Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνθτικι Εργαςία Project B2"

Transcript

1 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014

2 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να διερευνιςουμε οκτϊ βαςικοφσ ςκοποφσ που ςχετίηονται με το κζμα μασ. Χωριςτικαμε ςε τζςςερισ ομάδεσ, αναλαμβάνοντασ θ κακεμία δφο ςκοποφσ: Α ΟΜΑΔΑ: Ολφμπιοσ Ρετεινάκθσ Σιαμπλισ Σταυρουλάκθσ Οι βαςικοί κοινωνικοί ςκοποί του ακλθτιςμοφ μζςα από τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ φυςικισ αγωγισ και πϊσ αυτι επιτυγχάνονται ςτο πλαίςιο ενόσ ιδεατοφ ςχολείου. Ρρωτακλθτιςμόσ εναντίον ακλθτιςμοφ. Βϋ ΟΜΑΔΑ: Ραξινόσ Ραςαλάκθσ Τηουμπουρίτηε Χατηθδάκθ Θ υπζρβαςθ τθσ διάκριςθσ των δφο φφλων ςτον ακλθτιςμό. Ακλθτιςμόσ και βία. Γϋ ΟΜΑΔΑ: Μαλτζηοσ Ραροφςθσ Τρίμθ Χρυςολωράσ Ο ακλθτιςμόσ ωσ γζφυρα επικοινωνίασ των λαϊν. Θ εμπορευματοποίθςθ του ακλθτιςμοφ. Δϋ ΟΜΑΔΑ: Αχιλλιά Μπεκιάρθ Ρερράκθσ Ρριμθκιρθ Θ υπζρβαςθ των κοινωνικοοικονομικϊν ανιςοτιτων ςτον ακλθτιςμό. Ακλθτιςμόσ και άτομα με αναπθρίεσ.

3 ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ ΕΙΔΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Θ παροφςα βάςθ πλθροφοριϊν ειδικισ φυςικισ αγωγισ είναι θ πρϊτθ που δθμιουργείται ςτθν Ελλάδα, με ςκοπό τθν καλφτερθ ςφνδεςθ τθσ τριτοβάκμιασ με τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και τθν παροχι εκπαιδευτικισ ςτιριξθσ ςτουσ κακθγθτζσ αλλά και τουσ φοιτθτζσ φυςικισ αγωγισ που προβλθματίηονται και ζχουν τθν διάκεςθ να προςφζρουν ςτουσ μακθτζσ με αναπθρία / ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςτα πλαίςια τθσ τυπικισ ι ειδικισ τάξθσ. Σφμφωνα με το Νόμο, «ειδικι αγωγι και εκπαίδευςθ» ςθμαίνει θ παροχι τθσ αναγκαίασ βοικειασ ςτο παιδί με ειδικζσ ανάγκεσ για τθ ςυνολικι ανάπτυξι του ςε όλουσ τουσ τομείσ, ιδιαίτερα ςτον ψυχολογικό, ςτον κοινωνικό, ςτον εκπαιδευτικό, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ (προδθμοτικισ, δθμοτικισ, μζςθσ, ανϊτερθσ και ανϊτατθσ), και ςτθν προεπαγγελματικι και επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτα ςχολεία, όπου αυτό είναι δυνατό, και περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων τθ διδαςκαλία κακθμερινϊν δεξιοτιτων αυτομζριμνασ, ατομικισ υγιεινισ, διακίνθςθσ, γλωςςικισ ανάπτυξθσ και επικοινωνίασ, τθ ςυναιςκθματικι καλλιζργεια και γενικά τθν εξαςφάλιςθ όλων των μζςων, εφοδίων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ, με ςκοπό τθ ςχολικι και κοινωνικι ζνταξι του και ανεξάρτθτθ ηωι. Το ςχολείο είναι υπεφκυνο : Να προςφζρει βαςικι εκπαίδευςθ ςτα παιδιά και να τα βοθκιςει να αναπτυχκοφν πνευματικά και ςυναιςκθματικά ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό. Να βοθκιςει τα παιδιά να γίνουν ικανά για αυτομζριμνα μζςω τθσ ανάπτυξθσ κινθτικϊν δεξιοτιτων. Να ςυμβάλλει ςτθν όςο το δυνατό ομαλότερθ ενςωμάτωςθ των παιδιϊν ςτο κοινωνικό ςφνολο. Θ φοίτθςθ ςτο ςχολείο είναι υποχρεωτικι από τισ 7.30 πμ ωσ τθ 1.05 μμ. Ο

4 χρόνοσ είναι μοιραςμζνοσ ςε περιόδουσ διάρκειασ 40 λεπτϊν. Ραράλλθλα λειτουργεί προαιρετικό ολοιμερο ςχολείο από τισ 1.05μμ ωσ τισ 4.00μμ, υπό τθν ευκφνθ του Συνδζςμου Γονζων.!!ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΧΟΤΝ ΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ!! Τα άτομα με αναπθρία ζχουν τα ίδια δικαιϊματα με οποιονδιποτε άλλο ςτθν αξιοπρζπεια, τθν ανεξαρτθςία και τθν πλιρθ κοινωνικι ςυμμετοχι. Τα άτομα με αναπθρία και οι οικογζνειεσ τουσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ςυμμετζχουν επί ίςοισ όροισ ςε ςχζςθ με άλλα άτομα ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ κοινωνικισ και τθσ οικονομικισ ηωισ. Ρρζπει να μποροφν να αςκοφν τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα, μεταξφ άλλων το δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ μετακίνθςθσ, να επιλζγουν τον τόπο διαμονισ τουσ και τον τρόπο διαβίωςθσ τουσ, κακϊσ και να ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςε πολιτιςτικζσ, ψυχαγωγικζσ και ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ.

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ Στθ χϊρα μασ θ εξζλιξθ του ακλθτιςμοφ των ατόμων με αναπθρία δεν ακολοφκθςε τον ρυκμό των ανεπτυγμζνων χωρϊν. Θ πρϊτθ επίςθμθ εκνικι αποςτολι ςτουσ Ραραολυμπιακοφσ αγϊνεσ, τουσ ςπουδαιότερουσ αγϊνεσ για τα άτομα με αναπθρία, ιταν το 1988, ςτθ Σεοφλ, δθλ. είκοςι οκτϊ χρόνια μετά τουσ πρϊτουσ Ραραολυμπιακοφσ αγϊνεσ. Θ κακυςτζρθςθ αυτι αποδίδεται ςτθ βακιά ριηωμζνθ νοοτροπία (προκαταλιψεισ, ςτιγματιςμόσ κ.τ.λ.), ςτθν άγνοια των ίδιων των ατόμων με αναπθρία, αλλά και των ατόμων που ηουν και εργάηονται μαηί τουσ, για τισ δυνατότθτζσ τουσ, κακϊσ και ςτθν αδυναμία πρόςβαςθσ των ατόμων με αναπθρία ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ. Ζρευνεσ ζδειξαν ότι οι παράγοντεσ που κακορίηουν τον βακμό εναςχόλθςθσ των ατόμων με τον ακλθτιςμό είναι: α. θ κετικι ι αρνθτικι εκτίμθςθ που ζχουν προσ τον ακλθτιςμό, θ οποία εξαρτάται από τισ εμπειρίεσ, τισ γνϊςεισ, τθν πλθροφόρθςθ που ζχουν. β. Το κοινωνικό τουσ περιβάλλον, δθλ. τα ςθμαντικά προσ αυτά πρόςωπα και τθ γνϊμθ αυτϊν για τον ακλθτιςμό και, γ. ο βακμόσ ελζγχου εκ μζρουσ τουσ, δθλαδι, ςε ποιο βακμό κεωροφν ότι είναι ςε κζςθ να ελζγχουν τθ δραςτθριότθτα αυτι, πόςεσ διεξόδουσ ζχουν, πόςεσ ευκαιρίεσ υπάρχουν ι ποιοι και πόςοι παράγοντεσ λειτουργοφν κετικά ι αρνθτικά κ.τ.λ.

6 H ςθμαςία τθσ ενκάρρυνςθσ Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα μετά τουσ Ραραολυμπιακοφσ αγϊνεσ του Σφδνεχ, ςθμειϊκθκε ςθμαντικι αφξθςθ ςτον αρικμό των ατόμων με αναπθρία που αςχολείται με τον ακλθτιςμό. Θ αφξθςθ αυτι οφείλεται ςτθ νομοκετικι αναγνϊριςθ ίςων δικαιωμάτων για όλουσ τουσ πολίτεσ ςτθν εκπαίδευςθ, εργαςία, μετακίνθςθ, ςτον ακλθτιςμό (ακλθτικόσ νόμοσ), ςτισ ςθμαντικζσ επιτυχίεσ των Ελλινων ακλθτϊν ςτο Σφδνεχ (11 μετάλλια) και ςτθν προβολι τουσ από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ (θλεκτρονικά και ζντυπα), ςτθν αποφοίτθςθ εξειδικευμζνων (ςτον ακλθτιςμό των ατόμων με αναπθρία) κακθγθτϊν φυςικισ αγωγισ από τα Τμιματα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (ΤΕΦΑΑ) τθσ χϊρασ, αλλά και ςτθν ανάλθψθ τθσ διοργάνωςθσ των Ραραολυμπιακϊν αγϊνων από τθ χϊρα μασ, τον Απρίλιο του Θ «κλθρονομιά» από τθν τζλεςθ των Ραραολυμπιακϊν αγϊνων ςτθν Ακινα αναμζνεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλθ ςτον τομζα τθσ παρακίνθςθσ των ατόμων με αναπθρία ν' αςχολθκοφν με τον ακλθτιςμό και τον πρωτακλθτιςμό, αλλά και ςτθ βελτίωςθ των κακθμερινϊν ςυνκθκϊν διαβίωςισ τουσ. Και αυτό διότι θ υιοκζτθςθ κετικισ ςτάςθσ προσ τθν άςκθςθ εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από τισ γνϊςεισ που ζχουν τα άτομα για τον ακλθτιςμό. Σιμερα, τα άτομα με αναπθρία είναι ενθμερωμζνα ςε κζματα ακλθτιςμοφ, ςε πολφ μεγάλο ποςοςτό, γιατί κυκλοφοροφν πλικοσ ενθμερωτικϊν εντφπων για τα παραολυμπιακά ακλιματα, τουσ ακλθτζσ που ζχουν δικαίωμα να ςυμμετζχουν και τουσ κανονιςμοφσ διεξαγωγισ τουσ. Οι τθλεοπτικοί ςτακμοί και το ραδιόφωνο προβάλλουν ενθμερωτικζσ εκπομπζσ που αφοροφν τον ακλθτιςμό των ατόμων με αναπθρία (ακλθτικά γεγονότα, ακλθτζσ, οφζλθ, προςαρμογζσ οργάνων, αντιμετϊπιςθ εμποδίων).

7 Να ςυνεχιςτεί θ προςπάκεια Οι αλλαγζσ που ςθμειϊκθκαν από τθν ανάλθψθ των Ραραολυμπιακϊν αγϊνων μζχρι ςιμερα, αλλά και από τισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ των ατόμων με αναπθρία, ικανοποιοφν βαςικζσ ανάγκεσ αυτϊν που ηουν ςτθν Ακινα και ςε άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ, για ν' αςχολθκοφν με τον ακλθτιςμό, ωσ δραςτθριότθτα αναψυχισ ι με τον ακλθτιςμό υψθλϊν επιδόςεων και ν' αποκομίςουν τα οφζλθ που αυτόσ προςφζρει. Γιατί ςυντρζχουν όλοι εκείνοι οι λόγοι που ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ τουσ για ν' αςχολθκοφν με τθν άκλθςθ (εςωτερικι παρακίνθςθ): παροχι επιλογϊν, πεποίκθςθ ότι αυτό που κάνουν ζχει κάποιο νόθμα για τθ ηωι τουσ επιτυχίεσ, αμοιβζσ, επιβραβεφςεισ, κοινωνικζσ ςχζςεισ. Μετά τθν τζλεςθ των Ραραολυμπιακϊν αγϊνων θ ηωι των ατόμων με αναπθρία ςίγουρα κα είναι καλφτερθ από πριν, ιδιαίτερα ςτθν Ακινα και τισ άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ. Στόχοσ όλων κα πρζπει να είναι θ ςυνζχιςθ των προςπακειϊν ϊςτε όλα τα άτομα με και χωρίσ αναπθρία ςτθ χϊρα μασ να ζχουν τα ίδια δικαιϊματα ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ τουσ, ανεξάρτθτα από τον τόπο διαμονισ τουσ.

8 SPECIAL OLYMPICS Η ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΟΤ Αποςτολι των Special Olympics είναι να προςφζρουν, κακ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου, δυνατότθτεσ προπόνθςθσ και ςυµµετοχισ ςε αγϊνεσ, ςε παιδιά και νζουσ µε διανοθτικι αναπθρία, ςε ζνα φάςµα ολυµπιακϊν ακλθµάτων. Ταυτόχρονα τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να αναπτυχκοφν ςωµατικά, διανοθτικά, κοινωνικά και πνευµατικά, µοιραηόµενοι τθ χαρά που ο ακλθτιςµόσ προςφζρει, με τουσ φίλουσ τουσ, τουσ γονείσ τουσ, τουσ εκελοντζσ και υποςτθρικτζσ τουσ, ςε ζνα περιβάλλον ςεβαςµοφ και αποδοχισ. Ραράλλθλα, τα Special Olympics, με τα εκπαιδευτικά τουσ προγράμματα, ζχουν ωσ κφριο μζλθμα τθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ μασ ςε κζματα που αφοροφν τα άτομα με διανοθτικι αναπθρία αλλά και τθσ ανάδειξθσ του εκελοντικοφ κινιματοσ ςτθν Χϊρα μασ. Μζςα από δράςεισ που διοργανϊνουν τα Special Olympics Ελλάσ επιτυγχάνεται θ ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ και θ ζνταξι ςτουσ κόλπουσ τθσ των ξεχωριςτϊν ακλθτϊν.

9 ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΩΝ SPECIAL OLYMPICS Tα Special Olympics είναι ζνασ παγκόςµιοσ, µθ κερδοςκοπικόσ οργανιςµόσ που ςκοπό ζχει να προςφζρει, κακ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου, δυνατότθτεσ προπόνθςθσ και ςυµµετοχισ ςε αγϊνεσ, ςε παιδιά και νζουσ µε διανοθτικι αναπθρία, ςε ζνα φάςµα ολυµπιακϊν ακλθµάτων. Ταυτόχρονα τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να αναπτυχκοφν ςωµατικά, διανοθτικά, κοινωνικά και πνευµατικά, µοιραηόµενοι τθ χαρά που ο ακλθτιςµόσ προςφζρει, µε τουσ φίλουσ τουσ, τουσ γονείσ τουσ, τουσ εκελοντζσ τουσ και υποςτθρικτζσ τουσ, ςε ζνα περιβάλλον ςεβαςµοφ και αποδοχισ. Λδρφκθκε επιςιµωσ το 1968, δίνοντασ µορφι ςτο όραµα τθσ ιδρφτριάσ του, Eunice Kennedy Shriver ( ), θ οποία αφιζρωςε τθ ηωι τθσ ςτο να διδάξει ολόκλθρο τον κόςµο, ότι καµία ςωµατικι ι διανοθτικι αναπθρία δεν µπορεί να κάµψει τθ δφναµθ του ανκρϊπινου πνεφµατοσ. Από τουσ πρϊτουσ ιεκνείσ Κερινοφσ Αγϊνεσ Special Olympics που ζλαβαν χϊρα ςτο Illinois των Θ.Ρ.Α. το 1968, µζχρι ςιµερα, τα Special Olympics ζχουν εξελιχκεί ς ζνα Ραγκόςµιο Κίνθµα -αναγνωριςµζνο επιςιµωσ από τθ ιεκνι Ολυµπιακι Επιτροπι ιδθ από το που δίνει τθν ευκαιρία ςε 3,1 εκατοµµφρια ανκρϊπουσ µε διανοθτικι αναπθρία από 185 χϊρεσ του κόςµου, κυρίωσ µζςω του ακλθτιςµοφ, να ενιςχφουν τθν αυτοεκτίµθςι τουσ, να ανακαλφπτουν τισ ξεχωριςτζσ τουσ ικανότθτεσ και µε τουσ τρόπουσ αυτοφσ να αποτελοφν ενεργά και χριςιµα µζλθ των κοινοτιτων τουσ. Θ φιλοςοφία του Ραγκοςµίου Κινιµατοσ Special Olympics βαςίηεται ςτθν πίςτθ, ότι οι άνκρωποι µε διανοθτικι αναπθρία µποροφν µε τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ και υποςτιριξθ να αναδείξουν τισ ξεχωριςτζσ τουσ ικανότθτεσ, να απολαφςουν ιςότιµα µε τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ τθ χαρά που προςφζρει ο ακλθτιςµόσ και να αποδείξουν ςτθν κοινωνία ότι: ΤΟΥΣ ΕΧΕΛ ΑΝΑΓΚΘ.

10 Θ βαςικι αποςτολι του Ραγκοςµίου Κινιµατοσ Special Olympics επιµερίηεται ςτουσ εξισ ςτόχουσ: Να εµπνζει τθν ειρινθ ςτθν παγκόςµια κοινότθτα. Να αλλάηει ςυµπεριφορζσ. Να ενκαρρφνει µζςα από τον ακλθτιςµό. Να εκπονεί προγράµµατα για τθν Ραγκόςµια Υγεία. Να ενκαρρφνει τθν ζρευνα. Να εκπαιδεφει τθν κοινωνία ςε ςχζςθ µε τον τρόπο που πρζπει να απευκφνεται και να ςυμπεριφζρεται ςε ανκρϊπουσ µε διανοθτικι αναπθρία. Να εκπαιδεφει προπονθτζσ ακλθτϊν µε διανοθτικι αναπθρία για τισ ιδιαίτερεσ πρακτικζσ που πρζπει να χρθςιµοποιοφν, αναπτφςςοντασ ταυτόχρονα ακλθτικά προγράµµατα προςαρμοςμζνα ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ. SPECIAL OLYMPICS-ΕΛΛΑΔΑ Tα Special Olympics Ελλάσ είναι ζνα µθ κερδοςκοπικό, ακλθτικό και εκπαιδευτικό ςωµατείο. Λδρφκθκαν το 1987 µε ςκοπό να παρζχουν ςε άτοµα µε διανοθτικι αναπθρία ευκαιρίεσ προπόνθςθσ και ςυµµετοχισ ςε αγϊνεσ. Τα Special Olympics Ελλάσ τελοφν υπό τθν Υψθλι Ρροςταςία τθσ Α.Ε. του Ρροζδρου τθσ Ελλθνικισ θµοκρατίασ και υπό τθν Αιγίδα τθσ Βουλισ των Ελλινων. Είναι Συνδεδεµζνο Μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Ολυµπιακισ Επιτροπισ και ζχουν αναγνωριςκεί επίςθµα από τθν Ρολιτεία, ωσ Φίλακλο Ακλθτικό Σωµατείο. Θ δράςθ των Special Olympics Ελλάσ ςτθρίηεται µζχρι ςιµερα ςε εκελοντζσ. Τα ζξοδα διοργάνωςθσ και ςυµµετοχισ των ακλθτϊν ςε αγϊνεσ καλφπτονται από δωρεζσ και χορθγίεσ ιδιωτϊν και κοινωφελϊν ιδρυµάτων, ενϊ θ Ρολιτεία ενίοτε ςυµβάλλει µε κάποιο ποςοςτό, ςτο κόςτοσ διοργάνωςθσ µεγάλων γεγονότων.

11 Μζχρι ςιµερα τα Special Olympics Ελλάσ προςφζρουν, ςε ετιςια βάςθ, δυνατότθτεσ προπόνθςθσ ςε είκοςι οχτϊ (28) Ολυµπιακοφ τφπου ακλιµατα, (22 κερινά και 6 χειµερινά). Από τον Σεπτζµβριο µζχρι τον Λοφνιο κάκε χρόνου, τα Special Olympics Ελλάσ, πζραν των προγραµµάτων προπόνθςθσ, οργανϊνουν Τοπικοφσ, Ρεριφερειακοφσ και Ρανελλινιουσ Αγϊνεσ. Ταυτόχρονα, υλοποιοφν µία ςειρά από εξειδικευµζνα εκπαιδευτικά προγράµµατα, που αποςκοποφν ςτθν ενθµζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Οι Ζλλθνεσ Ακλθτζσ Special Olympics που ζχουν λάβει µζροσ ςε αγϊνεσ, τόςο ςτθ χϊρα µασ, όςο και ςτο εξωτερικό, ξεπερνοφν τουσ , ςυµµετζχουν ανελλιπϊσ ςτισ προπονιςεισ, δουλεφουν ςκλθρά κακ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου και προβάλλουν, ςε ολόκλθρο τον κόςµο, τα ιδανικά και τα δικαιϊµατά που αγωνίηονται να φτάςουν και να κατακτιςουν: ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΤΗ ΕΒΑΜΟ ΣΗ ΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΧΑΡΑ ΠΟΤ Ο ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΠΡΟΦΕΡΕΙ ΘΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 1) ΑΝΤΛΡΤΕΛΣΘ(BADMINTON) 2) ΑΝΤΛΣΦΑΛΛΣΘ(ΤΕΝΛΣ) 3) ΓΚΟΛΦ 4) ΔΥΝΑΜΛΚΘ ΑΣΘ ΒΑΩΝ 5) ΕΡΛΤΑΡΕΗΛΑ ΑΝΤΛΣΦΑΛΛΣΘ(PING-PONG) 6) ΛΡΡΑΣΛΑ 7) ΛΣΤΛΟΡΛΟΛΑ 8) ΚΑΓΛΑΚΛΝΓΚ 9) ΚΑΛΑΚΟΣΦΑΛΛΣΘ(ΜΡΑΣΚΕΤ) 10) ΚΟΛΥΜΒΘΣΘ 11) BOWLING 12) ΡΑΤΛΝΑΗ ΕΡΛ ΔΑΡΕΔΟΥ 13) ΜΡΟΤΣΕ 14) ΡΕΤΟΣΦΑΛΛΣΘ(VOLLEY) 15) ΡΟΔΘΛΑΣΛΑ

12 16) ΡΟΔΟΣΦΑΛΟ 17) ΥΚΜΛΚΘ ΚΑΛ ΕΝΟΓΑΝΘ ΓΥΜΝΑΣΤΛΚΘ 18) SOFTBALL 19) ΣΤΛΒΟΣ 20) ΤΗΟΥΝΤΟ 21) ΧΕΛΟΣΦΑΛΛΣΘ(HANDBALL) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΜΑΣΑ 1) ΑΓΩΝΕΣ ΔΟΝΟΥ ΜΕ ΧΛΝΟΒΑΤΛΔΕΣ 2) ΑΛΡΛΚΟ ΣΚΛ 3) ΔΟΜΟΛ ΑΝΤΟΧΘΣ ΜΕ ΣΚΛ 4) ΚΑΛΛΛΤΕΧΝΛΚΟ ΡΑΤΛΝΑΗ 5) ΧΟΚΕΥ 6) SNOWBOARD ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕ 1) Είναι οι αγϊνεσ «παρά», αμζςωσ μετά τουσ ολυμπιακοφσ και ςυμμετζχουν οι ακλθτζσ με αναπθρίεσ. 2) Οι Ραραολυμπιακοι αγϊνεσ είναι το κορυφαίο ακλθτικό γεγονόσ για τουσ ακλθτζσ με αναπθρίεσ. 3) Δθλϊνουν, ότι θ αναπθρία δεν είναι εμπόδιο για τθ ςυμμετοχι ςτον ακλθτιςμό και ςτθν κορυφαία ακλθτικι διοργάνωςθ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΘΛΗΣΩΝ ΠΑΡΑΟΛΤΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1) Άτομα με ακρωτθριαςμό. 2) Με εγκεφαλικι παράλυςθ. 3) Άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ. 4) Υπόλοιπεσ αναπθρίεσ (νανιςμόσ, πολιομυελίτιδα, ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ).

13 5) Άτομα είτε με μειωμζνθ είτε με κακόλου όραςθ. 6) Άτομα με αναπθρικό αμαξίδιο. ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1) Τα Ραραολυμπιακά ακλιματα είναι γνωςτικό περιεχόμενο τθσ ςχολικισ φυςικισ αγωγισ. 2) Οι κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ Ραραολυμπιακων ακλθμάτων εντάςςονται κυρίωσ ςτθ ψυχοκινθτικι αγωγι. 3) Οι βιωματικζσ προςεγγίςεισ των ακλθμάτων προςφζρονται για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν και τθν ανάδειξθ των αξιϊν. ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 1) Γκολμπολ 2) Βόλεϊ κακιςμζνων 3) Μποτςια 4) Αγωνίςματα ςτίβου (δρόμοσ αντοχισ χωρίσ όραςθ με οδθγό, δρόμοσ ταχφτθτασ ακινθτοποιθμζνο το άνω άκρο, ρίψεισ από κάκιςμα) 5) Ρινγκ πονγκ με κακίςματα γραφείου. ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ 1) Ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν. 2) Εξοικείωςθ με το περιβάλλον ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. 3) Αποδοχι των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 4) Ζνταξθ τουσ ςτισ προςαρμοςμζνεσ κινθτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ. 5) Ενςωμάτωςθ ςτισ μορφζσ παιχνιδιοφ και τισ δραςτθριότθτεσ ςυναγωνιςμοφ.

14 Η ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΗ... Είναι ςυντονιςμζνθ προςπάκεια: 1) Πλων των εκπαιδευτικϊν 2) Των μακθτϊν του ςχολείου 3) Των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και των γονζων τουσ Είναι ενζργεια με αφετθρία τουσ εκπαιδευτικοφσ Ρρζπει να αγγίηει ανκρωπιςτικά το άμεςο και ςυνάμα ευρφτερο περιβάλλον του ςχολείου. ΚΩΣΑ ΒΑΖΟΤΡΑ Γεννικθκε το 1963 ςτθν Ακθνά και εργάςτθκε ωσ ναυτικόσ μζχρι το 1989 ςταμάτθςε λόγω εργατικοφ ατυχιματοσ με ςυνζπεια μόνιμθ αναπθρία (ακρωτθριαςμόσ &παραπλθγία). Ο Κϊςτασ Βαηοφρασ υπιρξε από το 1984 ζωσ το 1989 ακλθτισ τθσ πυγμαχίασ ζχοντασ λάβει τθν με 1θ κζςθ ςτο Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα Ενόπλων Δυνάμεων (Α.Σ.Α.Ε.Δ.) Μετά από το ατφχθμά του, ςυνζχιςε δυναμικά ςτο χϊρο του ακλθτιςμοφ των κινθτικά αναπιρων. Το κίνθτρο του να ςυνεχίςει ςε ζνα τελείωσ διαφορετικό τρόπο ηωισ ιταν και παραμζνει θ μαχθτικότθτά του να αποδείξει πρϊτα ςτον εαυτό του και μετά ςτθν κοινωνία, ότι θ αναπθρία δεν είναι φραγμόσ ςτα όνειρα και τουσ ςτόχουσ. Ξεκίνθςε από το 1990 ζωσ το 1994 μπάςκετ με αναπθρικό αμαξίδιο. Στο διάςτθμα αυτό ςυμμετείχε ςε τζςςερα πανελλινια πρωτακλιματα και το 1995 ςυμμετείχε ςτθ μεικτι Ευρϊπθσ. Μετά τθν γνωριμία του με τθν Τηζνθ άπτθ - ςφηυγο του ςιμερα- θ οποία είναι παραπλθγικι και ακλιτρια του αγωνιςτικοφ χοροφ με αναπθρικό αμαξίδιο, αποφάςιςε να ςυμμετζχει και ο ίδιοσ ςτο άκλθμα. Το 1999 ςυγχρόνωσ με το χορό ξεκίνθςε να αςχολείται και με το τζνισ με αναπθρικό αμαξίδιο. Συμμετείχε ςτο προολυμπιακό τουρνουά του 2000 ςτθν Κροατία -ζκτοτε αςχολείται αποκλειςτικά με το τζνισ ζωσ και ςιμερα. Το τζνισ τον κζρδιςε γιατί είναι ζνα άκλθμα που μπορείσ ιςάξια να παίξεισ με τον

15 αντίπαλο ςου (με αναπθρία ι μθ). Θ μόνθ διαφορά με το τζνισ των ορκίων είναι ότι το μπαλάκι ςτουσ ακλθτζσ με αναπθρία ζχει τθν δεφτερθ αναπιδθςθ. Το 2004 ςυμμετείχε ςε 8 τουρνουά και ςτθν ΡΑΑΟΛΥΜΡΛΑΔΑ του 2004 ςτθν Ακινα ϊσ ο μοναδικόσ Ζλλθνασ ακλθτισ ςτο τζνισ, κατζκτθςε τθν 33 κζςθ ςτουσ 64 ακλθτζσ. Αποτζλεςμα των παραπάνω προςπακειϊν ιταν να μπει και δεφτεροσ ακλθτισ με αναπθρία ςτο τζνισ. Κϊςτασ Βαηοφρασ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ:ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΞΙΦΑΚΙΑ 1) Γιατί διαλζξατε να προπονιςετε το άκλθμα αυτό; Επειδι ο πατζρασ του είχε κατάςτθμα όπου πωλοφνταν είδθ ξιφαςκίασ και ιταν κάτι που το είχε δει από μικρόσ, ιταν ανεκακεν το όνειρο του γιατί όπωσ μασ είπε και ο ίδιοσ: Ικελα να είμαι ζνασ από αυτοφσ που κα φζρουν ςτθν Ελλάδα αυτό το άκλθμα για τα άτομα με αναπθρίεσ. 2) Ποιεσ οι διαφοροποιιςεισ ςτον τρόπο προπόνθςθσ; Το άκλθμα είναι προςαρμοςμζνο για τα άτομα με αναπθρία, οι ακλθτζσ βρίςκονται ςε ςυνεχι ςτακερι απόςταςθ μεταξφ τουσ μιασ και το αμαξιδιο

16 τουσ είναι ακινθτοποιθμζνο ςε ειδικζσ βάςεισ ςτο δάπεδο και θ μόνθ κίνθςθ που γίνεται είναι με τον κορμό τουσ. 3) Τπάρχουν κάποια είδθ αναπθρίασ που κακιςτοφν αδφνατθ τθ ςυμμετοχι ςτο ςυγκεκριμζνο άκλθμα; Είναι πιο δφςκολο για τα άτομα που πάςχουν από εγκεφαλικι παράλυςθ θ τετραπλθγία αλλά και οι κωφοί και τα άτομα που δε βλζπουν ςυμμετζχουν ωσ νζεσ κατθγορίεσ. 4) Πωσ επθρζαςε τθ ηωι ςασ θ ςυναναςτροφι ςασ με τα ςυγκεκριμζνα άτομα; Διδάςκεται ο ίδιοσ από αυτό, αναπτφςςει νζεσ μεκόδουσ προπόνθςθσ και κανόνεσ θκικισ. 5) Νιϊκετε ότι κάνετε λειτοφργθμα βοθκϊντασ τουσ να βελτιϊςουν τθν ποιότθτα τθσ κακθμερινότθτασ τουσ; Στα πλαίςια τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, θ οποία υςτερεί ςε ςφγκριςθ με τα παγκόςμια δεδομζνα, απαντά πωσ ϋϋναιϋϋ, διότι ςυνειςφζρει ςτθν ιςότθτα όλων των ατόμων ςτθ χϊρα μασ. 6) Πωσ επωφελείςτε εςείσ ο ίδιοσ ςυναιςκθματικά; Δθμιουργοφνται πλοφςια ςυναιςκιματα μζςω τθσ ςκλθρισ δουλειάσ. Οι ακλθτζσ του αγωνίηονται κακθμερινά ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ και αποτελοφν παραδείγματα για τον ίδιο. 7) Πωσ αντιλαμβάνεςτε τθν ψυχολογικι επίδραςθ του ακλιματοσ ςτουσ ακλθτζσ; Άλλαξε ο τρόποσ που αντιμετωπίηουν τθ ηωι; Θ ψυχολογικι επίδραςθ είναι πολφ ςθμαντικι, κάποια πράγματα ςτθ ηωι των ακλθτϊν του όςο και του ίδιου ζχουν αλλάξει για πάντα. 8) Θα κζλατε να προςκζςετε κάτι ακόμα; Θ αναπθρία είναι μζροσ τθσ ηωισ. Οποιοςδιποτε μπορεί να αποκτιςει κάποιου είδουσ αναπθρία ανά πάςα ςτιγμι και πρζπει να πολεμά ο κακζνασ μασ για ιςότθτα και βελτίωςθ τθσ κοινωνίασ. Στο άκλθμα ζχει ςθμειωκεί μεγάλθ πρόοδοσ με τθν κατάκτθςθ του χάλκινου μεταλλείου ςε παγκόςμιο πρωτάκλθμα του 2010 και το χρυςό ςτο παγκόςμιο κφπελλο που διεξιχκθ ςτθ Γερμανία το Επιπλζον, αυξικθκε θ ςυμμετοχι παιδιϊν ακλθτϊν από 2(2004) ςε 20(2013). Στόχοσ τουσ είναι θ ανάπτυξθ

17 του ακλιματοσ και θ προςζλκυςθ νζων παιδιϊν κακϊσ και θ κατάκτθςθ ενόσ ακόμα μεταλλείου ςτουσ Ραραολυμπιακουσ του ίο. (Κακ ολθ τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ ο ίδιοσ δεν ςταματά λεπτό να παρακολουκεί τουσ ακλθτζσ του που αγωνίηονται!)

18 Η ΤΠΕΡΒΑΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ Ο ακλθτιςμόσ είναι ο χϊροσ τθσ ευγενοφσ άμιλλασ ςτον οποίο ο ακλθτισ γυμνάηει το ςϊμα, το μυαλό και καλλιεργεί τισ δεξιότθτζσ του ςε διάφορα ακλιματα. Δε ζχει ςχζςθ με τθν τυφλι βία, το ζγκλθμα, και τθν άνομθ ςυμπεριφορά και είναι δραςτθριότθτα ι οποία προςδιορίηεται με τουσ κανόνεσ που κζτει το κοινωνικό ςφνολο. Τόςο ο οργανωμζνοσ επαγγελματικόσ ακλθτιςμόσ όςο και ο μαηικόσ ακλθτιςμόσ προςφζρει ςτουσ κεατζσ και ακλθτζσ ποικίλα ςυναιςκιματα, όπωσ χαρά, αγωνία, ενκουςιαςμό. Πταν τθροφνται οι κανόνεσ που ζχουν κεςπιςτεί για τα ακλιματα και δεν μεταβάλλεται ο χϊροσ του ακλθτιςμοφ ςε πεδίο εκτόνωςθσ των κοινωνικϊν ςυγκροφςεων και ζκφραςθσ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και των αδιεξόδων περικωριοποιθμζνων ομάδων, τότε μιλάμε για υγιι ακλθτιςμό ςε μια υγιι κοινωνία. 1) Ο μαηικόσ ακλθτιςμόσ, ι καλφτερα θ ακλθτικι δραςτθριοποίθςθ του κοινωνικοφ ςυνόλου είναι ςθμαντικόσ κεςμόσ γιατί οι πολίτεσ μποροφν να γυμνάηονται, να αςκοφνται και να γεφονται τθ χαρά τθσ άςκθςθσ και του ομαδικοφ παιχνιδιοφ. Σκοπόσ του μαηικοφ ακλθτιςμοφ είναι θ ςυμμετοχι ςτον αγϊνα ι το παιχνίδι και θ ομαλι κοινωνικοποίθςθ μζςα από ομαδικά κυρίωσ ακλιματα. Ο πολίτθσ ακλοφμενοσ μζςα από αυτι τθν διαδικαςία νιϊκει ενεργό μζλοσ του κοινωνικοφ ςυνόλου, εντάςςεται ομαλά ςτο κοινωνικό ςφνολο και ικανοποιεί τθν ανάγκθ του για ςυμμετοχικό παιχνίδι, επικοινωνία, και ανάπτυξθ των ικανοτιτων και δεξιοτιτων του. Θ χαρά ςτον μαηικό ακλθτιςμό δεν πθγάηει μόνο από τθ νίκθ αλλά από τθν ςυμμετοχι ςτον αγϊνα, τθν εκτόνωςθ μζςα ςτο παιχνίδι, τθν ευγενι άμιλλα και τθν άςκθςθ ςϊματοσ και μυαλοφ. 2) Βία δεν παρατθρείται ςτον μαηικό ακλθτιςμό γιατί δεν υπάρχουν οργανωμζνοι οπαδοί οφτε αντικρουόμενα οικονομικά ςυμφζροντα ι πολιτικά παιχνίδια και παραςκινιο. Οι ακλθτζσ, δεν είναι πρωτακλθτζσ, ακλοφνται για τθ χαρά τθσ ςυμμετοχισ ςτο παιχνίδι, ςτον αγϊνα και για να αςκθκοφν.

19 3) Θ ανεργία, θ περικωριοποίθςθ, τα ναρκωτικά, οι μεγάλεσ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ, θ φτϊχεια, το χαμθλό βιοτικό επίπεδο, θ ζλλειψθ ιδανικϊν, οραμάτων και θ ζκπτωςθ των αξιϊν είναι το κατάλλθλο περιβάλλον εκκόλαψθσ τθσ εγκλθματικότθτασ και βίασ. 4) Ραράλλθλα θ ανκρωπιςτικι παιδεία και όχι μόνο θ εκπαίδευςθ με παροχι εξειδικευμζνων γνϊςεων, κα δϊςουν το υπόβακρο ςτον πολίτθ να κρίνει και να ενεργεί ελεφκεροσ από δεςμεφςεισ και πάκθ, με γνϊμονα το κοινωνικό ςυμφζρον. Θ καλλιζργεια τθσ αγάπθσ προσ τον πλθςίον, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ αυτοκυςίασ, του αλτρουιςμοφ, των αξιϊν του χριςτιανιςμοφ χωρίσ υποκριςία, που κα αποδεικνφεται κακθμερινά από τθ δικι μασ υποδειγματικι ςυμπεριφορά κα οδθγιςει ςε μια καλφτερθ κοινωνία. Το ςχολείο, θ οικογζνεια, το κράτοσ, το φιλικό και εργαςιακό περιβάλλον κα πρζπει να γίνουν κερμοκιπια καλλιζργειασ των αξιϊν που προκαλοφν τον ςεβαςμό ςτθν ανκρϊπινθ προςωπικότθτα. 5) Τζλοσ, δεν μποροφμε να αποποιθκοφμε τισ προςωπικζσ μασ ευκφνεσ ωσ πολίτεσ και πρζπει να απαιτοφμε από τθν πολιτεία και τουσ φορείσ που διαπαιδαγωγοφν και διαμορφϊνουν ςυνειδιςεισ να λειτουργοφν υπεφκυνα ςεβόμενοι τουσ νόμουσ, το ςφνταγμα, το ανκρϊπινο πρόςωπο και τθν ανάγκθ όλων των πολιτϊν για αξιοπρεπι διαβίωςθ. Σε αυτό το πλαίςιο κα ευελπιςτοφμε για μια κοινωνία με λιγότερθ βία, με καλφτερθ παιδεία, με ελεφκερο και φίλακλο πνεφμα, δθλαδι διψαςμζνο για άκλουσ, ςτουσ πνευματικοφσ και ακλθτικοφσ ςτίβουσ. ΑΙΣΙΕ Είναι αυτόδθλο πωσ ςτισ μικρζσ κλειςτζσ κοινωνίεσ ιδιαίτερα, το επίπεδο μόρφωςθσ και πνευματικισ καλλιζργειασ είναι αρκετά χαμθλό. Εξαιτίασ αυτοφ, οι νζοι βρίςκουν ενδιαφζρον ςτον ακλθτιςμό και ζχουν τθν ευκαιρία να διακρικοφν και εκείνοι, Ραράλλθλα, τα άτομα νεαρισ θλικίασ ζχουν περιςςότερο ελεφκερο χρόνο προκειμζνου να εξαςκθκοφν ςτο άκλθμα που επικυμοφν.

20 ΤΝΕΠΕΙΕ Θετικζσ Οι νζοι αποκτοφν κοινωνικι και ςυνάμα οικολογικι ςυνείδθςθ. Ο ακλθτιςμόσ ρυκμίηει τθ ςυμπεριφορά των αςχολουμζνων. Ευαιςκθτοποιεί, αφυπνίηει και εξευγενίηει το άτομο. Ενιςχφει και προφυλάςςει τθν υγεία του ατόμου και ολόκλθρου του λαοφ. Συςφίγγει τισ ςχζςεισ των μελϊν τθσ κοινωνίασ και των εκνϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ φιλίασ και τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ. Ρροβάλλει το κοινωνικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ. Ο ακλθτιςμόσ ενιςχφει και ςτακεροποιεί τθν ικανότθτα και τθν ετοιμότθτα για κοινωνικι κακοριςμζνθ δράςθ. Το άτομο μακαίνει τον κϊδικα τθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ όπωσ προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ τθσ ομάδασ, αλλθλεγγφθ προσ τουσ ςυνακλθτζσ, ςυνεργαςία, ομαδικότθτα και ευγενι ςυναγωνιςμό. Κοινωνικοποιεί και επανεντάςςει το άτομο ςτθν κοινωνία κατά τα δικά τθσ ςτερετυπικά πρότυπα. Ο ακλθτιςμόσ επιτυγχάνει να διαμορφϊςει τθν προςωπικότθτα του ατόμου και να ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ των φυςκικϊν ταλζντων του και δεξιοτιτων του. Μακαίνει ςτον αςχολοφμενο τισ ζννοιεσ τθσ εργατικότθτασ, τθσ υπομονισ και τθσ αυτοςυγκζντρωςθσ.

21 Κακϊσ το άτομο παίηει ι ακλείται, διδάςκεται και αντιλαμβάνεται το νόθμα και τθ ςθμαςία τθσ ανκρωπιςτικισ παιδείασ,δθλαδι αρχϊν, αξιϊν και ιδανικϊν. Κατανοεί τθν ζννοια τθσ επίδοςθσ και γνωρίηει τθ ςθμαςία τθσ ςφγκρουςθσ και διζνεξθσ, με τον ίδιο τρόπο, τισ ίδιεσ ςυνκικεσ και επιπτϊςεισ, όπωσ ακριβϊσ γίνεται και ςτθν ευρφτερθ ομάδα τθσ κοινωνίασ. Ο χϊροσ του ακλθτιςμοφ χαρακτθρίηεται ωσ «μικρόκοςμοσ τθσ κοινωνίασ» κακϊσ αντικατοπτρίηει το ιςχφον κοινωνικοπολιτιςμικό πλαίςιο του ςυνόλου. Στθν ουςία ςυνιςτά ζναν ιδιαίτερο κοινωνικό κεςμό, κακϊσ περιλαμβάνει μια ςειρά κανόνων, ρόλων, προτφπων ςυμπεριφοράσ, ςτόχων και ςχζςεων μεταξφ των ατόμων που εμπλζκονται ςε ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ, κανόνων και αξιϊν, που τον κακιςτοφν αυτόνομο ςφςτθμα. Ο ακλθτισ, είτε αγωνίηεται ςε ομαδικό άκλθμα, είτε ςε ατομικό, καλείται ςυνεχϊσ να κυςιάηει τισ προςωπικζσ επικυμίεσ και να λειτουργεί ςυλλογικά, προκειμζνου να μπορζςει θ ομάδα να κερδίςει, αφοφ, είναι ςτακερά παρϊν ο παράγοντασ ομάδα. Ο ακλθτισ ςτον αγϊνα αιςκάνεται ςυνδεδεμζνοσ με τουσ ςυνακλθτζσ του, γι αυτό ςυμπαρίςταται ςτον κακζνα όπωσ μπορεί. Κατϋαυτόν τον τρόπο αρμόηει να λειτουργεί θ ςθμερινι κοινωνία, περικωριοποιϊντασ τα αιςκιματα του εγωιςμοφ και των προςωπικϊν πεποικιςεων του κακενόσ. "Το ποδόζθαιρο έγινε δημοθιλές επειδή θεωρείηαι ηέχνη, αλλά ηα γήπεδα πλέον γίνονηαι πεδία μάχης". Σόκρατες (ποδοςφαιριςτισ, γιατρόσ, φιλόςοφοσ, καλλιτζχνθσ, επαναςτάτθσ, πολιτικό ον, θγζτθσ, ριηοςπάςτθσ, ςτοχαςτισ)

22 Ερμισ: ο προςτάτθσ του ακλθτιςμοφ Ο ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΟ Σε πολλζσ χϊρεσ ςε όλο τον κόςμο, ο ακλθτιςμόσ, θ αναψυχι και το παιχνίδι βελτιϊνουν τθν υγεία - τόςο τθν ψυχικι όςο και τθν ςωματικι. Διδάςκουν ςθμαντικά μακιματα ηωισ για το ςεβαςμό, τθν θγετικότθτα και τθ ςυνεργαςία. Ρροωκοφν τθν ιςότθτα για όλουσ και γεφυρϊνουν τισ διαφορζσ μεταξφ των ανκρϊπων. Ραιδιά και ζφθβοι ςυχνά παραμερίηονται εξ αιτίασ ςωματικισ ι νοθτικισ αναπθρίασ ι εξ αιτίασ του ότι ηουν ςε περιοχζσ που μαςτίηονται από φτϊχεια, βία και ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ ι διότι είναι κορίτςια. Χάνουν όχι μόνο τθν απλι χαρά του να περνοφν ευχάριςτα τα παιδικά τουσ χρόνια

23 αλλά και ανεκτίμθτεσ δεξιότθτεσ που μπορεί να φζρει θ ςυμμετοχι ςτον ακλθτιςμό ςτθ ηωι τουσ. Συχνά είναι τα ίδια παιδιά που μζνουν εκτόσ γθπζδων που μζνουν και εκτόσ ςχολείου.ο ακλθτιςμόσ μπορεί να αποτελζςει ζνα ιςχυρό μζςον για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ για όλουσ. Ο ακλθτιςμόσ βοθκά τα παιδιά με αναπθρία να αποκτιςουν αυτοπεποίκθςθ που μποροφν μετά να εφαρμόςουν ςε άλλουσ τομείσ τθσ ηωισ τουσ. Πταν θ προςοχι τουσ είναι ςυγκεντρωμζνθ ςτο να βάλουν ζνα γκολ ι ζνα καλάκι, οι ικανότθτεσ των παιδιϊν αποκτοφν ςθμαςία, όχι οι αναπθρίεσ. Πταν ςυνδυαςτεί με πλθροφόρθςθ για τθν υγεία, ο ακλθτιςμόσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να διδάξει κοινότθτεσ ςχετικά με τρόπουσ πρόλθψθσ αναπθριϊν και να τονίςει τθ ςθμαςία του εμβολιαςμοφ, τθσ ςωςτισ διατροφισ και τθσ χριςθσ ιωδιοφχου αλατιοφ.ο ακλθτιςμόσ μπορεί να βοθκιςει να κορίτςια και τισ νεαρζσ γυναίκεσ να διεκδικιςουν τθ κζςθ τουσ ςτθν κοινωνία. Μπορεί να προςφζρει ςτα κορίτςια, που ςυχνά βρίςκονται κάτω από τρομερι πίεςθ να ξεκινιςουν ςεξουαλικι δραςτθριότθτα και γζννθςθ παιδιϊν νωρίσ, μια ευκαιρία να αςκιςουν μεγαλφτερο ζλεγχο ςτθ ηωι τουσ. Μπορεί να βοθκιςει τα κορίτςια να αποκτιςουν ςεβαςμό για το ςϊμα τουσ και να αναπτφξουν αυτό-εκτίμθςθ. Τουσ επιτρζπει να δθμιουργιςουν φιλίεσ. Διδάςκει ςτα κορίτςια τθν αυτάρκεια, τθν προςωπικι αυτονομία και τθν θγετικότθτα. Αμφιςβθτϊντασ το ςτερεότυπο ότι τα κορίτςια είναι πιο αδφναμα από τα αγόρια, ο ακλθτιςμόσ εκκζτει τα κορίτςια ςε γυναικεία πρότυπα κάνοντασ τουσ ςτόχουσ ςε άλλουσ τομείσ τθσ ηωισ τουσ να φαίνονται εφικτοί.

24 Η ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ Για τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ κάνε κλικ εδϊ.

25 H ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Για τθν παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ κάνε κλικ εδϊ. ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΒΙΑ Βία..ονομάηουμε τθ χρθςιμοποίθςθ ςωματικισ ι υλικισ δφναμθσ ι ψυχολογικισ πίεςθσ από κάποιο άτομο ι ομάδα για τθν επιβολι κζλθςθσ ι για καταναγκαςμό. Βία είναι θ ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ του άλλου. Θ βία εκδθλϊνεται με πολλζσ μορφζσ (ατομικι ομαδικι, νόμιμθ παράνομθ, επικετικι αμυντικι, ςωματικι ψυχολογικι). Απϊτεροσ ςκοπόσ τθσ βίασ είναι θ επιβολι. Θ χειρότερθ μορφι ομαδικισ βίασ είναι ο πόλεμοσ.

26 Βία ςτον ακλθτιςμό Θ βία ςτα γιπεδα, είναι κοινωνικό κζμα κι όχι ακλθτικό. Θ βία είναι ςυνικωσ προϊόν που παράγεται από τθν ανιςονομία, το αίςκθμα τθσ αδικίασ, τθν φτϊχεια και ενίοτε τθν καταπίεςθ. Καταρχάσ τα περιςςότερα από αυτά τα ςυναιςκιματα, τα νιϊκουμε εκτόσ από τθν κοινωνία και ςτον επαγγελματικό ακλθτιςμό, μόνο που εκεί ςυνυπάρχει και άλλοσ ζνασ κακόσ ςφμβουλοσ. Ο φανατιςμόσ και θ πολεμικι διάκεςθ που δθμιουργείται ςτα γιπεδα ζχοντασ δφο «ςτρατοφσ» με δικά τουσ ςφμβολα, χρϊματα, ικθ κι ζκιμα, που μάχονται μζςα ςτο χόρτο ι το παρκζ μζςω τρίτων. Οι ακλθτζσ, οι οποίοι αντιπροςωπεφουν τουσ «πολεμοχαρείσ» οπαδοφσ, ακλοφνται κι εκτονϊνονται. Οι απλοί παρατθρθτζσ όμωσ δεν καταφζρνουν πάντα να ξεδϊςουν μόνο μζςα από φωνζσ, χρειάηονται ζναν νζο τρόπο εκτόνωςθσ. Τότε γίνεται πιο εφκολο να βρίςεισ, να πετάξεισ κάτι ςτον αγωνιςτικό χϊρο ι ακόμα και να μπεισ μζςα. Το χειρότερο όμωσ, είναι όταν οι δφο αντίπαλεσ ανκρϊπινεσ μάηεσ βρεκοφν αντιμζτωπεσ και το πράγμα εφκολα ξεφεφγει. Δεν κα μείνω ςτα αποτελζςματα όμωσ, κα προςπακιςω να επικεντρϊςω το κείμενό μου ςτα αίτια τθσ οπαδικισ βίασ.

27 Θ κοινωνία μασ δεν προβλζπω να αλλάηει ςφντομα προσ το καλφτερο. Αντικζτωσ παρατθρείται μια ςυνεχισ κακίηθςθ θκικϊν φραγμϊν κακϊσ και μια άρνθςθ για αφξθςθ ποιότθτασ ςτθν ηωι μασ. Τα οικονομικά προβλιματα που μαςτίηουν πλζον ολόκλθρο τον κόςμο, ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των αιτιϊν τθσ βίασ που ανζφερα παραπάνω, ζτςι και οι αφορμζσ για εκτόνωςθ γίνονται ολοζνα και πιο αςιμαντεσ. Δυςτυχϊσ θ μθ ςωςτι κοινωνικοποίθςθ κάποιων ατόμων, κάνει τθν βία εφκολθ διζξοδο, μιασ και οι άνκρωποι αυτοί αφοφ δεν ζχουν βρει τθν κζςθ τουσ ςτον κόςμο αυτό, αντιλαμβάνονται λανκαςμζνα τθν καταξίωςθ ςτον κφκλο τουσ. Και εδϊ μπαίνουν ςτθν κουβζντα μασ οι ςφνδεςμοι, οι οποίοι αν μζνουν ςτθν προϊκθςθ τθσ οπαδικισ κουλτοφρασ και τθν ςτιριξθ ςτθν ομάδα τουσ, κα ιταν άψογοι, αλλά δυςτυχϊσ ςε αυτοφσ βρίςκουν καταφφγιο τα άτομα που προανζφερα. Θ βία δεν είναι ποτζ θ λφςθ και ςε μια ιδανικι και ιδεατι κοινωνία, ςε μια τζτοια άλλωςτε ίςωσ να μθν υπιρχε καν. Το κακό όμωσ είναι πωσ ςε όλθ τθν ιςτορία τθσ ανκρωπότθτασ ζπαιηε ςθμαντικό ρόλο. Είναι τελικά ςτο DNA μασ και απλά ψάχνουμε αφορμι να τθν εκφράςουμε; Ι μιπωσ πρζπει να αποδεχτοφμε πωσ ιδανικζσ πολιτείεσ δεν υπάρχουν και πικανότατα δεν κα υπάρξουν ποτζ; Ππωσ και να χει, αυτό που κυρίωσ μασ ξεχωρίηει από άλλα ηϊα είναι θ ςκζψθ. Και πρζπει να ςκεφτόμαςτε πωσ είναι αδιανόθτο, παράλογο και θλίκιο να χτυπιόμαςτε ι να ςκοτωνόμαςτε επειδι απλά υποςτθρίηουμε κάτι διαφορετικό από κάποιουσ άλλουσ. Ο ακλθτιςμόσ είναι μια όμορφθ και υγιισ αςχολία, ακόμα κι όταν απλά τον παρακολουκοφμε. Τα ομαδικά ακλιματα ζχουν φτιαχτεί με τζτοιο τρόπο που μασ ξυπνάνε πολεμικά αιςκιματα, αλλά επαναλαμβάνω, πωσ ζχουμε τθν δυνατότθτα να ξεχωρίςουμε πότε πρζπει να πολεμάμε και πότε απλά να απολαμβάνουμε ζνα κζαμα. Εν κατακλείδι δεν μπορϊ να βρω τρόπο να μθν υπάρχει βία γενικά, μπορϊ να πω όμωσ πωσ υπάρχουν τρόποι να λείψουν τα φαινόμενα αυτά από τα γιπεδα. Π, τι και να γίνει, πάντα κάποιοι κα ψάχνουν για αφορμζσ να χτυπθκοφν μεταξφ τουσ, απλά πρζπει οι άνκρωποι που κατζχουν υψθλζσ κζςεισ ςτον ακλθτιςμό να βρουν τρόπο να απομακρφνουν όχι τουσ ανκρϊπουσ, αλλά τισ κακζσ ςυνικειεσ από αυτό που αγαπάμε. Θ πολιτεία είναι αυτι που πρζπει να βρει τρόπουσ ϊςτε να γίνει πράξθ κάτι τζτοιο, είναι όμωσ γνωςτό πλζον, πωσ οι εκάςτοτε κυβερνϊντεσ χρειάηονται ζνα κζντρο εκτόνωςθσ για τον λαό.

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422

----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα Παπανδρέοσ 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούζι Ιζηοζελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροθορίες: Αν. Παζταλίδοσ Σηλέθωνο: 210-3443422 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σατ. Γ/νζη: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ)

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ) ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ (ΕΠΑΛ) Κείμενο Το παιχνίδι κεωρείται ςαν μια βαςικι δραςτθριότθτα του ανκρϊπινου είδουσ. Είναι δε το παιχνίδι μια βαςικι δραςτθριότθτα, γιατί ο άνκρωποσ μπορεί μζςα από το

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos!

Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Μια Ενεργειακή και Πνευματική Θεραπεφτρια ςτη Παρζα του Astrocosmos! Με χαρά το site Astrocosmos φζρνει κοντά ςασ μζςα από αυτι τθ ςυνζντευξθ τθν Ενεργειακι κεραπεφτρια Ελευκερία Γαβριθλίδου. Αφοφ γνωρίςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ Επιηπαπέζιο παισνίδι πος δημιούπγηζε η Γ ηάξη ηος 4 ος Γςμναζίος πάπηηρ «Γιάννηρ Ρίηζορ» καηά ηο ζσολικό έηορ 2014-5 ζηο μάθημα ηηρ Κοινωνικήρ και Πολιηικήρ Αγωγήρ Ακολουκεί θ πρόταςθ του μακθτι Κουτςοβίτθ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre

ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΟΓΚΑ Atma Darshan Yoga Centre ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ Καλωςορίςατε ςτο ΔΕΛΣΙΟ του Atma Darshan Yoga Centre Κακϊσ πλθςιάηει το τζλοσ τθσ φετινισ περιόδου και λίγο πριν ο κακζνασ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων

Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Ερευνητικό Έργο VICTIMS (2009-2011) An Indirect Harmful Effect of Violence: Victimizing the Child and Re-victimizing the Woman-Mother Through her Child s Exposure to Violence

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost

Εργαςία ανεργία. Zaměstnání nezaměstnanost Εργαςία ανεργία Zaměstnání nezaměstnanost Οι 10 ςυχνότεροι όροι που χρθςιμοποιοφν οι εργοδότεσ όταν αναηθτοφν προςωπικό Ιουλ 24, 2013 ec.europa.eu Πρόςφατθ ζρευνα ςε 500.000 αγγελίεσ κζςεων εργαςίασ αποκάλυψε

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα