Αβιοτικοί παράγοντες των παράκτιων αμμόλοφων της Κύπρου. Abiotic parameters of the coastal dunes of Cyprus

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αβιοτικοί παράγοντες των παράκτιων αμμόλοφων της Κύπρου. Abiotic parameters of the coastal dunes of Cyprus"

Transcript

1 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αβιοτικοί παράγοντες των παράκτιων αμμόλοφων της Κύπρου 1 Χατζηχαμπής Α.Χ., 2 Γεωργίου Κ., 3 Δημόπουλος Π., 1 Δελλά Α. & 1 Δημητρίου Δ. 1 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, , 1516 Λευκωσία, Κύπρος. 2 Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα. 3 Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σεφέρη 2, Αγρίνιο. Περίληψη Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη των αβιοτικών παραγόντων (βιοκλιματικών και εδαφικών) των παρακτίων αμμολόφων της Κύπρου. Τα εδαφοκαθοριζόμενα οικοσυστήματα των παρακτίων αμμολόφων παρουσιάζουν ψηλή ποικιλότητα στα εδαφικά χαρακτηριστικά τους με κύρια κατεύθυνση διαφοροποίησης από την ακτογραμμή προς το εσωτερικό. Η ποικιλότητα αυτή ενδεχομένως εξηγεί και τη μεγάλη βιοποικιλότητα σε επίπεδο φυτοκοινοτήτων που παρατηρείται στη σχετικά περιορισμένη έκτασή τους στην Κύπρο. Abiotic parameters of the coastal dunes of Cyprus 1 Hadjichambis Α.Ch., 2 Georghiou K., 3 Dimopoulos P., 1 Della A. & 1 Demetriou D. 1 Agricultural Research Institute of Cyprus, , 1516 Nicosia, Cyprus. 2 Department of Botany, Faculty of Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, Athens, Greece. 3 Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Ioannina, Seferi 2, Agrinio, Greece. Abstract A research concerning the study of the abiotic parameters (bioclimatic and soil) of the coastal sand dunes of Cyprus has been carried out. The soil-defined ecosystems of the coastal sand dunes present a high diversity regarding their soil-characteristics with main differential direction from the tidemark inland. This diversity possibly explains the great biodiversity at community level, which is observed in the relatively restricted extent in Cyprus. Εισαγωγή Είναι γενικά αποδεκτή η στενή σύνδεση που υπάρχει μεταξύ της βλάστησης και της σύστασης του εδάφους. Ιδιαίτερα δε για τους μελετούμενους παράκτιους αμμολόφους, που χαρακτηρίζονται ως εδαφοκαθοριζόμενα οικοσυστήματα που δημιουργούν τις

2 728 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 γνωστές αμμοσειρές. Τα εδάφη των θινών ποικίλλουν σε περιεχόμενο ασβεστίου (lime), είναι γενικά φτωχά σε οργανική ύλη και θρεπτικά όπως αζώτο, φωσφόρο και κάλιο. Η απουσία βλάστησης οδηγεί στη μεταφορά των διαλυμένων θρεπτικών στα κατώτερα στρώματα, ενώ αντίθετα η παρουσία φυτικής κάλυψης οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας της οργανικής ύλης και βελτιώνει την ικανότητα συγκράτησης υγρασίας και θρεπτικών (Ranwell & Boar 1986). Έτσι κρίθηκε αναγκαία, από οικολογικής μεριάς, η μελέτη του εδάφους και η διερεύνηση των σχέσεων, που είναι δυνατόν να υπάρξουν μεταξύ των υφιστάμενων εδαφικών συνθηκών και των διαφόρων φυτοκοινοτήτων που αναγνωρίστηκαν σε αυτούς (Χατζηχαμπής 2005). Μεθοδολογία Μετά τη συμπλήρωση της επιτόπιας περιγραφής της εδαφολογικής δειγματοληψίας συλλέγουνταν εδαφικό δείγμα για εργαστηριακές αναλύσεις. Συνολικά συλλέχτηκαν 106 δείγματα εδάφους από την επιφανειακή στοιβάδα (0-30 cm) από 106 επιλεγμένες relevé. Η δειγματοληψία ακολούθησε τις οδηγίες της FAO (1977).Τα εδαφικά δείγματα υπέστησαν ξήρανση σε θερμοκρασία δωματίου, καταστροφή των συσσωματωμάτων και κοσκίνισμα με κόσκινο 2 mm. Το μέρος του εδαφικού δείγματος κάτω των 2 mm, που αποτελεί και το ενεργό εδαφικό υλικό, χρησιμοποιήθηκε για τις περαιτέρω εργαστηριακές φυσικές και χημικές αναλύσεις που αφορούσαν: Υφή εδάφους: Μηχανική Ανάλυση με τη Μέθοδο Bouyoukos, Υγρασία εδάφους: Μέτρηση του Ξηρού Βάρους, ph: Ph-meter AGB 4001, CaCO3: Ογκομετρική μέθοδος προσδιορισμού με τη χρήση του Collin s calcimeter, Οργανική Ύλη: Εξουδετέρωση με Διχρωμικό Κάλιο, K 2 Cr 2 O 7, Ηλεκτρική αγωγιμότητα: Extech ph and Conductivity Meter Model 590, Cl - : Αντίδραση με AgNO 3 (με δείκτη χρωμικό κάλιο), PO 4 3- : Μέθοδος ασκορβικού οξέος, Σπεκτροφωτόμετρο Spectronic model 70, Κ + : Μέθοδος οξικού αμμωνίου, Σπεκτροφωτόμετρο Spectronic model 70, Νa +, Ca 2+, Mg 2+ : Φασματογράφο Ατομικής Απορρόφησης AA Series Spectrometer Thermo Electron Corporation Η απουσία κάποιου ενιαίου συστήματος ταξινόμησης των εδαφολογικών αποτελεσμάτων για τα θινικά οικοσυστήματα αφενός και αφετέρου για να είναι ευκολότερη η σύγκριση των αποτελεσμάτων σε μια ενιαία κλίμακα (5-βαθμη) εφαρμόστηκε ο Δείκτης Σχετικής Ταξινόμηση (ROV) (Χατζηχαμπής 2005). Για να εξεταθεί η συσχέτιση μεταξύ των μέσων τιμών των διαφόρων εδαφολογικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν, διενεργήθηκε πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση (Multivariate Statistical Analysis) υπολογίζοντας τον συντελεστή συσχέτισης Pairwise correlations με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου JUMP. Αποτελέσματα - Συζήτηση 1. Κλιματικά - Βιοκλιματικά Χαρακτηριστικά Από κλιματικής/βιοκλιματικής άποψης οι περιοχές των παρακτίων αμμολόφων της Κύπρου παρουσιάζουν βιοκλιματικά χαρακτηριστικά από Ύφυγρα-ήπια (Ακάμας) έως Ημίξηρα-θερμά (Γιαλιά, Επισκοπή, Ακρωτήρι, Παραλίμνι). Η Μέση μηνιαία βροχόπτωσηκυμαίνεται από 0-131,4 mm (Καλοκ. μήνες-δεκ. Ακάμας) ενώ η Μέση μηνιαία θερμοκρασία: 8,1-28,8 C (Ιαν. Ακάμας Αυγ. Πύργος Λεμεσού). Στις Εικ. 1 & 2 φαίνονται τα ομβροθερμικά διαγράμματα δύο από τις περιοχές μελέτης.

3 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Εικόνες 1 & 2. Ομβροθερμικά διαγράματα των περιοχών Πύργου και Ακάμα. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο βιοκλιματικός χαρακτηρισμός όλων των υπό μελέτη Μετεωρολογικών Σταθμών. Πίνακας 1. Βιοκλιματικός χαρακτηρισμός των μελετούμενων περιοχών με βάση το σύστημα Emberger. Περιοχές Μελέτης m ( C) Q2 Όροφος Υποόροφος Ακάμας Ύφυγρος Ήπιος Τίμη Ημίξηρος Ήπιος Γιαλιά Ημίξηρος Θερμός Επισκοπή Ημίξηρος Θερμός Ακρωτήρι Ημίξηρος Θερμός Πύργος Ημίξηρος Ήπιος Λάρνακα Ημίξηρος Ήπιος Κ.Πύλα Ημίξηρος Ήπιος Παραλίμνι Ημίξηρος Θερμός 2. Κοκκομετρική σύσταση Η κοκκομετρική σύσταση του εδάφους αποτελεί παράγοντα πολύ σημαντικό στην οικολογία των θινικών οικοσυστημάτων. Όπως ήταν φυσικό, η πλειονότητα των φυτοκοινοτήτων (32) βρίσκονται σε αμμώδη εδάφη ενώ 9 φυτοκοινότητες βρίσκονται σε πηλοαμμώδη εδάφη και 4 φυτοκοινότητες σε αμμωπηλώδη εδάφη (Πίνακας 2). Αμμοπηλώδη εδάφη παρατηρούνται σε φυτοκοινότητες που βρίσκονται συνήθως μακριά από την ακτογραμμή, συνήθως σταθεροποιημένες, σε διάκενα θαμνώδους βλάστησης με άρκευθους ή και Pistacia lentiscus L. ή που βρίσκονται κοντά σε γεωργικές καλλιέργειες. Πηλοαμμώδη εδάφη παρατηρούνται σε καλά εγκατεστημένες φυτοκοινότητες (που έχουν ενδεχομένως ωριμάσει χρονικά) σε σταθεροποιημένες θέσεις, που συχνά σχετίζονται και με την παρουσία αυξημένης υγρασίας. Αυτό συμβαίνει με φυτοκοινότητες στις σταθεροποιημένες παλαιές θίνες της περιοχής του Lady s mile, που βρίσκονται κοντά στον υπόγειο υδατικό ορίζοντα ή ακόμα και στα όρια μεταξύ θινικών και αλοφυτικών οικοτόπων. Επίσης, στην περιοχή της Αγίας Θέκλας είναι σημαντική η παρουσία πηλοαμμωδών εδαφών ακόμα κι ως πρώτη ζώνη

4 730 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 βραχοαλόφιλης βλάστησης. Πηλοαμμώδη εδάφη παρατηρούνται ακόμα και σε φυτοκοινότητες με υψηλούς θάμνους ή και δέντρα. Πίνακας 2. Ταξινόμηση των φυτοκοινοτήτων σε κατηγορίες ως προς τον χαρακτηρισμό του εδάφους. Χαρακτηρισμός Εδαφών Αριθμός Κοινοτήτων Ποσοστό (%) Άμμος 32 71,1 Άμμος Πηλώδης 9 20 Αμμώδης πηλός 4 8,9 3. Ποσοστό Χονδρόκοκκης άμμου Πολύ σημαντικός παράγοντας στην οικολογία των θινικών οικοσυστημάτων είναι το μέγεθος των κόκκων της άμμου. Κατά την ερευνητική εργασία αυτή ακολουθήθηκε το σύστημα κατάταξης της Διεθνούς Eδαφολογικής εταιρείας, που διακρίνει την άμμο σε χονδρόκοκκη (2-0,2 mm) και λεπτόκοκκη (0,2-0,02 mm). Σε 29 φυτοκοινότητες (65,4%) επικρατεί η χονδρόκοκκη άμμος, ενώ μόνο σε 16 η λεπτόκοκκη (35,6%). Αρκετές φυτοκοινότητες (14) έχουν ποσοστά χονδρόκοκκης άμμου που ξεπερνούν το 75 % της περιεχομένης άμμου, ενώ πολύ λίγες φυτοκοινότητες (6) παρατηρούνται σε εδάφη που επικρατεί η λεπτόκοκκη άμμος, με ποσοστά που ξεπερνούν το 75%. Τα αμμώδη εδάφη στα οποία επικρατεί η λεπτόκοκκη άμμος παρατηρούνται συνήθως σε οπισθοθινικές περιοχές μακριά από την ακτογραμμή και σταθεροποιημένα ή ημισταθεροποιημένα υποστρώματα. Επιπλέον, παρατηρούνται σε θέσεις φυτοκοινοτήτων που βρίσκονται συνήθως ψηλά στη διαδοχή με την παρουσία μεσογειακών θάμνων. Αντίθετα, εδάφη με 75% χονδρόκοκκη άμμο παρατηρείται ως πρώτη ή δεύτερη ζώνη βλάστησης, κοντά στην ακτογραμμή, και ασταθή ή ημισταθεροποιημένα υποστρώματα. Ωστόσο, η απόστασή τους από την ακτογραμμή ποικίλει ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ιδιαίτερα με την ένταση του ανέμου. 4. Υγρασία Η πλειονότητα των εδαφικών δειγμάτων των ενοτήτων βλάστησης, που εξετάστηκαν, παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό μέσων τιμών περιεχόμενης υγρασίας. Συγκεκριμένα, το 55,6% των φυτοκοινοτήτων, παρουσιάζουν ποσοστό περιεχόμενης υγρασίας <5% ενώ αντίθετα ποσοστά πέραν του 10% παρουσιάζουν πολύ λίγες φυτοκοινότητες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13,3%. Οι φυτοκοινότητες με ψηλή περιεχόμενη υγρασία παρατηρούνται σε πηλοαμμώδη εδάφη και εντοπίζονται σε υγρές κοιλότητες των θινών που βρίσκονται κοντά στον υδατικό πίνακα και σε στενά και βαθιά βυθίσματα μέσα σε αυτές, καθώς επίσης και κοντά σε αλοφυτικούς οικότοπους. Ψηλά ποσοστά περιεχόμενης υγρασίας παρουσιάζεται και σε φυτοκοινότητες που εντοπίζονται σε διάκενα θαμνώδους βλάστησης σταθεροποιημένων θινών, όπου παρατηρούνται και βρυόφυτα, καθώς και σε φυτοσυστάδες με Acacia saligna (Labill.) Wendl. fil.

5 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, ph Τα εδαφικά δείγματα όλων των φυτοκοινοτήτων των παρακτίων αμμολόφων της Κύπρου είναι αλκαλικά (ph>7) και κυμαίνονται από 7,88 έως 9,4. Ωστόσο, η πλειονότητα των μέσων τιμών ph των φυτοκοινοτήτων παρουσιάζουν τιμές που κυμαίνονται από 8,8-9,2. Στον Πίνακα 3 φαίνεται η κατανομή των εδαφικών δειγμάτων των φυτοκοινοτήτων σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το εύρος των μέσων τιμών ph που καταμετρήθηκαν. Πίνακας 3. Ταξινόμηση των φυτοκοινοτήτων σε κατηγορίες διαφορετικού εύρους ποσοστών του ph. Εύρος μέσων τιμών ph Αριθμός Κοινοτήτων Ποσοστό (%) 7,8 χ<8 1 2,2 8 χ<8, ,2 χ<8,4 2 4,3 8,4 χ<8,6 3 6,5 8,6 χ<8,8 8 17,4 8,8 χ< ,1 9 χ<9, ,1 9,2 χ<9,4 6 13,1 9,4 2 4,3 Τις λιγότερο αλκαλικές μέσες τιμές ph παρουσιάζουν κοινότητες που βρίσκονται μακρυά από την ακτογραμμή σε σταθεροποιημένες θίνες μεγάλης ηλικίας με την παρουσία δέντρων όπως η Olea europaea L. και το Pinus halepensis Miller ή στα διάκενα θαμνώδους βλάστησης, που παρατηρούνται σε υγρές κοιλάδες και βυθίσματα των παλαιών σταθεροποιημένων θινών. Τις πιο αλκαλικές μέσες τιμές ph παρουσιάζουν κοινότητες με πηλοαμμώδη ή αμμοπηλώδη εδάφη με ψηλή ωστόσο περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκη άμμο αποτελούμενη από θραύσματα κογχυλιών, που αποτελεί πηγή του ανθρακικού ασβεστίου, ιδιαίτερα δε στην περιοχή της Αγίας Θέκλας. 6. Οργανική Ουσία Η μέση τιμή του ποσοστού της οργανικής ουσίας που προσδιορίστηκε στα εδαφικά δείγματα των φυτοκοινοτήτων, κυμαίνεται από 0% έως και 3,22%. Οι κοινότητες που παρουσιάζουν τις χαμηλότερες μέσες τιμές (<0,1%) βρίσκονται κυρίως σε ασταθή αμμώδη εδάφη συνήθως στα πρώτα στάδια των θινών και κοντά στην ακτογραμμή. Είναι άξιο αναφοράς επίσης το γεγονός ότι οι κοινότητες με τη χαμηλότερη μέση εκατοστιαία αναλογία οργανικής ουσίας είναι κοινότητες με Cyperus capitatus Vandelli. Τις ψηλότερες μέσες τιμές ( 1%) εκατοστιαίας αναλογίας οργανικής ουσίας παρυσιάζουν κοινότητες σε σταθεροποιημένες θίνες στα διάκενα θαμνώδους βλάστησης, σε αμμώδεις συγκεντρώσεις σε παράκτιους βράχους καθώς και σε κοινότητες με Tamarix smyrnensis Bunge ή Acacia saligna (Labill.) Wendl. fil.

6 732 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ανθρακικό Ασβέστιο Η περιεκτικότητα σε ανθρακικά άλατα στα μελετούμενα εδαφικά δείγματα κυμαίνεται από 0 εώς και 76,53%. Οι περισσότερες όμως φυτοκοινότητες (21) παρουσιάζουν μέση τιμή ανθρακικού ασβεστίου που κυμαίνεται από 20-30% και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 46,6%. Οι φυτοκοινότητες με μέση τιμή εκατοστιαίας περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο μεγαλύτερη του 40%, βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή ή/και προέρχονται αποκλειστικά από τις αμμώδεις παραλίες της Αγίας Θέκλας, όπου οι θίνες μπορεί να χαρακτηριστούν ως ασβεστούχες, αφού αποτελούνται από ψηλές αναλογίες θραυσμάτων από όστρακα. 8. Φωσφόρος Η περιεκτικότητα σε φωσφόρο στα μελετούμενα εδαφικά δείγματα κυμαίνεται από 0 6,8%. Τις χαμηλότερες τιμές σε περιεχόμενο φωσφόρο παρουσιάζουν κοινότητες που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή σε μη σταθεροποιημένες κινούμενες ή εμβρυακές θίνες ή σε παλαιές θίνες κοντά εγκλωβισμένες σε αλοφυτικούς οικότοπους. Από την άλλη τις ψηλότερες τιμές παρουσιάζουν κοινότητες που παρατηρούνται σε αμμοπηλώδη ή πηλωαμμώδη εδάφη και έχουν άκρως χαμηλή εκατοστιαία περιεκτικότητα άμμου και ψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία. Παρατηρούνται είτε κοντά στην ακτογραμμή σχετιζόμενες συχνά με κροκάλες ή παράκτιους βράχους είτε σε σταθεροποιημένες θίνες σε διάκενα θαμνώδους βλάστησης. 9. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα Τις ψηλότερες τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας παρουσιάζουν κοινότητες που παρατηρούνται σε πηλοαμμώδη εδάφη, σχετικά κοντά στην ακτογραμμή ή σε μικρά, στενά και βαθειά βυθίσματα σε υγρές κοιλότητες των θινών και στα κράσπεδα παλαιών σταθεροποιημένων θινών σε αλοφυτικούς οικότοπους ή σε εκβολές ποταμών σε αμμώδεις παραλίες. Παρουσιάζουν πολύ ψηλή περιεκτικότητα χλωρίου, ασβεστίου, καλίου, μαγνησίου και νατρίου. Συχνά σχετίζονται με αλοφυτικούς οικοτύπους. Αντίθετα, τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας παρουσιάζουν κοινότητες που βρίσκονται σχετικά κοντά στην ακτογραμμή αλλά σε μη σταθεροποιημένες ή ημισταθεροποιημένες θίνες που βρίσκονται σε απάνεμες θέσεις πίσω από τις ψηλότερες κορυφογραμμές με μέτρια ή μεγάλη αποστράγγιση. 10. Κατιόντα - Ακολουθίες Κατιόντων Πέρα από την εξέταση της περιεκτικότητας των φυτοκοινοτήτων σε κάθε κατιόν μεμονωμένα διενεργήθηκε μία συγκριτική παράθεση της περιεκτικότητάς τους στα 4 κατιόντα, Ca 2+, Na +, Mg 2+, K +, ώστε να μπορεί να δοθεί πληρέστερη εικόνα για κάθε φυτοκοινότητα. Με βάση την προσδιορισθείσα περιεκτικότητα του κάθε ενός από αυτά τα 4 μακροθρεπτικά στοιχεία προσδιορίστηκε μία ακολουθία φθίνουσας περιεκτικότητας. Συνολικά, στους αμμόλοφους της Κύπρου προσδιορίστηκαν 7 ακολουθίες κατιόντων που φαίνονται στον Πίνακα 4. Γενικά, μπορεί να αναφερθεί ότι στη μεγάλη πλειονότητα των φυτοκοινοτήτων παρατηρείται υπεροχή του νατρίου. Συνολικά υπεροχή του νατρίου παρατηρείται σε 39 φυτοκοινότητες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 84,8%. Σε μία ομάδα 6 φυτοκοινοτήτων παρατηρείται

7 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, υπεροχή του ασβεστίου (13%) και σε μία μόνο φυτοκοινότητα έχει καταγραφεί υπεροχή του καλίου (2,2%). Πίνακας 4. Ταξινόμηση των φυτοκοινοτήτων στις ακολουθίες κατιόντων. Ακολουθία Ποσοστό Αριθμός Κοινοτήτων Κατιόντων Κοινοτήτων (%) Ca>Na>Mg>K 6 13 K>Ca>Na>Mg 1 2,2 Na>Ca>K>Mg 9 19,6 Na>Ca>Mg>K 21 45,7 Na>K>Ca>Mg 1 2,2 Na>K>Mg>Ca 2 4,3 Na>Mg>Ca>K 4 8,7 Na>Mg>K>Ca 2 4,3 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης θετική συσχέτιση στατιστικά αποδεκτή εξακριβώθηκε μεταξύ των πιο κάτω: ph-άμμος, oργανική-χονδρ. άμμος, οργανική-υγρασία, φωσφόρου- χονδρ. άμμος, φωσφόρος-οργανική, χλώριουγρασία, ηλεκτρ. αγωγιμότητα-υγρασία, ηλεκτρ. αγωγιμότητα-χλωρίου, ασβέστιουγρασία, ασβέστιο-χλώριο, ασβέστιο- ηλεκτρ. αγωγιμότητα, μαγνήσιο-υγρασία, μαγνήσιο-χλώριο, μαγνήσιο- ηλεκτρ. αγωγιμότητα, μαγνήσιο-ασβέστιο, νάτριουγρασία, νάτριο-χλώριο, νάτριο- ηλεκτρ. αγωγιμότητα, νάτριο-ασβέστιο, νάτριομαγνήσιο, κάλιο-υγρασία, κάλιο-χλώριο, κάλιο- ηλεκτρ. αγωγιμότητα, κάλιο-ασβέστιο, κάλιο-μαγνήσιο, κάλιο-νάτριο, λόγος Ca 2+ /Mg 2+ -Ca 2+ /Na +. Στατιστικά αποδεκτή αρνητική συσχέτιση έχει εξακριβωθεί μεταξύ των ζευγών: ph-υγρασία, οργανική-άμμος, οργανική-υγρασία, οργανική-ph, φωσφόρος-άμμος, Ca 2+ /Na + -χονδρ. άμμος, Ca 2+ /Mg 2+ -χονδρ. άμμος, Ca 2+ /Mg 2+ -ph, Ca 2+ /Mg 2+ -χλώριο, Ca 2+ /Mg 2+ -ηλεκτρ. αγωγιμότητα, Ca 2+ /Mg 2+ -νάτριο. Με βάση τον Δείκτη Σχετικής Ταξινόμησης δημιουργήθηακν τα διαγράμματα της κάθε φυτοκοινότητας, με βάση τους μελετώμενους παράγοντες. Στην Εικόνα 3 φαίνεται ενδεικτικά το διάγραμμα του Δείκτη Σχετικής Ταξινόμησης της φυτοκοινότητας Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis Community (Veg. Type 14b) με βάση όλους τους εδαφικούς παράγοντες που μετρήθηκαν. Στην Εικ. 4 φαίνεται η γραμμική τάση πέντε εδαφικών παραγόντων (υγρασίας, του ποσοστού τής περιεχόμενης άμμου, της περιεχόμενης χονδρόκοκκης άμμου, του ph και της οργανικής ουσίας) με τις φυτοκοινότητες των θινών να παρουσιάζονται σε σειρά διαδοχής από την ακτογραμμή προς το εσωτερικό. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ποσοστό της περιεχόμενης άμμου, της χονδρόκοκκης άμμου και του ph παρουσιάζει τάση μείωσης από την ακτογραμμή προς το εσωτερικό, ενώ στη ίδια κατεύθυνση παρουσιάζει γραμμική τάση αύξησης η οργανική ουσία και η υγρασία.

8 734 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 Εικόνα 3. Το διάγραμμα του δείκτη σχετικής ταξινόμησης της φυτοκοινότητας 14b, με βάση 16 εδαφικούς παράγοντες. Εικόνα 4. Γραμμική τάση των τεσσάρων εδαφικών παραγόντων στις φυτοκοινότητες, που αναγνωρίστηκαν στα θινικά οικοσυστήματα της Κύπρου. Συμπεράσματα Η ανάλυση των εδαφικών χαρακτηριστικών των φυτοκοινοτήτων, που προσδιορίστηκαν στους παράκτιους αμμολόφους της Κύπρου, έδειξε ότι αυτές διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τα εξετασθέντα εδαφικά χαρακτηριστικά τους, καθιστώντας το οικοσύστημα των θινών ένα ψηφιδωτό ποικιλότητας των εδαφικών παραμέτρων. Η κύρια κατεύθυνση διαφοροποίησης είναι κάθετη με την ακτογραμμή,

9 Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, από την ακτή προς το εσωτερικό. Αυτή η ψηλή ποικιλότητα στα εδαφικά χαρακτηριστικά των παρακτίων αμμολόφων της Κύπρου ενδεχομένως εξηγεί και τη μεγάλη βιοποικιλότητα σε επίπεδο φυτοκοινοτήτων που παρατηρείται στη σχετικά περιορισμένη έκτασή τους. Ευχαριστίες Μέρος της ερευνητικής αυτής εργασίας ενισχύθηκε οικονομικά από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Βιβλιογραφία Χατζηχαμπής Α.Χ Βιολογία Διατήρησης Απειλούμενων Παράκτιων Οικοτόπων της Κύπρου: Χλωρίδα, Βλάστηση, Οικολογία και Διαχείριση. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. Χατζηχαμπής Α.Χ., Παρασκευά-Χατζηχαμπή Δ., Δελλά Α., Δημόπουλος Π. & Γεωργίου Κ Εύτρωτοι παράκτιοι οικότοποι της Κύπρου. Πρακτικά 25 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών. FAO Guia para la description de perfiles de suelo FAO/UNESCO, Roma. Ranwell D.S. & Boar R Coast Dune Management Guide. Institute of Terrestrial Ecology, Huntingdon, UK.

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Περδικάρη και Α. Παντέρα ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Δασοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE07NAT/GR/000296. Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) - JUNICOAST -

LIFE07NAT/GR/000296. Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) - JUNICOAST - LIFE07NAT/GR/000296 Δράσεις για την προστασία των παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα) - JUNICOAST - Δράση A.1: Γεωμορφολογία και διεργασίες υποβάθμισης παράκτιων

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού.

Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού. Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φιστικιού Έκδοση 1 η Επιμέλεια: Μαρία Ντούλα - Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 26-28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πρόεδρος E. Σταυρινός Αντιπρόεδρος Ι. Μάσσας Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 635 Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλουμένων Φυτών της Κύπρου 1 Τσιντίδης Τ., 1 Χριστοδούλου Χ., 1 Κυριάκου Θ., 1 Παπαχριστοφόρου Τ., 1 Κυριάκου Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Διπλωματική Διατριβή Οι επιπτώσεις του NCl του θρεπτικού διαλύματος, κλειστού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» «Παραγωγή βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου

Χρήση σπόρων ποωδών φυτών με σκοπό την αναβάθμιση των βιότοπων του λαγού, της ορεινής πέρδικας και του αγριόχοιρου ΑΡIΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να

Αβραμίδου Παναγιώτα Επίδραση κομπόστ από Αστικά Στερεά Απόβλητα στην ανάπτυξη της ελαιοκράμβης Κομίλης Δημήτριος 2 η κατεύθυνση Σε μια προσπάθεια να Περιεχόμενα Αβραμίδου Παναγιώτα... 2 Δανιηλίδου Αρετή... 3 Δημάς Χρήστος... 4 Δήμου Δημήτριος... 5 Καρακίτσιου Μαρία... 6 Καρδασοπούλου Στεφανία-Αργυρώ... 8 Κουβαλάκης Θεόδωρος... 9 Κουρτίδου Συμέλα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ερημοποίηση Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το έδαφος και οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ Κ. Κοσμάς Ν. Γιάσογλου Αικ. Κουναλάκη Ορ. Καϊρης Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 4 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Εργαστήριο Γεωργίας «ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3

Αλατωση. Μ. Ianetta N. Colonna. Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Αλατωση Μ. Ianetta N. Colonna Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 3 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΑΤΩΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΩΣΗ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοαποκατάσταση εδαφών

Βιοαποκατάσταση εδαφών Βιοαποκατάσταση εδαφών Δρ. Μαρία Κ. Ντούλα Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας e-mail: mdoula@otenet.gr 1. Εισαγωγή Η ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων υδάτων αποτελεί για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα