Σελ. 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 22/2009. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια «Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Σ.Ι» ακαδημαϊκού έτους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελ. 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 22/2009. Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια «Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Σ.Ι» ακαδημαϊκού έτους 2009 2010"

Transcript

1 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αμπελόκηποι Τηλ. : Fax : URL : Φύλλα Διακήρυξης : 33 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 22/2009 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια «Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Σ.Ι» ακαδημαϊκού έτους ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7 Ιουλίου 2009 και ώρα 10:00 πμ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπηρεσία Προμηθειών (Δ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,88, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχια ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σχολή Ικάρων (Σ.Ι) / Τατόι ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 6,144 % ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 13 Μαΐου Μαΐου 2009

2 Σελ. 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΥΠΟ 14 Μαΐου 2009 Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ) Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α 64/ ) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α 150/ ) Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.) Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 247/ ) Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α 204/ ) Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 43/ ), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α 178/ ) Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α 138/ ) Τις διατάξεις του Ν.Δ 721/1970 (ΦΕΚ 251/Α ) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3257/ Τις κάτωθι αποφάσεις : 2.1. Την υπ αριθ. Π1/4232/ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ΚΠΔ (118/07) Την υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 1929/ ), Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του υπουργού Εθνικής Άμυνας περί «Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας».

3 Σελ. 3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Σ.Ι» ακαδημαϊκού έτους Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, κ.λ.π.). 3. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 7 Ιουλίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ και τόπος η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (Δ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, αίθουσα διενέργειας διαγωνισμών 425). Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή μέχρι την 6 Ιουλίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα ή διαφορετικά να παραδίδονται ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα (από εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας) την ώρα διενέργειάς του. 4. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 5. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 7 ο του παραρτήματος «Β» (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού). 6. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 7. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας : α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. δ) Κοινοπραξίες. Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 8. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» 5. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»

4 Σελ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» 9. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 10. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 11. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση : Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), την 14 Μαΐου Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την 15 Μαΐου Στις εφημερίδες : ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ : α) ΕΞΠΡΕΣ β) ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ γ) ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 12. Περίληψη της διακήρυξης : Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας Προμηθειών και Θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς : 1. Εμπορικά Βιομηχανικά Επιμελητήρια 2. Βιοτεχνικά Επαγγελματικά Επιμελητήρια 3. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. 13. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν την Υπηρεσία. 14. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται ως ακολούθως : Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (Γραφείο 406, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 14:00) Σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr). 15. Διευκρινίζεται ότι το κόστος κάθε αντιτύπου διακήρυξης ανέρχεται σε # 15,00 # ευρώ ( ), το οποίο καταβάλλεται από τους υποψήφιους για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση αυτής, ως ακολούθως :

5 Σελ Με καταβολή μετρητών στη Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας μας (γραφείο 410, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 14:00) Μέσω κατάθεσης του αντιτίμου στον λογαριασμό υπ αριθμ. : , (ΙΒΑΝ) : GR , SWIFT (BIC) : ΕΤΗΝ GRAA, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης 22/09 ΥΠ/ΠΑ». 16. Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί η εν λόγω καταβολή, η οποία θα βεβαιώνεται με την αντίστοιχη απόδειξη εντός του φακέλου της προσφοράς (δικαιολογητικών συμμετοχής). 17. Τέλος, γνωρίζεται ότι οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά τους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Προς τούτο, οι υποψήφιοι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, που λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης μέσω του διαδικτύου ή καταβάλλουν το αντίτιμο μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην 15.2., παρακαλούνται για την έγκαιρη υποβολή στην Υπηρεσία μας των στοιχείων επικοινωνίας τους (μέσω fax ή ), ώστε να καθίσταται δυνατή η ενημέρωσή τους. 18. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας Προμηθειών, σχετικά με τους όρους τους παρόντος διαγωνισμού. 19. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προκήρυξης της Υπηρεσίας μας, με στοιχεία επικοινωνίας ως αναγράφεται ανωτέρω (αρμόδιος χειριστής : M.Y με Α Βαθμό Τσιώλη Πην.). 20. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων για την προμήθεια των ειδών θέματος εγκρίθηκε με την από Φ.831/ΑΔ.2795/Σ.602/ διαταγή της ΔΑΕ/Γ2/ Αναθέτουσα Αρχή : Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) / Αεροδρόμιο Δεκέλειας Τατόι Αθήνα : 13 Μαΐου 2009 Σμήναρχος (Ο) Νικόλαος Παλιάγκας Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο Γραμματέας ΥΠ/ΠΑ Μίχος Θωμάς Μ.Υ με Α Βαθμό

6 Σελ. 6 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 22/2009) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάσταση Απαιτούμενων Εκπαιδευτικών Βοηθημάτων Σ.Ι Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ISBN ΠΑΡΑΓΓΕ ΛΙΑ 1 AIRPORT ENGINEERING 2 AVIATION ENGLISH 3 AVIATION ENGLISH ENGLISH-GREEK ENCYCLOPEDIA- DICTIONARY OF AVIATION, VOLUME DICTIONARIES 4 AVIATION ENGLISH (class Audio Cds 5 AVIATION ENGLISH (teacher's Book) AVIATION SAFETY PROGRAMMES-A MANAGEMENT HANDBOOK ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ASHFORD N. - WRIGHT P. J. WILEY & SONS ,90 979,50 HENRY EMERY & ANDY MACMILLAN , ,00 ROBERTS ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΝΑΣ VIVLIOTECHNICA HELLAS D AND J. VARDIKOS ,00 700,00 HENRY EMERY & ANDY ROBERTS MACMILLAN ,00 70,00 HENRY EMERY & ANDY MACMILLAN 2 33,00 66,00 ROBERTS RICHARD H.WOOD JEPPESEN , ,00 BETON KALENDER ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PASCHEN H. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ,00 200,00 COMPUTER NETWORKING: A TOP- DOWN APPROACH, 4/E COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE (INTERNATIONAL EDITION) 10 DIGITAL SIGNAL PROCESSING USING MATLAB KUROSE & ROSS ADDISON- WESLEY , ,00 W. STALLINGS PRENTICE HALL , ,40 VINAY K.INGLE, JOHN G. PROAKIS THOMSON LEARNING ,69 218,45 11 DYNAMICS MERIAM J.L. - KRAIGE L.G. J. WILEY , ,00 12 ENGLISH - GREEK ENCYCLOPEDIA DICTIONARY OF AVIATION ΒΑΡΔΙΚΟΣ Δ.Χ. ΑΓΝΩΣΤΟΣ , ,00 13 ENGLISH FOR AIRCRAFT TECHNOLOGY A PRACTICAL APPROACH TO AVIATION TECHNOLOGY, Student's book pack ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ ΛΟΥ MACMILLAN , ,00 14 FORUM IMAGES 2 - CAHIER D'ACTIVITE VIDEO VILLIOT HACHETTE ,00 180,00 15 FORUM IMAGES 2 DVD PAL VILLIOT HACHETTE ,00 750,00 16 GAS TURBINE THEORY 17 GEOTECHNICAL EARTHQUAKE ENGINEERING GRAMMAIRE EN DIALOGUES + CD 18 AUDIO - NIVEAU INTERMEDIAIRE 19 INNOVATIONS ADVANCED COURSEBOOK COHEN - ROGERS - SARAVANAMU TTOO S. KRAMER C. MIQUEL HUGE DELLAR - ANDREW WAKLEY PRENTICE HALL , ,00 PEARSON HIGHER EDUCATION ,50 825,00 CLE INTRNATIONAL ,00 240,00 THOMPSON ,00 540,00

7 Σελ INNOVATIONS UPPER INTERMEDIATE COURSEBOOK 21 LOW SPEED AERODYNAMICS MACHINE ELEMENTS IN MECHANICAL DESIGN (+ CD) SI Edition MANAGING THE RISKS OF ORGANIZATIONAL ACCIDENTS 24 MANUFACTURING PROCESSES FOR ENGINEERING MATERIALS HUGE DELLAR - ANDREW WAKLEY JOSEPH KATZ, ALLEN PLOTKIN MOTT R.L. THOMPSON X 35 27,00 945,00 CAMBRIDGE AEROSPACE SERIES PEARSON HIGHER EDUCATION , , , ,00 JAMES REASON ASHGATE , ,00 KALPAKJIAN S.R. SCHMID S.R. PRENTICE HALL , ,00 25 MATLAB 7 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΧΑΤΖΙΚΟΣ Ε. ΤΖΙΟΛΑΣ , ,00 26 MECHANICS OF FLIGHT KERMODE A.C. PRENTICE HALL , ,00 MICROSOFT VISUAL BASIC 2005, M. 27 ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ HALVORSON ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ , ,00 28 OPTICAL FIBER COMMUNICATIONS με CD GERD KEISER McGRAW HILL , ,82 29 Oxford Placement Tests 1 - Class CD 1 Dave Allan 30 Oxford Placement Tests 1 - Marking Kit Dave Allan 31 Oxford Placement Tests 1 - Test Pack Dave Allan 32 Oxford Placement Tests 2 - Class CD 2 Dave Allan 33 Oxford Placement Tests 2 - Marking Kit Dave Allan 34 Oxford Placement Tests 2 - Test Pack Dave Allan 35 PRINCIPLES OF AVIONICS HELFRICK, ALBERT 36 STANDARDS PROBABILITY AND STATISTIC TABLES AND FORMULAE 37 TCF ACTIVITES CD-ROM KOKOCSHKA- ZWILLINGER BILLAUD - H.RELAT Oxford University Press ,00 58,00 Oxford University Press ,60 87,20 Oxford University Press ,50 77,00 Oxford University Press ,05 58,10 Oxford University Press ,50 87,00 Oxford University Press ,55 107,10 AVIONICS COMMUNICATIO NS INC , ,00 TAYLOR & FRANCIS LTD , ,00 CLE INTRNATIONAL ,70 535,50 38 TEXNIKH ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΟΥΚΗΣ Ι. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ,00 450,00 39 THE C PROGRAMMING LANGUAGE (ANSI C) ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, 40 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,ΔΟΜΙΚΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ KERNIGHAN B.W. - RITCHIE D.M. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ ΛΟΣ Ε.Γ. PRENTICE HALL , ,25 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ,80 118,00 41 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ,00 120,00 42 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (1) (ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΗ) 43 ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (2) (ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΤΟΜΟΣ Α) ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΣ Γ.Α- ΚΟΡΑΣ Α.- ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΥ Χ.Γ ΣΥΜΕΩΝ , ,60 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΣ Γ.Α.- ΚΟΡΑΣ Α.- ΣΥΜΕΩΝ , ,00 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΥ Χ.Γ. RIZZONI GIORGIO ΠΑΠΑΖΗΣΗ , ,90 ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΤΟΜΟΣ Α') ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ν.Ι. ΤΖΙΟΛΑΣ ,21 734,57

8 Σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ (ΤΟΜΟΣ Β') ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ν.Ι. ΤΖΙΟΛΑΣ ,67 521,39 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ GRAY R., HURST J., LEWIS H. & MEYER G. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ , ,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΡΥΔΑΣ Κ.Π. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ,00 510,00 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΕΝΕΛΗΣ Γ.Γ. - ΚΑΠΠΟΣ Α.Ι. ΖΗΤΗ ,40 324,00 50 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΛΑΛΑΣ Δ.Θ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ,13 271, ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 53 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΑΡΧΕΣ RADAR ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ (Μ.Ε.Κ.) ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ Π.Α. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ , ,00 ΚΩΝ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ FINNEY R. L, WEIR M.D. & GIORDANO F.R ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ,00 217,30 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ , ,00 ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΛΑΧΙΑΣ Ν.Γ. - ΣΑΓΟΣ Γ.Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ , ,00 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Δ. ΦΟΥΝΤΑΣ , ,60 56 ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ KASAP S.O. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ,00 900,00 57 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Γ. ΚΑΡΑΚΙΟΖΟ ΓΛΟΥ ΖΑΜΠΑΡΑΣ , ,00 58 ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TAUB H. - SCHILLING D. (Μετάφραση ΚΟΥΚΟΥΡΛΗΣ) ΤΖΙΟΛΑΣ ,01 976,16 59 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΡΕΛΙΔΟΥ Π. ΗΒΟΣ 10 33,00 330,00 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ MATTHEW 60 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ STREBE ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ,00 594, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ) Γ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΑΙ Ι. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΙΚΟΥΛΑ ,99 850,63 MALVINO A. P. ΤΖΙΟΛΑΣ , ,00 63 ΒΕΤΟΝ KALENDER 1984 (1) ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ 20 28,00 560,00 64 ΒΕΤΟΝ KALENDER 1984 (2) ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ 20 28,00 560,00 65 ΒΕΤΟΝ KALENDER 1984 (3) ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ 20 28,00 560,00 66 ΒΛΗΤΙΚΗ ΚΑΡΑΚΙΟΖΟ ΓΛΟΥ Γ. ΖΑΜΠΑΡΑΣ 90 70, ,00 67 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Θ. ΔΟΥΤΣΟΣ LEADER BOOKS ,50 415,00 68 ΓΟΚ (ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ,62 376,20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ)/ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ E. KOΥΝΙΑ - Δ. ΦΑΚΙΝΟΥ ΖΗΤΗ , ,85 70 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΩΤΤΗΣ Π.Γ. ΤΖΙΟΛΑΣ , ,70 71 ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΛ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ , ,00 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΝΤ. 72 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ Α.Σ. Ν ,00 630,00 73 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ICAO: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΙΚΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΔΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ,00 700,00

9 Σελ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΛΟΥ Α.Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ,67 376,70 75 ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΥΤΟΕΚΔΟΣΗ ,28 352,80 76 ΔΥΝΑΜΙΚΗ MERIAM J.L. ΦΟΥΝΤΑΣ , ,00 Α.ΚΑΝΑΡΑΧΟΣ 77 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ,00 729,00 78 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ LENCASTRE A. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ANEY 10 32,00 320,00 79 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΟΥΖΟΥΝΟ ΓΛΟΥ Ν.Κ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ,00 175,00 80 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Α. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ , ,00 81 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ JAVA 2, Γ' ΕΚΔ. ΛΙΑΚΕΑΣ Γ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ,00 663, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (1): ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (2): ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΡΟΗΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Θ.Δ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Θ.Δ. UNIVERSITY STUDIO PRESS ,00 340,00 UNIVERSITY STUDIO PRESS ,00 289,00 84 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (3): ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Θ.Δ. UNIVERSITY STUDIO PRESS ,00 391,00 85 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ - Π. ΖΗΤΗ ,44 334,40 ΧΑΤΖΗΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ 86 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΦΦΕΣ Γ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ , ,20 87 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΣ ΑΥΓΕΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Β , , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΤΟΜΟΣ Α) HAYES N. ELISABETH CASTRO ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ , ,50 90 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD 2009 ΚΑΠΠΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ,00 400,00 91 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 92 ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 93 ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 94 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ) Ν.ΑΒΟΥΡΗΣ,Ο. ΚΟΥΦΟΠΑΥ ΛΟΥ,Δ.ΣΕΡΠΑ ΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ WILLIAM D.CALLISTER JR ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΥΠΟΡΑΜΑ, ΠΑΤΡΑ ,00 990,00 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥ ΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 336,00 ΤΖΙΟΛΑΣ , ,95 ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ,00 765,00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΙΟΧΟΣ Π.Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 55 13,20 726,00 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ALFREDO ANG- WILSON TANG ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ,50 414,00 97 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΤΟΜΟΣ 3) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ.Δ. ΣΥΜΕΩΝ , ,40

10 Σελ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΠΠΟΣ Ι. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ , , ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΟΜΟ (2 ΤΟΜΟI) Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Ι 101 Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ HIRSCHFELD K. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ , ,00 ΤΣΑΜΑΣΦΥ ΡΟΣ Γ. ΘΕΟΤΟΚΟ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ , ,20 ΓΛΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΣ Γ.Α.- ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ ΣΥΜΕΩΝ , ,00 ΠΟΥΛΟΥ Χ.Γ. 102 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΖΩΝΟΣ Π. ΖΗΤΗ ,26 292, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ Π.Σ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ,00 250, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΤΟΜΟΣΑ) ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ν.Ι. ΤΖΙΟΛΑΣ ,13 478, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ΤΟΜΟΣΒ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΠΙΤΟΜΟ) ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ν.Ι. ΤΖΙΟΛΑΣ ,12 410,04 ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΝ ,00 544, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ DC-AC CHAPMAN S.J. ΤΖΙΟΛΑΣ , , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΧΙΑΣ Α.Β. ΖΑΜΠΑΡΑΣ ,80 418, ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ- ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ- ΜΑΚΡΗΣ- ΚΙΡΠΟΤΙΝ- ΡΑΥΤΟΠΟΥ ΛΟΣ-ΤΖΙΤΖΑΣ- ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ,12 444, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (ΤΟΜΟΣ Α) ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (ΤΟΜΟΣ Β) 112 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΟΜΟΣ Β) 113 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΤΟΜΟΣ Α) CENGEL Y.A. - BOLES M. A. (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Π. ΤΣΙΑΚΑΡΑ) CENGEL Y.A. - BOLES M.A. (Μετάφραση Π.ΤΣΙΑΚΑΡΑ) ΧΑΤΖΗΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗ ΤΡΙΟΥ ΤΖΙΟΛΑΣ ,65 633,00 ΤΖΙΟΛΑΣ ,65 949,50 ΓΙΑΧΟΥΔΗ - ΓΙΑΠΟΥΛΗ ,00 272,00 ΓΙΑΧΟΥΔΗ - ΓΙΑΠΟΥΛΗ ,00 304, ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΔΟΥΤΟΣ Ε. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ , , ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ - ΤΟΜΟΣ Α' ΜΑΥΡΟΜΜΑ ΤΗΣ Α.Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΕΥ 30 45, , ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ε ΣΕΛΚΑ ,50 135, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΑΣΙΟΣ Θ. Π. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ,12 365, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΛΟΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥ ΛΟΣ - ΚΟΡΡΕΣ Δ. ΩΣΙΣ , , ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 120 ΚΕΡΑΙΕΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 121 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ Μ.Β. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 50 18,01 900,50 BALANIS CONSTANTINE ΙΩΝ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε Χ 17 80, ,00 SCHMIT H. - HEENE A. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ 20 75, ,00

11 Σελ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ [Δ' ΕΚΔΟΣΗ] W. STALINGS ΤΖΙΟΛΑΣ ,28 973,76 ΜΑΘΕΤΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ R. STEPHENS, R. PLEW ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ , ,00 ΜΑΘΕΤΕ ΡΗΡ, MYSQL &APACHE ΌΛΑ ΣΕ ΈΝΑ & CD JULIE MELONI ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ,00 595,00 ΜΑΘΕΤΕ ΤΗ C++ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ H. SCHILDT ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ,90 328,30 ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ OFFICE 2007 OΛΑ ΣΕ EΝΑ GREG PERRY ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ , , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ I 128 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ II 129 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΟΣ I) ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ.Δ. ΣΥΜΕΩΝ , ,50 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ.Δ. ΣΥΜΕΩΝ , ,00 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΣ Γ.Α.- Β.Α.ΠΑΠΑΒΑΣΙ ΛΟΠΟΥΛΟΣ- ΣΥΜΕΩΝ , ,30 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΣ Χ.Γ. 130 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΟΣ II) 131 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΣ Γ.Α.- B.A ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟ ΠΟΥΛΟΣ- ΓΕΩΡΓΑΝΤΟ ΠΟΥΛΟΥ Χ.Γ ΣΥΜΕΩΝ , ,40 ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ Π.Α. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ , , ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝ , , ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝ ,54 376,20 (ΑΣΚΗΣΕΙΣ) 134 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α. ΤΖΙΟΛΑΣ ,00 800,00 ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Α' SEDRA - SMITH ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ,00 465, ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΤΟΜΟΣ Β' SEDRA - SMITH ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ,00 465, ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Ι Τ.Β. ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜ. Ε. ΚΡΙΕΖΗΣ 138 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Ι ΠΑΚΤΙΤΗΣ Σ., ΜΑΡΓΚΑΣ Γ. Τ.Β. ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ 139 ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ ΕΜ. Ε. ΚΡΙΕΖΗΣ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΜΙΡΗ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ,ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΙ 140 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΥ Ε., Γ' ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ρ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε ,50 637,50 ΙΩΝ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ,50 187,50 ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε ,50 637,50 ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ,00 840, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΩΤΣΟΒΙΝΟΣ 12 56,43 677,16 ΚΑΤ'ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 142 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Α. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ,00 315, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ NEUFERT P. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ,00 750, ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΈΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΣ-ΤΡΕΖΟΣ- ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ Ε.Μ.Π. 20 9,20 184,00

12 Σελ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δρ ΑΙΘΩΝ- ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ , ,00 ΝΑΡΛΗΣ 146 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΤΟΜΟΣ Α): ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ YOUNG H.D. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ , , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΤΟΜΟΣ Β): ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΟΠΤΙΚΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 148 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVASCRIPT (+ CD) YOUNG H.D. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ , ,27 ANROID DUMOVIC DZEBA Μ. WEBB, M. LUGIAN, K. DRAKARD ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ,00 260,00 ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΜΟΣΧΟΣ , ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 8051 MYKE PREDKO ΤΖΙΟΛΑΣ ,76 236,32 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ:FORTRAN 90/95 ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ. ΜΑΤΑΡΑΣ - Φ. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΣ-ΤΡΕΖΟΣ- ΤΣΟΥΚΑΝΤΑΣ ΤΖΙΟΛΑΣ , ,40 Ε.Μ.Π ,12 313, ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ) ΥΠΕΧΩΔΕ (Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας) 12 80,00 960, ΣΤΑΤΙΚΗ ΓΔΟΥΤΟΣ Ε. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ , , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΟΧΟΣ Π.Α. INTERBOOKS ΑΝΕΥ 70 46, , ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γ. ΤΑΓΑΡΑΣ ΖΗΤΗ , ,00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ 157 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΛΟΣ Β.Π. ΣΥΜΕΩΝ ΑΝΕΥ 7 14,11 98, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ : Θεωρία και Πρακτική 159 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ - Ι 160 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΙΙ 161 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/Φ 162 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 163 ΕΛΕΓΧΟΥ 164 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 165 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 166 ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ VHDL 167 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 168 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΤΟΜΟΣ 1) ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι., ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Ι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ. Ι. ΚΟΥΛΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΑΚΙΟΖΟ ΓΛΟΥ ΠΑΠΑΔΑΜΑΚΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Β , ,00 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ,00 868,00 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ,00 672,00 ΖΑΜΠΑΡΑΣ , ,50 Σ Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑ , ,00 DORF R.C. - BISHOP R.H. ΤΖΙΟΛΑΣ , ,86 SERWAY R.A. - MOSES C.J. - MOYER C.A. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ , ,00 ΚΑΡΑΚΙΟΖΟ ΓΛΟΥ ΖΑΜΠΑΡΑΣ , ,00 BROWN & VRANESIC ΤΖΙΟΛΑΣ ,24 753,60 ΒΑΓΙΑΣ, ΕΡΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΚΗΣ Ι.Μ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Α. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ,00 690,00 ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ X 2 36,57 73, ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΟΥΚΗΣ Ι. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ,50 405,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 170 ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΙΑΚΙΔΗΣ Τ.Ν. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ,00 120,00

13 Σελ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΤΣΙΚΟΥΔΗ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Μ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΖΥΓΟΣ , ,00 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΤΖΙΟΛΑΣ ,07 150,70 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΙΩΝ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε ,00 990, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΕΚΔΟΤΙΚΗ ,00 360,00 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΟΜΟΣ Α): ΟΡΓΑΝΑ 175 ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΒΛΑΧΟΣ Δ ,00 350, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΟΜΟΣ Β): ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΒΛΑΧΟΣ Δ ,00 350,00 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ) MARTZ G. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ,00 350,00 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ) MARTZ G. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ,00 350,00 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ) 1 MARTZ G. ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ 10 30,00 300, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Γ. ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ ΣΥΜΕΩΝ ,35 940, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΟΝ JOHN WILLIAMS ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΜΟΣ 1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (+ CD) 185 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΑΚΡΗΣ Σ. ΣΙΔΕΡΗΣ Ι , ,00 WILMORE H.JACK COSTILL L.DAVID WILMORE H.JACK COSTILL L.DAVID ΙΑΤΡ.ΕΚΔΌΣΕΙΣ Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΊΔΗΣ ,50 209,00 ΙΑΤΡ.ΕΚΔΌΣΕΙΣ Π.Χ.ΠΑΣΧΑΛΊΔΗΣ ,50 209,00 MORRIS MANO Μ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ , ,00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΥΛΟΣ Ι.Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΑ , , ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,86 ΦΠΑ 4,5% ,02 ΣΥΝΟΛΟ ,88 Σμήναρχος (Ο) Νικόλαος Παλιάγκας Δ ι ο ι κ η τ ή ς

14 Σελ. 14 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ αριθ. 22/2009) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 ο Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετοχής 1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό και συνοπτική παρουσίαση αυτής. Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν : 1. Οι Έλληνες πολίτες : α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 14 ο του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία : i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση), β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, της ενεργητικής διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. Α.1.α, δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και

15 Σελ. 15 ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντάς το σαφώς), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Επιπλέον, ότι δεν τελούν σε παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, και δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π.Δ. 118/2007). γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται από τον συμμετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ 1400/73 ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία αξιωματικούς ή μόνιμους Απόστρατους Αξκους που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του N. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι : i) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη κατ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007). ζ. Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου της διακήρυξης. 2. Οι αλλοδαποί : α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 14 ο του παρόντος παραρτήματος (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).

16 Σελ. 16 β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.β (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β του Π.Δ. 118/2007). γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007) δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται από τον συμμετέχοντα ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσει σαν άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία αξιωματικούς ή μόνιμους στην εφεδρεία αξιωματικούς που έχουν ανακληθεί στην ενέργεια για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.ε. στ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.στ. ζ. Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου της διακήρυξης. 3. Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά : α. Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των παραγράφων A.1 και Α.2 αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι : 1) οι προσκομιζόμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις για τα ποινικά αδικήματα κατά περίπτωση αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. και 2) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ αυτούς. β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα : i) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου (μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. [τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], προκειμένου για Ε.Π.Ε.), καθώς και, επιπρόσθετα, επί Ανωνύμων Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο Μ.Α.Ε. του καταστατικού της Εταιρίας (το οποίο πρέπει να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) και της συγκρότησης του Διοικητικού της Συμβουλίου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στα οποία έχουν γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις και ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα : i) αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και

17 Σελ. 17 ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 4. Οι Συνεταιρισμοί : Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1, Α.2 και A.3. Διευκρινίζεται ότι : α) οι προσκομιζόμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις για τα ποινικά αδικήματα αφορούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ αυτόν. 5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες : α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 7. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Εντός του φακέλου αυτού τοποθετείται η τεχνική προσφορά, οι δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007 και όσα άλλα έγγραφα και στοιχεία αναφέρονται στις οικείες θέσεις των άρθρων 3 ου και 5 ου του παρόντος παραρτήματος, καθώς και των ειδικών όρων του διαγωνισμού. Γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικεία θέση των άρθρων 3 ου και 6 ου του παρόντος παραρτήματος, καθώς και των ειδικών όρων του διαγωνισμού Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 :

18 Σελ. 18 Α. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα : 1. Οι Έλληνες πολίτες: α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα : i. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α 173/1995) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 305/2005). ii. Παράβαση των άρθρων α) 30 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 1 του Αγορανομικού Κώδικα που σχετίζονται με το αντικείμενο της προμήθειας. iii. Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α περ. 1 του Π.Δ. 118/2007). β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α περ. 2 του Π.Δ. 118/2007). γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α περ. 1 του Π.Δ. 118/2007). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β και γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου του εργοδότη) και όχι μόνον τους

19 Σελ. 19 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α περ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 2. Οι αλλοδαποί : α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β περ. 1 του Π.Δ. 118/2007). β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β περ. 2 του Π.Δ. 118/2007). Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β περ. 3 του Π.Δ. 118/2007). 3. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007). Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής :

20 Σελ. 20 i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ αυτό. ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο και β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ αυτό. Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 2 του Π.Δ. 118/2007). γ. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 3 του Π.Δ. 118/2007). δ. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 4. Οι Συνεταιρισμοί : α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 91/10. Δημόσιος Aνοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών «Εξοπλισμού Εστιατορίου FOB Ακτίου» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 91/10. Δημόσιος Aνοικτός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών «Εξοπλισμού Εστιατορίου FOB Ακτίου» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπωτικών Καρτών ή Κουπονιών, στο προσωπικό της Π.Α» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«Εκπωτικών Καρτών ή Κουπονιών, στο προσωπικό της Π.Α» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο Φύλλων: Δέκα Επτά (17) ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι Τηλ. 210 8705013 fax. 210 6445633 email: yppa@haf.gr Αθήνα, 1 Ιουλίου 2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41/10

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 39/11 FOB 2011 10:00 107.000,00

40, 4 115 21. : 210 870 5015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 39/11 FOB   2011 10:00 107.000,00 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 7/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 6 Ιουνίου 2013 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 7/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 6 Ιουνίου 2013 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 52/13 Snacs» 2014 11:00 55410000 7

40, 4 115 21. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr  . 52/13 Snacs»   2014 11:00 55410000 7 Σελίδα 1 από 82 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 644 5633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 41/13. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ειδών Ιµατισµού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 11/14. ηµόσιος Aνοικτός Επαναληπτικός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 / 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00

40, 4 115 21 : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr . 53/13 (11) G-164, (13) R1340-A1 359 » 2014 11:00 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλέφωνα : 210 8705013 & 210 8705015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 61. ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 12/12

Σελίδα 1 από 61. ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 12/12 Σελίδα 1 από 61 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αρίθµ. 9/12. ηµόσιος Ανοικτός ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Καυσίµου AVGAS 100LL στα Νησιά Κέρκυρα και Σάµο»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αρίθµ. 9/12. ηµόσιος Ανοικτός ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Καυσίµου AVGAS 100LL στα Νησιά Κέρκυρα και Σάµο» 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21, Αµπελόκηποι Τηλ.: 210 8705013 Fax: 210 6445633 email: yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης : 34 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β43Ι4690ΒΥ-ΖΟΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 23 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Θ34690ΒΥ-5ΦΒ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ : Β4ΣΩ4690ΒΥ-ΘΗ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 9 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 1ΠΕ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Απόστολος Τοπολίγκας Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 26/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 26/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα

Θέμα: Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υ- ποέργου 3, το οποίο εντάσσεται στα Έργα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μονάδα Παρακολούθησης & Διαχείρισης Έργων Αθήνα,28.03.2012 Αριθ. Δ/ξης :05/2012 Ταχ. Δ/νση: Λαμψάκου 5, TK 11528, Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Βλαχοπούλου URL: www.ikpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

AVGAS 100LL». www.promitheus.gov.gr

AVGAS 100LL».   www.promitheus.gov.gr Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΑΔΑ: Β41ΑΟΡ9Υ-Ι4Λ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) Σορβόλου 24, Μετς 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 URL: www.kethea.gr Πληροφορίες: κα. Καγιά Μάγδα & κα. Βαλσαμίδου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Κ. 167 77 Τηλ. : 210 8933738 Fax : 210 9604367 Email :procur.sepa@haf.gr Σελίδα 1 από 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα