Service of the Small Paraklesis. Supplicatory Canon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Service of the Small Paraklesis. Supplicatory Canon"

Transcript

1 Service of the Small Paraklesis Supplicatory Canon by Theosteriktos the Monk English Translation by Fr. N. M. Vaporis Canon, Kontakion, Megalynaria, and Exapostilaria texts by N. Takis. Other hymn texts by Kangelaris and Kasemeotes. 1

2 The Service of the Small Paraklesis by Theosteriktos the Monk The service of the Small Paraklesis is chanted in times of distress and sorrow of soul and during the first fourteen days of Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Priest : Blessed is our God always, now and forever and to the ages of ages. Χορός: Ἀµήν. Ψαλµὸς 142 People : Amen. Psalm 142 Κύριε, εισάκουσoν της προσευχής µου, ενώτισαι την δέησίν µου εν τη αληθεία σου, εiσάκουσόν µου εν τη δικαιοσύνη σου Και µη εισέλθης εις κρίσιν µετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν µου εταπείνωσεν εις γην την ζωήν µου. Εκάθισέ µε εν σκοτεινοίς ως νεκρούς αιώνος και ηκηδίασεν επ' εµέ το πνεύµα µου, εν εµοί εταράχθη η καρδία µου. Εµνήσθην ηµερών αρχαίων, εµελέτησα εν πάσι τοις έργοις σου, εν ποιήµασι των χειρών σου εµελέτων. ιεπέτασα προς σε τας χείρας µου, η ψυχή µου ως γη άνυδρός σοι. Ταχύ εισάκουσόν µου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύµα µου. Μη αποστρέψης το πρόσωπόν σου απ' εµού, και οµοιωθήσοµαι τοις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ακουστόν ποίησόν µοι το πρωί το έλεός σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν µοι, Κύριε, οδόν εν η πορεύσοµαι, ότι προς σε ήρα την ψυχήν µου. Εξελού µε εκ των εχθρών µου, Κύριε, προς σε κατέφυγον δίδαξόν µε του ποιείν το θέληµά σου., ότι συ ει ο Θεός µου. Το πνεύµα σου το αγαθόν οδηγήσει µε εν γη ευθεία ένεκεν του ονόµατος σου, Κύριε, ζήσεις µε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν µου, και εν τω ελέει σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς µου και απολείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν µου, ότι εγώ δούλος σου ειµί. Ήχος δ Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν, εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου. Στίχ, α'. Ἐξοµολογεῖσθε τῶ Κυρίω, καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνοµα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν, εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου. Στίχ, β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν µε, καὶ τῶ ὀνόµατι Κυρίου ἤµυνάµην αὐτούς. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν, εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου. Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡµῖν, εὐλογηµένος ὁ ἐρχόµενος ἐν ὀνόµατι Κυρίου. Ἦχος δ' O Lord, hear my prayer, give ear to my supplications in Your truth; hear me in Your righteousness. Do not enter into judgment, with Your servant, for in Your sight no one living is justified. For the enemy has persecuted my soul; he has crushed my life to the ground; he has made me dwell in darkness, like those who have long been dead, and my spirit is overwhelmed within me; my heart within me is distressed. I remembered the days of old; I meditated on all Your works: I pondered on the work of Your hands. I spread out my hands to You; my soul longs for You, like a thirsty land. Hear me quickly, O Lord; my spirit fails. Do not turn Your face away from me, lest I be like those who go down into the pit. Cause me to hear Your mercy in the morning, for in You I have put my trust. Cause me to know, O Lord, the way in which I should walk, for I lift up my soul to You. Rescue me, lord, from my enemies; to You have I fled for refuge. Teach me to do Your will, for You are my God. Your good Spirit shall lead me in the land of uprightness. For Your name s sake, O Lord, You shall quicken me. In Your righteousness You shall bring my soul out of trouble, and in Your mercy, You shall utterly destroy my enemies. And you shall destroy all those who afflict my soul; for I am Your servant. Tone 4 The Lord is God and has revealed Himself to us, blessed is he who comes in the name of the Lord. Vs. 1. Give thanks to the Lord and call upon His holy name. The Lord is God and has revealed Himself to us, blessed is he who comes in the name of the Lord. Vs. 2. All the nations have surrounded me, but in the name of the Lord, I have overcome them. The Lord is God and has revealed Himself to us, blessed is he who comes in the name of the Lord. Vs. 3 This has been done by the Lord, and it is wonderful in our eyes. The Lord is God and has revealed Himself to us, blessed is he who comes in the name of the Lord. Tone 4 Τη Θεοτόκω ἐκτενῶς νὺν προσδράµωµεν, ἁµαρτωλοὶ καὶ ταπεινοῖ, καὶ προσπέσωµεν ἐν µετανοίᾳ, κράζοντες ἐκ βάθους ψυχῆς, έσποινα, βοήθησον ἐφ' ἡµῖν σπλαγχνισθεῖσα, σπεῦσον, 2 To the Theotokos, let us run now most fervently,as sinners and lowly ones, let us fall down in repentance, crying from the depths of our soul:

3 πολλύµεθα ὑπὸ πλήθους πταισµάτων, µὴ ἀποστρέψης σοὺς δούλους κενούς, σὲ γὰρ καὶ µόνην ἐλπίδα κεκτήµεθα. Το Απολυτίκιον του Ναού Οὐ σιωπήσωµέν ποτε, Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι εἰµὴ γὰρ σὺ προϊστασο πρεσβεύουσα, τὶς ἡµᾶς ἐρρύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τὶς δὲ διεφύλαξεν ἕως νὺν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶµεν, έσποινα, ἐκ σοῦ, σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν. Και ο Ν' Ψαλµὸς χύµα: Ελεησόν µε, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν µε ἀπὸ τῆς ἀνοµίας µου καὶ ἀπὸ τῆς ἁµαρτίας µου καθάρισόν µε. Οτι τὴν ἀνοµίαν µου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁµαρτία µου ἐνώπιόν µού ἐστι διαπαντός. Σοὶ µόνῳ ἥµαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ιδοὺ γὰρ ἐν ἀνοµίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁµαρτίαις ἐκίσσησέ µε ἡ µήτηρ µου. Ιδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς µοι. Ραντιεῖς µε ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσοµαι, πλυνεῖς µε, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσοµαι. Ακουτιεῖς µοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωµένα. Απόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁµαρτιῶν µου καὶ πάσας τὰς ἀνοµίας µου ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐµοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦµα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις µου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς µε ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦµά σου τὸ ἅγιον µὴ ἀντανέλῃς ἀπ ἐµοῦ. Απόδος µοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύµατι ἡγεµονικῷ στήριξόν µε. ιδάξω ἀνόµους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. Ρῦσαί µε ἐξ αἱµάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας µου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά µου τὴν δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη µου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόµα µου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. Οτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώµατα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦµα συντετριµµένον, καρδίαν συντετριµµένην καὶ τεταπεινωµένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδοµηθήτω τὰ τείχη Ιερουσαλήµ Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώµατα τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου µόσχους. Ἦχος πλ. δ' Ὠδὴ α'. Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν µοχθηρίαν διαφυγῶν, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα, Τῶ Λυτρωτὴ καὶ Θεῷ ἡµῶν ἄσωµεν. Πολλοὶς συνεχόµενος πειρασµοίς, πρὸς σὲ καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν, Ὧ Μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν µὲ διάσωσον. Lady, come and help us, have compassion upon us; hasten now for we are lost in the host of our errors; do not turn your servants away, for you alone are a hope to us. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. (Repeat the above or the Apolytikion of the Church.) Now and forever and to the ages of ages. Amen. O Theotokos, we shall never be silent. of your mighty acts, all we the unworthy; had you not stood to intercede for us who would have delivered us, from the numerous perils? Who would have preserved us all until now with our freedom? O Lady, we shall not depart from you; for you always save your servants from all tribulation. Most holy Theotokos, save us. 3 Psalm 50 Have mercy on me, O God, according to Your great mercy; and according to the multitude of Your compassion blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my iniquity, and my sin is ever before me. Against You, You only, have I sinned, and done this evil in Your sight, that You may be found just when You speak, and blameless when You judge. For behold, I was conceived in iniquity, and in sin my mother bore me. For behold, You have loved truth: You have made known to me the secret things of Your wisdom. You shall sprinkle me with hyssop, and I shall be made clean: You shall wash me, and I shall be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness, that bones which You have broken may rejoice. Turn Your face away from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from Your presence, and do not take Your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of Your salvation: And establish me with Your governing Spirit. I shall teach transgressors Your ways, and the ungodly shall turn back to You. Deliver me from bloodguiltiness, O God, the God of my salvation, my tongue shall rejoice in Your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth Your praise. For if You had desired sacrifice, I would give it: You do not delight in burnt offering. A sacrifice to God is a broken spirit, God will not despise a broken and humbled heart. Do good in Your good pleasure to Sion; and let the walls of Jerusalem be built. Then You shall be pleased with a sacrifice of righteousness., with oblation and whole burnt offerings. Then they shall offer bulls on Your altar. Ode 1. Tone 4 Plagal. Traversing the water as on dry land, taking flight from Egypt, and all the misery that it held, the people of Israel were crying, "Unto our God and Redeemer, we sing your praise!" Most holy Theotokos, save us. By many temptations I am engulfed. Searching for salvation, and seeking refuge, I turn to you, Mother of the Word, and Virgin Maiden. From all affliction and danger, deliver me.

4 Παθῶν µὲ ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς ἀθυµίας, ἐµπιπλώσαί µου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, Κόρη, τὴ γαλήνη, τὴ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, Πανάµωµε. Σωτήρα τεκούσάν σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθήναί µε τῶν δεινῶν, σοὶ γὰρ νὺν προσφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν. Νοσοῦντα τὸ σῶµα καὶ τὴν ψυχήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον, µόνη Θεοµῆτορ, ὦς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια. Ὠδὴ γ' Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας δοµῆτορ, σὺ µὲ στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπη τὴ σή, τῶν ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγµα, µόνε φιλάνθρωπε. Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐµῆς τίθηµι, Σέ, Θεογεννῆτορ, Παρθένε, σὺ µὲ κυβέρνησον, πρὸς τὸν λιµένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ στήριγµα, µόνη πανύµνητε. Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάραχον, καὶ τῆς ἀθυµίας τὴν ζάλην, διασκεδάσαι µου, σὺ γάρ, Θεόνυµφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, µόνη πανάχραντε. Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, πάσιν ἀνάβλυσον, πάντα γὰρ δύνασαι, ὦς δυνατὸν ἐν Ἰσχύϊ, τὸν Χριστὸν κυήσασα, Θεοµακάριστε.. Χαλεπαὶς ἀρρωστίαις, καὶ νοσεροὶς πάθεσιν, ἐξεταζοµένω, Παρθένε, σὺ µοὶ βοήθησον, τῶν Ἰαµάτων γάρ, ἀνελλιπῆ σὲ γινώσκω, θησαυρόν, Πανάµωµε, τὸν ἀδαπάνητον. ιάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες µετὰ Θεόν, εἰς σὲ καταφεύγοµεν, ὦς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν. Ἐπίβλεψον, ἐν εὐµενείᾳ, πανύµνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐµὴν χαλεπὴν τοῦ σώµατος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς µου τὸ ἄλγος. An onslaught of suffering troubles me, filling me with sorrow until my soul with grief overflows. Grant that I might find the peace and calmness, All-Blameless Maiden, that come from your Son and God. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. To God and the Savior, did you give birth. Virgin, I implore you, from all affliction deliver me. Unto you I come in search of refuge, with both my soul and my reason to offer you. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. My body and soul suffer from disease. Deem me to be worthy of your divine guidance and your care. You alone are truly God s own mother. You are both good and the Mother of Goodness. Ode 3 The high dome of the heavens have You, O Lord, lifted up. You, who are the Church's foundation, also establish me in constant love for You, our God alone who loves mankind, as the height of our desire and staff of faithful hearts. I have you as protection and as my life s guardian. You who are God s Mother, O Virgin, set my course, guiding me into your sheltered port You are the source of all goodness and alone are everpraised, the staff of those with faith. I entreat you, O Virgin, to calm the storm loose in me, quiet the distress of my sorrow and of my soul s unrest. You are the Bride of God, the all-immaculate Maiden; you have given birth to Christ, who is the Prince of Peace. Glory... Let the wealth of your kindness upon all men shower down, for you are the Mother of Goodness from whom comes every good; and you can do all things, for in your womb you have carried the Almighty Christ, your Son, and you are blest by God. Both now... With most grievous afflictions and filled with dark suffering I am put to trial, O Virgin. Hasten to help me now, for you are known to me, All-Blameless Maiden and Virgin, as an endless treasury of cures and healing. Deliver us, all of your servants, from danger, O Theotokos; after God, we all flee to you, for shelter and covering, as an unshakable wall and our protection. Turn to me, in your good favor, all praise-worthy Theotokos; look upon my grave illnesses, which painfully sting my flesh and heal the cause of my soul's pain and suffering. 4

5 Ἱερεὺς: Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἐλεὸς Σου, δεόµεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. Ἱερεὺς: Ἐτι δεόµεθα ὑπέρ του Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (δεινός) καὶ πάσης της ἐν Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος. Ἱερεὺς: Ἐτι δεόµεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως των ἁµαρτιῶν των δούλων του Θεοῦ, πάντων των εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, των κατοικούντων καὶ παρεπιδηµούντων ἐν τη πόλη ταύτη, των ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδοροµητῶν καὶ ἀφειρωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου. Ἱερεὺς: Ἐτι δεόµεθα ὑπέρ των δούλων του Θεοῦ, (ὀνόµατα), υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών είπωµεν. Ἱερεὺς: Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. Χορός: Ἀµήν. Κάθισµα Ἦχος β' Πρεσβεία θερµή, καὶ τεῖχος ἀπροσµάχητον, ἐλέους πηγή, τοῦ κόσµου καταφύγιον, ἐκτενῶς βοώµέν σοί, Θεοτόκε έσποινα, πρόφθασον, καὶ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡµᾶς, ἡ µόνη ταχέως προστατεύουσα. Ὠδὴ δ Εἰσακήκοα, Κύριε, τῆς οἰκονοµίας σου τὸ µυστήριον, κατενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδόξασά σου τὴν θεόητα. Τῶν παθῶν µου τὸν τάραχον, ἡ τὸν κυβερνήτην τεκοῦσα Κύριον, καὶ τὸν κλύδωνα κατεύνασον, τῶν ἐµῶν πταισµάτων, Θεονύµφευτε. Εὐσπλαγχνίας τὴν ἄβυσσον, ἐπικαλουµένω τῆς σῆς παράσχου µοί, ἡ τὸν εὔσπλαγχνον κυήσασα, καὶ Σωτήρα πάντων, τῶν ὑµνούντων σε. Ἀπολαύοντες, Πάναγνε, τῶν σῶν δωρηµάτων εὐχαριστήριον, ἀναµέλποµεν ἐφύµνιον, οἱ γινώσκοντές σε Θεοµήτορα. Priest : Have mercy on us, O God, according to Your great love, we pray You, hearken, and have mercy. People: Lord have mercy (3). Priest : Again we pray for our Archbishop (name), our Bishop (name), and all the clergy and the laity in Christ. People: Lord have mercy (3). Priest: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness and remission of the sins of the servants of God, all pious and Orthodox Christians, those who reside and visit in this city, the members, council members, contributors, and benefactors of this holy church. People: Lord have mercy (3). Priest : Again we pray for the servants of God... (At this time the Priest commemorates those for whom the Paraklesis is sung.) People : Lord have mercy (3). Priest : For You are a merciful and loving God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. People: Amen. Kathisma. Tone 2 A fervent prayer, and wall most unshakable; a merciful spring and shelter of all mankind; fervently, we cry to you: Theotokos, our Lady, come to us and from all dangers now deliver us, the only protection who speeds to us. Ode 4 I have heard of the mystery of Your dispensation bestowed on us, O Lord. I have contemplated all Your works, and with glory I praised Your divinity. Send your calmness upon my sin. Soothe the raging storm of my inner suffering. You have given birth, O Bride of God, to the governing Lord, Who shall guide us safe. From your mercy s unbounded depths in your great compassion, to me be merciful; you gave birth to the All-Merciful, and the Savior of all who sing praise to you. Glory to... We delight in your gifts to us and we sing a hymn of thanksgiving, praising you. You alone who are unstained by sin, as the Mother of God, we acknowledge you. 5

6 Οἱ ἐλπίδα καὶ στήριγµα, καὶ τῆς σωτηρίας τεῖχος ἀκράδαντον, κεκτηµένοι σε, Πανύµνητε, δυσχερείας πάσης, ἐκλυτρούµεθα. Ὠδὴ ε' Φώτισον ἡµᾶς, τοὶς προστάγµασί σου, Κύριε, καὶ τῶ βραχίονί σου τῶ ὑψηλῶ, τὴν σὴν εἰρήνην, παράσχου ἡµῖν, φιλάνθρωπε. Ἐµπλησον, Ἁγνή, εὐφροσύνης τὴν καρδίαν µου, τὴν σὴν ἀκήρατον διδοῦσα χαράν, τῆς εὐφροσύνης, ἡ γεννήσασα τὸν αἴτιον. Λύτρωσαι ἡµᾶς, ἐκ κινδύνων, Θεοτόκε Ἁγνή, ἡ αἰωνίαν τεκοῦσα λύτρωσιν, καὶ τὴν εἰρήνην, τὴν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν. Λύσον τὴν ἀχλύν, τῶν πταισµάτων µου, Θεόνυµφε, τῶ φωτισµῶ τῆς σῆς λαµπρότητος, ἡ φῶς τεκοῦσα, τὸ θεῖον καὶ προαιώνιον. Ἴασαι Ἁγνή, τῶν παθῶν µου τὴν ἀσθένειαν, ἐπισκοπῆς σου ἀξιώσασα, καὶ τὴν ὑγείαν, τὴ πρεσβεία σου παράσχου µοί. Ὠδὴ ς' Τὴν δέησιν ἐκχεῶ πρὸς Κύριον, καὶ αὐτῷ ἀπαγγελῶ µου τὰς θλίψεις, ὅτι κακῶν ἡ ψυχή µου ἐπλήσθη, καὶ ἡ ζωή µου τῶ Ἅδη προσήγγισε, καὶ δέοµαι ὦς Ἰωνάς, Ἐκ φθορᾶς, ὁ Θεὸς µὲ ἀνάγαγε. Θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς ὦς ἔσωσεν, ἑαυτὸν ἐκδεδωκῶς τῶ θανάτω, τὴν τὴ φθορὰ καὶ θανάτω µου φύσιν, κατασχεθεῖσαν, Παρθένε, δυσώπησον, τὸν Κύριόν σου καὶ Υἱόν, τῆς ἐχθρῶν κακουργίας µὲ ῥύσασθαι. Προστάτιν σὲ τῆς ζωῆς ἐπίσταµαι, καὶ φρουρὰν ἀσφαλεστάτην, Παρθένε, τῶν πειρασµῶν διαλύουσαν ὄχλον, καὶ ἐπηρείας δαιµόνων ἐλαύνουσαν, καὶ δέοµαι διαπαντός, ἐκ φθορᾶς τῶν παθῶν µου ῥυσθήναί µε. Both now... Our hope and the cornerstone of mankind s salvation are you, All-Lauded One. A defending wall unshakable, from all danger and strife you deliver us. Ode 5 Shed Your light on us by Your statutes and commandments, Lord. And with the power of Your upraised arm, make peace to shine down over us, because You love mankind. Overflow my heart with rejoicing and great happiness, for from your womb, O most pure Maiden, comes the purest Gladness, and the Source of all our joyfulness. You have given birth to Redemption that shall have no end, and to the Peace beyond our reasoning. Pure Theotokos, from all dangers do deliver us. Glory Cast away the gloom of my sinfulness, O Bride of God, with all the brightness of your radiance. You are the Mother of the Light Divine before all time. Both now Heal my every ill that my passions bring, O Purest One, and make me worthy of receiving you, and grant me healing through your grace and interceding prayers. Ode 6 Before the Lord I come to pour forth my plea, and before Him I proclaim all my sorrows, because my soul overflows with injustice; my very life unto Hades is drawing near. Like Jonah I call out to You! Raise me up from corruption, O God, I pray. O Virgin Maiden I come to ask of you: intercede before your Son and your Lord God that He redeem me from death and corruption, from every evil and harm of the enemy. Delivering Himself to death, He has saved us from death and corrupting sins. A steadfast refuge and shielding guardian and my life s protection I have found in you. Cast off the lot of my many temptations, and render silent the demons deceitful tongues. Unceasingly I pray to you! From corruption and danger, deliver me. Glory... Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτήµεθα, καὶ ψυχῶν σὲ παντελῆ σωτηρίαν, καὶ πλατυσµὸν ἐν ταῖς θλίψεσι, Κόρη, καὶ τῶ φωτί σου ἀεὶ ἀγαλλόµεθα. Ὧ έσποινα, καὶ νύν ἡµᾶς, τῶν παθῶν καὶ κινδύνων διάσωσον. 6 In you we have a mighty defending wall, and we have our souls most perfect salvation. You are relief from our anguish, O Virgin, and in your light shall we ever exult with joy. Our Lady, we beseech you now. From our passions and afflictions, raise us up.

7 Ἐν κλίνῃ νὺν ἀσθενῶν κατάκειµαι, καὶ οὐκ ἔστιν ἴασις τὴ σαρκί µου, ἀλλ' ἡ Θεὸν καὶ Σωτήρα τοῦ κόσµου, καὶ τὸν λυτήρα τῶν νόσων κυήσασα, σοῦ δέοµαι τῆς ἀγαθῆς, ἐκ φθορᾶς νοσηµάτων ἀνάστησον. ιάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες µετὰ Θεόν, εἰς σὲ καταφεύγοµεν, ὦς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν. Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερµηνεύτως, ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡµερῶν τεκοῦσα, δυσώπησον, ὦς ἔχουσα µητρικὴν παρρησίαν. Ἱερεὺς: Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεὸς... Κοντάκιον Ἦχος β' Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, µεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀµετάθετε, Μὴ παρίδης ἁµαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὦς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡµῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοί. Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιµώντων σε. Α' Ἀντίφωνον Ἦχος δ' Ἐκ νεότητός µου, πολλὰ πολεµεῖ µὲ πάθη, ἀλλ' αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον, Σωτήρ µου. (δίς) Οἱ µισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὦς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραµµένοι. (δίς) Ἁγίω Πνεύµατι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαµπρύνεται τὴ Τριαδικὴ µονάδι, ἱεροκρυφίως. Ἁγίω Πνεύµατι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα ἅπασαν τὴν κτίσιν, πρὸς ζωογονίαν. Προκείµενον Μνησθήσοµαι τοῦ ὀνόµατός σου ἐν πάσῃ γενεὰ καὶ γενεά. (2) Στίχ. Ακουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ ἐπιθυµήσει ὁ Βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου. Τοῦ ὀνόµατός σου ἐν πάσῃ γενεὰ καὶ γενεὰ µνησθήσοµαι. ιάκονος: Καὶ ὑπέρ του καταξιωθῆναι ἡµᾶς της ἀκροάσεως του ἁγίου Εὐαγγελίου, Κύριον τὸν Θεὸν ἡµῶν ἱκετεύσωµεν. Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον (γ'). Both now... I lie abed, full of pain and suffering, with no healing remedy for my body, except for you, who has borne the world s Savior, Who has relieved us from every infirmity. I pray to you, for you are good! Lift me up from corruptions and illnesses. Deliver us, all of your servants, from dangers, O Theotokos; after God, we all flee to you, for shelter and covering, As an unshakable wall and our protection. Spotless one, who by a word, did bring to us the Word eternal, in the last days ineffably; do you now plead with him As the one with the motherly favor. The priest commemorates as before. Kontakion. Tone 2 O protection of Christians which cannot be put to shame, Mediation unto the Creator unwavering, do not turn from the pleading voices of those who have sinned, but come quickly now unto the aid of all the faithful who cry out unto you, who are kind and good. Hasten your intercession, and speedily make supplication, for you at all times will protect, Theotokos, those who honor you. 1st Antiphon. Tone 4 From my youth do many passions war against me; but do You Yourself defend and save me, O my Savior. (2) You haters of Sion shall be shamed by the Lord; for, like grass, by the fire shall you be withered. (2) Glory... In the Holy Spirit every soul is quickened and through cleansing is exalted and made radiant by the Triple Unity in a hidden sacred manner. Both now... By the Holy Spirit, the streams of grace gush forth, watering all creation unto the begetting of life. Prokeimenon I shall remember your Holy Name from generation to generation. (2) Verse: Listen, O Daughter, and see, and incline your ear, and forget your people and your father's house and the King will desire your beauty. I shall remember Your Holy Name from generation to generation. Priest : Let us pray to the Lord, our God, that we may be deemed worthy to hear the Holy Gospel, People: Lord, have mercy (3). 7

8 ιάκονος: Σοφία. Ὀρθοῖ, ἀκούσωµεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου. Ἱερεὺς: Εἰρήνη πᾶσι. Χορὸς: Καὶ τῶ Πνεύµατί σου. Ἱερεὺς: Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγελίου το ανάγνωσµα Πρόσχωµεν. Χορὸς: όξα σοί, Κύριε, δόξα σοί. Ἱερεὺς: Ἐν ταῖς ἡµέραις εκείναις, ἀναστάσα Μαριὰµ ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν µετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τήν Ἐλισάβετ, καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασµὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλία αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη Πνεύµατος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ, καὶ ἀνεφώνησε φωνὴ µεγάλη, καὶ εἶπεν, Εὐλογηµένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογηµένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου, καὶ πόθεν µοὶ τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ µήτηρ τοῦ Κυρίου µου πρὸς µε; ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασµοῦ σου εἰς τὰ ὤτά µου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλία µου, καὶ µακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοὶς λελαληµένοις αὐτὴ παρὰ Κυρίου. Καὶ εἶπε Μαριάµ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦµα µου ἐπὶ τῶ Θεῷ τῶ σωτήρι µου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νὺν µακαριούσί µε πᾶσαι αἱ γενεαί. ὅτι ἐποίησέ µοὶ µεγάλεία ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ τὸ ὄνοµα αὐτοῦ. Ἔµεινε δὲ Μαριὰµ σὺν αὐτὴ ὡσεὶ µῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. Χορὸς: όξα σοί, Κύριε, δόξα σοί. Ἦχος β' Πάτερ, Λόγε, Πνεῦµα, Τριὰς ἡ ἐν Μονάδι, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐµῶν ἐγκληµάτων. Ταὶς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ἐλεῆµον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐµῶν ἐγκληµάτων. Στίχ. Ἐλέησόν µε, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµά µου. Ἦχος πλ. β' Μὴ καταπιστεύσης µε, ἀνθρωπίνη προστασία, Παναγία δέσποινα, ἀλλὰ δέξαι δέησιν, τοῦ ἱκέτου σου, θλίψις γὰρ ἔχει µε, φέρειν οὐ δύναµαι, τῶν δαιµόνων τὰ τοξεύµατα, σκέπην οὐ κέκτηµαι, οὐδὲ ποῦ προσφύγω ὁ ἄθλιος, πάντοθεν πολεµούµενος, καὶ παραµυθίαν οὐκ ἔχω πλήν σου, έσποινα τοῦ κόσµου, ἐλπὶς καὶ προστασία τῶν πιστῶν, µή µου παρίδης τὴν δέησιν, τὸ συµφέρον ποίησον. Ἔτερα Θεοτοκία Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοί, κατησχυµένος ἀπὸ σοῦ ἐκπορεύεται, ἁγνὴ Παρθένε Θεοτόκε, ἀλλ' αἰτεῖται τὴν χάριν, καὶ λαµβάνει τὸ δώρηµα, πρὸς τὸ συµφέρον τῆς αἰτήσεως. Priest: Wisdom, Arise, Let us hear the Holy Gospel. Peace be with all. People: And with your spirit. Priest : The reading of the Holy Gospel according to Luke. Let us be attentive. People: Glory to You, O Lord, glory to You. Priest : In those days Mary arose and went in haste into the hill country, to a city of Judah, and she entered the house of Zachariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the babe leaped in her womb; and Elizabeth was filled with the Holy Spirit and she exclaimed with a loud cry, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb! And why is this granted me, that the mother of my Lord should come to me? For behold, when the voice of your greeting came to my ears, the babe in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed, for there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord." And Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has regarded the lowly estate of his handmaiden. For behold henceforth all generations will call me blessed; for he who is mighty has done great things for me, and holy is his name." And Mary remained with her about three months, and returned to her home. People : Glory to You, O Lord, glory to You. Glory Tone 2. Father, Word, and Spirit, Trinity in oneness, wash away my many personal offenses. Both now... Through the intercessions of the Theotokos, merciful One, wash away my many personal offenses. Verse : Have mercy upon me, O God, according to Your great mercy; and according to the multitude of Your compassions blot out my transgressions. Tone 2 Plagal Put me not into the hands of any human protection, O our Lady, most holy, but do now receive the prayers of your supplicant; sorrow has taken me, and I am unable to withstand and bear the demon's darts; shelter I do not have, nor a place to go, worthless that I am; Lady of humanity, the shelter of the faithful and their hope, do not reject my prayers to you, do the things that profit me. The Theotokia No one is turned away from you, ashamed and empty, who flee unto you, O pure virgin Theotokos; but one asks for the favor, and the gift is received from you to the advantage of their own request. 8

9 Μεταβολὴ τῶν θλιβοµένων, ἀπαλλαγὴ τῶν ἀσθενούντων ὑπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σῶζε πόλιν καὶ λαόν, τῶν πολεµουµένων ἡ εἰρήνη, τῶν χειµαζοµένων ἡ γαλήνη, ἡ µόνη προστασία τῶν πιστῶν. Ἱερεὺς: Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονοµίαν σου: ἐπίσκεψαι τὸν κόσµον σου ἐν ἐλέει καὶ οἰτιρµοίς: ὕψωσον κέρας Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων, καὶ κατάπεµψον ἐφ ἡµᾶς τὰ ἐλέη σου τὰ πλούσια: πρεσβείαις της παναχράντου, εσποίνης ἡµῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας: δυνάµει του τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυ-ροῦ, προστασίαις των τιµίων ἐπουρα-νίων υνάµεων ἀσωµάτων, ἱκεσίαις του τιµίου, ἐνδόξου, προφήτου προ-δρόµου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, των ἁγίων, ἐνδόξων, καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων. των ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν, µεγάλων Ἱεραρχῶν, καὶ Οἰκου-µενικῶν ιδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου καὶ Ἰωάννου του Χρυσοστόµου, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Ἰωάννου του Ἐλεήµονος, πατριαρχῶν Ἀλεξαν-δρείας: Νικολάου του ἐν Μύροις της Λυκίας, Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριµυθοῦντος, καὶ Νεκταρίου της Πενταπόλεως, των θαυµατουργῶν. των ἁγίων ἐνδόξων µεγαλοµαρτύρων Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, ηµη-τρίου του Μυροβλύτου, Θεοδώρου του Τήρωνος, καὶ Θεοδώρου του Στρατη-λάτου καὶ Μηνᾶ του θαυµαρτουργοῦ, των ἱεροµαρτύρων Χαραλάµπους καὶ Ἐλευθερίου: των ἁγίων, ἐνδόξων, µεγάλων µαρτύρων Θέκλας, Βαρβά-ρας, Ἀναστασίας, Κυριακῆς Φωτηνής, Μαρίνης: Παρασκευῆς καὶ Εἰρήνης: των ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, των ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, (ναοῦ), των ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης, του αγίου (ἡµέρας), οῦ και την µνήµην ἐπιτελοῦµεν, καὶ πάντων σου των Ἁγίων, ἱκετεύοµέν σε, µόνε πολυ-έλεε Κύριε, ἐπάκουσον ἡµῶν των ἁµαρ-τωλῶν δεοµένων σου καὶ ἐλέησον ἡµᾶς. Χορὸς: Κύριε, ἐλέησον (ιβ') Ἱερεὺς: Ἐλέει, καὶ οἰκτιρµοίς, καὶ φιλανθρωπία του µονογενοῦς σου Υἱοῦ, µεθ οὐ εὐλογητὸς εἰ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῶ καὶ ζωοποίω σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. Χορὸς Ἀµήν. Ὠδὴ ζ' Οἱ ἐκ τῆς ἰουδαίας, καταντήσαντες Παῖδες ἐν Βαβυλώνι ποτέ, τὴ πίστει τῆς Τριάδος, τὴν φλόγα τῆς καµίνου, κατεπάτησαν ψάλλοντες, Ὁ τῶν Πατέρων ἡµῶν Θεός, εὐλογητὸς εἶ. Τὴν ἡµῶν σωτηρίαν, ὦς ἠθέλησας Σῶτερ, οἰκονοµήσασθαι, ἐν µήτρᾳ τῆς Παρθένου, κατῶ κησας τῶ κόσµω, ἣν προστάτιν ἀνέδειξας, Ὁ τῶν Πατέρων ἡµῶν Θεός, εὐλογητός εἶ. Θελητὴν τοῦ ἐλέους, ὃν ἐγέννησας, Μῆτερ ἁγνὴ δυσώπησον, ῥυσθῆναι τῶν πταισµάτων, ψυχῆς τε µολυσµάτων, τοὺς ἐν πίστει κραυγάζοντας, Ὁ τῶν Πατέρων ἡµῶν Θεός, εὐλογητὸς εἶ. The transformation of the afflicted, you are the cure of those in sickness, Theotokos, O Virgin; save your people and your town. You are the peace of those in conflict, the calm of those in turmoil, the only protection of the faithful. Priest : O God, save Your People, and bless Your inheritance; look upon Your world with mercy and compassion; raise the Orthodox Christians to glory, and shower us with your abundant mercies, through the intercessions of our all-pure Lady, the Theotokos and ever-virgin Mary, through the power of the precious and life-giving Cross; through the protection of the honorable, heavenly bodiless powers; of the honorable, glorious prophet, the Forerunner John the Baptist; of the holy glorious and allpraised Apostles; of our holy fathers the great hierarchs and ecumenical teachers, Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrysostom; Athanasios and Cyril, John the Merciful, patriarchs of Alexandria; Nicholas of Myra, Spyridon bishop of Trimythous, the wonder-workers; of -the holy glorious great martyrs George the triumphant, Demetrios the myrrhflowing, Theodore of Tyros and Theodore the Commander; of the holymartyrs Charalambos and Eleutherios; of the holy glorious triumphant Martyrs; of our pious and God-bearing Fathers; of (the Saint of the Church); of the holy and righteous Ancestors of God, Joachim and Anna; of Saint (Name) whose memory we celebrate today; and of all Your Saints, we beseech You Lord, Who alone are all merciful; hear the prayers of us sinners and have mercy upon us. People: Lord, have mercy (12). Priest: By the mercy and compassion, and love of Your only begotten Son, with whom You are blessed, together with Your all-holy and life giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. People: Amen. Ode 7 Long ago in Judea, when the children went down to the land of Babylon, they chanted in the furnace, while trampling down the fire by their faith in the Trinity: Blessed are You, the God of our Fathers. It was Your will, O Savior, to send forth our salvation from within the Virgin womb. And thus we come to know her as our intercessor when You set forth the way to us. Blessed are You, the God of our Fathers. Purest Mother, deliver our petitions for mercy to Him brought forth from you, and save from all transgressions and from the souls defilement those whose voices cry out in faith: Blessed are You, the God of our Fathers. 9

10 Θησαυρὸν σωτηρίας, καὶ πηγὴν ἀφθαρσίας, τὴν σὲ κυήσασαν, καὶ πύργον ἀσφαλείας, καὶ θύραν µετανοίας, τοὶς κραυγάζουσιν ἔδειξας, Ὁ τῶν Πατέρων ἡµῶν Θεός, εὐλογητὸς εἶ. Σωµάτων µαλακίας, καὶ ψυχῶν ἀρρωστίας, Θεογεννήτρια, τῶν πόθω προσιόντων, τὴ σκέπη σου τὴ θεία, θεραπεύειν ἀξίωσον, ἡ τὸν Σωτήρα Χριστόν, ἡµῖν ἀποτεκοῦσα. Ὠδὴ η' Τὸν Βασιλέα τῶν οὐρανῶν, ὃν ὑµνοῦσι στρατιαὶ τῶν Ἀγγέλων, ὑµνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Τοὺς βοηθείας τῆς παρὰ σοῦ δεοµένους, µὴ παρίδης Παρθένε, ὑµνοῦντας, καὶ ὑπερυψούντάς σε, Κόρη, εἰς αἰῶνας. Τῶν Ἰαµάτων τὸ δαψιλές, ἐπιχέεις τοὶς πιστῶς ὑµνούσί σε Παρθένε, καὶ ὑπερυψοῦσι τὸν ἄφραστόν σου τόκον. Τὰς ἀσθενείας µου τῆς ψυχῆς ἰατρεύεις, καὶ σαρκὸς τὰς ὀδύνας, Παρθένε, ἵνα σὲ δοξάζω τὴν Κεχαριτωµένην. Τῶν πειρασµῶν σὺ τὰς προσβολὰς ἐκδιώκεις, καὶ παθῶν τὰς ἐφόδους Παρθένε, ὅθεν σὲ ὑµνοῦµεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ὠδὴ θ' Κυρίως Θεοτόκον, σὲ ὁµολογοῦµεν, οἱ διὰ σοῦ σεσωσµένοι, Παρθένε ἁγνή, σὺν Ἀσωµάτων χορείαις, σὲ µεγαλύνοντες. Ῥοήν µου τῶν δακρύων, µὴ ἀποποιήσης, ἡ τὸν παντὸς ἐκ προσώπου πᾶν δάκρυον, ἀφηρηκότα Παρθένε, Χριστὸν κυήσασα. Χαράς µου τὴν καρδίαν, πλήρωσον, Παρθένε, ἡ τῆς χαρᾶς δεξαµένη τὸ πλήρωµα, τῆς ἁµαρτίας τὴν λύπην, ἐξαφανίσασα. Glory As a tower of safety, and the door to repentance, a fount of purity, and treasure of salvation, so You have shown Your Mother to Your people who cry aloud: Blessed are You, the God of our Fathers. Both now Grant to us restoration of the souls and the bodies of all who run to you for your divine protection. Bestow your healing power on the faithful who come to you, Mother of Christ, who brought forth the Savior! Ode 8. We sing our praises unto the King of the Heavens, Whom the Hosts of the angels are praising, and exalt Him greatly from ages to all ages. Turn not away from those who entreat your assistance as they sing hymns to praise you, O Virgin. Greatly they exalt you from ages to all ages. From you, has poured forth your great abundance of healing on the faithful who sing out your praises and exalt you greatly from ages to all ages. Glory... You give us healing for all the body s afflictions, and relief for the soul s painful suff ring. Maiden full of God s grace, for this I sing your glory. Both now You banish danger of all temptations and dampen all the flames of our passions, O Virgin. Thus, with hymns we praise you from ages to all ages. Ode 9 Most rightly we confess you, Mother who brought forth God, through you we have been delivered, O Virgin most pure; and with the chorus of angels, you do we magnify. I beg of you, O Virgin, turn not from the torrent of all the tears I am weeping, for you have brought forth your Son who dries all our teardrops, Christ, Who was born of you. I ask of you, O Virgin, fill my heart with gladness, for by receiving within you the Fullness of Joy, you have cast off and have banished sorrows of sinfulness. 10

11 Λιµὴν καὶ προστασία, τῶν σοὶ προσφευγόντων, γενοῦ Παρθένε, καὶ τεῖχος ἀκράδαντον, καταφυγή τε καὶ σκέπη, καὶ ἀγαλλίαµα. Φωτός σου ταὶς ἀκτίσι, λάµπρυνον, Παρθένε, τὸ ζοφερὸν τῆς ἀγνοίας διώκουσα, τοὺς εὐσεβῶς Θεοτόκον, σὲ καταγγέλλοντας. Κακώσεως ἐν τόπῳ, τῶ τῆς ἀσθενείας, ταπεινωθέντα, Παρθένε, θεράπευσον, ἐξ ἀρρωστίας εἰς ῥῶσιν, µετασκευάζουσα. Ἄξιόν ἐστιν ὦς ἀληθῶς, µακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειµακάριστον καὶ παναµώµητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡµῶν. Τὴν τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν. Μεγαλυνάρια Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, καὶ καθαρωτέραν λαµπηδόνων ἡλιακῶν, τὴν λυτρωσαµένην ἡµᾶς ἐκ τῆς κατάρας, τὴν έσποιναν τοῦ κόσµου, ὕµνοις τιµήσωµεν. Ἀπὸ τῶν πολλῶν µου ἁµαρτιῶν, ἀσθενεῖ τὸ σῶµα, ἀσθενεῖ µου καὶ ἡ ψυχή, πρὸς σὲ καταφεύγω τὴν Κεχαριτωµένην, ἐλπὶς ἀπηλπισµένων, σὺ µοὶ βοήθησον. έσποινα καὶ µήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ, δέξαι παρακλήσεις, ἀναξίων σῶν ἱκετῶν, ἵνα µεσιτεύσης πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα. Ὧ έσποινα, τοῦ κόσµου γενοῦ µεσίτρια. Ψάλλοµεν προθύµως σοὶ τὴν ὠδήν, νὺν τὴ πανυµνήτω, Θεοτόκω χαρµονικῶς, µετὰ τοῦ Προδρόµου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, δυσώπει, Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡµᾶς. Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν µὴ προσκυνούντων, τὴν εἰκόνα σου τὴν σεπτήν, τὴν ἱστορηθεῖσαν, ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου, Λουκᾶ ἱερωτάτου, τὴν Ὁδηγήτριαν. (Το Μεγαλυνάριον του Ναού) Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδροµε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, µετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡµᾶς. Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡµᾶς (ἐκ γ') Καὶ νῦν... A haven and protection be for us, O Virgin, and may all those who seek refuge find comfort and joy, a wall that cannot be shaken, shelter, and place of rest. Glory... Illumine us with brightness from your light, O Virgin, while all the darkness of folly and sin is dispelled, for we in piety call you Mother who brought forth God. Both now... Laid low am I, O Virgin, in a place of illness inside a dwelling of anguish. Grant mercy to me. Transform my sickness to wellness, making me whole again. Truly, you are worthy to be blest, and we call you blessed, Theotokos, you the ever-blessed One and the all-blameless one, you who are the Mother of our God. Higher still in honor than Cherubim, greater still in glory beyond compare than the Seraphim, free from all corruption, you gave birth to the Word God and truly are God s mother. You do we magnify. The Megalynaria Higher than the heavens above are you, and you are much purer than the radiance of the sun, for you have redeemed us from the curse that has held us. With hymns we sing your praises, Maiden who rules the world. From the vast abundance of all my sins, greatly have I suffered, both in the body and in my soul. You shall be my refuge, and the hope of the hopeless. I pray you, therefore, help me, you who are filled with grace. We who are unworthy bow down to you, Lady and the Mother of our Redeemer, receive our prayer, listen to our pleading for your prayers interceding between your Son and mankind, Mistress of all the world. Now with eager voices we sing to you, allexalted Lady Theotokos in hymns of joy, joining John the Baptist and the saints holy chorus. Bestow, O Theotokos, God s mercy over us. Let the lips of impious men be still, for they will not bow down to your icon which we revere. In your sacred image you are clearly depicted by Luke, the Lord s apostle, showing God s way to us. (Insert the Megalynarion of the church.) All the hosts of angels and all the saints, all the twelve apostles and the Forerunner of the Lord join you, Theotokos, interceding for mankind that we may find salvation and our deliverance. People: Amen. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us (3). Glory to..., now and forever... Amen. Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡµᾶς. Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν, έσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνοµίας ἡµῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡµῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου. Most holy Trinity, have mercy upon us; Lord, pardon our sins; Master, forgive our transgressions; Holy One, visit and heal our infirmities, for Your name's sake. 11

12 Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον. Καὶ νῦν... Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνοµά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέληµά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον, καὶ ἄφες ἡµῖν τὰ ὀφειλήµατα ἡµῶν, ὡς καὶ ἡµεῖς ἀφίεµεν τοῖς ὀφειλέταις ἡµῶν, καὶ µὴ εἰσενέγκῃς ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἱερεὺς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία... Χορός: Αµήν. [Κατά το «εκαπενταῦγουστο», ψάλλεται το Απολυτίκιον και Θεοτοκίον της ηµέρας. Εί δε µή:] Ἦχος πλ. β' Ἐλέησον ἡµᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡµᾶς, πάσης γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες, ταύτην σοὶ τὴν ἱκεσίαν, ὦς εσπότη, οἱ ἁµαρτωλοὶ προσφέροµεν, ἐλεῆσον ἡµᾶς. Κύριε, ἐλέησον ἡµᾶς, ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαµεν, µὴ ὀργισθὴς ἡµῖν σφόδρα, µηδὲ µνησθὴς τῶν ἀνοµιῶν ἡµῶν, ἀλλ' ἐπίβλεψον καὶ νύν, ὦς εὔσπλαγχνος, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡµῶν, σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡµῶν, καὶ ἡµεῖς λαός σου, πάντες ἔργα χειρῶν σου, καὶ τὸ ὄνοµά σου ἐπικεκλήµεθα. Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡµῖν, εὐλογηµένη Θεοτόκε, ἐλπίζοντες εἰς σέ, µὴ ἀστοχήσωµεν, ῥυσθείηµεν διὰ σοῦ τῶν περιστάσεων, σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτρηρία τοῦ γένους τῶν χριστιανῶν. ιάκονος: Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ µέγα ἐλεὸς Σου, δεόµεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον. ιάκονος: Ἐτι δεόµεθα ὑπέρ του Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (δεινός) καὶ πάσης της ἐν Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος. ιάκονος: Ἐτι δεόµεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως των ἁµαρτιῶν των δούλων του Θεοῦ, πάντων των εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν, των κατοικούντων καὶ παρεπιδηµούντων ἐν τη πόλη ταύτη, των ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδοροµητῶν καὶ ἀφειρωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου. Lord have mercy (3). Glory to the Father, and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Amen. Our Father, Who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Priest: For Yours is the kingdom and the power and the glory, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. People: Amen. (Then we chant the following troparia, except for the first two weeks of August when instead, the apolytikion of the day and its associated Theotokion are chanted.) People : Lord, have mercy (3). 12 Plagal of the 2nd Tone. Have mercy on us, O Lord, have mercy on us, for we are empty of all defense, as sinners we offer this supplication to You; O Master, have mercy on us. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Lord, have mercy on us, for in You we have put our trust; be not exceedingly angry with us, nor remember our many iniquities; but look upon us now as the Compassionate, and deliver us from our enemies; for You are our God, and we Your people, we are all the work of Your hands, and upon Your Name we have now called. Both now The doors of caring do now open unto us, O most blessed Theotokos, so that hoping in you we shall not fail; through you we may be delivered from adversities, for you are the salvation of the Christian faith. Priest: Have mercy on us, O God, according to your great love, we pray to you, hear us, and have mercy. People: Lord, have mercy (3). Priest: Again we pray for our Archbishop (name), and our Bishop (name), and all the clergy and the laity in Christ. People: Lord, have mercy (3). Priest: Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness, and remission of the sins of the servants of God, all pious and Orthodox Christians, those who reside and visit in this city, the members, council members, contributors, and benefactors of this holy church.

13 ιάκονος: Ἐτι δεόµεθα ὑπέρ των δούλων του Θεοῦ, (ὀνόµατα), υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών είπωµεν. ιάκονος: Ἐτι δεόµεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ ὀργῆς, λοιµοῦ, λιµοῦ, σεισµοῦ, καταποντισµοῦ, πυρός, µαχαίρας, ἐπιδροµῆς ἀλλοφύλων, ἐµφιλίου πολέµου, καὶ αἰφνιδίου θανάτου, ὑπὲρ τὸν ἵλεων, εὐµενῆ καὶ εὐδιάλακτον, γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡµῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καί, διασκεδάσαι πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον, τὴν καθ' ἡµῶν κινουµένην, καὶ ῥύσασθαι ἡµᾶς ἐκ τῆς ἐπικειµένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς, καὶ ἐλέησαι ἡµᾶς. ιάκονος: Ἐτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν, καὶ ἐλέησαι ἡµᾶς. Ἱερεὺς: Ἐπάκουσον ἡµῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡµῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ µακράν, καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡµῖν, έσποτα ἐπὶ ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν, καὶ ἐλέησον ἡµᾶς. Ἱερεὺς: Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων. Χορός: Ἀµήν. Priest : Again we pray for the servants of God... (names of those for whom the Paraklesis is sung.) People: Lord, have mercy (3). Priest : Again we pray for the safekeeping of this holy church and this city, and of all cities and towns from pestilence, famine, earthquake, flood, fire and the sword, from invasion of enemies, civil war, and unforeseen death; for His mercy, that He will be kind to entreat as our good God, Who loves all people and that He may turn away and scatter all wrath and disease that moves against us, and deliver us from His impending, justified chastisement, and have mercy on us. People: Lord, have mercy (3). Priest : Again we pray that the Lord God will hear the voices of the petitions of us sinners and have mercy on us. People: Lord, have mercy (3). Priest : Hear us, O God, our Savior, the hope of all the ends of the earth, and of those who are far off upon the sea; and show compassion on us, O Master, on our many sins, and have mercy upon us. People: Lord, have mercy (3). Priest: For you are a merciful and loving God, and to You we give glory, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of the ages. People: Amen. Ἱερεὺς: όξα σοὶ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, Κύριε, δόξα Σοί. Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν ταῖς πρεσβείαις της παναχράντου καὶ παναµώµου ἁγίας Αὐτοῦ µητρός, δυνάµει του τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις των τιµίων ἐπουρανίων υνάµεων ἀσωµάτων, ἱκεσίαις του τιµίου, ἐνδόξου, προφήτου Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, των ἁγίων, ἐνδόξων καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων, των ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, των ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, (τοῦ Ναοῦ) των ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης, του αγίου (τῆς ἡµέρας) ου και την µνήµην επιτελούµεν, καὶ πάντων τὸν Ἁγίων, ἐλέησαι καὶ σῶσαι ἡµᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων Θεός. Ἦχος β' Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου Πάντων προστατεύεις, Ἀγαθή, τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει τὴ κραταιά σου χειρί, ἄλλην γὰρ οὐκ ἔχοµεν ἁµαρτωλοὶ πρὸς Θεόν, ἐν κινδύνοις καὶ θλίψεσιν, ἀεὶ µεσιτείαν, οἱ κατακαµπτόµενοι ὑπὸ πταισµάτων πολλῶν, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὅθεν σοὶ προσπίπτοµεν, Ῥύσαι πάσης περιστάσεως τοὺς δούλους σου. Πάντων θλιβοµένων ἡ χαρά, καὶ ἀδικουµένων προστάτις, καὶ πενοµένων τροφή, ξένων τε παράκλησις, καὶ βακτηρία τυφλῶν, Priest : Glory to You, O God, our hope, glory to You. May Christ our true God, through the intercessions of Your all-pure and blameless holy Mother; of the holy glorious and praiseworthy Apostles; of the holy glorious and triumphant martyrs; of (the Saint of the Church); of the holy righteous ancestors of God Joachim and Anna; of Saint (name) whose memory we celebrate today; and of all the Saints, have mercy and save us, as a good and loving God. (The Christian faithful reverence the icon of the Theotokos while the following troparia are chanted.) Tone 2 To all who in faith have fled to you, with your mighty hand you give shelter, for you are loving and good. We who sin have none but you to intercede with our God and unceasingly pray to Him. We bow down before you, burdoned by our many faults and the afflictions of sin. Mother of our God in the highest, humbly we bow down here before you. Keep your servants safe from all adversity. For all in great sorrow, you are joy; for all those oppressed, a defender; a guiding staff to the blind; to the sick, a visitor; to 13

14 ἀσθενούντων ἐπίσκεψις, καταπονουµένων σκέπη καὶ ἀντίληψις, καὶ ὀρφανῶν βοηθός, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σὺ ὑπάρχεις, Ἄχραντε, σπεῦσον, δυσωποῦµεν, ῥύσασθαι τοὺς δούλους σου. Ἦχος πλ. δ' έσποινα, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. Ἦχος β' Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου εἰς σὲ ἀνατίθηµι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν µε ὑπὸ τὴν σκέπην σου. (Κατὰ τὴν περίοδον τοῦ 15 Αὐγούστου εἴθισται ἵνα ψάλλωνται, ἀντὶ τῶν ἀνω-τέρω Θεοτοκίων, τὰ ἑπόµενα Ἐξαπο-στειλάρια, κατ έθος Αθηναϊκόν. ) Ἦχος γ' Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσηµανὴ τῶ χωρίω, κηδεύσατέ µου τὸ σῶµα, καὶ σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ µου, παράλαβέ µου τὸ πνεῦµα. Ὁ γλυκασµὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβοµένων ἡ χαρά, χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ µου καὶ ῥύσαι, τῶν αἰωνίων βασάνων. Καὶ σὲ µεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, µή µου ἐλέγξη τὰς πράξεις, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων, παρακαλῶ σε, Παρθένε, βοήθησόν µοὶ ἐν τάχει. Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις, ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως, ἀκατανόητον θαῦµα, πῶς γαλουχεῖς τὸν εσπότην; Ἱερεὺς: ι' εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν... Χορός: Ἀµήν. those who hunger, a meal; to the strangers, a kindly word assistance to orphans; shelter and defending shield to the defeated and weak. Mother of our God in the highest, hearken to our plea as we cry out: Hasten to your servants and deliver us. Tone 4 Plagal Lady, do you receive, from your servants, their many prayers; and deliver all of us from all sadness and necessity. Tone 2 My numerous hopes are placed before you, most holy One; Mother of our God, guard me with care, within your sheltered arms. (During the period from the 1st to the 15th of August, instead of chanting the previous Theotokion, we chant the following Exapostilaria.) Tone 3 O Apostles assembled gathered from earth's far reaches in the vale of Gethsemane, lay now to rest my body. And You, my Son and my God, receive from me now my spirit. You are the sweetness of angels. You are the joy of those distressed and the Protection of Christians. O Virgin Mother of our Lord, be now my helper and save me from everlasting torment. Before our God who loves mankind, you are the one who intercedes. Before the host of the angels do not reveal what I have done. I come, O Virgin, entreat-ing that you will swiftly help me. You are a gold-adorned tower, a glorious twelve-walled city; a shining throne lit with sunbeams fit for the King of all things. O great wonder beyond what we can know! How do you nurse the master? Priest : Through the prayers of our Holy Fathers, Lord Jesus Christ, our God, have mercy and save us. People: Amen. New Byzantium Publications 14

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ὁ ἱερεύς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ ἀναγνώστης Ἀµήν. Ψαλµὸς ρµβ (142). Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ χωρὶς Ἱερέα

ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ χωρὶς Ἱερέα ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ χωρὶς Ἱερέα Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ψαλμὸς 142 Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εἰσάκουσόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

Small Paraklesis Supplicatory Canon

Small Paraklesis Supplicatory Canon Ἦχος πλ. δ' έσποινα, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. Ἦχος β' Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου εἰς σὲ ἀνατίθηµι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν µε ὑπὸ τὴν σκέπην σου.

Διαβάστε περισσότερα

Ephesians. Wayne Stewart

Ephesians. Wayne Stewart Ephesians Wayne Stewart 1 Shadows of a ministry independent of Jerusalem and the 12 Taken from CH Welch 2 Acts 28:25 25 (AV) And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά τραγούδια». Η θρησκευτική ποίηση

Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά τραγούδια». Η θρησκευτική ποίηση Ο Ι Ψ Α Λ Μ Ο Ι Ένα θεόπνευστο βιβλίο για όλες τις περιπτώσεις της ανθρώπινης ζωής Το Ψαλτήρι Το βιβλίο των Ψαλμών είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει 150 Ψαλμούς, ποιήματα ή «θρησκευτικά

Διαβάστε περισσότερα

- 1 / 15 - ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

- 1 / 15 - ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΜΕΓΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ψαλμὸς 142 Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ

Διαβάστε περισσότερα

THE SUPPLICATORY CANONS to the MOST-HOLY THEOTOKOS

THE SUPPLICATORY CANONS to the MOST-HOLY THEOTOKOS ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ,ΠΕΡΙΦ. ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ SAINT SOPHIA GREEK ORTHODOX CATHEDRAL WASHINGTON, DISTRICT of COLUMBIA ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ εις την ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ THE SUPPLICATORY

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ

Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Κ Α Ν Ω Ν Π Α Ρ Α Κ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Ν Ι Ε Ρ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Α Σ Ε Ρ Α Φ Ε Ι Μ Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ν Φ Α Ν Α Ρ Ι Ο Υ Κ Α Ι Ν Ε Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ Τ Ο Ν Θ Α Υ Μ Α Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Ν (Ποίημα Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

Notes are available 1

Notes are available 1 Notes are available 1 Galatians 2:15 4.12 2 3:15, 3:19 interpretational contradiction LAW cannot be and was added Promise 3 Gal.3:19 4 Mt 6:27 Which of you by taking thought can add one cubit unto

Διαβάστε περισσότερα

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334

Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Κανὼν τοῦ Γερασίμου εἰδικὸς ἐπὶ ἐμπρησμοῖς δασῶν. βλ. Θεοτοκάριον Γερασίμου σελ.334 Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ὁ Ἀναγνώστης τὸν Ψαλμὸν ρμβ (142) Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου Εἶτα Θεὸς Κύριος... Καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer

Relationships & Reconciliation. Engaging the World Series The Lord s Prayer Relationships & Reconciliation Engaging the World Series The Lord s Prayer ZGM Vision Every Life for Jesus 11 Jan 2015 ZGM Mission We are a Spirit-led Community That Exalts Christ, By Equipping Disciples

Διαβάστε περισσότερα

the service of Kneeling.

the service of Kneeling. Great Vespers Monday of the Holy Spirit the service of Kneeling. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ἐπιστάντος τοῦ καιροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀπέρχεται Ὁ ἱερεὺς σὺν τῷ Διακόνῳ καὶ ποιοῦσι μετάνοιαν τῷ Προεστῶτι, τουτέστιν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ Εἰς τήν Ὁσίαν Θωμαΐδα τήν ἐκ Λέσβου, Προστάτιδα τῆς συζυγίας Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, ἀρχόμεθα τοῦ ψαλμοῦ ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τῇ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN

Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN Sample Pages of John in Greek Σελίδες δειγμάτων John στα ελληνικά KEY WORDS AND PHRASES IN JOHN ΛΈΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΊ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΕ JOHN BELIEVE (80 VERSES) ΘΕΩΡΗΣΤΕ (80 ΣΤΙΧΟΙ) 1:7 4:39 6:30 8:24 10:38 12:37

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday September 13 th, 2015 Sunday before Holy Cross Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen!

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. April 12, 2015 Great and Holy Pascha. Christ is Risen! Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC April 12, 2015 Great Holy Pascha Christ is Risen! Χριστός Ανέστη YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ HYMNS OF THE DAY Αναστάσιμο Aπολυτίκιον. Ηχος πλ.α Χριστός

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143).

Ψαλµὸς ΡΜΒʹ (142). Psalm 142 (143). ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ The Service of the Small Blessing of Water Prayers by Holy Cross. Hymns by Fr. Seraphim Dedes. Τελουµένου Ἁγιασµοῦ εὐτρεπίζεται µικρὰ τράπεζα καὶ τίθεται ἐπ' αὐτῆς τὸ ἱερὸν

Διαβάστε περισσότερα

Service of the Small Paraklesis

Service of the Small Paraklesis Service of the Small Paraklesis SMALL PARAKLESIS SERVICE Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον Service of the Small Parklesis to the Most-holy Theotokos Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy of Our Father Among the Saints John Chrysostom

The Divine Liturgy of Our Father Among the Saints John Chrysostom The Divine Liturgy of Our Father Among the Saints John Chrysostom English Greek GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA AND ALL AFRICA Primary Text 2011, the Greek Orthodox Archdiocese of Thyateira

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ ἑβδομάδες α' - δ' Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ προεστὼς: Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

THE SACRAMENT OF HOLY UNCTION ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ. (The Faithful stand) (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται)

THE SACRAMENT OF HOLY UNCTION ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ. (The Faithful stand) (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀμήν). ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀντίφωνον Α' Στίχος γ. Ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ. Ἀντίφωνον Β'

Ἀντίφωνον Α' Στίχος γ. Ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ. Ἀντίφωνον Β' 25 DECEMBER - CHRISTMAS 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ The First Antiphon 2 nd Tone Psalm 110.1,2,3 Verse 1: I will praise You, O Lord, with my whole heart: I will speak of all Your marvelous works. Verse

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos The Salutations to the Theotokos For the First Five Fridays of Lent NEW BYZANTIUM PUBLICATIONS WILLIAMSTON, Michigan www.newbyz.org Small Compline Canon The Akathist Hymn 142 99 100 141 Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts

Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE. Office of Music Arts Saint Sophia Washington, D.C. Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ THE ROYAL SERVICE Saint Sophia Washington, D.C. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀμήν. Δόξα σοι

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like

How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like How often, living in this world, and surrounded by so many small things that absorb us, do we forget Heaven. What occupies us pulls our hearts like magnets and presents Heaven as if it is very high up,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανόνας. Οἱ Χαιρετισμοὶ

Ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανόνας. Οἱ Χαιρετισμοὶ Ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανόνας καὶ Οἱ Χαιρετισμοὶ εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 2015 Ἐμπροσθόφυλλον Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μετὰ τοῦ Θείου Βρέφους. Φορητὴ Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE

GREAT VESPERS FOR THE FEAST OF SAINTS SOPHIA AND HER THREE DAUGHTERS FAITH, HOPE AND LOVE ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΟΣ. ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀµήν.

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos Ἰερεύς: Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ἰερεύς: Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσα-μένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Introductory Rites. ... Sign of the cross. and of the Holy Spirit. All Amen. you all.

Introductory Rites. ... Sign of the cross. and of the Holy Spirit. All Amen. you all. H Jeia Leitourgia Enarxh The Holy Mass Introductory Rites 2... Entrance antiphon 2... Sign of the cross Sacerdos Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού Priest In the name of the Father, and of the Son, και

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος Ἰσχυρός, ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον

Διαβάστε περισσότερα

Holy Week Service of the Twelve Passion Gospels on Thursday Evening. Μεγάλη Ἑβδομάδα Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν τῇ Πέμπτῃ τὸ Βράδυ

Holy Week Service of the Twelve Passion Gospels on Thursday Evening. Μεγάλη Ἑβδομάδα Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν τῇ Πέμπτῃ τὸ Βράδυ Μεγάλη Ἑβδομάδα Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν τῇ Πέμπτῃ τὸ Βράδυ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

Τό Μεσονυκτικόν τῆς Ἀναστάσεως

Τό Μεσονυκτικόν τῆς Ἀναστάσεως ΙΕΡΟΣ Κ ΑΘ ΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟ Σ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟ ΦΙΑΣ Ο Υ ΑΣΙΓΚΤΟΝ, Π ΕΡΙΦΕΡΕΙ Α Τ ΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ S AINT SOPHI A The Ho l y W isdom of God GREEK ORTHO DOX C ATHEDRAL W ASHI NGTON, D ISTRIC T o f COLUMBI A

Διαβάστε περισσότερα

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand)

The Holy Resurrection Service Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ. (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (The Faithful stand) Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) (Ἀφοῦ σβεσθοῦν ὂλα τά φῶτα τοῦ Ναοῦ καί ὑπάρχει σκότος ἀνοίγουν τά Βημόθυρα, ἐξέρχεται ὁ προεξάρχων πρό τῆς ὡραίας Πύλης, κρατῶν ἀνημμένην λαμπάδα καί ψάλλει). Ἦχος πλ. αʹ.

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages.

Blessed is the kingdom of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever and to the ages of ages. Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀµήν.) Ἡ Μεγάλη Συναπτή. Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Archdiocese of Thyateira and Great Britain

Archdiocese of Thyateira and Great Britain ECUMENICAL PATRIARCHATE ARCHDIOCESE OF THYATEIRA AND GREAT BRITAIN ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Translated from the original Greek by The Very Revd. Archimandrite Ephrem

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Galatians Paul, an apostle (not from men, neither through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΣΠΕΡΑΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ καθ ἣν ἑορτάζομεν τὴν εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα θριαμβευτικὴν εἴσοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐλισάβετ τῆς ὁσίας. Δούκα νεομάρτυρος τοῦ ῥάπτου ἐκ Μυτιλήνης ( 1564), Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΙΕΡΕΥΣ (Ἀµήν.) Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English

ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English ematins powered by AGES Holy Week 2015 Bridegroom Service on Wednesday Evening Matins of Holy Thursday Texts in Greek and English Sources SD Copyright 2014 by Fr. Seraphim Dedes GOA Greek Orthodox Archdiocese

Διαβάστε περισσότερα

THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL

THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL THE NORMAL ORDER OF THE ORTHODOX FUNERAL On the day of the funeral the Priest escorts the body of the departed from the entrance of the church to the soleas, censing with the censer and chanting the: "Holy

Διαβάστε περισσότερα

Liturgia praesanctificatorum. Λειτουργία κατηχουμένων

Liturgia praesanctificatorum. Λειτουργία κατηχουμένων Liturgia praesanctificatorum Λειτουργία κατηχουμένων Ἐν δὲ τῷ λυχνικῷ μετὰ τὰ ἀναγνώσματα καὶ τὸ Κατευθυνθήτω καὶ τὸ Κύριε ἐλέησον γίνεται εὐχὴ κατηχουμένων ἐπὶ τῶν προηγιασμένων. ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

Γραφείο Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης ΤΟ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ» Ἦχος β Ψαλμός ριζ' Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Στίχος α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός. Ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Ψαλμός ριζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Τό μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου

Τό μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου Saint Sophia Greek Orthodox Cathedral Washington, D.C. Τό μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου The Sacrament of Holy Unction Office of Music Arts Copyright 2015 Office of Music Arts Saint Sophia The Holy Wisdom of

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE

AKOLOUQEIA NEKRWSIMOS h[toi EIS KEKOIMHMENOUS THE FUNERAL SERVICE PLEASE PUT THIS COPY BACK IN THE BOX IN THE NARTHEX AS YOU LEAVE ( OR LEAVE IT IN THE PEW ). IF YOU WOULD LIKE A COPY, PLEASE SEE OUR WEBSITE AT www.stnickaa.org AND DOWNLOAD A COPY ON PDF. AKOLOUQEIA

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

EASTER SUNDAY - AGAPE VESPERS (AND ST. GEORGE) EASTER SUNDAY AGAPE VESPERS ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

EASTER SUNDAY - AGAPE VESPERS (AND ST. GEORGE) EASTER SUNDAY AGAPE VESPERS ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΕΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ καὶ ζωοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτω Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ Ἀμήν. EASTER SUNDAY AGAPE VESPERS Glory

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Matins ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦµα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ. Ἦχος πλ. βʹ. Mode pl. 2. Ἄµωµοι ἐν ὁδῷ. Ἀλληλούϊα. Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν µε τὰ δικαιώµατά σου. Ἀλληλούϊα. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΧΟΡΟΣ Ἀµήν. Funeral Service Blessed is our God always, now and ever, and to the ages of ages. CHOIR Amen.

Διαβάστε περισσότερα

Poems of the Faded Rose

Poems of the Faded Rose ΜΑΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Ματίνα Καράμπαλη Poems of the Faded Rose ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος Τι τ λ ο ς Poems of the faded rose Συ γ γρ α φ έ α ς Ματίνα Καράμπαλη Σε ιρ α Ποίηση [2358]0712/12 Copyright 2012 Ματίνα

Διαβάστε περισσότερα