ÏÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÅÄÁÖÏËÏÃÉÊÏ Ó Õ Í Å Ä Ñ É Ï 4-7 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ ÐñáêôéêÜ çìåñßäáò ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÅÄÁÖÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ÍÏÌÏÕ ÁÑÔÁÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÏÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÅÄÁÖÏËÏÃÉÊÏ Ó Õ Í Å Ä Ñ É Ï 4-7 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2006. ÐñáêôéêÜ çìåñßäáò ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÅÄÁÖÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ÍÏÌÏÕ ÁÑÔÁÓ"

Transcript

1

2 11 ÏÐÁÍÅËËÇÍÉÏ ÅÄÁÖÏËÏÃÉÊÏ Ó Õ Í Å Ä Ñ É Ï 4-7 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2006 Óõíåäñéáêü êýíôñï ÄÞìïõ Áñôáßùí ÁÑÔÁ ÐñáêôéêÜ çìåñßäáò ÄÉÁ ÅÉÑÉÓÇ ÅÄÁÖÉÊÙÍ ÐÏÑÙÍ ÍÏÌÏÕ ÁÑÔÁÓ ÓÜââáôï 7 Ïêôùâñßïõ 2006

3 ÓÕÍÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÄÁÖÏËÏÃÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÔÌÇÌÁ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÔÅÉ ÇÐÅÉÑÏÕ ÐáñáãùãÞ åíôýðïõ: ÌÁÔÁÔÓÇÓ Ê. - ÖÙÔÇÓ Ì. Ï.Å. ÅÍÔÕÐÙÓÉÓ Êáìçëþí & M. Ãñáéêïý ñôá Ôçë.:

4 Ðñïåäñåßï ÔóáíôÞëáò ñþóôïò ÌÜíïò Ãåþñãéïò ÄÞìïõ ÏäõóóÝáò

5 ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÇÌÅÑÉÄÁÓ Ôï Áñäåõôéêü ñãï ÐÝôá - Êïìðïôßïõ. ÐñïïðôéêÝò Ì. Èåï Üñçò - Á. ÓéÜíïõ - Å. Áèáíáóßïõ ÔÅÉ Çðåßñïõ, ÔìÞìá ÖõôéêÞò ÐáñáãùãÞò Õðïêåßìåíá ÍÝùí Ðïéêéëéþí êáé Ôå íéêýò ÊáëëéÝñãåéáò ÐñïïèïõìÝíùí Åóðåñéäïåéäþí È. Áãïñáóôïý - Ã. ÌáãñéðÞò Äåíäñïêïìéêüò Óôáèìüò Ðüñïõ Åðéóêüðçóç ÈñåðôéêÞò ÊáôÜóôáóçò ËéðáíôéêÝò ÁíÜãêåò Åäáöþí Ðåñéï Þò Êùóôáêéþí ñôáò - ÐñïôÜóåéò Í. Ìáëéóéüâáò - É. ÊÜâïõñá, ÔÅÉ Çðåßñïõ, ÔìÞìá ÖõôéêÞò ÐáñáãùãÞò ÐñïêëÞóåéò êáé ÐñïïðôéêÝò ÖõôéêÞò ÐáñáãùãÞò ãéá ôï Íïìü ñôáò Ê. Ãéáííïýëáò, Ä/íôÞò Áãñ. ÁíÜðôõîçò Íïìáñ /êþò Áõô/óçò ñôáò ÄÉÁËÅÉÌÌÁ ÓÕÆÇÔÇÓÇ

6 ÐÉÍÁÊÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÙÍ 1. Ôï Áñäåõôéêü ñãï ÐÝôá - Êïìðïôßïõ. ÐñïïðôéêÝò Ì. Èåï Üñçò - Á. ÓéÜíïõ - Å. Áèáíáóßïõ ÔÅÉ Çðåßñïõ, ÔìÞìá ÖõôéêÞò ÐáñáãùãÞò 7 2. Õðïêåßìåíá ÍÝùí Ðïéêéëéþí êáé Ôå íéêýò ÊáëëéÝñãåéáò ÐñïïèïõìÝíùí Åóðåñéäïåéäþí È. Áãïñáóôïý - Ã. ÌáãñéðÞò Äåíäñïêïìéêüò Óôáèìüò Ðüñïõ Åðéóêüðçóç ÈñåðôéêÞò ÊáôÜóôáóçò - ËéðáíôéêÝò ÁíÜãêåò Åäáöþí Ðåñéï Þò Êùóôáêéþí ñôáò - ÐñïôÜóåéò Í. Ìáëéóéüâáò - É. ÊÜâïõñá, ÔÅÉ Çðåßñïõ, ÔìÞìá ÖõôéêÞò ÐáñáãùãÞò ÐñïêëÞóåéò êáé ÐñïïðôéêÝò ÖõôéêÞò ÐáñáãùãÞò ãéá ôï Íïìü ñôáò Ê. Ãéáííïýëáò, Ä/íôÞò Áãñ. ÁíÜðôõîçò Íïìáñ /êþò Áõô/óçò ñôáò 69

7 ΤΟ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΤΑ-ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Θεοχάρης Μ. Ε. 1, Σιάνου Α.. 1 και Αθανασίου Ε. Η. 1 ΤΕΙ Ηπείρου, Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Άρτα. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πεδινή περιοχή Πέτα Κοµποτίου Άρτας έχει καλλιεργήσιµη έκταση στρεµµάτων και είναι καθοριστικής σηµασίας για την τοπική οικονοµική ανάπτυξη. Αµέσως µετά το τέλος του ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου επεδείχθη έντονο ενδιαφέρον της Πολιτείας για την εγγειοβελτιωτική αξιοποίηση της περιοχής και µέχρι σήµερα έχουν εκπονηθεί αρκετές µελέτες έργων, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: α) Λεπτοµερής προκαταρκτική έκθεση φράγµατος ανασχέσεως επί του ποταµού Αράχθου, Η Μελέτη αυτή συντάχτηκε από το µελετητή Α. Μαχαίρα και προτείνει τη κατασκευή φράγµατος ανασχέσεως πληµµύρων του ποταµού Άράχθου στη θέση Πουρνάρι, µε σύγχρονη άρδευση της περιοχής Πέτα-Κοµποτίου. β) Μελέτη Αρδευτικού έργου Πέτα - Κοµποτίου Συντάχτηκε από το µελετητή Αθ. Μπρόΐκο και προτείνει την άρδευση έκτασης στρέµµατα στη περιοχή Πέτα - Κοµποτίου µε την κατασκευή πρόχειρης Υδροληψίας στον ποταµό Άραχθο στη θέση Πουρνάρι. γ) Προκαταρκτική έκθεση προµελέτης αξιοποιήσεως λιµνοθαλασσών Άρτας και χερσαίων εκτάσεων Πέτα - Κοµποτίου, Με τη µελέτη αυτή, που συντάχτηκε από τους µελετητές Ι. Ρωµαΐδη, Α. Χατζιδάκη και. Κωνσταντινίδη, προτείνεται η αξιοποίηση της περιοχής Πέτα Κοµποτίου και των Λιµνοθαλασσών Τσουκαλιό και Λογαρού προβλέπεται δε η κατασκευή παραλίων αναχωµάτων και διάνοιξη στραγγιστικού δικτύου στις περιοχές των λιµνοθαλασσών, όπου η στράγγιση θα γίνεται µε άντληση, η κατασκευή αποχετευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου στην περιοχή Πέτα-Κοµποτίου, όπου η στράγγιση θα γίνεται εν µέρει µε βαρύτητα και εν µέρει µε άντληση, και τέλος η κατασκευή φράγµατος αποθηκεύσεως στη θέση Πουρνάρι επί του πόταµου Αράχθου καθώς και δικτύου διωρύγων για την άρδευση των εκτάσεων των -λιµνοθαλασσών και της περιοχής Πέτα- Κοµποτίου. δ) Μελέτη αντιπληµµυρικών έργων Πέτα Κοµποτίου και αξιοποιήσεως Λιµνοθάλασσας Αγρίλου - Αντιπληµµυρικά έργα, Με την υπόψη µελέτη, που συντάχτηκε από το µελετητή Π. Κραντονέλλη, προβλέπεται η κατασκευή διαφόρων έργων διευθέτησης των κυριοτέρων χει- µάρρων πού διασχίζουν την περιοχή (Χείµαρροι Βωβός, Μπούτσης, Ζούτος Κοµποτέΐκος Άνινος κ.λπ.) και προκαλούν πληµµύρες σε έκταση στρέµµατα καλλιεργηµένης γης. Η ίδια µελέτη προβλέπει την κατασκευή αναχωµάτων εγκιβωτισµού της κοίτης του χειµάρρου Βωβού και ένδεκα (11) γεφυρών για εξασφάλιση οµαλών συνθηκών επικοινωνίας. Τέλος προβλέπει την κατασκευή των απαιτουµένων έργων στις εκβολές και συµβολές των ρευµάτων. Το έτος 1966 ανατέθηκε στον ίδιο µελετητή η ανασύνταξη των οικονοµικών τευχών της ανωτέρω οριστικής µελέτης. ε) Εδαφολογική µελέτη στις περιοχές λιµνοθαλασσών Άρτης και Πέτα Κοµποτίου, που καλύπτει έκταση στρεµµάτων, Η µελέτη συντάχτηκε από την Nedeco and Grontmij S.A., είναι πλήρης ως προς τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπόνηση της οριστικής µελέτης των έργων. Όµως έχει εκπονηθεί προ τεσσαρακονταετίας µε το παλαιό σύστηµα ταξινόµησης των εδαφών και δεν διαθέτει τη λεπτοµέρεια προσέγγισης που απαιτείται σήµερα για την σύγχρονη άσκηση και τον προγραµµατισµό της αγροτικής δραστηριότητας. στ) Προµελέτη αξιοποιήσεως Λιµνοθαλασσών Άρτας και χερσαίων εκτάσεων περιοχής Πέτα - Κοµποτίου,1964. Με τη µελέτη αυτή, που συντάχτηκε από το Υπουργείο ηµοσίων Έργων, προτείνεται η άρδευση της περιοχής Πέτα Κοµποτίου και της Λιµνοθάλασσας Κοπραίνης (1964). Η προµελέτη αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούµενης Προκαταρκτικής Εκθέσεως των Ι. Ρω- µαΐδη, Α. Χατζιδάκη και. Κωνσταντινίδη. ζ) Τεχνική και οικονοµική αναθεώρηση οριστικής µελέτης αντιπληµµυρικών έργων περιοχής Πέτα Κοµποτίου. Εισηγητική και συµπληρωµατική εισηγητική έκθεση, Συντάχτηκε από

8 8 Το Αρδευτικό Έργο Πέτα Κοµποτίου. Προοπτικές τους µελετητές Γ. Πατεράκη και Α.Χατζιδάκη. Στην Εισηγητική Έκθεση γίνεται κριτική των βασικών στοιχείων της προηγουµένης µελέτης που συντάχτηκε από τον Π. Κραντονέλλη το 1961 και διατυπώνονται προτάσεις για τα τελικά βασικά στοιχεία και τα έργα πού θα µελετηθούν στο στάδιο της κυρίως Οριστικής Μελέτης. η) Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας αξιοποιήσεως εκτάσεων ευρύτερης περιοχής Άρτας- Πρέβεζας, Συντάχτηκε από τους µελετητές "Υ ΡΟ ΟΜΙΚΗ" Θ.Ι. Μαντζιάρας, "Υ ΡΟ- ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." και Α. Ρουµπάνης και αναφέρεται στην πλήρη αξιοποίηση των πεδιάδων Άρτας και Πρέβεζας (περιοχές Πέτα-Κοµποτίου, Ζώνης Λούρου, Υψηλής και Χαµηλής Ζώνης Άράχθου, Φιλιππιάδας Καµπής, Αµµότόπου, Λάµαρης, Ελαιώνα Πρέβεζας και τµηµάτων των αλιπέδων Άρτας ) µε την κατασκευή των αναγκαιούντων έργων άρδευσης, στράγγισης, αποχέτευσης, αγροτικής οδοποιίας και των έργων υδροληψίας στους ποταµούς Άραχθο και Λούρο. Στη µελέτη αύτη ειδικά για την περιοχή Πέτα Κοµποτίου προτείνεται η άρδευση µε την κατασκευή των απαιτουµένων αρδευτικών έργων, τα οποία συνίστανται από διώρυγες µεταφοράς του αρδευτικού νερού από το έργο - λίµνη υδροληψίας κατάντη του Υ.Η.Σ. Πουρναρίου, τα αντλιοστάσια ανύψωσης του ύδατος, τις δεξαµενές αποθηκεύσεως καθώς και τα σωληνωτά δίκτυα άρδευσης µε χαµηλή πίεση. Ως σύστηµα αρδεύσεως είχε προταθεί η επιφανειακή άρδευση και η εφαρ- µογή προγράµµατος αρδεύσεως. Επίσης προτείνεται η κατασκευή αποχετευτικού και στραγγιστικού δικτύου καθώς και των απαιτουµένων αντιπληµµυρικών έργων. θ) Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας αλιευτικής και ιχθυοκοµικής αναπτύξεως µείζονος περιοχής Αµβρακικού κόλπου Τελική Έκθεση,1981. Συντάχτηκε από τους µελετητές Θ. Γκόφα και FISHERIES DEVEL L.T. µε µέριµνα του Υπουργείου Γεωργίας. Αντικείµενο της µελέτης είναι η έρευνα της οικονοµοτεχνικής σκοπιµότητας αλιευτικής και ιχθυοκοµικής αξιοποιήσεως της µείζονος περιοχής του Αµβρακικού κόλπου ήτοι του Αµβρακικού κόλπου ( στρέµ- µατα), των Λιµνοθαλασσών ( στρέµµατα) και των αλιπέδων ( στρέµµατα). ι) Πλήρης και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του θέµατος έγινε µε την οριστική µελέτη Έργα αναρρυθµίσεως των παροχών του ποταµού Αράχθου και συµπληρώσεως- βελτιώσεως των υφισταµένων αρδευτικών δικτύων περιοχής Πέτα Κοµποτίου η οποία συντάχθηκε το 1983 µε µέριµνα του Υπουργείου ηµοσίων Έργων από τους µελετητές Υ ΡΟ ΟΜΙΚΗ" Θ.Ι. Μαντζιάρας, Χαρίδηµος & Γεώργιος Καπετανάκης, "Υ ΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ", Παναγιώτης Καθάριος. Η µελέτη αυτή ουδέποτε υλοποιήθηκε για το λόγο ότι το κόστος των απαλλοτριώσεων ήτο αρκετά υψηλό και δυσανάλογο µε το συνολικό κόστος των έργων. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσχέρεια αλλά και για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που προέκυψαν από την διέλευση της Ιόνιας οδού από την περιοχή, έγινε το 2000 αναµόρφωση της µελέτης από τους µελετητές ΟΤΜΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΕΤΜΕ : ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε., ΤΑ- ΛΩΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., ΤΕΚΕΜ Ε.Π.Ε., Γ. ΣΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ και Ζ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ- ΛΟΣ, µε την οποία τροποποιήθηκε µόνο η µελέτη των αρδευτικών δικτύων, ενώ διατηρήθηκαν αυτούσιες οι µελέτες στράγγισης, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικής προστασίας και αγροτικής ο- δοποιίας. Στα πλαίσια της µελέτης του 2000 δηµοπρατήθηκε ξεκίνησε το έτος 2006 η εκτέλεση τµήµατος του αρδευτικού δικτύου που περιλαµβάνει τα έργα µεταφοράς του νερού καθώς και το δίκτυο άρδευσης µίας έκτασης στρεµµάτων. Στην παρούσα εργασία περιγράφονται συνοπτικά τα έργα αξιοποίησης της περιοχής όπως αυτά προέκυψαν από τις παραπάνω µελέτες και κυρίως από εκείνες των ετών 1983 και Επίσης σκιαγραφούνται οι διαφαινόµενες προοπτικές από την εκτέλεση των έργων. Τα στοιχεία που παρατίθενται αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από τους φακέλους των µελετών και συµπληρώθηκαν από άλλες βιβλιογραφικές πηγές. Τα οικονοµικά µεγέθη που στις µελέτες εκφράζονται σε δραχ- µές, θεωρήθηκε σκόπιµο να µετατραπούν σε. Η όλη εργασία κατανέµεται σε τέσσερες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα δίνονται γενικά στοιχεία που αφορούν τη γεωγραφική θέση της περιοχής καθώς και τις επικρατούσες εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες, στη δεύτερη περιγράφεται η υφισταµένη κατάσταση όσο αφορά τη Γεωργική και Κτηνοτροφική εκµετάλλευση, καθώς και το οδικό, το αποχετευτικό, το αποστραγγιστικό και το αρδευτικό δίκτυο, στην τρίτη αναπτύσσεται το προτεινόµενο σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής και στην τέταρτη περιγράφονται τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του σχεδίου ανάπτυξης.

9 Μενέλαος Ε. Θεοχάρης Αναστασία. Σιάνου Ελισάβετ Η. Αθανασίου 9 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 Όρια, έκταση και φυσική διαµόρφωση Η περιοχή του αρδευτικού έργου Πέτα - Κοµποτίου υπάγεται διοικητικά στην επαρχία Άρτας του Ν. Άρτας. Ο νοµός Άρτας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Ελλάδας και ανήκει γεωγραφικά και διοικητικά στην Ήπειρο, καταλαµβάνει το ΝΑ τµήµα της Ηπείρου όπως φαίνεται στο σχήµα 2.1. Σχήµα 2.1 Χάρτης της Ελλάδας Έχει έκταση km 2 και πληθυσµό κατοίκους το Η µέση πυκνότητα του πληθυσµού είναι 49,7 άτοµα /km 2 κτηµατικής περιοχής και 250,2 άτοµα /km 2 καλλιεργούµενης έ- κτασης. Σχήµα 2.2 Η περιοχή εκτέλεσης των έργων στο χάρτη και σε φωτογραφία από δορυφόρο. Η προς αξιοποίηση περιοχή, που απεικονίζεται στο σχήµα 2.2., βρίσκεται στο Ν.Α. άκρο της

10 10 Το Αρδευτικό Έργο Πέτα Κοµποτίου. Προοπτικές πεδινής περιοχής της Άρτας, µεταξύ της πόλης της Άρτας και των βορειοδυτικών ορίων του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, προς τις δύο πλευρές της Εθνικής οδού Άρτας Αγρινίου. Οι γεωγραφικές συντεταγµένες των ορίων της περιοχής είναι έως Βόρειο Γεωγραφικό πλάτος και έως Ανατολικό Γεωγραφικό µήκος. ιοικητικά υπάγεται στην επαρχία Άρτας του Ν. Άρτας, του διαµερίσµατος Ηπείρου. Περικλείεται από το ύψωµα της Βαλαώρας, τις δυτικές υπώρειες του Μακρυνόρους, τα αλίπεδα της λιµνοθάλασσας Αγρίλου και το Νότιο τµήµα του ποταµού Αράχθου. Σχηµατίζει στενή πεδινή λωρίδα µε διεύθυνση από Β. προς Ν.Α και διαχωρίζεται από την κυρίως πεδιάδα της Άρτας από το ύψωµα της Βαλαώρας και τον ποταµό Άραχθο. Η ακαθάριστη έκταση της περιοχής που περιλαµβάνεται στην περίµετρο του έργου είναι στρέµµατα και ανήκει στις κτηµατικές περιοχές του ήµου Αρταίων (στον οποίο περιλαµβάνονται και το ηµοτικό ιαµέρισµα Λιµίνης καθώς και ο συνοικισµός και Αγ. Αναργύρων), του ήµου Αράχθου (στον οποίο υπάγονται οι συνοικισµοί Λουτρότοπου, Περάνθης και Συκεών), του ήµου Κοµποτίου (στον οποίο περιλαµβάνεται και το ηµοτικό ιαµέρισµα Σελλάδων), του ήµου Πέτα (στον οποίο περιλαµβάνονται και οι συνοικισµοί Αγίου ηµητρίου και Μεγάρχης) και της Κοινότητας Κοµµένου. Σήµερα καλλιεργούνται στρέµµατα. Πίνακας 2.1. Κίνηση του πληθυσµού το χρονικό διάστηµα Α/Α ηµοτικό ήµος ή διαµέρισµα Κοινότητα Άρτας Άρτας 2 Λιµίνης Πέτα Πέτα 4 Μεγάρχης Κοµποτίου Κοµποτίου 6 Σελάδων Λουτρότοπου Περάνθης Αράχθου Συκεών Κοινότητα Κοµµένου Σύνολο Στην περιοχή εκτέλεσης του έργου η µέση πυκνότητα του πληθυσµού είναι 215,5 άτοµα /km 2 κτηµατικής περιοχής και 478,3 άτοµα /km 2 καλλιεργούµενης έκτασης. Στον πίνακα 2.1. παρουσιάζεται η κίνηση του πληθυσµού στην περιοχή του έργου για το χρονικό διάστηµα , και στον πίνακα 2.2. η επαγγελµατική κατανοµή του πληθυσµού κατά το Πίνακας 2.2. Η επαγγελµατική κατανοµή του πληθυσµού το 2001 Επάγγελµα Αριθµός οικογενειών µων οικογενειών ατόµων Αριθµός ατό- Ποσοστό % Γεωργοί ,3 20,0 Γεωργοεπαγγελµατίες ,1 4,1 Επαγγελµατίες - Υπάλληλοι κλπ ,6 75,9 Σύνολο Η περιοχή χωρίζεται σε δύο τµήµατα, το πεδινό µεταξύ της υψοµετρικής καµπύλης των 50 m και των αλιπέδων της λιµνοθάλασσας Αργίλου και το ηµιπεδινό µεταξύ των υψοµετρικών κα- µπυλών 50 ως 75 m. Το ανάγλυφο εµφανίζεται γενικά οµαλό στην χαµηλή και ανώµαλο στην η- µιπεδινή περιοχή, µε κλίσεις µικρές ( 0,1% ως 2,0% ) στις χαµηλές παραθαλάσσιες περιοχές και µεγαλύτερες ( 3,5% ως 30,0% ) στην υψηλή ζώνη του έργου. Οι µεγάλες κλίσεις εµφανίζονται σε ακραίες περιοχές καλυµµένες µε βρώσιµες ελιές. Η περιοχή διασχίζεται από τέσσερις βασικούς χείµαρρους τους Μπούτση, Ζούτο, Κοµποτέϊκο

11 Μενέλαος Ε. Θεοχάρης Αναστασία. Σιάνου Ελισάβετ Η. Αθανασίου 11 και Άννινο, που προκαλούν σηµαντικές ζηµιές στις παρακείµενες εκτάσεις κατά την περίοδο των πληµµύρων, και από πολλά µικρορέµατα που αποτελούν το φυσικό αποχετευτικό δίκτυο των καλλιεργούµενων εκτάσεων. Στην περιοχή του έργου δεν υπάρχει βιοµηχανική, βιοτεχνική ή τουριστική δραστηριότητα µε αποτέλεσµα η απασχόληση των κατοίκων να είναι αποκλειστικά αγροτική. Μικρό µέρος του ε- νεργού πληθυσµού ασχολείται µε την αλιεία. Ο αλιευτικός εξοπλισµός είναι στοιχειώδης και τα αλιεύµατα καταναλίσκονται επί τόπου. Τα δάση στην περιοχή είναι πρεµνοφυή και χρησιµοποιούνται για την προµήθεια καυσόξυλων από τους κατοίκους. Μεγάλο µέρος του πληθυσµού της ευρύτερης περιοχής που συµπεριλαµβάνει και την πόλη της Άρτας, ασχολείται µε άλλους κλάδους της οικονοµίας (εµπόριο, βιοτεχνίες, προσφορά υπηρεσιών). 2.2 Εδαφολογικές Συνθήκες Γενικά Η εδαφολογική µελέτη της περιοχής του έργου Πέτα - Κοµποτίου και των λιµνοθαλασσών της Άρτας εκπονήθηκε από εδαφολόγους των Ολλανδικών εταιρειών Nedeco και Grontmij κατά το χρονικό διάστηµα για λογαριασµό του Υπ. Γεωργίας και καλύπτει έκταση στρεµµάτων. Στη µελέτη αυτή περιλαµβάνονται όλα τα εδάφη που περιέχονται στην περίµετρο του εγγειοβελτιωτικού έργου Γεωλογία - Εδαφογένεση Οι ορεινοί όγκοι του Μακρυνόρους, ανατολικά της περιοχής του έργου, που αποτελούν την λεκάνη απορροής του ποταµού Αράχθου και των χειµάρρων και µικρορεµάτων που διαρρέουν την περιοχή, αποτελούνται από φλύσχη της Αδριατικοϊόνιας ζώνης, ιζήµατα και οργανογενή α- ποθέµατα του τριτογενούς, που είναι αδιαπέρατα και εύκολα διαβρώσιµα. Το ύψωµα της Βαλαώρας, βορειοδυτικά της περιοχής του έργου, αποτελείται από ασβεστολιθικά πετρώµατα Ταξινόµηση των εδαφών Τα εδάφη της περιοχής µελέτης ανήκουν, στο σύνολο τους σε αποθέσεις από πρόσφατα αλλούβια του ποταµού Αράχθου και των χειµάρρων που διαρρέουν την περιοχή. Τα αλλούβια είναι προϊόντα αποσάθρωσης του φλύσχη που κυριαρχεί στην ανατολική ορεινή περιοχή απ' όπου πηγάζει ο ποταµός Άραχθος και οι χείµαρροι που την διασχίζουν. Αυτόχθονα εδάφη υπάρχουν στους λόφους της περιοχής Ιδιότητες των εδαφών α. Μηχανική σύσταση Χαρακτηρίζεται γενικά σαν λεπτόκοκκη. Οι εδαφικοί τύποι που επικρατούν είναι ο ιλιοπηλώδης (SiL), ο αργιλοπηλώδης (CL) και ο ιλιοαργιλοπηλώδης (SiCL), ο πηλώδης (L) και ο αµµοπηλώδης (SL). Με βάση τη µηχανική σύσταση της επιφανειακής στρώσης (0-30 cm ) η κατανοµή των εδαφών ανά εδαφικό τύπο παρουσιάζεται στον πίνακα 2.3. που ακολουθεί: Πίνακας 2.3. Η µηχανική σύσταση των εδαφών α/α Εδαφικός τύπος Έκταση σε στρέµµατα. 1 Αµµοπηλώδης (SL) Πηλώδης (L) Ιλιοπηλώδης (SiL) Αργιλοπηλώδης(CL), ιλιοαργιλοπηλώδης(sicl) Άγονες εκτάσεις - δάση Σύνολο

12 12 Το Αρδευτικό Έργο Πέτα Κοµποτίου. Προοπτικές β. pη - Ηλεκτρική αγωγιµότητα Η αντίδραση των εδαφών είναι ελαφρά όξινη ως ελαφρά αλκαλική µε pη πολτού από 6,9 ως 7,2. Η ηλεκτρική τους αγωγιµότητα, στα περισσότερα από τα εδάφη, είναι µικρότερη από 1 mmhos/cm. Τα εδάφη δεν παρουσιάζουν προβλήµατα αλάτων µε εξαίρεση έκταση 850 στρεµµάτων, µε µικρή έως µηδενική κλίση και βραδεία έως πολύ βραδεία επιφανειακή απορροή, όπου το υπέδαφος παρουσιάζει περίσσεια αλάτων. Η κατανοµή των εδαφών ανάλογα µε την παθογένειά τους παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα 2.4. Πίνακας 2.4. Η παθογένεια των εδαφών α/α Είδος Παθογένειας Έκταση σε στρέµµατα 1 Αλατούχο στο υπέδαφος Κανονικό έδαφος Άγονες εκτάσεις - δάση Σύνολο γ. Ανθρακικό ασβέστιο Το σύνολο σχεδόν των εδαφών που θα αναπτυχθεί το εγγειοβελτιωτικό έργο παρουσιάζει χα- µηλό ως πολύ χαµηλό ποσοστό σε ανθρακικό ασβέστιο που µειώνεται µε το βάθος. δ. Οργανική ουσία Τα εδάφη της περιοχής χαρακτηρίζονται από µικρό ποσοστό οργανικής ουσίας. Η περιεκτικότητα του επιφανειακού στρώµατος κυµαίνεται από 0,9 ως 2,1 % και µειώνεται µε το βάθος. Η δοµή του επιφανειακού εδάφους καταστρέφεται κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων και ταυτόχρονα προκαλείται καθοδική κίνηση της αργίλου προς το υπέδαφος. ε. ιηθητικότητα - Υδατοπερατότητα. Η διηθητικότητα των εδαφών παρουσιάζεται στις περισσότερες περιπτώσεις σαν µέτρια ως µετρίως βραδεία, για τα µέσης προς ελαφρά και µέσης προς βαρεία µηχανικής σύστασης εδάφη. Από τις µετρήσεις φαίνεται ότι δεν υπάρχει πρόβληµα για την εφαρµογή αρδεύσεων µε καταιονισµό. Στον πίνακα 2.5. φαίνεται η κατανοµή των εδαφών ως προς τη διηθητικότητα τους. Πίνακας 2.5. Η διηθητικότητα των εδαφών α/α Είδος διηθητικότητας Έκταση σε στρέµµατα 1 Μετρίως βραδεία ( 0,5 2,0 cm/h ) Μέτρια ( 2,0 6,0 cm/h ) Άγονες εκτάσεις - δάση Σύνολο Η υδατοπερατότητα των εδαφών δεν µετρήθηκε γιατί δεν απαντήθηκε στάθµη του υπεδάφιου νερού. Η υφή των εδαφών εκτιµάται ως µάλλον βραδεία και η τιµή της υδραυλικής αγωγιµότητας, Κ, υπολογίζεται µεταξύ 1,5 ως 3,0 mm/ηµέρα. στ. ιαθέσιµο νερό. Η διαθέσιµη υγρασία, Υ, ήτοι η διαφορά µεταξύ σηµείου µάρανσης (15 atm) και της υδατοΐκανότητας και (1/3 atm) είναι αρκετά υψηλή για τα εδάφη της περιοχής σε ποσοστό 70 % και µέση για τα υπόλοιπα εδάφη. ζ. Στοιχεία στράγγισης Οι µικρές κλίσεις των εδαφών, η µικρή υδραυλική αγωγιµότητα τους και το σχετικά µεγάλο

13 Μενέλαος Ε. Θεοχάρης Αναστασία. Σιάνου Ελισάβετ Η. Αθανασίου 13 ύψος βροχών κατά την χειµερινή περίοδο, δηµιουργούν σχετικά δυσµενείς συνθήκες εξωτερικής στράγγισης στα εδάφη της III κατηγορίας αρδευσιµότητας που βρίσκονται στις χαµηλές οριζόντιες περιοχές του έργου. Τα εδάφη αυτά βρίσκονται κατά περιόδους, το χειµώνα ή την άνοιξη, σε κατάσταση κορεσµού µε νερό. Για την αντιµετώπιση της κατάστασης προβλέπεται η κατασκευή στραγγιστικού δικτύου σε έκταση 1540 στρεµµάτων, µε ταυτόχρονη λειτουργία αντλιοστασίου. Επίσης προβλέπεται η κατά τόπους κατασκευή τριτεύοντος αποχετευτικού δικτύου και η χρήση των φυσικών ρευµάτων ως δευτερευόντων και συλλεκτηρίων αγωγών. Στον πίνακα 2.6. που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανοµή των εκτάσεων ως προς τη στράγγιση ή αποχέτευση. Πίνακας 2.6. Η ανάγκη στράγγισης των εδαφών α/α Είδος έργου Έκταση σε στρέµµατα 1 Κατασκευή στραγγιστικού δικτύου Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου Κατασκευή ανεξάρτητων αποχετευτικών τάφρων σε συνδυασµό µε το φυσικό δίκτυο 4 Αποχέτευση από το φυσικό δίκτυο Άγονες εκτάσεις - δάση Σύνολο η. Αρδευσιµότητα Η κατάταξη των εδαφών σε κατηγορίες αρδευσιµότητας έγινε σύµφωνα µε το Βureau of Reclamation των Η.Π.Α και φαίνεται στον πίνακα 2.7., που ακολουθεί. Πίνακας 2.7. Η αρδευσιµότητα των εδαφών Κατηγορία Έκταση σε στρµ. Ποσοστό % II ( 2std ) ,0 III (2st3d) ,8 IV (3st3d ) ,0 VI (5st5d) ,2 Σύνολο , Συµπεράσµατα - Προτάσεις Από την συνοπτική έκθεση των εδαφικών στοιχείων φαίνεται ότι το σύνολο των εδαφών ανήκει στην οµάδα των αλλούβιων και χαρακτηρίζεται από µετρίως βαρεία µηχανική σύσταση, σχετικά υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, µεγάλο βάθος, µικρές ως µηδενικές κλίσεις, µέτρια ως µετρίως βραδεία διηθητικότητα και χαµηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο που σε συνδυασµό µε την µετακίνηση της αργίλου δηµιουργεί αστάθεια στην δοµή της ανώτερης ε- δαφικής στρώσης. Παρά τους επί µέρους περιοριστικούς παράγοντες εκτιµάται ότι τα εδάφη της περιοχής έχουν αυξηµένη φυσική γονιµότητα. 2.3 Κλιµατικές Συνθήκες Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν οι Μετεωρολογικοί Σταθµοί που περιγράφονται στον πίνακα 2.8. Από αυτούς τους σταθµούς πλέον αντιπροσωπευτικός για την περιοχή είναι ο Μετεωρολογικός Σταθµός της Ε.Μ.Υ στους Κωστακιούς. Στον πίνακα 2.9. παρουσιάζονται οι µέσες τιµές των κλιµατικών µεγεθών για το χρονικό διάστηµα

14 14 Το Αρδευτικό Έργο Πέτα Κοµποτίου. Προοπτικές Πίνακας 2.8. Οι µετεωρολογικοί σταθµοί της περιοχής α/α Γεωγραφικό Ονοµασία Σταθµού Μήκος Πλάτος Υψό- µετρο Φορέας Περίοδος Λειτουργίας Είδος Οργάνων 1 Άρτα ' ' 41 ΥΠ Ε Αθροιστικό βροχόµετρο 2 Άρτα ' ' 50 ΥΠΓΕ Αθροιστικό βροχόµετρο 3 4 Άρτα (Κωστακιοί) Άρτα Φιλιππιάδα ' ' 41 ΕΜΥ ' ' 42 ΥΠΓΕ Άρτα ' ' 37 ΕΑΑ Άρτα ' ' 37 ΕΜΥ 31-41, 56-7 Πουρνάρι ' ' 47 ΕΗ 74- Πίνακας 2.9. Στοιχεία του µετεωρολογικού σταθµού της Ε.Μ.Υ στους Κωστακιούς Ύψος βροχής [mm] Μηνιαία θερµοκρασία [ 0 C ] Βροχογράφος, Βροχόµετρο, Θερ- µόµετρο αέρα, Θερµόµετρα εδάφους, Ανεµόµετρο, Εξατµισίµετρο, Ηλιογράφος, Βαρόµετρο. Βροχογράφος, Θερµόµετρο αέρα, Υγρασιόµετρο αέρα. Βροχόµετρο, Θερµόµετρο αέρα, Υγρασιόµετρο αέρα, Βαρόµετρο. Βροχόµετρο, Θερµόµετρο αέρα, Υγρασιόµετρο αέρα, Βαρόµετρο. Βροχόµετρο, Βροχογράφος, Εξατµισίµετρο, Υγρασιόµετρο αέρα, Θερµόµετρο αέρα, Ανεµόµετρο. Μήνες Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαΐ. Ιούν. Ιούλ. Αυγ. Σεπτ. Οκτ. Νοε. εκ. Βαροµετρική πίεση 1021,81018,81016,61013,01014,41012,71012,21012,61015,71017,11017,11017,6 Ολικό µηνιαίο 115,6 118,4 89,8 87,8 53,9 22,3 11,8 11,2 44,5 109,6 196,1 172,4 Μέγιστο 24ώρου 64,4 65,2 50,6 65,3 75,7 31,5 25,0 33,5 72,4 94,6 104,2 135,5 Μέση 7,7 8,8 11,5 14,6 19,2 23,1 25,3 25,2 21,9 17,7 12,4 9,0 Μέση µέγιστη 13,5 14,2 16,8 19,8 24,5 28,2 30,9 31,3 28,5 24,2 18,3 14,5 Μέση ε- λάχιστη 3,0 3,9 6,0 8,5 12,4 15,4 17,4 17,6 15,0 12,0 7,8 4,6 Απόλυτα µέγιστη 20,8 24,8 27,6 29,4 33,8 36,6 39,6 38,6 38,4 35,2 28,2 22,2 Απόλυτα ελάχιστη - 7,0-7,8-4,0 0,6 3,2 7,8 11,0 9,6 6,4 0,0-3,2-5,6 Μέση σχετική υγρασία [ 0 C] 71,8 69,8 70,0 71,8 69,0 65,7 64,9 65,4 69,5 72,6 76,8 74,9 Ηλιοφάνεια * [h/month] 144, ,9 192,8 276,9 307,7 349,2 336,6 259,1 203,8 150,2 127,4 Ταχύτητα ανέ- µου* [m/s] 3,7 3,4 3,3 3,3 2,4 2,0 3,3 2,1 2,4 1,6 1,6 2,0 Συντελεστής Lang 15,01 13,45 7,81 6,01 2,81 0,97 0,47 0,44 2,03 6,19 15,81 19,16 Χαρακτηρισµός κατά Graganin Υπέρυγρο Υπέρυγρο Ύφυγρο Ύφυγρο Ξηρό Υπέρξηρο Υπέρξηρο Υπέρξηρο Ξηρό Ύφυγρο Υπέρυγρο Υπέρυγρο

15 Μενέλαος Ε. Θεοχάρης Αναστασία. Σιάνου Ελισάβετ Η. Αθανασίου 15 Από την επεξεργασία των στοιχείων του πίνακα 2.9., προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα για τα κλιµατικά µεγέθη της περιοχής, προκύπτουν τα εξής: α. Θερµοκρασία αέρα. Οι µέση µηνιαία θερµοκρασία αέρα κυµαίνεται από 7,7 0 C τον Ιανουάριο µέχρι 25,3 0 C τον Ιούλιο. Αντιστοίχως οι µέσες µέγιστες µηνιαίες θερµοκρασίες αέρα κυµαίνονται από 13,5 0 C τον Ιανουάριο µέχρι 31,3 0 C τον Αύγουστο και οι µέσες ελάχιστες µηνιαίες θερµοκρασίες αέρα κυµαίνονται από 3,0 0 C τον Ιανουάριο µέχρι 17,6 0 C τον Αύγουστο. Το µέσο ετήσιο θερµοµετρικό εύρος είναι 17,6 0 C και η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι αντιστοίχως 16,4 0 C. β. Σχετική Υγρασία αέρα Οι µέσες µηνιαίες υγρασίες αέρα κυµαίνονται από 76,8 % τον Νοέµβριο µέχρι 64,9 % τον Ιούλιο. Το ετήσιο υγροµετρικό εύρος φθάνει το 11,9 % και θεωρείται από τα µικρότερα της χώρας, αποκλίνοντας προς το εύρος των θαλασσίων κλιµάτων. γ. Βροχόπτωση Το ετήσιο ύψος βροχής είναι 1.033,4 mm, ο συνολικός αριθµός ηµερών βροχής ετησίως 94,3, ο µήνας µε το µεγαλύτερο µέσο ύψος βροχής ο Νοέµβριος µε 196,1 mm, ο µήνας µε το µικρότερο µέσο ύψος βροχής ο Αύγουστος µε 11,2 mm, ο µήνας µε τον µεγαλύτερο αριθµό ηµερών βροχής ο Νοέµβριος µε 12,4 ηµέρες και ο µήνας µε τον µικρότερο αριθµό ηµερών βροχής ο Ιούλιος µε 1,9 ηµέρες. Το ύψος βροχής κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου Μαΐου - Σεπτεµβρίου φθάνει τα 143,7 mm ή σε ποσοστό το 14 % του ετήσιου ύψους βροχής. Αυτό καλύπτει µικρό µέρος των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό όχι τόσο αριθµητικά όσο ποιοτικά, λόγω του µεγάλου αριθµού βροχών, του µικρού ύψους νερού κάθε βροχόπτωσης και της µεγάλης έντασης σε συνδυασµό µε την µικρή διάρκεια των βροχοπτώσεων του καλοκαιριού. δ. Άνεµος Η επικρατέστερη διεύθυνση ανέµου στην περιοχή είναι η Βορειοδυτική και η Βόρεια. Οι ηµέρες που η ένταση των ανέµων υπερβαίνει τα 6Β ετησίως είναι 3,4 και κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου 0,0. Οι ηµέρες που η ένταση τους υπερβαίνει τα 8Β ετησίως είναι αµελητέες. Η περιοχή προσβάλλεται από τους Β ψυχρούς ανέµους που κατέρχονται από το την κοιλάδα του Αράχθου κατά τη διάρκεια του χειµώνα. Το φαινόµενο εξασθενεί κατά την αρδευτική περίοδο και δεν θα επηρεάσει την άρδευση των καλλιεργειών µε καταιονισµό. Σηµειώνεται ότι η ταχύτητα του ανέµου στην 0,667 κλίµακα Beufeurt προκύπτει από τη σχέση Β =1,126841V όπου V είναι η ταχύτητα σε m/s. ε. Παγετός Ολικοί παγετοί παρατηρούνται σπάνια στην περιοχή του έργου, διάρκειας λίγων ωρών, κατά την περίοδο Νοεµβρίου - Μαρτίου. Οι ηµέρες που η µέγιστη θερµοκρασία είναι κάτω του µηδενός είναι ελάχιστες. Ο συνολικός αριθµός ηµερών µερικού παγετού ετησίως είναι 19,4 και ο µήνας µε τον µεγαλύτερο αριθµό ηµερών παγετού ο Ιανουάριος µε 8,2 ηµέρες και ο εκέµβριος και ο Φεβρουάριος µε 4,6 και 4,5 ηµέρες αντιστοίχως. Σπάνια εµφανίζονται ζηµιές στα καλλιεργούµενα φυτά από φθινοπωρινούς παγετούς σε αντίθεση µε τους ανοιξιάτικους παγετούς που προκαλούν ζηµιές στα εσπεριδοειδή, όταν επικρατούν σχετικά υψηλές θερµοκρασίες κατά το προηγούµενο δίµηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου. Η περιοχή θεωρείται ευνοϊκή από πλευράς παγετών, σε σχέση µε την πεδιάδα της Άρτας, λόγω ανάγλυφου και µεγάλης έκθεσης προς την θάλασσα. στ. Χιόνι Ο συνολικός αριθµός ηµερών χιονιού ετησίως είναι 0,5 δηλαδή χιονοπτώσεις παρατηρούνται σπάνια στην περιοχή. Η διάρκεια παραµονής του χιονιού στο έδαφος είναι µηδενική. ζ. Οµίχλη Οµίχλη παρουσιάζεται κατά τους χειµερινούς και τους εαρινούς µήνες, τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες µε ετήσιο σύνολο 0,8 ηµερών.

16 16 Το Αρδευτικό Έργο Πέτα Κοµποτίου. Προοπτικές η. Χαλάζι Το φαινόµενο παρατηρείται σπάνια στην περιοχή. Με συχνότητα δεκαετίας παρουσιάζεται µία ως δύο ηµέρες κυρίως τους φθινοπωρινούς µήνες και προκαλεί ελάχιστες ζηµιές στα εσπεριδοειδή. θ. Ηλιοφάνεια - Νέφωση Ο συνολικός αριθµός ηµερών ολικής νέφωσης ετησίως είναι 63,4 και οι µήνες µε τον µεγαλύτερο αριθµό ηµερών ολικής νέφωσης ο εκέµβριος, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος µε 8,6 ως 10,4 ηµέρες. ι. Προσδιορισµός Υγρής και Ξηρής περιόδου. Το κλίµα της περιοχής µε βάση το συντελεστή Lang χαρακτηρίζεται κατά Graganin σαν ύφυγρο. Υπέρυγρη είναι η περίοδος Νοεµβρίου - Φεβρουαρίου, µεταβατική η περίοδος Μαρτίου - Απριλίου και Οκτωβρίου και Ξηρή ως Υπέρξηρη η περίοδος Μαΐου - Σεπτεµβρίου που η άρδευση των καλλιεργειών αποτελεί την πρώτη καλλιεργητική φροντίδα για την άσκηση επιχειρηµατικού τύπου γεωργίας. 2.4 Φαινολογία της περιοχής Πληροφορίες για τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, εκτός από τα στοιχεία των Μετεωρολογικών Σταθµών, µας δίνουν τα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών. Έτσι η µη α- ναστολή ανάπτυξης των σιτηρών από τις αρχές εκεµβρίου ως το τέλος Φεβρουαρίου σηµαίνει ότι η µέση θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη των 6 0 C. Η σπορά του καλαµποκιού γίνεται µετά τα µέσα Μαρτίου που σηµαίνει ότι από τότε η µέση θερµοκρασία γίνεται µεγαλύτερη των 10 0 C. Κατά συνέπεια η χρονική διάρκεια της Άνοιξης είναι ικανοποιητική 2.5 Επίδραση του κλίµατος στις καλλιέργειες. Με βάση την περιγραφή των κλιµατικών στοιχείων που προηγήθηκε και κυρίως την µικρή συχνότητα εµφάνισης παγετών, την περιορισµένη χαλαζόπτωση, το µικρό ετήσιο εύρος θερµοκρασίας και το σχετικά ήπιο κλίµα, προτείνεται η διατήρηση των δενδρωδών καλλιεργειών (Ελιές βρώσιµες και Εσπεριδοειδή) σε µεγάλες εκτάσεις στην περιοχή µελέτης, µε εξαίρεση µικρά τµήµατα της που επηρεάζονται από τους ψυχρούς Βόρειους ανέµους του χειµώνα και τους ανοιξιάτικους παγετούς. Η περιοχή είναι κατάλληλη επίσης για την συστηµατική εγκατάσταση καλλιεργειών κτηνοτροφικών φυτών ( καλαµπόκι, µηδική ) και κηπευτικών. Περιοριστικός παράγοντας των αποδόσεων των καλλιεργειών είναι η ακανόνιστη κατανοµή των βροχοπτώσεων και το µικρό ύψος βροχής κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου. Το πρόβληµα θα αντιµετωπισθεί µε την εξασφάλιση νερού από το φράγµα Πουρναρίου και την κατασκευή σύγχρονου και λειτουργικού αρδευτικού δικτύου που θα καλύπτει την εξεταζόµενη περιοχή.

17 Μενέλαος Ε. Θεοχάρης Αναστασία. Σιάνου Ελισάβετ Η. Αθανασίου ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.1 Γεωργική και Κτηνοτροφική εκµετάλλευση Κατανοµή των εκτάσεων α. Αναλόγως του υψοµέτρου και των κλίσεων. Η περιοχή που περικλείεται από την περίµετρο του έργου δεν υπερβαίνει την υψοµετρική καµπύλη των +75 m και ανήκει στη "Χαµηλή ζώνη" (υψόµετρο m). Χωρίζεται σε δύο τµήµατα, το πεδινό µεταξύ της υψοµετρικής καµπύλης των 50 m και των αλιπέδων της λιµνοθάλασσας Αργίλου και το ηµιπεδινό µεταξύ των υψοµετρικών καµπυλών 50 ως 75 m. Το ανάγλυφο εµφανίζεται γενικά οµαλό στην χαµηλή και ανώµαλο στην ηµιπεδινή περιοχή, µε κλίσεις µικρές (0,1% ως 2,0%) στις χαµηλές παραθαλάσσιες περιοχές και µεγαλύτερες ( 3,5% ως 30,0% ) στην υψηλή ζώνη του έργου. Οι µεγάλες κλίσεις εµφανίζονται σε ακραίες περιοχές καλυµµένες µε βρώσιµες ελιές. β. Αναλόγως της χρήσης γης. Με βάση την απογραφή γεωργίας - κτηνοτροφίας η κατανοµή των ε- κτάσεων σε στρέµµατα, ανάλογα µε την χρήση τους εµφανίζεται συγκεντρωτικά στον πίνακα 3.1. Πίνακας 3.1. Κατανοµή των εκτάσεων ανάλογα µε την χρήση τους Περιοχή Γεωργική γη Βοσκές άση Εκτάσεις µε νερά Οικισµοί Σύνολο Ευρύτερη Περιοχή Αναλογία [%] 45,05 18,72 10,03 14,04 12,17 100,00 Περίµετρος Έργων Αναλογία % 74,65 19,01 0,97 1,19 4,18 100,00 Η συνολική γεωγραφική επιφάνεια της ευρύτερης κτηµατικής περιοχής των ηµοτικών ιαµερισµάτων και της Κοινότητας κοµµένου, που τµήµα ή το σύνολο της έκτασης τους περιλαµβάνεται στην περίµετρο του έργου είναι στρέµµατα από τα οποία τα στρέµµατα αποτελούν γεωργική γη. Το 64 % των εκτάσεων είναι γεωργική γη και βοσκότοποι ενώ το ποσοστό των δασών είναι υπολογίσιµο (10 %). Σηµαντικό είναι επίσης και το ποσοστό των εκτάσεων που καλύπτονται από νερά (14 %). Τέλος αυξηµένο είναι το ποσοστό της αστικής γης, λόγω της ύπαρξης της πόλης της Άρτας και της µεγάλης πυκνότητας πληθυσµού στην ευρύτερη περιοχή. γ. Αναλόγως του καθεστώτος ιδιοκτησίας. Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις ανήκουν στο σύνολο τους στους γεωργούς της περιοχής. Οι βοσκές είναι ιδιωτικές και κοινοτικές και τα δάση ανήκουν στο η- µόσιο Τύποι εκµεταλλεύσεων Στην περιοχή επικρατεί η αυτοκαλλιέργεια. Σε µικρό ποσοστό ενοικιάζονται εκτάσεις που οι ιδιοκτήτες τους ζουν εκτός περιοχής. Συνεταιριστικές καλλιέργειες δεν υπάρχουν στην περιοχή Γεωργικές ιδιοκτησίες - Μέγεθος - Τεµαχισµός Το µέσο µέγεθος της γεωργικής ιδιοκτησίας στην ευρύτερη περιοχή των έργων φθάνει τα 19 στρέµµατα και στην περίµετρο αξιοποίησης τα 18 στρέµµατα Ειδικά στα αγροκτήµατα της Άρτας και της Μεγάρχης για την περίµετρο αξιοποίησης το µέσο µέγεθος της γεωργικής ιδιοκτησίας είναι σηµαντικά µικρότερο (4,7-6,8 στρέµµατα αντιστοίχως). Οι γεωργικές ιδιοκτησίες είναι κατακερµατισµένες σε 1 ως 3 τεµάχια οι µικρές, µε µέσο µέγεθος αγροτεµαχίου 2,5 στρέµµατα περίπου, σε 3 ως 6 τεµάχια οι µεσαίες, µε µέσο µέγεθος αγροτεµαχίου 6,5 στρέµµατα περίπου και σε 5 ως 10 τεµάχια οι µεγάλες, µε µέσο µέγεθος αγροτεµαχίου 8,5 στρέµ- µατα περίπου. Στην περίµετρο των έργων, το 75 % των ιδιοκτητών κατέχει το 45 % της συνολικής έκτασης µε µέγεθος ιδιοκτησίας µέχρι 30 στρέµµατα ενώ το 25 % των ιδιοκτητών κατέχει το 55 % της συνολικής έκτασης µε µέγεθος ιδιοκτησίας από 30 µέχρι 100 στρέµµατα.

18 18 Το Αρδευτικό Έργο Πέτα Κοµποτίου. Προοπτικές Κατανοµή καλλιεργειών Οι καλλιέργειες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και στην περίµετρο των έργων είναι τα Σιτηρά, τα Όσπρια, τα Κτηνοτροφικά φυτά (Σανοδοτικά, Καλαµπόκι), τα Εσπεριδοειδή και οι βρώσιµες Ελιές. Η κατανοµή των καλλιεργειών παρουσιάζεται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα Αµειψισπορές Λόγω της εκτεταµένης δενδροκαλλιέργειας δεν εφαρµόζονται αµειψισπορές σε µεγάλη έκταση. Η συνήθης αµειψισπορά που ακολουθείται στην περιοχή είναι: (Καλαµπόκι Χειµερινά σιτηρά), (Καλαµπόκι Αγρανάπαυση), (Όσπρια Χειµερινά σιτηρά), (Σανοί Καλαµπόκι), (Καλαµπόκι Όσπρια), (Μηδική - Μηδική - Μηδική - Μηδική - Μηδική - Σιτηρά - Σιτηρά Καλαµπόκι). Πίνακας 3.2. Η κατανοµή των καλλιεργειών σε στρέµµατα Είδος Καλλιέργειας Ευρύτερη Περιοχή Περιοχή Περιµέτρου Έργων Ξηρικές Αρδευόµενες Ξηρικές Αρδευόµενες Σιτηρά Όσπρια Σανοδοτικά Λαχανοκοµικά Εσπεριδοειδή Ελιές βρώσιµες Καλαµπόκι Πατάτες Αγρανάπαυση Σύνολο Γεωργοτεχνικός χειρισµός Ο γεωργοτεχνικός χειρισµός των καλλιεργειών θεωρείται ικανοποιητικός από πλευράς εκµηχάνισης και χρήσης πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Περιοριστικός παράγοντας των επεµβάσεων είναι η έλλειψη νερού για αρδεύσεις. Πίνακας 3.3. Ποσότητες και είδος λιπάσµατος σε Kgr/στρέµµα Είδος Καλλιέργειας Ξηρικές Μικτού τύπου Ασβεστούχος Νιτρική Αµµωνία Αρδευό- Ξηρικές Φωσφορική Αµµωνία Αρδευό- Ξηρικές Υπερφωσφορική Αµµωνία Αρδευό- Ξηρικές Αρδευό- µενες µενες µενες µενες Σιτηρά 4,00 12,50 0,00 0,00 Όσπρια 0,00 0,00 2,40 0,00 Σανοδοτικά 12,00 30,00 0,00 0,00 Λαχανοκοµικά 1,50 4,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Εσπεριδοειδή 20,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 120,00 660,00 Ελιές βρώσιµες 0,00 72,00 70,00 99,00 0,00 63,00 560,00 76,50 Καλαµπόκι 6,50 0,00 0,00 19,50 Πατάτες 3,50 0,00 0,00 10,50 Αγρανάπαυση 0,00 0,00 0,00 0,00 Οι καλλιεργούµενες ποικιλίες σιταριού είναι η Γ και η Generoso, καλαµποκιού τα διάφορα υβρίδια και µηδικής η ποικιλία Talenet. Οι ποικιλίες ελιάς που επικρατούν είναι οι βρώσιµες (κονσερ-

19 Μενέλαος Ε. Θεοχάρης Αναστασία. Σιάνου Ελισάβετ Η. Αθανασίου 19 βολιά) και εσπεριδοειδών τα ξινά, τα οµφαλοφόρα, τα τύπου Γιάφας και τα Βαλέντσια. Η λίπανση των καλλιεργειών είναι ικανοποιητική και οι ανά στρέµµα ποσότητες λιπασµάτων που χρησιµοποιούνται παρουσιάζονται ανά καλλιέργεια στον πίνακα 3.3. Στην τελευταία σειρά του πίνακα παρουσιάζονται οι συνολικές ποσότητες λιπασµάτων για την ευρύτερη περιοχή και την περίµετρο των έργων οι οποίες προκύπτουν από το συνδυασµό των πινάκων 3.2. και 3.3. Γίνεται συστηµατική πρόληψη και καταπολέµηση των διαφόρων ασθενειών µε τη χρήση των κατάλληλων σκευασµάτων. Επίσης εφαρµόζεται χηµική ζιζανιοκτονία για την καταπολέµηση των ζιζανίων Μηχανικός εξοπλισµός Κάθε ελκυστήρας αντιστοιχεί σε 315 στρέµµατα, κάθε σκαλιστικό σε 12 στρέµµατα, κάθε θεριζοαλωνιστική σε 110 στρέµµατα, κάθε σπαρτική σε 680 στρέµµατα και κάθε αντλία σε 50 στρέµµατα αρδευόµενης γεωργικής γης που σηµαίνουν αυξηµένο βαθµό εκµηχάνισης της γεωργίας της περιοχής Εξηλεκτρισµός της Γεωργίας Ο ηλεκτρισµός στην γεωργία της περιοχής χρησιµοποιείται για τον φωτισµό και την ενεργειακή κάλυψη γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (αποθηκών, στάβλων, τυροκοµείων). Οι αρδεύσεις πραγµατοποιούνται µε πετρελαιοκίνητες ή βενζινοκίνητες αντλίες (αυτόνοµες ή εξαρτώµενες από τον ελκυστήρα) στις γεωτρήσεις ή για άντληση νερού από τον ποταµό Άραχθο Κτηνοτροφία Για το ζωικό κεφάλαιο που εκτρέφεται στην ευρύτερη περιοχή και την περίµετρο των έργων στην υφιστάµενη κατάσταση ισχύουν τα ακόλουθα: α. Ο αριθµός των ζώων εργασίας είναι περιορισµένος λόγω της χρήσης γεωργικών µηχανηµάτων. β. Ο αριθµός των παραγωγικών ζώων είναι µεγαλύτερος του δυναµένου να εκτραφεί στην περιοχή µε τη χρήση επί τόπου παραγόµενων ζωοτροφών και τη χρήση των βοσκοτόπων. Αναγκαία εποµένως είναι η προµήθεια ζωοτροφών από άλλες περιοχές, µέσω του εµπορίου και των συνεταιρισµών, ε- πιβαρύνοντας το κόστος των παραγοµένων κτηνοτροφικών προϊόντων. γ. Το σύνολο των οικογενειών διατηρούν αίγες και πρόβατα οικόσιτα ή µία αγελάδα, όρνιθες και κυψέλες ενώ µικρός αριθµός από αυτές εκτρέφει οικόσιτα πρόβατα, χοίρους και κουνέλια. δ. Οι γεωργοκτηνοτρόφοι διατηρούν µικρά κοπάδια αιγοπροβάτων κεφαλών ή εκτρέφουν 4-6 αγελάδες βελτιωµένων φυλών. Η ποιµενική αιγοπροβατοτροφία αποτελείται από ζώα εγχώρια βελτιωµένα καλής παραγωγικότητας. Η αγελαδοτροφεία αποτελείται επίσης από ζώα εγχώρια βελτιω- µένα καλής παραγωγικότητας και ζώα ξενικών φυλών στις πλέον συστηµατικές µονάδες ε. Οι κοινότητες Κοµποτίου και Πέτα παρουσιάζουν σηµαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα (αγελαδοτροφεία ποιµενική προβατοτροφία και συστηµατική ορνιθοτροφία). στ. Οι παραγόµενες ζωοτροφές καταναλίσκονται επί τόπου και δεν επαρκούν για τις ανάγκες των ζώων. Ανεπαρκείς ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηρίζονται ως προς τη βόσκηση τους οι κοινοτικοί ή ιδιωτικοί βοσκότοποι που είναι µικρής βοσκοϊκανότητας. ζ. Ο εγχώριος πληθυσµός των αγελάδων έχει βελτιωθεί µε την εφαρµογή προγράµµατος τεχνητής γονιµοποίησης. Τα ζώα της ποιµενικής αιγοπροβατοτροφίας αποτελούνται από εγχώριες βελτιωµένες φυλές και η οικόσιτη αιγοτροφία στηρίζεται κυρίως στη φυλή Zaanen. Οι χοίροι που εκτρέφονται είναι των φυλών Landrace και Large White, τα κουνέλια Ν. Ζηλανδίας ή Καλιφόρνιας και οι όρνιθες New Hamsair Οι αποδόσεις των ζώων είναι ικανοποιητικές λόγω των καλών συνθηκών σταβλισµού τους και της επαρκούς διατροφής τους Παρατηρήσεις και Συµπεράσµατα Από την περιγραφή των συνθηκών της υφιστάµενης κατάστασης και από τα οικονοµικά αποτελέσµατα προκύπτουν οι παρακάτω γενικές και ειδικές παρατηρήσεις α. Η περιοχή διαθέτει επαρκείς εδαφικούς πόρους. Η µέση ιδιοκτησία στην περίµετρο των έργων φθάνει τα 19 στρέµµατα µε έντονο πρόβληµα πολυτεµαχισµού ( 6 τεµάχια κατά µέσο όρο ανά εκ- µετάλλευση ). Τα εδάφη της περιοχής χαρακτηρίζονται ως γόνιµα. β. Η γεωργική ανάπτυξη της περιοχής είναι ικανοποιητική παρά την έλλειψη συλλογικών αρδευτικών

20 20 Το Αρδευτικό Έργο Πέτα Κοµποτίου. Προοπτικές δικτύων, την ανεπάρκεια του νερού των γεωτρήσεων και το απαγορευτικό κόστος άντλησης από το ποτάµι σε µεγάλες αποστάσεις. Οι καλλιέργειες είναι δενδρώδεις, λόγω των κλιµατικών συνθηκών. Η κτηνοτροφία είναι προσαρµοσµένη στις παραγωγικές δυνατότητες της περιοχής και στο διαθέσιµο εργασιακό δυναµικό. Ο τρόπος άσκησης της θεωρείται ικανοποιητικός. γ. Η γεωργία είναι ο πλέον σηµαντικός κλάδος παραγωγής συµµετέχουσα µε 67% στην ακαθάριστη αξία παραγωγής στην περίµετρο των έργων (66% στην ακαθάριστη αξία παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή) έναντι 33% (34%) της κτηνοτροφίας αντιστοίχως. Οι καλλιέργειες που επικρατούν από πλευράς εκτάσεων και οικονοµικών αποτελεσµάτων είναι των εσπεριδοειδών, της βρώσιµης ελιάς και των σανοδοτικών. Η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών αποδίδει το 67 % στην ακαθάριστη αξία παραγωγής και της βρώσιµης ελιάς το 28 % αντιστοίχως. δ. Το οικογενειακό εισόδηµα που αντιστοιχεί κατά µέσο όρο σε κάθε αγροτική οικογένεια κατά το 1998 είναι στην περίµετρο των έργων και στην ευρύτερη περιοχή Οι οικογένειες που διαθέτουν αγροτεµάχια στην περίµετρο του έργου εκτιµώνται σε 996 από τις 1781 της ευρύτερης περιοχής. 3.2 Οδικό δίκτυο Την περιοχή µελέτης διασχίζει η Εθνική Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων. Από την Ε.Ο. διακλαδίζονται άλλοι ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι που εξυπηρετούν τους οικισµούς της περιοχής. Πέρα από αυτούς υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός αγροτικών δρόµων για την πρόσβαση στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Οι περισσότεροι από τους αγροτικούς δρόµους είναι στενοί για τα δεδοµένα των σύγχρονων γεωργικών µηχανηµάτων και, το κυριότερο, δεν είναι αµµοχαλικοστρωµένοι, µε αποτέλεσµα να καθίστανται δύσβατοι µετά από κάθε βροχή. 3.3 Αντιπληµµυρικά έργα Κατά µήκος του ποταµού Αράχθου, από την πόλη της Άρτας µέχρι τις εκβολές του στον Αµβρακικό Κόλπο, έχουν κατασκευαστεί προστατευτικά αναχώµατα. Ειδικότερα το αριστερό ανάχωµα του ποταµού, που αποτελεί το δυτικό όριο της αξιοποιούµενης περιοχής, προστάτευσε α- ποτελεσµατικά µέχρι σήµερα όλη τη χαµηλή περιοχή του έργου από τις πληµµύρες του Αράχθου. Τα λοιπά υφιστάµενα αντιπληµµυρικά έργα στην περιοχή κρίνονται ανεπαρκή. Κατά το παρελθόν έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για την ανακούφιση των πεδινών περιοχών από τις πληµµύρες, πλην όµως όλες σχεδόν οι επεµβάσεις είχαν χαρακτήρα αποσπασµατικό και προσωρινό και γι' αυτό τα αποτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα. Ένας επί πλέον λόγος που καθιστά δύσκολη την αντιµετώπιση των πληµµυρών είναι η δυσχέρεια πρόσβασης για καθαρισµό των ρεµάτων, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος εκατέρωθεν της κοίτης για κίνηση των µηχανηµάτων συντήρησης. 3.4 Αποχετευτικό - Αποστραγγιστικό δίκτυο Στο τµήµα της περιοχής µελέτης που καλύπτουν οι ζώνες 1, 2.1, 2.2, 3 και 8, όπως αυτές προσδιορίζονται στην επόµενη παράγραφο , η αποχέτευση γίνεται σήµερα µε τη βοήθεια ενός εκτεταµένου αλλά ακανόνιστου δικτύου τάφρων. Οι τάφροι αυτές είναι στο µεγαλύτερο µέρος τους φυσικές µισγάγγειες που συµβάλλουν στους κεντρικούς συλλεκτήρες της περιοχής, που είναι οι µεγάλοι χείµαρροι. Οι υφιστάµενες τάφροι, µε µικρές επεµβάσεις, µπορούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά εφόσον αντιµετωπιστεί ταυτοχρόνως και το θέµα της αντιπληµµυρικής προστασίας της περιοχής. Αποστραγγιστικά έργα στην περιοχή µελέτης δεν υπάρχουν, αλλά ούτε απαιτούνται, λόγω της φύσεως των εδαφικών σχηµατισµών και των ικανοποιητικών κλίσεων του εδάφους. 3.5 Αρδευτικά έργα Συστηµατικό αρδευτικό έργο δεν υπάρχει στην υπό µελέτη περιοχή. Υποτυπώδη συλλογικά δίκτυα άρδευσης υπάρχουν µόνο στην περιοχή του Πέτα, στα ηµοτικά διαµερίσµατα Περάνθης Λουτροτόπου και Συκεών του ήµου Αράχθου καθώς και στην Κοινότητα Κοµµένου. Το δίκτυο του Πέτα αποτελείται από χωµάτινα αυλάκια και καλύπτει έκταση περίπου στρεµµάτων. Τροφοδοτείται από τα νερά του ποταµού Αράχθου, µε άντληση που γίνεται κατάντη της ε-

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα)

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Άρτας Φλέµινγκ 6, 47100 Άρτα Πληροφορίες: 2681364477-81 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Είναι υδραυλικά συστήµατα που µεταφέρουν νερό από το σηµείο υδροληψίας Φυσική ή τεχνητή λίµνη Εκτροπή ποταµού Γεώτρηση ή οµάδα γεωτρήσεων στην αρδευτική περίµετρο και το διανέµουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρδευτικά έργα πεδιάδας Άρτας και Πέτα - Κομποτίου

Αρδευτικά έργα πεδιάδας Άρτας και Πέτα - Κομποτίου Αρδευτικά έργα πεδιάδας Άρτας και Πέτα - Κομποτίου Κατέρης Δημήτριος Γεωπόνος - Γεωργικός Μηχανικός MSc., Επ. Συνεργάτης, Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Περιγραφή της περιοχής Η πεδιάδα της Άρτας,

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ Το υδροηλεκτρικό έργο, στοσύνολότου, έχει κατασκευασθεί εντός των ορίων των ήµων: Μετσόβου Εγνατίας Ανατολικού Ζαγορίου Η Τεχνητή λίµνη του ΥΗΣ Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός M.sc. Γεωπ. Παν/μίου Θεσσαλίας Διδάκτορας Α.Π.Θ. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου ΣΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ. Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. Ύδρευση Κωδικός: ΠΠΕΜ-Υ Ρ-1 Αναθ. : Ηµερ/νία: Σελίδα : από ΜΕΛΕΤΕΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Πίνακας Ελέγχου Ποιότητας Μελέτης Υπηρεσία: ΜΕΛΕΤΗ: Υπηρεσία: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: Υπηρεσία: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Υπηρεσία: ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ: # Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα

Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εισαγωγή στα εγγειοβελτιωτικά έργα Εγγειοβελτιωτικά Έργα Εγγειοβελτιωτικά έργα Συμβαδίζουν με την εξέλιξη του πολιτισμού π.χ. Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Ινδία, Κίνα, Περσία Εγγειοβελτιωτικά έργα Εμπειρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α (51128) Για τις πληµµύρες στο Μαραθώνα Αττικής 22 25 Νοεµβρίου 2005 Υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΠΕΛΜΑ. ΑΓΙΑΣ 1. Προτεινόµενο έργο Το έργο αφορά την κατασκευή τριών ταµιευτήρων στην τοποθεσία Μπελµά του Όρους Όσσα. Ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού θα είναι 7.200.000 µ3. Η συνολική υδάτινη επιφάνεια των ταµιευτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΝΗΣΙΟΥ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ρ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Case studies

Πλημμύρες Case studies Πλημμύρες Case studies Υδροσύστημα Εδεσσαίου Υδροσύστημα Αράχθου Υδοσύστημα Αχελώου Ρέμα Πικροδάφνης Πλημμύρες Ολλανδίας Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 214 Υδροσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής

3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής 3. Άρδευση µε τη µέθοδο της τεχνητής βροχής 3.1. Ορισµός Η άρδευση µε τεχνητή βροχή είναι η µέθοδος που το νερό εφαρµόζεται στον αγρό σαν τεχνητή αποµίµηση της βροχής. Η εφαρµογή της µεθόδου στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΥΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΛΟΥΡΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ 2016 1. Είδος και µέγεθος έργων ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΙΚΡΟΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Κ.Υ.Α. Φ 16/6631/89 : Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. 'Εχοντας υπόψη : α) Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α' 201) και ειδικότερα τις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα;

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ιωάννινα, 2009 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΕ, 20-21 Μαρτίου 1 Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον

Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1 Το κλίµα της Ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδος: παρελθόν, παρόν και µέλλον 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 Παλαιοκλιµατικές µεταβολές 3 1.3 Κλιµατικές µεταβολές κατά την εποχή του Ολοκαίνου

Διαβάστε περισσότερα

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού»

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 19 Νοεμβρίου 2010 Ε. Βαρδουλάκη O.A.ΔY.K. «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ο ΟΑΔΥΚ ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο παλαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 8 : Η άρδευση με κατάκλυση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 8. Η άρδευση με κατάκλυση Γενικά. Κατά τη μέθοδο αυτή η προς άρδευση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ

ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑ ΕΝΙΠΕΑ ΣΚΟΠΙΑΣ 1. Ιστορικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η αξιοποίηση των νερών του Ενιπέα μέσω ενός φράγματος στην ορεινή περιοχή της διαδρομής του, εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή!

γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! γιατί όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Όπου υπάρχει νερό, υπάρχει ζωή! Επαναδημιουργία Λίμνης Κάρλας! Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο στα Βαλκάνια, υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λίμνη Κάρλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ

ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ταµιευτήρες είναι υδραυλικά έργα που κατασκευάζονται µε σκοπό τον έλεγχο και την ρύθµιση της παροχής των υδατορρευµάτων. Ανάλογα µε το µέγεθός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Σπύρος Μίχας Αλέξανδρος Γκιόκας Υ ΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ.Σ. Λαζαρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.sargianou@prv.ypeka.gr 303/Α/2003).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.sargianou@prv.ypeka.gr 303/Α/2003). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΑ ( /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ) ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, 17.03.15 Π. ΒΥΡΛΑΣ Π. Βύρλας Αντικείμενο έργου Η διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής βιομάζας στη Ελλάδα για παραγωγή ενέργειας με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής

ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ. 1. Βροχομετρικές παράμετροι. 2. Ημερήσια πορεία της βροχής ΑΣΚΗΣΗ 6 ΒΡΟΧΗ Η βροχή αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μετεωρολογικές παραμέτρους. Είναι η πιο κοινή μορφή υετού και αποτελείται από σταγόνες που βρίσκονται σε υγρή κατάσταση. 1. Βροχομετρικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ

Εξωγενείς. παράγοντες ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Κεφάλαιο 3 ο : Αποσάθρωση Εξωγενείς παράγοντες Ονοµάζονται εκείνοι οι παράγοντες που συντελούν στην καταστροφή του αναγλύφου Ο φυσικός τους χώρος είναι η επιφάνεια της γης. Έχουν σαν έδρα τους την ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» 01.02 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗTΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Νικολαΐδης Κωνσταντίνος, Γεωλόγος, Προϊστάµενος Τµήµατος Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΚαλαµπούκαςΙωάννης Μηχανικός Περιβάλλοντος.Π.Θ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Οκτωβρίου 2014 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Αύγουστος 2014 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.

Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants. ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Ιωάννης Καραβοκύρης Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύµβουλοι Μηχανικοί Αλεξανδρουπόλεως 23, Aθήνα 11527, email: ik@gk-consultants.gr

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_SKOPELAKIA 11,96 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 11.963,2 kwp στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Φεβρουάριος 2016 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π..Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα :... 1 Φράγµατα Ταµιευτήρες Φυσικό φαινόµενο : κατολισθήσεις, εκλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_VAFIOHORI 1 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 1 MW σε μισθωμένο γήπεδο

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιανουάριος 2013 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση E9: Εκτίµηση παροχών εξόδου κόµβων, υπολογισµός ελάχιστης κατώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία

Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Αντιπληµµυρικά και Αντιδιαβρωτικά Έργα στην Ηλεία Βασίλειος Κ. Καλέρης Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών e-mail: kaleris@upatras.gr (1) Γενικές αρχές αντιπληµµυρικής και αντιδιαβρωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 11 : H υπόγεια άρδευση Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 11. H υπόγεια άρδευση 11.1. Γενικά. Η υπόγεια άρδευση ή υπάρδευση συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Συντάχθηκε από το: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τµήµα Μηχανικών ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) ΑΡΔΕΥΣΗ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 (ΟΕ-15) H άρδευση έχει ευνοϊκή επίδραση στη βλάστηση, ανθοφορία και καρποφορία των ελαιόδεντρων. Η ελιά διαθέτει πολύ καλό μηχανισμό άμυνας στην ξηρασία και για αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εμμανουέλα Ιακωβίδου Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα