε πνιίηεο Έιιελαο ή αιινδαπφο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ρξήζεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ γηα επηζηεκνληθνχο ή πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Νη εξεπλεηέο πνπ ιακβάλνπλ άδεηα ρξήζεο ηνπ πιηθνχ έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζέξρνληαη θαζεκεξηλά, εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο, ζηελ ΓΗΑ θαη λα κειεηνχλ έσο ηξεηο θαθέινπο ηελ εκέξα επί φζν ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπλ ιάβεη άδεηα πξφζβαζεο (κάμηκνπκ έλαο ρξφλνο). Νη άδεηεο κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη θαηφπηλ ππνβνιήο λένπ αηηήκαηνο πνπ εγθξίλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε εθ φζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο ζην Αλαγλσζηήξην. Β) Ρελ ππεξεζηαθϊ Ωξεπλα, γηα ηελ ηεθκεξίσζε δεηεκάησλ ηξέρνπζαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηά ηίζεληαη ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε απφ ηελ πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή εγεζία ΞΔΜ, αιιά θαη απφ ηηο δηάθνξεο Γηεπζχλζεηο θαη πεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ. Ζ ππεξεζηαθή έξεπλα ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο πιένλ γηα ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο δηπισκαηηθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο. Πην πιαίζην ησλ εξεπλψλ απηψλ εληάζζνληαη θαη νη εθδφζεηο δηπισκαηηθψλ εγγξάθσλ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί 1-2 θνξέο αλά έηνο ε ΓΗΑ. 1.3 ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΓΟΑΠΖΠ Πθνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή ςεθηνπνίεζε, ηεθκεξίσζε, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε κέξνπο ηνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ κε ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ ΡΞΔ. Ρν έξγν κε ηελ ςεθηαθή αλάδεημε ηνπ αξρείνπ ηεο ΓΗΑ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ηφζν επηκνξθσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά φζν θαη επηζηεκνληθά. Ππλεξγψληαο ζηηο γεληθέο επηδηψμεηο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο ηεθκεξίσζεο, Πειίδα 19 απφ 188

20 ςεθηαθήο αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (δεκηνπξγψλ, εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, λέσλ θαζψο θαη ηνπ νπνηνπδήπνηε πνιίηε) εληζρχεηαη θαη ε βηνκεραλία πεξηερνκέλνπ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Πηα αλσηέξσ πιαίζηα, ην πξνηεηλφκελν έξγν αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο ησλ εγγξάθσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζην επξχ θνηλφ. Δπίζεο, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζηελ πξφζβαζε ησλ ΑΚΔΑ ζην δηθηπαθφ ηφπν. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε κε ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ (ζσζηέο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο, ζσζηφο θσηηζκφο θιπ) επί δεθαεηίεο, νη αιιεπάιιειεο θαηαζηξνθέο ιφγσ πνιέκσλ θαη αλσκάισλ θαηαζηάζεσλ, νη ζπρλέο κεηαθνξέο ηνπ πιηθνχ θαη ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ απφ ηνπο αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο, ζπλεηέιεζαλ ζηελ θζνξά ηνπ. Ξξνθεηκέλνπ ε θζνξά απηή λα κελ νδεγήζεη ζηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, ε άκεζε ςεθηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ, δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζηηο αξρεηαθέο ελφηεηεο εθείλεο πνπ κειεηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη νη νπνίεο έρνπλ κεγαιχηεξε ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή αμία, θξίλεηαη σο ε κνλαδηθή ιχζε κειινληηθήο δηαηήξεζεο ηνπ ζεκαληηθνχ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Ζ ςεθηνπνίεζε απηή ζα επηηξέςεη: 1. Ρελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ απφ πεξαηηέξσ θζνξά θαη ηε δηάζεζή ηνπ κε αζθάιεηα ζηνπο εξεπλεηέο. 2. Ρελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζην πιηθφ, θαζψο ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα πξνβιέπεηαη λα απνζεθεπζνχλ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ φπνπ ζα θαηαγξάθεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην ηαμηλνκεκέλν πιηθφ ζε επίπεδν ππνθαθέινπ. Ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ππνθαθέινπ ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφλ ζηε ζεηξά. 3. Ρελ ηαπηφρξνλε αλάγλσζε απφ πεξηζζνηέξνπο ηνπ ελφο εξεπλεηέο ηνπ ίδηνπ θαθέινπ. 4. Ρε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο πεξηζζνηέξσλ θαθέισλ ηελ ίδηα εκέξα (ζήκεξα ν εξεπλεηήο κειεηά, γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο φπσο έιιεηςε πξνζσπηθνχ, έσο 3 θαθέινπο ηελ εκέξα κφλν). 5. Ρε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηζζνηέξσλ αληηγξάθσλ (ν θαλνληζκφο ηνπ αλαγλσζηεξίνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 50 θσηνηππηψλ αλά ζέκα έξεπλαο, επίζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4). 6. Ρε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ππνδνρήο πεξηζζνηέξσλ εξεπλεηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ Πειίδα 20 απφ 188

21 αλαγλσζηεξίνπ. 7. Ρελ ηνπνζέηεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ή κέξνπο ηνπ ζην δηαδίθηπν θαη ηε δηάζεζή ηνπ έηζη ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 8. Ρελ απηφκαηε δηαζχλδεζε κε άιιν πιηθφ ζρεηηθήο ή παξφκνηαο ζεκαηηθήο πνπ θπιάζζεηαη ζηελ ΓΗΑ, φπσο θηλεκαηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην Θηλεκαηνγξαθηθφ Αξρείν ηεο πεξεζίαο, θσηνγξαθηθφ αξρείν θιπ. 9. Ρν ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεησλ, δεπηεξνγελψλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (εθδφζεηο, εθζέζεηο, ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θ.α.) 10. Ρελ επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε αλεχξεζε ζηνηρείσλ πξνο ηεθκεξίσζε ηξερφλησλ δεηεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ απνδίδεη ζην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ πςειή εζσηεξηθή πξνζηηζέκελε αμία. Ξέξα ινηπφλ απφ ηελ παιαηφηεηα ησλ εγγξάθσλ, πνπ απνηειεί έηζη θη αιιηψο ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ςεθηνπνίεζεο, θαη ε δήηεζή ηεο απφ ην εξεπλεηηθφ θνηλφ νδεγεί πξνο ην ίδην ζπκπέξαζκα. Γίλεηαη, επνκέλσο, θαλεξφ φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν ζπκβάιεη ζηελ ελεκέξσζε, ζηελ ακεζφηεξε εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ γηα ζπιινγή ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη επηθνηλσλία ηνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ, αθνχ: Θα ζπγθεληξσζεί θαη ηεθκεξησζεί κέξνο ηεο ζχγρξνλεο Ηζηνξίαο ηεο ρψξαο καο. Ρα πξνο αλάδεημε έγγξαθα απνηεινχλ κέξνο ηεο, θαη κέζσ ηεο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο ηνπο ζα δψζνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ επθαηξία ζην επξχ θνηλφ λα έξζεη ζε επαθή κε πιήζνο αμηφινγσλ πεγψλ. Θα δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθή δίγισζζε ηζηνζειίδα, φπνπ ζα πξνβάιινληαη θαη αλαδεηθλχνληαη πηπρέο ηνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ. Θα δηαζθαιηζηεί ζην δηελεθέο ε παξνπζία πνιπηίκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πειίδα 21 απφ 188

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ Ρ Γ Ο : «ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΔΗΘΝΛΗΘΖΠ ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΠΡΖ ΒΝΗΥΡΗΑ: ΚΑΛΡΔΗΝ ΡΟΝΦΥΛΗΝ ΘΑΗ ΚΘΖΛΑΦΘΖ ΘΖΒΑ» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΡΝ ΗΓΟΚΑΡΝΠ ΚΔΗΕΝΛΝΠ ΔΙΙΖΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΘΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Δ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Δπηβέπσλ: θαζ. Γθξίηδαιεο ηέθαλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 30.11.2010 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΑΟ. ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 49/2010 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ

Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Αποδεληίωζη Δημόζιαρ Διαβούλεςζηρ για ηην Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα