του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης."

Transcript

1 L 90/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2004 για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I και III τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Νοεµβρίου 2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 στοιχείο β), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) υνάµει του άρθρου 6 τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/ 2002, η Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει τις λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. (2) Βάσει του άρθρου 6 στοιχείο β) τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, η Επιτροπή µπορείνα αναπροσαρµόσει τις προδιαγραφές των παραρτηµάτων του. (3) Βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 5 τoυ κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ της στατιστικής ονοµατολογίας του παραρτήµατος III και του καταλόγου των αποβλήτων που καταρτίστηκε µε την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ). (4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθείανάλογα. (5) Τα µέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό είναι σύµφωνα µε την επιτροπή του στατιστικού προγράµµατος που συστάθηκε δυνάµει της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου ( 3 ), ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Τα παραρτήµατα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 τροποποιούνται ως εξής: 1. Στο τµήµα 2 του παραρτήµατος I, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το κείµενο που ορίζεται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού. 2. Το παράρτηµα III αντικαθίσταται από το κείµενο που ορίζεται στο παράρτηµα II του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 20ή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 23Φεβρουαρίου Για την Επιτροπή Pedro SOLBES MIRA Μέλος της Επιτροπής ( 1 ) ΕΕ L 332 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 226 της , σ. 3 απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/573/ΕΚ της (ΕΕ L 203 της , σ. 18). ( 3 ) ΕΕ L 181 της , σ. 47.

2 L 90/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΜΗΜΑ 2 Κατηγορίες αποβλήτων 1. Καταρτίζονται στατιστικές για τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων: Κατάλογος οµαδοποίησης ΕΚΑ-Στατ./Έκδοση 3 Αριθµός στοιχείων Κωδικός Περιγραφή Επικίνδυνα/Μη επικίνδυνα απόβλητα Χρησιµοποιηµένοι διαλύτες Επικίνδυνα Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα Μη επικίνδυνα Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα Επικίνδυνα Χρησιµοποιηµένα έλαια Επικίνδυνα Χρησιµοποιηµένοι χηµικοίκαταλύτες Μη επικίνδυνα Χρησιµοποιηµένοι χηµικοίκαταλύτες Επικίνδυνα 7 02 Απόβλητα χηµικών παρασκευασµάτων Μη επικίνδυνα 8 02 Απόβλητα χηµικών παρασκευασµάτων Επικίνδυνα Χηµικά ιζήµατα και υπολείµµατα Μη επικίνδυνα Χηµικά ιζήµατα και υπολείµµατα Επικίνδυνα Βιοµηχανικές λυµατολάσπες Μη επικίνδυνα Βιοµηχανικές λυµατολάσπες Επικίνδυνα Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα Μη επικίνδυνα Επικίνδυνα Απορρίµµατα µετάλλων Μη επικίνδυνα Απορρίµµατα µετάλλων Επικίνδυνα Απορρίµµατα γυαλιού Μη επικίνδυνα Απορρίµµατα γυαλιού Επικίνδυνα Απορρίµµατα χαρτιού και χαρτονιού Μη επικίνδυνα Απορρίµµατα ελαστικού Μη επικίνδυνα Απορρίµµατα πλαστικών ουσιών Μη επικίνδυνα Απορρίµµατα ξυλείας Μη επικίνδυνα Απορρίµµατα ξυλείας Επικίνδυνα Απορρίµµατα υφαντουργίας Μη επικίνδυνα Απόβλητα που περιέχουν PCB Επικίνδυνα Απορριπτόµενος εξοπλισµός Μη επικίνδυνα

3 L 90/17 Κατάλογος οµαδοποίησης ΕΚΑ-Στατ./Έκδοση 3 Αριθµός στοιχείων Κωδικός Περιγραφή Επικίνδυνα/Μη επικίνδυνα απόβλητα Απορριπτόµενος εξοπλισµός Επικίνδυνα Απορριπτόµενα οχήµατα Μη επικίνδυνα Απορριπτόµενα οχήµατα Επικίνδυνα Απορρίµµατα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Μη επικίνδυνα Απορρίµµατα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Επικίνδυνα Ζωικά και φυτικά υπολείµµατα (εκτός από ζωικά υπολείµ- µατα από την παρασκευή τροφής και προϊόντα καθώς και από κόπρανα, ούρα και κοπριά ζώων) Ζωικά υπολείµµατα από την παρασκευή τροφής και προϊόντα Μη επικίνδυνα Μη επικίνδυνα Κόπρανα, ούρα και κοπριά ζώων Μη επικίνδυνα Οικιακά και παρόµοια απορρίµµατα Μη επικίνδυνα Μεικτά και χύδην υλικά Μη επικίνδυνα Μεικτά και χύδην υλικά Επικίνδυνα Υπολείµµατα διαλογών Μη επικίνδυνα Υπολείµµατα διαλογών Επικίνδυνα Κοινές λυµατολάσπες (πλην λυµατολασπών βυθοκόρησης) Μη επικίνδυνα Λυµατολάσπες βυθοκόρησης Μη επικίνδυνα Απορρίµµατα ανόργανων ουσιών (πλην υπολειµµάτων καύσεων, µολυσµένων εδαφών και ρυπωδών λυµατολασπών βυθοκόρησης) Απορρίµµατα ανόργανων ουσιών (πλην υπολειµµάτων καύσεων, µολυσµένων εδαφών και ρυπωδών λυµατολασπών βυθοκόρησης) Μη επικίνδυνα Επικίνδυνα Υπολείµµατα καύσεων Μη επικίνδυνα Υπολείµµατα καύσεων Επικίνδυνα Μολυσµένα εδάφη και ρυπώδεις λυµατολάσπες βυθοκόρησης Στερεοποιηµένα, σταθεροποιηµένα ή υαλοποιηµένα απόβλητα Στερεοποιηµένα, σταθεροποιηµένα ή υαλοποιηµένα απόβλητα Επικίνδυνα Μη επικίνδυνα Επικίνδυνα»

4 L 90/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002, µεταξύ ΕΚΑ-Στατ. Έκδοση 3 (στατιστική ονοµατολογία µε βάση τις ουσίες αποβλήτων) και του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) που καταρτίστηκε µε την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής 01 Απόβλητα χηµικών ενώσεων 01.1 Χρησιµοποιηµένοι διαλύτες Αλογονωµένοι χρησιµοποιηµένοι διαλύτες * οργανικοίαλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * οργανικοίαλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * οργανικοίαλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * οργανικοίαλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * οργανικοίαλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * οργανικοίαλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * οργανικοίαλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες, HCFC, HFC * άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών * λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες Μη αλογονωµένοι χρησιµοποιηµένοι διαλύτες διαλυτικά * άλλοι οργανικοίδιαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοίδιαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοίδιαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοίδιαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοίδιαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοίδιαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * άλλοι οργανικοίδιαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά * άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών * λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες * διαλύτες 01.2 Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα Όξινα απόβλητα απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως * θειικό οξύ και θειώδες οξύ * υδροχλωρικό οξύ * υδροφθορικό οξύ * φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ * νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ

5 L 90/ * άλλα οξέα * διαλύµατα και οξέα, π.χ. θειικό οξύ * απόβλητα διαλυµάτων οξέων χαρακτικής * διαλύµατα σταθεροποιητή * διαλύµατα ξεπλύµατος και διαλύµατα ξεπλύµατος σταθεροποιητή * θειικό οξύ * οξέα καθαρισµού * οξέα µη προδιαγραφόµενα άλλως * ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από µπαταρίες και συσσωρευτές * οξέα Αλκαλικά απόβλητα απόβλητα λάσπης από άνυδρο ασβέστη απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα απολίπανσης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο * απόβλητα από τον καθαρισµό καυσίµου µε βασικά υλικά * υδροξείδιο του ασβεστίου * υδροξείδιο του αµµωνίου * υδροξείδιο του νατρίου και του καλίου * άλλες βάσεις * διαλύµατα εµφανιστηρίου και ενεργοποίησης µε υδατική βάση * διαλύµατα πλάκας όφσετ εµφανιστηρίου µε υδατική βάση * διαλύµατα εµφανιστηρίου µε βάση διαλύτες * βασικά υλικά καθαρισµού * απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα που περιέχουν κυάνιο * απόβλητα από τον καθαρισµό καυσίµων µε βασικά υλικά * αλκαλικά απόβλητα Άλλα αλατούχα απόβλητα απόβλητα περιέχοντα θείο από την αποθείωση πετρελαίου απόβλητα περιέχοντα θείο στερεά άλατα και διαλύµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στα σηµεία και µεταλλικά οξείδια εκτός εκείνων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα που περιέχουν θειούχες ουσίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από υδροµεταλλουργικές διεργασίες χαλκού εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο

6 L 90/ Χρησιµοποιηµένα έλαια * στερεά άλατα και διαλύµατα που περιέχουν κυανιούχα άλατα * στερεά άλατα και διαλύµατα που περιέχουν βαρέα µέταλλα * µεταλλικά οξείδια που περιέχουν βαρέα µέταλλα * απόβλητα που περιέχουν αρσενικό * απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο * απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα µέταλλα * απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες θειούχες ουσίες * αλατώδεις σκωρίες δευτεροβάθµιας παραγωγής µεταλλεύµατος * αρσενικό ασβέστιο * λάσπες από τη διαµόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε µέταλλο * απόβλητα από υδροµεταλλουργικές διεργασίες χαλκού που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * άλλα απόβλητα * εξαντληµένος ρευστοποιητής * υπερµαγγανικά, π.χ. υπερµαγγανικό κάλιο * χρωµικά άλατα, π.χ. χρωµικό κάλιο, διχρωµικό κάλιο ή νάτριο Χρησιµοποιηµένα έλαια κινητήρων * χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά * µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης µε βάση τα ορυκτά * συνθετικά έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης * άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης * άλλα έλαια µηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης Άλλα χρησιµοποιηµένα έλαια * λάσπες από τον αφαλατωτή * λάσπες του πυθµένα δεξαµενών * οξινοαλκυλικές λάσπες * οξέα περιέχοντα πετρέλαιο * έλαια διασποράς * ρητινέλαια * απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα µε βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυµάτων) * απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα µε βάση τα ορυκτά (εκτός γαλακτωδών και διαλυµάτων) * γαλακτώµατα και διαλύµατα µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα * γαλακτώµατα και διαλύµατα µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα * συνθετικά έλαια µεταλλοτεχνίας * εξαντληµένοι κηροίκαι λίπη * λάσπη µετάλλων (λάσπη από λείανση, στίλβωση και λείανση µε αλοιφή) που περιέχει πετρέλαιο * άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µεταλλοτεχνίας

7 L 90/ * χλωριωµένα γαλακτώµατα * µη χλωριωµένα γαλακτώµατα * χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά * µη χλωριωµένα υδραυλικά έλαια µε βάση τα ορυκτά * συνθετικά υδραυλικά έλαια * άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα υδραυλικά έλαια * άλλα υδραυλικά έλαια * χλωριωµένα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας µε βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο * µη χλωριωµένα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας µε βάση τα ορυκτά συνθετικά έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας * συνθετικά έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας * άµεσα βιοαποικοδοµήσιµα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας * άλλα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας * έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού * έλαια και λίπη εκτός των αναφεροµένωνστο Χρησιµοποιηµένοι χηµικοίκαταλύτες Χρησιµοποιηµένοι χηµικοίκαταλύτες εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή λευκόχρυσο (εκτός ) εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν µεταβατικά µέταλλα ή ενώσεις µεταβατικών µετάλλων µη προδιαγραφόµενα άλλως εξαντληµένοι καταλύτες πυρόλυσης ρευστής κλίνης ( εκτός ) 02 Απόβλητα χηµικών παρασκευασµάτων * εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνα µεταβατικά µέταλλα ή επικίνδυνες ενώσεις µεταβατικών µετάλλων * εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν φωσφορικό οξύ * αχρηστευµένα υγρά που χρησιµοποιήθηκαν ως καταλύτες * εξαντληµένοι καταλύτες που έχουν µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες 02.1 Χηµικές ουσίες εκτός προδιαγραφών Απόβλητα αγροχηµικών προϊόντων αγροχηµικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο * αγροχηµικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα * ζιζανιοκτόνα

8 L 90/ Αχρησιµοποίητα φάρµακα στερεά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο φαρµακευτικές ουσίες εκτός των αναφεροµένων στο φαρµακευτικές ουσίες εκτός των αναφεροµένων στο φαρµακευτικές ουσίες εκτός των αναφεροµένων στο * στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες Απόβλητα χρωµάτων, βερνικιών, µελανών και κολλητικών ουσιών απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως χρώµατα και βαφές εκτός των αναφεροµένων στο απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια εκτός των αναφεροµένων στο λάσπες από χρώµατα ή βερνίκια εκτός των αναφεροµένων στο υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια εκτός των αναφεροµένων στο απόβλητα από αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών εκτός των αναφεροµένων στο υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια εκτός των αναφεροµένων στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως υδαρείς λάσπες που περιέχουν µελάνη υδαρή υγρά απόβλητα που περιέχουν µελάνη απόβλητα µελανών εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο λάσπες µελάνης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφεροµένων στο λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών εκτός των αναφεροµένων στο υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφεροµένων στο υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά εκτός των αναφεροµένων στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες εκτός των αναφεροµένων στο

9 L 90/ * χρώµατα και βαφές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες * λάσπες από χρώµατα ή βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες * υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα από αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες * υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα µελανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * λάσπες µελάνης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες * λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες * υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες * υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες ή στεγανωτικά υλικά µε οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες * χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Άλλα απόβλητα χηµικών παρασκευασµάτων απόβλητα από χηµική επεξεργασία συντηρητικά ξύλου µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από επένδυση και τελείωµα απόβλητα από φινίρισµα εκτός των αναφεροµένωνστο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα από πρόσθετα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα δεσµευτικών παραγόντων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο αέρια σε δοχεία πίεσης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο χηµικές ουσίες εκτός των αναφεροµένων στο χηµικές ουσίες εκτός των αναφεροµένων στο απορρυπαντικά εκτός των αναφεροµένωνστο

10 L 90/ * µη αλογονωµένα οργανικά συντηρητικά ξύλου * οργανοχλωριωµένα συντηρητικά ξύλου * οργανοµεταλλικά συντηρητικά ξύλου * ανόργανα συντηρητικά ξύλου * άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα από φινίρισµα που περιέχουν οργανικούς διαλύτες * απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο * απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα χλωροσιλάνια * απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα που περιέχουν σιλικόνες * στερεά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα από υλικά αφαίρεσης χρωµάτων ή βερνικιών * απόβλητα ισοκυανικών ενώσεων * απόβλητα δεσµευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα δεσµευτικών παραγόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα παραγόντων ανίχνευσης ρωγµών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * κεκορεσµένες ή εξηντληµένες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων * απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως * υγρά φρένων * αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαµβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * υπεροξείδια, π.χ. υπεροξείδιο υδρογόνου * οξειδωτικές ουσίες µη προδιαγραφόµενες άλλως * χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * φωτογραφικά χηµικά * απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 02.2 Αχρησιµοποίητες εκρηκτικές ύλες Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προϊόντων * απόβλητα πυροτεχνηµάτων * άλλα απόβλητα εκρηκτικά Άχρηστα πυροµαχικά 02.3 Απόβλητα χηµικών µειγµάτων * άχρηστα πυροµαχικά Μικρές ποσότητες αποβλήτων χηµικών µειγµάτων απορριπτόµενα χηµικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο , ή

11 L 90/ * εργαστηριακά χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, περιλαµβανοµένων µειγµάτων εργαστηριακών χηµικών υλικών * απορριπτόµενα ανόργανα χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν * απορριπτόµενα οργανικά χηµικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή που τις περιέχουν Απόβλητα χηµικών ουσιών, που έχουν αναµιχθείµετά από επεξεργασία * προαναµεµειγµένα απόβλητα που περιέχουν ένα τουλάχιστον επικίνδυνο απόβλητο * απόβλητα υγρών καυσίµων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απόβλητα στερεών καυσίµων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες Συσκευασία µολυσµένη από επικίνδυνες ουσίες 03 Άλλα χηµικά απόβλητα * συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές 03.1 Χηµικά ιζήµατα και υπολείµµατα Πίσσες και ανθρακούχα απόβλητα άσφαλτος απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως αιθάλη απόβλητα από την αποθήκευση και προπαρασκευή καυσίµων για µονάδες παραγωγής ισχύος µε καύσιµο τον άνθρακα απορρίµµατα θετικών ηλεκτροδίων απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απορρίµµατα θετικών ηλεκτροδίων απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων * όξινες πίσσες * άλλες πίσσες * όξινες πίσσες * άλλες πίσσες * καπνιά * απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων * απόβλητα που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων * όξινες πίσσες

12 L 90/ Λυµατολάσπες γαλακτωµάτων ελαίων/ύδατος * λάσπες περιέχουσες πετρέλαιο από λειτουργίες συντήρησης της µονάδας ή του εξοπλισµού * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοας * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυµαίων * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοας * στερεά υλικά από θαλάµους υπολειµµάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού * λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού * λάσπες υποδοχέα * ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού * µείγµατα αποβλήτων από θαλάµους υπολειµµάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού * καύσιµο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ * βενζίνη * άλλα καύσιµα (συµπεριλαµβανοµένων των µειγµάτων) * λάσπες ή γαλακτώµατα αφαλάτωσης * άλλα γαλακτώµατα * απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως * απόβλητα που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες * πετρέλαιο και συµπυκνώµατα από διαχωρισµό Απόβλητα χηµικών αντιδράσεων µούργα πράσινου υγρού (από την ανάκτηση διαλύµατος πολτού) υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώµιο υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώµιο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως υδαρή υγρά ξεπλύµατος εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο * απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση * λάσπη θειικού βαρίου που περιέχει υδράργυρο * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

13 L 90/ * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά * αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων * υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο * υδαρή υγρά ξεπλύµατος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * µη υαλοποιηµένη στερεά φάση Εξαντληµένα υλικά διήθησης και απορρόφησης απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος και προστατευτικός ρουχισµός εκτός των αναφεροµένωνστο λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων χρησιµοποιηµένος ενεργός άνθρακας κεκορεσµένες ή εξαντληµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες διαλύµατα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών * αργιλούχα υλικά από εξαντληµένα φίλτρα * ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου * εξαντληµένος ενεργός άνθρακας (εκτός ) * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

14 L 90/ * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά * εκλούσµατα και λάσπες από συστήµατα µεµβρανών ή συστήµατα ανταλλαγής ιόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες * απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων (περιλαµβανοµένων των φίλτρων ελαίου που δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσµατα σκουπίσµατος, προστατευτικός ρουχισµός που έχουν µολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες * εξαντληµένος ενεργός άνθρακας από επεξεργασία καυσαερίων * κεκορεσµένες ή εξαντληµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες * διαλύµατα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών * απόβλητα συστηµάτων µεµβράνης που περιέχουν βαρέα µέταλλα * εξηντληµένες άργιλοι φίλτρων 03.2 Βιοµηχανικές λυµατολάσπες Λυµατολάσπες από την επεξεργασία βιοµηχανικών λυµάτων λάσπες αποµελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν χρώµιο λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν χρώµιο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο απόβλητα από ψυκτικές στήλες απόβλητα από ψυκτικές στήλες λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο

15 L 90/ λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο υδαρείς λάσπες από τον καθαρισµό λέβητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο άλλες λάσπες και πλάκες φίλτρων απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα από την επεξεργασία νερού ψύξης εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο στερεά απόβλητα από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής λάσπες και πλάκες φίλτρων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως λάσπες µεταλλοτεχνίας εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο υδαρή υγρά απόβλητα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο υδαρή συµπυκνώµατα εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο λάσπες από φυσικοχηµικές κατεργασίες εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιηµένων αποβλήτων απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως στραγγίδια χώρου εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιοµηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός των αναφεροµένων στο λάσπες από την εξυγίανση χωµάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο λάσπες από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο υδαρή υγρά απόβλητα και υδαρή συµπυκνώµατα από την εξυγίανση υπογείων υδάτων εκτός εκείνων που περιλαµβάνονται στο

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαια του καταλόγου Κατάλογος αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6.9.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 226/3 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ETOYΣ 2012 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH ΣTATIΣTIKΩN ΕΡΕΥΝΩΝ ΔIEYΘYNΣH: ΣTATIΣTIKΩN ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ TMHMA: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 29-10 - 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. πρωτ.: 3719/212431 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην προέλευση, ποσότητα και σύνθεση αποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Β4ΛΓ0-Κ75 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 5-06 - 202 Αρ. Πρ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32

ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 761/2001 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 Σελίδα 2 από 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2010 ------------------------------------------------------ 3 ------------------------- 4

2010 ------------------------------------------------------ 3 ------------------------- 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 56 Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-ΧΗΝ. Σχετ.: 183075, 183831, 184059, 184146, 184403. Τηλ./fax: 210 8650214 210 8646939 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ /ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση :Πατησίων 147 11251, Αθήνα Πληρ. : Γ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ./fax: 210 8650214

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή και χαρακτηρισµός. των ρυπογόνων Βιοµηχανιών. του Νοµού Θεσσαλονίκης

Καταγραφή και χαρακτηρισµός. των ρυπογόνων Βιοµηχανιών. του Νοµού Θεσσαλονίκης Καταγραφή και χαρακτηρισµός των ρυπογόνων Βιοµηχανιών του Νοµού Θεσσαλονίκης 1 Π ρ ό λ ο γ ο ς Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η ρύπανση από τις δραστηριότητες της Βιοµηχανίας, οι επιπτώσεις στον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 19/9/2012 Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Π.Ε.Υ. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΩ ΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Γ.ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 Κεφάλαιο 1 Φυσικοί πόροι - Αποθέµατα υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΡ1Κ-ΡΑΨ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/06/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6131 / 2985 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας

Εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo.

INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47 81 47 Fax : 2310/47 81 49 e-mail : thessaloniki@intergeo. Y:\INTERGEO-DATA\PROJECTS\PERIFERIES\Anatolikis Makedonias & Thrakis\G1391-waste\WASTE 290808\G1491- REPORT 1-final.doc INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΕΠΕ BI.ΠE Θέρµης 57001 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310/47

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ 2012 54 χρόνια αναµιγνύουµε τη δηµιουργικότητα µε την τεχνολογία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 54 χρόνια αναµιγνύουµε τη δηµιουργικότητα µε την τεχνολογία ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003

17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16 εκεµβρίου 2003 17.12.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2151/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16 εκεµβρίου 2003 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος:

Σηµεία Παθολογοανατοµικού Ενδιαφέροντος: Άρθρο 1 Σκοπός ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΥΑ Η.Π.37591/2031/2003 ΦΕΚ 1419/1.10.2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1048 4 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα