Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11"

Transcript

1 Οδηγίες εγκατάστασης εφαρµογής διαβίβασης εντολών Χ.Α.Α. µέσω της EUROCORP Χρηµατιστηριακής Σελίδα 1 από 11

2 Οδηγίες εγκατάστασης - σύνδεσης προγράµµατος Σε έναν browser (π.χ. Internet Explorer) πληκτρολογείστε την διεύθυνση και επιλέξτε "Εκτέλεση κτέλεση" ή "Run Run". Επιλέγετε ξανά "Εκτέλεση Εκτέλεση" ή "Run Run" και συνεχίζετε στον οδηγό εγκατάστασης όπως φαίνεται παρακάτω: Στη συνέχεια επιλέξτε In Install stall για να ξεκινήσει η εγκατάσταση: Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση αυτόµατα ανοίγει η εφαρµογή. Σελίδα 2 από 11

3 Στο εµφανιζόµενο µήνυµα πατήστε "OK OK" και στη συνέχεια καταχωρείτε τον κωδικό χρήσης που έχετε λάβει από την EUROCORP Χρηµατιστηριακή στο πεδίο "Κωδικός Κωδικός" όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα: Μετά την καταχώρηση πατήστε "Εφαρµογή Εφαρµογή" για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση. Το πρόγραµµα θα επιχειρήσει να συνδεθεί στο Server της EUROCORP Χρηµατιστηριακής (IP: , TCP Port: ). Για την Σύνδεση στο σύστηµα ιαβίβασης Εντολών επιλέξτε από το µενού του προγράµµατος: " ιαβίβαση Εντολών" => "Σύνδεση σε Χρηµατιστηριακή" και στη συνέχεια επιλέξτε "EUROCORP Securities ties". Σελίδα 3 από 11

4 Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το Όνοµα χρήστη και το Κωδικό χρήσης όπως σας τα έχει προµηθεύσει η EUROCORP Χρηµατιστηριακή ώστε να επιτευχθεί η διασύνδεση µε τη πλατφόρµα εντολών. Αν τα στοιχεία είναι σωστά τότε θα εµφανιστεί ένα µήνυµα που θα αναφέρει "Επιτυχής σύνδεση ", διαφορετικά θα εµφανιστεί µήνυµα λάθους. Τη πρώτη φορά που θα γίνει η σύνδεση στην υπηρεσία διαβίβασης εντολών θα χρειαστεί να αλλάξετε το κωδικό πρόσβασης. Στην εµφανιζόµενη οθόνη πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης στα πεδία "Νέος Κωδικός" και "Επιβεβαίωση Κωδικού" που εµφανίζονται και επιλέξτε "OK OK". Το όνοµα χρήστη και ο κωδικός χρήσης είναι στοιχεία απαραίτητα και χρειάζεται να τα εισάγετε κάθε φορά που θα ανοίγετε το πρόγραµµα. Θυµηθείτε να κρατήσετε τα στοιχεία αυτά και να τα διαφυλάξετε από τρίτους. Στη συνέχεια µπορείτε να ανοίξετε το Χαρτοφυλάκιό σας και να καταχωρήσετε εντολές ΑΓΟΡΑΣ ή ΠΩΛΗΣΗΣ ανάλογα µε το χρηµατικό σας υπόλοιπο, να ελέγξετε την εικόνα του χαρτοφυλακίου σας και να δείτε την απόδοσή του. Από το µενού του προγράµµατος επιλέξτε " ιαβίβαση Εντολών" => "Χαρτοφυλάκια" Σελίδα 4 από 11

5 Οθόνη Χαρτοφυλακίου Το νέο παράθυρο που εµφανίζεται εµπεριέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τη διαχείριση εντολών ενός χαρτοφυλακίου καθώς επίσης και για τον υπολογισµό της αποτίµησης του χαρτοφυλακίου σας Αναλυτικά περιγράφονται οι περιοχές που σηµατοδοτούνται στην εικόνα µε κόκκινους αριθµούς: 1. Αναγράφει το Κωδικό Πελάτη. Σε περίπτωση που το πεδίο είναι κενό, µπορείτε να γράψετε το κωδικό όπως σας έχει δοθεί από τη χρηµατιστηριακή. 2. Αναγράφει το χαρτοφυλάκιο του Πελάτη. Η επιλογή του χαρτοφυλακίου γίνεται από τη λίστα. 3. Οι επιλογές που παρέχονται στο χρήστη για το κάτω µέρος της οθόνης είναι: "Εντολές Εντολές", "Ανάλυση Χαρτοφυλακίου" υ" και "Πινακίδια Ηµέρας". Με την επιλογή "Εντολές" η οθόνη εµφανίζει τις εντολές ηµέρας που έχουν καταχωρηθεί για το επιλεγµένο χαρτοφυλάκιο. Με την επιλογή "Ανάλυση Χαρτοφυλακίου" εµφανίζονται τα βασικά πεδία ανάλυσης του χαρτοφυλακίου. Με την επιλογή "Πινακίδια Ηµέρας" εµφανίζεται µία πρώτη εκτίµηση των πινακιδίων Αγοράς και Πώλησης του επιλεγµένου χαρτοφυλακίου για τη τρέχουσα ηµέρα. 4. Η οθόνη εντολής χρησιµοποιείται για τις καταχωρήσεις εντολών και τις αλλαγές υπαρχόντων εντολών. 5. Η οθόνη "Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου" παρουσιάζει τη σύνθεση του επιλεγµένου χαρτοφυλακίου µε την αποτίµησή του σε πραγµατικό χρόνο ή µε καθυστέρηση 15 λεπτών ανάλογα µε το τι έχει επιλέξει ο πελάτης. Α) Παράδειγµα καταχώρησης εντολής ΑΓΟΡΑΣ: Σε αυτό το παράδειγµα θα επιχειρήσουµε να αγοράσουµε 200 τεµάχια ΕΤΕ στην τιµή 4,58. Συµπληρώνουµε τα πεδία µετοχή, τεµάχια και τιµή όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα. Το σύστηµα µας ενηµερώνει κάθε στιγµή για τα " ιαθέσιµα Μετρητά ετρητά " και την "Αγοραστική ύναµη ύναµη" τα οποία µεταβάλλονται δυναµικά συνυπολογίζοντας την Αξία ξία που προκύπτει από την εντολή µας. Σε περίπτωση που η αξία της αγοράς υπερβαίνει π.χ. την αγοραστική δύναµη το σύστηµα δεν µας αφήνει να καταχωρήσουµε την εντολή. Σελίδα 5 από 11

6 Επιλέγουµε ΑΓΟΡΑ και οδηγούµαστε στην οθόνη επιβεβαίωσης: Σελίδα 6 από 11

7 Επιλέγουµε "Επιβεβαίωση πιβεβαίωση" και η εντολή µας καταχωρείται στο σύστηµα και στη στήλη "Κατάσταση ατάσταση" φαίνεται η ένδειξη "στο Χρηµατιστήριο ρηµατιστήριο". Όταν η εντολή εκτελεστεί, τότε στη στήλη "Κατάσταση ατάσταση" θα εµφανιστεί η ένδειξη "µε µερική εκτέλεση κτέλεση" ή "πλήρης εκτέλεση ση" ανάλογα µε το αν η εντολή έχει εκτελεστεί µερικώς ή πλήρως. Β) Παράδειγµα καταχώρησης εντολής πώλησης και εν συνεχεία ακύρωση ή διόρθωση αυτής: Στην οθόνη του χαρτοφυλακίου µπορούµε να δούµε τις διαθέσιµες µετοχές του πελάτη και τα τεµάχια και να ελέγξουµε τα ιαθέσιµα µετρητά και την Αγοραστική δύναµη. Στην προκειµένη περίπτωση θα επιχειρήσουµε να πουλήσουµε 200 τεµάχια ΟΤΕ από τα 1000 διαθέσιµα που εµφανίζονται στην Αποτίµηση χαρτοφυλακίου. Συµπληρώνουµε στο πεδίο µετοχή ΟΤΕ στα τεµάχια 200 και στην τιµή 7,02. (σχ. 4) Σελίδα 7 από 11

8 Πατάµε ΠΩΛΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗ και οδηγούµαστε στη φόρµα επιβεβαίωσης όπως φαίνεται παρακάτω: Πατάµε "Επιβεβαίωση Επιβεβαίωση" και η εντολή αποστέλλεται: Όπως βλέπουµε στη παρακάτω εικόνα στο µενού "Εντολές ντολές" φαίνεται ότι η εντολή έχει καταχωρηθεί και στη στήλη "Κατάσταση ατάσταση" αναγράφεται η ένδειξη "στο Χρηµατιστήριο ρηµατιστήριο", Όταν η εντολή εκτελεστεί θα έχουµε την ένδειξη "Πλήρης εκτέλεση". Επίσης στην αποτίµηση χαρτοφυλακίου και στο πεδίο "Τµχ µχ.. Προς πώληση ση" εµφανίζονται τα 200 προς πώληση τεµάχια. Σελίδα 8 από 11

9 Μέχρι την πλήρη εκτέλεση της εντολής ο χρήστης µε ένα απλό κλικ έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την εντολή ή ταυτόχρονα όλο το πλήθος των ανεκτέλεστων εντολών του χαρτοφυλακίου οπότε στο µενού κατάσταση θα πάρουµε την ένδειξη "Ακύρωση κύρωση". Οµοίως εύκολα µπορούµε, εκτός από την ακύρωση, να κάνουµε και τροποποίηση της εντολής που έχουµε δώσει πατώντας δεξί κλικ και επιλέγοντας "Αλλαγή εντολής" οπότε οδηγούµαστε στην παρακάτω οθόνη στην οποία µπορούµε να αλλάξουµε είτε τα τεµάχια είτε την τιµή της εντολής; Σελίδα 9 από 11

10 ιορθώνουµε την επιθυµητή τιµή πώλησης από 7,02 σε 7,06 και πατάµε "ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΛΑΓΗ". Οδηγούµαστε πάλι σε οθόνη επιβεβαίωσης: Σελίδα 10 από 11

11 Επιλέγουµε "Επιβεβαίωση πιβεβαίωση" και η εντολή µας αποστέλλεται τροποποιηµένη οπότε στην παλιά εντολή, στη στήλη "Κα Κατάσταση τάσταση" εµφανίζεται η ένδειξη " ιόρθω ιόρθωση ση" ενώ στη νέα εντολή έχουµε τη γνωστή ένδειξη "στο Χρηµατιστήριο ρηµατιστήριο": Σελίδα 11 από 11

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό εγχειρίδιο

Βοηθητικό εγχειρίδιο Βοηθητικό εγχειρίδιο AGFN EXPERT TRADER Version 7.1 Χρηματιστήριο Αθηνών Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Εισαγωγή Η εφαρμογή AGFN ExpertTrader παρέχει χρηματιστηριακά δεδομένα και πληροφορίες από τα Χρηματιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Αχαρναί 20.7.09 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GPRS 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ GOOGLE EARTH Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το λογισμικό χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

Manual Συστήματος. MIS & Εντολοδοσίας. Ver.2.0

Manual Συστήματος. MIS & Εντολοδοσίας. Ver.2.0 Manual Συστήματος MIS & Εντολοδοσίας Ver.2.0 Περιεχόμενα Είσοδος στο Σύστημα... 4 Μηχανισμός Ταυτοποίησης Χρηστών... 4 Reports Επενδυτών... 5 Θέση Πελάτη... 5 Χρηματική Καρτέλα... 6 Πινακίδια Πελάτη...

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ INNACT-RWG 2002-2003 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3: Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη.

2. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ: Γενική Λογιστική, Ταμειακή Κατηγορία, Καταχωρούμε την Υπηρεσία που έκανε τη δαπάνη. Οδηγίες για Πρόγραµµα OTS σχετικά µε πληρωµές τιµολογίων. Α ΜΘ, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Προϋπολογισµού. Βήµατα που πρέπει να κάνετε: 1. Κατανοµή (ΟΧΙ για Νοµούς). 2. Καταχώρηση της Υπηρεσίας που πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα