Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΜΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΜΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ"

Transcript

1 Α. ΚΔΝΣΡΑ ΜΔΣΑΛΤΚΔΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ο λ. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) κε ζέκα «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κνιιεγίωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 45 ηνπ λ. 3848/2010 ζρεηηθά κε «Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ-θαζηέξωζε θαλόλωλ αμηνιόγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ 71 Α ), νξίδεη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο εθπαηδεπηεξίωλ κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Ειιάδα. Με ηνλ αλωηέξω λόκν ηα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο εληάζζνληαη, εθόζνλ ηνπο ρνξεγεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ αλωηέξω λόκν άδεηεο ίδξπζεο θαη άδεηεο ιεηηνπξγίαο, ζην ρώξν ηεο κε ηππηθήο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαη αζθνύλ νξγαλωκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ηνπ ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ απεπζύλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο. Σύκθωλα κε ην άρθρο 1 ηοσ ν. 3696/2008 όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει : «Τα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο είλαη πάξνρνη κεηαιπθεηαθήο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Ειιάδα. Οη βεβαηώζεηο ηα πηζηνπνηεηηθά ζπνπδώλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νλνκαζίαο βεβαίωζε πνπ ρνξεγνύλ ηα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο δελ είλαη ηζόηηκα κε ηνπο ηίηινπο πνπ ρνξεγνύληαη ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, όπωο Παλεπηζηήκηα, Τ.Ε.Ι θαη Ι.Ε.Κ». Με ηο άρθρο 10 ηοσ ν. 3696/2008 όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει «Η παροτή σπηρεζιών εκπαίδεσζης και καηάρηιζης από Κένηρα Μεηαλσκειακής Δκπαίδεσζης ποσ ζσμπράηηοσν με αναγνωριζμένα εκπαιδεσηικά ιδρύμαηα ηης αλλοδαπής, ιδίως βάζει ζσμθωνιών πιζηοποίηζης (validation) ή δικαιότρηζης (franchising) σπόκειηαι ζηις ρσθμίζεις ηοσ παρόνηος νόμοσ.» Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΜΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ Οη απόθνηηνη Κέληξωλ Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο (ΚΕΜΕ), ηα νπνία εδξεύνπλ λόκηκα ζηελ Ειιάδα θαη δηαζέηνπλ έγθπξεο ζπκβάζεηο πηζηνπνίεζεο (validation) ή δηθαηόρξεζεο (franchising) κε Παλεπηζηήκηα άιιωλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Επξ. Έλωζεο, δύλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαγλώξηζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ πνπ ελδερνκέλωο έρνπλ απνθηήζεη ζηα ελ ιόγω θξάηε-κέιε, θαηόπηλ ηωλ ζπνπδώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηα ωο άλω ΚΕΜΕ. Τα ελ ιόγω επαγγεικαηηθά πξνζόληα αλαγλωξίδνληαη ππό πξνϋπνζέζεηο, νξηζκέλεο εθ ηωλ νπνίωλ είλαη νη θαηωηέξω: - Τν αηηνύκελν επάγγεικα λα είλαη λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελν ζηελ Ειιάδα (άξζ. 2 1, π.δ. 38/2010 ΦΕΚ 78 Α ). - Ο αηηώλ λα έρεη θαηνρπξώζεη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα γηα ην αηηνύκελν επάγγεικα ζην θξάηνο-κέινο πξνέιεπζεο, είηε ωο απηναπαζρνινύκελνο, είηε ωο κηζζωηόο (άξζ. 2 1, π.δ. 38/2010). - Η εθπαίδεπζε ζην ίδξπκα (ΚΕΜΕ) πνπ παξέζρε ηελ θαηάξηηζε λα έρεη πηζηνπνηεζεί επηζήκωο από ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα πνπ βξίζθεηαη ζην θξάηνο-κέινο θαηαγωγήο ηνπ ηίηινπ (άξζ α, π.δ. 38/2010). - Οη εθδνζέληεο από ΚΕΜΕ ηίηινη εθπαίδεπζεο λα είλαη νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ ζα είραλ ρνξεγεζεί εάλ ε εθπαίδεπζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί εμ νινθιήξνπ ζην θξάηνο κέινο θαηαγωγήο ηνπ ηίηινπ (άξζ β, π.δ. 38/2010). 1

2 - Οη εθδνζέληεο από ΚΕΜΕ ηίηινη εθπαίδεπζεο λα πξνζδίδνπλ ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο-κέινπο πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν (άξζ γ, π.δ. 38/2010). Εθηόο ηωλ αλωηέξω πξνϋπνζέζεωλ, νη αηηήζεηο αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ εμεηάδνληαη ζε αηνκηθό επίπεδν από ην Σπκβνύιην Αλαγλώξηζεο Επαγγεικαηηθώλ Πξνζόληωλ (ΣΑΕΠ), ην νπνίν απνθαίλεηαη επί ηε βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ π.δ. 38/2010 θαη ηνπ ζπλνιηθνύ θαθέινπ ηνπ αηηνύληνο ΚΕΝΣΡΑ ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΤΝ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΘΕΙ 1. «Μεζογειακό Κολλέγιο -Δκπαιδεςηική Ανώνςμη Δηαιπία Κένηπο Μεηαλςκειακήρ Δκπαίδεςζηρ με διακπιηικό ηίηλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα). BA(HONS)BUSINESS MANAGEMENT BA(HONS)MARKETING AHD PUBLIC RELATIONS BSc(Hons) PSYCHOLOGY AND COUNSELLING BSc(Hons)COMPUTER STUDIES MBA(MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION) MSc MANAGEMENT MSc MARKETING MANAGEMENT MSc COUNSELLING AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES HND IN ADVANCED PRACTICE IN WORK WITH CHILDREN AND FAMILIES HND COUNSELLING AND PSYCHOLOGY HND IN LEARNING DISABILITIES PROFESSIONAL DIPLOMA IN SPEECH THERAPY HND IN SOFTWARE ENGINEERING HND IN CIVIL ENGINEERING HND IN CONSTRUCTION (ARCHITECURAL DESIGN) HND IN MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL 2

3 EXECUTIVE DIPLOMA IN MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLMA IN MARKETING EXECUTIVE DIPLOMA IN HRM EXECUTIVE DIPLOMA IN BANKING & FINANCE EXECUTIVE DIPLOMA IN LOGISTICS EXECUTIVE DIPLOMA IN SHIPPING CISCO NETWORKINGACADEMYPROGRAMS (CNAP) BA(Hons) BUSINESS STUDIES BA (Hons) BUSINESS (MARKETING) BA (Hons) BUSINESS (HRM) BA (Hons) BUSINESS (FINANCE) BSc (Hons) COMPUTING BSc (Hons) COMPUTER NETWORKS BSc (Hons) APPLIED PSYCHOLOGY BA (Hons) EARLY CHILDHOOD STUDIES MBA (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MSc MANAGEMENT AND FINANCE MSc MARKETING AND ADVERTISING MSc MARKETING MSc COMPUTER NETWORKS MSc COGNITIVE BEHAVIOURAL PSYCHOTHERAPY MSc INTEGRATIVE COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY EXECUTIVE DIPLOMA IN ACCOUTING MANAGEMENT & INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS EXECUTIVE DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS EXECUTIVE DIPLOMA IN JOURNALISM & CISCO ACADEMY 3

4 MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN SMALL & MEDIUM BUSINESS MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN EDUCATION LEADERSHIP & MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN HEALTH MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN SPORTS JOURNALISM & MANAGEMENT MSc HOUMAN RESOURCES MANAGEMENT MSc MANAGEMENT UNIVERSITY OF DEBY σωπίρ ζύμππαξη FOUNDATION ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ FOUNDATION ΠΡΖΛ ΤΣΝΙΝΓΗΑ FOUNDATION ΠΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΘΔΑΠ & CARIERRA 2. Καλλιόπη Ιωζηθίδη & Σια Δηεπόππςθμη Δηαιπία με διακπιηικό ηίηλο Κένηπο Δκπαίδεςζηρ Πποζωποκενηπικήρ Πποζέγγιζηρ (Κ.Δ.Π.Π.) (Αθήνα) MSc PSYCHOLOGY OF CHILD DEVELOPMENT MSc/DIPLOMA/CERTIFUCATE "COUNSELLING & PSYCHOLOGICAL STUDIES" ΤΣΝΘΔΟΑΞΔΗΑ (ΤΣΝΙΝΓΗΑ) UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE UNIVERSITY OF STRATHCLYDE EUROPEAN ASSOCIATION FOR PSYCHOTHERAPY σωπίρ ζύμππαξη ΤΣΝΙΝΓΗΑ 4

5 3. «Κολλέγιο Ινδιανάποληρ Αθηνών» με διακπιηικό ηίηλο «UINDY ATHENS» (Αθήνα) Accounting Computer Science BSC Criminal Justice with concentrations in: Corrections Law Inforcement Economics Δnglish Finance Human Resource Management International Business International Relations BA Marketing Philosophy Political Science Psychology Religion Sociology Sports Marketing Executive MBA with concentrations in: Finance Marketing, Technology Management, Organizational Leadership, Global Supply Chain Management Computer Science MS Applied Sociology MA Human Resource Management MA Clinical Psychology Music Media & Communications UNIVERISTY OF INDIANAPOLIS UNIVERISTY OF INDIANAPOLIS 5

6 International Relations MA 4. «Δλληνοβπεηηανική Δκπαιδεςηική Ανώνςμη Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο Δλληνοβπεηηανικό» (Αθήνα) MBA ζε Σπημαηοοικονομικά MBA ζηη Γιοίκηζη Ανθπώπινος Γςναμικού MBA ζηο Marketing MSc ζηην Ξληποθοπική MSc ζηη Γιοίκηζη πηπεζιών, με εξειδίκεςζη ζηη Γιαθήμιζη και ηιρ Γημόζιερ Πσέζειρ MBA ζηη Γιοίκηζη Δπισειπήζεων BA ζηην Δςπωπαϊκή Γιοίκηζη Δπισειπήζεων BSc ζηην Ξληποθοπική BSc ζηην Τςσολογία HND Απσιηεκηονικήρ ηεσνολογίαρ HND Κησανικών Ξληποθοπικών Πςζηημάηων HND Ξολιηικών Κησανικών HND Ζλεκηπολόγων και Ζλεκηπονικών Κησανικών HND Κησανολόγων Κησανικών University of Wales University of Wales University of Wales University of Wales Universtiy of Wales University of Wales Universtity of Wales University of Wales Universtity of Wales Universtity of Wales University of Wales Universtiy of Wales University of Wales University of Wales 5. «Γεώπγιορ Φπιζηόποςλορ - Ιωάννηρ Φπιζηόποςλορ & Σια Ο.Δ.» με διακπιηικό ηίηλο «AAS College Applied Arts Studies» (Θεζζαλονίκη) BA(Hons) ADVERTISING (UCLan) BA(Hons) ANIMATION (UCLan) BA(Hons) CONTEMPORARY FINE ARTS (UCLan) BA(Hons) FASHION & TEXTILES (UCLan) UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE 6

7 BA (Hons) GRAPHIC DESIGN (UCLan) BA (Hons) INTERIOR DESIGN (UCLan) BA (Hons) PHOTOGRAPHY COMMERCIAL & CREATIVE BSC (Hons) PRODUCT DESIGN (UCLan) MA GRAPHIC DESIGN (UCLAN) MA INTERIOR DESIGN (UCLan) UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE σωπίρ ζύμππαξη FOUNDATION ART & DESIGN 6. Κολλέγιο Νέα Υόπκη - New York College Ανώνςμη Δηαιπία (Αθήνα) «New York College AE» με διακπιηικό ηίηλο New York College AE (Αθήνα) BA/ BUSINESS STUDIES (MARKETING /FINANCE/ HRM/LOGISTICS/INTERNATIONAL BUSINESS/SHIPPING /TOURISM) BA/ BUSINESS STUDIES - HND = 1 year Top-Up BS/BUSINESS ADMINISTRATION BS/ FINANCE BS/MARKETING BS/MANAGEMENT BS/INTERNATIONAL BUSINESS BS/BUSINESS COMMUNICATIONS BA/BUSINESS ADMINISTRATION BA/TOURISM MANAGEMENT University of Greenwich University of Greenwich State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH 7

8 MBA/MANAGEMENT MBA/MARKETING MBA/BANKING MBA/HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MBA/MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS MBA/EXECUTIVE MBA IN TOURISM MANAGEMENT EUROPEAN MBA/GLOBAL MARKETING MANAGEMENT LUXURY BRAND MANAGEMENT EUROPEAN MBA ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS ADMINISTRATION EUROPEAN MBA/INTERNATIONAL FINANCE MBA/BUSINESS ADMINISTRATION (distance-learning) BS/ INFORMATION SYSTEMS BS/ COMPUTER SCIENCE BS/INTERNET ENGINEERING AND WEB MANAGEMENT BS/COMPUTER NETWORKING BS/INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BS/COMPUTER SCIENCE BS/MOBILE COMPUTING AND COMMUNICATION BS/BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY-HND+ 1 year TOP UP MSC/INTERNET ENGINEERING AND WEB MANAGEMENT MSC/MARINE ENGINEERING MANAGEMENT MSC/ENGINEERING MANAGEMENT BS/PSYCHOLOGY INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT NATIONAL AMERICAN UNIVERSITY State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH State University of New York, Empire State College 8

9 BA/COMMUNICATIONS BA/COMMUNICATION MASS MEDIA PRODUCTION BS/ENGLISH LANGUAGE AND TEACHING BS/PSYCHOLOGY BA/INTERNATIONAL RELATIONS BA/FILM STUDIES BA/ENGLISH LANGUAGE AND TEACHING MA/CLINICAL-COUNSELING PSYCHOLOGY MS/ EDUCATION, TEACHING AND LEARNING MS/INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION MA/ MANAGEMENT OF LANGUAGE LEARNING M.Phil./ INNOVATION PhD/PUBLICATION HND / BUSINESS HND/ COMPUTING 5 BTEC PROFESSIONAL CERTIFICATE/ COPING WITH AUTISM DISORDERS 5 BTEC PROFESSIONAL CERTIFICATE/MANAGING STUDENTS WITH DIFFERENT EDUCATIONAL NEEDS IN AN INCLUSIVE ENVIRONMENT 5 BTEC PROFESSIONAL CERTIFICATE/COPING WITH EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS IN CHILDREN CERTIFICATE / CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE PROGRAMME State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College UNIVERSITY GREENWICH GREENWICH UNIVERSITY GREENWICH UNIVERSITY GREENWICH UNIVERSITY GREENWICH LASALLE UNIVERSITY NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF BOLTON UNIVERSITY OF BOLTON EDEXCEL EDEXCEL EDEXCEL EDEXCEL EDEXCEL CISCO ACADEMY σωπίρ ζύμππαξη CERTIFICATE / PUBLIC RELATIONS CERTIFICATE / ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΟΓΥΛ ΗΓΗΥΡΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 9

10 CERTIFICATE / ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΥΛ ΗΓΗΥΡΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ CERTIFICATE / SECURITY MANAGEMENT INCLUSIVE 7. City Δ.Π.Δ. (City LTD) με διακπιηικό ηίηλο «ΚΟΛΛΔΓΙΟ CITY» και «CITY COLLEGE» (Θεζζαλονίκη) ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ METAΞTYΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΔ ΓΗΝΗΘΖΠΖ - ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΝ ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ ΘΑΗ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ (ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΚΝΛΑΓΥΛ ΤΣΑΓΥΓΗΑΠ) ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ, ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΝ ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ (LOGISTICS ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΦΝΓΗΑΠΡΗΘΖΠ ΑΙΠΗΓΑΠ) ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΡΔΣΛΥΛ ΠΡΗΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ - ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΠΡΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΠΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ & ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD 10

11 8. «Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών Ανώνςμη Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «B.C.A College ΑΔ» Αθήνα BA in Business and Management with specialization in Marketing/Finance/ebusiness/ Logistics/Insurance & Financial Services/ Banking BSc Shipping with operations and Management/Insurance & Maritime Law/Investment & Finance BA in Logistics & Transport BA in Hospitality, tourism and Leisure Managment Hospitality Operations Certificate BA in Hospitality, Tourism & Leisure Management (Foundation level) BSc Computer Science BSc Psychology BA in Applied Communications DMS Diploma in Management Studies DMS in Shipping Master of Business Administration and Master of Business Administration (Hospitality and Tourism Management) MA International Human Resource Management MA Marketing, MA Marketing with Advertising, MA Marketing with Public Relations MA Management MA Shipping with Chartering, Marine Insurance LL.M in Maritime Law MSc in Purchasing and Supply Chain Management ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- MSc Accounting and American Hotel & Lodging Association American Hotel & Lodging Education Institute 11

12 Finance ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Advertising and Marketing Communication and Public Relations ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Business Management ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) International Hospitality Management ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Accounting and Finance ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Business Logistics 9. ALBA Κολλέγιο Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων με διακπιηικό ηίηλο ALBA (Αθήνα) σωπίρ ζύμππαξη FULL TIME MBA - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ PROFESSIONAL MBA - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΔΟΗΘΖΠ ΦΝΗΡΖΠΖΠ MBA IN BANKING - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖ MBA IN SHIPPING - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΑ ΛΑΡΗΙΗΑΘΑ MSc IN FINANCE - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΡΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ MSc IN STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΡΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ MSc IN BUSINESS FOR YERS - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΓΗΑ ΛΝΚΗΘΝΠ ΘΑΗ ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ 10. Όμιλορ Μεηαλςκειακών Σποςδών και Καηάπηιζηρ ΑΝΑΤΟΛΙΑ με διακπιηικό ηίηλο ΑΝΑΤΟΛΙΑ (Θεζζαλονίκη) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΡΔΣΛΥΛ ΠΡΗΠ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ) UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES 12

13 ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES σωπίρ ζύμππαξη CISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATE PROGRAM (CCNA) CISCO FUNDAMENTALS OF WIRELESS LANS CERTIFICATE PROGRAM IN WEB DEVELOPMENT CERTIFICATE PROGRAM IN DIGITAL MEDIA CERTIFICATE PROGRAM IN HELLENIC STUDIES CERTIFICATE PROGRAM IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TEFL) MBA IN BANKING AND FINANCE MBA IN ENTREPRENEURSHIP MBA IN MARKETING MBA IN MANAGEMENT CERTIFICATE IN ENTREPRENEURSHIP CERTIFICATE IN FINANCE CERTIFICATE IN MANAGEMENT CERTIFICATE IN MARKETING 11. Δπγαζηήπιο Έπεςναρ και Δπιμόπθωζηρ ζηιρ Τεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ «Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ Αθηνών» με διακπιηικό ηίηλο ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY (AIT) - Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ Αθηνών (Αθήνα) ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ Ζ/ - B.Sc PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING, ΒΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΓΗΘΡΥΛ- MASTER OF SCIENCE DEGREE IN AALBORG UNIVERSITY CARNEGIE MELLON UNIVERITY 13

14 INFORMATION NETWORKING (MSIN), MA ΑΠΟΚΑΡΔΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ (ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΝ) - PHD PROGRAMME ON WIRELESS COMMUNICATIONS AALBORG UNIVERSITY σωπίρ ζύμππαξη ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ-MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION & TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, MSITT (MA) ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ, ΡΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ-MASTER OF SCIENCE UN MANAGEMENT OF BUSINESS, INNOVATION & TECHNOLOGY (MBIT), MA 12. ICBS Δπισειπηζιακό Κολέγιο Αθήναρ ΔΠΔ (Αθήνα) MBA with specialization in marketing management (full time and part time) MBA with specialization in strategic management (full time and part time) MBA with specialization in banking & finance (full time and part time) MBA with specialization in human recources management (full time and part time) MBA with specialization in logistics management (full time and part time) MBA with specialization in operations management and systems (full time and part time) MBA with specialization in health care management (full time and part time) MBA with specialization in law operations management (full time and part time) Master of arts in business management (full time and part time) Master of arts in marketing (full time and KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND 14

15 part time) Master of science in accounting and finance (full time and part time) Master of arts in management studies Diploma in management studies (part time) Master of science in international finance (full time and part time) 13. ICBS Δπισειπηζιακό Κολέγιο Λάπιζαρ ΑΔ (Λάπιζα) Bachelor in Business Administration (honours) Master of business Administration (part time) Master of Science in Accounting and Finance (part time) Diploma in Management Studies (part time) 14. ICBS Δπισειπηζιακό Κολέγιο Θεζζαλονίκηρ ΔΠΔ (Θεζζαλονίκη) Bachelor in Business Administration (honours) Bachelor in Marketing (honours) Bachelor in Accounting and Finance (honours) Bachelor in Business Computing (honours) Bachelor in Tourism and Hospitality Management (honours) Bachelor in Marketing Communications and KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND 15

16 Public Relations (honours) MBA with Specialization in Marketing Management (full time and part time) MBA with Specialization in Strategic Management (full time and part time) MBA with Specialization in Banking & Finance (full time and part time) MBA with Specialization in Human Resources Management (full time and part time) MBA with Specialization in Logistics Management (full time and part time) MBA with Specialization in Operations Management and Systems (full time and part time) MBA with Specialization in Health Care Management (full time and part time) MBA with Specialization in Law Operations Management (full time and part time) Master of Arts in Business Management (full time and part time) Master of Arts in Marketing (full time and part time) Master of Science in Accounting and Finance Master of Arts in Management Studies Diploma in Management Studies (part time) Master of Science in International Finance (full time and part time) KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KNIGSTON UNIVERSITY -FACULTY BUSINESS AND 16

17 15. Ανεξάπηηηερ Σποςδέρ Δπιζηημών και Τεσνολογίαρ Δηαιπία Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ «I.S.T Studies» (Αθήνα) ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ BA ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ BA ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ BA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ BA ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΚΔ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ BA ΡΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ BA ΡΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ BA ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ BSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ (ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ) BSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ (ΓΗΘΡΑ) BSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ (ΡΔΣΛΖΡΖ ΛΝΖΚΝΠΛΖ) BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ (ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑΓΗΘΡΝ) BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ (ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΤΣΑΓΥΓΗΑΠ) BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ (ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ) BSc ΑΓΓΙΗΘΖ ΓΙΥΠΠΑ, ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΑ BA ΤΣΝΙΝΓΗΑ BSc ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ *BSc ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑ * BSc 17

18 ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ BA ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ MBA ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ MA ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΖΚΖ MSc ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ MSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ MSc ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ MSc ΓΗΘΡΑ ΘΑΗ ΘΑΡΑΛΔΚΖΚΔΛΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ MSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΝΙΚΔΠΥΛ MSc ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΑΡΑΛΔΚΖΚΔΛΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ MSc ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΑΠ MSc ΑΟΣΔΠ ΘΑΗ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΓΗΘΡΥΛ MSc ΑΠΦΑΙΖ ΓΗΘΡΑ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ MSc ΝΟΓΑΛΥΠΗΑΘΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ MSc ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΓΔΗΑΠ MSc ΓΔΛΗΘΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ LLM ΛΑΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ LLM ΓΗΔΘΛΔΠ ΘΑΗ ΛΑΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ LLM ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΗ ΛΑΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ LLM 16. «Κολλέγιο ΒΑΚΑΛΟ Ανώνςμη Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «ΒΑΚΑΛΟ Art & Design» (Αθήνα) 18

19 BA DESIGN (GRAPHIC DESIGN) BA DESIGN (INTERIOR DESIGN) MA ΝΞΡΗΘΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ MA ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ σωπίρ ζςμππαξη ΚΝΛΝΔΡΔΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΠΘΖΛΝΓΟΑΦΗΑΠ ΚΝΛΝΔΡΔΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΕΥΓΟΑΦΗΘΖΠ 17. «Όμιλορ Μεηαλςκειακήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ Αμεπικανικήρ Γεωπγικήρ Σσολήρ» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο Πεππωηήρ» (Θεζζαλονίκη) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΚΝΠ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΘΟΗΒΔΗΑΠ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ / ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΠΡΗΘΝ ΞΟΑΠΗΛΝ ΘΑΗ ΜΖΟΝΦΡΗΘΖ ΘΖΞΝΡΔΣΛΗΑ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ/ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF 18. «Αθηναϊκόρ Καλλιηεσνικόρ Τεσνολογικόρ Όμιλορ - Ανώνςμη Δηαιπία Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ» (Αθήνα) με διακπιηικό ηίηλο «ΑΚΤΟ ΑΔ» (Αθήνα) 19

20 GRAPHIC DESIGN INTERIOR DESIGN FASHION DESIGN 3D ANIMATION & MULTIMEDIA PRODUCTION PRODUCT DESIGN PHOTOGRAPHY FINE ARTS & TECHNOLOGY COMICS - CARTOON MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY σωπίρ ζύμππαξη ΠΣΔΓΗΑΠΡΔΠ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ DTP & WEB DESIGN 19. «Κολλέγιο Athens GSM Ανώνςμη Δηαιπία Δκπαίδεςζηρ και Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο Athens GSM» (Αθήνα) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (ΚBA)-EXECUTIVE- P.T MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (ΚBA) IN HEALTH SERVICES MANAGEMENT MSc IN MANAGEMENT BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY 20. «Κολλέγιο CITY U Δκπαιδεςηική ΔΠΔ» με διακπιηικό ηίηλο «City Unity College LTD» (Αθήνα) 20

21 BS Business Administration - General Management (2 quarters) BS Business Administration - Human Resource Management (2 quarters) BS Business Administration - Information Systems Management (2 quarters) BS Business Administration - Marketing (2 quarters) BS Business Administration - Project Management (2 quarters) BS Business Administration - International Management (2 quarters) BS Business Administration - Individualized study (2 quarters) BS Information Systems - Information Security ( 4 quarters) BS Information Systems - Networking/Telecommunications (4 quarters) BS Information Systems - Programming (4 quarters) BS Information Systems - Systems Development and Management (4 quarters) BS Information Systems - Web 2.0 / Web Track (4 quarters) BA Applied Psychology BS Communications (pending) BS Accounting (pending) BA Management BA Management Hospitality Management (pending) (3 quarters) BA Education (pending) MBA Business Administration - Change Leadership (2 quarters) MBA Business Administration - Finance (2 quarters) 21

22 MBA Business Administration - Marketing (2 quarters) MBA Business Administration - Project Management (2 quarters) MBA Business Administration - Technology Management (2 quarters) MBA Business Administration - Human Resource Management (2 quarters) MBA Business Administration - Accounting MBA Business Administration - Hospitality Management (pending) MBA Business Administration - Sustainable Business (2 quarters) MS Computer Systems - C++ Programming (2 quarters) MS Computer Systems - Technology Management (2 quarters) MS Computer Systems - Web Development (2 quarters) MS Technology Management MA Leadership (pending) MA Counseling Psychology BS APPLIED STUDIES - SPORTS MS - PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PHD - SPORT SCIENCES MA Special Education Needs MS Maritime Operations MA Design Management MA International Policy and Diplomacy MA International Relations MA Media Management MA Environmental Forensics MS Molecular Biology CITY UNIVEERSITY OF SEATTLE NISH UNIVERSITY NISH UNIVERSITY NISH UNIVERSITY LIVERPOOL JOHN MOORE UNIVERSITY LIVERPOOL JOHN MOORE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY 22

23 MS Sustainability and Environmental Management MA Sustainable Development MS Teaching Psychology MS Teaching Psychology Master of Laws Bachelor of Science in Business Administration Bachelor in Knowledge Management Master in Knowledge Management BS PROFESSIONAL STUDIES - SPORT STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY VYSOKA SKOLA MANAZMENTU V TRENCINE VYSOKA SKOLA MANAZMENTU V TRENCINE VYSOKA SKOLA MANAZMENTU V TRENCINE NISH UNIVERSITY σωπίρ ζύμππαξη ECDL CISCO Graphic/Interior Design Interior Design 21. «Αμεπικανικό Κολλέγιο Δλλάδορ Kολλέγιο Deere» με διακπιηικό ηίηλο «Kολλέγιο Deere» (Αθήνα) σωπίρ ζύμππαξη Art History Communication Economics English History Music Philosophy Psychology Sociology 23

24 Theater Arts Visual Arts Accounting and Finance Computer Information Systems International Business and European Affairs International Tourism and Hospitality Management Management Marketing Business Studies Liberal Studies Ρεσνολογία πληποθοπικήρ Ξεπιβαλλονηικέρ ζποςδέρ Δθαπμοζμένη Τςσολογία (Master) Finance (Master) 22. AEGEAN OMIROS Κολλέγιο Ανώνςμη Δκπαιδεςηική Δηαιπία «Aegean Omiros College» (Αθήνα) BA BUSINESS MANAGEMENT BSc COMPUTER SCIENCE BSc BUSINESS INFORMATION SYSTEMS BA GRAPHIC DESIGN BA INTERIOR DESIGN BA PSYCHOSOCIAL STUDIES BA MUSIC PRODUCTION HND ADVANCED PRACTICE IN WORK WITH CHILDREN AND FAMILIES HND BEAUTY THERAPY SCIENCES HND BUSINESS ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE 24

25 HND BUSINESS (E-BUSINESS STRATEGIES) HND BUSINESS (FINANCE) HND BUSINESS (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) HND BUSINESS (INFORMATION TECHNOLOGY) HND BUSINESS (MANAGEMENT) HND BUSINESS (MARKETING) HND COMPUTING HND COMPUTING (ICT SYSTEMS SUPPORT) HND COMPUTING (SOFTWARE DEVELOPMENT) HND COMPUTING (SOFTWARE ENGINEERING) HND GRAPHIC DESIGN HND HOSPITALITY MANAGEMENT HND HOSPITALITY MANAGEMENT (CULINARY ARTS) HND INTERACTIVE MEDIA HND INTERIOR DESIGN HND MUSIC PRODUCTION HND PSYCHOLOGY HND SPEECH AND LANGUAGE THERAPY HND BUILDING SERVICES ENGINNERING HND CIVIL ENGINEERING HND HEALTH AND SOCIAL CARE HND HEALTH AND SOCIAL CARE (MANAGEMENT) HND MEDIA HND MEDIA (JOURNALISM) HND MEDIA (SPORTS JOURNALISM) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GENERIC) ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY 25

26 MA INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT BSc PHYSIOTHERAPY (INTERNATIONAL) ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE 23. «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan Ανώνςμη Δκπαιδεςηική Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan ΑΔ» (Θεζζαλονίκη) BSC (Hons) PSYCHOLOGY BA (Hons) EARLY CHILDHOOD STUDIES BSC SPEECH AND LANGUAGE THERAPY BA MUSIC PRODUCTION & ENGINEERING (TOP UP) HND BUSINESS HND IN COMPUTING (ICT SYSTEMS SUPPORT) HND SPEECH & LANGUAGE THERAPY PSYCHOLOGY HND ADVANCED PRACTICE WORKING WITH CHILDREN & FAMILIES UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL σωπίρ ζύμππαξη Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Τςσολογίαρ Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Ξαιδαγωγικών Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Φςζικοθεπαπείαρ Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Ιογοθεπαπείαρ 26

27 24. «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan Ανώνςμη Δκπαιδεςηική Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan ΑΔ» (Αθήνα) BA (Hons) BUSINESS MANAGEMENT & STRATEGY BA (Hons) BUSINESS MANAGEMENT STUDIES BSC IN IFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY BSC (Hons) PSYCHOLOGY BA (Hons) EARLY CHILDHOOD STUDIES BSC (Hons) LOGOPAEDICS BSC (Hons) PHYSIOTHERAPY BA MASS COMMUNICATION & MEDIA ARTS - JOURNALISM (TOP UP) BA MASS COMMUNICATION & MEDIA ARTS JOURNALISM - DIRECTING (TOP UP) BA PERFORMING ARTS (TOP UP) BA (Hons) DANCE PERFORMANCE (TOP UP) BSC (Hons) COMPUTING WITH WEB & MULTIMEDIA BSC (Hons) COMPUTING WITH DATABASE DEVELOPMENT BSC (Hons) COMPUTING WITH INFORMATION MANAGEMENT BSC (Hons) SPEECH & LANGUAGE THERAPY BA MUSIC PRODUCTION & ENGINEERING (TOP UP) BA (Hons) ECONOMICS BSC (Hons) MARKETING MANAGEMENT UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE QUEEN MARGARET UNIVERSITY QUEEN MARGARET UNIVERISTY QUEEN MARGARET UNIVERISTY QUEEN MARGARET UNIVERISTY QUEEN MARGARET UNIVERISTY ROEHAMPTON UNIVERSITY ROEHAMPTON UNIVERSITY ROEHAMPTON UNIVERSITY ROEHAMPTON UNIVERSITY UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE 27

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject. University of Central Lancashire

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject. University of Central Lancashire Education Services Taught UK postgraduate courses Greek Representatives British Institution Subject AAS College 9 Lassani & 62 Mitropoleos Streets 546 22 Thessaloniki Tel: 2310 234 805 Fax: 2310 233 690

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την Αιγίδα / Under the Aegis. Κύριος Χορηγός / Main Sponsor ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Υπό την Αιγίδα / Under the Aegis. Κύριος Χορηγός / Main Sponsor ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Υπό την Αιγίδα / Under the Aegis Κύριος Χορηγός / Main Sponsor ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ EDUCATING TOMORROW S LEADERS IN HOSPITALITY, TOURISM, EVENT, SPORT AND ENTERTAINMENT. With a focus on hospitality, event

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά.

Σημείωση : Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται τηλεφωνικά. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 17/12/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 14 ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2008

Διαβάστε περισσότερα

International Hellenic University

International Hellenic University International Hellenic University Prof. IoannisVlahavas Dean School of Science and Technology 1 International Hellenic University Public University established in Thessaloniki in 2005 (Law No. 3391 October

Διαβάστε περισσότερα

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12η. 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12η ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ 12th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION 19-21 MARCH 2010 FENCING CENTRE, HELLINIKON Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΓΙΟ ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ. Βιβλιοθήκη Τπηρεσία Πληροφόρησης ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΓΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΠΑΝΣΓΙΟ ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ. Βιβλιοθήκη Τπηρεσία Πληροφόρησης ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΓΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΑΝΣΓΙΟ ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΓΠΙΣΗΜΩΝ Βιβλιοθήκη Τπηρεσία Πληροφόρησης ΑΛΦΑΒΗΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΓΡΙΟΔΙΚΩΝ Αθήμα 2010 Δηζαγσγή Η Βηβιηνζήθε ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ εθδίδεη ηνλ αιθαβεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ I. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ανηωνία Γεληζηαύπος ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δςλάμπιορ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 2-4 ΜARCH 2012 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 2-4 ΜARCH 2012 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 14 n ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 14 th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION & CAREER 2-4 ΜARCH 2012 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS)

Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS) Dr. Olympia Kyriakidou BSc (Psychology), MSc (Social Psychology), MSc (Management, LSE) PhD (Surrey), Chartered Psychologist (BPS) Contact Details Assistant Professor in Management with emphasis in Organisational

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: 1995-97 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: 1999-2001 3. Αριστεία στην ΚΜ: 2002-2004 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας:

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο/η απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου

Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων. Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου Τμήμα Διοίκηςησ Ξενοδοχειακών & Τουριςτικών Επιχειρήςεων Προγράμματα Πιςτοποίηςησ και Κατάρτιςησ για Επαγγελματίεσ του Ξενοδοχειακοφ Κλάδου BCA COLLEGE / Hospitality and Tourism Department / Ιςτορικό Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΙΓΑΛΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ E-mail: m.sigala@aegean.gr http://scholar.google.com/citations?user=8yd24sgaaaaj&hl=en ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: C.D.A. COACHING CENTRE LTD Κατά Νόμο υπεύθυνος της Σχολής και των Παραρτημάτων: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 23-04-2013 Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ.

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Αρ συνεδρίας: 17/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α

Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α Μ Α Ρ Ι Α Ν Ν Α Σ Ι Γ Α Λ Α ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ 2002 University of Surrey Guildford, Μεγάλη Βρετανία ιδακτορικό ίπλωµα (Doctor of Philosophy) Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Assessing the impact of Information

Διαβάστε περισσότερα

11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 11-13 ΜARCH 2011 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE I N C H I N A

11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 11-13 ΜARCH 2011 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE I N C H I N A 13 n ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 13 th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION & CAREER 11-13 ΜARCH 2011 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα