Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΜΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΜΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ"

Transcript

1 Α. ΚΔΝΣΡΑ ΜΔΣΑΛΤΚΔΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ο λ. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) κε ζέκα «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κνιιεγίωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 45 ηνπ λ. 3848/2010 ζρεηηθά κε «Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ-θαζηέξωζε θαλόλωλ αμηνιόγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ 71 Α ), νξίδεη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο εθπαηδεπηεξίωλ κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Ειιάδα. Με ηνλ αλωηέξω λόκν ηα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο εληάζζνληαη, εθόζνλ ηνπο ρνξεγεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ αλωηέξω λόκν άδεηεο ίδξπζεο θαη άδεηεο ιεηηνπξγίαο, ζην ρώξν ηεο κε ηππηθήο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαη αζθνύλ νξγαλωκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ηνπ ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ απεπζύλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο. Σύκθωλα κε ην άρθρο 1 ηοσ ν. 3696/2008 όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει : «Τα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο είλαη πάξνρνη κεηαιπθεηαθήο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Ειιάδα. Οη βεβαηώζεηο ηα πηζηνπνηεηηθά ζπνπδώλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νλνκαζίαο βεβαίωζε πνπ ρνξεγνύλ ηα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο δελ είλαη ηζόηηκα κε ηνπο ηίηινπο πνπ ρνξεγνύληαη ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, όπωο Παλεπηζηήκηα, Τ.Ε.Ι θαη Ι.Ε.Κ». Με ηο άρθρο 10 ηοσ ν. 3696/2008 όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει «Η παροτή σπηρεζιών εκπαίδεσζης και καηάρηιζης από Κένηρα Μεηαλσκειακής Δκπαίδεσζης ποσ ζσμπράηηοσν με αναγνωριζμένα εκπαιδεσηικά ιδρύμαηα ηης αλλοδαπής, ιδίως βάζει ζσμθωνιών πιζηοποίηζης (validation) ή δικαιότρηζης (franchising) σπόκειηαι ζηις ρσθμίζεις ηοσ παρόνηος νόμοσ.» Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΜΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ Οη απόθνηηνη Κέληξωλ Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο (ΚΕΜΕ), ηα νπνία εδξεύνπλ λόκηκα ζηελ Ειιάδα θαη δηαζέηνπλ έγθπξεο ζπκβάζεηο πηζηνπνίεζεο (validation) ή δηθαηόρξεζεο (franchising) κε Παλεπηζηήκηα άιιωλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Επξ. Έλωζεο, δύλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαγλώξηζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ πνπ ελδερνκέλωο έρνπλ απνθηήζεη ζηα ελ ιόγω θξάηε-κέιε, θαηόπηλ ηωλ ζπνπδώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηα ωο άλω ΚΕΜΕ. Τα ελ ιόγω επαγγεικαηηθά πξνζόληα αλαγλωξίδνληαη ππό πξνϋπνζέζεηο, νξηζκέλεο εθ ηωλ νπνίωλ είλαη νη θαηωηέξω: - Τν αηηνύκελν επάγγεικα λα είλαη λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελν ζηελ Ειιάδα (άξζ. 2 1, π.δ. 38/2010 ΦΕΚ 78 Α ). - Ο αηηώλ λα έρεη θαηνρπξώζεη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα γηα ην αηηνύκελν επάγγεικα ζην θξάηνο-κέινο πξνέιεπζεο, είηε ωο απηναπαζρνινύκελνο, είηε ωο κηζζωηόο (άξζ. 2 1, π.δ. 38/2010). - Η εθπαίδεπζε ζην ίδξπκα (ΚΕΜΕ) πνπ παξέζρε ηελ θαηάξηηζε λα έρεη πηζηνπνηεζεί επηζήκωο από ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα πνπ βξίζθεηαη ζην θξάηνο-κέινο θαηαγωγήο ηνπ ηίηινπ (άξζ α, π.δ. 38/2010). - Οη εθδνζέληεο από ΚΕΜΕ ηίηινη εθπαίδεπζεο λα είλαη νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ ζα είραλ ρνξεγεζεί εάλ ε εθπαίδεπζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί εμ νινθιήξνπ ζην θξάηνο κέινο θαηαγωγήο ηνπ ηίηινπ (άξζ β, π.δ. 38/2010). 1

2 - Οη εθδνζέληεο από ΚΕΜΕ ηίηινη εθπαίδεπζεο λα πξνζδίδνπλ ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο-κέινπο πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν (άξζ γ, π.δ. 38/2010). Εθηόο ηωλ αλωηέξω πξνϋπνζέζεωλ, νη αηηήζεηο αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ εμεηάδνληαη ζε αηνκηθό επίπεδν από ην Σπκβνύιην Αλαγλώξηζεο Επαγγεικαηηθώλ Πξνζόληωλ (ΣΑΕΠ), ην νπνίν απνθαίλεηαη επί ηε βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ π.δ. 38/2010 θαη ηνπ ζπλνιηθνύ θαθέινπ ηνπ αηηνύληνο ΚΕΝΣΡΑ ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΤΝ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΘΕΙ 1. «Μεζογειακό Κολλέγιο -Δκπαιδεςηική Ανώνςμη Δηαιπία Κένηπο Μεηαλςκειακήρ Δκπαίδεςζηρ με διακπιηικό ηίηλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα). BA(HONS)BUSINESS MANAGEMENT BA(HONS)MARKETING AHD PUBLIC RELATIONS BSc(Hons) PSYCHOLOGY AND COUNSELLING BSc(Hons)COMPUTER STUDIES MBA(MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION) MSc MANAGEMENT MSc MARKETING MANAGEMENT MSc COUNSELLING AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES HND IN ADVANCED PRACTICE IN WORK WITH CHILDREN AND FAMILIES HND COUNSELLING AND PSYCHOLOGY HND IN LEARNING DISABILITIES PROFESSIONAL DIPLOMA IN SPEECH THERAPY HND IN SOFTWARE ENGINEERING HND IN CIVIL ENGINEERING HND IN CONSTRUCTION (ARCHITECURAL DESIGN) HND IN MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL 2

3 EXECUTIVE DIPLOMA IN MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLMA IN MARKETING EXECUTIVE DIPLOMA IN HRM EXECUTIVE DIPLOMA IN BANKING & FINANCE EXECUTIVE DIPLOMA IN LOGISTICS EXECUTIVE DIPLOMA IN SHIPPING CISCO NETWORKINGACADEMYPROGRAMS (CNAP) BA(Hons) BUSINESS STUDIES BA (Hons) BUSINESS (MARKETING) BA (Hons) BUSINESS (HRM) BA (Hons) BUSINESS (FINANCE) BSc (Hons) COMPUTING BSc (Hons) COMPUTER NETWORKS BSc (Hons) APPLIED PSYCHOLOGY BA (Hons) EARLY CHILDHOOD STUDIES MBA (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MSc MANAGEMENT AND FINANCE MSc MARKETING AND ADVERTISING MSc MARKETING MSc COMPUTER NETWORKS MSc COGNITIVE BEHAVIOURAL PSYCHOTHERAPY MSc INTEGRATIVE COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY EXECUTIVE DIPLOMA IN ACCOUTING MANAGEMENT & INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS EXECUTIVE DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS EXECUTIVE DIPLOMA IN JOURNALISM & CISCO ACADEMY 3

4 MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN SMALL & MEDIUM BUSINESS MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN EDUCATION LEADERSHIP & MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN HEALTH MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN SPORTS JOURNALISM & MANAGEMENT MSc HOUMAN RESOURCES MANAGEMENT MSc MANAGEMENT UNIVERSITY OF DEBY σωπίρ ζύμππαξη FOUNDATION ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ FOUNDATION ΠΡΖΛ ΤΣΝΙΝΓΗΑ FOUNDATION ΠΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΘΔΑΠ & CARIERRA 2. Καλλιόπη Ιωζηθίδη & Σια Δηεπόππςθμη Δηαιπία με διακπιηικό ηίηλο Κένηπο Δκπαίδεςζηρ Πποζωποκενηπικήρ Πποζέγγιζηρ (Κ.Δ.Π.Π.) (Αθήνα) MSc PSYCHOLOGY OF CHILD DEVELOPMENT MSc/DIPLOMA/CERTIFUCATE "COUNSELLING & PSYCHOLOGICAL STUDIES" ΤΣΝΘΔΟΑΞΔΗΑ (ΤΣΝΙΝΓΗΑ) UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE UNIVERSITY OF STRATHCLYDE EUROPEAN ASSOCIATION FOR PSYCHOTHERAPY σωπίρ ζύμππαξη ΤΣΝΙΝΓΗΑ 4

5 3. «Κολλέγιο Ινδιανάποληρ Αθηνών» με διακπιηικό ηίηλο «UINDY ATHENS» (Αθήνα) Accounting Computer Science BSC Criminal Justice with concentrations in: Corrections Law Inforcement Economics Δnglish Finance Human Resource Management International Business International Relations BA Marketing Philosophy Political Science Psychology Religion Sociology Sports Marketing Executive MBA with concentrations in: Finance Marketing, Technology Management, Organizational Leadership, Global Supply Chain Management Computer Science MS Applied Sociology MA Human Resource Management MA Clinical Psychology Music Media & Communications UNIVERISTY OF INDIANAPOLIS UNIVERISTY OF INDIANAPOLIS 5

6 International Relations MA 4. «Δλληνοβπεηηανική Δκπαιδεςηική Ανώνςμη Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο Δλληνοβπεηηανικό» (Αθήνα) MBA ζε Σπημαηοοικονομικά MBA ζηη Γιοίκηζη Ανθπώπινος Γςναμικού MBA ζηο Marketing MSc ζηην Ξληποθοπική MSc ζηη Γιοίκηζη πηπεζιών, με εξειδίκεςζη ζηη Γιαθήμιζη και ηιρ Γημόζιερ Πσέζειρ MBA ζηη Γιοίκηζη Δπισειπήζεων BA ζηην Δςπωπαϊκή Γιοίκηζη Δπισειπήζεων BSc ζηην Ξληποθοπική BSc ζηην Τςσολογία HND Απσιηεκηονικήρ ηεσνολογίαρ HND Κησανικών Ξληποθοπικών Πςζηημάηων HND Ξολιηικών Κησανικών HND Ζλεκηπολόγων και Ζλεκηπονικών Κησανικών HND Κησανολόγων Κησανικών University of Wales University of Wales University of Wales University of Wales Universtiy of Wales University of Wales Universtity of Wales University of Wales Universtity of Wales Universtity of Wales University of Wales Universtiy of Wales University of Wales University of Wales 5. «Γεώπγιορ Φπιζηόποςλορ - Ιωάννηρ Φπιζηόποςλορ & Σια Ο.Δ.» με διακπιηικό ηίηλο «AAS College Applied Arts Studies» (Θεζζαλονίκη) BA(Hons) ADVERTISING (UCLan) BA(Hons) ANIMATION (UCLan) BA(Hons) CONTEMPORARY FINE ARTS (UCLan) BA(Hons) FASHION & TEXTILES (UCLan) UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE 6

7 BA (Hons) GRAPHIC DESIGN (UCLan) BA (Hons) INTERIOR DESIGN (UCLan) BA (Hons) PHOTOGRAPHY COMMERCIAL & CREATIVE BSC (Hons) PRODUCT DESIGN (UCLan) MA GRAPHIC DESIGN (UCLAN) MA INTERIOR DESIGN (UCLan) UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE σωπίρ ζύμππαξη FOUNDATION ART & DESIGN 6. Κολλέγιο Νέα Υόπκη - New York College Ανώνςμη Δηαιπία (Αθήνα) «New York College AE» με διακπιηικό ηίηλο New York College AE (Αθήνα) BA/ BUSINESS STUDIES (MARKETING /FINANCE/ HRM/LOGISTICS/INTERNATIONAL BUSINESS/SHIPPING /TOURISM) BA/ BUSINESS STUDIES - HND = 1 year Top-Up BS/BUSINESS ADMINISTRATION BS/ FINANCE BS/MARKETING BS/MANAGEMENT BS/INTERNATIONAL BUSINESS BS/BUSINESS COMMUNICATIONS BA/BUSINESS ADMINISTRATION BA/TOURISM MANAGEMENT University of Greenwich University of Greenwich State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH 7

8 MBA/MANAGEMENT MBA/MARKETING MBA/BANKING MBA/HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MBA/MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS MBA/EXECUTIVE MBA IN TOURISM MANAGEMENT EUROPEAN MBA/GLOBAL MARKETING MANAGEMENT LUXURY BRAND MANAGEMENT EUROPEAN MBA ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS ADMINISTRATION EUROPEAN MBA/INTERNATIONAL FINANCE MBA/BUSINESS ADMINISTRATION (distance-learning) BS/ INFORMATION SYSTEMS BS/ COMPUTER SCIENCE BS/INTERNET ENGINEERING AND WEB MANAGEMENT BS/COMPUTER NETWORKING BS/INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BS/COMPUTER SCIENCE BS/MOBILE COMPUTING AND COMMUNICATION BS/BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY-HND+ 1 year TOP UP MSC/INTERNET ENGINEERING AND WEB MANAGEMENT MSC/MARINE ENGINEERING MANAGEMENT MSC/ENGINEERING MANAGEMENT BS/PSYCHOLOGY INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT NATIONAL AMERICAN UNIVERSITY State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH State University of New York, Empire State College 8

9 BA/COMMUNICATIONS BA/COMMUNICATION MASS MEDIA PRODUCTION BS/ENGLISH LANGUAGE AND TEACHING BS/PSYCHOLOGY BA/INTERNATIONAL RELATIONS BA/FILM STUDIES BA/ENGLISH LANGUAGE AND TEACHING MA/CLINICAL-COUNSELING PSYCHOLOGY MS/ EDUCATION, TEACHING AND LEARNING MS/INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION MA/ MANAGEMENT OF LANGUAGE LEARNING M.Phil./ INNOVATION PhD/PUBLICATION HND / BUSINESS HND/ COMPUTING 5 BTEC PROFESSIONAL CERTIFICATE/ COPING WITH AUTISM DISORDERS 5 BTEC PROFESSIONAL CERTIFICATE/MANAGING STUDENTS WITH DIFFERENT EDUCATIONAL NEEDS IN AN INCLUSIVE ENVIRONMENT 5 BTEC PROFESSIONAL CERTIFICATE/COPING WITH EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS IN CHILDREN CERTIFICATE / CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE PROGRAMME State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College UNIVERSITY GREENWICH GREENWICH UNIVERSITY GREENWICH UNIVERSITY GREENWICH UNIVERSITY GREENWICH LASALLE UNIVERSITY NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF BOLTON UNIVERSITY OF BOLTON EDEXCEL EDEXCEL EDEXCEL EDEXCEL EDEXCEL CISCO ACADEMY σωπίρ ζύμππαξη CERTIFICATE / PUBLIC RELATIONS CERTIFICATE / ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΟΓΥΛ ΗΓΗΥΡΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 9

10 CERTIFICATE / ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΥΛ ΗΓΗΥΡΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ CERTIFICATE / SECURITY MANAGEMENT INCLUSIVE 7. City Δ.Π.Δ. (City LTD) με διακπιηικό ηίηλο «ΚΟΛΛΔΓΙΟ CITY» και «CITY COLLEGE» (Θεζζαλονίκη) ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ METAΞTYΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΔ ΓΗΝΗΘΖΠΖ - ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΝ ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ ΘΑΗ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ (ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΚΝΛΑΓΥΛ ΤΣΑΓΥΓΗΑΠ) ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ, ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΝ ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ (LOGISTICS ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΦΝΓΗΑΠΡΗΘΖΠ ΑΙΠΗΓΑΠ) ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΡΔΣΛΥΛ ΠΡΗΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ - ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΠΡΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΠΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ & ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD 10

11 8. «Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών Ανώνςμη Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «B.C.A College ΑΔ» Αθήνα BA in Business and Management with specialization in Marketing/Finance/ebusiness/ Logistics/Insurance & Financial Services/ Banking BSc Shipping with operations and Management/Insurance & Maritime Law/Investment & Finance BA in Logistics & Transport BA in Hospitality, tourism and Leisure Managment Hospitality Operations Certificate BA in Hospitality, Tourism & Leisure Management (Foundation level) BSc Computer Science BSc Psychology BA in Applied Communications DMS Diploma in Management Studies DMS in Shipping Master of Business Administration and Master of Business Administration (Hospitality and Tourism Management) MA International Human Resource Management MA Marketing, MA Marketing with Advertising, MA Marketing with Public Relations MA Management MA Shipping with Chartering, Marine Insurance LL.M in Maritime Law MSc in Purchasing and Supply Chain Management ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- MSc Accounting and American Hotel & Lodging Association American Hotel & Lodging Education Institute 11

12 Finance ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Advertising and Marketing Communication and Public Relations ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Business Management ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) International Hospitality Management ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Accounting and Finance ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Business Logistics 9. ALBA Κολλέγιο Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων με διακπιηικό ηίηλο ALBA (Αθήνα) σωπίρ ζύμππαξη FULL TIME MBA - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ PROFESSIONAL MBA - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΔΟΗΘΖΠ ΦΝΗΡΖΠΖΠ MBA IN BANKING - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖ MBA IN SHIPPING - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΑ ΛΑΡΗΙΗΑΘΑ MSc IN FINANCE - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΡΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ MSc IN STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΡΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ MSc IN BUSINESS FOR YERS - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΓΗΑ ΛΝΚΗΘΝΠ ΘΑΗ ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ 10. Όμιλορ Μεηαλςκειακών Σποςδών και Καηάπηιζηρ ΑΝΑΤΟΛΙΑ με διακπιηικό ηίηλο ΑΝΑΤΟΛΙΑ (Θεζζαλονίκη) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΡΔΣΛΥΛ ΠΡΗΠ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ) UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES 12

13 ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES σωπίρ ζύμππαξη CISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATE PROGRAM (CCNA) CISCO FUNDAMENTALS OF WIRELESS LANS CERTIFICATE PROGRAM IN WEB DEVELOPMENT CERTIFICATE PROGRAM IN DIGITAL MEDIA CERTIFICATE PROGRAM IN HELLENIC STUDIES CERTIFICATE PROGRAM IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TEFL) MBA IN BANKING AND FINANCE MBA IN ENTREPRENEURSHIP MBA IN MARKETING MBA IN MANAGEMENT CERTIFICATE IN ENTREPRENEURSHIP CERTIFICATE IN FINANCE CERTIFICATE IN MANAGEMENT CERTIFICATE IN MARKETING 11. Δπγαζηήπιο Έπεςναρ και Δπιμόπθωζηρ ζηιρ Τεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ «Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ Αθηνών» με διακπιηικό ηίηλο ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY (AIT) - Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ Αθηνών (Αθήνα) ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ Ζ/ - B.Sc PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING, ΒΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΓΗΘΡΥΛ- MASTER OF SCIENCE DEGREE IN AALBORG UNIVERSITY CARNEGIE MELLON UNIVERITY 13

14 INFORMATION NETWORKING (MSIN), MA ΑΠΟΚΑΡΔΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ (ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΝ) - PHD PROGRAMME ON WIRELESS COMMUNICATIONS AALBORG UNIVERSITY σωπίρ ζύμππαξη ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ-MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION & TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, MSITT (MA) ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ, ΡΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ-MASTER OF SCIENCE UN MANAGEMENT OF BUSINESS, INNOVATION & TECHNOLOGY (MBIT), MA 12. ICBS Δπισειπηζιακό Κολέγιο Αθήναρ ΔΠΔ (Αθήνα) MBA with specialization in marketing management (full time and part time) MBA with specialization in strategic management (full time and part time) MBA with specialization in banking & finance (full time and part time) MBA with specialization in human recources management (full time and part time) MBA with specialization in logistics management (full time and part time) MBA with specialization in operations management and systems (full time and part time) MBA with specialization in health care management (full time and part time) MBA with specialization in law operations management (full time and part time) Master of arts in business management (full time and part time) Master of arts in marketing (full time and KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND 14

15 part time) Master of science in accounting and finance (full time and part time) Master of arts in management studies Diploma in management studies (part time) Master of science in international finance (full time and part time) 13. ICBS Δπισειπηζιακό Κολέγιο Λάπιζαρ ΑΔ (Λάπιζα) Bachelor in Business Administration (honours) Master of business Administration (part time) Master of Science in Accounting and Finance (part time) Diploma in Management Studies (part time) 14. ICBS Δπισειπηζιακό Κολέγιο Θεζζαλονίκηρ ΔΠΔ (Θεζζαλονίκη) Bachelor in Business Administration (honours) Bachelor in Marketing (honours) Bachelor in Accounting and Finance (honours) Bachelor in Business Computing (honours) Bachelor in Tourism and Hospitality Management (honours) Bachelor in Marketing Communications and KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND 15

16 Public Relations (honours) MBA with Specialization in Marketing Management (full time and part time) MBA with Specialization in Strategic Management (full time and part time) MBA with Specialization in Banking & Finance (full time and part time) MBA with Specialization in Human Resources Management (full time and part time) MBA with Specialization in Logistics Management (full time and part time) MBA with Specialization in Operations Management and Systems (full time and part time) MBA with Specialization in Health Care Management (full time and part time) MBA with Specialization in Law Operations Management (full time and part time) Master of Arts in Business Management (full time and part time) Master of Arts in Marketing (full time and part time) Master of Science in Accounting and Finance Master of Arts in Management Studies Diploma in Management Studies (part time) Master of Science in International Finance (full time and part time) KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KNIGSTON UNIVERSITY -FACULTY BUSINESS AND 16

17 15. Ανεξάπηηηερ Σποςδέρ Δπιζηημών και Τεσνολογίαρ Δηαιπία Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ «I.S.T Studies» (Αθήνα) ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ BA ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ BA ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ BA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ BA ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΚΔ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ BA ΡΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ BA ΡΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ BA ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ BSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ (ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ) BSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ (ΓΗΘΡΑ) BSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ (ΡΔΣΛΖΡΖ ΛΝΖΚΝΠΛΖ) BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ (ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑΓΗΘΡΝ) BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ (ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΤΣΑΓΥΓΗΑΠ) BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ (ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ) BSc ΑΓΓΙΗΘΖ ΓΙΥΠΠΑ, ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΑ BA ΤΣΝΙΝΓΗΑ BSc ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ *BSc ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑ * BSc 17

18 ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ BA ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ MBA ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ MA ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΖΚΖ MSc ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ MSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ MSc ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ MSc ΓΗΘΡΑ ΘΑΗ ΘΑΡΑΛΔΚΖΚΔΛΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ MSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΝΙΚΔΠΥΛ MSc ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΑΡΑΛΔΚΖΚΔΛΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ MSc ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΑΠ MSc ΑΟΣΔΠ ΘΑΗ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΓΗΘΡΥΛ MSc ΑΠΦΑΙΖ ΓΗΘΡΑ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ MSc ΝΟΓΑΛΥΠΗΑΘΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ MSc ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΓΔΗΑΠ MSc ΓΔΛΗΘΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ LLM ΛΑΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ LLM ΓΗΔΘΛΔΠ ΘΑΗ ΛΑΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ LLM ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΗ ΛΑΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ LLM 16. «Κολλέγιο ΒΑΚΑΛΟ Ανώνςμη Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «ΒΑΚΑΛΟ Art & Design» (Αθήνα) 18

19 BA DESIGN (GRAPHIC DESIGN) BA DESIGN (INTERIOR DESIGN) MA ΝΞΡΗΘΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ MA ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ σωπίρ ζςμππαξη ΚΝΛΝΔΡΔΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΠΘΖΛΝΓΟΑΦΗΑΠ ΚΝΛΝΔΡΔΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΕΥΓΟΑΦΗΘΖΠ 17. «Όμιλορ Μεηαλςκειακήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ Αμεπικανικήρ Γεωπγικήρ Σσολήρ» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο Πεππωηήρ» (Θεζζαλονίκη) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΚΝΠ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΘΟΗΒΔΗΑΠ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ / ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΠΡΗΘΝ ΞΟΑΠΗΛΝ ΘΑΗ ΜΖΟΝΦΡΗΘΖ ΘΖΞΝΡΔΣΛΗΑ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ/ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF 18. «Αθηναϊκόρ Καλλιηεσνικόρ Τεσνολογικόρ Όμιλορ - Ανώνςμη Δηαιπία Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ» (Αθήνα) με διακπιηικό ηίηλο «ΑΚΤΟ ΑΔ» (Αθήνα) 19

20 GRAPHIC DESIGN INTERIOR DESIGN FASHION DESIGN 3D ANIMATION & MULTIMEDIA PRODUCTION PRODUCT DESIGN PHOTOGRAPHY FINE ARTS & TECHNOLOGY COMICS - CARTOON MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY σωπίρ ζύμππαξη ΠΣΔΓΗΑΠΡΔΠ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ DTP & WEB DESIGN 19. «Κολλέγιο Athens GSM Ανώνςμη Δηαιπία Δκπαίδεςζηρ και Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο Athens GSM» (Αθήνα) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (ΚBA)-EXECUTIVE- P.T MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (ΚBA) IN HEALTH SERVICES MANAGEMENT MSc IN MANAGEMENT BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY 20. «Κολλέγιο CITY U Δκπαιδεςηική ΔΠΔ» με διακπιηικό ηίηλο «City Unity College LTD» (Αθήνα) 20

21 BS Business Administration - General Management (2 quarters) BS Business Administration - Human Resource Management (2 quarters) BS Business Administration - Information Systems Management (2 quarters) BS Business Administration - Marketing (2 quarters) BS Business Administration - Project Management (2 quarters) BS Business Administration - International Management (2 quarters) BS Business Administration - Individualized study (2 quarters) BS Information Systems - Information Security ( 4 quarters) BS Information Systems - Networking/Telecommunications (4 quarters) BS Information Systems - Programming (4 quarters) BS Information Systems - Systems Development and Management (4 quarters) BS Information Systems - Web 2.0 / Web Track (4 quarters) BA Applied Psychology BS Communications (pending) BS Accounting (pending) BA Management BA Management Hospitality Management (pending) (3 quarters) BA Education (pending) MBA Business Administration - Change Leadership (2 quarters) MBA Business Administration - Finance (2 quarters) 21

22 MBA Business Administration - Marketing (2 quarters) MBA Business Administration - Project Management (2 quarters) MBA Business Administration - Technology Management (2 quarters) MBA Business Administration - Human Resource Management (2 quarters) MBA Business Administration - Accounting MBA Business Administration - Hospitality Management (pending) MBA Business Administration - Sustainable Business (2 quarters) MS Computer Systems - C++ Programming (2 quarters) MS Computer Systems - Technology Management (2 quarters) MS Computer Systems - Web Development (2 quarters) MS Technology Management MA Leadership (pending) MA Counseling Psychology BS APPLIED STUDIES - SPORTS MS - PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PHD - SPORT SCIENCES MA Special Education Needs MS Maritime Operations MA Design Management MA International Policy and Diplomacy MA International Relations MA Media Management MA Environmental Forensics MS Molecular Biology CITY UNIVEERSITY OF SEATTLE NISH UNIVERSITY NISH UNIVERSITY NISH UNIVERSITY LIVERPOOL JOHN MOORE UNIVERSITY LIVERPOOL JOHN MOORE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY 22

23 MS Sustainability and Environmental Management MA Sustainable Development MS Teaching Psychology MS Teaching Psychology Master of Laws Bachelor of Science in Business Administration Bachelor in Knowledge Management Master in Knowledge Management BS PROFESSIONAL STUDIES - SPORT STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY VYSOKA SKOLA MANAZMENTU V TRENCINE VYSOKA SKOLA MANAZMENTU V TRENCINE VYSOKA SKOLA MANAZMENTU V TRENCINE NISH UNIVERSITY σωπίρ ζύμππαξη ECDL CISCO Graphic/Interior Design Interior Design 21. «Αμεπικανικό Κολλέγιο Δλλάδορ Kολλέγιο Deere» με διακπιηικό ηίηλο «Kολλέγιο Deere» (Αθήνα) σωπίρ ζύμππαξη Art History Communication Economics English History Music Philosophy Psychology Sociology 23

24 Theater Arts Visual Arts Accounting and Finance Computer Information Systems International Business and European Affairs International Tourism and Hospitality Management Management Marketing Business Studies Liberal Studies Ρεσνολογία πληποθοπικήρ Ξεπιβαλλονηικέρ ζποςδέρ Δθαπμοζμένη Τςσολογία (Master) Finance (Master) 22. AEGEAN OMIROS Κολλέγιο Ανώνςμη Δκπαιδεςηική Δηαιπία «Aegean Omiros College» (Αθήνα) BA BUSINESS MANAGEMENT BSc COMPUTER SCIENCE BSc BUSINESS INFORMATION SYSTEMS BA GRAPHIC DESIGN BA INTERIOR DESIGN BA PSYCHOSOCIAL STUDIES BA MUSIC PRODUCTION HND ADVANCED PRACTICE IN WORK WITH CHILDREN AND FAMILIES HND BEAUTY THERAPY SCIENCES HND BUSINESS ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE 24

25 HND BUSINESS (E-BUSINESS STRATEGIES) HND BUSINESS (FINANCE) HND BUSINESS (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) HND BUSINESS (INFORMATION TECHNOLOGY) HND BUSINESS (MANAGEMENT) HND BUSINESS (MARKETING) HND COMPUTING HND COMPUTING (ICT SYSTEMS SUPPORT) HND COMPUTING (SOFTWARE DEVELOPMENT) HND COMPUTING (SOFTWARE ENGINEERING) HND GRAPHIC DESIGN HND HOSPITALITY MANAGEMENT HND HOSPITALITY MANAGEMENT (CULINARY ARTS) HND INTERACTIVE MEDIA HND INTERIOR DESIGN HND MUSIC PRODUCTION HND PSYCHOLOGY HND SPEECH AND LANGUAGE THERAPY HND BUILDING SERVICES ENGINNERING HND CIVIL ENGINEERING HND HEALTH AND SOCIAL CARE HND HEALTH AND SOCIAL CARE (MANAGEMENT) HND MEDIA HND MEDIA (JOURNALISM) HND MEDIA (SPORTS JOURNALISM) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GENERIC) ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY 25

26 MA INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT BSc PHYSIOTHERAPY (INTERNATIONAL) ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE 23. «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan Ανώνςμη Δκπαιδεςηική Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan ΑΔ» (Θεζζαλονίκη) BSC (Hons) PSYCHOLOGY BA (Hons) EARLY CHILDHOOD STUDIES BSC SPEECH AND LANGUAGE THERAPY BA MUSIC PRODUCTION & ENGINEERING (TOP UP) HND BUSINESS HND IN COMPUTING (ICT SYSTEMS SUPPORT) HND SPEECH & LANGUAGE THERAPY PSYCHOLOGY HND ADVANCED PRACTICE WORKING WITH CHILDREN & FAMILIES UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL σωπίρ ζύμππαξη Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Τςσολογίαρ Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Ξαιδαγωγικών Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Φςζικοθεπαπείαρ Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Ιογοθεπαπείαρ 26

27 24. «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan Ανώνςμη Δκπαιδεςηική Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan ΑΔ» (Αθήνα) BA (Hons) BUSINESS MANAGEMENT & STRATEGY BA (Hons) BUSINESS MANAGEMENT STUDIES BSC IN IFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY BSC (Hons) PSYCHOLOGY BA (Hons) EARLY CHILDHOOD STUDIES BSC (Hons) LOGOPAEDICS BSC (Hons) PHYSIOTHERAPY BA MASS COMMUNICATION & MEDIA ARTS - JOURNALISM (TOP UP) BA MASS COMMUNICATION & MEDIA ARTS JOURNALISM - DIRECTING (TOP UP) BA PERFORMING ARTS (TOP UP) BA (Hons) DANCE PERFORMANCE (TOP UP) BSC (Hons) COMPUTING WITH WEB & MULTIMEDIA BSC (Hons) COMPUTING WITH DATABASE DEVELOPMENT BSC (Hons) COMPUTING WITH INFORMATION MANAGEMENT BSC (Hons) SPEECH & LANGUAGE THERAPY BA MUSIC PRODUCTION & ENGINEERING (TOP UP) BA (Hons) ECONOMICS BSC (Hons) MARKETING MANAGEMENT UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE QUEEN MARGARET UNIVERSITY QUEEN MARGARET UNIVERISTY QUEEN MARGARET UNIVERISTY QUEEN MARGARET UNIVERISTY QUEEN MARGARET UNIVERISTY ROEHAMPTON UNIVERSITY ROEHAMPTON UNIVERSITY ROEHAMPTON UNIVERSITY ROEHAMPTON UNIVERSITY UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE 27

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ 1. «Μεσογειακό Κολλέγιο -Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρία Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ 1. «Μεσογειακό Κολλέγιο -Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρία Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject. University of Central Lancashire

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject. University of Central Lancashire Education Services Taught UK postgraduate courses Greek Representatives British Institution Subject AAS College 9 Lassani & 62 Mitropoleos Streets 546 22 Thessaloniki Tel: 2310 234 805 Fax: 2310 233 690

Διαβάστε περισσότερα

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject Education Services Taught UK postgraduate courses Greek Representatives British Institution Subject AAS College 9 Lassani & 62 Mitropoleos Streets 546 22 Thessaloniki Tel: 2310 234 805 Fax: 2310 233 690

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΗΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ O ΟΜΗΡΟΣ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιµα ιδρύµατα ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1946 στην Αθήνα και έκτοτε καθιερώθηκε ως πρότυπο ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor)

Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor) Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor BSc Mechanical Engineering (http://www.medcollege.edu.gr/ypopshfioi- foithtes/bachelor- s/sxolh- mhxanikwn/bsc- hons- mechanical- engineering Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 A A1 Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου Βασικές Αρχές A1.1 Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τους κύριους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο Α2. Ενδέχεται να προστεθούν και άλλοι τίτλοι κατόπιν έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο/η απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΗΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ O ΟΜΗΡΟΣ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ιδρύματα ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1946 στην Αθήνα και έκτοτε καθιερώθηκε ως πρότυπο ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ERASMUS», Δράση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ERASMUS», Δράση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ Πίνακας D Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ISCED97) ISCED CODE Description 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 1010 Basic programmes 1011 Broad,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS

ΤΟΜΕΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ERASMUS 2010 Aνασκόπηση 2009 2010/Εντατικά Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5381433, 6946.908071 E-mail: k.lekarakou@yahoo.com Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject Education Services Taught UK postgraduate courses Greek Representatives British Institution Subject AAS College 9 Lassani & 62 Mitropoleos Streets 546 22 Thessaloniki Tel: 2310 234 805 Fax: 2310 233 690

Διαβάστε περισσότερα

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης Επιστήµες ιοίκησης & Οικονοµίας Πτυχιακές Σπουδές (Bachelors) Πληροφορική Mεταπτυχιακές Σπουδές (Masters) Ψυχολογία Executive MBA Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης H επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

10:00 Amphitheatre PSYC202 Social Psychology II Zavrou PSYC2 PSYC306 Statistics for the Behaviour Sciences Kendeou 10:00 Amphitheatre

10:00 Amphitheatre PSYC202 Social Psychology II Zavrou PSYC2 PSYC306 Statistics for the Behaviour Sciences Kendeou 10:00 Amphitheatre Date time Classroom course code Course Instructor Programme Sunday May 26 09:30 Silent room MBA695 Project Management Kakouris MBA2 09:30 Silent room GRE503 Αρχαίο Ελληνικό Δράμα Papadi GC1 Monday 27 May

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 203-204 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 63, ΦΕΚ 49/26-06-2002, τεύχος Α ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα

Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα 127 Κολλέγια Μια νέα δυνατότητα επιλογής παρέχεται στους Έλληνες σπουδαστές με τη λειτουργία των κολλεγίων που προσφέρουν κυρίως ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα. Ως κολλέγια έχουν οριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3411 Οι διάφορες μετρήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων απασχόλησης έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Πρόγραμμα STUDIES ABROAD Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις PSAT, SAT I, SAT II, ACT Τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις TOEFL, IELTS Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Γιατί να σπουδάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο; ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - Undergraduate Bachelor Degrees Το Ηνωμένο Βασίλειο με την άριστη

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Πρεσβεία Ολλανδίας 9-11-2015 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Προπτυχιακές Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού

Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Διακρίσεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού Studies Abroad Αμερικής Μαθητές Harvard 8 Stanford 1 Princeton 5 Yale 8 Columbia 1 Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ) 3 Duke 4 California Institute

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3114, Κ.Δ.Π. 4/97. Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 3114, Κ.Δ.Π. 4/97. Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ E.E. Πρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 34,10.1.97 97 Κ.Δ.Π. 4/97 Αριθμός 4 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Το Υπουργικό Συμβούλιο, σκώντς τις εξουσίες που του δίνει το άρθρο 7(1)() του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι

Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Κατεύθυνση: Στρατηγική-Ανθρώπινοι Πόροι Κ. Πραματάρη,.Ε.Τ. / Ο.Π.Α. Τι επιδιώκουμε; Τι ετοιμάζουμε; Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Από την εκπαίδευση στην απασχόληση Προγράμματα μαθητείας Ιστορική Αναδρομή Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ιδρύθηκε στην Σμύρνη το 1875. Το 1922, με πρόσκληση του Ελευθέριου

Διαβάστε περισσότερα

3181 Κ.Δ.Π. 305/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614,

3181 Κ.Δ.Π. 305/2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3614, 21.6.2002 3181 Κ.Δ.Π. 305/2002 Αριθμός 305 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 1997) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7(1 )(α) Το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΜεταπτυχιακέςΣπουδές Σπουδέςστη Αγγλίακαι καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ph.D. ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πολλά Πανεπιστήµια έχουν σχολές Business and Management

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland Καλώς Ήρθατε Μάρθα Τριανταφύλλου 28 mei 2012 Study in Holland Ολλανδία ή Κάτω Χώρες; Μικρή χώρα Ελλάδα: 3,2 x Ολλανδία) Σύνορα με Βόρεια Θάλασσα, Γερμανία, Βέλγιο Πρωτεύουσα: Amsterdam (+780.000) 28 mei

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 17-4-2013 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

open to international minds

open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 20-1-2014 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 1-12-2014 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor s Degrees. www.unic.ac.cy. Πτυχιακά Προγράμματα στη Διοίκηση

Bachelor s Degrees. www.unic.ac.cy. Πτυχιακά Προγράμματα στη Διοίκηση Bachelor s Degrees www.unic.ac.cy Πτυχιακά Προγράμματα στη Διοίκηση Νέες και καθιερωμένες 9 Επιλογές Κατεύθυνσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Η Διοίκηση αποτελεί κεντρικό οργανωτικό συστατικό κάθε επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕ ΗΠΕΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΤΕΧΝΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ &ΠΑΡΑΔΟΣΑΚΗΣ ΜΟΥΣΚΗΣ ΠΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΩΝ ΓΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΚΗ ΣΕΡΑ A/A Ονοµατεπώνυµο Πτυχίο Μεταπτυχιακ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αριθμός 197 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1S 1(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 7-11-2016 Περιεχόµενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS Fields of Education & Training

ERASMUS Fields of Education & Training Οι κωδικοί ISCED που καταγράφουν τα πεδία εκπαίδευσης και κατάρτισης χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά στα έγγραφα ERASMUS για να χαρακτηρίσουν την κινητικότητα. Χρησιμοποιούνται επίσης στο λογισμικό διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται ο Κώδικας

Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται ο Κώδικας Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Επισυνάπτεται ο Κώδικας 0054/00011249/el Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD DEM Attachment: 1. Έκθεση ΔΣ περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Non

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

2-4 Alkmeonidon str., 161 21 Athens, Tel. 210/ 72 56 541-3, 210/ 72 58 486, Fax 210/ 72 58 487 E-mail: hapco@hapco.gr, Website: www.hapco.

2-4 Alkmeonidon str., 161 21 Athens, Tel. 210/ 72 56 541-3, 210/ 72 58 486, Fax 210/ 72 58 487 E-mail: hapco@hapco.gr, Website: www.hapco. ΠΕΜΠΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 08.30 09.30 Προσέλευση Εγγραφές 09.30 11.00 Έναρξη εργασιών συνέδριου - Χαιρετισµοί * Πρόεδρος.Σ. HAPCO, κ. Ντίνος Αστράς Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέας Λοβέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Στόχοι!! Να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε καλύτερα για την μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας!

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! 1 Μάρτιος 2014 Ιούλιος 2014 O Νίκος Χατζηλιασή είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES

MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES Προγράμματα σπουδών Τομέα Συμβουλευτικής: Μεταπτυχιακή Πιστοποίηση στη Συνθετική Συμβουλευτική Advanced Professional Diploma in Integrative Counselling http://www.medcollege.edu.gr/ypopshfioi-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΚΩΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΟΥΩΝ ΕΙΕΟ ΣΟΥΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (MΗΝΕΣ) 1 University

Διαβάστε περισσότερα

Higher National Diploma in Counselling & Psychology HND στη Συμβουλευτική και Ψυχολογία

Higher National Diploma in Counselling & Psychology HND στη Συμβουλευτική και Ψυχολογία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Higher National Diploma in Counselling & Psychology Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Higher

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας!

Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας! Γν ωρίσ τ ε τ ους Α ργον α ύτ ε ς µ ας Οκτώβριος 2015 Φεβρουάριος 2016 Η Άννα Σοφοκλέους είναι απόφοιτος του τµήµατος Επιστήµη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού πανεπιστηµίου Κύπρου. Στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Θ. ΠΑΤΣΙΚΑΣ Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι. Πειραιά) Στοιχεία επικοινωνίας Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B Πλαίσιο Πιστωτικών Μονάδων για Όλα τα Προγράμματα με Διδασκαλία ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος B Πλαίσιο Πιστωτικών Μονάδων για Όλα τα Προγράμματα με Διδασκαλία ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 B B1 Πλαίσιο Πιστωτικών Μονάδων για Όλα τα Προγράμματα με Διδασκαλία Βασικές Αρχές B1.1 Οι φοιτητές λαμβάνουν ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες σε σχέση με τα μαθησιακά τους επιτεύγματα τα οποία εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ & ΑΡΝΓΛΥΠΗΑ XC 1700 LIFE COACHING:Εήζε ηε Εσή πνπ Θέιεηο! Ρδσξηδίλα Ππέληδνπ 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4 6 170 ΛΔΝ XP 0123 ΝΟΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΔΗΝΡΖΡΑ ΠΡΗΠ ΓΗΑΞΟΝΠΥΞΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ Ονύια Ξαπαζένπ

Διαβάστε περισσότερα

Master of Arts (MA) in Applied Educational Psychology/Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Master of Arts (MA) in Applied Educational Psychology/Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Ψυχολογία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Master of Arts (MA) in Applied Educational Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος Το αντικει μενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

(8.3.2.β. Άρθρα από την εκλογή ως λέκτορα µέχρι την εκλογή στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας)

(8.3.2.β. Άρθρα από την εκλογή ως λέκτορα µέχρι την εκλογή στη βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας) 8.3 ΑΡΘΡΑ 8.3.1 Άρθρα µετά τη µονιµοποίηση στη βαθµίδα της επίκουρης καθηγήτριας 2010 Tsolakidis, C., & Fokiali, P., (2010), Costs of Low-Scale Distance Learning Programs: A Case of Distance Learning Courses

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κουτρούλη Ναταλία: Διδάκτωρ Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστήμιου, M.Sc. Ψυχολογία ς της Υγεί ας University of Surrey ( Βρετανία ),

Κουτρούλη Ναταλία: Διδάκτωρ Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστήμιου, M.Sc. Ψυχολογία ς της Υγεί ας University of Surrey ( Βρετανία ), Επιμονικοί Συνεργάτες Επιμονικοί συνεργάτες Δόβελος Ιωάννης: Διδάκτωρ Πανεπιμίου California Coast (ΗΠΑ) Postgraduate Certificate in Adult Mental Health NSW Institute of Psychiatry ( Αυστραλία ) Postgraduate

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.16 15:48:32 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒΑΞ465ΦΘΘ-Ψ5Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Αριθμός 452 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 151(Ι) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

www.start1.gr Κατάλογος Ειδικοτήτων & Σεμιναρίων Οι Ειδικότητες & τα Σεμινάρια του καταλόγου μας γίνονται και Εξ αποστάσεως

www.start1.gr Κατάλογος Ειδικοτήτων & Σεμιναρίων Οι Ειδικότητες & τα Σεμινάρια του καταλόγου μας γίνονται και Εξ αποστάσεως 1 www.start1.gr Κατάλογος Ειδικοτήτων & Σεμιναρίων 2015 Οι Ειδικότητες & τα Σεμινάρια του καταλόγου μας γίνονται και Εξ αποστάσεως Virtual Class Distance Learning Με πλατφόρμες εκπαίδευσης τελευταίας τεχνολογίας..

Διαβάστε περισσότερα