ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ αριθ. πρωτ /2061/0014/ ΠΟΛ 1097 ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση ορισµένων άρθρων του Ν.1790/1988, όπως ισχύει» Κοινοποιούµε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5,5 α και 15 του νόµου Ν.1790/1988 «Οργάνωση και λειτουργία Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» µετά την τροποποίηση του µε το άρθρο 31 του Ν.2040/1992 «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νοµικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ70/Α/ ) και παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α), υπέρ του οποίου επιβάλλεται, ως έσοδο αυτού, σύµφωνα µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις, ειδική ασφαλιστική εισφορά στην αξία των πωλούµενων από τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, είναι, κατά το άρθρο του Ν.1790/1988, Οργανισµός κοινής ωφέλειας και νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ο ανωτέρω Οργανισµός (ΕΛ.Γ.Α.) έχει σκοπό κατά το άρθρο 2 παρ.1 του ως άνω νόµου, την οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων ενεργητικής προστασίας, καθώς και την ασφάλιση της παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Ειδικότερα, η ασφάλιση αυτή περιλαµβάνει, κατά τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.2 και 3 παρ.1 του ίδιου ως άνω νόµου, την υποχρεωτική ασφάλιση των ζηµιών, που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους (π.χ. χαλάζι, παγετό, χιόνι, πληµµύρα, ξηρασία κ.λ.π.) στην παραγωγή των συστηµατικών καλλιεργειών και στο φυτικό, ζωικό και έγγειο κεφάλαιο των αγροτών, στα κτίσµατα και στις εγκαταστάσεις των αγροτικών τους εκµεταλλεύσεων, καθώς και στην αλιευτική παραγωγή και στο υδατοκαλλιεργητικό κεφάλαιο και τις αλιευτικές εγκαταστάσεις. 2. Στις διατάξεις της περίπτωσης α της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.1790/1988, όπως αυτή ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2040/1992 ορίζεται ότι, µεταξύ των πόρων του ΕΛ.Γ.Α. περιλαµβάνονται και τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά, που επιβάλλεται υπέρ του Οργανισµού αυτού, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 α του Ν.1790/1988, όπως ισχύει. 3. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 α του Ν.1790/1988, όπως το άρθρο τούτο προστέθηκε στο νόµο αυτό µε την παρ.2 του άρθρου 31 του Ν.2040/1992 προσδιορίζονται επακριβώς οι τρόποι βεβαίωσης και είσπραξης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από συγκεκριµένους φορείς (Υπουργείο Οικονοµικών, Υπουργείο Εµπορίου, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος), καθώς και η έκταση της εφαρµογής της. 4. Ως ηµεροµηνία ένταξης της επιβολής της ειδικής υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται, σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις της παρ.16 του ως άνω άρθρου 5 α και του άρθρου 35 του Ν.2040/1992, η 1 Ιουνίου Εξαιρετικά, ως προς τα προϊόντα και υποπροϊόντα αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης, η έναρξη της ισχύος των διατάξεων περί επιβολής της

2 ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς θα ορισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας. Β ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ I. Αγροτικά προϊόντα τα οποία υπόκεινται στην ειδική ασφαλιστική εισφορά 1. Στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπόκεινται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 5 α, τα εγχωρίως παραγόµενα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα: α) Φυτικής, ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης. Από τα προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης δεν υπόκεινται στην εισφορά αυτή τα δασικά προϊόντα, πλην των δενδρυλλίων των φυτωριακών επιχειρήσεων. β) Φυτικής, ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης, που παρέχονται ως αµοιβή σε είδος των απασχολουµένων στη γεωργία και κτηνοτροφία, αλιεία και δασοκοµία, κατά κύριο επάγγελµα, µε µισθό ή ηµεροµίσθιο. Σηµειώνεται ότι στον όρο «κτηνοτροφία» περιλαµβάνονται και η πτηνοτροφία, µελισσοκοµία και σηροτροφία, καθόσον τα εξ αυτών προϊόντα εµπίπτουν στα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης. γ) Φυτικής προέλευσης που παρέχονται ως αµοιβή για αλωνιστικά, εκθλιπτικά και συναφή σε είδος δικαιώµατα των εκµεταλλευτών αλωνιστικών συγκροτηµάτων, ελαιοτριβείων, κ.λ.π. δ) Τα προερχόµενα από τη βιοµηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων των προηγουµένων 1) έως 3) περιπτώσεων, η οποία ενεργείται από τους παραγωγούς ή τρίτους για λογαριασµό των παραγωγών. Για την εφαρµογή της προαναφερόµενης διάταξης θεωρούνται ως αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα: Φυτικής προέλευσης, τα προϊόντα γης γενικά. Τέτοια προϊόντα είναι π.χ. τα δηµητριακά, τα οπωρολαχανικά, τα αµπελουργικά, τα εσπεριδοειδή, τα ανθοκοµικά, οι καρποί των δένδρων γενικά, τα όσπρια, τα κτηνοτροφικά όσπρια (π.χ. βίκος, λούπινα κ.λ.π.), τα άχυρα κ.λ.π. Στα προϊόντα φυτικής προέλευσης περιλαµβάνονται επίσης και τα δενδρύλλια των φυτωριακών επιχειρήσεων. Σηµειώνεται, ότι τα βαλανίδια, τα χαρούπια και τα κάστανα είναι καρποί δένδρων και όχι δασικά προϊόντα, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική ασφαλιστική εισφορά, δεδοµένου ότι τα προϊόντα αυτά καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. Ζωικής προέλευσης, τα κτηνοτροφικά προϊόντα (π.χ. ζωντανά ή σφαγµένα ζώα, γάλα ακατέργαστα δέρµατα, µαλλί προβάτων, τρίχες αιγών, κοπριά ζώων κ.λ.π.), τα πτηνοτροφικά προϊόντα (π.χ. ορνιθοειδή, πτηνά, αυγά, πούπουλα κ.λ.π.), τα µελισσοκοµικά προϊόντα (π.χ. µέλι, κερί κ.λ.π.) και τα σηροτροφικά προϊόντα (π.χ. ζωική µέταξα, µεταξόσπορος κ.λ.π.). Αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης, τα νωπά ψάρια και τα λοιπά υδρόβια ζώα, που αλιεύοντα σε ιχθυοτρόφους λίµνες, ιχθυοτροφεία, θυννεία και στην ανοιχτή θάλασσα (π.χ. ψάρια κάθε φύσης, αστακοί, χταπόδια, γαρίδες, µύδια, στρείδια, κ.λ.π.). εν περιλαµβάνονται στα προϊόντα αυτά, και συνεπώς δεν υπόκεινται στην ειδική ασφαλιστική εισφορά, τα κατεψυγµένα ψάρια και οι σπόγγοι. 2. Στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπόκεινται τόσο τα αυτούσια (σε φυσική κατάσταση) αγροτικά προϊόντα, όσο και εκείνα, που προέρχονται από τη βιοµηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία των αυτούσιων αγροτικών προϊόντων. Ως αυτούσια αγροτικά προϊόντα θεωρούνται εκείνα, τα οποία πωλούνται σε ακατέργαστη (φυσική) κατάσταση (φρούτα, κηπευτικά, αυγά, ξηροί καρποί κ.λ.π.), καθώς και εκείνα τα οποία υφίστανται στοιχειώδη µόνο επεξεργασία για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και να διευκολυνθεί η διάθεση τους στην

3 κατανάλωση, εφόσον η επεξεργασία αυτή γενόµενη στα πλαίσια των γεωργικών και εν γένει αγροτικών εργασιών και απασχολήσεων, δεν αποτελεί άσκηση βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης. Ως αγροτικά προϊόντα µετά βιοµηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία θεωρούνται εκείνα τα οποία υφίστανται βιοµηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία η οποία προσδίδει σ αυτά τον χαρακτήρα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων. Σηµειώνεται, ότι ο χαρακτηρισµός των αγροτικών προϊόντων ως αυτούσιων ή βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εξαρτάται από τον τρόπο και την εν γένει διαδικασία παραγωγής τους και την τελική τους µορφή µε την οποία διατίθενται στην κατανάλωση. Συνεπώς, ο χαρακτηρισµός αυτός είναι θέµα πραγµατικό και εναπόκειται στην κρίση του προϊσταµένου.ο.υ. και σε περίπτωση αµφισβήτησης των ιοικητικών ικαστηρίων. Για τη διάκριση των αγροτικών προϊόντων και των εξ αυτών υποπροϊόντων σε αυτούσια και βιοµηχανικά ή βιοτεχνικά θα ερευνάται εάν η επιχείρηση που παράγει τα προϊόντα αυτά ή η επιχείρηση που ενεργεί την επεξεργασία, κατεργασία κλπ. αυτών συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσµατα της βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας. 3. Επίσης υπόκεινται στην ειδική ασφαλιστική εισφορά, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 α και : α) Τα αγροτικά προϊόντα, τα οποία βάσει Κανονισµών της ΕΟΚ παραδίδονται στην αγοραστική παρέµβαση ή στην απόσυρση, για τα οποία δεν προηγήθηκε πράξη αγοράς αυτών. β) Τα καπνά σε φύλλα, που αγοράζονται από το ελεύθερο εµπόριο και γ) Η ενίσχυση στην παραγωγή του ελαιόλαδου, που χορηγείται από την ΕΟΚ στους ελαιοπαραγωγούς. Σηµείωση: Η ειδική ασφαλιστική εισφορά, που επιβάλλεται στις ανωτέρω 1) - 3) περιπτώσεις, παρακολουθείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εµπορίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλαδος (Α.Τ.Ε.) και συνεπώς κατά την επιβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στις περιπτώσεις αυτές οι.ο.υ. δεν θα έχουν καµία ανάµιξη (βλέπετε σχετικά και κατωτέρω τίτλο παρ. 5 και τίτλο Ζ παρ. 2 της εγκυκλίου). 4. Αγροτικά προϊόντα τα οποία δεν υπόκεινται στην ειδική ασφαλιστική εισφορά. εν υπόκεινται στην ειδική ασφαλιστική εισφορά: 1. Από τα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης τα δασικά προϊόντα, πλην των δενδρυλλίων των φυτωριακών επιχειρήσεων (άρθρο 5 α παρ. 1 α ). ηλαδή, τα δενδρύλλια των φυτωριακών επιχειρήσεων υπόκεινται, κατ εξαίρεση, στην ειδική ασφαλιστική εισφορά, επειδή καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. Σηµειώνεται, ότι στα δασικά προϊόντα, τα οποία δεν υπόκεινται, κατά τ ανωτέρω, στην ειδική ασφαλιστική εισφορά περιλαµβάνονται (ενδεικτική απαρίθµηση): η ξυλεία, τα καύσιµα εκ ξύλου, τα καυσόξυλα, οι ξυλάνθρακες, οι πάσσαλοι, τα υπορθώµατα αµπέλου, οι καπνόβεργες, οι πλοκόραβδοι, οι καλλωπιστικοί κλάδοι, οι ρίζες ερείκης, το δαδί, η ρητίνη, τα δαφνόφυλλα, οι κώνοι πεύκης και λοιπών κωνοφόρων δένδρων, οι σπόροι δασοπονικών ειδών, οι σπόροι φυτών βοσκοτόπων, το φυτόχωµα εν γένοι κ.λ.π. ιευκρινίζεται, ότι στα δασικά προϊόντα δεν περιλαµβάνονται τα βαλανίδια τα χαρούπια και τα κάστανα, γιατί όπως προαναφέρθηκε, (ανωτέρω παρ. Ι 1.4 ), τα προϊόντα αυτά είναι καρποί δένδρων, δηλαδή προϊόντα φυτικής προέλευσης, υποκείµενα στην ειδική ασφαλιστική εισφορά και δεν είναι δασικά προϊόντα. 2. Τα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που παράγονται µέσα στην περιοχή του Αγίου Όρους, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν στις Ιερές Μονές αυτού ή σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (άρθρο 5 α παρ. 1δ ). Συνεπώς, αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα των Ιερών Μονών ή τρίτων, που παράγονται έξω από την περιοχή του

4 Αγίου Όρους, υπόκεινται στην ειδική ασφαλιστική εισφορά, ανεξάρτητα από τον τόπο της πώλησής τους. 3. Τα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που εισάγονται από την αλλοδαπή, γιατί, κατά ρητή διάταξη του νόµου (άρθρο 5 α παρ. 1) η εισφορά αυτή επιβάλλεται µόνο στα εγχωρίως παραγόµενα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, δηλαδή, στα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που παράγονται στο εσωτερικό της Χώρας, επειδή µόνο τα προϊόντα αυτά καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. Γ ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 1. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 5 α, η ειδική ασφαλιστική εισφορά ορίζεται: α) Σε ποσοστό 2% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και β) Σε ποσοστό 0,5% για τα προϊόντα ζωικής αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης. 2. Τα ανωτέρω ποσοστά, κατά ρητή διάταξη του νόµου (άρθρο 5 α παρ. 3), µπορεί να αναπροσαρµόζονται για όλα τα παραπάνω προϊόντα ή για µία κατηγορία προϊόντων ή για ένα µόνο είδος προϊόντων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας. ) ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ο τρόπος υπολογισµού της αξίας των αγροτικών προϊόντων στην όποια επιβάλλεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ποικίλει ανάλογα µε τον τρόπο διάθεσης (χονδρική ή λιανική πώληση) και τη µορφή των διατιθέµενων αυτών προϊόντων (αυτούσια η βιοµηχανοποιηµένα) και αφορά τόσο την πωλούµενη ποσότητα, όσο και την τιµή πώλησης. Ειδικότερα: 1. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 4 α του άρθρου 5 α, η αξία των αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, στην οποία επιβάλλεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, υπολογίζεται µε βάση: α) Την τιµή της χονδρικής πώλησης αυτών, προκειµένου για τα αυτούσια αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά στην ηµεδαπή από τους παραγωγούς ή εξάγονται απευθείας από αυτούς στη αλλοδαπή. β) Την τιµή της πώλησης αυτών, προκειµένου για τα αυτούσια αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά ή λιανικά ή χονδρικά και λιανικά στην ηµεδαπή από τρίτους µε προµήθεια για λογαριασµό των παραγωγών ή εξάγονται από αυτούς στην αλλοδαπή επίσης για λογαριασµό των παραγωγών, αφαιρουµένων από τη συνολική αξία των προϊόντων της προµήθειας ή της αµοιβής του τρίτου και των δαπανών (µεταφορικών κ.λ.π.), που πραγµατοποιήθηκαν από αυτόν για λογαριασµό του παραγωγού. γ) Τη µέση τιµή της χονδρικής: 1.Των σε φυσική κατάσταση αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, κατά το χρόνο της συγκοµιδής τους στον τόπο της παραγωγής προκειµένου: για τα µετά από προηγούµενη βιοµηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα που πωλούνται χονδρικά στην ηµεδαπή από τους παραγωγούς ή εξάγονται απευθείας από αυτούς στην αλλοδαπή. Για τα µετά από προηγούµενη βιοµηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά ή λιανικά στην ηµεδαπή ή εξάγονται στην αλλοδαπή από τρίτους µε προµήθεια για λογαριασµό των παραγωγών, αφαιρουµένων από την αξία των προϊόντων της προµήθειας ή της αµοιβής του τρίτου και των δαπανών (π.χ. µεταφορικών κ.λ.π.), που πραγµατοποιήθηκαν από αυτόν για λογαριασµό του παραγωγού.

5 Για τα αυτούσια ή µετά από προηγούµενη βιοµηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται λιανικά από τους παραγωγούς µέσω δικού τους καταστήµατος, πρατηρίου µε εξαίρεση αυτά, που πωλούνται στις κατά τόπους λαϊκές αγορές. 2.Των σε φυσική κατάσταση αγροτικών προϊόντων, τα οποία προέρχονται από αλωνιστικά, εκθλιπτικά και συναφή σε είδος δικαιώµατα, κατά το χρόνο αλωνισµού των σιτηρών της έκθλιψης των ελαιών κ.λ.π. προκειµένου για τα µετά από προηγούµενη βιοµηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που πωλούνται χονδρικά ή λιανικά από τους εκµεταλλευτές των αλωνιστικών συγκροτηµάτων, ελαιοτριβείων κ.λ.π. ιευκρινίζεται, ότι για την εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων, ως χονδρική και λιανική πώληση θεωρείται η πώληση, όπως αυτή προσδιορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, (Π.. 99/77), χωρίς να ερευνάται αν έγινε τοις µετρητοίς, µε πίστωση ή µε ανταλλαγή. 2.Ειδικά στην περίπτωση της πώλησης εκτρεφόµενων ζώων από επιχειρήσεις εκτροφής αυτών, η αξία στην οποία επιβάλλεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά είναι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης εε της παραγράφου 4β του άρθρου 5 α, η αξία που προκύπτει µετά την αφαίρεση από τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, που προέρχονται από την πώληση των εκτρεφόµενων ζώων, της αξίας των αγορασθέντων για πάχυνση ζώων, εφόσον στην αξία έχει επιβληθεί αποδεδειγµένα η εισφορά αυτή. 3.Επίσης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 α, αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, που βρίσκονται στα καταστήµατα, αποθήκες κ.λ.π. του επιτηδευµατία ή που πουλήθηκαν απ αυτόν, των οποίων η προέλευση δεν αποδεικνύεται µε τιµολόγια ή άλλα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, θεωρούνται, για την επιβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, κατ αµάχητο τεκµήριο, ως αγορασθέντα από παραγωγούς και οφείλεται στην αξία της αγοράς των προϊόντων αυτών η κατά τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά. Στην ανωτέρω περίπτωση, η ειδική ασφαλιστική εισφορά καταλογίζεται σε βάρος του επιτηδευµατία, στο κατάστηµα κ.λ.π. του οποίου βρέθηκαν ή πουλήθηκαν απ αυτόν τα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, των οποίων η προέλευση δεν αποδεικνύεται από τιµολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία (π.χ. εκκαθάριση). Για τον καταλογισµό αυτό της ειδικής ασφαλιστική εισφοράς βλέπετε επίσης κατωτέρω στον τίτλο Ι. 4.Σηµειώνεται, ότι επί αγοράς αυτουσίων αγροτικών προϊόντων εκ των παραγωγών, η ειδική ασφαλιστική εισφορά θα υπολογισθεί στην αξία, που αναγράφεται στο τιµολόγιο (τιµολογιακή αξία) και όχι στο υπόλοιπο, που προκύπτει µετά την έκπτωση από την αξία αυτή των εξόδων µεταφοράς και λοιπών εξόδων, καθόσον τέτοια ευχέρεια δεν παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 5.Τέλος, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4β του άρθρου 5 α, η αξία, στην οποία επιβάλλεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, στις περιπτώσεις: α) Της λιανικής πώλησης αυτουσίων αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων στις κατά τόπους λαϊκές αγορές από τους παραγωγούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, είναι η αξία των προϊόντων αυτών, η οποία προσδιορίζεται από τις ιευθύνσεις ή τα Τµήµατα Εµπορίου των Νοµαρχιών ή το Ταµείο Λαϊκών Αγορών ή άλλη αντίστοιχη προς το Ταµείο αυτό υπηρεσία, κατά την έκδοση ή αναθεώρηση των παραγωγικών αδειών εµπορίας των αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές µε βάση την ποσότητα του αγροτικού προϊόντος, που εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία για πώληση, και την τιµή αποζηµίωσης, που καθορίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α., κατά την αντίστοιχη καλλιεργητική περίοδο του προηγούµενου έτους. β) Των αγροτικών προϊόντων, τα οποία, µε βάση Κανονισµό της ΕΟΚ, παραδίδονται στην αγοραστική παρέµβαση ή στην απόσυρση, για τα οποία δεν προηγήθηκε πράξη αγοράς αυτών, είναι η αξία των προϊόντων αυτών, που υπολογίζεται µε βάση την τιµή παρέµβασης ή απόσυρσης των εν λόγω προϊόντων.

6 γ) Των καπνών σε φύλλα, που αγοράζονται από το ελεύθερο εµπόριο είναι η αξία των καπνών αυτών. δ) Της ενίσχυσης στην παραγωγή του ελαιόλαδου, που χορηγείται από την Ε.Ο.Κ. στους ελαιοπαραγωγούς, είναι το ποσό της ενίσχυσης αυτής. Σηµείωση: Στις ανωτέρω α δ περιπτώσεις, οι ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.) δεν θα έχουν καµία ανάµιξη, γιατί οι περιπτώσεις αυτές, όπως προαναφέρθηκε (βλέπε ανωτέρω τίτλο Β της εγκυκλίου) εµπίπτουν στην αρµοδιότητα άλλων υπηρεσιών. Ε ) ΒΑΡΥΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 5 α, η ειδική ασφαλιστική εισφορά βαρύνει πάντοτε τον πωλητή των αγροτικών προϊόντων ή υποπροϊόντων παραγωγό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου και του ηµοσίου. Για την εφαρµογή της ανωτέρω διάταξης νοούνται: Ως παραγωγοί φυσικά πρόσωπα οι γεωργοί, δηλαδή αυτοί που ασχολούνται µε την εκµετάλλευση της γης γενικά, οι κτηνοτρόφοι, οι πτηνοτρόφοι, οι µελισσοκόµοι, οι σηροτρόφοι, οι παραγωγοί δασικών προϊόντων και οι αλιείς. Ως παραγωγοί νοµικά πρόσωπα, εκτός από το ηµόσιο και οι ήµοι, οι Κοινότητες, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι οργανισµοί, οι ιερές µονές, τα ιδρύµατα, οι συνεταιρισµοί, οι εµπορικές γεωργικές εταιρείες κάθε µορφής (ηµεδαπές ή αλλοδαπές) κ.λ.π. ιευκρινίζεται ότι στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπόκεινται και τα αγροτικά προϊόντα που προέρχονται από τα κτήµατα του ηµοσίου, τα οποία χρησιµοποιούνται ως πρότυπα ή τα οποία εκµεταλλεύονται διάφορα Ιδρύµατα για την εκτέλεση των σκοπών του ηµοσίου (π.χ. Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας Κτηνοτροφίας και ασών, Ιδρύµατα Υπουργείου Γεωργίας κ.λ.π.). 2. Ως παραγωγοί, τους οποίους βαρύνει η ειδική ασφαλιστική εισφορά, θεωρούνται, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 5 α και: α) Οι απασχολούµενοι κατά κύριο επάγγελµα στη γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και δασοκοµία µε µισθό ή ηµεροµίσθιο και λαµβάνουν την αµοιβή τους σε είδος. Σηµειώνεται, ότι στον όρο κτηνοτροφία περιλαµβάνονται και η πτηνοτροφία, µελισσοκοµία και σηροτροφία, καθόσον τα εξ αυτών προϊόντα εµπίπτουν στα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης. β) Οι εκµεταλλευτές αλωνιστικών συγκροτηµάτων, ελαιοτριβείων κλπ., που λαµβάνουν την αµοιβή τους σε είδος αλωνιστικού, εκθλιπτικού και συναφούς δικαιώµατος, που προέρχεται από προϊόντα και υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης. 3. Ως παραγωγοί τους οποίους βαρύνει η ειδική ασφαλιστική εισφορά, θεωρούνται και τα πρόσωπα, τα οποία κατά το παρελθόν όπως είχε κριθεί από τη ιοίκηση (Υπ. Οικ. Εγκ. 30/1971), θεωρούνταν ως παραγωγοί και βαρύνονταν µε την εισφορά του άρθρου 10 του Ν /1961. Ενδεικτικά αναφέρονται: α) Τα πρόσωπα εν γένει που διαθέτουν εκχρηµατιζόµενη γεωργική παραγωγή, έστω και αν τα πρόσωπα αυτά ασκούν ελεύθερα επαγγέλµατα, όπως είναι οι γιατροί, οι δικηγόροι κ.λ.π. β) Οι επιχειρήσεις που αγοράζουν ζώα για πάχυνση, τα οποία στη συνέχεια πωλούν αυξηµένα κατά βάρος σε πολύ υψηλότερη τιµή σε σχέση µε την τιµή αγοράς τους. γ) Οι δασικοί συνεταιρισµοί, που ενεργούν απολήψεις δασικών προϊόντων από µισθωµένες δασικές δηµόσιες εκτάσεις, τα οποία πωλούν στη συνέχεια χονδρικά. δ) Οι αλιευτικοί συνεταιρισµοί, που µισθώνουν αλιευτικές θέσεις ή ιχθυοτροφεία που ανήκουν στο ηµόσιο, οι οποίοι ενεργούν αλιεύσεις παντός είδους ιχθύων, τους οποίους πωλούν στη συνέχεια χονδρικά.

7 ΣΤ) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 1. Οι υπόχρεοι για την απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στο ηµόσιο ( ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία) είναι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου. 8 του άρθρου 5 α, εκείνοι οι οποίοι κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων υποχρεούνται στην έκδοση των προβλεπόµενων από τον εν λόγω Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (τιµολογίων, εκκαθαρίσεων κ.λ.π.) και ειδικότερα: α) Ο αγοραστής των αγροτικών προϊόντων ή υποπροϊόντων επιτηδευµατίας, ο οποίος υποχρεούνται να παρακρατήσει από τον παραγωγό την οφειλόµενη επί της αξίας των προϊόντων του εισφορά την οποία πρέπει να αναγράψει στο εκδιδόµενο από αυτόν τιµολόγιο αγοράς των αγροτικών προϊόντων, ανεξάρτητα αν η αγορά των προϊόντων αυτών γίνεται τοις µετρητοίς ή επί πιστώσει. Σε περίπτωση δε που καταβάλλεται από τους αγοραστές των αγροτικών προϊόντων στους παραγωγούς αυτών προκαταβολή για τη µέλλουσα αγορά των προϊόντων αυτών, η ειδική ασφαλιστική εισφορά δεν θα παρακρατηθεί από τους αγοραστές κατά το χρόνο χορήγησης της προκαταβολής αυτής, αλλά κατά το χρόνο έκδοσης του σχετικού τιµολογίου αγοράς των εν λόγω προϊόντων. β) Ο πωλητής των αγροτικών προϊόντων ή υποπροϊόντων παραγωγός στις περιπτώσεις: Της χονδρικής πώλησης των προϊόντων αυτών και Της χονδρικής ή λιανικής πώλησης των εν λόγω προϊόντων µέσω του δικού του καταστήµατος, πρατηρίου ή άλλου χώρου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν δηµιουργείται υποχρέωση παρακράτησης της εισφοράς και συνεπώς ούτε και υποχρέωση αναγραφής της εισφοράς στο κατά περίπτωση εκδιδόµενο φορολογικό στοιχείο (τιµολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής πώλησης), καθόσον στις περιπτώσεις αυτές η εισφορά καταβάλλεται στο ηµόσιο (αρµόδια.ο.υ.) απ ευθείας από τον πωλητή των προϊόντων παραγωγό, που είναι και κατά το νόµο υπόχρεος για την απόδοση στο ηµόσιο της εισφοράς αυτής. γ) Ο τρίτος (π.χ. αντιπρόσωπος, συνεταιριστική οργάνωση) που πουλάει τα αγροτικά προϊόντα ή υποπροϊόντα για λογαριασµό του παραγωγού, ο οποίος (τρίτος) υποχρεούται να παρακρατήσει από τον παραγωγό την οφειλόµενη επί του καταβλητέου σ αυτόν αντιτίµου των προϊόντων του εισφορά, την οποία πρέπει να αναγράψει στην εκδιδόµενη απ αυτόν εκκαθάριση. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που η ειδική ασφαλιστική εισφορά δεν αποδοθεί από τον αγοραστή των αγροτικών προϊόντων επιτηδευµατία ή από τον τρίτο, που πουλάει τα προϊόντα αυτά για λογαριασµό του παραγωγού, αυτή θα καταλογισθεί σε βάρος των προσώπων αυτών µε πράξη του προϊστάµενου της αρµόδιας ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (.Ο.Υ.), έστω και αν τα εν λόγω πρόσωπα δεν παρακράτησαν, κατά τα ανωτέρω, την ως άνω εισφορά από τους παραγωγούς. 2. Εξαιρετικά, δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των κατά τα ανωτέρω υπόχρεων. Σύµφωνα µε τη ρητή διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 5 α, αυτοί που υποχρεούνται στην απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του ως άνω άρθρου και συγκεκριµένα αυτοί που υποχρεούνται στην απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα οριζόµενα στις ειδικές περιπτώσεις α έως ε της παραγράφου 2 του αµέσως παρακάτω τίτλου Ζ της εγκυκλίου αυτής. Ζ ) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

8 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 α, η ειδική ασφαλιστική εισφορά αποδίδεται στο ηµόσιο, και ειδικότερα στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.), από τους κατά νόµο υπόχρεους για την καταβολή της εισφοράς αυτής (ανωτέρω τίτλος ΣΤ ) µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και κατά την οριζόµενη σ αυτό διαδικασία, ανάλογα εφαρµοζόµενη. Ειδικότερα: Μέχρι και την εικοστή των µηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεµβρίου κάθε έτους, οι κατά τα ανωτέρω υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν στην αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) : α) Τετραπλότυπη δήλωση (καρµπονιζέ) απόδοσης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, που αναλογεί στην αξία των κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο αγορασθέντων ή πωληθέντων αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων, κατά περίπτωση. Στην ως άνω δήλωση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου (ονοµατεπώνυµο ή επάγγελµα, διεύθυνση, αριθµός φορολογικού µητρώου), το τρίµηνο, το οποίο αφορά την εισφορά, ο συνολικός αριθµός των εκδοθέντων κατ είδος φορολογικών στοιχείων (τιµολογίων, εκκαθαρίσεων), η αξία κάθε κατηγορίας των στοιχείων αυτών και το ποσό της εισφοράς. β) Αποδεικτικό καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 5 α, ο τύπος και το περιεχόµενο της ανωτέρω δήλωσης για την απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς θα καθορισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας, η οποία θα σας κοινοποιηθεί όταν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Όπως ρητά αναφέρεται και στην προαναφερόµενη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 5 α, ο παραπάνω τρόπος απόδοσης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς δεν θα εφαρµόζεται στις περιπτώσεις των παραγράφων 12 και 13 του ίδιου άρθρου. Ήτοι στις περιπτώσεις: α) Της λιανικής πώλησης αυτουσίων αγροτικών προϊόντων και υποπροϊόντων στις κατά τόπους λαϊκές αγορές από τους παραγωγούς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (υποπερίπτωση αα της περίπτωσης β της παρ. 4 του άρθρου 5 α και περίπτωση α της παραγράφου. 5 του τίτλου της εγκυκλίου). Στην ανωτέρω περίπτωση προϊόντων απευθείας από τον παραγωγό και καταβολής της αξίας τους σ αυτόν µε εντολή πληρωµής από την Αγροτική τράπεζα της Ελλάδος ή άλλη Τράπεζα (παράγραφος 13 άρθρου 5 α ). Στην ανωτέρω περίπτωση, η ειδική ασφαλιστική εισφορά, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 5 α, παρακρατείται από την Τράπεζα και αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α. γ) Των αγροτικών προϊόντων, τα οποία παραδίδονται µε βάση Κανονισµούς της Ε.Ο.Κ. στην αγοραστική παρέµβαση ή στην απόσυρση, και για την οποία δεν προηγήθηκε πράξη αγοράς τους (βλ. υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης β της παρ. 4 του άρθρου 5 α και περίπτωση β της παρ. 5 του τίτλου της εγκυκλίου). Στην ανωτέρω περίπτωση, η ειδική ασφαλιστική εισφορά, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 5 α, παρακρατείται από την τράπεζα και αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α. δ) Της ενίσχυσης στην παραγωγή του ελαιόλαδου, που χορηγείται από την Ε.Ο.Κ. στους ελαιοπαραγωγούς (βλ. υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης β της παρ. 4 του άρθρου 5 α και περίπτωση δ της παρ. 5 του τίτλου της εγκυκλίου). Στην ανωτέρω περίπτωση, η ειδική ασφαλιστική εισφορά, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 5 α, παρακρατείται από την Τράπεζα και αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α. ε) Των καπνών σε φύλλα, που αγοράζονται από το ελεύθερο εµπόριο (βλ. υποπερίπτωση γγ της περίπτωσης β της παρ. 4 του άρθρου 5 α και περίπτωση γ της παρ. 5 του τίτλου της εγκυκλίου).

9 Στην ανωτέρω περίπτωση, ο τρόπος απόδοσης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς θα καθορισθεί, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 5 α, µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Η ) ΑΡΜΟ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 α, αρµόδια ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία για την είσπραξη της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς είναι εκείνη, που αρµόδια για την παραλαβή των φορολογικών στοιχείων (τιµολογίων, εκκαθαρίσεων ή άλλων εγγράφων), που εκδίδονται ή υποβάλλονται, κατά περίπτωση, από τους ανωτέρω υπόχρεους. Θ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 1. Ως προς τη διαδικασία της είσπραξης από τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.) της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς θα εφαρµόζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 α, οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 65 του Π.. 16/1989 περί κανονισµού λειτουργίας των ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών κ.λ.π. (ΦΕΚ 6Α/1989). 2. Τα έσοδα από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΛ.Γ.Α., που εισπράττονται από τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.), βεβαιώνονται και εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό στον Κ.Α.Ε. µε την κατονοµασία έσοδα από ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (άρθρο 5 α Ν.1790/1988 και άρθρο 31Ν.2040/1992). Στην συνέχεια τα έσοδα αυτά αποδίδονται από την αρµόδια ιεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στον ΕΛ.Γ.Α., µέσω του προϋπολογισµού του Υπουργείου Γεωργίας, µε την εγγραφή κατ έτος ισόποσης πίστωσης, ύστερα από πρόταση του ΕΛ.Γ.Α. προς το Υπουργείο αυτό (παρ. 14 άρθρου 5 α ). Από τα ανωτέρω ποσά της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, που εισπράττονται από τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.) υπέρ του ΕΛ.Γ.Α., παρακρατείται από την αρµόδια ιεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ποσοστό 3%, ως ποσοστό είσπραξης. Επίσης από τα ποσά αυτά, που εισπράττονται από τις άνω υπηρεσίες (.Ο.Υ.) µε βάση τις δηλώσεις απόδοσης από τους υπόχρεους της παραπάνω εισφοράς και τους λοιπούς τίτλους είσπραξης, παρακρατείται επιπλέον από την ίδια ως άνω ιεύθυνση ποσοστό 5%, ως ποσοστό βεβαίωσης. Ι) ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΛΟΙΠΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. 1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 5 α, σε περίπτωση που ο υπόχρεος στην απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς παραλείψει να αποδώσει αυτή ή αποδίδει αυτή εκπρόθεσµα ή ελλιπώς στη ηµόσια Οικονοµική υπηρεσία, καταλογίζονται σε βάρος του, πλην της εισφοράς, και οι προσαυξήσεις και τα πρόστιµα, που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν..3323/1955, όπως ισχύουν κάθε φορά. Κατά την έκδοση ε των καταλογιστικών πράξεων θα πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στον υπολογισµό των προσαυξήσεων και των προστίµων, γιατί οι προσαυξήσεις και τα πρόστιµα αυτά είναι διαφορετικά στην περίπτωση, που ο υπόχρεος σε καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς οφείλει να την παρακρατεί και διαφορετικά στην περίπτωση, που η εισφορά αυτή βαρύνει τον ίδιο υπόχρεο. ιευκρινίζεται, ότι οι κυρώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από τις κυρώσεις, που επιβάλλονται, σε βάρος των άνω υπόχρεων σε απόδοση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών στοιχείων για µη έκδοση ή πληµµελή έκδοση εκ µέρους τους των

10 προβλεπόµενων από τον εν λόγω Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (τιµολογίων, εκκαθαρίσεων κ.λ.π.). Επισηµαίνεται επίσης, ότι πέρα των προσαυξήσεων και των προστίµων του άρθρου 67 του Ν..3323/1955, που θα καταλογίζονται σε βάρος των ως άνω υπόχρεων, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, δεν θα καταλογίζονται σε βάρος αυτών και τα πρόστιµα, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 33 του Ν.820/1978, όπως ισχύει. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη διάταξη, ο κατά τα ανωτέρω καταλογισµός ενεργείται µε την πράξη του Προϊσταµένου της ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, κατά της οποίας επιτρέπονται τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ικονοµίας, εφαρµοζοµένων επίσης ανάλογα και των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν. /τος 3323/1955, όπως ισχύει. Συνεπώς, οι διαφορές, που αναφύονται κατά την εφαρµογή των διατάξεων περί επιβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, θα εκδικάζονται από τα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 5 α, ο τύπος και το περιεχόµενο της ανωτέρω πράξης καταλογισµού της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς θα καθορισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας, η οποία και θα σας κοινοποιηθεί όταν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 5 α (βλέπετε ανωτέρω παρ. 3 τίτλου ), η ειδική ασφαλιστική εισφορά καταλογίζεται σε βάρος του επιτηδευµατία, στο κατάστηµα κ.λ.π. του οποίου βρέθηκαν ή πουλήθηκαν απ αυτόν τα αγροτικά προϊόντα και υποπροϊόντα, των οποίων η προέλευση δεν αποδεικνύεται από τιµολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία. Η οφειλόµενη στην προκειµένη περίπτωση εισφορά υπολογίζεται µε βάση τη µέση τιµή χονδρικής αγοράς των προϊόντων αυτών από τους παραγωγούς. Εποµένως, στην περίπτωση που τα βιβλία επιτηδευµατία, που ασχολείται µε το εµπόριο (χονδρικά ή λιανικά) εγχωρίων αγροτικών προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτουσίων ή µετά από προηγουµένη βιοµηχανική ή βιοτεχνική επεξεργασία, απορρίπτονται ως ανακριβή, για οποιοδήποτε λόγο, τα δε προσδιοριζόµενα οριστικά ακαθάριστα έσοδα αυτού αντιστοιχούν σε αγορές αγροτικών προϊόντων αξίας µεγαλύτερης απ αυτή, που εµφανίζεται στα βιβλία του, θα καταλογίζεται σε βάρος του η αναλογούσα ειδική ασφαλιστική εισφορά στην προκύπτουσα διαφορά. Στην περίπτωση αυτή, η αξία των θεωρούµενων, κατ αµάχητο τεκµήριο, ως αγορασθέντων από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Αρχή (αρµόδια.ο.υ.), σε συνάρτηση µε τα οριστικά καθορισθέντα ακαθάριστα έσοδα του επιτηδευµατία και τις εν γένει επαγγελµατικές αυτού δαπάνες. Εάν κατά τον έλεγχο φόρου εισοδήµατος διαπιστωθεί οφειλή ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, η σχετική πράξη καταλογισµού της εισφοράς θα κοινοποιείται στον υπόχρεο µαζί µε το φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος του ίδιου οικονοµικού έτους και θα επιδιώκεται η ταυτόχρονη εφαρµογή της λοιπής διαδικασίας βεβαίωσης, ώστε να αποφεύγεται η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων σε σχέση µε τα προσδιορίζοντα τη φορολογητέα ύλη στοιχεία. Επί της εφαρµογής της προαναφερόµενης διάταξης εφιστάται όλως ιδιαιτέρως η προσοχή των Φορολογικών Αρχών (.Ο.Υ.), καθόσον µε την ορθή εφαρµογή αυτής θα αποφευχθεί η αγορά αγροτικών προϊόντων χωρίς έκδοση τιµολογίων και θα διασφαλισθούν τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. από την ειδική ασφαλιστική εισφορά, καθώς και τα έσοδα του ηµοσίου από τις λοιπές φορολογίες. Κρίνεται σκόπιµο να διευκρινισθεί, ότι η ανωτέρω διάταξη δεν αφορά τις καταχωρισθείσες στα βιβλία του επιτηδευµατία συναλλαγές χωρίς τιµολόγια, για την έκδοση των οποίων υπόχρεος ήταν ο πωλητής, πλην όµως αυτός αρνήθηκε την έκδοση των εν λόγω τιµολογίων. Στην περίπτωση αυτή για να αποφευχθεί ο

11 καταλογισµός της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς σε βάρος του αγοραστή επιτηδευµατία, θα πρέπει αυτός, κατ εφαρµογή της διάταξης της παρ.8 του άρθρου 20 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων να εκδώσει δικό του τιµολόγιο αγοράς ή να έχει καταχωρήσει στα βιβλία του τις χωρίς τιµολόγια αγορές του µε πλήρη τα στοιχεία του πωλητή, υποχρεούµενος να υποβάλει για τις αγορές του αυτές στη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.) τις προβλεπόµενες από το άρθρο 32 παρ. 1 του ίδιου ως άνω Κώδικα καταστάσεις. 2. Επίσης, στην ειδική ασφαλιστική εισφορά, εφαρµόζονται ανάλογα, µε τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 α, και οι διατάξεις: α) Του Ν..3323/1955, όπως ισχύουν κάθε φορά, οι οποίες αφορούν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, την παραγραφή και τη λοιπή εν γένει διαδικασία. β) Του άρθρου 18 του Ν..4242/1962, µε τις οποίες προβλέπεται η έκδοση προσωρινής πράξης καταλογισµού της εν λόγω εισφοράς µετά των νοµίµων προσαυξήσεων. ιευκρινίζεται ότι προσωρινή βεβαίωση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς µπορεί να γίνει, αδιάφορα από το έτος, που ανάγονται τα οφειλόµενα απ αυτή ποσά. ΙΑ ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 1. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 5 α ορίζεται, ότι η ειδική ασφαλιστική εισφορά, που εισπράττεται υπέρ του ΕΛ.Γ.Α., απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου και κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του ηµοσίου. Έτσι βάσει της ανωτέρω διάταξης, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήµου και κάθε άλλη επιβάρυνση η ειδική ασφαλιστική εισφορά, τόσο στην περίπτωση, που αυτή αποδίδεται από τους υπόχρεους στο ηµόσιο. Όσο και στην περίπτωση, που αυτή αποδίδεται από το ηµόσιο στον ΕΛ.Γ.Α. 2. Σηµειώνεται επίσης, ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 και 2 του Ν.1790/1988 (ΦΕΚ 134Α), όπως ισχύει, απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος χαρτοσήµου και οι παροχές, που χορηγούνται από τον ΕΛ.Γ.Α., στους ασφαλισµένους του µε βάση τον ως άνω νόµο. ΙΒ) ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 5 α ορίζεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού τίθενται σε εφαρµογή την πρώτη του µεθεπόµενου µήνα από τη δηµοσίευση του Ν.2040/1992 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Συνεπώς, η ειδική ασφαλιστική εισφορά θα επιβάλλεται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5 α, από 1 Ιουνίου Εξαιρετικά, µε βάση την ίδια ως άνω διάταξη, ως προς τα προϊόντα και υποπροϊόντα αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης, η ηµεροµηνία έναρξης της επιβολής της ειδικής ασφαλιστική εισφοράς θα ορισθεί µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18)

Ενότητα 6. Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Ενότητα 6 Άρθρο 6 Τιµολόγηση Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-18) Τιµολόγιο (Εκδίδεται.) 1. Εκδίδεται τιµολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο για: την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτου την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης»

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση της /120β/Τ.& Ε.Φ./ κοινής υπουργικής απόφασης» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1024962-282 ΕΤΟΣ: 2004 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Α.ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. /ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ-Τµήµα Α 2. /ΝΣΗ Φ.Π.Α.- Τµήµα Α 3. /ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τµήµατα Α & Β ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 19

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 19 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 25 02 2002 Αριθ. Πρωτ.: 3092 /νση : Μελετών Εφαρµογών & Εκπ/σης Μεσογείων 45 -Τ.Κ.11510 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αν. Αναστασάκος Τηλ.: 0107490456 Fax : 01074

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα.

Έννοια τόπου ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, κανόνας και εξαιρέσεις. Τριγωνικές πωλήσεις. Παραδείγματα. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΙ, ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή, έννοια και λειτουργία του Φ.Π.Α. Λειτουργία του Φ.Π.Α. Έννοια της προστιθέμενης αξίας. Βασικά χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα,06-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 896 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΑΠΟΦΑΣΗ O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 02 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

: Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας.

: Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Νόµος 2130/1993-και θα δούµε συνοπτικά και τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων-Νόµος 3091/2002. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Τ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΟΛ. 1054/10.5.2010 Ερμηνευτική ορισμένων διατάξεων του Ν.3842/23.4.2010 Κεφάλαιο 8 Πως φορολογούνται οι εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ) - Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 2945/2001 και της εγκυκλίου 19/3092/ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 2945/2001 και της εγκυκλίου 19/3092/ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. - 375 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 6 Μαρτίου 2002 Αριθ. Πρωτ.: 1022540/371/Τ. & Ε.Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 27

* ΦΠΑ * Νο. 27 -- 763 -- * ΦΠΑ * Νο. 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιουνίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1071169/3845/1080/0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1187 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Διεύθυνση 14η ΦΠΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΠΟΛ.: 1050

- 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΠΟΛ.: 1050 - 159 - * Κ.Β.Σ. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ (αυτοπεραίωση) Η αυτοπεραίωση επιβλήθηκε από τη χρήση 2004 με τα άρθρα 13, 14, 15, 16, 17 ν. 3296/2004 και λειτουργεί ως εξής: Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εμπορικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα.

Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα. Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από 1.7.2010 και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κ.Β.Σ. Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1076626/369 /0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα

Α. Ρουσάκη Μ. Κούστα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Απριλίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1041804/4022/819/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1092 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Α Γρ. Ι, Ι Ι ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:

3. Από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται: ΑΡΘΡΟ 17 ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 3842/2010(ΦΕΚ 58 Α ) και την παράγραφο 7 του άρθρου Τέταρτου του ν.3845/2010 (ΦΕΚ65 Α ) Ειδικός φόρος σε είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 7 Απριλίου 2000 Αρ.Πρωτ.: /261 /0015

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: Αθήνα, 7 Απριλίου 2000 Αρ.Πρωτ.: /261 /0015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1137 ΕΤΟΣ: 2000 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β' ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Απαλλαγή από τη θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα.

Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οδηγίες ΟΑΕ για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Σε εφαρµογή των προαναφεροµένων αποφάσεων εκδόθηκε από τον ΟΑΕ η εγκύκλιος 94200/5-8-86, µε την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑ: "Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών". Σχετικά: τα µε αριθµ. διεκπ. 12828/-4-2007, 2150/0-5-2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1086978/609/0015 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ:1121 ΤΜΗΜΑ Β 2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Νο. 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 3.2.95/Α.Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 1995 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. Αρ. Πρωτ.: 1022210/333/Α0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταγραφή Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη» Άρθρο 1 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 27 του ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Αυγούστου Αρ. Πρωτ /769 /Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ.: ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 6 Αυγούστου Αρ. Πρωτ /769 /Τ.&Ε.Φ. ΠΟΛ.: ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ. 1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών»

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΘEMA: «Εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού σε ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/3/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 22-2-2011 Αριθ.Πρωτ.165 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2009 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1055521/1586/ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ. 1072 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων

ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. Με την παρούσα σύµβαση ανατίθεται στον προµηθευτή η προµήθεια 8.000 λίτρων ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 8.000 LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα σήµερα, την 11/01/2013 ηµέρα Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , ,

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τηλέφωνο: , ). 13 /ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Τηλέφωνο: ).15 /ΝΣΗ ΚΩ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΠΕΙΣ Α 1141203 ΕΞ 2011 ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060204/982/Α0012 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. &. Π. ΠΟΛ 1131 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος )

TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) TAX LIVE Ανασκόπηση 15ης Φεβρουαρίου 2014 ( Α μέρος ) Διευκρίνιση του Υπ. Οικ. για την προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου 55% θα υπολογίζεται μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ( Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15/1/2010 ΠΟΛ:1003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Αθήνα, 28/12/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Αθήνα, 28/12/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 28/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων»

ΘΕΜΑ : «Ρύθµιση Οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων» Αθήνα 22/10/2008 Αριθµ. Πρωτ. Ε33/430 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81).

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77) όπως ισχύουν. β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81). ΠΟΛ.1127/31.5.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου µερισµάτων µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α 81) συνυποβαλλόµενα µε αυτή δικαιολογητικά έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3193/2003 Κανόνες τιµολόγησης, ρυθµίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Τι θα βρείτε 1. Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης τιµολογίου για υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις από ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ στους Έλληνες αγρότες και παραγωγούς ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 30.12.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4947 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Συνεχίζουμε σήμερα τα περί προσωρινού ελέγχου όταν αντικείμενο του είναι ο Φόρος Προστιθεμένης Αξίας, παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.. Με το σημερινό δημοσίευμα ολοκληρώσαμε το θέμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισµού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων Κ.Β.Α.Ε.» Αθήνα 20/3/2012 Αριθµ. Πρωτ. Α32/1150 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΟΛ: 1068 Ταχ. /νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004 K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:1099366/2480/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1131 /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων»

ΘEMA: «Έκταση εφαρμογής της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για τους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους από λαϊκές αγορές. - Παροχή διευκρινίσεων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α -Β -Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΔΑ: Β4ΛΑΗ-ΤΙΠ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ. 1151 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα