ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, ηεο 11εο ηνπ κελφο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο ηα Σξίθαια θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ, ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, ζπλήιζε ζήκεξα ζηηο 11, ηνπ κελφο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 20:00 κ.κ., ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ην πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση / έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α 87), ζην Γήκαξρν θαη ζηνπο πκβνχινπο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ γξαθείνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. Γηαπηζηψζεθε πσο ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη, ζε ζχλνιν 15 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε 12 κέιε θαη νλνκαζηηθά: ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 1. Κσλζηαληφο Υξήζηνο 1. Γαξδίθα Παξαζθεπή 2. Βιαρνκήηξνο Δπάγγεινο 2. Γνχθαο Νηθφιανο 3. Βντιαο Γεκήηξηνο 3. αθθά Βαζηιηθή 4. Βξάληδαο Νηθφιανο (Οη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη 5. Γηαιεζηψηε-Παππά Παξαζθεπή πξνζθιήζεθαλ λφκηκα) 6. Κνιψλαο Δπάγγεινο 7. Κεκαλίδεο Ησάλλεο 8. Μεζηαθάξεο Βεζζαξίσλ 9. Νηανχιαο Βαζίιεηνο 10. Παδηφο Γεκήηξηνο 11. Παπαθσλζηαληίλνπ Κσλ/λνο 12. Παρή Βαζηιηθή Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε φηη νη αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα πξνέγθξηζε ίδξπζεο θαηαζηήκαηνο θαη γηα άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ κε παξάηαζε είλαη λφκηκεο θαη πξφηεηλε ηελ έγθξηζε ησλ αδεηψλ. Δηδηθά γηα ηελ αίηεζε ηνπ θ. Νεκά Αλδξέα ηνπ Υξήζηνπ σο ππεχζπλν πγεηνλνκηθνχ & αζηπλνκηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο ΔΠΗΚΟΤΡΟ Α.Δ. γηα ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο «Δζηηαηφξην Καθέ Μπαξ» κε ηελ επσλπκία 1

2 «ΦΡΟΤΡΗΟ» επί ηεο νδνχ ηξ. αξάθε γηα νξηζκέλεο εκεξνκελίεο, αλέθεξε φηη αλ θαη ππάξρεη αξλεηηθή εηζήγεζε απφ ηελ Τπεξεζία ζα πξέπεη λα ηνπ ρνξεγεζεί ε άδεηα κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα ηα άββαηα ησλ κελψλ Ηνπιίνπ, Απγνχζηνπ θαη επηεκβξίνπ γηα θαζαξά θνηλσληθνχο ιφγνπο, αθνχ πξφθεηηαη γηα γακήιηεο ηειεηέο. Σν ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε: ηηο αηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη 1. Σελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ(Πνιενδνκηθφο έιεγρνο). 2. Σν άξζξν 80 ηνπ Ν.Γ. 3463/06(ΦΔΚ 114 Α) παξαγ. 2& 3 3. Σελ αξηζκ. Α1Β /8577/83 Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε. 4. Σελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ γξαθείνπ αδεηψλ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο (ρξήζεο) ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ζχκθσλα κε ηελ Α5/3010/85 Τγεηνλ. Γηάηαμε «Πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο Γεκ. Τγείαο απφ ζνξχβνπο κνπζηθήο» ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξηζκ. 3/1996 Αζηπλνκηθή Γηάηαμε «Μέηξα γηα ηελ ηήξεζε ηεο θνηλήο εζπρίαο». 6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 3463/2006 Γ.Κ.Κ.. 7. Σηο εηζεγήζεηο ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ( Γ/λζε Τγείαο Ννκ/θήο Απη/ζεο Σξηθάισλ Βεβαίσζε εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ζην Ννκφ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 2121/93.) 8. Σελ αξηζκ. 317/2011 ΑΓ. ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Α. Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο ήηνη: 1) Κνινβφο Κσλ/λνο σο ππεχζπλνο πγεηνλνκηθνχ & αζηπλνκηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο «Κακπιηψλεο Γεκήηξηνο Κνινβφο Κσλ/λνο ΟΔ» - Καθεηέξηα λαθ Μπαξ Δζηηαηφξην - Αζθιεπηνχ 12 Β. Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο Μνπζηθψλ Οξγάλσλ ζε θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, κε παξάηαζε έσο 24:00 π.κ απφ Κπξηαθή έσο Πέκπηε & 02:00 π.κ. Παξαζθεπή άββαην & Αξγίεο γηα ην θαινθαηξηλφ σξάξην θαη κε παξάηαζε έσο 23:00 κ.κ απφ Κπξηαθή έσο Πέκπηε & 01:00 π.κ. Παξαζθεπή άββαην & Αξγίεο γηα ην ρεηκεξηλφ σξάξην ζηνπο : 1) Σζηνχιεο Βάτνο Καθεηέξηα Λ. Καηζψλε 23 2) Πψρνπ Διέλε Μπαξ Καιακπάθαο 17 ε πάξνδνο 3)Φσκάο Δπάγγεινο-Καθεηέξηα-25 εο Μαξηίνπ 7 θαη Υαηδεπέηξνπ. Γ. Δγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο κνπζηθψλ νξγάλσλ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θαηαζηήκαηνο «Δζηηαηφξην Καθέ Μπαξ» κε ηελ επσλπκία «ΦΡΟΤΡΗΟ» επί ηεο νδνχ ηξ. αξάθε πνπ ιεηηνπξγεί ζην φλνκα Νεκάο Αλδξέαο ηνπ Υξήζηνπ σο ππεχζπλνο πγεηνλνκηθνχ & αζηπλνκηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο ΔΠΗΚΟΤΡΟ Α.Δ. έσο ηηο 02:00 π.κ. γηα ηηο θάησζη εκεξνκελίεο ζηηο νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γακήιηεο ηειεηέο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα επηθξαηεί θφζκηα θαηάζηαζε θαη δελ ζα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα δηαηάξαμεο ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο εξεκίαο ησλ πεξηνίθσλ. Οη εκεξνκελίεο γηα ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ε άδεηα είλαη νη εμήο : 16,23,30 Ηνπιίνπ, 6,13,14,20,27 Απγνχζηνπ θαη 3,10,17,24 επηεκβξίνπ. Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 25/2011 2

3 Ο χκβνπινο θ.βιαρνκήηξνο Δπάγγεινο εηζεγνχκελνο ην 2 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζία δχν νδψλ θαη κηαο πιαηείαο πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ αλέθεξε φηη : Τπάξρνπλ αηηήζεηο ζπκπνιηηψλ καο πνπ αθνξνχλ ην παξαπάλσ ζέκα ήηνη : 1.Σνπ Καξάηδηνπ Γεκεηξίνπ θαη ζπλππνγξαθφλησλ κε αξ.πξση.12302/ Σεο Ματκαλάθνπ Μαξίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηεο κε αξ.πξση.23176/ Σεο Κνπηζηνχκπα Γεσξγία θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηεο κε αξ.πξση.38821/ χκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/06 Η.γ.14. αξκνδηφηεηα ησλ ΟΣΑ είλαη κεηαμχ άιισλ θαη ε νλνκαζία ησλ νδψλ, πιαηεηψλ, ε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ πιεξνθνξίαο θαη ε αξίζκεζε θηηζκάησλ. χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3463/06 "Ολνκαζία θαη κεηνλνκαζία ζπλνηθηψλ, νδψλ θαη πιαηεηψλ" "Ζ νλνκαζία ζπλνηθηψλ, νδψλ θαη πιαηεηψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ή παξέδξνπ θαη ζχκθσλε γλψκε επηηξνπήο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ: α. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Απηνδηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ή ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο ηνπ λνκνχ, σο πξφεδξνο. β. Γχν εθπξφζσπνη ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο θαη γ. Γχν θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θιάδνπ ΠΔ 02, νη νπνίνη νξίδνληαη, καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. H Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν γξακκαηέαο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ, νη νπνίνη είλαη ππάιιεινη ηεο Πεξηθέξεηαο ηνπ θιάδνπ ΠΔ Γηνηθεηηθνχ. Ζ κεηνλνκαζία επηηξέπεηαη, γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο θαη γίλεηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία." Δπίζεο ζχκθσλα ην άξζξν 213 ηνπ λ. 3463/06, νη θχξηνη ή θάηνρνη αθηλήησλ ππνρξενχληαη λα αλέρνληαη ηελ ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθψλ πηλαθίδσλ, γηα ηελ θπθινθνξία θαη ηελ νλνκαηνζεζία νδψλ θαη πιαηεηψλ, θαζψο θαη ηε ζηήξημε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, ην αληίζηνηρν κε ηα ηνπηθά ζπκβνχιηα φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηεο νλνκαζίαο νδψλ, είλαη ην ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. 1)Σν ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ, πξνηείλεη ηελ νλνκαζία ηεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία Μνλή παξάιιεια ηελ νδφ Ππζαγφξα, πνπ μεθηλάεη απφ ηελ ζπκβνιή ησλ νδφ Λάκπξνπ Καηζψλε θαη Ππξγεηνχ θαη νδεγεί ζηελ νδφ Πχιεο, ζε νδφ Μαηζφπνπινπ, αθνχ κέρξη ζήκεξα είλαη αλψλπκε. 2) Σν ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ, πξνηείλεη ηελ νλνκαζία ηεο λέαο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Βνπβήο θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε, Πειέθε, Φηιίαο ησλ Λαψλ θαη Ληαθάηα ζε πιαηεία Ματκαλάθνπ νλνκαζία πνπ επηθξαηεί ήδε ζηελ πεξηνρή. 3) Σν ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ, πξνηείλεη ηελ νλνκαζία ηεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα Αιψληα Μπάξαο θαη απνηειεί ην Αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο νδνχ Γεσξγαλάδσλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ νδφ Λνγγαθίνπ ή Μαθεδνλίαο θαη θαηαιήγεη ζηελ νδφ Γηάζεινπ ζε νδφ Υαξαιάκπνπ Κνπηζηνχκπα, ζαλ ειάρηζην θφξν ηηκήο πξνο ηελ 3

4 νηθνγέλεηα ηνπ ζηξαηηψηε Υαξαιάκπνπ Κνπηζηνχκπα πνπ έραζε ηε δσή ηνπ θαζφζνλ εθηεινχζε λφκηκε δηαηαγή πξντζηάκελνπ ελ ψξα ππεξεζίαο. Σν ζπκβνχιην Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ αθνχ άθνπζε ηνλ εηζεγεηή θαη ηνλ Πξφεδξν θαη έιαβε ππφςε ηνπ ην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/06 Η.γ.14 ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3463/06 ην άξζξν 213 ηνπ λ. 3463/06 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καιιηθξάηε ην ζρεηηθφ ραξηνγξαθηθφ δηάγξακκα Έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 1) ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ ηελ νλνκαζία ηεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγία Μνλή παξάιιεια ηελ νδφ Ππζαγφξα, πνπ μεθηλάεη απφ ηελ ζπκβνιή ησλ νδφ Λάκπξνπ Καηζψλε θαη Ππξγεηνχ θαη νδεγεί ζηελ νδφ Πχιεο, ζε νδφ Μαηζφπνπινπ. 2)ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ ηελ νλνκαζία ηεο λέαο πιαηείαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Βνπβήο θαη πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε, Πειέθε, Φηιίαο ησλ Λαψλ θαη Ληαθάηα ζε πιαηεία Ματκαλάθνπ. ηελ παξαπάλσ κεηνςεθήζαλ νη ζχκβνπινη θ. Κεκαλίδεο Ησάλλεο θαη ε θα. Γηαιεζηψηε- Παππά Παξαζθεπή. 3) ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ ηελ νλνκαζία ηεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη ζηα Αιψληα Μπάξαο θαη απνηειεί ην Αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο νδνχ Γεσξγαλάδσλ πνπ αξρίδεη απφ ηελ νδφ Λνγγαθίνπ ή Μαθεδνλίαο θαη θαηαιήγεη ζηελ νδφ Γηάζεινπ ζε νδφ Υαξαιάκπνπ Κνπηζηνχκπα. Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 26/2011 Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 3 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ ςήθηζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ αλέθεξε φηη : Σν πκβνχιην ηεο Γ.Κ.Σξηθθαίσλ ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνηείλεη ηελ ςήθηζε ηνπ αθνινπζνχληνο θαλνληζκνχ ζηνλ νπνίν πξνζηέζεθε ην άξζξν 9 πνπ αθνξά ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ εηζεγεηηθά πξνο ην ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. Ο χκβνπινο θ.νηανχιαο Βαζίιεηνο αλέθεξε φηη δελ έρεη ελεκεξσζεί γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ θαη ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ. Σν ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεη ηνλ πξνηεηλφκελν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Γ.Κ.Σξηθθαίσλ θαη πξνηείλεη ηελ ςήθηζε ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Ο πξνηεηλφκελνο θαλνληζκφο έρεη σο εμήο : 4

5 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ Άξζξν 1 Καζνξηζκφο Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3852/2010, κε ηηο νπνίεο ζπζηάζεθε ν δήκνο απνηεινχκελνο απφ ηνπο πξψελ δήκνπο Σξηθθαίσλ, Παιαηνθάζηξνπ, Παξαιεζαίσλ, Φαιψξεηαο, Κφδηαθα, Καιιηδέλδξνπ, Μεγ.Καιπβίσλ θαη Δζηηαηψηηδαο. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8, 65, 67, 79, 81, 83, 86, 87, 88,89,90 θαη 91 ηνπ Ν.3852/2010 πνπ αθνξνχλ ηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, ηα φξγαλα, ηε ζχλζεζε, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ ιεηηνπξγία απηψλ, πξνβαίλεη ζηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. Ζ δεκνηηθή θνηλφηεηα ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ ηελ νπνία αθνξά ν παξψλ Καλνληζκφο είλαη ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Σξηθθαίσλ. Άξζξν 2 Όξγαλα Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο - Δθινγή Πξνέδξνπ - Αληηπξνέδξνπ 1. Όξγαλα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ Ν.3852/2010 είλαη ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο. 2. Σελ πξψηε Κπξηαθή ηνπ επηεκβξίνπ ηεο έλαξμεο ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ θαη ηελ πξψηε Κπξηαθή ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ ηξίηνπ έηνπο απηήο ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζπλέξρεηαη γηα ηελ εθινγή πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.79 ηνπ Ν.3852/10, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 3. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηζρχνπλ νη πξνζεζκίεο θαη εκεξνκελίεο ηνπ άξζ.282 παξ.16 ηνπ Ν. 3852/2010, δειαδή ε ζεηεία ηνπ πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ πνπ ζα εθιεγνχλ γηα πξψηε θνξά είλαη δχν εηψλ (αληί δχνκηζε), ε δε ακέζσο επφκελε ζεηεία ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ Άξζξν 3 Αξκνδηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο A. Σν ζπκβνχιην, ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αζθεί ηηο παξαθάησ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 83 ηνπ 3852/2010: 1. Απνθαζίδεη γηα ηελ πξνέγθξηζε ίδξπζεο ή εγθαηάζηαζεο θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 2. Απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε θαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο. Οη απνθάζεηο απηέο είλαη εθηειεζηέο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο θαη δελ απαηηείηαη αληίζηνηρε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηνξηζηηθά αλαθεξφκελσλ απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ην ζπκβνχιην ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ πξνηείλεη ηνπο ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ, ηηο ζέζεηο φπνπ επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ε ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ, ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά νη ππαίζξηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ θαη απνζηέιινληαη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηελ εηζήγεζή ηεο πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζρεηηθψλ ηνπηθψλ θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ. Β.Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο εθθξάδεη γλψκεο θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο είηε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία είηε θαηφπηλ παξαπνκπήο, απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, ζρεηηθά κε: 1. ηελ δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ δήκνπ γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηελ δεκνηηθή θνηλφηεηα κε θξηηήξην φηη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ δεκνηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, 5

6 2. ηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, 3. ηελ πνιενδνκηθή αλάπηπμε θαη αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο, 4. ηε ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ νδψλ, ηε ζπληήξεζε, θαζαξηφηεηα θαη ιεηηνπξγία ησλ πιαηεηψλ, δεκνηηθψλ αιζψλ, θήπσλ, ππαίζξησλ ρψξσλ αλαςπρήο θαη γεληθά φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, 5. ηελ θπθινθνξία θαη ηε ζπγθνηλσλία ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, 6. ηελ εθηέιεζε λέσλ έξγσλ, ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί, 7. ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο πεξηνρψλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα απηψλ, 8. ηελ πξνζηαζία ηελ δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ απφ ηελ ερνξχπαλζε, 9. ηελ πεξηζπιινγή θαη ελ γέλεη ηε κέξηκλα γηα ηα αδέζπνηα δψα, 10. ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη γεληθφηεξα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζε πνιηηηζηηθά, πλεπκαηηθά, θνηλσληθά ζέκαηα, 11. ηε κέξηκλα γηα ηελ πγεία, ηελ πξφλνηα θαη ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθά ηε θξνληίδα ψζηε ε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο λα απνβιέπεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο, 12. ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ, δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη γεληθφηεξα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, 13. ηελ εμέηαζε γεληθψλ ή εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηδίσο αζηέγσλ θαη εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ηεο, 14. ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Γ. Δθθέξεη ζχκθσλε γλψκε: α) ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν ζπγρψλεπζεο δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ή έληαμή ηνπο ζε άιινλ φκνξν δήκν θαη ζρεηηθά κε ηνλ αλαθαζνξηζκφ ή φρη ηνπ αξηζκνχ θαη ησλ νξίσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ 1. β) ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, γηα ηελ απνδνρή θιεξνδνηήκαηνο, θιεξνλνκηάο ή δσξεάο, ε νπνία δηαηίζεηαη ξεηά θαη απνθιεηζηηθά γηα ηε δεκνηηθή θνηλφηεηα 2. Ζ γλψκε δηαηππψλεηαη χζηεξα απφ εξψηεκα ηνπ νξγάλνπ πνπ ιακβάλεη απφθαζε θαη σο ζχκθσλε γλψκε δεζκεχεη ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ην νπνίν κπνξεί ή λα εθδψζεη ηελ πξάμε ζχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε ή, αλ δελ ηελ απνδέρεηαη, κε εηδηθή αηηηνινγία λα κελ εθδψζεη πξάμε αλ ελεξγεί ζην πιαίζην κηαο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πνπ ηνπ ην επηηξέπεη. Γ. Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο ην ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, επίζεο: θαηαξηίδεη ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο πνπ, θαηφπηλ ειέγρνπ απφ ηελ νηθεία νηθνλνκηθή επηηξνπή, εληάζζεηαη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ. εηζεγείηαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηηο δξάζεηο θαη ηα έξγα ηνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ. αζθεί, απνθιεηζηηθά ζηα φξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο, φπνηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ κεηαβηβάδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ. Ζ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη αξκνδηφηεηεο ζην ζπκβνχιην δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Πξφθεηηαη γηα απφθαζε ε νπνία έρεη θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα θαη ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο φηνπ θαηαξγεζεί απφ κεηαγελέζηεξε φκνηα πξάμε. Δ. Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο αζθεί θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζ. 82 & 84 ηνπ Ν. 3852/10 θαη εηδηθφηεξα: - Γηαηππψλεη γλψκε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα: ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο 6

7 ηελ εθκίζζσζε ρσξίο δεκνπξαζία δεκνηηθψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηελ εθπνίεζε, κίζζσζε, δσξεάλ παξαρψξεζε ρξήζεο, αληαιιαγή θαη δσξεά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δήκνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο - Πξνηείλεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ - Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ, εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, φηαλ ιεθζεί απφ απηφ ζρεηηθή απφθαζε, γηα ηε ρνξήγεζε ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ θαη εηδψλ δηαβίσζεο ή πεξίζαιςεο ζε νηθνλνκηθά αδχλαηνπο θαηνίθνπο θαη πνιχηεθλνπο, θαζψο θαη ηε κείσζε δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ ή απαιιαγή απφ απηνχο γηα ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξφζσπα, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ ρξήδνπλ «βνήζεηαο ζην ζπίηη» θαη «δηνηθεηηθήο βνήζεηαο». - Πξνσζεί ηνλ εζεινληηζκφ θαη ζπλεξγάδεηαη κε νκάδεο εζεινληψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. η. Σέινο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζε, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, κπνξεί λα κεηαβηβάδεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. Ζ απφθαζε απηή δεκνζηεχεηαη ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο αζθνχληαη κέζα ζηα φξηα ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ε δήκνπο άλσ ησλ θαηνίθσλ 2 Άξζξν 83, παξ. 4 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 84, παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010. Άξζξν 4 Αξκνδηφηεηεο πξνέδξνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο: Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο πέξα απφ ηηο αξκνδηφηεηεο εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο, εθπξνζσπεί ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αζθεί θάζε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ αλαηίζεηαη απφ ηνλ δήκαξρν. Μεηαθέξεη θαη παξνπζηάδεη ζηνλ δήκαξρν θαη ζηα άιια αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ δήκαξρν, ηνπο αληηδεκάξρνπο θαη ηηο αξκφδηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκάζεη θάζε ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, παξαθνινπζεί ηελ πξνψζεζε απφ ην δήκν ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ πνπ έρνπλ ζηαιεί ζε απηφλ. Ο πξφεδξνο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηηο νπνίεο θαιείηαη ππνρξεσηηθά κε δηθαίσκα ςήθνπ, φηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιακβάλεηαη ζέκα πνπ αθνξά εηδηθά ηελ αληίζηνηρε δεκνηηθή θνηλφηεηα. Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ελεξγεί πιεξσκέο απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, κεξηκλά γηα ηελ απνζηνιή ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζηνλ δήκν, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζ. 83 ηνπ Ν.3852/10. Αλαιπηηθφηεξα ν πξφεδξνο: κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ εζσηεξηθήο θαη αγξνηηθήο νδνπνηίαο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, επνπηεχνληαο ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ππνβάιινληαο πξνο ηελ ηερληθή ππεξεζία δηα ηνπ αξκφδηνπ αληηδεκάξρνπ, ζρεηηθφ ππφκλεκα φπνπ αλαγξάθεηαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο πνπ έγηλαλ απηέο, κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ γηα ηελ θαιή ηήξεζε απηήο, ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζηα δίθηπα χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο δεκηψλ κηθξήο θιίκαθαο εάλ απφ ηελ θαζπζηέξεζε απνθαηάζηαζεο δεκηνπξγείηαη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ επαξθή πδξνδφηεζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ελεκεξψλνληαο εγγξάθσο γηα ην ιφγν απηφλ ηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο ΓΔΤΑ, 7

8 κεξηκλά γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ θαη ζπλεξγάδεηαη γη' απηφ κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ, κεξηκλά γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθψλ ραξψλ θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν ιεηηνπξγίαο ησλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ δήκνπ, κεξηκλά γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηαμία ηνπ θνηκεηεξίνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, πξνεγθξίλεη ηελ θαηαζθεπή νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ θαη ινηπψλ ηαθηθψλ κλεκείσλ θαη εθδίδεη ηηο άδεηεο ηαθήο, παξάηαζεο ηαθήο θαη αλαθνκηδήο νζηψλ, θαηαγξάθεη ηα κέζα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη είλαη ππεχζπλνο ηεο νκάδαο ππξαζθάιεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ πξφιεςεο ππξθαγηψλ θαη άιισλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζπλεξγάδεηαη κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ ελψ θαηά ηε δηάξθεηα επηρεηξήζεσλ αληηκεηψπηζεο ππξθαγηψλ ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο ζηα φξηα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη έρεη θαζήθνλ λα αλαθέξεη ακειιεηί ζηνλ δήκαξρν ή ζηνλ αξκφδην αληηδήκαξρν δεκηέο ή πξνζβνιέο ησλ ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ ηνπ δήκνπ, εηζεγείηαη ζην ηνπηθφ ζπκβνχιην ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ θαη εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ, ελεξγεί πιεξσκέο απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, πνπ ζπληζηάηαη θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, Σνλ πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεη ν αληηπξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζε φια ηα θαζήθνληα ηνπ. Όηαλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αληίζηνηρεο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, πξνζθαινχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε κε δηθαίσκα ςήθνπ, νη πξφεδξνη κηαο ή πεξηζζνηέξσλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. ε πεξίπησζε κε πξφζθιεζήο ηνπο, ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πάζρεη αθπξφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξφεδξνο θσιχεηαη, κπνξεί λα αλαπιεξσζεί απφ ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81, παξ. 3. ηελ απφθαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζηελ θξίζε δειαδή αλ θάπνην ζέκα είλαη ελδηαθέξνληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, θαιείηαη λα πξνβεί ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ζα απεπζχλεη ηηο πξνζθιήζεηο γηα ηε ζπλεδξίαζε. Ζ ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ιακβάλεηαη ππ' φςηλ ηζφηηκα κε ηελ ςήθν ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο θαη πξνζκεηξάηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο. ην πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαγξάθεηαη ε παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ θαη αλαθέξεηαη ε ςήθνο πνπ έδσζε. Δθηφο ησλ αλσηέξσ ν δήκαξρνο κε απφθαζε ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, κπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ηνπ ζηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Άξζξν 5 χγθιεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 1. Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζπλεδξηάδεη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά ην κήλα, αθφκα θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζέκαηα γηα ζπδήηεζε ή κνλαδηθφ ζέκα είλαη ε ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ επί ζεκάησλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαζψο θαη φηαλ ην απαηηνχλ νη ππνζέζεηο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, θαηά ην άξζξν 88 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ζε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε ζχγθιεζε. 2. Ο πξφεδξνο θαιεί ην ζπκβνχιην ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή πξφζθιεζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο (εκεξνκελία θαη ψξα) πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλεδξίαζεο. Ζ πξφζθιεζε κπνξεί λα γίλεη θαη ειεθηξνληθά. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζην γξαθείν ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη επηδίδεηαη ζηνπο ζπκβνχινπο ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. 8

9 ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε κπνξεί λα επηδνζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη γηα πνην ιφγν ε ζπλεδξίαζε είλαη θαηεπείγνπζα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ην ζπκβνχιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. 3. Ο πξφεδξνο θαιεί επίζεο ην ζπκβνχιην κε γξαπηή αίηεζε, φπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ησλ θαηνίθσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. ηελ αίηεζε αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. Δάλ ν πξφεδξνο δελ ζπγθαιέζεη ην ζπκβνχιην ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, ηφηε ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ηνπ ακέζσο επφκελνπ πιεηνςεθήζαληνο ζπκβνχινπ. 4. Αλ ν πξφεδξνο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο παξαιείπεη αδηθαηνιφγεηα επί δχν (2) ζπλερείο κήλεο ή δχν (2) ζπλερείο θνξέο λα ζπγθαιέζεη ην ζπκβνχιην, κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο λα ηηκσξεζεί κε ηελ πνηλή ηεο έθπησζεο απφ ην αμίσκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 234 ηνπ Ν.3852/2010. Άξζξν 6 Λεηηνπξγία ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο - Σφπνο πλεδξίαζεο - Απαξηία - Λήςε Απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ 1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο είλαη δεκφζηεο θαη γίλνληαη ζην γξαθείν απηήο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο. 2. Σν ζπκβνχιην έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κειψλ ηνπ, ζηα νπνία ππνινγίδεηαη θαη ν πξφεδξνο ηνπ. 3. Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία, γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά, θαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ, αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ άιιε δηάηαμε. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ.. 4. Αλ θάπνην κέινο ηνπ ζπκβνπιίνπ αξλεζεί ηελ ςήθν ή δψζεη ιεπθφ, ζεσξείηαη σο παξφλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε θαη ε ςήθνο ηνπ ινγίδεηαη σο αξλεηηθή ςήθνο. 5. Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο ππήξμε απαξηία θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ, ζεσξνχληαη σο παξφληα κέρξη ηε ιήμε απηήο. Γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί θάζε ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ ππνινγίδεηαη επί ησλ πξαγκαηηθά παξφλησλ κειψλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, αιιά βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απαξηία. Άξζξν 7 Πξαθηηθά πλεδξίαζεο - Γηαδηθαζία Τινπνίεζεο Απνθάζεσλ πκβνπιίνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 1. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηεξνχληαη πξαθηηθά κε επζχλε ηνπ ππαιιήινπ ηνπ δήκνπ, πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ δήκαξρν. Σα πξαθηηθά γξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν αξηζκεκέλν θαη κνλνγξακκέλν απφ δεκφζην ππάιιειν πνπ νξίδεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. - Ο ππάιιεινο ηνπ δήκνπ θξαηεί παξάιιεια θαη πξφρεηξα ζπλνπηηθά πξαθηηθά, πνπ κνλνγξάθνληαη απφ φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. - ηα πξαθηηθά θαηαρσξίδνληαη νη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ε γλψκε ηεο κεηνςεθίαο. Τπνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. - Όηαλ έλαο ζχκβνπινο αξλείηαη λα ππνγξάςεη, ε άξλεζε θαη ε αηηία ηεο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά. - Σα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο παίξλνπλ ηδηαίηεξν αχμνληα αξηζκφ. Με ηελ έλαξμε ηνπ λένπ έηνπο αξρίδεη θαη λέα αξίζκεζε. Πξαθηηθφ ζπληάζζεηαη θαη φηαλ ε ζπλεδξίαζε καηαηψλεηαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. - Οπνηνζδήπνηε ζχκβνπινο ην δεηήζεη, κπνξεί λα ιάβεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ή λα ιάβεη πιήξε γλψζε απηψλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δπζρεξήο ε έθδνζε αληηγξάθσλ. Σν ίδην δηθαίσκα 9

10 έρεη θαη θάζε θάηνηθνο ή δεκφηεο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ σο πξνο ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηε ζπλεδξίαζε. 2. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ κε ηηο νπνίεο δηαηππψλνληαη νη πξνηάζεηο γηα ηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, δηαβηβάδνληαη ζηνλ δήκαξρν κέζα ζε πξνζεζκία νθηψ (8) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. Ο δήκαξρνο θξνληίδεη λα ηεζνχλ ακέζσο ππφςε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ, ηα νπνία νθείινπλ λα ηηο κειεηήζνπλ θαη λα ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά γηα θάζε ζέκα ν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κέζα ζε έλα (1) κήλα. Σα αξκφδηα φξγαλα κπνξνχλ: α) λα επηζηξέςνπλ ηελ απφθαζε ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κε παξαηεξήζεηο γηα επαλεμέηαζε ηνπ ζέκαηνο, β) λα ηελ παξαπέκςνπλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, γ) λα ηε δηαβηβάζνπλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ γηα λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. ε θάζε πεξίπησζε ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνλ πξφεδξν ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηα κέηξα πνπ παίξλνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ απηήο. Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ζηνλ νπνίν θνηλνπνηνχληαη φιεο νη ελέξγεηεο, πξάμεηο θαη παξαηεξήζεηο ησλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο απνθάζεηο γεληθά ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ακέζσο ην ζπκβνχιην απηήο. ηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ απνζηέιιεηαη αληίγξαθν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ απνθάζεσλ απηνχ θαη ησλ άιισλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ. 3. Γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ηζρχεη φηη θαη γη' απηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εηδηθφηεξα: ηξεηο (3) εκέξεο κεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δεκνζηεχεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν ζεκεηψλνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ν αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Ο πίλαθαο απηφο αλαξηάηαη ζην γξαθείν ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν. Με θξνληίδα ηνπ πξνέδξνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο νη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ 4. Δηδηθά, νη απνθάζεηο ηεο πεξ. (γ) ηνπ άξζ. 83 παξ.1 ηνπ Ν. 3852/2010, πνπ αθνξνχλ πξνηάζεηο γηα ρψξνπο ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ, άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, ιεηηνπξγία εκπνξνπαλεγχξεσλ, ρξηζηνπγελληάηηθσλ αγνξψλ θαη γεληθά ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ, απηέο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ θαη απνζηέιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δελ απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α. Μπνξεί λα αθπξσζνχλ φκσο αλ θξηζνχλ παξάλνκεο θαηά ηνλ απηεπάγγειην έιεγρν λνκηκφηεηαο, πνπ αζθεί ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο. Οη απνθάζεηο φκσο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, πνπ εθδίδνληαη θαηά ηελ παξ. 9 ηνπ άξζ.83 ηνπ Ν.3852/10, χζηεξα απφ κεηαβίβαζε δειαδή αξκνδηνηήησλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, απνζηέιινληαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., εθφζνλ αθνξνχλ: α) ηελ αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ, β) ηελ αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ, γ) ηελ θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ δ) ηε ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πλνδεχνληαη απφ αληίγξαθν ηνπ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε ( 15) εκεξψλ. 6. Οη πξάμεηο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ πξνζβάιινληαη απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κε εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/ ε δήκνπο άλσ ησλ θαηνίθσλ 10

11 Άξζξν 8 Πξνυπνινγηζκφο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο - πκκεηνρή ηνπ πκβνπιίνπ ζηελ Καηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ θαη Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο. 1. Κάζε έηνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ θαζνξίδεη ην αλψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ επφκελνπ έηνπο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ απφθαζε απηή δηαβηβάδεηαη ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ. 2. Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαηαξηίδεη ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Ο πξνυπνινγηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην αλψηαην πνζφ πνπ θαζνξίζηεθε, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Σν ζρέδην ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνινγηθή έθζεζε, ε νπνία πεξηέρεη αηηηνιφγεζε θάζε εγγξαθήο θαη απνζηέιιεηαη έγθαηξα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή έσο ην ηέινο Απγνχζηνπ. 3. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή εμεηάδεη: η. αλ νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην πνζφ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα θάζε δεκνηηθή θνηλφηεηα, ηη. αλ νη δαπάλεο αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηηη. αλ νη δαπάλεο είλαη λφκηκεο. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή δηαγξάθεη θάζε δαπάλε πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πην πάλσ ππφ ζηνηρεία ηη. θαη ηηη. πξνυπνζέζεηο θαη, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηνπ πην πάλσ πνζνχ, πεξηθφπηεη ηα επί κέξνπο θνλδχιηα. 4. Σν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, φπσο ηειηθά δηακνξθψλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, εληάζζεηαη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. 5. Σν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αλ δελ θαηαξηηζηεί ή δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, θαηαξηίδεηαη απφ απηήλ. 6. Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κε απφθαζε, πνπ ιακβάλεη έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, εηζεγείηαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. 7. ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαινχληαη νη θνηλσληθνί θνξείο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Δάλ ην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δελ ππνβάιιεη εηζήγεζε εκπξφζεζκα ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή, ην ζρέδην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ θαηαξηίδεηαη ρσξίο απηή. Άξζξν 9 Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο κε απφθαζε ηνπ κπνξεί λα ζπζηήλεη δηάθνξεο επηηξνπέο πνπ ζα αζρνινχληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπκβνπιίνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Ν.3852/2010 ή ηηο κεηαβηβάδεη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ Ν.3852/2010. Ο ξφινο ησλ παξαπάλσ επηηξνπψλ ζα είλαη δηεξεπλεηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο θαη εηζεγεηηθφο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο πνπ ζα ζπδεηνχληαη αληίζηνηρα ζέκαηα. Άξζξν 10 Τπνρξεψζεηο πκβνχισλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 1. Οη ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ ππνρξέσζε λα κεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη λα εθηεινχλ ηα ινηπά θαζήθνληά ηνπο, φπσο πξνβιέπεη ν λφκνο. 2. Έρνπλ ππνρξέσζε, κέζα ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα εθηεινχλ κε επηκέιεηα θάζε εξγαζία πνπ ηνπο αλαζέηεη λφκηκα ην ζπκβνχιην. 11

12 3. Ο ζχκβνπινο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ θαη ςεθίδεη θαηά ζπλείδεζε, απνβιέπνληαο πάληνηε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. 4. Οη ζχκβνπινη ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαηά ην άξζξν 90 ηνπ Ν.3852/2010. Μεξηκλνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 5. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, γηα ηα θσιχκαηα ζπκκεηνρήο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηα ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη εηδηθφηεξα: - χκβνπινο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο ή ζηελ θαηάξηηζε απνθάζεσο ηνπ ζπκβνπιίνπ εθφζνλ ν ίδηνο ή ζπγγελήο ηνπ έσο ην δεχηεξν βαζκφ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο έρεη πιηθφ ή εζηθφ ζπκθέξνλ. - χκβνπινο πνπ, ελψ είρε θψιπκα, έιαβε κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε δηαπξάηηεη ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο αξγίαο, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ελψ ε ζρεηηθή απφθαζε είλαη εθ ηνπ λφκνπ άθπξε. - Οη ζχκβνπινη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο νθείινπλ λα εμνθινχλ ηπρφλ νθεηιή πξνο ην δήκν, ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα, ηε δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ηηο δεκνηηθέο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 3852/2010, κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ αθφηνπ θαηέζηε νξηζηηθή ε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο θαη έιαβαλ γλψζε απηήο ή, ζε πεξίπησζε άζθεζεο έλδηθψλ βνεζεκάησλ, αθφηνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε. - ε ζχκβνπιν πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα απφ ηξεηο (3) ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, κπνξεί λα επηβιεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 234 ηνπ Ν. 3852/2010, ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο αξγίαο θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο ηεο έθπησζεο. - χκβνπινο πνπ επηζπκεί λα κελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο, πξέπεη λα έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζπκβνπιίνπ. - ε ζχκβνπιν πνπ δελ εθηειεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) ζπλερείο κήλεο, ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα επηβιεζεί, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 234 ηνπ Ν. 3852/2010, ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο αξγίαο ή ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο έθπησζεο κε απφθαζε ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο. - Ο πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο γηα θάζε πεξίπησζή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ζπκβνχινπ ζε ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο, θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ζπκβνχινπ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ηξεηο (3) ζπλερείο κήλεο. Ζ παξάιεηςε απηήο ηεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο θαη επηθέξεη ηηο αληίζηνηρεο ζπλέπεηεο. Άξζξν 11 Γξαθείν Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Κάζε δεκνηηθή θνηλφηεηα δηαζέηεη δεκνηηθφ γξαθείν. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαζνξίδεη, κε ηελ ςήθηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. Με απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, νξίδνληαη ππάιιεινη ηνπ δήκνπ γηα ηε γξακκαηεηαθή εμππεξέηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή «δηνηθεηηθήο βνήζεηαο» ησλ θαηνίθσλ θαη δηαηίζεληαη θαηάιιεινη ρψξνη θαη εμνπιηζκφο γηα ηηο αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Άξζξν 12 Φήθηζε - Σξνπνπνίεζε Καλνληζκνχ - Δξκελεία Γηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Ζ ςήθηζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γίλεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 12

13 Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, ηεξνπκέλσλ ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο, ν Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο φπσο ηζρχεη, ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γεληθά ε λνκνζεζία ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε ζχληαμή ηνπ. Άξζξν 13 Ηζρχο Καλνληζκνχ Ο παξψλ Καλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ςήθηζήο ηνπ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 27/2011 Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ζέκα εθηφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο αλέθεξε φηη πξέπεη λα θάλνπκε δεθηή ηελ εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο πνπ εηζεγείηαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εηήζηαο εκπνξνπαλήγπξεο ζχκθσλα κε ηελ ππ.αξηζκ.πξση.41448/ εηζήγεζε ηνπ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο: ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ ηελ πφιε καο θαζηεξψζεθε θαη ηειείηαη εζηκνηππηθά απφ ηηο 14 κέρξη ηηο 21 επηεκβξίνπ, εκπνξνπαλήγπξε ην γλσζηφ «ΣΡΗΚΑΛΗΝΟ ΠΑΕΑΡΗ». Ζ ππεξεζία καο ιακβάλνληαο ππφςε: 1. Σν άξζξν 2 ηνπ Ν. 2323/95 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3377/2005 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 3769/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο Άξζξν 1 ν Ζ εκπνξνπαλήγπξε ηειείηαη ζηελ πεξηθέξεηα (ΜΔΡΗΑ) ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ θαη ζηνλ παξαπνηάκην δξφκν Σξηθάισλ Καξπψλ (νδφο θνπέινπ), ζχκθσλα κε ηηο κε αξηζκ. 222/2003 θαη 291/2007 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε ην ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο απηήο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επηά (7) εκεξψλ, ήηνη απφ 14 επηεκβξίνπ κέρξη 20 επηεκβξίνπ. Άξζξν 2 ν Οη πξνο δηάζεζε ρψξνη (παξάγθεο), ζα είλαη μπινθαηαζθεπέο δηαζηάζεσλ 3 Υ 3 εκβ= 9ηκ, ζηεγαζκέλνη κε ηζίγθν δηαζηάζεσλ (4Υ0,80) θαη νη βάζεηο ηνπο ζε θαδξφληα δηαζηάζεσλ 8 Υ 8 cm Υ 3 κ χςνο. Οη ρψξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ραιβαδνπσιείσλ ή ςεηνπσιείσλ ζα είλαη μπινθαηαζθεπέο δηαζηάζεσλ 3 Υ 18 εκβ= 54 ηκ, ζηεγαζκέλνη κε ηζίγθν ή ηξεηο ζπλερφκελεο ζέζεηο ζηηο ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα ραιβαδνπσιεία. 13

14 Πξναηξεηηθά θαη κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο δηάζεζεο ησλ ρψξσλ (Οηθ. Δπηηξνπή) επηηξέπεηαη ε ζηέγε ησλ ραιβαδνπσιείσλ θαη ησλ ςεηνπσιείσλ, λα γίλεη κε ηέληα ρξψκαηνο ιεπθνχ (γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο) Απαγνξεχνληαη νη πξνζζήθεο ζε θάζε δηαηεζεηκέλν ρψξν, πέξαλ ηνπ νξηζζέληνο ρψξνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ παξαγθψλ γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε κηζζσηή θαηαζθεπαζηή παξαγθψλ. Άξζξν 3 ν Ζ ειεθηξνδφηεζε ησλ θάζε είδνπο εκπνξηθψλ ρψξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε ηειεπηαίν πιεηνδφηε κηζζσηή εθκεηαιιεπηή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ( αδεηνχρνο ειεθηξνιφγνο θάηνρνο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γ θαηεγνξίαο θαη εγγεγξακκέλνπ κέινπο ηνπ πλδέζκνπ Ζιεθηξνιφγσλ). Τπνρξέσζε ηνπ είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο ειεθηξνληθνχ νηθνινγηθνχ ιακπηήξνο & κηαο ζηεγαλήο πξίδαο ζε θάζε παξάγθα. Δπίζεο ε ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ γηα ηε ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ιακπηήξσλ θσηηζκνχ, έηζη ψζηε ν θσηηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο λα δηαθφπηεηαη. Άξζξν 4 ν Οη πιεηνδφηεο θαηαζθεπαζηέο παξαγθψλ (μπινπξγνί) θαζψο θαη ν ειεθηξνιφγνο, ζα αξρίδνπλ ηελ θαηαζθεπή απηψλ δψδεθα κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ήηνη απφ 2 επηεκβξίνπ θαη ζα ηηο απνμπιψλνπλ ηξεηο (3) κέξεο κεηά ηε ιήμε απηήο (23 επηεκβξίνπ). Δίλαη δε ππεχζπλνη γηα ηε ζηεξεφηεηα θαη αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ παξαγθψλ ππεχζπλνη & ππφινγνη έλαληη ηνπ λφκνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο αξρήο ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο. Άξζξν 5 ν Υψξνο 4,5 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα (ΜΔΡΗΑ) ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ, πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηδηψλ (ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ). Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλσηέξσ ρψξν ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ςεηνπσιείσλ, θαθελείσλ, ραιβαδνπσιείσλ θαζψο θαη άιινπ είδνπο εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα (ξνχρα, παηρλίδηα, ςηιηθά). Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία άιινπ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ απφ ηελ εκέξα δεκνπξάηεζεο έσο θαη ηε ιήμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο (20 επηεκβξίνπ). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ, πξνζθνκίδνληαο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Άξζξν 6 ν Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: Α. Γηα ραιβαδνπσιεία θαη ςεηνπσιεία. 1) Οη έρνληεο άδεηα θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςεζηαξηά, δαραξνπιαζηείν, παξαδνζηαθά γιπθά), θαη θηλεηήο ή ζηαζεξήο θαληίλαο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ λα ζπλνδεχεηαη κε: α) Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο β) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα (κε νθεηιήο ζην Γήκν καο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ). 14

15 γ) Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Β. Γηα ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο βηνκεραληθά είδε 1) Οη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ 2) Οη ππαίζξηνη πσιεηέο (ζηάζηκν ή πιαλφδην) εκπφξην 3) Οη επαγγεικαηίεο έκπνξνη θαη θάηνρνη αδεηψλ ζπκκεηνρήο ζε Κπξηαθάηηθεο αγνξέο. 4) Οη ινηπνί έκπνξνη (θαηαζηεκαηάξρεο) Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ λα ζπλνδεχεηαη κε: α) Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο β) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα (κε νθεηιήο ζην Γήκν καο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ). γ) Άδεηα ζεσξεκέλε γηα ην ηξέρνλ έηνο δ) Αληίγξαθν ηεο έλαξμεο επαγγέικαηνο (κφλν νη θαηαζηεκαηάξρεο). Άξζξν 7 ν α. Ζ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ θαη θαηνρχξσζε απηψλ ζα γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Λατθψλ αγνξψλ θαη εκπνξνπαλήγπξεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο (ή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή), ππνβνεζνχκελε απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3769/2009. Ζ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ ζα γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά πεξίπησζε. Οη δηαζέζηκεο άδεηεο δηαηίζεληαη θαηά πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ησλ πεξηπηψζεσλ 1,2 θαη 3 παξάγξαθνο Β ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, θαη θαηά πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηεο πεξίπησζεο 4 παξάγξαθνο Β ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. β. Οη άδεηεο είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζε, θαηά ρξήζε, ησλ αδεηψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ ηνλ/ηε ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ ησλ αδεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ θαηέρνπλ άιιε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. γ. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα κηζζψλεη κέρξη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο.(δμαηξνχληαη νη ραιβαδνπψιεο πνπ κπνξνχλ λα κηζζψζνπλ ζέζεηο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκεία). Σα έμνδα θαηαζθεπήο παξαγθψλ θαη ε ειεθηξνδφηεζε απηψλ βαξχλεη ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν. δ. Οη εθπξφζσπνη ζσκαηείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππέξ ησλ κειψλ ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιεξεμνχζην ηνπ θάζε κέινπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, ρσξηζηά. Πξαθηηθφ ηειεπηαίσλ αξραηξεζηψλ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ ζσκαηείσλ, κε πιεξεμνχζην ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε. Οη ζέζεηο θαηνρπξψλνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηελ πξνζθφκηζε Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη κε ηελ θαηαβνιή νινθιήξνπ ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο απηψλ (ζέζεσλ), ακέζσο κεηά ην ηέινο θάζε δηαδηθαζίαο δηάζεζεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ρψξνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα εθδίδεηαη ε άδεηα ζπκκεηνρήο. ζη. ε πεξίπησζε ηπρφλ αξλήζεσο πξνζθφκηζεο Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ απφ ελδηαθεξφκελν ελεξγείηαη λέα δηαδηθαζία, ν δε αξλεζείο ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. δ. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ, πξνθχςεη αλάγθε γηα ακνηβαία αληαιιαγή απηψλ κεηαμχ 15

16 δηθαηνχρσλ, αξκφδηα γηα ηελ αληαιιαγή απηή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη. Άξζξν 8 ν Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) εμνπζηνδνηείηαη λα ξπζκίδεη άκεζα θαηά ηελ θξίζε ηεο νπνηνδήπνηε ζέκα αλαθχςεη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηνξγάλσζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο αλάγθεο δηάζεζεο πεξηζζνηέξσλ ρψξσλ εκπνξνπαλήγπξεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη λένπο ρψξνπο θαη λα θαζνξίδεη ην ηίκεκα ηνπ ηέινπο ρξήζεσο. Άξζξν 9 ν Ζ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ζα γίλεηαη ακέζσο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ην πέξαο δηάζεζεο ησλ ζέζεσλ. Άξζξν 10 ν Με απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαξηίδνληαη νη αλαιπηηθέο δηαθεξχμεηο δηάζεζεο ησλ ρψξσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ηελ ηάμε ππεχζπλε είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθψλ πξνζφδσλ θαη Δκπνξίνπ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, θαη ηα εθάζηνηε θιηκάθηα ειέγρνπ ιατθψλ αγνξψλ, ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (Κ.Δ.Λ.Α.Τ.Δ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2323/95 (άξζ. 5 παξ. 2) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3190/2003 (αξζ.4) Άξζξν 11 ν Σα πξνο πψιεζε είδε πνπ επηηξέπνληαη είλαη: Δίδε έλδπζεο - ππφδεζεο θαη αμεζνπάξ Αζεκηθά Φν κπηδνχ Βηβιία Παηρλίδηα Δίδε απηνθηλήηνπ αμεζνπάξ Δίδε ιατθήο ηέρλεο Δθθιεζηαζηηθά είδε Δίδε Γψξσλ ςηιηθά Δίδε νηθηαθήο ρξήζεο - παιηθά & είδε κπάληνπ Λεπθά είδε & είδε πξνηθφο ραιηά Μηθξά δψα & ηρζχεο (εμαηξνχληαη ηα εξπεηά) Ζιεθηξνληθέο κηθξνζπζθεπέο Υαιβάο ηχπνπ Φαξζάισλ δαραξψδε μεξνί θαξπνί ινπθνπκάδεο Παξαδνζηαθά είδε φπσο ςεκέλν θαιακπφθη, θάζηαλα, καιιί ηεο γξηάο, πνπ-θνξλ. Δίδε ςεηνπσιείνπ ηεο ψξαο (ζνπβιάθη, ινπθάληθν) Δίδε ςπραγσγίαο Λνχλα-Πάξθ, εμαηξνπκέλσλ ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ. Άξζξν 12 ν Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε έκπξνζζελ θαη θαηά κήθνπο ησλ παξαγθψλ θαιαζηψλ θαη παλεξηψλ κε εκπνξεχκαηα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ ζην παδάξη, φπσο επίζεο ε επέθηαζε ησλ παξαγθψλ θαηά κήθνπο ηνπ πνηακνχ πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο, θαζαξηφηεηαο θαη πξψησλ βνεζεηψλ. ( αζζελνθφξα ππξνζβεζηηθά) Οη πξνο δηάζεζε ρψξνη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη νη εθκεηαιιεπηέο νθείινπλ λα έρνπλ ζπζθεπαζκέλα ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζε πιαζηηθνχο αλζεθηηθνχο ζάθνπο (θαηά πξνηίκεζε καχξνπ ρξψκαηνο απφ αδηαθαλέο πιηθφ), ηνπο νπνίνπο πξέπεη θαζεκεξηλά κεηά ην πέξαο ιεηηνπξγίαο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, λα 16

17 ελαπνζέηνπλ απηνχο έκπξνζζελ ηεο παξάγθαο πξνο απνθνκηδή απηψλ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ πγξά απφβιεηα γηα λα κελ δεκηνπξγνχλ ξχπαλζε, δπζνζκία θαη κφιπλζε. Άξζξν 13 Κπξψζεηο Πξφζηηκα Α. Τπέξβαζε ηνπ πξνο δηάζεζε ρψξνπ (έκπξνζζελ παξάγθαο) εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξφζηηκν 300,00. Β. Δπέθηαζε ηνπ πξνο δηάζεζε ρψξνπ (φπηζζελ παξάγθαο) εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 1) ζηνλ εθκεηαιιεπηή - έκπνξν πξφζηηκν 1.000,00 θαη 2) ζηνλ πιεηνδφηε θαηαζθεπαζηή πξφζηηκν 2.000,00 Γ. Με ηήξεζε ησλ φξσλ θαζαξηφηεηαο πξφζηηκν απφ 50,00 έσο 300,00. Γ. Οη εθκεηαιιεπηέο ςεηνπσιείσλ νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ ςεζηαξηέο έκπξνζζελ ηεο παξάγθαο εκπνδίδνληαο θαη ελνριψληαο ηνπο επηζθέπηεο, πξφζηηκν 1.000,00. Δ. Αλάπηπμε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο ηνπ νξηνζεηεκέλνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ παδαξηνχ, πξφζηηκν 1.000,00 θαη απνκάθξπλζε εκπνξεπκάησλ - θαηαζθεπψλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Δθηφο θαη αλ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 8 ηεο αλσηέξσ θαλνληζηηθήο απφθαζεο. Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα αξρίδεη λα εθαξκφδεηαη δέθα (10) εκέξεο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ». Ο ζχκβνπινο θ. Κεκαλίδεο Ησάλλεο πξφηεηλε λα πξνζηεζεί ζην άξζξν 7 κηα μερσξηζηή παξάγξαθνο πνπ ζα αλαθέξεη φηη «νη ηηκέο παξαρψξεζεο ησλ ζέζεσλ ζε θπζηθά πξφζσπα ή ζε εθπξνζψπνπο ζσκαηείσλ λα δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν». Σν ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Σξηθθαίσλ κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ Δγθξίλεη ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο κε ηελ πξνζζήθε ηεο παξαγξάθνπ πνπ πξφηεηλε ν θ. Κεκαλίδεο. Ο πξνηεηλφκελνο θαλνληζκφο έρεη σο εμήο : ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ ηελ πφιε καο θαζηεξψζεθε θαη ηειείηαη εζηκνηππηθά απφ ηηο 14 κέρξη ηηο 21 επηεκβξίνπ, εκπνξνπαλήγπξε ην γλσζηφ «ΣΡΗΚΑΛΗΝΟ ΠΑΕΑΡΗ». Άξζξν 1 ν Ζ εκπνξνπαλήγπξε ηειείηαη ζηελ πεξηθέξεηα (ΜΔΡΗΑ) ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ θαη ζηνλ παξαπνηάκην δξφκν Σξηθάισλ Καξπψλ (νδφο θνπέινπ), ζχκθσλα κε ηηο κε αξηζκ. 222/2003 θαη 291/2007 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε ην ηνπνγξαθηθφ ζρεδηάγξακκα πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο απηήο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επηά (7) εκεξψλ, ήηνη απφ 14 επηεκβξίνπ κέρξη 20 επηεκβξίνπ. 17

18 Άξζξν 2 ν Οη πξνο δηάζεζε ρψξνη (παξάγθεο), ζα είλαη μπινθαηαζθεπέο δηαζηάζεσλ 3 Υ 3 εκβ= 9ηκ, ζηεγαζκέλνη κε ηζίγθν δηαζηάζεσλ (4Υ0,80) θαη νη βάζεηο ηνπο ζε θαδξφληα δηαζηάζεσλ 8 Υ 8 cm Υ 3 κ χςνο. Οη ρψξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ραιβαδνπσιείσλ ή ςεηνπσιείσλ ζα είλαη μπινθαηαζθεπέο δηαζηάζεσλ 3 Υ 18 εκβ= 54 ηκ, ζηεγαζκέλνη κε ηζίγθν ή ηξεηο ζπλερφκελεο ζέζεηο ζηηο ζέζεηο εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα ραιβαδνπσιεία. Πξναηξεηηθά θαη κε ηελ απαηηνχκελε άδεηα ηεο Δπηηξνπήο δηάζεζεο ησλ ρψξσλ (Οηθ. Δπηηξνπή) επηηξέπεηαη ε ζηέγε ησλ ραιβαδνπσιείσλ θαη ησλ ςεηνπσιείσλ, λα γίλεη κε ηέληα ρξψκαηνο ιεπθνχ (γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο) Απαγνξεχνληαη νη πξνζζήθεο ζε θάζε δηαηεζεηκέλν ρψξν, πέξαλ ηνπ νξηζζέληνο ρψξνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ παξαγθψλ γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε κηζζσηή θαηαζθεπαζηή παξαγθψλ. Άξζξν 3 ν Ζ ειεθηξνδφηεζε ησλ θάζε είδνπο εκπνξηθψλ ρψξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ζα γίλεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε ηειεπηαίν πιεηνδφηε κηζζσηή εθκεηαιιεπηή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ( αδεηνχρνο ειεθηξνιφγνο θάηνρνο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο γ θαηεγνξίαο θαη εγγεγξακκέλνπ κέινπο ηνπ πλδέζκνπ Ζιεθηξνιφγσλ). Τπνρξέσζε ηνπ είλαη ε ηνπνζέηεζε ελφο ειεθηξνληθνχ νηθνινγηθνχ ιακπηήξνο & κηαο ζηεγαλήο πξίδαο ζε θάζε παξάγθα. Δπίζεο ε ηνπνζέηεζε δηαθνπηψλ γηα ηε ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ιακπηήξσλ θσηηζκνχ, έηζη ψζηε ν θσηηζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο λα δηαθφπηεηαη. Άξζξν 4 ν Οη πιεηνδφηεο θαηαζθεπαζηέο παξαγθψλ (μπινπξγνί) θαζψο θαη ν ειεθηξνιφγνο, ζα αξρίδνπλ ηελ θαηαζθεπή απηψλ δψδεθα κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο, ήηνη απφ 2 επηεκβξίνπ θαη ζα ηηο απνμπιψλνπλ ηξεηο (3) κέξεο κεηά ηε ιήμε απηήο (23 επηεκβξίνπ). Δίλαη δε ππεχζπλνη γηα ηε ζηεξεφηεηα θαη αζθάιεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ παξαγθψλ ππεχζπλνη & ππφινγνη έλαληη ηνπ λφκνπ θαη ηεο Γεκνηηθήο αξρήο ζε πεξίπησζε νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο. Άξζξν 5 ν Υψξνο 4,5 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηθέξεηα (ΜΔΡΗΑ) ηνπ νηθηζκνχ Καξπψλ, πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ςπραγσγηθψλ παηδηψλ (ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ). Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλσηέξσ ρψξν ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ςεηνπσιείσλ, θαθελείσλ, ραιβαδνπσιείσλ θαζψο θαη άιινπ είδνπο εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα (ξνχρα, παηρλίδηα, ςηιηθά). Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία άιινπ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ απφ ηελ εκέξα δεκνπξάηεζεο έσο θαη ηε ιήμε ηεο εκπνξνπαλήγπξεο (20 επηεκβξίνπ). Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαη ιεηηνπξγίαο 18

19 ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ, πξνζθνκίδνληαο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Άξζξν 6 ν Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: Α. Γηα ραιβαδνπσιεία θαη ςεηνπσιεία. 2) Οη έρνληεο άδεηα θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εζηηαηφξην, ηαβέξλα, ςεζηαξηά, δαραξνπιαζηείν, παξαδνζηαθά γιπθά), θαη θηλεηήο ή ζηαζεξήο θαληίλαο. Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ λα ζπλνδεχεηαη κε: α) Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο β) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα (κε νθεηιήο ζην Γήκν καο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ). γ) Αληίγξαθν άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Β. Γηα ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο βηνκεραληθά είδε 5) Οη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ 6) Οη ππαίζξηνη πσιεηέο (ζηάζηκν ή πιαλφδην) εκπφξην 7) Οη επαγγεικαηίεο έκπνξνη θαη θάηνρνη αδεηψλ ζπκκεηνρήο ζε Κπξηαθάηηθεο αγνξέο. 8) Οη ινηπνί έκπνξνη (θαηαζηεκαηάξρεο) Ζ αίηεζε ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ λα ζπλνδεχεηαη κε: α) Απφδεημε ηακεηαθήο κεραλήο β) Γεκνηηθή ελεκεξφηεηα (κε νθεηιήο ζην Γήκν καο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ). γ) Άδεηα ζεσξεκέλε γηα ην ηξέρνλ έηνο δ) Αληίγξαθν ηεο έλαξμεο επαγγέικαηνο (κφλν νη θαηαζηεκαηάξρεο). Άξζξν 7 ν α. Ζ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ θαη θαηνρχξσζε απηψλ ζα γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή Λατθψλ αγνξψλ θαη εκπνξνπαλήγπξεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο (ή ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή), ππνβνεζνχκελε απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθψλ Πξνζφδσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο εκπνξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3769/2009. Ζ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ ζα γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά πεξίπησζε. Οη δηαζέζηκεο άδεηεο δηαηίζεληαη θαηά πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ησλ πεξηπηψζεσλ 1,2 θαη 3 παξάγξαθνο Β ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, θαη θαηά πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ηεο πεξίπησζεο 4 παξάγξαθνο Β ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. β. Οη άδεηεο είλαη πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε, ε εηζθνξά, ε εθκίζζσζε θαη ε παξαρψξεζε, θαηά ρξήζε, ησλ αδεηψλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζψο θαη ε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, απφ νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθηφο απφ ηνλ/ηε ζχδπγν θαη ηα ηέθλα ησλ θαηφρσλ ησλ αδεηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηνί δελ θαηέρνπλ άιιε άδεηα άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. γ. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα κηζζψλεη κέρξη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο.(δμαηξνχληαη νη ραιβαδνπψιεο πνπ κπνξνχλ λα κηζζψζνπλ ζέζεηο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκεία). Σα έμνδα θαηαζθεπήο παξαγθψλ θαη ε ειεθηξνδφηεζε απηψλ βαξχλεη ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν. 19

20 δ. Οη εθπξφζσπνη ζσκαηείσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππέξ ησλ κειψλ ηνπο, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ πιεξεμνχζην ηνπ θάζε κέινπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, ρσξηζηά. Πξαθηηθφ ηειεπηαίσλ αξραηξεζηψλ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ ζσκαηείσλ, κε πιεξεμνχζην ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ε. Οη ζέζεηο θαηνρπξψλνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηελ πξνζθφκηζε Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη κε ηελ θαηαβνιή νινθιήξνπ ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο απηψλ (ζέζεσλ), ακέζσο κεηά ην ηέινο θάζε δηαδηθαζίαο δηάζεζεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ρψξνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα εθδίδεηαη ε άδεηα ζπκκεηνρήο. ζη. ε πεξίπησζε ηπρφλ αξλήζεσο πξνζθφκηζεο Γεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ απφ ελδηαθεξφκελν ελεξγείηαη λέα δηαδηθαζία, ν δε αξλεζείο ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο απνθιείεηαη απφ ηε ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο. δ. Οη ηηκέο παξαρψξεζεο ησλ ζέζεσλ ζε θπζηθά πξφζσπα ή ζε εθπξνζψπνπο ζσκαηείσλ ζα δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. ε. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ δηάζεζε ησλ ζέζεσλ, πξνθχςεη αλάγθε γηα ακνηβαία αληαιιαγή απηψλ κεηαμχ δηθαηνχρσλ, αξκφδηα γηα ηελ αληαιιαγή απηή είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη νη αξκφδηνη ππάιιεινη. Άξζξν 8 ν Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή (Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) εμνπζηνδνηείηαη λα ξπζκίδεη άκεζα θαηά ηελ θξίζε ηεο νπνηνδήπνηε ζέκα αλαθχςεη θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηνξγάλσζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο αλάγθεο δηάζεζεο πεξηζζνηέξσλ ρψξσλ εκπνξνπαλήγπξεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζζέηεη λένπο ρψξνπο θαη λα θαζνξίδεη ην ηίκεκα ηνπ ηέινπο ρξήζεσο. Άξζξν 9 ν Ζ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ζα γίλεηαη ακέζσο απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ην πέξαο δηάζεζεο ησλ ζέζεσλ. Άξζξν 10 ν Με απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαξηίδνληαη νη αλαιπηηθέο δηαθεξχμεηο δηάζεζεο ησλ ρψξσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δκπνξνπαλήγπξεο θαη ηελ ηάμε ππεχζπλε είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, νη ππάιιεινη ηνπ ηκήκαηνο Γεκνηηθψλ πξνζφδσλ θαη Δκπνξίνπ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, θαη ηα εθάζηνηε θιηκάθηα ειέγρνπ ιατθψλ αγνξψλ, ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (Κ.Δ.Λ.Α.Τ.Δ.), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2323/95 (άξζ. 5 παξ. 2) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3190/2003 (αξζ.4) Άξζξν 11 ν Σα πξνο πψιεζε είδε πνπ επηηξέπνληαη είλαη: Δίδε έλδπζεο - ππφδεζεο θαη αμεζνπάξ Αζεκηθά Φν κπηδνχ Βηβιία Παηρλίδηα Δίδε απηνθηλήηνπ αμεζνπάξ Δίδε ιατθήο ηέρλεο Δθθιεζηαζηηθά είδε Δίδε Γψξσλ ςηιηθά Δίδε νηθηαθήο ρξήζεο - παιηθά & είδε κπάληνπ 20

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 1 εο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 10 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό 14 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 6 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο

ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο Απιθμόρ απόθαζηρ 209/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.9/8-6-15 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο Πεπίληψη: Έγκπιζη ή μη ηος κανονιζμού λειηοςπγίαρ Δμποποπανήγςπηρ Κοπανού 2015 ηε Νάνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 4 εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο 18 εο Φεβξνπαξίνπ 2013 ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 028/2013 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ Λήςε απόθαζεο γηα ηελ ζύληαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ 4/5-3-2012 ΑΔΑ: Β4ΒΠΩ9Μ-8Υ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΡΑΜΑ Αρ. απόφασης 101/2012 ΘΔΜΑ: Έγκπιση τηρ ςπό απιθμό. 4/2012 απόυασηρ τηρ Επιτποπήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο 12-12-2012 ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Αξ. Απφθαζεο : 108/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ: 5015 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Χριζηοδούλοσ Δημήηριος

Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ: 5015 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Χριζηοδούλοσ Δημήηριος ΣΕΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ.Δ.Ο. ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Πηστιακή εργαζία: Οι Δημοηικές επιχειρήζεις ζηην Ελλάδα και η περίπηωζη ηης ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α. Πέλλας Σποσδαστής: Φαρδέλας Ανδρέας Αρ. Μητρώοσ:

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4 ήκεξα ηελ 23 ε επηεκβξίνπ 2012, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 19:30 κ.κ. ζπλήιζε ην Σνπηθό πκβνύιην ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Απηδεαο ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Νηάησλ ηνπ Δήκνπ Επξώηα ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Φιψξηλα, 07-10- 2011 Αξ. Πξση.: - 66 - Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ Δ ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΔΓΡΗΑΖ Π Ρ Ο ηοσς κ.κ. : 1. Ησάλλε Βνζθφπνπιν Γήκαξρν Φιψξηλαο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα