έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε"

Transcript

1 έηζη...γηα λα ηα ζπκόκαζηε κε ζπγθίλεζε Ζ γεληά ηνπ 60 θαη 70 ύκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο, απηνί από εκάο πνπ ήκαζηαλ παηδηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ θαη 70 πηζαλόλ δελ ζα έπξεπε λα είρακε επηδήζεη. Οη θνύληεο καο ήηαλ βακκέλεο κε γπαιηζηεξή ιαδνκπνγηά κε βάζε ην κόιπβδν. Σα παηώκαηα είραλ κσζατθό πνπ ζνπ πεξόληαδε ηα θόθθαια θη νη θξεβαηνθάκαξεο μύιηλα παηώκαηα πνπ ηα γπάιηδαλ κε παξθεηίλε, κε θάηη βαξεηέο παξθεηέδεο θαη θάζε ηόζν αγθίζεο θαξθσλόληνπζαλ ζηηο μππόιεηεο παηνπζεο καο.

2 Οη παηδηθέο αξξώζηηεο έθαλαλ ζξαύζε. Κάζε ηόζν θη έλαο θίινο ή ζπκκαζεηήο πάζαηλε ηιαξά, θνθύηε, καγνπιάδεο,αλεκνβινγηά. Γελ είρακε θαπάθηα αζθαιείαο ζηα κπνπθάιηα κε ηα θάξκαθα, νύηε θαπάθηα ζηηο πξίδεο ηνπ δσκαηίνπ, εθείλεο ηηο ζθνύξεο ηηο θηηαγκέλεο από βαθειίηε. Εεζηαηλόκαζηαλ κε ζóκπεο κε μύια ε κε θάξβνπλν, ε κε ζεξκάζηξεο πεηξειαίνπ. Πνπ λα βξεζεί θαινξηθέξ ηόηε.

3 Σειέθσλν είρε ή ζε θαλέλα ζάιακν ηνπ ΟΣΔ κε θεξκαηνδέθηε κε εθείλεο ηηο κάξθεο ηηο ραξαγκέλεο, ή ζην πεξίπηεξν ηεο γεηηνληάο, πνπ είρε θξεκαζκέλα κε καληαιάθηα ηα πεξηνδηθά καο ν Μηθξόο Ζξσαο θη ν Μηθξόο εξίθεο, θη αθόκα ην Ρνκάληδν, ην Πάλζενλ, ην Νηνκηλό, ε Βεληέηηα, ην Πξώην, ην Δκπξόο.

4

5 Αθόκα δεηάσ ηε ζνθνιάηα ΗΟΝ ακπγδάινπ ηνπ ηαιήξνπ, ή ηηο πξώηεο γθνθξέηεο ΜΔΛΟ κε ηα ραξηάθηα κε ηηο θνξεζηέο θαη ηηο ζεκαίεο ησλ ρσξώλ ηνπ θόζκνπ, αθόκα

6 ζπκάκαη ην Γιπθηηδνύξη θνθνξάθη, ην καιιί ηεο γξηάο ζηα πξόρεηξα ινύλα παξθ, ην θξεζθνςεκέλν πνπ θνξλ, ηηο θαξακέιεο γάιαθηνο ηηο ηπιηγκέλεο ζην ρξπζό ραξηί, ηηο θαηαθόθθηλεο θαξακέιεο ηζάξιεζηνλ,ην πεζηίιη πέηζα βεξίθνθν, ην απζεληηθό παζηέιη, θαη ην θάηαζπξν καληνιάην. Αθόκα ζπκάκαη ηε γεύζε απ ην θαιακπόθη θαη ηα θάζηαλα θαη ζπγθηλνύκαη όηαλ βιέπσ θαζηαλάδεο, ιίγνπο πηα θαη θαιακπνθάδεο ζε θάλα παλεγύξη.

7 Υάζεθαλ ηα απζεληηθά ζνπβιάθηα κε ηα ληνλέξ θαη ηελ μεξνςεκέλε πίηα θαη ην θνθηλνπίπεξν.

8 Σα αζηηθά ιεσθνξεία θαληα Βάκπηο, θόληα, Βόιβν θη αξγόηεξα Βritish Leyland θαη ΖΗΝΟ, είραλ ηε κεραλή κέζα θαη ήηαλ ζπλήζσο θαιπκκέλε κε κπιέ δεξκάηηλα θαπηηνλέ θαιύκκαηα. Βόγθαγαλ θάζε θνξά πνπ ν νδεγόο άιιαδε ηαρύηεηα. Κακκηά θνξά είρε θαη κηα ζέζε κπξνζηά δεμηά δίπια ζηε κεραλή πνπ ήηαλ ε θαιύηεξε γηα ηα παηδηθά καο όλεηξα. Τπήξρε θαη εηζπξάθηνξαο ζηξηκσγκέλνο δίπια ζηελ πίζσ πόξηα κε ην θιαζζηθό γθξί θαπέιν κε ην γείζν, έλα πξσηόγνλν κηθξόθσλν θη έιεγε ηηο ζηάζεηο ή θώλαδε ηέξκα ηα κία θαη είθνζη. Θπκάζηε εθείλεο ηηο θεξκαηνζήθεο πνπ έβαδε ηα θέξκαηα θαη πνπ ηώξα ηειεπηαία μαλάγηλαλ ηεο κόδαο; Σα θίηξηλα ηξόιεπ κε ηνπο νδεγνύο θαη ηνπο εηζπξάθηνξεο κε ηηο θαθέ ζηνιέο, θη εθείλν ην πεξίεξγν κεραλάθη κε ηε καληβέιια πνπ έθνβε ηα εηζηηήξηα.

9

10 Σα γθξίδα ακεξηθάληθα πειώξηα ηαμί κε ηα θαζηζκαηάθηα πνπ έπεθηαλ από ηηο πιάηεο ησλ κπξνζηηλώλ θαζηζκάησλ, γπξόθεξλαλ ή άξαδαλ ζηηο πηάηζεο. Κη νη πεηξαηέο, «έλα δηθξαγθάθη ύληαγκα» ηνπο έθνβαλ ην κεξνθάκαην. Πνηνο λα έρεη ηόηε Η.Υ Οη ιίγνη ηπρεξνί αγόξαδαλ VW ζθαξαβαίνπο, ή κεηαρεηξηζκέλα Consoul Cortina, Hansa, Wartburg, FIAT 1100, Opel Olympia. Θπκάζηε ηα Anglia, ηα Peugeot 403, ηα Renault 10 ή ην Simca 1000, κε ηα αλύπαξθηα θαινξηθέξ θαη ηα ιηγλά ιάζηηρα. Σν γάια καο ην έθεξλε ν γαιαηάο ή κέζα ζε γπάιηλα κπνπθάιηα κε αινπκηλέληα θαπάθηα ή καο ην άδεηαδε από κεγάιεο θαξδάξεο ζηελ θαηζαξόια ζηελ εμώπνξηα.

11 Οη θνιώλεο ηνπ πάγνπ πνπ ηηο έθεξλε ν παγνπώιεο κε ηελ ηξίθπθιε κνηνζπθιέηα ηνπ θαη ηηο θνπβάιαγε κε εθείλν ην πεξίεξγν εξγαιείν γάληδν, αξγνέιησλαλ ζην θεθαιόζθαιν. Καη ε βξύζε ηνπ ςπγείνπ είρε ζην ζηόκην ηεο ηπιηγκέλν έλα ιεπθό ηνπιπάλη ζα θίιηξν. Πνπ ειεθηξηθά ςπγεία. Αξγόηεξα ζπκάκαη θάηη ΠΗΣΟ ΗΕΟΛΑ θαη ΚΔΛΒΗΝΔΗΣΟΡ.

12

13 Οη παπισκαηάδεο, νη θαξεθιάδεο νη γαλσηδήδεο νη αθνληζηέο θη νη ηζαγθάξεδεο είραλ πνιιή δνπιεηά. ηελ θεληξηθή ιεσθόξν έλα πιήζνο από ινύζηξνπο κε θαινγπαιηζκέλα θαζειάθηα πνπ ιακπνθνπνύζαλ πεξηίκελαλ πειάηε. Καη ζε θάπνηα γσληά ζε κηα θακαξνύια 2Υ2 ήηαλ ην βαζίιεην ηνπ ηζαγθάξε κε εθείλν ην πεξίεξγν θαιαπόδη πνπ έβαδε αλάπνδα ην παπνύηζη θαη ην θόιιαγε θαη ην θάξθσλε κε εθείλεο ηηο καύξεο πξόθεο κε ην πιαηύ θεθάιη θαη δηάρπηε ε κπξνπδηά ηεο βελδηλόθνιιαο

14 ηε γσληά ηνπ δξόκνπ κηα ΔΒΓΑ πνπ πνύιαγε γάια, γηανύξηηα θαη παγσηά ζε ςπγεία κε καύξα ιαρηζηέληα θαπάθηα, θαη ζε κηα γσληά κεηαιιηθά θνπηηά κε γπάιηλν επάλσ κέξνο θαη κέζα κπηζθόηα γεκηζηά κε θξέκα γεύζε βαλίιιηα ζνθνιάηα θξάνπια θαη κπαλάλα θαη θνπξακπηέδεο Μπνύζηνπ αλ ζπκάκαη ηπιηγκέλνπο ζε εκηδηαθαλέο ραξηί.

15 ην θνκκσηήξην ηεο γεηηνληάο νη θπξίεο ςελόληνπζαλ κε ηηο ώξεο θάησ απ ηηο θάζθεο ζεζνπάξ κε ηα καιιηά παζαιεηκέλα πιίμ ηπιηγκέλα ζε ξόιιεη θη όια καδί ζθεπαζκέλα κε δίρηπ θαη ηα απηηά ζθεπαζκέλα κε θνθθάιηλα θαπάθηα. Ζ καληθηνπξίζηα θαζάξηδε ηα πεηζάθηα θαη έβαθε ηα λύρηα κε θαηαθόθθηλν καλό πνπ κύξηδε αζεηόλ από δέθα κέηξα καθξηά.

16 Ο θαθέο ζηα θαθελεία ήηαλ κόλν Διιεληθόο, ηνύξθηθνο ηόηε. Γελ ππήξρε λεο νύηε θξαπέ νύηε θαπνπηζίλν νύηε εζπξέζζν νύηε θάλ θίιηξνπ γαιιηθόο. Μόλν ζε θαλέλα δαραξνπιαζηείν εύξηζθεο γαιιηθό θαη βέβαηα ηνλ πιήξσλεο παλάθξηβα. Οη πξώηεο θαθεηηέξεο ήηαλ θάηη γπάιηλεο θαλάηεο γεκάηεο λεξό πάλσ ζηε θσηηά,κε έλα εηδηθό κεηαιιηθό θίιηξν πνπ ν αηκόο πνπ πγξνπνηόηαλ έπεθηε πάλσ ζηνλ θαθέ ηνλ έξηρλε ζην λεξό θαη ν θύθινο ζπλερηδόηαλ κέρξηο εμαληιήζεσο ηνπ πεξηερνκέλνπ.

17 αββαηόβξαδν ζηα κηθξάηα καο ζηλεκαδάθη ηελ ζπνπδαία πεξίνδν ηνπ Διιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ην βξάδπ ηαβεξλάθη κε κπξηδνιίηζα παηδάθηα θαη κηα γνπιηά κπύξα πνπ καο έδηλε θξπθά ε κάλα καο γηαηί «ην παηδί δελ πξέπεη λα πίλεη». Καη αξγόηεξα πην κεγάινη πηα ζηλεκά θαη θαθεηέξηα ζηνλ Πύξγν ησλ Αζελώλ,ην Loubier, ην Blue Bell, ηνπ Φιόθα, ην

18 Βπδάληην, ηνπ Βξπιώληα κε ηηο θνβεξέο καθαξνλάδεο. Σε όληα. Με πόζε ραξά αθνινπζνύζακε Κπξηαθή πξστ ηνλ παηέξα ζην θαθελείν θαη απνιακβάλακε επί ώξεο κηα θνπηαιηά βαλίιηα, ην γλσζην ππνβξύρην κεζα ζε έλα πνηήξη παγσκέλν λεξό, ή ηξώγακε ην κεδέ ηνπ νύδνπ θαη ηνπ αθήλακε ην νύδν μεξνζθύξη. Κη ύζηεξα κε ην πνδήιαην πάλσ θάησ ζην πεδνδξόκην θη εθείλνο λα καο ξίρλεη θιεθηέο καηηέο θάζε πνπ ζήθσλε ην θεθάιη ηνπ απ ην ηξαπέδη κε ηελ πξέθα ή ην ηάβιη. Καη ην κεζεκέξη ηεο Κπξηαθήο κεηά ην νηθνγελεηαθό γεύκα πόζε πίθξα όηαλ έθεπγε γηα ην γήπεδν ρσξίο εκάο γηαηί ήηαλ κεγάιν παηγλίδη θαη κε πόζε ιαρηάξα πεξηκέλακε λα αθνύζνπκε ηελ πεξηγξαθή απ ην ξαδηόθσλν. Γεσξγίνπ, Φώζθνινο, Λνγνζέηεο θη αξγόηεξα απ ηελ ηειεόξαζε Γηαθνγηάλλεο Φνπληνπθίδεο Καηζαξόο.

19

20 Ζ γιπθύηεξε αλακνλή ην θαινθαίξη ήηαλ ν παγσηαηδήο κε ην θαξόηζη κε ηηο ζηδεξέληεο ξόδεο πνπ ην ζπξσρλε ζην ρσκαηόδξνκν. Παπαζπύξνπ ΑΣΤ ΔΒΓΑ. Μηα δξαρκή ε θξέκα, κηάκηζε ην θαθάν, δύν ε ζνθνιάηα.

21 Σα θαινθαίξηα κπάλην κε ην πνύικαλ ή πάλσ ζηηο θαξόηζεο ησλ αγξνηηθώλ ή κε θνξηεγά ή άληε κε πξντζηνξηθά ιεσθνξεία πνπ δεκάηαγαλ ζαλ ηελ θόιαζε ζηηο θνληηλέο παξαιίεο, Καβνύξη Βνπιηαγκέλε, Βάξθηδα άληε θαη ζηε Λνπκπάξδα ή απ ηελ άιιε κεξηά Ραθήλα Νέα Μάθξε Κόθθηλν ιηκαλάθη. Γειάγακε κε θάηη ρνληξέο γξηέο πνπ θάλαλε κπαλην κε ηηο θνκπηλαηδόλ, Πέθηακε θάησ θαη ρηππηόκαζηαλ όηαλ βιέπακε θάπνηνπο κε ην έλα ρέξη λα θξαηάλε ηπιηγκέλε ηελ πεηζέηα γύξσ ηνπο θαη κε ην άιιν λα πξνζπαζνύλ λα βγάινπλ ην καγηό θαη λαη βάινπλ εζώξνπρν θαη παληειόλη. ηραηλόκαζηαλ ηα θεθηεδάθηα ή ηα ληνικαδάθηα ζηελ ακκνπδηά. Καη ην λεξό πνπ πίλακε ήηαλ πάληα ριηαξό. Καη θξνύηα, ζενύιε κνπ ηη θξνύηα ήηαλ απηά! Θπκάκαη αθόκα ηνλ παηέξα κνπ λα θνπβαιάεη θάηη δσδεθάθηια Ακεξηθάληθα ξηγέ θαξπνύδηα θαη γηαξκάδεο πνπ ζε θάζε δαγθσληά ηα δνπκηά έηξεραλ ζην πεγνύλη θαη ην ιαηκό. Καη πεπόληα πνπ κνζρνκύξηδαλ. Καη θεξάζηα κέιη. Καη ζηαθύιηα νιόγιπθα. Φσκί, ηπξί θέηα θαη θαξπνύδη γηα θαγεηό. Ζ ππέξηαηε γεύζε.

22 Πίλακε λεξό απ ην ιάζηηρν ηνπ θήπνπ (ηη εκθηαισκέλα θαη πξάζηλα άινγα), ηξώγακε ινπθνπκάδεο κε δάραξε, θνπινύξη θαη ηξηγσλάθη θεθαινηύξη απ ηνλ πιαλόδην θνπινπξά έμσ απ ηελ εθθιεζία, ακθίβνιεο θαζαξηόηεηαο ηπξόπηηεο θαη ζάκαιη ( Γελ έρσ μαλαδνθηκάζεη από ηόηε ηέηνηα λνζηηκηά), θνθ θαη θνξλέ κε ζαληηγύ, θαη πάζηεο λνπγθαηίλεο ζνθνιαηίλεο θαη ζεξάλν απ ηηο ΔΒΓΑ ηεο γεηηνληάο. Γεπόκαζηαλ βνύηπξα θαη καξκειάδεο ζπηηηθέο θαη ζπηηηθά γιπθά θνπηαιηνύ ζπθαιάθη, πεξγακόλην, βύζζηλν θαη πνξηνθάιη, λεξαηδάθη, θαη θαγεηά πνπ δελ ηα θηηάρλνπλ ηώξα γηαηί είλαη θνπξαζηηθά. Ρνζη κπήθ, κειηηδάλεο παπνπηζάθηα, ηκάκ, παζηίηζηα, κνπζαθάδεο. Σξώγακε ηόλνπο θεθηέδεο κε παηάηεο ηεγαληηέο αιιά πνηέ δελ είκαζηαλ ππέξβαξνη γηαηί γπξλάγακε όιε κέξα ζηνπο δξόκνπο θαη ηηο αιάλεο παίδνληαο.

23 Μνηξαδόκαζηαλ κε ηνπο θίινπο καο κηα πνξηνθαιάδα ή γθαδόδα απ ην ίδην κπνπθάιη θαη πνηέ θαλέλαο καο δελ έπαζε ηίπνηε. Γελ πνιπαξσζηαίλακε, αιιά αλ ηύραηλε λα αξξσζηήζνπκε πάληα ππήξρε κηα θαιή κάλα ή γηαγηά λα καο δώζεη ιίγν θηδέ θαη λα καο ξίμεη βεληνύδεο λα καο δώζεη κηα θνπηαιηά Ννξηζνληξίλ, Ηπεζαληξίλ ή αζπηξίλε δηαιπκέλε ζην θνπηαιάθη καδί κε δάραξε, ή λα καο θάλεη κηα έλεζε κε γπάιηλε ζύξηγγα πνπ ηε βξάδαλε ζην θαηζαξνιάθη, θαη πην ύζηεξα λα καο δηαβάζεη θαλέλα παξακπζάθη γηα λα απνθνηκεζνύκε. Καη θάηη ζεξκόκεηξα γπάιηλα ηνπ πεληάιεπηνπ θαη ζηα πόδηα ηνπ θξεβαηηνύ λα γνπξγνπξίδεη ε γάηα ε παξδαιή θαη λα αλαδεύεηαη θαη λα παίδεη κε ηελ άθξε ηεο θνπβέξηαο. Οηαλ θάλακε πνδήιαην (eska ή velamos) δελ θνξνύζακε θξάλνο θαη ζηελ πίζσ ξόδα βάδακε πάληα ραξηόλη από παθέηην ηζηγάξα πηαζκέλν κε μύιηλν καληαιάθη έηζη γηα λα θάλεη ζόξπβν θαη λα καο ζπκίδεη κεραλάθη Πεξλάγακε ώξεο έμσ απ ην ζπίηη θηηάρλνληαο παηίληα κε ξνπιεκάλ θαη ζαλίδηα θαη θαηεβαίλακε ηηο θαηεθόξεο ηηο γεηηνληάο απιά γηα λα δηαπηζηώζνπκε όηη είρακε μεράζεη λα βάινπκε θξέλν. Κη όηαλ ζεθσλόκαζηαλ κέζα απ ηνπο ζάκλνπο πνπ θαηαιήγακε, καζαίλακε πώο λα δηνξζώλνπκε ην πξόβιεκα ησλ θξέλσλ. Γηα λα κε μαλαπιεγώζνπκε ηα γόλαηα καο θαη λα κελ απνθηήζνπκε επκεγέζε θαξνύκπαια ζην θέληξν ηνπ κεηώπνπ καο Κη αλ ηα απνθηνύζακε ηα

24 παηάγακε κε εθείλα ηα κεγάια ηάιιεξα γηα λα κε θνπζθώζνπλ. Δίρακε θίινπο. Βγαίλακε ζην δξόκν θαη ηνπο βξίζθακε. Παίδακε κπάια θαη θπλεγεηό ζηνπο δξόκνπο. Σα δνθάξηα ζηα απηνζρέδηα γήπεδα ήηαλ ή νη ζρνιηθέο ηζάληεο ή ηα πνπιόβεξ θη νη δαθέηηεο καο θνπβαξηαζκέλεο θαη γηα θαιάζηα ηνπ κπάζθεη είρακε ηα πεξβάδηα ησλ παξαζύξσλ. Πόζεο θνξέο δελ ζπάγακε θαη θαλέλα ηδάκη θαη εμαθαληδόκαζηαλ όινη καδί αθήλνληαο ηε κπάια ζηα ρέξηα θάπνηνπ ζπληαμηνύρνπ πνπ ηελ έζθηδε κε ην ζνπγηά θαη ηελ πέηαγε ζην δξόκν. Ο παιηόγεξνο! Σξώγακε πνιύ μύιν από ηηο καλάδεο καο. Καιή ηνπο ώξα... Όρη γηά λα κάζνπκε λα ηξώκε ην ραβηάξη, αιιά γηά ηηο αηαμίεο καο. θάβακε ιαθνπβάθηα γηα λα παίμνπκε γθαδέο, αθόκα θαη θνπηζό καδί κε ηα θνξίηζηα, ραξηάθηα ή απ απηά πνπ αγνξάδακε απ ηα πεξίπηεξα ή κε ηα ραξηόληα απ ηα παθέηα ηα ηζηγάξα. Πεγαίλακε ζηα ζπίηηα ησλ θίισλ καο θαη ρηππνύζακε ηελ πόξηα, ή ην πην ζπλεζηζκέλν κπαίλακε ρσξίο λα ξσηήζνπκε. Πέθηακε από δέληξα, θνβόκαζηαλ, πιεγώλακε ηα γόλαηα

25 καο θαη ζπάγακε θαη θαλέλα ρέξη θαη νη γνλείο καο κάο θαηζάδηαδαλ θη απηό ήηαλ. Λίγν βάκκα ζηελ πιεγή θη όμσ απ ηελ πόξηα. Σζαθσλόκαζηαλ θαη παίδακε κπνπληέο θαη καπξίδακε θαη κειαληάδακε θαη πάιη θηιηώλακε. Παίδακε μηθνκαρίεο κε απηνζρέδηα μύιηλα ζπαζηά. Σα αθόληηα καο ήηαλ ηα θνληάξηα απ ηηο ζθνύπεο εηδηθά από εθείλεο πνπ ηύιηγαλ κε κηα καμηιαξνζήθε θαη μαξάρληαδαλ ηα ηαβάληα. Οη αζπίδεο καο ήηαλ ηα θαπάθηα απ ηηο κεγάιεο θαηζαξόιεο. Σξώγακε αθόκα θαη ζθνπιήθηα θαη ιάζπεο απ ηνλ θήπν. Θπκάζηε ηε γεύζε ηεο ιάζπεο; Ούηε κάηηα βγάιακε, νύηε ηα ζθνπιήθηα έδεζαλ γηα πνιύ ην ζηνκάρη καο. Κη όηαλ ε γηαγηά πόηηδε ηνλ θήπν ηη πιάθα λα ηεο παηάο ην ιάζηηρν ηνπ πνηίζκαηνο θαη λα ηεο θόβεηο ην λεξό θη εθείλε λα θσλάδεη. Κη ν παληθόο αθόκα κεγαιύηεξνο όηαλ πηάλακε ην θιίη κε ην εληνκνθηόλν γηα λα παίμνπκε αλίδενη γηα ην δειεηήξην πνπ πεξηείρε. ηνπο πνδνζθαηξηθνύο καο αγώλεο ηελ νκάδα ηελ έθηηαρλαλ κεξηθνί, νη ππόινηπνη κάζαηλαλ λα δνπλ ρσξίο αξρεγηιίθη. Φεύγακε απ ην ζπίηη ην πξσί θαη παίδακε όιε κέξα ειεύζεξνη αξθεί λα γπξίδακε πίζσ κόιηο άξρηδε λα ζθνηεηληάδεη, ή όηαλ ε κάλα καο έβαδε ηηο θσλέο απ ην κπαιθόλη λα ηζαθηζηνύκε λα αλεβνύκε γηα δηάβαζκα. Γελ είρακε βηληενπαηρλίδηα νύηε θαλ ηειεόξαζε, νύηε θηλεηά νύηε ππνινγηζηέο ή internet άληε θαλέλα ξαδηόξθσλν κε ιπρλίεο. Σν θαιύηεξν δώξν ήηαλ έλα κηθξό ηξαλδηζηνξάθη κε ελληάβνιηε Bereck γηα λα αθνύκε Δζληθό, ή Δλόπισλ.

26 Πεγαίλακε ζρνιείν θαη ηα άββαηα. Σξείο κέξεο πξση, ηξείο κέξεο απόγεπκα. Σεηάξηε απόγεπκα Πέκπηε πξσί θαη ηελ πξώηε ώξα Μαζεκαηηθά. Πόζεο θνξέο δελ αηζζαλζήθακε ην ρέξη θάπνηνπ θαζεγεηή λα καο ζεθώλεη απ ηε θαβνξίηα ή λα καο ηξαβάεη ηα απηηά, ε λα καο ξίρλεη κηα ζβνπξηρηή ζθαιηάξα. Κη ε βίηζα, ζπλήζσο από κνπξηά λα καο πιεγώλεη ηελ παιάκε. Οη πξάμεηο καο ήηαλ δηθέο καο θαη νη ζπλέπεηεο ζα βάξπλαλ εκάο. Πνηνο δε ζπκάηαη ηηο θαδνύξεο ηδηαίηεξα ζηνπο Θενιόγνπο, ηηο Αγγιηθνύδεο θαη ηνπο Σερληθνύο. Σα παξαηζνύθιηα πνπ ηνπο βγάδακε ηα παιηόπαηδα. Ο γηανπξηάο, ν θαξθίλνο ν ζέθιαο ε ζξνύκπνο ν θηζθηξίθνο. Σελ αγσλία κόιηο έκπαηλε ν καζεκαηηθόο θη άλνηγε ηνλ θαηάινγν. -Γηα λα ζεθσζεί ζήκεξα ν. Καη κέρξη λα πεί ηνλ κειινζάλαην, θόκπνο ην ζηνκάρη. Θπκάζηε ζηα δηαγσλίζκαηα ηελ απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα λα αληηγξάςνπκε κε ην βηβιίν ζηα γόλαηα, ή ηα ζθνλάθηα θξπκκέλα ζηα καλίθηα, ή ηα θνξίηζηα πνπ ηάγξαθαλ κε ζηπιό BIC ή SCHNEIDER πάλσ ζηα κπνύηηα ηνπο θαη ηα θάιππηαλ κε ηηο κπιέ πνδηέο ηνπο. Μπιέ θνξηηζίζηηθεο πνδηέο, άζπξν γηαθαδάθη θαη άζπξε κπιέ θνξδέιια ζηα καιιηά. Πνδηέο πνπ εμαθαληδόληνπζαλ ζην ιεσθνξείν θαη

27 ρσλόληνπζαλ κεο ζηηο ηζάληεο θαη ηα αγόξηα πνπ πεξίκελαλ ζην ηέξκα ηνπ ιεσθνξείνπ. Πνηνο δε ζπκάηαη ηηο εκεξήζηεο εθδξνκέο ζηνλ Κάιακν, ηνλ Αε Γηάλλε ην Ρώζζν, ην Ναύπιην, ηνλ Οζην Λνπθά, ηνπο Γειθνύο γηα λα δνύκε ηνλ Ζλίνρν ηνλ ζθαλδαιηάξε πνπ ζε θνίηαγε πνλεξά όπνπ θη αλ ζηεθόζνπλα,κε θάηη απίζηεπηα πνύικαλ. Καη ηνπο πνδνζθαηξηθνύο αγώλεο ησλ ηξηώλ σξώλ θαη βάιε ζηα άδεηα νηθόπεδα πνπ ηώξα έρνπλ γίλεη κεδνλέηεο θαη ζηνύληην. Κάπνηνη καζεηέο όρη ηόζν έμππλνη ή επηκειείο έραλαλ ηελ ηάμε θαη μαλαπήγαηλαλ ζηελ ίδηα. Θπκεζείηε πόζνπο δηεηείο είραηε ζηελ ηάμε ζαο ζην γπκλάζην. Ήηαλ εύθνια αλαγλσξίζηκνη απ ηα γέληα θαη ηε ρνληξή θσλή.

28 Ο πξώηνο καο έξσηαο ήηαλ ζπλήζσο αδειθή ή εμαδέιθε ηνπ θαιύηεξνπ θίινπ καο. Θπκόζαζηε ην ρηππνθάξδη αιήζεηα; Σελ αγσλία κε καο πάξνπλ ρακπάξη. Σν πξώην θηιί. Σα μαλακκέλα κάγνπια,ην ρλνύδη πάλσ απ ην ρείινο καο. Θπκάζηε ηα πάξηπ γελεζιίσλ κε 15 αγόξηα θαη δύν θνξίηζηα, (Πνηνο λα αθήζεη ηελ θόξε ηνπ λα πάεη) κε πνξηνθαιάδα ή ΣΑΜ ΣΑΜ, παηαηάθηα ηζηπο θαη ζπηηηθό θέτθ θη αξγόηεξα βεξκνπηάθη θαη μεξνύο θαξπνύο. Σηο άπεηξεο θνξέο πνπ ρνξεύακε ην ίδην κπινύδ ζε ζπλελόεζε κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ πηθάπ, έηζη γηα λα κέλνπκε πην πνιιή ώξα αγθαιηαζκέλνη κε ην θνξίηζη ησλ νλείξσλ καο. Σελ απίζηεπηε θξάζε ΣΑ ΦΣΗΑΞΑΜΔ. Ση θηηάμακε ν Θεόο θη ε ςπρή καο. Πεγαίλακε ζην γήπεδν ηξείο ώξεο πξηλ ην κάηο θαη γπξίδακε παπί απ ηε βξνρή θαη παγσκέλνη κέρξη ην κεδνύιη ηπιηγκέλνη κε κνπζθεκέλεο ζεκαίεο θαη ρσκέλνη ζε πιαζηηθέο ζαθνύιεο Κη κε ηηο θάιηζεο λα ηξέρνπλ Τπήξραλ ηέζζεξηο επνρέο δηαθξηηέο κεηαμύ ηνπο. Σα θύιια ησλ δέληξσλ έπεθηαλ ην θζηλόπσξν θαη ηα κπνπκπνύθηα ησλ ινπινπδηώλ άλζηδαλ ηελ άλνημε. Τπήξραλ δέληξα θαη θήπνη ζηηο απιέο ησλ ζπηηηώλ θαη πεγάδηα θαη ρώκα πνπ κύξηδε κεηά ην πόηηζκα. Θπκάζηε ηνπο παλζέδεο; Σα ζθπιάθηα; Σα ρξπζάλζεκα; Σηο πιερηέο δαθέηεο πνπ βάδακε θάπνπ κεηά ην Πάζρα. Σα πξώηα καθξηά παληειόληα.

29 Σα θαινθαηξηλά βξάδηα ηα βγάδακε ή ζηα ζθαιηά παξέεο παξέεο, ή παίδνληαο θξπθηό θαη θξπθηνληέλεθν, ή ζηα θαινθαηξηλά ζηλεκά κε ηα ραιίθηα, ηηο θαξέθιεο κε ην πιαζηηθό ζθνηλί, ηηο κπνπθακβίιηεο ζηε κάληξα, ηνλ παζαηέκπν θαη ηελ πνξηνθαιάδα ΠΑΡΘΔΝΧΝ. Αμέραζηα ρξόληα. Οη γεληέο απηέο έβγαιαλ κεξηθνύο απ ηνπο θαιύηεξνπο επηζηήκνλεο, γηαηξνύο, κεραληθνύο, αλζξώπνπο εξγαηηθνύο θαη ηίκηνπο νηθνγελεηάξρεο θαη πνιινύο άιινπο. Σα ηειεπηαία πελήληα ρξόληα έγηλε έθξεμε ζε θαηλνηνκίεο θαη λέεο ηδέεο. Δίρακε επηηπρίεο, απνηπρίεο θαη ππεπζπλόηεηα θαη κάζακε λα ηα αληηκεησπίδνπκε όια. Μεγαιώζακε ζαλ παηδηά κε ηηο ραξέο θαη ηηο ιύπεο, καο. Εήζακε. Καη ζα εμαθνινπζήζνπκε λα δνύκε όζν καο ρξσζηάεη ν Θεόο, ζε πείζκα όισλ απηώλ πνπ καο πιαζηηθνπνίεζαλ ηε δσή κε δηθέο ηνπο ηδέεο θαη γηα δηθό ηνπο όθεινο.

30

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία!

θαη αλ Αλ επηηξεπόηαλ ην ηζηγάξν ζηα ζρνιεία άκα θαηεβάδαλ ηηο ηηκέο ζηα θπιηθεία αλ επηδνηνύζαλ εθδξνκέο ηα ππνπξγεία ΩΩΩ! Επηπρία! εκ: Ο Δπηχρεο (ή «Mister raps») είλαη ν καζεηήο πνπ ζην 1 ν pdf απηνχ ηνπ ζάηη είπακε φηη ηξαγoχδεζε (ή κάιινλ «ξαπάξεζε») ην «ηγά κελ θιάςσ ζηγά κε θνβεζψ» (κε ξεθξαίλ απφ ρνξσδία). Πξηλ ηνλ αθνχζσ ζε

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου

Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο. Στον ιστό του Γιαδικτύου Γεληθό Λύθεην Σπρεξνύ Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Στον ιστό του Γιαδικτύου Β ΛΥΚΔΊΟΥ - ΜΠΛΔ ΟΜΆΓΑ Επιμέλεια Επγαζίαρ: Γέδνγινπ Όιγα(Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζε Αζελά (Μπιε νκάδα) Γνπθαιέηζεο Ζιίαο(Μπιε νκάδα)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα