ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17"

Transcript

1

2 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) Αναμορφωμένα* Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προμήθειες Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτ/κίου (28) (138) 428 Καθαρά λοιπά έσοδα (έξοδα) (84) (55) 73 Καθαρά λειτουργικά έσοδα Σύνολο λειτουργικών δαπανών (2.541) (2.510) (2.493) Λειτουργικά κέρδη (ζημιές) προ προβλέψεων Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (2.030) (1.365) (1.041) Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων Ελλ.Δημ. εκτός PSI+ (674) - - Λοιπές προβλέψεις και προβλέψεις απομειώσεων (735) (87) (263) Κέρδη (ζημιές) προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας (1.608) Φόροι 63 (197) (289) Καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούντα σε μετόχους μειοψηφίας (19) (35) (41) Μη ταμειακές χρεώσεις (30) (41) (27) Καθαρά κέρδη (ζημιές) προ απομείωσης αξίας ΟΕΔ (1.594) Απομείωση αξίας ομολόγων & δανείων με εγγύηση ΕΔ (PSI+) μετά φόρων (10.750) - - Καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας (12.344) Βασικά μεγέθη ισολογισμού (εκατ. ) Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις)* Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων & χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους & λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων* Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων * Αναμορφωμένα στοιχεία με βάση την ανακεφαλαιοποίηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λόγω της ανταλλαγής των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στο πλαίσιο του προγράμματος PSI+. Τα μεγέθη προ αναμόρφωσης για τις Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις), το Σύνολο ενεργητικού και το Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ήταν 4.636, και (723) εκατ. αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Βασικά μεγέθη και δείκτες Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε ) (12,93) 0,46 1,72 Μέρισμα ανά κοινή μετοχή (σε ) Κόστος: Έσοδα 58% 54% 49% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 3,68% 3,92% 4,12% Βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I)** 7,2% 13,1% 11,3% Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας** 8,3% 13,7% 11,3% Αριθμός προσωπικού (τέλος έτους) ** Αναμορφωμένοι δείκτες με βάση την ανακεφαλαιοποίηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Προ αναμόρφωσης, ο Βασικός (Tier I) και ο Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ήταν (3,7)% και(2,6)% αντίστοιχα. Πιστοληπτική διαβάθμιση (τέλος Μαΐου 2012) Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings CCC C

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 28 Στεγαστική πίστη 29 Καταναλωτική πίστη 30 Πιστωτικές κάρτες 30 Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 32 Χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων 33 Χρηματοδότηση μεγάλων έργων 33 Χρηματοδότηση μεσαίων επιχειρήσεων 34 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 35 Ναυτιλιακή πίστη 35 Συναλλακτική τραπεζική 35 Διαχείριση απαιτήσεων σε καθυστέρηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 37 Καταθέσεις Επενδυτικά προϊόντα 37 Αμοιβαία κεφάλαια 40 Διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 42 Εργασίες κεφαλαιαγοράς 42 Διαχείριση διαθεσίμων 43 Χρηματιστηριακές εργασίες 43 Επενδυτικά χαρτοφυλάκια 45 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 45 Υπηρεσίες θεματοφυλακής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 47 Δίκτυο καταστημάτων 47 Εναλλακτικά δίκτυα 49 Τεχνολογική αναβάθμιση ΘΕΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 57 2

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FINANSBANK SA UNITED BULGARIAN BANK (UBB) STOPANSKA BANKA AD BANCA ROMANEASCA SA VOJVODJANSKA BANKA AD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS (SABA) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ TOY ΟΜΙΛΟΥ 84 Κίνδυνος αγοράς 85 Πιστωτικός κίνδυνος 87 Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου 94 Κίνδυνος χώρας 97 Λειτουργικός κίνδυνος 98 Κεφαλαιακή επάρκεια ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 105 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 109 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 110 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 111 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 112 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 112 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 135 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 136 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕ 144 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 148 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 152 3

5 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα ζει τη δυσκολότερη περίοδο του μεταπολεμικού της βίου. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, στο οποίο θα πρέπει να λάβει κρίσιμες αποφάσεις και να αναζητήσει λύσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της και το αν θα παραμείνει στην κοινότητα των προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε ως χώρα δεν αφορούν μόνο τη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και το αν θα μπορέσει η οικονομία μας να εκσυγχρονιστεί και να μπει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, για να δημιουργήσει διατηρήσιμες θέσεις εργασίας και συνθήκες κοινωνικής προόδου για το λαό μας. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δεν μπορεί να γίνει χωρίς νέους και αποτελεσματικούς θεσμούς, χωρίς σύγχρονες ισχυρές παραγωγικές δομές. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν συστηματικό σχεδιασμό, συλλογικότητα, αποφασιστικότητα και τόλμη. Παρά τις δυσκολίες, πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάζεται από τις συνέπειες της πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης της χώρας μας, αλλά και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Η μεγάλη μείωση καταθέσεων, οι μειωμένες εισπράξεις από αποπληρωμή δανείων, λόγω μείωσης εισοδημάτων και των ρυθμίσεων που έχουν γίνει σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχουν περιορίσει σημαντικά τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Παρά τις δυσκολίες αυτές η Εθνική Τράπεζα συνέχισε την προσπάθεια, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, που χειμάζονται λόγω της κρίσης. Μια άλλη μεγάλη δοκιμασία του τραπεζικού συστήματος συνδέεται με την απομείωση της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημόσιου χρέους (PSI), η οποία είχε ως συνέπεια οι τράπεζες που κατείχαν αυτά τα ομόλογα να υποστούν απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Απώλειες που προήλθαν κυρίως από το εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων του Δημοσίου και σε μικρότερο βαθμό από τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος όμως μπορεί να αποσβεσθεί από τη μελλοντική οργανική κερδοφορία. Με το νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής παρέχεται η αναγκαία στήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, με την πρώτη και πιο σημαντική δόση να έχει ήδη καταβληθεί. Το τελικό ύψος της ανακεφαλαιοποίησης και οι όροι που θα τη διέπουν εκκρεμούν και θα αποσαφηνισθούν σύντομα. Η συνέχιση της ενίσχυσης των τραπεζών, σε συνδυασμό με διαφαινόμενες θετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα μας, θα συμβάλουν στη σταδιακή εξομάλυνση του οικονομικού κλίματος και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Τη χρονιά που πέρασε η Εθνική Τράπεζα συνέχισε την επίμονη και επίπονη προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2010 για αύξηση των κεφαλαίων της, για μείωση του λειτουργικού της κόστους και γενικότερα για εξορθολογισμό των λειτουργιών της. Το 2012 συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επάρκειας, εξορθολογισμού του κόστους και υποστήριξης της πελατείας της με την εφαρμογή σειράς δράσεων στο πλαίσιο των βασικών στρατηγικών της στόχων. 4

6 Μέσα στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που ζούμε και τις μεγάλες αβεβαιότητες που επικρατούν, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες προκλήσεις. Προκλήσεις στις οποίες ανταποκρίνεται με συνέπεια και επίγνωση του θεσμικού της ρόλου, ως το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Όπως πάντα έτσι και τώρα η Εθνική Τράπεζα, με γνώμονα το συμφέρον των πολυπληθών μετόχων της, των καταθετών και πελατών της γενικότερα, αλλά και το εθνικό συμφέρον, θα πρωτοστατήσει και πάλι στην εθνική προσπάθεια για ανόρθωση της οικονομίας και για να ανακτήσει η χώρα μας μια ισχυρή θέση στο περιφερειακό και παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειος Θ. Ράπανος 5

7 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας δοκιμάζεται από τις συνέπειες των πρωτοφανούς ύψους ζημιών από την εθελοντική ανταλλαγή των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου αλλά και της συνεχιζόμενης, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ύφεσης στην οικονομία, που έχει εκτινάξει ήδη από το β εξάμηνο του 2011 τις επισφάλειες σε επίπεδα τέτοια που οι σχετικές προβλέψεις απορροφούν το σύνολο σχεδόν της οργανικής κερδοφορίας μας. Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να ακολουθεί στρατηγική προσαρμοσμένη στις συνθήκες της τεράστιας κρίσης που βιώνουμε. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι: Η συγκέντρωση τα δύο τελευταία χρόνια πρόσθετων εποπτικών κεφαλαίων ύψους περίπου 3,5 δισ. (πριν την ανακεφαλαιοποίηση ύψους 7,4 δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το Μάιο του 2012). Η περιστολή των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα κατά 250 εκατ. εντός της τελευταίας διετίας, προσπάθεια που συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Η συνεχής άσκηση της πιστοδοτικής πολιτικής με στόχο τη διευκόλυνση, μέσω αναχρηματοδοτήσεων, βιωσίμων επιχειρήσεων και νοικοκυριών και τη στήριξη των ασθενέστερων στρωμάτων που έχουν πληγεί από την κρίση. Η προσήλωση στην εξυγίανση του ισολογισμού, ακολουθώντας με συνέπεια πολιτική αυξημένων προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο. Η επιλογή μας αυτή δικαιώνεται και από το γεγονός ότι η ΕΤΕ δεν θα χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια μετά την εξέταση που έγινε στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο από τη BlackRock Solutions. Συγκεκριμένα, από το δ τρίμηνο 2009 μέχρι το α τρίμηνο 2012 έχουμε σχηματίσει προβλέψεις 5,3 δισ. στην Ελλάδα και 6,2 δισ. στον Όμιλο. Στο επόμενο διάστημα η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επάρκειας, περιορίζοντας κατά το δυνατόν την ανάγκη κρατικής στήριξης, με την εφαρμογή σειράς δράσεων στο πλαίσιο των βασικών στρατηγικών της στόχων: α) Περαιτέρω συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέτρων, το οποίο υποβλήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και αξιολογήθηκε ως βιώσιμο και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα προβλέπει την πώληση μειοψηφικού πακέτου της Finansbank, τη διερεύνηση της δυνατότητας πώλησης μειοψηφικού πακέτου της υπό ίδρυση νέας θυγατρικής που θα ενσωματώνει τις μονάδες του Ομίλου στις βαλκανικές χώρες, την πώληση μη στρατηγικών στοιχείων του ενεργητικού, όπως του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα και τη βέλτιστη διαχείριση των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας. Κεντρική μας επιδίωξη είναι με τις δράσεις αυτές, η Εθνική Τράπεζα να παραμείνει ο βασικός πόλος σταθερότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, ικανός να προσελκύσει τα απαραίτητα ιδιωτικά κεφάλαια κατά τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής της. β) Διατήρηση της ρευστότητας: Παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά περίπου 35% σωρευτικά από τα τέλη του 2009, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας συνεχίζει να χρηματοδοτείται από καταθέσεις, με το λόγο δανείων προς καταθέσεις στο 105% για την Ελλάδα και στο 111% για τον Όμιλο, με βάση τα στοιχεία α τριμήνου του

8 Αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών του Ομίλου ήταν η μείωση του χρηματοδοτικού ανοίγματος των μονάδων της ΝΑ Ευρώπης κατά 1,3 δισ. τα δύο τελευταία έτη, ώστε να μειωθεί σε αμελητέα επίπεδα, αλλά και η περαιτέρω σημαντική βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Τουρκία και στη ΝΑ Ευρώπη. γ) Θωράκιση του ισολογισμού: Λόγω της σοβαρής επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ΕΤΕ σχημάτισε προβλέψεις ύψους 4,0 δισ. στο 2011 (τριπλάσιες σε σχέση με το 2010), ώστε να θωρακίσει αποτελεσματικά τον Όμιλο. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 7,1 δισ. στα τέλη του 2011, ενώ το α τρίμηνο 2012 σχηματίστηκαν επιπλέον προβλέψεις ύψους 559 εκατ. δ) Περιορισμός του κόστους: Οι συστηματικές προσπάθειες συμπίεσης όλων των συντελεστών κόστους συνέβαλαν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων της Τράπεζας κατά 15% σωρευτικά για το 2010 και το Ειδικότερα, στην Ελλάδα κατά το 2011 οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώθηκαν κατά 8% και τα γενικά έξοδα κατά 9% σε ετήσια βάση. Στη ΝΑ Ευρώπη, η μείωση για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε 5%. Σημαντικές περικοπές δαπανών προγραμματίζονται και για το υπόλοιπο του 2012 αλλά και για τα προσεχή χρόνια. Παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας που ενέτειναν τα προβλήματα το τελευταίο διάστημα, θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι τα προβλήματα αυτά γρήγορα θα ξεπεραστούν. Ισχυρή πεποίθηση όλων μας αποτελεί το γεγονός ότι προϋπόθεση για την επιτυχία της εθνικής προσπάθειας δημοσιονομικής σταθεροποίησης, ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας και υπέρβασης της κρίσης στην προοπτική μιας νέας βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και η παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και το προσωπικό του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που με αμείωτη την εμπιστοσύνη στο μεγαλύτερο τραπεζικό σύστημα της χώρας, στηρίζουν την προσπάθειά μας να ανταπεξέλθουμε στην κλιμακούμενη οικονομική κρίση που επιδρά στο σύνολο της κοινωνίας, σπάζοντας τον κύκλο της αυτοτροφοδοτούμενης ύφεσης και χτίζοντας υγιείς βάσεις για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Σ. Ταμβακάκης 7

9 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ Βασίλειος Ράπανος Πρόεδρος του ΔΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Απόστολος Ταμβακάκης Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αλέξανδρος Τουρκολιάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Θεόκλητος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Άνθιμος Θωμόπουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ιωάννης Γιαννίδης Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος Ιωάννης Παναγόπουλος Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Πρόεδρος ΓΣΕΕ Αβραάμ Τριανταφυλλίδης Εκπρόσωπος των εργαζομένων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος Στέφανος Βαβαλίδης Μέλος ΔΣ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) Γεώργιος Ζανιάς (παραιτήθηκε το Μάιο 2012) Οικονομολόγος, Καθηγητής ΟΠΑ, Πρόεδρος ΣΟΕ Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Chipita AE Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου Μέλος ΔΣ της Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ ΑΕ Πέτρος Σαμπατακάκης Οικονομολόγος Μαρία (Μαρίλυ) Φραγκίστα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Franco Compania Naviera SA ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξανδρος Μακρίδης Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Χρυσαφίδης ΑΕ 8

10 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΧΣ) Χαράλαμπος Μάκκας Οικονομολόγος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Μάρθα Πυλιώτη Δικηγόρος, LLM, Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΕΤΕ Σημειώσεις Το παρόν ΔΣ, του οποίου η θητεία λήγει το 2013, εξελέγη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, την 14η Ιανουαρίου 2010, με εξαίρεση τον κ. Αλέξανδρο Μακρίδη που ορίστηκε την 26η Φεβρουαρίου 2009 μέλος του ΔΣ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σε εφαρμογή του Ν. 3723/2008 και τον κ. Αβραάμ Τριανταφυλλίδη που ορίστηκε την 18η Μαρτίου 2010 μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του κ. Αλέξανδρου Σταύρου. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 26ης Νοεμβρίου 2010 εξέλεξε τρία εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τους κ.κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά, Άνθιμο Θωμόπουλο και Λεωνίδα Θεόκλητο, τα οποία κατά την επακολουθήσασα συνεδρίαση του ΔΣ, εξελέγησαν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Τράπεζας. Την 23η Νοεμβρίου 2010, η κ. Μαρία Φραγκίστα εξελέγη μέλος του ΔΣ της Τράπεζας σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Μαρίας Σκλαβενίτου. Η εκλογή της ανακοινώθηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την 26η Νοεμβρίου Την 14η Απριλίου 2011, ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος εξελέγη μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του Βασίλειου Κωνσταντακόπουλου ο οποίος απεβίωσε. Ο κ. Γεώργιος Ζανιάς παραιτήθηκε από το ΔΣ την 7η Μαΐου Την 11η Ιουνίου 2012 εξελέγη ως μέλος του ΔΣ ο κ. Χαράλαμπος Μάκκας, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το Ν. 3864/

11 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ Πρόεδρος: Απόστολος Ταμβακάκης - Διευθύνων Σύμβουλος Μέλη: Άνθιμος Θωμόπουλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Θεόκλητος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Τουρκολιάς - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομέρ Αράς - Διευθύνων Σύμβουλος Finansbank Γραμματέας: Παύλος Μυλωνάς - Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Διακυβέρνησης ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Ανδρέας Βρανάς Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δημήτριος Δημόπουλος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Αριστοτέλης Καρυτινός Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Τράπεζας & Ομίλου Άγις Λεώπουλος* Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Χαράλαμπος Μαζαράκης Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Οράτης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων Τράπεζας & Ομίλου Γεώργιος Πάσχας Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης, Πληροφορικής & Προμηθειών Τράπεζας & Ομίλου Μαρία-Ιωάννα Πολιτοπούλου Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής Ομίλου Μιλτιάδης Σταθόπουλος Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ελένη Τζάκου Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς * Ο κ. Άγις Λεώπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Δραστηριοτήτων Εξωτερικού. Με απόφαση του ΔΣ, στη θέση αυτή τοποθετήθηκε ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου τον Ιούνιο

12 ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σπυρίδων Ασημόπουλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δικτύου Δημήτριος Βράιλας Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής Παναγιώτης Γουτάκης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής Ιωάννα Κατζηλιέρη-Ζουρ Βοηθός Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Σπυρίδων Μαυρόγαλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Λειτουργικής Στήριξης Ιωάννης Μπαλαμπάνης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης Τηλέμαχος Παλαιολόγος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας Τράπεζας & Ομίλου Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Πέτρος Φουρτούνης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου-Επιθεώρησης Τράπεζας & Ομίλου Δημήτριος Φραγγέτης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Τράπεζας & Ομίλου Νικόλαος Χριστοδούλου Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής Τράπεζας & Ομίλου 11

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 Οι ζημίες του Ομίλου που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας το 2011 ανήλθαν σε ,0 εκατ., λαμβανομένης υπόψη της ζημίας, μετά την αφαίρεση μέρους των αναβαλλόμενων φόρων που αναγνωρίστηκαν, από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI), την απομείωση απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο που δεν συμπεριελήφθησαν στο PSI και λοιπές έκτακτες απομειώσεις και προβλέψεις ύψους 1.305,3 εκατ. Εξαιρουμένων των ως άνω έκτακτων αποτελεσμάτων και προβλέψεων, οι ζημίες που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας το 2011 διαμορφώθηκαν σε 288,5 εκατ. Η ζημία από τη συμμετοχή του Ομίλου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών επιλέξιμων τίτλων ανήλθε σε ,2 εκατ. μετά την αφαίρεση των αναβαλλόμενων φόρων που αναγνωρίστηκαν. Πριν τη διενέργεια της απομείωσης η ονομαστική αξία των ομολόγων που κατείχε ο Όμιλος και εντάσσονται στο σχέδιο ανταλλαγής ανερχόταν στα ,7 εκατ. περίπου. Η εφαρμογή του PSI οδήγησε την Τράπεζα στην περαιτέρω αναγνώριση απομείωσης ύψους 752,7 εκατ. επί των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο που δεν συμπεριελήφθησαν στο PSI. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν δάνεια εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο και λοιπές απαιτήσεις. Ο Όμιλος, ανταποκρινόμενος στη δύσκολη αυτή περίοδο την οποία διέρχεται η ελληνική οικονομία, υλοποίησε σειρά ενεργειών, οι οποίες ως στόχο είχαν την προσαρμογή του επιχειρηματικού του μοντέλου στις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, ενίσχυσε την κεφαλαιακή του θέση τόσο μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. το Δεκέμβριο του 2011, με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και μέσω της επαναγοράς μέρους των καλυμμένων ομο- 12

14 λογιών και υβριδικών τίτλων τον Ιανουάριο του 2012, από την οποία προέκυψε κέρδος 301,6 εκατ. Επιπλέον, ενίσχυσε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και περιέστειλε σημαντικά τις λειτουργικές δαπάνες. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου μετά τη ζημία από τη συμμετοχή στο PSI και τις λοιπές απομειώσεις κατήλθε στο -2,6% (αρνητικός), όμως μετά τη θετική επίδραση της προαιρετικής επαναγοράς των υβριδικών τίτλων και των καλυμμένων ομολογιών, αλλά και κυρίως με την εγγυημένη από το ΤΧΣ κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 6,9 δισ., ο δείκτης είχε διαμορφωθεί αρχικά σε 8,3% στα τέλη του Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση διαμορφώθηκε σε 7,4 δισ. το β τρίμηνο του Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις προσπάθειες περιστολής των λειτουργικών δαπανών. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 2.370,8 εκατ. (πριν την επίπτωση της έκτακτης πρόβλεψης αποζημίωσης του προσωπικού ύψους 169,9 εκατ.), μειωμένα κατά 6% έναντι του 2010, κυρίως εξαιτίας της δραστικής περιστολής των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες προσωπικού στην Ελλάδα σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας την έκτακτη πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού ύψους 169,9 εκατ., μειώθηκαν κατά 8%. Επίσης, τα γενικά έξοδα και οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το Παρά τη σημαντική μείωση των καταθέσεων και τη δραματική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, το συνολικό ύψος των χορηγήσεων στην Ελλάδα μειώθηκε μόνο κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα δυσμενές (7,5% πτώση του ΑΕΠ στο 4ο τρίμηνο του 2011), επιδεινώνοντας την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών αυξήθηκαν στα 2.664,5 εκατ., με συνέπεια οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης να ανέλθουν σε 7,1 δισ. Ως αποτέλεσμα της συντηρητικής πολιτικής προβλέψεων του Ομίλου, το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε στο 56%, πριν βεβαίως ληφθούν υπόψη οι πάσης φύσεως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η εφαρμογή της στρατηγικής ενίσχυσης της ρευστότητας των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό υπογραμμίζεται από την κατά 22% αύξηση των καταθέσεων στην Τουρκία και τη σταθεροποίηση των καταθέσεων στη ΝΑ Ευρώπη σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Tα καθαρά κέρδη της Finansbank το 2011, ανήλθαν σε TL849 εκατ. ( 365 εκατ.), μειωμένα κατά 8% έναντι του Το 2011, οι συνολικές χορηγήσεις της Finansbank ανέρχονταν σε TL36,8 δισ. ( 15,1 δισ.) σημειώνοντας αύξηση κατά 16% έναντι του Παρά την πιστωτική επέκταση, 13

15 ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) διαμορφώθηκε στο 17,6%, ο υψηλότερος μεταξύ των κύριων ανταγωνιστών. Τα καθαρά κέρδη από τη ΝΑ Ευρώπη το 2011 ανήλθαν σε 3,5 εκατ., έναντι 75,3 εκατ. το Η συνεχιζόμενη απομόχλευση οδήγησε στη μείωση του καθαρού επιτοκιακού αποτελέσματος. Παρά τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων κατά 3% έναντι του 2010, συνεχίζοντας την πτωτική τους τροχιά για δεύτερη συνεχή χρονιά, τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε 173,4 εκατ. έναντι 275,2 εκατ. το 2010, μειωμένα κατά 37%. 14

16 Η ΜΕΤΟΧΗ Η παρατεταμένη αβεβαιότητα όσον αφορά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και η έλλειψη εμπιστοσύνης των εγχώριων και ξένων επενδυτών είχαν ως αποτέλεσμα οι τιμές των μετοχών, να καταγράψουν εκτεταμένες απώλειες κατά το Η μετοχή της ΕΤΕ παρουσίασε αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς σημείωσε μέγιστη τιμή 8,1 στις και ελάχιστη 1,4 στις , ενώ η μέση ετήσια τιμή έφτασε τα 4,4 και η τιμή κλεισίματος στις ήταν 1,6. Η τυπική απόκλιση των ημερησίων αποδόσεων της μετοχής έφτασε στο 5,4% έναντι 3,8% το 2010, αυτή του ελληνικού τραπεζικού κλάδου αυξήθηκε επίσης σημαντικά σε 4,8%, από 3,4% το προηγούμενο έτος, ενώ μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με το 2010 είχε η τυπική απόκλιση του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών (2,4% το 2011 από 2,2% το 2010). Η συνολική αξία συναλλαγών της μετοχής ανήλθε σε 4,7 δισ., σημειώνοντας αισθητή μείωση από το επίπεδο του προηγούμενου έτους ( 11,1 δισ.), ενώ αποτέλεσε το 22,6% της ετήσιας αξίας συναλλαγών της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και το 44,7% της αξίας συναλλαγών του εγχώριου τραπεζικού κλάδου. Η κεφαλαιοποίηση στις ήταν 1,5 δισ., ενώ ο μέσος όρος κεφαλαιοποίησης κατά τη διάρκεια του έτους διαμορφώθηκε σε 4,2 δισ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συμμετοχή της ΕΤΕ στη διαμόρφωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου αυξήθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες (από 34,9% το 2010 σε 43,9% το 2011). Η συμμετοχή της ΕΤΕ στη διαμόρφωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ διαμορφώθηκε στο 5,8% για το Το επίπεδο του δείκτη ρευστότητας (ετήσια αξία συναλλαγών προς μέση κεφαλαιοποίηση) για το 2011 διαμορφώθηκε σε 112%, πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο επίπεδο του Γενικού Δείκτη του ΧΑ, που ήταν μόλις 47%. 15

17 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΕ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τιμή τέλους έτους (σε ) 1,6 6,1 15,4 10,4 35,5 Μέγιστη τιμή έτους (σε ) 8,1 17,7 24,0 35,9 36,2 Ελάχιστη τιμή έτους (σε ) 1,4 6,0 6,9 8,8 26,5 Μέση τιμή έτους (σε ) 4,4 9,6 15,0 22,8 32,1 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων ΕΤΕ (%) 5,4 3,8 4,0 4,4 1,7 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων κλάδου (%) 4,8 3,4 3,4 3,4 1,3 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων XA (%) 2,4 2,2 2,1 2,5 1,0 Χρηματιστηριακή αξία μετοχής τέλους έτους (σε δισ. ) 1,5 5,8 11,0 6,6 22,3 Λόγος χρηματιστηριακής αξίας μετοχής τέλους έτους / ΧΑ (%) 5,8 10,7 17,1 9,6 11,4 Λόγος χρηματιστηριακής αξίας μετοχής τέλους έτους / κλάδου (%) 43,9 34,9 35,4 31,1 26,3 Συνολική αξία συναλλαγών μετοχής (σε δισ. ) 4,7 11,1 11,6 14,9 15,8 Λόγος συνολικής ετήσιας αξίας συναλλαγών μετοχής / ΧΑ (%) 22,6 31,7 26,2 19,2 13,0 Λόγος συνολικής ετήσιας αξίας συναλλαγών μετοχής / κλάδου (%) 44,7 52,0 41,4 38,8 29,6 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας ΕΤΕ (%) (2) 112,0 155,1 113,4 103,6 78,2 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας κλάδου (%) 87,4 99,6 96,6 77,7 64,4 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας ΧΑ (%) 46,5 54,2 70,4 62,7 65,7 Πηγή: ΧΑ, Bloomberg, υπολογισμοί ΕΤΕ (1) Για λόγους συγκρισιμότητας οι τιμές των μετοχών έχουν προσαρμοστεί (μέθοδος Bloomberg) ώστε να εμφανίζουν τις μεταβολές που έγιναν την τελευταία πενταετία (2) Ετήσια αξία συναλλαγών προς μέσο όρο κεφαλαιοποίησης 16

18 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας στις ήταν διαιρεμένο α) σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 η κάθε μία, β) σε εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία και γ) σε εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας 5 η κάθε μία, έναντι εξαγοράσιμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών Ν.3723/2008 στις Η αύξηση κεφαλαίου κατά 1 δισ. πραγματοποιήθηκε με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με το Ν. 3723/2008, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ομολόγων Ελληνικής Δημοκρατίας ίσης αξίας. Η μετοχική βάση της Εθνικής Τράπεζας χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά, καθώς περιλαμβάνει περίπου μετόχους, θεσμικούς και ιδιώτες. Κανένας μέτοχος δεν έχει στην κατοχή του μετοχές που υπερβαίνουν το 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Από τη μετοχική σύνθεση, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2) προκύπτει ότι το 27,4% του μετοχικού κεφαλαίου ήταν 17

19 κατανεμημένο σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές του εξωτερικού, έναντι ποσοστού 32,9% το 2010 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3). Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στο ποσοστό που κατείχαν οι ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού από 38,0% στο 44,1% στο τέλος του

20 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας σημείωσε αισθητή επιβράδυνση κατά το 2011, σε 3,9%, από 5,3% το 2010, εξαιτίας κυρίως της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ μειώθηκε σε 1,7% το 2011, από 3,0% το προηγούμενο έτος, ενώ η οικονομία της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε, σημειώνοντας αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του -0,7% το 2011, από 4,4% το 2010, λόγω του καταστροφικού σεισμού Tohoku και του πυρηνικού ατυχήματος που ακολούθησε. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της ευρωζώνης μειώθηκε λιγότερο σε σύγκριση με άλλες κύριες οικονομίες σε 1,5% το 2011, από 1,9% το 2010 (ΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ 1.1.1), σημειώνοντας σημαντικές αποκλίσεις στο εσωτερικό της, μεταξύ των χωρών του πυρήνα και αυτών της περιφέρειας. Οι αναδυόμενες οικονομίες εμφάνισαν ρυθμό ανάπτυξης 6,2% το 2011, πιο ήπιο από 7,5% το Η κρίση χρέους έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις στην ευρωζώνη κατά τα μέσα του 2011, επηρεάζοντας πολύ σημαντικές από πλευράς συστημικού κινδύνου χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ακολούθησε αυξητικές τάσεις, λόγω του αυξανόμενου γεωπολιτικού κινδύνου, αλλά και της διατήρησης της ζήτησης από τις αναδυόμενες οικονομίες. Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε σε USD99 το βαρέλι στο τέλος του 2011, από USD91 το βαρέλι ένα έτος πριν, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8%. Σε όρους ετήσιων μέσων τιμών, το πετρέλαιο ανέκαμψε σημαντικά, κατά 20%, σε USD95 το βαρέλι από USD80 το βαρέλι το Αντίθετα με τις τιμές του πετρελαίου, παρατηρήθηκε πτώση στις τιμές των τροφίμων και των βιομηχανικών μετάλλων, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης. Καθώς η επίδραση των τιμών ενέργειας είναι καθοριστική στην τάση του πληθωρισμού, είχαμε ενίσχυση του συνολικού πληθωρισμού το 2011, σε 20

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αναπροσαρμογή αξίας ομολόγων και λοιπών απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου: Ονομαστική αξία επιλέξιμων τίτλων για το PSI+ 14,8 δισ. Λογιστική απομείωση της αξίας του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Καθαρά κέρδη 2009 στα 971 εκατ.( 37%) Οργανικά κέρδη 2009 2.6 δισ. (+2%) Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2009 Επίτευξη στόχου πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα +10%. Καθαρή αύξηση χορηγήσεων στην Ελλάδα + 4.5

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2012 Δημόσια πρόταση για την απόκτηση όλων των κοινών μετοχών της Eurobank: Δημιουργία ενός διευρυμένου τραπεζικού ομίλου με μεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιμότητα, ικανό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2011 Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους Δηλώσεις Διοίκησης «Στο 2 ο 6μηνο του 11 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ. Πιστοληπτική διαβάθμιση Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings B- B

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ. Πιστοληπτική διαβάθμιση Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings B- B ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2012 2011 2010 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.365 3.843 4.148 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 495 494 610 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 131

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Α Εξαμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 1 ου εξαμήνου 2009 στα 708 εκατ. (-13%), σε προ-κρίσεως επίπεδα Αύξηση προ-προβλέψεων κερδών εξαμήνου σε 1.5 δισ., +21% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 12μηνο Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 12μηνο 2008 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009 σε εκατ. 12μηνο 2008 12μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank * Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεισέφερε αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς των νέων ελληνικών ομολόγων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Άνοδος 5% στα προ προβλέψεων κέρδη 205 στα.25 εκατ Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4 ο 3μηνο 5 Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις,6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα