Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ."

Transcript

1 Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης

2 Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται στους κεφάλαια από τις πλεονασµατικές προς τις ελλειµµατικές µονάδες. Σε αυτές προσδιορίζονται οικονοµικά µεγέθη όπως το ύψος των επιτοκίων, οι τιµές των νοµισµάτων, κλπ. Καλύτερη οργάνωση συνεπάγεται αποτελεσµατικότητα και ορθή τιµολόγηση.

3 Οργανωµένη αγορά και Over The Counter Οργανωµένη αγορά: η αγορά της οποίας οι λειτουργίες διέπονται από κανόνες (χρηµατιστηριακές αγορές). Μη οργανωµένη αγορά: οι κανόνες τίθενται από τους συναλλασσόµενους, βάσει των προτιµήσεών τους (εξωχρηµατιστηριακές αγορές, συνήθως µέσω επενδυτικών τραπεζών).

4 Πρωτογενής και ευτερογενής αγορά Πρωτογενής: η αγορά στην οποία πρωτοεµφανίζεται κάποιο χρηµατοοικονοµικό προϊόν, π.χ. η αγορά στην οποία εκδίδονται νέες µετοχές ή οµόλογα των επιχειρήσεων ή νέες οµολογίες του δηµοσίου. Συµµετέχουν κυρίως χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, ως ανάδοχοι ή διαπραγµατευτές. ευτερογενής: η αγορά στην οποία διαπραγµατεύονται καθηµερινά οι ήδη εκδοθείσες µετοχές, οι οµολογίες, κλπ. Συµµετέχουν επενδυτές, ιδιώτες και θεσµικοί.

5 Τρέχουσα και Προθεσµιακή αγορά Τρέχουσα αγορά: η αγορά στην οποία συµφωνείται σήµερα µία συναλλαγή µε στόχο να ολοκληρωθεί στην παρούσα ή σε άµεση µελλοντική στιγµή. Προθεσµιακή αγορά: η αγορά στην οποία συµφωνείται σήµερα η τιµή στην οποία θα ολοκληρωθεί η συναλλαγή αλλά η ίδια η συναλλαγή θα λάβει χώρα στο µέλλον. Κίνδυνοι αντισυµβαλλόµενου βάσει της θέσης τους στην αγορά.

6 Άµεσης και Έµµεσης χρηµατοδότησης Άµεση: η χρηµατοδότηση όπου τα κεφάλαια των πλεοναζόντων µονάδων διοχετεύονται στις ελλειµµατικές µονάδες χωρίς διαµεσολάβηση. Μέσω αναδόχων, τράπεζες επενδύσεων, κλπ Έµµεση: η χρηµατοδότηση η οποία επιτυγχάνεται µέσω διαµεσολαβητή. Μέσω εµπορικών τραπεζών και ιδρύµατα γενικής τραπεζικής.

7 Χρηµαταγορά και Κεφαλαιαγορά Η διάκριση γίνεται βάσει των χαρακτηριστικών των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής: Χρόνος λήξης Πιστωτικός κίνδυνος Ρευστότητα Φορολογία

8 Αγορές Επιτοκίων Ελλάδα: ελεύθερη η αγορά των επιτοκίων από το ιεθνώς: βασικές αγορές προσδιορισµού των επιτοκίων (Euribor, Libor, κλπ). Βασικός διαχωρισµός αγορών: Τρέχουσα αγορά και Προθεσµιακή αγορά επιτοκίων. Τρέχουσα: (α) επιτόκια χρηµατοδοτήσεων και καταθέσεων που δηµοσιοποιούν τα πιστωτικά ιδρύµατα. (β) επιτόκια διατραπεζικής. Προθεσµιακή: επιτόκια από χρόνο Τ+2 µέχρι 12 µήνες.

9 Αγορά Συναλλάγµατος Αναπτύχθηκε µετά την κατάρρευση του συστήµατος του Breton Woods τη δεκαετία του 1970 µε την κατάργηση των σταθερών ισοτιµιών. Είναι σήµερα η µεγαλύτερη χρηµατοοικονοµική αγορά διεθνώς. ιαθέτει τη µεγαλύτερη ρευστότητα. Λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως. Κυριότερες αγορές: Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Τόκιο. ιατραπεζική αγορά συναλλάγµατος της Ε.Ε. Τρέχουσα και Προθεσµιακή αγορά συναλλάγµατος.

10 Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων Στην Ελλάδα διέπονται από το νόµο 3606/2007 και από αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ενσωµάτωσαν τα εξής: ικαιώµατα Προαίρεσης (.Π., διεθνώς γνωστά µε την ορολογία Options) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ, διεθνώς γνωστά µε την ορολογία Futures) Συµβάσεις Ανταλλαγής (Σ.Α., διεθνώς γνωστά µε την ορολογία Swaps) Γενικά παράγωγα µε υποκείµενο προϊόν νοµίσµατα, τίτλους, επιτόκια, δείκτες, εµπορεύµατα, κλπ

11 Παράγωγα σε οργανωµένες αγορές ή εξωχρηµατιστηριακά Τα παράγωγα χωρίζονται σε 2 µεγάλες κατηγορίες καταρχήν ως προς τον τρόπο διαπραγµάτευσής τους. Έτσι, έχουµε: ΣΜΕ και Π που διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες χρηµατιστηριακές αγορές παραγώγων µε κύριο χαρακτηριστικό την τυποποίηση των συµφωνιών επί υποκείµενων προϊόντων αλλά και την αντιµετώπιση του κινδύνου αθέτησης. Προθεσµιακές συµφωνίες και συµφωνίες ανταλλαγών που διαπραγµατεύονται εξωχρηµατιστηριακά (OTC Over The Counter), συνήθως µέσω τηλεφώνου. Εµφανίστηκαν κυρίως τις δεκαετίες 1980 και Κύριο χαρακτηριστικό η συµφωνίες κατά παραγγελία βάσει των αναγκών αλλά και η ύπαρξη κινδύνου αθέτησης.

12 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) ιεθνής όρος: Futures Συµφωνία που λαµβάνει χώρα σήµερα και αφορά αγορά ή πώληση σε δεδοµένη τιµή και ποσότητα στο µέλλον. Τα δύο µεγαλύτερα χρηµατιστήρια παραγώγων βρίσκονται στο Σικάγο των ΗΠΑ. ΣΜΕ διαπραγµατεύονται και στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο Παραγώγων. Η διαπραγµάτευση των ΣΜΕ λαµβάνει χώρα σε οργανωµένα χρηµατιστήρια ανά τον κόσµο (µε τη συµµετοχή brokers/µεσιτών και traders/διαπραγµατευτών). Αποτελεί δεσµευτική συµφωνία και για τα δύο µέρη. εν απαιτείται αρχικό κόστος επένδυσης, πέραν των περιθωρίων ασφάλισης. Ιστορικά τέτοιες συµφωνίες πρωτοεµφανίστηκαν µεταξύ αγροτών και εµπόρων για να επεκταθούν αργότερα σε άλλες κατηγορίες.

13 ικαιώµατα Προαίρεσης (.Π.) ιεθνής όρος: Options ικαίωµα αγοράς ή πώλησης συγκεκριµένης ποσότητας ενός προϊόντος σε δεδοµένη µελλοντική στιγµή (expiration date) και τιµή (strike price). ιαπραγµατεύονται λιγότερα χρόνια από τα ΣΜΕ. ιακρίνονται σε δύο τύπους: Calls και puts. Calls: δικαίωµα του κατόχου του (long) να αγοράσει το υποκείµενο προϊόν. Puts: δικαίωµα του κατόχου του (long) να πουλήσει το υποκείµενο προϊόν. Ο αγοραστής (long) ενός call ή put έχει το.π., ενώ ο πωλητής (short) ενός call ή put έχει υποχρέωση και όχι δικαίωµα. Η διαπραγµάτευση γίνεται επί ενός τύπου.π., είτε call είτε put. Συνεπώς όταν η µία πλευρά έχει θέση long σε call η άλλη έχει short σε call και αντίστοιχα long put µε short put. Υπάρχει αρχικό κόστος επένδυσης. Ευρωπαϊκά και Αµερικάνικα ικαιώµατα. Μεγαλύτερο χρηµατιστήριο στον κόσµο το CBOE στο Σικάγο των ΗΠΑ. Από δεκαετία 1980 έχουµε και over the counter options.

14 Βασικές κατηγορίες συµµετεχόντων Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες συµµετεχόντων στις αγορές παραγώγων (ΣΜΕ και ικαιώµατα). Αντισταθµιστές, κερδοσκόποι, arbitrageurs Αντισταθµιστές: θέλουν να διασφαλίσουν (να σιγουρέψουν) την τιµή που θα πουλήσουν ή θα αγοράσουν το προϊόν τους στο µέλλον. Κερδοσκόποι: λαµβάνουν ανοικτή θέση βάσει πρόβλεψης που κάνουν για την µελλοντική πορεία των τιµών. Arbitrageurs: ιακρίνουν ατέλειες στην αγορά και δηµιουργούν κέρδη χωρίς κίνδυνο.

15 Αντιστάθµιση συναλλαγµατικού κινδύνου µε αγορά ΣΜΕ Αν µία επιχείρηση από ΗΠΑ εισάγει προϊόντα από Η.Β. τα οποία θα πρέπει να εξοφλήσει σε λίρες Αγγλίας (π.χ. 1εκ.) σε 3 µήνες, τότε αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο αφού δεν γνωρίζει σε δολάρια ΗΠΑ πόσο θα τις κοστίσει συνολικά το προϊόν που εισαγάγει (σηµειώνεται ότι το κάθε συµβόλαιο ΣΜΕ αποτελείται από ). Μπορεί να πάει στην αγορά ΣΜΕ και να κλείσει συµφωνία αγοράς 1εκ. σε 3 µήνες µε βάση την ισοτιµία $/ τριµήνου. Με αυτόν τον τρόπο αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο αλλά δεν σηµαίνει ότι τελικά θα έχει κέρδος. Αν η τρέχουσα ισοτιµία µετά από 3 µήνες είναι ανατιµηµένη για το $ τότε θα έχει χάσει ενώ αν η ισοτιµία του $ είναι υποτιµηµένη θα έχει κερδίσει αφού θα χρειαζόταν περισσότερα $ για να αγοράσει το 1εκ.

16 Αντιστάθµιση συναλλαγµατικού κινδύνου µε πώληση ΣΜΕ Αν µία επιχείρηση από ΗΠΑ εξάγει προϊόντα στο Η.Β. για τα οποία θα εισπράξει λίρες Αγγλίας (π.χ. 3εκ.) σε 1 µήνα, τότε αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό κίνδυνο αφού δεν γνωρίζει σε δολάρια ΗΠΑ πόσα θα εισπράξει για το προϊόν που εξάγει (σηµειώνεται ότι το κάθε συµβόλαιο ΣΜΕ αποτελείται από ). Μπορεί να πάει στην αγορά ΣΜΕ και να κλείσει συµφωνία πώλησης 3εκ. σε 1 µήνα µε βάση την ισοτιµία $/ µηνός. Με αυτόν τον τρόπο αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο αλλά δεν σηµαίνει ότι τελικά θα έχει κέρδος. Αν η τρέχουσα ισοτιµία µετά από 1 µήνα είναι ανατιµηµένη για τη θα έχει χάσει αφού µε τη συµφωνία που έχει στα ΣΜΕ θα εισπράξει λιγότερα $, ενώ αν η ισοτιµία της είναι υποτιµηµένη θα έχει κερδίσει αφού θα εισπράξει περισσότερα $ από την πώληση του 1εκ.

17 ΣΜΕ µε βάση το δεκαετές οµόλογο Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) έχει δηµιουργήσει ΣΜΕ µε βάση την πορεία του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου. Το ΣΜΕ επί του δεκαετούς οµολόγου βασίζεται στις ελληνικές τράπεζες που µετέχουν στους δείκτες FTSE/XA20 και Mid40 καθώς και στις κυπριακές τράπεζες που συµµετέχουν στον δείκτη του κυπριακού χρηµατιστηρίου FTSE/CYSE20.

18 Τα ΣΜΕ στην Ελλάδα Εισήχθησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 27 Αυγούστου 1999 µε υποκείµενο εργαλείο (underlying instrument) τον FTSE20. Σήµερα το ΧΑ διαθέτει σύγχρονη ηλεκτρονική πλατφόρµα που επιτρέπει την εισαγωγή νέων παράγωγων προϊόντων για διαπραγµάτευση. Σκέψεις υπάρχουν για την εισαγωγή διαπραγµατεύσιµων αµοιβαίων κεφαλαίων (ETF s) σε ξένους χρηµατιστηριακούς δείκτες, όπως στον γερµανικό Xetra Dax, τον αµερικάνικο Dow Jones καθώς και σε κινέζικους δείκτες. Επίσης, ETF s σε παράγωγα χρυσού αλλά και διαπραγµάτευση οµολόγων ελληνικών επιχειρήσεων του FTSE20 που πρωτογενώς διαπραγµατεύονται σε αγορές του εξωτερικού. ιαδικασία: Οι δύο αντισυµβαλλόµενοι συµφωνούν, µέσω των µεσιτών τους (brokers) στην αγορά παραγώγων, για την αγοραπωλησία του δείκτη. Το ένα µέρος συµφωνεί σήµερα να αγοράσει ΣΜΕ στο δείκτη σε µία µελλοντική ηµεροµηνία (διακανονισµού settlement date) και σε µία συγκεκριµένη τιµή (προθεσµιακή τιµή). Το άλλο µέρος συµφωνεί την ίδια στιγµή να πουλήσει το ίδιο ΣΜΕ στην συµφωνηθείσα ηµεροµηνία στην συµφωνηθείσα τιµή. Εφόσον οριστικοποιηθεί η συµφωνία, είναι δεσµευτική, ως προς όλους του όρους της, και για τα δύο µέρη (binding agreement).

19 Αντιστάθµιση κινδύνου κατόχου µετοχών µε.π. Επενδυτής κατέχει σήµερα 500 µετοχές ΟΤΕ µε τρέχουσα χρηµατιστηριακή αξία 52 και σκοπεύει να τις πουλήσει σε 1 µήνα για να εξοφλήσει υποχρεώσεις της επιχείρησής του. Ο φόβος του είναι η τιµή του ΟΤΕ σε 1 µήνα να είναι χαµηλότερη. Συµφωνεί σήµερα να πουλήσει (put) σε 1 µήνα τις 500 µετοχές για 50 (strike price) Η άλλη πλευρά για να δεχτεί να έχει υποχρέωση να αγοράσει σε 1 µήνα για 100 τον ΟΤΕ ακόµη και αν αυτός είναι φθηνότερος στο χρηµατιστήριο, απαιτεί σήµερα να εισπράξει 5. Η συµφωνία κλείνεται και ο επενδυτής που κατέχει τις µετοχές ΟΤΕ αποκτά το δικαίωµα να πουλήσει για 50 τον ΟΤΕ, καταβάλλοντας σήµερα 5 στο αντισυµβαλλόµενο µέρος. Σηµειώνεται ότι 1 συµβόλαιο.π. αποτελείται από 100 µετοχές.

20 Αντιστάθµιση κινδύνου µε.π. για µελλοντική αγορά µετοχών Επενδυτής επιθυµεί να αγοράσει 500 µετοχές ΟΤΕ σε 1 µήνα. Ο φόβος του είναι η τιµή του ΟΤΕ σε 1 µήνα να είναι υψηλότερη. Συµφωνεί σήµερα να αγοράσει (call) σε 1 µήνα τις 500 µετοχές για 50 (strike price) Η άλλη πλευρά για να δεχτεί να έχει υποχρέωση να πουλήσει σε 1 µήνα για 50 τον ΟΤΕ ακόµη και αν αυτός είναι ακριβότερος στο χρηµατιστήριο, απαιτεί σήµερα να εισπράξει 10. Η συµφωνία κλείνεται και ο επενδυτής που επιθυµεί να αγοράσει τις µετοχές ΟΤΕ αποκτά το δικαίωµα να αγοράσει για 50 τον ΟΤΕ, καταβάλλοντας σήµερα 10 στο αντισυµβαλλόµενο µέρος. Σηµειώνεται ότι 1 συµβόλαιο.π. αποτελείται από 100 µετοχές.

21 ιαγραµµατική απεικόνιση θέσεων long και short call

22 ιαγραµµατική απεικόνιση θέσεων long και short put

23 Πωλήσεις χωρίς κάλυψη (short selling) Short selling: πώληση τίτλων που δεν έχει στην κατοχή του ο πωλητής. Επικοινωνεί µε τον broker του ο οποίος του δανείζει µετοχές τις οποίες πωλεί µε το συνήθη τρόπο στο χρηµατιστήριο. Επενδυτής: µπορεί να διατηρεί τη θέση short (να πουλάει χωρίς κάλυψη) όσο ο broker του βρίσκει τις µετοχές. Σε κάποια στιγµή ο broker θα πρέπει να επιστρέψει τις µετοχές στον αρχικό ιδιοκτήτη των µετοχών και θα ζητήσει από τον short seller να τις αγοράσει στο χρηµατιστήριο για να τις επιστρέψει στον ιδιοκτήτη τους. Από τη διαφορά της αγοράς µε εκείνη που τις είχε πωλήσει θα προκύψει το κέρδος ή ζηµιά από το short selling. Ο short seller πρέπει να πληρώνει στον broker όποιο εισόδηµα έχει εισπραχθεί από τις µετοχές αυτές (π.χ. µερίσµατα) για να τα αποδώσει στον κάτοχο των µετοχών.

24 Short Hedge µε χρήση ΣΜΕ (1/3) Αφορά περιπτώσεις όπου ο επενδυτής παίρνει ταυτόχρονα δύο θέσεις short σε ΣΜΕ. Είναι χρήσιµο όταν ο αντισταθµιστής κατέχει ήδη ένα περιουσιακό στοιχείο (asset) το οποίο αναµένει να το πουλήσει στο µέλλον. Για παράδειγµα ένας αγρότης που σπέρνει σήµερα το σιτάρι και γνωρίζει ότι σε 2 µήνες θα πουλήσει ψωµί στην αγορά. Το short hedge είναι χρήσιµο και για κάποιον που δεν κατέχει το στοιχείο αλλά πρόκειται να το αποκτήσει σε κάποια στιγµή στο µέλλον.

25 Short Hedge µε χρήση ΣΜΕ (2/3) Γενικό παράδειγµα: Εξαγωγέας από τις ΗΠΑ γνωρίζει ότι θα εισπράξει λίρες Αγγλίας σε 3 µήνες. Ο εξαγωγέας γνωρίζει ότι το κέρδος του θα αυξάνεται αν η λίρα ανεβαίνει και ότι θα µειώνεται όταν η λίρα πέφτει σε σχέση µε το δολάριο. Με τη συµφωνία σε short hedge θα επιτύχει το αντίστροφο.

26 Short Hedge µε χρήση ΣΜΕ (3/3) Παράδειγµα: σήµερα 15 Μαΐου, η επιχείρηση Χ έχει συµφωνήσει να πουλήσει 1 εκατ. Βαρέλια πετρέλαιο σε 3 µήνες. Η τιµή πώλησης θα είναι η τιµή που θα ισχύει στις 15 Αυγούστου στην αγορά πετρελαίου. Συνεπώς η Χ θα κερδίζει $ για κάθε άνοδο κατά 1cent στην τιµή του πετρελαίου και θα χάνει το ίδιο ποσό για µείωση κατά 1cent στην τιµή του πετρελαίου. Αν η τιµή του πετρελαίου στην αγορά στις 15 Μαΐου είναι $19 και την ίδια ηµεροµηνία τα ΣΜΕ πετρελαίου (1.000 βαρέλια ανά ΣΜΕ) Αυγούστου είναι $18,75/βαρέλι θα πάρει θέση short σε ΣΜΕ και θα έχει επιτύχει: Κλείσιµο της τιµής που θα πουλήσει το πετρέλαιο γύρω στα $18,75 αφού, αν η τιµή του πετρελαίου στην αγορά στις 15 Αυγούστου είναι $17,50/βαρέλι η Χ θα εισπράξει $17,5 εκατ. από την πώληση στην αγορά αλλά θα πουλάει και βάσει της συµφωνίας των ΣΜΕ µε $18,75/βαρέλι εισπράττοντας $18,75. Συνολικά θα έχει κέρδος $17,5 + $1,25 (διαφορά τιµής ΣΜΕ από τρέχουσα τιµή) ανά βαρέλι. ηλαδή συνολικά θα εισπράξει $18,75 εκατ.

27 Συµφωνίες Ανταλλαγών (Swaps) (1/4) Αποτελούν ιδιωτικές συµφωνίες (OTC) µεταξύ 2 εταιρειών για να ανταλλάξουν τις χρηµατοροές τους στο µέλλον, βάσει µίας συµφωνίας που λαµβάνει χώρα σήµερα. Τα πρώτα swaps εµφανίστηκαν το 1981 και έκτοτε παρουσιάζουν µεγάλη ανάπτυξη. Τα κυριότερα swaps είναι αυτά που αφορούν ανταλλαγές επί επιτοκίων και ανταλλαγές επί συναλλάγµατος (νοµισµάτων).

28 Συµφωνίες Ανταλλαγών (Swaps) (2/4) Ανταλλαγές επιτοκίων: Η κυριότερη περίπτωση είναι τα plain vanilla όπου ο Α συµφωνεί να πληρώνει τις χρηµατοροές του Β που θα προσδιορίζονται επί ενός σταθερού επιτοκίου που προσυµφωνείται σήµερα την ίδια ώρα που ο Β συµφωνεί να καταβάλλει τις χρηµατοροές του Α οι οποίες αντιστοιχούν σε κυµαινόµενο επιτόκιο στο ίδιο ονοµαστικό κεφάλαιο και για την ίδια περίοδο. Το νόµισµα είναι επίσης κοινό για το δύο µέρη. Η διάρκεια των swaps συνήθως είναι από 1 έως 15 έτη.

29 Συµφωνίες Ανταλλαγών (Swaps) (3/4) Παράδειγµα: Έστω µία 3ετής συµφωνία ανταλλαγής µε έναρξη 30 Ιουνίου 2007 όπου η εταιρεία Β συµφωνεί να καταβάλλει στην Α ένα επιτόκιο 4,50% σταθερό το χρόνο και η Α συµφωνεί να καταβάλλει στη Β το επιτόκιο Euribor+1%. Η συµφωνία γίνεται επί ενός ονοµαστικού ποσού 100 εκατ. Η καταβολή του Α προς το Β υπολογίζεται επί του Euribor που ισχύει την προηγούµενη περίοδο της καταβολής (έτος, 6µηνο, κλπ) ώστε να µπορεί να προγραµµατίζεται για την υποχρέωσή του. Οι συµφωνία προβλέπει 6µηνιαία ανταλλαγή.

30 Συµφωνίες Ανταλλαγών (Swaps) (4/4) Ηµεροµ. Euribor (%) A σε Β (%) Βσε Α (%) Καθαρή ροή προς Α (%) Καθαρή ροή προς Β (%) Καταβληθέν ποσό από Α Καταβληθέν ποσό από Β 30/6/07 2,50 31/12/07 2,70 1,75 (2,5/2+0,5) ή (0,025/2+0,005) 2,25 (4,50/2) ή (0,045/2) 0,50-0, (0,50%*100εκ) 30/6/08 3,80 1,85 2,25 0,40-0, /12/08 4,10 2,40 2,25-0,15 0, /6/09 4,60 2,55 2,25-0,30 0, /12/09 5,10 2,80 2,25-0,55 0, /6/10 5,40 3,05 2,25-0,80 0,

31 Στρατηγικές µε περιθώρια (spread strategies) Οι πιο δηµοφιλείς στρατηγικές µε περιθώρια είναι οι στρατηγικές των Ταύρων (Bull) και των Αρκούδων (Bear). Bull strategies: όταν ο επενδυτής προβλέπει άνοδο των τιµών (αισιόδοξος) Bear strategies: όταν ο επενδυτής προβλέπει πτώση των τιµών (απαισιόδοξος) Οι στρατηγικές των περιθωρίων κατασκευάζονται µε την χρήση δύο ή περισσοτέρων δικαιωµάτων προαίρεσης του ιδίου τύπου και ίδιας χρονικής λήξης. Συνεπώς διακρίνονται σε στρατηγικές µε δικαιώµατα αγοράς (calls) και σε στρατηγικές µε δικαιώµατα πώλησης (puts).

32 1η περίπτωση: Bull spread strategy µε την χρήση call options Στην περίπτωση αυτή ο επενδυτής παίρνει θέση αγοράς (long) σε ένα call και παράλληλα µία θέση πώλησης (short) σε ένα άλλο call. Σκεπτικό: προβλέπει άνοδο τιµών και από την θέση long θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει φθηνότερα στην λήξη του call option. Θεωρητικά τα κέρδη που µπορεί να αποκοµίσει είναι απεριόριστα. Καθώς οι προβλέψεις ενέχουν κίνδυνο να µην εκπληρωθούν (αβεβαιότητα) είναι διατεθειµένος να θυσιάσει µέρος των κερδών του (σε περίπτωση επαλήθευσης της πρόβλεψης) λαµβάνοντας και µία θέση short (πουλώντας και ο ίδιος σε χαµηλότερη τιµή εάν επαληθευτεί η πρόβλεψή του και το άλλο µέρος επενδυτής, εξασκήσει το δικό του call option). Περιθώρια (spreads): Τα περιθώρια αναφέρονται στη διαφορά των τιµών εξάσκησης (strike ή exercise prices) που έχουν συµφωνηθεί. Στη στρατηγική αυτή, η strike price του call που έχουµε θέση long είναι χαµηλότερη από την αντίστοιχη strike price του call που έχουµε θέση short. Επιτυγχάνουµε έτσι να αγοράζουµε φθηνότερα από τη θέση long από ότι θα αγοράζει ο άλλος επενδυτής από εµάς από τη θέση short µας. Όσο µικρότερη strike price συµφωνείται στα call options τόσο πιο ακριβά είναι για να τα αγοράσεις και συνεπώς έχουν µεγαλύτερο αρχικό κόστος επένδυσης. Άρα για την στρατηγική αυτή απαιτείται αρχικό κόστος.

33 ιαγραµµατική παρουσίαση στρατηγικής Bull µε call options

34 Αποτέλεσµα στρατηγικής Bull µε calls ιάστηµα τιµής µετοχής Αποτέλεσµα από long call Αποτέλεσµα από short call Συνολικό Αποτέλεσµα κέρδος St X2 St X1 X2 - St X2 X1 (X2 X1) - fee X1 < St < X2 St X1 0 St X1 (St X1) - fee St X fee

35 2η περίπτωση: Bull spread strategy µε την χρήση put options Στην περίπτωση αυτή ο επενδυτής παίρνει θέση πώλησης (short) σε ένα put και παράλληλα µία θέση αγοράς (long) σε ένα άλλο put. Σκεπτικό: προβλέπει άνοδο τιµών (πάνω από την strike price που έχει τη θέση short) και συνεπώς κανένα από τα δύο µέρη δεν θα εξασκήσει το δικαίωµά του αφού τότε θα πωλούσε φθηνότερα από ότι θα µπορούσε να πουλήσει στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο ο επενδυτής από τη θέση short θα έχει όφελος το αρχικό fee που εισέπραξε για τη συµφωνία. Καθώς οι προβλέψεις ενέχουν κίνδυνο να µην εκπληρωθούν (αβεβαιότητα) είναι διατεθειµένος να θυσιάσει µέρος των κερδών του λαµβάνοντας και µία θέση long put (αφού δεν θα εξασκήσει το δικαίωµά του, χάνοντας το αρχικό fee). Περιθώρια (spreads): Τα περιθώρια αναφέρονται στη διαφορά των τιµών εξάσκησης (strike ή exercise prices) που έχουν συµφωνηθεί. Στη στρατηγική αυτή, η strike price του put που έχουµε θέση short είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη strike price του put που έχουµε θέση long. Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις και ανέβουν οι τιµές, κανένας από τους επενδυτές δεν αναµένεται να εξασκήσει το δικαίωµά του. Όσο υψηλότερη strike price συµφωνείται στα put options τόσο πιο ακριβά είναι για να τα αγοράσεις και συνεπώς έχουν µεγαλύτερο αρχικό κόστος επένδυσης. Άρα από την στρατηγική αυτή υπάρχει αρχικό όφελος.

36 3η περίπτωση: Bear spread strategy µε την χρήση call options Στην περίπτωση αυτή ο επενδυτής παίρνει θέση αγοράς (long) σε ένα call και παράλληλα µία θέση πώλησης (short) σε ένα άλλο call. Σκεπτικό: προβλέπει πτώση τιµών (κάτω από την strike price του short call) και συνεπώς από την θέση short θα έχει τη δυνατότητα να εισπράξει το αρχικό κόστος (fee) του option αφού δεν θα εξασκηθεί από τον άλλο επενδυτή (δεν θα τον συµφέρει η εξάσκησή του). Συνεπώς, τα κέρδη που αναµένει να αποκοµίσει είναι η τιµή που θα εισπράξει στην έναρξη της στρατηγικής. Όµως επειδή οι προβλέψεις ενέχουν κίνδυνο να µην εκπληρωθούν (αβεβαιότητα) είναι διατεθειµένος να θυσιάσει µέρος των κερδών του (σε περίπτωση επαλήθευσης της πρόβλεψης) λαµβάνοντας και µία θέση long όπου και ο ίδιος θα καταβάλει αρχικό fee (χωρίς τελικά να εξασκήσει ούτε και αυτός το call option). Περιθώρια (spreads): Τα περιθώρια αναφέρονται στη διαφορά των τιµών εξάσκησης (strike ή exercise prices) που έχουν συµφωνηθεί. Στη στρατηγική αυτή, η strike price του call που έχουµε θέση short είναι χαµηλότερη από την αντίστοιχη strike price του call που έχουµε θέση long. Όσο µικρότερη strike price συµφωνείται στα call options τόσο πιο ακριβά είναι για να τα αγοράσεις και συνεπώς έχουν µεγαλύτερο αρχικό κόστος επένδυσης. Άρα για την στρατηγική αυτή υπάρχει αρχικό όφελος.

37 4η περίπτωση: Bear spread strategy µε την χρήση put options Στην περίπτωση αυτή ο επενδυτής παίρνει θέση πώλησης (short) σε ένα put και παράλληλα µία θέση αγοράς (long) σε ένα άλλο put. Σκεπτικό: προβλέπει πτώση τιµών και συνεπώς θα εξασκήσει το δικαίωµά του πουλώντας ακριβότερα από την αγορά. Καθώς οι προβλέψεις ενέχουν κίνδυνο να µην εκπληρωθούν (αβεβαιότητα) είναι διατεθειµένος να θυσιάσει µέρος των κερδών του λαµβάνοντας και µία θέση short put (θυσιάζοντας ένα µέρος των κερδών που θα έχει αν επαληθευτούν οι προβλέψεις του. Σε ανταµοιβή για τη θυσία αυτή, εισπράττει το αρχικό fee). Περιθώρια (spreads): Τα περιθώρια αναφέρονται στη διαφορά των τιµών εξάσκησης (strike ή exercise prices) που έχουν συµφωνηθεί. Στη στρατηγική αυτή, η strike price του put που έχουµε θέση long είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη strike price του put που έχουµε θέση short. Αν επαληθευτούν οι προβλέψεις και πέσουν οι τιµές, και οι δύο επενδυτές θα εξασκήσουν το δικαίωµά τους. Όσο υψηλότερη strike price συµφωνείται στα put options τόσο πιο ακριβά είναι για να τα αγοράσεις και συνεπώς έχουν µεγαλύτερο αρχικό κόστος επένδυσης. Άρα από την στρατηγική αυτή υπάρχει αρχικό κόστος.

38 ιαγραµµατική παρουσίαση στρατηγικής Bear µε put options

39 Αποτέλεσµα στρατηγικής Bear µε puts ιάστηµα τιµής µετοχής Αποτέλεσµα από long call Αποτέλεσµα από short call Συνολικό Αποτέλεσµα κέρδος St X fee X1 < St < X2 St X2 0 St X2 (St X2) - fee St X1 St X2 -(St X1) ή (Χ1 St) X1 X2 (X1 X2) - fee

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 5

Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις Κεφάλαιο 9 Στρατηγικές τοποθέτησης σε δικαιώματα προαίρεσης Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τις βασικότερες στρατηγικές που μπορούν να σχηματιστούν με χρήση δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές µε δικαιώµατα προαίρεσης Αχιλλέας Ζαπράνης e-mail:achilles@macedonia.uom.gr

Στρατηγικές µε δικαιώµατα προαίρεσης Αχιλλέας Ζαπράνης e-mail:achilles@macedonia.uom.gr Στρατηγικές µε δικαιώµατα προαίρεσης Αχιλλέας Ζαπράνης e-mail:achilles@macedonia.uom.gr Αχιλλέας Ζαπράνης 1 Ταξινόµηση βασικών στρατηγικών ανάλογα µε το είδος των θέσεων! Θέση στο δικαίωµα & το! Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Αντικειμενικοί στόχοι Διαχείρισης Κινδύνου: Βελτίωση χρηματοοικονομικής απόδοσης Αποφυγή ανεπιθύμητων απωλειών Ταξινόμηση Κινδύνων:

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Εισαγωγικό Πλαίσιο Θεόδωρος Συριόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Η έννοια της διαχείρισης κινδύνου (risk management), όπως αναφέρεται στη σύγχρονη χρηματοοικονομική,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι

A. Γενικά. B. Βασικοί / Συστηµικοί κίνδυνοι A. Γενικά Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την WS Financial & Investment Services Ltd (WSFIS) καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και χρηµατοοικονοµικών µέσων. Κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορεί να µην

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013 Γραπτή Εργασία 3 - Παράγωγα-Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν Α. Ε. Αγορά Παραγώγων Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών Συνοπτική Παρουσίαση ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών, Τµήµα Marketing εκέµβριος 2002 - Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps:

Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: Τέσσερα βασικά είδη swaps: SWAPS Τα Swaps είναι παράγωγα προϊόντα. Χρησιµεύουν για: ιαχείριση κινδύνων (µετασχηµατισµό απαιτήσεων και υποχρεώσεων) Αrbitrage Είσοδο σε νέες αγορές Τέσσερα βασικά είδη swaps: Επιτοκίων (interest rates

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Εισαγωγικά στοιχεία Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τη Διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος άρχισε να παρουσιάζεται η ανάγκη εύρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μια καινούργια επιστήμη ή ένας παλιός τρόπος για νέα προϊόντα & υπηρεσίες

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μια καινούργια επιστήμη ή ένας παλιός τρόπος για νέα προϊόντα & υπηρεσίες Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μια καινούργια επιστήμη ή ένας παλιός τρόπος για νέα προϊόντα & υπηρεσίες Επιβλέπων: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 829 20/06/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 3: To περιβάλλον του μάρκετινγκ χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης. Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2. Ελίνα Μαγκώνη Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη περίπτωσης: Δικαιώματα εκπομπών CO 2 Ελίνα Μαγκώνη Πειραιάς 2012 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα με έμφαση στα Δικαιώματα Προαίρεσης Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 3 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 3 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τρίτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Λύση: Α) Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης δημιουργούμε τον ακόλουθο πίνακα στο Excel. Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων

Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ομολογίες, Διάρκεια, Προθεσμιακά Επιτόκια, Ανταλλαγές Επιτοκίων 1 Η ομολογία είναι ένα εμπορικό έγγραφο, με το οποίο η εκδότρια εταιρεία αναγνωρίζει (ομολογεί) ότι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνείς Αγορές Εµπορευµάτων

ιεθνείς Αγορές Εµπορευµάτων ιεθνείς Αγορές Εµπορευµάτων 26 Φεβρουαρίου 2008 Το τέλος των «φθηνών τροφίµων» και της «φθηνής ενέργειας και πρώτων υλών» φαίνεται να αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές εµπορευµάτων κατά τα τελευταία 3-4

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων

ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων ιαχείριση Επιχειρηµατικών Κινδύνων Στρατηγικές διαχείρισης του κίνδυνου από την διακύµανση των τιµών της αγοράς πετρελαίου Φιλήµων Λ. Αντωνόπουλος Τµήµα ιαχείρισης ιαθεσίµων Energy & Commodities Marfin

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία του ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μία ακριβή εικόνα του χρηματοδοτικού κινδύνου που επάγεται το συγκεκριμένο σύστημα

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μία ακριβή εικόνα του χρηματοδοτικού κινδύνου που επάγεται το συγκεκριμένο σύστημα L Ladder strategy O όρος αναφέρεται στην στρατηγική διαχείρισης χαρτοφυλακίου ομολόγων, κατά την οποία το χαρτοφυλάκιο δημιουργείται με τρόπο ώστε να περιέχει επενδεδυμένα καφάλαια περίπου ίσης αξίας για

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια

1. Ξένα Χρηματιστήρια Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 804 21/12/2010 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Σταθεροποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής

Ημερήσια Μεταβολή Παρασκευής 1 Στόχος του Tradeview είναι να σας ενημερώσει για την πορεία των αγορών και διαφόρων asset classes σε διεθνές επίπεδο ενώ ταυτόχρονα να εκφράσει κάποιες απόψεις και trading ιδέες για τις αγορές κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη

www.techandmath.gr 4 η Εργασία ΔEO31 www.techandmath.gr Άσκηση 1 η Tech and Math - Εκπαιδευτική πύλη Άσκηση 1 η 4 η Εργασία ΔEO31 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν την τέταρτη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Α. Ξέρουμε ότι ισχύει ο τύπος: c+ 1 H M( er+ rr) 100 500(0, 05 0,10) M = H c= = c= 0, 0625

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Π.Μ.Σ. ΛΟΓ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ MAF 29/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΖΑΠΡΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) Διπλωματική Εργασία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΑΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal

1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones 12 months Wall Street Journal Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Κλεισόβης 8, Αθήναι, Tηλ. 210-3899400, Fax. 210-3216574 Τεύχος 825 24/05/2011 ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Ξένα Χρηματιστήρια Dow Jones

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη Ναυτιλία ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Προοπτικές ανάπτυξής τους στο σύγχρονο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου

Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Τα Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFD) ενδέχεται να θέσουν το κεφάλαιό σας σε κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθούν με κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1

Στρατηγικές Αγορών. Applied Mathematics 1 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ο διαθέσιμος χρόνος είναι πολύτιμος πόρος κατά την διαδικασία εφοδιασμού Όσο περισσότερος χρόνος είναι διαθέσιμος, τόσο καλύτερη είναι και η διαδικασία σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα