Αθήνα, Α.Π.: Οικ.: 8317/104 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 23.01.2015 Α.Π.: Οικ.: 8317/104 ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα : 3437 Τ. Κ. : , Αθήνα Πληροφορίες : Δογάνη Πηνελόπη Τηλέφωνο : FAX : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: Οικ.: 8317/104 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Αποδοχή πρακτικού Νο 21/ της Επιτροπής Παρακολούθησης για τα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας Υπόψη : 1. Το Π.Δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) και ιδίως το άρθρο Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012(Α 141)- Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/2013), άρθρο 1. 1

2 3. Το Π.Δ. 116/ «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/3.9.) 4. Το Π.Δ. 89/ «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ 134/Α/10.06.). 5. Το Π.Δ. 157/ «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 240/Α/ Το Π.Δ. 158/ «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 240/Α/3.11.). 7. Την υπ αριθ. Πρωτ.: 54169/ (ΦΕΚ 2944/Β/3.11.) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 8. Την υπ αριθ. Πρωτ.: 54248/ (ΦΕΚ 676/ΥΟΔΔ/3.11.) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, περί ορισμού του Γεωργίου Στεργίου του Ευάγγελου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 9. Την με αριθ. Ε(2007)5338/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 10. Την με αριθ. C(2007) 5443/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 11. Την με αριθ. C(2007) 5337/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 12. Την με αριθ. C(2007) 5332/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 13. Την με αριθ. C(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 14. Την υπ αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/ (ΦΕΚ 1965/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ /ΕΥΣ6517/ όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π /ΕΥΣ8528/ , 59540/ΕΥΣ8572/ (ΦΕΚ 2632/Β/ και 2652/Β/ ), 13708/ΕΥΣ1926/ (ΦΕΚ 502/Β/ ), 2637/ΕΥΣ4221/ (ΦΕΚ 1019/Β/2009), /ΕΥΣ5030/ (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/ (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 2

3 16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) όπως ισχύει. 18. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6 και 7 και 17, αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010). 19. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει. 20. Την με αριθμ. Πρωτ. 4226/1019Δ/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ. 21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 98/1996 (ΦΕΚ 77/Α/1996) «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων». 22. Την υπ. αρίθμ. πρωτ. οικ. 8810/986/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » (ΦΕΚ 1133/Β/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρίθμ. πρωτ. οικ /1516/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1974/Β/2009), την με ΑΠ 3173/346/ (ΦΕΚ 892/Β/ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την με ΑΠ 9534/1736/ (ΦΕΚ 2403/Β/2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 23. Την υπ. αρίθμ. πρωτ. οικ. 8812/988/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Έγκριση του οδηγού του Προγράμματος Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » (ΦΕΚ 1133/Β/2009) όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρίθμ. πρωτ. οικ /1515/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και την με ΑΠ 3173/346/ (ΦΕΚ 892/Β/ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την με ΑΠ 9534/1736/ (ΦΕΚ 2403/Β/2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 3

4 24. Την υπ. Αρίθμ. Πρωτ. Οικ /4196/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παράταση χρόνου ολοκλήρωσης των έργων των προγραμμάτων «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών». 25. Τον ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 45/ ). 26. Την υπ. αρ /ΕΥΣΣ ΑΑΠ 3628 Υ.Α. «Καθορισμός στοιχείων των προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης, της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους.» (ΦΕΚ 1856/Β / ). 27. Την υπ. αρ. πρωτ. 3908/764/Α2/ Απόφαση του Ειδ. Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για την Υλοποίηση Δράσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», «Μακεδονία Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος», «Αττική»» με ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε. 28. Τον ν. 3205/2003 άρθρο 16 και 17 (ΦΕΚ 297/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 6 και 7 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40) και το άρθρο 72 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010). 29. Τον ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α/ ), και ειδικότερα το άρθρο 21, όπως ισχύει. 30. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 1057/200/0020Α/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΝ «Αντικατάσταση των υπ αριθμ. Α.Π. 5662/1051/Φ0020/ (ΦΕΚ Β 1189/ ), Α.Π. 5663/1052/Φ0020/ (ΦΕΚ Β 1200/ ) και Α.Π. 3877/700/Φ 0020 Α1/ (ΦΕΚ Β 932/ ) αποφάσεων Εκχώρησης αρμοδιοτήτων για τις κατηγορίες πράξεων: «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων», «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ένδυση-Υπόδηση: Νέες Προοπτικές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ ». 31. Τον Ν. 4038/2012 και ειδικότερα το άρθρο 17 «Ρυθμίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 14/Α/2012). 32. Το από πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής της ΓΓΒ που συστάθηκε δυνάμει της υπ αριθ. 2181/227/ ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Σωκράτη Ξυνίδη με σκοπό την παραλαβή από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. του προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 4038/2012 και της ως άνω Υ.Α. 33. Το από πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής της ΓΓΒ που συστάθηκε δυνάμει της υπ αριθ. 2181/227/ ΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Σωκράτη Ξυνίδη με σκοπό την παραλαβή από την ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. του προγράμματος «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 4038/2012 και της ως άνω Υ.Α. 34. Την υπ. αρίθμ. πρωτ. οικ. 4098/488/10/04/2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για τα προγράμματα 4

5 «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». 35. Την υπ αριθμ. πρωτ. οικ /2545/ (ΦΕΚ 3369/Β/ ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παράταση Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων στα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 37. Το υπ. αριθμ. Πρωτ.: 75655/2922/ έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης για τα προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ με το οποίο υποβλήθηκε το πρακτικό Νο 21/ στη Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ. 38. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού πέραν της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αποφασίζουμε 1. Την αποδοχή του πρακτικού Νο 21/ της Επιτροπής Παρακολούθησης για τα Προγράμματα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» και «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ », αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελούν τα εισηγητικά σημειώματα των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, ως ακολούθως: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 21/ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, άρθρα & όπως ισχύουν, ορίζεται ότι «Μη υποβολή της έκθεσης/αίτησης ολοκλήρωσης ή εκπρόθεσμη υποβολή της μετά την ημερομηνία αυτή θέτει τον δικαιούχο στον κίνδυνο να υποστεί τις συνέπειες ανάκλησης της απόφασης ένταξης.» Η λήξη του χρόνου υλοποίησης των έργων του προγράμματος παρατάθηκε έως τις 30/06/2013 με την Α.Π.: Οικ.:14465/2545/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 5

6 Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους παρακάτω πίνακες δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα (έως 30/06/2013) αίτημα τελικού ελέγχου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και οδηγούνται σε απένταξη από το πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν ενημερωθεί για την παραπάνω διαδικασία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σχετική στήλη των ακόλουθων Πινάκων και έχουν κληθεί να υποβάλουν ενδεχόμεντες ενστάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την ΥΠΑΣΥΔ. Ακολουθούν λίστες απένταξης έργων. 6

7 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ :ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ) A/A Έργο κωδικός Όνομα Επιχείρησης (xml) Περιφέρεια Υλοποίησης Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Δημόσια Επιχορήγηση Αρ.Πρωτ. Επιστολής Ενημέρωσης Συμπέρασμα Επιτροπής Παρακολούθησης 1 ΑΓ ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,17 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2 ΑΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΛΑIA ΚΡΗΤΗΣ , ,00 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 3 ΑΓ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ , ,00 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 4 ΑΓ ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,71 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 5 ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ ΚΡΗΤΗΣ , ,00 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 7

8 6 ΑΓ ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,96 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 7 ΑΓ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,33 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 8 ΑΓ ΤΣΙΝΤΖΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,43 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 9 ΑΓ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,68 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 10 ΑΓ ΚΟΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,30 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 11 ΑΓ ΕΚΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,82 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 12 ΑΓ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΡΗΤΗΣ , ,33 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 13 ΑΓ ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,01 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 8

9 14 ΑΓ ΛΙΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,52 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 15 ΑΓ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,40 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 16 ΑΓ ΚΑΜΝΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,92 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 17 ΑΓ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,11 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 18 ΑΓ ΣΤΡΑΤΗΔΑΚΗ ΦΙΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,75 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 19 ΑΓ ΣΙΕΜΠΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,44 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 20 ΑΓ ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,00 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 9

10 21 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) ΚΡΗΤΗΣ , ,57 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 22 ΑΓ ΚΟΥΤΟΥΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,14 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 23 ΑΓ ΠΥΤΙΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,00 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 24 ΑΓ ΖΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,72 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 25 ΑΓ ΒΑΘΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,21 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 26 ΑΓ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,21 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 27 ΑΓ ΔΡΟΛΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,25 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 28 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,00 απεντάσσεται από 10

11 ΜΑΡΙΑ το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 29 ΑΓ XAΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,00 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 30 ΑΓ ΜΟΝΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,00 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 31 ΑΓ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ NAYΠAKTITOY ΚΡΗΤΗΣ , ,98 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 32 ΑΓ Δ. ΛΥΠΑΡΑΚΗ - Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΚΡΗΤΗΣ , ,34 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 33 ΑΓ Ε.ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ- Μ.Α.ΜΟΥΛΕ Ο.Ε. ΚΡΗΤΗΣ , ,45 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 34 ΑΓ ΓΥΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,54 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 35 ΑΓ ΣΑΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ , ,76 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 36 ΑΓ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,09 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 37 ΑΓ ΤΣΟΥΡΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,00 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 11

12 38 ΑΓ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,55 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 39 ΑΓ ΝΤΙΝΑ ΜΟΙΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΚΡΗΤΗΣ , ,47 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 40 ΑΓ ΚΟΠΙΔΑΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΚΡΗΤΗΣ , ,85 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ 41 ΑΓ ΛΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ , ,49 απεντάσσεται από το Πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΤΑΙΡΟΣ ΕΦΕΠΑΕ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) Επιχορηγούμεν A/A Έργο κωδικός Όνομα Επιχείρησης (xml) Περιφέρεια Υλοποίησης ος Προϋπολογισμ Δημόσια Επιχορήγηση Αρ.Πρωτ. Επιστολής Ενημέρωσης Συμπέρασμα Επιτροπής Παρακολούθησης ός 1 ΑΓ ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΦΑΛΙΝΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,01 12

13 2 ΑΓ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,16 3 ΑΓ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,72 4 ΑΓ ΣΕΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,61 5 ΑΓ Ε.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,72 6 ΑΓ ΝΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,21 7 ΑΓ ΦΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,89 8 ΑΓ ΖΑΦΕΙΡΗ ΖΑΦΕΙΡΩ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,81 9 ΑΓ ΜΥΛΩΝΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,21 13

14 10 ΑΓ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,65 11 ΑΓ ΣΑΡΑ ΜΠΕΡΖΑΟΥΙ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,00 12 ΑΓ ΖΥΓΟΥΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,31 13 ΑΓ ΕΛΕΝΗ ΣΙΩΖΟΥ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,19 14 ΑΓ Χ.Α ΓΙΟΥΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,81 15 ΑΓ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,86 16 ΑΓ ΠΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,17 17 ΑΓ ΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,64 14

15 18 ΑΓ FRUIT GARDEN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,59 19 ΑΓ ΑΝΝΑ ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,60 20 ΑΓ Σ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ - Π. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,40 21 ΑΓ ΝΤΙΤΖΙΝΤΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,00 22 ΑΓ ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,80 23 ΑΓ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,64 24 ΑΓ ΠΑΤΣΟΥΛΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,14 15

16 25 ΑΓ FUTURVENTION ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,78 26 ΑΓ ΚΟΥΝΑΔΗ Α. & ΣΙΑ ΕΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,45 27 ΑΓ KΩΝΣΤΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΟΕ ΑΦΡΟΔΙΤΗ- ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,29 28 ΑΓ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,84 29 ΑΓ ΠΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,15 30 ΑΓ ΧΟΝΔΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,65 31 ΑΓ ΕΣΤΕΛΛΑ ΖΙΚΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,23 32 ΑΓ Α ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,62 16

17 33 ΑΓ ΚΩΤΟΥΛΑ ΦΑΝΗ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,00 34 ΑΓ ΛΕΩΝΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,12 35 ΑΓ ΜΠΑΡΚΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,47 36 ΑΓ ΣΚΕΜΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,55 37 ΑΓ INN4SHIP ΜΕΠΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,84 38 ΑΓ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,00 39 ΑΓ ΝΙΤΣΟΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,00 17

18 40 ΑΓ ΣΚΑΦΙΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,91 41 ΑΓ ΚΑΠΩΝΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,68 42 ΑΓ ΣΥΚΙΩΤΗ ΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,00 43 ΑΓ ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,10 44 ΑΓ ΛΕΟΝΤΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,86 45 ΑΓ ΚΟΥΜΕΝΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,75 46 ΑΓ ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε. ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,63 47 ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΡΑΤΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,00 18

19 48 ΑΓ ΜΗΤΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,29 49 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,50 50 ΑΓ ΠΑΓΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ ΜΑΡΙΑ- ΜΩΡΑΚΗΣ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,50 51 ΑΓ FITNESS FOR FUN - MEDICAL FITNESS LADIES GYM ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,00 52 ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΚΡΑΚΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,00 53 ΑΓ ΚΑΤΣΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,16 54 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΡΕΙΖΗ ΜΠΙΑΝΚΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,44 55 ΑΓ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΒΑΔΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,68 19

20 56 ΑΓ ΠΑΥΛΑΝΤΗ ΘΕΑΝΩ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,22 57 ΑΓ ΞΙΦΑΡΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,00 58 ΑΓ ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,78 59 ΑΓ ΧΑΤΖΗΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,55 60 ΑΓ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΛΑΛΟΥ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,00 61 ΑΓ BAΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,00 62 ΑΓ ΜΑΤΣΙΓΚΟΥ ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,00 20

21 G&G MEDICALS ΕΜΠΟΡΙΑ 63 ΑΓ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,25 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 64 ΑΓ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,23 65 ΑΓ ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,00 66 ΑΓ ΔΕΟΥΔΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,86 67 ΑΓ ΤΣΕΜΠΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,63 68 ΑΓ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,29 69 ΑΓ ΚΟΥΜΑΛΑΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,02 21

22 70 ΑΓ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,94 71 ΑΓ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,00 72 ΑΓ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,14 73 ΑΓ ΝΕΚΡΑΣΟΒΑ ΕΛΕΝΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,12 74 ΑΓ ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΜΑΝΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΕ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,00 75 ΑΓ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,14 76 ΑΓ ΚΑΜΠΟΣΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,00 77 ΑΓ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,25 22

23 78 ΑΓ ΕΛΕΝΗ ΠΙΠΕΡΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,86 79 ΑΓ ΜΗΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΘΗΤΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,57 80 ΑΓ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,00 81 ΑΓ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,63 82 ΑΓ ΑΝΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,50 83 ΑΓ KOZHOKAR NINEL ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,57 84 ΑΓ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,63 85 ΑΓ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,50 86 ΑΓ Μ.ΙΟΑΝ M.PAPADOPOULOU O.E. & ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,44 23

24 87 ΑΓ ΚΑΣΣΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ - ΚΑΣΣΟΥ ΜΑΝΘΑ ΟΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,79 ΦΑΣΤΡΑΚ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 88 ΑΓ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,47 ΜΟΝ ΕΠΕ 89 ΑΓ ΨΩΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,00 90 ΑΓ ΠΑΡΘΕΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , ,67 91 ΑΓ ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,33 92 ΑΓ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,43 93 ΑΓ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,00 24

25 94 ΑΓ ΚΙΠΙΩΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,89 95 ΑΓ ΦΑΡΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,00 96 ΑΓ XLence software ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,15 97 ΑΓ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,00 98 ΑΓ Φ. ΑΙΒΑΤΟΓΛΟΥ-Κ. ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ Ο.Ε. ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,00 99 ΑΓ ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΛΑΡΙΝΟΥ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,00 25

26 102 ΑΓ S&S ADVERTISEMENT ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΜΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ Α.ΒΙΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , , ΑΓ ΤΖΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , , ΑΓ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε. ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , , ΑΓ ΤΣΟΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,82 26

27 110 ΑΓ ΚΟΥΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , , ΑΓ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΚΑ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , , ΑΓ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , , ΑΓ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΜΟΥΣΙΩΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , , ΑΓ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΤΣΟΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥΔΗ KYΡIAKH ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , ,47 27

28 119 ΑΓ ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας , , ΑΓ CHKHYTUNIDZE IRYNA ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ - ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΚΑΛΑΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ - Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ Β. Α. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου - 'Αξονας 6 #Δ/Υ #Δ/Υ 126 ΑΓ ΤΑΤΥΑΝΑ ΤΣΟΥΜΠΑΡΕΒΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ BAΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,67 28

29 128 ΑΓ ΘΩΜΑΚΟΥ ΛΗΔΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΑΝΝΑ ΚΑΛΑΓΑΝΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - Π. ΓΡΙΒΑ ΟΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΚΑΡΑΚΟΛΗ Κ ΟΡΦΑΝΟΣ Ι Ο.Ε. ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ GR SOLUTIONS ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΚΑΜΠΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,00 29

30 137 ΑΓ "IN-HOUSE SUSHI" Ε.Ε... ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ KΛΕΟΠΑΤΡΑ ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟYΛΟΥ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΡΑΧΗΛ- ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , , ΑΓ ΦΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , , ΑΓ ΤΖΗΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα - 'Αξονας , , ΑΓ ΑΦΕΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΠΕΠ Αττικής - 'Αξονας , ,72 30

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23/1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα Τ. Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20, Αθήνα Τ. Κ. : 10200 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Ταχ.Θυρίδα: Αθήνα 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΦ-508 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β41ΔΦ-508 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: 1243/114 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.: 1243/114 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 6/2/2012 Αρ.Πρωτ.: 1243/114 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα