Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας"

Transcript

1 Βελτίωση Εδάφους με Προφόρτιση Επιταχυνόμενη με Χαλικοπασσάλους Η Περίπτωση του Αεροδρομίου Κέρκυρας Soil Improvement by Preloading Accelerated by Stone Columns The Case of Corfu Airport ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. ΜΙΧΑΛΗΣ, Η.Κ. ΜΑΛΛΙΟΥ, Κ.Θ. Πολιτικός Μηχανικός, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., DIC Πολιτικός Μηχανικός, ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρουσιάζεται η καλά τεκμηριωμένη από πλευράς ενόργανων μετρήσεων περίπτωση της επέκτασης των δαπέδων του αεροδρομίου Κέρκυρας Καποδίστριας, όπου έχει γίνει βελτίωση του μαλακού αργιλικού υπεδάφους με προφόρτιση, επιταχυνόμενη με χαλικοπασσάλους. Οι ενόργανες μετρήσεις αφορούν τόσο το δοκιμαστικό επίχωμα, που προηγήθηκε της κατασκευής του έργου, όσο και το ίδιο το επίχωμα προφόρτισης, περιέλαβαν δε μεταλλικούς δείκτες καθίζησης και ηλεκτρικά πιεζόμετρα. Η διάρκεια των μετρήσεων ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη (5 έτη). Τα αποτελέσματα των ενόργανων μετρήσεων σχολιάζονται και συγκρίνονται με τα αναμενόμενα βάσει των στοιχείων της μελέτης και γίνονται προτάσεις για άλλα αντίστοιχα έργα. ABSTRACT: The well documented, in terms of instrumentation, case of Corfu airport, where the soil is improved by preloading accelerated by stone columns, is presented. The instrumentation included settlement plates and electric piezometers and was applied both in a trial embankment constructed before commencement of foundation works as well as in the preloading embankment itself. The duration of monitoring was exceptionally long (5 years). The results of the monitoring are discussed and compared with the expected ones and finally proposals are made concerning the type and methodology of monitorng that should be adopted in other similar projects. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στη μέθοδο βελτίωσης του εδάφους θεμελίωσης της επέκτασης των δαπέδων στάθμευσης αεροσκαφών του αεροδρομίου Κέρκυρας Καποδίστριας. Η περιοχή της επέκτασης βρίσκεται νότια των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, εντός της λιμνοθάλασσας Χαλκιοπούλου. Η διάταξη του έργου φαίνεται στο Σχήμα 1. Η μέθοδος θεμελίωσης που επελέγη αφορά τη βελτίωση των επιφανειακών, αργιλικών, αλλουβιακών αποθέσεων, με προφόρτιση, επιταχυνόμενη με χαλικοπασσάλους (Χ/Π). 2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα ανώτερα εδαφικά στρώματα αποτελούνται κυρίως από πολύ μαλακές ως μαλακές αργίλους, μέσης ως υψηλής πλαστικότητας, μεταβλητού πάχους 3-17 m, οι οποίες υπέρκεινται του μαργαϊκού υποβάθρου, το οποίο παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο (ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., 1999). Οι εδαφικές συνθήκες στην περιοχή του έργου, όπως αυτές προσδιορίστηκαν με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και πενετρομετρήσεις, φαίνονται σε μια χαρακηριστική γεωτεχνική τομή στο Σχήμα 2. Πιο αναλυτικά το υπέδαφος στην περιοχή της επέκτασης αποτελείται από τις εξής επί μέρους στρώσεις: Στρώμα 1: Τεφρή, πολύ μαλακή ως μαλακή ΑΡΓΙΛΟΣ μέσης ως υψηλής πλαστικότητας (CL2-CH), έντονα μεταβλητού πάχους (3-17 m). Στρώμα 1α: Καστανή ως καστανοπράσινη ΑΡΓΙΛΟΣ μέσης πλαστικότητας (CL2), στιφρή ως πολύ στιφρή. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 1

2 Επέκταση δαπέδων Στρώμα 1β: Τεφροπράσινη ΑΜΜΟΪΛΥΣ (SM) ως ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΙΛΥΣ (OL) χαλαρή ως μέσης πυκνότητας, πάχους 1,40-3,00 m, το οποίο απαντάται εντός του στρώματος [1] ή κάτω από αυτό. Στρώμα 2: Τεφροπράσινη ΑΡΓΙΛΟΣ μέσης πλαστικότητας (CL2) πολύ στιφρή ως σκληρή (ΜΑΡΓΑΪΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ). Στρώμα 2α: Τοπικά το μαργαϊκό υπόβαθρο απαντάται και υπό μορφή στιφρής ως σκληρής αμμώδους ΑΡΓΙΛΟΥ χαμηλής πλαστικότητας (CL1), λευκόφαιου ως ανοικτού καστανού χρώματος. Οι παράμετροι σχεδιασμού που υιοθετήθηκαν για τους εδαφοτεχνικούς υπολογισμούς της μελέτης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Επίχωμα τροχ/μου D Δοκιμαστικό επίχωμα Σχήμα 1. Περιοχή επέκτασης Α/Δ Κέρκυρας Figure 1. Corfu airport parking expansion area. ΠΑ 5 (+0,25) ΠΑ (+0,61) 10 ΝΓ 3 ΠB 3 (+0,45) (+0,50) ΠB 4 (+0,71) ΠB (+0,65) 5 ΠB7 (+0,55) (+0,65) ΝΓ 2 (+0,83) ΠB 8 ±0 [E] εποχιακά μεταβαλλόμενη [E] [E] [1] ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟ Μ.Σ.Θ. (m) ΥΠΟΜΝΗΜΑ 0 5 qc (MPa) fs (MPa) [1] 4 10 [1] [1α] [1β] /28 50/ [1β] [1α] [2] -15 [1α] / ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στάθμη νερού Αριθμός κρούσεων Ν της δοκιμής SPT -20 ΚΛΙΜΑΚΕΣ Οριζόντια Κατακόρυφη 1:1000 1:100 [2α] [2] 50/20 50/10 50 κρούσεις/20 cm στο κυρίως τμήμα της δοκιμής (μετά τα πρώτα 15 cm) 50 κρούσεις/10 cm στα πρώτα 15 cm Προχώρηση με Ι.Β. στελεχών και αντίβαρου Σχήμα 2. Figure 2. Χαρακτηριστική γεωτεχνική τομή στην περιοχή του έργου Geotechnical section at the area of the project. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 2

3 Πίνακας 1. Γεωτεχνικές Παράμετροι Σχεδιασμού Table 1. Geotechnical Design Parameters ΠΑΡΑ- ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΤΡΟΣ [1] [1α] [1β] γ (kn/m 3 ) 13+0,5z φ c (kpa) φ u c u (kpa) ( 1 ) 1,5z 90 - Es (MPa) 0,5 5 6 c v (m 2 /s) 3x10-8 3x c h /c v C εc 0,20 (z=0-2m) 0,15 (z=2-8m) 0,10-0,10 (z>8m) Δc u /Δσ v 0, ( 1 ) z = βάθος από Μ.Σ.Θ. (±0,00 m) 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Λόγω του έντονα μεταβλητού πάχους της μαλακής αργιλικής στρώσης [1], οι αναμενόμενες καθιζήσεις για απ ευθείας έδραση των επιχωμάτων των δαπέδων στον πυθμένα της λιμνοθάλασσας εκτιμήθηκαν μεταξύ mm περίπου (ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., 1999). Η χρονική εξέλιξη των καθιζήσεων αυτών εκτιμήθηκε ότι θα είναι γενικά βραδεία και έντονα μεταβλητή, λόγω του σημαντικά διαφορετικού πάχους των αργιλικών στρώσεων, καθώς και της παρουσίας ενδιάμεσης στραγγιστικής στρώσης ([1β]) μόνο σε τμήμα του χώρου του έργου. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω (γενικά μεγάλες καθιζήσεις, έντονα μεταβαλλόμενες τόσο χωρικά όσο και χρονικά) αναμένετο να παρατηρηθούν συν τω χρόνω διάφορα λειτουργικά προβλήματα όπως: Ανεξέλεγκτη μεταβολή των ρύσεων των δαπέδων, που θα οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή και αχρήστευση ορισμένων στραγγιστικών τάφρων, καθώς και σε συγκέντρωση λιμναζόντων νερών σε ορισμένες περιοχές των δαπέδων. Παραμορφώσεις των δαπέδων, αυξανόμενες με το χρόνο, και ενδεχόμενη ρηγμάτωσή τους. Διαφορικές καθιζήσεις και δημιουργία αναβαθμών στις θέσεις των τεχνικών (φρεάτια, υπόγεια κανάλια κλπ.), οι οποίες θα επανεμφανίζονται, έστω και μετά από επιδιόρθωση, λόγω της βραδείας εξέλιξης των καθιζήσεων. 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα προβλήματα, προβλέφθηκε η επιτάχυνση και ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των καθιζήσεων πριν από την κατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων, με τη βοήθεια χαλικοπασσάλων διαμέτρου 0,70 m εκτεινομένων εντός της ανώτερης πολύ μαλακής αργιλικής στρώσης που συμβάλλει στην εκδήλωση του μεγαλύτερου μέρους των καθιζήσεων. Η αξονική απόσταση μεταξύ χαλικοπασσάλων ποικίλει από θέση σε θέση μεταξύ 2,00-4,50 m. Επίσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των καθιζήσεων από δευτερογενή συμπίεση (μακροχρόνιες υποχωρήσεις ερπυστικού τύπου μετά το πέρας της στερεοποίησης), αλλά και για να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο η εκδήλωση των αναμενόμενων καθιζήσεων από τα φορτία του έργου, προβλέφθηκε η προφόρτιση του χώρου του έργου με επίχωμα ύψους τουλάχιστον 1,50 m πάνω από την τελική στάθμη των δαπέδων. Όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Πλατής κ.ά., 2006) η υπερφόρτιση (εφαρμογή πίεσης προφόρτισης μεγαλύτερης από την επιβαλλόμενη από τα φορτία του έργου) είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος μείωσης των καθιζήσεων από δευτερογενή συμπίεση, ιδιαίτερα σε κανονικά στερεοποιημένες υψηλής πλαστικότητας ή οργανικές αργίλους (όπως στην περίπτωση του στρώματος [1]). Επιπλέον, προβλέφθηκε η επιτάχυνση των καθιζήσεων με γεωσύνθετα στραγγιστήρια σε τριγωνικό κάνναβο πλευράς 1,50 m σε δευτερεύουσες περιοχές εκτός δαπέδων, όπου δεν απαιτείτο κάποια ιδιαίτερη ενίσχυση του εδάφους, αλλά ήταν επιθυμητό να ολοκληρωθούν οι καθιζήσεις σε έναν εύλογο χρόνο, προκειμένου να διατηρηθούν οι διαμορφωμένες κλίσεις για την ομαλή απορροή των ομβρίων από τα δάπεδα προς τις αντίστοιχες αποστραγγιστικές τάφρους (ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., 2002). 5. ΕΝΟΡΓΑΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Λόγω της μεγάλης σημασίας της ταχύτητας εξέλιξης του φαινομένου της στερεοποίησης, προκειμένου να καθοριστεί ο κατάλληλος χρόνος αφαίρεσης του επιχώματος προφόρτισης, προβλέφθηκε η συστηματική παρακολούθηση των καθιζήσεων και της εκτόνωσης των υπερπιέσεων του νερού των πόρων καθ' όλη τη διάρκεια της προφόρτισης, με την εγκατάσταση καταλλήλων οργάνων μέτρησης και τη συνεχή αξιολόγηση των στοιχείων αυτών. Για το σκο- 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 3

4 πό αυτό, σε όλη την προφορτιζόμενη έκταση, τοποθετήθηκαν από τη στάθμη +0,60 m τα ε- ξής όργανα παρακολούθησης: 143 μεταλλικοί δείκτες καθίζησης σε κάνναβο 25x25 m. 45 ηλεκτρικά πιεζόμετρα σε κάνναβο 50x50 m εκτεινόμενα σε βάθος h/4, h/2 και 3h/4 εντός του στρώματος της μαλακής αργίλου, όπου h είναι το πάχος του στρώματος αυτού στην εκάστοτε θέση. Προκειμένου να διαπιστωθεί εγκαίρως η συμπεριφορά του εδάφους θεμελίωσης και να αποφασιστεί τυχούσα απαιτούμενη τροποποίηση της διαδικασίας βελτίωσης του εδάφους (κάνναβος χαλικοπασσάλων ή ύψος προφόρτισης), προβλέφθηκε η άμεση κατασκευή τμήματος των επιχώσεων διαστάσεων 60x90 m, στην ανατολική πλευρά των δαπέδων. Στο τμήμα αυτό των επιχώσεων συνορεύουν 4 διαφορετικοί κάνναβοι χαλικοπασσάλων (πλευράς 2,00-2,50-3,00-3,50 m αντίστοιχα), οπότε το τμήμα αυτό προηγήθηκε όλων των υπολοίπων εργασιών προκειμένου να λειτουργήσει ως δοκιμαστικό επίχωμα. Στο τμήμα αυτό τοποθετήθηκαν επίσης τα εξής όργανα παρακολούθησης της προφόρτισης: 8 μεταλλικοί δείκτες καθίζησης (στάθμη έδρασης το +0,60 m). 6 ηλεκτρικά πιεζόμετρα τοποθετούμενα ανά 2 σε στάθμη -2,50 m, -5,00 m και -7,50 m αντίστοιχα. Οι διαθέσιμες μετρήσεις καθιζήσεων έχουν ληφθεί εντός χρονικού διαστήματος 62 μηνών, από έως Η προφόρτιση έγινε τμηματικά στο χώρο του έργου με μετακύλιση του επιχώματος προφόρτισης. Μετά το πέρας της εργολαβίας παρέμειναν 3 περιοχές προφόρτισης, οι οποίες εξακολουθούν να είναι υπό προφόρτιση ακόμη και σήμερα. Από αυτές τις περιοχές, οι 2 παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της συνεχιζόμενης εξέλιξης καθιζήσεων (στην ουσία δευτερογενών), οι μετρήσεις των οποίων παρουσιάζονται και σχολιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση. Από την πρώτη περιοχή αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα των δεικτών καθίζησης S030, S031 και S032, ενώ από τη δεύτερη, του δείκτη καθίζησης S120. Οι επί τόπου μετρήσεις των δεικτών αυτών παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχήμα 3. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ Α/Δ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ D (επί τόπου μετρήσεις) S032 (πλευρά καννάβου 3,0 m) S031 (πλευρά καννάβου 3,0 m) S030 (πλευρά καννάβου 3,0 m) S120 (πλευρά καννάβου 2,5 m) 400 ΚΑΘΙΖΗΣΗ (mm) Δοκ.επίχωμα Τροχόδρομος D ΧΡΟΝΟΣ (ημέρες) Σχήμα 3. Δείκτες καθίζησης S030, S031, S032 και S120 Figure 3. Settlement monitoring points S030, S031, S032 and S120. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 4

5 6. ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΤΗΤΑΣ Οι ανάστροφες αναλύσεις που έγιναν, βασιζόμενες στα στοιχεία των παραπάνω δεικτών, περιέλαβαν μεταξύ άλλων επανεκτίμηση των συντελεστών που καθορίζουν τόσο το μέγεθος όσο και τη χρονική εξέλιξη των καθιζήσεων στο συμπιεστό στρώμα [1], το οποίο κυρίως συμβάλλει στις μετρηθείσες καθιζήσεις. Οι συντελεστές που επανεκτιμήθηκαν ήταν: Ο λόγος πρωτογενούς συμπίεσης C εc. Ο συντελεστής κατακόρυφης στερεοποίησης c v. Ο λόγος c h /c v (και κατ επέκταση ο λόγος των διαπερατοτήτων k h /k v ). Ο συντελεστής δευτερογενούς συμπίεσης C α. Πιο συγκεκριμένα το C εc του στρώματος [1] (C εc[1] ) εκτιμήθηκε για κάθε έναν από τους δείκτες S030, S031, S032, S120 χωριστά, με τη βοήθεια της σχέσης: 2 s = Η C Δσν + σ ' log σ ' ν i εci i= 1 i ν i (1) όπου ο δείκτης 1 αφορά το αργιλικό στρώμα [1], ενώ ο δείκτης 2 αφορά το στρώμα [1α], λαμβάνοντας σε κάθε θέση υπόψη: το μέγεθος της μετρηθείσας καθίζησης s λόγω πρωτογενούς στερεοποίησης, το πάχος H i των συμπιεστών στρωμάτων [1], [1α], [1β] και τον κάνναβο των Χ/Π κατά Priebe (1995), (τριγωνικός πλευράς 3,00 m στην περιοχή των δεικτών S030, S031 και S032 και τριγωνικός πλευράς 2,50 m στην περιοχή του δείκτη S120) και θεωρώντας ότι ισχύουν οι παράμετροι συμπιεστότητας των υποστρωμάτων [1α] και [1β] που προτείνονται στη γεωτεχνική έρευνα (C εc[1α] = 0,10 και E s[1β] = 6 MPa ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε., 1999), μια και η συμβολή τους είναι μικρή στο σύνολο των καθιζήσεων. Σημειώνεται ότι προκειμένου να υπολογιστούν από τις μετρηθείσες συνολικά καθιζήσεις, οι καθιζήσεις που αντιστοιχούν στην πρωτογενή στερεοποίηση (έτσι ώστε να υπολογιστεί από την ανάστροφη ανάλυση το C εc ), εκτιμήθηκαν και αφαιρέθηκαν από τις μετρηθείσες καθιζήσεις οι άμεσες καθιζήσεις, οι ο- ποίες αντιστοιχούν στο σύνολο των καθιζήσεων του στρώματος [1β] (αμμοϊλύς), όπου αυτό υπάρχει, και στο 10% της καθίζησης από στερεοποίηση (κατά Padfield and Sharrock, 1983) για τα στρώματα [1] και [1α]. Από αυτή την ανάστροφη ανάλυση προέκυψε για μεν τους δείκτες S030, S031, S032 του επιχώματος προφόρτισης του τροχοδρόμου D μικρή διακύμανση των τιμών του C εc (C εc[1] = 0,19 0,21), ενώ για το δείκτη S120 του δοκιμαστικού επιχώματος προέκυψε σημαντικά μικρότερη τιμή (C εc[1] = 0,09). Εξαιτίας της σαφούς διαφοροποίησης της συμπιεστότητας της αργιλικής στρώσης [1] μεταξύ της περιοχής του τροχοδρόμου D και του δοκιμαστικού επιχώματος, έγινε επανεξέταση των αποτελεσμάτων των διαθέσιμων δοκιμών συμπιεσομέτρου. Σύμφωνα με αυτή επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη διαφοροποίησης της συμπιεστότητας του στρώματος [1], κατά τρόπο ώστε αυτό να είναι πιο συμπιεστό προς τα δυτικά από ότι στην ανατολική περιοχή του έργου. Έτσι για την επανεκτίμηση των καθιζήσεων λήφθηκε τιμή C εc[1] = 0,20 για τους δείκτες S030, S031 και S032, ενώ λήφθηκε μειωμένη τιμή C εc[1] = 0,10 για τους υπολογισμούς στην περιοχή του δείκτη S120. Όσον αφορά τη χρονική εξέλιξη της πρωτογενούς στερεοποίησης λόγω κατακόρυφης και οριζόντιας στράγγισης, αυτή εκτιμήθηκε για μεν την οριζόντια στράγγιση κατά Barron (1948) και Hansbo (1981), για δε την κατακόρυφη στράγγιση σύμφωνα με τη θεωρία μονοδιάστατης στερεοποίησης κατά Terzaghi. Ο σύνθετος βαθμός στερεοποίησης U λόγω ταυτόχρονης κατακόρυφης και οριζόντιας στράγγισης εκτιμήθηκε με εφαρμογή της σχέσης του Carrillo (1942): ( 1 U) = ( 1 U ) ( 1 ) v U h (2) όπου: U: σύνθετος βαθμός στερεοποίησης U h : βαθμός στερεοποίησης λόγω οριζόντιας στράγγισης U v : βαθμός στερεοποίησης λόγω κατακόρυφης στράγγισης. Οι παραδοχές των υπολογισμών για την ε- κτίμηση της οριζόντιας και κατακόρυφης στερεοποίησης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 2. Ειδικά στην περίπτωση του δοκιμαστικού επιχώματος (δείκτης S120), όπου είχε παρατηρηθεί, όπως προαναφέρθηκε, σημαντική διαφορά στο μέγεθος αναμενόμενων και μετρηθεισών καθιζήσεων, έγινε παραμετρική ανάλυση σε ότι αφορά τις τιμές των κρίσιμων παραμέτρων c v και c h /c v = k h /k v, οι οποίες κα- 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 5

6 θορίζουν το ρυθμό εξέλιξης των καθιζήσεων. Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν γι αυτές τις παραμετρικές αναλύσεις φαίνονται επίσης στον Πίνακα 2. Πίνακας 2. Παραδοχές Εκτίμησης Στερεοποίησης Table 2. Consolidation Estimation Assumptions Παράμετρος Δείκτες Δείκτης S30, S31, S32 S120 Κάνναβος Χ/Π Τριγωνικός Τριγωνικός πλευράς πλευράς 3,0m 2,50m Διάμετρος Χ/Π d w (m) 0,70 () 0,70 () Διάμετρος ζώνης διατάραξης 0,945 () 0,945 () d r =1,35xd w (m) Παροχετευτική ικανότητα Χ/Π 2x10-5 () 2x10-5 () q w (m 3 /sec) c v x10-8 (m 2 /s) 3 () 3 ()/5/6/10 Λόγος c h /c v 2 () 2 ()/3/4 Λόγος k h /k v 2 () 2 ()/3/4 C εc 0,20 () 0,10 () () Αντιστοιχούν στις παραδοχές της μελέτης () Τιμές που προέκυψαν από την ανάστροφη ανάλυση Προκειμένου να συμπληρωθούν οι καμπύλες χρονικής εξέλιξης των καθιζήσεων σε βάθος χρόνου και να συγκριθούν με τις μετρηθείσες, λήφθηκαν υπόψη οι καθιζήσεις που προκύπτουν από δευτερογενή συμπίεση, οι οποίες υπολογίσθηκαν από την παρακάτω σχέση: t S s = C α H log (3) t p όπου: C α : ρυθμός δευτερογενούς συμπίεσης, ΔH / H ( Δ log t ) H: πάχος του στρώματος [1] t p : χρόνος έναρξης δευτερογενούς καθίζησης ΔΗ: μείωση πάχους στρώματος [1] λόγω δευτερογενούς συμπίεσης. Λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας της προφόρτισης (62 μήνες) δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμηθούν τα C α και t p από τις καμπύλες των μετρήσεων για κάθε δείκτη χωριστά με τη βοήθεια του Σχήματος 3. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμηθείσες τιμές. Πίνακας 3. Παράμετροι Δευτερογενούς Συμπίεσης Table 3. Secondary Compression Parameters Δείκτης C α t p (μέρες) S030 0, S031 0, S032 0, S120 0, Στα Σχήματα 4 και 5 συγκρίνονται οι πραγματικές καμπύλες καθιζήσεων συναρτήσει του λογαρίθμου του χρόνου με τις προκύπτουσες υπολογιστικές με τις προαναφερθείσες παραδοχές. Από το Σχήμα 4 προκύπτει ότι οι θεωρητικές καμπύλες των δεικτών S030, S031 και S032 προσέγγισαν ικανοποιητικά αυτές των μετρήσεων (δηλ. θεωρούνται επιτυχείς οι παραδοχές της μελέτης). Αντίθετα, στην περίπτωση του δείκτη S120 αποδείχθηκε ότι οι πραγματικές καθιζήσεις είχαν εξελιχθεί ταχύτερα από τα αναμενόμενα στη μελέτη και ότι η καλύτερη προσέγγιση των πραγματικών μετρήσεων επιτυγχάνετο με το συνδυασμό των παραμέτρων c v = 5x10-8 m 2 /s, c h /c v = 3 και C εc = 0,10 (βλ. Σχήμα 5). Τέλος, λαμβάνοντας τη μέση τιμή του δείκτη πρωτογενούς στερεοποίησης C c από τις εργαστηριακές δοκιμές και τις τιμές του ρυθμού δευτερογενούς συμπίεσης C α, όπως αυτές ε- κτιμήθηκαν από τις καμπύλες των επί τόπου μετρήσεων, έγινε εκτίμηση του λόγου C α /C c, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 4. Στον Πίνακα αυτό δεν παρουσιάζεται η περιοχή του δείκτη S120 λόγω του ότι δεν υπήρχαν επαρκή εργαστηρικά στοιχεία. Πίνακας 4. Λόγος C α /C c Table 4. C α /C c Ratio Δείκτης C α C c C α /C c S30 0,029 0,579 0,050 S31 0,021 0,579 0,036 S32 0,019 0,579 0,033 Βιβλιογραφικά ο λόγος C α /C c για κανονικά στερεοποιημένες, πλαστικές αργίλους κυμαίνεται εντός σχετικά στενών ορίων, τα οποία σύμφωνα με τους Mesri and Castro (1987) είναι C α /C c = 0,05±0,01. Όπως προκύπτει από τον παραπάνω Πίνακα 4, οι προκύπτουσες τιμές του λόγου C α /C c, βάσει μακροχρόνιων μετρήσεων πεδίου, εμπίπτουν γενικά εντός των ορίων αυτών. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 6

7 0 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ Α/Δ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ 200 ΚΑΘΙΖΗΣΗ (mm) S030 - πραγματικές μετρήσεις S030 αν.ανάλυση cv = 3x10-8 m2/s - ch/cv = 2 S031 - πραγματικές μετρήσεις S031 αν.ανάλυση cv = 3x10-8 m2/s - ch/cv = 2 S032 - πραγματικές μετρήσεις S032 αν.ανάλυση cv = 3x10-8 m2/s - ch/cv = ΧΡΟΝΟΣ (ημέρες) Σχήμα 4. Δείκτες καθίζησης S030, S031, S032 (τροχόδρομος D) Figure 4. Settlement monitoring points S030, S031, S032 (taxiway D). ΚΑΘΙΖΗΣΗ (mm) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ Α/Δ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ S120 - πραγματικές μετρήσεις S120 αν.ανάλυση cv = 3x10-8 m2/s - ch/cv = 2 S120 αν.ανάλυση cv = 3x10-8 m2/s - ch/cv = 3 S120 αν.ανάλυση cv = 3x10-8 m2/s - ch/cv = 4 S120 αν.ανάλυση cv = 5x10-8 m2/s - ch/cv = 3 S120 αν.ανάλυση cv = 6x10-8 m2/s - ch/cv = 2 S120 αν.ανάλυση cv = 6x10-8 m2/s - ch/cv = 3 S120 αν.ανάλυση cv = 6x10-8 m2/s - ch/cv = 4 S120 αν.ανάλυση cv = 10x10-8 m2/s - ch/cv = ΧΡΟΝΟΣ (ημέρες) Σχήμα 5. Δείκτης καθίζησης S120 (δοκιμαστικό επίχωμα) Figure 5. Settlement monitoring point S120 (trial embankment). 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 7

8 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από μακροχρόνιες (διάρκειας 5 ετών) συστηματικές μετρήσεις καθιζήσεων σε δύο επιχώματα προφόρτισης, σε κανονικά στερεοποιημένη άργιλο υψηλής πλαστικότητας, επιταχυνόμενης με Χ/Π σε διάφορους καννάβους, προέκυψαν τα εξής: Διαπιστώθηκε ότι ο λόγος C α /C c κυμάνθηκε μεταξύ 0,033 0,050, που είναι εντός των διδόμενων στη βιβλιογραφία ορίων C α /C c = 0,05±0,01, (Mesri and Castro, 1987) για πλαστικές κανονικά στερεοποιημένες αργίλους. Σε πλαστικές, κανονικά στερεοποιημένες αργίλους δε θα πρέπει να υποτιμάται η συμβολή της δευτερογενούς συμπίεσης στις μακροχρόνιες καθιζήσεις, η οποία δεν μπορεί να επιταχυνθεί με τη χρήση στραγγιστηρίων, σε αντίθεση με τις καθιζήσεις από πρωτογενή στερεοποίηση. Ελλείψει εργαστηριακών στοιχείων το C α μπορεί να εκτιμάται προσεγγιστικά από το λόγο C α /C c, ο οποίος βιβλιογραφικά κυμαίνεται μεταξύ: Ανόργανες κανονικά στερεοποιημένες άργιλοι: Γενικά: C α /C c = 0,04±0,01 (Mesri and Castro, 1987) Ελληνικές άργιλοι: C α /C c = 0,02±0,01 (Πλατής κ.ά., 2006) Πλαστικές κανονικά στερεοποιημένες άργιλοι: Γενικά: C α /C c = 0,05±0,01 (Mesri and Castro, 1987) Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθιζήσεις από δευτερογενή συμπίεση μέσω προφόρτισης, θα πρέπει η προφόρτιση να ξεπερνά (ει δυνατόν τουλάχιστον κατά 50%) τα λειτουργικά φορτία του έργου (να γίνεται δηλαδή υπερφόρτιση). Στις περιπτώσεις βελτίωσης του εδάφους με προφόρτιση επιταχυνόμενη με στραγγιστήρια, ιδιαίτερα σε μεγάλης έκτασης έργα, σκόπιμο είναι να προβλέπεται η κατασκευή δοκιμαστικού επιχώματος με διάφορους καννάβους στραγγιστηρίων, προκειμένου να διαπιστωθεί εγκαίρως η αποτελεσματικότητα των στραγγιστηρίων και να προγραμματιστεί ορθολογικά το ύψος της προφόρτισης και ο τελικός κάνναβος των στραγγιστηρίων, ανάλογα και με το διαθέσιμο χρόνο προφόρτισης. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Barron, R. A. (1948), "Consolidation of Fine Grained Soils by Drain Wells", Transactions ASCE 113. Carrillo, N. (1942), "Simple Two- and Three- Dimensional Cases in the Theory of Consolidation of Soils", Journal of Mathematics and Physics 1942, 21:1-5. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. (1999), "Νότια Επέκταση Δαπέδου Στάθμευσης Αεροσκαφών Κρατικού Αεροδρομίου Κέρκυρας «Καποδίστριας» - Γεωτεχνική Έρευνα", Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γ.Γ.Δ.Ε. - Ε.Υ.Δ.Ε. Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος. ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. (2002), "Νότια Επέκταση Δαπέδου Στάθμευσης Αεροσκαφών Κρατικού Αεροδρομίου Κέρκυρας «Καποδίστριας» - Μελέτη Εφαρμογής Τροποποιημένης Λύσης", Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γ.Γ.Δ.Ε. - Ε.Υ.Δ.Ε. Αεροδρομίων Νοτίου Ελλάδος. Hansbo, S. (1981), "Consolidation of Fine Grained Soils by Prefabricated Drains", 10th International Conference SMFE, Stockholm. Mesri, G. and Castro, A. (1987), "C α /C c Concept and Ko during Secondary Compression", Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 113, No. 3, pp Padfield, C. J. and Sharrock, M. J. (1983), "Settlement of structures on clay soils", CIRIA Spec. Pub. No 27. Πλατής, Α. Δ., Παγουλάτου, Μ. Ν., Ανδρεάδης Γ. Ι. και Ζαβιτσάνος Ν. Α. (2006), "Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (C α ) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους", 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Τόμος 1, σελ Priebe, H. J. (1995), "The Design of Vibro Replacement", Ground Engineering, December ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 8

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης

Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης Συσχέτιση του Δείκτη Δευτερογενούς Συμπίεσης (Cα) με το Λόγο Υπερφόρτισης του Εδάφους Correlation of the Secondary Compression Index (Cα) to the Surcharge Ratio of the Ground ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.

Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ., Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Κατακόρυφα Γεωσύνθετα Στραγγιστήρια ΠΛΑΤΗΣ, Α.Δ. Πολιτικός Μηχ, Μ.Εng., ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προφόρτιση:

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοποίηση των Αργίλων

Στερεοποίηση των Αργίλων Στερεοποίηση των Αργίλων Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 17 Λεπτά. 1 Τι είναι Στερεοποίηση ; Όταν μία κορεσμένη άργιλος φορτίζεται εξωτερικά, GL Στάθμη εδάφους κορεσμένη άργιλος το νερό συμπιέζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Ε Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Επιφανειακών Θεμελιώσεων ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...11 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...13 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Εισαγωγή 21 ΚΕΦΑΛΑIΟ 2: Απόκριση μεμονωμένου πασσάλου υπό κατακόρυφη φόρτιση 29 2.1 Εισαγωγή...29 2.2 Οριακό και επιτρεπόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανέθεσε στο γραφείο γεωτεχνικών μελετών Γραβαλάς Φώτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, τη γεωτεχνική μελέτη του έργου: Κατασκευή Ε.Ε.Λ. στην Τ.Κ. Σημάντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011)

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Μεθοδολογία ίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο 2010-2011) Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν, όπως και κάποια σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κατά τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam

Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου. The behaviour of Evinos Dam Η Συµπεριφορά του Φράγµατος του Ευήνου The behaviour of Evinos Dam ΜΑΛΑΝ ΡΑΚΗ, Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΣΟΥΛΗΣ, Β. Ι. ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ, Χ. ρ. Πολιτικός Μηχανικός, ιεύθυνση Υδροληψίας, ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Γεωλόγος-Γεωφυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων

Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Επιπτώσεις αλληλεπίδρασης και κατανοµή φορτίου στους πασσάλους και την πλάκα κεφαλόδεσµο πασσαλοθεµελιώσεων Piled raft foundations: load distribution and interaction effects to the iles and the raft ΜΠΑΡΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπύκνωση των Εδαφών

Συμπύκνωση των Εδαφών Συμπύκνωση των Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια = 10 λεπτά 1 Τι είναι Συμπύκνωση των Εδαφών? Μια απλή τεχνική βελτίωσης του εδάφους, όπου το έδαφος γίνεται πυκνότερο μέσω κάποιας εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο

ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο ιερεύνηση της συµπεριφοράς οµάδας πασσάλων εδραζοµένων σε βραχώδες υπόβαθρο Response evaluation of pile groups based οn rock ΜΠΑΡΕΚΑ Σ., Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. ιδάκτωρ, Π.Θ ΛΑΖΟΥ Η Ρ., Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 η ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ο λιγνίτης είναι παλαιότερος της μάργας ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το ΑΒΓΔ ξεκινά από επάνω αριστερά του χάρτη και δεξιόστροφα (φορά δεικτών ρολογιού). ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: εφ(φαινόμενης)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1

Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 Εύκαμπτες Αντιστηρίξεις & Αγκυρώσεις Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 1 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΩΘΗΣΕΩΝ (& επανάληψη Εδαφομηχανικής) Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη 1 Αυτή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοτελής ενότητα εκμάθησης στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Διερεύνησης του Υπεδάφους. Παρακαλώ «δέστε τις ζώνες σας». Καθίστε πίσω αναπαυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Foundation of the Penstock of the New Glafkos 5.5MW Hydrolectric Power Station on a Steep Slope ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και σε συναφείς κατασκευές, σε συνδυασμό συνήθως με κατάλληλα εδαφικά υλικά (γεωϋλικά). σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Video of Drain improved Test Site

Video of Drain improved Test Site ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Γεώργιος. Μπουκοβάλας Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου

Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου Σταθεροποίηση µε στραγγιστικές σήραγγες της κατολίσθησης '93 του ταµιευτήρα Ευήνου Stabilization of the '93 landslide at the Evinos reservoir with drainage galleries NTOYNIAΣ, Γ, ρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 11-03-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 11-03-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 11-03-06-00 11 Γεωτεχνικά Έργα 03 Βελτιώσεις Εδαφών 06 Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου

Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου Η συµπεριφορά του αργιλικού πυρήνα του φράγµατος Ευήνου The behaviour of the clay core of the Evinos dam ΝΤΟΥΝΙΑΣ, Γ. Θ. ρ Πολιτικός Μηχανικός, Ε ΑΦΟΣ ΕΠΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Το φράγµα του Ευήνου, ύψους 126m, κατασκευάσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΘ Β. Χρηστάρας E-mail: christar@geo.auth.gr

Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΘ Β. Χρηστάρας E-mail: christar@geo.auth.gr Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ Β. Χρηστάρας Email: christar@geo.auth.gr Περιεχόµενα Περιγραφή και ταξινόµηση εδαφών Κατανοµή των τάσεων στο υπέδαφος συµπιεστότητα εδαφών (καθιζήσεις) Φέρουσα ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων

ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΔΙΚΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - Γεωτεχνική Φραγμάτων» 9ο Εξ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. - Ακαδ. Ετος 2006-07 ΔΙΑΛΕΞΗ 3 Κατασκευαστικά θέματα γεωφραγμάτων 1. Στεγάνωση βάσης και αντερεισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. Προϋποθέσεις

ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ. Προϋποθέσεις ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Κατά τη διάρκεια των αντλήσεων σε έργα υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια) δημιουργείται σαν συνέπεια των αντλήσεων ένας ανάστροφος κώνος ή κώνος κατάπτωσης (depession cone) του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης

Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Γεωργική Υδραυλική Αρδεύσεις Σ. Αλεξανδρής Περιγραφή Μαθήματος Σχέσεις εδάφους νερού Σχέσεις μάζας όγκου των συστατικών του εδάφους Εδαφική ή υγρασία, τρόποι έκφρασης Χαρακτηριστική Χ ή καμπύλη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης

ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγών ιογκωµένης Πολυστερίνης Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής ΓΕΩΑΦΡΟΣ EPS ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ ΣΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΑΦΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης

Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης Χρήση Πασσάλων στην Ελλάδα Τα Πλεονεκτήµατα των Πασσάλων Έµπηξης Piling in Greece A Case for Driven Piles CARR R.W., Γεωτεχνικός Μηχανικός, Kellogg Brown & Root, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωτεχνικών, /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-02-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 02 ιαβαθµισµένο Υλικό Στραγγιστηρίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5. ΑΝΤΛΙΕΣ 1.-Εισαγωγή-Γενικά 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες 3.-Επιλογή Αντλίας 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη 5.-Ειδική Ταχύτητα 1.-Εισαγωγή-Γενικά - Μετατροπή μηχανικής ενέργειας σε υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στραγγίσεις (Θεωρία)

Στραγγίσεις (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 4 : Μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 4.1 Εγκατάσταση πιεζομετρικών σωλήνων Η στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος...13 Πίνακας κυριότερων συμβόλων...17 Εισαγωγή...25 ΚΕΦΑΛΑIΟ 1: Επιφανειακές θεμελιώσεις 33 1.1 Εισαγωγή...33 1.2 Διατάξεις Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1...35 1.3 Μεμονωμένα πέδιλα...39

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc N2500/5136/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. EΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)"

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών

Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών Long-term Monitoring of Ground Surface Subsidence in the Region of the Agia Triada Fault, in Patras

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά Στοιχεία και η Σηµασία τους στον Γεωτεχνικό Σχεδιασµό Έργων - Η Περίπτωση του Χάνδακα Ηρακλείου Κρήτης

Ιστορικά Στοιχεία και η Σηµασία τους στον Γεωτεχνικό Σχεδιασµό Έργων - Η Περίπτωση του Χάνδακα Ηρακλείου Κρήτης Ιστορικά Στοιχεία και η Σηµασία τους στον Γεωτεχνικό Σχεδιασµό Έργων - Η Περίπτωση του Χάνδακα Ηρακλείου Κρήτης Historical Records and their Importance in Geotechnical Engineering Design- The Case of Handakas,

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων»

Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων» Θεμελίωση επί Πασσάλων Θαλάσσιων «Μεταλλικών Πύργων» Pile Foundations of Steel Jackets Χατζηγιαννέλης, Ι. Λουκάκης, Κ. Πολιτικός Μηχανικός, Archirodon NV, Athens Engineering Department Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού

Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού Εναλλακτικές Λύσεις Αντιμετώπισης Κατολίσθησης από Χ.Θ. 6+380 έως Χ.Θ. 6+700 στο Τμήμα 2.4 της Εγνατίας Οδού Alternative Solutions for Remediation of Slope Instabilities at Chainage 6+380 6+700 of Egnatia

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ Οι τεχνικές βελτίωσης και ενίσχυσης εδαφών αποτελούν επεμβάσεις με σκοπό την αλλαγή της δομής του προβληματικού εδάφους, ώστε να βελτιωθούν τα μηχανικά του χαρακτηριστικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-02-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 02 Έµπηξη στον Πυθµένα Γεωσυνθετικών Στραγγιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση 1. Mόλις τεθεί σε κίνηση µε σταθερή ταχύτητα, ο µάζας 1000 kg ανελκυστήρας Α ανεβαίνει µε ρυθµό έναν όροφο (3 m) το δευτερόλεπτο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η εκπόνηση του θέματος και η εκπόνηση της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Στραγγίσεις (Θεωρία) Ενότητα 9 : Η ασταθής στράγγιση των εδαφών Ι Δρ Μενέλαος Θεοχάρης 61 Γενικά Η ροή του υπόγειου νερού ονομάζεται ασταθής,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 6 ο : Υδρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων

Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Έργα ανάπτυξης προπαρασκευής υπογείων εκμεταλλεύσεων Ανδρέας Μπενάρδος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Ε.Μ.Π. Έργα προσπέλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ/PROJECT : (03053)Ε.Ο.Α.Ε

ΕΡΓΟ/PROJECT : (03053)Ε.Ο.Α.Ε ΕΡΓΟ/PROJECT : (03)Ε.Ο.Α.Ε. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ / EGNATIA HIGHWAY - FINAL DESIGN OF REINFORCED EMBANKMENT FOR THE REPLACEMENT OF THE T BRIDGE ΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο.

Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Ευστάθεια και Παραµορφώσεις Μπροστά από το Μέτωπο Εκσκαφής Σηράγγων. Σύγκριση Αριθµητικών Αναλύσεων µε Αναλυτική Μέθοδο. Stability and Strain Distribution Αhead of the Tunnel Face. Comparison between Numerical

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα