ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17"

Transcript

1

2 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) Αναμορφωμένα* Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από προμήθειες Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτ/κίου (28) (138) 428 Καθαρά λοιπά έσοδα (έξοδα) (84) (55) 73 Καθαρά λειτουργικά έσοδα Σύνολο λειτουργικών δαπανών (2.541) (2.510) (2.493) Λειτουργικά κέρδη (ζημιές) προ προβλέψεων Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου (2.030) (1.365) (1.041) Προβλέψεις απομείωσης αξίας απαιτήσεων Ελλ.Δημ. εκτός PSI+ (674) - - Λοιπές προβλέψεις και προβλέψεις απομειώσεων (735) (87) (263) Κέρδη (ζημιές) προ φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας (1.608) Φόροι 63 (197) (289) Καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούντα σε μετόχους μειοψηφίας (19) (35) (41) Μη ταμειακές χρεώσεις (30) (41) (27) Καθαρά κέρδη (ζημιές) προ απομείωσης αξίας ΟΕΔ (1.594) Απομείωση αξίας ομολόγων & δανείων με εγγύηση ΕΔ (PSI+) μετά φόρων (10.750) - - Καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας (12.344) Βασικά μεγέθη ισολογισμού (εκατ. ) Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις)* Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων & χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Υποχρεώσεις προς πελάτες Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους & λοιπές δανειακές υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία παθητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων* Σύνολο παθητικού και ιδίων κεφαλαίων * Αναμορφωμένα στοιχεία με βάση την ανακεφαλαιοποίηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λόγω της ανταλλαγής των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) στο πλαίσιο του προγράμματος PSI+. Τα μεγέθη προ αναμόρφωσης για τις Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις), το Σύνολο ενεργητικού και το Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ήταν 4.636, και (723) εκατ. αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Βασικά μεγέθη και δείκτες Κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε ) (12,93) 0,46 1,72 Μέρισμα ανά κοινή μετοχή (σε ) Κόστος: Έσοδα 58% 54% 49% Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 3,68% 3,92% 4,12% Βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I)** 7,2% 13,1% 11,3% Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας** 8,3% 13,7% 11,3% Αριθμός προσωπικού (τέλος έτους) ** Αναμορφωμένοι δείκτες με βάση την ανακεφαλαιοποίηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Προ αναμόρφωσης, ο Βασικός (Tier I) και ο Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ήταν (3,7)% και(2,6)% αντίστοιχα. Πιστοληπτική διαβάθμιση (τέλος Μαΐου 2012) Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings CCC C

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 28 Στεγαστική πίστη 29 Καταναλωτική πίστη 30 Πιστωτικές κάρτες 30 Χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 32 Χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων 33 Χρηματοδότηση μεγάλων έργων 33 Χρηματοδότηση μεσαίων επιχειρήσεων 34 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 35 Ναυτιλιακή πίστη 35 Συναλλακτική τραπεζική 35 Διαχείριση απαιτήσεων σε καθυστέρηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 37 Καταθέσεις Επενδυτικά προϊόντα 37 Αμοιβαία κεφάλαια 40 Διαχείριση χαρτοφυλακίου ιδιωτών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 42 Εργασίες κεφαλαιαγοράς 42 Διαχείριση διαθεσίμων 43 Χρηματιστηριακές εργασίες 43 Επενδυτικά χαρτοφυλάκια 45 Συμβουλευτικές υπηρεσίες 45 Υπηρεσίες θεματοφυλακής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 47 Δίκτυο καταστημάτων 47 Εναλλακτικά δίκτυα 49 Τεχνολογική αναβάθμιση ΘΕΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 57 2

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FINANSBANK SA UNITED BULGARIAN BANK (UBB) STOPANSKA BANKA AD BANCA ROMANEASCA SA VOJVODJANSKA BANKA AD ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) SOUTH AFRICAN BANK OF ATHENS (SABA) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) 73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 80 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ TOY ΟΜΙΛΟΥ 84 Κίνδυνος αγοράς 85 Πιστωτικός κίνδυνος 87 Κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου 94 Κίνδυνος χώρας 97 Λειτουργικός κίνδυνος 98 Κεφαλαιακή επάρκεια ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 105 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 109 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 110 Κατάσταση Αποτελεσμάτων 111 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 112 Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 112 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 135 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 136 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΕ 144 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 148 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 152 3

5 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ελλάδα ζει τη δυσκολότερη περίοδο του μεταπολεμικού της βίου. Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, στο οποίο θα πρέπει να λάβει κρίσιμες αποφάσεις και να αναζητήσει λύσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της και το αν θα παραμείνει στην κοινότητα των προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών. Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε ως χώρα δεν αφορούν μόνο τη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και το αν θα μπορέσει η οικονομία μας να εκσυγχρονιστεί και να μπει σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης, για να δημιουργήσει διατηρήσιμες θέσεις εργασίας και συνθήκες κοινωνικής προόδου για το λαό μας. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δεν μπορεί να γίνει χωρίς νέους και αποτελεσματικούς θεσμούς, χωρίς σύγχρονες ισχυρές παραγωγικές δομές. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν συστηματικό σχεδιασμό, συλλογικότητα, αποφασιστικότητα και τόλμη. Παρά τις δυσκολίες, πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δοκιμάζεται από τις συνέπειες της πρωτοφανούς δημοσιονομικής κρίσης της χώρας μας, αλλά και της ευρύτερης ευρωπαϊκής κρίσης χρέους. Η μεγάλη μείωση καταθέσεων, οι μειωμένες εισπράξεις από αποπληρωμή δανείων, λόγω μείωσης εισοδημάτων και των ρυθμίσεων που έχουν γίνει σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έχουν περιορίσει σημαντικά τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Παρά τις δυσκολίες αυτές η Εθνική Τράπεζα συνέχισε την προσπάθεια, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, μικρών και μεγάλων, που χειμάζονται λόγω της κρίσης. Μια άλλη μεγάλη δοκιμασία του τραπεζικού συστήματος συνδέεται με την απομείωση της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημόσιου χρέους (PSI), η οποία είχε ως συνέπεια οι τράπεζες που κατείχαν αυτά τα ομόλογα να υποστούν απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Απώλειες που προήλθαν κυρίως από το εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής των ομολόγων του Δημοσίου και σε μικρότερο βαθμό από τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος όμως μπορεί να αποσβεσθεί από τη μελλοντική οργανική κερδοφορία. Με το νέο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής παρέχεται η αναγκαία στήριξη για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, με την πρώτη και πιο σημαντική δόση να έχει ήδη καταβληθεί. Το τελικό ύψος της ανακεφαλαιοποίησης και οι όροι που θα τη διέπουν εκκρεμούν και θα αποσαφηνισθούν σύντομα. Η συνέχιση της ενίσχυσης των τραπεζών, σε συνδυασμό με διαφαινόμενες θετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό πολιτικό επίπεδο και την αποκατάσταση της σταθερότητας στη χώρα μας, θα συμβάλουν στη σταδιακή εξομάλυνση του οικονομικού κλίματος και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Τη χρονιά που πέρασε η Εθνική Τράπεζα συνέχισε την επίμονη και επίπονη προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2010 για αύξηση των κεφαλαίων της, για μείωση του λειτουργικού της κόστους και γενικότερα για εξορθολογισμό των λειτουργιών της. Το 2012 συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επάρκειας, εξορθολογισμού του κόστους και υποστήριξης της πελατείας της με την εφαρμογή σειράς δράσεων στο πλαίσιο των βασικών στρατηγικών της στόχων. 4

6 Μέσα στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που ζούμε και τις μεγάλες αβεβαιότητες που επικρατούν, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες προκλήσεις. Προκλήσεις στις οποίες ανταποκρίνεται με συνέπεια και επίγνωση του θεσμικού της ρόλου, ως το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Όπως πάντα έτσι και τώρα η Εθνική Τράπεζα, με γνώμονα το συμφέρον των πολυπληθών μετόχων της, των καταθετών και πελατών της γενικότερα, αλλά και το εθνικό συμφέρον, θα πρωτοστατήσει και πάλι στην εθνική προσπάθεια για ανόρθωση της οικονομίας και για να ανακτήσει η χώρα μας μια ισχυρή θέση στο περιφερειακό και παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλειος Θ. Ράπανος 5

7 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας δοκιμάζεται από τις συνέπειες των πρωτοφανούς ύψους ζημιών από την εθελοντική ανταλλαγή των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου αλλά και της συνεχιζόμενης, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ύφεσης στην οικονομία, που έχει εκτινάξει ήδη από το β εξάμηνο του 2011 τις επισφάλειες σε επίπεδα τέτοια που οι σχετικές προβλέψεις απορροφούν το σύνολο σχεδόν της οργανικής κερδοφορίας μας. Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να ακολουθεί στρατηγική προσαρμοσμένη στις συνθήκες της τεράστιας κρίσης που βιώνουμε. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής είναι: Η συγκέντρωση τα δύο τελευταία χρόνια πρόσθετων εποπτικών κεφαλαίων ύψους περίπου 3,5 δισ. (πριν την ανακεφαλαιοποίηση ύψους 7,4 δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το Μάιο του 2012). Η περιστολή των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα κατά 250 εκατ. εντός της τελευταίας διετίας, προσπάθεια που συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Η συνεχής άσκηση της πιστοδοτικής πολιτικής με στόχο τη διευκόλυνση, μέσω αναχρηματοδοτήσεων, βιωσίμων επιχειρήσεων και νοικοκυριών και τη στήριξη των ασθενέστερων στρωμάτων που έχουν πληγεί από την κρίση. Η προσήλωση στην εξυγίανση του ισολογισμού, ακολουθώντας με συνέπεια πολιτική αυξημένων προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο. Η επιλογή μας αυτή δικαιώνεται και από το γεγονός ότι η ΕΤΕ δεν θα χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια μετά την εξέταση που έγινε στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο από τη BlackRock Solutions. Συγκεκριμένα, από το δ τρίμηνο 2009 μέχρι το α τρίμηνο 2012 έχουμε σχηματίσει προβλέψεις 5,3 δισ. στην Ελλάδα και 6,2 δισ. στον Όμιλο. Στο επόμενο διάστημα η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει την προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επάρκειας, περιορίζοντας κατά το δυνατόν την ανάγκη κρατικής στήριξης, με την εφαρμογή σειράς δράσεων στο πλαίσιο των βασικών στρατηγικών της στόχων: α) Περαιτέρω συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέτρων, το οποίο υποβλήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος και αξιολογήθηκε ως βιώσιμο και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα προβλέπει την πώληση μειοψηφικού πακέτου της Finansbank, τη διερεύνηση της δυνατότητας πώλησης μειοψηφικού πακέτου της υπό ίδρυση νέας θυγατρικής που θα ενσωματώνει τις μονάδες του Ομίλου στις βαλκανικές χώρες, την πώληση μη στρατηγικών στοιχείων του ενεργητικού, όπως του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρα και τη βέλτιστη διαχείριση των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας. Κεντρική μας επιδίωξη είναι με τις δράσεις αυτές, η Εθνική Τράπεζα να παραμείνει ο βασικός πόλος σταθερότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, ικανός να προσελκύσει τα απαραίτητα ιδιωτικά κεφάλαια κατά τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησής της. β) Διατήρηση της ρευστότητας: Παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά περίπου 35% σωρευτικά από τα τέλη του 2009, το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας συνεχίζει να χρηματοδοτείται από καταθέσεις, με το λόγο δανείων προς καταθέσεις στο 105% για την Ελλάδα και στο 111% για τον Όμιλο, με βάση τα στοιχεία α τριμήνου του

8 Αποτέλεσμα των συντονισμένων προσπαθειών του Ομίλου ήταν η μείωση του χρηματοδοτικού ανοίγματος των μονάδων της ΝΑ Ευρώπης κατά 1,3 δισ. τα δύο τελευταία έτη, ώστε να μειωθεί σε αμελητέα επίπεδα, αλλά και η περαιτέρω σημαντική βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στην Τουρκία και στη ΝΑ Ευρώπη. γ) Θωράκιση του ισολογισμού: Λόγω της σοβαρής επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, η ΕΤΕ σχημάτισε προβλέψεις ύψους 4,0 δισ. στο 2011 (τριπλάσιες σε σχέση με το 2010), ώστε να θωρακίσει αποτελεσματικά τον Όμιλο. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε 7,1 δισ. στα τέλη του 2011, ενώ το α τρίμηνο 2012 σχηματίστηκαν επιπλέον προβλέψεις ύψους 559 εκατ. δ) Περιορισμός του κόστους: Οι συστηματικές προσπάθειες συμπίεσης όλων των συντελεστών κόστους συνέβαλαν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων της Τράπεζας κατά 15% σωρευτικά για το 2010 και το Ειδικότερα, στην Ελλάδα κατά το 2011 οι δαπάνες μισθοδοσίας μειώθηκαν κατά 8% και τα γενικά έξοδα κατά 9% σε ετήσια βάση. Στη ΝΑ Ευρώπη, η μείωση για την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε 5%. Σημαντικές περικοπές δαπανών προγραμματίζονται και για το υπόλοιπο του 2012 αλλά και για τα προσεχή χρόνια. Παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας που ενέτειναν τα προβλήματα το τελευταίο διάστημα, θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι τα προβλήματα αυτά γρήγορα θα ξεπεραστούν. Ισχυρή πεποίθηση όλων μας αποτελεί το γεγονός ότι προϋπόθεση για την επιτυχία της εθνικής προσπάθειας δημοσιονομικής σταθεροποίησης, ανάκτησης της ανταγωνιστικότητας και υπέρβασης της κρίσης στην προοπτική μιας νέας βιώσιμης ανάπτυξης, είναι η συνέχιση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και η παραμονή της χώρας μας στην Ευρωζώνη. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και το προσωπικό του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που με αμείωτη την εμπιστοσύνη στο μεγαλύτερο τραπεζικό σύστημα της χώρας, στηρίζουν την προσπάθειά μας να ανταπεξέλθουμε στην κλιμακούμενη οικονομική κρίση που επιδρά στο σύνολο της κοινωνίας, σπάζοντας τον κύκλο της αυτοτροφοδοτούμενης ύφεσης και χτίζοντας υγιείς βάσεις για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Απόστολος Σ. Ταμβακάκης 7

9 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ Βασίλειος Ράπανος Πρόεδρος του ΔΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (Μη Εκτελεστικό Μέλος) Απόστολος Ταμβακάκης Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αλέξανδρος Τουρκολιάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Θεόκλητος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Άνθιμος Θωμόπουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ιωάννης Γιαννίδης Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος Ιωάννης Παναγόπουλος Εκπρόσωπος των εργαζομένων, Πρόεδρος ΓΣΕΕ Αβραάμ Τριανταφυλλίδης Εκπρόσωπος των εργαζομένων ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος Στέφανος Βαβαλίδης Μέλος ΔΣ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) Γεώργιος Ζανιάς (παραιτήθηκε το Μάιο 2012) Οικονομολόγος, Καθηγητής ΟΠΑ, Πρόεδρος ΣΟΕ Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος Chipita AE Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου-Μπενοπούλου Μέλος ΔΣ της Τσιμέντα ΤΙΤΑΝ ΑΕ Πέτρος Σαμπατακάκης Οικονομολόγος Μαρία (Μαρίλυ) Φραγκίστα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Franco Compania Naviera SA ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξανδρος Μακρίδης Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Χρυσαφίδης ΑΕ 8

10 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΤΧΣ) Χαράλαμπος Μάκκας Οικονομολόγος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Μάρθα Πυλιώτη Δικηγόρος, LLM, Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΕΤΕ Σημειώσεις Το παρόν ΔΣ, του οποίου η θητεία λήγει το 2013, εξελέγη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, την 14η Ιανουαρίου 2010, με εξαίρεση τον κ. Αλέξανδρο Μακρίδη που ορίστηκε την 26η Φεβρουαρίου 2009 μέλος του ΔΣ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου σε εφαρμογή του Ν. 3723/2008 και τον κ. Αβραάμ Τριανταφυλλίδη που ορίστηκε την 18η Μαρτίου 2010 μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του κ. Αλέξανδρου Σταύρου. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 26ης Νοεμβρίου 2010 εξέλεξε τρία εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, τους κ.κ. Αλέξανδρο Τουρκολιά, Άνθιμο Θωμόπουλο και Λεωνίδα Θεόκλητο, τα οποία κατά την επακολουθήσασα συνεδρίαση του ΔΣ, εξελέγησαν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Τράπεζας. Την 23η Νοεμβρίου 2010, η κ. Μαρία Φραγκίστα εξελέγη μέλος του ΔΣ της Τράπεζας σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Μαρίας Σκλαβενίτου. Η εκλογή της ανακοινώθηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την 26η Νοεμβρίου Την 14η Απριλίου 2011, ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος εξελέγη μέλος του ΔΣ σε αντικατάσταση του Βασίλειου Κωνσταντακόπουλου ο οποίος απεβίωσε. Ο κ. Γεώργιος Ζανιάς παραιτήθηκε από το ΔΣ την 7η Μαΐου Την 11η Ιουνίου 2012 εξελέγη ως μέλος του ΔΣ ο κ. Χαράλαμπος Μάκκας, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το Ν. 3864/

11 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ Πρόεδρος: Απόστολος Ταμβακάκης - Διευθύνων Σύμβουλος Μέλη: Άνθιμος Θωμόπουλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Λεωνίδας Θεόκλητος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Τουρκολιάς - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομέρ Αράς - Διευθύνων Σύμβουλος Finansbank Γραμματέας: Παύλος Μυλωνάς - Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Διακυβέρνησης ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Ανδρέας Βρανάς Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δημήτριος Δημόπουλος Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Αριστοτέλης Καρυτινός Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Τράπεζας & Ομίλου Άγις Λεώπουλος* Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Χαράλαμπος Μαζαράκης Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Μιχαήλ Οράτης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων Τράπεζας & Ομίλου Γεώργιος Πάσχας Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης, Πληροφορικής & Προμηθειών Τράπεζας & Ομίλου Μαρία-Ιωάννα Πολιτοπούλου Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής Ομίλου Μιλτιάδης Σταθόπουλος Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ελένη Τζάκου Γενική Διευθύντρια Λειτουργιών Λεωνίδας Φραγκιαδάκης Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς * Ο κ. Άγις Λεώπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Διευθυντή Δραστηριοτήτων Εξωτερικού. Με απόφαση του ΔΣ, στη θέση αυτή τοποθετήθηκε ο κ. Πέτρος Χριστοδούλου τον Ιούνιο

12 ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Σπυρίδων Ασημόπουλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δικτύου Δημήτριος Βράιλας Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής Παναγιώτης Γουτάκης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής Ιωάννα Κατζηλιέρη-Ζουρ Βοηθός Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Σπυρίδων Μαυρόγαλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Λειτουργικής Στήριξης Ιωάννης Μπαλαμπάνης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οργάνωσης Τηλέμαχος Παλαιολόγος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ασφάλειας Τράπεζας & Ομίλου Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής Πέτρος Φουρτούνης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου-Επιθεώρησης Τράπεζας & Ομίλου Δημήτριος Φραγγέτης Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Τράπεζας & Ομίλου Νικόλαος Χριστοδούλου Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής Τράπεζας & Ομίλου 11

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 Οι ζημίες του Ομίλου που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας το 2011 ανήλθαν σε ,0 εκατ., λαμβανομένης υπόψη της ζημίας, μετά την αφαίρεση μέρους των αναβαλλόμενων φόρων που αναγνωρίστηκαν, από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI), την απομείωση απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο που δεν συμπεριελήφθησαν στο PSI και λοιπές έκτακτες απομειώσεις και προβλέψεις ύψους 1.305,3 εκατ. Εξαιρουμένων των ως άνω έκτακτων αποτελεσμάτων και προβλέψεων, οι ζημίες που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας το 2011 διαμορφώθηκαν σε 288,5 εκατ. Η ζημία από τη συμμετοχή του Ομίλου στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών επιλέξιμων τίτλων ανήλθε σε ,2 εκατ. μετά την αφαίρεση των αναβαλλόμενων φόρων που αναγνωρίστηκαν. Πριν τη διενέργεια της απομείωσης η ονομαστική αξία των ομολόγων που κατείχε ο Όμιλος και εντάσσονται στο σχέδιο ανταλλαγής ανερχόταν στα ,7 εκατ. περίπου. Η εφαρμογή του PSI οδήγησε την Τράπεζα στην περαιτέρω αναγνώριση απομείωσης ύψους 752,7 εκατ. επί των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο που δεν συμπεριελήφθησαν στο PSI. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν δάνεια εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο και λοιπές απαιτήσεις. Ο Όμιλος, ανταποκρινόμενος στη δύσκολη αυτή περίοδο την οποία διέρχεται η ελληνική οικονομία, υλοποίησε σειρά ενεργειών, οι οποίες ως στόχο είχαν την προσαρμογή του επιχειρηματικού του μοντέλου στις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, ενίσχυσε την κεφαλαιακή του θέση τόσο μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. το Δεκέμβριο του 2011, με την έκδοση εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών που καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, όσο και μέσω της επαναγοράς μέρους των καλυμμένων ομο- 12

14 λογιών και υβριδικών τίτλων τον Ιανουάριο του 2012, από την οποία προέκυψε κέρδος 301,6 εκατ. Επιπλέον, ενίσχυσε τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και περιέστειλε σημαντικά τις λειτουργικές δαπάνες. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου μετά τη ζημία από τη συμμετοχή στο PSI και τις λοιπές απομειώσεις κατήλθε στο -2,6% (αρνητικός), όμως μετά τη θετική επίδραση της προαιρετικής επαναγοράς των υβριδικών τίτλων και των καλυμμένων ομολογιών, αλλά και κυρίως με την εγγυημένη από το ΤΧΣ κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 6,9 δισ., ο δείκτης είχε διαμορφωθεί αρχικά σε 8,3% στα τέλη του Σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση διαμορφώθηκε σε 7,4 δισ. το β τρίμηνο του Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στις προσπάθειες περιστολής των λειτουργικών δαπανών. Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 2.370,8 εκατ. (πριν την επίπτωση της έκτακτης πρόβλεψης αποζημίωσης του προσωπικού ύψους 169,9 εκατ.), μειωμένα κατά 6% έναντι του 2010, κυρίως εξαιτίας της δραστικής περιστολής των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες προσωπικού στην Ελλάδα σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρώντας την έκτακτη πρόβλεψη αποζημίωσης του προσωπικού ύψους 169,9 εκατ., μειώθηκαν κατά 8%. Επίσης, τα γενικά έξοδα και οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το Παρά τη σημαντική μείωση των καταθέσεων και τη δραματική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας, το συνολικό ύψος των χορηγήσεων στην Ελλάδα μειώθηκε μόνο κατά 3,5% σε ετήσια βάση. Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα δυσμενές (7,5% πτώση του ΑΕΠ στο 4ο τρίμηνο του 2011), επιδεινώνοντας την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών αυξήθηκαν στα 2.664,5 εκατ., με συνέπεια οι συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης να ανέλθουν σε 7,1 δισ. Ως αποτέλεσμα της συντηρητικής πολιτικής προβλέψεων του Ομίλου, το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση ανήλθε στο 56%, πριν βεβαίως ληφθούν υπόψη οι πάσης φύσεως εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η εφαρμογή της στρατηγικής ενίσχυσης της ρευστότητας των θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό υπογραμμίζεται από την κατά 22% αύξηση των καταθέσεων στην Τουρκία και τη σταθεροποίηση των καταθέσεων στη ΝΑ Ευρώπη σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Tα καθαρά κέρδη της Finansbank το 2011, ανήλθαν σε TL849 εκατ. ( 365 εκατ.), μειωμένα κατά 8% έναντι του Το 2011, οι συνολικές χορηγήσεις της Finansbank ανέρχονταν σε TL36,8 δισ. ( 15,1 δισ.) σημειώνοντας αύξηση κατά 16% έναντι του Παρά την πιστωτική επέκταση, 13

15 ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAR) διαμορφώθηκε στο 17,6%, ο υψηλότερος μεταξύ των κύριων ανταγωνιστών. Τα καθαρά κέρδη από τη ΝΑ Ευρώπη το 2011 ανήλθαν σε 3,5 εκατ., έναντι 75,3 εκατ. το Η συνεχιζόμενη απομόχλευση οδήγησε στη μείωση του καθαρού επιτοκιακού αποτελέσματος. Παρά τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων κατά 3% έναντι του 2010, συνεχίζοντας την πτωτική τους τροχιά για δεύτερη συνεχή χρονιά, τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε 173,4 εκατ. έναντι 275,2 εκατ. το 2010, μειωμένα κατά 37%. 14

16 Η ΜΕΤΟΧΗ Η παρατεταμένη αβεβαιότητα όσον αφορά τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και η έλλειψη εμπιστοσύνης των εγχώριων και ξένων επενδυτών είχαν ως αποτέλεσμα οι τιμές των μετοχών, να καταγράψουν εκτεταμένες απώλειες κατά το Η μετοχή της ΕΤΕ παρουσίασε αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς σημείωσε μέγιστη τιμή 8,1 στις και ελάχιστη 1,4 στις , ενώ η μέση ετήσια τιμή έφτασε τα 4,4 και η τιμή κλεισίματος στις ήταν 1,6. Η τυπική απόκλιση των ημερησίων αποδόσεων της μετοχής έφτασε στο 5,4% έναντι 3,8% το 2010, αυτή του ελληνικού τραπεζικού κλάδου αυξήθηκε επίσης σημαντικά σε 4,8%, από 3,4% το προηγούμενο έτος, ενώ μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με το 2010 είχε η τυπική απόκλιση του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών (2,4% το 2011 από 2,2% το 2010). Η συνολική αξία συναλλαγών της μετοχής ανήλθε σε 4,7 δισ., σημειώνοντας αισθητή μείωση από το επίπεδο του προηγούμενου έτους ( 11,1 δισ.), ενώ αποτέλεσε το 22,6% της ετήσιας αξίας συναλλαγών της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και το 44,7% της αξίας συναλλαγών του εγχώριου τραπεζικού κλάδου. Η κεφαλαιοποίηση στις ήταν 1,5 δισ., ενώ ο μέσος όρος κεφαλαιοποίησης κατά τη διάρκεια του έτους διαμορφώθηκε σε 4,2 δισ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η συμμετοχή της ΕΤΕ στη διαμόρφωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου αυξήθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες (από 34,9% το 2010 σε 43,9% το 2011). Η συμμετοχή της ΕΤΕ στη διαμόρφωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ διαμορφώθηκε στο 5,8% για το Το επίπεδο του δείκτη ρευστότητας (ετήσια αξία συναλλαγών προς μέση κεφαλαιοποίηση) για το 2011 διαμορφώθηκε σε 112%, πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο επίπεδο του Γενικού Δείκτη του ΧΑ, που ήταν μόλις 47%. 15

17 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΕ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τιμή τέλους έτους (σε ) 1,6 6,1 15,4 10,4 35,5 Μέγιστη τιμή έτους (σε ) 8,1 17,7 24,0 35,9 36,2 Ελάχιστη τιμή έτους (σε ) 1,4 6,0 6,9 8,8 26,5 Μέση τιμή έτους (σε ) 4,4 9,6 15,0 22,8 32,1 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων ΕΤΕ (%) 5,4 3,8 4,0 4,4 1,7 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων κλάδου (%) 4,8 3,4 3,4 3,4 1,3 Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων XA (%) 2,4 2,2 2,1 2,5 1,0 Χρηματιστηριακή αξία μετοχής τέλους έτους (σε δισ. ) 1,5 5,8 11,0 6,6 22,3 Λόγος χρηματιστηριακής αξίας μετοχής τέλους έτους / ΧΑ (%) 5,8 10,7 17,1 9,6 11,4 Λόγος χρηματιστηριακής αξίας μετοχής τέλους έτους / κλάδου (%) 43,9 34,9 35,4 31,1 26,3 Συνολική αξία συναλλαγών μετοχής (σε δισ. ) 4,7 11,1 11,6 14,9 15,8 Λόγος συνολικής ετήσιας αξίας συναλλαγών μετοχής / ΧΑ (%) 22,6 31,7 26,2 19,2 13,0 Λόγος συνολικής ετήσιας αξίας συναλλαγών μετοχής / κλάδου (%) 44,7 52,0 41,4 38,8 29,6 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας ΕΤΕ (%) (2) 112,0 155,1 113,4 103,6 78,2 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας κλάδου (%) 87,4 99,6 96,6 77,7 64,4 Δείκτης ετήσιας ρευστότητας ΧΑ (%) 46,5 54,2 70,4 62,7 65,7 Πηγή: ΧΑ, Bloomberg, υπολογισμοί ΕΤΕ (1) Για λόγους συγκρισιμότητας οι τιμές των μετοχών έχουν προσαρμοστεί (μέθοδος Bloomberg) ώστε να εμφανίζουν τις μεταβολές που έγιναν την τελευταία πενταετία (2) Ετήσια αξία συναλλαγών προς μέσο όρο κεφαλαιοποίησης 16

18 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας στις ήταν διαιρεμένο α) σε κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 η κάθε μία, β) σε εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας 0,30 η κάθε μία και γ) σε εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές Ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας 5 η κάθε μία, έναντι εξαγοράσιμων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών Ν.3723/2008 στις Η αύξηση κεφαλαίου κατά 1 δισ. πραγματοποιήθηκε με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με το Ν. 3723/2008, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Το ποσό της αύξησης καλύφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με την εισφορά ομολόγων Ελληνικής Δημοκρατίας ίσης αξίας. Η μετοχική βάση της Εθνικής Τράπεζας χαρακτηρίζεται από ευρεία διασπορά, καθώς περιλαμβάνει περίπου μετόχους, θεσμικούς και ιδιώτες. Κανένας μέτοχος δεν έχει στην κατοχή του μετοχές που υπερβαίνουν το 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Από τη μετοχική σύνθεση, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2) προκύπτει ότι το 27,4% του μετοχικού κεφαλαίου ήταν 17

19 κατανεμημένο σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές του εξωτερικού, έναντι ποσοστού 32,9% το 2010 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3). Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στο ποσοστό που κατείχαν οι ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού από 38,0% στο 44,1% στο τέλος του

20 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας σημείωσε αισθητή επιβράδυνση κατά το 2011, σε 3,9%, από 5,3% το 2010, εξαιτίας κυρίως της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ μειώθηκε σε 1,7% το 2011, από 3,0% το προηγούμενο έτος, ενώ η οικονομία της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε, σημειώνοντας αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του -0,7% το 2011, από 4,4% το 2010, λόγω του καταστροφικού σεισμού Tohoku και του πυρηνικού ατυχήματος που ακολούθησε. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της ευρωζώνης μειώθηκε λιγότερο σε σύγκριση με άλλες κύριες οικονομίες σε 1,5% το 2011, από 1,9% το 2010 (ΔΙΑ- ΓΡΑΜΜΑ 1.1.1), σημειώνοντας σημαντικές αποκλίσεις στο εσωτερικό της, μεταξύ των χωρών του πυρήνα και αυτών της περιφέρειας. Οι αναδυόμενες οικονομίες εμφάνισαν ρυθμό ανάπτυξης 6,2% το 2011, πιο ήπιο από 7,5% το Η κρίση χρέους έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις στην ευρωζώνη κατά τα μέσα του 2011, επηρεάζοντας πολύ σημαντικές από πλευράς συστημικού κινδύνου χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ακολούθησε αυξητικές τάσεις, λόγω του αυξανόμενου γεωπολιτικού κινδύνου, αλλά και της διατήρησης της ζήτησης από τις αναδυόμενες οικονομίες. Συγκεκριμένα, η τιμή του αργού πετρελαίου αυξήθηκε σε USD99 το βαρέλι στο τέλος του 2011, από USD91 το βαρέλι ένα έτος πριν, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 8%. Σε όρους ετήσιων μέσων τιμών, το πετρέλαιο ανέκαμψε σημαντικά, κατά 20%, σε USD95 το βαρέλι από USD80 το βαρέλι το Αντίθετα με τις τιμές του πετρελαίου, παρατηρήθηκε πτώση στις τιμές των τροφίμων και των βιομηχανικών μετάλλων, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης. Καθώς η επίδραση των τιμών ενέργειας είναι καθοριστική στην τάση του πληθωρισμού, είχαμε ενίσχυση του συνολικού πληθωρισμού το 2011, σε 20

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

* Τα κονδύλια του 2012 έχουν επαναϋπολογιστεί με βάση την Πράξη 13/28.3.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2013 2012 2011 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.157 3.365 3.843 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 529 495 494 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) 2009 2008 2007 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.940 3.580 3.051 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 686 772 773 Καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ÂÁÓÉÊÁ ÌÅÃÅÈÇ ÏÌÉËÏÕ ÂáóéêÜ ìåãýèç áðïôåëåóìüôùí (åêáô. E) 2008 2007 2006 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.580 3.051 2.137 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 772 773 537 Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-6867-18-7

ISBN 978-960-6867-18-7 ISBN 978-960-6867-18-7 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012 Ιανουάριος 2013 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN BALTIC BANK A.E

AEGEAN BALTIC BANK A.E AEGEAN BALTIC BANK A.E Ετήσια Οικονομική Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 Επισκόπηση... 4 Οικονομικό και Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Για το έντυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε χαρτί με πιστοποιητικό FSC (μη χλωριωμένο), δηλαδή χαρτί που παράχθηκε από δάση που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ TΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Προς τα μέλη της Διαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 954.666.667 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Οικονομικές προοπτικές Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 1. Η κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα σταθεροποιηθεί στα τέλη του 2011.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Αθήνα, Ιούνιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα συνολική αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1 2 3 4 6 10 34 40 55 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 140 144 145 151 ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Τροποποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 Μάιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 SWD(2013) 363 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος σταθερότητας του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Δήλωση Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα