Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, ΠΔΗΡΑΗΑ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr"

Transcript

1 Σεύρνο: 20 Μάηνο Ηνύληνο 2012 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, ΠΔΗΡΑΗΑ : Ιουνίου 2013 & υπό την Αιγίδα της Ουκρανικής Πρεσβείας ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ «Επενδύοντας σε Ελλάδα & Ουκρανία» στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Σελ Πέκπηε, 20 Ηνπλίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θηιφμελν ρψξν ηνπ Δκπνξηθνχ & Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Πεηξαηψο (Δ.Β.Δ.Π.), Ζκεξίδα, πνπ δηνξγάλσζε ην Διιελν-Οπθξαληθφ Δπηκειεηήξην, ππφ ηελ αηγίδα ηεο Πξεζβείαο ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Διιάδα, θαη κε ζέκα : «Δπελδύοληας ζε Διιάδα & Οσθραλία». Ζ Ζκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε επ επθαηξία ηεο επίζθεςεο ζηελ Διιάδα Οπθξαληθήο Αληηπξνζσπείαο απφ ηελ Πεξηθέξεηα Νηληπξνπεηξφβζθ, ζηελ νπνία \\ ζπκκεηείραλ θαη Δπηρεηξεκαηίεο πνπ είραλ εθθξάζεη δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα Διιεληθά πξντφληα (ηξφθηκα, πνηά, απνξξππαληηθά). Σνπο Οπθξαλνχο Δπηρεηξεκαηίεο, πνπ ζπλφδεπε o Πξντζηάκελνο ηεο Δκπνξηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Απνζηνιήο ηεο Πξεζβείαο ηεο Οπθξαλίαο θ.μ.σαξαλέλθν, ππνδέρηεθαλ ζην Μέγαξν ηνπ Δ.Β.Δ.Π. ν Α Αληηπξφεδξνο ηνπ Διιελν-Οπθξαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θ. Γεξάζηκνο-Νηθφιανο Μπνπγάο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θ. Γεψξγηνο Υαζαπνδήκνο. Ο θ. Α Αληηπξφεδξνο, αθνχ «θαιψο φξηζε» ηελ Οπθξαληθή Αληηπξνζσπεία, επηζήκαλε ζηε ζχληνκε νκηιία ηνπ «φηη ε πξνζπάζεηα απηή απνζθνπεί ζηελ εμσζηξέθεηα ηεο ειεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηελ αλαδήηεζε κέζσ ηεο Διιάδαο επηρεηξεκαηηθψλ δηεμφδσλ ησλ Οπθξαλψλ Δπηρεηξεκαηηψλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε». ηε ζπλέρεηα, επαθνινχζεζαλ νη επηιεγκέλεο επηρεξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο B2B Διιήλσλ θαη Οπθξαλψλ Δπηρεηξεκαηηψλ, νη νπνίεο φπσο πξνέθπςε απφ ηηο δειψζεηο ηνπο ήηαλ ρξήζηκεο, επνηθνδνκεηηθέο θαη απ φηη δηαθαίλεηαη ζα έρνπλ επηπρή ζπλέρηζε. Μεηά ην πέξαο ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ, ην Διιελν- Οπθξαληθφ Δπηκειεηήξην παξέζεζε πξνο ηνπο Οπθξαλνχο Δπηρεηξεκαηίεο γεχκα ζην Ναπηηθφ Όκηιν Διιάδνο, ζην νπνίν παξαθάζηζε θαη ν Πξέζβεο ηεο Οπθξαλίαο θ. θ.βνινληχκπξ θνπξψθ. Καηά ηηο πξνπφζεηο, ν Α Αληηπξφεδξνο, αθνχ ηφληζε ηηο καθξφρξνλεο θηιηθέο ζρέζεηο ησλ δχν Λαψλ, θαηέιεμε: «Πνιιέο είλαη νη θνξέο πνπ αθνχκε γηα ηελ αθιφλεηε Διιελν-Οπθξα-

2 ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ληθή θηιία θαη γηα ηνπο δεζκνχο ησλ δχν Λαψλ καο. Πηζηεχσ φηη ε επγεληθή απηή ηζηνξηθή δηαπίζησζε πξέπεη λα κεηνπζησζεί θαη ζε πξάμε. Καη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πξάγκαηη απνηειεί δίαπιν ζ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα». ην ίδην κήθνο θχκαηνο κίιεζε θαη ν Πξέζβεο ηεο Οπθξαλίαο θ.βνινληχκπξ θνπξψθ, ν νπνίνο, αθνχ επραξίζηεζε ην Διιελν-Οπθξαληθφ Δπηκειεηήξην γηα ηε ζπλερή ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ ππφζεζε ζχζθημεο ησλ ζρέζεσλ ησλ Φίισλ Λαψλ, επεζήκαλε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιεη ε Πξεζβεία γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ Διιάδαο & Οπθξαλίαο. Νέα γέθςπα μεηαξύ Ελλάδαρ και Οςκπανίαρ Η «Ukraine International Airlines» ζςνδέει ηην Ελλάδα και ηην Οςκπανία με απεςθείαρ πηήζειρ Με αθνξκή ηελ έλαξμε απεπζείαο αεξνπνξηθψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Οπθξαλίαο απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία «Ukraine International Airlines», κε πηήζεηο ζηα δξνκνιφγηα Αζήλα Κίεβν Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε Κίεβν Θεζζαινλίθε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Γηεζλέο Αεξνιηκέλα Αζελψλ, ηελ 29 Μαΐνπ 2013, επίζεκα εγθαίληα. Καηά ηελ εθδήισζε παξεπξέζεθαλ εθπξφζσπνη πνιιψλ εηαηξεηψλ, δεκνζηνγξάθνη, Φνξείο απφ ηελ Διιάδα, εθπξφζσπνη ησλ Οπθξαληθψλ θνηλνηήησλ ηεο Γηαζπνξάο, θαζψο θαη νη πξνο αλαρψξεζε επηβάηεο. Ζ θα Ησάλλα Παπαδνπνχινπ, Γηεπζχληξηα Δπηθνηλσλίαο & Μάξθεηηλγθ ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα Αζελψλ, θαηά ηελ πξνζθψλεζή ηεο είπε: «Απνηειεί ζεκαληηθή εμέιημε ε έλαξμε δξνκνινγίσλ ηεο «Ukraine International Airlines» ε νπνία ζπλδέεη ηελ Αζήλα κε ην Κίεβν. Ζ αγνξά ηεο Οπθξαλίαο είλαη ηδηαίηεξα δπλακηθή & αλαπηχζζεηαη ζπλερψο. Δλδεηθηηθά, θαηά ην πξψην ηξίκελν 2013 ππήξμε 14% αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν Ο Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζην ξίζθν ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ, ππνζηεξίδεη έκπξαθηα ηελ «Ukraine International Airlines», ζηα αλαπηπμηαθά ζρέδηά ηεο πξνο & απφ ηελ Αζήλα, κέζσ ησλ πξνζθεξφκελσλ θηλήηξσλ & πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ, γηα ηελ ελίζρπζε & επέθηαζε ηεο εηαηξείαο ζηελ ειιεληθή αγνξά». Ο Απνθιεηζηηθφο Αληηπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο «Ukraine International Airlines» ζηελ Διιάδα θ.μ.φιεξηαλφο, θαηά ηελ νκηιία ηνπ, αθνχ επραξίζηεζε ηνπο παξεπξηζθφκελνπο γηα ηελ επγεληθή παξνπζία ηνπο θαη ηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ επέδεημε γηα ηε λέα αεξνπνξηθή ζχλδεζε Διιάδαο Οπθξαλίαο, θαηέιεμε: «κε ππεπζπλφηεηα θαη ζπλέπεηα ζα δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ γεσγξαθηθή επέθηαζε ηεο «Ukraine International Airlines», εμαζθαιίδνληαο ζηνπο επηβάηεο ηε δπλαηφηεηα απφιαπζεο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζθάιεηα θαη ηηο ινγηθέο ηηκέο». Δθ κέξνπο ηνπ Διιελν-Οπθξαληθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ εθδήισζε παξεπξέζεθαλ ν, Α Αληηπξφεδξνο θ.γεξ.-νηθ.μπνπγάο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θ.γ.υαζαπνδήκνο.

3 ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ Πξνζαξκνγή ηωλ νπθξαληθώλ ηερληθώλ ζηάληαξη ζηα Δπξωπαϊθά Η προσαρμογή των τεχνικών στάνταρτ που ισχύουν στην Ουκρανία πραγματοποιείται βάσει των 19 κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αφορά κυρίως ιατρικά, χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης, προϊόντα ατομικής προστασίας, συσκευές μέτρησης, παιχνίδια, πυροτεχνήματα, σκάφη. Σο γεγονός ότι τα εθνικά πρότυπα δεν είναι προσαρμοσμένα στις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμποδίζει την αυτοματη αναγνώριση των προϊόντων Ουκρανικής παραγωγής. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, το Τπουργείο Οικονομίας και Εμπορίου ε- τοιμάζει ένα σχέδιο ψηφίσματος του Τπουργικού υμβουλίου για σημαντικές αλλαγές στον τομέα όλων των τεχνικών κανονισμών. Εθελοντική χρήση των εθνικών προτύπων από τις επιχειρήσεις, όμοιων με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, θα αναγνωριστεί ως απόδειξη της τήρησης των τεχνικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης. Με μια τέτοια κίνηση, θα υπάρχει προοπτική υπογραφής μιας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών, που διευκολύνει την πρόσβαση των ουκρανικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. ην δξόκν γηα ηελ Επξωπαϊθή Οινθιήξωζε «Ζ Οπθξαλία ζα αλαπηχμεη ηε ζπλεξγαζί-α κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη πξνηηζε-ηαη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε χλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην Ννέκβξην 2013 ζην Βίιλνπο ηεο Ληζνπαλίαο, θαζψο θαη ηελ «έληαμε ζηε δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ», απηά δήισζε ν θ. Γηνχξη Μπνίθν, Αλαπιεξσηήο Πξσζππνπξγφο Οπθξαλίαο ζηελ ηειενπηηθή εθπνκπή «νχζηεξ Live». Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Οπθξαλία έρεη απνδείμεη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο θαη έηζη απφ ην 2011 είλαη ήδε ζνβαξφο πλέηαηξνο θαη Μεινο ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλφηεηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δμάιινπ, ε πινπνίεζε ησλ πάλσ απφ 800 επελδπηηθψλ έξγσλ κε πξνυπνινγηζκφ 50 δηζεθαηνκκπξίσλ UAH γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Οπθξαλίαο ζα μεθηλήζεη ζην άκεζν κέιινλ. Οηθνλνκηθά κέηξα πνπ επλννύλ ην επηρεηξεκαηηθό θιίκα Καηά δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οπθξαλίαο θ.β.γηαλνπθφβηηο, παξά ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε παγθνζκίσο, ζηελ Οπθξαλία παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο, ην πεξαζκέλν έηνο, θαηά 14%, κε ζπλέπεηα, λα απμεζεί ν αξηζκφο ζπλαιιαγψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά. Δηδηθφηεξα, θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, παξαηεξήζεθε -ζπλεπεία ηεο πην πάλσ πνιηηηθήο- αχμεζε ησλ εζφδσλ θαηά 14,5% θαζψο θαη αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ πιεξσκψλ θαηά ην 8,5%. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο, επλννχλ ην ε- πηρεηξεκαηηθφ θιίκα θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο λέσλ επελδχζεσλ.

4 ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ Ηζρπξόο ζπλέηαηξνο ζηελ αγνξά αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ «Η Ουκρανία εμφανίζει μια σημαντική πρόοδο στην παγκόσμια αγορά γεωργικών προϊόντων». Αυτά δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Βίκτωρ Γιανουκόβιτς κατά την έ- ναρξη της XXV Διεθνούς Έκθεση Γεωργικών Προϊόντων «Agro-2013», που πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο από 22 έως 25 Μαίου 20143, και συνέχισε: «Ο γεσξγηθφο ηνκέαο ηεο Υψξαο καο, παξά ηηο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, γηα άιιε κηα θνξά, απνδεηθλχεη ην δπλακηζκφ ηνπ. Ο ηνκέαο απηφο δελ θαιχπηεη κφλν ηηο αλάγθεο ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο, αιιά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηηο μέλεο αγνξέο». Δπίζεο, ν θ. Βίθησξ Γηαλνπθφβηηο επηζήκαλε φηη απφ ην 2007 ην πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηπιαζηάζηεθε. Δηδηθά, ην 2012, νη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά ην 40% θαη αλήιζαλ ζε 18 δηζεθαηνκκχξηα δνιαξίσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε Οπθξαλία θαη εζηί έλαο ηζρπξφο ζπλέηαηξνο ζηελ παγθφζκηα αγνξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ. εκεηψλεηαη, φηη ζηαζεξή είλαη ε ζέζε ηεο Οπθξαλίαο ζηελ αγνξά δεκεηξηαθψλ. Κάζε ελδέθαηνο ηφλνο ζηηαξηνχ, πνπ πνπιήζεθε, ήηαλ Οπθξαληθήο πξνέιεπζεο. ηελ Οπθξαλία αλήθεη ην 9% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζηηεξψλ. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα αλαβαπηίδεηαη κε πνιχ ηαρείο ξπζκνχο θαη ε εμαγσγή δσηθψλ θαη πνπιεξηθψλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ απνδεηθλχεη ηελ πςειή πνηφηεηα απηψλ ησλ πξντφλησλ. Έιιεηκκα ζην εκπνξηθό ηζνδύγην αγαζώλ ζε 55,7 δηο.δνι. νη μέλεο άκεζεο επελδύζεηο χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Οπθξαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αγαζψλ ηεο Οπθξαλίαο, θαηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013 αλήιζε ζε 1,987 δηζ. δνι. κε ηηο νπθξαληθέο εμαγσγέο λα αλέξρνληαη ζε 15,9 δηζ. δνι.(κεησκέλεο θαηά1,5% απφ ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2012) θαη ηηο εηζαγσγέο ζε 17,9 δηζ. δνι. (κεησκέλεο θαηά 6,2%). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ίδηαο ππεξεζίαο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Οπθξαλία απμήζεθαλ θαηά 83% απφ ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2012, θηάλνληαο ηα 40 εθαη. δνι., ελψ νη ειιεληθέο εηζαγσγέο απφ ηελ Οπθξαλία απμήζεθαλ θαηά 91%, θηάλνληαο ηα 63 εθαη. δνι. Παξ φια απηά, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλήιζε ζε 125 εθαη. δνι., ιφγσ ηνπ πιενλάζκαηνο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ππεξεζηψλ, ην νπνίν αλήιζε ζε 1,862 δηζ. δνι. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Οπθξαληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2013, ζηελ Οπθξαλία εηζήιζαλ μέλεο άκεζεο επελδχζεηο χςνπο 1,6 δηζ. δνι. αλεβάδνληαο ηε ζπλνιηθή αμία ησλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζηε ρψξα ζε 55,7 δηζ. δνι. Οη θχξηνη επελδπηέο ζηελ Οπθξαλία είλαη ε Κχπξνο κε 17,7 δηζ. δνι., ε Γεξκαλία κε 6,1 δηζ. δνι., ε Οιιαλδία κε 5,3 δηζ., ε Ρσζία κε 3,8 δηζ. θαη ε Απζηξία κε 3,4 δηζ. δνιάξηα.

5 Πιζηωηική αξιολόγηζη ηηρ Πεπιθέπειαρ Οδηζζού Η εηαηξεία αμηνινγήζεσλ «Οπθξαληθφ Πξαθηνξείν Πηζησηηθψλ Αμηνινγήζεσλ- UCRA», βαζηδφκελε ζηελ αλάιπζε ησλ πηζησηηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Οδεζζνχ γηα ηα έηε , αμηνιφγεζε απηή «κε ζηαζεξή πξφγλσζε». Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ ν- δήγεζαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αμηνιφγεζε εθηηκάηαη φηη είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ηεο Οδεζζνχ θαη ην πςειφ επίπεδν αμηνπηζηίαο ζηελ εθηέιεζε ηνπ ηνπηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Επίζεο, ε απνθαηάζηαζε πςειψλ ξπζκψλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Οδεζζνχ θαηά ηελ πεξίνδν επεξέαζε ζεηηθά ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο εηζξνψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνποδείθηεο ξεπζηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εηαηξεία θαηαγξάθεη θαη ην γεγνλφο ηεο εμάξηεζεο ησλ εηζξνψλ ηνπ ηνπηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην εηδηθφ βάξνο ησλ νπνίσλ αλήιζε ζε 8,5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ην Σέινο, ην «Οπθξαληθφ Πξαθηνξείν Πηζησηηθψλ Αμηνινγήζεσλ- UCRA» (φπσο θαη πξφζθαηα ε εηαηξεία αμηνινγήζεσλ «IBI-Rating») ζεκεηψλεη φηη είλαη αλαγθαία ε πξαγκαηνπνίεζε ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ ζηηο ηνπηθέο ππνδνκέο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ βαζκνχ θζνξάο, ηδηαίηεξα ζε θηίξηα θαη κεηαθνξηθέο ππνδνκέο. ΣΔΤΥΟ 20 - ΜΑΗΟ - ΗΟΤΝΗΟ 2013 ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ Μλεκόλην γηα ηελ έληαμε ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Σειωλεηαθή Έλωζε κε ηε Ρωζία, Λεπθνξωζία θαη Καδαρζηάλ Η Κπβέξλεζε ηεο Οπθξαλίαο ππέγξαςε ζηηο 31 Μάηνπ 2013 Μλεκφλην γηα ηελ έληαμε ηεο Χψξαο ζηελ Σεισλεηαθή Έλσζε κε ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, ηε Λεπθν- ξσζία θαη ην Καδαθζηάλ. Η πιήξεο έληαμε ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Σεισλεηαθή Έλσζε πξνβιέπεηαη φηη ζα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα εηψλ. Σν γεγνλφο ππνγξαθήο ηνπ Μλεκνλίνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Οπθξαλίαο, κηα θαη εμ απηνχ πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο ξσζηθνχ αεξίνπ ζηελ ηηκή ησλ 240 δνιαξίσλ γηα ηα 1000 θπβηθά κέηξα, αληί ησλ 530δνι. πνπηζρχνπλ ζήκεξα. Η Ρσζηθή Κπβέξλεζε επηζπκεί ηελ άκεζε έληαμε ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Σεισλεηαθή Έλσζε, κηα θαη απηή ζα ζήκαηλε ηελ παξαίηεζε ηεο Χψξαο απφ ηελ έληαμε ζηελ Επξσπατθή Έλσζε. Ο ΣΟΤΡΙΜΟ, πποηεπαιόηηηα για ηην Οςκπανία Ο Πξσζππνπξγφο ηεο Οπθξαλίαο θ.μπθφια Α- δάξσβ, δήισζε φηη ε Οπθξαλία πξέπεη λα αζρνιεζεί, ζπζηεκαηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη νη εηζξνέο ηνπξηζηψλ απ- μάλνληαη ζηαζεξά κεηά ην Επξσπατθφ Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ ηνπ εκείσζε, φηη ηα πξψηα βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ ζα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Σνπ-

6 ΝΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ ξηζκνχ, θαη ζην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηεο κεηαβνιέο ζην λφκν γηα ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηα ζέξεηξα, θαζψο θαη ε αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ εζληθψλ πξνηχπσλ (ζηάληαξη). Ο Πξσζππνπξγφο δήισζε επίζεο, φηη ζα ρξεηαζηεί ε εθπφλεζε ζρεηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ε ζχληαμε ελφο θξαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηφρσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ζεξέηξσλ γηα ηελ επφκελε δεθαεηία. Έπγα εκζςγσπονιζμού ςποδομών και κενηπικήρ θέπμανζηρ Ο Αλαπιεξσηήο Πξσζππνπξγφο ηεο Οπθξαλίαο θ. Ο.Βίιθνπι πξαγκαηνπνίεζε επίζεκεο ζπλαληήζεηο κε ηε δηεχζπλζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ζέκαηα Οπθξαλίαο, Λεπθνξσζίαο θαη Γεκνθξαηίαο ηεο Μνιδαβίαο. Ωο απνηέιεζκα απηψλ ησλ ζπλαληήζεσλ ήηαλ ε ζπκθσλία γηα ηελ ππνζηήξημε δχν θαηλνχξησλ έξγσλ, πνπ απφζθνπνχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. «Ζ ππνζηήξημε ησλ έξγσλ εθζπγρξνληζκνχ απνδεηθλχεη πςειή εκπηζηνζχλε δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πξνο ηελ Οπθξαλία», δήισζε ν θ.ο.βίιθνπι. Σν πλνιηθφ θφζηνο ησλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 600 εθαη. δνι. Σν πνζφ απηφ πξνβιέπεηαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο γηα ην επφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έηνο (Ηνχιηνο 2013 Ηνχιηνο 2014). Σν πξψην έξγν, πνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζεί ην , είλαη έλα ζρέδην γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο. Θα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη απφ 10 επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ζηηο πφιεηο: Βίλλπηζηα, Νηνλέηζθ, Ηβάλν- Φξαλθφβζθ, Κακηαλέηο-Πνδφιζθη, Υκειλίηζθη, Κξηβφη Ρνγθ, Νηθνιάεβν, Υάξθνβν, Νηληπξνπεηξφβζθ, Υεξζφλ. Πξνβιέπεηαη, φηη κε απηφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ζα επηηεπρζεί ζρεδφλ δηπιάζηα κείσζε θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ (4,2 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα πεξίπνπ). Σν δεχηεξν έξγν, αθνξά ηηο αζηηθέο π- πνδνκέο. Έρεη σο ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο Κνινκχηα, Εηηφκπξ, Κξακαηφξζθ, Κηξνβνγθξάλη, Νηνλέηζθ, Σεξλνπφι, Υάξθνβν θαη Κίεβν. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ, ζα εληαρζεί θαη πηινηηθφ πξφγξακκα ε- πεμεξγαζίαο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη νηθηαθψλ απνβιήησλ. Τπελζπκίδνπκε φηη ζηελ Οπθξαλία πινπνηνχληαη πάλσ απφ 230 έξγα ελεξγεηαθήο απφδνζεο, κεηαμχ άιισλ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα γηα ηελ Αλαζπγθξφηεζε θαη ηελ Αλάπηπμε, ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα. Σα πάζεο θύζεωο Δκβάζκαηα πξνο ην Διιελν-Οπθξαληθό Δπηκειεηήξην παξαθαινύκε λα θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκό ΗΒΑΝ: GR Σξάπεδαο Πεηξαηώο.

7 Σν βηβιίν είλαη έλαο θαιόο θίινο

8 3/6/13 6/6/13 9/6/13 12/6/13 15/6/13 18/6/13 21/6/13 24/6/13 27/6/13 Μνλάδεο 1/6/13 5/6/13 9/6/13 13/6/13 17/6/13 21/6/13 25/6/13 29/6/13 3/7/13 7/7/13 11/7/13 UAH 1/6/13 5/6/13 9/6/13 13/6/13 17/6/13 21/6/13 25/6/13 29/6/13 3/7/13 7/7/13 11/7/13 UAH ΣΔΤΥΟ 20 - ΜΑΗΟ - ΗΟΤΝΗΟ 2013 ΜΗΚΡΔ ΑΓΓΔΛΔΗΔ 11,00 10,80 10,60 10,40 10,20 NBU Πξνζθνξά Εήηεζε 8,20 8,15 8,10 8,05 8,00 7,95 NBU Πξνζθνξά Εήηεζε Γηαθύκαλζε UAH vs Euro Γηαθύκαλζε UAH vs USD Γηαθύκαλζε Γείθηε PFTS ΞΔΝΟΓΟΥΙΑΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Δ ΝΗΙ ΣΟΤ ΑΡΩΝΙΚΟΤ Εντός ειδυλλιακής έκτασης 18 στρεμμάτων και μέσα σε πάρκο 120 δέντρων πωλείται ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Σαρωνικού, η οποία απέχει από την πόλη 5 ½ χλμ. Τα κτίσματα έχουν επιφάνεια τ.μ., ενώ υπάρχει υπόλοιπο δόμησης 600 τ.μ. Οι ενοικιαζόμενοι χώροι αποτελούνται από: 5 οικήματα διώροφα των 12 δωματίων έκαστο, 2 μονώροφα με 2 δωμάτια και 1 σουίτα έκαστο, 1 μονώροφο των 4 δωματίων και 8 δωμάτια. Η μονάδα διαθέτει: δεξαμενή με πηγαδίσιο νερό, βιολογικό καθαρισμό, Αμφιθέατρο για εκδηλώσεις, Παιδική χαρά, Beach Self Service Restaurant-Bar, πισίνα, γήπεδα: Mini Golf-Boccia-Tennis-Ping Pong, 2 παραλίες. Décor Trade Show επηεκβξίνπ 2013 Κίεβν Δίδε ελδπκαζίαο θαη ππνδήκαηα, Δμνπιηζκφο γξαθείνπ, Έπηπια θαη εζσηεξηθή δηαθφζκεζε, μπιεία θαη μχιν, Τιηθά ηέρλεο, Τθαληνπξγία θαη δέξκα CHRISTMAS Trade Show επηεκβξίνπ 2013 Κίεβν Δίδε ζπζθεπαζίεο, Γψξα θαη αλακλεζηηθά, Δίδε ελδπκαζίαο θαη ππνδήκαηα, Έπηπια θαη εζσηεξηθή δηαθφζκεζε, Κνζκήκαηα, Τγεία θαη νκνξθηά TABLEWARE επηέκβξηνο 2013 Κίεβν Πηαηηθά θαη γπαιηθά, είδε ζεξβηξίζκαηνο, νηθηαθά θαη καγεηξηθά ζθεπή θαη εμνπιηζκφο, καραηξνπίξνπλα, καραίξηα θνπδίλαο θιπ. ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Μεληαία Ηιεθηξνληθή Έθδνζε ΕΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ Ηδηνθηεζία: Διιελν-Οπθξαληθό Δπηκειεηήξην Λνπδνβίθνπ 1 & Πι. Οδεζζνχ, Πεηξαηάο ηει: , θαμ: Δθδόηεο: Ησάλλεο Πνιπρξνλφπνπινο, Πξφεδξνο Τπεύζπλε Έθδνζεο: Οθζάλα Ρνκαληνχθ πληαθηηθή Δπηηξνπή: Γεξάζηκνο-Νηθφιανο Μπνπγάο, A Αληηπρόεδρος Γεψξγηνο Υαζαπνδήκνο, Γεληθός Γρακκαηέας ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε αλαδεκοζίεσζε, ε αλαπαραγφγή (οιηθή, κερηθή, περηιεπηηθή, θαηά παράθραζε ή δηαζθεσή απόδοζες) ηοσ περηετοκέλοσ ηοσ περηοδηθού κε οποηολδήποηε ηρόπο (κεταληθό, ειεθηροληθό, θφηοησπηθό, ετογραθήζεφς ή άιιο), τφρίς προεγούκελε γραπηή άδεηα ηοσ εθδόηε. Σα ελσπόγραθα άρζρα δελ εθθράδοσλ σποτρεφηηθά ηης απόυεης ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηοσ Δπηκειεηερίοσ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ Ηωάλλεο ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Πρόεδρος Γεξάζηκνο-Νηθόιανο ΜΠΟΤΓΑ Α Αληηπρόεδρος Πέηξνο ΑΡΒΑΝΗΣΖ Β Αληηπρόεδρος Παλαγηώηεο ΓΑΡΑΚΛΖ Γ Αληηπρόεδρος Γεώξγηνο ΥΑΑΠΟΓΖΜΟ Γεληθός Γρακκαηέας Γεκήηξηνο ΕΔΓΓΗΝΖ Αλαπιερφηής Γεληθός Γρακκαηέας Αληώληνο ΒΑΚΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Οηθολοκηθός Δπόπηες Μέιε: Υαξάιακπνο ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ Αιέμαλδξνο ΚΟΡΩΝΑΚΖ Νηθόιανο ΜΑΤΡΗΚΟ Μαξία ΝΔΟΦΤΣΟΤ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ζέζε. Δπίζεο δελ πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο καο θαη ε αιιαγή ζηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα πνπ έ- ιαβε ρψξα ην 2012.

ζέζε. Δπίζεο δελ πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο καο θαη ε αιιαγή ζηνλ ηεισλεηαθφ θψδηθα πνπ έ- ιαβε ρψξα ην 2012. Σεύρνο: 16 Ηαλνπάξηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Ζ Οπθξαλία, κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε πιεζπζκφ 46 εθαη., καο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 17-18 Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 14 Ννέκβξηνο 2012 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ασ γνωρίηουμε ότι θ επιχειρθματικι αποςτολι ςτο Κίεβο τθσ Ουκρανίασ που

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΠΗΠΣΩΖ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΚΡΗΖ ΣΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΔΞΑΓΩΓΔ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα