ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17"

Transcript

1

2 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) Αναμορφωμένα* Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προμήθειες Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτ/κίου (28) (138) 428 Καθαρά λοιπά έσοδα (έξοδα) (84) (55) 73 Καθαρά λειτουργικά έσοδα Σύνολο λειτουργικών δαπανών (2.541) (2.510) (2.493) Λειτουργικά κέρδη (ζημιές) προ προβλέψεων Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (2.030) (1.365) (1.041) Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων Ελλ.Δημ. εκτός PSI+ (674) - - Λοιπές προβλέψεις και προβλέψεις απομειώσεων (735) (87) (263) Κέρδη (ζημιές) προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας (1.608) Φόροι 63 (197) (289) Καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούντα σε μετόχους μειοψηφίας (19) (35) (41) Μη ταμειακές χρεώσεις (30) (41) (27) Καθαρά κέρδη (ζημιές) προ απομείωσης αξίας ΟΕΔ (1.594) Απομείωση αξίας ομολόγων & δανείων με εγγύηση ΕΔ (PSI+) μετά φόρων (10.750) - - Καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας (12.344) Βασικά μεγέθη ισολογισμού (εκατ. ) Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις)* Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων & χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους & λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων* Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων * Αναμορφωμένα στοιχεία με βάση την ανακεφαλαιοποίηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λόγω της ανταλλαγής των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στο πλαίσιο του προγράμματος PSI+. Τα μεγέθη προ αναμόρφωσης για τις Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις), το Σύνολο ενεργητικού και το Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ήταν 4.636, και (723) εκατ. αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Βασικά μεγέθη και δείκτες Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε ) (12,93) 0,46 1,72 Μέρισμα ανά κοινή μετοχή (σε ) Κόστος: Έσοδα 58% 54% 49% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 3,68% 3,92% 4,12% Βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I)** 7,2% 13,1% 11,3% Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας** 8,3% 13,7% 11,3% Αριθμός προσωπικού (τέλος έτους) ** Αναμορφωμένοι δείκτες με βάση την ανακεφαλαιοποίηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Προ αναμόρφωσης, ο Βασικός (Tier I) και ο Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ήταν (3,7)% και(2,6)% αντίστοιχα. Πιστοληπτική διαβάθμιση (τέλος Μαΐου 2012) Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings CCC C

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 28 Στεγαστική πίστη 29 Καταναλωτική πίστη 30 Πιστωτικές κάρτες 30 Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 32 Χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων 33 Χρηματοδότηση μεγάλων έργων 33 Χρηματοδότηση μεσαίων επιχειρήσεων 34 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 35 Ναυτιλιακή πίστη 35 Συναλλακτική τραπεζική 35 Διαχείριση απαιτήσεων σε καθυστέρηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 37 Καταθέσεις Επενδυτικά προϊόντα 37 Αμοιβαία κεφάλαια 40 Διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 42 Εργασίες κεφαλαιαγοράς 42 Διαχείριση διαθεσίμων 43 Χρηματιστηριακές εργασίες 43 Επενδυτικά χαρτοφυλάκια 45 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 45 Υπηρεσίες θεματοφυλακής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 47 Δίκτυο καταστημάτων 47 Εναλλακτικά δίκτυα 49 Τεχνολογική αναβάθμιση ΘΕΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 57 2

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FINANSBANK SA UNITED BULGARIAN BANK (UBB) STOPANSKA BANKA AD BANCA ROMANEASCA SA VOJVODJANSKA BANKA AD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS (SABA) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ TOY ΟΜΙΛΟΥ 84 Κίνδυνος αγοράς 85 Πιστωτικός κίνδυνος 87 Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου 94 Κίνδυνος χώρας 97 Λειτουργικός κίνδυνος 98 Κεφαλαιακή επάρκεια ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 105 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 109 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 110 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 111 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 112 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 112 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 135 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 136 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕ 144 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 148 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 152 3

5 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα ζει τη δυσκολότερη περίοδο του μεταπολεμικού της βίου. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, στο οποίο θα πρέπει να λάβει κρίσιμες αποφάσεις και να αναζητήσει λύσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της και το αν θα παραμείνει στην κοινότητα των προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε ως χώρα δεν αφορούν μόνο τη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και το αν θα μπορέσει η οικονομία μας να εκσυγχρονιστεί και να μπει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, για να δημιουργήσει διατηρήσιμες θέσεις εργασίας και συνθήκες κοινωνικής προόδου για το λαό μας. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δεν μπορεί να γίνει χωρίς νέους και αποτελεσματικούς θεσμούς, χωρίς σύγχρονες ισχυρές παραγωγικές δομές. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν συστηματικό σχεδιασμό, συλλογικότητα, αποφασιστικότητα και τόλμη. Παρά τις δυσκολίες, πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάζεται από τις συνέπειες της πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης της χώρας μας, αλλά και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Η μεγάλη μείωση καταθέσεων, οι μειωμένες εισπράξεις από αποπληρωμή δανείων, λόγω μείωσης εισοδημάτων και των ρυθμίσεων που έχουν γίνει σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχουν περιορίσει σημαντικά τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Παρά τις δυσκολίες αυτές η Εθνική Τράπεζα συνέχισε την προσπάθεια, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, που χειμάζονται λόγω της κρίσης. Μια άλλη μεγάλη δοκιμασία του τραπεζικού συστήματος συνδέεται με την απομείωση της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημόσιου χρέους (PSI), η οποία είχε ως συνέπεια οι τράπεζες που κατείχαν αυτά τα ομόλογα να υποστούν απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Απώλειες που προήλθαν κυρίως από το εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων του Δημοσίου και σε μικρότερο βαθμό από τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος όμως μπορεί να αποσβεσθεί από τη μελλοντική οργανική κερδοφορία. Με το νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής παρέχεται η αναγκαία στήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, με την πρώτη και πιο σημαντική δόση να έχει ήδη καταβληθεί. Το τελικό ύψος της ανακεφαλαιοποίησης και οι όροι που θα τη διέπουν εκκρεμούν και θα αποσαφηνισθούν σύντομα. Η συνέχιση της ενίσχυσης των τραπεζών, σε συνδυασμό με διαφαινόμενες θετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα μας, θα συμβάλουν στη σταδιακή εξομάλυνση του οικονομικού κλίματος και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Τη χρονιά που πέρασε η Εθνική Τράπεζα συνέχισε την επίμονη και επίπονη προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2010 για αύξηση των κεφαλαίων της, για μείωση του λειτουργικού της κόστους και γενικότερα για εξορθολογισμό των λειτουργιών της. Το 2012 συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επάρκειας, εξορθολογισμού του κόστους και υποστήριξης της πελατείας της με την εφαρμογή σειράς δράσεων στο πλαίσιο των βασικών στρατηγικών της στόχων. 4

6 Μέσα στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που ζούμε και τις μεγάλες αβεβαιότητες που επικρατούν, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες προκλήσεις. Προκλήσεις στις οποίες ανταποκρίνεται με συνέπεια και επίγνωση του θεσμικού της ρόλου, ως το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Όπως πάντα έτσι και τώρα η Εθνική Τράπεζα, με γνώμονα το συμφέρον των πολυπληθών μετόχων της, των καταθετών και πελατών της γενικότερα, αλλά και το εθνικό συμφέρον, θα πρωτοστατήσει και πάλι στην εθνική προσπάθεια για ανόρθωση της οικονομίας και για να ανακτήσει η χώρα μας μια ισχυρή θέση στο περιφερειακό και παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειος Θ. Ράπανος 5

7 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας δοκιμάζεται από τις συνέπειες των πρωτοφανούς ύψους ζημιών από την εθελοντική ανταλλαγή των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου αλλά και της συνεχιζόμενης, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ύφεσης στην οικονομία, που έχει εκτινάξει ήδη από το β εξάμηνο του 2011 τις επισφάλειες σε επίπεδα τέτοια που οι σχετικές προβλέψεις απορροφούν το σύνολο σχεδόν της οργανικής κερδοφορίας μας. Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να ακολουθεί στρατηγική προσαρμοσμένη στις συνθήκες της τεράστιας κρίσης που βιώνουμε. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι: Η συγκέντρωση τα δύο τελευταία χρόνια πρόσθετων εποπτικών κεφαλαίων ύψους περίπου 3,5 δισ. (πριν την ανακεφαλαιοποίηση ύψους 7,4 δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το Μάιο του 2012). Η περιστολή των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα κατά 250 εκατ. εντός της τελευταίας διετίας, προσπάθεια που συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Η συνεχής άσκηση της πιστοδοτικής πολιτικής με στόχο τη διευκόλυνση, μέσω αναχρηματοδοτήσεων, βιωσίμων επιχειρήσεων και νοικοκυριών και τη στήριξη των ασθενέστερων στρωμάτων που έχουν πληγεί από την κρίση. Η προσήλωση στην εξυγίανση του ισολογισμού, ακολουθώντας με συνέπεια πολιτική αυξημένων προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο. Η επιλογή μας αυτή δικαιώνεται και από το γεγονός ότι η ΕΤΕ δεν θα χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια μετά την εξέταση που έγινε στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο από τη BlackRock Solutions. Συγκεκριμένα, από το δ τρίμηνο 2009 μέχρι το α τρίμηνο 2012 έχουμε σχηματίσει προβλέψεις 5,3 δισ. στην Ελλάδα και 6,2 δισ. στον Όμιλο. Στο επόμενο διάστημα η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επάρκειας, περιορίζοντας κατά το δυνατόν την ανάγκη κρατικής στήριξης, με την εφαρμογή σειράς δράσεων στο πλαίσιο των βασικών στρατηγικών της στόχων: α) Περαιτέρω συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέτρων, το οποίο υποβλήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και αξιολογήθηκε ως βιώσιμο και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα προβλέπει την πώληση μειοψηφικού πακέτου της Finansbank, τη διερεύνηση της δυνατότητας πώλησης μειοψηφικού πακέτου της υπό ίδρυση νέας θυγατρικής που θα ενσωματώνει τις μονάδες του Ομίλου στις βαλκανικές χώρες, την πώληση μη στρατηγικών στοιχείων του ενεργητικού, όπως του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα και τη βέλτιστη διαχείριση των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας. Κεντρική μας επιδίωξη είναι με τις δράσεις αυτές, η Εθνική Τράπεζα να παραμείνει ο βασικός πόλος σταθερότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, ικανός να προσελκύσει τα απαραίτητα ιδιωτικά κεφάλαια κατά τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής της. β) Διατήρηση της ρευστότητας: Παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά περίπου 35% σωρευτικά από τα τέλη του 2009, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας συνεχίζει να χρηματοδοτείται από καταθέσεις, με το λόγο δανείων προς καταθέσεις στο 105% για την Ελλάδα και στο 111% για τον Όμιλο, με βάση τα στοιχεία α τριμήνου του

8 Αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών του Ομίλου ήταν η μείωση του χρηματοδοτικού ανοίγματος των μονάδων της ΝΑ Ευρώπης κατά 1,3 δισ. τα δύο τελευταία έτη, ώστε να μειωθεί σε αμελητέα επίπεδα, αλλά και η περαιτέρω σημαντική βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Τουρκία και στη ΝΑ Ευρώπη. γ) Θωράκιση του ισολογισμού: Λόγω της σοβαρής επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ΕΤΕ σχημάτισε προβλέψεις ύψους 4,0 δισ. στο 2011 (τριπλάσιες σε σχέση με το 2010), ώστε να θωρακίσει αποτελεσματικά τον Όμιλο. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 7,1 δισ. στα τέλη του 2011, ενώ το α τρίμηνο 2012 σχηματίστηκαν επιπλέον προβλέψεις ύψους 559 εκατ. δ) Περιορισμός του κόστους: Οι συστηματικές προσπάθειες συμπίεσης όλων των συντελεστών κόστους συνέβαλαν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων της Τράπεζας κατά 15% σωρευτικά για το 2010 και το Ειδικότερα, στην Ελλάδα κατά το 2011 οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώθηκαν κατά 8% και τα γενικά έξοδα κατά 9% σε ετήσια βάση. Στη ΝΑ Ευρώπη, η μείωση για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε 5%. Σημαντικές περικοπές δαπανών προγραμματίζονται και για το υπόλοιπο του 2012 αλλά και για τα προσεχή χρόνια. Παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας που ενέτειναν τα προβλήματα το τελευταίο διάστημα, θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι τα προβλήματα αυτά γρήγορα θα ξεπεραστούν. Ισχυρή πεποίθηση όλων μας αποτελεί το γεγονός ότι προϋπόθεση για την επιτυχία της εθνικής προσπάθειας δημοσιονομικής σταθεροποίησης, ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας και υπέρβασης της κρίσης στην προοπτική μιας νέας βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και η παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και το προσωπικό του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που με αμείωτη την εμπιστοσύνη στο μεγαλύτερο τραπεζικό σύστημα της χώρας, στηρίζουν την προσπάθειά μας να ανταπεξέλθουμε στην κλιμακούμενη οικονομική κρίση που επιδρά στο σύνολο της κοινωνίας, σπάζοντας τον κύκλο της αυτοτροφοδοτούμενης ύφεσης και χτίζοντας υγιείς βάσεις για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Σ. Ταμβακάκης 7

9 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ Βασίλειος Ράπανος Πρόεδρος του ΔΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Απόστολος Ταμβακάκης Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αλέξανδρος Τουρκολιάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Θεόκλητος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Άνθιμος Θωμόπουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ιωάννης Γιαννίδης Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος Ιωάννης Παναγόπουλος Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Πρόεδρος ΓΣΕΕ Αβραάμ Τριανταφυλλίδης Εκπρόσωπος των εργαζομένων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος Στέφανος Βαβαλίδης Μέλος ΔΣ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) Γεώργιος Ζανιάς (παραιτήθηκε το Μάιο 2012) Οικονομολόγος, Καθηγητής ΟΠΑ, Πρόεδρος ΣΟΕ Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Chipita AE Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου Μέλος ΔΣ της Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ ΑΕ Πέτρος Σαμπατακάκης Οικονομολόγος Μαρία (Μαρίλυ) Φραγκίστα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Franco Compania Naviera SA ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξανδρος Μακρίδης Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Χρυσαφίδης ΑΕ 8

10 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΧΣ) Χαράλαμπος Μάκκας Οικονομολόγος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Μάρθα Πυλιώτη Δικηγόρος, LLM, Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΕΤΕ Σημειώσεις Το παρόν ΔΣ, του οποίου η θητεία λήγει το 2013, εξελέγη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, την 14η Ιανουαρίου 2010, με εξαίρεση τον κ. Αλέξανδρο Μακρίδη που ορίστηκε την 26η Φεβρουαρίου 2009 μέλος του ΔΣ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σε εφαρμογή του Ν. 3723/2008 και τον κ. Αβραάμ Τριανταφυλλίδη που ορίστηκε την 18η Μαρτίου 2010 μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του κ. Αλέξανδρου Σταύρου. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 26ης Νοεμβρίου 2010 εξέλεξε τρία εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τους κ.κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά, Άνθιμο Θωμόπουλο και Λεωνίδα Θεόκλητο, τα οποία κατά την επακολουθήσασα συνεδρίαση του ΔΣ, εξελέγησαν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Τράπεζας. Την 23η Νοεμβρίου 2010, η κ. Μαρία Φραγκίστα εξελέγη μέλος του ΔΣ της Τράπεζας σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Μαρίας Σκλαβενίτου. Η εκλογή της ανακοινώθηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την 26η Νοεμβρίου Την 14η Απριλίου 2011, ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος εξελέγη μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του Βασίλειου Κωνσταντακόπουλου ο οποίος απεβίωσε. Ο κ. Γεώργιος Ζανιάς παραιτήθηκε από το ΔΣ την 7η Μαΐου Την 11η Ιουνίου 2012 εξελέγη ως μέλος του ΔΣ ο κ. Χαράλαμπος Μάκκας, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το Ν. 3864/

11 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ Πρόεδρος: Απόστολος Ταμβακάκης - Διευθύνων Σύμβουλος Μέλη: Άνθιμος Θωμόπουλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Θεόκλητος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Τουρκολιάς - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομέρ Αράς - Διευθύνων Σύμβουλος Finansbank Γραμματέας: Παύλος Μυλωνάς - Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Διακυβέρνησης ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Ανδρέας Βρανάς Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δημήτριος Δημόπουλος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Αριστοτέλης Καρυτινός Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Τράπεζας & Ομίλου Άγις Λεώπουλος* Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Χαράλαμπος Μαζαράκης Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Οράτης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων Τράπεζας & Ομίλου Γεώργιος Πάσχας Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης, Πληροφορικής & Προμηθειών Τράπεζας & Ομίλου Μαρία-Ιωάννα Πολιτοπούλου Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής Ομίλου Μιλτιάδης Σταθόπουλος Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ελένη Τζάκου Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς * Ο κ. Άγις Λεώπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Δραστηριοτήτων Εξωτερικού. Με απόφαση του ΔΣ, στη θέση αυτή τοποθετήθηκε ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου τον Ιούνιο

12 ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σπυρίδων Ασημόπουλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δικτύου Δημήτριος Βράιλας Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής Παναγιώτης Γουτάκης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής Ιωάννα Κατζηλιέρη-Ζουρ Βοηθός Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Σπυρίδων Μαυρόγαλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Λειτουργικής Στήριξης Ιωάννης Μπαλαμπάνης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης Τηλέμαχος Παλαιολόγος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας Τράπεζας & Ομίλου Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Πέτρος Φουρτούνης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου-Επιθεώρησης Τράπεζας & Ομίλου Δημήτριος Φραγγέτης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Τράπεζας & Ομίλου Νικόλαος Χριστοδούλου Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής Τράπεζας & Ομίλου 11

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 Οι ζημίες του Ομίλου που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας το 2011 ανήλθαν σε ,0 εκατ., λαμβανομένης υπόψη της ζημίας, μετά την αφαίρεση μέρους των αναβαλλόμενων φόρων που αναγνωρίστηκαν, από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI), την απομείωση απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο που δεν συμπεριελήφθησαν στο PSI και λοιπές έκτακτες απομειώσεις και προβλέψεις ύψους 1.305,3 εκατ. Εξαιρουμένων των ως άνω έκτακτων αποτελεσμάτων και προβλέψεων, οι ζημίες που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας το 2011 διαμορφώθηκαν σε 288,5 εκατ. Η ζημία από τη συμμετοχή του Ομίλου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών επιλέξιμων τίτλων ανήλθε σε ,2 εκατ. μετά την αφαίρεση των αναβαλλόμενων φόρων που αναγνωρίστηκαν. Πριν τη διενέργεια της απομείωσης η ονομαστική αξία των ομολόγων που κατείχε ο Όμιλος και εντάσσονται στο σχέδιο ανταλλαγής ανερχόταν στα ,7 εκατ. περίπου. Η εφαρμογή του PSI οδήγησε την Τράπεζα στην περαιτέρω αναγνώριση απομείωσης ύψους 752,7 εκατ. επί των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο που δεν συμπεριελήφθησαν στο PSI. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν δάνεια εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο και λοιπές απαιτήσεις. Ο Όμιλος, ανταποκρινόμενος στη δύσκολη αυτή περίοδο την οποία διέρχεται η ελληνική οικονομία, υλοποίησε σειρά ενεργειών, οι οποίες ως στόχο είχαν την προσαρμογή του επιχειρηματικού του μοντέλου στις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, ενίσχυσε την κεφαλαιακή του θέση τόσο μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. το Δεκέμβριο του 2011, με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και μέσω της επαναγοράς μέρους των καλυμμένων ομο- 12

14 λογιών και υβριδικών τίτλων τον Ιανουάριο του 2012, από την οποία προέκυψε κέρδος 301,6 εκατ. Επιπλέον, ενίσχυσε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και περιέστειλε σημαντικά τις λειτουργικές δαπάνες. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου μετά τη ζημία από τη συμμετοχή στο PSI και τις λοιπές απομειώσεις κατήλθε στο -2,6% (αρνητικός), όμως μετά τη θετική επίδραση της προαιρετικής επαναγοράς των υβριδικών τίτλων και των καλυμμένων ομολογιών, αλλά και κυρίως με την εγγυημένη από το ΤΧΣ κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 6,9 δισ., ο δείκτης είχε διαμορφωθεί αρχικά σε 8,3% στα τέλη του Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση διαμορφώθηκε σε 7,4 δισ. το β τρίμηνο του Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις προσπάθειες περιστολής των λειτουργικών δαπανών. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 2.370,8 εκατ. (πριν την επίπτωση της έκτακτης πρόβλεψης αποζημίωσης του προσωπικού ύψους 169,9 εκατ.), μειωμένα κατά 6% έναντι του 2010, κυρίως εξαιτίας της δραστικής περιστολής των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες προσωπικού στην Ελλάδα σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας την έκτακτη πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού ύψους 169,9 εκατ., μειώθηκαν κατά 8%. Επίσης, τα γενικά έξοδα και οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το Παρά τη σημαντική μείωση των καταθέσεων και τη δραματική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, το συνολικό ύψος των χορηγήσεων στην Ελλάδα μειώθηκε μόνο κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα δυσμενές (7,5% πτώση του ΑΕΠ στο 4ο τρίμηνο του 2011), επιδεινώνοντας την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών αυξήθηκαν στα 2.664,5 εκατ., με συνέπεια οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης να ανέλθουν σε 7,1 δισ. Ως αποτέλεσμα της συντηρητικής πολιτικής προβλέψεων του Ομίλου, το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε στο 56%, πριν βεβαίως ληφθούν υπόψη οι πάσης φύσεως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η εφαρμογή της στρατηγικής ενίσχυσης της ρευστότητας των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό υπογραμμίζεται από την κατά 22% αύξηση των καταθέσεων στην Τουρκία και τη σταθεροποίηση των καταθέσεων στη ΝΑ Ευρώπη σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Tα καθαρά κέρδη της Finansbank το 2011, ανήλθαν σε TL849 εκατ. ( 365 εκατ.), μειωμένα κατά 8% έναντι του Το 2011, οι συνολικές χορηγήσεις της Finansbank ανέρχονταν σε TL36,8 δισ. ( 15,1 δισ.) σημειώνοντας αύξηση κατά 16% έναντι του Παρά την πιστωτική επέκταση, 13

15 ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) διαμορφώθηκε στο 17,6%, ο υψηλότερος μεταξύ των κύριων ανταγωνιστών. Τα καθαρά κέρδη από τη ΝΑ Ευρώπη το 2011 ανήλθαν σε 3,5 εκατ., έναντι 75,3 εκατ. το Η συνεχιζόμενη απομόχλευση οδήγησε στη μείωση του καθαρού επιτοκιακού αποτελέσματος. Παρά τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων κατά 3% έναντι του 2010, συνεχίζοντας την πτωτική τους τροχιά για δεύτερη συνεχή χρονιά, τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε 173,4 εκατ. έναντι 275,2 εκατ. το 2010, μειωμένα κατά 37%. 14

16 Η ΜΕΤΟΧΗ Η παρατεταμένη αβεβαιότητα όσον αφορά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και η έλλειψη εμπιστοσύνης των εγχώριων και ξένων επενδυτών είχαν ως αποτέλεσμα οι τιμές των μετοχών, να καταγράψουν εκτεταμένες απώλειες κατά το Η μετοχή της ΕΤΕ παρουσίασε αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς σημείωσε μέγιστη τιμή 8,1 στις και ελάχιστη 1,4 στις , ενώ η μέση ετήσια τιμή έφτασε τα 4,4 και η τιμή κλεισίματος στις ήταν 1,6. Η τυπική απόκλιση των ημερησίων αποδόσεων της μετοχής έφτασε στο 5,4% έναντι 3,8% το 2010, αυτή του ελληνικού τραπεζικού κλάδου αυξήθηκε επίσης σημαντικά σε 4,8%, από 3,4% το προηγούμενο έτος, ενώ μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με το 2010 είχε η τυπική απόκλιση του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών (2,4% το 2011 από 2,2% το 2010). Η συνολική αξία συναλλαγών της μετοχής ανήλθε σε 4,7 δισ., σημειώνοντας αισθητή μείωση από το επίπεδο του προηγούμενου έτους ( 11,1 δισ.), ενώ αποτέλεσε το 22,6% της ετήσιας αξίας συναλλαγών της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και το 44,7% της αξίας συναλλαγών του εγχώριου τραπεζικού κλάδου. Η κεφαλαιοποίηση στις ήταν 1,5 δισ., ενώ ο μέσος όρος κεφαλαιοποίησης κατά τη διάρκεια του έτους διαμορφώθηκε σε 4,2 δισ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συμμετοχή της ΕΤΕ στη διαμόρφωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου αυξήθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες (από 34,9% το 2010 σε 43,9% το 2011). Η συμμετοχή της ΕΤΕ στη διαμόρφωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ διαμορφώθηκε στο 5,8% για το Το επίπεδο του δείκτη ρευστότητας (ετήσια αξία συναλλαγών προς μέση κεφαλαιοποίηση) για το 2011 διαμορφώθηκε σε 112%, πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο επίπεδο του Γενικού Δείκτη του ΧΑ, που ήταν μόλις 47%. 15

17 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΕ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τιμή τέλους έτους (σε ) 1,6 6,1 15,4 10,4 35,5 Μέγιστη τιμή έτους (σε ) 8,1 17,7 24,0 35,9 36,2 Ελάχιστη τιμή έτους (σε ) 1,4 6,0 6,9 8,8 26,5 Μέση τιμή έτους (σε ) 4,4 9,6 15,0 22,8 32,1 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων ΕΤΕ (%) 5,4 3,8 4,0 4,4 1,7 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων κλάδου (%) 4,8 3,4 3,4 3,4 1,3 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων XA (%) 2,4 2,2 2,1 2,5 1,0 Χρηματιστηριακή αξία μετοχής τέλους έτους (σε δισ. ) 1,5 5,8 11,0 6,6 22,3 Λόγος χρηματιστηριακής αξίας μετοχής τέλους έτους / ΧΑ (%) 5,8 10,7 17,1 9,6 11,4 Λόγος χρηματιστηριακής αξίας μετοχής τέλους έτους / κλάδου (%) 43,9 34,9 35,4 31,1 26,3 Συνολική αξία συναλλαγών μετοχής (σε δισ. ) 4,7 11,1 11,6 14,9 15,8 Λόγος συνολικής ετήσιας αξίας συναλλαγών μετοχής / ΧΑ (%) 22,6 31,7 26,2 19,2 13,0 Λόγος συνολικής ετήσιας αξίας συναλλαγών μετοχής / κλάδου (%) 44,7 52,0 41,4 38,8 29,6 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας ΕΤΕ (%) (2) 112,0 155,1 113,4 103,6 78,2 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας κλάδου (%) 87,4 99,6 96,6 77,7 64,4 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας ΧΑ (%) 46,5 54,2 70,4 62,7 65,7 Πηγή: ΧΑ, Bloomberg, υπολογισμοί ΕΤΕ (1) Για λόγους συγκρισιμότητας οι τιμές των μετοχών έχουν προσαρμοστεί (μέθοδος Bloomberg) ώστε να εμφανίζουν τις μεταβολές που έγιναν την τελευταία πενταετία (2) Ετήσια αξία συναλλαγών προς μέσο όρο κεφαλαιοποίησης 16

18 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας στις ήταν διαιρεμένο α) σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 η κάθε μία, β) σε εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία και γ) σε εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας 5 η κάθε μία, έναντι εξαγοράσιμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών Ν.3723/2008 στις Η αύξηση κεφαλαίου κατά 1 δισ. πραγματοποιήθηκε με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με το Ν. 3723/2008, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ομολόγων Ελληνικής Δημοκρατίας ίσης αξίας. Η μετοχική βάση της Εθνικής Τράπεζας χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά, καθώς περιλαμβάνει περίπου μετόχους, θεσμικούς και ιδιώτες. Κανένας μέτοχος δεν έχει στην κατοχή του μετοχές που υπερβαίνουν το 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Από τη μετοχική σύνθεση, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2) προκύπτει ότι το 27,4% του μετοχικού κεφαλαίου ήταν 17

19 κατανεμημένο σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές του εξωτερικού, έναντι ποσοστού 32,9% το 2010 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3). Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στο ποσοστό που κατείχαν οι ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού από 38,0% στο 44,1% στο τέλος του

20 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας σημείωσε αισθητή επιβράδυνση κατά το 2011, σε 3,9%, από 5,3% το 2010, εξαιτίας κυρίως της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ μειώθηκε σε 1,7% το 2011, από 3,0% το προηγούμενο έτος, ενώ η οικονομία της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε, σημειώνοντας αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του -0,7% το 2011, από 4,4% το 2010, λόγω του καταστροφικού σεισμού Tohoku και του πυρηνικού ατυχήματος που ακολούθησε. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της ευρωζώνης μειώθηκε λιγότερο σε σύγκριση με άλλες κύριες οικονομίες σε 1,5% το 2011, από 1,9% το 2010 (ΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ 1.1.1), σημειώνοντας σημαντικές αποκλίσεις στο εσωτερικό της, μεταξύ των χωρών του πυρήνα και αυτών της περιφέρειας. Οι αναδυόμενες οικονομίες εμφάνισαν ρυθμό ανάπτυξης 6,2% το 2011, πιο ήπιο από 7,5% το Η κρίση χρέους έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις στην ευρωζώνη κατά τα μέσα του 2011, επηρεάζοντας πολύ σημαντικές από πλευράς συστημικού κινδύνου χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ακολούθησε αυξητικές τάσεις, λόγω του αυξανόμενου γεωπολιτικού κινδύνου, αλλά και της διατήρησης της ζήτησης από τις αναδυόμενες οικονομίες. Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε σε USD99 το βαρέλι στο τέλος του 2011, από USD91 το βαρέλι ένα έτος πριν, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8%. Σε όρους ετήσιων μέσων τιμών, το πετρέλαιο ανέκαμψε σημαντικά, κατά 20%, σε USD95 το βαρέλι από USD80 το βαρέλι το Αντίθετα με τις τιμές του πετρελαίου, παρατηρήθηκε πτώση στις τιμές των τροφίμων και των βιομηχανικών μετάλλων, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης. Καθώς η επίδραση των τιμών ενέργειας είναι καθοριστική στην τάση του πληθωρισμού, είχαμε ενίσχυση του συνολικού πληθωρισμού το 2011, σε 20

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ. Πιστοληπτική διαβάθμιση Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings B- B

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ. Πιστοληπτική διαβάθμιση Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings B- B ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2012 2011 2010 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.365 3.843 4.148 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 495 494 610 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΡ ΚΡΙΣΤΗ ΧΑΣΑΠΗ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 29/11/2013 Σας καλωσορίζω στην εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Συγκροτήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων

Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Προτάσεις πολιτικής για τη διαχείριση προβληµατικών χαρτοφυλακίων δανείων Κερασίνα Ραυτοπούλου Σύµβουλος Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης στον Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα 1 Εισαγωγή Στην Ελλάδα η οικονοµική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013 Νοέμβριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 Αύγουστος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Στα 3,2 δισ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο 2013 Ενισχύεται η προοπτική εξόδου από την ύφεση «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ V. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα εντείνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, θα επιταχύνει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η συμπλήρωση των 50 ετών από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2015 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Α τρίμηνο Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Μάρτιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα