Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ Ἀναπλ. Καθηγητῆ Α.Π.Θ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ τῆς Ἀνατολῆς καὶ δὴ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας ( ) βρίσκονταν σὲ κατάσταση ἐμπερίστατη. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁποία ἀνέλαβε τὴν πνευματικὴ τοῦ ἔθνους μας ποδηγέτηση καὶ τὸ στηριγμό του στὸν ἀγώνα γιὰ ἐπιβίωση καὶ πολιτισμικὴ συνέχεια. «Ἡ ἅλωση γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Βακαλόπουλος ἀποτελεῖ θλιβερὸ ὁρόσημο στὴν πτώση τοῦ πνευματικοῦ του ἐπιπέδου» 1. «Ὢ χρόνων ἐκείνων τῶν ἐπιφθόνων καὶ ζηλωτῶν γράφει ὁ πρῶτος μετὰ τὴν ἅλωση Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος ὢ τῶν παρόντων δυστυχῶν ἤδη καὶ πᾶσαν ἀποβεβληκότων ἐλπίδα ὢ Ῥωμαίων γένος, εὐδαιμονέστερον μὲν πρότερον, νῦν δὲ πάντων ἀθλιώτατον Οἴμοι τί πρῶτον ὀδύρωμαι; τὴν ἐν τοῖς σώμασι δουλείαν Ἑλλήνων, ἢ τὴν ἐν ταῖς ψυχαῖς φθορὰν καὶ ταῖς ἔτι τετηρῆσθαι δοκούσαις; τὴν παντελῆ τῶν παρ ἡμῖν σεβασμίων ἀπώλειαν, ἢ τῶν ἔτι μενόντων τὴν ἀτιμίαν; τὰς κατὰ τῆς πίστεως ὕβρεις τῶν βαρβάρων, ἢ τὰ ταῖς ψυχαῖς τῶν πιστῶν ἐμβασιλεύσαντα σκάνδαλα; τοὺς ἀφισταμένους ὁσημέραι τῆς πίστεως πανταχοῦ, ἢ τοὺς τὴν ἀποστασίαν ὠδίνοντας;» 2. Στὸ «Θρῆνο» δὲ τοῦ Μυρέων Ματθαίου ποὺ 1. Ἱστορία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ, τόμ. Β, Θεσσαλονίκη 1964, σ Μεταβυζαντινὰ Κείμενα, τόμ. 1, Γεννάδιος Σχολάριος Α, [Κέντρον Πατερικῶν Ἐκδόσεων], Ἀθῆναι 2010, σσ. 271,

2 2 γράφτηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰ. ἀποτυπώνεται εὔγλωττα ἡ δοκιμασία καὶ ὁ καημὸς τῶν Ὀρθοδόξων «Πῶς ὑπομένεις, Δέσποτα, σκλάβους νὰ μᾶς ἐβλέπῃς καὶ δούλους νὰ μᾶς θεωρῇς καὶ τὸν θυμὸν δὲν τρέπεις; Πῶς ὑπομένεις, Κύριε, νὰ βλέπῃς ρημασμένα τὰ θεῖα μοναστήρια τὰ ξεθεμελιωμένα; τοὺς ὡραιότατους ναούς, τοὺς ἁγιογραμμένους;» 3. Τὴ συσσωρευμένη ἀμάθεια τοῦ ὑποδουλωμένου λαοῦ, τὶς ἐπιδράσεις ἀπὸ τὸ δυτικὸ διαφωτισμὸ καὶ τὰ ἐκ τῆς Δύσεως θεολογικὰ ρεύματα 4 ποὺ ἔθεταν σὲ κίνδυνο τὴν ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία του, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια νὰ ἀντιμετωπίσουν ἡ ἐθναρχούσα τότε Ἐκκλησία (Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο), τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ οἱ λόγιοι ἐκείνης τῆς περιόδου. Παχώμιος Ρουσάνος 5, ἅγιος Μελέτιος Πηγᾶς 6, Μάξιμος Μαργούνιος 7, Εὐγένιος 3. E. LEGRAND, Bibliothèque grecque vulgaire, τόμ. 2, Paris 1881, σσ Βλ. καὶ Κ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ὅ.π., σσ π. Β. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, Θεολογικὰ ρεύματα στὴν Τουρκοκρατία [Φιλοσοφικὴ καὶ Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη 62], ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη Χ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, Ὀρθοδοξία καὶ Δύση στὴ νεώτερη Ἑλλάδα, ἐκδ. «Δόμος», Ἀθήνα Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, «Ἡ πρόσληψη τοῦ διαφωτισμοῦ ἀπὸ τὸν τουρκοκρατούμενο ὀρθόδοξο κόσμο», ἐν Σύναξη 115 (Ἰούλ.-Σεπτ. 2010) Κατὰ τὸν Σπυρίδωνα Λάμπρου εἶναι «θεολόγος διακεκριμένος καὶ καθόλου εἷς τῶν ἐπιφανεστέρων ἐπὶ Τουρκοκρατίας λογίων», ἐν Νέος Ἑλληνομνήμων 13 (1916) 56. Γενικότερα γιὰ τὸ λόγιο αὐτὸ μοναχὸ βλ. Ι. ΚΑΡ- ΜΙΡΗ, Ὁ Π. Ρουσάνος καὶ τὰ ἀνέκδοτα δογματικὰ καὶ ἄλλα ἔργα αὐτοῦ, Athen G. PODSKALSKY, Ἡ ἑλληνικὴ θεολογία ἐπὶ Τουρκοκρατίας Ἡ Ὀρθοδοξία στὴ σφαίρα ἐπιρροῆς τῶν δυτικῶν δογμάτων μετὰ τὴ μεταρρύθμιση, μετ. πρωτ/ρος Γ. Δ. Μεταλληνός, Ἀθήνα 2005, σσ Χ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, «Ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς ἀπὸ τὸν 16ο ἕως τὸν 19ο αἰώνα», ἐν Ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὀρθοδόξων βίος καὶ πολιτισμὸς (15ος-19ος αἰ.), τόμ. 6, ἐκδ. Road, ἄνευ τόπου καὶ χρόνου, σσ G. PODSKALSKY, ὅ.π., σσ Χ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ὅ.π., σσ G. PODSKALSKY, ὅ.π., σσ Χ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ὅ.π., σσ

3 3 Βούλγαρης 8, Καισάριος Δαπόντε 9, Εὐστράτιος Ἀργέντης 10, ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός 11, οἱ Κολλυβάδες 12 καὶ ἄλλοι ἐργάσθηκαν γιὰ «τὴν ἀνάταση τοῦ Γένους» 13 καὶ τὴ διαμόρφωση ἑνὸς νέου διαφωτισμοῦ θεμελιωμένου στὴν ὀρθόδοξη παράδοση καὶ τὴ λατρευτικὴ ζωή C. G. CONTICELLO καὶ V. CONTICELLO, La théologie byzantine et sa tradition II (XIII e -XIX e αἰ.), Turnhout 2002, σσ π. Β. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, ὅ.π., σσ Χ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ὅ.π., σσ Σ. Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, Ἡ αὐτόγραφη νεομαρτυρολογικὴ συλλογὴ τοῦ μοναχοῦ Καισαρίου Δαπόντε ( ) νέου κτίτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Ξηροποτάμου, Ἅγιον Ὄρος 2009, σσ. 19*-29*. 10. ΕΥ. ΑΡΓΕΝΤΗ, Σύνταγμα κατὰ Ἀζύμων, ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας αψξ (1760). G. PODSKALSKY, ὅ.π., σσ Βλ. καὶ T. WARE, Eustratios Argenti a study of the Greek Church under Turkish rule, Eastern Orthodox Books I. B. ΜΕΝΟΥΝΟΥ, Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Διδαχὲς (καὶ Βιογραφία), ἐκδ. Τῆνος, 2η ἔκδ., Ἀθήνα χ.χ. Π. Β. ΠΑΣΧΟΥ, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἐκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα π. Β. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, ὅ.π., σσ Περὶ τοῦ φιλοκαλικοῦ κινήματος τῶν Κολλυβάδων βλ. Γ. ΒΕΡΙΤΗ, «Τὸ ἀναμορφωτικὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων καὶ οἱ δύο Ἀλέξανδροι τῆς Σκιάθου», ἐν Ἀκτῖνες 6 (1943) ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Τὸ κολλυβαδικὸ κίνημα. Ἡ τελευταία φιλοκαλικὴ ἀναγέννηση, Κατερίνη Ν. ΣΚΡΕΤΤΑ (Ἀρχιμ.), Ἡ θεία Εὐχαριστία καὶ τὰ προνόμια τῆς Κυριακῆς κατὰ τὴ διδασκαλία τῶν Κολλυβάδων [Σειρά: Κανονικὰ καὶ Λειτουργικὰ 7], ἐκδ. «Μυγδονία», Θεσσαλονίκη Χ. ΤΖΩΓΑ, Ἡ περὶ μνημοσύνων ἔρις ἐν Ἁγίῳ Ὄρει κατὰ τὸν ιη αἰῶνα [Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, Παράρτημα 3], Θεσσαλονίκη Σ. Α. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, Τὸ ὑμναγιολογικὸ ἔργο τῶν Κολλυβάδων. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἁγιολογικῆς Γραμματείας κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ἐκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗ, Τὸ κίνημα τῶν Κολλυβάδων, Ἀθῆναι Π. Ν. ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ, Τουρκοκρατία, ἐκδ. Γρηγόρη, ἄ.ἔ., σ Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, «Ἡ πρόσληψη τοῦ διαφωτισμοῦ ἀπὸ τὸν τουρκοκρατούμενο ὀρθόδοξο κόσμο», ὅ.π. Βλ. καὶ Γ. Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ (Πρωτοπρ.), Φῶτα καὶ φῶς. Ἱστορικὰ Μελετήματα, ἐκδ. «Ἄθως», Ἀθήνα χ.χ., σσ ΤΟΥ Ι- ΔΙΟΥ, Σχέσεις καὶ ἀντιθέσεις. Ἀνατολὴ καὶ Δύση στὴν πορεία τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ, ἐκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 1998, σσ

4 4 Ὅσο κι ἂν οἱ μισσιονάριοι τῆς Δύσης ἔβλεπαν τὴν ὀρθόδοξη Λατρεία ὡς σκάνδαλο καὶ τὴν περιέγραφαν «σὰν καθαρὴ δεισιδαιμονία καὶ θεατρινισμὸ» 15 ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι αὐτὴ ἀπετέλεσε τὴ βάση τόσο τῆς ἑνότητας, ὅσο καὶ τῆς πνευματικότητας τοῦ λαοῦ 16. Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτι τὴν ἐκπαίδευση τῶν ἑλληνοπαίδων τὴν ἀσκοῦσε ἡ Ἐκκλησία στὸ νάρθηκα τῶν Ἱ. Ναῶν, ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀριθμητική, τὶς γραπτὲς ἀσκήσεις στὰ πινακίδια καὶ τὰ ἀποσπάσματα ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων κυριαρχοῦσε ἡ θρησκευτικὴ φιλολογία, δηλαδὴ «Ὀκτώηχοι, Ψαλτήρια, Ἀνθολόγια, Εὐχολόγια, Ἀπόστολοι, Δαμασκηνοί, Παράδεισοι, Νέοι Παράδεισοι, Νέοι Θησαυροί, Παρακλητικές, Τριώδια, Ἐκλόγια, Ψαλτηρόπουλα, Πεντηκοστάρια, Ἁμαρτωλῶν σωτηρία, Εἱρμολόγια, Κατηχήσεις, Συνόψεις, Μαργαρῖται κ.ἄ.» 17. Σ ἕναν ὀργανισμό, πρόγραμμα σπουδῶν θὰ λέγαμε, τῆς Σχολῆς Τρικάλων Κορινθίας τοῦ ἔτους 1730, κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχύσει καὶ γιὰ ὁποιοδήποτε σχολεῖο τῆς βασικῆς ἐκπαίδευσης τότε, σημειώνεται ὅτι ὁ διδάσκαλος ἔπρεπε νὰ διδάσκει ἁπαξάπαντας τὴ χριστιανικὴ διδασκαλία «πρὸ τοῦ ἄρξασθαι τοὺς μαθητὰς τῆς τῶν μαθημάτων ἀναγνώσεως, νὰ φροντίζη ἀπαραιτήτως καὶ νὰ τοὺς γυμνάζη καὶ νὰ τοὺς παιδεύη ἅπαντας νὰ λέγωσιν ἱερὰν προσευχὴν σύντομον τὸ πρωΐ, ἤτοι τὸν Ἑξάψαλμον μετὰ τῆς πρώτης ὥρας, καὶ μετὰ τὴν ἑσπερινὴν ἀπόλυσιν νὰ διαβάζωσι τὸν Ἀπόδειπνον, ἔπειτα νὰ ἀπέρχεται ὁ καθ εἷς εἰς τὰ ἴδια κατὰ 15. Γ. Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Παράδοση καὶ Ἀλλοτρίωση, ἐκδ. «Δόμος», Ἀθήνα , σ Βλ. καὶ RICAUT, Histoire de l Eglise grecque et de l Eglise armenienne par mr le Chevalier Ricaut, Traduit de l anglais par mons. de Rosemond, Amsterdam 1710, σσ Κ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ὅ.π., τόμ. Δ, Θεσσαλονίκη 1973, σ Γ. Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Τουρκοκρατία. Οἱ Ἕλληνες στὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, Ἀθήνα , σ Κ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ὅ.π., τόμ. Δ, σ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, ὅ.π., τόμ. 2, σσ

5 5 χρέος ἀπαραίτητον ἐν ταῖς Κυριακαῖς καὶ ἁγίαις ἑορταῖς νὰ λαμβάνη ὁ διδάσκαλος ὅλους τοὺς μαθητάς του, καὶ νὰ ἀπέρχεται εἰς τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν, ἐπ ἀκροάσει τῆς ἱερᾶς μυσταγωγίας, καὶ τῆς λοιπῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας καὶ προσευχῆς» 18. Ἀπὸ Κατηχητικὰ ἐπίσης κείμενα καὶ Ὁμολογίες αὐτῆς τῆς περιόδου, πέρα ἀπὸ ὁποιαδήποτε κριτικὴ ἀσκεῖται σ αὐτά 19, διαφαίνεται ὅτι κύριο μέλημα τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἡ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ὀρθὴ πίστη λειτουργικὴ ἀγωγὴ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Σὲ κείμενα π.χ. τοῦ Θεοφάνους Ἐλεαβούλκου τοῦ 16ου αἰ. ἀπὸ τὶς βασικὲς προτροπὲς σὲ κάθε πιστὸ ἦταν νὰ μὴ λείπει ἀπὸ τὴ θεία Λειτουργία, νὰ πηγαίνει στὶς ἑορτὲς τῶν ἁγίων «ὅπου δοξάζεται ὁ Θεὸς καὶ εἶναι εὐταξία καὶ φόβος Θεοῦ», νὰ πιστεύει στὸν Τριαδικὸ Θεὸ στὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου βαπτιζόμαστε καὶ νὰ φυλάττει τὶς νηστεῖες ὅλου τοῦ χρόνου 20. Ἀπὸ τὰ ἀδύνατα βεβαίως καὶ ἀρνητικὰ στοιχεῖα αὐτῶν τῶν κειμένων, τὰ ὁποῖα καταγράφουν ὅ,τι ἴσχυε στὴν πράξη τὴν ἐποχὴν ἐκείνη, εἶναι ὅτι προτρέπουν τοὺς χριστιανοὺς νὰ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία γιὰ νὰ ἀκοῦνε ἁπλῶς τὴ 18. Π. Ν. ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ, ὅ.π.,σσ Γενικότερα γιὰ τὴν παιδεία στὴν Τουρκοκρατία βλ. Ν. Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ παιδεία στὴν Τουρκοκρατία, τόμ. Α, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη Δ. ΒΑΛΑΗ, «Ἡ ἑλληνικὴ παιδεία (15ος-19ος αἰ.)», ἐν Ἱστορία τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὀρθοδόξων βίος καὶ πολιτισμὸς (15ος-19ος αἰ.), ἐκδ. Road, ἄνευ τόπου καὶ χρόνου, σσ Α. Γ. ΚΥΡΙΑΤΖΗ, Πνευματικὴ κίνηση καὶ ἰδεολογικὰ ρεύματα τοῦ γένους καὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ στοὺς χρόνους τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας μέσα ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῶν φυλλαδίων, ἐκδ. Π. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη π. Β. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, ὅ.π., σσ , Χ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ, ὅ.π., σσ Ι. ΚΑΡΜΙΡΗ, Τα δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. 2, Graz EF. KERMELIS, Théophanis Eléavoulcos professeur et prédicateur grec (XVI e αἰ.). Sa personnalité et son oeuvre littéraire, Thèse présentée pour le Doctorat en Sciences Religieuses, Strasbourg 1980, σσ. 87 ἑξ.

6 6 θεία Λειτουργία καὶ νὰ μὴ συμμετέχουν στὴ θεία Εὐχαριστία παρὰ μόνο τέσσερες φορὲς τὸ χρόνο 21. Ἀνάλογες θέσεις βρίσκουμε καὶ στὶς ἀπὸ τὸ 17ο αἰ. ἐμφανισθεῖσες Ὁμολογίες Ὀρθοδόξου Πίστεως 22 μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ μάθαινε σὲ τί νὰ πιστεύει καὶ πῶς νὰ ἐκφράζει λειτουργικὰ αὐτὴν τὴν πίστη. Πῶς π.χ. νὰ κάνει τὸ σταυρό του «τοῖς τρισὶ μεγάλοις καὶ πρώτοις ἑξῆς κειμένοις δακτύλοις τῆς δεξιᾶς χειρός» 23, περὶ πραγματικῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στὴ θεία Εὐχαριστία, περὶ ἐνζύμου ἄρτου καὶ ἀκράτου οἴνου, περὶ τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς τοῦ μόνου τρόπου καθαγιασμοῦ τῶν Δώρων, περὶ τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ οἴνου ὡς ἀντιτύπων πρὸ τῆς ἐπικλήσεως κατὰ τὴν εὐχαριστιακὴ θεολογία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, περὶ τῆς κοινωνίας καὶ τῶν λαϊκῶν EF. KERMELIS, ὅ.π., σσ. 99, 135: «Ἀμὴ πήγαινε εἰς τὴν ἐκκλησίαν νὰ ἀκούῃς τὸν ἑσπερινόν σου καὶ τὸν ὄρθρον καὶ τὴν ἁγίαν Λειτουργίαν. Καὶ τότε νὰ πηγαίνῃς εἰς τὸ σπίτι σου νὰ χαίρεσαι καὶ νὰ δοξάζῃς τὸν Θεόν Πρόσεχε καὶ τοῦτο. Νὰ ἐξομολογῆσαι τὰς ἁμαρτίας σου εἰς ἄνδρα πνευματικόν. Νὰ μεταλαμβάνῃς τὰ θεῖα μυστήρια τὸν χρόνον τέσσαρες φοραῖς καὶ ἔχε πίστιν καὶ ἐλπίδα βεβαίαν νὰ σωθῇς». Γιὰ τὴν πραγματικότητα αὐτὴ καὶ γενικότερα τὴ συμμετοχὴ τῶν πιστῶν στὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας βλ. Ν. ΣΚΡΕΤΤΑ (Ἀρχιμ.), ὅ.π., σσ Ξ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Ὅροι καὶ προϋποθέσεις διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν θείαν Εὐχαριστίαν, ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου, Ἀθῆναι Σχετικὰ βλ. π. Β. ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ, ὅ.π., σ Ὀρθόδοξος Ὁμολογία τῆς Πίστεως τῆς Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀνατολικῆς, καὶ Εἰσαγωγικὴ Ἔκθεσις περὶ τῶν τριῶν μεγίστων ἀρετῶν πίστεως, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης, ἐν ἔτει 1699, παρὰ τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἱερομονάχοις Ἀνθίμου τοῦ ἐξ Ἰβηρίας, σ. ο. Περὶ τῆς προσωπικότητος τοῦ Ἀνθίμου βλ. Ν. Β. ΣΚΙΑΔΑ, Χρονικὸ τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας. Σκλαβιὰ - διαφωτισμὸς - ἐπανάσταση, τόμ. πρῶτος , Ἀθήνα 1976, σσ Ὅ.π., σσ. ρκ -ρκη.

7 7 Πέρα ὅμως ἀπὸ τὴν ὡς ἄνω γενικὴ διαπίστωση ὅτι ἡ θεία Λατρεία ἦταν τὸ κέντρο τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὅτι οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ ὀλιγογράμματοι ἱερεῖς «μὲ εὐλάβεια καὶ ταπείνωση κράτησαν ἄσβεστη τὴ λειτουργικὴ παράδοση καὶ σεβάστηκαν τὴν παραδεδομένη λειτουργικὴ τάξη» 25 καὶ ὅτι ἡ Ἐνορία μὲ κέντρο τὴ Λατρεία, τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους καὶ τὸ κήρυγμα ἐνίσχυε τὸν ψυχικὸ δυναμισμὸ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἔτρεφε τὴν ἀναστάσιμη ἐλπίδα 26, ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε συγκεκριμένα γεγονότα καὶ πρωτοβουλίες ποὺ διεμόρφωσαν τὴν εἰκόνα, ἄλλοτε θετικὴ καὶ ἄλλοτε ἀρνητική, τῆς θείας Λατρείας κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας. Τὰ μεταβυζαντινὰ Ἑρμηνευτικὰ Ὑπομνήματα τῆς θείας Λειτουργίας, οἱ ἐκδόσεις τῶν λειτουργικῶν βιβλίων, οἱ καινοτόμες παρεμβάσεις στὰ βιβλία καὶ τὴν τάξη τῆς Λατρείας, οἱ λειτουργικὲς ἔριδες, ἡ νέα ὑμνογραφικὴ παραγωγή, τὸ κήρυγμα, ὁ ρόλος τῶν Νομοκανονικῶν Συλλογῶν, ἡ λειτουργικὴ ζωὴ στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡ διαμόρφωση νέων λειτουργικῶν ἐθίμων εἶναι οἱ κύριοι ἄξονες τοῦ ἐρευνητικοῦ μας σχεδιασμοῦ στὴ συνέχεια. 1) Ἑρμηνευτικὰ Ὑπομνήματα τῆς θείας Λειτουργίας Ἡ βυζαντινὴ παράδοση τῆς θεολογικῆς προσέγγισης καὶ ἑρμηνείας τῆς θείας Λειτουργίας 27 συνεχίζεται καὶ κατὰ τὴ μετα- 25. Ι. Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Λειτουργικὴ Α. Εἰσαγωγὴ στὴ θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη , σ π. Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Τουρκοκρατία, σσ Γιὰ τὰ βυζαντινὰ λειτουργικὰ ὑπομνήματα βλ. R. BORNERT, Les commentaires byzantins de la divine Liturgie du VII e au XV e siècle [Archives de l Orient Chrétien 9], Paris Χ.-Γ. ΣΟΥΛΤΣ, Ἡ βυζαντινὴ Λειτουργία. Μαρτυρία πίστεως καὶ συμβολικὴ ἔκφραση, ἀπόδοση ἀπὸ τὰ Γερμανικὰ π. Δημήτριος Β. Τζέρπος, ἐκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 1998, σ. 64 ἑξ.

8 8 βυζαντινὴ ἐποχὴ σὲ μία προσπάθεια νὰ παιδαγωγηθεῖ λειτουργικὰ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ μὴν ξεκοπεῖ ἀπὸ τὸ παρελθόν του. Τὸ πρῶτο ὑπόμνημα αὐτῆς τῆς περιόδου εἶναι τοῦ λογίου κληρικοῦ ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο τῆς Κρήτης ( ), οἰκονόμου καὶ ἐπιτρόπου στὸ Ἡράκλειο Κρήτης τοῦ τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἱερεμία Β τοῦ Τρανοῦ ( ). Ὁ τίτλος τοῦ ἐν λόγῳ ἔργου ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἡ θεία Λειτουργία μετὰ ἐξηγήσεων διαφόρων διδασκάλων, ἅσπερ μετήνεγκεν εἰς τὴν κοινὴν γλῶτταν Ἰωάννης ἱερεὺς ὁ Ναθαναήλ», Βενετία Ἀκολουθοῦν τὰ ὑπομνήματα τῶν: Γαβριὴλ Βλασίου, μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἄρτης ( ), Ἐξήγησις τῆς θείας Λειτουργίας 29, Μελετίου Συρίγου ἢ Τζηρίλου ( ), Συνοπτικὴ 28. P. DE MEESTER, «Les origines et les développements du texte grec de la liturgie de s. Jean Chrysostome», ἐν Χρυσοστομικά. Studi e Ricerche intorno a s. Giovanni Crisostomo, Roma 1908, σσ E. LEGRAND, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs aux XV e et XVI e siècles, II Paris 1885, σσ , Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία ( ), τόμ. Α, Ἀθῆναι 1984, σ. με. Γιὰ δεύτερη ἔκδοση τοῦ 1712 στὴ Βενετία κάνει λόγο ὁ S. SALAVILLE, Liturgies Orientales. La messe, τόμ. ΙΙ, Paris 1942, σ Π. Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Ἡ συμβολὴ τοῦ ἕλληνα ἑρμηνευτῆ τῆς θείας Λειτουργίας Ἰωάννου Ναθαναὴλ στὴ λειτουργικὴ κίνηση τῆς Μόσχας τὸν 17ο αἰ.», ἐν Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίδα Θεολογικῆς Σχολῆς, Νέα Σειρά, Τμῆμα Θεολογίας, Τιμητικὸ Ἀφιέρωμα στὸν ὁμότιμο καθηγητὴ Δημήτριο Τσάμη (Ἀνάτυπο), τόμ. 14 (Θεσσαλονίκη 2004) K. FELMY, Die Deutung des götlichen Liturgie in der Russischen Theologie, Berlin 1984, σ ΕΥΛ. ΚΟΥΡΙΛ- ΛΑ, «Αἱ πρὸς ἀναθεώρησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων γενόμεναι ἀπόπειραι ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ», ἐν Νέα Σιὼν 35 (1940) 43. ΕΥ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ἡ ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Παϊσίου Λιγαρείδη στὸ πλαίσιο τῆς ἐκπαίδευσης τῶν μαθητῶν τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ρώμης, Διπλωματικὴ Ἐργασία, Ἀθήνα 2008, σσ P. DE MEESTER, «Les origines et les développements du texte grec de s. Jean Chrysostome», ὅ.π., σ Κ. Ν. ΣΑΘΑ, Βιογραφίαι τῶν ἐν τοῖς γράμμασι διαλαμψάντων Ἑλλήνων ἀπὸ τῆς καταλύσεως τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας

9 9 ἐξήγησις τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λειτουργίας 30, Θεία Λειτουργία Ἑρμηνευμένη 31, «Μυστικὴ θεωρία περὶ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας καὶ περὶ τῶν ἐν αὐτῇ γενομένων, καὶ ἐξήγησις αὐτῶν, καὶ τῆς θείας Λειτουργίας» 32, Παϊσίου Λιγαρίδου (1609/ ), Ἀνακεφαλαίωσις, εἴτουν Παρεκδρομὴ τῆς Ἱερᾶς Μυσταγωγίας 33, γράφτηκε τὸ 1641, Νικολάου τοῦ Βουλγάρεως, Κατήχησις ἱερὰ ἤτοι τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λειτουργίας ἐξήγησις, καὶ ἐξέτασις τῶν χειροτονουμέ- μέχρι τῆς ἑλληνικῆς ἐθνεγερσίας ( ) [ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟ- ΓΙΑ], ἐν Ἀθήναις 1868, σσ G. PODSKALSKY, ὅ.π., σσ J. PARGOIRE, «Meletios Syrigos, sa vie et ses oeuvres», ἐν Échos d Orient 11 (1908) , 12 (1989) 17-27, , , K. ΔΕΛΙΚΑΝΗ (Ἀρχιμ.), Πατριαρχικῶν Ἐγγράφων, τόμ. τρίτος, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1905, σσ PAISIOS (Patriarch of Constantinople), «Gramota Konstantinopol skago patriarkha Paisiia I K Mokovs-Komu patriarckhu Nikonu», ἐν Khristiianskoe Chtenie 1881 (1) , Ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν Ἰ. Ἀ. Ἰουλιανὸ τὸ ἔτος Πρόκειται γιὰ τὴν ἐκλαϊκευμένη καὶ σὲ συντετμημένη μορφὴ μεταφορὰ τοῦ ὑπομνήματος τοῦ ἁγίου Γερμανοῦ, Πατριάρχου Κων/λεως, Ἱστορία Ἐκκλησιαστικὴ καὶ μυστικὴ θεωρία. Βλ. καὶ Ἡ θεία Λειτουργία Ἑρμηνεμένη παρὰ Γερμανοῦ Πατριάρχου Κων/λεως μετὰ ἄλλων τινῶν ἀναγκαίων τάξεων. Νεωστὶ τυπωθεῖσα καὶ μετὰ ἐπιμελείας διορθωθεῖσα, Βενετία, παρὰ Ἀνδρέα τῷ Ἰουλιανῷ 1682, καὶ ἔκδοση τοῦ 1753, παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ. 32. Χφ. Παντελεήμονος 508, 17ου αἰ., φφ. 55 r -69 r. Πρόκειται γιὰ ἀνέκδοτο, λιτὸ καὶ σύντομο ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα, τελετουργικοῦ περισσότερο χαρακτήρα μὲ τὴ συμβολικὴ ἑρμηνεία τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, τῶν κινήσεων τοῦ ἱερέα, τῆς προσκομιδῆς καὶ ἄλλων στοιχείων τῆς θείας Λειτουργίας. Σὲ ὁρισμένα σημεῖα, ὅπως π.χ. στὰ περὶ Ναοῦ καὶ σχετικὰ μὲ τὸ νόημα τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς, φαίνεται ὅτι ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα τοῦ ἁγίου Γερμανοῦ Πατριάρχη Κων/λεως. 33. G. PODSKALSKY, ὅ.π., σσ P. DE MEESTER, «Les origines et les développements du texte grec de s. Jean Chrysostome», ὅ.π., σ Κ. Ν. ΣΑ- ΘΑ, ὅ.π., σσ

10 10 νων, Βενετία , Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου τοῦ Γ τοῦ ἐκ Ζαγορᾶς ( ), Ἑρμηνεία πρὸς τοὺς Ἱερεῖς καὶ Διακόνους 35, Κωνσταντίνου Δαπόντε ( ), Ἐξήγησις 34. P. DE MEESTER, «Les origines et les développements du texte grec de s. Jean Chrysostome», ὅ.π., σ ΕΥΛ. ΚΟΥΡΙΛΛΑ, «Αἱ πρὸς ἀναθεώρησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων γενόμεναι ἀπόπειραι ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ», ὅ.π., σ. 43. Γιὰ τὶς ἐπανεκδόσεις αὐτοῦ τοῦ ὑπομνήματος βλ. Κ. Ν. ΣΑΘΑ, ὅ.π., σσ G. PODSKALSKY, ὅ.π., σσ Κ. SIMIC, Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας στὸν ἑλληνόφωνο χῶρο κατὰ τὴ μεταβυζαντινὴ περίοδο, Διπλωματικὴ Ἐργασία, Ἀθήνα 2005, σ. 36. ΕΥ. ΠΑ- ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ὅ.π., σσ Ὁ πλήρης τίτλος τοῦ ἔργου εἶναι: «Ἑρμηνεία πρὸς τοὺς Ἱερεῖς καὶ Διακόνους περὶ τοῦ πῶς χρεωστεῖ ὁ Ἱερεὺς καὶ ὁ Διάκονος νὰ ὑπηρετῶσιν εἰς τὴν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ νὰ προετοιμάζωνται διὰ τὴν Ἱεροπραξίαν τῆς Θείας καὶ Ἱερᾶς Λειτουργίας καὶ περὶ τοῦ πῶς διορθώνωσι τὰ αἰφνιδίως συμβάντα καὶ τὰς ἀπορίας εἰς ταύτην τὴν Ἱεροπραξίαν» (Κ. ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ, «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς», ἐν Νέος Ἑλληνομνήμων 13 (1916) 458). Διασώζεται στὸ χειρόγραφο 97 τῆς Δημοσίας Βιβλιοθήκης τῆς Ζαγορᾶς τοῦ Πηλίου, σελίδες καὶ στοὺς κώδικες 745, 796, 1421 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος (βλ. Ι. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΟΣ - Α. ΣΑΚΚΕΛΛΙΩΝΟΣ, Κατάλογος τῶν χειρογράφων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1892, σσ. 135, 143, 255). Ἐντύπως μᾶς εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ ἔτους 1786 στὴ Βιέννη καὶ 1835 στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη (Δ. Σ. ΓΚΙΝΗ - Β. Γ. ΜΕΞΑ, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία , τόμ. 1, ἐν Ἀθήναις 1939, Νο 2475, 2476, σσ ). Τὸ κείμενο αὐτὸ συμπεριελήφθη καὶ στὰ «Ἅπαντα» τοῦ Συμεὼν Θεσσαλονίκης ἀπὸ τὸ 1791 (ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας, σὲ ἁπλοελληνικὴ διάλεκτο ἀπὸ τὸν Πολυζώη Λαμπανιζιώτη), καὶ ἑξῆς (τελευταία ἔκδοση εἶναι αὐτὴ τοῦ Β. Ρηγοπούλου, ἀκριβὴς ἀνατύπωσις ἐκ τῆς ἐν ἔτει 1882 γενομένης τετάρτης ἐκδόσεως, Θεσσαλονίκη 1993, σσ ). Σὲ κάποιες περὶ τοῦ ἔργου αὐτοῦ ἀναφορὲς τὸ κείμενο, προφανῶς ἐκ παραδρομῆς, ἀποδίδεται στὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικο τὸ Β τὸν Ἀκαρνάνα ( ). Βλ. σχετικὰ Κ. Ν. ΣΑΘΑ, ὅ.π., σ P. De MEESTER, «Les origines et les développements du texte grek de s. Jean Chrysostome», ὅ.π., σ Ἀπὸ τὶς μαρτυρίες ὅμως τῆς χειρογράφου παραδόσεως καὶ τὴ σχετικὴ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ἔργο τοῦ Καλ-

11 11 τῆς θείας Λειτουργίας συλλεχθεῖσα καὶ στιχουργηθεῖσα, τόμ. πρῶτος, ἐν Βιέννῃ τῆς Ἀουστρίας , Θεοφίλου Καμπανίας λινίκου τοῦ Γ, τὸ ὁποῖο μάλιστα μεταφράσθηκε ἐκ τοῦ σλαβωνικοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητὴ Δημήτριο Γόνη πρόκειται γιὰ τὴν ἀπὸ τὸν Καλλίνικο τὸν Γ ἐπεξεργασία κειμένου τὸ ὁποῖο ἄγνωστος πνευματικὸς μετέφρασε ἀπὸ τὴ σλαβωνικὴ στὴν ἑλληνικὴ (βλ. «Τὸ Izvestie učitel noe σὲ νεοελληνικὴ μετάφραση τῶν μέσων τοῦ ιη αἰώνα», ἐν Οἰκοδομὴ καὶ Μαρτυρία. Ἔκφρασις ἀγάπης καὶ τιμῆς εἰς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερβίων καὶ Κοζάνης Κύριον Διονύσιον, τόμ. Β, ἐν Κοζάνῃ 1992, σσ ). Σὲ σχετικὴ ἐπίσης μελέτη γιὰ τὸν ἐν λόγῳ Πατριάρχη τὸ συγκεκριμένο κείμενο φέρεται μὲ τὸν τίτλο «Ἑρμηνεία τῆς ἱερᾶς Λειτουργίας καὶ λύσεις τῶν ἐπισυμβαινόντων» (Α. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Καλλίνικος ὁ Γ ὁ ἐκ Ζαγορᾶς (1757), Ζαγορὰ 1995, σ. 164). Σίγουρα πάντως δὲν πρόκειται γιὰ συστηματικὸ ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα τῆς θείας Λειτουργίας, ἀλλὰ γιὰ κείμενο πρακτικοῦ χαρακτήρα ποὺ στὰ πρῶτα ἕξι κεφάλαια κάνει λόγο γιὰ τὴν προετοιμασία τοῦ ἱερέα καὶ τοῦ διακόνου πρὶν τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, γιὰ τὸ χρόνο τέλεσης τοῦ μυστηρίου, τὰ ἱερὰ σκεύη κ.ἄ., ἐνῶ στὰ ἑπόμενα ἕξι κεφάλαια ἀναφέρεται εἰδικότερα στὴν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας, τὴ μετάληψη, τὴ φύλαξη τοῦ ἁγίου ἄρτου κ.ἄ. Κάτι ἀνάλογο εἶναι καὶ τὸ ἔργο Νεοφύτου Ροδινοῦ (περ. 1576/ ) μὲ τὸν τίτλο «Σύνοψις τῶν θείων καὶ ἱερῶν τῆς Ἐκκλησίας Μυστηρίων εἰς ὠφέλειαν τῶν Ἱερέων» (κώδ. 46, Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, σσ. 77Α-115Β. Ἐκδόθηκε στὴ Ρώμη τὸ 1628 καὶ Βλ. Γ. ΒΑΛΕΤΑ, Νεόφυτος Ροδινός. Κυπριακὴ Δημοτικὴ Πεζογραφία, Λόγοι - Δοκίμια - Συναξάρια, ἐκδ. «Πηγῆς», Ἀθήνα 1979, σ. 34, Ε. LEGRAND, Bibliographie Hellénique XVII, I, σσ (ἀρ. 183), 315 (ἀρ. 224). Ὁ Ν. Ροδινὸς μεταξὺ τῶν ἄλλων κάνει λόγο καὶ γιὰ τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, τὴ σχετικὴ ὁρολογία (εὐχαριστία, προσφορά, σύναξη), τὴ μετουσίωση τὴν ὁποία καὶ ἀποδέχεται, τὰ ἱδρυτικὰ λόγια καὶ τὴν ἔννοια τῆς μεταβολῆς. Τὸ ἔργο εἶναι σαφῶς ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὴ Δυτικὴ θεολογικὴ σκέψη (βλ. G. PODSKALSKY, ὅ.π., σσ ). 36. Ἐξήγησις τῆς θείας Λειτουργίας, συλλεχθεῖσα καὶ στιχουργηθεῖσα, τόμ. πρῶτος, ἐκδ. Τῆνος, Ἀθῆναι ἄ.ἔ. Κ. Ν. ΣΑΘΑ, ὅ.π., σ P. De MEESTER, «Les origines et les développements du texte grec de s. Jean Chrysostome», ὅ.π., σ ΕΥΛ. ΚΟΥΡΙΛΛΑ, «Αἱ πρὸς ἀναθεώρησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων

12 12 ( 1795), Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας 37, Γαβριήλ, μητροπολίτου Νοβογραδίας, Τελετουργία ἱερὰ ἤτοι διατύπωσις σύντομος τῶν ἱεροτελεστιῶν, σὲ μετάφραση Εὐγενίου Βουλγάρεως, ἐν Πετρουπόλει , Δημητρίου Νικολάου, τοῦ Δαρβάρεως, Ἐγχειρίδιον Χριστιανικόν, ἐν Βιέννῃ , Ἐξήγησις τῆς θείας Λειτουργίας μὲ ἁπλῆν φράσιν, Ἐνετίησιν , Δ. Γεωργακόπουλου, Ἱερὰ γενόμεναι ἀπόπειραι ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ», ὅ.π., σ. 43. K. SIMIC, ὅ.π., σσ ΕΥ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ὅ.π., σσ Βλ. Ταμεῖον Ὀρθοδοξίας, ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκης , σσ Πρόκειται γιὰ τὸ 17ο κεφάλαιο τοῦ Ἀνθολογίου αὐτοῦ, ὅπου γίνεται λόγος συνοπτικῶς περὶ Θεοῦ, περὶ Πίστεως, περὶ ἐξηγήσεως καὶ χρήσεως τῶν ἑπτὰ Μυστηρίων, τῶν δέκα ἐντολῶν καὶ τῶν ἀναγκαιοτέρων τῆς Ἱερᾶς Ἐκκλησίας ἐθίμων. 38. Μ. Ι. ΓΕΔΕΩΝ, Ἡ πνευματικὴ κίνησις τοῦ Γένους κατὰ τὸν ιη καὶ ιθ αἰώνα, Ἀθήνα 1976, σ Ὁ Εὐλόγιος Κουρίλλας χαρακτηρίζει τὸ ὑπόμνημα αὐτὸ ὡς «ἔργον περισπούδαστον». Βλ. «Αἱ πρὸς ἀναθεώρησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων γενόμεναι ἀπόπειραι ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ», ὅ.π., σ. 44. Ἡ ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας περιέχεται στὸ πέμπτο κεφάλαιο, σσ Στὰ ὑπόλοιπα 18 κεφάλαια γίνεται λόγος γιὰ τὸν ἱερὸ Ναό, τοὺς καιροὺς τῆς προσευχῆς, τὴ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, τὰ μυστήρια, τὰ ἐκκλησιαστικὰ ὀφφίκια, τὴν τελετὴ τῶν ἐγκαινίων κ.ἄ. Βλ. καὶ P. DE MEESTER, «Les origines et les développements du texte grec de s. Jean Chrysostome», ὅ.π., σσ P. DE MEESTER, «Les origines et les développements du texte grec de s. Jean Chrysostome», ὅ.π., σ Δ. ΓΚΙΝΗ - Β. ΜΕΞΑ, ὅ.π., σ Φ. ΗΛΙΟΥ, Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα. Βιβλία-φυλλάδια, τόμ. Α ( ), Ἀθήνα 1997, σ K. SIMIC, ὅ.π., σσ Ἡ ἐν λόγῳ Ἑρμηνεία ἐπανεκδόθηκε ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρῆ Τὸ κείμενο τὸ ἐντοπίσαμε στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Κυριακοῦ τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων, ἀριθ. 422 (4), καὶ εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸν π. Πατάπιο Καυσοκαλυβίτη γιὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ σχετικοῦ CD, ὅπου ὑπάρχει καὶ ἡ Ἑρμηνεία τῆς Ἱερᾶς Λειτουργίας ἀπὸ τὸν Μηνᾶ Χαμουδόπουλο, ἀριθμ. 480 (292) μὲ τὴν ὁποίαν θ ἀσχοληθοῦμε στὰ πλαίσια εἰδικότερης ἔρευνάς μας γιὰ τὰ νεότερα λειτουργικὰ ὑπομνήματα. Ἡ Ἑρμηνεία αὐτὴ ἐκδόθηκε ἐν Ἀθήναις τὸ ἔτος Βλ. Μ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ - Σ.

13 13 Ἀνθολογία περιέχουσα ἑρμηνείαν ἐπὶ τῆς τελετῆς τῶν ἑπτὰ Μυστηρίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἔτι δὲ διάφορα ἄλλα χρήσιμα καὶ ἀναγκαῖα πρὸς ὁδηγίαν τοῦ εὐαγοῦς ἱερατείου, ἐκδ. Β. Ρηγοπούλου Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω ἕνδεκα ἑρμηνευτικὰ ὑπομνήματα τῆς θείας Λειτουργίας ὑπάρχουν καὶ τέσσερες πραγματεῖες, Συνταγμάτια ὅπως λέγονται, τὰ ὁποῖα ἐξετάζουν γενικότερα τὰ μυστήρια, θεολογοῦν περὶ τὴν θεία Λειτουργία καὶ διαπραγματεύονται διάφορα θέματα ὅπως π.χ. εἶναι οἱ μερίδες, τὰ ἄζυμα, ἡ ἐπίκληση, ἡ συμμετοχὴ τοῦ λαοῦ στὰ τελούμενα. Πρόκειται γιὰ τὰ ἔργα: Γαβριὴλ Σεβήρου, Συνταγμάτιον περὶ τῶν ἁγίων καὶ ἱερῶν μυστηρίων, Βενετία , Γαβριὴλ Σεβήρου, Ἐγχειρίδιον ΚΕΚΡΙΔΗ, «Ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ Κυριακοῦ στὴν Ἱ. Σκήτη Καυσοκαλυβίων τοῦ Ἁγίου Ὄρους» [Κατάλογος παλαιτύπων καὶ παλαιῶν ἐντύπων, ποὺ ἐκπονήθηκε μὲ τὴ συνεργασία Παταπίου μον. Καυσοκαλυβίτου], ἐν Θεολογία 73 (2002) τεῦχ. 2, σσ. 81, Ὁ Δανιὴλ Γεωργακόπουλος ἦταν ἱεροδιδάσκαλος ἀπὸ τὸ Ζυγοβίτσι τῆς Ἀρκαδίας. Τὸ ἐν λόγῳ Ἀνθολόγιο πρωτοεκδόθηκε στὴ Βενετία τὸ Ἀνατυπώθηκε σὲ πέμπτη ἔκδοση τὸ ἔτος 1898 ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Ν. Μιχαλόπουλου στὴν Ἀθήνα. Τὰ τῆς θείας Λειτουργίας περιέχονται στὶς σελίδες Τὸ ὅλο ἔργο διαιρεῖται σὲ δύο μέρη. Τὸ πρῶτο μέρος περιλαμβάνει ἑπτὰ κεφάλαια τὸ καθ ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀναλύει ἕνα ἀπὸ τὰ ἑπτὰ τῆς Ἐκκλησίας μυστήρια. Στὸ τρίτο ὑπάρχει καὶ ἡ ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας. Τὸ δεύτερο μέρος περιέχει ἕξι κεφάλαια ὅπου γίνεται λόγος περὶ τοῦ πῶς πρέπει νὰ οἰκονομῶνται ὅσα συμβαίνουν στὰ μυστήρια. 42. E. LEGRAND, Bibliographie Hellénique aux XV e et XVI e αἰῶνες, τόμ. ΙΙ, Paris 1885, σσ Γιὰ τὴ δεύτερη ἔκδοση τοῦ 1691 ποὺ ἔγινε πάλι στὴ Βενετία βλ. E. LEGRAND, Bibliographie Hellénique du XVII e αἰώνα, τόμ. ΙΙΙ, Paris 1895, σσ Ὁ Χρύσανθος, Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, περιέλαβε τὸ κείμενο αὐτὸ στὸ ἔργο του μὲ τὸν τίτλο Συνταγμάτιον περὶ τῶν Ὀφφικίων, Τεργόβυστον 1715, σσ (E. LEGRAND, Bibliographie Hellénique du XVIII e αἰώνα, τόμ. Ι, Paris 1918, σσ ). Τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ Χρυσάνθου ἐπανεκδόθηκε στὴ Βενετία τὸ ἔτος 1778, σσ (E. LEGRAND, Bibliographie Hellénique du XVIII e

14 14 κατὰ τῶν λεγόντων, τοὺς Ὀρθοδόξους τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας Υἱοὺς κακῶς τε καὶ παρανόμως ποιεῖν τὸ τιμᾶν, καὶ προσκυνεῖν τὰ ἅγια δῶρα, ἡνίκα ὁ χερουβικὸς ᾄδεται ὕμνος, καὶ ὁ ἱερεὺς φέρων ταῦτα, εἰσοδεύει εἰς τὸ Ἅγιον Βῆμα. Ἔτι περὶ τῶν μερίδων, τῶν ἐν τῷ ἁγίῳ δίσκῳ ἐπιτιθεμένων. Ἔτι περὶ τῶν κολύβων καὶ σπερμάτων, τῶν προσφερομένων ἐν ταῖς ἑορταῖς τῶν ἁγίων, καὶ ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων ὀρθοδόξων, Ἐνετίῃσιν , Ἰὼβ Ἁμαρτωλοῦ, Περὶ τῶν ἑπτὰ μυστηρίων ἐξηγητικὴ θεωρία, στό: Χρυσάνθου τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Συνταγμάτιον περὶ τῶν Ὀφφικίων, Τεργόβυστον 1715, σσ , Εὐστρατίου Ἀργέντη, Σύνταγμα κατὰ ἀζύμων εἰς τρία διαιρεθὲν τμήματα, ἐν Λειψίᾳ τῆς Σαξωνίας Δὲν εἶναι δυνατὸν στὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ κειμένου νὰ ἀναλύσουμε ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα τὰ παραπάνω ἔργα. Μὲ πολλὴ συντομία θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ δύο παλαιότερα ὑπομνήματα, αὐτὸ τοῦ Ἰωάννου Ναθαναὴλ (16ος αἰ.) καὶ αὐτὸ τοῦ Παϊσίου Λυγαρείδη (17ος αἰ.) γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν καὶ οἱ θεολογικὲς τάσεις τὶς ὁποῖες τὰ ἐν λόγῳ κείμενα ἀντιπροσωπεύουν. Τὸ ὑπόμνημα τοῦ Ἰωάννου Ναθαναὴλ ἐντάσσεται στὴ μεταφραστικὴ κίνηση τοῦ 16ου αἰ. στὴν Ἑλλάδα μὲ στόχο τὴν αἰώνα, τόμ. ΙΙ, Paris 1928, σσ Πλήρη ἀνάλυση τοῦ ἔργου βλ. Π. ΣΤΑ- ΘΗ, Χρύσανθος Νοταρᾶς Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Πρόδρομος τοῦ Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, Ἀθήνα 1999, σσ K. SIMIC, ὅ.π., σσ ΕΥ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ὅ.π., σσ E. LEGRAND, Bibliographie Hellénique du XVII e αἰώνα, τόμ. Ι, Paris 1894, σσ Γιὰ τὴ δεύτερη ἔκδοση τοῦ 1776 στὴ Βενετία βλ. E. LEGRAND, Bibliographie Hellénique du XVIII e αἰώνα, τόμ. ΙΙ, Paris 1928, σσ Βλ. καὶ K. SIMIC, ὅ.π., σσ ΕΥ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ὅ.π., σσ K. SIMIC, ὅ.π., σσ ΕΥ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ὅ.π., σ Βλ. σχόλιο 10, καὶ K. SIMIC, ὅ.π., σσ ΕΥ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ὅ.π., σσ

15 15 ἀνύψωση τοῦ μορφωτικοῦ καὶ πνευματικοῦ ἐπιπέδου τοῦ λαοῦ καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐκ μέρους τῶν Λατίνων προπαγάνδας 46. Χαρακτηριστικὸ τοῦ ἔργου του εἶναι ὅτι ἀνθολογεῖ μεγάλα τμήματα ἀπὸ τὰ βυζαντινὰ ὑπομνήματα, τὰ ὁποῖα καὶ παραφράζει στὴν ὁμιλούμενη τότε γλώσσα προσθέτοντας ὁρισμένες φορὲς καὶ δικές του ἑρμηνευτικὲς ἀπόψεις. Ἰδιαίτερη προτίμηση δίδει στοὺς Γερμανὸ Κων/λεως, Νικόλαο Καβάσιλα καὶ Συμεὼν Θεσσαλονίκης. Τὸ κείμενο διαιρεῖται σὲ 122 κεφάλαια, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 65 ἀφιερώνονται στὴν ἑρμηνεία τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τῶν σκευῶν καὶ τῶν ἀμφίων. Στὸ δεύτερο μέρος ἀπὸ τὸ 66ο κεφάλαιο καὶ μετά, στηριζόμενος κυρίως στὸν ἅγιο Νικόλαο τὸν Καβάσιλα, θεολογεῖ περὶ τῆς ἀναμνήσεως, τῶν μερίδων καὶ ὁρισμένων τμημάτων τῆς θείας Λειτουργίας 47. Τὸν ἐνδιέφερε ἰδιαίτερα τὸν λόγιο αὐτὸ ἱερέα ἡ ἀπὸ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ κατανόηση τῶν ὅσων συμβαίνουν στὴ θεία Λειτουργία. Γι αὐτὸ καὶ στὸ Προοίμιο σημειώνει: «Χρέος εἶναι λοιπὸν εἰς κάθε χριστιανὸν ὀρθόδοξον τόσον ἱερέα ὡσὰν καὶ εἰς λαϊκὸν καὶ μοναχὸν καὶ εἴτινος τάξεως ἤθελεν εἶστεν, νὰ ξεύρη καὶ νὰ γνωρίζη ὀρθὰ τὴν 46. Βλ. Ε. ΜΕΛΙΚΙΔΟΥ, Ἡ δημώδης μετάφραση τοῦ Βίου τοῦ ἁγίου Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος. Συμβολὴ στὴ μεταφραστικὴ κίνηση τοῦ 16ου καὶ τοῦ 17ου αἰ., Διδακτορικὴ διατριβή, Θεσσαλονίκη ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ, «Ἕνα ρεῦμα πρώιμου δημοτικισμοῦ τὸν δέκατο ἕκτο καὶ τὸν δέκατο ἕβδομο αἰώνα», ἐν Neograeca Medii Aevi V, Ἀναδρομικὰ καὶ Προδρομικά, Approaches to texts in early modern greek, Oxford 2005, σσ E. LAYTON, The six teenth century greek book in Italy, Venice 1994, σ Π. Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Ἡ συμβολὴ τοῦ ἕλληνα ἑρμηνευτῆ τῆς θείας Λειτουργίας Ἰωάννου Ναθαναὴλ στὴ λειτουργικὴ κίνηση τῆς Μόσχας τὸν 17ο αἰ.», ὅ.π., σσ K. SIMIC, ὅ.π., σσ ΕΥ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ἡ Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Παϊσίου Λιγαρείδη στὸ πλαίσιο τῆς ἐκπαίδευσης τῶν μαθητῶν τοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ρώμης, Διπλωματικὴ Ἐργασία, Ἀθήνα 2008, σσ

16 16 θείαν Λειτουργίαν. Εἶτα νὰ πιστεύει καὶ νὰ τιμᾶ ὅλα ἐκεῖνα ὁποὺ γίνονται εἰς αὐτὴν ὡς θεῖα καὶ ἱερά, ἅγια καὶ φρικτὰ μυστήρια» 48. Λόγω δὲ τῶν ἐπιρροῶν ἀπὸ τὴ Δύση κατ ἐκείνην τὴν ἐποχὴ ἐνέταξε στὸ ὑπόμνημά του καὶ κείμενα σχετιζόμενα μὲ τὴν ὁμολογία τῆς πίστεως, ὅπως π.χ. τὴν Ἑρμηνεία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως τοῦ ἁγίου Συμεὼν Θεσσαλονίκης 49 καὶ τὴν Ἑρμηνεία τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς μὲ βάση τὸ ὑπόμνημα τοῦ Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως 50. «Μ αὐτὲς τὶς παρεμβολὲς ὁ Ἰωάννης Ναθαναὴλ ἐπιχειρεῖ νὰ δώσει, ἂν ὄχι μιὰ ὀρθόδοξη ὁμολογία πίστεως μὲ τὴν ἔννοια τῶν ὁμολογιῶν τουλάχιστον μιὰ ὀρθόδοξη τριαδολογία καὶ χριστολογία θεμελιωμένη στὴν πατερικὴ παράδοση» 51. Ἀξίζει ἐδῶ νὰ σημειώσουμε ὅτι τὸ ὑπόμνημα τοῦ Ἰωάννου Ναθαναὴλ καὶ αὐτὸ τοῦ Μελετίου Συρίγου ἀπετέλεσαν τὸν κορμὸ τοῦ Skrizhal, τοῦ κειμένου δηλαδὴ ποὺ ἐνέκρινε ἡ Σύνοδος τῆς Μόσχας τὸ 1656, προκειμένου νὰ στηρίξει τὴ λειτουργικὴ μεταρρύθμιση τοῦ Πατριάρχη Νίκωνα 52. Ἰδιαίτερη ἐκτίμηση ἐπίσης ἔτρεφαν στὸ πρόσωπό του οἱ Ἁγιορεῖτες 53, καὶ τὸ ἔργο του ἀξιοποιήθηκε στὴν ἐπὶ Πατριάρχου Δοσιθέου Σύνοδο τοῦ Ἡ θεία Λειτουργία μετὰ ἐξηγήσεων διαφόρων διδασκάλων, ἅσπερ μετήνεγκεν εἰς τὴν κοινὴν γλῶτταν Ἰωάννης ἱερεὺς ὁ Ναθαναήλ, Βενετία 1574, σ. α α. 49. Ὅ.π., σσ Βλ. καὶ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ἑρμηνεία περί τε τοῦ θείου Ναοῦ, PG 155, 751A-802D. 50. Ὅ.π., σσ K. SIMIC, ὅ.π., σ Π. Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Ἡ συμβολὴ τοῦ ἕλληνα ἑρμηνευτῆ τῆς θείας Λειτουργίας Ἰωάννου Ναθαναὴλ στὴ λειτουργικὴ κίνηση τῆς Μόσχας τὸν 17ο αἰ.», ὅ.π., σσ Ὅ.π., σ Βλ. καὶ ΕΥΛ. ΚΟΥΡΙΛΛΑ, «Αἱ πρὸς ἀναθεώρησιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων γενόμεναι ἀπόπειραι ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ», ὅ.π., 33 (1938)

17 17 στὰ Ἱεροσόλυμα, προφανῶς γιὰ τὴν ὀρθόδοξη εὐχαριστιακή του θεολογία 54. Ὁ ἐκ Χίου Παΐσιος Λιγαρείδης (1609/ ), Μητροπολίτης Γάζης, ἕνα πρόσωπο μὲ «ὁμολογιακὲς παλινδρομήσεις» 55, ἔγραψε τὸ ὑπόμνημά του τὸ 1641 στὸ Κολλέγιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ρώμης 56, ὅπου ἔζησε ἀπὸ τὸ Στηρίζεται στοὺς βυζαντινοὺς ἑρμηνευτές, ἀλλὰ ὑπερασπίζεται τὰ λατινικὰ δόγματα. Ὑπομνημάτισε τὴ θεία Λειτουργία «ἀλλὰ πρὸς βοήθειαν τῶν νεωτερισμῶν τῆς ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας» κατὰ τὸν Δοσίθεο Ἱεροσολύμων 57. Εἶναι σαφὲς ὅτι σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις προσπαθεῖ νὰ κρατήσει τὶς ἰσορροπίες μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν 58, ἀλλὰ ὁ νοῦς του εἶναι στὴ λατινικὴ σκέψη καὶ θεολογία. Ἡ ἀπαγόρευση π.χ. ἀνάγνωσης τοῦ Ἀποστόλου ἀπὸ λαϊκούς, ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ λαοῦ ὡς «ἀνίερο», ἡ ὑποστήριξη τῆς καὶ «ἐκ τοῦ Υἱοῦ» ἐκπόρευσης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ θεώρηση τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὡς κτιστῆς χάριτος, καὶ ἡ θέση του ὅτι τὰ δῶρα καθαγιάζονται στὰ ἱδρυτικὰ λόγια καὶ ὄχι μὲ τὴν ἐπίκληση, μαρτυροῦν καθαρὰ τὸν οὐνιτικὸ χαρακτήρα αὐτοῦ τοῦ ὑπομνήματος G. PODSKALSKI, ὅ.π., σ Π. Ι. ΣΚΑΛΤΣΗ, «Ἡ συμβολὴ τοῦ ἕλληνα ἑρμηνευτῆ τῆς θείας Λειτουργίας Ἰωάννου Ναθαναὴλ στὴ λειτουργικὴ κίνηση τῆς Μόσχας τὸν 17ο αἰ.», ὅ.π., σ Γ. Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ (Πρωτ/ρου), Ἡ θεολογικὴ μαρτυρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς Λατρείας, ἐκδ. «Ἁρμός», Ἀθήνα , σ. 82. Βλ. καὶ ΕΥ. ΠΑΠΑΝΙΚΟ- ΛΑΟΥ, ὅ.π., σ. 22 ἑξ. 56. Ζ. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Τὸ Ἑλληνικὸ Κολλέγιο τῆς Ρώμης καὶ οἱ μαθητές του ( ). Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς μορφωτικῆς πολιτικῆς τοῦ Βατικανοῦ [Ἀνάλεκτα Βλατάδων 32], Θεσσαλονίκη Βλ. καὶ ΕΥ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ὅ.π., σσ Ν. Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ παιδεία στὴν Τουρκοκρατία, σσ Ἱστορία περὶ τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, ἐν Βουκουρεστίῳ ΕΥ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ὅ.π., σσ ΕΥ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ὅ.π., σ. 33 ἑξ.

18 18 2) Ἐκδόσεις λειτουργικῶν βιβλίων Κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, ἰδιῶτες κυρίως, ἀνεξάρτητοι ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀρχή, ἀξιοποίησαν ὅσο μποροῦσαν τὶς δυνατότητες ποὺ τοὺς ἔδιδε ἡ ἀνακάλυψη τῆς τυπογραφίας. Μὲ ἐκδοτικὸ κέντρο κυρίως τὴ Βενετία, ἡ ὁποία εἶχε ἔντονο τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο 60, ἐπιδόθηκαν στὴν ἔκδοση ὅλων τῶν λειτουργικῶν βιβλίων ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 15ου καὶ κυρίως ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰ. Τὸ πρῶτο μὲ λειτουργικὸ ἐνδιαφέρον ἐκκλησιαστικὸ βιβλίο ποὺ ἐκδόθηκε εἶναι τὸ Ψαλτήριο. Ἡ ἔκδοση ἔγινε στὸ Μιλάνο τὸ 1481 καὶ ἐπαναλήφθηκε στὴ Βενετία, τὸ 1486 ὑπὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου, υἱοῦ Γεωργίου τοῦ ἐκ Χάνδακος. Ἦταν συνέταιρος τοῦ Λαόνικου, πρωτοπαπᾶ Χάνδακος, μαθητοῦ τοῦ Μιχαὴλ Ἀποστόλη. «Μὲ αὐτοὺς γράφει ὁ Κ. Γιαννακόπουλος ἤρχισεν ἡ μακρὰ παράδοσις τῆς Ἑλληνικῆς τυπογραφίας ἐν Βενετίᾳ» 61, γιὰ νὰ συνεχίσει καὶ μὲ ἐντοπίους, ἀνελλήνιστους, κατὰ τὸ Νικόλαο Τωμαδάκη, τυπογράφους, μὲ Ἕλληνες ὅμως διορθωτὲς ἀπὸ τὴν Κύ- 60. Ν. Ε. ΣΚΙΑΔΑ, Χρονικὸ τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας. Σκλαβιὰ - διαφωτισμὸς - ἐπανάσταση, τόμος πρῶτος , Ἀθήνα 1976, σσ L. POLITIS, «Venezia come centro della stampa e della diffusione della prima letteratura neoellenica», ἐν Venezia centro di mediazione tra oriente e occidente (secoli XV-XVI), aspetti e problemi, τόμ. ΙΙ, Firenze 1957, σσ L. ALLATIUS, De libris et rebus ecclesiasticis Graecorum, Paris E. LAYTON, The sixteenth century greek book in Italy, Venice 1994, σσ A. RAES, «Les livres liturgiques grecs publiés à Venise», ἐν Mélanges Eugène Tisserant [Studi e Testi 233], Cittá del Vaticano 1964, III, σσ Ν. Γ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ἡ παιδεία στὴν Τουρκοκρατία, σσ Γ. Θ. ΒΕΡΓΩΤΗ, Τελετουργικὴ (Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς χριστιανικῆς Λατρείας), Θεσσαλονίκη , σσ Ι. Δ. ΜΕΣΟΛΩΡΑ (Πρωτ/ρου), Τὸ ἔντυπο Πεντηκοστάριο καὶ ἡ ἐκδοτικὴ ἐξέλιξή του. Συμβολὴ στὴν ἱστορία τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου, Διδακτορικὴ Διατριβή, Ἀθήνα 2003, σσ Ἕλληνες λόγιοι εἰς τὴν Βενετίαν, μετάφρ. Χ. Πατρινέλη, Φέξης 1965, σ. 61.

19 19 προ, τὴν Κρήτη, τὰ Ἰόνια Νησιά, τὴν Ἤπειρο καὶ ἄλλες περιοχές 62. Ἀπὸ τὰ μισὰ τοῦ 17ου αἰ. τὰ ἠνία στὸν τομέα τῆς τυπογραφίας ἀναλαμβάνουν οἱ ἠπειρῶτες Νικόλαος Γλυκὺς (1670 ἑξ.) 63, Νικόλαος Σάρος (1681 ἑξ.) 64, Δημήτριος καὶ Πάνος Θεοδοσίου (1755 ἑξ.) 65. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ ἄλλοι ἀξιόλογοι ἐκδότες ὅπως οἱ J. Leoncini 66 Χριστόφορος Ζανέτος, Ἀνδρέας Κουνάδης, Ἀντώνιος Βόρτολις 67, Ἀντώνιος καὶ Ἀνδρέας Ἰουλιανός, Γεώργιος Καρυοφίλλης καὶ ὁ ἀρχιμ., μετέπειτα ἐπίσκοπος Λευκάδος, Εὐγένιος Περδικάρης 68, στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Φοίνικος. 62. Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, «Ἡ ἐν Ἰταλίᾳ ἔκδοσις ἑλληνικῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων (κυρίως λειτουργικῶν) γενομένη ἐπιμελείᾳ ἑλλήνων ὀρθοδόξων κληρικῶν κατὰ τοὺς ιε -ιστ αἰῶνας», ἐν La Chiesa Greca in Italia dall VIII al XVI secolo. Atti del convegno storico interecclesiale (Bari, 30 Apr. 4 Magg. 1969), Padova 1972, σ Τὸ κείμενο αὐτὸ τοῦ Ν. Τωμαδάκη δημοσιεύθηκε καὶ στό: Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 37 ( ) Ι. Δ. ΜΕΣΟΛΩΡΑ (Πρωτ/ρου), Τὸ ἔντυπο Πεντηκοστάριο, σσ Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, «Ἡ οἰκογένεια τῶν Γλυκέων ἢ Γλυκήδων», ἐν Ἠπειρωτικὰ Χρονικὰ 10 (1935) ΑΙΚ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ - Λ. ΔΡΟΥΛΙΑ - Ε. LAYTON, Tὸ ἑλληνικὸ βιβλίο , Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1986, σσ Ι. Δ. ΜΕΣΟΛΩΡΑ (Πρωτ/ρου), Τὸ ἔντυπο Πεντηκοστάριο, σσ ΑΙΚ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ - Λ. ΔΡΟΥΛΙΑ - Ε. LAYTON, Τὸ ἑλληνικὸ βιβλίο , σσ Ι. Δ. ΜΕΣΟΛΩΡΑ (Πρωτ/ρου), Τὸ ἔντυπο Πεντηκοστάριο, σσ Ε. LAYTON, The sixteenth century grek book in Italy, σσ Ι. Δ. ΜΕ- ΣΟΛΩΡΑ (Πρωτ/ρου), Τὸ ἔντυπο Πεντηκοστάριο, σσ ΑΙΚ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ - Λ. ΔΡΟΥΛΙΑ - Ε. LAYTON, Τὸ ἑλληνικὸ βιβλίο , σσ Ι. Δ. ΜΕΣΟΛΩΡΑ (Πρωτ/ρου), Τὸ ἔντυπο Πεντηκοστάριο, σσ Πρόκειται γιὰ νεότερους ἐκδότες, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, οἱ ὁποῖοι συνδέονται κυρίως μὲ φυλλάδες τῆς θείας Λειτουργίας, ἐμπλουτισμένες μάλιστα σὲ σχέση μὲ τὶς προηγούμενες. Σχετικὰ μὲ τὶς νεότερες αὐτὲς ἐκδόσεις ὁ Παναγιώτης Τρεμπέλας γράφει: «Ἡ τοῦ Καρυοφύλη ὅμως μετ ἐκτενεστέρων ὁδηγιῶν δημοσιευθεῖσα

20 20 Μετὰ τὸ Ψαλτήριο, στὸ ὁποῖο ἀναφερθήκαμε, ὁ ἐκ Ρεθύμνου Ζαχαρίας Καλλιέργης κυκλοφόρησε τὸ Ὡρολόγιο, τὸν Αὔγουστο τοῦ 1509, «μετὰ τῆς προσηκούσης ἐκτελέσας ἐπιμελείας» 69. Ἔκτοτε ἔχουμε ἐπανειλημμένες ἐκδόσεις. Ἀπὸ τὸ 1520 ἕως τὸ 1569 γιὰ παράδειγμα ἐκδόθηκε 26 φορές. Μὲ τὴν πάροδο τῶν ἐτῶν τόσο στὸ Ὡρολόγιο, ὅσο καὶ στὰ ἄλλα, ὅπως θὰ δοῦμε, λειτουργικὰ βιβλία, παρεισέφρυαν λάθη, τὴν ἀνάγκη διορθώσεως τῶν ὁποίων ἐπεσήμαιναν οἱ λόγιοι τῆς ἐποχῆς. Ὁ Ζακύνθιος π.χ. μοναχὸς Παχώμιος Ρουσάνος ( ) μὲ εἰδικὴ ἐπιστολὴ «Πρὸς τοὺς ἐν Βενετίᾳ χαλκοπρατεῖς» καὶ γιὰ λογαριασμὸ τῶν ἐκδόσεων τοῦ οἴκου De sabio 70 ἐπισημαίνει αὐτὸ τὸ πρόβλημα, κάνει ὁ ἴδιος διορ- ἔτυχεν ὑποδοχῆς παρὰ τῷ κλήρῳ, ὅστις διὰ τὴν μόλις διασκεδαζομένην λόγῳ τῆς δουλείας ἀπαιδευσίαν εἶχεν ἀνάγκην τοιούτων ἐκτενεστέρων ἱεροτελεστικῶν τευχῶν. Ἐκ τούτου ἐνεθαρρύνθη ὁ Καρυοφύλλης εἰς νέαν ἔκδοσιν μετὰ νέων συμπληρώσεων. Ἀλλ ἡ τοιαύτη ὑποδοχὴ τῶν ἐκτενεστέρων τούτων ἐκδόσεων τοῦ ἐλευθέρου Βασιλείου καὶ ἡ διὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κύρους περιβολὴ αὐτῶν ἐξετόπισεν, ὡς ἦτο ἑπόμενον, τὰς κατὰ τὰ ἀρχαῖα εἰλητάρια συντελουμένας ἐκδόσεις, καὶ ἠνάγκασε καὶ αὐτοὺς τοὺς ἐν Βενετίᾳ νὰ προσαρμοσθῶσι πρὸς τὰς νέας τῶν καιρῶν ἀξιώσεις. Πράγματι αἱ τελευταῖαι ὑπὸ τοῦ Φοίνικος καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ἀρχιμ. Εὐγενίου Περδικάρη, μετέπειτα ἐπισκόπου Λευκάδος, γενόμεναι ἐκδόσεις ἔχουσιν ἐκτενεστέραν τὴν μορφὴν περιλαβοῦσαι οὐ μόνον πάσας τὰς ἐν τῇ λειτουργικῇ πράξει ἐνσωματωθείσας παρακελεύσεις τοῦ διακόνου καὶ τὰς εἰς αὐτὰς ἀνταποκρίσεις τοῦ ἱερέως, ἀλλὰ καὶ ἱκανὰς ὁδηγίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ ἀποτυποῦται ἐν αὐταῖς πλήρως ἡ κατὰ τὸν ΙΘ αἰῶνα τελετουργία τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ νὰ μὴ καταλείπηται οὐδὲν εἰς τὴν ἀπὸ μνήμης συμπλήρωσιν, ὡς ἐγίνετο τοῦτο ἐν τοῖς εἰληταρίοις καὶ τοῖς παλαιοῖς κώδιξιν» (Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικας, Ἀθῆναι , σ. Κ ). 69. Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, «Ἡ ἐν Ἰταλίᾳ ἔκδοσις ἑλληνικῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων (κυρίως λειτουργικῶν) γενομένη ἐπιμελείᾳ ἑλλήνων ὀρθοδόξων κληρικῶν κατὰ τοὺς ιε -ιστ αἰῶνας», ὅ.π., σ Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ, «Αἱ κατὰ τῶν τυπογράφων τῆς Βενετίας αἰτιάσεις τοῦ Καισαρίου Δαπόντε καὶ τοῦ Παχωμίου Ρουσάνου», ἐν Νέος Ἑλληνομνήμων Β (1905)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985.

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. 1 ΕΙΚΟΝΕΣ 2 ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Ἀλυγιζάκη, Ἡ ὀκταηχία Ἀλυγιζάκη Ἀντωνίου Ε., Ἡ ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία, Θεσσαλονίκη 1985. Γιαννόπουλου, Ἡ ψαλτικὴ τέχνη Γιαννόπουλου Ἐμμανουὴλ Στ., Ἡ ψαλτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο

Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο Παρακλητικὴ καὶ Ὡρολόγιο ὑπὸ ημ. Κ. Μπαλαγεώργου Προοίμιο Ἐπιθυμῶ, κατ ἀρχάς, νὰ ἐκφράσω θερμότατες εὐχαριστίες πρὸς τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση συμμετοχῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ενότητα 11: Η ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΩΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος ( )

27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος ( ) 27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος (1995-2014) 337 27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος (1995-2014) 1. «Τό θεραπευτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό βιβλικοπατερική ἄποψη», σέ Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 1, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΜΠΑΡΔΑΚΟΥ Παντελεήμονος, (Μητρ. Σάμου καὶ Ἰκαρίας), Ἐργάτες στὸν ἀμπελώνα Του, Ἀθῆναι, Ἔκδοση τοῦ πέρ. «Μεταμόρφωσις», χ.χ. (1983), 138 σ. 2. ΓΟΥΣΙΔΗ Ἀλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑΤΟΝ ΑΙΩΝΑ Τοῦ Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ Ἀναπλ. Καθηγητῆ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. Β 2) ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ, Ἐγχειρίδιον περιέχον τὰ ἑπτὰ μυστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ AΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν Δρος Θεολογίας «ΓΙΝΕΣΘΕ ΕΤΟΙΜΟΙ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ 2016 Γ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΤΡΑ 2016 ΑΡΧΙΜ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Εὐγένιος Βούλγαρις ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Εὐγένιος Βούλγαρις ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εὐγένιος Βούλγαρις Ὁ homo universalis τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ 300 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ (1716-2016) Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Πρωσοπογραφία τοῦ Εὐγενίου Βουλγάρεως

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ

Εκδόσεις του ΕΣΕ. 38 Εκδόσεις του ΕΣΕ Εκδόσεις του ΕΣΕ ΕΛΛΗΝΙΣ, Περιοδική έκδοση του ΕΣΕ, 1921-1940, µε περιλήψεις στα Γαλλικά. Σε ηλεκτρονική µορφή: www.genderpanteion.gr HELLENIA, Περιοδική έκδοση 1948-1975, στα Αγγλικά. Συνεργασία των:

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΣΚΟΤΙΝΑΣ Η Ανω Σκοτίνα βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Ολυμπου. Σήμερα είναι ένα εγκαταλειμμένο χωριό, το οποίο κατοικείται τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασματικό και μοναχικό τυπικό και η στουδιτική μεταρρύθμιση

Ασματικό και μοναχικό τυπικό και η στουδιτική μεταρρύθμιση Ασματικό και μοναχικό τυπικό και η στουδιτική μεταρρύθμιση του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Επίκουρου Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εἰσαγωγὴ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950,

KHPY EKK H IA OP O O øn 304 Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 (60ή) 1948, 1948 1924, 1948 1950, - 304-KHPY EKK H IA OP O O øn Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ Ἡ Ἁγία Τριάς μετά τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων. Κάτωθεν ὁ Προφήτης Δανιήλ, ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὁ Πρωτομάρτυς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων.

Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πατρολογία Ι. Εισαγωγή στην Πατρολογία Γραµµατεία και Θεολογία των Πατέρων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Ενότητα 3: Ο θεολογικός χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Πρώτη φορά πῆγα στόν Βόρειο Λίβανο, διά τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1988, γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409.

ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ. H. Leclercq, «Menées», Dictionnaire d archéologie Chrétienne et de Liturgie, 11(I), 1933, στ. 409. 1 Γ.Ν. ΦΙΛΙΑΣ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΤΑ ΜΗΝΑΙΑ 1. Ὁρολογία καὶ περιεχόμενο Τὰ Μηναῖα εἶναι τὰ λειτουργικὰ βιβλία, στὰ ὁποῖα περιέχονται οἱ ἀκολουθίες (Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου) τῶν ἑορτῶν τοῦ ἀκίνητου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Σὸ θέμα μὲ τὸ ὁποῖο στὴν ἀποψινή μας σύναξη θὰ ἀσχοληθοῦμε, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα. Θὰ προσπαθήσουμε χωρὶς νὰ εἰσέλθουμε σὲ λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική Παράδοση και Λατρεία

Κανονική Παράδοση και Λατρεία Κανονική Παράδοση και Λατρεία του Θεοδώρου Ξ. Γιάγκου Καθηγητῆ Α.Π.Θ. «Τάξις συνέχει πάντα, καὶ τὰ ἐπουράνια ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπίγεια» 1. Μὲ αὐτὴ τὴν ἀποφθεγματικὴ ρήση, ποὺ ἔχει τὶς καταβολές της στὴν ἀρχαιοελληνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Κατὰ τὸ τρέχον ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2011-2012 λειτουργεῖ, γιὰ πρώτη χρονιά, τὸ Σαλαμίνειο Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο Ἀμμοχώστου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ του

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα