Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα."

Transcript

1

2 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα, κείμενα, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

3 3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

4 4 Μοντέλα Κατάλυσης: Ισορροπία και Σταθεροποιημένη Κατάσταση Μια ενζυμική αντίδραση μοντελοποιείται συνήθως ως μια διεργασία δύο βημάτων δέσμευση του υποστρώματος (S) από το ένζυμο (Ε), δημιουργία συμπλόκου ενζύμου υποστρώματος (ES) και μη-αντιστρεπτή διάσπαση αυτού του συμπλόκου που απελευθερώνει το ένζυμο και το προϊόν (Ρ): Η κύρια υπόθεση που γίνεται στο μοντέλο σταθεροποιημένης κατάστασης (steady-state model) είναι ότι η συγκέντρωση του συμπλόκου ένζυμο υπόστρωμα παραμένει σταθερή με το χρόνο (δηλαδή d[es]/dt =0).

5 5 Μοντέλα Κατάλυσης: Ισορροπία και Σταθεροποιημένη Κατάσταση Έτσι, η διαφορική εξίσωση που περιγράφει τις μεταβολές της συγκέντρωσης του συμπλόκου ES σε σχέση με το χρόνο, ισούται με 0: Η διασκευή της παραπάνω εξίσωσης δίνει την έκφραση της σταθεράς Michaelis, K m : Η K m είναι ισοδύναμη με τη σταθερά διάστασης K S του συμπλόκου ES, μόνο στην περίπτωση όπου k -1 >> k 2, οπότε K m = k -1 /k 1. ΗσταθεράMichaelis K m αντιστοιχεί σε συγκέντρωση υποστρώματος για V max /2.

6 6 Μοντέλα Κατάλυσης: Ισορροπία και Σταθεροποιημένη Κατάσταση Tο περιοριστικό βήμα μιας ενζυμικής αντίδρασης είναι η διάσπαση του συμπλόκου ES. Η ταχύτητα μιας ενζυμικής αντίδρασης μπορεί συνεπώς να εκφραστεί ως: H αντικατάσταση της [ES] με [Ε][S]/K m και η εισαγωγή στης εξίσωση ταχύτητας της συνολικής συγκέντρωσης του ενζύμου [Ε Τ ]=[Ε]+[ΕS], δίνει: Διαιρώντας αμφότερους τον αριθμητή και τον παρονομαστή με [Ε] και πολλαπλασιάζοντας με K m, καθώς και αντικαθιστώντας k cat [E T ] με V max, λαμβάνεται η έκφραση:

7 7 Διαγράμματα Ταχύτητας (v) Συναρτήσει Συγκέντρωσης Υποστρώματος [S] Το γενικό σχήμα μιας καμπύλης ταχύτητας συναρτήσει της συγκέντρωσης υποστρώματος είναι αυτό μιας ορθογώνιας υπερβολής. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις υποστρώματος, η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του υποστρώματος. Σ αυτήν την περιοχή, ηενζυμική ταχύτητα είναι 1 ης τάξεως σε σχέση με τη συγκέντρωση υποστρώματος. Στην περίπτωση όπου [S] << K m, ισχύει ότι: Όπου k cat /K m (M -1 s -1 ) είναι η σταθερά 2 ης τάξεως για την αντίδραση, ενώ V max /K m (s -1 ) είναι η σταθερά 1 ης τάξεως για την αντίδραση. Ο λόγος k cat /K m για πολλά ένζυμα κυμαίνεται μεταξύ 10 8 έως 10 9 M -1 s -1.

8 8 Διαγράμματα Ταχύτητας (v) Συναρτήσει Συγκέντρωσης Υποστρώματος [S] Σε υψηλότερες συγκεντρώσεις υποστρώματος, η ταχύτητα της αντίδρασης παραμένει πρακτικά σταθερή και ουσιαστικά ανεπηρέαστη από μεταβολές στη συγκέντρωση. Σ αυτήν την περιοχή η ταχύτητα της αντίδρασης είναι μηδενικής τάξεως σε σχέση με το υπόστρωμα. Σε περίπτωση που [S] >> K m, τότε ισχύει ότι: ΗτιμήτηςK m κυμαίνεται ευρέως για τα περισσότερα ένζυμα, αλλά βρίσκεται συνήθως μεταξύ 10-1 και 10-7 Μ. Η τιμή της K m εξαρτάται από τον τύπο του υποστρώματος και περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως το ph, η θερμοκρασία, ή ιοντική ισχύς και η πολικότητα.

9 9

10 10 Διαγράμματα Ταχύτητας (v) Συναρτήσει Συγκέντρωσης Υποστρώματος [S] Η K m αντιστοιχεί σε συγκέντρωση υποστρώματος που δίνει ταχύτητα αντίδρασης ίσης με V max /2. Όμως, όπως έχει ήδη ειπωθεί, η K m ισούται με την σταθερά διάστασης του συμπλόκου ES, μόνο όταν η διάσπαση του συμπλόκου ES συμβαίνει σε πολύ χαμηλότερη ταχύτητα απ ότι η δέσμευση του υποστρώματος από το ένζυμο. Δηλαδή, όταν k -1 >> k 2, τότε ισχύει: Υπό αυτές τις συνθήκες, η K m είναι ένα μέτρο της ισχύος του συμπλόκου ES ή αλλιώς ένα μέτρο συνάφειας του ενζύμου προς το υπόστρωμα. Η k cat ονομάζεται και μοριακή δραστικότητα (molecular activity) ή αριθμός μετατροπής (turnover number) και αντιπροσωπεύει στον αριθμό των μορίων υποστρώματος που μετατρέπονται σε προϊόν από ένα μόριο ενζύμου, ανά μονάδα χρόνου, όταν το ένζυμο βρίσκεται σε συνθήκες κορεσμού.

11 11 Μετατροπές της Εξίσωσης Michaelis Menten Το διάγραμμα του διπλού αντιστρόφου Η εξίσωση Michaelis Menten μπορεί να τροποποιηθεί αλγεβρικώς σε εξισώσεις που είναι πιο εύχρηστες στην επεξεργασία των δεδομένων. Μια κοινή τροποποίηση προέρχεται από την αντιστροφή και των δύο μελών της εξίσωσης: Ο διαχωρισμός των συντελεστών στον αριθμητή δίνει: Αυτή η εξίσωση απλοποιείται ως εξής: Αυτή η μορφή της εξίσωσης ονομάζεται εξίσωση Lineweaver Burk.

12 12 Μετατροπές της Εξίσωσης Michaelis Menten ΓιαταένζυμαπουακολουθούνκινητικήMichaelis Menten, ένα διάγραμμα 1/v 0 συναρτήσει 1/[S] δίνει ευθεία γραμμή. ΗκλίσητηςευθείαςισούταιμεK m /V max, το σημείο τομής στον άξονα 1/v 0 ισούται με 1/V max καιτοσημείοτομήςστονάξονα 1/[S] ισούται με -1/K m.

13 13 Μετατροπές της Εξίσωσης Michaelis Menten Η ολοκληρωμένη μορφή Michaelis Menten Θεωρητικώς, είναι εφικτό να υπολογιστούν οι τιμές K m και V max ενός ενζύμου από μια απλή καμπύλη εξέλιξης. Η ταχύτητα μιας ενζυμικής αντίδρασης μπορεί να προσδιοριστεί από την εξαφάνιση του υποστρώματος (- d[s]/dt) ή την εμφάνιση του προϊόντος (-d[ρ]/dt), συναρτήσει του χρόνου. Εάν γίνει μέτρηση εξαφάνισης υποστρώματος, το μοντέλο Michaelis Menten μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

14 14 Μετατροπές της Εξίσωσης Michaelis Menten Εάν πολλαπλασιαστεί ο αριθμητής και ο παρονομαστής και στις δύο πλευρές της εξίσωσης με τον συντελεστή K m +[S]και διαιρεθεί με [S] και γίνει ολοκλήρωση με συνθήκες [S] = [S 0 ] σε χρόνο t =0και [S] = [S t ] σε χρόνο t, τότε λαμβάνεται: Η ολοκληρωμένη μορφή του μοντέλου Michaelis Menten είναι:

15 15 Μετατροπές της Εξίσωσης Michaelis Menten Εάν η παραπάνω σχέση διαιρεθεί και στις δύο πλευρές με t και K m διασκευαστεί, λαμβάνεται: και Ένα διάγραμμα {ln([s 0 ]/[S t ])}/t συναρτήσει [S 0 S t ]/t δίνει ευθεία γραμμή με κλίση ίση με -1/K m, τομή στον άξονα των χ ίση με V max και τομή στον άξονα των ψ ίση με V max /K m. Το κύριο πρόβλημα αυτής της διαδικασίας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής συνθήκες: 1. Το ένζυμο είναι σταθερό κατά τη διάρκεια των μετρήσεων όπου προσδιορίζονται οι ταχύτητες της αντίδρασης. 2. Η αντίστροφη αντίδραση (προϊόν σε υπόστρωμα) θα πρέπει να είναι αμελητέα. 3. Το προϊόν δεν πρέπει να προκαλεί αναστολή του ενζύμου.

16 16

17 17 Μετατροπές της Εξίσωσης Michaelis Menten Η μέθοδος Eadie Hofstee Η εξίσωση Michaelis Menten μπορεί να τροποποιηθεί αλγεβρικά στην έκφραση: Με βάση αυτήν την εξίσωση μπορεί να δημιουργηθεί ένα διάγραμμα που θα έχει στον άξονα των ψ τις τιμές αρχικής ταχύτητας (v) και στον άξονα των χ τις τιμές v/[s]. Αυτό το διάγραμμα δίνει ευθεία γραμμή με σημείο τομής στον άξονα των ψ ίσο με V max και κλίση ίση με K m.

18 18

19 19 Ενζυμικές Αντιδράσεις με Δύο ή Περισσότερα Υποστρώματα Στις περισσότερες ενζυμικές αντιδράσεις, δύο ή περισσότερα υποστρώματα δεσμεύονται από το ένζυμο και συμμετέχουν στην αντίδραση. Για παράδειγμα, στην αντίδραση που καταλύεται από την εξοκινάση, ΑΤΡ και γλυκόζη είναι τα υποστρώματα και ΑDP και 6-φωσφορική γλυκόζη τα προϊόντα: Οι ταχύτητες αυτών των αντιδράσεων δύο υποστρωμάτων μπορούν επίσης ν αναλυθούν με την προσέγγιση Michaelis Menten. Η εξοκινάση έχει χαρακτηριστικές K m για το καθένα από τα υποστρώματά της. Οι ενζυμικές αντιδράσεις δύο υποστρωμάτων συνήθως εμπλέκουν μεταφορά ενός ατόμου ή μιας λειτουργικής ομάδας από το ένα υπόστρωμα στο άλλο. Αυτές οι αντιδράσεις πραγματοποιούνται μέσω διαφόρων οδών.

20 20 Ενζυμικές Αντιδράσεις με Δύο ή Περισσότερα Υποστρώματα Σε μερικές περιπτώσεις και τα δύο υποστρώματα ενώνονται με το ένζυμο ταυτόχρονα σε κάποιο χρονικό σημείο της αντίδρασης, σχηματίζοντας ένα μηομοιοπολικό τριπλό σύμπλοκο. Τα υποστρώματα μπορεί να ενώνονται με το ένζυμο σε τυχαία ή διατεταγμένη σειρά. Σε άλλες περιπτώσεις, το πρώτο υπόστρωμα μετατρέπεται σε προϊόν και απελευθερώνεται πριν ενωθεί το δεύτερο υπόστρωμα. Έτσι, δεν σχηματίζεται τριπλό σύμπλοκο. Ένα παράδειγμα αποτελεί ο μηχανισμός «ping pong» ή αλλιώς «μηχανισμός διπλής εκτόπισης».

21 21

22

23 23 Κινητική και Μηχανισμός Αντίδρασης Bi Bi Οι ενζυμικές αντιδράσεις που εμπλέκουν δύο υποστρώματα και αποφέρουν δύο προϊόντα αναφέρονται ως «Bi Bi». Οι περισσότερες αντιδράσεις Bi Bi ακολουθούν την κινητική Michaelis Menten σε λίγο πιο πολύπλοκη μορφή, στην οποία η V max αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ταχύτητα όταν το ένζυμο βρίσκεται σε συνθήκες κορεσμού και από τα δύο υποστρώματα. Κάθε υπόστρωμα έχει τη δική του χαρακτηριστική K m, που αντιστοιχεί στη συγκέντρωση που αποδίδει το μισό της μέγιστης ταχύτητας, όταν το δεύτερο υπόστρωμα βρίσκεται σε συγκέντρωση κορεσμού για το ένζυμο. Όπωςκαιγιατιςαντιδράσειςμ ένα υπόστρωμα, οι τιμές K m και V max ή k cat μπορούν να προσδιοριστούν πειραματικά από διαγράμματα διπλού αντιστρόφου. Οι μετρήσεις γίνονται μεταβάλλοντας τη συγκέντρωση του ενός υποστρώματος, ενώ η συγκέντρωση του άλλου υποστρώματος διατηρείται σταθερή. Εάν οι ευθείες που θα ληφθούν μ αυτή τη διαδικασία τοποθετηθούν στο ίδιο διάγραμμα, τότε είναι δυνατόν να διακριθούν οι διαφορετικοί μηχανισμοί. Αν οι ευθείες είναι παράλληλες, αυτό φανερώνει ένα μηχανισμό ping pong, ενώ αν οι ευθείες τέμνονται, η αντίδραση ακολουθεί ένα διαδοχικό μηχανισμό.

24 24

25 25 Βιβλιογραφία Marangoni A.G. (2003) Characterisation of enzyme activity. In Enzyme Kinetics. A Modern Approach, Wiley-Interscience. Mikkelsen S.R., Cortón E. (2004) Enzymes. In Bioanalytical Chemistry, Wiley Interscience. Nelson D.L., Cox M.M. (2004) Enzymes. In Lehninger Principles of Biochemistry, 4 th ed.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ 2013 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ Η Ενέργεια είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 3: Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Θεωρητικές προσεγγίσεις Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων

1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων 1. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιομορίων Το αντικείμενο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βιομορίων καλύπτει ένα τεράστιο σύνολο περιπτώσεων με αποτελέσματα από βιολογικές, βιοχημικές και βιοφυσικές μελέτες που

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας

Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία. 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Εμβιομηχανική Βιοϊατρική Τεχνολογία 3 ο Κεφάλαιο Ιστομηχανικη (Tissue Engineering) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Αλεξόπουλος Λεωνίδας Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές των Laser ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΑΕΜ: 2643

Αρχές των Laser ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΑΕΜ: 2643 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρχές των Laser ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΑΕΜ: 2643 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Παραδείγματα προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού ασχολούνται με καταστάσεις όπου ένας αριθμός πλουτοπαραγωγικών πηγών, όπως άνθρωποι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ενότητα: Σημειώσεις Εργαστηρίου Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n).

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). Μάγκος

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανδρομάχη Σκουφά Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 1.1 Μονάδες και σύμβολα φυσικών μεγεθών Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των βασικών νόμων του ηλεκτροστατικού πεδίου κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή

ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εισαγωγή ΠΟΛΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα µιλήσουµε για ενισχυτές µιας βαθµίδας µε διπολικά τρανζίστρ. Σε επόµενα κεφάλαια θα µιλήσουµε για ενισχυτές µε FET, όπως και για ενισχυτές µε

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης

Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Κρήτης ιπλωµατική εργασία των φοιτητών Αγαθοκλέους Θεόφιλος Περικλεούς Τζούλια Χαραλάµπους Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα