GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ"

Transcript

1 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8/459/ απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2013 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.) συντάχθηκε ώστε να καλύψει την υποχρέωση της Εταιρίας που ανακύπτει από τις Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/ και 8/572/ Η Ε.Δ.Α.Κ.Ε. συγκεντρώνει το σύνολο των πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από την Εταιρία με σκοπό την διαχείριση όλων των πιθανών κινδύνων ώστε να αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο της GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΑΕΠΕΥ έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθησή τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων & Πιστώσεων, η Υπεύθυνος της οποίας μεριμνά για : 1). Τη διαμόρφωση της πολιτικής της Εταιρίας όσον αφορά τα όρια και τους όρους ανάληψης κινδύνων της εταιρίας. 2). Τον έλεγχο της επάρκειας των Κεφαλαίων της Εταιρίας ώστε να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους αναλαμβανόμενους κινδύνους. 3). Την επιβεβαίωση της επάρκειας των εκάστοτε αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου και των ορίων διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων ή λήψης άλλων διορθωτικών μέτρων. 4). Την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο διακανονισμού. 5). Τις πολιτικές και τις διαδικασίες συμψηφισμού των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων, καθώς και το βαθμό κατά τον οποίο η Εταιρία κάνει χρήση των συμψηφισμών αυτών. 6). Τον έλεγχο ύπαρξης Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων. 7). Τον έλεγχο των Πιστώσεων (Margin Account) και θέσεων σε Παράγωγα Προιόντα 8). Τον έλεγχο των Χρεωστικών Υπολοίπων. Επίσης ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, μεριμνά ώστε η Εταιρία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρμογής των διαδικασιών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που συνέχονται με τη λειτουργία της. Η ανεξάρτητη υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αλλά και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας συνδράμει στο έργο του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων, με την παρακολούθηση και αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των μέτρων και διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τον εντοπισμό των κινδύνων και τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει η Εταιρία σύμφωνα με το Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο.

3 2. ΕΙΔΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ O Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας, συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας με το σταθμισμένο Ενεργητικό έναντι των κινδύνων αγοράς, λειτουργικού και πιστωτικού. Α. Λειτουργικός κίνδυνος. Oι πιο σημαντικοί τύποι λειτουργικού κινδύνου προέρχονται από την κατάρρευση των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η κατάρρευση μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές ζημιές από λάθη και απάτες ή αποτυχία στη χρονική ορθή εκτέλεση καθηκόντων, ή ακόμα και να εκθέσει τα συμφέροντα της Εταιρίας σε κίνδυνο όπως π.χ. από υπέρβαση καθήκοντος των υπαλλήλων ή στελεχών. Άλλες διαστάσεις λειτουργικού κινδύνου μπορεί να δημιουργηθούν από βλάβες στα τεχνολογικά συστήματα ή περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της Εταιρίας. Η GUARDIAN TRUST ΧΑΕΠΕΥ διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρμογής των διαδικασιών σχετικών με τη λειτουργία της. Τα συστήματα της Εταιρείας ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως. Συγκεκριμένα : α. Η Εταιρία φυλάσσει σε ασφαλή σημείο και υπό κανονικές συνθήκες ( π.χ. όχι υγρασία, ήλιο) σε δισκέτες (cd-rom) όλες τις τηλεφωνικά καταγεγραμμένες εντολές πελατών. β.υπάρχουν εφεδρικά συστήματα Back Up σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος(εγκατεστημένο UPS σε περίπτωση πτώσης ή διακοπής της τάσης του ρεύματος) γ. Όλες οι μηχανογραφικές εφαρμογές της Εταιρίας, ελέγχονται πρωτίστως από τον Υπεύθυνο Μηχανογράφησης και συνεχώς αναβαθμίζονται με την συνδρομή του Παρόχου. (ΑΣΥΚ) Τρόπος υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, υπολογίζονται από την Εταιρία με τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 6/459/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου». Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών από την ημερομηνία αναφοράς, όταν οι χρήσεις είναι κερδοφόρες. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται ανά άνοιγμα με Δείκτη Ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 8% όπως ορίζεται και στις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4 Η ανάλυση του λειτουργικού κινδύνου της Εταιρίας είναι η ακόλουθη: Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (ΑΠOΦ. Ε.Κ. 6/459/ ) ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύνολο Εσόδων , , ,52 Σύνολο Εξόδων , , ,52 Διαφορά Εσοδα-Εξοδα , , ,00 Μέσος όρος 3τίας ,19 Συντελεστής λειτουργικού κινδύνου 15% Λειτουργικός κίνδυνος , ,83 Κεφαλαιακή απαίτηση ,48 Β. Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος Aντισυμβαλλόμενου. Η Εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρεία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσμα. Η Διοίκηση της Εταιρίας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Η παρακολούθηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων της εταιρίας γίνεται σε καθημερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηματοδοτικό άνοιγμα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Εταιρία είχε εκτεθεί στο παρελθόν σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. Στις απαιτήσεις της εμφανίζονταν σημαντικού ύψους ανείσπρακτα ποσά, τα οποία διαγράφηκαν με την εφαρμογή των Δ.Λ.Χ.Π.. Πλέον δεν διαπιστώνονται σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στα πλαίσια και των κανονιστικών διατάξεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Λογαριασμοί Πίστωσης - Margin account. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί καθημερινώς τα ανοίγματα των πελατών της Εταιρίας και ιδίως των συνδεδεμένων μεταξύ τους πελατών, ούτως ώστε να τηρούνται συνεχώς οι διατάξεις της νομοθεσίας για τα Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα και την Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων,

5 ιδίως στο πλαίσιο παροχής πιστώσεων. Για την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρίας σχετικά με τα εποπτικά ίδια κεφάλαιά της ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων συνεργάζεται με το Τμήμα Παροχής Πιστώσεων, ώστε να τελούν υπό διαρκή παρακολούθηση οι χρηματοδοτήσεις και η κατάσταση των ανοικτών θέσεων της εταιρείας, καθώς και τα ρευστά διαθέσιμά της, προκειμένου, με κατάλληλο χειρισμό και αυξομειώσεις των παρεχομένων από την εταιρεία και των παρεχομένων σ' αυτήν πιστώσεων, να εξασφαλίζεται επάρκεια ιδίων κεφαλαίων στην Εταιρία. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων αξιολογεί σε καθημερινή βάση τους κινδύνους που προκύπτουν από την εταιρεία από τις παρασχεθείσες απ' αυτήν πιστώσεις. Οι κίνδυνοι υπολογίζονται, από την άποψη αυτή, συνολικά και όχι επιμεριστικά για κάθε πελάτη, δεδομένου ότι το θεσμοθετημένο σύστημα του περιθωρίου διασφαλίζει την Εταιρεία για τον ανά πελάτη αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Σχετικά λαμβάνονται υπόψη αφενός το ενδεχόμενο σύμπτωσης όλων των πιθανών κινδύνων κατά την ίδια χρονική περίοδο και αφετέρου η δυνατότητα αντιστάθμισης των κινδύνων, που αντιμετωπίζονται σε μια θέση από τις θετικές κινήσεις σε μια άλλη θέση ή αγορά. Πιστωτικός Κίνδυνος Κατηγοριοποίηση Πελατών. Η Εταιρία για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών της απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, υιοθετεί την τυποποιημένη προσέγγιση σύμφωνα με την απόφαση 3/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, κάθε άνοιγμα, εκτός από αυτά που αφαιρούνται από τα Ίδια κεφάλαια, σταθμίζεται με έναν εκ των προτέρων καθορισμένο συντελεστή κινδύνου, σύμφωνα με την διαβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του αντισυμβαλλομένου, όπως αυτή έχει πραγματοποιηθεί από τους αναγνωρισμένους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) Moody s, Fitch, και Standard & Poor s. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης, η Εταιρία έχει κατατάξει όλους τους πελάτες της στην κατηγορία «πελάτες λιανικής». Πιστωτικός Κίνδυνος Τ+4. Σύμφωνα με το Ν.2843/2000 και τις αποφάσεις υπ. αριθμ. 2/363/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, πρέπει μέχρι το πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το μέλος του Χ.Α και συγκεκριμένα η Εταιρία μας προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο την ημέρα Τ+4 προβαίνει, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο σε αναγκαστικές εκποιήσεις, μέρους ή όλου του χαρτοφυλακίου του Πελάτη έτσι ώστε να εξοφληθεί το υφιστάμενο χρεωστικό του υπόλοιπο. Με την συγκεκριμένη διαδικασία η Εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.

6 Αναλυτικότερα η GUARDIAN TRUST XΑΕΠΕΥ : Προβαίνει σε εκτίμηση των αναγκών σε Ίδια κεφάλαια για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το νόμο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Προβαίνει στο διαχωρισμό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε: α) απαιτήσεις υπό καθυστέρηση και β) επισφαλείς απαιτήσεις. Προσδιορίζει όταν χρειάζεται τις πολιτικές και τις διαδικασίες συμψηφισμού των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων, καθώς και το βαθμό κατά τον οποίο η Εταιρεία κάνει χρήση των συμψηφισμών αυτών. Προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Εταιρία. Προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ή είδος αντισυμβαλλομένου (π.χ. Τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδρύματα κτλ.) Προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων με βάση την ληκτότητά τους. Αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρίας. Εφαρμόζει με συνέπεια τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας του Χρηματοδοτικού Ανοίγματος. Εκτιμά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου και τον κίνδυνο διακανονισμού. Επιλέγει κατά κανόνα την overnight δέσμευση χρηματικών ποσών κατά τη σύναψη συμφωνιών επαναγοράς (repos) προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου. Προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των τραπεζικών ιδρυμάτων με τα οποία συνάπτει συμφωνίες επαναγοράς (repos) με βάση την πιστοληπτική ικανότητά τους. Δεν συνάπτει συμβάσεις επί παραγώγων σε χρηματοπιστωτικά μέσα είτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς είτε για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνων. Δεν συνάπτει συμβάσεις Κοινής Επενδυτικής Μερίδας για συναλλαγές των συνδικαιούχων σε λογαριασμούς πίστωσης (Margin) ή παράγωγα προιόντα, παρά μόνο για συναλλαγές στο Χ.Α. που εκκαθαρίζονται την ημέρα Τ. (προκαταβολή του τιμήματος Αγοράς).

7 Αναλυτικά ο Πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρία ανά κατηγορία Ανοίγματος έχει ως ακολούθως : ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 3/459/ ) ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗ KATHΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 Ταμείο 5.510,50 0% 0,00 0,00 2 Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ,39 0% 0,00 0,00 3 Απαιτήσεις ή ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών ,29 50% , ,49 4 Απαιτήσεις από Εκκαθάριση ,42 50% , ,02 5 Απαιτήσεις από πελάτες Λιανικής ,92 75% , ,76 6 Ενσώματα πάγια ,74 100% , ,62 7 Στοιχεία σε καθυστέρηση ,92 150% , ,67 8 Απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων ,48 150% , ,42 8 Εμπορικό Χαρτοφυλάκιο που δεν αφαιρείται από τα ίδια Κεφάλαια 0,00 100% 0,00 0,00 9 Λοιπές κατηγορίες ανοιγμάτων ,04 100% , ,92 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ , , ,89 ΠΛΕΟΝ ΜΗ ΣΤΑΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.Αφαιρούμενα από τα Σταθμισμένα ίδια κεφάλαια -Απαίτηση από Συνεγγυητικό Κεφάλαιο ,01 -Αυλα περιουσιακά στοιχεία (αναπόσβεστη αξία) ,90 2. Σταθμιζόμενα στον πίνακα "Κίνδυνος Αγοράς" - Τρέχουσα αξία εμπορικού χαρτοφυλακίου ,11 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ , ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,72 ΔΙΑΦΟΡΑ 0,00 0,00 Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου. Η πολιτική της Εταιρίας είναι όπως το ύψος των παρεχόμενων πιστώσεων δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησης των πελατών. Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται πολιτικές για την αντιστάθμιση και μείωση των πιστωτικών κινδύνων μέσω της λήψης εξασφαλίσεων. Τα είδη εξασφαλίσεων για τον τομέα ιδιωτών επενδυτών αφορούν τα χαρτοφυλάκια ασφαλείας τους. Η αποτίμηση των χαρτοφυλακίων ασφαλείας καθώς και η διασπορά τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (και ειδικά 8/370/ ) Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται αποκλειστικά από τις αποδεκτές αξίες που ορίζονται στην 8/370/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι πολιτικές για τη λήψη εξασφαλίσεων αναθεωρούνται συχνά για να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες των εποπτικών αρχών και της Βασιλείας ΙΙ ενώ παράλληλα παρακολουθείται η διασπορά των χαρτοφυλακίων ασφαλείας με σκοπό την μείωση του κινδύνου αποτίμησης. Εκτέλεση εντολών χωρίς προκαταβολή τιμήματος. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί καθημερινά τυχόν εντολές που δίδονται από πελάτες της Εταιρίας για αγορά κινητών αξιών χωρίς να έχει προκαταβληθεί το τίμημα ή χωρίς να

8 υφίσταται επαρκές χρηματικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του πελάτη τόσο σε σχέση με τους τίτλους που φυλάσσονται από την Εταιρία για λογαριασμό του πελάτη όσο και σε σχέση με τις γραμμές πιστώσεως που έχει η Εταιρία έναντι τραπεζών, ούτως ώστε να μην τίθεται ποτέ σε κίνδυνο η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του συστήματος εκκαθάρισης συναλλαγών, π.χ. σε περίπτωση που ο πελάτης δεν καταβάλλει μέχρι την ημέρα χρηματιστηριακής εκκαθάρισης το αντίτιμο των αγορασθέντων τίτλων. Σχετικώς, αναλόγως της εμπορευσιμότητας της μετοχής, δύναται να ζητήσει την άμεση λήψη μέτρων από τη Διοίκηση της Εταιρίας. Διαδικασίες Τακτοποίησης Λαθών κατά την εκτέλεση των εντολών. To Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Τμήματος Συναλλαγών της Εταιρίας, πραγματοποιεί καθημερινά -μετά τη λήξη της Συνεδρίασης- έλεγχο συμφωνίας των ληφθέντων εντολών με τις εκτελεσθείσες πράξεις, με σκοπό την άμεση τακτοποίηση των λαθών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση εντολών. Επίσης πραγματοποιείται έλεγχος σε κάθε περίπτωση, της υποβολής σε ηλεκτρονική μορφή και τήρηση του ειδικού αρχείου μεταβολών κωδικών επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την τακτοποίηση λαθών που προέκυψαν από την εκτέλεση εντολών, και έλεγχος διεκπεραίωσης της Μεθόδου 6 όπου αυτό απαιτείται. Η Εταιρία χρησιμοποιεί καθημερινά ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης εντολών, όπου καταχωρούνται όλες οι εντολές των πελατών της και τηρεί αρχείο εντολών (μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, έντυπα καταγραφής εντολών) όπου καταγράφονται όλες οι εντολές των πελατών (προφορικές ή γραπτές). Ωστόσο, αποτελεί πάγια τακτική της Εταιρίας, λάθη τα οποία οφείλονται στην Εταιρία ή τον ανθρώπινο παράγοντα, να αναλαμβάνονται πλήρως από την GUARDIAN TRUST ΧΑΕΠΕΥ..

9 Γ. Κίνδυνος Αγοράς Κίνδυνος Θέσης. Ο κίνδυνος θέσης της εταιρίας προκύπτει από το Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της εταιρίας, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από μετοχές και κατέχεται με σκοπό την διαπραγμάτευση. Η επιλογή μετοχών πραγματοποιείται από μετοχές εταιριών της υψηλής κυρίως κεφαλαιοποίησης ή σπάνια από μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η επιλογή μετοχών από την κατηγορία υψηλής κεφαλαιοποίησης έχει ως σκοπό, την μείωση του ειδικού κινδύνου θέσης, ο οποίος συνίσταται στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών των σχετικών αξιών, λόγω της επίδρασης παραγόντων που σχετίζονται με τον εκδότη. Παράλληλα, επιτυγχάνεται μείωση του γενικού κινδύνου θέσης, κατά το μέρος εκείνο που οφείλεται σε τυχόν ευρεία μεταβολή των αγορών, μέσω της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου. Για οποιαδήποτε συναλλαγή στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της Εταιρίας απαιτείται Απόφαση - έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η Διαχείριση του Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας έχει ανατεθεί στον Αντιπρόεδρο της Εταιρίας. Στην διαδικασία της επιλογής μετοχών για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της Εταιρίας, συνδράμει και το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, εξετάζοντας τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των μετοχών (Κεφαλαιοποίηση, Δείκτης Ρ/Ε, Μερισματική Απόδοση, Κεφαλαιακή Διάρθρωση, Εμπορευσιμότητα). Επιπλέον, υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο της θέσης του ιδίου χαρτοφυλακίου, για την υποβολή στοιχείων με βάση την απόφαση 4/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν. 3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ιδίως τις αποφάσεις 1/459/ έως 8/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). O Κίνδυνος Αγοράς και η ελάχιστη κεφαλαιακή επάρκεια που απαιτείται για την κάλυψή του διαμορφώνεται για την χρήση του 2013 ως εξής : KATHΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 4/459/ ) ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α , , , ,08 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.873,07 314,92 629,85 944, , , , ,85

10 Δ. Κίνδυνος Συναλλάγματος. Ο κίνδυνος συναλλάγματος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρίας. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος όπως αναλύεται στον κάτωθι πίνακα, είναι ελάχιστος για την Εταιρία λόγω του ότι το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων σε ξένο συνάλλαγμα μπορεί να ρευστοποιηθεί άμεσα. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 4/459/ ) KATHΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ενεργητικά στοιχεία (Θετική θέση) , , ,91 Παθητικά στοιχεία (Αρνητική θέση) , Συνολική καθαρή θέση σε συνάλλαγμα , , ,91 Εποπτικά ίδια κεφάλαια ,13 Ε. Κίνδυνος ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας.. Ο κίνδυνος ρευστότητας προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται : με την μέτρηση και διαχείριση των αναγκών χρηματοδότησης με βάση τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Εταιρίας. και σχέδιο έκτακτης ανάγκης για κρίσεις ρευστότητας. Την οργάνωση και εφαρμογή των παραπάνω αναλαμβάνει το Λογιστήριο, το οποίο παρακολουθεί καθημερινά μέσω των Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής που έχουν σχέση με τις εισροές και εκροές, ώστε στο τέλος κάθε μήνα με βάση τους λογαριασμούς χρηματικών διαθεσίμων και των υποχρεώσεων (Προμηθευτές, Δημόσιο, διάφοροι τρίτοι) να προγραμματίζει τις πληρωμές του επόμενου μήνα, και να παρακολουθεί καθημερινά την εκτέλεση των προγραμματισμένων πληρωμών μέσω των σχετικών λογαριασμών, διατηρώντας πάντοτε ένα μέρος των χρηματικών διαθεσίμων για κάλυψη ενδεχόμενων έκτακτων αναγκών. Τέλος, στα πλαίσια διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας, ώστε να ελέγχεται και να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα ο κίνδυνος αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεών της, η εταιρία ελέγχει καθημερινά τα ίδια διαθέσιμά της, προβαίνει σε προϋπολογισμό 3ημέρου, ενώ δεν εκτελεί εντολές ιδιωτών πελατών οι οποίες να υπερβαίνουν το 25% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της. Ο κίνδυνος ρευστότητας για την GUARDIAN TRUST ΑΕΠΕΥ διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα με τη διατήρηση επαρκών διαθεσίμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων χρεογράφων.

11 ΣΤ. Κίνδυνος επιτοκίου. Η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων μελετά και αναλύει την ευαισθησία των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε σχέση με την μεταβολή των επιτοκίων με σκοπό την μέτρηση της επίπτωσης του κινδύνου επιτοκίου προς τα ίδια κεφάλαια της, έτσι ώστε ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την διατήρηση τους ως κυμαινόμενα ή τη μετατροπή τους σε σταθερά επιτόκια Ζ. Κίνδυνος Συμμόρφωσης / Κίνδυνος φήμης. Ο κίνδυνος Συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της πολιτείας και των Εποπτικών αρχών. Η έκθεση της Εταιρίας σε κίνδυνο Συμμόρφωσης συνεπάγεται και σε έκθεσή της στον κίνδυνο φήμης, ο οποίος έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα της Εταιρίας και στην σχέση εμπιστοσύνης με το Επενδυτικό κοινό. Οι κίνδυνοι αυτοί περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό, μέσω της εφαρμογής αποτελεσματικών και διαφανών διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία και μέσω της εποπτείας που ασκείται τόσο από τη Διοίκηση της Εταιρίας αλλά και μέσω των Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, και Νομικής Υπηρεσίας. Ι. Συστημικός κίνδυνος. Η αδυναμία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να εκπληρώσει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, δύναται να προκαλέσει την αδυναμία άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή και ΕΠΕΥ να εκπληρώσουν τις δικές τους υποχρεώσεις όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. Δημιουργείται έτσι κίνδυνος αλυσιδωτών αντιδράσεων ιδίως στο πλαίσιο λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και εκκαθάρισης συναλλαγών σε σειρά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (domino effect). H GUARDIAN TRUST AΕΠΕΥ (με ημερομηνία αναφοράς την ) διατηρεί τα διαθέσιμά της σε ποσοστό σχεδόν 100% σε τραπεζικά ιδρύματα του εσωτερικού. Από τα τραπεζικά ιδρύματα του εσωτερικού, το 48% περίπου των διαθεσίμων τηρούνται σε συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο η εταιρία έχει συμβληθεί για συναλλαγές margin account. IV. Κίνδυνος Συγκέντρωσης. Τέτοιος κίνδυνος για την Εταιρία δεν υφίστανται διότι: Δεν υφίσταται περίπτωση συγκέντρωσης ανοιγμάτων έναντι μεμονωμένων αντισυμβαλλόμενων ή από την εφαρμογή τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρία δεν συναλλάσσεται με μεγάλους (θεσμικούς) πελάτες. Η Εταιρία δεν συναλλάσσεται με ομάδες πελατών, ή συνδεδεμένους πελάτες που συνιστούν έναν ενιαίο μεγάλο πελάτη / κίνδυνο.

12 Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τους λογαριασμούς Κ.Ε.Μ. (Κοινή Επενδυτική Μερίδα) ως ομάδες πελατών. Στην περίπτωση των εν λόγω λογαριασμών - ο αριθμός των οποίων είναι εξαιρετικά μικρός - η Εταιρία δεν συνάπτει συμβάσεις Κοινής Επενδυτικής Μερίδας για συναλλαγές των συνδικαιούχων σε λογαριασμούς πίστωσης (Margin) ή παράγωγα προιόντα, παρά μόνο για συναλλαγές στο Χ.Α. που εκκαθαρίζονται την ημέρα Τ. (προκαταβολή του τιμήματος Αγοράς). Σημαντικό θεωρούμε τον κίνδυνο συγκέντρωσης ο οποίος ορίζεται ως ο κίνδυνος της δυσανάλογης εξάρτησης του κύκλου εργασιών από περιορισμένο (σε σχέση με το σύνολο) αριθμό πελατών. Η ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρίας στην Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη, η συνεργασία μας με Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους στην Θεσσαλονίκη, Δράμα και Τρίκαλα Θεσσαλίας περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τον κίνδυνο αυτό. VII. Κίνδυνος Κερδοφορίας. Η ετήσια κατάρτιση του προυπολογισμού με συγκεκριμένους στόχους που θέτει η Εταιρία τόσο στο σκέλος των εξόδων όσο και στο σκέλος των εσόδων, η συνεχής σε μηνιαία βάση παρακολούθησή του μέσω των μηνιαίων Λογιστικών Καταστάσεων Αποτελεσμάτων (Έσοδα Έξοδα) που καταρτίζει το λογιστήριο είναι η πιο αξιόπιστη πρακτικά διαδικασία παρακολούθησης της κερδοφορίας κάθε χρήσης. Επιπλέον ο ενδελεχής έλεγχος : - Στις μεταφορές χαρτοφυλακίων, - Στα Κέρδη και Ζημιές ανά δραστηριότητα, - Στα έξοδα γενικά, - Στην ανάλυση των εσόδων (π.χ. προμήθειες, τόκοι), - Στην τήρηση των όρων των Συμβάσεων με τρίτους, - Στην Κεντρική έγκριση όλων των εξόδων. συμβάλλει στην ορθολογικότερη παρακολούθηση της κερδοφορίας της Εταιρίας. Η ανωτέρω διαδικασία παρακολούθησης της Κερδοφορίας έχει σημαντική Συμβολή και στα άλλα κρίσιμα μεγέθη της Εταιρίας, όπως στα ίδια Κεφάλαια, τη Ρευστότητα, και τον Δείκτη Επάρκειας Κεφαλαίων. VIII. Υπολειπόμενος Κίνδυνος. Γεννάται σε περίπτωση που οι τεχνικές μείωσης του κινδύνου, δεν αποδειχθούν τόσο αποτελεσματικές όσο αναμενόταν. Η Εταιρία δεν εφαρμόζει τεχνικές μείωσης κινδύνου και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται στον εν λόγω κίνδυνο.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Κεφαλαιακή επάρκεια Οι αρχικοί στόχοι της διαχείρισης του κεφαλαίου είναι να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρία διατηρεί ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας προκειμένου να υποστηριχθούν οι εργασίες της και να μεγιστοποιηθεί το όφελος των μετόχων. Ο συντελεστής ορίζεται ως ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα στοιχεία ενεργητικού και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία, σταθμισμένα κατά τον αντίστοιχο κίνδυνό τους. Η ελάχιστη τιμή του καθιερώθηκε στο 8% με την απόφαση 6β/104/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.Η Εταιρία διαχειρίζεται τη κεφαλαιακή δομή της και διενεργεί προσαρμογές ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κινδύνου των δραστηριοτήτων της. Συγκεκριμένα για την Error! Not a valid link.χρήση 2013 ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρίας έχει ως παρακάτω. Error! Not a valid link. 3. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Τα κεφάλαια της GUARDIAN TRUST ΧΑΕΠΕΥ για εποπτικούς σκοπούς με βάση την απόφαση 2/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναλύονται ως ακολούθως: α). Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, το αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, το αποθεματικό προσόδου μείον προτεινόμενα μερίσματα, το αποθεματικό και τις διαφορές αναπροσαρμογής και τα αποτελέσματα εις νέον. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία των άυλων στοιχείων ενεργητικού και άλλες εποπτικές προσαρμογές όπως η συμμετοχή της Εταιρίας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. β). Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν δανειακό κεφάλαιο μειωμένης εξασφάλισης και αποθεματικά επανεκτίμησης. Αναφορικά με τον έλεγχο του ύψους, της διάρθρωσης και της σταθερότητας των ιδίων κεφαλαίων όπως ορίζεται στην Απόφαση 2/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της ώστε να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία της ως οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους της μέσω της βέλτιστης αναλογίας Ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, η Εταιρία θα προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή θα προσφύγει σε δανεισμό, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι το επίπεδο των Ιδίων Κεφαλαίων δεν θα μειωθεί κάτω από τα προβλεπόμενα από το Νόμο επίπεδα. 4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ ΜΕΣΩΝ. Η Εσωτερική οργάνωση της GUARDIAN TRUST ΧΑΕΠΕΥ διασφαλίζει την ορθή φύλαξη, διαχωρισμό και απεικόνιση των χρηματοπιστωτικών μέσων και των κεφαλαίων των πελατών της, σύμφωνα με την απόφαση αρ. 2/452/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, τα χρηματοπιστωτικά μέσα των πελατών της Εταιρίας φυλάσσονται αποκλειστικά από τρίτους (θεματοφύλακες) :

14 α). Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορούν διαπραγματεύσιμες αξίες στο Χ.Α. θεματοφύλακας είναι η Εταιρία και διαχειριστής είναι η Ε.Χ.Α.Ε. που είναι ο κεντρικός φορέας που έχει αναλάβει την εκκαθάριση και διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών και την διαχείριση του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), στο οποίο καταχωρούνται οι άυλες μετοχές και παρακολουθούνται οι μεταβιβάσεις έπ αυτών μέσω των Μερίδων και Λογαριασμών Αξιών των επενδυτών που τηρούνται στο ΣΑΤ. β). Στα χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε Διεθνείς αγορές (εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης) θεματοφύλακες είναι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που είναι γενικά αποδεκτοί από την Εταιρία και τις εποπτικές αρχές. Η συνεργασία μας με τους Οργανισμούς αυτούς πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έρευνα της πιστοληπτικής διαβάθμισής τους, έγκριση με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική γραπτή συμφωνία. Με πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκαν όλοι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που συναλλάσσεται η Εταιρία Όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί που έχουν ανοιχθεί για λογαριασμό της Eταιρίας είναι υπό τη εποπτεία του Προέδρου και Διευθύνοντα συμβούλου της. Όλες οι τραπεζικές εργασίες που απαιτούν υπογραφή εγγράφων ή επιταγών, υπογράφονται από δύο εγκεκριμένα πρόσωπα, το ένα εκ των οποίων τουλάχιστον χαρακτηρίζεται ως υπογραφή «Α». Δικαίωμα υπογραφής τύπου «Α», φέρουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άτομα που διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Συνοπτικά η διαδικασία των συμφωνιών του ταμείου, των τραπεζικών κινήσεων και των τραπεζικών υπολοίπων γίνεται ως εξής: - Ταμείο Καθημερινά οι ταμειακές πράξεις συμφωνούνται με τα σχετικά ταμειακά παραστατικά. Η συμφωνία αυτή διενεργείται μόνο από τον Υπεύθυνο του Ταμείου χρημάτων. Όλες οι ταμειακές κινήσεις υποστηρίζονται πάντα από τα σχετικά παραστατικά (εντάλματα πληρωμής και γραμμάτια είσπραξης). Η εταιρία δέχεται καταθέσεις πελατών της έως 3.000,00 στα Ταμεία της. -Πιστωτικά Ιδρύματα Η συμφωνία των κινήσεων και των υπολοίπων γίνεται ως εξής: Χρήση e-banking σε καθημερινή βάση για τους λογαριασμούς με μεγάλη κίνηση. Λήψη extrait σε τακτά χρονικά διαστήματα (εβδομάδα, τέλος του μηνός κ.λ.π.) για τους λοιπούς λογαριασμούς τραπεζών.

15 Συμφωνία extrait με τα υπόλοιπα των λογιστικών βιβλίων (Back officer - Λογιστήριο) σε εβδομαδιαία βάση εφόσον έχουν εκδοθεί από τις Τράπεζες τα σχετικά αντίγραφα της κίνησης των λογαριασμών. Ενημέρωση της διοίκησης για σημαντικές διαφορές. Προσεγγίσεις και Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των προσαρμογών της αξίας των ανοιγμάτων και των προβλέψεων. Η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνου της Εταιρίας εφαρμόζει διαδικασίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, έχοντας σαν βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις της ΧΑΕΠΕΥ όπως αυτές καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της. Η μεθοδολογία και οι υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού και της χρονικής στιγμής των μελλοντικών ταμιακών ροών, επανεξετάζονται περιοδικά, ώστε να μειώνουν οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των εκτιμήσεων για ζημίες και της πραγματικής εμπειρίας ζημιών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί εκτιμήσεις που βασίζονται στην ιστορική εμπειρία ζημιών από περιουσιακά στοιχεία με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου, και παρόμοια αντικειμενική ένδειξη απομείωσης με αυτά του χαρτοφυλακίου, όταν προσδιορίζει τις μελλοντικές ταμειακές ροές. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου στο Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο και στο Χαρτοφυλάκιο Διαθεσίμων γίνεται με κεντρική παρακολούθηση από την υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνου και Εσωτερικού Ελέγχου. Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών πολιτικών της ΧΑΕΠΕΥ και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των σχετικών υπηρεσιών και μονάδων με τις πολιτικές αυτές. Όταν κριθεί αναγκαίο, υιοθετούνται περιορισμοί σχετικά με την ανάληψη καινούργιων δραστηριοτήτων ανάλογα με την εκτίμηση του κινδύνου που θα αναληφθεί και τις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, ενημερώνει και συμβουλεύει τις διάφορες επιχειρησιακές μονάδες της Εταιρίας για τους πιστωτικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, βοηθάει στην επιμόρφωση του προσωπικού και εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα για μέτρηση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, η υπηρεσία παρακολουθεί στενά τις αξιολογήσεις των μεγάλων εξωτερικών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης αλλά και διατηρεί συνεργασία με τις εποπτικές αρχές για θέματα που αφορούν την διαχείριση του πιστωτικού κίνδυνου. Παράλληλα το Τμήμα Πιστώσεων (Margin), σε συνεργασία με το Τμήμα Συναλλαγών (σε μετοχές και παράγωγα) είναι υπεύθυνο για τη συνεχή παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της Εταιρίας. Η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί τους προβληματικούς λογαριασμούς και λαμβάνει μέρος στον καθορισμό των προβλέψεων που γίνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία ακολουθεί την νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς όσον αφορά την χορήγηση πιστώσεων για την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών (Απόφασεις ΕΚ 2/213/ και

16 8/370/ ) που μεταξύ άλλων προβλέπουν και τις σχετικές εξασφαλίσεις από τους πελάτες (Χαρτοφυλάκια Ασφαλείας). Τυποποιημένη Μέθοδος. Η GUARDIAN TRUST ΧΑΕΠΕΥ συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη Βασιλεία ΙΙ, η οποία καθορίζει τρεις μεθόδους για τον υπολογισμό του ύψους των σταθμισμένων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για τον πιστωτικό κίνδυνο: την Τυποποιημένη Μέθοδο, την Απλή και την Αναβαθμισμένη Μέθοδο των Εσωτερικών Διαβαθμίσεων. Η Απλή και Αναβαθμισμένη Μέθοδος Εσωτερικών Διαβαθμίσεων απαιτούν τη χρήση υποδειγμάτων που αναπτύσσονται εσωτερικά για τον υπολογισμό του ελάχιστου κεφαλαίου για τον πιστωτικό κίνδυνο και χρειάζεται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εφαρμογή τους. Στην Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό του ελάχιστου κεφαλαίου έναντι του πιστωτικού κινδύνου, απαιτείται η κατάταξη των ανοιγμάτων σε κλάσεις ανοιγμάτων, και προτείνεται η χρήση συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως με την κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγματα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση. Για σκοπούς εφαρμογής της Τυποποιημένης Μεθόδου οι καθορισμένοι Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ - External Credit Assessment Institutions/ECAI) που έχουν αναγνωριστεί είναι οι Fitch Ratings, Standard and Poor s Rating Services και Moody s Investor Service. Για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης για ανοίγματα έναντι Ιδρυμάτων, χρησιμοποιείται η πιστοληπτική διαβάθμιση της έκδοσης και εν απουσία αυτής του εκδότη. Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ΕΟΠΑ για τον προσδιορισμό των συντελεστών στάθμισης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων, συμμορφώνεται με τις οδηγίες των εποπτικών αρχών, αφού έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή για όλα τα ανοίγματα που ανήκουν σε αυτή τη κλάση και θα χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση και με διαχρονική συνέπεια. Τέλος, αφού βρεθεί η αξιολόγηση των επιλέξιμων ΕΟΠΑ γίνεται αντιστοίχηση σε βαθμίδα πιστοληπτικής ικανότητας σύμφωνα με την Απόφαση 250/4/ της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων. Μέθοδος Εσωτερικών διαβαθμίσεων. Η GUARDIAN TRUST ΑΕΠΕΥ δεν υπολογίζει τα σταθμισμένα ποσά σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2589/ «Υπολογισμός Κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων» και συνεπώς δεν έχει λάβει έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρμόδιας αρχής για τη συγκεκριμένη προσέγγιση ή την μετάβαση σε αυτήν. 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ. H «GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ» επιδιώκοντας την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής της αξίας, την προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος, αλλά και στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης του λειτουργικού κινδύνου, έχει θεσπίσει την Πολιτική Αμοιβών

17 Αντιπαροχών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας, με την τελική ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της οποίας, να βαρύνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Πολιτική έχει τους ακόλουθους επιμέρους στόχους: Να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της Εταιρίας. Nα εξυπηρετεί την επιχειρηματική στρατηγική αλλά σε συνδυασμό με τις πολιτικές ανάληψης κινδύνων. Να συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προιόντων. Να ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση πιθανών συγκρούσεων Συμφερόντων που σχετίζονται με τις αμοιβές αντιπαροχές έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ζημίας για τους Πελάτες. Να ενισχύει τη φήμη της Εταιρίας, προκειμένου να προσελκύει ικανά στελέχη. Να επιτυγχάνει εσωτερική δικαιοσύνη. Να είναι σύμφωνη με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι Αποδοχές του προσωπικού της εταιρίας εγκρίνονται από Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με την συμμετοχή στην όλη διαδικασία και του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η μισθολογική πολιτική αποτελεί το άθροισμα των σταθερών και μεταβλητών αποδοχών. Οι σταθερές αποδοχές αφορούν το βασικό μισθό που αντανακλά το μορφωτικό υπόβαθρο, την εμπειρία, την ευθύνη, αλλά και την αξία / βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας. Οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν την καταβολή bonus μετρητών, που αναφέρεται σε ομαδικό σύστημα ανταμοιβής των πωλήσεων που εφαρμόζεται στην Εταιρία ανά Profit Center και εκφράζουν την αποδοτικότητα του εργαζομένου συνυφασμένη με την ποιότητα και αξία των παρεχόμενων προς τους Πελάτες, υπηρεσιών. Η αμοιβή του κάθε εργαζόμενου στην «GUARDIAN TRUST XAEΠΕΥ» εκτός από την ακολουθούμενη από την εταιρία πολιτική Aποδοχών, εξαρτάται και από : α). την συμμόρφωσή του με τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Προσωπικό της Εταιρίας ο οποίος αναλύεται ως ξεχωριστή ενότητα στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας, και έχει κοινοποιηθεί στο Προσωπικό. β). την ικανότητα επικοινωνίας, την επίδειξη ομαδικού πνεύματος, το ήθος, την επαγγελματική του κατάρτιση, και την ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη και την Εταιρία. Η επιβράβευση ενός εργαζομένου στην Εταιρία και η μισθολογική του εξέλιξη είναι συνδυασμός των ανωτέρω δύο παραμέτρων. Η Πολιτική Αποδοχών απαναξιολογείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όταν προκύψει κάποιος ιδιαίτερος λόγος

18 6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Ως έκτακτες καταστάσεις νοούνται οι καταστάσεις των οποίων η πρόληψη δεν είναι δυνατή λόγω του απρόβλεπτου και εξωγενούς χαρακτήρα τους, καθώς και του μεγάλου μεγέθους τους, και που οφείλονται ιδίως σε ακραία περιστατικά. Τέτοιες καταστάσεις θεωρούνται είτε: α). καταστάσεις χρηματοοικονομικής φύσεως (π.χ. μεγάλης έκτασης κρίσεις σε χρηματοοικονομικά μεγέθη που επηρεάζουν τη δραστηριότητα της Εταιρίας), είτε β). υλικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (π.χ. στα υλικά του κτιρίου ή στον εξοπλισμό της Εταιρίας) όπως πυρκαγιές ή εκρήξεις, σεισμοί, εξαιρετικά ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες κ.α. Η αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων εξασφαλίζεται με την εφαρμογή σχεδίου για την έγκαιρη αναφορά τέτοιων γεγονότων και για τον συντονισμό των απαραιτήτων ενεργειών και μέτρων. Με την θέσπιση από την Εταιρία κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών για την αντιμετώπιση του Πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου Ρευστότητας και Συναλλαγματικού κινδύνου, ο κίνδυνος από μεγάλης έκτασης κρίσεις σε χρηματοοικονομικά μεγέθη και αγορές διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών προιόντων μετριάζεται, αλλά σίγουρα δεν εξαλείφεται. Στην δεύτερη περίπτωση όταν εκδηλωθεί γεγονός έκτακτης ανάγκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας αναλαμβάνει καθήκοντα Συντονιστή των ενεργειών. Εάν ο τελευταίος δεν είναι παρών κατά την παραγωγή του περιστατικού, τα καθήκοντα αυτά θα αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής, άλλως το ιεραρχικά ανώτερο στέλεχος που βρίσκεται στην Εταιρία. Ο εκάστοτε Συντονιστής κατευθύνει τις ακόλουθες ενέργειες : Συντονισμός προσώπων Εκκένωση χώρων (σε περίπτωση ατυχημάτων). Κατευθύνσεις στο προσωπικό της Εταιρίας. Επικοινωνία με τις Τοπικές Αρχές Βοήθεια από τις κρατικές υπηρεσίες (π.χ. πυροσβεστική, νοσοκομείο σε περίπτωση ατυχήματος) να σταματήσει η λειτουργία και οι δραστηριότητες μονάδων στις οποίες έχει εκδηλωθεί το περιστατικό ή (σε περίπτωση ατυχημάτων) να εκκενωθούν οι χώροι να ζητηθεί η συνδρομή τεχνικών για τη διάσωση των υλικοτεχνικών μέσων δια των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες της Εταιρίας και των δεδομένων που βρίσκονται καταχωρημένα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. όπου είναι εφικτό, να ελεγχθεί ότι τα φαινόμενα (π.χ. φωτιές, εκρήξεις, βλάβες) δεν συνεχίζουν ή δεν εξαπλώνονται. να προσδιορισθεί (εφόσον είναι δυνατόν, και σε συνεργασία με τις αρχές ή τους αρμόδιους

19 τεχνικούς) η πηγή ή η αιτία του επεισοδίου, καθώς και η πιθανότητα πρόκλησης κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία ή ακεραιότητα καθώς και στη λειτουργία της επιχείρησης και στη διαφύλαξη των δεδομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία αξιολογεί, βελτιώνει, και συμπληρώνει τις εκάστοτε διαδικασίες της για θέματα που αφορούν την κεφαλαιακή της επάρκεια και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της και παρεχόμενες υπηρεσίες της. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ. A. Λήψη καταγγελιών ή παραπόνων πελατών. Σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής παραπόνων ή καταγγελιών πελατών ενημερώνεται άμεσα ο «Υπεύθυνος Συμμόρφωσης» της Εταιρίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα εξής: α). Ακρόαση ή ανάγνωση των προφορικών ή έγγραφων παραπόνων, αντίστοιχα. β). Αρχική αξιολόγηση του παραπόνου: - Περίπτωση άμεσης προφορικής τακτοποίησης - Περίπτωση έγγραφης διευθέτησης. B. Περιπτώσεις άμεσης προφορικής τακτοποίησης Ληφθείσες καταγγελίες ή παράπονα επιλύονται άμεσα και προφορικά από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης υπό τις εξής (σωρευτικά) προϋποθέσεις: Το παράπονο επιδέχεται άμεση τακτοποίηση με παροχή διευκρινήσεων, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες εκτός την παροχή των εν λόγω διευκρινήσεων. Υπάρχει σαφής και ρητή αποδοχή της τακτοποίησης από τον πελάτη. Η αποδοχή του πελάτη αποδεικνύεται μέσω της καταγραφής της σχετικής συνομιλίας με τον πελάτη. Γ. Περιπτώσεις έγγραφης διευθέτησης Στις περιπτώσεις που η καταγγελία δεν τακτοποιηθεί άμεσα και προφορικά θα ακολουθούνται από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης οι εξής ενέργειες: α). Κατηγοριοποίηση του παραπόνου ανάλογα με το θέμα σε μία από τις εξής κατηγορίες: Χρεώσεις μεγαλύτερες από τις συμφωνηθείσες. Υπόνοιες για περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. Μη νόμιμη και ορθή πληροφόρηση ή ενημέρωση του πελάτη. Λανθασμένη κατηγοριοποίηση του πελάτη. Ασυμβατότητα παρασχεθείσας υπηρεσίας στον πελάτη.

20 Λοιπές περιπτώσεις μη βέλτιστης εκτέλεσης εντολών. Λοιπές περιπτώσεις αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Λοιπές περιπτώσεις αθέτησης συμφωνηθέντων όρων συνεργασίας. Γενικότερες περιπτώσεις στρέβλωσης της αγοράς. β). Καταγραφή του παραπόνου με τα εξής στοιχεία: 1. Ημερομηνία και ώρα που υποβλήθηκε το παράπονο 2. Στοιχεία του πελάτη που υποβάλλει το παράπονο 3. Κατηγοριοποίηση του παραπόνου 4. Συνοπτική περιγραφή του παραπόνου. Στο έντυπο επισυνάπτονται όλα τα σχετικά με το παράπονο έγγραφα (π.χ. σχετικά πινακίδια, αναλυτικό καθολικό κινήσεων του πελάτη κ.α.) Συνεχής παρακολούθηση της πορείας της διευθέτησης των καταγγελιών/ παραπόνων. Μέριμνα ορθής συμπλήρωσης και υπογραφής του εντύπου από τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διευθέτηση των παραπόνων του πελάτη. Στη συνέχεια και στα πλαίσια της διευθέτησης του παραπόνου, θα επιλέγεται εγγράφως, στο προβλεπόμενο έντυπο ο ένας από τους παρακάτω τρόπους διευθέτησης: α). Άμεση εσωτερική διευθέτηση β). Ενημέρωση της Eπιτρoπής Κεφαλαιαγοράς με σκοπό την εξωδικαστική επίλυση. Για την επιλογή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του τρόπου διευθέτησης λαμβάνονται υπόψη, εκτός των άλλων, και οι τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων και του Εσωτερικού Ελεγκτή, οι οποίες θα αναγράφονται στο Έντυπο και σε τυχόν συνημμένα στο έντυπο έγγραφα. Στις περιπτώσεις που για την διευθέτηση του παραπόνου απαιτείται η ενημέρωση της Eπιτρoπής Κεφαλαιαγοράς με σκοπό την εξωδικαστική επίλυση απαιτείται, κατά την συμπλήρωση του Εντύπου να περιγράφονται αναλυτικά οι ενέργειες που θα λάβουν χώρα για την ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα παραπάνω καθώς και η υλοποίηση της διευθέτησης επικυρώνεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο στο εν λόγω Έντυπο. Τήρηση αρχείων. Με μέριμνα και ευθύνη του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, τηρούνται σε αρχεία όλα τα στοιχεία, έγγραφα, έντυπα καταγγελιών, και ο τρόπος διευθέτησής τους.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. VERSAL ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ( Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε.Δ.Α.Κ.Ε.) συντάχθηκε ώστε να καλύψει την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2012 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

S I L K CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

S I L K CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ S I L K CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα