Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΜΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΜΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ"

Transcript

1 Α. ΚΔΝΣΡΑ ΜΔΣΑΛΤΚΔΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ο λ. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ) κε ζέκα «Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κνιιεγίωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ην άξζξν 45 ηνπ λ. 3848/2010 ζρεηηθά κε «Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ-θαζηέξωζε θαλόλωλ αμηνιόγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΕΚ 71 Α ), νξίδεη ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο εθπαηδεπηεξίωλ κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Ειιάδα. Με ηνλ αλωηέξω λόκν ηα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο εληάζζνληαη, εθόζνλ ηνπο ρνξεγεζνύλ νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ αλωηέξω λόκν άδεηεο ίδξπζεο θαη άδεηεο ιεηηνπξγίαο, ζην ρώξν ηεο κε ηππηθήο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαη αζθνύλ νξγαλωκέλεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ηνπ ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ απεπζύλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπόκελνπο θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο. Σύκθωλα κε ην άρθρο 1 ηοσ ν. 3696/2008 όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει : «Τα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο είλαη πάξνρνη κεηαιπθεηαθήο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ Ειιάδα. Οη βεβαηώζεηο ηα πηζηνπνηεηηθά ζπνπδώλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο νλνκαζίαο βεβαίωζε πνπ ρνξεγνύλ ηα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο δελ είλαη ηζόηηκα κε ηνπο ηίηινπο πνπ ρνξεγνύληαη ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, όπωο Παλεπηζηήκηα, Τ.Ε.Ι θαη Ι.Ε.Κ». Με ηο άρθρο 10 ηοσ ν. 3696/2008 όπως ηροποποιήθηκε και ιζτύει «Η παροτή σπηρεζιών εκπαίδεσζης και καηάρηιζης από Κένηρα Μεηαλσκειακής Δκπαίδεσζης ποσ ζσμπράηηοσν με αναγνωριζμένα εκπαιδεσηικά ιδρύμαηα ηης αλλοδαπής, ιδίως βάζει ζσμθωνιών πιζηοποίηζης (validation) ή δικαιότρηζης (franchising) σπόκειηαι ζηις ρσθμίζεις ηοσ παρόνηος νόμοσ.» Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΚΑΣΟΥΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΠΟΤ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΑ ΚΔΜΔ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ Οη απόθνηηνη Κέληξωλ Μεηαιπθεηαθήο Εθπαίδεπζεο (ΚΕΜΕ), ηα νπνία εδξεύνπλ λόκηκα ζηελ Ειιάδα θαη δηαζέηνπλ έγθπξεο ζπκβάζεηο πηζηνπνίεζεο (validation) ή δηθαηόρξεζεο (franchising) κε Παλεπηζηήκηα άιιωλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Επξ. Έλωζεο, δύλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαγλώξηζε ηωλ επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ πνπ ελδερνκέλωο έρνπλ απνθηήζεη ζηα ελ ιόγω θξάηε-κέιε, θαηόπηλ ηωλ ζπνπδώλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζηα ωο άλω ΚΕΜΕ. Τα ελ ιόγω επαγγεικαηηθά πξνζόληα αλαγλωξίδνληαη ππό πξνϋπνζέζεηο, νξηζκέλεο εθ ηωλ νπνίωλ είλαη νη θαηωηέξω: - Τν αηηνύκελν επάγγεικα λα είλαη λνκνζεηηθά ξπζκηδόκελν ζηελ Ειιάδα (άξζ. 2 1, π.δ. 38/2010 ΦΕΚ 78 Α ). - Ο αηηώλ λα έρεη θαηνρπξώζεη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα γηα ην αηηνύκελν επάγγεικα ζην θξάηνο-κέινο πξνέιεπζεο, είηε ωο απηναπαζρνινύκελνο, είηε ωο κηζζωηόο (άξζ. 2 1, π.δ. 38/2010). - Η εθπαίδεπζε ζην ίδξπκα (ΚΕΜΕ) πνπ παξέζρε ηελ θαηάξηηζε λα έρεη πηζηνπνηεζεί επηζήκωο από ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα πνπ βξίζθεηαη ζην θξάηνο-κέινο θαηαγωγήο ηνπ ηίηινπ (άξζ α, π.δ. 38/2010). - Οη εθδνζέληεο από ΚΕΜΕ ηίηινη εθπαίδεπζεο λα είλαη νη ίδηνη κε εθείλνπο πνπ ζα είραλ ρνξεγεζεί εάλ ε εθπαίδεπζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί εμ νινθιήξνπ ζην θξάηνο κέινο θαηαγωγήο ηνπ ηίηινπ (άξζ β, π.δ. 38/2010). 1

2 - Οη εθδνζέληεο από ΚΕΜΕ ηίηινη εθπαίδεπζεο λα πξνζδίδνπλ ηα ίδηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θξάηνπο-κέινπο πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν (άξζ γ, π.δ. 38/2010). Εθηόο ηωλ αλωηέξω πξνϋπνζέζεωλ, νη αηηήζεηο αλαγλώξηζεο επαγγεικαηηθώλ πξνζόληωλ εμεηάδνληαη ζε αηνκηθό επίπεδν από ην Σπκβνύιην Αλαγλώξηζεο Επαγγεικαηηθώλ Πξνζόληωλ (ΣΑΕΠ), ην νπνίν απνθαίλεηαη επί ηε βάζεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ π.δ. 38/2010 θαη ηνπ ζπλνιηθνύ θαθέινπ ηνπ αηηνύληνο ΚΕΝΣΡΑ ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΤΝ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΘΕΙ 1. «Μεζογειακό Κολλέγιο -Δκπαιδεςηική Ανώνςμη Δηαιπία Κένηπο Μεηαλςκειακήρ Δκπαίδεςζηρ με διακπιηικό ηίηλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα). BA(HONS)BUSINESS MANAGEMENT BA(HONS)MARKETING AHD PUBLIC RELATIONS BSc(Hons) PSYCHOLOGY AND COUNSELLING BSc(Hons)COMPUTER STUDIES MBA(MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION) MSc MANAGEMENT MSc MARKETING MANAGEMENT MSc COUNSELLING AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES HND IN ADVANCED PRACTICE IN WORK WITH CHILDREN AND FAMILIES HND COUNSELLING AND PSYCHOLOGY HND IN LEARNING DISABILITIES PROFESSIONAL DIPLOMA IN SPEECH THERAPY HND IN SOFTWARE ENGINEERING HND IN CIVIL ENGINEERING HND IN CONSTRUCTION (ARCHITECURAL DESIGN) HND IN MECHANICAL ENGINEERING UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE UNIVERSITY OF TEESSIDE EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL EDEXCEL INTERNATIONAL 2

3 EXECUTIVE DIPLOMA IN MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLMA IN MARKETING EXECUTIVE DIPLOMA IN HRM EXECUTIVE DIPLOMA IN BANKING & FINANCE EXECUTIVE DIPLOMA IN LOGISTICS EXECUTIVE DIPLOMA IN SHIPPING CISCO NETWORKINGACADEMYPROGRAMS (CNAP) BA(Hons) BUSINESS STUDIES BA (Hons) BUSINESS (MARKETING) BA (Hons) BUSINESS (HRM) BA (Hons) BUSINESS (FINANCE) BSc (Hons) COMPUTING BSc (Hons) COMPUTER NETWORKS BSc (Hons) APPLIED PSYCHOLOGY BA (Hons) EARLY CHILDHOOD STUDIES MBA (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MSc MANAGEMENT AND FINANCE MSc MARKETING AND ADVERTISING MSc MARKETING MSc COMPUTER NETWORKS MSc COGNITIVE BEHAVIOURAL PSYCHOTHERAPY MSc INTEGRATIVE COUNSELLING AND PSYCHOTHERAPY EXECUTIVE DIPLOMA IN ACCOUTING MANAGEMENT & INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS EXECUTIVE DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS EXECUTIVE DIPLOMA IN JOURNALISM & CISCO ACADEMY 3

4 MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN SMALL & MEDIUM BUSINESS MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN EDUCATION LEADERSHIP & MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN HEALTH MANAGEMENT EXECUTIVE DIPLOMA IN SPORTS JOURNALISM & MANAGEMENT MSc HOUMAN RESOURCES MANAGEMENT MSc MANAGEMENT UNIVERSITY OF DEBY σωπίρ ζύμππαξη FOUNDATION ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ FOUNDATION ΠΡΖΛ ΤΣΝΙΝΓΗΑ FOUNDATION ΠΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΠΛΔΣΗΕΝΚΔΛΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΘΔΑΠ & CARIERRA 2. Καλλιόπη Ιωζηθίδη & Σια Δηεπόππςθμη Δηαιπία με διακπιηικό ηίηλο Κένηπο Δκπαίδεςζηρ Πποζωποκενηπικήρ Πποζέγγιζηρ (Κ.Δ.Π.Π.) (Αθήνα) MSc PSYCHOLOGY OF CHILD DEVELOPMENT MSc/DIPLOMA/CERTIFUCATE "COUNSELLING & PSYCHOLOGICAL STUDIES" ΤΣΝΘΔΟΑΞΔΗΑ (ΤΣΝΙΝΓΗΑ) UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE UNIVERSITY OF STRATHCLYDE EUROPEAN ASSOCIATION FOR PSYCHOTHERAPY σωπίρ ζύμππαξη ΤΣΝΙΝΓΗΑ 4

5 3. «Κολλέγιο Ινδιανάποληρ Αθηνών» με διακπιηικό ηίηλο «UINDY ATHENS» (Αθήνα) Accounting Computer Science BSC Criminal Justice with concentrations in: Corrections Law Inforcement Economics Δnglish Finance Human Resource Management International Business International Relations BA Marketing Philosophy Political Science Psychology Religion Sociology Sports Marketing Executive MBA with concentrations in: Finance Marketing, Technology Management, Organizational Leadership, Global Supply Chain Management Computer Science MS Applied Sociology MA Human Resource Management MA Clinical Psychology Music Media & Communications UNIVERISTY OF INDIANAPOLIS UNIVERISTY OF INDIANAPOLIS 5

6 International Relations MA 4. «Δλληνοβπεηηανική Δκπαιδεςηική Ανώνςμη Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο Δλληνοβπεηηανικό» (Αθήνα) MBA ζε Σπημαηοοικονομικά MBA ζηη Γιοίκηζη Ανθπώπινος Γςναμικού MBA ζηο Marketing MSc ζηην Ξληποθοπική MSc ζηη Γιοίκηζη πηπεζιών, με εξειδίκεςζη ζηη Γιαθήμιζη και ηιρ Γημόζιερ Πσέζειρ MBA ζηη Γιοίκηζη Δπισειπήζεων BA ζηην Δςπωπαϊκή Γιοίκηζη Δπισειπήζεων BSc ζηην Ξληποθοπική BSc ζηην Τςσολογία HND Απσιηεκηονικήρ ηεσνολογίαρ HND Κησανικών Ξληποθοπικών Πςζηημάηων HND Ξολιηικών Κησανικών HND Ζλεκηπολόγων και Ζλεκηπονικών Κησανικών HND Κησανολόγων Κησανικών University of Wales University of Wales University of Wales University of Wales Universtiy of Wales University of Wales Universtity of Wales University of Wales Universtity of Wales Universtity of Wales University of Wales Universtiy of Wales University of Wales University of Wales 5. «Γεώπγιορ Φπιζηόποςλορ - Ιωάννηρ Φπιζηόποςλορ & Σια Ο.Δ.» με διακπιηικό ηίηλο «AAS College Applied Arts Studies» (Θεζζαλονίκη) BA(Hons) ADVERTISING (UCLan) BA(Hons) ANIMATION (UCLan) BA(Hons) CONTEMPORARY FINE ARTS (UCLan) BA(Hons) FASHION & TEXTILES (UCLan) UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE 6

7 BA (Hons) GRAPHIC DESIGN (UCLan) BA (Hons) INTERIOR DESIGN (UCLan) BA (Hons) PHOTOGRAPHY COMMERCIAL & CREATIVE BSC (Hons) PRODUCT DESIGN (UCLan) MA GRAPHIC DESIGN (UCLAN) MA INTERIOR DESIGN (UCLan) UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE UNIVERSITY OF LANCASHIRE σωπίρ ζύμππαξη FOUNDATION ART & DESIGN 6. Κολλέγιο Νέα Υόπκη - New York College Ανώνςμη Δηαιπία (Αθήνα) «New York College AE» με διακπιηικό ηίηλο New York College AE (Αθήνα) BA/ BUSINESS STUDIES (MARKETING /FINANCE/ HRM/LOGISTICS/INTERNATIONAL BUSINESS/SHIPPING /TOURISM) BA/ BUSINESS STUDIES - HND = 1 year Top-Up BS/BUSINESS ADMINISTRATION BS/ FINANCE BS/MARKETING BS/MANAGEMENT BS/INTERNATIONAL BUSINESS BS/BUSINESS COMMUNICATIONS BA/BUSINESS ADMINISTRATION BA/TOURISM MANAGEMENT University of Greenwich University of Greenwich State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH 7

8 MBA/MANAGEMENT MBA/MARKETING MBA/BANKING MBA/HUMAN RESOURCE MANAGEMENT MBA/MANAGEMENT OF INFORMATION SYSTEMS MBA/EXECUTIVE MBA IN TOURISM MANAGEMENT EUROPEAN MBA/GLOBAL MARKETING MANAGEMENT LUXURY BRAND MANAGEMENT EUROPEAN MBA ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS ADMINISTRATION EUROPEAN MBA/INTERNATIONAL FINANCE MBA/BUSINESS ADMINISTRATION (distance-learning) BS/ INFORMATION SYSTEMS BS/ COMPUTER SCIENCE BS/INTERNET ENGINEERING AND WEB MANAGEMENT BS/COMPUTER NETWORKING BS/INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES BS/COMPUTER SCIENCE BS/MOBILE COMPUTING AND COMMUNICATION BS/BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY-HND+ 1 year TOP UP MSC/INTERNET ENGINEERING AND WEB MANAGEMENT MSC/MARINE ENGINEERING MANAGEMENT MSC/ENGINEERING MANAGEMENT BS/PSYCHOLOGY INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH INSTITUTE UNIVERSITAIRE KURT BOSCH ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT ECOLE SUPERIEURE DE GESTION PARIS GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT NATIONAL AMERICAN UNIVERSITY State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF GREENWICH State University of New York, Empire State College 8

9 BA/COMMUNICATIONS BA/COMMUNICATION MASS MEDIA PRODUCTION BS/ENGLISH LANGUAGE AND TEACHING BS/PSYCHOLOGY BA/INTERNATIONAL RELATIONS BA/FILM STUDIES BA/ENGLISH LANGUAGE AND TEACHING MA/CLINICAL-COUNSELING PSYCHOLOGY MS/ EDUCATION, TEACHING AND LEARNING MS/INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION MA/ MANAGEMENT OF LANGUAGE LEARNING M.Phil./ INNOVATION PhD/PUBLICATION HND / BUSINESS HND/ COMPUTING 5 BTEC PROFESSIONAL CERTIFICATE/ COPING WITH AUTISM DISORDERS 5 BTEC PROFESSIONAL CERTIFICATE/MANAGING STUDENTS WITH DIFFERENT EDUCATIONAL NEEDS IN AN INCLUSIVE ENVIRONMENT 5 BTEC PROFESSIONAL CERTIFICATE/COPING WITH EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS IN CHILDREN CERTIFICATE / CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE PROGRAMME State University of New York, Empire State College State University of New York, Empire State College UNIVERSITY GREENWICH GREENWICH UNIVERSITY GREENWICH UNIVERSITY GREENWICH UNIVERSITY GREENWICH LASALLE UNIVERSITY NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY UNIVERSITY OF GREENWICH UNIVERSITY OF BOLTON UNIVERSITY OF BOLTON EDEXCEL EDEXCEL EDEXCEL EDEXCEL EDEXCEL CISCO ACADEMY σωπίρ ζύμππαξη CERTIFICATE / PUBLIC RELATIONS CERTIFICATE / ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΟΓΥΛ ΗΓΗΥΡΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ 9

10 CERTIFICATE / ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΥΛ ΗΓΗΥΡΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ CERTIFICATE / SECURITY MANAGEMENT INCLUSIVE 7. City Δ.Π.Δ. (City LTD) με διακπιηικό ηίηλο «ΚΟΛΛΔΓΙΟ CITY» και «CITY COLLEGE» (Θεζζαλονίκη) ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ METAΞTYΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΔ ΓΗΝΗΘΖΠΖ - ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΝ ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ ΘΑΗ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ (ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΚΝΛΑΓΥΛ ΤΣΑΓΥΓΗΑΠ) ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ, ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΝ ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ (LOGISTICS ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΦΝΓΗΑΠΡΗΘΖΠ ΑΙΠΗΓΑΠ) ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΘΑΗ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΓΗΞΙΥΚΑ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΡΔΣΛΥΛ ΠΡΗΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ - ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΠΡΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΠΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ & ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD UNIVERSITY OF SHEFFIELD 10

11 8. «Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών Ανώνςμη Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «B.C.A College ΑΔ» Αθήνα BA in Business and Management with specialization in Marketing/Finance/ebusiness/ Logistics/Insurance & Financial Services/ Banking BSc Shipping with operations and Management/Insurance & Maritime Law/Investment & Finance BA in Logistics & Transport BA in Hospitality, tourism and Leisure Managment Hospitality Operations Certificate BA in Hospitality, Tourism & Leisure Management (Foundation level) BSc Computer Science BSc Psychology BA in Applied Communications DMS Diploma in Management Studies DMS in Shipping Master of Business Administration and Master of Business Administration (Hospitality and Tourism Management) MA International Human Resource Management MA Marketing, MA Marketing with Advertising, MA Marketing with Public Relations MA Management MA Shipping with Chartering, Marine Insurance LL.M in Maritime Law MSc in Purchasing and Supply Chain Management ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- MSc Accounting and American Hotel & Lodging Association American Hotel & Lodging Education Institute 11

12 Finance ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Advertising and Marketing Communication and Public Relations ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Business Management ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) International Hospitality Management ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Accounting and Finance ΛΔΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ- BA (Hons) Business Logistics 9. ALBA Κολλέγιο Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων με διακπιηικό ηίηλο ALBA (Αθήνα) σωπίρ ζύμππαξη FULL TIME MBA - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ PROFESSIONAL MBA - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΔΟΗΘΖΠ ΦΝΗΡΖΠΖΠ MBA IN BANKING - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΖΛ ΡΟΑΞΔΕΗΘΖ MBA IN SHIPPING - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΠΡΑ ΛΑΡΗΙΗΑΘΑ MSc IN FINANCE - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΡΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ MSc IN STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΡΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ MSc IN BUSINESS FOR YERS - ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΓΗΑ ΛΝΚΗΘΝΠ ΘΑΗ ΓΗΘΖΓΝΟΝΠ 10. Όμιλορ Μεηαλςκειακών Σποςδών και Καηάπηιζηρ ΑΝΑΤΟΛΙΑ με διακπιηικό ηίηλο ΑΝΑΤΟΛΙΑ (Θεζζαλονίκη) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΡΔΣΛΥΛ ΠΡΗΠ ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ) UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES 12

13 ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΞΝΙΝΓΗΠΡΔΠ UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES σωπίρ ζύμππαξη CISCO CERTIFIED NETWORKING ASSOCIATE PROGRAM (CCNA) CISCO FUNDAMENTALS OF WIRELESS LANS CERTIFICATE PROGRAM IN WEB DEVELOPMENT CERTIFICATE PROGRAM IN DIGITAL MEDIA CERTIFICATE PROGRAM IN HELLENIC STUDIES CERTIFICATE PROGRAM IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TEFL) MBA IN BANKING AND FINANCE MBA IN ENTREPRENEURSHIP MBA IN MARKETING MBA IN MANAGEMENT CERTIFICATE IN ENTREPRENEURSHIP CERTIFICATE IN FINANCE CERTIFICATE IN MANAGEMENT CERTIFICATE IN MARKETING 11. Δπγαζηήπιο Έπεςναρ και Δπιμόπθωζηρ ζηιρ Τεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ «Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ Αθηνών» με διακπιηικό ηίηλο ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY (AIT) - Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ Αθηνών (Αθήνα) ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ Ζ/ - B.Sc PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING, ΒΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΓΗΘΡΥΛ- MASTER OF SCIENCE DEGREE IN AALBORG UNIVERSITY CARNEGIE MELLON UNIVERITY 13

14 INFORMATION NETWORKING (MSIN), MA ΑΠΟΚΑΡΔΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΔΠ (ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΝ) - PHD PROGRAMME ON WIRELESS COMMUNICATIONS AALBORG UNIVERSITY σωπίρ ζύμππαξη ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ-MASTER OF SCIENCE IN INFORMATION & TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES, MSITT (MA) ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ, ΡΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ-MASTER OF SCIENCE UN MANAGEMENT OF BUSINESS, INNOVATION & TECHNOLOGY (MBIT), MA 12. ICBS Δπισειπηζιακό Κολέγιο Αθήναρ ΔΠΔ (Αθήνα) MBA with specialization in marketing management (full time and part time) MBA with specialization in strategic management (full time and part time) MBA with specialization in banking & finance (full time and part time) MBA with specialization in human recources management (full time and part time) MBA with specialization in logistics management (full time and part time) MBA with specialization in operations management and systems (full time and part time) MBA with specialization in health care management (full time and part time) MBA with specialization in law operations management (full time and part time) Master of arts in business management (full time and part time) Master of arts in marketing (full time and KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND 14

15 part time) Master of science in accounting and finance (full time and part time) Master of arts in management studies Diploma in management studies (part time) Master of science in international finance (full time and part time) 13. ICBS Δπισειπηζιακό Κολέγιο Λάπιζαρ ΑΔ (Λάπιζα) Bachelor in Business Administration (honours) Master of business Administration (part time) Master of Science in Accounting and Finance (part time) Diploma in Management Studies (part time) 14. ICBS Δπισειπηζιακό Κολέγιο Θεζζαλονίκηρ ΔΠΔ (Θεζζαλονίκη) Bachelor in Business Administration (honours) Bachelor in Marketing (honours) Bachelor in Accounting and Finance (honours) Bachelor in Business Computing (honours) Bachelor in Tourism and Hospitality Management (honours) Bachelor in Marketing Communications and KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND 15

16 Public Relations (honours) MBA with Specialization in Marketing Management (full time and part time) MBA with Specialization in Strategic Management (full time and part time) MBA with Specialization in Banking & Finance (full time and part time) MBA with Specialization in Human Resources Management (full time and part time) MBA with Specialization in Logistics Management (full time and part time) MBA with Specialization in Operations Management and Systems (full time and part time) MBA with Specialization in Health Care Management (full time and part time) MBA with Specialization in Law Operations Management (full time and part time) Master of Arts in Business Management (full time and part time) Master of Arts in Marketing (full time and part time) Master of Science in Accounting and Finance Master of Arts in Management Studies Diploma in Management Studies (part time) Master of Science in International Finance (full time and part time) KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY-FACULTY BUSINESS AND KINGSTON UNIVERSITY - FACULTY BUSINESS AND KNIGSTON UNIVERSITY -FACULTY BUSINESS AND 16

17 15. Ανεξάπηηηερ Σποςδέρ Δπιζηημών και Τεσνολογίαρ Δηαιπία Πεπιοπιζμένηρ Δςθύνηρ «I.S.T Studies» (Αθήνα) ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ BA ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ BA ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ BA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ BA ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΚΔ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ BA ΡΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ BA ΡΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ BA ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ BSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ (ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ) BSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ (ΓΗΘΡΑ) BSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ (ΡΔΣΛΖΡΖ ΛΝΖΚΝΠΛΖ) BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ (ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑΓΗΘΡΝ) BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ (ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΤΣΑΓΥΓΗΑΠ) BSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΠ (ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ) BSc ΑΓΓΙΗΘΖ ΓΙΥΠΠΑ, ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ ΘΑΗ ΙΝΓΝΡΔΣΛΗΑ BA ΤΣΝΙΝΓΗΑ BSc ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ *BSc ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑ * BSc 17

18 ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ BA ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ MBA ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ MA ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΖΚΖ MSc ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ MSc ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ MSc ΚΖΣΑΛΗΘΖ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ MSc ΓΗΘΡΑ ΘΑΗ ΘΑΡΑΛΔΚΖΚΔΛΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ MSc ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ ΞΝΙΚΔΠΥΛ MSc ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΑΡΑΛΔΚΖΚΔΛΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ MSc ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΘΗΛΖΡΖΠ ΡΖΙΔΦΥΛΗΑΠ MSc ΑΟΣΔΠ ΘΑΗ ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΓΗΘΡΥΛ MSc ΑΠΦΑΙΖ ΓΗΘΡΑ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ MSc ΝΟΓΑΛΥΠΗΑΘΖ ΤΣΝΙΝΓΗΑ MSc ΤΣΝΙΝΓΗΑ ΡΖΠ ΓΔΗΑΠ MSc ΓΔΛΗΘΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ LLM ΛΑΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ LLM ΓΗΔΘΛΔΠ ΘΑΗ ΛΑΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ LLM ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΘΑΗ ΛΑΡΗΘΝ ΓΗΘΑΗΝ LLM 16. «Κολλέγιο ΒΑΚΑΛΟ Ανώνςμη Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «ΒΑΚΑΛΟ Art & Design» (Αθήνα) 18

19 BA DESIGN (GRAPHIC DESIGN) BA DESIGN (INTERIOR DESIGN) MA ΝΞΡΗΘΖ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ MA ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΣΥΟΝ σωπίρ ζςμππαξη ΚΝΛΝΔΡΔΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΠΘΖΛΝΓΟΑΦΗΑΠ ΚΝΛΝΔΡΔΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ ΕΥΓΟΑΦΗΘΖΠ 17. «Όμιλορ Μεηαλςκειακήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ Αμεπικανικήρ Γεωπγικήρ Σσολήρ» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο Πεππωηήρ» (Θεζζαλονίκη) ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΠΡΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΑΓΟΝΡΝΟΗΠΚΝΠ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ /ΓΔΥΟΓΗΑ ΑΘΟΗΒΔΗΑΠ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ / ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΑΠΡΗΘΝ ΞΟΑΠΗΛΝ ΘΑΗ ΜΖΟΝΦΡΗΘΖ ΘΖΞΝΡΔΣΛΗΑ ΚΞΑΡΠΔΙΝΟ/ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΡΖΛΝΡΟΝΦΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE, CARDIFF 18. «Αθηναϊκόρ Καλλιηεσνικόρ Τεσνολογικόρ Όμιλορ - Ανώνςμη Δηαιπία Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ» (Αθήνα) με διακπιηικό ηίηλο «ΑΚΤΟ ΑΔ» (Αθήνα) 19

20 GRAPHIC DESIGN INTERIOR DESIGN FASHION DESIGN 3D ANIMATION & MULTIMEDIA PRODUCTION PRODUCT DESIGN PHOTOGRAPHY FINE ARTS & TECHNOLOGY COMICS - CARTOON MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY MIDDLESEX UNIVERSITY σωπίρ ζύμππαξη ΠΣΔΓΗΑΠΡΔΠ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ DTP & WEB DESIGN 19. «Κολλέγιο Athens GSM Ανώνςμη Δηαιπία Δκπαίδεςζηρ και Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο Athens GSM» (Αθήνα) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (ΚBA)-EXECUTIVE- P.T MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (ΚBA) IN HEALTH SERVICES MANAGEMENT MSc IN MANAGEMENT BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY 20. «Κολλέγιο CITY U Δκπαιδεςηική ΔΠΔ» με διακπιηικό ηίηλο «City Unity College LTD» (Αθήνα) 20

21 BS Business Administration - General Management (2 quarters) BS Business Administration - Human Resource Management (2 quarters) BS Business Administration - Information Systems Management (2 quarters) BS Business Administration - Marketing (2 quarters) BS Business Administration - Project Management (2 quarters) BS Business Administration - International Management (2 quarters) BS Business Administration - Individualized study (2 quarters) BS Information Systems - Information Security ( 4 quarters) BS Information Systems - Networking/Telecommunications (4 quarters) BS Information Systems - Programming (4 quarters) BS Information Systems - Systems Development and Management (4 quarters) BS Information Systems - Web 2.0 / Web Track (4 quarters) BA Applied Psychology BS Communications (pending) BS Accounting (pending) BA Management BA Management Hospitality Management (pending) (3 quarters) BA Education (pending) MBA Business Administration - Change Leadership (2 quarters) MBA Business Administration - Finance (2 quarters) 21

22 MBA Business Administration - Marketing (2 quarters) MBA Business Administration - Project Management (2 quarters) MBA Business Administration - Technology Management (2 quarters) MBA Business Administration - Human Resource Management (2 quarters) MBA Business Administration - Accounting MBA Business Administration - Hospitality Management (pending) MBA Business Administration - Sustainable Business (2 quarters) MS Computer Systems - C++ Programming (2 quarters) MS Computer Systems - Technology Management (2 quarters) MS Computer Systems - Web Development (2 quarters) MS Technology Management MA Leadership (pending) MA Counseling Psychology BS APPLIED STUDIES - SPORTS MS - PHYSICAL EDUCATION AND SPORT PHD - SPORT SCIENCES MA Special Education Needs MS Maritime Operations MA Design Management MA International Policy and Diplomacy MA International Relations MA Media Management MA Environmental Forensics MS Molecular Biology CITY UNIVEERSITY OF SEATTLE NISH UNIVERSITY NISH UNIVERSITY NISH UNIVERSITY LIVERPOOL JOHN MOORE UNIVERSITY LIVERPOOL JOHN MOORE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY 22

23 MS Sustainability and Environmental Management MA Sustainable Development MS Teaching Psychology MS Teaching Psychology Master of Laws Bachelor of Science in Business Administration Bachelor in Knowledge Management Master in Knowledge Management BS PROFESSIONAL STUDIES - SPORT STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY STAFFORDSHIRE UNIVERSITY VYSOKA SKOLA MANAZMENTU V TRENCINE VYSOKA SKOLA MANAZMENTU V TRENCINE VYSOKA SKOLA MANAZMENTU V TRENCINE NISH UNIVERSITY σωπίρ ζύμππαξη ECDL CISCO Graphic/Interior Design Interior Design 21. «Αμεπικανικό Κολλέγιο Δλλάδορ Kολλέγιο Deere» με διακπιηικό ηίηλο «Kολλέγιο Deere» (Αθήνα) σωπίρ ζύμππαξη Art History Communication Economics English History Music Philosophy Psychology Sociology 23

24 Theater Arts Visual Arts Accounting and Finance Computer Information Systems International Business and European Affairs International Tourism and Hospitality Management Management Marketing Business Studies Liberal Studies Ρεσνολογία πληποθοπικήρ Ξεπιβαλλονηικέρ ζποςδέρ Δθαπμοζμένη Τςσολογία (Master) Finance (Master) 22. AEGEAN OMIROS Κολλέγιο Ανώνςμη Δκπαιδεςηική Δηαιπία «Aegean Omiros College» (Αθήνα) BA BUSINESS MANAGEMENT BSc COMPUTER SCIENCE BSc BUSINESS INFORMATION SYSTEMS BA GRAPHIC DESIGN BA INTERIOR DESIGN BA PSYCHOSOCIAL STUDIES BA MUSIC PRODUCTION HND ADVANCED PRACTICE IN WORK WITH CHILDREN AND FAMILIES HND BEAUTY THERAPY SCIENCES HND BUSINESS ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE 24

25 HND BUSINESS (E-BUSINESS STRATEGIES) HND BUSINESS (FINANCE) HND BUSINESS (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) HND BUSINESS (INFORMATION TECHNOLOGY) HND BUSINESS (MANAGEMENT) HND BUSINESS (MARKETING) HND COMPUTING HND COMPUTING (ICT SYSTEMS SUPPORT) HND COMPUTING (SOFTWARE DEVELOPMENT) HND COMPUTING (SOFTWARE ENGINEERING) HND GRAPHIC DESIGN HND HOSPITALITY MANAGEMENT HND HOSPITALITY MANAGEMENT (CULINARY ARTS) HND INTERACTIVE MEDIA HND INTERIOR DESIGN HND MUSIC PRODUCTION HND PSYCHOLOGY HND SPEECH AND LANGUAGE THERAPY HND BUILDING SERVICES ENGINNERING HND CIVIL ENGINEERING HND HEALTH AND SOCIAL CARE HND HEALTH AND SOCIAL CARE (MANAGEMENT) HND MEDIA HND MEDIA (JOURNALISM) HND MEDIA (SPORTS JOURNALISM) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GENERIC) ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY 25

26 MA INTERNATIONAL SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT BSc PHYSIOTHERAPY (INTERNATIONAL) ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE 23. «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan Ανώνςμη Δκπαιδεςηική Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan ΑΔ» (Θεζζαλονίκη) BSC (Hons) PSYCHOLOGY BA (Hons) EARLY CHILDHOOD STUDIES BSC SPEECH AND LANGUAGE THERAPY BA MUSIC PRODUCTION & ENGINEERING (TOP UP) HND BUSINESS HND IN COMPUTING (ICT SYSTEMS SUPPORT) HND SPEECH & LANGUAGE THERAPY PSYCHOLOGY HND ADVANCED PRACTICE WORKING WITH CHILDREN & FAMILIES UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL BTEC - EDEXCEL σωπίρ ζύμππαξη Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Τςσολογίαρ Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Ξαιδαγωγικών Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Φςζικοθεπαπείαρ Ξποπαπαζκεςαζηικό Έηορ - Foundation Ιογοθεπαπείαρ 26

27 24. «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan Ανώνςμη Δκπαιδεςηική Δηαιπία» με διακπιηικό ηίηλο «Κολλέγιο ΑΚΜΙ Metropolitan ΑΔ» (Αθήνα) BA (Hons) BUSINESS MANAGEMENT & STRATEGY BA (Hons) BUSINESS MANAGEMENT STUDIES BSC IN IFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY BSC (Hons) PSYCHOLOGY BA (Hons) EARLY CHILDHOOD STUDIES BSC (Hons) LOGOPAEDICS BSC (Hons) PHYSIOTHERAPY BA MASS COMMUNICATION & MEDIA ARTS - JOURNALISM (TOP UP) BA MASS COMMUNICATION & MEDIA ARTS JOURNALISM - DIRECTING (TOP UP) BA PERFORMING ARTS (TOP UP) BA (Hons) DANCE PERFORMANCE (TOP UP) BSC (Hons) COMPUTING WITH WEB & MULTIMEDIA BSC (Hons) COMPUTING WITH DATABASE DEVELOPMENT BSC (Hons) COMPUTING WITH INFORMATION MANAGEMENT BSC (Hons) SPEECH & LANGUAGE THERAPY BA MUSIC PRODUCTION & ENGINEERING (TOP UP) BA (Hons) ECONOMICS BSC (Hons) MARKETING MANAGEMENT UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE UNIVERSITY OF GLOUCESTERSHIRE QUEEN MARGARET UNIVERSITY QUEEN MARGARET UNIVERISTY QUEEN MARGARET UNIVERISTY QUEEN MARGARET UNIVERISTY QUEEN MARGARET UNIVERISTY ROEHAMPTON UNIVERSITY ROEHAMPTON UNIVERSITY ROEHAMPTON UNIVERSITY ROEHAMPTON UNIVERSITY UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF WALES UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE 27

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ 1. «Μεσογειακό Κολλέγιο -Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρία Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ 1. «Μεσογειακό Κολλέγιο -Εκπαιδευτική Ανώνυμη Εταιρία Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με διακριτικό τίτλο «MEDITERRANEAN COLLEGE» (Αθήνα).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject. University of Central Lancashire

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject. University of Central Lancashire Education Services Taught UK postgraduate courses Greek Representatives British Institution Subject AAS College 9 Lassani & 62 Mitropoleos Streets 546 22 Thessaloniki Tel: 2310 234 805 Fax: 2310 233 690

Διαβάστε περισσότερα

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject

Education Services. Taught UK postgraduate courses. Greek Representatives British Institution Subject Education Services Taught UK postgraduate courses Greek Representatives British Institution Subject AAS College 9 Lassani & 62 Mitropoleos Streets 546 22 Thessaloniki Tel: 2310 234 805 Fax: 2310 233 690

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor)

Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor) Mediterranean College Προπτυχιακά προγράμματα (Bachelor BSc Mechanical Engineering (http://www.medcollege.edu.gr/ypopshfioi- foithtes/bachelor- s/sxolh- mhxanikwn/bsc- hons- mechanical- engineering Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος A Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 A A1 Τίτλοι Σπουδών του Πανεπιστημίου Βασικές Αρχές A1.1 Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τους κύριους τίτλους σπουδών που αναφέρονται στην παράγραφο Α2. Ενδέχεται να προστεθούν και άλλοι τίτλοι κατόπιν έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο/η απόφοιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΗΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ O ΟΜΗΡΟΣ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ιδρύματα ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1946 στην Αθήνα και έκτοτε καθιερώθηκε ως πρότυπο ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης

Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης Επιστήµες ιοίκησης & Οικονοµίας Πτυχιακές Σπουδές (Bachelors) Πληροφορική Mεταπτυχιακές Σπουδές (Masters) Ψυχολογία Executive MBA Σπούδασε σε ένα από τα 20 καλύτερα πανεπιστήµια της Ευρώπης H επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ERASMUS», Δράση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ERASMUS», Δράση ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ Πίνακας D Τομείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ISCED97) ISCED CODE Description 0 General Programmes 01 Basic/broad, general programmes 010 Basic/broad, general programmes 1010 Basic programmes 1011 Broad,

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα

Κολλέγια. Ως κολλέγια έχουν οριστεί εκείνα τα ανεξάρτητα 127 Κολλέγια Μια νέα δυνατότητα επιλογής παρέχεται στους Έλληνες σπουδαστές με τη λειτουργία των κολλεγίων που προσφέρουν κυρίως ευρωπαϊκές πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα. Ως κολλέγια έχουν οριστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2006 Ονομασία Τόπος Προσφερόμενα Διπλώματα Τμήματα/ Γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα Marios Πανεπιστήμιο / Brunel University London Επώνυμο Angelides E-mail Marios.Angelides@brun el.ac.uk Electronic and Computer Engineering Βαθμίδα Professor Επιστημονική Περιοχή Multimedia Content

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3411 Οι διάφορες μετρήσεις οργανισμών και ιδρυμάτων απασχόλησης έχουν δείξει ότι η εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Γιατί να σπουδάσετε στο Ηνωμένο Βασίλειο; ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ - Undergraduate Bachelor Degrees Το Ηνωμένο Βασίλειο με την άριστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Πρεσβεία Ολλανδίας 9-11-2015 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Προπτυχιακές Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE SHIPPING & BUSINESS EDUCATION. H ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ SBE Στόχος και ακρογωνιαίος λίθος της εισήγησης μας είναι η ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της παρεχόμενης στην Ελλάδα ναυτιλιακής και

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 17-4-2013 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland

Καλώς Ήρθατε. Μάρθα Τριανταφύλλου. 28 mei 2012. Study in Holland Καλώς Ήρθατε Μάρθα Τριανταφύλλου 28 mei 2012 Study in Holland Ολλανδία ή Κάτω Χώρες; Μικρή χώρα Ελλάδα: 3,2 x Ολλανδία) Σύνορα με Βόρεια Θάλασσα, Γερμανία, Βέλγιο Πρωτεύουσα: Amsterdam (+780.000) 28 mei

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αριθμός 197 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 1S 1(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor s Degrees. www.unic.ac.cy. Πτυχιακά Προγράμματα στη Διοίκηση

Bachelor s Degrees. www.unic.ac.cy. Πτυχιακά Προγράμματα στη Διοίκηση Bachelor s Degrees www.unic.ac.cy Πτυχιακά Προγράμματα στη Διοίκηση Νέες και καθιερωμένες 9 Επιλογές Κατεύθυνσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Η Διοίκηση αποτελεί κεντρικό οργανωτικό συστατικό κάθε επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Study in Holland: open to international minds

Study in Holland: open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 1-12-2014 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE

Σπουδέςστη Αγγλίακαι. καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΜεταπτυχιακέςΣπουδές Σπουδέςστη Αγγλίακαι καιαµερική ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ GMAT,IELTS,TOEFL,GRE ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ph.D. ΣΠΟΥ ΕΣ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Πολλά Πανεπιστήµια έχουν σχολές Business and Management

Διαβάστε περισσότερα

open to international minds

open to international minds Study in Holland: open to international minds Μάρθα Τριανταφύλλου Μορφωτική Ακόλουθος Πρεσβεία Ολλανδίας 20-1-2014 Περιεχόμενα 1. Ολλανδία 2. Γιατί σπουδές στην Ολλανδία; 3. Μεταπτυχιακές σπουδές 4. Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία

Βασικό Πτυχίο Μεταπτυχιακό Επαγγελµατική Εµπειρία Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αγγελική Πουλυµενάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στα Πληροφοριακά Συστήµατα Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης : Επιχειρηματικότητα. Ανθρώπινοι Πόροι και Ανάπτυξη Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS 2015-2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝEΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology. Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα 2014 Information Communication Technology Γιάννος Μυλωνάς ΕΕΠ, Πληροφορική Πανεπιστήμιο Κύπρου Στόχοι!! Να σας βοηθήσουμε να προετοιμαστείτε καλύτερα για την μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας!

Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! Γνωρίστε τους Αργοναύτες μας! 1 Μάρτιος 2014 Ιούλιος 2014 O Νίκος Χατζηλιασή είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η Ευτυχία

Διαβάστε περισσότερα

MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES

MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES Προγράμματα σπουδών Τομέα Συμβουλευτικής: Μεταπτυχιακή Πιστοποίηση στη Συνθετική Συμβουλευτική Advanced Professional Diploma in Integrative Counselling http://www.medcollege.edu.gr/ypopshfioi-

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS Fields of Education & Training

ERASMUS Fields of Education & Training Οι κωδικοί ISCED που καταγράφουν τα πεδία εκπαίδευσης και κατάρτισης χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά στα έγγραφα ERASMUS για να χαρακτηρίσουν την κινητικότητα. Χρησιμοποιούνται επίσης στο λογισμικό διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright

Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ FULBRIGHT Νικόλαος Τουρίδης Εκπαιδευτικός Σύμβουλος/ Υπεύθυνος Αμερικανικού Προγράμματος Ίδρυμα Fulbright ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ίδρυμα Fulbright Σύντομη ιστορία του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2011 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Πανεπιστήμιο ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 43 BATH UNIVERSITY ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42 IMPERIAL COLLEGE ΒΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 42 WARWICK UNIVERSITY ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα Πληροφορικής: Προοπτικές και Προκλήσεις. Πανίκος Μασούρας Γραμματέας Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής

Επαγγέλματα Πληροφορικής: Προοπτικές και Προκλήσεις. Πανίκος Μασούρας Γραμματέας Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής Επαγγέλματα Πληροφορικής: Προοπτικές και Προκλήσεις Πανίκος Μασούρας Γραμματέας Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής Σταδιοδρομία & Επιχειρηματικότητα http://www.businessinsider.com.a u/be-a-software-programmer-nota-doctor-2014-2

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΚΩΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΟΥΩΝ ΕΙΕΟ ΣΟΥΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (MΗΝΕΣ) 1 University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.16 15:48:32 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒΑΞ465ΦΘΘ-Ψ5Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

www.start1.gr Κατάλογος Ειδικοτήτων & Σεμιναρίων Οι Ειδικότητες & τα Σεμινάρια του καταλόγου μας γίνονται και Εξ αποστάσεως

www.start1.gr Κατάλογος Ειδικοτήτων & Σεμιναρίων Οι Ειδικότητες & τα Σεμινάρια του καταλόγου μας γίνονται και Εξ αποστάσεως 1 www.start1.gr Κατάλογος Ειδικοτήτων & Σεμιναρίων 2015 Οι Ειδικότητες & τα Σεμινάρια του καταλόγου μας γίνονται και Εξ αποστάσεως Virtual Class Distance Learning Με πλατφόρμες εκπαίδευσης τελευταίας τεχνολογίας..

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index

MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY. Back to Index MESOYIOS COLLEGE ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016 WISDOM CREATIVITY PERFECTION GLORY 1 Οι πληροφορίες που αναφέρονται σ αυτό τον Οδηγό Σπουδών έχουν σχέση με τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται κατά το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης

Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Δρ. Ιωάννης Μαρκασιώτης Business Analyst Υπηκοότητα: Ελληνική Πόλη Κατοικίας: Καλλιθέα - Αθήνα Έτος Γέννησης: 1960 E-mail: markasiotis@intralot.com Τηλ.: 6937249 359 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ. Introduction to Political Theories 4 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ European Political History ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Economic Analysis and European Institutions

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas

Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas Future Business School Λίστα Σεμιναρίων - Diplomas Σεμινάρια Πληροφορικής WINDOWS OFFICE Windows - Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία Κειμένου με το MS Word Επεξεργασία Υπολογιστικών Φύλλων με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ Αριθμός 452 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 151(Ι) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση Πτυχίων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών

Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Περιγραφή εκπαιδευτικών συστηµάτων Ναυτικών Ακαδηµιών άλλων χωρών Τα υφιστάµενα συστήµατα εκπαίδευσης στις Ναυτικές Ακαδηµίες των άλλων χωρών, είναι ως ακολούθως: α. Στο Βέλγιο υπάρχει η διακλαδική Στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».... 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ & ΑΡΝΓΛΥΠΗΑ XC 1700 LIFE COACHING:Εήζε ηε Εσή πνπ Θέιεηο! Ρδσξηδίλα Ππέληδνπ 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4 6 170 ΛΔΝ XP 0123 ΝΟΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΔΗΝΡΖΡΑ ΠΡΗΠ ΓΗΑΞΟΝΠΥΞΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ Ονύια Ξαπαζένπ

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

BILLING ADMINISTRATOR

BILLING ADMINISTRATOR BILLING ADMINISTRATOR Περιγραφή: RESOLVE BILLING ISSUES WITH CUSTOMERS, COMPUTER LITERACY,STRONG LEADERRSHIP AND ORGANISATIONAL SKILLS,ENGLISH AND GREEK LANGUAGE, Please note that copy of the letter and

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση

Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση Συµεών. Ρετάλης & Kων/νος Σιασσιάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2009 ΛΙΣΤΑ ΕΚΘΕΤΩΝ ALPINE CENTER - THE SWISS BUSINESS SCHOOL FOR HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT EDUCATION IN GREECE

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2009 ΛΙΣΤΑ ΕΚΘΕΤΩΝ ALPINE CENTER - THE SWISS BUSINESS SCHOOL FOR HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT EDUCATION IN GREECE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2009 ΛΙΣΤΑ ΕΚΘΕΤΩΝ LEVEL D-ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΘΕΤΗΣ 3S BOARDS & SKIS ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ALPINE CENTER

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ:

ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ, ΤΝΔΓΡΙΑ, ΔΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΛΠ, ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΔΛΑΒΑ ΜΔΡΟ: 2009: «CERN workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI6)», 17-19 June 2009, CERN, Geneva. «Νέερ Σεσνολογίερ και Βιβλιοθήκερ», 12 Ιοςνίος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2014 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή

Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Ελβετικό Business School Διεθνώς Αναγνωρισμένο Φοίτηση εξ ολοκλήρου στην Αθήνα Part - Time, κατάλληλο για στελέχη Ελκυστική Τιμή Το UGSM- Monarch Business School: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Βιογραφικό. Εργασιακή Εμπειρία Ιουν. 2002 Σήμερα Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Entersoft Α.Ε. Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα σελ. 1 / 5 Βιογραφικό, MSc, DIC Ημ. Γέννησης: 09 /05/ 1967 Εκπαίδευση 1992 Master of Science in Foundations of Advanced Information Technologies, Imperial College of Science, Technology and Medicine, University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία

ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία ΟΙ µεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη Βρετανία Η Μ. Βρετανία έχει το µεγαλύτερο αριθµό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου µεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987 προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης

Prof. Maria Tzani. M.A. Στυλιανή Δασκαλάκη. M.A. Αριστείδης Κοσιονίδης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 17.30 18.00 Τετάρτη 28-Jul Έναρξη Θερινού Σχολείου Prof. Maria Tzani Prof. Maria Tzani 18.15- Εργασίες 18.30 φοιτητών 19.00 19.00-1 9.00- - 10.00 Εργασίες φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών.

Times και Guardian στα top 20 αποδέχτηκαν τους αποφοίτους. μας με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19+ και σπουδών. 3 μαθητές μας εξασφάλισαν ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΣ στην πρώτη επιλογή τους μέσα από τη διαδικασία των Παγκύπριων Εξετάσεων. 10 μαθητές μας εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω από 19 στις Παγκύπριες εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - City University of New York, MBA, 1977. - San Francisco State University, BA, Λογιστική, 1974. Κωνσταντίνος Κάντζος, Ph.D Σπάρτης 30A, Γλυφάδα 16675 Τηλ. 210 9634926 6944 722 882 Email: ckantzos@teipir.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές: - University of Wales, Ph.D, Λογιστική, Χρηματοοικονομική 1991.

Διαβάστε περισσότερα