ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου Χαλκίδα Πληροφ.: Γ. Κοραής ΤΗΛ.: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου Χαλκίδα Πληροφ.: Γ. Κοραής ΤΗΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ: 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η έκθεση αυτή αφορά την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ» για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου. Άρθρο 1 ο; Αντικείμενο Προμήθειας Προμήθεια καυσίμων- λιπαντικών & πρόσθετων για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: ,35 με Φ.Π.Α 23%. Κριτήριο κατακύρωσης:το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Χαλκίδας για την προμήθεια καυσίμων. Για την προμήθεια ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της προμήθειας. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μια ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα

3 με τις διατάξεις : α) Της Υ. Α /93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε Κ Π Ο Τ Α). β) Το νόμου 2286/95 "περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων" (Φ.Ε.Κ. 19 Α) γ) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». δ) Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ε) Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007(ΦΕΚ Α 64/ ) προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005 Άρθρο 3 ο : Τεύχη μελέτης 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 3. Γενικής συγγραφή υποχρεώσεων 4. Ενδεικτική προμέτρηση 5. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 6. Τιμολόγιο Προσφοράς Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου και έχουν προβλεφθεί πιστώσεις με Κ.Α: , , , , , , , , , , , στον προϋπολογισμό του 2012 και θα υπάρξει σχετική δέσμευση στον προϋπολογισμό έτους 2013 με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων». Χαλκίδα: Νοέμβριος 2012 Ο προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Μ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Κοραής Ιωάννης ΔΕ5/Β. Μπάνος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Ά

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου Χαλκίδα Πληροφ.: Γ. Κοραής ΤΗΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ: 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες Διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις : α) Της Υ. Α /93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε Κ Π Ο Τ Α). β) Το νόμου 2286/95 "περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων" (Φ.Ε.Κ. 19 Α)

5 γ) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». δ) Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ε) Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007(ΦΕΚ Α 64/ ) προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005 Άρθρο 3 ο - Τεχνικές προδιαγραφές 1. Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Χαλκιδέων πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης : α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Tονίζεται ότι ο Δήμος Χαλκιδέων διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. 2. Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ. Χ του Κράτους δηλ. της υπ αριθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), να προέρχονται από πρωτογενή υλικά, να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους και να συμφωνούν με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα της μελέτης. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία.

6 Οι συσκευασίες των λιπαντικών θα αναφέρουν ευκρινώς τα λίτρα και το καθαρό βάρος του περιεχομένου. Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας. Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των ειδών της προμήθειας να προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία λιπαντικών κινητήρων, με τις πιο διαφορετικές προδιαγραφές. 1. τη συνιστώμενη ρευστότητα κατά SAE 2. το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας, όπως αυτό καθορίζεται από: α)τις συνιστώμενες διεθνείς γενικές προδιαγραφές (ACEA, API κτλ) β)τις απαιτούμενες εγκρίσεις βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή Σύντομη περιγραφή των πιο σημαντικών προδιαγραφών των λιπαντικών κινητήρων. = ΒΑΣΙΚΟ ΛΑΔΙ + ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ MC ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΜΕΝΑ PLANTO ΒΙΟΔΙΑΣΠΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ Πρόσθετα υψηλών πιέσεων (ΕΡ) Απορρυπαντικά Διασκορπιστές Αντιδιαβρωτικά Αντιοξειδωτικά Αντιαφριστικά Βελτιωτές Δείκτου Ιξώδους

7 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΒΑΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ SAE (Society of Automotive Engineers) Η ρευστότητα ενός λιπαντικού κινητήρων περιγράφεται με την ταξινόμηση κατά SAE. Έτσι ο πρώτος αριθμός ενός λιπαντικού κινητήρων με SAE 0W-30 για παράδειγμα, περιγράφει το πόσο λεπτόρρευστο είναι το λιπαντικό σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο ευκολότερα μπορεί αυτό το λιπαντικό να ρέει με κρύο καιρό και κατ επέκταση, τόσο γρηγορότερα θα φθάσει σε όλα τα σημεία λίπανση της μηχανής κατά την εκκίνησης. Ο δεύτερος αριθμός δίνει μια ένδειξη για τη ρευστότητα σε υψηλές θερμοκρασίες. Α. Ομάδα ρευστότητας που ορίζετε με βάση χαμηλές (αρνητικές) θερμοκρασίες, xαρακτηριστικό W = winter: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W Β. Ομάδα ρευστότητας που ορίζετε για υψηλές θερμοκρασίες (στους 100 C): 20, 30, 40, 50 ΜΟΝΟΤΥΠΑ: 10W, 20 (20W20), 30, 40, 50 ΠΟΛΥΤΥΠΑ: 0W40, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 15W50, 20W50 κλπ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ API (American Petroleum Institute) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Προδιαγραφές ΑΡΙ Οι προδιαγραφές ΑΡΙ μας πληροφορούν για τις αμερικάνικες απαιτήσεις και κριτήρια ποιότητας, που πληροί ένα λιπαντικό κινητήρων. Οι ισχύουσες προδιαγραφές ΑΡΙ μετά και την τελευταία έκδοση του 11/2006 είναι : Βενζινοκινητήρες : SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM Πετρελαιοκινητήρες : CF, CF2, CF-4, CG-4, CH-4,CI-4,CJ-4 Οι ανώτερες τρέχουσες προδιαγραφές ΑΡΙ είναι : SM (2004) για βενζινοκινητήρες CJ-4 (2006) για πετρελαιοκινητήρες επαγγελματικών οχημάτων Οι κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων δεν κατατάσσονται από τις προδιαγραφές ΑΡΙ.

8 ACEA (Association des Constructeurs Europens de l Automodile) Προδιαγραφές ACEA Οι προδιαγραφές ACEA (που από το 1996 αντικατέστησαν τις προδιαγραφές CCMC) χρησιμοποιούν ένα κωδικό που αποτελείται από γράμματα και αριθμούς. Τα γράμματα προσδιορίζουν το είδος του κινητήρα, ενώ οι αριθμοί την εφαρμογή και το επίπεδο ποιότητας του λιπαντικού. Σύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση (που ισχύει από την 28/3/2007) οι ευρωπαικές προδιαγραφές ACEA 2007 περιλαμβάνουν 3 κατηγορίες λιπαντικών κινητήρων, που η καθεμία έχει 4 διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων : A / B για κινητήρες βενζίνης (Α) και ελαφριάς χρήσης πετρελαιοκινητήρες (Β) σε επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά (van και transpoter). Οι δύο αυτές κατηγορίες συνδυάστηκαν σε μια, ήδη από το Επίπεδα ποιότητας:α1/β1, Α3/Β3, Α3/Β4, Α5/Β5. C για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου σε επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα με συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων. Επίπεδα ποιότητας:c1, C2, C3, C4. Ε για πετρελαιοκινητήρες βαριάς χρήσης σε επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία, χωματουργικά και αγροτικά μηχανήματα). Επίπεδα ποιότητας: Ε2, Ε4, Ε6, Ε7. Λιπαντικά Επιβατικών Βενζίνης & Πετρελαίου Α1/Β1 Λεπτόρρευστα λιπαντικά οικονομίας καυσαερίων (>2,5%) για κινητήρες βενζίνης και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και βαν, με ιδιαίτερα χαμηλό ιξώδες Υψηλής Θερμοκρασίας-Υψηλής Διάτμησης (HTHS) 2,6-3,5 mpa.s. Προτιμώμενες κατηγορίες ιξώδους SAE είναι XW-30 και XW-20. Α2/Β2 Οι δύο αυτές προδιαγραφές δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στην κατάταξη ACEA. Επιτρέπεται η χρήση μόνο σε παλιά αυτοκίνητα. Α3/Β3 Λιπαντικά για υψηλής απόδοσης βενζινοκινητήρες και κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και βαν, με μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού, για χρήση λεπτόρρευστων λιπαντικών σε όλες τις εποχές και σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας. Α3/Β4 Όπως η Α3/Β3, αλλά επίσης κατάλληλη και για πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού (TDI).

9 A5/B5 Λιπαντικά οικονομίας καυσαερίων για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής σε υψηλής απόδοσης βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και βαν σχεδιασμένους για χρήση λεπτόρρευστων λιπαντικών με ιξώδες HTHS 2,9-3,5 mpa.s. Σ ένα δοκιμαστικό κινητήρα θα πρέπει να αποδειχθεί μια μείωση της κατανάλωσης καυσίμου >2,5% σε σύγκριση με ένα λάδι αναφοράς 15W-40. Λιπαντικά Επιβατικών Συμβατά με Καταλύτες C1Λεπτόρρευστα λιπαντικά με πολύ χαμηλό HTHS>2,9mPa.s., με τα χαμηλότερα SAPS (θειική τέφρα<0,5%, φώσφορο, θείο) και οικονομία καυσίμων (>2,5%). Για υψηλής απόδοσης επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης με φίλτρα σωματιδίων (DPF) και τριοδικό καταλύτη (TWC). C2Λεπτόρρευστα λιπαντικά με πολύ χαμηλό HTHS>2.9mPa.s. και οικονομία καυσίμων (>2,5%). Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης σε επιβατικά αυτοκίνητα και βαν με φίλτρα σωματιδίων και τριοδικό καταλύτη. C3Λιπαντικά με HTHS>3.5mPa.s., για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης σε επιβατικά αυτοκίνητα και βαν με DPF και TWC. Αυξάνουν τη ζωή των φίλτρων σωματιδίων και του τριοδικού καταλύτη. C4Λιπαντικά με πολύ χαμηλά SAPS(θειική τέφρα <0,5%, φώσφορο, θείο) και με HTHS>3.5mPa.s. Για υψηλής απόδοσης επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης με φίτρα σωματιδίων (DPF και τριοδικό καταλύτη (TWC). Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων Φορτηγών κλπ. Ε1 Παλιά, χαμηλή προδιαγραφή. Δεν ισχύει πια, έχει καταργηθεί. E2 Λιπαντικά γενικής χρήσης για πετρελαιοκινητήρες φορτηγών, λεωφορείων, αγροτικών και χωματουργικών μηχανημάτων, με ή χωρίς τούρμπο, μέσης έως βαριάς χρήσης, με κανονικά διαστήματα αλλαγής. Ε3 Έπαυσε να ισχύει από την 1/11/2006. E4 Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3 και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων σε μερικούς κινητήρες EGR επανακυκλοφορίας καυσαερίων και για κάποιους κινητήρες εφοδιασμένους μα συστήματα SCR μετατροπής των οξειδίων του αζώτου (Nox).

10 E5 Έπαυσε να ισχύει από την 1/11/2006. Ε6 Λιπαντικά για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3, και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλα για όλους τους κινητήρες EGR με ή χωρίς μοριακά φίλτρα και για κινητήρες με συστήματα SCR μετατροπής των Nox. Η προδιαγραφή Ε6 συστήνεται ειδικά για κινητήρες με φίλτρα σωματιδίων και είναι σχεδιασμένη για χρήση σε συνδυασμό με καύσιμα χωρίς θειάφι (max. 50 ppm). E7 Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3 και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων, για τους περισσότερους κινητήρες EGR και όλους τους κινητήρες με συστήματα SCR μετατροπής των Nox. MERCEDES-BENZ Προδιαγραφή Πεδίο Εφαρμογής MB Πολύτυπα λιπαντικά για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου επαγγελματικών οχημάτων. ΜΒ Υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων (SHPD) για υπερτροφοδοτούμενα φορτηγά. Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικών ως 45,000 km. ΜΒ Όπως η 228,3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επαγγελματικών οχημάτων με φίλτρα σωματιδίων. ΜΒ Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων (UHPD) για υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού για την ελαφρά κατηγορία ως 45,000km και για την βαριά κατηγορία (φορτηγά, λεωφορεία) 100,000km έως και 160,000km με ειδικά φίλτρα. ΜΒ Όπως η ΜΒ228,5 αλλά για πετρελαιοκινητήρες Euro 4 φορτηγών και λεωφορείων με τεχνολογία Bluetec φίλτρων σωματιδίων. ΜΒ Λιπαντικά για επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με κανονικά διαστήματα αλλαγής.

11 ΜΒ Λιπαντικά κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου για επιβατικά αυτοκίνητα με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού (20,000 km). ΜΒ Όπως η 229,3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων με Euro 4 ή Bluetec φίλτρο σωματιδίων. ΜΒ Λιπαντικά κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων με ακόμη μεγαλύτερα διαστήματα αλλαγής (30,000km), οικονομία καυσίμων και λιγότερους ρύπους. ΜΒ Όπως η 229,5 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων με Euro 4 ή Bluetec φιλτρο σωματιδίων. MIL-L (U.S. Military Specifications) Προδιαγραφές Αμερικανικού Στρατού MIL-L2104 E/F MIL-L E ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Βαθμός Ιξώδους: ISO Κατάταξη: Κατά DIN ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: DIN part 2 HLP ενισχυμένα: DIN part 2 HVLP ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ API GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 MIL-L-2105 MIL-L-2105D MIL-L-PRF-2105E Β. Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών ειδικά χαρακτηριστικά λιπαντικών & προσθέτων. Τα υπό προμήθεια αναγραφόμενες προδιαγραφές του πίνακα. λιπαντικά & πρόσθετα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις κατωτέρω

12 [Σημ.: Η αναφορά του πίνακα «ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» έχει ως σκοπό να γίνει κατανοητός ο τύπος και η ποιότητα των ζητούμενων λιπαντικών & προσθέτων]. Πιο αναλυτικά: ΕΓΚΡΙΣΗ Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΟΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ) 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - SAE 15W/40 SAE 15W/40 ACEA A3/B3/E7 API SL/CI-4 MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1 Συσκευασία βαρέλι σε lit MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 100% ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ SAE 5W/30 SAE 5W/30 ACEA A3/B4 MB VW / ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - SAE 20W/50 SAE 20W/50 ACEA Α3/Β3/Ε7 API SL/CI4 MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1 Συσκευασία βαρέλι σε lit MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 10W40 ACEA A3/B4 API SL/CF

13 ΕΓΚΡΙΣΗ Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΟΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ SAE 10W Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 6. 2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 7. 4Τ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ 10W/40 MB Συσκευασία βαρέλι σε lit API TC JACO FC «Χρωματιστό» Συσκευασία δοχείο του 1lit NMMA TC-W3 «Χρωματιστό» Συσκευασία δοχείο των 20lit 10W/40 API SJ JACO MA Συσκευασία δοχείο του 1lit 8. ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W80 SAE 75W80 API GL 4 ZF TE ML02D Συσκευασία βαρέλι σε lit ZF TE ML02D 9. ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90 API GL-5 SAE J 2360 (MIL-L-PRF- 2105E) ZF TE-ML 02B,05B,07A, 12B,16F,17B MB ZF TE-ML 02B,05B,07A, 12B,16F,17B

14 ΕΓΚΡΙΣΗ Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΟΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ) MB MAN 3343 SL MT-1 Scania STO:1 Συσκευασία βαρέλι σε lit 10 SAE 80W90 MB ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & API GL 5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ MIL-L-2105 D ZF TE-ML:05/A,07/A,012A, ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ MB C/D,17B SAE 80W90 ZF TE-ML:05/A,07/A,012A, 16C/D,17B 11 Συσκευασία βαρέλι σε lit SAE 30 CAT TO-4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ CAT TO-4 & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ALLICON C-4 ΚΙΝΗΣΗΣ Συσκευασία βαρέλι σε lit SAE SAE 10W CAT TO-4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ CAT TO-4 & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ALLISON C-4 ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W Συσκευασία βαρέλι σε lit 13 GM DEXRON III MB ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ- ALLISON C-4 ΤΙΜΟΝΙΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ FORD MERCON «Κόκκινο» MB 236.1

15 ΕΓΚΡΙΣΗ Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΟΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ) 14 Συσκευασία βαρέλι σε lit ISO 68. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DIN part 2 HLP ISO 68 DENISON HF-2 VICKERS M-2950-S AFNOR Συσκευασία βαρέλι σε lit ISO 46. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DIN part 2 HLP ISO 46 DENISON HF-2 VICKERS M-2950-S AFNOR Συσκευασία βαρέλι σε lit 16 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ. ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ DOT4 SAE J1703 ISO 4925 FMVSS 116 DOT- 4 Συσκευασία δοχείο των 250ml 17 ADBLUE Συμμόρφωση στους. ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ κινητήρες Euro4- Euro5. πριν από τον καταλύτη SCR DIN 70070, ISO 22241, Κανονισμοί CEFIC Συσκευασία δοχείο των 10 lit 18 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ «Συμπυκνωμένο» MB ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ASTM D 3306 ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ AFNOR NFR

16 ΕΓΚΡΙΣΗ Α/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (ΟΡΟΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ) «Συμπυκνωμένο» BS6580 MB Συσκευασία βαρέλι σε Kg Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σταδιακά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου μας στην αποθήκη του Δήμου Χαλκιδέων που βρίσκεται στο Εργοτάξιο του Δήμου στον Αγ.Στέφανο. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Χαλκίδας ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και µέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη. Ο Δήμος Χαλκιδέων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Γ. Στοιχεία τεχνικής προσφοράς Με την προσφορά των διαγωνιζόμενων να προσκομιστούν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά. 1. Βεβαίωση για κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την ομάδα την οποία συμμετέχει και για το σύνολο των ειδών της. 2. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς ISO 9000 (ή άλλα ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε ζητηθούν από την υπηρεσία θα προσκομιστούν. 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ. αριθμ. 176/1994 Απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), είναι από πρωτογενή υλικά, διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους, οι οποία δύναται να προσκομιστεί οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την Υπηρεσία.

17 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία. 6. α. Ο χρόνος παράδοσης λιπαντικών Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την παραγγελία, β. χρόνος παράδοσης καυσίμων δυο (2) ημέρες μετά από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. 7. α. Ο τόπος παράδοσης λιπαντικών: Αποθήκες Δήμου Χαλκιδέων Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα. β. Τόπος παράδοσης καυσίμων, για την πλήρωση των δεξαμενών πετρελαίου κίνησης στο εργοτάξιο του Δήμου Χαλκιδέων. με ευθύνη και δαπάνες όποτε του ζητηθεί. Η βενζίνη κίνησης να διατίθεται από το πρατήριο του, πάντα με την επίδειξη του δελτίου χορήγησης καυσίμων. 8. Ο χρόνος εγγύησης-διατήρησης των λιπαντικών: Τουλάχιστον ένα (1) έτος. 9. Κατάλογοι με στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών για τα προσφερόμενα είδη δηλ. τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) διάρκεια ζωής κτλ. 10. Εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων ( approval ) για τα λιπαντικά ή πρόσθετα εφ όσον υπάρχουν. Όρος επιθυμητός 11. Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας. 12. Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί το «Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών & πρόσθετων» της μελέτης Σημ.: [Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, να κρίνει τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσας ως ουσιώδεις ή επουσιώδεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ να προχωρήσει στην απόρριψη ή μη της Τεχνικής Προσφοράς].

18 Γ.1 Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών & πρόσθετων Θα συνοδεύει τη Τεχνική προσφορά συμπληρωμένο για όλα τα είδη λιπαντικών και πρόσθετων. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1. SAE 15W/40 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ACEA A3/B3/E7 API SL/CI-4 SAE 15W/40 MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1 Συσκευασία βαρέλι σε lit 2. SAE 5W/30 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ACEA A3/B4 MB % ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ VW / SAE 5W/30 3. SAE 20W/50 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ACEA Α3/Β3/Ε7 API SL/CI4 SAE 20W/50 MB 228.3/229.1 CAT ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1 Συσκευασία βαρέλι σε lit ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ [Μάρκα ονομασία - προδιαγραφές προσφερόμενου Λιπαντικού - Πρόσθετου κ.τ.λ] ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 4. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ SAE 10W40 ACEA A3/B4 API SL/CF MB Συσκευασία βαρέλι σε lit

19 SAE 10W Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 6. 2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ API TC JACO FC «χρωματιστό» Συσκευασία δοχείο του 1lit NMMA TC-W3 «χρωματιστό» Συσκευασία δοχείο των 20lit 7. 4Τ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΩΝ ΜΟΤΟ/ΚΛΕΤΩΝ 10W/40 10W/40 API SJ JACO MA (Συσκευασία δοχείο του 1lit) 8. ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W80 SAE 75W80 API GL 4 ZF TE ML02D Συσκευασία βαρέλι σε lit 9. ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90 API GL-5 SAE J 2360 (MIL-L-PRF- 2105E) ZF TE-ML 02B,05B,07A, 12B,16F,17B MB MAN 3343 SL MT-1 Scania STO:1 Συσκευασία βαρέλι σε lit SAE 80W90 API GL 5 MIL-L-2105 D MB ZF TE-ML:05/A,07/A,012A, 16C/D,17B

20 11. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 30 Συσκευασία βαρέλι σε lit SAE 30 CAT TO-4 ALLICON C-4 Συσκευασία βαρέλι σε lit 12. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W SAE 10W CAT TO-4 ALLISON C-4 Συσκευασία βαρέλι σε lit 13. ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ- ΤΙΜΟΝΙΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ «Κόκκινο» 14. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 46 GM DEXRON III ALLISON C-4 FORD MERCON MB Συσκευασία βαρέλι σε lit ISO 68 DIN part 2 HLP DENISON HF-2 VICKERS M-2950-S AFNOR Συσκευασία βαρέλι σε lit ISO 46 DIN part 2 HLP DENISON HF-2 VICKERS M-2950-S AFNOR Συσκευασία βαρέλι σε lit 16. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ DOT4 SAE J1703 ISO 4925 FMVSS 116 DOT- 4 Συσκευασία δοχείο των 250ml

21 17. ADBLUE ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ πριν από τον καταλύτη SCR 18. ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ «Συμπυκνωμένο» Συμμόρφωση στους κινητήρες Euro4- Euro5. DIN 70070, ISO 22241, Κανονισμοί CEFIC Συσκευασία δοχείο των 10 lit «Συμπυκνωμένο» ASTM D 3306 AFNOR NFR BS6580 MB Συσκευασία βαρέλι σε Kg Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ- 1. Βεβαίωση για κατάθεση τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για το σύνολο των ειδών τα προμήθειας. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 2. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα όρους και τα τεχνικές προδιαγραφές τα διακήρυξης. 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς ISO 9000 (ή άλλα ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε ζητηθούν από την υπηρεσία θα προσκομιστού 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα

22 προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τα απαιτήσεις τα υπ. Αριθμ. 176/1994 Απόφασης Γ.Χ του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουνίου 1994), είναι από πρωτογενή υλικά, διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ.Κ, η οποία δύναται να προσκομιστεί οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την Υπηρεσία 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία. 6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την παραγγελία. 7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αποθήκες Δήμου Χαλκιδέων Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκ 8. Χρόνος εγγύησης διατήρησης [τουλάχιστον ένα (1) έτο 9. Κατάλογοι με στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών για τα προσφερόμενα είδη δηλ. τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) διάρκεια ζωής λιπαντικού κτλ.

23 10. Εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων ( approval ) για τα λιπαντικά ή πρόσθετα εφ όσον υπάρχουν 11. Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας. 12. Πελατολόγιο και κατάλογο όλων των σχετικών προϊόντων που αντιπροσωπεύουν, με συνολική έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου σε περίπτωση που ζητηθεί από το Δήμο κάποιο προϊόν. 13. Διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου με θέματα: (λίπανση κινητήρων, προδιαγραφές λαδιών, πρόσθετα λαδιών, δείκτης ιξώδους, αντιστοιχίες προδιαγραφών, καμένα λάδια, μέτρα ασφαλείας σε όσους έρχονται σε επαφή με τα λιπαντικά ή πρόσθετα κ.τ.λ 14. Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί το «Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών & πρόσθετων» της μελέτης. Χαλκίδα: /. / 2013 Ο προσφέρον Σφραγίδα-Υπογραφή Χαλκίδα: Νοέμβριος 2012

24 Ο προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Μ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Χ Κοραής Ιωάννης ΔΕ5/Β. Μπάνος Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3/Ά ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων & μηχ/των του Δήμου. Άρθρο 2 ο Διατάξεις που ισχύουν. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις : α) Της Υ. Α /93 περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε Κ Π Ο Τ Α). β) Το νόμου 2286/95 "περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων" (Φ.Ε.Κ. 19 Α)

25 γ) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) µε τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». δ) Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ε) Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007(ΦΕΚ Α 64/ ) προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005 Άρθρο 3 ο Συμβατικά τεύχη Κατά σειράς ισχύος είναι: 1. Το συμφωνητικό. 2. Η Διακήρυξη. 3. Η Τεχνική & Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου της Προμήθειας. 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) 6. Η Ενδεικτική Προμέτρηση. 7. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 8. Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.). Άρθρο 4 ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) Άρθρο 5 ο Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα(15) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. Ο συμβατικός χρόνος της προμήθειας αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι της απορροφήσεως όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογίσμου, ανάλογα µε τις

26 ανάγκες της Υπηρεσίας και µέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη. ΑΡΘΡΟ 6 Τιμές τρόπος πληρωμής 1. Η προσφερόμενη έκπτωση των υγρών καυσίμων είναι σταθερή και αμετάβλητη σ όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμιά αναθεώρηση υπόκειται. Η πληρωμή της αξίας των υγρών καυσίμων θα γίνεται, μετά την εκκαθάριση της δαπάνης σύμφωνα με το λογιστικό των ΟΤΑ και τη θεώρηση του 1ου χρηματικού ενταλμάλματος πληρωμής (ΧΕΠ) από τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευβοίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Επειδή η παράδοση των καυσίμων θα είναι τμηματική σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του δήμου, θα εκδίδεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, το είδος, η ποσότητα του καυσίμου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που εφοδιάστηκε το καύσιμο, ή την υπηρεσία στην οποία προορίζεται. Εβδομαδιαία ή μηνιαία, θα εκδίδονται τιμολόγια του προμηθευτή τα οποία θα επισυνάπτουν τα δελτία αποστολής κάθε υπηρεσίας του δήμου ξεχωριστά και στα οποία θα αναγράφονται συγκεντρωτικά τα διαφορετικά παρεχόμενα είδη καυσίμου που προέρχονται από τα δελτία αποστολής, δίπλα θα φαίνεται η μέση διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους και σε διπλανή στήλη το συμφωνηθέν ποσοστό έκπτωσης επί της συγκεκριμένης τιμής πώλησης και είδους. Ο δήμος υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν μετά από την παραλαβή των καυσίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. 2. Οι τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου των λιπαντικών είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγω δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Η πληρωμή θα γίνεται µε εντάλματα που θα εκδίδονται μετά από κάθε παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή. Οι προσφερόμενες τιμές για τα λιπαντικά θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνουν τη συσκευασία τους, τη μεταφορά και την παράδοση τους στις αποθήκες του Δήμου. Άρθρο 7 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αρ. 26 ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ απόφ /93 καθορίζεται σε

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο : Για την προμήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Παράρτημα (Έντυπα Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡ. ΜΕΛ. : 110 / 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 62/2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Θηβαίων 2015» Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ.: Δ. Παρασκάκης Θεσ/κης & Δωδεκανήσου, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73135 Τηλ.: 28213-41778, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 5 34 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 222079604 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ ΚΑ:30.735-4

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνικές προδιαγραφές

1. Τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 35/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 2504 Ημερομηνία: 24-02-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 540.425,03 (μαζί με ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Συντήρηση & Επισκευή Οχημάτων Δήμου Α.Μ : 90/2015 Προϋπ/σμός: 73.600,00 (με ΦΠΑ 23 %) Κ.Α: 02.20.6263.001,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706

Νίκαια : 15/9/2014 Αρ.Πρωτ.: 59706 ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,126,198/ Φαξ: 210-4278127

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΤΟΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤOΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα