Argus Stockbrokers Ltd

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Argus Stockbrokers Ltd"

Transcript

1 Argus Stockbrokers Ltd ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΜΑΙΟΣ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εποπτικό Πλαίσιο Σύμφωνα με την παράγραφο 34 του Κεφαλαίου 7 της Οδηγίας Ο (η «Οδηγία) του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») για την κεφαλαιακή επάρκεια των ΕΠΕΥ, η Εταιρεία έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα ίδια κεφάλαιά της και τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια για τη διαχείριση των κινδύνων των οποίων αναλαμβάνει. Η Argus Stockbrokers Ltd (η «Εταιρεία») δημοσιοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως αυτές απορρέουν από τις πρόνοιες του πιο πάνω εποπτικού πλαισίου, στο παρόν έγγραφο για το οικονομικό έτος 31 εκεμβρίου Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται έχουν ετοιμαστεί μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και παρουσιάζονται σε ατομική βάση. Κύριες ραστηριότητες Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στην Κυπριακή ημοκρατία και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων ως Κυπριακή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την επιχειρηματική στρατηγική τους και τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Προσφέρονται επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της συγκέντρωσης επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις και εξαγορές).το 2008 η Εταιρεία απέκτησε άδεια για την παροχή των παρεπόμενων υπηρεσιών φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοοικονομικών μέσων, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών και της υπηρεσίας παροχής πιστώσεων ή δανείων σε πελάτες για συναλλαγές. Τα χρηματοοικονομικά μέσα που παρέχει υπηρεσίες είναι οι κινητές αξίες και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και τίτλους της χρηματαγοράς. Πολιτική ημοσιοποιήσεων Η Εταιρεία δημοσιοποιεί στοιχεία σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκειά της σε ετήσια βάση κι εντός πέντε (5) μηνών από το τέλος του οικονομικού της έτους. Οι δημοσιοποιήσεις γίνονται σε ξεχωριστό έγγραφο από τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρεία και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται υπόκεινται σε έλεγχο από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρεία, οι οποίοι κοινοποιούν τα ευρήματά τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται παρουσιάζονται σε ατομική βάση, όπως ορίζεται από την παράγραφο 2 του Κεφαλαίου 2 της εν λόγω Οδηγίας. 3

4 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Το ιοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας. Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις μεταβολές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχει: Πιστωτικό κίνδυνο Κίνδυνο ρευστότητας Κίνδυνο τιμής αγοράς Λειτουργικό κίνδυνο Κίνδυνο συμμόρφωσης Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από τον Υπεύθυνο ιασφάλισης Ποιότητας και Λειτουργό Συμμόρφωσης, τη Γενική ιεύθυνση και το ιοικητικό Συμβούλιο. Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) Η Εταιρεία ακολουθεί «εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (ICAAP)» και εκδίδει σχετική Έκθεση, σύμφωνα με οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου και του Πυλώνα ΙΙ του εύτερου Συμφώνου της Επιτροπής της Βασιλείας (Basel II). Κατά την αξιολόγηση επανεξετάζονται οι στρατηγικές και οι διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί ότι παραμένουν πλήρεις και αναλογικές προς την φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και ότι διατηρείται σε διαρκή βάση το ύψος, η σύνθεση και η κατανομή των εσωτερικών κεφαλαίων που θεωρούνται κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχει αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβει η Εταιρεία. Η προσέγγιση που υιοθετείται είναι η «Μέθοδος του ελάχιστου κεφαλαίου» (Πυλώνας 1+), όπου η Εταιρεία καθορίζει σαν ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο το κεφάλαιο που προκύπτει από τους υπολογισμούς που γίνονται για σκοπούς Πυλώνα 1 και ακολούθως προσθέτει κεφάλαιο για κινδύνους οι οποίοι είτε δεν καλύπτονται είτε δεν καλύπτονται ικανοποιητικά από τον Πυλώνα 1. Η Ε ΑΚΕ καθορίζεται με βάση τις ακόλουθες διαδικασίες: αναγνώριση/αξιολόγηση του κινδύνου μέτρα περιορισμού/μετριασμού του κινδύνου υπολογισμός της ανάγκης κράτησης (ή μη) κεφαλαίου. Παράλληλα για σκοπούς καθορισμού των κεφαλαιακών αναγκών του Πυλώνα 2 η Εταιρεία εφαρμόζει προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (stress tests) στους τριετείς προϋπολογισμούς της Εταιρείας. 4

5 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ Η κεφαλαιακή βάση της Εταιρείας στις 31 εκεμβρίου 2013 για εποπτικούς σκοπούς με βάση την Οδηγία αναλύεται στο Πίνακα 1 πιο κάτω: Πίνακας 1: Κεφαλαιακή Βάση Ίδια Κεφάλαια Βασικά ίδια κεφάλαια 31 εκεμβρίου 2013 ( 000) Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό προσόδου (1.641) Κέρδη έτους 45 Μείον: Άυλα στοιχεία ενεργητικού (20) Σύνολο Βασικών ίδιων κεφαλαίων 394 Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια - Άλλες αφαιρέσεις - Συνολικά ίδια κεφάλαια 394 Μετοχικό κεφάλαιο Στις 19 εκεμβρίου 2012, η Εταιρεία προχώρησε στη Μετατροπή των Χρεογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους 300,000, που αντιστοιχεί σε 701,754 νέες μετοχές. Στις 31 εκεμβρίου 2013 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από μετοχές ονομαστικής αξίας 0,4275 η κάθε μία. Αφαιρέσεις από τα βασικά ίδια κεφάλαια Η Εταιρεία αφαιρεί από τα βασικά ίδια κεφάλαια άυλα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα, ευρεσιτεχνίες και σήματα. Τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε απομειώσεις στην αξία. Οι ευρεσιτεχνίες και τα σήματα επιμετρώνται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. 5

6 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για τον Πυλώνα 1 Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειας για τον Πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο Αγοράς και τη Μέθοδο του Βασικού είκτη για το Λειτουργικό κίνδυνο. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της Εταιρείας στις 31 εκεμβρίου 2013 για σκοπούς του Πυλώνα 1 ήταν: Πίνακας 2: Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις για τον Πυλώνα 1 Κίνδυνος Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις ( 000) Πιστωτικός 71 Λειτουργικός 178 Αγοράς 5 Συναλλαγματικός Κίνδυνος 5 Σύνολο κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον Πυλώνα Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στις 31 εκεμβρίου 2013 ανήλθε στο 12,49%. 6

7 5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ορισμός Πιστωτικού Κινδύνου Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν άτομο ή οργανισμός αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία για αποπληρωμή χορηγήσεων ή άλλων παρόμοιων διευκολύνσεων. ιαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου Για την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, το Τμήμα Λογιστηρίου της Εταιρείας παρακολουθεί τα υπόλοιπα των πελατών της και ενημερώνει αυτούς για οποιαδήποτε υπόλοιπα που υπάρχουν ή πρέπει να εισπραχθούν. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Πολιτική της Εταιρείας είναι να γίνονται οποιεσδήποτε χρηματιστηριακές πράξεις πελατών της μόνο και εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ποσό στον λογαριασμό του πελάτη. Ο κίνδυνος μη κάλυψης των αναγκών από χρηματιστηριακές πράξεις είναι ανύπαρκτος λόγω του ηλεκτρονικού συστήματος εντολών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, όπου αυτόματα δεν επιτρέπει την αγορά αξιών χωρίς το απαιτούμενο αντίκρισμα. Πολιτική της Εταιρείας είναι να μην παρέχει πιστωτικές διευκολύνσεις σε πελάτες εκτός από πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις. Τα κριτήρια για χορήγηση πίστωσης και ο καθορισμός πιστωτικών ορίων καταγράφονται αναλυτικά στις διαδικασίες της Εταιρείας. Οι διαδικασίες αξιολόγησης χορηγήσεων που ακολουθούνται, οι εξασφαλίσεις που προσφέρονται και η αυστηρή παρακολούθηση των λογαριασμών θεωρούνται από την Εταιρεία ικανοποιητικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των ζημιών από πιστωτικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία διατηρεί αποθεματικά προβλέψεων για ενδεχόμενες απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια του 2013 δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε επιπλέον προβλέψεις από την Εταιρεία. Σημειώνεται ότι τα όρια χορήγησης πιστώσεων επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Εταιρεία και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις δυνατότητες της. Για σκοπούς αξιολόγησης των ανοιγμάτων σε κεντρικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες καθώς και ανοίγματα σε πιστωτικά ή χρηματοοικονομικά ιδρύματα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των Fitch. Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Για τον υπολογισμό των ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρεία ακολουθεί την Τυποποιημένη Μέθοδο. Σημειώνεται πως στις 31 εκεμβρίου 2013, οι αξίες ανοίγματος πριν και μετά τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου είναι ίσες μιας και η Εταιρεία δεν έχει χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μέθοδο μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν έχει οποιοδήποτε άνοιγμα σε 7

8 παράγωγα μέσα ή πράξεις επαναγοράς, δανειοληψίας ή δανειοδοσίας τίτλων ή βασικών εμπορευμάτων για αυτό και δεν υπόκειται σε Πιστωτικό Κίνδυνο Αντισυμβαλλομένου. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις αξίες ανοιγμάτων και τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, ανά κλάση ανοιγμάτων. Πίνακας 3: Αξίες Ανοίγματος και Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις ανά κλάση ανοιγμάτων ( 000) Κλάσεις Ανοιγμάτων Αξίες ανοίγματος πριν και μετά τη μείωση πιστωτικού κινδύνου Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Ιδρύματα Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική 27 2 Απαιτήσεις υπό μορφή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 58 5 Στοιχεία σε καθυστέρηση 8 1 Στοιχεία που ανήκουν σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου Άλλα στοιχεία 94 7 Σύνολο Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις αξίες των ανοιγμάτων πριν και μετά την απομείωση του πιστωτικού κινδύνου, ανά βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας. Πίνακας 4: Αξίες ανοιγμάτων ανά βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας Κλάσεις Ανοιγμάτων Ιδρύματα (με βάση την πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται το ίδρυμα) Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Απαιτήσεις υπό μορφή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων Στοιχεία σε καθυστέρηση Στοιχεία που ανήκουν σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου Άλλα στοιχεία Αξίες Βαθμίδα πιστωτικής ποιότητας ανοίγματος Χωρίς πιστοληπτική αξιολόγηση 254 Χωρίς πιστοληπτική αξιολόγηση 27 Χωρίς πιστοληπτική αξιολόγηση Χωρίς πιστοληπτική αξιολόγηση Χωρίς πιστοληπτική αξιολόγηση Χωρίς πιστοληπτική αξιολόγηση Σύνολο

9 Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει το μέσο όρο των ανοιγμάτων κατά το έτος 2013 με κατανομή ανά κλάση ανοιγμάτων. Πίνακας 5: Μέσος όρος ανοιγμάτων για το 2013 ανά κλάση ανοιγμάτων Κλάσεις Ανοιγμάτων Ιδρύματα Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Απαιτήσεις υπό μορφή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων Στοιχεία σε Καθυστέρηση Στοιχεία που ανήκουν σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου Άλλα Στοιχεία Σύνολο Μέσος όρος ανοιγμάτων Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 αφορούν την κατανομή των ανοιγμάτων ανά κλάση ανοίγματος και με βάση την εναπομένουσα ληκτότητα. Πίνακας 6: Κατανομή ανοιγμάτων με βάση την εναπομένουσα ληκτότητα ( 000) Κλάσεις Ανοιγμάτων Εντός ενός έτους Πέραν του ενός Έτους Σύνολο Ιδρύματα Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Απαιτήσεις υπό μορφή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων Στοιχεία σε Καθυστέρηση Στοιχεία που ανήκουν σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου Άλλα Στοιχεία Σύνολο Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις για το 2013 και το συσσωρευμένο πόσο τους κατά την 31 εκεμβρίου

10 Πίνακας 7: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ( 000) Συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την 1 Ιανουαρίου Προβλέψεις για το έτος 0 Συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την 31 εκεμβρίου 2013 Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα μη είσπραξης των οφειλόμενων ποσών από τις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα. Ο Πίνακας 8 δίνει ανάλυση των ανοιγμάτων μετά την αναγνώριση των προβλέψεων ανά γεωγραφικό τομέα και κλάση ανοιγμάτων κατά την 31 εκεμβρίου Πίνακας 8: Κατανομή ανοιγμάτων ανά Γεωγραφική Περιοχή ( 000) Κλάσεις Ανοιγμάτων Κύπρος Άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες Μη Ευρωπαϊκές χώρες Σύνολο Ιδρύματα Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Απαιτήσεις υπό μορφή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων Στοιχεία σε Καθυστέρηση Στοιχεία που ανήκουν σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου Άλλα Στοιχεία Σύνολο

11 Ο Πίνακας 9 δίνει ανάλυση των ανοιγμάτων μετά την αναγνώριση των προβλέψεων ανά οικονομικό τομέα και κλάση ανοιγμάτων κατά την 31 εκεμβρίου Πίνακας 9: Κατανομή ανοιγμάτων ανά Οικονομικό Τομέα ( 000) Κλάσεις Ανοιγμάτων Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες Ιδιώτες Άλλες Υπηρεσίες Σύνολο Ιδρύματα Επιχειρήσεις Λιανική Τραπεζική Απαιτήσεις υπό μορφή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων Στοιχεία σε Καθυστέρηση Στοιχεία που ανήκουν σε κανονιστικές κατηγορίες υψηλού κινδύνου Άλλα Στοιχεία Σύνολο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ορισμός Λειτουργικού Κινδύνου Ο Λειτουργικός Κίνδυνος περιλαμβάνει τους κινδύνους που προέρχονται από λάθη επεξεργασίας, ζημιές από απάτη ή λάθη, βλάβες λειτουργίας συστημάτων. ιαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου Ο Λειτουργικός Κίνδυνος που προέρχεται από λάθη επεξεργασίας είναι πολύ χαμηλός λόγω των αυτοματοποιημένων συστημάτων λειτουργίας του Back Office, έτσι ώστε όλα τα έγραφα από τις πράξεις της ημέρας καταχωρούνται και εκτυπώνονται αυτόματα την ίδια μέρα δίνοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο για ολική ή δειγματοληπτική επιβεβαίωση της ορθότητάς τους και αναλόγως της ποσότητάς τους. Ο Λειτουργικός Κίνδυνος που προέρχεται από απάτη ή λάθη είναι επίσης πολύ χαμηλός αφού το Τμήμα Λογιστηρίου παίρνει έγκριση όλων των εξόδων της Εταιρείας από τους Γενικούς ιευθυντές της Εταιρείας προτού προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία ή έκδοση επιταγών. Τα έξοδα αυτά ελέγχονται σε συνεχή βάση από τους ιευθυντές της Εταιρείας οι οποίοι ελέγχουν τη ροή των εξόδων αυτών και την αποφυγή οποιουδήποτε λάθους ή απάτης. Ο Λειτουργικός Κίνδυνος που προέρχεται από αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων τρίτων (π.χ. αδυναμία εκκαθάρισης συναλλαγών από θεματοφύλακα), είναι επίσης πολύ χαμηλός αφού πριν 11

12 από την σύναψη συνεργασίας με θεματοφύλακα (ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ εκκαθάρισης συναλλαγών) πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος τόσο του θεματοφύλακα όσο και του πελάτη που τον ορίζει. Λειτουργικός Κίνδυνος που προέρχεται από βλάβες λειτουργίας συστημάτων είναι απρόβλεπτος, αλλά κρατείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της συνεχούς συντήρησης των υλικών εξαρτημάτων όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκσυγχρόνιση και αναβάθμιση των λειτουργικών τους συστημάτων και λογισμικών τους. Επίσης η καθημερινή εφαρμογή συστήματος εφεδρείας για όλα τα δεδομένα της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρονικών αρχείων, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας της Εταιρείας και την κατακράτηση των αρχείων αυτών για μία ή δύο εβδομάδες αναλόγως της λειτουργικής τους σημασίας. Τα συστήματα εφεδρείας λειτουργούνται από καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό σε συστήματα πληροφορικής και δικτύου όπου είναι σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση σε οποιονδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί σχετικά με τα ηλεκτρονικά συστήματα της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιμετρά τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις της για το λειτουργικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο του Βασικού είκτη. 7. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ορισμός Κινδύνου Αγοράς Ο Κίνδυνος Αγοράς απορρέει από τις πιθανές αλλαγές στην αξία στοιχείων ενεργητικού και παθητικού λόγω αλλαγής στις συνθήκες της αγοράς και περιλαμβάνει τον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων και το συναλλαγματικό κίνδυνο. Η Εταιρεία έχει καθορίσει πολιτική και μεθόδους συνεχούς παρακολούθησης για έλεγχο της ανάληψης και για τη διαχείριση κινδύνων της αγοράς. Για τη διαχείριση του κινδύνου που απορρέει από τις διακυμάνσεις επιτοκίων σε ξένα νομίσματα και σε Ευρώ ( ) χρησιμοποιούνται διάφορες εξειδικευμένες μέθοδοι. Η Εταιρεία δεν είναι σημαντικά εκτεθειμένη σε συναλλαγματικούς κινδύνους που προκύπτουν λόγω αφ ενός των ορίων που καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα και αφ ετέρου των ορίων που έχει θέσει η Εταιρεία. Η Εταιρεία επιμετρά τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις της για το κίνδυνο αγοράς χρησιμοποιώντας τη Τυποποιημένη Μέθοδο. Κατά το έτος 2013 η Εταιρεία δεν είχε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και η καθαρή συναλλαγματική της θέση σε ξένα νομίσματα ήταν χαμηλή. ιαχείριση Κινδύνου Αγοράς Για την αποτελεσματική διαχείριση του Κινδύνου Αγοράς, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας παρακολουθείται σε συνεχή βάση από την Επενδυτική Επιτροπή, χρησιμοποιώντας οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες. Οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες περιλαμβάνουν ανακοινώσεις 12

13 εταιριών, λογαριασμούς αποτελεσμάτων, οικονομικές μελέτες της αγοράς και εταιριών, ιστορικές μερισματικές πολιτικές και αποδόσεις των εταιριών. Για τη μείωση του Κινδύνου Αγοράς, η Επενδυτική Επιτροπή διασφαλίζει ώστε το ποσοστό επένδυσης σε συγκεκριμένο εκδότη να μην υπερβαίνει το όριο που έχει τεθεί από το ιοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, η Επενδυτική Επιτροπή έχει καθήκον την περιοδική αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου όσον αφορά τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται οι διάφοροι εκδότες των επενδύσεων που κατέχει όπου αυτοί αναθεωρούνται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην χώρα στην οποία δραστηριοποιείται ο κάθε εκδότης. Στόχος της Επενδυτικής επιτροπής είναι η δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και μεγιστοποιεί την απόδοσή του. Ορισμός Κινδύνου Ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα. ιαχείριση Κινδύνου Ρευστότητας Ο Κίνδυνος Ρευστότητας από ενδογενείς παράγοντες είναι ελέγξιμος, λόγο της καθημερινής παρακολούθησης της ροής μετρητών της Εταιρείας και τη σωστή διαχείριση τους από το Τμήμα Λογιστηρίου. Επίσης, κάθε χρόνο ετοιμάζεται μελέτη ρευστότητας για το επόμενο έτος η οποία σκοπό έχει τον έγκαιρο προσδιορισμό ανάγκης κεφαλαίων και την τήρηση των προβλεπόμενων εξόδων με τα πραγματικά. Πολιτική της Εταιρείας είναι η διατήρηση του τραπεζικού λογαριασμού σε επίπεδα που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Εταιρείας στο προσεχές μέλλον. Ο Κίνδυνος Ρευστότητας από εξωγενείς παράγοντες δεν είναι ελέγξιμος, αφού περιλαμβάνει τη αδυναμία της ευτερεύουσας αγοράς για ρευστοποίηση επενδύσεων, είτε από έλλειψη βάθους στη συγκεκριμένη επένδυση είτε από έλλειψη εμπορευσιμότητας. 8. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ορισμός Κινδύνου Συμμόρφωσης Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας. ιαχείριση Κινδύνου Συμμόρφωσης Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από το Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει η Εταιρεία. 13

14 9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΩΝ Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του Παραρτήματος ΧΙΙ, Μέρος 2, Μέρος Γ της Οδηγία Ο του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στο κοινό ποιοτικές πληροφορίες σε σχέση με την πολιτική και πρακτική αποδοχών της Εταιρείας καθώς και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές εκείνων των μελών του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρείας. Αυτές οι κατηγορίες προσωπικού θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου και κάθε εργαζόμενο οι συνολικές αποδοχές του οποίου, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο αμοιβών με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους. Η Πολιτική της Εταιρείας λαμβάνει υπόψη τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Πολιτική Αμοιβών και Ωφελημάτων Γενικά οι αμοιβές όλου του προσωπικού είναι σταθερές, αντικατοπτρίζουν το επίπεδο και την ευθύνη του καθενός και δεν δίδουν κίνητρα για την ανάληψη αυξημένων επιχειρηματικών κινδύνων για την Εταιρεία τόσο από το προσωπικό όσο και από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. Οι λειτουργίες ελέγχου αμείβονται σε σχέση με τις ευθύνες και στόχους τους και όχι σε σχέση με την απόδοση των επιχειρησιακών μονάδων της Εταιρείας που ελέγχουν. Πρόσωπα τα οποία ασκούν καθήκοντα ελέγχου περιλαμβάνουν κυρίως άτομα που ασκούν Εσωτερικό Έλεγχο, ιαχείριση Κινδύνων και Κανονιστική Συμμόρφωση. Σημειώνεται πως το κομμάτι του Εσωτερικού Ελέγχου έχει ανατεθεί σε τρίτους. Κατηγορίες Αμοιβών και Ωφελημάτων Τα είδη αμοιβών/ωφελημάτων είναι: Σταθερές απολαβές Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία Εισφορές στο ταμείο κοινωνικής συνοχής Εισφορές στο ταμείο προνοίας Άλλα ωφελήματα (π.χ. έξοδα διακίνησης) Οι σταθερές απολαβές καθορίζονται σύμφωνα με την βαθμίδα που βρίσκεται ο κάθε υπάλληλος της Εταιρείας. Οι εισφορές και τα ωφελήματα του ταμείου προνοίας, καθώς και του ταμείου κοινωνικής συνοχής και κοινωνικών ασφαλίσεων διέπονται από το καταστατικό του αντίστοιχου ταμείου. 14

15 Ο Πίνακας 10 δίνει ανάλυση όλων των απολαβών κατά το έτος 2013 Πίνακας 10: Σύνολο Απολαβών ( 000) Αριθμός των δικαιούχων Σταθερές Απολαβές Ευρώ Μεταβλητές Απολαβές (Άλλα Ωφελήματα) Σύνολο Απολαβών ιοικητικοί Σύμβουλοι εκ των οποίων: Μη Εκτελεστικοί Μη Εκτελεστικοί Ανεξάρτητοι Εκτελεστικοί Βασικά ιευθυντικά Στελέχη (που δεν συμπεριλαμβάνονται στη κατηγορία πιο πάνω) Σύνολο κόστος προσωπικού Μισθοί και ημερομίσθια (που δεν συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες πιο πάνω) Σύνολο Συνολικές ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές εκείνων των μελών του προσωπικού με ανάλυση ανά επιχειρηματικό τομέα παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Πίνακας 11: Ανάλυση απολαβών ανά επιχειρηματικό τομέα ( 000) Επιχειρηματικός τομέας Αριθμός των δικαιούχων Σταθερές Απολαβές Ευρώ Μεταβλητές Απολαβές (Άλλα Ωφελήματα) Σύνολο Απολαβών Λήψη διαβίβαση και εκτέλεση εντολών Τμήμα ελέγχου (control function) Ανάλυση και ιαχείριση χαρτοφυλακίου Άλλα Σύνολο Ο μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων που εργοδοτούσε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους 2013 ήταν

16 10. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής ημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές. Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή ημοκρατία εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ιεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, οι οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των δυο μεγαλυτέρων τραπεζών στην Κύπρο μέσω «ιάσωσης με Ίδια Μέσα». Κατά το 2013 η Κυπριακή οικονομία σημείωσε περεταίρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ιεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013, το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ίδιων μέσων στις περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, έχουν επηρεάσει: την ικανότητα της Εταιρείας να λάβει νέα δάνεια ή να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό με όρους και προϋποθέσεις παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόστηκαν σε προηγούμενες συναλλαγές της την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Εταιρείας να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς την Εταιρεία ποσά την ικανότητα της Εταιρείας να συνάψει συμβόλαια για την ανάπτυξη νέων μονάδων ακινήτων τις αναμενόμενες ταμειακές ροές της ιεύθυνσης της Εταιρείας αναφορικά με την αξιολόγηση απομείωσης για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται πιο πάνω μαζί με τις επιδράσεις των αποτελεσμάτων της απόφασης του Eurogroup της 25 Μαρτίου 2013 για την Κύπρο έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους οφειλέτες της Εταιρείας (αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία), τους προμηθευτές (αδυναμία να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους), την αποτίμηση της ακίνητης περιουσίας, τους τραπεζίτες (αδυναμία παροχής επαρκούς χρηματοδότησης), και τα έσοδα (μείωση της ζήτησης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών). Η ιεύθυνση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει: (1) Κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι προβλέψεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου «προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν επιτρέπουν την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών γεγονότων. 16

17 Η ιεύθυνση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η ιεύθυνση της Εταιρείας έχει συμπεράνει ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή χρεώσεις απομείωσης. Η ιεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ιεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή ημοκρατία μέχρι 10 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια. Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από , σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Κύπρου και των θεσμικών οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη έγκριση από το ιοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση από κράτη μέλη της ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των πιο πάνω διαδικασιών ακολούθησε η αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης της Κυπριακής ημοκρατίας με βάση της πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου. Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση και η διάρκεια των περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με μετρητά περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών, στην εξαργύρωση επιταγών σε μετρητά και περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Επίσης τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την υποχρεωτική ανανέωση ορισμένων καταθέσεων στη λήξη τους. Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε διατάγματα αναφορικά με τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του

18 Με βάση τα σχετικά διατάγματα, η Λαϊκή Τράπεζα υποβλήθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης, βάσει απόφασης της Αρχή Εξυγίανσης. Στη Λαϊκή Τράπεζα παρέμειναν κυρίως ανασφάλιστες καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία εκτός Κύπρου. Τα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, οι ασφαλισμένες καταθέσεις και η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, με αποζημίωση για την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν την έκδοση μετοχών από την Τράπεζα Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα. Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα της Αρχής Εξυγίανσης μέσω «ιάσωσης με Ίδια Μέσα», δηλαδή της μερικής μετατροπής ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι μετοχών και πιστωτικών τίτλων στην Τράπεζα Κύπρου στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν συνεισφέρει στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου μέσω της απορρόφησης ζημιών. Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ιεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013, το Eurogroup ενέκρινε την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο. 18

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 5 6 Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων 7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2011 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Αθήνα, Ιούνιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης... 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 10:Ταμείο και ταμειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4 5 Κατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK ERGASIAS A.E.

EUROBANK ERGASIAS A.E. EUROBANK ERGASIAS A.E. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ής εκεµβρίου 2008 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΤΕ2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. )

Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012. (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. ) Αθήνα, Ιούνιος 2013 Πίνακας Περιεχομένων Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα