ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο Σκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ΣΔΦ, ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ Αζήλα 2012

2 3. Άξα, ε πξνζηαζία ηνπ γεσινγηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηερληθώλ έξγσλ, αλαθέξεηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελώλ επηπηώζεσλ από ηελ θαηαζθεπή (άκεζα ε έκκεζα, π.ρ. απεηιή ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο, απεηιή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ ππόζηαζεο,θιπ). ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ 1.Σν γεσινγηθό πεξηβάιινλ γεληθά κεηαβάιιεηαη αξγά, θάησ από ηελ ζύλζεηε θαη αζξνηζηηθή δξάζε δηαθόξσλ θπζηθώλ παξαγόλησλ, όπσο ε απνζάζξσζε, ε δηάβξσζε, ηα θπζηθά θαηαζηξνθηθά θαηλόκελα (ζεηζκνί, θαηνιηζζήζεηο, πιεκκύξεο) θιπ. 2. ηε ζέζε θαηαζθεπήο όκσο ελόο ηερληθνύ έξγνπ ε κεηαβνιή γίλεηαη κε δηαθνξεηηθό ξπζκό. Η όπνηα επηηάρπλζε, επηβξάδπλζε ή θαη πξνζσξηλή αλαθνπή ηεο θπζηνινγηθήο εμέιημεο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ην ζρεδηαζκό, κειέηε θαη θαηαζθεπή ελόο ηερληθνύ έξγνπ γηα πξόιεςε ησλ επηπηώζεσλ θαη απηό απνηειεί κέξνο ηεο επζύλεο ηεο Σερληθήο Γεσινγίαο (ΔΠΔΜΒΑΗ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ).

3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΩΛΟΓΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΟΤ). α. Δπηπηώζεηο κηαο κεγάιεο θαηνιίζζεζεο ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή π.ρ. Μηθξό Υσξηό Δπξπηαλίαο

4 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΩΛΟΓΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΟΤ). β. Ζ θαηαζηξνθή κεγάινπ θξάγκαηνο, όπσο π.ρ. απηή ηνπ θξάγκαηνο Vajont ιόγσ θαηνιίζζεζεο. Σνμσηό θξάγκα. Ζ αζηνρία ηνπ νθεηιόηαλ ζε θαηνιίζζεζε πξαλνύο ηνπ ηακηεπηήξα. Αζβεζηνιηζηθή κάδα όγθνπ 240*106m3 θαηέπεζε ζηνλ ηακηεπηήξα θαη δεκηνύξγεζε θύκα ύςνπο 100m πνπ ππεξέβε ην θξάγκα, ρσξίο λα ην θαηαζηξέςεη, θαηαθιύδνληαο βηαίσο ηελ πόιε Longarone. Απώιεηεο:πεξίπνπ 2100 λεθξνί

5 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΩΛΟΓΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΟΤ). γ. Αθόκα ζεκαληηθά είλαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο πνπ πξνθάιεζε ε θαηνιίζζεζε ζηελ πεξηνρή ηεο Μαιαθάζαο ζην γξακκηθό έξγν ηεο Δ.Ο. Αζελώλ Λακίαο, αιιά θαη απηά πνπ πξνθάιεζε παιαηόηεξα ε κεγάιε θαηνιίζζεζε ηεο Παλαγνπνύιαο ζηελ Δζληθή νδό Κνξίλζνπ-Παηξώλ. Μαλακάςα Παναγοποφλα

6 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΩΛΟΓΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΟΤ). δ. Δπηπιένλ λσπέο είλαη αθόκα νη επηπηώζεηο ηνπ ζεηζκνύ ηνπ 1999 ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Αζελώλ. Καταρρεφςεισ οικοδομών ςτθν περιοχι του Μενιδίου

7 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΔΩΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΗ ΓΔΩΛΟΓΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΣΔΝΟΤ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΟΤ). ε. Σέινο, αο κελ μερλάκε, ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί θάζε ρεηκώλα ε δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ρσξηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ιόγσ θαηνιηζζήζεσλ, όπσο ζηνπο νδηθνύο άμνλεο επηθνηλσλίαο ρσξηώλ ηεο Γ. Διιάδαο (π.ρ Δπξπηαλία, Ήπεηξνο θιπ). Αςτοχίεσ πρανών ςτθν περιοχι τθσ Ευρυτανίασ

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΔΠΗΠΣΩΔΗ: ύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο Μεγάισλ Φξαγκάησλ, από ηα κεγάια θξάγκαηα ηεο πεξηόδνπ , ελελήληα θαηαζηξάθεθαλ θαη δηαθόζηα παξνπζίαζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ιόγσ θπξίσο γεσινγηθώλ αηηίσλ Παξαδείγκαηα ηεηνησλ αζηνρηώλ δηεζλώο, ηα θξάγκαηα Vayont Ιηαιίαο, Malpasset Γαιιίαο, Πεξδίθθα Διιάδαο Αλάινγεο αζηνρίεο ζεκεηώζεθαλ ζε άιια ηερληθά έξγα ιόγσ πησρνύ ζρεδηαζκνύ θαη θαθήο ζεκειίσζεο είηε από θπζηθά αίηηα (θαηνιηζζήζεηο, ζεηζκνί, πιεκκύξεο) είηε από αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο Άιια έξγα νπσο ε ζήξαγγα Seikan Ιαπσλίαο, πύξγνο Πίδαο Ιηαιίαο Έξγα όπσο, ζεξκνππξεληθνί ζηαζκνί, ρώξνη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ, πεγώλ ελέξγεηαο απαηηνύλ πιήξε θαηαλόεζε ησλ γεσινγηθώλ πιεξνθνξηώλ Γεληθά ζνβαξέο αζηνρίεο κε πιηθέο δεκηέο θαη αλζξώπηλα ζύκαηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο.

9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 έλαο λένο θιάδνο ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΑΝ ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ Απν ηελ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Σα ιαηνκεία νξπρεία- κεηαιιεία: ηα πξώηα θνηλά πεδία έξεπλαο γεσιόγνπ θαη κεραληθνύ Σα απνηειέζκαηα ζπλεξγαζίαο: απνγνεηεπηηθά αθνύ απνπζίαδε ε θνηλή γιώζζα

10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ο ΟΡΗΜΟ ΣΖ ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΔΩΛΟΓΙΑ: ν θιάδνο εθείλνο ηεο γεσινγηθήο επηζηήκεο πνπ δηαζθαιίδεη όηη νη γεσινγηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκό, ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ηερληθώλ έξγσλ, έρνπλ επηζεκαλζεί, έρνπλ θαηάιιεια δηαζαθεληζζεί θαη έρνπλ ζαθώο δηαηππσζεί γηα ζσζηή ρξήζε ζηε κεραληθή πξαθηηθή.

11 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ο ΚΟΠΟ ΣΖ πκβνιή ζηελ νκαδνπνίεζε θαη ηαμηλόκεζε δηαθόξσλ γεσινγηθώλ ελνηήησλ κε θνηλνύο ηερληθνγεσινγηθνύο ραξαθηήξεο πκβνιή ζηελ αζθαιή, νηθνλνκηθή θαη νξζνινγηθή θαηαζθεπή ησλ πάζεο θύζεσο ηερληθώλ έξγσλ, πκβνιή ζηελ θαιή ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ έξγσλ, αλαγλσξίδνληαο ηνπο θηλδύλνπο αζηνρηώλ πξνηείλνληαο θαηάιιεια κέηξα αληηκεηώπηζεο

12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ Η γλώζε ησλ ηερληθνγεσινγηθώλ ραξαθηήξσλ ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο, Η πξόγλσζε θαη απνθπγή θαηαζηξνθώλ, Η πξόβιεςε αιιαγώλ ζην ρώξν από ηηο ηερληθέο εξγαζίεο (δηακόξθσζε ηειηθήο γεσκεραληθήο ζπκπεξηθνξάο εδάθνπο ζεκειίσζεο, Η γλώζε ησλ ζπλζεθώλ αιιειεπίδξαζεο εδάθνπο ζεκειίσζεο-θαηαζθεπήο, ζε νηθνλνκηθόηεξε θαη αζθαιέζηεξε βάζε, Η ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή αιιά θαη ιεηηνπξγία ησλ ηερληθώλ έξγσλ, Η ζύληαμε ηερληθνγεσινγηθώλ γεσηερληθώλ ραξηώλ.

13 Απόιεςε ζηνηρείσλ (θπζηθώλ θαη κεραληθώλ ηδηνηήησλ) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ηερληθή αμηνιόγεζε ηνπ ππεδάθνπο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ πξνο θαηαζθεπή έξγνπ. θνπόο ησλ εξεπλώλ είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ γεσηερληθνύ πξνζνκνηώκαηνο (κεραληζκνύ ζπκπεξηθνξάο) θαη σλ παξακέηξσλ ζρεδηαζκνύ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ησλ κειεηώλ Δδαθνκεραληθήο ή/θαη Βξαρνκεραληθήο γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εδαθηθώλ θαη βξαρσδώλ καδώλ ππό ηελ επίδξαζε εμσηεξηθώλ θνξηίσλ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΟΠΟ ΓΔΩΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΤΠΔΓΑΦΟΤ Πξνζδηνξηζκόο ηνπ γεσινγηθνύ πξνζνκνίσκαηνο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο κε ηελ πιήξε δηεξεύλεζε ησλ γεσινγηθώλ, γεσκνξθνινγηθώλ, ηεθηνληθώλ, πδξνγεσινγηθώλ θαη ηερληθώλ γεσινγηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ην πξνο θαηαζθεπή έξγν. ΚΟΠΟ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ (ΔΓΑΦΟΜΖΥΑΝΗΚΖ / ΒΡΑΥΟΜΖΥΑΝΗΚΖ) ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΤΠΔΓΑΦΟΤ

14 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Οη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ δηαθνξώλ ζηαδίσλ κειεηώλ νπνηνπδήπνηε ηερληθνύ έξγνπ θνπόο ηεο γεσινγηθήο έξεπλαο θαη κειέηεο είλαη ε πιήξεο δηεξεύλεζε ησλ γεσινγηθώλ, γεσκνξθνινγηώλ, ηεθηνληθώλ, πδξνγεσινγηώλ θαη ηερληθνγεσινγηθσλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη πνπ επεξεάδνπλ ην πξνο θαηαζθεπή έξγν. πγθεληξώλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην έδαθνο θαη ην γεσπεξηβαιινλ ηνπ, ηηο επεμεξγάδεηαη θαηάιιεια θαη ηηο «κεηαθξάδεη» γηα ηα έξγα ηνπ Μεραληθνύ

15 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα κειεηε ηερληθεο γεσινγίαο πγθέληξσζε θαη αμηνιόγεζε ππαξρόλησλ γεσινγηθώλ ηερληθνγεσινγηθσλ, πδξνγεσινγηθσλ, ζεηζκνινγηθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ Μαθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ γεσινγηθώλ ελνηήησλ ( ηύπνο πεηξώκαηνο, όξηα, ζηξσκαηνγξαθηθε ζεζε, ηεθηνληθή δνκή) κε επηηόπνπ έξεπλεο ππαίζξνπ (ραξηνγξαθήζεηο, κεηξήζεηο θιπ) Δξκελεία αεξνθσηνγξαθηώλ, δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ, αλ ππάξρνπλ Δμέηαζε θαη πεξηγξαθή ησλ γεσκνξθνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο

16 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα κειεηε ηερληθεο γεσινγίαο Δμέηαζε θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ηερληθνγεσινγηθσλ ραξαθηήξσλ ησλ ιηζνινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ, όπσο ζπλεθηηθόηεηα, έθηαζε θαη βαζκόο απνζάζξσζεο θαη εμαιινίσζεο, βαζκόο θεξκαηηζκνύ, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή, ζεηζκηθή επηθηλδπλόηεηα γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαζώο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο έθηαζεο θαη ηνπ ηύπνπ ησλ κεηαθηλήζεσλ πξαλώλ θαη θιηηπσλ. Σερληθή πεξηγξαθή ησλ αζπλεπεηώλ, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία αζπλερεησλ. Καηαηάμεηο βξαρνκαδαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλώο γλσζηά ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο (RMR, Q, GSI θα) Δμέηαζε ηεο πδξνγεσινγηθεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ηεο δηαθύκαλζεο ηεο ζηάζκεο ησλ ππόγεησλ λεξώλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ κε ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ηελ εθζθαθή πξαλώλ, ηε δηάλνημε ζεξάγγσλ

17 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα κειεηε ηερληθεο γεσινγίαο Δληνπηζκόο θαηάιιεισλ ζέζεσλ γηα ηελ ιήςε δαλείσλ πιηθώλ θαη ζέζεσλ απνζεζηνζαιακσλ ύληαμε γεσινγηθώλ θαη άιισλ ζεκαηηθώλ ραξηώλ, ηνκώλ, θαη δηαγξακκάησλ. Παξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθώλ θσηνγξαθηώλ ύληαμε ηνπ ηεύρνπο ηεο γεσινγηθήο κειέηεο

18 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΔΩΛΟΓΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΓΔΩΛΟΓΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΟΓΔΩΛΟΓΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ Θεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ (πρ. γέθπξεο) Φξαγκάησλ θαη ησλ ηακηεπηήξσλ ηνπο Ληκλνδεμακελώλ πγθνηλσληαθώλ έξγσλ (νδηθνί θαη ζηδεξνδξνκηθνί άμνλεο, αεξνδξόκηα θιπ) εξάγγσλ θαη γεληθώο ππόγεησλ έξγσλ Ληκεληθώλ έξγσλ Οξπγκάησλ Δπηρσκάησλ ΤΓΡΟΓΔΩΛΟΓΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΜΔΛΔΣΔ ΓΔΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΗ

19 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ηελ πεξίπησζε ησλ πεξηζζόηεξσλ ηερληθώλ έξγσλ γεσηερληθή κειέηε εξεπλά ηηο γεσηερληθέο θαη ζεηζκνηεθηνληθέο ζπλζήθεο, πξνζπαζώληαο λα εθκεδελίζεη ηα όξηα ηεο «γεσινγηθήο αβεβαηόηεηαο» ηεο ππόςε πεξηνρήο. ηνλ αζηηθό ζρεδηαζκό θαη αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, ε γεσηερληθή έξεπλα είλαη εθείλε πνπ ζα δώζεη, βάζεη ησλ ζπλζεθώλ ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο, ηα αζθαιή θαη νξζνινγηθά όξηα ησλ δηαθόξσλ δσλώλ (βηνκεραληθήο, νηθηζηηθήο θιπ.). ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ γεσινγηθνύ πεξηβάιινληνο, πάιη ε Σερληθή Γεσινγία είλαη εθείλε πνπ αλακέλεηαη λα δώζεη ζσζηέο πιεξνθνξίεο θαη επνκέλσο νηθνλνκηθέο θαη αζθαιείο ιύζεηο γηα ην ζθνπό απηό.

20 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ Οη βαζηθέο γεσηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ επηδηώθνληαη ζηα πιαίζηα κηαο γεσηερληθήο έξεπλαο αθνξνύλ ζηε δηεξεύλεζε: α) ηεο θαηαλνκήο ηεο αληνρήο, ηεο πδξνπεξαηόηεηαο, ηεο ηθαλόηεηαο ζε παξακόξθσζε θαη ρεκηθή ζηαζεξόηεηα ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο, β) ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ (ζηάζκε, ξνή, ηδηόηεηεο, θιπ), γ) ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθηθώλ θαηλνκέλσλ (θαηνιηζζεηηθέο ηάζεηο, ζεηζκηθή επηθηλδπλόηεηα, θιπ) θαη, δ) ησλ πηζαλά πιεζηέζηεξσλ ζέζεσλ δαλεηνδόηεζεο πιηθώλ, ζε πεξίπησζε ηερληθώλ έξγσλ κεγάινπ ελδηαθέξνληνο.

21 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΦΑΔΗ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΑΗΡΔΘΔΗ ΜΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΊΝΑΗ ΟΗ ΔΞΖ: Α Φάζε δπλαηόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο, Β Πξνθαηαξθηηθή θάζε ζρεδηαζκνύ, Γ Σειηθή θάζε ζρεδηαζκνύ, Γ Φάζε θαηαζθεπήο, Δ Μεηαθαηαζθεπαζηηθή θάζε (ιεηηνπξγίαο ζπληήξεζεο),

22 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΦΑΔΗ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΑΗΡΔΘΔΗ ΜΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΊΝΑΗ ΟΗ ΔΞΖ: Α Φάζε δπλαηόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο Δίλαη αλαγθαία όπνπ: Γελ ππάξρνπλ ηθαλνπνηεηηθά θαη επαξθή ζηνηρεία ζε πξώηε δηεξεύλεζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (π.ρ. πεξηνρή αλαμηνπνίεηε) ή ηελ πεξίπησζε πνιύ κεγάισλ θαη ζεκαληηθώλ έξγσλ. Έηζη, δηαπηζηώλεηαη αλ ππάξρνπλ ζνβαξά γεσηερληθά πξνβιήκαηα (π.ρ. δύζθνινη ζρεκαηηζκνί επηξξεπείο ζε θαζηδήζεηο ή θαη εδαθηθέο ππνρσξήζεηο, αζηαζή πξαλή,ελεξγά ξήγκαηα, θιπ). πλεπώο κπνξεί λα πεξηιάβεη δξαζηεξηόηεηεο, πέξα από απηέο ηνπ πξώηνπ ζηαδίνπ, θαη κεξηθέο από ηα ζηάδηα δεύηεξν θαη ηξίην. Η θάζε είλαη ζεκαληηθή γηα νξηζηηθή απόθαζε ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ ππόςε ρώξν ή κεηαθνξάο ηνπ ζε άιιε αζθαιέζηεξε. Σέινο, αλ ε απόθαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ έξγνπ ζηε ζέζε νξηζηηθνπνηεζεί, ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζηελ θαιή δηάξζξσζε ησλ ππνινίπσλ θάζεσλ ηεο έξεπλαο

23 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΦΑΔΗ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΑΗΡΔΘΔΗ ΜΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΊΝΑΗ ΟΗ ΔΞΖ: Β Ζ πξνθαηαξθηηθή θάζε ζρεδηαζκνύ, ε νπνία δηεξεπλά: ηηο ηερληθνγεσινγηθέο θαη πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, ηελ γεσηερληθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζρεκαηηζκώλ, ηελ εθηίκεζε ησλ επηθίλδπλσλ ζπλζεθώλ πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη, ρξεζηκνπνηνύληαη: (α) ζηε δηαρείξηζε ηεο επζηάζεηαο ησλ πξαλώλ, (β) ζηνλ έιεγρν ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ, (γ) ζηελ επηινγή ηνπ ηξόπνπ ζεκειίσζεο (δ) ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο αληηζηήξημεο,αιιά θαη ζηελ απνθπγή εδαθηθώλ ππνρσξήζεσλ ζηελ πεξίπησζε ησλ ππόγεησλ έξγσλ

24 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΦΑΔΗ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΑΗΡΔΘΔΗ ΜΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΊΝΑΗ ΟΗ ΔΞΖ: Γ Ζ ηειηθή θάζε ζρεδηαζκνύ Δίλαη αλαγθαία ζε πεξηπηώζεηο δύζθνιώλ εδαθώλ ζεκειίσζεο. Δθεί, ε ζπγθεθξηκέλε θάζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επηινγή θαηαιιειόηεξεο ζέζεο ή ζηε κεηαβνιή ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ, πνπ ηα ζπγθεληξώλεη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δεύηεξνπ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ ζηαδίνπ.

25 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΦΑΔΗ ΠΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΖ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΓΗΑΗΡΔΘΔΗ ΜΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΊΝΑΗ ΟΗ ΔΞΖ: Γ Ζ θάζε θαηαζθεπήο Καη απηήλ κπνξεί λα αληηκεησπηζηνύλ πξνβιήκαηα πνπ δελ είραλ αληηκεησπηζηεί ζηηο πξνεγνύκελεο θάζεηο θαη ηα νπνία κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ζπλζήθεο βαζηώλ εθζθαθώλ ή ζεκειηώζεσλ. Δπηπιένλ νη θαηαζθεπέο πνπ πεξηιακβάλεη ε θάζε απηή όπσο επηρώκαηα, ππόγεηεο θαηαζθεπέο θιπ απαηηνύλ θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζην πέκπην ζηάδην δειαδή παξαθνινύζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηώλ, όπσο θαζηδήζεσλ, εδαθηθώλ ππνρσξήζεσλ θιπ. Δ Ζ κεηαθαηαζθεπαζηηθή θάζε Δίλαη ε θάζε πνπ ελζσκαηώλεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαζθεπώλ. Οη κεηξήζεηο απηέο νδεγνύλ ζε έλα πνιύ εθηεηακέλν ζύζηεκα ελεκέξσζεο ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, πνπ βνεζά ζηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ θαη ζηελ νηθνλνκηθή θαηαζθεπή παξόκνησλ έξγσλ κειινληηθά

26 Δμεηδηθεπκέλεο ζεκειηώζεηο γεθπξώλ, όπσο παζζαινζεκειηώζεηο, θξέαηα, κηθξνπαζζάινπο θιπ. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΓΔΩΣΔΥΝΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΑΦΟΡΟΤΝ ηελ επζηάζεηα πξαλώλ νξπγκάησλ, ζε βξαρώδεηο ή εδαθηθνύο ζρεκαηηζκνύο, κε ιύζεηο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ή δηαζηαζηνινγνύλ κεζόδνπο ππνζηήξημεο κε αγθπξώζεηο (απιέο ή πξνεληεηακέλεο), εδαθνειώζεηο ή θαηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ αληηζηήξημεο. ε πςειά επηρώκαηα, ζπκβαηηθά ή νπιηζκέλα κε γεσζπλζεηηθά, δεκηνπξγώληαο θαλνληζηηθό πιαίζην κειεηώλ νπιηζκέλσλ επηρσκάησλ ε επηρώκαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ θαζηδήζεσλ ζε πεξηνρέο κε δπζκελείο ζπλζήθεο ζεκειίσζεο ηελ απνθαηάζηαζε ζηαζεξνπνίεζε θαηνιηζζήζεσλ κε ηερληθά έξγα αληηζηήξημεο (π.ρ. παζζαιόηνηρνη), κε απνζηξαγγηζηηθά κέηξα απνθόξηηζεο, θαζώο θαη κε ηξνπνπνίεζε γεσκεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ νιηζζεκέλσλ πεξηνρώλ.

27 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΓΡΑΜΜΗΚΑ ΔΡΓΑ Γεληθά η ένηαξη ενόρ ηεσνικού έπγος θα επηπεάζει ηο θςζικό και ανθπωπογενέρ πεπιβάλλον, κςπίωρ ζηη διάπκεια ηηρ καηαζκεςήρ, αλλά και ζηη διάπκεια ηηρ λειηοςπγίαρ ηος. Έηζη πξέπεη λα δηεξεπλώληαη νη επηπηώζεηο ηνπ έξγνπ, ζε θύξηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο όπσο: ζηε κνξθνινγία θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ, ζην έδαθνο ηεο πεξηνρήο, ζηα επηθαλεηαθά λεξά, ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα, ζηε ρισξίδα θαη παλίδα, ζηελ αηκόζθαηξα, ζην αθνπζηηθό πεξηβάιινλ, ζηα δίθηπα θαη ηηο ρξήζεηο ηεο γεο, ζηελ νηθνλνκία, ζηελ παξαγσγή, ζηελ θνηλσλία.

28 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΟΗ ΤΝΖΘΔΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΤΠΔΓΑΦΟΤ ΔΗΝΑΗ Δξεπλεηηθέο Γεηγκαηνιεπηηθέο γεσηξήζεηο Δξεπλεηηθέο ζηνέο Δξεπλεηηθά ζθάκαηα Γεσθπζηθέο δηαζθνπήζεηο Δηδηθέο επί ηόπνπ θαηαγξαθέο ζε γεσηξήζεηο Eπί ηόπνπ δνθηκέο Δξγαζηεξηαθέο έξεπλεο θαη δνθηκέο

29 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΩΝ ΤΝΗΘΕΣΕΡΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΤ ΤΠΕΔΑΦΟΤ (ΧΩΡΙ ΚΛΙΜΑΚΑ)

30 ΔΡΔΤΝΔ ΤΠΔΓΑΦΟΤ Βαζηθόο ζθνπόο ζηελ έξεπλα ππεδάθνπο είλαη ε γλώζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο,ζε έθηαζε θαη ζε βάζνο ησλ γεσινγηθώλ ραξαθηήξσλ ζηελ πεξηνρή πνπ γίλεηαη ε έξεπλα. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν δηαπηζηώλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζρεκαηηζκώλ γίλεηαη κέζσ ηεο δεηγκαηνιεςίαο ηνπο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη: είηε κε ρξήζε απιώλ κεραληθώλ κέζσλ (πρ. εθζθαθείο), όπνπ όκσο πεξηνξίδεηαη ζην βάζνο πνπ κπνξεί λα ζθάςεη ν βξαρίνλαο ηνπ εθζθαθέα, είηε κε ρξήζε εηδηθώλ κεραλεκάησλ, πνπ νλνκάδνληαη γεσηξύπαλα θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εμνξύμνπλ δείγκαηα, εδαθηθά ή θαη βξαρώδε, ζε πνιύ κεγαιύηεξα βάζε

31 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ Οη γεσηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο σο αθνινύζσο: Ωο πξνο ην βάζνο ηνπο: ζε αβαζείο κε κέγηζην βάζνο ηα 500m. To γεσηξύπαλν έρεη ζπλήζσο ηζρύ πνπ θπκαίλεηαη από 50 έσο 150HP. ζε βαζηέο κε κέγηζην βάζνο ηα 4000m. To γεσηξύπαλν έρεη ζπλήζσο ηζρύ πνπ θπκαίλεηαη από 1000 έσο 2000HP. θαη ζε πνιύ βαζηέο κε βάζνο πνπ κπνξεί λα ππεξβαίλεη θαη ηα 7000m. To γεσηξύπαλν έρεη ζπλήζσο ηζρύ πνπ ππεξβαίλεη ηνπο 2000HP.

32 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ Οη γεσηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο σο αθνινύζσο: Ωο πξνο ηνλ ζθνπό ηνπο: ζε δεηγκαηνιεπηηθέο εξεπλεηηθέο πνπ αλ γίλνληαη ζηα πιαίζηα γεσηερληθήοέξεπλαο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκό ηεο ζεκειίσζεο ηερληθώλ έξγσλ ή ηα κέηξα ππνζηήξημεο κεηώπνπ θαηνξνθήο ζεξάγγσλ, ελώ αλ γίλνληαη ζηα πιαίζηα κεηαιιεπηηθήο έξεπλαο παξέρνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο έθηαζεο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ. ζε παξαγσγηθέο κε ζηόρν ηελ εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ζε βνεζεηηθέο (δεηγκαηνιεπηηθέο ή κε) κε ζθνπό ηελ ηνπνζέηεζε ζεαπηέο νξγάλσλ γηα δηάθνξεο κεηξήζεηο (πρ. πηεδνκέηξσλ γηα κέηξεζε ηεοζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, θιηζηνκέηξσλ γηα εύξεζε ηνπ βάζνπο ηεο επηθάλεηαο νιίζζεζεο ζε έλα πξαλέο πνπ θαηνιίζζεζεο,αληιηώλ γηα θαηαβηβαζκό ηεο ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα) ή ηελ εηζπίεζε ελέκαηνο αλ πξόθεηηαη γηα γεσηξήζεηο ηζηκεληελέζεσλ θάησαπό ηε ζεκειίσζε ελόο θξάγκαηνο

33 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΔ ΓΔΩΣΡΖΔΗ : Απνηεινύλ ηελ θπξηόηεξε κέζνδν γεσηερληθήο δηεξεύλεζεο ηνπ ππεδάθνπο θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε ιήςε δεηγκάησλ εδαθώλ βξάρσλ πνιύ θαιήο πνηόηεηαο Απνηεινύλ ζεκαληηθό ηκήκα ελόο γεσεξεπλεηηθνπ πξνγξάκκαηνο ηηο γεσηξήζεηο απηέο ιακβάλεηαη δείγκα (ππξήλαο) θπιηλδξηθήο κνξθήο (θαξνην) θαη κηθξήο δηακέηξνπ (4-8cm γηα πεηξώκαηα θαη 12,5cm γηα εδάθε) Με ηε γεσηξεηηθε δηεξεύλεζε ηνπ ππεδάθνπο παίξλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο εθείλεο πνπ βνεζνύλ ζην εληνπηζκό πηζαλόλ πξνβιεκάησλ ή θηλδύλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ έξγνπ

34 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΠΟ : Πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ζηξώζεσλ, δηαζιάζεσλ, ξεγκάησλ θαη άιισλ δνκώλ ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ Δληνπηζκόο πδξνθόξσλ ζηξσκάησλ θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ πδξαπιηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (Τδαηνπεξναηόηεηαο δνθηκέο Maag, Lefranc θαη Lugeon) Δγθαηάζηαζε νξγάλσλ παξαθνινύζεζεο (π.ρ. απνθιηζηόκεηξα, πηεδόκεηξα) κέζα ζε γεσηξήζεηο

35 Δθηέιεζε, κέζα ζηε ζηελ γεώηξεζε, εηδηθώλ επί ηόπνπ δνθηκώλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θπζηθώλ θαη κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ ζρεκαηηζκώλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινπλ ( SPT) ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΠΟ : πγθέληξσζε ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ ζύζηαζε θαη δνκή ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαζώο θαη ηνλ εληνπηζκό ηνπ βξαρώδνπο ππνβάζξνπ Λήςε δηαηαξαγκέλσλ θαη αδηαηάξαθησλ δεηγκάησλ από δηάθνξα βάζε γηα ηελ γεσηερληθή ηαμηλόκεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ

36 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΣΡΖΖ 1.Διηθνεηδήο δηάηξεζε 2.Τδξαπιηθή δηάηξεζε 3.Κξνπζηηθή δηάηξεζε 4.Πεξηζηξνθηθή δηάηξεζε

37 ζηηο νπνίεο ε πξνρώξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηαρείεο, ελαιιαζζόκελεο αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο θηλήζεηο ηεο δηαηξεηηθήο ζηήιεο θαη θξνύζεηο ηνπ θνπηηθνύ άθξνπ ζηνλ ππζκέλα (ζξπκκαηηζκόο θαη ζπληξηβή ηνπ γεσϋιηθνύ ζηνλ ππζκέλα). ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΣΡΖΖ : Πεξηζηξνθηθέο Όπνπ ε πξνρώξεζε ηεο δηαηξεηηθήο ζηήιεο γίλεηαη κε πεξηζηξνθή ππό ηαπηόρξνλε εθαξκνγή πδξαπιηθήο πίεζεο (θνπή ηνπ γεσϋιηθνύ ζηνλ ππζκέλα). Κξνπζηηθέο

38 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΜΔΘΟΓΟΗ ΓΗΑΣΡΖΖ : ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ε κέζνδνο ηεο πεξηζηξνθηθήο δηάηξεζεο κε ηελ νπνία είλαη δπλαηή ε ιήςε Γηαηαξαγκέλσλ θαη αδηαηάξαθησλ εδαθηθώλ δεηγκάησλ Πνιύ θαιήο πνηόηεηαο ππξήλσλ βξάρσλ (ζθιεξώλ ή καιαθώλ

39 ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΓΙΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Ο εμνπιηζκόο πνπ είλαη απαξαίηεηνο ζε κηα γεσηερληθή έξεπλα απνηειείηαη απόηα αθόινπζα: Τδξαπιηθό πεξηζηξνθηθό απηνθηλνύκελν ή πάλσ ζε έιθεζξα γεσηξύπαλν Γεηγκαηνιήπηεο, ζηειέρε, θνπηηθά άθξα, ζσιελώζεηο θαη αληιίεο λεξνύ Δηδηθό εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε επηηόπνπ δνθηκώλ (πρ. αληίβαξν 62.5kgθαη δεηγκαηνιήπηε Terzaghi γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξόηππεο δνθηκήοδηείζδπζεο SPT, πελεηξόκεηξν γηα ηνλ ππνινγηζκό αληίζηαζεο δηείζδπζεοηεο αηρκήο θώλνπ CPT θιπ) Δηδηθό δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην εδαθνκεραληθήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλαπαξαίηεησλ εξγαζηεξηαθώλ δνθηκώλ

40 ΔΙΑΦΟΟΙ ΤΥΡΟΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΡΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΥΡΑΝΩΝ Τδξαπιηθό πεξηζηξνθηθό απηνθηλνύκελν ή πάλσ ζε έιθεζξα γεσηξύπαλν

41 ΓΕΩΤΥΡΑΝΑ Σα ζύγρξνλα γεσηξύπαλα είλαη κεραλήκαηα ηζρπξήο θαηαζθεπήο θαη πςειήο απόδνζεο. Απαηηνύλ ρεηξνλαθηηθή εξγαζία γηα ηελ εηζαγσγή / εμαγσγή ηεο δηαηξεηηθήο ζηήιεο θαη απόιεςεο ησλ ππξήλσλ. Γηαζέηνπλ εύξνο επηινγώλ άζθεζεο πίεζεο ζην δηαηξεηηθό άθξν θαη ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο θαη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα δηάηξεζεο ππό νηαδήπνηε θιίζε Ο θύξηνο εμνπιηζκόο πεξηιακβάλεη: θηλεηήξα κεηάδνζεο πίεζεο θαη πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο, ηνλ ηζηό αλάξηεζεο ηεο δηαηξεηηθήο ζηήιεο θαη ην δεηγκαηνιήπηε

42 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΩΤΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΗΣΗΣ

43 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ Πυρινεσ γεωτριςεων για ςυλλογι εργαςτθριακών δειγμάτων

44 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΔΓΑΦΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ Οη δεηγκαηνιήπηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εμαγσγή δείγκαηνο, εδαθηθνύ ή βξαρώδνπο, θαζώο πξνρσξά ε δηάηξεζε. Αλάινγα κε ηε δηάηξεζε ζε εδαθηθνύοή βξαρώδεηο ζρεκαηηζκνύο δηαθξίλνληαη ζε: Γεηγκαηνιεςία εδαθηθώλ δεηγκάησλ Γεηγκαηνιεςία αδηαηάξαθησλ δεηγκάησλ Γεηγκαηνιεςία δηαηαξαγκέλσλ δεηγκάησλ Γεηγκαηνιεςία βξαρσδώλ δεηγκάησλ Γεηγκαηνιεςία κε κνλνύο δεηγκαηνιήπηεο Γεηγκαηνιεςία κε δηπινύο δεηγκαηνιήπηεο

45 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΦΤΛΑΞΖ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ Σνπνζεηνύληαη ζε μπινθηβσηηα πνπ έρνπλ πιάηνο πεξίπνπ 1m. Καη απνηεινύληαη από 4-5 ζεηξέο ρσξηζκάησλ κε μύιν Σνπνζεηνύληαη πξνζεθηηθά κέζα ζηα θηβώηηα κε ηε ζσζηή ζεηξά (θαηά βάζνο θαη δηεύζπλζε δεηγκαηνιεςίαο). Σν ηέινο θάζε ππξεληιεςηαο ζεκεηώλεηαη κε έλα θνκκάηη μύινπ πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν εγθάξζηα ζηα θπξία ρσξίζκαηα Σα καιαθά ή απνζαξζξσκέλα πεηξώκαηα, νη ππξήλεο πξνζηαηεύνληαη κε ιεπηή πιαζηηθή κεκβξάλε Έγρξσκε θσηνγξάθεζε ησλ δεηγκάησλ ησλ θηβσηίσλ ησλ γεσηξήζεσλ

46 ΑΡΟΤΥΡΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΥΡΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΗΣΗΣ

47 ΑΡΟΤΥΡΩΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΡΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΗΣΗΣ ηήιε 1 : Κιίκαθα βάζνπο ηεο γεώηξεζε αλα 2m ηήιε 2 : Δίδνο θαξνηαξηαο θαη ηνπ θνπηηθνύ άθξνπ ηήιε 3 : πκβνιηθή παξνπζίαζε ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ηήιε 4 : Λεπηνκεξήο γεσινγηθή πεξηγξαθή ησλ ζρεκαηηζκώλ θαη ηα όξηα απηώλ ηήιε 5 : Πνζνζηό ηεο ππξελνιεςηαο ζηνπο βξαρώδεηο ζρεκαηηζκνύο (γξαθηθά ή αξηζκεηηθά) ηήιε 6 : Γείθηεο πνηόηεηαο ηνπ πεηξώκαηνο (RQD) γξαθηθά ή αξηζκεηηθά ηήιε 7 : Κιίζε ησλ αζπλεπεηώλ ησλ πεηξσκάησλ θαη ην είδνο απηώλ ηήιε 8 : Βάζνο γεώηξεζεο κεηά ην πέξαο ησλ εκεξεζίσλ εξγαζηώλ ηήιε 9 : ηάζκε ηνπ λεξνύ ηεο γεώηξεζεο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο εκεξεζίαο εξγαζίαο θαζώο θαη ε εκεξνκελία πνπ έγηλε ε θάζε κέηξεζε ηήιε 10 : Δξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηήιε 11 : πληειεζηήο πδαηνπεξαηνηεηαζ Κ, (απνηειεζκαηα δνθηκώλ ηύπνπ (Maag, Lefranc θαη Lugeon)

48 ΓΕΩΤΗΣΕΙΣ Δίλαη δπλαηόλ λα εθηεινύληαη θαη πιάγηεο ππό θιίζε γεσηξήζεηο (εληνπηζκόο ξεγκάησλ, επαθώλ ζρεκαηηζκώλ θιπ) Η εθηέιεζε γεσηξήζεσλ ζηηο πόιεηο πξνϋπνζέηεη πνιιέο θνξέο ηελ δηελέξγεηα κηθξνύ θξεαηνο (ζθάκκα) γηα ηελ απνθπγή ζνβαξώλ δεκηώλ ζε δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο (απνρεηεύζεηο, θπζηθό αέξην, ηειεπηθνηλσληαθέο γξακκέο θ.α.) ην θξεαξ απηό είλαη ζπλήζσο 1-1,5m βάζνπο

49 ΓΕΩΤΥΡΑΝΑ Κεκλιμζνθ Γεώτρθςθ

50 ΓΕΩΤΥΡΑΝΑ Φρζαρ για τθ διενζργεια δειγματολθπτικνπ ζλεγχοπ

51 ΓΕΩΤΥΡΑΝΑ Φρζαρ για τθ διενζργεια δειγματολθπτικνύ ζλεγχοπ πικανών δικτφων κοινισ ωφζλειασ

52 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΦΕΣ ΤΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ

53 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΟΥ ΡΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΛΥΣΧΗ

54 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΣΟΛΗΘΖΖ : Δίλαη θάζε αιιαγή, ηεο επηθάλεηαο κίαο πιαγηάο, ζπλνδεπκέλε κε κεηαθίλεζε πιηθνύ, πνπ πξνέξρεηαη από δπλάκεηο βαξύηεηαο θαη νθείιεηαη ζε θπζηθά ή ηερληθά αίηηα. Μεγάιε ή Μηθξή Με ξήμε ή όρη ηεο ζπλέρεηαο ηεο πιαγηάο Αξγή ή Ξαθληθή Δθθξάδεη ην απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο κηαο λέαο θαηάζηαζεο ηζνξξνπίαο ηνπ εδάθνπο

55 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

56 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

57 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤΝ ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΖ Ζ δνκή ηνπ γεσινγηθνύ ππόβαζξνπ θαη ε ηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο. Έλα έδαθνο πνπ απνηειείηαη από ελαιιαγέο πνιιώλ εηεξνγελώλ ζηξσκάησλ, είλαη πην πηζαλό λα παξνπζηάζεη θαηνιηζζεηηθά θαηλόκελα, ιόγσ ησλ πνιιώλ πηζαλώλ επηθαλεηώλ νιίζζεζεο, ζε ζρέζε κε έλα άιιν έδαθνο ην νπνίν απνηειείηαη από έλα κόλν ζηξώκα. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν παίδεη επίζεο θαη ε θιίζε ησλ ζηξσκάησλ. Σν είδνο ησλ πεηξσκάησλ θαη εδαθώλ ηεο πεξηνρήο. Τπάξρνπλ πεηξώκαηα, ηα νπνία είλαη πεξηζζόηεξν επηξξεπή ζε θαηνιηζζήζεηο, όπσο ν θιύζρεο θαη ηα αξγηιηθά εδάθε. Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή. Σν ύςνο ηνπ λεξνύ πνπ πέθηεη ζηελ πεξηνρή, κε ηε κνξθή βξνρόπησζεο ή ρηνλόπησζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηνιίζζεζε. Δπίζεο, ε παξνπζία ηνπ ππόγεηνπ λεξνύ είλαη πνιιέο θνξέο θαηαιπηηθή γηα ηελ εθδήισζε θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ. Ζ ζεηζκηθόηεηα θαη ε εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα,, θαζώο θαη ε θηλεηηθόηεηα ηνπ ππνβάζξνπ. Οη ζεηζκηθέο δνλήζεηο κπνξνύλ πνιιέο θνξέο λα απνηειέζνπλ ηελ αθνξκή γηα ηελ εθδήισζε κηαο θαηνιίζζεζεο, πξνζζέηνληαο ζηηο ήδε αζηαζείο κάδεο ηελ επηπιένλ δπλακηθή θόξηηζε, πνπ ηηο σζεί ζε νιίζζεζε. Θα πξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζηελ επηθηλδπλόηεηα πνπ επηδεηθλύνπλ πεξηνρέο κε ελεξγά λενηεθηνληθά ξήγκαηα. Οη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο. - Πξόθιεζε Μεηαβνιώλ ζηελ ηζνξξνπία ησλ πξαλώλ. Τπνζθαθέο, Σερληθά Έξγα. Γξόκνη, Αζηηθνπνίεζε.

58 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΒΑΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΑΤΣΖ ΣΖΝ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΖ ν ηύπνο κεηαθίλεζεο, νπόηε δηαθξίλνληαη ζε θαηαπηώζεηο, αλαηξνπέο, νιηζζήζεηο, πιεπξηθέο εμαπιώζεηο θαη ξνέο εξππζκνύο, θαη ην είδνο ηνπ κεηαθηλνύκελνπ πιηθνύ, νπόηε δηαθξίλνληαη ζε θηλήζεηο πνπ εθδειώλνληαη ζην βξαρώδεο ππόβαζξν, ζηνπο ρνλδξόθνθθνπο εδαθηθνύο ζρεκαηηζκνύο (θνξήκαηα) θαη ζηνπο ιεπηόθνθθνπο εδαθηθνύο ζρεκαηηζκνύο (γαίεο).

59 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

60 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

61 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ

62 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ

63 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ

64 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ

65 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Πεπιζηποθική Μεηαθεηική Ολίζθηζη σεδόν επίπεδη επιθάνεια ολίζθηζηρ

66 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Οιίζζεζε Σεκαρώλ Βξάρσλ ή Δδάθνπο Πηώζε Βξάρσλ

67 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Αλαηξνπή Ππορ ηα εμππόρ Πεπιζηποθή γύπω από ζημείο σαμηλή Βαπύηηηα Πλεςπικέρ δςνάμειρ (ηεμάση, ςγπά ζηιρ αζςνέσειερ)

68 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Ρνή Θξαπζκάησλ Απνζαζξσκάησλ Χαλαπά εδάθη, Πεηπώμαηα Οπγανικά ςλικά Νεπό Αέπαρ <50% λεπηόκοκκα Κοπεζμένα Μεγάλο ποζοζηό άμμων Πιθανόηηηα δημιοςπγίαρ από άλλοςρ ηύποςρ ζε απόηομα ππανή

69 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ ηνηβάδα Θξαπζκάησλ Ροέρ θπαςζμάηων μεγάληρ ηασύηηηαρ Ρνή Δδαθώλ Λεπηόκοκκα ςλικά Απγιλικά κοπεζμένα Πιθανέρ και σωπίρ νεπό ζε κοκκώδη ςλικά Λαζπνξνέο Πολύ νεπό, min 50% άμμοι, ιλύερ, απγιλικά

70 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Δξππζκόο Πολύ απγή μεηακίνηζη Εποσιακή (ςγπαζία, θεπμοκπαζία) ςνεσήρ ηαδιακή

71 ΤΥΡΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ- ΔΙΕΓΑΣΙΕΣ Πιεπξηθή νιίζζεζε Πολύ μικπή ή καθόλος κλίζη ππανούρ Φαινόμενα πεςζηοποίηζηρ άμμοι, ιλύερ Από ξαθνική εδαθική κίνηζη (π.σ. ζειζμοί) Μποπεί και σωπίρ πποθανή λόγο

72 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΩΝ : Γιώζζεο ζε ηζνϋςείο «Αληηθξηζηέο» ηζνϋςείο Μηθξέο ζπγθεληξώζεηο λεξνύ ζε πξαλή Ρήμε ζπλέρεηαο πιαγηάο Δθειθπζηηθέο ξσγκέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο

73 ΑΝΑΓΝΩΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΑΡΠ ΧΑΤΗ Καρυά, Αχαΐα Χάρτεσ Φαινομζνων περιοχών Αςτάκειασ

74 ΑΝΑΓΝΩΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ

75 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

76 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΩΝ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΩΝ Απώιεηεο ζε αλζξώπηλεο δσέο θαη θζνξέο ζε πεξηνπζίεο. Απώιεηεο βηνκεραληθώλ, αγξνηηθώλ θαη ηνπξηζηηθώλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ σο απνηέιεζκα ησλ δεκηώλ ζηε γε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζην νδηθό δίθηπν. Μείσζε ηεο αγνξαζηηθήο αμίαο ηεο γεο ζε πεξηνρέο πνπ απεηινύληαη από θαηνιηζζήζεηο. Απώιεηα θνξνινγηθώλ πόξσλ από ππνηίκεζε ηεο αμίαο ηδηνθηεζηώλ ιόγσ θαηνιηζζήζεσλ. Μέηξα γηα ηελ απνθπγή ή κείσζε επηπξόζζεησλ δεκηώλ από θαηνιηζζήζεηο. Τπνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ ζε ξέκαηα θαη αξδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Μείσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη απνδνηηθόηεηαο αλζξώπσλ θαη δώσλ ιόγσ ηξαπκαηηζκνύ, ζαλάηνπ ή ςπρνινγηθώλ ηξαπκάησλ. Μείσζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο. Γεπηεξεύνληεο επηδξάζεηο, όπσο πιεκκύξεο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο απνηεινύλ απνηέιεζκα ησλ θαηνιηζζήζεσλ. Αλάγθε γηα ζηαζεξό έδαθνο, θαηάιιειν γηα θαιιηέξγεηα θαη αλέγεξζε θηηξίσλ

77 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΈΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΩΝ ΚΑΣΟΛΗΘΖΔΩΝ Δληνπηζκόο θαη Αλαγλώξηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απν ράξηεο θαη αεξνθσηνγξαθίεο Αλαγλώξηζε θαη εμέηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ ύπαηζξν Δξεπλα πεδίνπ Δλόξγαλε παξαθνινύζεζε ηεζ εμέιημεο ηνπ θαηλνκέλνπ

78 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΟ Σα θαηνιηζζεηηθά θαηλόκελα είλαη πνιύ ζπλήζε ζηνλ Διιαδηθό ρώξν, θαζώο ε ιηζνινγηθή ζύζηαζε θαη ε ζρεηηθά κηθξή ειηθία ησλ πεξηζζνηέξσλ ζρεκαηηζκώλ, ε δξάζε πξόζθαησλ ηεθηνληθώλ δπλάκεσλ, ε γεσκνξθνινγηθή εμέιημε θαη νη πςειέο βξνρνπηώζεηο, δεκηνπξγνύλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε ζπρλώλ αζηνρηώλ πξαλώλ πνηθίιεο θιίκαθαο. Οη κεγαιύηεξεο ζε επηθαλεηαθή εμάπισζε θαηνιηζζήζεηο ζηνλ Διιεληθό ρώξν εληνπίδνληαη ζε ηεθηνληθά θαηαπνλε- κέλνπο ζρεκαηηζκνύο (π.ρ. από επσζεηηθέο θηλήζεηο) θαη ζε ζέζεηο κε πνιύ απόηνκν αλάγιπθν θαη θάησ από ηελ ηζρπξή δξάζε θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ. πλεπώο, νη πιένλ εληππσζηαθέο θαηνιηζζήζεηο έρνπλ ζεκεησζεί ζε δώλεο αλζξαθηθώλ πεηξσκάησλ έληνλα ηεθηνληζκέλσλ από επσζεηηθέο θηλήζεηο. Αληίζεηα, νη πιένλ ζπρλέο ζε εκθάληζε θαηνιηζζήζεηο είλαη ζε ζρεκαηηζκνύο θιύζρε, ζρηζηνθεξαηνιίζσλ θαη λενγελώλ, αιιά θαη ζε θνξήκαηα θιηηύσλ ή θαη, ραιαξά ηεηαξηνγελή πιηθά θαη πξνθαινύληαη θπξίσο από ην ζπλδπαζκό ηεο αλζξσπνγελνύο δξαζηεξηόηεηαο, ππξθαγηέο θιπ) θαη ησλ απμεκέλσλ αηκνζθαηξηθώλ θαηαθξεκληζκάησλ.

79 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΟ Γπηηθή Διιάδα: θαηνιηζζήζεηο ζε επξεία θιίκαθα θαη κεγάιε ζπρλόηεηα, ιόγσ: Ληζνινγηθήο ζύζηαζεο ζρεκαηηζκώλ Νεαξήο γεσινγηθήο ειηθίαο ηζρπξνύ ηεθηνληζκνύ Έληνλνπ κνξθνινγηθνύ αλαγιύθνπ Τςεινύ βξνρνκεηξηθνύ δείθηε Αλαηνιηθή Διιάδα: θαηνιηζζήζεηο κε κηθξόηεξε έληαζε θαη ζπρλόηεηα, ιόγσ: Γηαθνξεηηθήο γεσινγηθήο θαηαζθεπήο από ζρεκαηηζκνύο πνπ επεξεάδνληαη ιηγόηεξν από θαηνιηζζήζεηο Υακεινύ βξνρνκεηξηθνύ δείθηε

80 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΟ Μικρό Χωριό (Εσρσηανία) Μαλακάζα (Εθνική Οδός) Βιάνος (Κρήηη) Νεμέα (Εθνική Οδός) Τήνος Αγία Άννα (Β. Εύβοια) Μαρκόποσλο Νηράθι Λαγκάδα

81 Αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ 1945: ζην πξαλέο αλάληε ηνπ νηθηζκνύ ζεκεηώλνληαη αξρηθέο, πνιύ κηθξήο έθηαζεο ζξαύζεηο. Αεξνθσηνγξαθίεο ηνπ 1960: ζαθήο επέθηαζε ησλ ξσγκώλ. Σνλ ρεηκώλα ηνπ : έληνλα θαηξηθά θαηλόκελα (βξνρέο θαη ρηόληα) θαη ζεηζκηθή δξαζηεξηόηεηα, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ηεθηνληθή θαηαπόλεζε ησλ ζρεκαηηζκώλ, νδήγεζαλ ζηελ μαθληθή εθδήισζε θαηνιίζζεζεο θαηά κήθνο επηθαλεηώλ πνπ είραλ ήδε δεκηνπξγεζεί ΜΙΚΟ ΧΩΙΟ (ΕΥΥΤΑΝΙΑ)

82 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΡΑΝΑΓΟΡΟΥΛΑΣ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ- ΡΑΤΩΝ (1971)

83 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΣΑΚΩΝΑ (Ε.Ο. ΤΙΡΟΛΗ ΚΛΑΜΑΤΑ 1993)

84 ΜΑΛΑΚΑΣΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ(39Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1995)

85 ΜΑΛΑΚΑΣΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ(39Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1995)

86 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΙΡΟΛΕΩΣ (ΝΕΜΕΑ

87 ΤΗΝΟΣ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ, 2003)

88 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (Β. ΕΥΒΟΙΑ, 2003)

89 Καηνιηζζήζεηο (α) ζηo Γξνζνρώξην θαη (β) ζηνπο Μνπδαθαίνπο Γήκνπ Πακβώηηδαο Ν. Ισαλλίλσλ. ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΙ 2010

90 Κατολίςκθςθ ςτθ ελλαςία Καταπτώςεισ βράχων ςτα Σζμπθ ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΙ 2010

91 Καηνιίζζεζε Σεκπώλ: Η θνηιάδα ησλ Σεκπώλ βξίζθεηαη ζηελ Δζληθή Οδό Αζελώλ - Θεζζαινλίθεο θαη πεξίπνπ απηνθίλεηα δηέξρνληαη από εθεί θάζε κέξα. Δίλαη κηα πεξηνρή κε γλσζηά θαηνιηζζεηηθά πξνβιήκαηα θαη απηόο άιισζηε είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ε νκώλπκε νδηθή ζήξαγγα. ηηο 17/12/2009 δύν δηαδνρηθά ζπκβάληα βξαρνπηώζεσλ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ην ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκό ελόο αηόκνπ (Ιηαιόο κεραληθόο, ππεύζπλνο ησλ εθεί εξγνηαμίσλ). Η θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, ζε ζπλελλόεζε κε ην αξκόδην Τπνπξγείν, έθιεηζαλ ηελ Δζληθή νδό ζε απηό ην ζεκείν γηα πέληε κήλεο ώζηε λα ιεθζνύλ θάπνηα επείγνληα κέηξα πξνζηαζίαο. Η θπθινθνξία όιν απηό ην δηάζηεκα δηεμαγόηαλ από παξαθακπηήξηεο νδνύο κε ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο. Μεηά ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο απηνύ θαη ελώ ζπλερίδνληαλ νη εξγαζίεο δηάλνημεο ηεο ζήξαγγαο εθδειώζεθαλ θαη άιια θαηλόκελα βξαρνπηώζεσλ ζε παξαθείκελε ζέζε, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010, επηπρώο ρσξίο ζύκαηα. Καηνιίζζεζε ειιαζίαο: Η βαζεηά θαηνιίζζεζε ηεο ειιαζίαο, ε νπνία εθδειώζεθε ζηηο 12/02/2010, επεξέαζε ηε λέα Δζληθή Οδό Σξίπνιεο - πάξηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είρε δνζεί ζηελ θπθινθνξία κόιηο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΙ 2010

92 ΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εκεξηλή θαηάζηαζε-διιάδα ηελ πιεηνςεθία ηνπο αληηκεησπίδνληαη κεηά ηελ εθδήισζή ηνπο πρλά κεηά από επαλεηιεκκέλε ελεξγνπνίεζή ηνπο Απνζπαζκαηηθά θαη θαηά πεξίπησζε, ρσξίο ηε ζπλνιηθή ζεώξεζε ηνπ ηερληθν-γεσινγηθνύ πιαηζίνπ ζην νπνίν εληάζζνληαη Μόλν ζηα πιαίζηα ζεκαληηθώλ ηερληθώλ έξγσλ εθαξκόδεηαη πξόιεςε ζην ρώξν ηνπ έξγνπ (θαη απηή ζπρλά εκηηειήο) Πξνγξάκκαηα απνραξαθηεξηζκνύ θαηνιηζζαηλόλησλ νηθηζκώλ ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο. Δθπόλεζε κειεηώλ ζηνπο Ννκνύο Δπξπηαλίαο θαη Αηησιναθαξλαλίαο (ΙΓΜΔ)

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα