Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, ΠΔΗΡΑΗΑ :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr"

Transcript

1 Σεύρνο: Φεβξνπάξηνο - Μάξηηνο 2013 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνύ, ΠΔΗΡΑΗΑ : ηηο 28 Μαξηίνπ 2013 ζηελ πόιε ηεο Κνξίλζνπ ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο ηεο Οπθξαλίαο θ. Βνινληύκπξ Αξακπαηδήο είρε ζπλνκηιίεο κε ηνλ Γήκαξρν ηεο Κνξίλζνπ θ. Αιέμαλδξν Πλεπκαηηθό θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο θ. Βαζίιε Ναλόπνπιν. ηε ζεκαληηθή απηή ζπλάληεζε παξεπξέζεθαλ: ε Α ύκβνπινο ηεο Πξεζβείαο ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Διιάδα θα Άλλα Σηζέλθν, Μέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο,ε ζπληνλίζηξηα θα Αιίλα Φεληόξνβα θαη δεκνζηνγξάθνη. Σα κέξε ζπκθώλεζαλ λα πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαζία ζην εκπόξην, ηελ ηερλνινγία, ηνλ ηνπξηζκό, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ εθπαίδεπζε. Μεηά ηηο ζπλνκηιίεο ππεγξάθε Πξσηόθνιιν ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο Κνξίλζνπ θαη ηεο εβαζηνύπνιεο. ε κηα θνηλή δήισζε ζηε ζπλέληεπμε ηύπνπ, ν Γήκαξρνο Κνξίλζνπ Α.Πλεπκαηηθόο θαη ν Αληηδήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο Β.Αξακπαηδήο επηβεβαίσζαλ ηελ πξόζεζή ηνπο λα πξνσζήζνπλ ελεξγά ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ πόιεσλ ζηνπο πξναλαθεξόκελνπο ηνκείο, επεζήκαλαλ ηηο δπλαηόηεηεο κηαο ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο θαη εμέθξαζαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο γηα ηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε ηεο Οπθξαλίαο, θαζώο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πκθσλίαο ύλδεζεο κεηαμύ Οπθξαλίαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηε δεκηνπξγία Εώλεο ειεύζεξνπ εκπνξίνπ σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο πκθσλίαο απηήο. Ο Γήκαξρνο Κνξίλζνπ επραξίζηεζε ηελ Πξεζβεία ηεο Οπθξαλίαο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν κεξώλ θαη εμέθξαζε ηελ ειπίδα γηα ηαρεία ηελ πινπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο εκπνξίνπ, ηνπξηζκνύ θαη πνιηηηζκνύ. Γήκαξρνο ηεο εβαζηνύπνιεο αλαθέξζεθε ζηνπο θνηλνύο ηζηνξηθνύο θαη ζξεζθεπηηθνύο δεζκνύο κεηαμύ ηεο Οπθξαλίαο θαη ηελ Διιάδαο θαη πξνζθάιεζε ηνπο αληηπξνζώπνπο ηεο Κνξίλζνπ ζηνλ ενξηαζκό ηεο επεηείνπ ησλ 1025 εηώλ από ηελ θαζηέξσζε ηεο Οξζνδνμίαο σο επίζεκν δόγκα ηεο Ρνπο ηνπ Κηέβνπ.

2 199 ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ ηοσ Σαράς εβηζέλθο 199 χρόνια από τη γέννησή του Ταράς Σεβτσένκο ηηο 9 Μαξηίνπ 2013, γηνξηάζηεθε ζε νιόθιεξε ηελ Οπθξαλία, αιιά θαη ζ όιεο ηηο ρώξεο πνπ δηακέλνπλ Οπθξαλνί ηεο Γηαζπνξάο, ηα 199 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Σαξάο εβηζέλθν. Ο Σ.εβηζέλθν, ππήξμε ν πλεπκαηηθόο νγθόιηζνο ηεο Οπθξαληθήο Γεο. Με ηα πνηήκαηα θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπ αθύπληζε ηελ Οπθξαληθή ςπρή. Με ηα πεδά θείκελά ηνπ έζπαζε ηα δεζκά ησλ ζπκπαηξησηώλ ηνπ. Με ηνπο δσγξαθηθνύο πίλαθέο ηνπ έδσζε θσο ζηελ επόκελε εκέξα. Με ην δάθξπ ηνπ πόηηζε ην νπθξαληθό ζηηάξη γηα λα μαλαθαξπίζεη. Με ην αίκα ησλ αγώλσλ ηνπ ζεκειίσζε ηελ Οπθξαληθή Παηξίδα. Αιιά θαη ζήκεξα κε ηνλ πινύην ησλ πλεπκαηηθώλ θαη εζηθώλ αμηώλ ηνπ νδεγεί ηνλ Οπθξαληθό Λαό. Ας είλαη αηώληα ε κλήκε ηοσ. ηίτοη από ηο ποίεκα «ΓΙΑΘΗΚΗ» ηοσ Σ.εβηζέλθο κεηάθξαζε Γηάλλε Ρίηζνπ Σαν θα πεθάνω να με θάψετε Στων λόφων την ορθή γωνία Στον κάμπο τον πλατύ ανάμεσα Στην λατρεμένη μου Ουκρανία. Να βλέπω τα φαρδιά χωράφια μας Το Δνείπερο και τους γκρεμούς του Και μέρα νύχτα να αφουγκράζομαι Τους βρόντους και τους βρυχηθμούς του. Και όταν μια μέρα φέρει ο Δνείπερος Το αίμα του εχθρού απ την Ουκρανία Ως κάτω στο γαλάζιο ακρόγιαλο Τότε θα αρχίσω νέα πορεία, - βουνά και κάμπους θε ν αφήσω Και ίσα στο Θεό θα προχωρήσω Να του προσευχηθώ μα ως τότε Δεν τον γνωρίζω το Θεό. Θάψτε με, κι όρθιοι σηκωθείτε Τις χειροπέδες σας συντρίψτε Και με το μαύρο, το εχθρικό Αίμα, τη Λευτεριά ραντίστε. Και μένα στη μεγάλη σας φαμίλια κλείστε Στη λεύτερη και νέα σας αγκαλιά Και να με μνημονεύετε μη λησμονήστε Με την καλή, τη σιγαλή σας τη λαλιά.

3 ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΑΡΑ ΔΒΣΔΝΚΟ 199 ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΔΝΝΗΗ ΣΟΤ Δθδήιωζε ηες Πρεζβείας Οσθραλίας & ηοσ Διιελο-Οσθραληθού Δπηκειεηερίοσ Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013, με ξεχωριστή επιτυχία γιορτάστηκε στην κατάμεστη Αίθουσα του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Κέντρου της Πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα η «Ημέρα Ταράς Σεβτσένκο» επ ευκαιρία των 199 χρόνων από τη γέννησή του. Ο Ταράς Σεβτσένκο, υπήρξε ο πολυτάλαντος Πνευματικός Ηγέτης της Ουκρανικής Γης, ο οποίος με το έργο του όχι μόνο απέκτησε τη διεθνή αναγνώριση, αλλά έβαλε και τα θεμέλια της Ουκρανικής Πατρίδας. Η εκδήλωση του εορτασμού που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ουκρανίας και το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο ξεκίνησε με την κατάθεση λουλουδιών στην προτομή του Τ.Σεβτσένκο, που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της Πρεσβείας, και με την τήρηση ενός λεπτού σιγής. Ακολούθως, εντός του Πολιτιστικού Μορφωτικού Κέντρου, μετά τους χαιρετισμούς που απεύθυναν ο Πρέσβης της Ουκρανίας στην Ελλάδα κ. Βολοντύμυρ Σκουρώφ και ο Α Αντιπρόεδρος του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου κ.γεράσιμος- Νικόλαος Μπουγάς, η υψίφωνος κα Λιουντμίλα Μπονταρένκο-Ζεγγίνη απήγγειλε το γνωστό ποίημα του Τ.Σεβτσένκο «Διαθήκη», αιώνιο μήνυμα Ελευθερίας, ιερά Παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Στη συνέχεια, ακολούθησε η ομιλία της φιλολόγου κας Ναταλία Μπάσενκο-Κόρμαλη με θέμα «Ελληνικές Σελίδες για τον Ταράς Σεβτσένκο» και ξενάγηση στα εκθέματα της έκθεσης «Ελληνικός Τύπος και Ταράς Σεβτσένκο», «Ζωγραφικές αναφορές» του Ταράς Σεβτσένκο, από φωτογραφίες του Εκδοτικού Οίκου «Μυστέτστβο». Την εκδήλωση έκλεισαν οι μαθητές του Σαββατιάτικου Σχολείου στο Ουκρανικό Κέντρο «Τρεμπίτα» και τα παιδιά των Υπαλλήλων της Πρεσβείας που απήγγειλαν και τραγούδησαν ποιήματα του μεγάλου πνευματικού ηγέτη της Ουκρανίας. Στο τέλος, επακολούθησε μικρή δεξίωση, όπου στους παρευρισκόμενους δόθηκε η ευκαιρία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

4 ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΖΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ ΦΟΡΟΤΜ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ εσθαηρίες γηα επητεηρεκαηηθές ζσλεργαζίες Με ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Διιεληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, θαζώο θαη ηε ζύζθημε ησλ εκπνξηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ Διιάδαο θαη Οπθξαλίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε Διιελν- Οπθξαληθό Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ, ζην Κίεβν, ζηηο 5 7 Φεβξνπαξίνπ Ζ εθδήισζε πινπνηήζεθε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθώλ Βηνκεραληώλ (.Δ.Β.), ηνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο (.Δ.Β.Δ.), ηνπ Διιελν-Οπθξαληθνύ Δπηκειεηεξίνπ θαη ηνπ Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ & Δκπνξηθώλ Τπνζέζεσλ ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο. ηελ απνζηνιή ζπκκεηείραλ εθπξόζσπνη 24 ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ δηαθόξσλ θιάδσλ (βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, δνκηθώλ πιηθώλ, θαξκαθεπηηθώλ θαη παξαθαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ, παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο, μελνδνρεηαθνύ εμνπιηζκνύ). Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνίεζαλ πεξηζζόηεξεο από 180 αηνκηθέο ζπλαληήζεηο κε αληίζηνηρεο Οπθξαληθέο. ην θόξνπκ, εθ κέξνπο ηεο Διιάδνο, παξέζηεζαλ ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ θ. Παλαγηώηεο Μίραινο, ν Πξέζβεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Οπθξαλία θ. Γεώξγηνο Γεσξγνύληδνο, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Διιελν-Οπθξαληθνύ Δπηκειεηεξίνπ θ. Γεώξγηνο Υαζαπνδήκνο, ν Γηεπζπληήο Γηεζλώλ ρέζεσλ ηνπ.δ.β. θ. Ησάλλεο Παηζηαβόο. «Ζ Οπθξαλία θαη ε Διιάδα, έρνπλ επεμεξγαζηεί, νκόθσλα, λνκηθό πιαίζην πνπ παξέρεη κηα ζηαζεξή βάζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. Ζ Διιάδα είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο επελδπηέο ζηελ Οπθξαλία, κε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο ελέξγεηαο, κεραλνπξγίαο, κεηαθνξώλ, εθπαίδεπζεο, ηνπξηζκνύ, πςειώλ ηερλνινγηώλ, θαηαζθεπώλ θαη γεσξγίαο». Απηά δήισζε ν Α Αληηπξόεδξνο ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Οπθξαλίαο θ. Βίθησξ Γηαλόβζθη, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Φόξνπκ. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Γηεζλώλ Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Διιάδαο θ. Παλαγηώηεο Μίραινο ζηελ νκηιία ηνπ ζεκείσζε ην απμαλόκελν ελδηαθέξνλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηώλ γηα ηελ επελδπηηθή δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζηελ Οπθξαλία. Δίπε ζπγθεθξηκέλα: «Δίκαζηε επηπρείο γηα ηελ εκπνξηθή παξνπζία ησλ 70 Διιεληθώλ εηαηξεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη απνηειεζκαηηθά ζηελ Οπθξαλία ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα, ζηε πξνκήζεηα νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, θαζώο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Σξεηο κεγάιεο ηξάπεδεο παξέρνπλ ππνζηήξημε γηα απηή ηε ζπλεξγαζία. Αιιά, θαηά ηε γλώκε κνπ, δελ είλαη αξθεηό. Μπνξνύλ λα γίλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξα. Σν ζεκεξηλό θόξνπκ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο δηεύξπλζεο απηήο». Ο Πξέζβεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Οπθξαλία θ.γεώξγηνο Γεσξγνύληδνο ζηελ νκηιία ηνπ ηόληζε ηηο καθξόρξνλεο ηζηνξηθέο, πνιηηηζηηθέο, πλεπκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Διιάδαο, ηα ζεκέιηα ηεο νπνίαο ηέζεθαλ θαηά ηελ αξραηόηεηα. Καη ζεκείσζε, όηη ζην έδαθνο ηεο Οπθξαλίαο, ζηελ Οδεζζό, θηινμελήζεθε ν Διιεληθόο Απειεπζεξσηηθόο Αγώλαο ηνπ Δθεί βξίζθεηαη ην ηεξό ησλ Διιήλσλ, ην ζπίηη ηεο «Φηιηθήο Δηαηξείαο». Σν Διιελν-Οπθξαληθό Δπηρεηξεκαηηθό Φόξνπκ είρε ηδηαίηεξε επηηπρία, όρη κόλν εμαηηίαο ηνπ επηπέδνπ ηεο δηνξγάλσζήο ηνπ, αιιά θαη εθ ηνπ γεγνλόηνο όηη θαη απηό πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο εκπνξηθέο πξάμεηο θαη αλνίρηεθαλ δίαπινη επηθνηλσλίαο Διιήλσλ θαη Οπθξαλώλ επηρεηξεκαηηώλ.

5 πκθσλία Οπθξαλίαο θαη Σνπξθκεληζηάλ ηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2013, ζηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο επίζθεςεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οπθξαλίαο θ. Β.Γηαλνπθόβηηο ζην Σνπξθκεληζηάλ, ππεγξάθε ε πκθσλία κεηαμύ ησλ δύν Υσξώλ γηα επαλέλαξμε εηζαγσγώλ θπζηθνύ αεξίνπ από ην Σνπξθκεληζηάλ πξνο ηελ Οπθξαλία, ε πνζόηεηα ηνπ νπνίνπ αλεξρόηαλ έσο ην 2006 ζε 36 δηζ. θ.κ. εηεζίσο. Ζ ελ ιόγσ ζπκθσλία απνηειεί ζεκαληηθό βήκα ηεο Οπθξαλίαο ζηελ πνξεία δηεξεύλεζεο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ ζηηο εηζαγσγέο ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ εγρώξησλ αλαγθώλ ηεο ζε ελέξγεηα. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο απηήο, απαηηείηαη θαη ε ζπλαίλεζε ησλ ρσξώλ δηακεηαθόκηζεο, ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηεο Ρσζίαο. Από ηελ πιεπξά ηνπ Καδαρζηάλ δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ εκπόδηα, ελώ ε Ρσζία ζεσξείηαη σο αληαγσλίζηξηα ρώξα ζηελ αγνξά ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη είλαη πνιύ πηζαλόλ, όηη δελ ζα δώζεη ηε ζπλαίλεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ ρσξίο θάπνηα ηζρπξά αληαιιάγκαηα. Δκπορηθό ηζοδύγηο ηες Οσθραλίας θαη ηο δηκερές εκπόρηό ηες κε ηελ Διιάδα ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία από ηελ Κξαηηθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Οπθξαλίαο, ην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο Υώξαο ζπλέρηζε λα είλαη ειιεηκκαηηθό γηα ην 2012 θαη αλήιζε ζε 15,9 δηζ. δνιάξηα, δηεπξπκέλν θαηά 12% από ην πξνεγνύκελν έηνο. Οη εηζαγσγέο ηεο Οπθξαλίαο ην 2012 αλήιζαλ ζε 84,7 δηζ. δνι. (αύμεζε 2,5%) θαη νη εμαγσγέο ηεο ζε 68,8 δηζ. δνι. (αύμεζε 0,6%). Όζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Οπθξαλίαο, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αύμεζε ησλ Διιεληθώλ εμαγσγώλ θαηά 49,2% θαη αλήιζαλ ζε 192 εθαη. δνιάξηα. Γπζηπρώο, νη εμαγσγέο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ από ηελ Οπθξαλία πξνο ηελ Διιάδα κεηώζεθαλ θαηά 28,2% θαη αλέξρνληαη ζε 209,2 εθαη. δνιάξηα. ε θαηάινγν Κξαηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ ε Οπθξαλία Ζ Γηεζλήο πκκαρία γηα ηελ Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία ζηελ Δηδηθή Έθζεζε «301» γηα ηελ ηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο, πξόηεηλε ζηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. λα εληάμεη θαη ηελ Οπθξαλία ζηνλ θαηάινγν πξνηεξαηόηεηαο γηα ηα θξάηε πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. ύκθσλα κε ηελ παξνύζα έθζεζε, ζηελ Οπθξαλία θαηαγξάθεηαη έλα από ηα πςειόηεξα πνζνζηά πεηξαηείαο ζηελ Δπξώπε, όζνλ αθνξά ζε πξαγκαηηθά αληίγξαθα θαη δηα ηεο ςεθηαθήο νδνύ, αιιά θαη ηελ εμαγσγή αληηθεηκέλσλ ςεθηαθήο πεηξαηείαο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο Υώξεο ηεο Κ.Α.Κ. εκεηώλεηαη, όηη ζηελ Οπθξαλία ιεηηνπξγεί ζεκαληηθόο αξηζκόο ηζηνζειίδσλ πεηξαηηθνύ πιηθνύ από νπθξαληθνύο παξόρνπο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, νη νπνίεο παξά ηελ απαγόξεπζε από ηηο Οπθξαληθέο Αξρέο ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο αηηκώξεηεο.. Σα πάζεο θύζεσο Δκβάζκαηα πξνο ην Διιελν-Οπθξαληθό Δπηκειεηήξην παξαθαινύκε λα θαηαηίζεληαη ζην ινγαξηαζκό ΗΒΑΝ: GR Σξάπεδαο Πεηξαηώο.

6 Οινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο λέαο νηλνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ζηελ Κξηκαία ΜΗΚΡΑ ΑΛΛΑ ΖΜΑΝΣΗΚΑ Κηλέδηθν ελδηαθέξνλ ζηελ Οδεζζό ύκθσλα κε πξόζθαηε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Απηόλνκε Γεκνθξαηία Κξηκαίαο, αλακέλεηαη εληόο ηξηώλ εηώλ ε νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο λέαο νηλνπαξαγσγηθήο κνλάδαο ηεο εηαηξείαο «Inkerman» ζηελ Κξηκαία, ε νπνία ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο κέρξη θαη 40 εθ. θηαιώλ νίλνπ εηεζίσο. ύκθσλα κε ηνλ θ. Βαιέξητ ακόηητ, Πξόεδξν ηνπ Γ.. ηνπ Οκίινπ επηρεηξήζεσλ «Inkerman International», ηνπ κεγαιύηεξνπ θαη πιένλ γλσζηνύ παξαγσγνύ νίλνπ ζηελ Κξηκαία, ζύληνκα αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο δεύηεξεο θάζεο θαηαζθεπήο ηεο λέαο κνλάδαο, ε νπνία αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία εληόο ηνπ 2016 θαη ζα είλαη ε κεγαιύηεξε ζηνλ ηνκέα ηεο επηρείξεζε ζηηο ρώξεο Κ.Α.Κ. θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξώπεο. Ο Πξόεδξνο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Α.Γ. Κξηκαίαο θ Αλαηόιητ Μνγηιηέβ πξόζζεζε όηη γηα ηνλ ηνκέα νίλνπ ηεο Κξηκαίαο ε δεκηνπξγία ελόο νινθιεξσκέλνπ θύθινπ παξαγσγήο νηληθώλ πξντόλησλ είλαη επίθαηξε θαη κε πξννπηηθή, ππνγξακκίδνληαο όηη ην Τπνπξγηθό πκβνύιην ηεο Κξηκαίαο ζα θάλεη όηη είλαη δπλαηόλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηνλ θιάδν ηεο νηλνπαξαγσγήο. Οπθξαληθά πνπιεξηθά ζηηο αγνξέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Ζ Οπθξαλία έιαβε ζεηηθή απόθαζε γηα ηελ εμαγσγή πνπιεξηθώλ πξντόλησλ, άγξησλ πνπιεξηθώλ, απγώλ θαη πξντόλησλ από απγά Οπθξαληθήο παξαγσγήο ζηελ αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηά από ηελ έλαξμε ε- θαξκνγήο ηεο Γηάηαμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Νν 88/2013. Απηό αλέθεξε ην Γξαθείν Σύπνπ θηεληαηξηθήο θαη θπηνπγεηλήο Τπεξεζίαο κε ηελ αλαθνξά ζηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν γεγνλόο απηό πξόζζεζε έλαλ αθόκα θξίθν ζηηο πξνοπάζεηεο ηεο Οπθξαληθήο Κπβέξλεζεο πνπ θαηεπζύλνληαη ζην «άλνηγκα» ηεο Δπξσπατθήο αγνξάο ζηα Οπθξαληθά αγξνηηθά πξντόληα. ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ην επόκελν βήκα ζηελ πνξεία εμσζηξέθεηαο ησλ Οπθξαληθώλ επηρεηξεκαηηώλ ζηηο θαηλνύξηεο αγνξέο ζα είλαη νη πξνοπάζεηαο ζηε βηνκεραλία γάιαθηνο θαη θξεάησλ, πνπ πιεξνί ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ν Γήκαξρνο ηνπ Κνηόβζθ θ. Αλαηόιητ Ηβαλώθ βξίζθεηαη ζε πξνθαηαξθηηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο κε επηρεηξεκαηίεο από ηελ Κίλα, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα επελδύζεηο ηόζν ζην Καηόβζθ όζν θαη γεληθόηεξα ζηελ Πεξηθέξεηα Οδεζζνύ. Αλ θαη δελ έρνπλ ππάξμεη, πξνο ην παξόλ, επίζεκεο αλαθνηλώζεηο, ζύκθσλα κε αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο, πξόθεηηαη γηα δύν θηλεδηθέο επηρεηξήζεηο, ηε «Shanghai Shengong Environmental», ε νπνία θέξεηαη δηαηεζεηκέλε λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζην Μπηξδνύι, θαζώο θαη γηα κηα δεύηεξε ε νπνία ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αμηνπνίεζε εξγνζηαζίνπ δάραξεο ην νπνίν, πξνο ην παξόλ, είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. Ζ Οπθξαλία θαηά πεηξαηείαο «Αζπίδα Ωθεαλνύ» Όπσο ελεκέξσζε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ ΝΑΣΟ, θ. Άληεξο Φνγθ Ράζκνπζελ ζηα εγθαίληα ηεο πλόδνπ ησλ Βξπμειιώλ ηνπ ΝΑΣΟ-Οπθξαλίαο, ε Οπθξαλία πξνζρώξεζε ζηελ επηρείξεζε θαηά ηεο πεηξαηείαο κε ηελ επσλπκία «Αζπίδα Ωθεαλνύ». Τπελζπκίδνπκε, όηη ζηηο 21 έσο 22 Φεβξνπαξίνπ 2013, ν Τπνπξγόο Άκπλαο ηεο Οπθξαλίαο θ. Παβιό Λέκπεληεβ πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε ζηελ έδξα ηνπ ΝΑΣΟ, όπνπ ζπκκεηείρε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ΝΑ- ΣΟ-Οπθξαλίαο θαη ηνπ Βνξεηναηιαληηθνύ πκβνπιίνπ ζην επίπεδν Τπνπξγώλ Άκπλαο. Αλακέλεηαη, όηη ην Ννέκβξην ηνπ 2013, ε λαπαξρίδα ησλ Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ ηεο Οπθξαλίαο θξεγάηα «Γθέηκαλ» θαη κία νκάδα εηδηθώλ δπλάκεσλ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ επηρείξεζε ηνπ ΝΑΣΟ θαηά ηεο πεηξαηείαο «Αζπίδα Ωθεαλνύ».

7 πλεξγαζία ηεο Οπθξαλίαο κε ηελ Σεισλεηαθή Έλσζε ηεο Ρσζίαο, Λεπθνξσζίαο θαη Καδαρζηάλ ε ζπλέληεπμε ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2013, ν Τπνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Οπθξαλίαο, θ. Λ.Κνδάξα, ζεκείσζε όηη «ε Οπθξαλία ζεσξεί ην ζρήκα «3+1» σο ηελ πιένλ απνδεθηή ιύζε γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Σεισλεηαθή Έλσζε ηεο Λεπθνξσζίαο, ηνπ Καδαθζηάλ θαη ηεο Ρσζίαο, θαζώο ζε απηό ην ζρήκα πεξηιακβάλεηαη ε δώλε ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ Οπθξαλίαο θαη Σεισλεηαθήο Έλσζεο. Δπίζεο, ν Πξόεδξνο ηεο Οπθξαλίαο, θ. Β. Γηαλνπθόβηηο γηα ην ίδην ζέκα δήισζε: «ε Οπθξαλία ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ηε δηεξεύλεζε γηα ηελ εμεύξεζε κηαο ακνηβαίσο απνδεθηήο ιύζεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ Σεισλεηαθή Έλσζε», ελώ ν Τπνπξγόο ηεο Δπξαζηαηηθήο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. A. ιεπλέβ ζεσξεί όηη «κηα δώλε ειεπζέξσλ ζπλαιιαγώλ κεηαμύ ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξεί λα εμσζήζεη ηα Μέιε ηεο Σεισλεηαθήο Δπηηξνπήο ζε ιήςε «πξνιεπηηθώλ κέηξσλ». Ζ Έληαμε ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη πεπεηζκέλε όηη ε έληαμε ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Ο Δπίηξνπνο Δλέξγεηαο ηεο ΔΔ θ. Γθίληεξ Όηηηλγθεξ δήισζε όηη «Οη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα ηεο Οπθξαλίαο, ζα επηηξέςνπλ ζηε Υώξα λα πξνζειθύζεη απηέο ηηο αλαγθαίεο επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη λα αλαπηύμεη εγρώξηνπο πόξνπο ελέξγεηαο». Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ Δπίηξνπν, ε κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζα δώζεη ηελ πξόζβαζε ηεο Οπθξαλίαο ζηε κεγάιε αγνξά θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Δ.Δ., θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα εμαγσγήο θπζηθνύ αεξίνπ ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. «Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή είλαη έηνηκε λα ππνζηεξίμεη ελεξγά ηε κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Οπθξαλία, θαη ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ, ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξόηεζεο θαη Αλάπηπμεο, ηελ Παγθόζκηα Σξάπεδα ζα ζηεξίμνπλ ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ Οπθξαληθώλ ππνδνκώλ κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ. Δπίζεο, ε έληαμε ηεο Οπθξαλίαο ζηελ Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα κε ηελ Δ.Δ. πεξηιακβάλεη ηελ από θνηλνύ δηαθνξνπνίεζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ εθνδηαζκνύ, θαη ηελ αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο αλεμαξηεζίαο ηεο Οπθξαλίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ εθνδηαζκνύ, βξαρππξόζεζκα θαη καθξνπξόζεζκα. Δπηπιένλ, ε ζηαδηαθή έληαμε ζηελ αγνξά ελέξγεηαο ηεο Δ.Δ. ζα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηελ ηζνξξνπία ηεο Οπθξαληθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο, ελώ ζα ζπκβάιεη ζηελ καθξνπξόζεζκε αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Οπθξαληθήο αγνξάο κε πξνζηηέο ηηκέο ελέξγεηαο ζα παξέρνπλ επίζεο θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη ηελ αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηεο Υώξαο».

8 Οπθξαλία - Δπξσπατθή Έλσζε: Δκπνξηθέο ζρέζεηο Ζ Δ.Δ. αληηπξνζώπεπε ην 29% ηνπ εμσηεξηθνύ εκπνξίνπ ηεο Οπθξαλίαο ην 2011 θαη ήηαλ ν δεύηεξνο ζεκαληηθόηεξνο εκπνξηθόο εηαίξνο ηεο κεηά ηε Ρσζία. Οη ζεκαληηθόηεξα εμαγόκελα πξντόληα ηεο Οπθξαλίαο πξνο ηηο αγνξέο ηεο Δ.Δ. είλαη ηξόθηκα θαη πνηά, πξώηεο ύιεο, κεραλήκαηα θαη νρήκαηα, ελώ νη Δπξσπατθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Οπθξαλία απνηεινύληαη θπξίσο από κεραλήκαηα θαη νρήκαηα, ρεκηθά πξντόληα θαη άιια θαηεξγαζκέλα πξντόληα. Δκπόρηο αγαζώλ ηες Δσρωπαϊθής Έλωζες κε ηελ Οσθραλία έως ηο 2012 Δμαγσγέο Δηζαγσγέο Ηζνδύγην ΔΔ Βέιγην Βνπιγαξία Σζερία Γαλία Γεξκαλία Δζζνλία Ηξιαλδία Διιάδα Ηζπαλία Γαιιία Ηηαιία Κύπξνο Λεηνλία Ληζνπαλία Λνπμεκβνύξγν Οπγγαξία Μάιηα Οιιαλδία Απζηξία Πνισλία Πνξηνγαιία Ρνπκαλία ινβελία ινβαθία Φηλιαλδία νπεδία Ζλ. Βαζίιεην ύλνιν εθηόο ΔΔ-27 Οπθξαλία / ύλνιν ,4% ,4% ,9% ,8% (ζε εθαη. επξώ)

9 Αλαθνίλσζε ηνπ εκπνξηθνύ ιηκέλνο ηεο Δππαηόξηαο ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ Νόκνπ «Πεξί Δκπνξηθώλ Ληκέλσλ Οπθξαλίαο», ε Γηνίθεζε ηνπ Δκπνξηθνύ Ληκέλνο Δππαηόξηαο (Πεξηθέξεηα Κξηκαίαο) αλαθνίλσζε όηη πξνηείλεη ζε ηπρόλ ελδηαθεξόκελνπο ηδηώηεο επελδπηέο, ηελ θαηαζθεπή ρώξνπ κεηαθόξησζεο ζηε ιίκλε Νηνπλνπδιάβ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη δηακεηαθνκίζεηο άκκνπ (έσο 4 εθ. ηόλνπο ην ρξόλν) θαη γεληθώλ θνξηίσλ (έσο 500 ρηι. ηόλνπο) θαη ζα εθηεινύληαη πνξζκεηαθέο κεηαθνξέο (έσο 15 ρηι. θνξηεγά TIR). Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ εθηηκάηαη όηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ εξγαζίεο εκβάζπλζεο ζπλνιηθνύ όγθνπ 250 ρηι. θπβ. κέηξσλ, πνπ ζα θαηαλέκνληαη ζε 50 ρηι. θπβηθά εηεζίσο θαηά ηε δηάξθεηα πέληε εηώλ. Δπηπιένλ, ζεκεηώλεηαη όηη ν Δκπνξηθόο Ληκέλαο Δππαηόξηαο θαηέρεη ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά άκκνπ, δηαζέηνληαο κνλάδα ε νπνία είλαη ε κνλαδηθή ζηελ πεξηνρή πνπ εμνξπγλύεη ζαιαζζηλή άκκν από ην θνίηαζκα ηεο ιίκλεο Νηνλνπδιάβ, θαηέρνληαο πεξίπνπ ην 40% απηνύ ηνπ κέξνπο ηεο αγνξάο. Σαπηόρξνλα, ην εηδηθό βάξνο ηνπ ιηκέλα ζηελ αγνξά θνξηνεθθόξησζεο ζαιαζζηλνύ άκκνπ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 50%. Θεσξείηαη όηη ε επέλδπζε απηή ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ κεηαθνξηώζεσλ όρη κόλν ζηελ Δππαηόξηα, αιιά επίζεο ζηε εβαζηνύπνιε θαη ηε Γηάιηα. Κάιπςε ηνπ 65% ησλ αλαγθώλ ηεο Κξηκαίαο από θπζηθό αέξην ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο ύκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Τπεξεζίαο Σύπνπ ηεο «Chernomorneftegaz», ην θπζηθό αέξην πνπ ζπλνιηθά εμνξύρηεθε ην 2012 ζηελ πθαινθξεπίδα ηεο Μαύξεο θαη ηεο Αδνθηθήο Θάιαζζαο, αληηζηνηρεί ζην 65% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Κξηκαίαο θαηά ην ίδην έηνο, θαη εκθαλίδεηαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην πνζνζηό θάιπςεο ηνπ 2011, ην νπνίν αλέξρνληαλ ζε 53%. ύκθσλα κε ηελ ίδηα αλαθνίλσζε, ζην ζύζηεκα κεηαθνξάο αεξίνπ ηεο Κξηκαίαο, ην 2012, δηνρεηεύηεθαλ 1,8 δηο θπβηθά, κε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή από εμόξπμε θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ πθαινθξεπίδα ηεο Μαύξεο θαη ηεο Αδνθηθήο Θάιαζζαο λα αλέξρεηαη ζε 1, 17 δηο. θπβηθά. Ζ «Chernomorneftegaz» θηινδνμεί κέρξη ην 2014 λα θαιύπηεη ην 100% ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Κξηκαίαο, όηαλ ε εμόξπμε αλακέλεηαη λα θηάζεη ζηα 2, 42 δηο. θπβηθά.

10 Σν βηβιίν είλαη έλαο θαιόο θίινο

11 1/3/13 3/3/13 5/3/13 7/3/13 9/3/13 11/3/13 13/3/13 15/3/13 17/3/13 19/3/13 21/3/13 23/3/13 25/3/13 27/3/13 29/3/13 Μνλάδεο 1/3/13 3/3/13 5/3/13 7/3/13 9/3/13 11/3/13 13/3/13 15/3/13 17/3/13 19/3/13 21/3/13 23/3/13 25/3/13 27/3/13 29/3/13 UAH 1/3/13 3/3/13 5/3/13 7/3/13 9/3/13 11/3/13 13/3/13 15/3/13 17/3/13 19/3/13 21/3/13 23/3/13 25/3/13 27/3/13 29/3/13 UAH ΣΔΤΥΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ-ΜΑΡΣΗΟ 2013 ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Μεληαία Ηιεθηροληθή Έθδοζε ΔΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ 10,70 10,60 10,50 10,40 10,30 10,20 NBU Πξνζθνξά Εήηεζε 8,16 8,13 8,10 8,07 8,04 8,01 7,98 NBU Πξνζθνξά Εήηεζε 370,00 365,00 360,00 355,00 350,00 345,00 340,00 335,00 330,00 325,00 Γηαθύκαλζε UAH vs Euro Γηαθύκαλζε UAH vs USD Γηαθύκαλζε Γείθηε PFTS ΞΔΝΟΓΟΥΙΑΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Δ ΝΗΙ ΣΟΤ ΑΡΩΝΙΚΟΤ Εντός ειδυλλιακής έκτασης 18 στρεμμάτων και μέσα σε πάρκο 120 δέντρων πωλείται ξενοδοχειακή μονάδα σε νησί του Σαρωνικού, η οποία απέχει από την πόλη 5 ½ χλμ. Τα κτίσματα έχουν επιφάνεια τ.μ., ενώ υπάρχει υπόλοιπο δόμησης 600 τ.μ. Οι ενοικιαζόμενοι χώροι αποτελούνται από: 5 οικήματα διώροφα των 12 δωματίων έκαστο, 2 μονώροφα με 2 δωμάτια και 1 σουίτα έκαστο, 1 μονώροφο των 4 δωματίων και 8 δωμάτια. Η μονάδα διαθέτει: δεξαμενή με πηγαδίσιο νερό, βιολογικό καθαρισμό, Αμφιθέατρο για εκδηλώσεις, Παιδική χαρά, Beach Self Service Restaurant-Bar, πισίνα, γήπεδα: Mini Golf-Boccia-Tennis-Ping Pong, 2 παραλίες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΔΚΘΔΔΗ ΣΖΝ ΟΤΚΡΑΝΗΑ AGRO-2013 Γηεζλήο αγξν-βηνκεραληθή έθζεζε Μαΐνπ Κίεβν Odessa Tourist Festival, XI International Assembly of Tourist Business Μαΐνπ Οδεζζόο IBYS Μεηαθνξέο, Σαμηδησηηθέο ππεξεζίεο Μαΐνπ Κίεβν InterTransPort Auto - Moto - Πνδήιαηα, Μεηαθνξέο, Μεραλήκαηα θαηαζθεπήο, πκβνπιεπηηθέο, Τπεξεζίεο Μαΐνπ Οδεζζόο BEST DRINK' 2013 Σξόθηκα, Πνηά 29 Μαΐνπ Κίεβν Ηδηνθηεζία: Διιελν-Οπθξαληθό Δπηκειεηήξην Λνπδνβίθνπ 1 & Πι. Οδεζζνύ, Πεηξαηάο ηει: , θαμ: Δθδόηεο: Ησάλλεο Πνιπρξνλόπνπινο, Πξόεδξνο Τπεύζπλε Έθδνζεο: Οθζάλα Ρνκαληνύθ πληαθηηθή Δπηηξνπή: Γεξάζηκνο-Νηθόιανο Μπνπγάο, A Αληηπξόεδξνο Γεώξγηνο Υαζαπνδήκνο, Γεληθόο Γξακκαηέαο ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ε αλαδεκνζίεπζε, ε αλαπαξαγσγή (νιηθή, κεξηθή, πεξηιεπηηθή, θαηά παξάθξαζε ή δηαζθεπή απόδνζεο) ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεξηνδηθνύ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (κεραληθό, ειεθηξνληθό, θσηνηππηθό, ερνγξαθήζεσο ή άιιν), ρσξίο πξνεγνύκελε γξαπηή άδεηα ηνπ εθδόηε. Σα ελππόγξαθα άξζξα δελ εθθξάδνπλ ππνρξεσηηθά ηηο απόςεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ Ησάλλεο ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Πξόεδξνο Γεξάζηκνο-Νηθόιανο ΜΠΟΤΓΑ Α Αληηπξόεδξνο Πέηξνο ΑΡΒΑΝΗΣΖ Β Αληηπξόεδξνο Παλαγηώηεο ΓΑΡΑΚΛΖ Γ Αληηπξόεδξνο Γεώξγηνο ΥΑΑΠΟΓΖΜΟ Γεληθόο Γξακκαηέαο Γεκήηξηνο ΕΔΓΓΗΝΖ Αλαπιεξσηήο Γεληθόο Γξακκαηέαο Αληώληνο ΒΑΚΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Οηθνλνκηθόο Δπόπηεο Μέιε: Υαξάιακπνο ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ Αιέμαλδξνο ΚΟΡΩΝΑΚΖ Νηθόιανο ΜΑΤΡΗΚΟ Μαξία ΝΔΟΦΤΣΟΤ

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα, 29 Μαΐνπ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μόζρα, 29 Μαΐνπ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μόζρα, 29 Μαΐνπ 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με πάλσ από 1.800 δηκεξείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμύ ησλ πεξίπνπ 90 Διιεληθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ θαη 230 Ρσζηθώλ επηρεηξήζεσλ από όινπο ηνπο θιάδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr

Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr Σεύρνο: 20 Μάηνο Ηνύληνο 2012 Λνπδνβίθνπ 1 & Πι.Οδεζζνχ, 185 31 ΠΔΗΡΑΗΑ. 210 4119340 : 210 4119341 huc@otenet.gr www.hucc.gr 20 Ιουνίου 2013 & υπό την Αιγίδα της Ουκρανικής Πρεσβείας ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΟ-ΟΤΚΡΑΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015

Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ. Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Σύνηομα ζημειώμαηα για θέμαηα εξαγωγικού ενδιαθέπονηορ Νο. 78 Σεπτέμβριος 2015 Ζ πνξεία ηωλ εμαγωγώλ θαηά ηνπο πξώηνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 (Ηαλνπάξηνο Ηνύληνο) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κένηπο Εξαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα