ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο Σκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ΣΔΦ, ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Αζήλα 2012

2 3. Άξα, ε πξνζηαζία ηνπ γεσινγηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ, αλαθέξεηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελώλ επηπηώζεσλ από ηελ θαηαζθεπή (άκεζα ε έκκεζα, π.ρ. απεηιή ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο, απεηιή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ππόζηαζεο,θιπ). ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ 1.Σν γεσινγηθό πεξηβάιινλ γεληθά κεηαβάιιεηαη αξγά, θάησ από ηελ ζύλζεηε θαη αζξνηζηηθή δξάζε δηαθόξσλ θπζηθώλ παξαγόλησλ, όπσο ε απνζάζξσζε, ε δηάβξσζε, ηα θπζηθά θαηαζηξνθηθά θαηλόκελα (ζεηζκνί, θαηνιηζζήζεηο, πιεκκύξεο) θιπ. 2. ηε ζέζε θαηαζθεπήο όκσο ελόο ηερληθνύ έξγνπ ε κεηαβνιή γίλεηαη κε δηαθνξεηηθό ξπζκό. Η όπνηα επηηάρπλζε, επηβξάδπλζε ή θαη πξνζσξηλή αλαθνπή ηεο θπζηνινγηθήο εμέιημεο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ην ζρεδηαζκό, κειέηε θαη θαηαζθεπή ελόο ηερληθνύ έξγνπ γηα πξόιεςε ησλ επηπηώζεσλ θαη απηό απνηειεί κέξνο ηεο επζύλεο ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο (ΔΠΔΜΒΑΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ).

3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΩΛΟΓΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΟΤ). α. Δπηπηώζεηο κηαο κεγάιεο θαηνιίζζεζεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή π.ρ. Μηθξό Υσξηό Δπξπηαλίαο

4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΩΛΟΓΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΟΤ). β. Ζ θαηαζηξνθή κεγάινπ θξάγκαηνο, όπσο π.ρ. απηή ηνπ θξάγκαηνο Vajont ιόγσ θαηνιίζζεζεο. Σνμσηό θξάγκα. Ζ αζηνρία ηνπ νθεηιόηαλ ζε θαηνιίζζεζε πξαλνύο ηνπ ηακηεπηήξα. Αζβεζηνιηζηθή κάδα όγθνπ 240*106m3 θαηέπεζε ζηνλ ηακηεπηήξα θαη δεκηνύξγεζε θύκα ύςνπο 100m πνπ ππεξέβε ην θξάγκα, ρσξίο λα ην θαηαζηξέςεη, θαηαθιύδνληαο βηαίσο ηελ πόιε Longarone. Απώιεηεο:πεξίπνπ 2100 λεθξνί

5 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΩΛΟΓΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΟΤ). γ. Αθόκα ζεκαληηθά είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο πνπ πξνθάιεζε ε θαηνιίζζεζε ζηελ πεξηνρή ηεο Μαιαθάζαο ζην γξακκηθό έξγν ηεο Δ.Ο. Αζελώλ Λακίαο, αιιά θαη απηά πνπ πξνθάιεζε παιαηόηεξα ε κεγάιε θαηνιίζζεζε ηεο Παλαγνπνύιαο ζηελ Δζληθή νδό Κνξίλζνπ-Παηξώλ. Μαλακάςα Παναγοποφλα

6 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΩΛΟΓΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΟΤ). δ. Δπηπιένλ λσπέο είλαη αθόκα νη επηπηώζεηο ηνπ ζεηζκνύ ηνπ 1999 ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Αζελώλ. Καταρρεφςεισ οικοδομών ςτθν περιοχι του Μενιδίου

7 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΩΛΟΓΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΟΤ). ε. Σέινο, αο κελ μερλάκε, ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί θάζε ρεηκώλα ε δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ρσξηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ιόγσ θαηνιηζζήζεσλ, όπσο ζηνπο νδηθνύο άμνλεο επηθνηλσλίαο ρσξηώλ ηεο Γ. Διιάδαο (π.ρ Δπξπηαλία, Ήπεηξνο θιπ). Αςτοχίεσ πρανών ςτθν περιοχι τθσ Ευρυτανίασ

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΔΠΗΠΣΩΔΗ: ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Μεγάισλ Φξαγκάησλ, από ηα κεγάια θξάγκαηα ηεο πεξηόδνπ , ελελήληα θαηαζηξάθεθαλ θαη δηαθόζηα παξνπζίαζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ιόγσ θπξίσο γεσινγηθώλ αηηίσλ Παξαδείγκαηα ηεηνησλ αζηνρηώλ δηεζλώο, ηα θξάγκαηα Vayont Ιηαιίαο, Malpasset Γαιιίαο, Πεξδίθθα Διιάδαο Αλάινγεο αζηνρίεο ζεκεηώζεθαλ ζε άιια ηερληθά έξγα ιόγσ πησρνύ ζρεδηαζκνύ θαη θαθήο ζεκειίσζεο είηε από θπζηθά αίηηα (θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνί, πιεκκύξεο) είηε από αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο Άιια έξγα νπσο ε ζήξαγγα Seikan Ιαπσλίαο, πύξγνο Πίδαο Ιηαιίαο Έξγα όπσο, ζεξκνππξεληθνί ζηαζκνί, ρώξνη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ, πεγώλ ελέξγεηαο απαηηνύλ πιήξε θαηαλόεζε ησλ γεσινγηθώλ πιεξνθνξηώλ Γεληθά ζνβαξέο αζηνρίεο κε πιηθέο δεκηέο θαη αλζξώπηλα ζύκαηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο.

9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 έλαο λένο θιάδνο ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΑΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ Απν ηελ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Σα ιαηνκεία νξπρεία- κεηαιιεία: ηα πξώηα θνηλά πεδία έξεπλαο γεσιόγνπ θαη κεραληθνύ Σα απνηειέζκαηα ζπλεξγαζίαο: απνγνεηεπηηθά αθνύ απνπζίαδε ε θνηλή γιώζζα

10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ο ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΔΩΛΟΓΙΑ: ν θιάδνο εθείλνο ηεο γεσινγηθήο επηζηήκεο πνπ δηαζθαιίδεη όηη νη γεσινγηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ηερληθώλ έξγσλ, έρνπλ επηζεκαλζεί, έρνπλ θαηάιιεια δηαζαθεληζζεί θαη έρνπλ ζαθώο δηαηππσζεί γηα ζσζηή ρξήζε ζηε κεραληθή πξαθηηθή.

11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ο ΚΟΠΟ ΣΖ πκβνιή ζηελ νκαδνπνίεζε θαη ηαμηλόκεζε δηαθόξσλ γεσινγηθώλ ελνηήησλ κε θνηλνύο ηερληθνγεσινγηθνύο ραξαθηήξεο πκβνιή ζηελ αζθαιή, νηθνλνκηθή θαη νξζνινγηθή θαηαζθεπή ησλ πάζεο θύζεσο ηερληθώλ έξγσλ, πκβνιή ζηελ θαιή ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ έξγσλ, αλαγλσξίδνληαο ηνπο θηλδύλνπο αζηνρηώλ πξνηείλνληαο θαηάιιεια κέηξα αληηκεηώπηζεο

12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ Η γλώζε ησλ ηερληθνγεσινγηθώλ ραξαθηήξσλ ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο, Η πξόγλσζε θαη απνθπγή θαηαζηξνθώλ, Η πξόβιεςε αιιαγώλ ζην ρώξν από ηηο ηερληθέο εξγαζίεο (δηακόξθσζε ηειηθήο γεσκεραληθήο ζπκπεξηθνξάο εδάθνπο ζεκειίσζεο, Η γλώζε ησλ ζπλζεθώλ αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο ζεκειίσζεο-θαηαζθεπήο, ζε νηθνλνκηθόηεξε θαη αζθαιέζηεξε βάζε, Η ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή αιιά θαη ιεηηνπξγία ησλ ηερληθώλ έξγσλ, Η ζύληαμε ηερληθνγεσινγηθώλ γεσηερληθώλ ραξηώλ.

13 Απόιεςε ζηνηρείσλ (θπζηθώλ θαη κεραληθώλ ηδηνηήησλ) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ηερληθή αμηνιόγεζε ηνπ ππεδάθνπο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνο θαηαζθεπή έξγνπ. θνπόο ησλ εξεπλώλ είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ γεσηερληθνύ πξνζνκνηώκαηνο (κεραληζκνύ ζπκπεξηθνξάο) θαη σλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ησλ κειεηώλ Δδαθνκεραληθήο ή/θαη Βξαρνκεραληθήο γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εδαθηθώλ θαη βξαρσδώλ καδώλ ππό ηελ επίδξαζε εμσηεξηθώλ θνξηίσλ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΟΠΟ ΓΔΩΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΤΠΔΓΑΦΟΤ Πξνζδηνξηζκόο ηνπ γεσινγηθνύ πξνζνκνίσκαηνο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο κε ηελ πιήξε δηεξεύλεζε ησλ γεσινγηθώλ, γεσκνξθνινγηθώλ, ηεθηνληθώλ, πδξνγεσινγηθώλ θαη ηερληθώλ γεσινγηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ην πξνο θαηαζθεπή έξγν. ΚΟΠΟ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ (ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ / ΒΡΑΥΟΜΖΥΑΝΗΚΖ) ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΤΠΔΓΑΦΟΤ

14 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Οη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ δηαθνξώλ ζηαδίσλ κειεηώλ νπνηνπδήπνηε ηερληθνύ έξγνπ θνπόο ηεο γεσινγηθήο έξεπλαο θαη κειέηεο είλαη ε πιήξεο δηεξεύλεζε ησλ γεσινγηθώλ, γεσκνξθνινγηώλ, ηεθηνληθώλ, πδξνγεσινγηώλ θαη ηερληθνγεσινγηθσλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη πνπ επεξεάδνπλ ην πξνο θαηαζθεπή έξγν. πγθεληξώλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην έδαθνο θαη ην γεσπεξηβαιινλ ηνπ, ηηο επεμεξγάδεηαη θαηάιιεια θαη ηηο «κεηαθξάδεη» γηα ηα έξγα ηνπ Μεραληθνύ

15 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα κειεηε ηερληθεο γεσινγίαο πγθέληξσζε θαη αμηνιόγεζε ππαξρόλησλ γεσινγηθώλ ηερληθνγεσινγηθσλ, πδξνγεσινγηθσλ, ζεηζκνινγηθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ Μαθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ γεσινγηθώλ ελνηήησλ ( ηύπνο πεηξώκαηνο, όξηα, ζηξσκαηνγξαθηθε ζεζε, ηεθηνληθή δνκή) κε επηηόπνπ έξεπλεο ππαίζξνπ (ραξηνγξαθήζεηο, κεηξήζεηο θιπ) Δξκελεία αεξνθσηνγξαθηώλ, δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ, αλ ππάξρνπλ Δμέηαζε θαη πεξηγξαθή ησλ γεσκνξθνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο

16 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα κειεηε ηερληθεο γεσινγίαο Δμέηαζε θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ηερληθνγεσινγηθσλ ραξαθηήξσλ ησλ ιηζνινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ, όπσο ζπλεθηηθόηεηα, έθηαζε θαη βαζκόο απνζάζξσζεο θαη εμαιινίσζεο, βαζκόο θεξκαηηζκνύ, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή, ζεηζκηθή επηθηλδπλόηεηα γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαζώο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο έθηαζεο θαη ηνπ ηύπνπ ησλ κεηαθηλήζεσλ πξαλώλ θαη θιηηπσλ. Σερληθή πεξηγξαθή ησλ αζπλεπεηώλ, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία αζπλερεησλ. Καηαηάμεηο βξαρνκαδαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλώο γλσζηά ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο (RMR, Q, GSI θα) Δμέηαζε ηεο πδξνγεσινγηθεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ηεο δηαθύκαλζεο ηεο ζηάζκεο ησλ ππόγεησλ λεξώλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ κε ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ηελ εθζθαθή πξαλώλ, ηε δηάλνημε ζεξάγγσλ

17 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα κειεηε ηερληθεο γεσινγίαο Δληνπηζκόο θαηάιιεισλ ζέζεσλ γηα ηελ ιήςε δαλείσλ πιηθώλ θαη ζέζεσλ απνζεζηνζαιακσλ ύληαμε γεσινγηθώλ θαη άιισλ ζεκαηηθώλ ραξηώλ, ηνκώλ, θαη δηαγξακκάησλ. Παξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθώλ θσηνγξαθηώλ ύληαμε ηνπ ηεύρνπο ηεο γεσινγηθήο κειέηεο

18 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΔΩΛΟΓΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΓΔΩΛΟΓΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΟΓΔΩΛΟΓΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Θεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ (πρ. γέθπξεο) Φξαγκάησλ θαη ησλ ηακηεπηήξσλ ηνπο Ληκλνδεμακελώλ πγθνηλσληαθώλ έξγσλ (νδηθνί θαη ζηδεξνδξνκηθνί άμνλεο, αεξνδξόκηα θιπ) εξάγγσλ θαη γεληθώο ππόγεησλ έξγσλ Ληκεληθώλ έξγσλ Οξπγκάησλ Δπηρσκάησλ ΤΓΡΟΓΔΩΛΟΓΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΜΔΛΔΣΔ ΓΔΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΗ

19 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ηελ πεξίπησζε ησλ πεξηζζόηεξσλ ηερληθώλ έξγσλ γεσηερληθή κειέηε εξεπλά ηηο γεσηερληθέο θαη ζεηζκνηεθηνληθέο ζπλζήθεο, πξνζπαζώληαο λα εθκεδελίζεη ηα όξηα ηεο «γεσινγηθήο αβεβαηόηεηαο» ηεο ππόςε πεξηνρήο. ηνλ αζηηθό ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, ε γεσηερληθή έξεπλα είλαη εθείλε πνπ ζα δώζεη, βάζεη ησλ ζπλζεθώλ ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο, ηα αζθαιή θαη νξζνινγηθά όξηα ησλ δηαθόξσλ δσλώλ (βηνκεραληθήο, νηθηζηηθήο θιπ.). ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ γεσινγηθνύ πεξηβάιινληνο, πάιη ε Σερληθή Γεσινγία είλαη εθείλε πνπ αλακέλεηαη λα δώζεη ζσζηέο πιεξνθνξίεο θαη επνκέλσο νηθνλνκηθέο θαη αζθαιείο ιύζεηο γηα ην ζθνπό απηό.

20 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ Οη βαζηθέο γεσηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ επηδηώθνληαη ζηα πιαίζηα κηαο γεσηερληθήο έξεπλαο αθνξνύλ ζηε δηεξεύλεζε: α) ηεο θαηαλνκήο ηεο αληνρήο, ηεο πδξνπεξαηόηεηαο, ηεο ηθαλόηεηαο ζε παξακόξθσζε θαη ρεκηθή ζηαζεξόηεηα ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο, β) ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ (ζηάζκε, ξνή, ηδηόηεηεο, θιπ), γ) ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλσλ (θαηνιηζζεηηθέο ηάζεηο, ζεηζκηθή επηθηλδπλόηεηα, θιπ) θαη, δ) ησλ πηζαλά πιεζηέζηεξσλ ζέζεσλ δαλεηνδόηεζεο πιηθώλ, ζε πεξίπησζε ηερληθώλ έξγσλ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο.

21 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΦΑΔΗ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΑΗΡΔΘΔΗ ΜΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΊΝΑΗ ΟΗ ΔΞΖ: Α Φάζε δπλαηόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο, Β Πξνθαηαξθηηθή θάζε ζρεδηαζκνύ, Γ Σειηθή θάζε ζρεδηαζκνύ, Γ Φάζε θαηαζθεπήο, Δ Μεηαθαηαζθεπαζηηθή θάζε (ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο),

22 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΦΑΔΗ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΑΗΡΔΘΔΗ ΜΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΊΝΑΗ ΟΗ ΔΞΖ: Α Φάζε δπλαηόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο Δίλαη αλαγθαία όπνπ: Γελ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθά θαη επαξθή ζηνηρεία ζε πξώηε δηεξεύλεζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (π.ρ. πεξηνρή αλαμηνπνίεηε) ή ηελ πεξίπησζε πνιύ κεγάισλ θαη ζεκαληηθώλ έξγσλ. Έηζη, δηαπηζηώλεηαη αλ ππάξρνπλ ζνβαξά γεσηερληθά πξνβιήκαηα (π.ρ. δύζθνινη ζρεκαηηζκνί επηξξεπείο ζε θαζηδήζεηο ή θαη εδαθηθέο ππνρσξήζεηο, αζηαζή πξαλή,ελεξγά ξήγκαηα, θιπ). πλεπώο κπνξεί λα πεξηιάβεη δξαζηεξηόηεηεο, πέξα από απηέο ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ, θαη κεξηθέο από ηα ζηάδηα δεύηεξν θαη ηξίην. Η θάζε είλαη ζεκαληηθή γηα νξηζηηθή απόθαζε ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ ππόςε ρώξν ή κεηαθνξάο ηνπ ζε άιιε αζθαιέζηεξε. Σέινο, αλ ε απόθαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ ζηε ζέζε νξηζηηθνπνηεζεί, ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαιή δηάξζξσζε ησλ ππνινίπσλ θάζεσλ ηεο έξεπλαο

23 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΦΑΔΗ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΑΗΡΔΘΔΗ ΜΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΊΝΑΗ ΟΗ ΔΞΖ: Β Ζ πξνθαηαξθηηθή θάζε ζρεδηαζκνύ, ε νπνία δηεξεπλά: ηηο ηερληθνγεσινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, ηελ γεσηερληθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζρεκαηηζκώλ, ηελ εθηίκεζε ησλ επηθίλδπλσλ ζπλζεθώλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη, ρξεζηκνπνηνύληαη: (α) ζηε δηαρείξηζε ηεο επζηάζεηαο ησλ πξαλώλ, (β) ζηνλ έιεγρν ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ, (γ) ζηελ επηινγή ηνπ ηξόπνπ ζεκειίσζεο (δ) ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηήξημεο,αιιά θαη ζηελ απνθπγή εδαθηθώλ ππνρσξήζεσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ππόγεησλ έξγσλ

24 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΦΑΔΗ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΑΗΡΔΘΔΗ ΜΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΊΝΑΗ ΟΗ ΔΞΖ: Γ Ζ ηειηθή θάζε ζρεδηαζκνύ Δίλαη αλαγθαία ζε πεξηπηώζεηο δύζθνιώλ εδαθώλ ζεκειίσζεο. Δθεί, ε ζπγθεθξηκέλε θάζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επηινγή θαηαιιειόηεξεο ζέζεο ή ζηε κεηαβνιή ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ, πνπ ηα ζπγθεληξώλεη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δεύηεξνπ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ ζηαδίνπ.

25 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΦΑΔΗ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΑΗΡΔΘΔΗ ΜΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΊΝΑΗ ΟΗ ΔΞΖ: Γ Ζ θάζε θαηαζθεπήο Καη απηήλ κπνξεί λα αληηκεησπηζηνύλ πξνβιήκαηα πνπ δελ είραλ αληηκεησπηζηεί ζηηο πξνεγνύκελεο θάζεηο θαη ηα νπνία κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ζπλζήθεο βαζηώλ εθζθαθώλ ή ζεκειηώζεσλ. Δπηπιένλ νη θαηαζθεπέο πνπ πεξηιακβάλεη ε θάζε απηή όπσο επηρώκαηα, ππόγεηεο θαηαζθεπέο θιπ απαηηνύλ θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζην πέκπην ζηάδην δειαδή παξαθνινύζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηώλ, όπσο θαζηδήζεσλ, εδαθηθώλ ππνρσξήζεσλ θιπ. Δ Ζ κεηαθαηαζθεπαζηηθή θάζε Δίλαη ε θάζε πνπ ελζσκαηώλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπώλ. Οη κεηξήζεηο απηέο νδεγνύλ ζε έλα πνιύ εθηεηακέλν ζύζηεκα ελεκέξσζεο ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, πνπ βνεζά ζηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηαζθεπή παξόκνησλ έξγσλ κειινληηθά

26 Δμεηδηθεπκέλεο ζεκειηώζεηο γεθπξώλ, όπσο παζζαινζεκειηώζεηο, θξέαηα, κηθξνπαζζάινπο θιπ. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΑΦΟΡΟΤΝ ηελ επζηάζεηα πξαλώλ νξπγκάησλ, ζε βξαρώδεηο ή εδαθηθνύο ζρεκαηηζκνύο, κε ιύζεηο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ή δηαζηαζηνινγνύλ κεζόδνπο ππνζηήξημεο κε αγθπξώζεηο (απιέο ή πξνεληεηακέλεο), εδαθνειώζεηο ή θαηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ αληηζηήξημεο. ε πςειά επηρώκαηα, ζπκβαηηθά ή νπιηζκέλα κε γεσζπλζεηηθά, δεκηνπξγώληαο θαλνληζηηθό πιαίζην κειεηώλ νπιηζκέλσλ επηρσκάησλ ε επηρώκαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θαζηδήζεσλ ζε πεξηνρέο κε δπζκελείο ζπλζήθεο ζεκειίσζεο ηελ απνθαηάζηαζε ζηαζεξνπνίεζε θαηνιηζζήζεσλ κε ηερληθά έξγα αληηζηήξημεο (π.ρ. παζζαιόηνηρνη), κε απνζηξαγγηζηηθά κέηξα απνθόξηηζεο, θαζώο θαη κε ηξνπνπνίεζε γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ νιηζζεκέλσλ πεξηνρώλ.

27 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΓΡΑΜΜΗΚΑ ΔΡΓΑ Γεληθά η ένηαξη ενόρ ηεσνικού έπγος θα επηπεάζει ηο θςζικό και ανθπωπογενέρ πεπιβάλλον, κςπίωρ ζηη διάπκεια ηηρ καηαζκεςήρ, αλλά και ζηη διάπκεια ηηρ λειηοςπγίαρ ηος. Έηζη πξέπεη λα δηεξεπλώληαη νη επηπηώζεηο ηνπ έξγνπ, ζε θύξηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο όπσο: ζηε κνξθνινγία θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, ζην έδαθνο ηεο πεξηνρήο, ζηα επηθαλεηαθά λεξά, ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα, ζηε ρισξίδα θαη παλίδα, ζηελ αηκόζθαηξα, ζην αθνπζηηθό πεξηβάιινλ, ζηα δίθηπα θαη ηηο ρξήζεηο ηεο γεο, ζηελ νηθνλνκία, ζηελ παξαγσγή, ζηελ θνηλσλία.

28 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΤΝΖΘΔΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΤΠΔΓΑΦΟΤ ΔΗΝΑΗ Δξεπλεηηθέο Γεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο Δξεπλεηηθέο ζηνέο Δξεπλεηηθά ζθάκαηα Γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο Δηδηθέο επί ηόπνπ θαηαγξαθέο ζε γεσηξήζεηο Eπί ηόπνπ δνθηκέο Δξγαζηεξηαθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο

29 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΩΝ ΤΝΗΘΕΣΕΡΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΤ ΤΠΕΔΑΦΟΤ (ΧΩΡΙ ΚΛΙΜΑΚΑ)

30 ΔΡΔΤΝΔ ΤΠΔΓΑΦΟΤ Βαζηθόο ζθνπόο ζηελ έξεπλα ππεδάθνπο είλαη ε γλώζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο,ζε έθηαζε θαη ζε βάζνο ησλ γεσινγηθώλ ραξαθηήξσλ ζηελ πεξηνρή πνπ γίλεηαη ε έξεπλα. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηαπηζηώλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζρεκαηηζκώλ γίλεηαη κέζσ ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηνπο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη: είηε κε ρξήζε απιώλ κεραληθώλ κέζσλ (πρ. εθζθαθείο), όπνπ όκσο πεξηνξίδεηαη ζην βάζνο πνπ κπνξεί λα ζθάςεη ν βξαρίνλαο ηνπ εθζθαθέα, είηε κε ρξήζε εηδηθώλ κεραλεκάησλ, πνπ νλνκάδνληαη γεσηξύπαλα θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εμνξύμνπλ δείγκαηα, εδαθηθά ή θαη βξαρώδε, ζε πνιύ κεγαιύηεξα βάζε

31 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ Οη γεσηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο σο αθνινύζσο: Ωο πξνο ην βάζνο ηνπο: ζε αβαζείο κε κέγηζην βάζνο ηα 500m. To γεσηξύπαλν έρεη ζπλήζσο ηζρύ πνπ θπκαίλεηαη από 50 έσο 150HP. ζε βαζηέο κε κέγηζην βάζνο ηα 4000m. To γεσηξύπαλν έρεη ζπλήζσο ηζρύ πνπ θπκαίλεηαη από 1000 έσο 2000HP. θαη ζε πνιύ βαζηέο κε βάζνο πνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαη ηα 7000m. To γεσηξύπαλν έρεη ζπλήζσο ηζρύ πνπ ππεξβαίλεη ηνπο 2000HP.

32 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ Οη γεσηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο σο αθνινύζσο: Ωο πξνο ηνλ ζθνπό ηνπο: ζε δεηγκαηνιεπηηθέο εξεπλεηηθέο πνπ αλ γίλνληαη ζηα πιαίζηα γεσηερληθήοέξεπλαο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκό ηεο ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ ή ηα κέηξα ππνζηήξημεο κεηώπνπ θαηνξνθήο ζεξάγγσλ, ελώ αλ γίλνληαη ζηα πιαίζηα κεηαιιεπηηθήο έξεπλαο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο έθηαζεο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ. ζε παξαγσγηθέο κε ζηόρν ηελ εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ζε βνεζεηηθέο (δεηγκαηνιεπηηθέο ή κε) κε ζθνπό ηελ ηνπνζέηεζε ζεαπηέο νξγάλσλ γηα δηάθνξεο κεηξήζεηο (πρ. πηεδνκέηξσλ γηα κέηξεζε ηεοζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, θιηζηνκέηξσλ γηα εύξεζε ηνπ βάζνπο ηεο επηθάλεηαο νιίζζεζεο ζε έλα πξαλέο πνπ θαηνιίζζεζεο,αληιηώλ γηα θαηαβηβαζκό ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα) ή ηελ εηζπίεζε ελέκαηνο αλ πξόθεηηαη γηα γεσηξήζεηο ηζηκεληελέζεσλ θάησαπό ηε ζεκειίσζε ελόο θξάγκαηνο

33 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΔ ΓΔΩΣΡΖΔΗ : Απνηεινύλ ηελ θπξηόηεξε κέζνδν γεσηερληθήο δηεξεύλεζεο ηνπ ππεδάθνπο θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ιήςε δεηγκάησλ εδαθώλ βξάρσλ πνιύ θαιήο πνηόηεηαο Απνηεινύλ ζεκαληηθό ηκήκα ελόο γεσεξεπλεηηθνπ πξνγξάκκαηνο ηηο γεσηξήζεηο απηέο ιακβάλεηαη δείγκα (ππξήλαο) θπιηλδξηθήο κνξθήο (θαξνην) θαη κηθξήο δηακέηξνπ (4-8cm γηα πεηξώκαηα θαη 12,5cm γηα εδάθε) Με ηε γεσηξεηηθε δηεξεύλεζε ηνπ ππεδάθνπο παίξλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ βνεζνύλ ζην εληνπηζκό πηζαλόλ πξνβιεκάησλ ή θηλδύλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ

34 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΠΟ : Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ζηξώζεσλ, δηαζιάζεσλ, ξεγκάησλ θαη άιισλ δνκώλ ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ Δληνπηζκόο πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ πδξαπιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (Τδαηνπεξναηόηεηαο δνθηκέο Maag, Lefranc θαη Lugeon) Δγθαηάζηαζε νξγάλσλ παξαθνινύζεζεο (π.ρ. απνθιηζηόκεηξα, πηεδόκεηξα) κέζα ζε γεσηξήζεηο

35 Δθηέιεζε, κέζα ζηε ζηελ γεώηξεζε, εηδηθώλ επί ηόπνπ δνθηκώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θπζηθώλ θαη κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ ζρεκαηηζκώλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινπλ ( SPT) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΠΟ : πγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ ζύζηαζε θαη δνκή ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαζώο θαη ηνλ εληνπηζκό ηνπ βξαρώδνπο ππνβάζξνπ Λήςε δηαηαξαγκέλσλ θαη αδηαηάξαθησλ δεηγκάησλ από δηάθνξα βάζε γηα ηελ γεσηερληθή ηαμηλόκεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ

36 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΣΡΖΖ 1.Διηθνεηδήο δηάηξεζε 2.Τδξαπιηθή δηάηξεζε 3.Κξνπζηηθή δηάηξεζε 4.Πεξηζηξνθηθή δηάηξεζε

37 ζηηο νπνίεο ε πξνρώξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηαρείεο, ελαιιαζζόκελεο αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο θηλήζεηο ηεο δηαηξεηηθήο ζηήιεο θαη θξνύζεηο ηνπ θνπηηθνύ άθξνπ ζηνλ ππζκέλα (ζξπκκαηηζκόο θαη ζπληξηβή ηνπ γεσϋιηθνύ ζηνλ ππζκέλα). ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΣΡΖΖ : Πεξηζηξνθηθέο Όπνπ ε πξνρώξεζε ηεο δηαηξεηηθήο ζηήιεο γίλεηαη κε πεξηζηξνθή ππό ηαπηόρξνλε εθαξκνγή πδξαπιηθήο πίεζεο (θνπή ηνπ γεσϋιηθνύ ζηνλ ππζκέλα). Κξνπζηηθέο

38 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΣΡΖΖ : ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ε κέζνδνο ηεο πεξηζηξνθηθήο δηάηξεζεο κε ηελ νπνία είλαη δπλαηή ε ιήςε Γηαηαξαγκέλσλ θαη αδηαηάξαθησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ Πνιύ θαιήο πνηόηεηαο ππξήλσλ βξάρσλ (ζθιεξώλ ή καιαθώλ

39 ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Ο εμνπιηζκόο πνπ είλαη απαξαίηεηνο ζε κηα γεσηερληθή έξεπλα απνηειείηαη απόηα αθόινπζα: Τδξαπιηθό πεξηζηξνθηθό απηνθηλνύκελν ή πάλσ ζε έιθεζξα γεσηξύπαλν Γεηγκαηνιήπηεο, ζηειέρε, θνπηηθά άθξα, ζσιελώζεηο θαη αληιίεο λεξνύ Δηδηθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε επηηόπνπ δνθηκώλ (πρ. αληίβαξν 62.5kgθαη δεηγκαηνιήπηε Terzaghi γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξόηππεο δνθηκήοδηείζδπζεο SPT, πελεηξόκεηξν γηα ηνλ ππνινγηζκό αληίζηαζεο δηείζδπζεοηεο αηρκήο θώλνπ CPT θιπ) Δηδηθό δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην εδαθνκεραληθήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλαπαξαίηεησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ

40 ΔΙΑΦΟΟΙ ΤΥΡΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΥΡΑΝΩΝ Τδξαπιηθό πεξηζηξνθηθό απηνθηλνύκελν ή πάλσ ζε έιθεζξα γεσηξύπαλν

41 ΓΕΩΤΥΡΑΝΑ Σα ζύγρξνλα γεσηξύπαλα είλαη κεραλήκαηα ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη πςειήο απόδνζεο. Απαηηνύλ ρεηξνλαθηηθή εξγαζία γηα ηελ εηζαγσγή / εμαγσγή ηεο δηαηξεηηθήο ζηήιεο θαη απόιεςεο ησλ ππξήλσλ. Γηαζέηνπλ εύξνο επηινγώλ άζθεζεο πίεζεο ζην δηαηξεηηθό άθξν θαη ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα δηάηξεζεο ππό νηαδήπνηε θιίζε Ο θύξηνο εμνπιηζκόο πεξηιακβάλεη: θηλεηήξα κεηάδνζεο πίεζεο θαη πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο, ηνλ ηζηό αλάξηεζεο ηεο δηαηξεηηθήο ζηήιεο θαη ην δεηγκαηνιήπηε

42 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΗΣΗΣ

43 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ Πυρινεσ γεωτριςεων για ςυλλογι εργαςτθριακών δειγμάτων

44 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΔΓΑΦΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ Οη δεηγκαηνιήπηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμαγσγή δείγκαηνο, εδαθηθνύ ή βξαρώδνπο, θαζώο πξνρσξά ε δηάηξεζε. Αλάινγα κε ηε δηάηξεζε ζε εδαθηθνύοή βξαρώδεηο ζρεκαηηζκνύο δηαθξίλνληαη ζε: Γεηγκαηνιεςία εδαθηθώλ δεηγκάησλ Γεηγκαηνιεςία αδηαηάξαθησλ δεηγκάησλ Γεηγκαηνιεςία δηαηαξαγκέλσλ δεηγκάησλ Γεηγκαηνιεςία βξαρσδώλ δεηγκάησλ Γεηγκαηνιεςία κε κνλνύο δεηγκαηνιήπηεο Γεηγκαηνιεςία κε δηπινύο δεηγκαηνιήπηεο

45 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΦΤΛΑΞΖ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ Σνπνζεηνύληαη ζε μπινθηβσηηα πνπ έρνπλ πιάηνο πεξίπνπ 1m. Καη απνηεινύληαη από 4-5 ζεηξέο ρσξηζκάησλ κε μύιν Σνπνζεηνύληαη πξνζεθηηθά κέζα ζηα θηβώηηα κε ηε ζσζηή ζεηξά (θαηά βάζνο θαη δηεύζπλζε δεηγκαηνιεςίαο). Σν ηέινο θάζε ππξεληιεςηαο ζεκεηώλεηαη κε έλα θνκκάηη μύινπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν εγθάξζηα ζηα θπξία ρσξίζκαηα Σα καιαθά ή απνζαξζξσκέλα πεηξώκαηα, νη ππξήλεο πξνζηαηεύνληαη κε ιεπηή πιαζηηθή κεκβξάλε Έγρξσκε θσηνγξάθεζε ησλ δεηγκάησλ ησλ θηβσηίσλ ησλ γεσηξήζεσλ

46 ΑΡΟΤΥΡΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΥΡΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΗΣΗΣ

47 ΑΡΟΤΥΡΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΡΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΗΣΗΣ ηήιε 1 : Κιίκαθα βάζνπο ηεο γεώηξεζε αλα 2m ηήιε 2 : Δίδνο θαξνηαξηαο θαη ηνπ θνπηηθνύ άθξνπ ηήιε 3 : πκβνιηθή παξνπζίαζε ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ηήιε 4 : Λεπηνκεξήο γεσινγηθή πεξηγξαθή ησλ ζρεκαηηζκώλ θαη ηα όξηα απηώλ ηήιε 5 : Πνζνζηό ηεο ππξελνιεςηαο ζηνπο βξαρώδεηο ζρεκαηηζκνύο (γξαθηθά ή αξηζκεηηθά) ηήιε 6 : Γείθηεο πνηόηεηαο ηνπ πεηξώκαηνο (RQD) γξαθηθά ή αξηζκεηηθά ηήιε 7 : Κιίζε ησλ αζπλεπεηώλ ησλ πεηξσκάησλ θαη ην είδνο απηώλ ηήιε 8 : Βάζνο γεώηξεζεο κεηά ην πέξαο ησλ εκεξεζίσλ εξγαζηώλ ηήιε 9 : ηάζκε ηνπ λεξνύ ηεο γεώηξεζεο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο εκεξεζίαο εξγαζίαο θαζώο θαη ε εκεξνκελία πνπ έγηλε ε θάζε κέηξεζε ηήιε 10 : Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηήιε 11 : πληειεζηήο πδαηνπεξαηνηεηαζ Κ, (απνηειεζκαηα δνθηκώλ ηύπνπ (Maag, Lefranc θαη Lugeon)

48 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ Δίλαη δπλαηόλ λα εθηεινύληαη θαη πιάγηεο ππό θιίζε γεσηξήζεηο (εληνπηζκόο ξεγκάησλ, επαθώλ ζρεκαηηζκώλ θιπ) Η εθηέιεζε γεσηξήζεσλ ζηηο πόιεηο πξνϋπνζέηεη πνιιέο θνξέο ηελ δηελέξγεηα κηθξνύ θξεαηνο (ζθάκκα) γηα ηελ απνθπγή ζνβαξώλ δεκηώλ ζε δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο (απνρεηεύζεηο, θπζηθό αέξην, ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο θ.α.) ην θξεαξ απηό είλαη ζπλήζσο 1-1,5m βάζνπο

49 ΓΕΩΤΥΡΑΝΑ Κεκλιμζνθ Γεώτρθςθ

50 ΓΕΩΤΥΡΑΝΑ Φρζαρ για τθ διενζργεια δειγματολθπτικνπ ζλεγχοπ

51 ΓΕΩΤΥΡΑΝΑ Φρζαρ για τθ διενζργεια δειγματολθπτικνύ ζλεγχοπ πικανών δικτφων κοινισ ωφζλειασ

52 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΦΕΣ ΤΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ

53 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΟΥ ΡΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΛΥΣΧΗ

54 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΣΟΛΗΘΖΖ : Δίλαη θάζε αιιαγή, ηεο επηθάλεηαο κίαο πιαγηάο, ζπλνδεπκέλε κε κεηαθίλεζε πιηθνύ, πνπ πξνέξρεηαη από δπλάκεηο βαξύηεηαο θαη νθείιεηαη ζε θπζηθά ή ηερληθά αίηηα. Μεγάιε ή Μηθξή Με ξήμε ή όρη ηεο ζπλέρεηαο ηεο πιαγηάο Αξγή ή Ξαθληθή Δθθξάδεη ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο κηαο λέαο θαηάζηαζεο ηζνξξνπίαο ηνπ εδάθνπο

55 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

56 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

57 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤΝ ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΖ Ζ δνκή ηνπ γεσινγηθνύ ππόβαζξνπ θαη ε ηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο. Έλα έδαθνο πνπ απνηειείηαη από ελαιιαγέο πνιιώλ εηεξνγελώλ ζηξσκάησλ, είλαη πην πηζαλό λα παξνπζηάζεη θαηνιηζζεηηθά θαηλόκελα, ιόγσ ησλ πνιιώλ πηζαλώλ επηθαλεηώλ νιίζζεζεο, ζε ζρέζε κε έλα άιιν έδαθνο ην νπνίν απνηειείηαη από έλα κόλν ζηξώκα. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν παίδεη επίζεο θαη ε θιίζε ησλ ζηξσκάησλ. Σν είδνο ησλ πεηξσκάησλ θαη εδαθώλ ηεο πεξηνρήο. Τπάξρνπλ πεηξώκαηα, ηα νπνία είλαη πεξηζζόηεξν επηξξεπή ζε θαηνιηζζήζεηο, όπσο ν θιύζρεο θαη ηα αξγηιηθά εδάθε. Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή. Σν ύςνο ηνπ λεξνύ πνπ πέθηεη ζηελ πεξηνρή, κε ηε κνξθή βξνρόπησζεο ή ρηνλόπησζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηνιίζζεζε. Δπίζεο, ε παξνπζία ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ είλαη πνιιέο θνξέο θαηαιπηηθή γηα ηελ εθδήισζε θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ. Ζ ζεηζκηθόηεηα θαη ε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα,, θαζώο θαη ε θηλεηηθόηεηα ηνπ ππνβάζξνπ. Οη ζεηζκηθέο δνλήζεηο κπνξνύλ πνιιέο θνξέο λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα ηελ εθδήισζε κηαο θαηνιίζζεζεο, πξνζζέηνληαο ζηηο ήδε αζηαζείο κάδεο ηελ επηπιένλ δπλακηθή θόξηηζε, πνπ ηηο σζεί ζε νιίζζεζε. Θα πξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζηελ επηθηλδπλόηεηα πνπ επηδεηθλύνπλ πεξηνρέο κε ελεξγά λενηεθηνληθά ξήγκαηα. Οη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο. - Πξόθιεζε Μεηαβνιώλ ζηελ ηζνξξνπία ησλ πξαλώλ. Τπνζθαθέο, Σερληθά Έξγα. Γξόκνη, Αζηηθνπνίεζε.

58 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΒΑΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΖ ν ηύπνο κεηαθίλεζεο, νπόηε δηαθξίλνληαη ζε θαηαπηώζεηο, αλαηξνπέο, νιηζζήζεηο, πιεπξηθέο εμαπιώζεηο θαη ξνέο εξππζκνύο, θαη ην είδνο ηνπ κεηαθηλνύκελνπ πιηθνύ, νπόηε δηαθξίλνληαη ζε θηλήζεηο πνπ εθδειώλνληαη ζην βξαρώδεο ππόβαζξν, ζηνπο ρνλδξόθνθθνπο εδαθηθνύο ζρεκαηηζκνύο (θνξήκαηα) θαη ζηνπο ιεπηόθνθθνπο εδαθηθνύο ζρεκαηηζκνύο (γαίεο).

59 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

60 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

61 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ

62 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ

63 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ

64 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ

65 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Πεπιζηποθική Μεηαθεηική Ολίζθηζη σεδόν επίπεδη επιθάνεια ολίζθηζηρ

66 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Οιίζζεζε Σεκαρώλ Βξάρσλ ή Δδάθνπο Πηώζε Βξάρσλ

67 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Αλαηξνπή Ππορ ηα εμππόρ Πεπιζηποθή γύπω από ζημείο σαμηλή Βαπύηηηα Πλεςπικέρ δςνάμειρ (ηεμάση, ςγπά ζηιρ αζςνέσειερ)

68 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Ρνή Θξαπζκάησλ Απνζαζξσκάησλ Χαλαπά εδάθη, Πεηπώμαηα Οπγανικά ςλικά Νεπό Αέπαρ <50% λεπηόκοκκα Κοπεζμένα Μεγάλο ποζοζηό άμμων Πιθανόηηηα δημιοςπγίαρ από άλλοςρ ηύποςρ ζε απόηομα ππανή

69 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ ηνηβάδα Θξαπζκάησλ Ροέρ θπαςζμάηων μεγάληρ ηασύηηηαρ Ρνή Δδαθώλ Λεπηόκοκκα ςλικά Απγιλικά κοπεζμένα Πιθανέρ και σωπίρ νεπό ζε κοκκώδη ςλικά Λαζπνξνέο Πολύ νεπό, min 50% άμμοι, ιλύερ, απγιλικά

70 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Δξππζκόο Πολύ απγή μεηακίνηζη Εποσιακή (ςγπαζία, θεπμοκπαζία) ςνεσήρ ηαδιακή

71 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Πιεπξηθή νιίζζεζε Πολύ μικπή ή καθόλος κλίζη ππανούρ Φαινόμενα πεςζηοποίηζηρ άμμοι, ιλύερ Από ξαθνική εδαθική κίνηζη (π.σ. ζειζμοί) Μποπεί και σωπίρ πποθανή λόγο

72 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΩΝ : Γιώζζεο ζε ηζνϋςείο «Αληηθξηζηέο» ηζνϋςείο Μηθξέο ζπγθεληξώζεηο λεξνύ ζε πξαλή Ρήμε ζπλέρεηαο πιαγηάο Δθειθπζηηθέο ξσγκέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο

73 ΑΝΑΓΝΩΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΡΠ ΧΑΤΗ Καρυά, Αχαΐα Χάρτεσ Φαινομζνων περιοχών Αςτάκειασ

74 ΑΝΑΓΝΩΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ

75 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

76 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΩΝ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΩΝ Απώιεηεο ζε αλζξώπηλεο δσέο θαη θζνξέο ζε πεξηνπζίεο. Απώιεηεο βηνκεραληθώλ, αγξνηηθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ σο απνηέιεζκα ησλ δεκηώλ ζηε γε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζην νδηθό δίθηπν. Μείσζε ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηεο γεο ζε πεξηνρέο πνπ απεηινύληαη από θαηνιηζζήζεηο. Απώιεηα θνξνινγηθώλ πόξσλ από ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηδηνθηεζηώλ ιόγσ θαηνιηζζήζεσλ. Μέηξα γηα ηελ απνθπγή ή κείσζε επηπξόζζεησλ δεκηώλ από θαηνιηζζήζεηο. Τπνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ζε ξέκαηα θαη αξδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Μείσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο αλζξώπσλ θαη δώσλ ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ, ζαλάηνπ ή ςπρνινγηθώλ ηξαπκάησλ. Μείσζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο. Γεπηεξεύνληεο επηδξάζεηο, όπσο πιεκκύξεο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο απνηεινύλ απνηέιεζκα ησλ θαηνιηζζήζεσλ. Αλάγθε γηα ζηαζεξό έδαθνο, θαηάιιειν γηα θαιιηέξγεηα θαη αλέγεξζε θηηξίσλ

77 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΈΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΩΝ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΩΝ Δληνπηζκόο θαη Αλαγλώξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απν ράξηεο θαη αεξνθσηνγξαθίεο Αλαγλώξηζε θαη εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ ύπαηζξν Δξεπλα πεδίνπ Δλόξγαλε παξαθνινύζεζε ηεζ εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ

78 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΟ Σα θαηνιηζζεηηθά θαηλόκελα είλαη πνιύ ζπλήζε ζηνλ Διιαδηθό ρώξν, θαζώο ε ιηζνινγηθή ζύζηαζε θαη ε ζρεηηθά κηθξή ειηθία ησλ πεξηζζνηέξσλ ζρεκαηηζκώλ, ε δξάζε πξόζθαησλ ηεθηνληθώλ δπλάκεσλ, ε γεσκνξθνινγηθή εμέιημε θαη νη πςειέο βξνρνπηώζεηο, δεκηνπξγνύλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε ζπρλώλ αζηνρηώλ πξαλώλ πνηθίιεο θιίκαθαο. Οη κεγαιύηεξεο ζε επηθαλεηαθή εμάπισζε θαηνιηζζήζεηο ζηνλ Διιεληθό ρώξν εληνπίδνληαη ζε ηεθηνληθά θαηαπνλε- κέλνπο ζρεκαηηζκνύο (π.ρ. από επσζεηηθέο θηλήζεηο) θαη ζε ζέζεηο κε πνιύ απόηνκν αλάγιπθν θαη θάησ από ηελ ηζρπξή δξάζε θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ. πλεπώο, νη πιένλ εληππσζηαθέο θαηνιηζζήζεηο έρνπλ ζεκεησζεί ζε δώλεο αλζξαθηθώλ πεηξσκάησλ έληνλα ηεθηνληζκέλσλ από επσζεηηθέο θηλήζεηο. Αληίζεηα, νη πιένλ ζπρλέο ζε εκθάληζε θαηνιηζζήζεηο είλαη ζε ζρεκαηηζκνύο θιύζρε, ζρηζηνθεξαηνιίζσλ θαη λενγελώλ, αιιά θαη ζε θνξήκαηα θιηηύσλ ή θαη, ραιαξά ηεηαξηνγελή πιηθά θαη πξνθαινύληαη θπξίσο από ην ζπλδπαζκό ηεο αλζξσπνγελνύο δξαζηεξηόηεηαο, ππξθαγηέο θιπ) θαη ησλ απμεκέλσλ αηκνζθαηξηθώλ θαηαθξεκληζκάησλ.

79 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΟ Γπηηθή Διιάδα: θαηνιηζζήζεηο ζε επξεία θιίκαθα θαη κεγάιε ζπρλόηεηα, ιόγσ: Ληζνινγηθήο ζύζηαζεο ζρεκαηηζκώλ Νεαξήο γεσινγηθήο ειηθίαο ηζρπξνύ ηεθηνληζκνύ Έληνλνπ κνξθνινγηθνύ αλαγιύθνπ Τςεινύ βξνρνκεηξηθνύ δείθηε Αλαηνιηθή Διιάδα: θαηνιηζζήζεηο κε κηθξόηεξε έληαζε θαη ζπρλόηεηα, ιόγσ: Γηαθνξεηηθήο γεσινγηθήο θαηαζθεπήο από ζρεκαηηζκνύο πνπ επεξεάδνληαη ιηγόηεξν από θαηνιηζζήζεηο Υακεινύ βξνρνκεηξηθνύ δείθηε

80 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΟ Μικρό Χωριό (Εσρσηανία) Μαλακάζα (Εθνική Οδός) Βιάνος (Κρήηη) Νεμέα (Εθνική Οδός) Τήνος Αγία Άννα (Β. Εύβοια) Μαρκόποσλο Νηράθι Λαγκάδα

81 Αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ 1945: ζην πξαλέο αλάληε ηνπ νηθηζκνύ ζεκεηώλνληαη αξρηθέο, πνιύ κηθξήο έθηαζεο ζξαύζεηο. Αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ 1960: ζαθήο επέθηαζε ησλ ξσγκώλ. Σνλ ρεηκώλα ηνπ : έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα (βξνρέο θαη ρηόληα) θαη ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ηεθηνληθή θαηαπόλεζε ησλ ζρεκαηηζκώλ, νδήγεζαλ ζηελ μαθληθή εθδήισζε θαηνιίζζεζεο θαηά κήθνο επηθαλεηώλ πνπ είραλ ήδε δεκηνπξγεζεί ΜΙΚΟ ΧΩΙΟ (ΕΥΥΤΑΝΙΑ)

82 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΡΑΝΑΓΟΡΟΥΛΑΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΡΑΤΩΝ (1971)

83 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΣΑΚΩΝΑ (Ε.Ο. ΤΙΡΟΛΗ ΚΛΑΜΑΤΑ 1993)

84 ΜΑΛΑΚΑΣΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ(39Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1995)

85 ΜΑΛΑΚΑΣΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ(39Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1995)

86 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΙΡΟΛΕΩΣ (ΝΕΜΕΑ

87 ΤΗΝΟΣ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ, 2003)

88 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (Β. ΕΥΒΟΙΑ, 2003)

89 Καηνιηζζήζεηο (α) ζηo Γξνζνρώξην θαη (β) ζηνπο Μνπδαθαίνπο Γήκνπ Πακβώηηδαο Ν. Ισαλλίλσλ. ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΙ 2010

90 Κατολίςκθςθ ςτθ ελλαςία Καταπτώςεισ βράχων ςτα Σζμπθ ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΙ 2010

91 Καηνιίζζεζε Σεκπώλ: Η θνηιάδα ησλ Σεκπώλ βξίζθεηαη ζηελ Δζληθή Οδό Αζελώλ - Θεζζαινλίθεο θαη πεξίπνπ απηνθίλεηα δηέξρνληαη από εθεί θάζε κέξα. Δίλαη κηα πεξηνρή κε γλσζηά θαηνιηζζεηηθά πξνβιήκαηα θαη απηόο άιισζηε είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ε νκώλπκε νδηθή ζήξαγγα. ηηο 17/12/2009 δύν δηαδνρηθά ζπκβάληα βξαρνπηώζεσλ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ην ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκό ελόο αηόκνπ (Ιηαιόο κεραληθόο, ππεύζπλνο ησλ εθεί εξγνηαμίσλ). Η θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, ζε ζπλελλόεζε κε ην αξκόδην Τπνπξγείν, έθιεηζαλ ηελ Δζληθή νδό ζε απηό ην ζεκείν γηα πέληε κήλεο ώζηε λα ιεθζνύλ θάπνηα επείγνληα κέηξα πξνζηαζίαο. Η θπθινθνξία όιν απηό ην δηάζηεκα δηεμαγόηαλ από παξαθακπηήξηεο νδνύο κε ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο. Μεηά ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο απηνύ θαη ελώ ζπλερίδνληαλ νη εξγαζίεο δηάλνημεο ηεο ζήξαγγαο εθδειώζεθαλ θαη άιια θαηλόκελα βξαρνπηώζεσλ ζε παξαθείκελε ζέζε, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010, επηπρώο ρσξίο ζύκαηα. Καηνιίζζεζε ειιαζίαο: Η βαζεηά θαηνιίζζεζε ηεο ειιαζίαο, ε νπνία εθδειώζεθε ζηηο 12/02/2010, επεξέαζε ηε λέα Δζληθή Οδό Σξίπνιεο - πάξηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είρε δνζεί ζηελ θπθινθνξία κόιηο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΙ 2010

92 ΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εκεξηλή θαηάζηαζε-διιάδα ηελ πιεηνςεθία ηνπο αληηκεησπίδνληαη κεηά ηελ εθδήισζή ηνπο πρλά κεηά από επαλεηιεκκέλε ελεξγνπνίεζή ηνπο Απνζπαζκαηηθά θαη θαηά πεξίπησζε, ρσξίο ηε ζπλνιηθή ζεώξεζε ηνπ ηερληθν-γεσινγηθνύ πιαηζίνπ ζην νπνίν εληάζζνληαη Μόλν ζηα πιαίζηα ζεκαληηθώλ ηερληθώλ έξγσλ εθαξκόδεηαη πξόιεςε ζην ρώξν ηνπ έξγνπ (θαη απηή ζπρλά εκηηειήο) Πξνγξάκκαηα απνραξαθηεξηζκνύ θαηνιηζζαηλόλησλ νηθηζκώλ ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο. Δθπόλεζε κειεηώλ ζηνπο Ννκνύο Δπξπηαλίαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο (ΙΓΜΔ)

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικά σημεία επιλογής αγκυρίων Γνκηθό Τιηθό Σξόπνο δηάηξεζεο Δίδνο ηνπνζέηεζεο (πξν ηνπνζέηεζε,θιπ) Φνξηία Δίδνο κεραληζκνύ αγθύξσζεο 2 Δομικό Υλικό Σν είδνο ηνπ δνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα