ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Α. Δθμιουργικι Απαςχόλθςθ Μακθτϊν 31/5/2010 ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΚΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Α. Δθμιουργικι Απαςχόλθςθ Μακθτϊν 31/5/2010 ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΚΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010"

Transcript

1 ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΚΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΜΑ: Ένα δημιουργικό και χαρούμενο ςχολεύο, μακριϊ από ϋνταςη, βύα και θυμό τόχοι: Ο μαθητόσ: (α) Να ζει μϋςα ςε ϋνα υγιϋσ ςχολικό περιβϊλλον (β) Να απαςχολεύται δημιουργικϊ και ευχϊριςτα τόςο ςτο ςχολεύο όςο και ςτον ελεύθερο του χρόνο (γ) Να καλλιεργόςει την αυτοπειθαρχύα του και να αντιμετωπύζει με όρεμο τρόπο τυχόν διαφωνύεσ και ςυγκρούςεισ, εφαρμόζοντασ δημοκρατικϋσ μεθόδουσ και δεξιότητεσ επικοινωνύασ. 1. Παξνπζίαζε ησλ ελδηαθεξόλησλ ησλ καζεηώλ ζηνπο γνλείο - Σνπξλνπά Καξάηε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΖΟΜΕΝΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Α. Δθμιουργικι Απαςχόλθςθ Μακθτϊν 1

2 2. Γεληξνθύηεπζε Φξνληίδα ζρνιηθνύ θήπνπ 2. Φφτευςθ λουλουδιϊν 3. Καηαζθεπή εηθαζηηθνύ έξγνπ ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ 3. Εσγξάθηζκα ηνίρνπ ζην κάζεκα ηεο Σέρλεο 2

3 ηόρνο 6. Δπίζθεςε καζεηώλ ηεο Γ ηάμεο ζηελ Οκνζπνλδία Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο 4. Λεηηνπξγία ζρνιηθνύ Κιαζζηθή κνπζηθή ξαδηόθσλνπ από καζεηέο θαηά Υξηζηνπγελληάηηθε κνπζηθή ηα δηαιείκκαηα 5. Γεκηνπξγηθή ελαζρόιεζε καζεηώλ ην δηάιεηκκα (παηρλίδηα απιήο, αζινπαηδηέο, επηηξαπέδηα)- ελεξγή εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηελ νξγάλσζή ηνπο Δπηηξαπέδηα παηρλίδηα Δπηηξαπέδηα Αληηζθαίξηζεο Σνπξλνπά αληηζθαίξηζεο ηόρνο 7. πγύξηζκα ηεο Βηβιηνζήθεο 7. Αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ηεο Βηβιηνζήθεο σο ρώξνπ κειέηεο, αιιά θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ζεαηξηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αγσγήο Γηακόξθσζε /ζηόιηζκα ηνπ ρώξνπ κε ραιί, καμηιαξάθηα, αλαπαπηηθέο θαξέθιεο, ηξαπεδάθηα. Πξόγξακκα επηζθέςεσλ ηάμεσλ Δδώ δηεμάγεηαη ην κάζεκα ηνπ ελδηαθέξνληνο «Θέαηξν» θαη ην κάζεκα πλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο, «Οη ηζηνξίεο μππλνύλ» 3

4 7. Αμηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ ηεο Βηβιηνζήθεο ηόρνο 8. Καιιηέξγεηα ηνπ ζεζκνύ ηνπ εζεινληηζκνύ (παδαξάθηαπνξείεο-έξαλνη) Πξνζθνξά κεηαρεηξηζκέλσλ βηβιίσλ θαη παηρληδηώλ από παηδηά γηα παδαξάθη. Έζνδα δόζεθαλ ζην ζύλδεζκν «Κάλε κηα επρή» Δπίζθεςε ρνξσδίαο ζην νίθεκα θαξθηλνπαζώλ «Αξνδαθλνύζα» 7. Καιιηέξγεηα ηνπ ζεζκνύ ηνπ εζεινληηζκνύ (παδαξάθηα-πνξείεο-έξαλνη) ηόρνο 8. Γηνξγάλσζε αζιεηηθήο εκεξίδαο κε ζέκα: «Οξζή πκπεξηθνξά ζηνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο θαη θίιαζιν πλεύκα» - πκκεηνρή Μειώλ ηεο Αζηπλνκηθήο Γύλακεο θαη πνδνζθαηξηζηώλ σκαηείσλ ηεο Κ.Ο.Π. Δθδήισζε «Πνδήιαην-Αζθάιεηα» κε ζπλεξγαζία ηεο Αζηπλνκίαο. 9. Ζκέξα Πνδειάηνπ: «Αζινύκαη γηα θαιύηεξε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία» 10. πκκεηνρή ζε δηνξγάλσζε αζιεηηθήο εκεξίδαο ηνπ Κ.Ο.Α. Γλσξηκία κε δηάθνξα αζιήκαηα θαη Οκνζπνλδίεο Δπίζθεςε καζεηώλ ηεο Γ ηάμεο ζηελ Οκνζπνλδία Ping Pong 4

5 Ποδιλατο και αςφάλεια Β. Ενεργι εμπλοκι των μακθτϊν ςτθ ηωι του χολείου 1. Καζνξηζκόο θαλνληζκώλ ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά 2. Καζνξηζκόο Πιαηζίνπ Γεληθνύ Κώδηθα πκπεξηθνξάο Κεληξηθό Μαζεηηθό πκβνύιην 3. Κιείζηκν ζρνιηθήο κέξαο 4. Γεκηνπξγία θαλαιηνύ επηθνηλσλίαο καζεηώλ εθπαηδεπηηθώλ (θνπηί επηθνηλσλίαο) 5. Δκπινθή καζεηώλ ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ ζρνιείνπ (επηθέληξσζε ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα επίηεπμή ηνπ) 1. Πξνβνιή επηηεπγκάησλ ησλ καζεηώλ (ηάμε-ζρνιηθή ζπγθέληξσζε ζρνιηθή εθδήισζε-ελώπηνλ γνλέσλ) 2. Αλαγλώξηζε θαη επηβξάβεπζε ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηώλ - Πξνθνξηθνί θαη γξαπηνί έπαηλνη - Δπίδνζε ζπγραξεηεξίσλ (πξνζσπηθά θαη δεκόζηα) - Δπίδνζε κηθξώλ βξαβείσλ - δώξσλ 6.Απηναμηνιόγεζε (Αμηνιόγεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ηάμεο) 7. Γεκηνπξγία γσληάο ζηελ ηάμε πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απνθόξηηζε ηεο έληαζεο 5

6 1. Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσληθή θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή ζην ρνιείν» Γ. Κοινωνικι και υναιςκθματικι Αγωγι 2. Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Πξναγσγήο Τγείαο κε ζέκα: «Δγώ θαη ζπ γηλόκαζηε Δκείο» 3. Δθαξκνγή δηαθόξσλ παηρληδηώλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη αλάπηπμε επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ 2. «Κνηλσληθή θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή ζην ρνιείν» Πώο αηζζάλνκαη όηαλ ζπκώλσ... 6

7 Σν δηθό καο ζπκόκεηξν ΓΟΤΛΔΦΑΜΔ Δ ΟΜΑΓΔ ΚΑΗ ΓΖΜΗΟΤΡΓΖΑΜΔ ΔΝΑΡΗΑ, ΟΠΟΤ ΑΝΣΑΛΛΑΟΝΣΑΗ ΑΥΖΜΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΓΤΟ ΠΑΗΓΗΧΝ. ΣΑ ΔΝΑΡΗΑ ΜΑ ΔΥΟΤΝ ΔΤΥΑΡΗΣΟ ΣΔΛΟ ΓΗΑΣΗ ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΤΝΔΗΓΖΣΟΠΟΗΟΤΝ ΣΑ ΛΑΘΖ ΣΟΤ ΚΑΗ ΕΖΣΟΤΝ ΤΓΓΝΧΜΖ! ΚΔΦΣΖΚΑΜΔ ΣΟΣΔ ΠΟΤ ΠΛΖΓΧΑΜΔ ΚΑΠΟΗΟΝ ΜΔ ΣΑ ΑΥΖΜΑ ΜΑ ΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΠΑΝΟΡΘΧΑΜΔ ΣΟ ΛΑΘΟ ΜΑ ΕΖΣΧΝΣΑ ΤΓΓΝΧΜΖ! 5. «Δγώ θαη π Γηλόκαζηε Δκείο» 7

8 Όινη δηαθνξεηηθνί όινη ηαηξηάδνπκε! Δίκαζηε κνλαδηθνί, όινη ηαηξηάδνπκε! Σν θνπηί ησλ ζπλαηζζεκάησλ Σν δέληξν ηεο θίιίαο Γ. Αξιοποίθςθ εκπαιδευτικϊν του ςχολείου 8

9 ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Α) Σροποποίηση της υμπεριφοράς Β) Οι Ιστορίες Ξυπνούν 1. Δθαξκνγή παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή 2. Δθπαηδεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ κε ηερληθέο δηακεζνιάβεζεο ωστή συμπεριφορά στην τάξη Α) Σροποποίηση της υμπεριφοράς Οι μαθητές σήμερα, αν δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά από το σπίτι, χρειάζεται να εκπαιδευτούν από το σχολείο και συγκεκριμένα από τον εκπαιδευτικό της τάξης τους για το πώς να συμπεριφέρονται σωστά. Πέντε βασικές αρχές που αποτελούν τους πυλώνες για την τροποποίηση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. 9

10 ΕΛΕΓΥΟ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΗΝ ΣΑΞΗ...Α.Α. αφόνεια, υνϋπεια, ταθερότητα, Αγάπη, Αλλαγή Σροποποίηση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς ΑΦΗΝΕΙΑ Οη θακμκηζμμί κα είκαη ζαθείξ. Οη μαζεηέξ κα λένμοκ αθνηβώξ ηη επηηνέπεηαη θαη ηη δεκ επηηνέπεηαη μέζα ζηεκ ηάλε. Οη θακμκηζμμί (όπη πενηζζόηενμη από 5) κα είκαη σαυείς, σσγκεκριμέμοι και σύμτομοι. ΤΝΕΠΕΙΑ Αμμηβέξ γηα ζςζηή ζομπενηθμνά θαη ζοκέπεηεξ γηα ανκεηηθή ζομπενηθμνά. Αμμηβή μπμνεί κα είκαη θαη έκαξ έπαηκμξ, δεκ πνεηάδεηαη κα είκαη πάκηα θάηη πεηνμπηαζηό.. ΣΑΘΕΡΟ- ΣΗΣΑ Πνέπεη μ εθπαηδεοηηθόξ κα είκαη ζηαζενόξ θαη ζοκεπήξ ζηηξ αμμηβέξ θαη ζοκέπεηεξ. Είκαη θαιά μη αμμηβέξ θαη μη ζοκέπεηεξ κα δίκμκηαη αμέσως μεηά ηεκ πνάλε. ΑΓΑΠΗ Ο εθπαηδεοηηθόξ πνέπεη κα αγαπά θαη κα κμηάδεηαη γηα ηηξ ακάγθεξ ηςκ μαζεηώκ ημο πενηζζόηενμ από ηεκ ύιε πμο πνέπεη κα θαιύρεη. ΑΛΛΑΓΗ Γηα κα δεμημονγήζεη μ εθπαηδεοηηθόξ έκα πενηβάιιμκ θαηάιιειμ γηα μάζεζε πνέπεη κα είκαη πνόζομμξ κα θάκεη αιιαγέξ γηα πάνε ηςκ μαζεηώκ. Αιιαγέξ ζηεκ ύιε, δναζηενηόηεηεξ ώζηε ημ μάζεμά ημο κα έπεη πημ πμιύ εκδηαθένμκ. πμιύ εκδηαθένμκ, Αυτή μπορεί να γίνει μόνο αν ο εκπαιδευτικός έχει ήδη δημιουργήσει μια καλή σχέση με το μαθητή, όταν δηλαδή ο μαθητής καταλάβει ότι ο εκπαιδευτικός τον νοιάζεται και θυμώνει με τις πράξεις του και όχι με αυτόν τον ίδιο. υμφωνία μαθητή με εκπαιδευτικό τάξης Πξόγξακκα ηξνπνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο Εγώ ν. δέρνκαη ηελ πην θάησ ζπκθσλία κεηαμύ εκέλα, θαη ησλ δαζθάισλ κνπ... ηόρνο κνπ Σηόρνο κνπ είλαη λα κέλσ ζην θάζηζκά κνπ ή ζηνλ Υπνινγηζηή πάληα κε ηελ άδεηα ησλ δαζθάισλ κνπ ρσξίο λα ελνριώ ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ θαη λα θάλσ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα κνπ ππνδείμνπλ νη δαζθάιεο κνπ. Όηαλ γίλνκαη αλήζπρνο ζε έλα κάζεκα ή δελ θάλσ ηελ εξγαζία κνπ παίξλσ δηαθξηηηθά πξνεηδνπνίεζε από ηε δαζθάια. Γηθαηνύκαη 3 πξνεηδνπνηήζεηο. ηελ 3 ε πξνεηδνπνίεζε ε δαζθάια κνπ δίλεη ην ηάτκεξ θαη βγαίλσ έμσ από ηελ ηάμε κνπ γηα 5 ιεπηά. Μόιηο ηειεηώζεη ε ώξα κπαίλσ έηνηκνο λα ζπλερίζσ κε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ην κάζεκα θαη γιπηώλσ ην θόθθηλν θνπηί. Δ. Ενίςχυςθ και ενκάρρυνςθ των μακθτϊν με κίνθτρα και επιβράβευςθ ηελ 4 ε πξνεηδνπνίεζε ε δαζθάια ρξσκαηίδεη θόθθηλν ην θνπηάθη πνπ αληηζηνηρεί κε ην κάζεκα πνπ γίλεηαη ε κε απνδερηή ζπκπεξηθνξά κνπ. Με κόλν έλα θόθθηλν θνπηί ηελ εκέξα παίξλσ έλα θνππόλη. Υπνγξαθέο:

11 Κίνητρα και Επιβράβευση Κίνθτρα και επιβράβευςθ Θεηηθή πίεζε από ζπκκαζεηέο θνππόλη Η πίεζε από ηνπο ζπκκαζεηέο κε κηα ζεηηθή θαηεύζπλζε, κπνξεί λα απνδεηρηεί αλεθηίκεηε βνήζεηα ζηελ πξνζπάζεηα παξνρήο θηλήηξσλ πξνο παηδηά κε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ώζηε λα ηε βειηηώζνπλ. Άδεια χαλάρωςθσ Ζθτϊ άδεια να αποχωριςω από τθν τάξθ για λεπτά με ςκοπό να θρεμιςω και να επιςτρζψω αμζςωσ ςτθν τάξθ. Γηα θάζε πεξίνδν πνπ ν.. ζα θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ ρσξίο λα πξνθαιεί αλεζπρία, ην ηκήκα ζα θεξδίδεη έλα βαζκό. Όηαλ ν.. θαηαθέξεη λα καδέςεη.. βαζκνύο γηα ην ηκήκα, ηόηε ε θαη νίθνλ εξγαζία ηεο Τεηάξηεο ζα καηαησζεί ή ε ηάμε βγαίλεη έλα δηάιεηκκα 5/10 ιεπηά πην λσξίο. Επιθυμητή συμπεριφορά Οι μαθητϋσ τα διαλεύμματα να βγαύνουν ϋξω από την τϊξη και να παύζουν ςτουσ καθοριςμϋνουσ χώρουσ. Εφαρμογή Ένασ δϊςκαλοσ παιδονομύασ ςημειώνει τα ονόματα των παιδιών που βρύςκει ςτισ τϊξεισ ό ςτουσ διαδρόμουσ. Βϊζει τη ςημεύωςη ςτο κουτύ «Προειδοποιόςεισ» που βρύςκεται ςτην αύθουςα των δαςκϊλων. ε προςδιοριςμϋνη μϋρα και ώρα (κϊθε δύο εβδομϊδεσ) οι μαθητϋσ που δεν ϋχουν 3 προειδοποιόςεισ βγαύνουν 5 λεπτϊ νωρύτερα διϊλειμμα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Δύνεται προειδοπούηςη ςτο/ςτη μαθητό/ρια... του τμόματοσ επειδό όταν ςτην τϊξη / διϊδρομο την ώρα του διαλεύμματοσ. Ημερ Διϊλειμμα: 1, 2, 3, ςύτιςησ Εκπαιδευτικόσ:.. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Δύνεται προειδοπούηςη ςτο/ςτη μαθητό/ρια... του τμόματοσ επειδό όταν ςτην τϊξη / διϊδρομο την ώρα του διαλεύμματοσ. Ημερ Διϊλειμμα: 1, 2, 3, ςύτιςησ Εκπαιδευτικόσ:.. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Δύνεται προειδοπούηςη ςτο/ςτη μαθητό/ρια... του τμόματοσ επειδό όταν ςτην τϊξη / διϊδρομο την ώρα του διαλεύμματοσ. Ημερ Διϊλειμμα: 1, 2, 3, ςύτιςησ Εκπαιδευτικόσ:.. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Δύνεται προειδοπούηςη ςτο/ςτη μαθητό/ρια... του τμόματοσ επειδό όταν ςτην τϊξη / διϊδρομο την ώρα του διαλεύμματοσ. Ημερ Διϊλειμμα: 1, 2, 3, ςύτιςησ Εκπαιδευτικόσ:.. 11

12 οβαρό ανεπιθύμητη ςυμπεριφορϊ ε περύπτωςη που ϋνασ μαθητόσ ςημειώςει ςοβαρό ανεπιθύμητη ςυμπεριφορϊ τότε ο δϊςκαλοσ που εμπλϋκεται ςτο επειςόδιο ενημερώνει την επιτροπό πρόληψησ τησ βύασ. Δρϊςη Η επιτροπό αναλαμβϊνει να διερευνόςει και να αξιολογόςει το περιςτατικό. -Καθορύζει ώρα ςυνϊντηςησ με το μαθητό, ςυζητϊ τα πλαύςια ςωςτόσ ςυμπεριφορϊσ και καθορύζεται ο χρόνοσ υλοπούηςησ τησ ςυνϋπειασ τησ πρϊξησ του 1)αυτοαξιολόγηςη και αυτοϋλεγχοσ ςτο χώρο του ιατρεύου με επύβλεψη εκπαιδευτικού. 2) κοινωνικό εργαςύα (καθαριότητα τϊξησ, αυλόσ, ςυγύριςμα βιβλιοθόκησ, φροντύδα ςχολικού κόπου, κομποςτοπούηςη) 3) ςτϋρηςη ςυμμετοχόσ ςε ενδοςχολικό δραςτηριότητα Β) Οι Ιςτορύεσ Ξυπνούν ΚΟΠΟ: Μϋςα από την αφόγηςη και επεξεργαςύα 4 λαώκών παραμυθιών επιδιώκουμε να βοηθόςουμε τα παιδιϊ να αντιμετωπύςουν τον κύνδυνο τησ εξϊρτηςησ από διϊφορεσ ουςύεσ όπωσ τα ναρκωτικϊ, το αλκοόλ κ.ϊλ. ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΣΟΦΟΙ 1)Να εκφρϊζουν τισ ςκϋψεισ και τουσ προβληματιςμούσ τουσ για τα «κακώσ ϋχοντα» τησ ςύγχρονησ κοινωνύασ. 2)Να καταθϋτουν ςτην ομϊδα προςωπικϋσ εμπειρύεσ και βιώματα. 3)Να ςυζητούν για ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ αυτοςεβαςμού, αυτοεκτύμηςησ,αντύςταςησ ςε προκλόςεισ. Β) Οι Ιςτορύεσ Ξυπνούν ΕΥΑΡΜΟΓΗ : τισ τ τϊξεισ του χολεύου Φρόνοσ: Οκτώβρησ 2009 Μϊησ

13 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ Σα παιδιά μαζεύονται στο χώρο της Βιβλιοθήκης και κάθονται σε κύκλο. Οι αφηγήσεις γίνονται σύμφωνα με συγκεκριμένη μέθοδο: Υπάξρεη ζπλνδεία κνπζηθήο, εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζε θαζνξηζκέλα ζεκεία,ζπδήηεζε ζηηο νκάδεο θαη θιείζηκν κε ζπκκεηνρή όισλ ζηνλ θύθιν. Γίλεηαη αθήγεζε ησλ εμήο παξακπζηώλ: Σα ηξία γνπξνπλάθηα Ζ σξαία θνηκσκέλε Ο θαεκόο Ζ κηθξή καηκνύ πνπ ήζειε πνιύ θαεκό Αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο «Ζ σξαία θνηκσκέλε» Σα παηδηά παξαθνινπζνύλ πξνζεθηηθά 13

14 Αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο «Ο θαεκόο» πδήηεζε ζε κηθξέο νκάδεο Σα παηδηά θαηαγξάθνπλ ηηο απόςεηο ηεο νκάδαο ηνπο Αξκόδηνη θνξείο παξαθνινπζνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 14

15 ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ! 15

Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ. Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α.

Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ. Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α. Πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ θαη δηαπείνηζή ημοξ Δν. Παπαδεμεηνίμο Άνηεμηξ πμιηθή ύμβμοιμξ Π.Α. 2013 Ση εκκμμύμε πνμβιήμαηα ζομπενηθμνάξ Τε πνόκηα ύπανλε αθναίςκ ζομπενηθμνώκ πμο δεκ είκαη ακεθηέξ θαη ακάιμγεξ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά 1 ΤΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Δεκέμβριος 2012 2 Σο παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6

Ειζαγωγή 3. Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4. Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5. Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειζαγωγή 3 Η ιζηοπία ηος Σσολείος μαρ 4 Εζωηεπικοί ζηόσοι λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 5 Έναπξη ζσολικού έηοςρ Τεηπάμηνα Απγίερ 6 Ωπάπιο λειηοςπγίαρ ηος Σσολείος 7 Γενικέρ οδηγίερ ππορ ηοςρ μαθηηέρ/ηπιερ

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού

Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Οι Για Χπιζηόν ζαλοί μέζα από ηη διαπολιηιζμικόηηηα. Ένα διαθεμαηικό ζενάπιο ζηο μάθημα ηυν θπηζκεςηικών για ηην αποδοσή ηος διαθοπεηικού Ξανθή Γ. Αλμπανάκη- Δκπαιδεςηικόρ Θεολόγορ, MSc Νομικήρ Σσολήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα