ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download " ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"

Transcript

1 <LIFE10 ENV/GR/000601> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΧΡΩΜΙΟ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" Τελική Έκδοση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Απρίλιος 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... i ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ... i ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... ii 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΑ Βιοµηχανικές γεωτρήσεις Αποχετευτικοί αγωγοί Υφιστάµενα σκάµµατα εντός βιοµηχανίας Γεωτρήσεις παρακολούθησης υπόγειων υδάτων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΑΥΛΩΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...23 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ...26 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1 Υφιστάµενα σηµεία δειγµατοληψίας στην ευρύτερη περιοχή µελέτης... 5 Πίνακας 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων διερευνητικών γεωτρήσεων στα Οινόφυτα Πίνακας 3 Cr(VI) σε υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις στην περιοχή των Οινοφύτων... 9 Πίνακας 4 Χρονοσειρά συγκέντρωσης Cr(VI) στον αποχετευτικό αγωγό PIP Πίνακας 5 Αποτελέσµατα φυσικοχηµικής ανάλυσης νερού από τα σκάµµατα εντός των εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών στην περιοχή των Οινοφύτων. 14 Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού i

3 Πίνακας 6 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N1 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 7 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N3 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 8 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N4 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 9 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N5 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 10 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην ΙΝΟ-Ν6 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 11 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N7 στην περιοχή των Οινοφύτων Πίνακας 12 Cr(VI) σε αγροτικές γεωτρήσεις (SXI-1, SXI-2) στο Σχηµατάρι Πίνακας 13 Cr(VI) σε δύο υφιστάµενες αρδευτικές γεωτρήσεις (AVL-1, AVL-2) και µία πηγή (AVL-3) στην περιοχή του Αυλώνα Πίνακας 14 Cr(VI) σε δύο (2) υφιστάµενες υδρευτικές γεωτρήσεις (AVL-4, AVL-5) στην περιοχή του Αυλώνα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήµα 1 Σηµεία δειγµατοληψίας υπόγειου νερού και νερού αγωγών στην ευρύτερη περιοχή µελέτης... 4 Σχήµα 2 Προετοιµασία δειγµατοληψίας αφαιρώντας τουλάχιστον 4 όγκους νερού της γεώτρησης (πάνω). ειγµατοληψία µε τη µέθοδο «discrete sampling» (κάτω) Σχήµα 3 Τοποθεσία υφιστάµενων βιοµηχανικών γεωτρήσεων που χρησιµοποιήθηκαν για δειγµατοληψία στην περιοχή των Οινοφύτων... 9 Σχήµα 4 Εµφανής επιφανειακή θέση των αποχετευτικών αγωγών PIP-1, 2 & Σχήµα 5 Άποψη του σηµείου εκβολής του αγωγού PIP-1 στον Ασωπό ποταµό...11 Σχήµα 6 Σκάµµα µε υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) εντός των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών στην υποδειχθείσα περιοχή...13 Σχήµα 7 Γενική άποψη της τοποθεσίας σκαµµάτων (SKA) στην υποδειχθείσα περιοχή Σχήµα 8 Σηµεία δειγµατοληψίας εντός και γύρω από την υποδειχθείσα περιοχή Σχήµα 9 Αρδευτικές γεωτρήσεις δειγµατοληψίας στην περιοχή Σχηµαταρίου Σχήµα 10 Αρδευτική γεώτρηση στην περιοχή Σχηµαταρίου Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού ii

4 Σχήµα 11 Άποψη των σηµείων δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στην περιοχή του Αυλώνα Σχήµα 12 Άποψη της γεώτρησης AVL-2 στην περιοχή του Αυλώνα Σχήµα 13 Άποψη της πηγής AVL-3 στην περιοχή του Αυλώνα...22 Σχήµα 14 Άποψη της γεώτρησης AVL-4 στην περιοχή του Αυλώνα Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού iii

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το χρώµιο (Cr) είναι µέταλλο µε µεγάλη εµπορική αξία που συναντάται στη φύση κυρίως µε την τρισθενή [Cr(III)] ή την εξασθενή του [Cr(VI)] µορφή. Το Cr(III) είναι η κυρίαρχη µορφή χρωµίου στα περισσότερα ορυκτά, και η παρουσία του στο υδάτινο περιβάλλον ευνοείται υπό αναγωγικές και όξινες συνθήκες, ενώ αντιθέτως το Cr(VI) υπό οξειδωτικές και αλκαλικές συνθήκες. Η µορφή µε την οποία εµφανίζεται κάθε φορά αποτελεί σηµαντική παράµετρο, καθώς το Cr(III) είναι σχεδόν αδιάλυτο σε τιµές ph>5, χαρακτηρίζεται από χαµηλή κινητικότητα και σχετικά χαµηλή τοξικότητα, ενώ το Cr(VI) χαρακτηρίζεται από υψηλή διαλυτότητα, υψηλή κινητικότητα και θεωρείται ύποπτο καρκινογενέσεων στον άνθρωπο. Αν και µέχρι πρόσφατα, τα υψηλά επίπεδα Cr(VI) στο υδάτινο περιβάλλον αποδίδονταν αποκλειστικά σε ανθρωπογενή αίτια, έρευνες της τελευταίας 10ετίας έδειξαν ότι σχετικά υψηλά επίπεδα Cr(VI) µπορεί να οφείλονται επίσης και σε γηγενή αίτια. Πιο συγκεκριµένα, το Cr(VI) που βρίσκεται στο υπόγειο νερό είναι πιθανό να προέλθει από την οξείδωση, υπό κατάλληλες συνθήκες, του Cr(III) που βρίσκεται κυρίως σε υπερβασικά και οφιολιθικά πετρώµατα, καθώς και σε αλλουβιακές αποθέσεις προερχόµενες από τη διάβρωσή τους. Σηµαντικές συγκεντρώσεις γηγενούς Cr(VI) έχουν έως σήµερα βρεθεί σε διάφορες περιοχές της γης, όπως στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Αφρική, την Ταιβάν, την Ιταλία και την Ελλάδα. Εκτενής ερευνητική εργασία πραγµατοποιείται αυτή την εποχή από την οµάδα του ερευνητικού προγράµµατος LIFE+CHARM «Chromium in Asopos groundwater system: remediation technologies and measures». Όπως όλα δείχνουν, οι συγκεντρώσεις του γηγενούς χρωµίου δεν αναµένεται να ξεπερνούν τα 100 µg/l (Robles-Camacho and Armienta 2000, Fantoni et al. 2002, Morisson et al. 2009). Για το λόγο αυτό, αν και συγκεντρώσεις τέτοιας τάξης µεγέθους µπορεί να είναι αποτέλεσµα γηγενούς προελεύσεως, εφόσον κάτι τέτοιο δικαιολογείται από το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής (υπερβασικά πετρώµατα, οφιολιθικοί σχηµατισµοί), συγκεντρώσεις µεγαλύτερες απ αυτές είναι σκόπιµο να ελέγχονται κατά κύριο λόγο ως προς την παρουσία ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης. Στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE+CHARM, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) µε τη συνδροµή και των υπόλοιπων εταίρων του προγράµµατος, έχει αναλάβει να µελετήσει την παρουσία του χρωµίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, δίνοντας έµφαση στη λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού. Συγκεκριµένα, σκοπός της ράσης 4 του προγράµµατος ήταν η διερεύνηση της συνύπαρξης γηγενούς (φυσικού) και ανθρωπογενούς Cr(VI) και η συµβολή του γηγενούς Cr(VI) στο πρόβληµα που εµφανίζεται στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταµού. Για το λόγο αυτό, ήταν αναγκαίος ο εντοπισµός µιας βιοµηχανικής περιοχής όπου ο υπόγειος υδροφορέας παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) και βρίσκεται σε κατάλληλο γεωλογικό υπόβαθρο που δύναται να συµβάλει µε γηγενές Cr(VI). Η περιοχή αυτή εντοπίστηκε στην άτυπη βιοµηχανική περιοχή των Οινοφύτων µε τη βοήθεια της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας (εταίρος του LIFE+CHARM) Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 1

6 και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ (βλ. 2). Για το χαρακτηρισµό της εν λόγω περιοχής το ΕΜΠ, σε συνεργασία µε τους παραπάνω φορείς, προχώρησε στην πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών νερού από διάφορα υφιστάµενα (γεωτρήσεις, πηγές, αγωγούς) και νέα υδροσηµεία (διερευνητικές γεωτρήσεις), µε σκοπό τη διερεύνηση της παρουσίας του Cr(VI) στο υπόγειο νερό της περιοχής. Επίσης, για λόγους σύγκρισης, δείγµατα υπόγειου νερού ελήφθησαν και από άλλες περιοχές της λεκάνης απορροής του Ασωπού και συγκεκριµένα από την περιοχή του Σχηµαταρίου και του Αυλώνα. Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αποτελεί την τελική µορφή της έκθεσης που αρχικά δηµοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2013, όπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών που πραγµατοποιήθηκαν στη λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού µε έµφαση στην περιοχή των Οινοφύτων. Αν και στο πλαίσιο του LIFE+CHARM πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις και για άλλους πιθανούς ρύπους (π.χ. βαρέα µέταλλα), η έµφαση στην παρούσα Τεχνική Έκθεση δίνεται στην παρουσία του Cr(VI) στο υπόγειο νερό της περιοχής. Τα υλικά και οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν, τα αποτελέσµατα των δειγµατοληψιών που προέκυψαν και τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν παρουσιάζονται στο κείµενο που ακολουθεί. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη του ερευνητικού προγράµµατος LIFE+CHARM ήταν ο εντοπισµός µιας βιοµηχανικής περιοχής όπου ο υπόγειος υδροφορέας είναι ρυπασµένος µε Cr(VI) και βρίσκεται σε κατάλληλο γεωλογικό υπόβαθρο που δύναται να συµβάλει µε γηγενές Cr(VI). Την Άνοιξη του 2012 η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας ( ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας) και η ΕΥΕΠ του ΥΠΕΚΑ υπέδειξαν στην ερευνητική οµάδα του ΕΜΠ µια τέτοια περιοχή εντός της άτυπης βιοµηχανικής περιοχής των Οινοφύτων και συγκεκριµένα εντός µιας βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, η οποία όµως, σύµφωνα µε την παραγωγική της διαδικασία, δεν δύναται να ευθύνεται για τη ρύπανση αυτή. Σύµφωνα µε στελέχη της ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας και της ΕΥΕΠ του ΥΠΕΚΑ, η πρώτη ένδειξη ύπαρξης υψηλών συγκεντρώσεων Cr(VI) στο υπόγειο νερό της περιοχής ήταν οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που εντοπίστηκαν σε αγωγό που διέρχεται από την υποδειχθείσα περιοχή και εκβάλλει νοτιότερα στον Ασωπό ποταµό (βλέπε 4.1.2). Αν και ο συγκεκριµένος αγωγός (PIP-1) αποτελεί κατά κύριο λόγο αγωγό όµβριων υδάτων, η έλλειψη χαρτογράφησης της διέλευσής του και η πλήρης απουσία δεδοµένων που σχετίζονται µε τις βιοµηχανίες που τον χρησιµοποιούν, δεν επέτρεψε την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για την πηγή του Cr(VI) που µετράται σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις στο νερό του PIP-1. Για το λόγο αυτό, κλιµάκιο των παραπάνω υπηρεσιών προχώρησε στη διερεύνηση της πηγής ανάντη του αγωγού, καταλήγοντας στη διάνοιξη µιας σειράς σκαµµάτων, έως το βάθος του Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 2

7 πρώτου υπόγειου υδροφορέα, εντός της προαναφερθείσας βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, περιοχή που τελικά υπεδείχθη στο ΕΜΠ από τους παραπάνω φορείς για περαιτέρω διερεύνηση. Η παρούσα Τεχνική Έκθεση εστιάζει κυρίως στην άτυπη βιοµηχανική περιοχή των Οινοφύτων και συγκεκριµένα στη προαναφερθείσα ρυπασµένη περιοχή. Εξαιτίας του ότι τα δεδοµένα που αφορούν την ποιότητα του υπόγειου νερού στην ευρύτερη περιοχή είναι εξαιρετικά περιορισµένα, το ΕΜΠ σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας και τους υπόλοιπους συνεργαζόµενους στο πρόγραµµα φορείς, προχώρησε αρχικά στην πραγµατοποίηση δειγµατοληψιών σε πέντε (5) υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις και τρεις (3) αγωγούς αποχέτευσης επεξεργασµένων αποβλήτων και όµβριων υδάτων που βρίσκονται στην περιοχή των Οινοφύτων, ώστε να συγκεντρωθούν περαιτέρω δεδοµένα για την ποιότητα του υπόγειου νερού της περιοχής. Εν συνεχεία, διανοίχθηκαν από το LIFE+CHΑRM έξι (6) νέες διερευνητικές γεωτρήσεις κατάλληλου βάθους, προκειµένου να είναι δυνατή η λεπτοµερής διερεύνηση του φαινόµενου ρύπανσης στην περιοχή. Τέλος, δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν και σε δύο (2) αγροτικές γεωτρήσεις στην περιοχή του Σχηµαταρίου, αλλά και σε δύο (2) αγροτικές και δύο (2) υδρευτικές γεωτρήσεις, καθώς και σε µία (1) πηγή στην περιοχή του Αυλώνα για λόγους σύγκρισης. Όλες οι προαναφερθείσες δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ του Ιουλίου 2012 και του Ιανουαρίου ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Για την επίτευξη του στόχου του προγράµµατος, το ΕΜΠ προχώρησε αρχικά σε µια σειρά δειγµατοληψιών νερού από υφιστάµενες γεωτρήσεις που χρησιµοποιούνται για αγροτικές, υδρευτικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες, καθώς και σε αγωγούς αποχέτευσης επεξεργασµένων αποβλήτων ή όµβριων υδάτων. Επίσης, δείγµατα νερού ελήφθησαν και από σκάµµατα, τα οποία είχαν διανοιχθεί στο παρελθόν από τη ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας, προκειµένου να διερευνηθεί η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων Cr(VI) στο υπόγειο νερό της υποδειχθείσας ρυπασµένης περιοχής. Η θέση των σηµείων δειγµατοληψίας (γεωτρήσεις, αγωγοί, σκάµµατα) παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 και απεικονίζεται στο Σχήµα 1, που ακολουθεί. Εν συνεχεία το ΕΜΠ, σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους συνεργαζόµενους φορείς, προχώρησε στην ανόρυξη έξι (6) νέων διερευνητικών γεωτρήσεων, εντός τόσο της υποδειχθείσας ρυπασµένης περιοχής, όσο και της ευρύτερης άτυπης βιοµηχανικής περιοχής των Οινοφύτων (Πίνακας 2). Η επιλογή των θέσεων των νέων γεωτρήσεων παρακολούθησης πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας και την ΕΥΕΠ του ΥΠΕΚΑ. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 3

8 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΑΥΛΩΝΑΣ Σχήµα 1 Σηµεία δειγµατοληψίας υπόγειου νερού και νερού αγωγών στην ευρύτερη περιοχή µελέτης. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (2 η έκδοση) 4

9 Πίνακας 1 Υφιστάµενα σηµεία δειγµατοληψίας στην ευρύτερη περιοχή µελέτης. Σηµείο X Y δειγµ/ψίας (ΕΓΣΑ87) (ΕΓΣΑ87) Παρατηρήσεις SXI Αρδευτική γεώτρηση στο Σχηµατάρι SXI Αρδευτική γεώτρηση στο Σχηµατάρι SKA Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα SKA-2 * * Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα SKA-3 ** ** Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα SKA Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα SKA-5 ** ** Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα SKA-6 * * Σκάµµα µε υπόγειο νερό στα Οινόφυτα PIP Αποχετευτικός αγωγός που εκβάλλει στον Ασωπό στα Οινόφυτα PIP Αποχετευτικός αγωγός στα Οινόφυτα PIP Αποχετευτικός αγωγός στα Οινόφυτα INO Βιοµηχανική γεώτρηση στα Οινόφυτα INO Βιοµηχανική γεώτρηση στα Οινόφυτα INO Βιοµηχανική γεώτρηση στα Οινόφυτα INO Βιοµηχανική γεώτρηση στα Οινόφυτα INO Βιοµηχανική γεώτρηση στα Οινόφυτα AVL Αρδευτική γεώτρηση στον Αυλώνα AVL Αρδευτική γεώτρηση στον Αυλώνα AVL Πηγή στον Αυλώνα AVL Υδρευτική γεώτρηση στον Αυλώνα AVL Υδρευτική γεώτρηση στον Αυλώνα *: Μερικά µέτρα από το SKA-1, **:Μερικά µέτρα από το SKA-4. Πίνακας 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων διερευνητικών γεωτρήσεων στα Οινόφυτα. α/α Ονοµασία X (ΕΓΣΑ87) Y (ΕΓΣΑ87) Τελικό βάθος διάτρησης (m, b.g.l.) Βάθος πυθµένα σωλήνωσης (m, b.g.l.) Θέση φίλτρων (m, b.g.l.) 1 INO-N ,0 44,0 11,0 20,0 26,0 35,0 2 INO-N ,0 45,0 18,0 33,0 3 INO-N ,0 49,0 9,0 18,0 21,0 36,0 42,0 45,0 4 INO-N ,2 47,0 14,0 29,0 32,0 41,0 5 INO-N ,0 28,0 9,0 13,0 16,0 18,0 19,0 27,0 6 INO-N ,0 27,0 9,0 12,0 15,0 26,0 *b.g.l.: below ground level κάτω από τη στάθµη του εδάφους Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι, εξαιτίας της υδρογεωλογικής πολυπλοκότητας που σε πολλές περιπτώσεις εµφανίζει το υπέδαφος µιας ρυπασµένης περιοχής, η συµβατική δειγµατοληψία υπόγειου νερού από υφιστάµενες γεωτρήσεις είναι συνήθως ανεπαρκής, καθώς δεν αντικατοπτρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στο ρυπασµένο γεωπεριβάλλον. Συγκεκριµένα, στη ρυπασµένη περιοχή των Οινοφύτων, οι υφιστάµενες γεωτρήσεις αντλούν κατά κύριο λόγο από τον παραγωγικό υπόγειο υδροφορέα, ο οποίος βρίσκεται σε σχετικά µεγάλα βάθη (>100 m), µε αποτέλεσµα τα Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 5

10 δείγµατα υπόγειου νερού που κατά καιρούς λαµβάνονται απ αυτές να µην αντικατοπτρίζουν φαινόµενα ρύπανσης, τα οποία συνήθως λαµβάνουν χώρα σε υπερκείµενα στρώµατα πλησιέστερα στην εδαφική επιφάνεια. Ως εκ τούτου, οι συγκεντρώσεις των ρύπων που µετρώνται µέσω της συµβατικής µεθοδολογίας είναι τις περισσότερες φορές αποτέλεσµα αραίωσης των δειγµάτων που λαµβάνονται από τους ρυπασµένους µη παραγωγικούς υπερκείµενους υδροφορείς µε υπόγειο νερό που υπεισέρχεται κατά τη δειγµατοληψία από βαθείς και λιγότερο ευάλωτους σε ρύπανση παραγωγικούς υδροφορείς. Για το λόγο αυτό, η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για τη δειγµατοληψία υπόγειου νερού στις γεωτρήσεις παρακολούθησης της υποδειχθείσας ρυπασµένης περιοχής είναι αυτή του «discrete sampling». Στη µέθοδο αυτή χρησιµοποιείται δειγµατολήπτης που έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει νερό από συγκεκριµένο και γνωστό βάθος (Σχήµα 2). Με τον τρόπο αυτό, οι µετρήσεις αντικατοπτρίζουν τα πραγµατικά επίπεδα ρύπανσης συναρτήσει του βάθους καθώς αποφεύγεται η αραίωση, ενώ είναι επίσης δυνατή η συσχέτιση ποιοτικών παραµέτρων µε το βάθος λήψης του δείγµατος υπόγειου νερού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να εντοπίζεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια το χωρικό εύρος της ρύπανσης (contaminant plume) και, στην καλύτερη περίπτωση, η πηγή της. Το σύνολο των χηµικών αναλύσεων πραγµατοποιήθηκε στο διαπιστευµένο Εργαστήριο Μεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών του ΕΜΠ. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 6

11 α Σχήµα 2 Προετοιµασία δειγµατοληψίας αφαιρώντας τουλάχιστον 4 όγκους νερού της γεώτρησης (πάνω). ειγµατοληψία µε τη µέθοδο «discrete sampling» (κάτω). β Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 7

12 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο κείµενο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των φυσικοχηµικών παραµέτρων νερού από δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το διάστηµα που µεσολάβησε από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Ιανουάριο του 2014 στην υποδειχθείσα ρυπασµένη περιοχή αλλά και σε περιοχές του Σχηµαταρίου και του Αυλώνα, για λόγους σύγκρισης. 4.1 ΟΙΝΟΦΥΤΑ Πρόκειται για µια σειρά δειγµάτων που ελήφθησαν από υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις εντός (ΙΝΟ-1, ΙΝΟ-2) και εκτός της ρυπασµένης περιοχής (ΙΝΟ-3, ΙΝΟ-4, ΙΝΟ-5), αποχετευτικούς αγωγούς (PIP-1, PIP-2, PIP-3), σκάµµατα που διανοίχθηκαν εντός της ρυπασµένης περιοχής από τη ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας στο παρελθόν (SKA-1, SKA-2, SKA-3, SKA-4, SKA-5, SKA-6), αλλά και από νέες διερευνητικές γεωτρήσεις (ΙΝΟ-Ν1, ΙΝΟ-Ν3, ΙΝΟ-Ν4, ΙΝΟ-Ν5, ΙΝΟ-Ν6, ΙΝΟ-Ν7), που διανοίχθηκαν εντός και γύρω από τη ρυπασµένη περιοχή στο πλαίσιο του LIFE+CHARM. Τα σηµεία δειγµατοληψίας που επιλέχθηκαν, καθώς και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη φυσικοχηµική ανάλυση του νερού, παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω Βιοµηχανικές γεωτρήσεις Πρόκειται για υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις τόσο εντός (INO-1, INO-2), όσο και εκτός της υποδειχθείσας ρυπασµένης περιοχής (INO-3, INO-4, INO-5). Στα δείγµατα που ελήφθησαν από αυτές τις γεωτρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις µόνο Cr(VI) και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 3, ενώ οι θέσεις των γεωτρήσεων απεικονίζονται στο Σχήµα 3. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων στις υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις, παρατηρείται καταρχήν ότι η συγκέντρωση Cr(VI) στις INO-2 και ΙΝΟ-5 ξεπερνά το όριο των 100 µg/l, που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελεί ένα πρώτο δείγµα ανθρωπογενούς ρύπανσης στην περιοχή. Ωστόσο, µία ακόµα σηµαντική παράµετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η σηµαντική χωρική διακύµανση της συγκέντρωσης Cr(VI), που µεταβάλλεται έντονα εντός µερικών εκατοντάδων µέτρων. Έτσι, ενώ οι γεωτρήσεις INO-3, INO-4 και ΙΝΟ-5 απέχουν µεταξύ τους απόσταση το πολύ 300 m, οι συγκεντρώσεις του Cr(VI) στις γεωτρήσεις αυτές διαφέρουν σηµαντικά. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις γεωτρήσεις INO-1 και INO-2, οι οποίες βρίσκονται εντός βιοµηχανίας προϊόντων σκυροδέµατος και αντλούν από τον ίδιο παραγωγικό υδροφορέα (περίπου 140 m βάθος). Καταρχήν εκτιµάται ότι οι παραπάνω διακυµάνσεις οφείλονται σε διαφοροποιήσεις στα επίπεδα υπερκείµενης ρύπανσης ή/και σε διαφοροποιήσεις της υδραυλικής παροχής των υπερκείµενων υδροφορέων ανά γεώτρηση. Ωστόσο, η απουσία λεπτοµερούς γεωλογικής τοµής και οποιασδήποτε πληροφορίας για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γεωτρήσεων δειγµατοληψίας, δεν µας επιτρέπει να επιβεβαιώσουµε τα εκτιµώµενα αίτια της διακύµανσης αυτής. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 8

13 Από τα παραπάνω είναι προφανής η µεγάλη σηµασία που έχει η επιλογή των κατάλληλων γεωτρήσεων δειγµατοληψίας αλλά και η µεθοδολογία δειγµατοληψίας που ακολουθείται, αφού γεωτρήσεις που αντλούν από διαφορετικά βάθη, αντικατοπτρίζουν κατά πάσα πιθανότητα την κατάσταση σε διαφορετικούς υδροφορείς µε πιθανά διαφορετικές συγκεντρώσεις Cr(VI). Συνεπώς, µόνο η δειγµατοληψία µε τη µέθοδο «discrete sampling» σε νέες διερευνητικές γεωτρήσεις, γνωστής γεωλογικής τοµής και τεχνικών χαρακτηριστικών, µπορεί να παρέχει αξιόπιστα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την οριοθέτηση του φαινοµένου της ρύπανσης και το διαχωρισµό ανθρωπογενούς και γηγενούς συνεισφοράς. Πίνακας 3 Cr(VI) σε υφιστάµενες βιοµηχανικές γεωτρήσεις στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος INO-1 INO-2 INO-3 INO-4 INO-5 Ηµεροµηνία ειγµ/ψίας 16/10/12 16/10/12 30/10/12 30/10/12 30/10/12 X(ΕΓΣΑ87) Υ(ΕΓΣΑ87) Cr(VI) (µg/l) 19,1 220,6 46,3 7,2 164,7 ΙΝΟ-4 ΙΝΟ-3 ΙΝΟ-5 ΙΝΟ-2 ΙΝΟ-1 Σχήµα 3 Τοποθεσία υφιστάµενων βιοµηχανικών γεωτρήσεων που χρησιµοποιήθηκαν για δειγµατοληψία στην περιοχή των Οινοφύτων Αποχετευτικοί αγωγοί Πρόκειται για τρεις (3) αποχετευτικούς αγωγούς που βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία της περιοχής των Οινοφύτων. Τα σηµεία όπου οι αγωγοί αυτοί είναι εµφανείς απεικονίζονται στο Σχήµα 4. Εξασθενές χρώµιο ανιχνεύθηκε µόνο στον αγωγό ΡΙΡ-1. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 9

14 Ο πρώτος αγωγός (PIP-1), όπου και ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI), εκβάλλει στον Ασωπό ποταµό (Σχήµα 5). Ο αγωγός αυτός επισηµάνθηκε από τη ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας, στελέχη της οποίας είχαν µετρήσει παλαιότερα στο νερό του PIP-1 πολύ υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI). Αν και γνωρίζουµε ότι πρόκειται, κατά κύριο λόγο, για αγωγό όµβριων υδάτων, τα ελλιπή διαθέσιµα δεδοµένα αναφορικά µε τις βιοµηχανίες που εξυπηρετεί και για το αν δέχεται άλλες απορροές πέραν των όµβριων υδάτων, δεν µας επιτρέπουν να έχουµε πλήρη εικόνα για τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στο συγκεκριµένο αγωγό. Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων Cr(VI) στην εκροή του αγωγού, σε διάφορες χρονικές στιγµές, που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του LIFE+CHARM, παρουσιάζονται στoν Πίνακα 4, ενώ τα αποτελέσµατα όλων των παραµέτρων που µετρήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα Π-1 του Παραρτήµατος. Πίνακας 4 Χρονοσειρά συγκέντρωσης Cr(VI) στον αποχετευτικό αγωγό PIP-1. Ηµ/νια ειγµ/ψίας Cr(VI) (µg/l) 19/07/ /12/ /01/ /03/ /05/ /07/ /12/ /01/ /02/ Οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) που βρέθηκαν στο νερό του PIP-1 µαρτυρούν την είσοδο ρυπασµένου νερού στον αγωγό σε ένα ή περισσότερα σηµεία ανάντη της εκβολής του στον Ασωπό, γεγονός που επίσης ενισχύεται από τις υψηλές συγκεντρώσεις χλωριόντων (>300 mg/l) και νικελίου (21,7 µg/l), που και στις δύο περιπτώσεις υπερβαίνουν τις ανώτερες αποδεκτές τιµές για το υπόγειο νερό (250 mg/l για τα χλωριόντα και 20 µg/l για το νικέλιο). Ωστόσο, στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι, δεδοµένης της παρουσίας υπερβασικών/οφιολιθικών σχηµατισµών στην ευρύτερη περιοχή, µέρος της συγκέντρωσης του νικελίου που µετράται στο υπόγειο νερό είναι δυνατόν να είναι γηγενούς προέλευσης. Η ύπαρξη ανθρωπογενούς ρύπανσης στην περιοχή συµφωνεί µε µαρτυρίες στελεχών της ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας που έλεγξαν το συγκεκριµένο αγωγό και κατασκεύασαν µια σειρά ρηχών σκαµµάτων ανάντη της εκβολής του, εντός των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, προκειµένου να διερευνήσουν την πιθανότητα εισόδου ρυπασµένου νερού στον συγκεκριµένο αγωγό. Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επόµενη ενότητα, οι συγκεντρώσεις του Cr(VI) που µετρήθηκαν στα σκάµµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι κύρια αιτία της παρουσίας Cr(VI) στον αγωγό είναι η είσοδος σε αυτόν ρυπασµένου υπόγειου νερού, πιθανότατα στο ύψος των σκαµµάτων (εντός των εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών), χωρίς όµως να αποκλείεται και η περίπτωση της συνεισφοράς στο φαινόµενο ρύπανσης από απ ευθείας διάθεση ανεπεξέργαστων αποβλήτων στον αγωγό από παρακείµενες βιοµηχανίες. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι, βάσει της παραγωγικής της διαδικασίας, η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 10

15 εντός της οποίας διανοίχθηκαν τα σκάµµατα, δεν µπορεί να ευθύνεται για αυτού του είδους τη ρύπανση. PIP-3 PIP-2 PIP-1 Σχήµα 4 Εµφανής επιφανειακή θέση των αποχετευτικών αγωγών PIP-1, 2 & 3. ΑΣΩΠΟΣ ΝΕΡΟ ΑΓΩΓΟΥ PIP-1 Σχήµα 5 Άποψη του σηµείου εκβολής του αγωγού PIP-1 στον Ασωπό ποταµό. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 11

16 είγµατα νερού ελήφθησαν και από τον ποταµό τον εκέµβριο του 2013 στο σηµείο που εκβάλλει ο PIP-1 στον Ασωπό, όπου η τιµή του Cr(VI) βρέθηκε δραστικά µειωµένη και ίση µε 52 µg/l και λίγα µέτρα κατάντη ίση µε 7 µg/l. Το γεγονός αυτό αποδίδεται κυρίως στη µεγάλη αραίωση που υφίσταται το ρυπασµένο νερό όταν εισέρχεται στο ποτάµι και δευτερευόντως στην πιθανή αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III). Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς καταδεικνύει την ανάγκη συστηµατικής παρακολούθησης όλων των υδάτων που εκβάλλουν στον Ασωπό (και όχι µόνο των υδάτων του ίδιου του ποταµού), για τον έγκαιρο εντοπισµό των πιθανών ρυπαντικών φορτιών που υποβαθµίζουν την ποιότητα των υδατικών πόρων της περιοχής. Οι άλλοι δύο αγωγοί (PIP-2, PIP-3) όπου πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία στο πλαίσιο του LIFE+CHARM βρίσκονται αντιδιαµετρικά της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε στις 30/1/2013 και τα αποτελέσµατα των φυσικοχηµικών αναλύσεων συνοψίζονται στον Πίνακα Π-2 του Παραρτήµατος. Από τα αποτελέσµατα αυτά συµπεραίνεται ότι, αν και Cr(VI) δεν ανιχνεύτηκε στο νερό των αγωγών, ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις χαλκού (Cu) και µολύβδου (Pb) στο νερό του αγωγού PIP-2, και υψηλές συγκεντρώσεις νικελίου (Νi) στο νερό του αγωγού PIP-3, γεγονός που αποδίδεται σε ανθρωπογενή ρύπανση στην άµεση περιοχή Υφιστάµενα σκάµµατα εντός βιοµηχανίας Όταν η αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας ( ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας) εντόπισε τις υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) που περιέχονταν στο νερό που αποχετεύεται από τον αγωγό PIP-1 (βλ ) προχώρησε στη διάνοιξη µιας σειράς ρηχών σκαµµάτων στην περιοχή όπου καταρχήν εκτιµήθηκε ότι ρυπασµένο υπόγειο νερό εισέρεε στον αγωγό. Η περιοχή αυτή βρίσκεται περί τα 800 m ανάντη της εκβολής του αγωγού και εντός των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών. Ένα από τα σκάµµατα αυτά απεικονίζεται στο Σχήµα 6, ενώ στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται η γενική άποψη της περιοχής. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων Cr(VI) σε δείγµατα νερού από τα σκάµµατα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί, ενώ αναλυτικά το σύνολο των µετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν παρουσιάζεται στον Πίνακα Π-3 του Παραρτήµατος. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 12

17 Σχήµα 6 Σκάµµα µε υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI) εντός των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών στην υποδειχθείσα περιοχή. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΚΑΜΜΑΤΑ Σχήµα 7 Γενική άποψη της τοποθεσίας σκαµµάτων (SKA) στην υποδειχθείσα περιοχή. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 13

18 Πίνακας 5 Αποτελέσµατα φυσικοχηµικής ανάλυσης νερού από τα σκάµµατα εντός των εγκαταστάσεων της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος SKA-1 SKA-1 SKA-2 SKA-3 SKA-4 SKA-6 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 17/7/12 17/4/13 17/4/13 17/4/13 17/4/13 17/4/13 X(ΕΓΣΑ87) * ** * Υ(ΕΓΣΑ87) * ** * Cr(VI) (µg/l) *Κοντά στο SKA-1, **Κοντά στο SKA-4 Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 5 τεκµαίρεται η παρουσία πολύ υψηλών συγκεντρώσεων Cr(VI) ( µg/l) στο υπόγειο νερό της άµεσης περιοχής των σκαµµάτων, όπως επίσης και η µεγάλη διακύµανση των συγκεντρώσεων Cr(VI) στα σκάµµατα, παρά την πολύ µικρή µεταξύ τους απόσταση. Ο συνδυασµός των παραπάνω αποτελεί σηµαντική ένδειξη ότι η πηγή της ρύπανσης στην περιοχή βρίσκεται κατά πάσα πιθανότητα σε περιοχή πολύ κοντά στα εν λόγω σκάµµατα και ότι το τοπικό υδρογεωλογικό καθεστώς που επικρατεί στην µικρή αυτή περιοχή επιδρά σηµαντικά στην κίνηση του υπόγειου νερού και στην παρουσία Cr(VI) σε αυτό. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεις χλωριόντων ( mg/l) αλλά και νικελίου (>20 µg/l) στο νερό το σκαµµάτων ενισχύει περαιτέρω την παρουσία ανθρωπογενούς ρύπανσης στο υπόγειο νερό της περιοχής. Παρόµοιας τάξης συγκεντρώσεις, αν και µικρότερες, µετρήθηκαν στο νερό του αγωγού PIP-1 ( µg/l), όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ ). Σύµφωνα µε µαρτυρίες στελεχών της ιεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας, νερό από τα σκάµµατα εισέρχεται στον αγωγό PIP-1, µέσω αστοχιών του, ο οποίος τελικά εκβάλλει στον Ασωπό ποταµό. Οι διαφορές που παρατηρούνται στις συγκεντρώσεις του Cr(VI) µεταξύ του νερού των σκαµµάτων και του αγωγού πιθανότατα οφείλονται στην αραίωση που πραγµατοποιείται, εντός του αγωγού, από την εισροή σ αυτόν, µη επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και όµβριων υδάτων από τις βιοµηχανίες της περιοχής. Ωστόσο, η περιορισµένη διαθέσιµη πληροφορία και η απουσία χαρτογράφησης της διέλευσης του αγωγού, δεν µας επιτρέπει να εξάγουµε σαφή συµπεράσµατα αναφορικά µε τις βιοµηχανίες που εξυπηρετούνται από τον PIP-1 και αποχετεύουν τα απόβλητά τους σ αυτόν Γεωτρήσεις παρακολούθησης υπόγειων υδάτων Το τελευταίο στάδιο του προγράµµατος δειγµατοληψίας στην περιοχή των Οινοφύτων περιλάµβανε τη διάνοιξη έξι (6) νέων διερευνητικών γεωτρήσεων στην υποδειχθείσα περιοχή και γύρω από αυτή και την πραγµατοποίηση των απαραίτητων δειγµατοληψιών. Τρεις (3) από τις γεωτρήσεις αυτές (ΙΝΟ-Ν1, ΙΝΟ-Ν6 & ΙΝΟ-Ν7) διανοίχτηκαν εντός των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας προϊόντων σκυροδέµατος και ανάντη των σκαµµάτων. Η ΙΝΟ-Ν6 διανοίχθηκε προκειµένου να αποκτηθεί µια λεπτοµερέστερη εικόνα της παρουσίας του Cr(VI) στα σκάµµατα και της συσχέτισης του µε το βάθος. Για το λόγο αυτό το σηµείο που επιλέχθηκε να διανοιχθεί είναι πολύ κοντά και ανάντη των σκαµµάτων. Οι γεωτρήσεις ΙΝΟ-Ν7 και ΙΝΟ-Ν1 διανοίχθηκαν σε µεγαλύτερες αποστάσεις από τα σκάµµατα (περί τα 100 m και 250 m αντίστοιχα), προκειµένου να Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 14

19 αποσαφηνιστεί η απόδοση της φυσικής εξασθένισης του ρύπου. Τέλος, οι γεωτρήσεις ΙΝΟ-Ν3, ΙΝΟ-Ν4 και ΙΝΟ-Ν5, διανοίχτηκαν προκειµένου να οριοθετηθεί η έκταση της ρύπανσης, προς τα βόρεια, τα ανατολικά και τα δυτικά αντίστοιχα. Η ΙΝΟ-Ν3 διανοίχτηκε σε έκταση µεταξύ της επαρχιακής οδού Οινοφύτων-Οινόης και των εγκαταστάσεων βιοµηχανίας µετάλλων, ενώ οι δύο άλλες γεωτρήσεις (ΙΝΟ-Ν4 και ΙΝΟ-Ν5) σε αγροτικές εκτάσεις δυτικά και ανατολικά της υποδειχθείσας περιοχής αντίστοιχα. Η πιθανή διάχυση του ρύπου προς τα νότια επιχειρήθηκε να εξεταστεί και µε µία ακόµη γεώτρηση, η οποία όµως δεν κατέστη δυνατόν να ανορυχθεί εξαιτίας περιορισµών πρόσβασης. Οι θέσεις των γεωτρήσεων παρακολούθησης απεικονίζονται στο Σχήµα 8. Για τη δειγµατοληψία των γεωτρήσεων αυτών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος «discrete sampling», κατά την οποία δείγµατα υπόγειου νερού ελήφθησαν από διαφορετικά βάθη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συσχέτιση του βάθους δειγµατοληψίας υπόγειου νερού, µε τις συγκεντρώσεις Cr(VI) και τις λοιπές ποιοτικές παραµέτρους. ειγµατοληψίες υπόγειου νερού από τις νέες διερευνητικές γεωτρήσεις πραγµατοποιήθηκαν τον Μάιο του 2013, τον Νοέµβριο του 2013 και τον Ιανουάριο του Τα αποτελέσµατα των συγκεντρώσεων Cr(VI) για κάθε µία από τις δειγµατοληψίες αυτές παρουσιάζονται στους Πίνακες 6 11, ενώ αναλυτικά όλες οι φυσικοχηµικές παράµετροι παρουσιάζονται στους Πίνακες Π-4 έως Π-21 του Παραρτήµατος. Σηµείωση: Με κόκκινο χρώµα συµβολίζονται τα υφιστάµενα σηµεία δειγµατοληψίας (σκάµµατα, γεωτρήσεις) και µε κίτρινο χρώµα οι νέες διερευνητικές γεωτρήσεις. Σχήµα 8 Σηµεία δειγµατοληψίας εντός και γύρω από την υποδειχθείσα περιοχή. Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 15

20 Πίνακας 6 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N1 στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος INO-N1_01 INO-N1_02 INO-N1_03 Βάθος (m, bgl) 34,5 30,0 14,0 15,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 14/05/13 14/05/13 14/05/13 Cr(VI) (µg/l) 515,0 510,0 419,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 13/11/13 13/11/13 13/11/13 Cr(VI) (µg/l) 339,0 349,0 222,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 9/01/14 9/01/14 9/01/2014 Cr(VI) (µg/l) 426,0 569,0 527,0 Μέγιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) 515,0 569,0 527,0 Ελάχιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) 339,0 349,0 222,0 *b.g.l.: below ground level κάτω από τη στάθµη του εδάφους Πίνακας 7 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N3 στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος INO-N3_01 INO-N3_02 Βάθος (m, bgl) 33,0 26,0 27,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 14/05/13 14/05/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 13/11/13 13/11/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 9/01/14 9/01/14 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 Μέγιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 Ελάχιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 *b.g.l.: below ground level κάτω από τη στάθµη του εδάφους Πίνακας 8 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N4 στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος INO-N4_01 INO-N4_02 INO-N4_03 Βάθος (m, bgl) 43,0 43,5 30,0 12,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 17/05/13 17/05/13 17/05/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 <6,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 12/11/13 12/11/13 12/11/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 <6,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 9/01/14 9/01/14 9/01/14 Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 <6,0 Μέγιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 <6,0 Ελάχιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 <6,0 <6,0 *b.g.l.: below ground level κάτω από τη στάθµη του εδάφους Πίνακας 9 Cr(VI) σε διάφορα βάθη στην INO-N5 στην περιοχή των Οινοφύτων. Παράµετρος INO-N5_01 INO-N5_02 Βάθος (m, bgl) 40,0 26,5 27,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 16/05/13 16/05/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 159,0 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 12/11/13 12/11/13 Cr(VI) (µg/l) <6,0 34,9 Ηµεροµηνία δειγµ/ψίας 8/01/14 8/01/14 Cr(VI) (µg/l) <6,0 81,7 Μέγιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 159,0 Ελάχιστη τιµή Cr(VI) (µg/l) <6,0 34,9 *b.g.l.: below ground level κάτω από τη στάθµη του εδάφους Αποτελέσµατα δειγµατοληψίας υπόγειου νερού στη λεκάνη απορροής Ασωπού ποταµού (τελική έκδοση) 16

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Το Προεδρικό ιάταγµα του 1969, µε το οποίο επετράπη η εγκατάσταση και λειτουργία βιοµηχανιών στην περιοχή των Οινοφύτων, αποτελεί το πρώτο κείµενο το οποίο σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011)

Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) Αποτελέσματα Προγράμματος Επισήμου Ελέγχου Βαρέων Μετάλλων σε Καρότα, Πατάτες & Κρεμμύδια (έτους 2011) ΕΦΕΤ, Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων 26 Ιανουαρίου 2012 Πλαίσιο Προγράμματος -

Διαβάστε περισσότερα

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ

2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 2006 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ Έρευνα της οικολογικής κατάστασης του Πηνειού ποταµού µε έµφαση στη ρύπανση Στην περιοχή ευθύνης του Ν. Τρικάλων Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και διερεύνηση της υφιστάµενης

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλοεπίδραση του εξασθενούς χρωμίου στο σύστημα έδαφος-υδροφόρος ορίζοντας-φυτά της λεκάνης του Ασωπού: Δυνατότητες αντιμετώπισης

Αλληλοεπίδραση του εξασθενούς χρωμίου στο σύστημα έδαφος-υδροφόρος ορίζοντας-φυτά της λεκάνης του Ασωπού: Δυνατότητες αντιμετώπισης ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας ΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Αλληλοεπίδραση του εξασθενούς χρωμίου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Εξυγίανση εδαφών στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ. Β. ΤΣΙΟΥΜΑΣ - Β. ΖΟΡΑΠΑΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΟΙ Διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και διαφοροποίηση των αναγκών σε νερό στις χώρες της της

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ»

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2000-2006 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75% ΑΠΟ ΤΟ Ε. Τ. Π. Α. ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εργαστήριο Οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 2ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Κων/νοςΚουκάρας 1, ΝικόλαοςΚαλογεράκης 2 & ΔημήτριοςΡίζος 3 1. ΤμήμαΈρευνας& Ανάπτυξης, ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε. 2. Εργαστήριο Βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας Τα δείγματα που εξετάζονται και αναλύονται από το Χημικό Τμήμα του Π.Ε.Δ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα

Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Ο πρώτος χώρος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα Δ. Καλιαμπάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Άγγελος Χρίστου Πολ. Μηχανικός, Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΑΛΑ πως ήταν η κατάσταση πριν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι και από που προέρχεται

Τι είναι και από που προέρχεται Τι είναι και από που προέρχεται Το χρώµιο είναι κατά σειρά αφθονίας το 21ο στοιχείο στον φλοιό της Γης Οι συγκεντρώσεις του χρωµίου στο έδαφος (κυρίως σαν χρωµίτης, FeCr 2 O 4 ) είναι µεταξύ 1 και 3000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης

ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο. Π. Σαμπατακάκης ΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΛΛΑ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π. Σαμπατακάκης Dr. Υδρογεωλόγος -ΙΓΜΕ Η υπόθεση της ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των υδάτων είναι τομέας πολυεπίπεδος -πολυκλαδικός από πλευράς κρατικής,επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήµατα. Βασική αρχή της µεθόδου XRF. Στοιχεία πειραµατικήςδιάταξης Φορητά Συστήµατα. reflection XRF, TXRF)

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήµατα. Βασική αρχή της µεθόδου XRF. Στοιχεία πειραµατικήςδιάταξης Φορητά Συστήµατα. reflection XRF, TXRF) Μέθοδος φθορισοµετρίας XRF X-ray Fluorescence Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός βαρέων µετάλλων και ιχνοστοιχείων σε νερό 1 Χαρακτηριστικά Βασική αρχή της µεθόδου XRF Φορητά Συστήµατα Ειδική γεωµετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙ Η Κ. Κουκάρας 1, Ν. Καλογεράκης 2, Β. Μιχαηλίδης 3, Σ. Σαµαρτζή 4, Α. Τσαγκούρου 4, Γ. Μεθενίτου 4 1.Τµήµα Έρευνας & Ανάπτυξης, ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας».

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ:ΔΥΓ2/οικ.9283 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΖΟΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΟΖΟΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΖΟΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μανασσής Μήτρακας, ρ. Χηµικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας, Τοµέας Χηµείας, Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων

ΑΣΚΗΣΗ 4η. Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων ΑΣΚΗΣΗ 4η Οξύτητα (Acidity) Θεωρητικό υπόβαθρο Προσδιορίζεται ως η ικανότητα εξουδετέρωσης βάσεων Εκφράζει την ποσοτική ικανότητα του νερού στην εξουδετέρωση ισχυρής βάσεως µέχρι επιθυµητής τιµής ph Οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΩΔΕΙΣ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Εισηγητής: Ιωάννης Λάππας (M.Sc. Υδρογεωλόγος) 1η Φάση Περιοχές Εφαρμογής: Θριάσιο Πεδίο & Λεκάνη Μυγδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Η

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π.

Φυσική Χημεία ΙΙ. Ηλεκτροχημικά στοιχεία. Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση. Σημειώσεις για το μάθημα. Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Σημειώσεις για το μάθημα Φυσική Χημεία ΙΙ Ηλεκτροχημικά στοιχεία Κεφ.1 Ηλεκτροδιαλυτική τάση Ευκλείδου Τ. Παναγιώτου Σ. Γιαννακουδάκης Π. Τμήμα Χημείας ΑΠΘ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΤΑΣΗ 1.1 των µετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση για την αποτίµηση του κινδύνου για την υγεία από την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων από την Λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού. Εισαγωγή-Πλαίσιο Ο Ασωπός ποταµός που

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο

Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Ποιότητα υπογείων υδάτων στην Ελεύθερη Αμμόχωστο Περίπου εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού υπεραντλήθηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια από τον υδροφορέα μας. Μια ποσότητα δεκατρείς φορές περισσότερη από τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 2: Εισαγωγή στη Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων. Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα Ο όρος βαρέα μέταλλα (heavy metals, trace metals, toxic metals, trace elements) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙ ΑΣ Από τη ήµητρα Γ. ηµητρακοπούλου Εισαγωγή Η πολύπλευρη και πολυδιάσταση ανθρώπινη ύπαρξη προβάλλει το αίτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΕΣ ΑΡ.ΠΙΣΤ. 154 Οι φορείς ανάθεσης των αναλύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στα νερά και από τις οποίες προέκυψαν τα δεδοµένα, είναι : Ο.Τ.Α. ( ήµοι), Πρ. Νοµαρχιακές Αυτοδ/σεις, Πανεπιστήµια, Περιφέρεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος

(LIFE00/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας. Γεωπόνος Έργο LIFE-Nature : Διατήρηση-Διαχείριση των λιμνών Χειμαδίτιδα-Ζάζαρη (LIFE/GR/NAT/7242) Χημική ανάλυση ιζήματος από θέσεις περιφερειακά της λίμνης Χειμαδίτιδας Ν. Φλώρινας Μανώλης Αναστασιάδης Γεωπόνος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2

Ελληνική Γεώσφαιρα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Από τη Συντακτική Ομάδα... 1. Τα φυσικά εμφιαλωμένα νερά 2 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ελληνική Γεώσφαιρα Τόμος 3, Τεύχος 8 Δεκέμβριος 2009 Περιοδική ενημερωτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος LIFE Project Number LIFE ENV/GR/000671 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ MINOS Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ

ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας των γαλβανικών και ηλεκτρολυτικών κελιών καθώς και των εφαρμογών τους. Θεωρητικό Μέρος Όταν φέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της Water Agenda 21 και

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Η συμβολή της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ερευνητική Ομάδα: Εργαστήριο: Καθ. Ι. Πασπαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών

Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών Ανάκτηση φωσφόρου από επεξεργασμένα αστικά λύματα Αξιολόγηση εναλλακτικών διεργασιών 1525-ΒΕΤ-2013 PhoReSΕ: Ανάκτηση φωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Ποιοι είμαστε Σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος Ποιο το όραμά μας Η παροχή ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Εναλλακτικών Α υλών POLYECO Α.Ε.

Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη Τμήματος Εναλλακτικών Α υλών POLYECO Α.Ε. Περιβαλλοντική Διερεύνηση στα πλαίσια του Έργου Συλλογή και Απομάκρυνση Επικινδύνων Αποβλήτων από ανεξέλεγκτη ρύπανση σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας (Case Study) Σταυρούλα Καβούρη, Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων

Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες ς 2009-2012

Διαβάστε περισσότερα

Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά

Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά Οικοτοξικολογικέςαναλύσεις στα νερά Αθανάσιος Κούγκολος ρ. Χηµικός µηχανικός Αναπληρωτής καθηγητής Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 27 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... Ποταμός Αλιάκμονας...

Διαβάστε περισσότερα