ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, ηεο 11εο ηνπ κελφο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο ηα Σξίθαια θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ, ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, ζπλήιζε ζήκεξα ζηηο 11, ηνπ κελφο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 20:00 κ.κ., ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση / έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87), ζην Γήκαξρν θαη ζηνπο πκβνχινπο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ γξαθείνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. Γηαπηζηψζεθε πσο ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη, ζε ζχλνιν 15 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε 12 κέιε θαη νλνκαζηηθά: ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 1. Κσλζηαληφο Υξήζηνο 1. Γαξδίθα Παξαζθεπή 2. Βιαρνκήηξνο Δπάγγεινο 2. Γνχθαο Νηθφιανο 3. Βντιαο Γεκήηξηνο 3. αθθά Βαζηιηθή 4. Βξάληδαο Νηθφιανο (Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη 5. Γηαιεζηψηε-Παππά Παξαζθεπή πξνζθιήζεθαλ λφκηκα) 6. Κνιψλαο Δπάγγεινο 7. Κεκαλίδεο Ησάλλεο 8. Μεζηαθάξεο Βεζζαξίσλ 9. Νηανχιαο Βαζίιεηνο 10. Παδηφο Γεκήηξηνο 11. Παπαθσλζηαληίλνπ Κσλ/λνο 12. Παρή Βαζηιηθή Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε φηη νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα πξνέγθξηζε ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο θαη γηα άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ κε παξάηαζε είλαη λφκηκεο θαη πξφηεηλε ηελ έγθξηζε ησλ αδεηψλ. Δηδηθά γηα ηελ αίηεζε ηνπ θ. Νεκά Αλδξέα ηνπ Υξήζηνπ σο ππεχζπλν πγεηνλνκηθνχ & αζηπλνκηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο ΔΠΗΚΟΤΡΟ Α.Δ. γηα ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο «Δζηηαηφξην Καθέ Μπαξ» κε ηελ επσλπκία 1

2 «ΦΡΟΤΡΗΟ» επί ηεο νδνχ ηξ. αξάθε γηα νξηζκέλεο εκεξνκελίεο, αλέθεξε φηη αλ θαη ππάξρεη αξλεηηθή εηζήγεζε απφ ηελ Τπεξεζία ζα πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί ε άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηα άββαηα ησλ κελψλ Ηνπιίνπ, Απγνχζηνπ θαη επηεκβξίνπ γηα θαζαξά θνηλσληθνχο ιφγνπο, αθνχ πξφθεηηαη γηα γακήιηεο ηειεηέο. Σν ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε: ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη 1. Σελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ(Πνιενδνκηθφο έιεγρνο). 2. Σν άξζξν 80 ηνπ Ν.Γ. 3463/06(ΦΔΚ 114 Α) παξαγ. 2& 3 3. Σελ αξηζκ. Α1Β /8577/83 Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε. 4. Σελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ γξαθείνπ αδεηψλ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο (ρξήζεο) ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ζχκθσλα κε ηελ Α5/3010/85 Τγεηνλ. Γηάηαμε «Πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο Γεκ. Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξηζκ. 3/1996 Αζηπλνκηθή Γηάηαμε «Μέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο». 6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 3463/2006 Γ.Κ.Κ.. 7. Σηο εηζεγήζεηο ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ( Γ/λζε Τγείαο Ννκ/θήο Απη/ζεο Σξηθάισλ Βεβαίσζε εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ζην Ννκφ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 2121/93.) 8. Σελ αξηζκ. 317/2011 ΑΓ. ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Α. Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ήηνη: 1) Κνινβφο Κσλ/λνο σο ππεχζπλνο πγεηνλνκηθνχ & αζηπλνκηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο «Κακπιηψλεο Γεκήηξηνο Κνινβφο Κσλ/λνο ΟΔ» - Καθεηέξηα λαθ Μπαξ Δζηηαηφξην - Αζθιεπηνχ 12 Β. Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο Μνπζηθψλ Οξγάλσλ ζε θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, κε παξάηαζε έσο 24:00 π.κ απφ Κπξηαθή έσο Πέκπηε & 02:00 π.κ. Παξαζθεπή άββαην & Αξγίεο γηα ην θαινθαηξηλφ σξάξην θαη κε παξάηαζε έσο 23:00 κ.κ απφ Κπξηαθή έσο Πέκπηε & 01:00 π.κ. Παξαζθεπή άββαην & Αξγίεο γηα ην ρεηκεξηλφ σξάξην ζηνπο : 1) Σζηνχιεο Βάτνο Καθεηέξηα Λ. Καηζψλε 23 2) Πψρνπ Διέλε Μπαξ Καιακπάθαο 17 ε πάξνδνο 3)Φσκάο Δπάγγεινο-Καθεηέξηα-25 εο Μαξηίνπ 7 θαη Υαηδεπέηξνπ. Γ. Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο «Δζηηαηφξην Καθέ Μπαξ» κε ηελ επσλπκία «ΦΡΟΤΡΗΟ» επί ηεο νδνχ ηξ. αξάθε πνπ ιεηηνπξγεί ζην φλνκα Νεκάο Αλδξέαο ηνπ Υξήζηνπ σο ππεχζπλνο πγεηνλνκηθνχ & αζηπλνκηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο ΔΠΗΚΟΤΡΟ Α.Δ. έσο ηηο 02:00 π.κ. γηα ηηο θάησζη εκεξνκελίεο ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γακήιηεο ηειεηέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηθξαηεί θφζκηα θαηάζηαζε θαη δελ ζα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα δηαηάξαμεο ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο εξεκίαο ησλ πεξηνίθσλ. Οη εκεξνκελίεο γηα ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ε άδεηα είλαη νη εμήο : 16,23,30 Ηνπιίνπ, 6,13,14,20,27 Απγνχζηνπ θαη 3,10,17,24 επηεκβξίνπ. Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 25/2011 2

3 Ο χκβνπινο θ.βιαρνκήηξνο Δπάγγεινο εηζεγνχκελνο ην 2 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζία δχν νδψλ θαη κηαο πιαηείαο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ αλέθεξε φηη : Τπάξρνπλ αηηήζεηο ζπκπνιηηψλ καο πνπ αθνξνχλ ην παξαπάλσ ζέκα ήηνη : 1.Σνπ Καξάηδηνπ Γεκεηξίνπ θαη ζπλππνγξαθφλησλ κε αξ.πξση.12302/ Σεο Ματκαλάθνπ Μαξίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηεο κε αξ.πξση.23176/ Σεο Κνπηζηνχκπα Γεσξγία θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηεο κε αξ.πξση.38821/ χκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/06 Η.γ.14. αξκνδηφηεηα ησλ ΟΣΑ είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ε νλνκαζία ησλ νδψλ, πιαηεηψλ, ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ πιεξνθνξίαο θαη ε αξίζκεζε θηηζκάησλ. χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3463/06 "Ολνκαζία θαη κεηνλνκαζία ζπλνηθηψλ, νδψλ θαη πιαηεηψλ" "Ζ νλνκαζία ζπλνηθηψλ, νδψλ θαη πιαηεηψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ή παξέδξνπ θαη ζχκθσλε γλψκε επηηξνπήο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ: α. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ή ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ λνκνχ, σο πξφεδξνο. β. Γχν εθπξφζσπνη ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο θαη γ. Γχν θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θιάδνπ ΠΔ 02, νη νπνίνη νξίδνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. H Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν γξακκαηέαο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, νη νπνίνη είλαη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ. Ζ κεηνλνκαζία επηηξέπεηαη, γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο θαη γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία." Δπίζεο ζχκθσλα ην άξζξν 213 ηνπ λ. 3463/06, νη θχξηνη ή θάηνρνη αθηλήησλ ππνρξενχληαη λα αλέρνληαη ηελ ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ, γηα ηελ θπθινθνξία θαη ηελ νλνκαηνζεζία νδψλ θαη πιαηεηψλ, θαζψο θαη ηε ζηήξημε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, ην αληίζηνηρν κε ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηεο νλνκαζίαο νδψλ, είλαη ην ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. 1)Σν ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ, πξνηείλεη ηελ νλνκαζία ηεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία Μνλή παξάιιεια ηελ νδφ Ππζαγφξα, πνπ μεθηλάεη απφ ηελ ζπκβνιή ησλ νδφ Λάκπξνπ Καηζψλε θαη Ππξγεηνχ θαη νδεγεί ζηελ νδφ Πχιεο, ζε νδφ Μαηζφπνπινπ, αθνχ κέρξη ζήκεξα είλαη αλψλπκε. 2) Σν ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ, πξνηείλεη ηελ νλνκαζία ηεο λέαο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Βνπβήο θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε, Πειέθε, Φηιίαο ησλ Λαψλ θαη Ληαθάηα ζε πιαηεία Ματκαλάθνπ νλνκαζία πνπ επηθξαηεί ήδε ζηελ πεξηνρή. 3) Σν ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ, πξνηείλεη ηελ νλνκαζία ηεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα Αιψληα Μπάξαο θαη απνηειεί ην Αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο νδνχ Γεσξγαλάδσλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ νδφ Λνγγαθίνπ ή Μαθεδνλίαο θαη θαηαιήγεη ζηελ νδφ Γηάζεινπ ζε νδφ Υαξαιάκπνπ Κνπηζηνχκπα, ζαλ ειάρηζην θφξν ηηκήο πξνο ηελ 3

4 νηθνγέλεηα ηνπ ζηξαηηψηε Υαξαιάκπνπ Κνπηζηνχκπα πνπ έραζε ηε δσή ηνπ θαζφζνλ εθηεινχζε λφκηκε δηαηαγή πξντζηάκελνπ ελ ψξα ππεξεζίαο. Σν ζπκβνχιην Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ αθνχ άθνπζε ηνλ εηζεγεηή θαη ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηνπ ην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/06 Η.γ.14 ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3463/06 ην άξζξν 213 ηνπ λ. 3463/06 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καιιηθξάηε ην ζρεηηθφ ραξηνγξαθηθφ δηάγξακκα Έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 1) ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ ηελ νλνκαζία ηεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία Μνλή παξάιιεια ηελ νδφ Ππζαγφξα, πνπ μεθηλάεη απφ ηελ ζπκβνιή ησλ νδφ Λάκπξνπ Καηζψλε θαη Ππξγεηνχ θαη νδεγεί ζηελ νδφ Πχιεο, ζε νδφ Μαηζφπνπινπ. 2)ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ ηελ νλνκαζία ηεο λέαο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Βνπβήο θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε, Πειέθε, Φηιίαο ησλ Λαψλ θαη Ληαθάηα ζε πιαηεία Ματκαλάθνπ. ηελ παξαπάλσ κεηνςεθήζαλ νη ζχκβνπινη θ. Κεκαλίδεο Ησάλλεο θαη ε θα. Γηαιεζηψηε- Παππά Παξαζθεπή. 3) ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ ηελ νλνκαζία ηεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα Αιψληα Μπάξαο θαη απνηειεί ην Αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο νδνχ Γεσξγαλάδσλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ νδφ Λνγγαθίνπ ή Μαθεδνλίαο θαη θαηαιήγεη ζηελ νδφ Γηάζεινπ ζε νδφ Υαξαιάκπνπ Κνπηζηνχκπα. Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 26/2011 Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 3 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ ςήθηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ αλέθεξε φηη : Σν πκβνχιην ηεο Γ.Κ.Σξηθθαίσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνηείλεη ηελ ςήθηζε ηνπ αθνινπζνχληνο θαλνληζκνχ ζηνλ νπνίν πξνζηέζεθε ην άξζξν 9 πνπ αθνξά ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ εηζεγεηηθά πξνο ην ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. Ο χκβνπινο θ.νηανχιαο Βαζίιεηνο αλέθεξε φηη δελ έρεη ελεκεξσζεί γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Σν ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεη ηνλ πξνηεηλφκελν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Κ.Σξηθθαίσλ θαη πξνηείλεη ηελ ςήθηζε ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Ο πξνηεηλφκελνο θαλνληζκφο έρεη σο εμήο : 4

5 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ Άξζξν 1 Καζνξηζκφο Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3852/2010, κε ηηο νπνίεο ζπζηάζεθε ν δήκνο απνηεινχκελνο απφ ηνπο πξψελ δήκνπο Σξηθθαίσλ, Παιαηνθάζηξνπ, Παξαιεζαίσλ, Φαιψξεηαο, Κφδηαθα, Καιιηδέλδξνπ, Μεγ.Καιπβίσλ θαη Δζηηαηψηηδαο. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8, 65, 67, 79, 81, 83, 86, 87, 88,89,90 θαη 91 ηνπ Ν.3852/2010 πνπ αθνξνχλ ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, ηα φξγαλα, ηε ζχλζεζε, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ ιεηηνπξγία απηψλ, πξνβαίλεη ζηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. Ζ δεκνηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ ηελ νπνία αθνξά ν παξψλ Καλνληζκφο είλαη ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Σξηθθαίσλ. Άξζξν 2 Όξγαλα Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο - Δθινγή Πξνέδξνπ - Αληηπξνέδξνπ 1. Όξγαλα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.3852/2010 είλαη ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο. 2. Σελ πξψηε Κπξηαθή ηνπ επηεκβξίνπ ηεο έλαξμεο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη ηελ πξψηε Κπξηαθή ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ ηξίηνπ έηνπο απηήο ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζπλέξρεηαη γηα ηελ εθινγή πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.79 ηνπ Ν.3852/10, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 3. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηζρχνπλ νη πξνζεζκίεο θαη εκεξνκελίεο ηνπ άξζ.282 παξ.16 ηνπ Ν. 3852/2010, δειαδή ε ζεηεία ηνπ πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ πνπ ζα εθιεγνχλ γηα πξψηε θνξά είλαη δχν εηψλ (αληί δχνκηζε), ε δε ακέζσο επφκελε ζεηεία ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ Άξζξν 3 Αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο A. Σν ζπκβνχιην, ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αζθεί ηηο παξαθάησ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 83 ηνπ 3852/2010: 1. Απνθαζίδεη γηα ηελ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ή εγθαηάζηαζεο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 2. Απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. Οη απνθάζεηο απηέο είλαη εθηειεζηέο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο θαη δελ απαηηείηαη αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελσλ απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ην ζπκβνχιην ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ πξνηείλεη ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηηο ζέζεηο φπνπ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ε ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ, ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά νη ππαίζξηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ θαη απνζηέιινληαη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηελ εηζήγεζή ηεο πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζρεηηθψλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ. Β.Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο εθθξάδεη γλψκεο θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε θαηφπηλ παξαπνκπήο, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, ζρεηηθά κε: 1. ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ δήκνπ γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ δεκνηηθή θνηλφηεηα κε θξηηήξην φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, 5

6 2. ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, 3. ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε θαη αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο, 4. ηε ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ νδψλ, ηε ζπληήξεζε, θαζαξηφηεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ πιαηεηψλ, δεκνηηθψλ αιζψλ, θήπσλ, ππαίζξησλ ρψξσλ αλαςπρήο θαη γεληθά φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, 5. ηελ θπθινθνξία θαη ηε ζπγθνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, 6. ηελ εθηέιεζε λέσλ έξγσλ, ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί, 7. ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο πεξηνρψλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα απηψλ, 8. ηελ πξνζηαζία ηελ δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ ερνξχπαλζε, 9. ηελ πεξηζπιινγή θαη ελ γέλεη ηε κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα δψα, 10. ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη γεληθφηεξα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζε πνιηηηζηηθά, πλεπκαηηθά, θνηλσληθά ζέκαηα, 11. ηε κέξηκλα γηα ηελ πγεία, ηελ πξφλνηα θαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά ηε θξνληίδα ψζηε ε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο λα απνβιέπεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο, 12. ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ, δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, 13. ηελ εμέηαζε γεληθψλ ή εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηδίσο αζηέγσλ θαη εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ηεο, 14. ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Γ. Δθθέξεη ζχκθσλε γλψκε: α) ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν ζπγρψλεπζεο δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ή έληαμή ηνπο ζε άιινλ φκνξν δήκν θαη ζρεηηθά κε ηνλ αλαθαζνξηζκφ ή φρη ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ νξίσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ 1. β) ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, γηα ηελ απνδνρή θιεξνδνηήκαηνο, θιεξνλνκηάο ή δσξεάο, ε νπνία δηαηίζεηαη ξεηά θαη απνθιεηζηηθά γηα ηε δεκνηηθή θνηλφηεηα 2. Ζ γλψκε δηαηππψλεηαη χζηεξα απφ εξψηεκα ηνπ νξγάλνπ πνπ ιακβάλεη απφθαζε θαη σο ζχκθσλε γλψκε δεζκεχεη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ην νπνίν κπνξεί ή λα εθδψζεη ηελ πξάμε ζχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε ή, αλ δελ ηελ απνδέρεηαη, κε εηδηθή αηηηνινγία λα κελ εθδψζεη πξάμε αλ ελεξγεί ζην πιαίζην κηαο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πνπ ηνπ ην επηηξέπεη. Γ. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο ην ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, επίζεο: θαηαξηίδεη ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ, θαηφπηλ ειέγρνπ απφ ηελ νηθεία νηθνλνκηθή επηηξνπή, εληάζζεηαη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ. εηζεγείηαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηηο δξάζεηο θαη ηα έξγα ηνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. αζθεί, απνθιεηζηηθά ζηα φξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο, φπνηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ κεηαβηβάδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ. Ζ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη αξκνδηφηεηεο ζην ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Πξφθεηηαη γηα απφθαζε ε νπνία έρεη θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο φηνπ θαηαξγεζεί απφ κεηαγελέζηεξε φκνηα πξάμε. Δ. Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο αζθεί θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζ. 82 & 84 ηνπ Ν. 3852/10 θαη εηδηθφηεξα: - Γηαηππψλεη γλψκε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα: ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο 6

7 ηελ εθκίζζσζε ρσξίο δεκνπξαζία δεκνηηθψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηελ εθπνίεζε, κίζζσζε, δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο, αληαιιαγή θαη δσξεά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο - Πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ - Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ, εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, φηαλ ιεθζεί απφ απηφ ζρεηηθή απφθαζε, γηα ηε ρνξήγεζε ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ θαη εηδψλ δηαβίσζεο ή πεξίζαιςεο ζε νηθνλνκηθά αδχλαηνπο θαηνίθνπο θαη πνιχηεθλνπο, θαζψο θαη ηε κείσζε δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ ή απαιιαγή απφ απηνχο γηα ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξφζσπα, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ ρξήδνπλ «βνήζεηαο ζην ζπίηη» θαη «δηνηθεηηθήο βνήζεηαο». - Πξνσζεί ηνλ εζεινληηζκφ θαη ζπλεξγάδεηαη κε νκάδεο εζεινληψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. η. Σέινο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζε, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. Ζ απφθαζε απηή δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο αζθνχληαη κέζα ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ε δήκνπο άλσ ησλ θαηνίθσλ 2 Άξζξν 83, παξ. 4 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 84, παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010. Άξζξν 4 Αξκνδηφηεηεο πξνέδξνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο: Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο πέξα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, εθπξνζσπεί ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αζθεί θάζε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ αλαηίζεηαη απφ ηνλ δήκαξρν. Μεηαθέξεη θαη παξνπζηάδεη ζηνλ δήκαξρν θαη ζηα άιια αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ δήκαξρν, ηνπο αληηδεκάξρνπο θαη ηηο αξκφδηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη θάζε ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, παξαθνινπζεί ηελ πξνψζεζε απφ ην δήκν ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ έρνπλ ζηαιεί ζε απηφλ. Ο πξφεδξνο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηηο νπνίεο θαιείηαη ππνρξεσηηθά κε δηθαίσκα ςήθνπ, φηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλεηαη ζέκα πνπ αθνξά εηδηθά ηελ αληίζηνηρε δεκνηηθή θνηλφηεηα. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ελεξγεί πιεξσκέο απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, κεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζηνλ δήκν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζ. 83 ηνπ Ν.3852/10. Αλαιπηηθφηεξα ν πξφεδξνο: κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ εζσηεξηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, επνπηεχνληαο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ππνβάιινληαο πξνο ηελ ηερληθή ππεξεζία δηα ηνπ αξκφδηνπ αληηδεκάξρνπ, ζρεηηθφ ππφκλεκα φπνπ αλαγξάθεηαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο πνπ έγηλαλ απηέο, κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ γηα ηελ θαιή ηήξεζε απηήο, ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζηα δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο δεκηψλ κηθξήο θιίκαθαο εάλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε απνθαηάζηαζεο δεκηνπξγείηαη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ επαξθή πδξνδφηεζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο γηα ην ιφγν απηφλ ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑ, 7

8 κεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ θαη ζπλεξγάδεηαη γη' απηφ κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ, κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ δήκνπ, κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηαμία ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, πξνεγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ θαη ινηπψλ ηαθηθψλ κλεκείσλ θαη εθδίδεη ηηο άδεηεο ηαθήο, παξάηαζεο ηαθήο θαη αλαθνκηδήο νζηψλ, θαηαγξάθεη ηα κέζα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη είλαη ππεχζπλνο ηεο νκάδαο ππξαζθάιεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ πξφιεςεο ππξθαγηψλ θαη άιισλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζπλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ ελψ θαηά ηε δηάξθεηα επηρεηξήζεσλ αληηκεηψπηζεο ππξθαγηψλ ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ζηα φξηα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη έρεη θαζήθνλ λα αλαθέξεη ακειιεηί ζηνλ δήκαξρν ή ζηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν δεκηέο ή πξνζβνιέο ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπ δήκνπ, εηζεγείηαη ζην ηνπηθφ ζπκβνχιην ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ, ελεξγεί πιεξσκέο απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, πνπ ζπληζηάηαη θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, Σνλ πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεη ν αληηπξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζε φια ηα θαζήθνληα ηνπ. Όηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρεο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, πξνζθαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε κε δηθαίσκα ςήθνπ, νη πξφεδξνη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. ε πεξίπησζε κε πξφζθιεζήο ηνπο, ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πάζρεη αθπξφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο θσιχεηαη, κπνξεί λα αλαπιεξσζεί απφ ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81, παξ. 3. ηελ απφθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζηελ θξίζε δειαδή αλ θάπνην ζέκα είλαη ελδηαθέξνληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, θαιείηαη λα πξνβεί ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ζα απεπζχλεη ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηε ζπλεδξίαζε. Ζ ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ιακβάλεηαη ππ' φςηλ ηζφηηκα κε ηελ ςήθν ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο θαη πξνζκεηξάηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. ην πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαγξάθεηαη ε παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ θαη αλαθέξεηαη ε ςήθνο πνπ έδσζε. Δθηφο ησλ αλσηέξσ ν δήκαξρνο κε απφθαζε ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, κπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Άξζξν 5 χγθιεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 1. Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην κήλα, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε ή κνλαδηθφ ζέκα είλαη ε ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ επί ζεκάησλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαζψο θαη φηαλ ην απαηηνχλ νη ππνζέζεηο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, θαηά ην άξζξν 88 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ζε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε ζχγθιεζε. 2. Ο πξφεδξνο θαιεί ην ζπκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξφζθιεζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο (εκεξνκελία θαη ψξα) πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ πξφζθιεζε κπνξεί λα γίλεη θαη ειεθηξνληθά. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζην γξαθείν ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη επηδίδεηαη ζηνπο ζπκβνχινπο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. 8

9 ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε κπνξεί λα επηδνζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη γηα πνην ιφγν ε ζπλεδξίαζε είλαη θαηεπείγνπζα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ην ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. 3. Ο πξφεδξνο θαιεί επίζεο ην ζπκβνχιην κε γξαπηή αίηεζε, φπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ θαηνίθσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. ηελ αίηεζε αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Δάλ ν πξφεδξνο δελ ζπγθαιέζεη ην ζπκβνχιην ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, ηφηε ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ ακέζσο επφκελνπ πιεηνςεθήζαληνο ζπκβνχινπ. 4. Αλ ν πξφεδξνο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο παξαιείπεη αδηθαηνιφγεηα επί δχν (2) ζπλερείο κήλεο ή δχν (2) ζπλερείο θνξέο λα ζπγθαιέζεη ην ζπκβνχιην, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο λα ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή ηεο έθπησζεο απφ ην αμίσκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 234 ηνπ Ν.3852/2010. Άξζξν 6 Λεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο - Σφπνο πλεδξίαζεο - Απαξηία - Λήςε Απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ 1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη δεκφζηεο θαη γίλνληαη ζην γξαθείν απηήο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο. 2. Σν ζπκβνχιην έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κειψλ ηνπ, ζηα νπνία ππνινγίδεηαη θαη ν πξφεδξνο ηνπ. 3. Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία, γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά, θαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιε δηάηαμε. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ.. 4. Αλ θάπνην κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ αξλεζεί ηελ ςήθν ή δψζεη ιεπθφ, ζεσξείηαη σο παξφλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε θαη ε ςήθνο ηνπ ινγίδεηαη σο αξλεηηθή ςήθνο. 5. Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο ππήξμε απαξηία θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ, ζεσξνχληαη σο παξφληα κέρξη ηε ιήμε απηήο. Γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί θάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, αιιά βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απαξηία. Άξζξν 7 Πξαθηηθά πλεδξίαζεο - Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο Απνθάζεσλ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 1. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε ηνπ ππαιιήινπ ηνπ δήκνπ, πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ δήκαξρν. Σα πξαθηηθά γξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν αξηζκεκέλν θαη κνλνγξακκέλν απφ δεκφζην ππάιιειν πνπ νξίδεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. - Ο ππάιιεινο ηνπ δήκνπ θξαηεί παξάιιεια θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά, πνπ κνλνγξάθνληαη απφ φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. - ηα πξαθηηθά θαηαρσξίδνληαη νη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο. Τπνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. - Όηαλ έλαο ζχκβνπινο αξλείηαη λα ππνγξάςεη, ε άξλεζε θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά. - Σα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο παίξλνπλ ηδηαίηεξν αχμνληα αξηζκφ. Με ηελ έλαξμε ηνπ λένπ έηνπο αξρίδεη θαη λέα αξίζκεζε. Πξαθηηθφ ζπληάζζεηαη θαη φηαλ ε ζπλεδξίαζε καηαηψλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. - Οπνηνζδήπνηε ζχκβνπινο ην δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. Σν ίδην δηθαίσκα 9

10 έρεη θαη θάζε θάηνηθνο ή δεκφηεο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ σο πξνο ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηε ζπλεδξίαζε. 2. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ κε ηηο νπνίεο δηαηππψλνληαη νη πξνηάζεηο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, δηαβηβάδνληαη ζηνλ δήκαξρν κέζα ζε πξνζεζκία νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Ο δήκαξρνο θξνληίδεη λα ηεζνχλ ακέζσο ππφςε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ, ηα νπνία νθείινπλ λα ηηο κειεηήζνπλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά γηα θάζε ζέκα ν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κέζα ζε έλα (1) κήλα. Σα αξκφδηα φξγαλα κπνξνχλ: α) λα επηζηξέςνπλ ηελ απφθαζε ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κε παξαηεξήζεηο γηα επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, β) λα ηελ παξαπέκςνπλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, γ) λα ηε δηαβηβάζνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. ε θάζε πεξίπησζε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνλ πξφεδξν ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηα κέηξα πνπ παίξλνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ απηήο. Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ζηνλ νπνίν θνηλνπνηνχληαη φιεο νη ελέξγεηεο, πξάμεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο γεληθά ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ην ζπκβνχιην απηήο. ηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ απνζηέιιεηαη αληίγξαθν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ απνθάζεσλ απηνχ θαη ησλ άιισλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. 3. Γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηζρχεη φηη θαη γη' απηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εηδηθφηεξα: ηξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δεκνζηεχεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν ζεκεηψλνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ν αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Ο πίλαθαο απηφο αλαξηάηαη ζην γξαθείν ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν. Με θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο νη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ 4. Δηδηθά, νη απνθάζεηο ηεο πεξ. (γ) ηνπ άξζ. 83 παξ.1 ηνπ Ν. 3852/2010, πνπ αθνξνχλ πξνηάζεηο γηα ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ, άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ, ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ, απηέο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ θαη απνζηέιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δελ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. Μπνξεί λα αθπξσζνχλ φκσο αλ θξηζνχλ παξάλνκεο θαηά ηνλ απηεπάγγειην έιεγρν λνκηκφηεηαο, πνπ αζθεί ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο. Οη απνθάζεηο φκσο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, πνπ εθδίδνληαη θαηά ηελ παξ. 9 ηνπ άξζ.83 ηνπ Ν.3852/10, χζηεξα απφ κεηαβίβαζε δειαδή αξκνδηνηήησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., εθφζνλ αθνξνχλ: α) ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ, β) ηελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ, γ) ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ δ) ηε ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πλνδεχνληαη απφ αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε ( 15) εκεξψλ. 6. Οη πξάμεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ πξνζβάιινληαη απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κε εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/ ε δήκνπο άλσ ησλ θαηνίθσλ 10

11 Άξζξν 8 Πξνυπνινγηζκφο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο - πκκεηνρή ηνπ πκβνπιίνπ ζηελ Καηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ θαη Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο. 1. Κάζε έηνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ θαζνξίδεη ην αλψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ απφθαζε απηή δηαβηβάδεηαη ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ. 2. Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαηαξηίδεη ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Ο πξνυπνινγηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην αλψηαην πνζφ πνπ θαζνξίζηεθε, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Σν ζρέδην ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνινγηθή έθζεζε, ε νπνία πεξηέρεη αηηηνιφγεζε θάζε εγγξαθήο θαη απνζηέιιεηαη έγθαηξα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή έσο ην ηέινο Απγνχζηνπ. 3. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή εμεηάδεη: η. αλ νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην πνζφ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα θάζε δεκνηηθή θνηλφηεηα, ηη. αλ νη δαπάλεο αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηηη. αλ νη δαπάλεο είλαη λφκηκεο. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή δηαγξάθεη θάζε δαπάλε πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πην πάλσ ππφ ζηνηρεία ηη. θαη ηηη. πξνυπνζέζεηο θαη, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ πην πάλσ πνζνχ, πεξηθφπηεη ηα επί κέξνπο θνλδχιηα. 4. Σν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, φπσο ηειηθά δηακνξθψλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, εληάζζεηαη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 5. Σν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αλ δελ θαηαξηηζηεί ή δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, θαηαξηίδεηαη απφ απηήλ. 6. Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κε απφθαζε, πνπ ιακβάλεη έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, εηζεγείηαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. 7. ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαινχληαη νη θνηλσληθνί θνξείο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Δάλ ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δελ ππνβάιιεη εηζήγεζε εκπξφζεζκα ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ην ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ θαηαξηίδεηαη ρσξίο απηή. Άξζξν 9 Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κε απφθαζε ηνπ κπνξεί λα ζπζηήλεη δηάθνξεο επηηξνπέο πνπ ζα αζρνινχληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπκβνπιίνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Ν.3852/2010 ή ηηο κεηαβηβάδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν.3852/2010. Ο ξφινο ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ ζα είλαη δηεξεπλεηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο θαη εηζεγεηηθφο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο πνπ ζα ζπδεηνχληαη αληίζηνηρα ζέκαηα. Άξζξν 10 Τπνρξεψζεηο πκβνχισλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 1. Οη ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη λα εθηεινχλ ηα ινηπά θαζήθνληά ηνπο, φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο. 2. Έρνπλ ππνρξέσζε, κέζα ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα εθηεινχλ κε επηκέιεηα θάζε εξγαζία πνπ ηνπο αλαζέηεη λφκηκα ην ζπκβνχιην. 11

12 3. Ο ζχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ςεθίδεη θαηά ζπλείδεζε, απνβιέπνληαο πάληνηε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. 4. Οη ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαηά ην άξζξν 90 ηνπ Ν.3852/2010. Μεξηκλνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 5. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηα θσιχκαηα ζπκκεηνρήο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη εηδηθφηεξα: - χκβνπινο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηελ θαηάξηηζε απνθάζεσο ηνπ ζπκβνπιίνπ εθφζνλ ν ίδηνο ή ζπγγελήο ηνπ έσο ην δεχηεξν βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο έρεη πιηθφ ή εζηθφ ζπκθέξνλ. - χκβνπινο πνπ, ελψ είρε θψιπκα, έιαβε κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε δηαπξάηηεη ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο αξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ελψ ε ζρεηηθή απφθαζε είλαη εθ ηνπ λφκνπ άθπξε. - Οη ζχκβνπινη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο νθείινπλ λα εμνθινχλ ηπρφλ νθεηιή πξνο ην δήκν, ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα, ηε δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ηηο δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3852/2010, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ αθφηνπ θαηέζηε νξηζηηθή ε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη έιαβαλ γλψζε απηήο ή, ζε πεξίπησζε άζθεζεο έλδηθψλ βνεζεκάησλ, αθφηνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. - ε ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, κπνξεί λα επηβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 234 ηνπ Ν. 3852/2010, ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο αξγίαο θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηεο έθπησζεο. - χκβνπινο πνπ επηζπκεί λα κελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο, πξέπεη λα έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ. - ε ζχκβνπιν πνπ δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) ζπλερείο κήλεο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα επηβιεζεί, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Ν. 3852/2010, ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο αξγίαο ή ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο έθπησζεο κε απφθαζε ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο. - Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα θάζε πεξίπησζή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ζπκβνχινπ ζε ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζπκβνχινπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξεηο (3) ζπλερείο κήλεο. Ζ παξάιεηςε απηήο ηεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο θαη επηθέξεη ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο. Άξζξν 11 Γξαθείν Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Κάζε δεκνηηθή θνηλφηεηα δηαζέηεη δεκνηηθφ γξαθείν. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαζνξίδεη, κε ηελ ςήθηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. Με απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, νξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ γηα ηε γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή «δηνηθεηηθήο βνήζεηαο» ησλ θαηνίθσλ θαη δηαηίζεληαη θαηάιιεινη ρψξνη θαη εμνπιηζκφο γηα ηηο αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Άξζξν 12 Φήθηζε - Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνχ - Δξκελεία Γηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Ζ ςήθηζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 12

13 Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ηεξνπκέλσλ ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, ν Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο φπσο ηζρχεη, ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γεληθά ε λνκνζεζία ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε ζχληαμή ηνπ. Άξζξν 13 Ηζρχο Καλνληζκνχ Ο παξψλ Καλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ςήθηζήο ηνπ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 27/2011 Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ζέκα εθηφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο αλέθεξε φηη πξέπεη λα θάλνπκε δεθηή ηελ εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο πνπ εηζεγείηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο ζχκθσλα κε ηελ ππ.αξηζκ.πξση.41448/ εηζήγεζε ηνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο: ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ ηελ πφιε καο θαζηεξψζεθε θαη ηειείηαη εζηκνηππηθά απφ ηηο 14 κέρξη ηηο 21 επηεκβξίνπ, εκπνξνπαλήγπξε ην γλσζηφ «ΣΡΗΚΑΛΗΝΟ ΠΑΕΑΡΗ». Ζ ππεξεζία καο ιακβάλνληαο ππφςε: 1. Σν άξζξν 2 ηνπ Ν. 2323/95 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3377/2005 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3769/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Άξζξν 1 ν Ζ εκπνξνπαλήγπξε ηειείηαη ζηελ πεξηθέξεηα (ΜΔΡΗΑ) ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ θαη ζηνλ παξαπνηάκην δξφκν Σξηθάισλ Καξπψλ (νδφο θνπέινπ), ζχκθσλα κε ηηο κε αξηζκ. 222/2003 θαη 291/2007 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε ην ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο απηήο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επηά (7) εκεξψλ, ήηνη απφ 14 επηεκβξίνπ κέρξη 20 επηεκβξίνπ. Άξζξν 2 ν Οη πξνο δηάζεζε ρψξνη (παξάγθεο), ζα είλαη μπινθαηαζθεπέο δηαζηάζεσλ 3 Υ 3 εκβ= 9ηκ, ζηεγαζκέλνη κε ηζίγθν δηαζηάζεσλ (4Υ0,80) θαη νη βάζεηο ηνπο ζε θαδξφληα δηαζηάζεσλ 8 Υ 8 cm Υ 3 κ χςνο. Οη ρψξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ραιβαδνπσιείσλ ή ςεηνπσιείσλ ζα είλαη μπινθαηαζθεπέο δηαζηάζεσλ 3 Υ 18 εκβ= 54 ηκ, ζηεγαζκέλνη κε ηζίγθν ή ηξεηο ζπλερφκελεο ζέζεηο ζηηο ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα ραιβαδνπσιεία. 13

14 Πξναηξεηηθά θαη κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο δηάζεζεο ησλ ρψξσλ (Οηθ. Δπηηξνπή) επηηξέπεηαη ε ζηέγε ησλ ραιβαδνπσιείσλ θαη ησλ ςεηνπσιείσλ, λα γίλεη κε ηέληα ρξψκαηνο ιεπθνχ (γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο) Απαγνξεχνληαη νη πξνζζήθεο ζε θάζε δηαηεζεηκέλν ρψξν, πέξαλ ηνπ νξηζζέληνο ρψξνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ παξαγθψλ γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε κηζζσηή θαηαζθεπαζηή παξαγθψλ. Άξζξν 3 ν Ζ ειεθηξνδφηεζε ησλ θάζε είδνπο εκπνξηθψλ ρψξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε ηειεπηαίν πιεηνδφηε κηζζσηή εθκεηαιιεπηή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ( αδεηνχρνο ειεθηξνιφγνο θάηνρνο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γ θαηεγνξίαο θαη εγγεγξακκέλνπ κέινπο ηνπ πλδέζκνπ Ζιεθηξνιφγσλ). Τπνρξέσζε ηνπ είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο ειεθηξνληθνχ νηθνινγηθνχ ιακπηήξνο & κηαο ζηεγαλήο πξίδαο ζε θάζε παξάγθα. Δπίζεο ε ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ γηα ηε ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ιακπηήξσλ θσηηζκνχ, έηζη ψζηε ν θσηηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο λα δηαθφπηεηαη. Άξζξν 4 ν Οη πιεηνδφηεο θαηαζθεπαζηέο παξαγθψλ (μπινπξγνί) θαζψο θαη ν ειεθηξνιφγνο, ζα αξρίδνπλ ηελ θαηαζθεπή απηψλ δψδεθα κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ήηνη απφ 2 επηεκβξίνπ θαη ζα ηηο απνμπιψλνπλ ηξεηο (3) κέξεο κεηά ηε ιήμε απηήο (23 επηεκβξίνπ). Δίλαη δε ππεχζπλνη γηα ηε ζηεξεφηεηα θαη αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ παξαγθψλ ππεχζπλνη & ππφινγνη έλαληη ηνπ λφκνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο αξρήο ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο. Άξζξν 5 ν Υψξνο 4,5 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα (ΜΔΡΗΑ) ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ, πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηδηψλ (ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ). Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλσηέξσ ρψξν ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ςεηνπσιείσλ, θαθελείσλ, ραιβαδνπσιείσλ θαζψο θαη άιινπ είδνπο εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα (ξνχρα, παηρλίδηα, ςηιηθά). Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία άιινπ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ απφ ηελ εκέξα δεκνπξάηεζεο έσο θαη ηε ιήμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο (20 επηεκβξίνπ). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ, πξνζθνκίδνληαο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Άξζξν 6 ν Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: Α. Γηα ραιβαδνπσιεία θαη ςεηνπσιεία. 1) Οη έρνληεο άδεηα θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςεζηαξηά, δαραξνπιαζηείν, παξαδνζηαθά γιπθά), θαη θηλεηήο ή ζηαζεξήο θαληίλαο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ λα ζπλνδεχεηαη κε: α) Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο β) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα (κε νθεηιήο ζην Γήκν καο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ). 14

15 γ) Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Β. Γηα ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο βηνκεραληθά είδε 1) Οη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ 2) Οη ππαίζξηνη πσιεηέο (ζηάζηκν ή πιαλφδην) εκπφξην 3) Οη επαγγεικαηίεο έκπνξνη θαη θάηνρνη αδεηψλ ζπκκεηνρήο ζε Κπξηαθάηηθεο αγνξέο. 4) Οη ινηπνί έκπνξνη (θαηαζηεκαηάξρεο) Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ λα ζπλνδεχεηαη κε: α) Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο β) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα (κε νθεηιήο ζην Γήκν καο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ). γ) Άδεηα ζεσξεκέλε γηα ην ηξέρνλ έηνο δ) Αληίγξαθν ηεο έλαξμεο επαγγέικαηνο (κφλν νη θαηαζηεκαηάξρεο). Άξζξν 7 ν α. Ζ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ θαη θαηνρχξσζε απηψλ ζα γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Λατθψλ αγνξψλ θαη εκπνξνπαλήγπξεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο (ή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή), ππνβνεζνχκελε απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3769/2009. Ζ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ ζα γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά πεξίπησζε. Οη δηαζέζηκεο άδεηεο δηαηίζεληαη θαηά πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ησλ πεξηπηψζεσλ 1,2 θαη 3 παξάγξαθνο Β ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, θαη θαηά πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηεο πεξίπησζεο 4 παξάγξαθνο Β ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. β. Οη άδεηεο είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζε, θαηά ρξήζε, ησλ αδεηψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ ηνλ/ηε ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ ησλ αδεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ θαηέρνπλ άιιε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. γ. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα κηζζψλεη κέρξη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο.(δμαηξνχληαη νη ραιβαδνπψιεο πνπ κπνξνχλ λα κηζζψζνπλ ζέζεηο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκεία). Σα έμνδα θαηαζθεπήο παξαγθψλ θαη ε ειεθηξνδφηεζε απηψλ βαξχλεη ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν. δ. Οη εθπξφζσπνη ζσκαηείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππέξ ησλ κειψλ ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιεξεμνχζην ηνπ θάζε κέινπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, ρσξηζηά. Πξαθηηθφ ηειεπηαίσλ αξραηξεζηψλ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ ζσκαηείσλ, κε πιεξεμνχζην ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε. Οη ζέζεηο θαηνρπξψλνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηελ πξνζθφκηζε Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη κε ηελ θαηαβνιή νινθιήξνπ ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο απηψλ (ζέζεσλ), ακέζσο κεηά ην ηέινο θάζε δηαδηθαζίαο δηάζεζεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ρψξνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα εθδίδεηαη ε άδεηα ζπκκεηνρήο. ζη. ε πεξίπησζε ηπρφλ αξλήζεσο πξνζθφκηζεο Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ απφ ελδηαθεξφκελν ελεξγείηαη λέα δηαδηθαζία, ν δε αξλεζείο ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. δ. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ, πξνθχςεη αλάγθε γηα ακνηβαία αληαιιαγή απηψλ κεηαμχ 15

16 δηθαηνχρσλ, αξκφδηα γηα ηελ αληαιιαγή απηή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη. Άξζξν 8 ν Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) εμνπζηνδνηείηαη λα ξπζκίδεη άκεζα θαηά ηελ θξίζε ηεο νπνηνδήπνηε ζέκα αλαθχςεη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηνξγάλσζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο αλάγθεο δηάζεζεο πεξηζζνηέξσλ ρψξσλ εκπνξνπαλήγπξεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη λένπο ρψξνπο θαη λα θαζνξίδεη ην ηίκεκα ηνπ ηέινπο ρξήζεσο. Άξζξν 9 ν Ζ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ζα γίλεηαη ακέζσο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ην πέξαο δηάζεζεο ησλ ζέζεσλ. Άξζξν 10 ν Με απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαξηίδνληαη νη αλαιπηηθέο δηαθεξχμεηο δηάζεζεο ησλ ρψξσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ηελ ηάμε ππεχζπλε είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθψλ πξνζφδσλ θαη Δκπνξίνπ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, θαη ηα εθάζηνηε θιηκάθηα ειέγρνπ ιατθψλ αγνξψλ, ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (Κ.Δ.Λ.Α.Τ.Δ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2323/95 (άξζ. 5 παξ. 2) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3190/2003 (αξζ.4) Άξζξν 11 ν Σα πξνο πψιεζε είδε πνπ επηηξέπνληαη είλαη: Δίδε έλδπζεο - ππφδεζεο θαη αμεζνπάξ Αζεκηθά Φν κπηδνχ Βηβιία Παηρλίδηα Δίδε απηνθηλήηνπ αμεζνπάξ Δίδε ιατθήο ηέρλεο Δθθιεζηαζηηθά είδε Δίδε Γψξσλ ςηιηθά Δίδε νηθηαθήο ρξήζεο - παιηθά & είδε κπάληνπ Λεπθά είδε & είδε πξνηθφο ραιηά Μηθξά δψα & ηρζχεο (εμαηξνχληαη ηα εξπεηά) Ζιεθηξνληθέο κηθξνζπζθεπέο Υαιβάο ηχπνπ Φαξζάισλ δαραξψδε μεξνί θαξπνί ινπθνπκάδεο Παξαδνζηαθά είδε φπσο ςεκέλν θαιακπφθη, θάζηαλα, καιιί ηεο γξηάο, πνπ-θνξλ. Δίδε ςεηνπσιείνπ ηεο ψξαο (ζνπβιάθη, ινπθάληθν) Δίδε ςπραγσγίαο Λνχλα-Πάξθ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ. Άξζξν 12 ν Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε έκπξνζζελ θαη θαηά κήθνπο ησλ παξαγθψλ θαιαζηψλ θαη παλεξηψλ κε εκπνξεχκαηα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ ζην παδάξη, φπσο επίζεο ε επέθηαζε ησλ παξαγθψλ θαηά κήθνπο ηνπ πνηακνχ πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο, θαζαξηφηεηαο θαη πξψησλ βνεζεηψλ. ( αζζελνθφξα ππξνζβεζηηθά) Οη πξνο δηάζεζε ρψξνη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη νη εθκεηαιιεπηέο νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο (θαηά πξνηίκεζε καχξνπ ρξψκαηνο απφ αδηαθαλέο πιηθφ), ηνπο νπνίνπο πξέπεη θαζεκεξηλά κεηά ην πέξαο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, λα 16

17 ελαπνζέηνπλ απηνχο έκπξνζζελ ηεο παξάγθαο πξνο απνθνκηδή απηψλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ πγξά απφβιεηα γηα λα κελ δεκηνπξγνχλ ξχπαλζε, δπζνζκία θαη κφιπλζε. Άξζξν 13 Κπξψζεηο Πξφζηηκα Α. Τπέξβαζε ηνπ πξνο δηάζεζε ρψξνπ (έκπξνζζελ παξάγθαο) εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξφζηηκν 300,00. Β. Δπέθηαζε ηνπ πξνο δηάζεζε ρψξνπ (φπηζζελ παξάγθαο) εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 1) ζηνλ εθκεηαιιεπηή - έκπνξν πξφζηηκν 1.000,00 θαη 2) ζηνλ πιεηνδφηε θαηαζθεπαζηή πξφζηηκν 2.000,00 Γ. Με ηήξεζε ησλ φξσλ θαζαξηφηεηαο πξφζηηκν απφ 50,00 έσο 300,00. Γ. Οη εθκεηαιιεπηέο ςεηνπσιείσλ νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ ςεζηαξηέο έκπξνζζελ ηεο παξάγθαο εκπνδίδνληαο θαη ελνριψληαο ηνπο επηζθέπηεο, πξφζηηκν 1.000,00. Δ. Αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηνπ νξηνζεηεκέλνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ παδαξηνχ, πξφζηηκν 1.000,00 θαη απνκάθξπλζε εκπνξεπκάησλ - θαηαζθεπψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δθηφο θαη αλ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αλσηέξσ θαλνληζηηθήο απφθαζεο. Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη δέθα (10) εκέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ». Ο ζχκβνπινο θ. Κεκαλίδεο Ησάλλεο πξφηεηλε λα πξνζηεζεί ζην άξζξν 7 κηα μερσξηζηή παξάγξαθνο πνπ ζα αλαθέξεη φηη «νη ηηκέο παξαρψξεζεο ησλ ζέζεσλ ζε θπζηθά πξφζσπα ή ζε εθπξνζψπνπο ζσκαηείσλ λα δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν». Σν ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο κε ηελ πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ πνπ πξφηεηλε ν θ. Κεκαλίδεο. Ο πξνηεηλφκελνο θαλνληζκφο έρεη σο εμήο : ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ ηελ πφιε καο θαζηεξψζεθε θαη ηειείηαη εζηκνηππηθά απφ ηηο 14 κέρξη ηηο 21 επηεκβξίνπ, εκπνξνπαλήγπξε ην γλσζηφ «ΣΡΗΚΑΛΗΝΟ ΠΑΕΑΡΗ». Άξζξν 1 ν Ζ εκπνξνπαλήγπξε ηειείηαη ζηελ πεξηθέξεηα (ΜΔΡΗΑ) ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ θαη ζηνλ παξαπνηάκην δξφκν Σξηθάισλ Καξπψλ (νδφο θνπέινπ), ζχκθσλα κε ηηο κε αξηζκ. 222/2003 θαη 291/2007 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε ην ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο απηήο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επηά (7) εκεξψλ, ήηνη απφ 14 επηεκβξίνπ κέρξη 20 επηεκβξίνπ. 17

18 Άξζξν 2 ν Οη πξνο δηάζεζε ρψξνη (παξάγθεο), ζα είλαη μπινθαηαζθεπέο δηαζηάζεσλ 3 Υ 3 εκβ= 9ηκ, ζηεγαζκέλνη κε ηζίγθν δηαζηάζεσλ (4Υ0,80) θαη νη βάζεηο ηνπο ζε θαδξφληα δηαζηάζεσλ 8 Υ 8 cm Υ 3 κ χςνο. Οη ρψξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ραιβαδνπσιείσλ ή ςεηνπσιείσλ ζα είλαη μπινθαηαζθεπέο δηαζηάζεσλ 3 Υ 18 εκβ= 54 ηκ, ζηεγαζκέλνη κε ηζίγθν ή ηξεηο ζπλερφκελεο ζέζεηο ζηηο ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα ραιβαδνπσιεία. Πξναηξεηηθά θαη κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο δηάζεζεο ησλ ρψξσλ (Οηθ. Δπηηξνπή) επηηξέπεηαη ε ζηέγε ησλ ραιβαδνπσιείσλ θαη ησλ ςεηνπσιείσλ, λα γίλεη κε ηέληα ρξψκαηνο ιεπθνχ (γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο) Απαγνξεχνληαη νη πξνζζήθεο ζε θάζε δηαηεζεηκέλν ρψξν, πέξαλ ηνπ νξηζζέληνο ρψξνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ παξαγθψλ γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε κηζζσηή θαηαζθεπαζηή παξαγθψλ. Άξζξν 3 ν Ζ ειεθηξνδφηεζε ησλ θάζε είδνπο εκπνξηθψλ ρψξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε ηειεπηαίν πιεηνδφηε κηζζσηή εθκεηαιιεπηή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ( αδεηνχρνο ειεθηξνιφγνο θάηνρνο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γ θαηεγνξίαο θαη εγγεγξακκέλνπ κέινπο ηνπ πλδέζκνπ Ζιεθηξνιφγσλ). Τπνρξέσζε ηνπ είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο ειεθηξνληθνχ νηθνινγηθνχ ιακπηήξνο & κηαο ζηεγαλήο πξίδαο ζε θάζε παξάγθα. Δπίζεο ε ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ γηα ηε ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ιακπηήξσλ θσηηζκνχ, έηζη ψζηε ν θσηηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο λα δηαθφπηεηαη. Άξζξν 4 ν Οη πιεηνδφηεο θαηαζθεπαζηέο παξαγθψλ (μπινπξγνί) θαζψο θαη ν ειεθηξνιφγνο, ζα αξρίδνπλ ηελ θαηαζθεπή απηψλ δψδεθα κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ήηνη απφ 2 επηεκβξίνπ θαη ζα ηηο απνμπιψλνπλ ηξεηο (3) κέξεο κεηά ηε ιήμε απηήο (23 επηεκβξίνπ). Δίλαη δε ππεχζπλνη γηα ηε ζηεξεφηεηα θαη αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ παξαγθψλ ππεχζπλνη & ππφινγνη έλαληη ηνπ λφκνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο αξρήο ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο. Άξζξν 5 ν Υψξνο 4,5 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα (ΜΔΡΗΑ) ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ, πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηδηψλ (ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ). Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλσηέξσ ρψξν ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ςεηνπσιείσλ, θαθελείσλ, ραιβαδνπσιείσλ θαζψο θαη άιινπ είδνπο εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα (ξνχρα, παηρλίδηα, ςηιηθά). Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία άιινπ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ απφ ηελ εκέξα δεκνπξάηεζεο έσο θαη ηε ιήμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο (20 επηεκβξίνπ). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο 18

19 ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ, πξνζθνκίδνληαο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Άξζξν 6 ν Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: Α. Γηα ραιβαδνπσιεία θαη ςεηνπσιεία. 2) Οη έρνληεο άδεηα θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςεζηαξηά, δαραξνπιαζηείν, παξαδνζηαθά γιπθά), θαη θηλεηήο ή ζηαζεξήο θαληίλαο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ λα ζπλνδεχεηαη κε: α) Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο β) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα (κε νθεηιήο ζην Γήκν καο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ). γ) Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Β. Γηα ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο βηνκεραληθά είδε 5) Οη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ 6) Οη ππαίζξηνη πσιεηέο (ζηάζηκν ή πιαλφδην) εκπφξην 7) Οη επαγγεικαηίεο έκπνξνη θαη θάηνρνη αδεηψλ ζπκκεηνρήο ζε Κπξηαθάηηθεο αγνξέο. 8) Οη ινηπνί έκπνξνη (θαηαζηεκαηάξρεο) Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ λα ζπλνδεχεηαη κε: α) Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο β) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα (κε νθεηιήο ζην Γήκν καο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ). γ) Άδεηα ζεσξεκέλε γηα ην ηξέρνλ έηνο δ) Αληίγξαθν ηεο έλαξμεο επαγγέικαηνο (κφλν νη θαηαζηεκαηάξρεο). Άξζξν 7 ν α. Ζ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ θαη θαηνρχξσζε απηψλ ζα γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Λατθψλ αγνξψλ θαη εκπνξνπαλήγπξεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο (ή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή), ππνβνεζνχκελε απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3769/2009. Ζ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ ζα γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά πεξίπησζε. Οη δηαζέζηκεο άδεηεο δηαηίζεληαη θαηά πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ησλ πεξηπηψζεσλ 1,2 θαη 3 παξάγξαθνο Β ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, θαη θαηά πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηεο πεξίπησζεο 4 παξάγξαθνο Β ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. β. Οη άδεηεο είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζε, θαηά ρξήζε, ησλ αδεηψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ ηνλ/ηε ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ ησλ αδεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ θαηέρνπλ άιιε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. γ. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα κηζζψλεη κέρξη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο.(δμαηξνχληαη νη ραιβαδνπψιεο πνπ κπνξνχλ λα κηζζψζνπλ ζέζεηο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκεία). Σα έμνδα θαηαζθεπήο παξαγθψλ θαη ε ειεθηξνδφηεζε απηψλ βαξχλεη ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν. 19

20 δ. Οη εθπξφζσπνη ζσκαηείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππέξ ησλ κειψλ ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιεξεμνχζην ηνπ θάζε κέινπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, ρσξηζηά. Πξαθηηθφ ηειεπηαίσλ αξραηξεζηψλ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ ζσκαηείσλ, κε πιεξεμνχζην ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε. Οη ζέζεηο θαηνρπξψλνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηελ πξνζθφκηζε Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη κε ηελ θαηαβνιή νινθιήξνπ ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο απηψλ (ζέζεσλ), ακέζσο κεηά ην ηέινο θάζε δηαδηθαζίαο δηάζεζεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ρψξνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα εθδίδεηαη ε άδεηα ζπκκεηνρήο. ζη. ε πεξίπησζε ηπρφλ αξλήζεσο πξνζθφκηζεο Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ απφ ελδηαθεξφκελν ελεξγείηαη λέα δηαδηθαζία, ν δε αξλεζείο ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. δ. Οη ηηκέο παξαρψξεζεο ησλ ζέζεσλ ζε θπζηθά πξφζσπα ή ζε εθπξνζψπνπο ζσκαηείσλ ζα δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. ε. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ, πξνθχςεη αλάγθε γηα ακνηβαία αληαιιαγή απηψλ κεηαμχ δηθαηνχρσλ, αξκφδηα γηα ηελ αληαιιαγή απηή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη. Άξζξν 8 ν Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) εμνπζηνδνηείηαη λα ξπζκίδεη άκεζα θαηά ηελ θξίζε ηεο νπνηνδήπνηε ζέκα αλαθχςεη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηνξγάλσζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο αλάγθεο δηάζεζεο πεξηζζνηέξσλ ρψξσλ εκπνξνπαλήγπξεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη λένπο ρψξνπο θαη λα θαζνξίδεη ην ηίκεκα ηνπ ηέινπο ρξήζεσο. Άξζξν 9 ν Ζ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ζα γίλεηαη ακέζσο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ην πέξαο δηάζεζεο ησλ ζέζεσλ. Άξζξν 10 ν Με απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαξηίδνληαη νη αλαιπηηθέο δηαθεξχμεηο δηάζεζεο ησλ ρψξσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ηελ ηάμε ππεχζπλε είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθψλ πξνζφδσλ θαη Δκπνξίνπ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, θαη ηα εθάζηνηε θιηκάθηα ειέγρνπ ιατθψλ αγνξψλ, ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (Κ.Δ.Λ.Α.Τ.Δ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2323/95 (άξζ. 5 παξ. 2) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3190/2003 (αξζ.4) Άξζξν 11 ν Σα πξνο πψιεζε είδε πνπ επηηξέπνληαη είλαη: Δίδε έλδπζεο - ππφδεζεο θαη αμεζνπάξ Αζεκηθά Φν κπηδνχ Βηβιία Παηρλίδηα Δίδε απηνθηλήηνπ αμεζνπάξ Δίδε ιατθήο ηέρλεο Δθθιεζηαζηηθά είδε Δίδε Γψξσλ ςηιηθά Δίδε νηθηαθήο ρξήζεο - παιηθά & είδε κπάληνπ 20

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα