ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1584/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσική του Περιβάλλοντος» του Τμήματος Φυ σικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης. Αναμόρφωση του Προγράμματος Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο λογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Επιχει ρηματική Αναλυτική (Business Analytics) Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικής Επι στήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι κών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών» Αντικατάσταση της υπ αριθμ /B7/ (ΦΕΚ 1375/τ.Β /2005) υπουργικής απόφασης που αφορά στo Π.Μ.Σ. του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Γεωλογία και Περιβάλλον (Applied & Environmental Geology)» Αναμόρφωση του Προγράμματος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /B7 (1) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1584/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που αφορά στο Πρόγραμ μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσική του Περιβάλλοντος» του Τμήματος Φυσικής του Αριστο τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αναμόρφωση του Προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34 παρ.2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Το Π.Δ. 98 (ΦΕΚ 134/Α / ) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυ ση συγκρότηση, μετονομασία Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 6. Την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1584 τ.β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στην «Αντικατάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσική του Περιβάλλοντος» του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί ου Θεσσαλονίκης όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 2628/τ.Β / ) υπουρ γική απόφαση. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συν. 8/ και 9/ ). 8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο νίκης (συν. 150/ , 155/3 4 14). 9. Το αριθμ. 2135/ έγγραφο του Προέδρου του τμήματος Φυσικής. 10. Το αριθμ. 1180/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική

2 24432 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1584 τ.β / ) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. θα λειτουργήσει, από το ακαδημαϊκό έτος , αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Φυσική του Περιβάλλοντος» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ) όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το αντικείμενο του ΠΜΣ «Φυσική του Περιβάλλοντος» είναι η λειτουργία ενός μεταπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος με έμφαση στην εκπαίδευση και εξει δίκευση στο τομέα της Φυσικής του Περιβάλλοντος και στη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία, αξιοποι ώντας τη σοβαρή υποδομή και τεχνογνωσία του ΤΦ του ΑΠΘ. Σκοπός του είναι η δημιουργία πτυχιούχων φυσικών περιβαλλοντολόγων εξειδικευμένων σε θέματα που αφορούν την έρευνα και προστασία του Περιβάλ λοντος ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Φυσική του Περιβάλλοντος». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχο λών Θετικών Επιστημών(Φυσικής, Μαθηματικών, Χημεί ας, Γεωλογίας, Βιολογίας) και Πολυτεχνικών Σχολών (Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χημικών Μηχανικών, Μη χανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πο λιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι της Σχολής Ικάρων των ΑΣΕΙ. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι και πτυχι ούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120. Τα μαθήματα που προσφέρονται στο ΠΜΣ «Φυσική του Περιβάλλοντος» για την απόκτηση ΜΔΕ χωρίζονται σε: α) Μαθήματα κορμού και β) Επιλεγόμενα μαθήματα ειδίκευσης. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: Α Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος 8 Ακτινοβολία στην Ατμόσφαιρα 8 Ανάλυση Περιβαλλοντικών Μετρήσεων 5 Δορυφορική Τηλεπισκόπηση 5 Μαθήματα Επιλογής Ένα (1) Μάθημα Επιλογής(από τον κάτωθι Πίνακα) 4 ΣΥΝΟΛΟ 30 Β Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Περιβαλλοντική Μετεωρολογία 8 Χημεία Περιβάλλοντος 6 Τεχνικές Μέτρησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων Μαθήματα Επιλογής 2 Μαθήματα Επιλογής (από τον κάτωθι Πίνακα) 8 ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ Εξάμηνο Μαθήματα Υποχρεωτικά 8 ECTS Μοντέλα Ποιότητας του Αέρα 6 Διαχείριση Περιβάλλοντος 8 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 8 Μαθήματα Επιλογής 2 Μαθήματα Επιλογής (από τον κάτωθι Πίνακα) 8 ΣΥΝΟΛΟ 30 Δ Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 Γενικό Σύνολο ECTS 120 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α, Β, Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) Μαθήματα Επιλογής Παγκόσμιες Μεταβολές 4 Βασικές Αρχές Μετεωρολογίας 4 Μοντέλα Διάδοσης Ακτινοβολίας 4

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας 4 Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας 4 Εκπαιδευτικό υλικό 3.000,00 Αναλώσιμα 5.000,00 Εργαστηριακές Ασκήσεις και Mετρήσεις Πεδίου 4 Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού, λογισμικό ,00 Ατμοσφαιρικά Αιωρήματα 4 Βιογεωχημικοί Κύκλοι 4 Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος 4 Εισαγωγή στο Φυσικό Περιβάλλον 4 Πρακτική Άσκηση 4 Στατιστική ανάλυση χρονοσειρών 4 Με πρόταση της ΓΣΕΣ του Τμήματος μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορί ζεται κατ ανώτατο όριο σε δέκα (10) άτομα κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής και άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανε πιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Φυσικής της σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ και ειδικά ο ερευνητικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλο ντος. Για τη διδασκαλία χρησιμοποιείται ειδική αίθουσα κατάλληλα εξοπλισμένη με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α, του άρθρου 80, του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το συνολικό ετήσιο κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό των ,00 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία Δαπάνης Ποσό ( ) Ανθρώπινο δυναμικό ,00 Δαπάνες μετακινήσεων ,00 Δαπάνες Δημοσιότητας 2.000,00 Άλλες Δαπάνες 3.000,00 Σύνολο ,00 Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το υπόλοιπο από άλλες πηγές όπως επιχορηγήσεις, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, κ.ά. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπου δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /Β7 (2) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονο μικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ θρο 6 παρ. 3 (ΦΕΚ 148 τ.α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/ τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4 24434 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επι χειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ νεδρία 4η/ ) 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ νεδρία 3η/ ) 7. Το αριθμ. 215/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics) του Τμήματος Διοικητι κής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α). Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανε πιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος , Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Business Analytics), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α). Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το πρόγραμμα σκοπεύει στo να προετοιμάσει στελέχη τα οποία να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων, και αναλυτικά εργαλεία βασισμένα στη στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα με σκοπό τη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Δηλαδή να μπορούν να χειριστούν τις πλη ροφορίες ενός γρήγορα και συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου, πλούσιου σε δεδομένα, με έναν τρόπο ευέλικτο, αποδοτικό και αποτελεσματικό για το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία σε τέσσερις βασικούς τομείς: (α) διοίκηση επιχειρηματικής απόδο σης και καινοτομίας, (β) ποσοτικές μέθοδοι στη λήψη αποφάσεων, (γ) ανάλυση και διαχείριση δεδομένων, και (δ) επιχειρησιακές εφαρμογές και εργαλεία analytics. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιχειρηματική Αναλυτική (Master of Science in Business Analytics). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμημάτων Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και Πο λυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών ανα γνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε πέντε (5) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και η κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζο νται ως εξής: Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μα θημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής: Περιλαμβάνει δέκα (10) μαθήματα υποχρεωτικής πα ρακολούθησης με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες έκαστο, τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα με δύο και μισό (2,5) πιστωτικές μονάδες έκαστο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μα θημάτων ορίζεται ως εξής: Α Εξάμηνο Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων Π.Μ. (Enterprise Information Systems) 5 Μεγάλης Κλίμακας Βελτιστοποίηση (Large Scale Optimization) 5 Διαχείριση Δεδομένων και Επιχειρηματική Ευφυΐα (Data Management and Business Intelligence) 5 Εξόρυξη Μεγάλων Δεδομένων (Mining Big Datasets) 5 Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική Ι (Statistics for Business Analytics I) 5 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Innovation and Entrepreneurship) 2,5 Επιχειρηματική Αναλυτική Πρακτική Ι (Business Analytics Practicum I) 2,5 Σύνολο Α Εξαμήνου 30

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β Εξάμηνο Διοίκηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών Business Process Management 5 Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Systems) 5 Στατιστική στην Επιχειρηματική Αναλυτική ΙΙ (Statistics for Business Analytics II) 5 Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (Social Network Analysis & Social Media Analytics) Ιδιωτικότητα και Προσωπικά Δεδομένα (Privacy and Data Protection) 2,5 Μελέτες Περίπτωσης Επιχειρηματικής Αναλυτικής (Business Analytics Use Cases) 5 Επιχειρηματική Αναλυτική Πρακτική ΙΙ (Business Analytics Practicum II) 2,5 Γ Εξάμηνο Σύνολο Β Εξαμήνου 30 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 Σύνολο Γ Εξαμήνου 30 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90 Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα Με ρικής Φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο στους εξήντα (60) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολο γίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 3685/2008. (ΦΕΚ 148 τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμο ποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλι σμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρο νικούς υπολογιστές, η βιβλιοθήκη και το Υπολογιστικό Κέντρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς 5 και τα Εργαστήρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προ γράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτι μάται στο ποσό των και αναλύεται σε κατη γορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Αμοιβές Αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Μετακινήσεις, Εκδηλώσεις, Παρακολούθηση συνεδρίων, και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, αναβάθμιση αιθουσών & εργαστηρίων, εκπαιδευτικό υλικό Κόστος σε Υποτροφίες, βραβεία Δαπάνες Δημοσιότητας, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες, ενοικίαση αιθουσών Γενικό σύνολο Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα καθώς και ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /Β7 (3) Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πα νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του N. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο

6 24436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6 παρ. 3 (ΦΕΚ 148 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του N. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α / ), του άρθρου 27 του N. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α / ) και του άρθρου 37, παρ. 5 του N. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό τητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του N. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του N. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.α ) και του άρθρου 34, παρ. 2 του N. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ.α ). 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ νεδρία 2η/ ) 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία ) 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συ νεδρία 2η/ ) 8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 4η/ ) 9. Το αριθμ. 2045/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πα νεπιστημίου Αθηνών. 10. Το αριθμ. 789/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οι κονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ από το ακαδ. έτος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη Επιχει ρήσεων και Οργανισμών» των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οι κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως εξής : Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο νομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσουν από το ακαδ. έτος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (MSc in Finance and Banking for Executives) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμ βάνει το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το πρόγραμμα σκοπεύει στην εμβάθυνση της επιστη μονικής εκπαίδευσης και εξειδικευμένης επαγγελματι κής κατάρτισης οικονομολόγων, στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική. Ο σκοπός αυτός θα επιδιωχθεί με τη διδασκαλία και την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης όσο και στις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών συστημάτων τους. Στόχος του προγράμματος είναι: 1. Η επιστημονική εκπαίδευση και εξειδικευμένη επαγ γελματική κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων και οργα νισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. 2. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιχειρήσεων και των χρηματοοικονομικών και τραπε ζικών ιδρυμάτων. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για Στελέ χη Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (MSc in Finance and Banking for Executives) Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Οικονομι κών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 3 εξάμηνα για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και σε 4 εξάμηνα για το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και η κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζο νται ως εξής: Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές παρακολουθούν είτε Α) 8 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 επιλογής τα οποία έχουν από 7,5 πιστωτικές μονάδες

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έκαστο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η οποία έχει 15 πιστωτικές μονάδες, είτε Β) 8 υποχρεωτικά μαθή ματα και 2 επιλογής τα οποία έχουν από 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο και επιπλέον δύο μαθήματα αντί διπλω ματικής τα οποία έχουν 7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο. Το σύνολο πιστωτικών μονάδων του προγράμματος είναι 90. Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μα θημάτων ορίζεται ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οικονομική Χρηματαγορών 7,5Π.Μ. Ποσοτικές Μέθοδοι 7,5Π.Μ. Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Ανάλυση Αγορών & Διαχείριση 7,5Π.Μ. Χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομική & Τραπεζική 7,5Π.Μ. Λογιστική ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Εφαρμοσμένα Θέματα 7,5Π.Μ. Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Χρηματοοικονομική Διοίκηση 7,5Π.Μ. Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 7,5Π.Μ. Προϊόντα Τραπεζική Διοίκηση & 7,5Π.Μ. Διαχείριση Κινδύνων ΣΥΝΟΛΟ Π.Μ. 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 2 Μαθήματα Επιλογής από τον 2 Χ 7,5 =15 Π.Μ. κάτωθι κατάλογο Διπλωματική Εργασία 15 Π.Μ. ΣΥΝΟΛΟ. 30 Π.Μ Είτε: 2 Μαθήματα Επιλογής από τον 2 Χ 7,5 =15 Π.Μ. κάτωθι κατάλογο 2 Υποχρεωτικά μαθήματα αντί διπλωματικής εργασίας «Ειδικά Θέματα Στην Τραπεζική» 7,5Π.Μ. «Ειδικά Θέματα Στη 7,5Π.Μ. Χρηματοικονομική» ΣΥΝΟΛΟ 30 Π.Μ. Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Θέματα στη Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Λο γιστική Συστήματα Πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική Θεωρία Παιγνίων & Στρατηγικές Αποφάσεις:με εφαρμογές στα Οικονομικά Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Χρηματοδοτικές Τεχνικές Διαχείριση Διαθεσίμων Χρηματοοικονομικά της Κτηματαγοράς Αποτίμηση εταιρειών, συγχωνεύσεις και εξαγορές. Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως Μερικής Φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον χρονική δι άρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ ανώτατο σε εκατόν είκοσι (120) φοιτητές. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οι κονομικών Σπουδών καθώς και άλλων τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχο ληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 3685/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμο ποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλι σμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρο νικούς υπολογιστές, η βιβλιοθήκη και το Υπολογιστικό Κέντρο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και τα Εργαστήρια των τμημάτων Οικονομικής Επιστή μης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε Αμοιβές Αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Μετακινήσεις, Εκδηλώσεις, Παρακολούθηση συνεδρίων, και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

8 24438 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού, αναβάθμιση αιθουσών & εργαστηρίων, εκπαιδευτικό υλικό Υποτροφίες, βραβεία Δαπάνες Δημοσιότητας, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες Γενικό σύνολο Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι, δίδα κτρα, καθώς και ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές, κτλ Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στη παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ /B7 (4) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /B7/ (ΦΕΚ 1375/τ.Β /2005) υπουργικής απόφασης που αφορά στo Π.Μ.Σ. του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετι κών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Γεωλογία και Περιβάλλον (Applied & Environmental Geology)» Αναμόρφωση του Προγράμματος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009(ΦΕΚ 156 τ. Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010(ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ) και του άρθρου 34 παρ.2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 5. Το Π.Δ. 98 (ΦΕΚ 134/Α / ) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυ ση συγκρότηση, μετονομασία Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης». 6. Την υπ αριθμ /B7/ (ΦΕΚ 1375/τ.Β / 2005) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην αντικατά σταση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γεωλογία και Περιβάλλον». 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστη μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συν. 191/ ). 8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο νίκης (συν. 150/ , 155/ ). 9. Το αριθμ. 1563/ έγγραφο του Προέδρου του τμήματος του τμήματος Γεωλογίας. 10. Το αριθμ. 1180/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος Γεωλογίας. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /B7/ (ΦΕΚ 1375 /τ. Β /2005) υπουργική απόφαση ως ακολού θως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος ανα μορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τον τίτλο: «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει ως αντι κείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυ χιακού επιπέδου σε κλάδους αιχμής της επιστήμης της Γεωλογίας και των εφαρμογών της. Αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας και στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων, μέσω της αποτελεσματικής σύνδεσης διδασκαλίας, έρευνας και εφαρμογής. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέ μει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία(Applied & Environmental Geology)» σε τέσσερις κλάδους ειδί κευσης: α) Δομή και Εξέλιξη Ιζηματογενών Λεκανών (Structure and Evolution of Sedimentary Basins) β) Ορυκτοί Πόροι Περιβάλλον (Mineral Resources Environment) γ) Τεχνική Γεωλογία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία (Engineering Geology Environmental Hydrogeology) δ) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics and Seismology).

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι. καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) που πρέπει να συγκεντρώσει ο φοιτητής είναι 120. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολού θηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δυο εξαμήνων και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, η συμμετοχή σε παρατηρήσεις πεδίου και σε πρακτική άσκηση, για κάθε κλάδο ειδίκευσης ορίζονται ακολούθως. Τα μαθήματα με κωδικό Υ είναι υποχρεωτικά για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Κλάδου ενώ τα μαθήματα με κωδικό Ε είναι επιλογής. Τα μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως «Ελεύθερη Επι λογή» αναφέρονται σε μάθημα επιλογής οποιασδήποτε κατεύθυνσης του προγράμματος. Οι κλάδοι γ) και δ) προσφέρουν δυο κατευθύνσεις (Α ή Β ), μία εκ των οποίων καλείται να επιλέξει ο φοιτητής με την έναρξη του Α Εξαμήνου και να ακολουθήσει παρακολουθώντας τα μαθήματα της κατεύθυνσης (με σύμβολο Υ1 και Υ2, αντίστοιχα). Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως ακο λούθως: α) Κλάδος ειδίκευσης: Δομή και Εξέλιξη ιζηματογενών λεκανών / Structure and Evolution of Sedimentary Basins α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Υ/Ε ECTS Γεωστατιστική Geostatistics Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Geographical Information Systems (GIS) Α ΕΞΑΜΗΝΟ GGNM101 Y 4 GGNM102 Y 4 Αποθετικά περιβάλλοντα Ανάλυση Φάσεων Depositional systems Facies Analysis GGGM101 Y 6 Τεκτονική Λεκανών Basin Tectonics GGGM102 Υ 6 Γεωφυσικές μέθοδοι στηn Γεωλογική Ερευνα Geophysical methods in GEOLOGICAL RESEARCH GGPΜ107 Υ 2 Σύνολο Μονάδων Υποχρεωτικών Μαθημάτων 22 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4 Εκ των κάτωθι) 6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ TOPICS IN Fracture models, Faulting Systems and earthquakes GGGM103 Ε Στοιχεία Γεωλογίας Τεταρτογενούς Topics in Quaternary Geology Εφαρμοσμένη Υδρομορφολογία Applied Hydromorphology ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓεωδυναμικήΣ ΣεισμοτεκτονικήΣ TOPICS IN Geodynamics Seismotectonics Γεωλογία & Παλαιοντολογία Σπηλαίων Cave Geology & Paleontology GGGM104 Ε 2 GGTM103 Ε 2 GGGM105 Ε 2 GGGM106 Ε 2 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ FREE ELECTIVE GGNM103 E 2 ΣΥΝΟΛΟ Α Εξαμήνου ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Stress and Strain Analysis Β ΕΞΑΜΗΝΟ GGGM201 Υ 5

10 24440 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εφαρμοσμένη Στρωματογραφία Applied Stratigraphy GGGM202 Υ 3 Στρωματογραφία Ακολουθιών Sequence Stratigraphy GGGM203 Υ 5 Νεοτεκτονική Μορφοτεκτονική Neotectonics Morphotectonics GGGM204 Υ 5 Ανάλυση Στρωματογραφικών και Τεκτονικών Δεδομένων λογισμικά & εφαρμογές GGGM205 Υ 3 Stratigrαphhic & Structural Data Analysis software & Applications Ασκησεισ πεδιου Field WORK GGGM206 Υ 5 Σύνολο Μονάδων Υποχρεωτικών Μαθημάτων 26 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 Εκ των κάτωθι) Bιοστρωματογραφία και Εξέλιξη της Μεσογείου κατά το Νεογενές Τεταρτογενές Neogene Quaternary Mediterranean Biostratigraphy & Evolution Μικροπαλαιοντολογία Μicropaleontology 3D Τεκτονική Γεωλογία και Χαρτογράφηση 3D Structural Geology & Mapping ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδαφομηχανικής Topics in Soil Mechanics ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓεωθερμικΩΝ ΠεδίΩΝ TOPICS IN Geothermic Fields GGGM207 Ε 2 GGGM208 Ε 2 GGGM209 Ε 2 GGGM210 Ε 2 GGGM211 Ε 2 οικονομια ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ECONOMY & Entrepreneurship GGNM201 E 2 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ FREE ELECTIVE GGNM202 E 2 ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 25 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MSC THESIS GGPM301 Υ 30 β) Κλάδος ειδίκευσης: Ορυκτοί Πόροι Περιβάλλον α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Υ/Ε ECTS Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ GEOSTATISTICS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS (GIS) ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MINERAL RAW MATERIALS AND ENVIRONMENT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ LABORATORY ANALYTICAL METHODS ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ MODERN APPLICATIONS OF INDUSTRIAL MINERALS ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗ TECTONICS AND METALLOGENESIS GGNM101 Υ 4 GGNM102 Υ 4 GMOM101 Υ 6 GMOM102 Υ 6 GMOM103 Y 4 GMOM105 Y 4 Σύνολο Μονάδων Υποχρεωτικών Μαθημάτων 28

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 Εκ των κάτωθι) 7 8 ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ MINERAL RESOURCES OF GREECE AND LEGAL ASPECTS ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΩΝ EXPLORATION AND EXPLOITATION OF AGGREGATES AND MARBLES GMOM104 Ε 2 GMOM106 Ε 2 9 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ FREE ELECTIVE GGNM103 E 2 ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ECONOMIC GEOLOGY ORE MICROSCOPY ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ APPLIED AND ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ GEOPHYSICAL METHODS IN MINERAL RESOURCES EXPLORATION ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ FIELD WORK ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ DESIGN AND RESTORATION OF MINES AND QUARRIES REMOTE SENSING GMOM201 Υ 7 GMOM202 Υ 6 GGPM207 Υ 4 GMOM203 Υ 5 GMOM204 Y 4 Σύνολο Μονάδων Υποχρεωτικών Μαθημάτων 26 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 Εκ των κάτωθι) ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ PROSPECTING, EXPLORATION AND PRODUCTION ACTIVITIES OF HYDROCARBONS ΣΤΕΡΕΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ FOSSIL FUELS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ECONOMY & ENTREPRENEURSHIP ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ FREE ELECTIVE GMOM205 Ε 2 GMOM206 Ε 2 GGNM201 E 2 GGNM202 E 2 ΣΥΝΟΛΟ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 18 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MSC THESIS GGPM301 Y 30 γ) Κλάδος ειδίκευσης: Τεχνική Γεωλογία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Στον κλάδο οι φοιτητές δύνανται να ακολουθήσουν μία από τις δύο κατευθύνσεις: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Υ1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Υ2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Υ/Ε ECTS Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Γεωστατιστική Geostatistics GGNM101 Υ 4

12 24442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Geographical Information Systems (GIS) Υδρογεωλογικές αρχές Hydrogeological principles Επαγγελματική πρακτική στη Τεχνική Γεωλογία Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Παρουσιάσεις επαγγελματικών θεμάτων Case Histories and Practice in Engineering Geology and Environmental Hydrogeology (Professional Presentations) Εφαρμοσμένη υδρομορφολογία Applied Hydromorphology ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Υ1 Μέθοδοι έρευνας πεδιου οργανομετρησεισ Site investigation monitoring Τεχνική γεωλογία εδαφικών και βραχωδών γεωυλικών Engineering Geology of Soils and Rocks Τεχνική γεωλογία τεχνικών έργων Engineering Geology of Civil Engineering Works Αρχές βιώσιμης διαχείρισης ανάπτυξης Concepts of Sustainable Development Προχωρημένα θέματα Υδρογεωλογίας Advanced topics in Hydrogeology ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Υ2 GGNM102 Υ 4 GGTM101 Υ 4 GGTM102 Υ 2 GGTM103 Υ 2 GGTM104 Υ1 4 GGTM105 Υ1 4 GGTM106 Υ1 4 GGTM107 Υ2 6 GGTM108 Υ2 6 Σύνολο Μονάδων Υποχρεωτικών Μαθημάτων (ανά Κατεύθυνση 28 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 Εκ των κάτωθι) Ισοτοπική Υδρολογία Ιχνηθετήσεις Isotope Hydrogeology Τεχνικογεωλογικά Χαρακτηριστικά ιζημάτων Τεταρτογενούς και Ολοκαίνου engineering geological characteristics of quaternary and holocene deposits ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ FREE ELECTIVE GGTM110 Ε 2 GGTM109 Ε 2 GGNM103 E 2 ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 B ΕΞΑΜΗΝΟ 14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ FIELD WORK GGTM212 Υ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Υ Βασικές αρχές εδαφομηχανικής Topics in Soil Mechanics Βασικές αρχές βραχομηχανικής Topics in Rock Mechanics Εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές LABORATORY AND IN SITU TESTING Εκτίμηση επικινδυνότητας και διακινδύνευσης στην εκδήλωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών Hazard and Risk Assessment in Geoengineering and Natural hazards Protection, Mitigation & Management GGTM201 Υ1 3 GGTM202 Υ1 3 GGTM203 Υ1 2 GGTM204 Υ1 2

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Εφαρμοσμένα θέματα εργασίες Τεχνικής Γεωλογίας Engineering geology and environmental hydrogeology coursework Τεχνική Γεωφυσική Engineering Geophysics Βασικές αρχές τεχνικής σεισμολογίας BASIC PRINCIPLES IN Engineering Seismology ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ GROUND IMPROVEMENT AND REINFORCEMENT επίδραση του νερού στα τεχνικά έργα Ground water IN engineering STRUCTURES ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Υ2 Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειων υδροφορέων EXPLOITATION AND MANAGEMENT OF GROUNDWATER RESOURCES Γεωθερμικά πεδία Geothermic Fields Χρήσεις γης και ρύπανση υπόγειων νερών Land USE and Groundwater Pollution Υδρογεωλογία του καρστ Karst Hydrogeology Περιβαλλοντική γεωφυσική ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS GGTM205 Υ1 2 GGPM202 Υ1 3 GGPM204 Υ1 2 GGTM206 Υ1 2 GGTM207 Υ1 2 GGTM208 Υ2 6 GGTM209 Υ2 4 GGTM210 Υ2 4 GGTM211 Υ2 4 GGPM208 Υ2 3 Σύνολο Μονάδων Υποχρεωτικών Μαθημάτων (ανά κατεύθυνση) 26 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 Εκ των κάτωθι) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ TOPICS IN SOIL DYNAMICS ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝεοτεκτονικήΣ ΜορφοτεκτονικήΣ TOPICS IN Neotectonics Morphotectonics Εδαφική διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων Solid and Liquid Waste Landfill Management οικονομια ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ECONOMY & ENTREPRENEURSHIP ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ FREE ELECTIVE GGΤΜ213 Ε 2 GGTM215 Ε 2 GGTM214 Ε 2 GGNM201 E 2 GGNM202 E 2 ΣΥΝΟΛΟ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 34 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MSc Thesis GGPM301 Υ 30 δ) Κλάδος ειδίκευσης: Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία Στον κλάδο οι φοιτητές δύνανται να ακολουθήσουν μία από τις δύο κατευθύνσεις: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Υ1: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Υ2: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Υ/Ε ECTS A ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Γεωστατιστική Geostatistics GGNM101 Υ 4

14 24444 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 3 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Geographical Information Systems (GIS) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΥΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ MATHEMATICS FOR GEOPHYSCISTS & INTRODUCTION TO COMPUTING ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Υ1 GGNM102 Υ 4 GGPM101 Υ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ GEODYNAMICS SEISMOTECTONICS ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΟΙ FRACTURE MODELS, FAULTING SYSTEMS AND EARTHQUAKES ΓΕΝΕΣΗ & ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ GENERATION & PROPAGATION OF ELASTIC WAVES ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Υ2 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ADVANCED ELECTRICAL AND ELECTROMAGENTIC GEOPHYSICAL METHODS ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ADVANCED POTENTIAL FIELD METHODS GGPM102 Υ1 5 GGPM103 Υ1 5 GGPM108 Υ1 5 GGPM104 Υ2 5 GGPM105 Υ2 5 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ADVANCED SESIMIC GEOPHYSICAL METHODS GGPM106 Υ2 5 Σύνολο Μονάδων Υποχρεωτικών Μαθημάτων (ανά κατεύθυνση) 28 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 Εκ των κάτωθι) ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ GEOPHYSICAL METHODS IN GEOLOGICAL RESEARCH GGPM107 Ε 2 Στοιχεία Γεωλογίας Τεταρτογενούς Topics in Quaternary Geology GGGM104 Ε 2 Ορυκτοί Πόροι της ΕλλάδΑς και Νομικό Πλαίσιο Mineral Resources of Greece and Legal Aspects GMOM104 Ε 2 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ FREE ELECTIVE GGNM103 E 2 ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ B ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ INVERSION THEORY ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ENGINEERING GEOPHYSICS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Υ1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ APPLIED SEISMOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ BASIC PRINCIPLES IN ENGINEERING SEISMOLOGY ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ADVANCED ENGINEERING SEISMOLOGY Βασικές αρχές εδαφομηχανικής TOPICS IN SOIL MECHANICS ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΔΑΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ topics in soil dynamics ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Υ2 ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ GEOPHYSICAL METHODS IN MINERAL RESOURCES EXPLORATION ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ENVIRONMENTAL GEOPHYSICS GGPM201 Υ 5 GGPM202 Y 3 GGPM203 Υ1 5 GGPM204 Υ1 2 GGPM205 Υ1 4 GGTM201 Υ1 3 GGPM206 Υ1 4 GGPM207 Υ2 4 GGPM208 Y2 3

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ FIELD WORK IN APPLIED GEOPHYSICS GGPM209 Y2 6 ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ GEOPHYSICS IN ARCHEOLOGY GGPM210 Y2 5 Σύνολο Μονάδων Υποχρεωτικών Μαθημάτων (ανά κατεύθυνση) 26 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 Εκ των κάτωθι) οικονομια ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ECONOMY & ENTREPRENEURSHIP ΣΕΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ SEISMOMETRY SEISMOLOGICAL NETWORKS 3D Τεκτονική Γεωλογία και Χαρτογράφηση 3D Structural Geology & Mapping Αναζήτηση, έρευνα, παραγωγικές δραστηριότητες των υδρογονανθράκων prospecting, exploration and production activities of hydrocarbons GGNM201 E 2 GGPM211 Ε 2 GGGM209 Ε 2 GMOM205 Ε 2 29 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ FREE ELECTIVE GGNM202 E 2 ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 30 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MSC THESIS GGPM301 Y 30 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται κατ ανώ τατο όριο σε πενήντα (50) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα ασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πα νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των Τομέων: 1) Γεωλογίας 2) Ορυκτολογίας Πετρολογίας Κοιτασματολογίας 3) Γεωφυσικής και 4) Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γε ωγραφίας, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, θα απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του ΑΠΘ γενικό τερα και του Τμήματος Γεωλογίας ειδικότερα, καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και ενδεικτικά συ νίσταται στα ακόλουθα: α) Δέκα (10) εργαστήρια: Γε ωλογίας και Παλαιοντολογίας, Φυσικής Γεωγραφίας, Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, Ορυκτολογί ας και Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας, Γεωχημείας, Γεωφυσικής, Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας) β) Τον κεντρικό Σεισμολογικό Σταθμό και το δίκτυο περιφερειακών σεισμολογικών σταθμών, γ) το Επιστη μονικό Κέντρο Ολύμπου, δ) το διατμηματικό Σαρωτικό Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο (SEM) και ε) το Μουσείο Γε ωλογίας και Παλαιοντολογίας. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των ,00 και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Ανάλυση δαπανών ΕΥΡΩ Προμήθεια αναβάθμιση Η/Υ ,00 Προμήθεια υλικών ,00 Συντήρηση οργάνων 8.000,00 Χαρτογραφικό υλικό και Προγράμματα Δαπάνες μετακίνησης για έρευνα πεδίου , ,00 Αναλώσιμα 5.000,00 Λοιπά έξοδα ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00

16 24446 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Πανεπιστη μίου και το υπόλοιπο από άλλες πηγές όπως επιχορη γήσεις, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα κ.α. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπου δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Applied & Environmental Geology «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Applied Environmental Geology

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Applied Environmental Geology ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Applied Environmental Geology & «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία» 2016 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2469 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 5318π.έ./Β7/9.2.2004 (ΦΕΚ 324/τ. Β /11.2.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 714 20 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 99960/Β7 (ΦΕΚ 42/Β / 22.01.03) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1359 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1272 4 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. 20161258/7 3 2016 (ΦΕΚ 719/τ.Β /17 03 2016) Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2093 23 Ιουνίου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 731/27.03.2015 απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2468 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 101346/ B7 (ΦΕΚ 2162/17.10.2008 τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2746 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 51377/Β7/10 7 2013 (ΦΕΚ 1018/τ.Β /24 7 2003 Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1362 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 80379/ Β7/21 8 2003 (ΦΕΚ 1317/τ.Β /16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 10219/Β7/24 3 2008 (ΦΕΚ 6/τ.Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2307 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 51720/Β7/05.07.2005 (ΦΕΚ 979/τ.B ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 9100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U U N I V E R I T Y O F T H R A C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β / 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3044 11 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. Φ.711/24/Β7/212/10 4 1995 (ΦΕΚ 333 τ.β ) Υ.Α. όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 65882/Β7 (ΦΕΚ 2215/ 4 2011 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1953 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 70403/Β7 (ΦΕΚ 1258, τ.β/ 2009) ΥΑ που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Mηχανικών Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 796/Β7/6 6 1 (ΦΕΚ 184/Β/6 6 1) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2066 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε πιστημίου Angers της Γαλλίας για

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 6 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 62053/Β7/23 4 2014 (ΦΕΚ 1136 Β /5 5 2014) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 Ιουνίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/7084 (ΦΕΚ 660/τ. Β /9 005) υπουργικής απόφασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7423 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 598 7 Μαρτίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε

1 ο εξάμηνο. Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ 101 Ανόργανη Χημεία», (1 ου εξαμήνου), μετονομάζεται σε Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (συνεδρία 2 η /07.10.2015) Μεταβατικές Διατάξεις Προγραμμάτων Σπουδών Σχολής ΜΗΧΟΠ (βάσει του ΠΣ 2014-15) 1 ο εξάμηνο Το υποχρεωτικό μάθημα «ΧΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 246 6 Σεπτεμβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/424/28 2 200 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3600 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2773 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/136263/3 12 2003 (ΦΕΚ 18433 τ. Β /10 12 2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2467 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 741τΒ/18..04 (ΦΕΚ 10048/ Β7/6..2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ

E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1531 Αθήνα 14-5-2013 ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Π.Σ.) ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 1 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 41062/124783/Β7 (ΦΕΚ 188/ τ.β /19 2 2003) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3604 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. Β7/325/04 6 1998 (ΦΕΚ 628 Β 23 6 1998) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3357 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 27533/Β7/30 5 2003 (ΦΕΚ 823 τ.β ) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from eduguide.gr ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Downloaded from eduguide.gr ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν 4354/2015. 4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/1997. 5. Την υπ' αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14-11-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2699 14 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση αναπλήρωσης Προέδρου στο Τμήμα Γερ μανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23629 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2171 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία. 2 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 116247/Β7

Διαβάστε περισσότερα