<LIFE10 ENV/GR/000601> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "<LIFE10 ENV/GR/000601> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 <LIFE10 ENV/GR/000601> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΧΡΩΜΙΟ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" Τελική Έκδοση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Απρίλιος 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... i ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... i ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... ii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΑ Βιοµηχανικές γεωτρήσεις Αποχετευτικοί αγωγοί Υφιστάµενα σκάµµατα εντός βιοµηχανίας Γεωτρήσεις παρακολούθησης υπόγειων υδάτων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΑΥΛΩΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ...26 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1 Υφιστάµενα σηµεία δειγµατοληψίας στην ευρύτερη περιοχή µελέτης... 5 Πίνακας 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων διερευνητικών γεωτρήσεων στα Οινόφυτα Πίνακας 3 Cr(VI) σε υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις στην περιοχή των Οινοφύτων... 9 Πίνακας 4 Χρονοσειρά συγκέντρωσης Cr(VI) στον αποχετευτικό αγωγό PIP Πίνακας 5 Αποτελέσµατα φυσικοχηµικής ανάλυσης νερού από τα σκάµµατα εντός των εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών στην περιοχή των Οινοφύτων. 14 Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού i

3 Πίνακας 6 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N1 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 7 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N3 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 8 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N4 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 9 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N5 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 10 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην ΙΝΟ-Ν6 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 11 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N7 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 12 Cr(VI) σε αγροτικές γεωτρήσεις (SXI-1, SXI-2) στο Σχηµατάρι Πίνακας 13 Cr(VI) σε δύο υφιστάµενες αρδευτικές γεωτρήσεις (AVL-1, AVL-2) και µία πηγή (AVL-3) στην περιοχή του Αυλώνα Πίνακας 14 Cr(VI) σε δύο (2) υφιστάµενες υδρευτικές γεωτρήσεις (AVL-4, AVL-5) στην περιοχή του Αυλώνα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 1 Σηµεία δειγµατοληψίας υπόγειου νερού και νερού αγωγών στην ευρύτερη περιοχή µελέτης... 4 Σχήµα 2 Προετοιµασία δειγµατοληψίας αφαιρώντας τουλάχιστον 4 όγκους νερού της γεώτρησης (πάνω). ειγµατοληψία µε τη µέθοδο «discrete sampling» (κάτω) Σχήµα 3 Τοποθεσία υφιστάµενων βιοµηχανικών γεωτρήσεων που χρησιµοποιήθηκαν για δειγµατοληψία στην περιοχή των Οινοφύτων... 9 Σχήµα 4 Εµφανής επιφανειακή θέση των αποχετευτικών αγωγών PIP-1, 2 & Σχήµα 5 Άποψη του σηµείου εκβολής του αγωγού PIP-1 στον Ασωπό ποταµό...11 Σχήµα 6 Σκάµµα µε υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) εντός των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών στην υποδειχθείσα περιοχή...13 Σχήµα 7 Γενική άποψη της τοποθεσίας σκαµµάτων (SKA) στην υποδειχθείσα περιοχή Σχήµα 8 Σηµεία δειγµατοληψίας εντός και γύρω από την υποδειχθείσα περιοχή Σχήµα 9 Αρδευτικές γεωτρήσεις δειγµατοληψίας στην περιοχή Σχηµαταρίου Σχήµα 10 Αρδευτική γεώτρηση στην περιοχή Σχηµαταρίου Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού ii

4 Σχήµα 11 Άποψη των σηµείων δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στην περιοχή του Αυλώνα Σχήµα 12 Άποψη της γεώτρησης AVL-2 στην περιοχή του Αυλώνα Σχήµα 13 Άποψη της πηγής AVL-3 στην περιοχή του Αυλώνα...22 Σχήµα 14 Άποψη της γεώτρησης AVL-4 στην περιοχή του Αυλώνα Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού iii

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το χρώµιο (Cr) είναι µέταλλο µε µεγάλη εµπορική αξία που συναντάται στη φύση κυρίως µε την τρισθενή [Cr(III)] ή την εξασθενή του [Cr(VI)] µορφή. Το Cr(III) είναι η κυρίαρχη µορφή χρωµίου στα περισσότερα ορυκτά, και η παρουσία του στο υδάτινο περιβάλλον ευνοείται υπό αναγωγικές και όξινες συνθήκες, ενώ αντιθέτως το Cr(VI) υπό οξειδωτικές και αλκαλικές συνθήκες. Η µορφή µε την οποία εµφανίζεται κάθε φορά αποτελεί σηµαντική παράµετρο, καθώς το Cr(III) είναι σχεδόν αδιάλυτο σε τιµές ph>5, χαρακτηρίζεται από χαµηλή κινητικότητα και σχετικά χαµηλή τοξικότητα, ενώ το Cr(VI) χαρακτηρίζεται από υψηλή διαλυτότητα, υψηλή κινητικότητα και θεωρείται ύποπτο καρκινογενέσεων στον άνθρωπο. Αν και µέχρι πρόσφατα, τα υψηλά επίπεδα Cr(VI) στο υδάτινο περιβάλλον αποδίδονταν αποκλειστικά σε ανθρωπογενή αίτια, έρευνες της τελευταίας 10ετίας έδειξαν ότι σχετικά υψηλά επίπεδα Cr(VI) µπορεί να οφείλονται επίσης και σε γηγενή αίτια. Πιο συγκεκριµένα, το Cr(VI) που βρίσκεται στο υπόγειο νερό είναι πιθανό να προέλθει από την οξείδωση, υπό κατάλληλες συνθήκες, του Cr(III) που βρίσκεται κυρίως σε υπερβασικά και οφιολιθικά πετρώµατα, καθώς και σε αλλουβιακές αποθέσεις προερχόµενες από τη διάβρωσή τους. Σηµαντικές συγκεντρώσεις γηγενούς Cr(VI) έχουν έως σήµερα βρεθεί σε διάφορες περιοχές της γης, όπως στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Αφρική, την Ταιβάν, την Ιταλία και την Ελλάδα. Εκτενής ερευνητική εργασία πραγµατοποιείται αυτή την εποχή από την οµάδα του ερευνητικού προγράµµατος LIFE+CHARM «Chromium in Asopos groundwater system: remediation technologies and measures». Όπως όλα δείχνουν, οι συγκεντρώσεις του γηγενούς χρωµίου δεν αναµένεται να ξεπερνούν τα 100 µg/l (Robles-Camacho and Armienta 2000, Fantoni et al. 2002, Morisson et al. 2009). Για το λόγο αυτό, αν και συγκεντρώσεις τέτοιας τάξης µεγέθους µπορεί να είναι αποτέλεσµα γηγενούς προελεύσεως, εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται από το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής (υπερβασικά πετρώµατα, οφιολιθικοί σχηµατισµοί), συγκεντρώσεις µεγαλύτερες απ αυτές είναι σκόπιµο να ελέγχονται κατά κύριο λόγο ως προς την παρουσία ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης. Στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE+CHARM, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) µε τη συνδροµή και των υπόλοιπων εταίρων του προγράµµατος, έχει αναλάβει να µελετήσει την παρουσία του χρωµίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, δίνοντας έµφαση στη λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού. Συγκεκριµένα, σκοπός της ράσης 4 του προγράµµατος ήταν η διερεύνηση της συνύπαρξης γηγενούς (φυσικού) και ανθρωπογενούς Cr(VI) και η συµβολή του γηγενούς Cr(VI) στο πρόβληµα που εµφανίζεται στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταµού. Για το λόγο αυτό, ήταν αναγκαίος ο εντοπισµός µιας βιοµηχανικής περιοχής όπου ο υπόγειος υδροφορέας παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) και βρίσκεται σε κατάλληλο γεωλογικό υπόβαθρο που δύναται να συµβάλει µε γηγενές Cr(VI). Η περιοχή αυτή εντοπίστηκε στην άτυπη βιοµηχανική περιοχή των Οινοφύτων µε τη βοήθεια της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (εταίρος του LIFE+CHARM) Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 1

6 και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ (βλ. 2). Για το χαρακτηρισµό της εν λόγω περιοχής το ΕΜΠ, σε συνεργασία µε τους παραπάνω φορείς, προχώρησε στην πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών νερού από διάφορα υφιστάµενα (γεωτρήσεις, πηγές, αγωγούς) και νέα υδροσηµεία (διερευνητικές γεωτρήσεις), µε σκοπό τη διερεύνηση της παρουσίας του Cr(VI) στο υπόγειο νερό της περιοχής. Επίσης, για λόγους σύγκρισης, δείγµατα υπόγειου νερού ελήφθησαν και από άλλες περιοχές της λεκάνης απορροής του Ασωπού και συγκεκριµένα από την περιοχή του Σχηµαταρίου και του Αυλώνα. Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αποτελεί την τελική µορφή της έκθεσης που αρχικά δηµοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2013, όπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών που πραγµατοποιήθηκαν στη λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού µε έµφαση στην περιοχή των Οινοφύτων. Αν και στο πλαίσιο του LIFE+CHARM πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις και για άλλους πιθανούς ρύπους (π.χ. βαρέα µέταλλα), η έµφαση στην παρούσα Τεχνική Έκθεση δίνεται στην παρουσία του Cr(VI) στο υπόγειο νερό της περιοχής. Τα υλικά και οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν, τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών που προέκυψαν και τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν παρουσιάζονται στο κείµενο που ακολουθεί. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη του ερευνητικού προγράµµατος LIFE+CHARM ήταν ο εντοπισµός µιας βιοµηχανικής περιοχής όπου ο υπόγειος υδροφορέας είναι ρυπασµένος µε Cr(VI) και βρίσκεται σε κατάλληλο γεωλογικό υπόβαθρο που δύναται να συµβάλει µε γηγενές Cr(VI). Την Άνοιξη του 2012 η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας ( ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας) και η ΕΥΕΠ του ΥΠΕΚΑ υπέδειξαν στην ερευνητική οµάδα του ΕΜΠ µια τέτοια περιοχή εντός της άτυπης βιοµηχανικής περιοχής των Οινοφύτων και συγκεκριµένα εντός µιας βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, η οποία όµως, σύµφωνα µε την παραγωγική της διαδικασία, δεν δύναται να ευθύνεται για τη ρύπανση αυτή. Σύµφωνα µε στελέχη της ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας και της ΕΥΕΠ του ΥΠΕΚΑ, η πρώτη ένδειξη ύπαρξης υψηλών συγκεντρώσεων Cr(VI) στο υπόγειο νερό της περιοχής ήταν οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που εντοπίστηκαν σε αγωγό που διέρχεται από την υποδειχθείσα περιοχή και εκβάλλει νοτιότερα στον Ασωπό ποταµό (βλέπε 4.1.2). Αν και ο συγκεκριµένος αγωγός (PIP-1) αποτελεί κατά κύριο λόγο αγωγό όµβριων υδάτων, η έλλειψη χαρτογράφησης της διέλευσής του και η πλήρης απουσία δεδοµένων που σχετίζονται µε τις βιοµηχανίες που τον χρησιµοποιούν, δεν επέτρεψε την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για την πηγή του Cr(VI) που µετράται σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις στο νερό του PIP-1. Για το λόγο αυτό, κλιµάκιο των παραπάνω υπηρεσιών προχώρησε στη διερεύνηση της πηγής ανάντη του αγωγού, καταλήγοντας στη διάνοιξη µιας σειράς σκαµµάτων, έως το βάθος του Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 2

7 πρώτου υπόγειου υδροφορέα, εντός της προαναφερθείσας βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, περιοχή που τελικά υπεδείχθη στο ΕΜΠ από τους παραπάνω φορείς για περαιτέρω διερεύνηση. Η παρούσα Τεχνική Έκθεση εστιάζει κυρίως στην άτυπη βιοµηχανική περιοχή των Οινοφύτων και συγκεκριµένα στη προαναφερθείσα ρυπασµένη περιοχή. Εξαιτίας του ότι τα δεδοµένα που αφορούν την ποιότητα του υπόγειου νερού στην ευρύτερη περιοχή είναι εξαιρετικά περιορισµένα, το ΕΜΠ σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας και τους υπόλοιπους συνεργαζόµενους στο πρόγραµµα φορείς, προχώρησε αρχικά στην πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών σε πέντε (5) υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις και τρεις (3) αγωγούς αποχέτευσης επεξεργασµένων αποβλήτων και όµβριων υδάτων που βρίσκονται στην περιοχή των Οινοφύτων, ώστε να συγκεντρωθούν περαιτέρω δεδοµένα για την ποιότητα του υπόγειου νερού της περιοχής. Εν συνεχεία, διανοίχθηκαν από το LIFE+CHΑRM έξι (6) νέες διερευνητικές γεωτρήσεις κατάλληλου βάθους, προκειµένου να είναι δυνατή η λεπτοµερής διερεύνηση του φαινόµενου ρύπανσης στην περιοχή. Τέλος, δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν και σε δύο (2) αγροτικές γεωτρήσεις στην περιοχή του Σχηµαταρίου, αλλά και σε δύο (2) αγροτικές και δύο (2) υδρευτικές γεωτρήσεις, καθώς και σε µία (1) πηγή στην περιοχή του Αυλώνα για λόγους σύγκρισης. Όλες οι προαναφερθείσες δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ του Ιουλίου 2012 και του Ιανουαρίου ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Για την επίτευξη του στόχου του προγράµµατος, το ΕΜΠ προχώρησε αρχικά σε µια σειρά δειγµατοληψιών νερού από υφιστάµενες γεωτρήσεις που χρησιµοποιούνται για αγροτικές, υδρευτικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες, καθώς και σε αγωγούς αποχέτευσης επεξεργασµένων αποβλήτων ή όµβριων υδάτων. Επίσης, δείγµατα νερού ελήφθησαν και από σκάµµατα, τα οποία είχαν διανοιχθεί στο παρελθόν από τη ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας, προκειµένου να διερευνηθεί η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων Cr(VI) στο υπόγειο νερό της υποδειχθείσας ρυπασµένης περιοχής. Η θέση των σηµείων δειγµατοληψίας (γεωτρήσεις, αγωγοί, σκάµµατα) παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 και απεικονίζεται στο Σχήµα 1, που ακολουθεί. Εν συνεχεία το ΕΜΠ, σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους συνεργαζόµενους φορείς, προχώρησε στην ανόρυξη έξι (6) νέων διερευνητικών γεωτρήσεων, εντός τόσο της υποδειχθείσας ρυπασµένης περιοχής, όσο και της ευρύτερης άτυπης βιοµηχανικής περιοχής των Οινοφύτων (Πίνακας 2). Η επιλογή των θέσεων των νέων γεωτρήσεων παρακολούθησης πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας και την ΕΥΕΠ του ΥΠΕΚΑ. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 3

8 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΑΥΛΩΝΑΣ Σχήµα 1 Σηµεία δειγµατοληψίας υπόγειου νερού και νερού αγωγών στην ευρύτερη περιοχή µελέτης. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (2 η έκδοση) 4

9 Πίνακας 1 Υφιστάµενα σηµεία δειγµατοληψίας στην ευρύτερη περιοχή µελέτης. Σηµείο X Y δειγµ/ψίας (ΕΓΣΑ87) (ΕΓΣΑ87) Παρατηρήσεις SXI Αρδευτική γεώτρηση στο Σχηµατάρι SXI Αρδευτική γεώτρηση στο Σχηµατάρι SKA Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα SKA-2 * * Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα SKA-3 ** ** Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα SKA Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα SKA-5 ** ** Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα SKA-6 * * Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα PIP Αποχετευτικός αγωγός που εκβάλλει στον Ασωπό στα Οινόφυτα PIP Αποχετευτικός αγωγός στα Οινόφυτα PIP Αποχετευτικός αγωγός στα Οινόφυτα INO Βιοµηχανική γεώτρηση στα Οινόφυτα INO Βιοµηχανική γεώτρηση στα Οινόφυτα INO Βιοµηχανική γεώτρηση στα Οινόφυτα INO Βιοµηχανική γεώτρηση στα Οινόφυτα INO Βιοµηχανική γεώτρηση στα Οινόφυτα AVL Αρδευτική γεώτρηση στον Αυλώνα AVL Αρδευτική γεώτρηση στον Αυλώνα AVL Πηγή στον Αυλώνα AVL Υδρευτική γεώτρηση στον Αυλώνα AVL Υδρευτική γεώτρηση στον Αυλώνα *: Μερικά µέτρα από το SKA-1, **:Μερικά µέτρα από το SKA-4. Πίνακας 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων διερευνητικών γεωτρήσεων στα Οινόφυτα. α/α Ονοµασία X (ΕΓΣΑ87) Y (ΕΓΣΑ87) Τελικό βάθος διάτρησης (m, b.g.l.) Βάθος πυθµένα σωλήνωσης (m, b.g.l.) Θέση φίλτρων (m, b.g.l.) 1 INO-N ,0 44,0 11,0 20,0 26,0 35,0 2 INO-N ,0 45,0 18,0 33,0 3 INO-N ,0 49,0 9,0 18,0 21,0 36,0 42,0 45,0 4 INO-N ,2 47,0 14,0 29,0 32,0 41,0 5 INO-N ,0 28,0 9,0 13,0 16,0 18,0 19,0 27,0 6 INO-N ,0 27,0 9,0 12,0 15,0 26,0 *b.g.l.: below ground level κάτω από τη στάθµη του εδάφους Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι, εξαιτίας της υδρογεωλογικής πολυπλοκότητας που σε πολλές περιπτώσεις εµφανίζει το υπέδαφος µιας ρυπασµένης περιοχής, η συµβατική δειγµατοληψία υπόγειου νερού από υφιστάµενες γεωτρήσεις είναι συνήθως ανεπαρκής, καθώς δεν αντικατοπτρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στο ρυπασµένο γεωπεριβάλλον. Συγκεκριµένα, στη ρυπασµένη περιοχή των Οινοφύτων, οι υφιστάµενες γεωτρήσεις αντλούν κατά κύριο λόγο από τον παραγωγικό υπόγειο υδροφορέα, ο οποίος βρίσκεται σε σχετικά µεγάλα βάθη (>100 m), µε αποτέλεσµα τα Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 5

10 δείγµατα υπόγειου νερού που κατά καιρούς λαµβάνονται απ αυτές να µην αντικατοπτρίζουν φαινόµενα ρύπανσης, τα οποία συνήθως λαµβάνουν χώρα σε υπερκείµενα στρώµατα πλησιέστερα στην εδαφική επιφάνεια. Ως εκ τούτου, οι συγκεντρώσεις των ρύπων που µετρώνται µέσω της συµβατικής µεθοδολογίας είναι τις περισσότερες φορές αποτέλεσµα αραίωσης των δειγµάτων που λαµβάνονται από τους ρυπασµένους µη παραγωγικούς υπερκείµενους υδροφορείς µε υπόγειο νερό που υπεισέρχεται κατά τη δειγµατοληψία από βαθείς και λιγότερο ευάλωτους σε ρύπανση παραγωγικούς υδροφορείς. Για το λόγο αυτό, η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για τη δειγµατοληψία υπόγειου νερού στις γεωτρήσεις παρακολούθησης της υποδειχθείσας ρυπασµένης περιοχής είναι αυτή του «discrete sampling». Στη µέθοδο αυτή χρησιµοποιείται δειγµατολήπτης που έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει νερό από συγκεκριµένο και γνωστό βάθος (Σχήµα 2). Με τον τρόπο αυτό, οι µετρήσεις αντικατοπτρίζουν τα πραγµατικά επίπεδα ρύπανσης συναρτήσει του βάθους καθώς αποφεύγεται η αραίωση, ενώ είναι επίσης δυνατή η συσχέτιση ποιοτικών παραµέτρων µε το βάθος λήψης του δείγµατος υπόγειου νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εντοπίζεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια το χωρικό εύρος της ρύπανσης (contaminant plume) και, στην καλύτερη περίπτωση, η πηγή της. Το σύνολο των χηµικών αναλύσεων πραγµατοποιήθηκε στο διαπιστευµένο Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του ΕΜΠ. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 6

11 α Σχήµα 2 Προετοιµασία δειγµατοληψίας αφαιρώντας τουλάχιστον 4 όγκους νερού της γεώτρησης (πάνω). ειγµατοληψία µε τη µέθοδο «discrete sampling» (κάτω). β Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 7

12 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των φυσικοχηµικών παραµέτρων νερού από δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το διάστηµα που µεσολάβησε από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2014 στην υποδειχθείσα ρυπασµένη περιοχή αλλά και σε περιοχές του Σχηµαταρίου και του Αυλώνα, για λόγους σύγκρισης. 4.1 ΟΙΝΟΦΥΤΑ Πρόκειται για µια σειρά δειγµάτων που ελήφθησαν από υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις εντός (ΙΝΟ-1, ΙΝΟ-2) και εκτός της ρυπασµένης περιοχής (ΙΝΟ-3, ΙΝΟ-4, ΙΝΟ-5), αποχετευτικούς αγωγούς (PIP-1, PIP-2, PIP-3), σκάµµατα που διανοίχθηκαν εντός της ρυπασµένης περιοχής από τη ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας στο παρελθόν (SKA-1, SKA-2, SKA-3, SKA-4, SKA-5, SKA-6), αλλά και από νέες διερευνητικές γεωτρήσεις (ΙΝΟ-Ν1, ΙΝΟ-Ν3, ΙΝΟ-Ν4, ΙΝΟ-Ν5, ΙΝΟ-Ν6, ΙΝΟ-Ν7), που διανοίχθηκαν εντός και γύρω από τη ρυπασµένη περιοχή στο πλαίσιο του LIFE+CHARM. Τα σηµεία δειγµατοληψίας που επιλέχθηκαν, καθώς και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη φυσικοχηµική ανάλυση του νερού, παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω Βιοµηχανικές γεωτρήσεις Πρόκειται για υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις τόσο εντός (INO-1, INO-2), όσο και εκτός της υποδειχθείσας ρυπασµένης περιοχής (INO-3, INO-4, INO-5). Στα δείγµατα που ελήφθησαν από αυτές τις γεωτρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις µόνο Cr(VI) και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, ενώ οι θέσεις των γεωτρήσεων απεικονίζονται στο Σχήµα 3. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων στις υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις, παρατηρείται καταρχήν ότι η συγκέντρωση Cr(VI) στις INO-2 και ΙΝΟ-5 ξεπερνά το όριο των 100 µg/l, που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί ένα πρώτο δείγµα ανθρωπογενούς ρύπανσης στην περιοχή. Ωστόσο, µία ακόµα σηµαντική παράµετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η σηµαντική χωρική διακύµανση της συγκέντρωσης Cr(VI), που µεταβάλλεται έντονα εντός µερικών εκατοντάδων µέτρων. Έτσι, ενώ οι γεωτρήσεις INO-3, INO-4 και ΙΝΟ-5 απέχουν µεταξύ τους απόσταση το πολύ 300 m, οι συγκεντρώσεις του Cr(VI) στις γεωτρήσεις αυτές διαφέρουν σηµαντικά. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις γεωτρήσεις INO-1 και INO-2, οι οποίες βρίσκονται εντός βιοµηχανίας προϊόντων σκυροδέµατος και αντλούν από τον ίδιο παραγωγικό υδροφορέα (περίπου 140 m βάθος). Καταρχήν εκτιµάται ότι οι παραπάνω διακυµάνσεις οφείλονται σε διαφοροποιήσεις στα επίπεδα υπερκείµενης ρύπανσης ή/και σε διαφοροποιήσεις της υδραυλικής παροχής των υπερκείµενων υδροφορέων ανά γεώτρηση. Ωστόσο, η απουσία λεπτοµερούς γεωλογικής τοµής και οποιασδήποτε πληροφορίας για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γεωτρήσεων δειγµατοληψίας, δεν µας επιτρέπει να επιβεβαιώσουµε τα εκτιµώµενα αίτια της διακύµανσης αυτής. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 8

13 Από τα παραπάνω είναι προφανής η µεγάλη σηµασία που έχει η επιλογή των κατάλληλων γεωτρήσεων δειγµατοληψίας αλλά και η µεθοδολογία δειγµατοληψίας που ακολουθείται, αφού γεωτρήσεις που αντλούν από διαφορετικά βάθη, αντικατοπτρίζουν κατά πάσα πιθανότητα την κατάσταση σε διαφορετικούς υδροφορείς µε πιθανά διαφορετικές συγκεντρώσεις Cr(VI). Συνεπώς, µόνο η δειγµατοληψία µε τη µέθοδο «discrete sampling» σε νέες διερευνητικές γεωτρήσεις, γνωστής γεωλογικής τοµής και τεχνικών χαρακτηριστικών, µπορεί να παρέχει αξιόπιστα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την οριοθέτηση του φαινοµένου της ρύπανσης και το διαχωρισµό ανθρωπογενούς και γηγενούς συνεισφοράς. Πίνακας 3 Cr(VI) σε υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος INO-1 INO-2 INO-3 INO-4 INO-5 Ηµεροµηνία ειγµ/ψίας 16/10/12 16/10/12 30/10/12 30/10/12 30/10/12 X(ΕΓΣΑ87) Υ(ΕΓΣΑ87) Cr(VI) (µg/l) 19,1 220,6 46,3 7,2 164,7 ΙΝΟ-4 ΙΝΟ-3 ΙΝΟ-5 ΙΝΟ-2 ΙΝΟ-1 Σχήµα 3 Τοποθεσία υφιστάµενων βιοµηχανικών γεωτρήσεων που χρησιµοποιήθηκαν για δειγµατοληψία στην περιοχή των Οινοφύτων Αποχετευτικοί αγωγοί Πρόκειται για τρεις (3) αποχετευτικούς αγωγούς που βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία της περιοχής των Οινοφύτων. Τα σηµεία όπου οι αγωγοί αυτοί είναι εµφανείς απεικονίζονται στο Σχήµα 4. Εξασθενές χρώµιο ανιχνεύθηκε µόνο στον αγωγό ΡΙΡ-1. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 9

14 Ο πρώτος αγωγός (PIP-1), όπου και ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI), εκβάλλει στον Ασωπό ποταµό (Σχήµα 5). Ο αγωγός αυτός επισηµάνθηκε από τη ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας, στελέχη της οποίας είχαν µετρήσει παλαιότερα στο νερό του PIP-1 πολύ υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI). Αν και γνωρίζουµε ότι πρόκειται, κατά κύριο λόγο, για αγωγό όµβριων υδάτων, τα ελλιπή διαθέσιµα δεδοµένα αναφορικά µε τις βιοµηχανίες που εξυπηρετεί και για το αν δέχεται άλλες απορροές πέραν των όµβριων υδάτων, δεν µας επιτρέπουν να έχουµε πλήρη εικόνα για τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στο συγκεκριµένο αγωγό. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων Cr(VI) στην εκροή του αγωγού, σε διάφορες χρονικές στιγµές, που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του LIFE+CHARM, παρουσιάζονται στoν Πίνακα 4, ενώ τα αποτελέσµατα όλων των παραµέτρων που µετρήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα Π-1 του Παραρτήµατος. Πίνακας 4 Χρονοσειρά συγκέντρωσης Cr(VI) στον αποχετευτικό αγωγό PIP-1. Ηµ/νια ειγµ/ψίας Cr(VI) (µg/l) 19/07/ /12/ /01/ /03/ /05/ /07/ /12/ /01/ /02/ Οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) που βρέθηκαν στο νερό του PIP-1 µαρτυρούν την είσοδο ρυπασµένου νερού στον αγωγό σε ένα ή περισσότερα σηµεία ανάντη της εκβολής του στον Ασωπό, γεγονός που επίσης ενισχύεται από τις υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων (>300 mg/l) και νικελίου (21,7 µg/l), που και στις δύο περιπτώσεις υπερβαίνουν τις ανώτερες αποδεκτές τιµές για το υπόγειο νερό (250 mg/l για τα χλωριόντα και 20 µg/l για το νικέλιο). Ωστόσο, στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι, δεδοµένης της παρουσίας υπερβασικών/οφιολιθικών σχηµατισµών στην ευρύτερη περιοχή, µέρος της συγκέντρωσης του νικελίου που µετράται στο υπόγειο νερό είναι δυνατόν να είναι γηγενούς προέλευσης. Η ύπαρξη ανθρωπογενούς ρύπανσης στην περιοχή συµφωνεί µε µαρτυρίες στελεχών της ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας που έλεγξαν το συγκεκριµένο αγωγό και κατασκεύασαν µια σειρά ρηχών σκαµµάτων ανάντη της εκβολής του, εντός των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, προκειµένου να διερευνήσουν την πιθανότητα εισόδου ρυπασµένου νερού στον συγκεκριµένο αγωγό. Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επόµενη ενότητα, οι συγκεντρώσεις του Cr(VI) που µετρήθηκαν στα σκάµµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι κύρια αιτία της παρουσίας Cr(VI) στον αγωγό είναι η είσοδος σε αυτόν ρυπασµένου υπόγειου νερού, πιθανότατα στο ύψος των σκαµµάτων (εντός των εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών), χωρίς όµως να αποκλείεται και η περίπτωση της συνεισφοράς στο φαινόµενο ρύπανσης από απ ευθείας διάθεση ανεπεξέργαστων αποβλήτων στον αγωγό από παρακείµενες βιοµηχανίες. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι, βάσει της παραγωγικής της διαδικασίας, η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 10

15 εντός της οποίας διανοίχθηκαν τα σκάµµατα, δεν µπορεί να ευθύνεται για αυτού του είδους τη ρύπανση. PIP-3 PIP-2 PIP-1 Σχήµα 4 Εµφανής επιφανειακή θέση των αποχετευτικών αγωγών PIP-1, 2 & 3. ΑΣΩΠΟΣ ΝΕΡΟ ΑΓΩΓΟΥ PIP-1 Σχήµα 5 Άποψη του σηµείου εκβολής του αγωγού PIP-1 στον Ασωπό ποταµό. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 11

16 είγµατα νερού ελήφθησαν και από τον ποταµό τον εκέµβριο του 2013 στο σηµείο που εκβάλλει ο PIP-1 στον Ασωπό, όπου η τιµή του Cr(VI) βρέθηκε δραστικά µειωµένη και ίση µε 52 µg/l και λίγα µέτρα κατάντη ίση µε 7 µg/l. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στη µεγάλη αραίωση που υφίσταται το ρυπασµένο νερό όταν εισέρχεται στο ποτάµι και δευτερευόντως στην πιθανή αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III). Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς καταδεικνύει την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης όλων των υδάτων που εκβάλλουν στον Ασωπό (και όχι µόνο των υδάτων του ίδιου του ποταµού), για τον έγκαιρο εντοπισµό των πιθανών ρυπαντικών φορτιών που υποβαθµίζουν την ποιότητα των υδατικών πόρων της περιοχής. Οι άλλοι δύο αγωγοί (PIP-2, PIP-3) όπου πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία στο πλαίσιο του LIFE+CHARM βρίσκονται αντιδιαµετρικά της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε στις 30/1/2013 και τα αποτελέσµατα των φυσικοχηµικών αναλύσεων συνοψίζονται στον Πίνακα Π-2 του Παραρτήµατος. Από τα αποτελέσµατα αυτά συµπεραίνεται ότι, αν και Cr(VI) δεν ανιχνεύτηκε στο νερό των αγωγών, ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις χαλκού (Cu) και µολύβδου (Pb) στο νερό του αγωγού PIP-2, και υψηλές συγκεντρώσεις νικελίου (Νi) στο νερό του αγωγού PIP-3, γεγονός που αποδίδεται σε ανθρωπογενή ρύπανση στην άµεση περιοχή Υφιστάµενα σκάµµατα εντός βιοµηχανίας Όταν η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας ( ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας) εντόπισε τις υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) που περιέχονταν στο νερό που αποχετεύεται από τον αγωγό PIP-1 (βλ ) προχώρησε στη διάνοιξη µιας σειράς ρηχών σκαµµάτων στην περιοχή όπου καταρχήν εκτιµήθηκε ότι ρυπασµένο υπόγειο νερό εισέρεε στον αγωγό. Η περιοχή αυτή βρίσκεται περί τα 800 m ανάντη της εκβολής του αγωγού και εντός των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών. Ένα από τα σκάµµατα αυτά απεικονίζεται στο Σχήµα 6, ενώ στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται η γενική άποψη της περιοχής. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων Cr(VI) σε δείγµατα νερού από τα σκάµµατα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί, ενώ αναλυτικά το σύνολο των µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν παρουσιάζεται στον Πίνακα Π-3 του Παραρτήµατος. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 12

17 Σχήµα 6 Σκάµµα µε υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) εντός των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών στην υποδειχθείσα περιοχή. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΚΑΜΜΑΤΑ Σχήµα 7 Γενική άποψη της τοποθεσίας σκαµµάτων (SKA) στην υποδειχθείσα περιοχή. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 13

18 Πίνακας 5 Αποτελέσµατα φυσικοχηµικής ανάλυσης νερού από τα σκάµµατα εντός των εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος SKA-1 SKA-1 SKA-2 SKA-3 SKA-4 SKA-6 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 17/7/12 17/4/13 17/4/13 17/4/13 17/4/13 17/4/13 X(ΕΓΣΑ87) * ** * Υ(ΕΓΣΑ87) * ** * Cr(VI) (µg/l) *Κοντά στο SKA-1, **Κοντά στο SKA-4 Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 5 τεκµαίρεται η παρουσία πολύ υψηλών συγκεντρώσεων Cr(VI) ( µg/l) στο υπόγειο νερό της άµεσης περιοχής των σκαµµάτων, όπως επίσης και η µεγάλη διακύµανση των συγκεντρώσεων Cr(VI) στα σκάµµατα, παρά την πολύ µικρή µεταξύ τους απόσταση. Ο συνδυασµός των παραπάνω αποτελεί σηµαντική ένδειξη ότι η πηγή της ρύπανσης στην περιοχή βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα σε περιοχή πολύ κοντά στα εν λόγω σκάµµατα και ότι το τοπικό υδρογεωλογικό καθεστώς που επικρατεί στην µικρή αυτή περιοχή επιδρά σηµαντικά στην κίνηση του υπόγειου νερού και στην παρουσία Cr(VI) σε αυτό. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεις χλωριόντων ( mg/l) αλλά και νικελίου (>20 µg/l) στο νερό το σκαµµάτων ενισχύει περαιτέρω την παρουσία ανθρωπογενούς ρύπανσης στο υπόγειο νερό της περιοχής. Παρόµοιας τάξης συγκεντρώσεις, αν και µικρότερες, µετρήθηκαν στο νερό του αγωγού PIP-1 ( µg/l), όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ ). Σύµφωνα µε µαρτυρίες στελεχών της ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας, νερό από τα σκάµµατα εισέρχεται στον αγωγό PIP-1, µέσω αστοχιών του, ο οποίος τελικά εκβάλλει στον Ασωπό ποταµό. Οι διαφορές που παρατηρούνται στις συγκεντρώσεις του Cr(VI) µεταξύ του νερού των σκαµµάτων και του αγωγού πιθανότατα οφείλονται στην αραίωση που πραγµατοποιείται, εντός του αγωγού, από την εισροή σ αυτόν, µη επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και όµβριων υδάτων από τις βιοµηχανίες της περιοχής. Ωστόσο, η περιορισµένη διαθέσιµη πληροφορία και η απουσία χαρτογράφησης της διέλευσης του αγωγού, δεν µας επιτρέπει να εξάγουµε σαφή συµπεράσµατα αναφορικά µε τις βιοµηχανίες που εξυπηρετούνται από τον PIP-1 και αποχετεύουν τα απόβλητά τους σ αυτόν Γεωτρήσεις παρακολούθησης υπόγειων υδάτων Το τελευταίο στάδιο του προγράµµατος δειγµατοληψίας στην περιοχή των Οινοφύτων περιλάµβανε τη διάνοιξη έξι (6) νέων διερευνητικών γεωτρήσεων στην υποδειχθείσα περιοχή και γύρω από αυτή και την πραγµατοποίηση των απαραίτητων δειγµατοληψιών. Τρεις (3) από τις γεωτρήσεις αυτές (ΙΝΟ-Ν1, ΙΝΟ-Ν6 & ΙΝΟ-Ν7) διανοίχτηκαν εντός των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας προϊόντων σκυροδέµατος και ανάντη των σκαµµάτων. Η ΙΝΟ-Ν6 διανοίχθηκε προκειµένου να αποκτηθεί µια λεπτοµερέστερη εικόνα της παρουσίας του Cr(VI) στα σκάµµατα και της συσχέτισης του µε το βάθος. Για το λόγο αυτό το σηµείο που επιλέχθηκε να διανοιχθεί είναι πολύ κοντά και ανάντη των σκαµµάτων. Οι γεωτρήσεις ΙΝΟ-Ν7 και ΙΝΟ-Ν1 διανοίχθηκαν σε µεγαλύτερες αποστάσεις από τα σκάµµατα (περί τα 100 m και 250 m αντίστοιχα), προκειµένου να Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 14

19 αποσαφηνιστεί η απόδοση της φυσικής εξασθένισης του ρύπου. Τέλος, οι γεωτρήσεις ΙΝΟ-Ν3, ΙΝΟ-Ν4 και ΙΝΟ-Ν5, διανοίχτηκαν προκειµένου να οριοθετηθεί η έκταση της ρύπανσης, προς τα βόρεια, τα ανατολικά και τα δυτικά αντίστοιχα. Η ΙΝΟ-Ν3 διανοίχτηκε σε έκταση µεταξύ της επαρχιακής οδού Οινοφύτων-Οινόης και των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας µετάλλων, ενώ οι δύο άλλες γεωτρήσεις (ΙΝΟ-Ν4 και ΙΝΟ-Ν5) σε αγροτικές εκτάσεις δυτικά και ανατολικά της υποδειχθείσας περιοχής αντίστοιχα. Η πιθανή διάχυση του ρύπου προς τα νότια επιχειρήθηκε να εξεταστεί και µε µία ακόµη γεώτρηση, η οποία όµως δεν κατέστη δυνατόν να ανορυχθεί εξαιτίας περιορισµών πρόσβασης. Οι θέσεις των γεωτρήσεων παρακολούθησης απεικονίζονται στο Σχήµα 8. Για τη δειγµατοληψία των γεωτρήσεων αυτών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος «discrete sampling», κατά την οποία δείγµατα υπόγειου νερού ελήφθησαν από διαφορετικά βάθη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση του βάθους δειγµατοληψίας υπόγειου νερού, µε τις συγκεντρώσεις Cr(VI) και τις λοιπές ποιοτικές παραµέτρους. ειγµατοληψίες υπόγειου νερού από τις νέες διερευνητικές γεωτρήσεις πραγµατοποιήθηκαν τον Μάιο του 2013, τον Νοέµβριο του 2013 και τον Ιανουάριο του Τα αποτελέσµατα των συγκεντρώσεων Cr(VI) για κάθε µία από τις δειγµατοληψίες αυτές παρουσιάζονται στους Πίνακες 6 11, ενώ αναλυτικά όλες οι φυσικοχηµικές παράµετροι παρουσιάζονται στους Πίνακες Π-4 έως Π-21 του Παραρτήµατος. Σηµείωση: Με κόκκινο χρώµα συµβολίζονται τα υφιστάµενα σηµεία δειγµατοληψίας (σκάµµατα, γεωτρήσεις) και µε κίτρινο χρώµα οι νέες διερευνητικές γεωτρήσεις. Σχήµα 8 Σηµεία δειγµατοληψίας εντός και γύρω από την υποδειχθείσα περιοχή. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 15

20 Πίνακας 6 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N1 στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος INO-N1_01 INO-N1_02 INO-N1_03 Βάθος (m, bgl) 34,5 30,0 14,0 15,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 14/05/13 14/05/13 14/05/13 Cr(VI) (µg/l) 515,0 510,0 419,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 13/11/13 13/11/13 13/11/13 Cr(VI) (µg/l) 339,0 349,0 222,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 9/01/14 9/01/14 9/01/2014 Cr(VI) (µg/l) 426,0 569,0 527,0 Μέγιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) 515,0 569,0 527,0 Ελάχιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) 339,0 349,0 222,0 *b.g.l.: below ground level κάτω από τη στάθµη του εδάφους Πίνακας 7 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N3 στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος INO-N3_01 INO-N3_02 Βάθος (m, bgl) 33,0 26,0 27,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 14/05/13 14/05/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 13/11/13 13/11/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 9/01/14 9/01/14 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 Μέγιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 Ελάχιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 *b.g.l.: below ground level κάτω από τη στάθµη του εδάφους Πίνακας 8 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N4 στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος INO-N4_01 INO-N4_02 INO-N4_03 Βάθος (m, bgl) 43,0 43,5 30,0 12,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 17/05/13 17/05/13 17/05/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 <6,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 12/11/13 12/11/13 12/11/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 <6,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 9/01/14 9/01/14 9/01/14 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 <6,0 Μέγιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 <6,0 Ελάχιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 <6,0 *b.g.l.: below ground level κάτω από τη στάθµη του εδάφους Πίνακας 9 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N5 στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος INO-N5_01 INO-N5_02 Βάθος (m, bgl) 40,0 26,5 27,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 16/05/13 16/05/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 159,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 12/11/13 12/11/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 34,9 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 8/01/14 8/01/14 Cr(VI) (µg/l) <6,0 81,7 Μέγιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 159,0 Ελάχιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 34,9 *b.g.l.: below ground level κάτω από τη στάθµη του εδάφους Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 16

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Ιανουάριος 2016 1 Την 16.08.2015 με ευθύνη του συλλόγου του Χωριού Ζυγός Άρτας, έγινε δειγματοληψία νερού από: το δίκτυο ύδρευσης του χωριού (από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Ηρακλής Παναγιωτάκης Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντολόγος panagiotakis@enydron.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL01) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL03)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL03) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL03) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (EL02) Εκτίμηση ποιοτικής ς ΥΥΣ Με βάση το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης ΥΑ/Αρ.Οικ.1811/ΦΕΚ3322/Β /30.12.2011 σε εφαρμογή της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΗΦΙΣΟΣ- ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ- ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΗΦΙΣΟΣ- ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ- ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ 1 ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΗΦΙΣΟΣ- ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ- ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ Α. Αργυράκη, Κ. Παπαδοπούλου, Α. Μαγκλαροπούλου, Μ. Μαρμαρά, Φ. Παράσχου Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΗΦΙΣΟΣ- ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ- ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΗΦΙΣΟΣ- ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ- ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ 1 ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΗΦΙΣΟΣ- ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ- ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ Α. Αργυράκη, Κ. Παπαδοπούλου, Α. Μαγκλαροπούλου, Μ. Μαρμαρά, Φ. Παράσχου Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή μελέτη επεξεργασίας νερού ρυπασμένου με Cr(VI)

Εργαστηριακή μελέτη επεξεργασίας νερού ρυπασμένου με Cr(VI) Ecocity ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΔΠΜΣ - ΕΜΠ «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Εργαστηριακή μελέτη επεξεργασίας νερού ρυπασμένου με Cr(VI) Λαγιόπουλος Ιωάννης Γεωλόγος, MSc «Περιβάλλον & Ανάπτυξη» «Έρευνα υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1. Πληθυσµός οικισµού 3000

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1. Πληθυσµός οικισµού 3000 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Οικισµός Τ.Κ. Ν. ΡΥΣΙΟΥ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Πληθυσµός οικισµού 3000 Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (3) Υδροληψία Γεωτρήσεις 1.ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ=55m3/h, 2.ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ - 3 =70m3/h,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΚΗ

ΥΨΗΛΗ ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΕΛΛΙΠΗΣ ΚΑΚΗ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ HELECO ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΕ Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. Σπύρος Παπαγρηγορίου Μελετητής,

Διαβάστε περισσότερα

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό

Άµεση πρόσβαση του τοπικού πληθυσµού σε καθαρό πόσιµο νερό ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΩΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραµµά για τη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης συµπεριλαµβάνει σειρά µέτρων, που έχουν άµεσα, µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΛΑΓΙΑΡΙ. Πληθυσµός οικισµού Αριθµός πηγών υδροληψίας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΛΑΓΙΑΡΙ. Πληθυσµός οικισµού Αριθµός πηγών υδροληψίας. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Οικισµός Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΠΛΑΓΙΑΡΙ Πληθυσµός οικισµού 5500 Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (3) Η περιοχή υδροδοτείται από την ΕΞΑΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. Πληθυσµός οικισµού Αριθµός πηγών. ΓΕΩΤΡΗΣΗ No 1=50m3/h), 2.ΓΕΩΤΡΗΣΗ No3=60m3/h).

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. Πληθυσµός οικισµού Αριθµός πηγών. ΓΕΩΤΡΗΣΗ No 1=50m3/h), 2.ΓΕΩΤΡΗΣΗ No3=60m3/h). ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Τ.Κ. ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ Οικισµός ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ Πληθυσµός οικισµού 2000 Αριθµός πηγών ΥΟ (2) Υδροληψία Γεωτρήσεις: 1. Ποσοστό (%) 0 Ποσοστό (%) 100

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Ethn. Antistasis 42, Alexandria. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Ethn. Antistasis 42, Alexandria. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/9 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. ίκτυο ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ. Πληθυσµός οικισµού 3600

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. ίκτυο ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ. Πληθυσµός οικισµού 3600 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Οικισµός Τ.Κ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ίκτυο ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΤΡΙΛΟΦΟΣ Πληθυσµός οικισµού 3600 Αριθµός πηγών Τέσσερις (4) Η περιοχή υδροδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση αέριων εκπομπών, υγρών αποβλήτων και νερού για τη βιομηχανική. SUNLIGHT A.B.E.E.», στο Νέο Όλβιο Ξάνθης

Ετήσια Έκθεση αέριων εκπομπών, υγρών αποβλήτων και νερού για τη βιομηχανική. SUNLIGHT A.B.E.E.», στο Νέο Όλβιο Ξάνθης Ετήσια Έκθεση αέριων εκπομπών, υγρών αποβλήτων και νερού για τη βιομηχανική μονάδα της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.», στο Νέο Όλβιο Ξάνθης σύμφωνα με την υπ αριθμό 10844, 03/07/2018 Απόφαση Έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ

Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα. Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ποιοτική κατάσταση υδάτων λεκάνης Ανθεμούντα Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Γενικά στοιχεία Έκταση 319 km 2 Αριθμός υπολεκανών 9 3 λίμνες 35 ΥΣ ποταμών 5 ΥΣ υπόγειων υδάτων Εκτίμηση Πιέσεων σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. Πληθυσµός οικισµού Αριθµός πηγών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. Πληθυσµός οικισµού Αριθµός πηγών ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή. ΘΕΡΜΗΣ Οικισµός Τ.Κ. Πληθυσµός οικισµού 1500 Αριθµός πηγών ΥΟ (2) Η περιοχή υδροδοτείται από την " ΚΑΤΩ ΕΞΑΜΕΝΗ " Υδροληψία Γεωτρήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Yδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 5: Εισαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων

Yδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 5: Εισαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων Yδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 5: Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Στόχοι εργαστηριακών ασκήσεων Εξάσκηση στη δειγματοληψία από διαφορετικούς υδροφορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Οικισµός Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Πληθυσµός οικισµού 3800 Αριθµός πηγών υδροληψίας ύο (2) Η περιοχή υδροδοτείται από την ΕΞΑΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Οικισµός Τ.Κ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ίκτυο ΚΟΤΡΩΝΙ ΤΡΙΛΟΦΟΣ Πληθυσµός οικισµού 3700 Αριθµός πηγών Τέσσερις (4) υδροληψίας Η περιοχή υδροδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Το Προεδρικό ιάταγµα του 1969, µε το οποίο επετράπη η εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανιών στην περιοχή των Οινοφύτων, αποτελεί το πρώτο κείµενο το οποίο σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Άγγελος Χλιαουτάκης

Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών και την Προστασία του Περιβάλλοντος. Άγγελος Χλιαουτάκης Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών και την Προστασία του Περιβάλλοντος Άγγελος Χλιαουτάκης Το Περιβαλλοντικό Πρόβλημα Απόβλητα ελαιοτριβείων υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων

Επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επεξεργασία και διαχείριση στερεών αποβλήτων Ενότητα 10: Τελική διάθεση Ταφή. Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011)

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) ΕΦΕΤ, Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων 26 Ιανουαρίου 2012 Πλαίσιο Προγράμματος -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εκτίμηση χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εκτίμηση χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εκτίμηση χημικής ς των υπόγειων υδατικών συστημάτων Με την Υπουργική Απόφαση 1811/2011 (ΦΕΚ 3322 Β /2011) καθορίζονται οι ανώτερες αποδεκτές για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1. Πληθυσµός οικισµού 3000

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1. Πληθυσµός οικισµού 3000 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Οικισµός Τ.Κ. Ν. ΡΥΣΙΟΥ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Πληθυσµός οικισµού 3000 Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (3) Υδροληψία Γεωτρήσεις 1.ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ=55m3/h, 2.ΓΕΩΤΡΗΣΗ Γ - 3 =70m3/h,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ H Οδηγία 2006/118/ΕΚ ορίζει τα υπόγεια ύδατα ως πολύτιμο φυσικό πόρο, που θα πρέπει να προστατεύεται από την υποβάθμιση και τη ρύπανση. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Νερό δηλητήριο. Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Δεκεµβρίου 2015, 21: Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Νερό δηλητήριο. Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Δεκεµβρίου 2015, 21: Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης Νερό δηλητήριο Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Δεκεµβρίου 2015, 21:32 69! Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης H καταλληλότητα του πόσιµου νερού πολλών περιοχών (συµπεριλαµβανοµένης της Αττικής) µπήκε και εφέτος στο στόχαστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Εξυγίανση εδαφών στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Λήψης Αποφάσεων Για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία

Σύστημα Λήψης Αποφάσεων Για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία Για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών Αστικών Αποβλήτων και Βιοστερεών στην Γεωργία Οδηγίες Χρήσης 2019 Εργαστήριο Τεχνολογιών Αειφορικής Διαχείρισης Αποβλήτων Για την Ασφαλή Επαναχρησιμοποίηση Υγρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στατιστική ανάλυση του γεωχηµικού δείγµατος µας δίνει πληροφορίες για τον γεωχηµικό πληθυσµό που µελετάµε. Συνυπολογισµός σφαλµάτων Πειραµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλοεπίδραση του εξασθενούς χρωμίου στο σύστημα έδαφος-υδροφόρος ορίζοντας-φυτά της λεκάνης του Ασωπού: Δυνατότητες αντιμετώπισης

Αλληλοεπίδραση του εξασθενούς χρωμίου στο σύστημα έδαφος-υδροφόρος ορίζοντας-φυτά της λεκάνης του Ασωπού: Δυνατότητες αντιμετώπισης ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας ΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αλληλοεπίδραση του εξασθενούς χρωμίου στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Βουτσά Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η Συνέδριο Πολιτιστικών Φορέων Νομού Θεσσαλονίκης «Εκτός των τειχών» Πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ Έρευνα της οικολογικής κατάστασης του Πηνειού ποταµού µε έµφαση στη ρύπανση Στην περιοχή ευθύνης του Ν. Τρικάλων Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και διερεύνηση της υφιστάµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Οικισµός Τ.Κ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΙΚΤΥΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ Πληθυσµός οικισµού 150 Αριθµός πηγών υδροληψίας Μια (1) Η περιοχή υδροδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΠΕΖΩΝ & ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ, 2011 και 2013)

Ποιότητα αρδευτικών πόρων της καλλιέργειας ελιάς (περίπτωση ΠΕΖΩΝ & ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ, 2011 και 2013) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Πρότυπο διασποράς. Ευκίνητη φάση. Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων. Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων

Μεταφορά Πρότυπο διασποράς. Ευκίνητη φάση. Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων. Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων Ευκίνητη φάση Μεταφορά Πρότυπο διασποράς Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ Διάχυση μετάλλων σε περιβάλλοντα πετρώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Οικισµός Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Πληθυσµός οικισµού 3800 Αριθµός πηγών υδροληψίας ύο (2) Η περιοχή υδροδοτείται από την ΕΞΑΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Τ.Κ. ΛΙΒΑ ΙΟΥ Οικισµός ΛΙΒΑ Ι Πληθυσµός οικισµού 260 Αριθµός πηγών υδροληψίας υο (2) Η περιοχή υδροδοτείται από την ΕΞΑΜΕΝΗ '' 3 ΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Οικισµός Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Πληθυσµός οικισµού 650 Αριθµός πηγών υδροληψίας Μια (1) Η περιοχή υδροδοτείται από την ΕΞΑΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εκτίμηση χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Εκτίμηση χημικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εκτίμηση χημικής ς των υπόγειων υδατικών συστημάτων Με την Υπουργική Απόφαση 1811/2011 (ΦΕΚ 3322 Β /2011) καθορίζονται οι ανώτερες αποδεκτές για τη συγκέντρωση συγκεκριμένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων

Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Ταξινόμηση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών συστημάτων Για τον χαρακτηρισμό των υπογείων υδατικών συστημάτων (ΥΥΣ) του ΥΔ Αττικής, όσον αφορά στην καλή ή κακή κατάστασή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στην Υδροχημεία, Κατανόηση της έννοιας Υδρο-γεωχημεία.

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. Περιοχή Τ.Κ. Ν. Ν. ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ. Πληθυσµός οικισµού 2000 Αριθµός πηγών υδροληψίας υο (2)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. Περιοχή Τ.Κ. Ν. Ν. ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ. Πληθυσµός οικισµού 2000 Αριθµός πηγών υδροληψίας υο (2) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Τ.Κ. Ν. ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ Οικισµός Ν. ΡΑΙ ΕΣΤΟΥ Πληθυσµός οικισµού 2000 Αριθµός πηγών υδροληψίας υο (2) Υδροληψία Γεωτρήσεις 1.(ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ=40m3/h),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. ίκτυο ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ. Πληθυσµός οικισµού 200. Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (3)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. ίκτυο ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ. Πληθυσµός οικισµού 200. Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (3) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Οικισµός Τ.Κ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ίκτυο ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΑΝΩ ΣΧΟΛΑΡΙ Πληθυσµός οικισµού 200 Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (3) Υδροληψία ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι προεπεξεργασίας

Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι προεπεξεργασίας LIFE + Environment Policy and Governance Project Number: LIFE07 ENV/GR/000280 PROSODOL Duration: 1/1/09 31/12/12 Επιπτώσεις στα υδατικά συστήματα από τη διάθεση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων. Απλές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία του Reykjavik το 1932, όταν τα κτίρια θερμαίνονταν με συμβατικά καύσιμα.

Φωτογραφία του Reykjavik το 1932, όταν τα κτίρια θερμαίνονταν με συμβατικά καύσιμα. Φωτογραφία του Reykjavik το 1932, όταν τα κτίρια θερμαίνονταν με συμβατικά καύσιμα. Σήμερα, το Reykjavik είναι η πιο καθαρή πόλη στον κόσμο, αφού το σύνολο των κτιρίων θερμαίνεται από τα γεωθερμικά νερά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 5: Δευτερογενής Διασπορά, Κυριότερες γεωχημικές μεθόδοι Αναζήτησης Κοιτασμάτων, Σχεδιασμός και δειγματοληψία Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Κίνδυνοι της γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης στον προσδιορισμό παραγόντων ρύθμισης του ph φυσικών νερών

Περιεχόμενα. Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης στον προσδιορισμό παραγόντων ρύθμισης του ph φυσικών νερών Αριάδνη Αργυράκη 1 Περιεχόμενα Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης στον προσδιορισμό παραγόντων ρύθμισης του ph φυσικών νερών Μελέτη ειδικής περίπτωσης από μια ιστορική μεταλλευτική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερής υδρογεωλογική διερεύνηση παράκτιων υδροφόρων

Λεπτομερής υδρογεωλογική διερεύνηση παράκτιων υδροφόρων Λεπτομερής υδρογεωλογική διερεύνηση παράκτιων υδροφόρων του Δρ. Παντελή Σουπιού H διατήρηση και προστασία των παράκτιων υδροφόρων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. Οικισµός ΘΕΡΜΗΣ Πληθυσµός οικισµού 4000 Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (4)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1. Οικισµός ΘΕΡΜΗΣ Πληθυσµός οικισµού 4000 Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (4) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Τ.Κ. ΘΕΡΜΗΣ Οικισµός ΘΕΡΜΗΣ Πληθυσµός οικισµού 4000 Αριθµός πηγών υδροληψίας Τρεις (4) Η περιοχή υδροδοτείται από την ΕΞΑΜΕΝΗ '' ΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑ 1 Περιοχή Οικισµός Τ.Κ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ίκτυο ΚΟΤΡΩΝΙ ΤΡΙΛΟΦΟΣ Πληθυσµός οικισµού 3700 Αριθµός πηγών υδροληψίας Τέσσερις (4) Η περιοχή υδροδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

E. Coli 0 0. Εντερόκοκκοι 0 0. Ψευδομονάδες - 0

E. Coli 0 0. Εντερόκοκκοι 0 0. Ψευδομονάδες - 0 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΡΙΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ Χημικός/Βιοχημικός Μηχανικός, B.Eng., MBA, AMIChemE Νερό ύδρευσης Διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με 98/83/ 3/ΕΕ και εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Σκοπιμότητα άρδευσης Η άρδευση αποσκοπεί κυρίως στην τροφοδότηση της κόμης του φυτού με νερό. Μόνο το 1% του νερού που φτάνει στην κόμη των φυτών παραμένει στους φυτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-CYBERSENSORS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-CYBERSENSORS ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-CYBERSENSORS Καθ. Νικόλαος Νικολαΐδης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης σας προσκαλεί στην Ημερίδα με Θέμα Πόρων (CYBERSENSORS)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2γ-1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Μη ειδική προσρόφηση (ανταλλαγή ιόντων) Ειδική προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 1893. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/06/2011 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 193 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3//11 Προς: Σύλλογο Φίλων Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού του Υπόψη Δ.Σ. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΥ- ΑΠΡΙΛΙΟΥ- 11 ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΡΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΡΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΑΝ. (Ν. 272/76) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΡΓΟ 65231: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

απόκτηση µιας γενικής εικόνας για τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος εθνικού δικτύου.

απόκτηση µιας γενικής εικόνας για τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος εθνικού δικτύου. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο ορθολογικός σχεδιασµός δικτύων ποιοτικής παρακολούθησης σε επιφανειακούς υδροφορείς, εξετάζοντας ποιες είναι οι καταλληλότερες θέσεις για την τοποθέτηση των σταθµών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 9: Ζώνες προστασίας γεωτρήσεων Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου

Διαβάστε περισσότερα

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά

6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ. 6.1. Γενικά 6. ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΑΦΗ 6.1. Γενικά Είναι γεγονός ότι ανέκαθεν ο τελικός αποδέκτης των υπολειµµάτων της κατανάλωσης και των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας υπήρξε το περιβάλλον. Στις παλιότερες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη διαχείριση υγροτόπων: Το παράδειγµα του Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού πάρκου«τηθυσ» στην αύλακα Παπαπουλίου Πιερίας

Ολοκληρωµένη διαχείριση υγροτόπων: Το παράδειγµα του Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού πάρκου«τηθυσ» στην αύλακα Παπαπουλίου Πιερίας Ολοκληρωµένη διαχείριση υγροτόπων: Το παράδειγµα του Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού πάρκου«τηθυσ» στην αύλακα Παπαπουλίου Πιερίας Κ. Κουκάρας 1, Ν. Καλογεράκης 2, Θ.Ι. Αµπατζόπουλος 3, Ν. Νικολαϊδης 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία Σταύρος Λαλάς*, Βασίλειος Αθανασιάδης και Όλγα Γκορτζή Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Βαρέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα

Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα Δ. Καλιαμπάκος

Διαβάστε περισσότερα

GEOCHEMISTRY OF MAJOR AND MINOR ELEMENTS FROM SURFACE SEDIMENTS OF LAKONIKOS GULF, GREECE

GEOCHEMISTRY OF MAJOR AND MINOR ELEMENTS FROM SURFACE SEDIMENTS OF LAKONIKOS GULF, GREECE ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΗΜΙΚΗ-ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ GEOCHEMISTRY OF MAJOR AND MINOR ELEMENTS FROM SURFACE SEDIMENTS OF LAKONIKOS GULF, GREECE Karageorgis, A.P., Kanellopoulos, Th.D., Papageorgiou,

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Η

Διαβάστε περισσότερα

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης 2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ Συντάχθηκε από: Νούσης Λάμπρος Αναθεωρήθηκε από: Νούσης Λ, Δημολιάτης Ι. Εγκρίθηκε από: Δημολιάτης Ι. Διευθυντής Εργαστηρίου Έκδοση αναθεώρησης: 4 Ε-15-3 Ημ/νία έκδοσης αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΤΟ Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 ΝΙΚΑΙΑ «Ορθή Διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα