Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο;"

Transcript

1 Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο; 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤ-ΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας , Τ.Κ (εφεξής «η Mideast»), διοργανω νει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδω (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκω ς ενημερωμένοι κατα τη δια ρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο: https://www.facebook.com/mideasttravel (εφεξής καλούμενος ως «Δικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον Διαγωνισμό για κα θε ενδιαφερόμενο/-η, καθω ς και της σχετικής ανα δειξης των νικητω ν στο πλαίσιο του προγρα μματος αυτού. 2. Γενικοί όροι H Mideast διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερω ς τους παρόντες Όρους κατα την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειω νει τη δια ρκεια ή και να ματαιω νει τον Διαγωνισμό καθω ς και να ανακαλεί ή αλλα ζει τα δω ρα/έπαθλα, με α λλα ίσης αξίας αυτω ν, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με σχετική δημοσίευση-ανα ρτηση στο Δικτυακό Τόπο. Κα θε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κα θε συμμετέχοντα. Η Mideast δεν αναλαμβα νει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων και οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε έχουν κα ποια α λλη αξίωση από την εταιρεία. Η Mideast θα προσπαθεί πρωτίστως να καθιστα τη χρήση των συστημα των της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτω ν ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο σε κα θε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικα υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην α νω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού. Κατα τη διαδικασία πρόσβασης στο Διαγωνισμό και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιω ν απαιτείται από το χρήστη η προσεκτική ανα γνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιω ν. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης, οφείλει να απέχει από το Διαγωνισμό α λλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη. Επισημαίνεται προς α ρση κα θε τυχόν αμφισβήτησης ότι α ρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού. 3. Δια ρκεια διαγωνισμού Η συνολική δια ρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από τις και λήγει την (εφεξής η «Δια ρκεια»). Διευκρινίζεται ρητα ότι, μετα τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετα από τυχόν σύντμηση της χρονικής δια ρκεια ς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες

2 θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επα γονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή στο διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατα της Mideast, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παρα δοση των μη παραδοθέντων δω ρων, είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση. 4. Δικαίωμα συμμετοχής Οι συμμετέχοντες θα κληθούν μέσω ειδικής εφαρμογής να ανεβα σουν μια φωτογραφία τους και στη συνέχεια να συμπληρω σουν τα στοιχεία τους στην ειδική φόρμα του διαγωνισμού(όνομα, επω νυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την οποία θα πρέπει ακολούθως να υποβα λλουν ηλεκτρονικα προκειμένου να συμμετέχουν στη κλήρωση για το Δω ρο. Kα θε συμμετέχων μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή όσες φορές επιθυμεί, δύναται να κατοχυρω σει τόσες συμμετοχές στην κλήρωση του διαγωνισμού όσες οι φορές που θα παίξει στον διαγωνισμό. Για το δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό, ο χρήστης εγγυα ται ότι είναι α νω των 18 ετω ν, διατηρεί λογαριασμό στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook και δεν είναι ανίκανος για δικαιοπραξία. Ο χρήστης αναλαμβα νει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση του Διαγωνισμού από ανήλικους για λογαριασμό του. Όσοι δεν έχουν συμπληρω σει το 18ο έτος μπορούν να λα βουν μέρος στον διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικα κατα την παραλαβή του δω ρου. Ο κα θε χρήστης του Facebook που λαμβα νει μέρος στον παρόντα διαγωνισμό οφείλει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) που έχει δηλω σει κατα την εγγραφή του στον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) και του οποίου είναι νόμιμος χρήστης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν οι εργαζόμενοι της εταιρείας Mideast καθω ς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β βαθμού (και εξ αγχιστείας). Οι προαναφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τα Δω ρα για τους νικητές. Ε γκυρες θεωρούνται οι φόρμες συμμετοχής, οι οποίες θα έχουν συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικα πεδία της φόρμας συμμετοχής (όνομα, επω νυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και οι οποίες θα έχουν αποσταλεί μέσω του διαδικτύου εντός της χρονικής περιόδου που θα πραγματοποιείται ο Διαγωνισμός. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικα τους τεχνικα μέσα. Η Mideast δεν αναλαμβα νει καμία υποχρέωση αναφορικα με την εξασφα λιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χω ρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κα θε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ως α νω εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβα ρυνση των συμμετεχόντων-χρηστω ν εκ των α νω αιτιω ν. Οι συμμετέχοντες ρητα αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και της σελίδας Mideast Travel και συνακόλουθα παραιτούνται από κα θε σχετική αξίωσή τους έναντι της εταιρίας Mideast. Περαιτέρω, η Mideast δεν ευθύνεται για

3 οποιαδήποτε βλα βη προκύψει στο Facebook και την σελίδα Mideast Travel με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορα προι όντος. 5. Υποχρεω σεις συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό Ο κα θε συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυα ται ρητα και ανεπιφύλακτα ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το α τομό του κατα την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην α νω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερω νει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ω στε αυτα να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατα τη δια ρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβω ν ή/ και ψευδω ν στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/ και α ρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/ αγαθού ή/ και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από το Διαγωνισμό. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαμβα νουν τα ως α νω υπό τον όρο 4 αναφερόμενα. Με επιφύλαξη α λλων ειδικω ς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού. Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση του Διαγωνισμού θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του χρήστη από τον Διαγωνισμό καθω ς και τη πρόσβαση στις παρεχόμενες απ αυτόν υπηρεσίες. Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Διαγωνισμό σύμφωνα με τον νόμο και ακολουθω ντας τους αναγραφόμενους όρους χρήσης. Οποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος ή χρήστης της ιστοσελίδας βρεθεί να παραβια ζει ή υπα ρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβια σει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Δικτυακού Τόπου (hacker), τότε αποβα λλεται πα ραυτα από το Διαγωνισμό και η διοργανω τρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. 6. Κλήρωση Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα λα βει χω ρα μία (1) κλήρωση. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικα, με χρήση του προγρα μματος και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβα νονται τα ονόματα των συμμετεχόντων. H κλήρωση του Διαγωνισμού για την ανα δειξη των νικητω ν, στην οποία θα συμμετέχουν όσοι έχουν κατοχυρωθεί στη βα ση δεδομένων του Διαγωνισμού μέχρι την , θα πραγματοποιηθεί την Από την κλήρωση θα αναδειχθεί 1 νικητής. Το όνομα αυτού καθω ς και του επιλαχόντα που θα προκύψουν από την κλήρωση κατα τα παραπα νω, θα ανακοινωθούν μέσω του Δικτυακού Τόπου απ όπου α παντες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα πληροφορούνται. 7. Δω ρα διαγωνισμού 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Anamar Pilio Resort, ισχύς δω ρου είναι έως 31/03/2014 Ο νικητής πρέπει να κα νει κρα τηση στο πρακτορείο μας τουλα χιστον 10 ημέρες πριν το ημερομηνία που επιθυμεί να ταξιδέψει.

4 Οι κρατήσεις θα γίνουν με βα ση τη διαθεσιμότητα της αεροπορικής εταιρείας και του ξενοδοχείου. Για αυτό το λόγο ο νικητής οφείλει να επικοινωνήσει το συντομότερο δυνατό προκειμένου να διεκδικήσει το δω ρο του και να προχωρήσει σε κρα τηση. Η Mideast ουδεμία ευθύνη φέρει για μη διαθεσιμότητα κρα τησης στις επιλεγμένες από το νικητή ημερομηνίες. Τα εισιτήρια δεν έχουν οικονομικό αντίτιμο και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με μετρητα ή τραπεζική επιταγή. Τα Δω ρα που θα παραδοθούν κατα τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατα σταση στην οποία αυτα έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατα ξεων περί ευθύνης του πωλητή ή α λλων διατα ξεων που θεμελιω νουν ευθύνη αναφορικα με πραγματικα ελαττω ματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Mideast. Επίσης, η Mideast δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλα βη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη α μεσα ή έμμεσα με τα Δω ρα ή για οποιαδήποτε α λλη αιτία. 8. Παραλαβή δω ρων Μετα την κλήρωση θα γίνει απευθείας επικοινωνία με τον νικητή, είτε τηλεφωνικα στον αριθμό τηλεφω νου επικοινωνίας που έχουν δηλω σει οι συμμετέχοντες, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχουν δηλωθεί. Κατα την παραπα νω επικοινωνία θα ζητηθούν από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπω νυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.), προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατα την παρα δοση των Δω ρων. Κατα την παραλαβή των Δω ρων οι δικαιούχοι- νικητές θα πρέπει να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία. Μετα την παρέλευση επτα (7) εργα σιμων ημερω ν από την ημέρα ειδοποίησης του νικητή, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτω ν και μη δήλωσης αποδοχής των Δω ρων ή μη διεκδίκησης τους για οποιοδήποτε λόγο ή α ρνησης παραλαβής του Δω ρου ή α κυρης συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο, το Δω ρο απόλλυται για το νικητή και αυτό θα λαμβα νει ο πρω τος κατα τη σειρα της κλήρωσης επιλαχω ν, κατόπιν απευθείας επικοινωνίας μαζί του, είτε τηλεφωνικα στον αριθμό τηλεφω νου επικοινωνίας που έχει δηλω σει ο συμμετέχων, είτε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχουν δηλωθεί. Ο κα θε νικητής αναλαμβα νει αποκλειστικα την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπα νω λεπτομερειω ν ανα ληψης των Δω ρων. Η Mideast διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατα την διακριτική της ευχέρεια τα Δω ρα που δεν αναζητήθηκαν ή/και δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπα νω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλα σσεται από κα θε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές. 9. Αποκλεισμός νικητή Ο κα θε νικητής σε οποιοδήποτε στα διο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του Δω ρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: a) Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιω δεις και δεν υπογρα ψει τη σχετική δήλωση. b) Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρoί κα ποιον από τους όρους του παρόντος. c) Σε περίπτωση που κα ποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδή.

5 d) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπα θεια επικοινωνίας με το νικητή μέχρι 7 εργα σιμες ημέρες μετα την κλήρωση αποβεί α καρπη. e) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δω ρου. Σε κα θε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής του νικητή, το δικαίωμα του στο Δω ρο το αποκτα ο πρω τος κατα τη σειρα της κλήρωσης επιλαχω ν, σε περίπτωση αποκλεισμού της συμμετοχής και αυτού, το δικαίωμα του στο Δω ρο το αποκτα ο δεύτερος κατα τη σειρα της κλήρωσης επιλαχω ν κ.ο.κ. 10. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης Η Mideast και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπα λληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε α μεση, έμμεση, ηθική ή α λλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. 11. Λήξη Διαγωνισμού Μετα τη Λήξη του Διαγωνισμού καθω ς και της διανομής των Δω ρων κατα τα προαναφερόμενα, κα θε υποχρέωση της Mideast παύει να υφίσταται. Η Mideast δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβα νει οποιαδήποτε α λλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 12. Προσωπικα δεδομένα Η πρόσβαση στο Διαγωνισμό και η λήψη των προβαλλομένων σε αυτό αγαθω ν προϋποθέτει τη γνωστοποίηση από τους χρήστες προς τη Mideast των στοιχείων που κατα την κρίση της Mideast είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτούμενων αγαθω ν. Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στη Mideast το σύνολο των αληθω ν στοιχείων που απαιτούνται κατα την κρίση της όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κα θε χρήστης παρέχει τη συγκατα θεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικω ν του δεδομένων που οικειοθελω ς εισα γει για τον σκοπό της λήψης των αιτουμένων αγαθω ν. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/ και διαβίβαση των προσωπικω ν του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους οφείλει να απέχει από την χρήση των υπηρεσιω ν, α λλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη. Η Mideast συλλέγει και τηρεί αποκλειστικα και μόνο τα προσωπικα δεδομένα που ο εκα στοτε χρήστης γνωστοποιεί με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριω ν στα αντίστοιχα πεδία ή/ και των απαντήσεω ν του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειω ν που διενεργεί η Mideast και οικειοθελω ς μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες. Η Mideast διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης για την αποστολή ενημερωτικω ν μηνυμα των σχετικα με τα προι όντα και τις υπηρεσίες της καθω ς και σχετικω ν προσφορω ν ή/ και ανακοινω σεων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικα του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από τη Mideast, μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλω σει κατα την εγγραφή του αναφέροντας «Δεν επιθυμω να λαμβα νω ενημερωτικό υλικό», ή απλα να πατήσει την επιλογή «Unsubscribe» στο τέλος του ενημερωτικού μηνύματος.

6 Οποιοσδήποτε χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικα με τα προσωπικα του δεδομένα που τηρούνται από τη Mideast, το σκοπό της τήρησης και επεξεργασίας τους καθω ς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλω σει, επισυνα πτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικω ν δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στη Mideast μέσω του Διαγωνισμού, συλλέγονται και τυγχα νουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκα στοτε ισχύουσες διατα ξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατα ξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν. Η Mideast επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικα δεδομένα των χρηστω ν μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται, με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό η Mideast επιφυλα σσεται του δικαιω ματός της να παρα σχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/ και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικω ν δεδομένων των χρηστω ν σε τρίτα νομικα ή φυσικα πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας. Η Mideast επιφυλα σσεται του δικαιω ματός της να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της γνωστοποιούνται κατα τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκα λυψη του προσω που που αυτα αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιω ντας αυτα και σε τρίτα πρόσωπα, π.χ. εταιρείες ερευνω ν, αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπω ν. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των Δω ρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατα θεση αυτω ν για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και των αποτελεσμα των του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατα τα ανωτέρω. H Mideast δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που θα συλλεχθούν από το διαγωνισμό και να τις χρησιμοποιήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε για διαφημιστικούς σκοπούς. Η Mideast διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινω σει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστα σεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητω ν στο Δικτυακό Τόπο, καθω ς και σε α λλες σχετικές ιστοσελίδες, σε οποιοδήποτε έντυπο, καθω ς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετα λλευση κα θε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης των Δω ρων κλπ. και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση των Δω ρων, η δε συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό συνεπα γεται αυτομα τως και την προς τούτο συναίνεση και εκχω ρηση των αναγκαίων πνευματικω ν δικαιωμα των στην Mideast ατελω ς και ρητή δήλωση ότι τα ως α νω δεν προσβα λλουν καμία πτυχή της προσωπικότητα ς τους. Ο κα θε νικητής με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή σε αυτόν οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιω σεως. Με επιφύλαξη των παραπα νω οριζόμενων, α ρνηση του νικητή να συμμετα σχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα, φωτογρα φιση ή α λλη ανακοίνωση ή α ρνηση να περιληφθεί το όνομα του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Mideast να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δω ρου, ή να το ανακαλέσει.

7 13. Αποδοχή όρων δικαιοδοσία εφαρμοστέο δίκαιο Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπα γεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων, ακόμη και εα ν τροποποιηθούν μελλοντικω ς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορα τυχόν ανακύψει σχετικα με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Mideast. Οι σχέσεις μεταξύ χρηστω ν και Mideast διέπονται από και ερμηνεύονται δυνα μει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικα δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφορα ς σχετικα είναι τα δικαστήρια των Αθηνω ν. Εα ν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες, παρακαλω στείλτε στο ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η δρα ση δεν προωθείται, ελέγχεται, διαχειρίζεται ή σχετίζεται με κανένα τρόπο με το Facebook. Οι πληροφορίες σας δίνονται στην εταιρεία Mideast και όχι στο Facebook. Οι πληροφορίες που δίνετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικα για προωθητική δρα ση. Ο παρω ν διαγωνισμός συνα δει απόλυτα με τους όρους του Facebook περί προω θησης προι όντων και υπηρεσιω ν (https://developers.facebook.com/docs/guides/canvas/ )

Διάρκεια διαγωνισμού

Διάρκεια διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ διοργανώνει τον παρόντα καρναβαλίστικο διαγωνισμό (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic»

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία

9. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 23/03/2015 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της Λεωφ. Πεντέλης αρ. 73,Χαλάνδρι, παρουσία ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19 Ιανουαριου στις 13:00 π.μ. 1. H Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» που εδρεύει στo Χαλάνδρι, Λ.Πεντέλης 73 και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή.

4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Διοργανωτή. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Το Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση», που εδρεύει στην Αθήνα (Μασσαλίας 22) και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από την Διευθύντρια Επιχειρησιακής Λειτουργίας αυτού κ.

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια και τον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό Ready, Kraft Go! 1. H εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚ- ΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και το διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο «Super Buzz» από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής "Διοργανώτρια") με την τεχνική υποδομή της AUDIOTEX. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την

1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την Όροι Διαγωνισμού 1. Η εταιρία Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. (εφεξής «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την «The Mojo» (εφεξής «Διαφημιστική») που εδρεύει στη διεύθυνση Παπαχρήστου 3, Παπάγου Αττικής, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ COSMOTE YOUR DAY SMS CONTEST ΤΗΣ COSMOTE Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ INSTANT WIN «WOW» 1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα