ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο."

Transcript

1 ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο. Η ηακεηαθή ξνή θαηά κεηνρή είλαη ζεκαληηθό κέγεζνο γηα ηνπο επελδπηέο ζην ρξεκαηηζηήξην, ηνπο δαλεηζηέο, ηηο ηξάπεδεο θαη γεληθά γηα ηνπο ελδηαθεξόκελνπο γηα κηα επηρείξεζε. 2. ΓΙΑΝΔΜΟΜΔΝΩΝ ΚΔΡΓΩΝ ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην πνζνζηό ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδώλ ηόζν κεγαιύηεξν είλαη ην κέξηζκα πνπ δίλεηαη ζηνπο κεηόρνπο. Αληίζεηα όζν κηθξόηεξν είλαη ην πνζνζηό ησλ δηαλεκνκέλσλ θεξδώλ, ηόζν κεγαιύηεξν είλαη ην ύςνο ησλ παξαθξαηνπκέλσλ θεξδώλ κε ηελ κνξθή απνζεκαηηθώλ γηα κειινληηθέο επελδύζεηο.

2 3. ΓΔΙΚΣΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΔΣΟΥΗ Ίδια κεθάλαια / Απιθμόρ μεηοσών Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ από ηνλ ηζνινγηζκό κε ην ζύλνιν ησλ κεηνρώλ όισλ ησλ θαηεγνξηώλ πνπ θπθινθνξνύλ. Δείρλεη ηελ εζσηεξηθή (ινγηζηηθή ) αμία κηαο κεηνρήο. Χξεζηκεύεη ζην λα δηαπηζησζεί εάλ κηα κεηνρή ζην ρξεκαηηζηήξην είλαη ππεξηηκεκέλε. 4. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΠΡΟ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΔΣΟΥΗ Δζωηεπική Αξία / Υπημαηιζηηπιακή αξία μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ εζσηεξηθή αμία κηαο κεηνρήο κε ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο. Δείρλεη πόζεο θνξέο ηελ εζσηεξηθή ηεο αμία δηαπξαγκαηεύεηαη ε ηηκή ησλ κεηνρώλ κηαο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά θαη παξέρεη έλδεημε εάλ κηα κεηνρή είλαη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε ζηελ ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.

3 5. ΚΑΛΤΦΗ ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΙΜΑΣΩΝ Καθαπά κέπδη σπήζεωρ ππο θόπων / ύνολο μεπιζμάηων Υπνινγίδεηαη εάλ ηα θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ δηα ην ζύλνιν ησλ θαηαβαιινκέλσλ κεξηζκάησλ. Ο δείθηεο δείρλεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο λα θαηαβάιεη κεξίζκαηα θαη ζην κέιινλ. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν δείθηεο απηόο ηόζν αζθαιείο αηζζάλνληαη νη κέηνρνη ηεο επηρείξεζεο. 6. ΓΔΙΚΣΗ ΜΔΡΙΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ Μέπιζμα ανά μεηοσή / ηιμή ζηο σπημαηιζηήπιο Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην κέξηζκα θαηά κεηνρή κε ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ζην ρξεκαηηζηήξην. Η ηξέρνπζα κεξηζκαηηθή απόδνζε δείρλεη ηελ απόδνζε πνπ απνιακβάλνπλ νη επελδπηέο από ηα κεξίζκαηα ησλ κεηνρώλ πνπ έρνπλ επελδύζεη ηα θεθάιαηα ηνπο. Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε κεξηζκαηηθή απόδνζε κηαο κεηνρήο ηόζν πην ειθπζηηθή είλαη ε κεηνρή γηα ηνπο επελδπηέο.

4 7. ΓΔΙΚΣΗ ΜΔΡΙΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ύνολο μεπιζμάηων / Ίδια κεθάλαια Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα ηεο ρξήζεσο ηεο επηρείξεζεο κε ην ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο. Δείρλεη ηελ απόδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο κε βάζε ηα θαηαβαιιόκελα από απηή κεξίζκαηα. Επίζεο δείρλεη θαη ηελ δηαθνξά ηεο απνηίκεζεο ηεο κεξηζκαηηθήο απόδνζεο κεηαμύ ηνπ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, δηόηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρώλ είλαη ζπλήζσο, κεγαιύηεξε από ηελ εζσηεξηθή (ινγηζηηθή)αμία ηεο κεηνρήο. 8. ΓΔΙΚΣΗ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ (Καθαπά κέπδη ππο θόπων + Αποζβέζειρ) / Απιθμόρ μεηοσών Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακηαθή ξνή κε ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ ζε θπθινθνξία. Δείρλεη ηα θαηά κεηνρή θέξδε κηαο επηρεηξήζεσο.

5 9. ΓΔΙΚΣΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟ ΚΔΡΓΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σιμή / κέπδη ανά μεηοσή Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο κεηνρήο κε ηα θαηά κεηνρή θέξδε ηεο πξνεγνύκελεο ή ηξέρνπζαο ρξήζεσο. Ο δείθηεο απηόο δείρλεη πόζα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάιιεη έλαο επελδπηήο γηα θάζε θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο. Ο δείθηεο απηόο είλαη πάληα ζεηηθό κέγεζνο θαη δελ ππνινγίδεηαη όηαλ ε επηρείξεζε έρεη δεκηέο. 10. ΚΔΡΓΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Κέπδη σπήζεωρ ππο θόπων/ Απιθμόρ μεηοσών Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηα θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ δηα ηνπ αξηζκνύ ησλ κεηνρώλ ζε θπθινθνξία. Δείρλεη ηα θαηά κεηνρή θέξδε ηεο επηρείξεζεο. Χξεζηκεύεη βαζηθά γηα δηαρξνληθή παξαθνινύζεζε ηεο θαηά κεηνρή πνξείαο ησλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο ελδνεηαηξηθά.

6 11. ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΠΩΛΗΔΙ Υπημαηιζηηπιακή αξία μεηοσών / πωλήζειρ σπήζεωρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζύλνιν ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο όισλ ησλ κεηνρώλ ζην ρξεκαηηζηήξην, κε ηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο ζηελ ρξήζε. Δείρλεη ηελ αλαθύθισζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρώλ ζε πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο/χξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε κεηνρή είλαη ππεξηηκεκέλε ή ππνηηκεκέλε.

7 ΓΔΙΚΣΔ ΔΞΟΓΩΝ 1. ΑΠΟΒΔΔΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Αποζβέζειρ Υπήζεωρ / Πάγια ππο Αποζβέζεων (%) Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηηο απνζβέζεηο ηεο ρξήζεο κε ην ζύλνιν ησλ παγίσλ πξν απνζβέζεσλ. Ο δείθηεο απηόο ην πνζνζηό ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ην νπνίν απνζβέλεη κηα επηρείξεζε από θάζε κνλάδα παγίσλ εληόο κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ. 2. ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΓΙΩΝ Έξοδα ζςνηήπηζηρ & Δπιζκεςών / αξία κηήζεωρ παγίων %

8 3. ΔΞΟΓΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Έξοδα Λειηοςπγίαρ / Πωλήζειρ Καθαπέρ (%) Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ( δηνίθεζεο +έξεπλαο +δηάζεζεο) κε ηεο πσιήζεηο ηεο ρξήζεο Ο δείθηεο απηόο εθθξάδεη ηελ ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο πσιήζεηο πνπ απηή πξαγκαηνπνηεί. Επίζεο θαλεξώλεη ηελ δπλαηόηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο λα δηακνξθώλεη ηα έμνδα ηεο αλάινγα κε ηηο πσιήζεηο ηεο. 4. ΑΠΟΓΟΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Αμοιβέρ &Έξοδα πποζωπικού/ καθαπέρ πωλήζειρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηηο ακνηβέο θαη ηα έμνδα ηνπ πξνζσπηθνύ κε ηηο πσιήζεηο ηεο ρξήζεο. Ο δείθηεο απηόο δείρλεη έκκεζα ηελ επίδξαζε πνπ αζθνύλ νη ακνηβέο ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε επί ησλ θεξδώλ απηώλ.

9 5. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ή ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ Κόζηορ Λειηοςπγίαρ / Πωλήζειρ Καθαπέρ (%) Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο (έμνδα ιεηηνπξγίαο +θόζηνο πσιεζέλησλ) κε ηηο πσιήζεηο ηεο ρξήζεο. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη απηόο ν δείθηεο ηόζν κηθξόηεξε είλαη ε απνδνηηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο, δηόηη ην πνζνζηό ιεηηνπξγηθώλ θεξδώλ πνπ παξακέλεη ζε απηή βξίζθεηαη ζε ζεκείν ηέηνην πνπ πηζαλόλ λα κελ θζάλεη γηα λα εμππεξεηήζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ηα άιια έμνδα ηεο επηρείξεζεο. 6. ΑΠΟΒΔΔΙ ΠΡΟ ΠΩΛΗΔΙ Αποζβέζειρ Υπήζεωρ / Πωλήζειρ Καθαπέρ (%) Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηεο απνζβέζεηο ηεο ρξήζεο κε ην ζύλνιν ησλ πσιήζεσλ ηεο ρξήζεο. Ο δείθηεο απηόο δείρλεη ην πνζνζηό πσιήζεσλ πνπ απνξξνθάηε από ηηο απνζβέζεηο.

10 7. ΑΜΟΙΒΔ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ύνολο αμοιβών / Απιθμόρ απαζσολοςμένων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζύλνιν ησλ ακνηβώλ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε κε ηνλ κέζν αξηζκό απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 8. ΚΔΡΓΗ ΠΡΟ ΑΜΟΙΒΔ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ Καθαπά κέπδη(ππο θόπων) / Αμοιβέρ απαζσολοςμένων ( % ) Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηα θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ κε ηηο ζπλνιηθέο ακνηβέο ησλ απαζρνινπκέλσλ. Δείρλεη έκκεζα ηελ επίδξαζε ησλ ακνηβώλ ζηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο.

11 9. ΓΔΙΚΣΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ (Κόζηορ Πωληθένηων +Οπγανικά έξοδα) / καθαπέρ πωλήζειρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην άζξνηζκα ηνπ θόζηνπο πσιεζέλησλ θαη ησλ νξγαληθώλ εμόδσλ (δηνίθεζε + δηάζεζε + έξεπλα + ρξεκαηννηθνλνκηθά) κε ηηο πσιήζεηο. Δείρλεη ηε ζρέζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο εθκεηάιιεπζεο (πιελ έθηαθησλ θαη αλόξγαλσλ εμόδσλ θαη εζόδσλ ) κε ηηο πσιήζεηο, θαη εθθξάδεη ην πνζνζηό ησλ θαζαξώλ πσιήζεσλ πνπ απνξξνθάηε από ην ζπλνιηθό θόζηνο εθκεηάιιεπζεο. Με ηνλ δείθηε απηό έρνπκε ζαθή έλδεημε ηνπ εάλ κηα επηρείξεζε έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα δεκηνπξγεί θέξδε. 10. ΠΑΓΙΑ ΠΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ Καθαπά πάγια / Απιθμόρ απαζσολοςμένων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ αμία ησλ θαζαξώλ παγίσλ κε ηνλ αξηζκό ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. Ο δείθηεο απηόο δείρλεη θαηά πόζν ε επηρείξεζε είλαη εληάζεσο εξγαζίαο ή εληάζεσο θεθαιαίνπ. Είλαη επηζπκεηό ν δείθηεο απηόο λα εκθαλίδεη αλνδηθή πνξεία, αιιά ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη θαη από αύμεζε ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ θαηά απαζρνινύκελν

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013

ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 ΟΠΑΠ ΑΔ Δνδιάμεζερ Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ για ηην εννεάμηνη πεπίοδο πος έληξε ηην 30η επηεμβπίος 2013 1. ΤΝΟΦΗ (Ποζά ζε εκ. Eςπώ) γ ηπίμηνο 13 γ ηπίμηνο 12 % Γ εννεάμηνο 13 εννεάμηνο 12 %

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών

Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ, ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Γιεπεύνηζη ηων θεμελιωδών ηιμών ηων μεηοσών Μεηαπηςσιακόρ θοιηηηήρ: Μπαθεξηδήο Δπζηάζηνο Σπιμελήρ επιηποπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014

Δειηίν Σύπνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΤ 2014 Η ΟΠΑΠ αλαθνηλώλεη ζπλερηδόκελε αύμεζε εζόδσλ θαη εληζρπκέλα πεξηζώξηα θεξδνθνξίαο Αζήλα 25 Ννεκβξίνπ 2014 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), ε κεγαιύηεξε εηαηξεία ηπρεξώλ παηρληδηώλ ζηελ Διιάδα, αλαθνηλώλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ

ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ 31/12/2014 (βάζει ηυν διαηάξευν ηος κυδικοπ. Λ. 2190/1920, όπυρ ιζσύει) 1. Πύννομη καηάπηιζη και δομή ηυν οικονομικών καηαζηάζευν Ξαπεκκλίζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΟ Α Μάθημα 1 ο Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 1.1 Ειζαγωγή ε απηό ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο όπσο ηε κειινληηθή αμία, ηελ παξνύζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009)

(1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) ΔΛΥΠΖ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΚΥΛ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ - ΛΑΞΑΘΡΗΑΠ OIKONOMIKEΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2009 (1 ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ 2009 ΚΔΣΟΗ 31 ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2009) Ξίλαθαο

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ / ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΖ ΓΙΔΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (International Accounting Standards) (Απφ ην 1973 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2002) ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα