ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, , ΑζΪλα Αξκφδηνο.: Η. ΑγηαθΨηζηθαο Ρει.: Φαμ.: ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ» ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΥΞΑΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ «ΠΠΡΖΚΑ ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ» ΓηΨξθεηα ηνπ Έξγνπ: ΓΔΘΑΞΔΛΡΔ (15) κϊλεο Ξξνυπνινγηζκφο: επξψ (πιωνλ ΦΞΑ ) (ζπλνιηθψ: επξψ) Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ ΑΜΝΛΑΠ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 2: «ΡΞΔ θαη ΒειηΫσζε ηεο Ξνηφηεηαο ΕσΪο» ΔΗΓΗΘΝΠ ΠΡΝΣΝΠ 2.1: «ΒειηΫσζε ηεο θαζεκεξηλϊο δσϊο κωζσ ΡΞΔ - Ηζφηηκε ζπκκεηνρϊ ησλ πνιηηψλ ζηελ ΤεθηαθΪ ΔιιΨδα» Πειίδα 1 απφ 188

2 Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ ΔΘ (ΔΔΔΘ): Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζην ΦΔΘ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: 29 Ηνπιίνπ Απγνχζηνπ 2011 ΘαηαιεθηηθΪ εκεξνκελϋα ππνβνιϊο πξνζθνξψλ: Ρφπνο ππνβνιϊο πξνζθνξψλ: ΑπνζθξΨγηζε πξνζθνξψλ: ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: ΞαξαιαβΪ πξνθϊξπμεο: 4 ΝθησβξΫνπ 2011 πνπξγείν Δμσηεξηθψλ, Ιεσθφξνο Β. Πνθίαο 1 6 ΝθησβξΫνπ 2011 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ/ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ πνπξγείν Δμσηεξηθψλ, νδφο Βαζ. Πνθίαο 1, ΡΘ , Αζήλα, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 10:00 12:00 ΔΫδνο ζχκβαζεο: Ραμηλφκεζε θαηψ CPV: Πχκβαζε Ξξνκήζεηαο Αγαζψλ θαη Ξαξνρήο πεξεζηψλ. Θαηεγνξία ππεξεζίαο 7 «πεξεζίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο» Ραμηλφκεζε θαηά CPV: «πεξεζίεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ: παξνρή ζπκβνπιψλ, αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, Γηαδίθηπν θαη ππνζηήξημε». ΘξηηΪξην επηινγϊο Ξιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά Αλαδφρνπ: Ξξνυπνινγηζκφο Ωξγνπ: επξψ (πιένλ ΦΞΑ ) (ζπλνιηθά: επξψ) Σξεκαηνδφηεζε: 80% απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ). 20% Δζληθνί πφξνη. Νη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο πξνθήξπμεο. Πειίδα 2 απφ 188

3 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΑζΪλα, 29/7/2011 Α.Ξ.: Α Ξ Ν Φ Α Π Ζ Έρνληαο ππφςε: 1. Ρν Λ 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν »( ΦΔΘ 267/Α/ ) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 1,3,5 θαη Ρελ Απφθαζε ΔΔ κε αξηζκφ Δ(2007) 5339/ ) πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Ξ «Τεθηαθή Πχγθιηζε», φπσο ηζρχεη. 3. Ρε κε αξ. πξση.14053/δπ 1749/ πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο φπσο ηζρχεη. 4. Ρν πξνβιεπφκελν ζην 2, παξ.1 (γ) ηνπ Λ.3614/07 Πχζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ φπσο ηζρχεη. 5. Ρελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζκ ΓΗΝΔ 1091 ( ΦΔΘ 1011/Β/ ) κε ηελ νπνία αλαδηαξζξψζεθε ε Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Τεθηαθή Πχγθιηζε. 6. Ρελ κε αξ. πξση /ΔΠ5909 ηεο 22/09/2008 Απφθαζε (Α), κε ηελ νπνία εθρσξνχληαη ζηελ ΔΓ ΔΞ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» αξκνδηφηεηεο Δλδηάκεζνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 7. Ρν Λ.3566/2007 (ΦΔΘ 117Α/ ) «Ξεξί Νξγαληζκνχ ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Πειίδα 3 απφ 188

4 8. Ρν ΞΓ 185/2009 (ΦΔΘ 213/ηΑ/ ) πεξί Γηνξηζκνχ πνπξγψλ θαη θππνπξγψλ 9. Ρν ΞΓ 189/2009 (ΦΔΘ 221/ηΑ/ ) πεξί Θαζνξηζκνχ θαη Αλαθαηαλνκήο Αξκνδηνηήησλ ησλ πνπξγείσλ. 10. Ρηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Ξ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» πνπ αθνξνχλ ηελ έγθξηζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο ησλ πξάμεσλ ησλ επηκέξνπο Αμφλσλ Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΞ Ξξνγξάκκαηνο φπσο απηά ηζρχνπλ 11. Ρελ κε αξ. πξση /ΤΠ 306-Α2 12/01/2010 πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Τεθηαθή Πχγθιηζε» γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Τεθηαθή Πχγθιηζε» 12. Ρελ κε αξηζκφ πξση.4554/ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ «Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ (ΔΠΣΔΞ) πξνο ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ζην Δ.Ξ «Τεθηαθή Πχγθιηζε» 13. Ρελ κε αξηζκφ πξση. Α.Ξ /ΤΠ 4554-Α2/ έληαμε ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Πχζηεκα Τεθηνπνίεζεο Ηζηνξηθνχ θαη Γηπισκαηηθνχ Αξρείνπ» κε θψδηθφ ΚIS ζηα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: «Τεθηαθή Πχγθιηζε», «Καθεδνλία Θξάθε», «Θξήηε & Λήζνη Αηγαίνπ», «Θεζζαιία Πηεξεά Διιάδα- Ήπεηξνο», «Αηηηθή» 14. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/ ) πεξί πξνζαξκνγήο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ «Ξεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Νδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005» 15. Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 1177/2009 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30ήο Λνεκβξίνπ 2009 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΘ, 2004/18/ΔΘ θαη 2009/81/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ηνπο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ», απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 16. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 (ΦΔΘ Α 150/ ) «Ξεξί Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)» 17. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3886/2010 (Φ.Δ.Θ. Α' 173/ ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» 18. Ρν ΞΓ 166/2003 (ΦΔΘ 138/Α 5/6/2003), «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2000/35 ηεο 29/6/2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». Πειίδα 4 απφ 188

5 19. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/1995 (ΦΔΘ 19/Α/ ) «Ξξνκήζεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ησλ ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηζρχεη 20. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Λ. 2362/1995 (ΦΔΘ 247/Α/ ) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 21. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 82/1996 (ΦΔΘ 66/Α/ ) «Ξεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ». 22. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3310/2005 (Φ.Δ.Θ.279/Α / ) «Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηζρχεη 23. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 774/1980 "πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ θείκελνλ ησλ πεξί Διεγθηηθνχ Ππλεδξίνπ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θιπ." (ΦΔΘ 189 Α/1980), φπσο ηζρχεη 24. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ 45/Α/ ) «Θχξσζε Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 25. Ρηο αλάγθεο ηεο πεξεζίαο. ΑπνθαζΫδνπκε 1. Ξξνθεξχζζνπκε Γεκφζην Αλνηθηφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο αλσηάηνπ χςνπο ελφο εθαηνκκπξϋνπ εμϊληα πωληε ρηιηψδσλ επξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., κε θξηηήξην επηινγήο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε γηα ην έξγν: «Πχζηεκα Τεθηνπνίεζεο Ηζηνξηθνχ θαη Γηπισκαηηθνχ αξρείνπ». 2. Ζ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε δεθαπωληε (15) κϊλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 3. Νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ηα νπνία είλαη αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 4. Ν δηαγσληζκφο δηελεξγείηαη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (βιέπε θαησηέξσ ππφ 7 ζηνηρείν), χζηεξα απφ πξνζεζκία 40 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 38, παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηεο νδεγίαο 2004/ Νη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αλαιπηηθφ Ρεχρνο Ξξνθήξπμεο. 7. Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ πεληακειή Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα νξηζηεί κε απφθαζε ηνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 8. Ρα έμνδα δεκνζηεχζεσο ζηελ κελ Δ.Δ. βαξχλνπλ ηελ Δ.Δ, ζην δε ειιεληθφ ηχπν ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Πειίδα 5 απφ 188

6 9. Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «Τεθηνπνίεζε Ηζηνξηθνχ θαη Γηπισκαηηθνχ Αξρείνπ», ηνπ Δηδηθνχ Πηφρνπ 2.1 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Τεθηαθή Πχγθιηζε», κε θσδηθφ Ν.Ξ.Π.: (ΠΑΔ 094/3). 10.Αληίγξαθα ηεο παξνχζαο, δίδνληαη απφ ηα γξαθεία ηεο Δ..Π.Σ.Δ.Ξ ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Βαζ. Πνθίαο 1. Γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξνθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. Νη παξαιακβάλνληεο ηελ πξνθήξπμε, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιήξε ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφο ηειενκνηνηππηθήο ζπζθεπήο (fax), ειεθηξνληθή δηεχζπλζε( ). Ζ πξνθήξπμε δηαηίζεηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ (www.mfa.gr). 11. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε δίλνληαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ Σξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Βαζ. Πνθίαο 1, Αξκφδην Πηέιερνο, Η. Αγηαθάηζηθαο ηει Νη εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.mfa.gr) θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. O ΞΝΟΓΝΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΠΡΑΟΝΠ ΙΑΚΞΟΗΛΗΓΖΠ Πειίδα 6 απφ 188

7 ΞΟΝΚΖΘΔΝΚΔΛΝ ΔΗΓΝΠ: «ΠΠΡΖΚΑ ΤΖΦΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΗΠΡΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΞΙΥΚΑΡΗΘΝ ΑΟΣΔΗΝ». Αλνηθηφο ΓηεζλΪο Γηαγσληζκφο ζε επξψ ΘξηηΪξην αμηνιφγεζεο: ΞιΩνλ ζπκθωξνπζα πξνζθνξψ ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ζκεξνκελία Ζκέξα Ώξα π. Δμσηεξηθψλ Ζκ. Κελ. Έηνο Δβδνκάδαο Νδφο: Βαζ. ΠνθΫαο -Αξηζκφο: ΞΩκπηε 11:00 π.κ. ΑΫζνπζα Πνθηαλνπνχινπ Ξξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκωλνπ ηνπ ΦΞΑ. Ζ παξαπάλσ δαπάλε ζπλνιηθνχ χςνπο ελφο εθαηνκκπξίνπ εμήληα πέληε ρηιάδσλ επξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ» ζην πιαίζην ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2: «ΡΞΔ θαη Βειηίσζε Ξνηφηεηαο Εσήο», εηδηθφ ζηφρν 2.1: «Βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κέζσ ΡΞΔ - Ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ Τεθηαθή Διιάδα». Σξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ : 15 ΚΪλεο. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ Πειίδα 7 απφ 188

8 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ (Αναθέηοςζαρ Απσήρ) Ζ Τπηπεζία Γιπλωμαηικού & Ηζηοπικού Απσείος ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΓΡΑΖ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Φηθιοποίηζη ένηςπος ςλικού Πλαηθόπμα τηθιοποίηζηρ και διασείπιζηρ τηθιοποιημένος ςλικού Δξοπλιζμόρ τηθιοποίηζηρ Δπίπεδοι ζαπυηέρ απυηέρ βιβλίυν και εςαίζθηηυν εγγπάθυν (planetary) Τπηπεζίερ Φηθιοποίηζηρ Γιαδικαζία τηθιοποίηζηρ βάζει ηος ςλικού Ππυηόηςπα από Υαπηί Βιβλίοδεηημένο ςλικό Έλεγσορ ποιόηηηαρ αποηελεζμάηυν Τπηπεζίερ δεικηοδόηηζηρ, καηαλογογπάθηζηρ και εςπεηηπίαζηρ κειμένυν Τπηπεζίερ ενζυμάηυζηρ ηλεκηπονικού ςλικού ζηο ζύζηημα ΟΜΑΓΔ ΥΡΖΣΧΝ Γιαδικαζία ππόζβαζηρ ζηο τηθιοποιημένο ςλικό / Υπήζη ηος τηθιοποιημένος ςλικού από ηο εςπύ κοινό Ομάδα Γιασειπιζηών Ομάδα Υπηζηών Ομάδα Δπιζκεπηών πεπιεσομένος ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ ΔΡΓΟΤ ΦΑΗ 1 η : Μελέηη Δθαπμογήρ (1 ορ 2 ορ Μήναρ) ΦΑΗ 2η: Ππομήθεια και Δγκαηάζηαζη Δξοπλιζμού & Έηοιμος Λογιζμικού (Γιάπκεια Πειίδα 8 απφ 188

9 3ορ μήναρ) ΦΑΗ 3η: Φηθιοποίηζη Τλικού (Γιάπκεια 4ορ 11ορ μήναρ) ΦΑΗ 4η: Ανάπηςξη Πεπιβάλλονηορ Ππόζβαζηρ (Γιάπκεια 6ορ 11ορ μήναρ) ΦΑΗ 5η: Δκπαίδεςζη Υπηζηών (Γιάπκεια 12ορ μήναρ) ΦΑΗ 6η: Πιλοηική Λειηοςπγία (Γιάπκεια: 13ορ 15ορ μήναρ) Πεπίοδορ Δγγύηζηρ και ςνηήπηζηρ (ΠΔ) Τπηπεζίερ Πεπιόδος ςνηήπηζηρ Σήπηζη Δγγςημένος Δπιπέδος Τπηπεζιών Ρήηπερ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ Άπθπο 1 ΥΡΟΝΟ ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Άπθπο 2 ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ A.2.1 ΓΙΚΑΙΟΤΜΔΝΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ A.2.2 ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Άπθπο 3 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΛΑΥΗΣΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ A.3.1 ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ A.3.2 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ A.3.3 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ A Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ A Γικαιολογηηικά Πιζηοποίηζηρ Υπημαηοοικονομικήρ Δπάπκειαρ A Γιεςκπινίζειρ Άπθπο 4 ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ Άπθπο 5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ & ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ Άπθπο 6 ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 7 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Πειίδα 9 απφ 188

10 Άπθπο 8 ΜΔΡΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 9 ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 10 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΧΝ A.10.1 ΦΑΚΔΛΟ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» A.10.2 ΦΑΚΔΛΟ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» A.10.3 ΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» Άπθπο 11 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 12 ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 13 ΔΛΔΓΥΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ Άπθπο 14 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ A.14.1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ A.14.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Άπθπο 15 ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 16 ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Άπθπο 17 ΑΝΑΚΖΡΤΞΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 18 ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Άπθπο 19 ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ A.19.1 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΜΔΡΟΤ ή ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ ΔΡΓΟΤ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ή ΝΔΔ ΤΠΗΡΔΙΔ A.19.2 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ A.19.3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ A.19.4 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ Άπθπο 20 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ Άπθπο 21 ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ A.21.1 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ A.21.2 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Άπθπο 22 ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ A.22.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΟΗ Πειίδα 10 απφ 188

11 A.22.2 ΜΔΣΑΘΔΗ ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ A.22.3 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Άπθπο 23 ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ A.23.1 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ ΚΡΑΣΗΔΙ Άπθπο 24 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ Άπθπο 25 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ ΔΠΔΚΣΑΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ Άπθπο 26 ΔΚΥΧΡΖΔΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΗ Άπθπο 27 ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΗΑ Άπθπο 28 ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Άπθπο 29 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΦΑΛΗΖ Άπθπο 30 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ Άπθπο 31 Γιαπίζηεςζη ςπαλλήλων και εν γένει πποζηηθένηων ηος Αναδόσος Άπθπο 32 ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ Άπθπο 33 ΛΤΖ ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 34 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Άπθπο 35 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Άπθπο 36 ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Άπθπο 37 ΡΖΣΡΔ ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η - ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗI ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ Πειίδα 11 απφ 188

12 ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών βάζεων δεδομένων Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών εθαπμογών Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ εξςπηπεηηηών διαδικηύος Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ δικηύος πεπιοσήρ αποθήκεςζηρ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζηαθμών Δπγαζίαρ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ηείσοςρ πποζηαζίαρ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζαπωηών βιβλίων (planetary) Α Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ επίπεδων ζαπωηών Α Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ κενηπικών μονάδων εκηςπωηών Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ ζςζηήμαηορ RFID ΔΣΟΙΜΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ Πίνακαρ ζςμμόπθωζηρ Λογιζμικού Δξςπηπεηηηών Δθαπμογών και Γιαδικηύος Πλαηθόπμα Φηθιοποίηζηρ ύζηημα Γιασείπιζηρ Δγγπάθων ΤΠΗΡΔΙΔ Τπηπεζίερ Αναδόσος ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΣΙΜΔ 10.1 Δξοπλιζμόρ Έηοιμο Λογιζμικό Πειίδα 12 απφ 188

13 10.3 Δθαπμογέρ Τπηπεζίερ (εγκαηάζηαζη, παπαμεηποποίηζη, ζηελέση ςποζηήπιξηρ παπαγωγικήρ λειηοςπγίαρ κλπ.) Άλλερ δαπάνερ ςγκενηπωηικόρ Πίνακαρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ Έπγος IV: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ Άπθπο 38 Ανηικείμενο ηηρ ύμβαζηρ Άπθπο 39 Γιάπκεια ηηρ ύμβαζηρ και ςμπληπωμαηικέρ ςπηπεζίερ Άπθπο 40 Σόπορ Παπάδοζηρ Άπθπο 41 Σίμημα και Σπόπορ Πληπωμήρ Άπθπο 42 Παπαδοηέα Φάζειρ ηος έπγος Υπονοδιάγπαμμα Άπθπο 43 Παπαλαβή και Αποδοσή ηος Έπγος Παπαλαβή και αποδοσή έπγος Άπθπο 44 Τποσπεώζειρ Αναδόσος Άπθπο 45 Τποσπεώζειρ Δπγοδόηη Άπθπο 46 Τπεπγολαβίερ ηος Αναδόσος Άπθπο 47 ςμβαηικέρ Δγγςήζειρ Άπθπο 48 Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Δκηέλεζηρ και Πποκαηαβολήρ Άπθπο 49 Δγγςηηική Δπιζηολή Καλήρ Λειηοςπγίαρ Άπθπο 50 Ανωηέπα Βία Άπθπο 51 Δκσώπηζη Άπθπο 52 Τποσπεώζειρ αζθάλειαρ και αζθάλιζηρ ηος πποζωπικού ηος Αναδόσος Πειίδα 13 απφ 188

14 Άπθπο 53 Αναδόσος 183 Δμπιζηεςηικόηηηα - Γιαπίζηεςζη ςπαλλήλων και εν γένει πποζηηθένηων ηος Άπθπο 54 Ρήηπερ Καθςζηέπηζηρ Άπθπο 55 Λύζη Καηαγγελία ηηρ ύμβαζηρ Έκπηωζη Αναδόσος Άπθπο 56 Μεηάθεζη Πποθεζμίαρ Δκηέλεζηρ Άπθπο 57 Σποποποίηζη Όπων ηηρ ύμβαζηρ Άπθπο 58 Ηζσύοςζα Νομοθεζία Δπίλςζη Γιαθοπών Άπθπο 59 Παπαπηήμαηα Πειίδα 14 απφ 188

15 ΚΔΟΝΠ Α ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΔΟΓΝ Πειίδα 15 απφ 188

16 1. ΓΔΛΗΘΑ 1.1 ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΝ ΦΝΟΔΑ (ΑλαζΩηνπζαο ΑξρΪο) Ρν πνπξγείν Δμσηεξηθψλ (ΞΔΜ) είλαη ν επίζεκνο θνξέαο άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ: ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο, ηε δηεζλή ζπλεξγαζία θαη ηε δηεζλή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηελ πξνάζπηζε ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ, θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο λνκηκφηεηαο. Δπηγξακκαηηθά, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ ΞΔΜ είλαη νη αθφινπζεο: Ξξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, θαζψο θαη ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηα μέλα θξάηε, ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ζηα δηεζλή φξγαλα θαη ζηηο ζπλδηαζθέςεηο. Ξαξαθνινχζεζε ησλ δηκεξψλ θαη δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζηηθψλ ζεκάησλ θαζψο θαη δεηεκάησλ δηεζλνχο αζθάιεηαο, ελεκέξσζε ηεο θπβέξλεζεο θαη δηαηχπσζε ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ. Δλεκέξσζε ησλ μέλσλ θξαηψλ, ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο δηεζλνχο θνηλήο γλψκεο θαζψο θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ειιεληθά ζέκαηα. Ππκκεηνρή ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία, δηαπξαγκάηεπζε θαη κέξηκλα γηα ηε ζχλαςε, παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ρεηξηζκφο δηεζλψλ δηαδηθαζηψλ ζπλδηαιιαγήο, δηαηηεζίαο θαη δηθαζηηθνχ δηαθαλνληζκνχ. Δθπξνζψπεζε ηεο Διιάδαο ζηα μέλα θξάηε, ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη άιια δηεζλή φξγαλα θαη ζπλδηαζθέςεηο. Δθπξνζψπεζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη επεμεξγαζία ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζεζκηθή εμέιημε ηεο Έλσζεο θαη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιια πνπξγεία θαη θνξείο. Ππληνληζκφο ησλ πνπξγείσλ θαη θνξέσλ ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επξσπατθήο θαη ηεο ελ γέλεη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Γηπισκαηηθή ππνζηήξημε ησλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο, ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ., ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ βνπιεπηψλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ επαθψλ ηνπο. Πειίδα 16 απφ 188

17 Ξξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, σο θαη ζέκαηα αλαθεξφκελα ζηνλ απφδεκν ειιεληζκφ, ζηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ παιηλλφζηεζε. Ξξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ, ηνπξηζηηθψλ, εκπνξηθψλ, λαπηηιηαθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζην εμσηεξηθφ. Γηπισκαηηθή θαη πξνμεληθή ζπλδξνκή Διιήλσλ πνιηηψλ, αλαγλσξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηδησηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαηά ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, εθφζνλ απηέο δελ είλαη αληίζεηεο κε εζληθά ζπκθέξνληα. Αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο. Γηεζλήο πξνβνιή ηεο Διιάδαο, ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη πνιηηηζκνχ. Ξαξαθνινχζεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ αλζξσπηζηηθή δξάζε ζε δηεζλέο επίπεδν. Θέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ ζπλζεθψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, ζε ζπλεξγαζία κε άιια αξκφδηα πνπξγεία. Δπνπηεία θαη έιεγρνο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζσκαηείσλ ζην εμσηεξηθφ, φπσο νξίδεηαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Δμσηεξηθψλ. Ξαξαθνινχζεζε ησλ θνηλνηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ. Γηαηήξεζε θαη ζχζθημε ησλ δεζκψλ ηεο Διιάδαο κε ηνπο αλά ηνλ θφζκν νκνγελείο. Θέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθή ελ γέλεη θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο επίζεο θαη απηά πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ηα δηαβαηήξηά ηνπο. Νκνίσο, επηκέιεηα ησλ θιεξνλνκηψλ Διιήλσλ πνπ απεβίσζαλ ζην εμσηεξηθφ. Θέκαηα ζπλαθή πξνο ηε δηθαζηηθή αξσγή, ηελ επίδνζε δηθνγξάθσλ, ηελ εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θαη αλαθξηηηθψλ παξαγγειηψλ ζην εμσηεξηθφ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε εγθιεκαηηψλ. Γηπισκαηηθή αιιεινγξαθία ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Έθδνζε δηπισκαηηθψλ θαη εηδηθψλ ππεξεζηαθψλ δηαβαηεξίσλ. Πρέζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνλ Νηθνπκεληθφ Θξφλν, ηα άιια Ξαηξηαξρεία, ηηο Απηνθέθαιεο νξζφδνμεο Δθθιεζίεο, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα άιια ρξηζηηαληθά δφγκαηα, ζξεζθεχκαηα θαη δηεζλείο εθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο ζην εμσηεξηθφ. Πειίδα 17 απφ 188

18 Ξνιηηηθή δηνίθεζε ηνπ Αγίνπ Όξνπο. Δπίζεκε κεηάθξαζε θεηκέλσλ, δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ζπλζεθψλ θαη άιισλ δηεζλψλ πξάμεσλ, εγγξάθσλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κεηάθξαζε θαη επηθχξσζε εγγξάθσλ ησλ ειιεληθψλ αξρψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο ειιεληθέο θαη μέλεο αξρέο ζην εμσηεξηθφ, θιπ. Θέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηα θαζήθνληα ησλ δηπισκαηηθψλ θαη πξνμεληθψλ αξρψλ. Δλεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Ρν ΞΔΜ δηαξζξψλεηαη ζηελ Θεληξηθή πεξεζία θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ηεο ππεξεζίεο θαη ηελ Δμσηεξηθή πεξεζία, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο Γηπισκαηηθέο θαη ηηο Ξξνμεληθέο Αξρέο. 1.2 Ζ πεξεζϋα Γηπισκαηηθνχ & Ηζηνξηθνχ ΑξρεΫνπ Ζ πεξεζία Γηπισκαηηθνχ & Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ (ΓΗΑ) ηνπ πνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λένπ Νξγαληζκνχ ηνπ πνπξγείνπ (N. 3566/2007), ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ πνπξγφ Δμσηεξηθψλ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ ηαμηλφκεζε, ζπληήξεζε, θχιαμε, αμηνπνίεζε, αλάδεημε θαη πξνβνιή ησλ Αξρείσλ ηνπ πνπξγείνπ ησλ Δμσηεξηθψλ έσο θαη 5 έηε πξηλ απφ ην ηξέρνλ έηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ ησλ Γξαθείσλ ησλ πνπξγψλ, ηελ έθδνζε κειεηψλ, ηνλ απνραξαθηεξηζκφ αξρείσλ θαζψο θαη ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο. Πηελ ΓΗΑ ππάγνληαη ηα θαηά ηφπνπο πθηζηάκελα αξρεία ησλ Αξρψλ ηνπ πνπξγείνπ ζην εμσηεξηθφ (Ξξεζβείεο, Ξξνμελεία, Κφληκεο Αληηπξνζσπείεο θιπ), ε νξγάλσζε θαη ε επηκέιεηα ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη κε νδεγίεο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο. Υο αξρεία λννχληαη νπνηαδήπνηε ηεθκήξηα θαηαγξαθήο πιεξνθνξηψλ πεξηέρνληαη ζηηο Γηεπζχλζεηο, πεξεζίεο, Γξαθεία θαη Αξρέο Δμσηεξηθνχ ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ή παξάγνληαη ή εμάγνληαη απφ απηέο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη εάλ έρνπλ. Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη απνηειεί κία «αλνηθηή» αξρεηαθή ππεξεζία, ηεο νπνίαο δειαδή ην πιηθφ εκπινπηίδεηαη ζπλερψο. Γχν απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο πεξεζίαο είλαη ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο παξνρήο ζηνπο εξεπλεηέο ηνπ δηαζέζηκνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη θπξίσο ε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ ζηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ηξέρνπζαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζπιινγή αξρεηαθψλ ηεθκεξίσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε ΓΗΑ έσο ζήκεξα αγγίδεη ηα ηξηάληα εθαηνκκχξηα έγγξαθα (είλαη θαηαλνεηφ φηη ν ηεξάζηηνο φγθνο ηνπ πιηθνχ θαζψο θαη ε έιιεηςε ηαμηλφκεζεο κεγάινπ κέξνπο απηνχ δπζρεξαίλεη ηνλ Πειίδα 18 απφ 188

19 ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζειίδσλ αξρεηαθνχ πιηθνχ). Ν θχξηνο φγθνο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πξνέξρεηαη απφ ηελ Θεληξηθή πεξεζία ηνπ ΞΔΜ (δει. φια ηα έγγξαθα πνπ εηζάγνληαη ή εμάγνληαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ πνπξγείνπ πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ Αζήλα). Ρν αξρεηαθφ πιηθφ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηεο ΓΗΑ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1821 έσο θαη ην Ππκπιεξσκαηηθά, ζην Αξρείν ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο, ρσξίο απηφ λα κεηψλεη ζην ειάρηζην ηελ εμέρνπζα ζεκαζία ηνπο, ζεσξνχληαη ηα αξρεία ησλ Αξρψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ, ηα νπνία ελζσκαηψλνληαη ζηηο αξρεηαθέο ζπιινγέο ηεο ΓΗΑ κέζσ ησλ απαξαίηεησλ επαλαπαηξηζκψλ. Ζ ρξήζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ θπιάζζεηαη ζηελ ΓΗΑ έρεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, δχν βαζηθνχο ζηφρνπο: Α) Ρελ αθαδεκατθϊ Ωξεπλα (εμσηεξηθή έξεπλα), θαηά ηελ νπνία νπνηνζδήπνηε πνιίηεο Έιιελαο ή αιινδαπφο κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ρξήζεο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ γηα επηζηεκνληθνχο ή πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Νη εξεπλεηέο πνπ ιακβάλνπλ άδεηα ρξήζεο ηνπ πιηθνχ έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνζέξρνληαη θαζεκεξηλά, εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο, ζηελ ΓΗΑ θαη λα κειεηνχλ έσο ηξεηο θαθέινπο ηελ εκέξα επί φζν ρξνληθφ δηάζηεκα έρνπλ ιάβεη άδεηα πξφζβαζεο (κάμηκνπκ έλαο ρξφλνο). Νη άδεηεο κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη θαηφπηλ ππνβνιήο λένπ αηηήκαηνο πνπ εγθξίλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε εθ φζνλ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρξφλνο ζην Αλαγλσζηήξην. Β) Ρελ ππεξεζηαθϊ Ωξεπλα, γηα ηελ ηεθκεξίσζε δεηεκάησλ ηξέρνπζαο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηά ηίζεληαη ζε θαζεκεξηλή ζρεδφλ βάζε απφ ηελ πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή εγεζία ΞΔΜ, αιιά θαη απφ ηηο δηάθνξεο Γηεπζχλζεηο θαη πεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ. Ζ ππεξεζηαθή έξεπλα ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο πιένλ γηα ηελ άζθεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηε δηαθχιαμε ηεο δηπισκαηηθήο ηζηνξίαο ηεο ρψξαο. Πην πιαίζην ησλ εξεπλψλ απηψλ εληάζζνληαη θαη νη εθδφζεηο δηπισκαηηθψλ εγγξάθσλ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηεί 1-2 θνξέο αλά έηνο ε ΓΗΑ. 1.3 ΠΘΝΞΗΚΝΡΖΡΑ ΓΟΑΠΖΠ Πθνπφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή ςεθηνπνίεζε, ηεθκεξίσζε, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε κέξνπο ηνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ κε ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ησλ ΡΞΔ. Ρν έξγν κε ηελ ςεθηαθή αλάδεημε ηνπ αξρείνπ ηεο ΓΗΑ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά ηφζν επηκνξθσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά φζν θαη επηζηεκνληθά. Ππλεξγψληαο ζηηο γεληθέο επηδηψμεηο ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο ηεθκεξίσζεο, Πειίδα 19 απφ 188

20 ςεθηαθήο αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πνιηηηζηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (δεκηνπξγψλ, εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, λέσλ θαζψο θαη ηνπ νπνηνπδήπνηε πνιίηε) εληζρχεηαη θαη ε βηνκεραλία πεξηερνκέλνπ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Πηα αλσηέξσ πιαίζηα, ην πξνηεηλφκελν έξγν αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ δηαρείξηζεο θαη πξνβνιήο ησλ εγγξάθσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο φζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζην επξχ θνηλφ. Δπίζεο, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζηελ πξφζβαζε ησλ ΑΚΔΑ ζην δηθηπαθφ ηφπν. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε κε ζσζηή δηαηήξεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ (ζσζηέο ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο, ζσζηφο θσηηζκφο θιπ) επί δεθαεηίεο, νη αιιεπάιιειεο θαηαζηξνθέο ιφγσ πνιέκσλ θαη αλσκάισλ θαηαζηάζεσλ, νη ζπρλέο κεηαθνξέο ηνπ πιηθνχ θαη ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπ απφ ηνπο αθαδεκατθνχο εξεπλεηέο, ζπλεηέιεζαλ ζηελ θζνξά ηνπ. Ξξνθεηκέλνπ ε θζνξά απηή λα κελ νδεγήζεη ζηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ, ε άκεζε ςεθηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ, δίλνληαο έκθαζε θπξίσο ζηηο αξρεηαθέο ελφηεηεο εθείλεο πνπ κειεηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη νη νπνίεο έρνπλ κεγαιχηεξε ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή αμία, θξίλεηαη σο ε κνλαδηθή ιχζε κειινληηθήο δηαηήξεζεο ηνπ ζεκαληηθνχ πιεξνθνξηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Ζ ςεθηνπνίεζε απηή ζα επηηξέςεη: 1. Ρελ πξνζηαζία ηνπ πιηθνχ απφ πεξαηηέξσ θζνξά θαη ηε δηάζεζή ηνπ κε αζθάιεηα ζηνπο εξεπλεηέο. 2. Ρελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζην πιηθφ, θαζψο ηα ςεθηνπνηεκέλα έγγξαθα πξνβιέπεηαη λα απνζεθεπζνχλ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ φπνπ ζα θαηαγξάθεηαη θαη πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην ηαμηλνκεκέλν πιηθφ ζε επίπεδν ππνθαθέινπ. Ν ρξήζηεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βιέπεη καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ππνθαθέινπ ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ πεξηέρεηαη ζε απηφλ ζηε ζεηξά. 3. Ρελ ηαπηφρξνλε αλάγλσζε απφ πεξηζζνηέξνπο ηνπ ελφο εξεπλεηέο ηνπ ίδηνπ θαθέινπ. 4. Ρε δπλαηφηεηα αλάγλσζεο πεξηζζνηέξσλ θαθέισλ ηελ ίδηα εκέξα (ζήκεξα ν εξεπλεηήο κειεηά, γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο φπσο έιιεηςε πξνζσπηθνχ, έσο 3 θαθέινπο ηελ εκέξα κφλν). 5. Ρε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πεξηζζνηέξσλ αληηγξάθσλ (ν θαλνληζκφο ηνπ αλαγλσζηεξίνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 50 θσηνηππηψλ αλά ζέκα έξεπλαο, επίζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4). 6. Ρε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο ππνδνρήο πεξηζζνηέξσλ εξεπλεηψλ ζηνλ ρψξν ηνπ Πειίδα 20 απφ 188

21 αλαγλσζηεξίνπ. 7. Ρελ ηνπνζέηεζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνχ ή κέξνπο ηνπ ζην δηαδίθηπν θαη ηε δηάζεζή ηνπ έηζη ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 8. Ρελ απηφκαηε δηαζχλδεζε κε άιιν πιηθφ ζρεηηθήο ή παξφκνηαο ζεκαηηθήο πνπ θπιάζζεηαη ζηελ ΓΗΑ, φπσο θηλεκαηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην Θηλεκαηνγξαθηθφ Αξρείν ηεο πεξεζίαο, θσηνγξαθηθφ αξρείν θιπ. 9. Ρν ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη επίζεο πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ζχλζεησλ, δεπηεξνγελψλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (εθδφζεηο, εθζέζεηο, ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θ.α.) 10. Ρελ επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε αλεχξεζε ζηνηρείσλ πξνο ηεθκεξίσζε ηξερφλησλ δεηεκάησλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ απνδίδεη ζην ςεθηνπνηεκέλν πιηθφ πςειή εζσηεξηθή πξνζηηζέκελε αμία. Ξέξα ινηπφλ απφ ηελ παιαηφηεηα ησλ εγγξάθσλ, πνπ απνηειεί έηζη θη αιιηψο ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ θάλεη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ςεθηνπνίεζεο, θαη ε δήηεζή ηεο απφ ην εξεπλεηηθφ θνηλφ νδεγεί πξνο ην ίδην ζπκπέξαζκα. Γίλεηαη, επνκέλσο, θαλεξφ φηη ην πξνηεηλφκελν έξγν ζπκβάιεη ζηελ ελεκέξσζε, ζηελ ακεζφηεξε εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ γηα ζπιινγή ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε, πξνβνιή θαη επηθνηλσλία ηνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ, αθνχ: Θα ζπγθεληξσζεί θαη ηεθκεξησζεί κέξνο ηεο ζχγρξνλεο Ηζηνξίαο ηεο ρψξαο καο. Ρα πξνο αλάδεημε έγγξαθα απνηεινχλ κέξνο ηεο, θαη κέζσ ηεο ςεθηαθήο θαηαγξαθήο ηνπο ζα δψζνπλ γηα πξψηε θνξά ηελ επθαηξία ζην επξχ θνηλφ λα έξζεη ζε επαθή κε πιήζνο αμηφινγσλ πεγψλ. Θα δεκηνπξγεζεί ειεθηξνληθή δίγισζζε ηζηνζειίδα, φπνπ ζα πξνβάιινληαη θαη αλαδεηθλχνληαη πηπρέο ηνπ Διιεληθνχ Ξνιηηηζκνχ. Θα δηαζθαιηζηεί ζην δηελεθέο ε παξνπζία πνιπηίκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, αιιά θαη ηνπο ινηπνχο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ. Πειίδα 21 απφ 188

ΠΣΔΓΗΝ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΠΣΔΓΗΝ ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα Αξκφδηνο.: Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013

Πςθμίζειρ για ηη σπημαηοδόηηζη ηος μη επιλέξιμος ΦΟΑ ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα ΕΡΟΑ πεπιόδος 2007-2013 ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ Αζήλα, 14/6/2012 Αξ. Ξξση.: 26931/ΔΘ 580 Ραρ. Γ/λζε : Λίθεο 5-7, Πχληαγκα Ραρ. Θψδηθαο : 105 63 Ξιεξνθνξίεο: Γ. Γξνπδήο Ρει. : 210-3332990 Δ-mail:dgrouzis@mnec.gr ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Κξήηεο Νήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013 ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΡΠΑΘΟΤ - ΑΡΙΑ Όιπκπνο Καξπάζνπ Σ.Κ. 85700 ηει: 2245051336 θαμ: 2245051396 Κάξπαζνο, 24/02/2012 Aξηζκ. Πξση. 58 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα