Τυπογραφικόσ Σχεδιαςμόσ Εντφπων & Εφαρμογών πολυμζςων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τυπογραφικόσ Σχεδιαςμόσ Εντφπων & Εφαρμογών πολυμζςων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ Θ.Ε.Κ. ΥΑΛΚΘΔΑ Τυπογραφικόσ Σχεδιαςμόσ Εντφπων & Εφαρμογών πολυμζςων Εκπαιδευτήσ Ανδρζασ Κόλλιασ

2 Σππνγξαθηθόο ρεδηαζκόο Δληύπσλ Σππνγξαθία Κατασκευή και τακτοποίηση της οπτικής γλώσσας. Γίλεη ηελ επθαηξία επηθνηλσλήζεη νπηηθά ην αλζξώπηλν γέλνο.

3 Θζηνξηθή Αλαδξνκή Η πξώηε πεξίνδνο αξρίδεη πξηλ 5000 ρξόληα θαη ηειεηώλεη ηνλ 15ν αηώλα κε ηελ αλαθάιπςε ησλ κεηαιιηθώλ ραξαθηήξσλ. Αίγππηνο (2800 π.υ), Ιεξνγιπθηθά Η θαηεύζπλζε ηνπ θεηκέλνπ αξρίδεη από πάλσ θαη αξηζηεξά

4 Θζηνξηθή Αλαδξνκή Κίλα εηθνλνγξαθηθό ζύζηεκα γξαθήο (5000πΥ) Ο θάζε ραξαθηήξαο πξνζδηόξηδε ηελ ζεκαζία ηνπ θαη ηελ πξνθνξά ηεο ιέμεο. Γηαβάδνληαη από πάλσ θαη από δεμηά

5 Θζηνξηθή Αλαδξνκή Ιζιάκ (800π. Υ.) γξαθή επεξεαζκέλε από ηνπο θηλέδνπο αιιά θαη ηνπο Φνίληθεο θαη Έιιελεο. Η γξαθή ήηαλ δείγκα εμαηξεηηθήο αηζζεηηθήο γη απηό θαη ε θαιιηγξαθία ήηαλ κέξνο ηεο θαιιηηερληθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. Φνίληθεο (1400π.Υ.) βάζε όισλ ησλ γξαπηώλ Δπξσπατθώλ ζπζηεκάησλ επεξεαζκέλν από ηνπο Αηγππηίνπο.

6 Έιιελεο ηνλ 9ν αηώλα π.υ. Παξάηεζαλ ηελ ζπιιαβηθόηεηα θαη πηνζέηεζαλ ηα 22 ζύκβνια Σνπ θνηληθηθνύ αιθάβεηνπ θαη Πξόζζεζαλ ηα θσλήεληα ΑΔΙΟ θαη U. Δπίζεκα θαζηεξώζεθε από ηελ πνιηηεία ηεο Αζήλαο ην 400 π.υ Θζηνξηθή Αλαδξνκή

7 Θζηνξηθή Αλαδξνκή Η δεύηεξε πεξίνδνο, Κιαζζηθή πεξίνδνο, Γνπηεκβέξγηνο (1450) κε δηάξθεηα 550 ρξόληα. Claude Garamond's roman text face. Πξώηνη ζρεδηαζηέο γξακκαηνζεηξώλ εκθαλίδνληαη όπσο Garamond, Bodoni, Baskerville The Folio Bible printed by Baskerville in 1763 Facsimile of lines from Dante's "La Vita Nuova" first published with Bodoni types by the Officina Bodoni in 1925

8 Θζηνξηθή Αλαδξνκή Art Nouveau ( ) βηνκεραληθή επνρή, ε επηζπκία γηα θάηη λέν. Αλεμάξηεηεο πνηθίιεο θόξκεο ζρεδηαζκνύ. Γηαθνζκεηηθά ζηνηρεία Αθίζεο

9 Θζηνξηθή Αλαδξνκή Σξίηε Πεξίνδνο Βηνκεραληθή επαλάζηαζε 19νο αηώλαο. Φνπηνπξηζκόο Σερλνινγηθή Πξόνδνο, λέεο ηππνγξαθηθέο θόξκεο. Γεκηνπξγνί θαηάιαβαλ πσο λόεκα θαη θόξκα κπνξνύλ λα επηηείλνπλ ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηεο ηππνγξαθίαο. Η θνπηνπξηζηηθή ηππνγξαθία είλαη γλσζηή σο ειεύζεξε ηππνγξαθία.

10 Θζηνξηθή Αλαδξνκή Νηαληατζκόο, Νηε ζηηι, Κνλζηξνπθηηβηζκόο. Οη θαιιηηέρλεο ζπλδέζεθαλ κε ηελ ηππνγξαθία Γήισλαλ όηη όιεο νη κνληέξλεο θόξκεο πξέπεη λα ππάξρνπλ αξκνληθά κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ, ην πξαθηηθό είλαη θαη όκνξθν. Μηα λέα εθθξαζηηθή ηππνγξαθία(νηε ζηηι) Να δηαβάδεηαη, λα βιέπεηαη θαη λα λνηώζεηαη

11 Θζηνξηθή Αλαδξνκή Bauhaus Τηνζέηεζαλ ηελ απόιπηε γεσκεηξηθή απιόηεηα πλέβαιε κε ηέηνην ηξόπν πνπ δεκηνύξγεζε πξσηνηππία ζηνλ ζρεδηαζκό

12 Θζηνξηθή Αλαδξνκή Πεηξακαηηθή ηππνγξαθία Η απνκάθξπλζε ηεο γλσζηήο νξηδόληηαο νξγάλσζεο ησλ γξακκώλ (20-30)

13 Θζηνξηθή Αλαδξνκή Παλθ 1975 Υάνο ε ιέμε πνπ εθθξάδεη ε ηππνγξαθία Κνιάδ ιέμεσλ θαη εηθόλσλ κε ζηόρν ζπρλά λα ζνθάξνπλ New wave 1980(Η.Π.Α) ρξεζηκνπνηνύζαλ θαη αλαδνκνύζαλ ηππνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920

14 ΥΕΔΘΑΜΟ

15 ΣΤΠΟΓΡΑΦΘΚΕ ΟΘΚΟΓΕΝΕΘΕ ΙΟΠΑΥΗ πξνέξρνληαη από ην Ειιεληθό αιθάβεην θαη ηηο θιαζζηθέο επηγξαθέο. ΑΝΙΣΟΠΑΧΗ πξνέξρνληαη από ηηο Ρσκατθέο επηγξαθέο θαη ηα ρεηξόγξαθα ηεο ιαηηληθήο γξαθήο.

16 Σαμηλόκεζε ηωλ γξακκάηωλ ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο 20νο αηώλαο ΣΑ ΙΟΠΑΥΗ, Le Baton Σα Αηγππηηαθά, L Egyptienne Σα Διδεβίξ, L Elzevir Σνπ Γηόδνηνπ, Le Didot

17 ρέδην & Αξρηηεθηνληθή ηνπ Γξάκκαηνο Σα γξάκκαηα απνηεινύληαη από Δπζείεο θαη θακπύιεο Καηά ηνλ GEOFFROY TORY ην Ο απνηειείηαη από θύθιν ην Ι απνηειείηαη από κηα επζεία. Σα δύν απηά γξάκκαηα ζπκβνιίδνπλ ηα δύν όξγαλα ηεο γέλεζεο. Από απηήλ ηελ έλσζε πξνέξρνληαη όια ηα αιιά γξάκκαηα.

18 ΔΘΑΣΑΕΘ ΥΕΔΘΑΜΟ ΔΘΑΣΗΜΑΣΑ ΜΗΚΟ ΥΡΩΜΑΣΑ Αλαγλωζηκόηεηα

19 ΔΘΑΣΑΕΘ Σν κέγεζνο ησλ γξακκάησλ θαζνξίδεηαη από ηηο ζηηγκέο- points. Γέθα points, Γώδεθα, είθνζη,ηξηάληα, ζαξάληα

20 ΥΕΔΘΑΜΟ Σν είδνο ησλ γξακκάησλ ηνπ θεηκέλνπ αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκό ιέγεηαη γξακκαηνζεηξά. Broadway Century Comic Sans Tahoma.

21 ΔΘΑΣΗΜΑΣΑ πλήζσο ην θελό είλαη ηα 3/4 ηνπ ύςνπο ηνπ θεθαιαίνπ γξάκκαηνο. Σν θελό αλάκεζα ζηηο ιέμεηο δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν από ην πην θαξδύ γξάκκα ηεο γξακκαηνζεηξάο, ην Μ.

22 ΜΗΚΟ Σν κήθνο ηεο θάζε ζεηξάο ιέγεηαη κήθνο ηεο αξάδαο. Η κνλάδα κέηξεζεο ηεο αξάδαο είλαη ηα εθαηνζηά ή ηα ηεηξάγσλα. Σν θελό κεηαμύ ησλ αξάδσλ νλνκάδεηαη δηάζηηρν θαη δελ πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξν από ην ύςνο ησλ θεθαιαίσλ ηεο γξακκαηνζεηξάο.

23 ΥΡΩΜΑΣΑ ΥΡΩΜΑΣΑ ΥΡΩΜΑΣΑ

24 ΚΕΘΜΕΝΟ Κείκελν πνπ έρεη ζηνηρηζκέλεο ηηο αξάδεο αξηζηεξά, ιέγεηαη θείκελν αξηζηεξήο πεξαζηάο. Κείκελν όπνπ νη αξάδεο είλαη ζηνηρηζκέλεο δεμηά, νλνκάδεηαη θείκελν δεμηάο πεξαζηάο. Έλα θείκελν ην νπνίν δελ έρεη πεξαζηά νύηε δεμηά νύηε αξηζηεξά, αιιά έρεη πεξαζηά σο πξνο θεληξηθό άμνλα ιέγεηαη θεληξαξηζκέλν θείκελν. ηήιε ιέγεηαη γεληθόηεξα ε γξαθή θεηκέλνπ θαηά κήθνο Η ηνπνζέηεζε ησλ ζηειώλ κέζα ζηελ ζειίδα ή ηελ νζόλε θαζνξίδεη θαη ηνλ γξαθηζηηθό ζρεδηαζκό ηεο.

25

26

27 ΚΕΘΜΕΝΟ Σα γξάκκαηα ηα ρσξίδνπκε ζηηο θαηεγνξίεο: Λεπθά - light. Ηκίκαπξα - medium. Μαύξα bold. Πνιύ καύξα extra bold.

28 ΚΕΘΜΕΝΟ Μία ζειίδα όκσο δελ απνηειείηαη κόλν από θείκελα, αιιά θαη γξαθηθά ή θσηνγξαθίεο. Όια απηά ηα ζηνηρεία αθνινπζνύλ ηνπο θαλόλεο ησλ ζηειώλ. Ο ζρεδηαζκόο κίαο ζειίδαο είλαη θάζε θνξά επηινγή ηνπ γξαθίζηα, θαζώο θαη ε ιύζε πνπ δίλεη ζην ζηήζηκν ησλ ζειίδσλ ηνπ αιιά θαη ηα εηθαζηηθά ζηνηρεία.

29 Πνιιέο θνξέο ν δεκηνπξγόο δηαθνξνπνηείηαη εζειεκέλα από ηνπο πξναλαθεξόκελ νπο θαλόλεο, γηα λα δώζεη ην πξνζσπηθό ηνπ ζηπι, απηό ζπκβαίλεη θπξίσο ζηα πεξηνδηθά πνηθίιεο ύιεο ΚΕΘΜΕΝΟ

30 ΚΕΘΜΕΝΟ Όια ηα γξάκκαηα δελ έρνπλ ην ίδην ύςνο ή πάρνο κεηαμύ ηνπο, απηό γίλεηαη γηα λα εμηζνξξνπήζνπκε ηηο νπηηθέο απάηεο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκό. Απηό όκσο, δελ ζεκαίλεη πσο νη απνθιίζεηο είλαη κεγάιεο.

31 Οπηηθέο δηνξζώζεηο Οη θίνλεο είλαη ειαθξά δηνγθσκέλνη πξνο ηα έμσ γηα λα θαίλνληαη επζείο ιόγσ ηνπ θσηόο Σν δάπεδν είλαη ειαθξώο θπξηό πξνο ηα πάλσ γηα λα θαίλεηαη νξηδόληην. Σν καύξν θαίλεηαη κηθξόηεξν από ην άζπξν Γύν παξάιιειεο γξακκέο κε αληίζεηε θαηεύζπλζε θαίλνληαη άληζεο.

32 Δηνξζώζεηο ηα ηζνπαρή είλαη αλαγθαίν νη νξηδόληηεο λα ζρεδηάδνληαη πην ιεπηέο από ηηο θάζεηεο, ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο πιάγηεο ζε ζρέζε κε ηηο θάζεηεο. Η κεζαία νξηδόληηα ηνπ Δ δελ πξέπεη λα είλαη αθξηβώο ζηελ κέζε αιιά ειαθξηά πην πάλσ

33 Δηνξζώζεηο ηα ηζνπαρή ΑΓΛΜ ε πιάγηα πνπ αλεβαίλεη πξέπεη λα είλαη πην ιεπηή από ηελ πιάγηα πνπ θαηεβαίλεη. Σν επάλσ κέξνο ηνπο πξνεμέρεη από ηελ νξηδόληηα γξακκή νδεγό. ην Ο ην πάλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ λα είλαη πην ιεπηό ζε ζρέζε κε ηηο πιάγηεο θακπύιεο ηνπ.

34 ΟΡΘΖΟΝΣΘΕ/ΚΑΘΕΣΕ

35 Δηνξζώζεηο Η κεζαία θάζεηε ηνπ Φ λα είλαη ειαθξά δεμηόηεξα.

36 ΗΜΕΘΟΛΟΓΘΑ Σα γξάκκαηα είλαη ζύκβνια θαη Δπηθνηλσλνύκε κεζσ απηώλ κε ην θνηλό καο.

37 Ο δεκηνπξγόο ζθέθηεηαη κε πνηόλ ηξόπν ζα εηθνλνπνηήζεη θαιύηεξα ηελ έλλνηα πνπ ηνπ έρεη δνζεί γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα ζήκα. ΗΜΕΘΟΛΟΓΘΑ ήκα = Έλλνηα

38 Παξαδείγκαηα αλ θάπνηνο ζαο δεηνύζε κε εηθόλα λα ηνπ δίλαηε ηελ έλλνηα ηνπ θαξκαθείνπ ηη ζα ζθεθηόζαζηε; αλ θάπνηνο ζαο δεηνύζε κε εηθόλα λα ηνπ δίλαηε ηελ έλλνηα ηεο απαγόξεπζεο ηη ζα ζθεθηόζαζηε;

39 Παξαδείγκαηα ήκα είλαη ε ηαπηόηεηα κίαο εηαηξίαο ή ελόο νξγαληζκνύ γη απηό θαη θαηαηίζεηαη. Σν ζήκα πξέπεη λα ζπκβνιίδεη ηελ θύζε ησλ εξγαζηώλ ηεο εηαηξίαο. Λνγόηππν θαη ζήκα κεγεζύλνληαη ή ζκηθξύλνληαη

40 Έλα ζήκα πξέπεη λα είλαη ζπκβνιηθό θαη αθαηξεηηθό, λα έρεη γξάκκαηα επθνινδηάβαζηα, ώζηε ν ζεαηήο λα θαηαιαβαίλεη ακέζσο ηη γξάθεη ην ζήκα, είηε είλαη ζε κηθξή δηάζηαζε είηε ζε κεγάιε.

41 Λνγόηππν είλαη ν ηδηαίηεξνο κνλαδηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ νλόκαηνο ελόο πξντόληνο ή κίαο πεξεζίαο.

42 Λνγόηππν θνπόο ηνπ είλαη ε άκεζε αλαγλώξηζε θαη ε παξαδνρή ηνπ θύξνπο ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο κέζα από ην κνλαδηθό ηξόπν απεηθόληζεο ηνπ νλόκαηνο.

43 Εηαηξηθή ηαπηόηεηα Η εηαηξηθή ηαπηόηεηα απνηειεί ην ζύλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ θάλνπλ κία εηαηξεία λα είλαη ραξαθηεξηζηηθά αλαγλσξίζηκε θαη κνλαδηθή. Απηή πεξηιακβάλεη ην ζήκα ινγόηππν, ην επηζηνιόραξην, ηε θάξηα, ηνπο θαθέινπο θηι.

44 θαιείηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε δεκηνπξγία κίαο απινπνηεκέλεο εηθόλαο. Μία εηθόλα πνπ απνδίδεηαη κε αθαηξεηηθό ηξόπν, κεηαδίδεη έκκεζα θαη πεξηεθηηθά έλα ζύλζεην θαη εθηεηακέλν κήλπκα ζε αλζξώπνπο κε δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα θαη γιώζζα (ζήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο, δεκόζησλ ρώξσλ θηι). Η ζηπιηδαξηζκέλε εηθόλα ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απιόηεηα ηεο θόξκαο ηεο θαη ηε δηαθάλεηα ηνπ κελύκαηόο ηεο. ηπιηδάξηζκα

45

46 Σππνγξαθία Βαζηθόο ζηόρνο ε κεηαθνξά Μελύκαηνο νπηηθό ηξόπν ιεθηηθό ηξόπν

47 ping pong Όπσο επαλαιακβάλνληαη νη ιέμεηο δειώλνπλ ηνλ ήρν κηαο κπάιαο ping pong Αθνύγνληαο ηνπο ήρνπο θαη βιέπνληαο ηηο ηππνγξαθηθέο θόξκεο ην κήλπκα γίλεηαη πην δπλαηό

48 Σα ζήκαηα θηλνύληαη ζε 2 δηαζηάζεηο ηελ ζπληαθηηθή ηελ ζεκαληηθή, όηαλ ην κπαιό ζρεηίδεηαη κε ηελ θόξκα ηνπ ζήκαηνο, εκπιέθεηαη κε ηελ ηππνγξαθηθή ζύληαμε, όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία ζρεηίδεηαη κε έλα ζήκα θηλείηαη ζηελ ζεκαληηθή δηάζηαζε

49 Κεξαζάθη Μπαιόλη ζεκαία Σα ζήκαηα κπνξνύλ λα ππάξμνπλ ζε ζεκαληηθά επίπεδα αθαίξεζεο

50 Οπηηθό-ιεθηηθέο εμηζώζεηο Οπηηθό πνίεκα Christmas tree H επηινγή ηεο γξακκαηνζεηξάο Futura light είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηαηί ην Ο είλαη ν ηέιεηνο θύθινο θαη ππνλνεί ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο κπάιεο.

51 Γύν θαλόλεο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ζεκάησλ Λακβάλνπκε ππ όςηλ ηελ ζεκαζία ππνθεηκεληθά Ση ζα κπνξνύζε λα είλαη έλαο θίηξηλνο ήιηνο; Οη ζπζρεηίζεηο πνπ θνξκάξνληαη κεηαμύ ιεθηηθώλ θαη νπηηθώλ ηδηνηήησλ είλαη ιεθηηθννπηηθέο αληηζηνηρίεο Απηέο απνθαιύπηνπλ ηελ ζπζρέηηζε ηεο θύζεο ησλ ζεκάησλ ζπλζέηνληαο ην ηππνγξαθηθό κήλπκα θαη καο βνεζνύλ λα θαηαιάβνπκε ην πνηθίιν κήλπκα ηνπο.

52 Καηεγόξηεο πληαθηηθή εκεηνινγηθή Φνξκνινγηθή

53 Σν θάζε γξάκκα αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ καο δίλεη δηαθνξεηηθό λόεκα

54 πληαθηηθόο ρεηξηζκόο Δπαλάιεςε Αιιαγή κεγέζνπο Αιιαγή Θέζεο Αιιαγή Βάξνπο

55 Αθαίξεζε ησλ ζρεκάησλ θαη κίκεζε

56 Οπηηθή παξακόξθωζε Σαπηόρξνλε ζύλζεζε ην 8 ιεηηνπξγεί όπσο ην πεδό γξάκκα g δειαδή ζην ινγόηππν ε ζεκαζία ηεο ιέμεο έρεη ζπλδεζεί ηαπηόρξνλα κε ηελ θόξκα ηνπ 8 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηνλ 20ν αηώλα γηα κηα έθζεζε δσγξαθηθήο από ηελ θαιιηηερληθή νκάδα The Eight

57 Οπηηθή παξακόξθωζε

58 Οπηηθή ππεξβνιή

59 ύλδεζε θόξκαο

60 πλδπαζκόο θόξκαο Πάληξεκα θόξκαο θαη έλλνηαο

61 Οπηηθό - ιεθηηθή αληηζηνηρία Α. Δπαλάιεςε γξακκάησλ Β. Οξηδόληηα δηεύζπλζε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά)

Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Adobe InDesign (Φαπακηηπιζηικά) Εκπνξηθό ινγηζκηθό, πνπ απεπζύλεηαη, πξσηίζησο, ζε επαγγεικαηίεο ζρεδηαζηέο Windows/Mac Εύθνιε θαη γξήγνξε εμαγσγή αξρείσλ ζε EPUB 2/EPUB 3 θαζώο θαη ζε PDF Εύθνιε ηνπνζέηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα