Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ ,00 συμπ. ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ - 73.500,00 συμπ. ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κουμουνδούρου Ταχ. Κώδικας: 41110, Λάρισα Πληροφορίες: κυρία Μ. Παπαδημοπούλου ΤΗΛ.: FAX: Λάρισα, 8/7/2013 Αρ. Πρωτ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Προβολής/ Ευαισθητοποίησης για το Έργο MILD HOME - My Modular, Intelligent, Low Cost, Do it Yourself, Nearly Zero Energy House for our Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ ,00 συμπ. ΦΠΑ Κριτήριο αξιολόγησης: συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 24/7/2013 Τετάρτη 11.00πμ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Πλ. Κουμουνδούρου Λάρισα Γραφείο 302, 3 ος όροφος ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Πλ. Ρήγα Φεραίου, Διοικητήριο Λάρισα, γραφείο 325, 3 ος όροφος, καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 23/7/2013. ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (85%) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (15%)

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κουμουνδούρου Ταχ. Κώδικας: 41110, Λάρισα Πληροφορίες: κυρία Μ. Παπαδημοπούλου ΤΗΛ.: FAX: Λάρισα, 8/7/2013 Αρ. πρωτ.: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Προβολής/ Ευαισθητοποίησης για το Έργο MILD HOME - My Modular, Intelligent, Low Cost, Do it Yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village (Πρόγραμμα South East Europe )» Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: του Π.Δ. 28/1980 "Περί Εκτελέσεως Έργων και Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. του Άρθρου 20, Παράγραφος 13 του Νόμου 3731/2008. του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως Τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/ )» σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης». του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», που εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και αναλογικά για παροχή υπηρεσιών. του Ν. 2522/97 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά το Στάδιο που Προηγείται της Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την Οδηγία 89/665ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178/1997, τ. Α ). του Νόμου 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/ ). του Νόμου 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήμερα, και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων. του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2-21

3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη με το Νόμο 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Β/ ) «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Εκπόνησης Μελετών και Παροχής Συναφών Υπηρεσιών και Άλλες Διατάξεις». της Υπουργικής Απόφασης υπ αριθμ /739/ περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ 1291/Β/11/08/2010). της σύμβασης επιχορήγησης του έργου MILD HOME - My Modular, Intelligent, Low Cost, Do it Yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village που υπεγράφη μεταξύ του Συντονιστή Εταίρου του έργου και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος SEE. του εγκεκριμένου σχεδίου πρότασης (application form) του έργου MILD HOME - My Modular, Intelligent, Low Cost, Do it Yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village. Την Απόφαση δέσμευσης πίστωσης υπ αριθμ. 3116/ , ποσού ,0 της υπ. αριθμ. 683/13/ Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Προβολής/ Ευαισθητοποίησης για το Έργο MILD HOME - My Modular, Intelligent, Low Cost, Do it Yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village (Πρόγραμμα South East Europe )», με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και Προβολής/ Ευαισθητοποίησης για το Έργο MILD HOME - My Modular, Intelligent, Low Cost, Do it Yourself, Nearly Zero Energy House for our». Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 ) συμπ. ΦΠΑ, το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, παρατίθενται τα κριτήρια και η μεθοδολογία αξιολόγησης προσφορών. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από γνώμη Ειδικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί, η οποία θα γνωμοδοτήσει σχετικά, βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο Παράρτημα Β που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι και την 23/7/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30πμ στα Γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Πλ. Κουμουνδούρου, γραφείο 325, 3ος όροφος. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να προμηθευτούν το τεύχος προκήρυξης, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3-21

4 προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. Για διευκόλυνση των υποψηφίων, η περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.pthes.gov.gr). Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες. 1. Χρονοδιάγραμμα Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως και ή όσο τούτο απαιτηθεί, εφ όσον πάρει παράταση από τον επικεφαλής ή συντρέχουν άλλοι λόγοι. 2. Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν: I. Με απευθείας παράδοση II. Μέσω ΕΛΤΑ III. Μέσω COURIER Στις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των προσφορών. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να περιλαμβάνει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις: Οι προσφορές πρέπει: τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό τον αριθμό πρωτοκόλλου της προκήρυξης την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου Ι. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. ΙΙ. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξύσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ, θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από το διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ, και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής. ΙΙΙ. να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε οπτικό δίσκο CD), που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς (τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να προσκομιστούν σε ηλεκτρονική μορφή). Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Δεν απαιτείται η ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και η μονογραφή στα πρωτότυπα των δικαιολογητικών. Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4-21

5 Προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα: 1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ". 2. Τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 3. Τα οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο που φέρει την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Οι παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα περιλαμβάνουν: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ο φάκελος που φέρει την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" θα περιλαμβάνει: Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, θα αναφέρεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, θα αναφέρεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία προκύπτουν τα ως άνω αναφερόμενα. Β) Εγγύηση συμμετοχής Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (3.675,00 ). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά. Σε περίπτωση μη προσήκουσας, ελλιπούς ή εκπρόθεσμης προσκόμισης κατά την κατακύρωση των δικαιολογητικών από τον υποψήφιο που αναδείχθηκε ως ανάδοχος, τότε καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλίας η ως άνω εγγύηση συμμετοχής. Στην περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας, η εγγύηση περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5-21

6 αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. Για διευκόλυνση των υποψηφίων, η περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.pthes.gov.gr). Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες. Β) Έγγραφο εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του. Γ) Αναφορά με τα εξής στοιχεία: Στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, όνομα του αρμόδιου προσώπου για την προσφορά). Περιγραφή επιχειρηματικής δομής. Περιγραφή οικονομικών μεγεθών τελευταίων τριών ετών (μετοχικό κεφάλαιο, κύκλοι εργασιών, κέρδη, κλπ). Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και την εμπειρία του υποψηφίου αναδόχου για την υλοποίηση του έργου. Κατάλογο στελεχών που προτείνονται για τη στελέχωση της ομάδας έργου και το ρόλο κάθε στελέχους στην ομάδα έργου. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών της ομάδας έργου, από τα οποία να προκύπτει η εξειδίκευση που απαιτείται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Εάν κάποια από τα προτεινόμενα στελέχη δεν είναι μόνιμα στελέχη του υποψηφίου αναδόχου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αντικατάσταση στελεχών της ομάδας έργου κατά τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ο υποψήφιος ανάδοχος κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η διάρκεια εκτέλεσης, ο τίτλος του έργου και ο εργοδότης. Ο κατάλογος έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή: A/A Εργοδότης Τίτλος Έργου Διάρκεια Εκτέλεσης Προϋπολογισμός Ειδικά, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό: 1) Να ορίσει Υπεύθυνο Έργου ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σπουδών. Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (που θα αποδεικνύεται με σχετικές συμβάσεις φυσικού προσώπου ή/ και με βεβαιώσεις εργοδοτών/ φορέων). Εμπειρία στον κεντρικό συντονισμό ή και την κεντρική οικονομική παρακολούθηση τουλάχιστον τριών (3) συγχρηματοδοτούμενων έργων (που ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6-21

7 θα αποδεικνύεται με σχετικές συμβάσεις φυσικού προσώπου ή/ και με βεβαιώσεις εργοδοτών/ φορέων). Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (σχετικά πιστοποιητικά). 2) Να ορίσει Επιστημονικό Υπεύθυνο Έργου (με ρόλο και Υπευθύνου Διασφάλισης Ποιότητας) ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: Διδακτορικό δίπλωμα σπουδών σε τομέα σχετικό με αυτόν του περιβάλλοντος. 3) Να ορίσει Στελέχη (ένα εκ των οποίων θα αποτελεί τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου) που πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: Τίτλους σπουδών (από ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα). Διετή (2ετή) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (σχετικά πιστοποιητικά). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο φάκελος που φέρει την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιλαμβάνει: Την πρόταση του υποψηφίου αναδόχου για το έργο (αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες χωρίς αναγραφή τιμών), τα περιεχόμενα της οποίας περιγράφονται στη συνέχεια: 1. Ενότητα «Πρόταση Προσέγγισης του Έργου» που θα περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος θα προσεγγίσει το έργο και ειδικότερα: Τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια του έργου και την προσέγγιση που θα ακολουθήσει (τεχνικές, εργαλεία). Την ανάλυση των εργασιών του σε φάσεις και παραδοτέα. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών του. 2. Ενότητα «Οργάνωση Συντονισμός Εργασιών Ομάδας Έργου» που θα περιλαμβάνει: Αναλυτική περιγραφή της δομής - οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο φάκελος που φέρει την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιλαμβάνει:, Την συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, με ΦΠΑ. Τόσο η Τεχνική Προσφορά όσο και η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να αναγράφουν οτι ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους (αυτής συμπεριλαμβανομένης). Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Τεχνική Προσφορά και η Οικονομική Προσφορά υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7-21

8 υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. Ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και με τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 3. Αποσφράγιση - Aξιολόγηση Προσφορών 3.1 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή τις 24/7/2013 και ώρα 10.30πμ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Πλ. Κουμουνδούρου, γραφείο 302, 3ος όροφος. 3.2 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική Προσφορά ανά φύλλο. β) Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. γ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. δ) Η συνολική τιμή (με ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπ όψη για τη σύγκριση των οικονομικών προσφορών. 3.3 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτή: α) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 4. Απόρριψη Προσφορών Προσφορές που παρουσιάζουν έκπτωση επί της προσφερόμενης τιμής μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού θα πρέπει να αιτιολογηθούν ειδικά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 5. Κατακύρωση - Σύμβαση 5.1. Ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες υλοποίησης του έργου που αναλαμβάνει. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 8-21

9 5.2 Ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωμένος να προσέλθει το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος υποβολής παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης (άρθρο 23 του ΠΔ118/2007). Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34 του Π.Δ.118/07 Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου. Για τα θέματα κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007) καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/ Σύμβαση Συμβατικά Τεύχη Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προς ανάθεση σύμβαση είναι και τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: Σύμβαση Τεχνική Προσφορά Οικονομική Προσφορά Παρούσα προκήρυξη Απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης Φόρμα αίτησης έργου (Application Form) 6. Υποβολή Ενστάσεων Η υποβολή ενστάσεων γίνεται με βάση το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Για οτιδήποτε δεν έχει γίνει πρόβλεψη με τα ανωτέρω, ισχύει η κατά περίπτωση εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 7. Γενικοί Όροι 7.1 Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση Απαγορεύεται η από τον ανάδοχο υποκατάσταση οποιουδήποτε τρίτου στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 7.2 Περίπτωση Ακύρωσης Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 9-21

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αφορά στην τεχνική υποστήριξη διαχείριση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Περιφέρειας Θεσσαλίας από εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο (Τ.Σ.) για την υλοποίηση εργασιών της προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (73.500,00 ) συμπ. ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου MILD HOME - My Modular, Intelligent, Low Cost, Do it Yourself, Nearly Zero Energy House for our Eco Green Village που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEE. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο MILD HOME (Πολυμορφικές, Έξυπνες, Χαμηλού Κόστος, Αυτοκατασκευής και Σχεδόν Μηδενικής Ενέργειας Κατοικίες για το Οικολογικό Χωριό μας), που συγχρηματοδοτείται κατά 100% [από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (85%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (15%)] στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος South East Europe (Νοτιοανατολική Ευρώπη), συνιστά το αποτέλεσμα της συνεργασίας μερικών εκ των σπουδαιότερων αναπτυξιακών, εμπορικών/ βιομηχανικών και ερευνητικών φορέων της ΝΑ Ευρώπης στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Συγκεκριμένα, στο έργο συμμετέχουν φορείς από οκτώ (8) χώρες της ΝΑ Ευρώπης, με Συντονιστή Εταίρο το Εμπορικό Οικονομικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Veneto (Ιταλία). Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση των παραμέτρων δημιουργίας «ήπιων» κατοικιών που θα συνδυάζουν μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες, μικρή κατανάλωση ενέργειας, σχεδόν μηδενικές εκπομπές ενέργειας και προσιτές λειτουργικές δαπάνες. Οι «ήπιες» κατοικίες θα απευθύνονται στους πολίτες που επιθυμούν να ζήσουν σε «πράσινα» χωριά με συνθήκες υψηλής ποιότητας ζωής, μία τάση που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται με αυξητικούς ρυθμούς ανά τον κόσμο, ενώ στην Ευρώπη αναπτύσσεται εντατικά με κατεύθυνση από το Βορρά προς το Νότο. Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την κατασκευή της πρώτης «ΗΠΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» σε οκτώ (8) Δήμους της ΝΑ Ευρώπης, ώστε να αναδειχθεί το γεγονός ότι η ανάπτυξη χωριών μικρού περιβαλλοντικού «αποτυπώματος» μπορεί να είναι εφικτή και δυνατή για τους απλούς πολίτες που επιθυμούν να χτίσουν μία νέα κατοικία ή για την ανάπτυξη κοινωνικών κατοικιών. Η καινοτομία της προσέγγισης έγκειται στο συνδυασμό των χαρακτηριστικών των κατοικιών σχεδόν μηδενικής εκπομπής ενέργειας και μικρής κατανάλωσης ενέργειας με την απαιτούμενη κατασκευαστική αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος. Το έργο θα διερευνήσει σε διακρατικό επίπεδο σημαντικούς παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη «πράσινων κατοικιών» όπως: 1. Την αύξηση στις δαπάνες κατασκευής που όμως παρέχουν υψηλή τεχνολογία και ενεργητική απόδοση. 2. Τα μειωμένα έσοδα κάθε νέας οικογένειας, που συρρικνώνονται όλο και περισσότερο λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. 3. Την αξιοπιστία των προτεινόμενων λύσεων για τις «πράσινες» κατοικίες. 4. Την έλλειψη εμπιστοσύνης στην αυτοματοποιημένη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας. 5. Την παραπλανητική ιδέα ότι η κατοικία είναι μια επένδυση που διαρκεί για πάντα. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10-21

11 6. Την πεποίθηση ότι η δομική ασφάλεια επιτυγχάνεται μόνο με ενισχυμένη κατασκευή. Οι εταίροι του έργου MILD HOME είναι: 1. Regional Union of Veneto's Chambers of Commerce (Συντονιστής Εταίρος Ιταλία) 2. Municipality of Castelnuovo Rangone (Εταίρος 1 Ιταλία) 3. Centre for Promotion of Clean and Efficient Energy in Romania ENERO (Εταίρος 2 Ρουμανία) 4. Caras-Severin County Council (Εταίρος 3 Ρουμανία) 5. Περιφέρεια Θεσσαλίας (Προτεινόμενος Εταίρος 4 Ελλάδα) 6. Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (Εταίρος 5 Βουλγαρία) 7. European Labour Institute (Εταίρος 6 Βουλγαρία) 8. Municipality of Sofia (Εταίρος 7 Βουλγαρία) 9. European Centre for Renewable Energy (Εταίρος 8 Αυστρία) 10. Szechenyi Istvan University (Εταίρος 9 Ουγγαρία) 11. Building Biology Institute (Εταίρος 10 Αυστρία) 12. The City Municipality of Savski Venac (Εταίρος 11 Σερβία) 13. Consortia of Home builders (Επιβλέπων Εταίρος 12 Ιταλία) 14. Consortium of Municipalities BIM Piave of Belluno (Επιβλέπων Εταίρος 13 Ιταλία) 15. Municipality of Cappella Maggiore (Επιβλέπων Εταίρος 14 Ιταλία) 16. Municipality of Musile di Piave (Επιβλέπων Εταίρος 15 Ιταλία) 17. Municipality of Strem (Επιβλέπων Εταίρος 16 Αυστρία) 18. Municipality of Jesolo (Επιβλέπων Εταίρος 17 Ιταλία) 19. Municipality of Dolna Mitropolia (Επιβλέπων Εταίρος 18 Βουλγαρία) 20. Municipality of Dragoman (Επιβλέπων Εταίρος 19 Βουλγαρία) 21. The ecoenergyland (Επιβλέπων Εταίρος 20 Αυστρία) 22. Municipality of Sliven (Επιβλέπων Εταίρος 21 Βουλγαρία) 23. National Association of the Municipalities in the Republic of Bulgaria (Επιβλέπων Εταίρος 22 Βουλγαρία) 24. West Regional development Agency (Επιβλέπων Εταίρος 23 Ρουμανία) 25. Council of European Municipalities and Regions Italian Section (Επιβλέπων Εταίρος 24 Ιταλία) 26. Emilia-Romagna Region (Επιβλέπων Εταίρος 25 Ιταλία) Ο συνολικός προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο έργο MILD HOME ανέρχεται σε ,21 ευρώ (με συγχρηματοδότηση κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: ,48 ευρώ). Το έργο έχει ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2012 και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο 2014 (διάρκεια: 24 μήνες) ή όσο τούτο απαιτηθεί, εφ όσον πάρει παράταση από τον επικεφαλής ή συντρέχουν άλλοι λόγοι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 11-21

12 Η επιτυχία του έργου MILD HOME θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EPBD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να εκπονήσει τα ακόλουθα παραδοτέα: Υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις Δράσεις Επικοινωνίας/ Προβολής (Πακέτο Εργασίας 2): ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Κωδ. Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Ημερομηνία Υποβολής 2.1 Ένα (1) σχέδιο επικοινωνίας και στρατηγικής διάδοσης/ προβολής στη βάση της προσέγγισης του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Εταίρου 5) (γλώσσες: Αγγλικά/ Ελληνικά) Ένας (1) μεταφρασμένος στα Ελληνικά και εκτυπωμένος σε 250 αντίτυπα Τελικός Οδηγός με τίτλο «Πώς να Κατασκευάσετε ένα Οικολογικό Χωριό με Επίκεντρο την ΗΠΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» (γλώσσα: Ελληνικά) Τέσσερα (4) δημοσιευμένα άρθρα για τα αποτελέσματα και την πρόοδο του έργου (σε 2 τοπικές εφημερίδες και 2 τοπικά περιοδικά) (γλώσσα: Ελληνικά) Δύο (2) δελτία Τύπου για τα αποτελέσματα και την πρόοδο του έργου (σε 2 τοπικές εφημερίδες) (γλώσσα: Ελληνικά) Έξι (6) κείμενα νέων περί της προόδου του έργου στη Θεσσαλία για το κεντρικό ενημερωτικό δελτίο του έργου (γλώσσα: Αγγλικά) Τέσσερα (4) κείμενα περί των αποτελεσμάτων και της προόδου των εργασιών στη Θεσσαλία για την ιστοσελίδα του έργου (γλώσσα: Αγγλικά) Μία (1) μετάφραση της μπροσούρας του έργου στα Ελληνικά (γλώσσα: Ελληνικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12-21

13 2.8 Μία (1) γραφιστική απόδοση της έκδοσης «Οικολογικό Ενεργειακό Χωριό με επίκεντρο την ΗΠΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» στα Ελληνικά και 250 εκτυπωμένα αντίτυπα (γλώσσα: Ελληνικά) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: συμπ. ΦΠΑ από την Κατηγορία Δαπανών «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και ή όσο απαιτηθεί εξαιτίας τυχόν τροποποίησης (χρονικής ή άλλης) της Φόρμας Αίτησης (Application Form). Υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στον Προσδιορισμό των Τελικών Χρηστών, του Εύρους Τιμών και των Δεικτών Απόδοσης της ΗΠΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ όπως και στην Ανάπτυξη του Μοντέλου του Οικολογικού Ενεργειακού Χωριού (Πακέτο Εργασίας 3): ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Κωδ. Παραδοτέου Τίτλος Παραδοτέου Ημερομηνία Υποβολής 3.1 Μία (1) έκθεση συμβολής στο «Κοινό Πλαίσιο Χαρακτηριστικών Απόδοσης της ΗΠΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» (Γλώσσα: Αγγλικά) Μία (1) τοπική εκδήλωση με κατασκευαστές κατοικιών, βιομηχανίες κατασκευαστικών υλικών για ιδιωτικές κατοικίες, ενώσεις αρχιτεκτόνων και μηχανικών, εταιρείες Real Estate, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς κοινωνικής κατοικίας (γλώσσα: Ελληνικά). Έκθεση αποτελεσμάτων (γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά) Μία (1) τοπική εκδήλωση με τους πολίτες (γλώσσα: Ελληνικά) για τη διερεύνηση των αναγκών και των τάσεων αγοράς και/ ή κατασκευής ΗΠΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Έκθεση αποτελεσμάτων (γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά) Ένα (1) ενημερωτικό γραφείο για την ΗΠΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (δημιουργία και λειτουργία) Μία (1) έκθεση ανάλυσης της τοπικής αγοράς (γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 13-21

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -20490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΩΞΧ-18 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ 15/7/013 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: -0490- ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες:κα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001520310 2013-06-27

13PROC001520310 2013-06-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Aρ.πρωτ.: 483 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26/06/2013 Τρίπολη, 31.05.2013 13PROC001520310 2013-06-27 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής

ΣΕΜΕΞ Σωματείο Ελλήνων Μηχανικών & Επισκευαστών Εξωλέμβιων Μηχανών & Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών Αναψυχής ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3848073 Fax: 210 3848073 Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 8 Ταχ. Κώδικας : 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας

Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Πρόεδρος του.σ. του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης υτικής Μακεδονίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 23.05.2013 Αρ. Πρωτ. : 1063 Πληροφορίες : Κατερίνα Κούτσιανου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Τηλέφωνο : 26210 37146, 2610 316242 Fax : 2621037169, 2610 317877 e mail : aepde@aepde.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πύργος, 07 06 2013 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα