ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «GOLDENER LIMITED» Στη Γλυφάδα Αττικής σήµερα, την 25η Μαΐου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ, συνήλθε σε συνεδρίαση στα επί της οδού Μεταξά αριθ. 48 και Πανδώρας αριθ. 9 γραφεία της έδρας της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλουµένης η «Εταιρεία»), το ιοικητικό Συµβούλιο αυτής µετά από πρόσκληση του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας κου Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, προκειµένου να συζητήσει και να διατυπώσει, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 3461/2006 (ο «Νόµος»), αιτιολογηµένη γνώµη (η «Αιτιολογηµένη Γνώµη») επί της υποβληθείσας υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης (η «ηµόσια Πρόταση») της εταιρίας «GOLDENER LIMITED» (ο «Προτείνων»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, έναντι τιµήµατος τοις µετρητοίς ίσο µε 0,99 ανά εγκύρως προσφερόµενη µετοχή (το «Προσφερόµενο Τίµηµα»). Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως, τα κατωτέρω µέλη του.σ.: 1.Κωνσταντίνος Πηλαδάκης του Εµµανουήλ, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος. 2.Παναγιώτης Καλκάκος, Εκτελεστικό µέλος. 3.Σαββούλα Παλαιοδήµου, Εκτελεστικό µέλος. 4.Νικόλαος Φιλίππου, Μη εκτελεστικό µέλος. 5. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Μη εκτελεστικό µέλος. Ετέθησαν υπόψη των παριστάµενων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου τα κάτωθι: 1. Το περιεχόµενο του εγκριθέντος, δια της από 12 Μαΐου 2011 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.»), πληροφοριακού δελτίου της υποχρεωτικής ηµόσιας Πρότασης (το «Πληροφοριακό ελτίο»), που ο Προτείνων, στις 4 Απριλίου 2011, απηύθυνε προς τους µετόχους της Εταιρίας, κατά τα προβλεπόµενα στο Νόµο, για την εξαγορά του συνόλου των κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου, µετοχών της. Την ίδια ηµέρα της υποβολής της δηµόσιας πρότασης ( ) ο Προτείνων ενηµέρωσε το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και στις η εταιρεία ενηµέρωσε το Σωµατείο Εργαζοµένων. Σηµειώνεται ότι Σύµβουλος του Προτείνοντος,

2 στα πλαίσια της ηµόσιας Πρότασης, είναι η «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», η οποία συνυπέγραψε µε τον Προτείνοντα το Πληροφοριακό ελτίο και διαβεβαίωσε ότι το περιεχόµενο του συγκεκριµένου Πληροφοριακού ελτίου είναι ακριβές. Το Πληροφοριακό ελτίο τέθηκε στη διάθεση του κοινού στις Η έκθεση της «Γκάρντιαν Τράστ Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» η οποία, κατ' άρθρο 15 παρ. 2 Νόµου, ορίσθηκε µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ως χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της Εταιρείας (η «Σύµβουλος») για τους σκοπούς της ηµόσιας Πρότασης µε το καθήκον να συντάξει την λεπτοµερή έκθεση του άρθρου 15 παρ. 2 του νόµου που θα συνοδεύει την αιτιολογηµένη γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Ενόψει όλων των ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο διαµόρφωσε, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, την ακόλουθη Αιτιολογηµένη Γνώµη σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση : Α. Αριθµός µετοχών που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα τα µέλη του.σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον αριθµό µετοχών της Εταιρείας που κατέχουν ή ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά της στελέχη στις ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (έµµεσα µέσω GOLDENER LTD) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ,125% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ,012% Β. Ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, ενηµερώθηκε εγγράφως για την υποβολή της ηµόσιας Πρότασης του Προτείνοντα στις 4 Απριλίου 2011, λαµβάνοντας και αντίγραφο του κατατεθειµένου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχεδίου Πληροφοριακού ελτίου. Στις 5 Απριλίου 2011 το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 του Νόµου, ενηµέρωσε τους εργαζοµένους της Εταιρείας δι επιδόσεως του σχετικού εγγράφου στο Σωµατείο Εργαζοµένων. Το Πληροφοριακό ελτίο εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 12 Μαΐου 2011, τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στις 17 Μαΐου 2011 και διαβιβάστηκε στους εργαζοµένους της Εταιρείας στις 19 Μαΐου 2011 δι επιδόσεως του σχετικού εγγράφου στο Σωµατείο Εργαζοµένων της εταιρείας. Παράλληλα κατά την από συνεδρίασή του το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Νόµου επέλεξε ως χρηµατoοικονοµικό σύµβουλο της Εταιρίας την «Γκάρντιαν Τράστ Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία

3 Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (η Σύµβουλος ) και το ιοικητικό Συµβούλιο συνεργάστηκε µε αυτή και της παρείχε τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, προκειµένου να συντάξει την λεπτοµερή έκθεσή της, που πρέπει σύµφωνα µε το Νόµο να συνοδεύει την παρούσα αιτιολογηµένη γνώµη. Επίσης, το ιοικητικό Συµβούλιο θα δηµοσιοποιήσει και θα υποβάλλει προσηκόντως και σύµφωνα µε το Νόµο την παρούσα αιτιολογηµένη γνώµη του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στον Προτείνοντα, γνωστοποιώντας την παράλληλα στους εργαζόµενους της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι οι εργαζόµενοι της Εταιρίας µέχρι και σήµερα δεν υπέβαλαν προς το ιοικητικό Συµβούλιο χωριστή γνώµη σχετικά µε τις επιπτώσεις της ηµόσιας Πρότασης στην απασχόληση των εργαζοµένων κατ άρθρον 15 παρ. 4 του Ν, 3461/2006. Πέραν των ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο δεν προέβη σε οιαδήποτε άλλη ειδικότερη ενέργεια σε σχέση µε τη ηµόσια Πρόταση και δεν πραγµατοποίησε ούτε προτίθεται να πραγµατοποιήσει επαφές για τη διατύπωση ανταγωνιστικών προτάσεων. Επίσης, το ιοικητικό Συµβούλιο δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια που δεν εντάσσεται στη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας και ενδέχεται να οδηγήσει στη µαταίωση της ηµόσιας Πρότασης. Γ. Συµφωνίες µεταξύ του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή/και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και του Προτείνοντος: Ο κ. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος της Εταιρείας είναι επίσης ιευθυντής και µοναδικός µέτοχος του Προτείνοντος και ενεργεί συντονισµένα µε τον προτείνοντα στα πλαίσια της ηµόσιας Πρότασης. Από την και µέχρι και την , ο Προτείνων απέκτησε µέσω της χρηµατιστηριακής αγοράς Μετοχές, σε τιµή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόµενο Τίµηµα. Συγκεκριµένα, την η ελεγχόµενη από τον κ. Κωνσταντίνο Βίγγο εταιρεία COBISCO LIMITED, µεταβίβασε το σύνολο των µετοχών που κατείχε στον Προτείνοντα. Επιπλέον, την ο κ. Πηλαδάκης, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα, µεταβίβασε µε χρηµατιστηριακή συναλλαγή πακέτου το σύνολο των µετοχών που κατείχε στον Προτείνοντα. Εποµένως, κατά την , ο Προτείνων κατείχε συνολικά Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 90,125% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας ενώ ο κ. Πηλαδάκης, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα, δεν κατείχε πλέον άµεσα µετοχές της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την , ο Προτείνων απέµενε να αποκτήσει µετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 9,875% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. εν υπάρχουν άλλες ειδικές συµφωνίες που να αφορούν τη ηµόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις µετοχές της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ο Προτείνων ή άλλα πρόσωπα που να ενεργούν για λογαριασµό ή συντονισµένα µε αυτόν.. Αιτιολογηµένη άποψη του.σ. της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2δ του Νόµου : Στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τη σύνταξη της αιτιολογηµένης άποψης του.σ.: 1. Η έκθεση του Συµβούλου:

4 Σύµφωνα µε την έκθεσή του, ο Σύµβουλος προσδιόρισε ένα εύρος αποτίµησης για την τιµή της µετοχής της Εταιρείας από 0,61 έως 1,02 εφαρµόζοντας τις ακόλουθες διεθνώς αποδεκτές µεθόδους αποτίµησης: 1. Προεξόφληση των προβλεπόµενων ελευθέρων ταµειακών ροών στην εταιρεία (FCFF) 2. Συγκριτική ανάλυση αριθµοδεικτών, σε τρέχουσες τιµές, µε εταιρείες του ίδιου υπο-κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας 3. Συγκριτική ανάλυση αριθµοδεικτών µε αντίστοιχες εταιρικές συναλλαγές που είχαν ως στόχο εταιρεία του ίδιου υπο-κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας 2. Το Προσφερόµενο Τίµηµα: Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους 0,99 ανά µετοχή σε µετρητά για κάθε προσφερόµενη µετοχή για την οποία η ηµόσια Πρόταση γίνεται νοµίµως και εγκύρως αποδεκτή. 3. Η Χρηµατιστηριακή Τιµή της µετοχής της Εταιρίας: Σε σχέση µε τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Εταιρείας το Προσφερόµενο Τίµηµα είναι υψηλότερο κατά: - 60,00% της τιµής κλεισίµατος της 01 Απριλίου ,00% της µέσης σταθµισµένης χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής κατά τον τελευταίο µήνα που προηγείται της ηµεροµηνίας, κατά την οποία ο Προτείνων υπέβαλε την ηµόσια Πρόταση. Η τρέχουσα τιµή (24/05/2011) της µετοχής της Εταιρείας ανέρχεται σε 0,95 και το προσφερόµενο τίµηµα είναι υψηλότερο κατά 4%. 4. Η πρόθεση του Προτείνοντος ως προς τη διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας: Όπως αναφέρεται στο Πληροφοριακό ελτίο ο Προτείνων κατέχει ήδη ποσοστό µεγαλύτερο του 90% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου ο Προτείνων θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων στην τιµή της ηµόσιας Πρότασης ασκώντας το ικαίωµα Εξαγοράς δυνάµει του άρθρου 27 του Νόµου εντός της προβλεπόµενης τρίµηνης προθεσµίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ικαιώµατος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που θα ληφθεί µε ποσοστό ανώτερο του 95% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου. Παράλληλα και σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου,, ο Προτείνων, για χρονική περίοδο τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ηµόσιας Πρότασης θα αποκτά χρηµατιστηριακά, τοις µετρητοίς, σε τιµή ίση προς το Προσφερόµενο Τίµηµα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, µε

5 τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ηµόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δηµοσιοποιήσει και το ικαίωµα Εξόδου των Μετόχων. 5. Τα επιχειρηµατικά σχέδια του Προτείνοντος: Βασικός στόχος της Επιχειρηµατικής Στρατηγικής του Προτείνοντος είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και η ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά, µέσω του οµίλου επιχειρήσεων Καζίνο (Ξάνθη και Κέρκυρα) καθώς και µέσω των συνεργειών που προκύπτουν µε τη συγγενή εταιρεία «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC» που λειτουργεί το Καζίνο του Ρίο Αχαΐας. Η Εταιρεία διατηρεί ήδη από την ίδρυση του Καζίνο της Ξάνθης το 1996, κυρίαρχη θέση στην αγορά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε σοβαρές δυνατότητες διείσδυσης στην αγορά της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. επίσης, µέσω της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.», που λειτουργεί και εκµεταλλεύεται το Καζίνο της Κέρκυρας, έχει έντονη παρουσία στην αγορά της Νοτιοδυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων, µε προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά της Ιταλίας. Στόχος του Προτείνοντος είναι η προβολή του Καζίνο σε τουρίστες και επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους στο νησί της Κέρκυρας ως χώρου διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Σηµειώνεται ότι, το Καζίνο του Ρίο Αχαΐας το οποίο λειτουργεί και εκµεταλλεύεται η συγγενής εταιρεία THEROS, στην οποία συµµετέχει έµµεσα, µέσω της ΑΝΑΚΟΝ, ο κ. Πηλαδάκης, µοναδικός µέτοχος του Προτείνοντος και Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα, βρίσκεται σε γεωγραφική απόσταση ασφάλειας από το Καζίνο της Ξάνθης (Πελοπόννησος-Θράκη) καθώς και από το Καζίνο της Κέρκυρας µε αποτέλεσµα να µην παρουσιάζεται σύγκρουση συµφερόντων ή τάσεις στρέβλωσης της αγοράς µέσω των συγκεντρώσεων. Η Εταιρεία υπέστη κάµψη του κύκλου εργασιών της την περίοδο , όπως προκύπτει από τη δηµοσιευµένη Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση, λόγω της οξείας οικονοµικής κρίσης. Ο τοπικός χαρακτήρας του Καζίνο της Ξάνθης, σε συνδυασµό µε τις εγγενείς αδυναµίες της περιοχής (αποβιοµηχάνιση, προβλήµατα ανεργίας κλπ) και τον έντονο ανταγωνισµό από επιχειρήσεις Καζίνο στη γειτονική Βουλγαρία, οδήγησαν την κερδοφορία σε πτώση. Ο Προτείνων στοχεύει στη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας µέσω της ενίσχυσης των ταµειακών ροών καθώς και τον εξορθολογισµό και µείωση των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας τα επόµενα έτη. Ιδιαίτερη έµφαση δίνει ο Προτείνων στο ζήτηµα της µεταφοράς των εγκαταστάσεων του Καζίνο από την περιοχή Λατοµείων της Ξάνθης σε σηµείο πλησίον της Εγνατίας Οδού, ώστε να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση και να βελτιωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες. Η Εταιρεία έχει προβεί στις εξής ενέργειες για την προώθηση και ικανοποίηση του αιτήµατός της: α) έχει υποβάλλει από αίτηµα προς τον καθ ύλην αρµόδιο Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού για να εγκριθεί η ανωτέρω µεταφορά, β) έχει υποβάλει από αναλυτικό υπόµνηµα και αίτηµα προς τον κ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τους συναρµόδιους Υπουργούς για το ίδιο ζήτηµα, γ) πρόσφατα η ιοίκηση της εταιρείας σε συνάντηση που είχε µε τον αρµόδιο κ. Υφυπουργό έχει εκ νέου θέσει το θέµα και αναµένει τις ενέργειες της διοίκησης. Το αίτηµα δεν έχει απαντηθεί µέχρι σήµερα. Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (134/2007) έχει αποφανθεί αρνητικά στο ερώτηµα για τη δυνατότητα µεταφοράς των υφιστάµενων Καζίνο σε διαφορετικά σηµεία από αυτά που λειτουργούν, εντός των ζωνών που ο Ν. 2206/1994 περί Καζίνο ορίζει, µε αιτιολογικό που η Εταιρεία εκτιµά ότι δεν περιλαµβάνει την περίπτωση του Καζίνο της Ξάνθης. Η Εταιρεία θεωρεί

6 ότι διαθέτει ισχυρά νοµικά επιχειρήµατα για να επιτύχει την µετεγκατάσταση του Καζίνο. Σε περίπτωση που η µετεγκατάσταση εγκριθεί από τον αρµόδιο Υπουργό, η Εταιρεία θα υλοποιήσει επένδυση για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλει για τη προώθηση και ικανοποίηση του αιτήµατός της. Περαιτέρω, η επιχειρηµατική στρατηγική του Προτείνοντος εστιάζει στην ανάπτυξη της δραστηριότητας των Καζίνο του σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, αντλώντας πελατεία από το εξωτερικό. Κάθε δε εταιρεία απευθύνεται σε διαφορετική εγχώρια αγορά αλλά και αγορά της αλλοδαπής. Το Καζίνο Ξάνθης διαθέτει πρόσβαση στην αγορά της Τουρκίας, των Βαλκανικών Χωρών, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας, ενώ τα Καζίνο Ρίου Αχαΐας και Κέρκυρας δύνανται να αντλήσουν πελατεία από την αγορά της Ιταλίας και της υτικής Ευρώπης. Το γεγονός ότι το νησί της Κέρκυρας αποτελεί πόλο έλξης αλλοδαπών τουριστών παρέχει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Καζίνο στο νησί. Ήδη η Εταιρεία δια της ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ διερευνά τη δυνατότητα µεταφοράς του Καζίνο της Κέρκυρας από τις σηµερινές του εγκαταστάσεις σε νέες εγκαταστάσεις που θα βρίσκονται σε κεντρικό και προβεβληµένο σηµείο της πόλης της Κέρκυρας. Επισηµαίνεται ότι, η δυνατότητα µετεγκατάστασης του Καζίνο της Κέρκυρας έχει ειδικά προβλεφθεί στην Υπουργική Απόφαση άδειας λειτουργίας του Καζίνο και αποτελούσε όρο του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού για την ιδιωτικοποίηση του Καζίνο αυτού, στον οποίο η Εταιρεία και η συγγενής της εταιρεία THEROS αναδείχθηκαν πλειοδότες και οριστικοί ανάδοχοι. Σηµαντική έµφαση δίνεται στο τµήµα marketing µε σκοπό την ευρύτερη προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρείας στην τουρκική και βαλκανική εν γένει αγορά αλλά και στην αγορά των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και Ρωσίας. Η Εταιρεία διατηρεί συµβάσεις διαφήµισης και προβολής του Καζίνο της Ξάνθης σε εγχώρια και τουρκικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Επίσης συµµετέχει σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και διατηρεί συµβάσεις συνεργασίας µε τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι αναλαµβάνουν την διοργάνωση εκδροµών και ταξιδίων από την Τουρκία, την Βουλγαρία και την Αλβανία αλλά και άλλες χώρες του εξωτερικού (Ρωσία) προς την Ξάνθη ή/και την Κέρκυρα µέσω πακέτων διακοπών που περιλαµβάνουν συµµετοχή σε παιχνίδια των καζίνο µε εγγυηµένο ποσό συµµετοχής. Σε κάθε περίπτωση η κύρια πελατειακή βάση της Εταιρείας αποτελείται από Έλληνες. Με δεδοµένη την δύσκολη οικονοµική συγκυρία που πλήττει καίρια το εισόδηµα των Ελλήνων πελατών αλλά και που εµφανίζει σηµαντικό αντίκτυπο στις γειτονικές χώρες, µε αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η διατύπωση εκτίµησης για τον απαιτούµενο χρόνο προς επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Εταιρεία για βελτίωση των οικονοµικών της µεγεθών. Τα δύο έτη κρίνονται ως εύλογο χρονικό διάστηµα για να φανούν οι τάσεις της αγοράς και να σταθεροποιηθεί η σηµερινή ρευστότητα και αβεβαιότητα. Μετά τη λήξη της ηµόσιας Πρότασης ο κ. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης, µοναδικός µέτοχος του Προτείνοντα και Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα, θα συνεχίσει να µετέχει στη ιοίκηση της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα παραµείνει το ίδιο για την υπόλοιπη θητεία του, η οποία λήγει την , κατά τα οριζόµενα στο καταστατικό της Εταιρείας και στις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. εν είναι στις προθέσεις του Προτείνοντος η αλλαγή της σύνθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

7 Η υποβολή της ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση του 100% των µετοχών της Εταιρείας αποσκοπεί και στην εξασφάλιση επαρκούς ποσοστού συµµετοχής στην Εταιρεία (τουλάχιστον το 95% του µετοχικού της κεφαλαίου), έτσι ώστε να δύναται να ζητήσει τη διαγραφή των µετοχών της από το Χ.Α.. Η απόφαση για τη διαγραφή των µετοχών βασίζεται στο γεγονός ότι η µετοχή της Εταιρείας στο Χ.Α. εµφανίζει, επί µακρό χρονικό διάστηµα, χαµηλή εµπορευσιµότητα ενώ το κόστος που συνεπάγεται η παραµονή της στο Χ.Α. υπερκαλύπτει το όποιο όφελος για την Εταιρεία. Ο Προτείνων κατά την ηµεροµηνία του παρόντος κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, εφόσον µετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής δεν κατέχει το 100% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το ικαίωµα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη µεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σε τιµή ίση µε το Προσφερόµενο Τίµηµα, εντός της νόµιµης (τρίµηνης) προθεσµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου (squeezeout). Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου και σε συνδυασµό µε την απόφαση 1/409/ του.σ. της ΕΚ, όπως ισχύει, ο Προτείνων, µετά την ολοκλήρωση της ηµόσιας Πρότασης, υποχρεούται, για χρονική περίοδο τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ηµόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηµατιστηριακά, τοις µετρητοίς, σε τιµή ίση προς το Προσφερόµενο Τίµηµα της ηµόσιας Πρότασης, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα µε την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ηµόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δηµοσιοποιήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.1 του Νόµου, το ικαίωµα Εξόδου των Μετοχών (Sellout). 6. Αιρέσεις της ηµόσιας Πρότασης: Η ηµόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε οιαδήποτε αίρεση. 7. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση: Η ηµόσια Πρόταση δεν θα επιφέρει αλλαγές στην στρατηγική της εταιρείας ως προς την δραστηριότητα και τους επιχειρηµατικούς της στόχους. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε µείωση των στελεχών της Εταιρείας και της θυγατρικής της. Επιπλέον, ο Προτείνων δεν σκοπεύει να µεταβάλει ουσιωδώς τους όρους εργασίας των εργαζοµένων (συµπεριλαµβανοµένων και των στελεχών) της Εταιρείας και της θυγατρικής της, στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασµού του. Η Εταιρεία, λόγω των εξαιρετικά δυσχερών οικονοµικών συνθηκών, έχει ήδη προχωρήσει στην καταγγελία συµβάσεων εργασίας ένδεκα εργαζοµένων για οικονοµοτεχνικούς λόγους κατόπιν άκαρπων προσπαθειών εξεύρεσης συναινετικής λύσης σε συνεργασία µε τους εργαζοµένους και τα συνδικαλιστικά τους όργανα µε βάση σχέδιο οικονοµικής και οργανωτικής προσαρµογής που έθεσε σε ανοιχτή διαβούλευση. Η απόφαση αυτή πάρθηκε, µε βάση αντικειµενικά και αυστηρά κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε το νόµο και µε γνώµονα την προστασία των δικαιωµάτων της µεγάλης πλειοψηφίας των εργαζοµένων.

8 Πρωταρχικός στόχος του Προτείνοντος και προαπαιτούµενο κάθε απόφασης παραµένει η διασφάλιση της εξυγίανσης της Εταιρείας και της θυγατρικής της ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Στα πλαίσια αυτά ο Προτείνων ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω µείωση του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ή/και της θυγατρικής της, προκειµένου να µειώσει το µισθολογικό κόστος, εφόσον δεν µπορεί να επιτευχθεί µείωση των λειτουργικών εξόδων µε άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση τυχόν µείωση του κόστους του προσωπικού δεν οφείλεται και δεν συνδέεται µε την απόκτηση, καθ εαυτή, των υπολοίπων µετοχών της Εταιρείας, δια µέσου της ηµόσιας Πρότασης αλλά σχετίζεται µε την ανάγκη αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης και του αντικτύπου αυτής στις εργασίες της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα τηρήσει το ισχύον θεσµικό και νοµικό πλαίσιο..8. Ψηφοφορία- Συµπέρασµα : Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις, το ιοικητικό Συµβούλιο µε οµόφωνη απόφαση των παριστάµενων κατά την ψηφοφορία µελών του διατυπώνει την άποψή του, η οποία είναι η ακόλουθη: 1. Το Προσφερόµενο Τίµηµα των 0,99 ανά µετοχή βρίσκεται εντός του εύρους τιµών που προκύπτει από την έκθεση του Συµβούλου και µπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο από χρηµατοοικονοµικής άποψης για τους κατόχους των µετοχών. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δεν διατυπώνουν καµία άποψη για την αποδοχή ή µη της ηµόσιας Πρότασης από τους µετόχους της Εταιρίας και η παρούσα διατύπωση γνώµης δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως προτροπή, σύσταση ή συµβουλή αποτροπή των µετόχων για την αποδοχή ή απόρριψη της ηµόσιας Πρότασης, καθώς το ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι σε θέση να προβλέψει την πορεία της χρηµατιστηριακής τιµής και την εµπορευσιµότητα των µετοχών της Εταιρίας, τα οποία δύναται να επηρεαστούν από εξωγενείς παράγοντες, ούτε να εκτιµήσει τυχόν επιπτώσεις των στρατηγικών σχεδίων του Προτείνοντος για την Εταιρία στη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Εταιρίας. 2. Αξιολογώντας τα επιχειρηµατικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρ εία όπως προκύπτουν από το περιεχόµενο του Πληροφοριακού ελτίου, το ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι βασίζονται στον υφιστάµενο επιχειρηµατικό σχεδιασµό της εταιρείας και ότι θα συµβάλλουν στην περαιτέρω ενδυνάµωση και ενίσχυση της Εταιρείας. 3. Τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντα, όπως αναφέρονται στο Πληροφοριακό ελτίο, δεν αναµένεται να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στους όρους των εργασιακών σχέσεων και το συνολικό αριθµό των απασχολούµενων στην Εταιρεία και ότι κάθε τυχόν µεταβολή αυτών δεν θα συνδέεται µε την απόκτηση των υπολοίπων µετοχών της εταιρείας, δια µέσου της ηµόσιας Πρότασης, από τον Προτείνοντα. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα Αιτιολογηµένη Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν συνιστά άποψη για την αποδοχή ή µη της ηµόσιας Πρότασης από τους µετόχους της εταιρείας, ούτε προτροπή ή αποτροπή για την αποδοχή ή απόρριψη της ηµόσιας Πρότασης ή για συµµετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Η παρούσα Αιτιολογηµένη Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, συνοδευόµενη από την λεπτοµερή Έκθεση του Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου του

9 άρθρου 15 παρ. 2 του Νόµου, καταρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 & 2 του Νόµου, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Προτείνοντα, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 3 του Νόµου, δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Νόµου και γνωστοποιείται στους νοµίµους εκπροσώπους των εργαζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 4 του Νόµου. Αντίτυπα της Έκθεσης του Συµβούλου, µαζί µε την παρούσα Αιτιολογηµένη Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας θα είναι διαθέσιµα στο κοινό καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της ηµόσιας Πρότασης (ήτοι από 26/05/2011 έως 14/06/2011), από τα γραφεία της Εταιρείας στη Γλυφάδα (Αγγ.Μεταξά 48 & Πανδώρας 9 ΤΚ 16674) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας Γλυφάδα, ΓΙΑ ΤΗΝ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E Το ιοικητικό Συµβούλιο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/03.05.2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/03.05.2010 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ετέθησαν υπόψη των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

Ετέθησαν υπόψη των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι: Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Vivere Entertainment Εμπορική & Συμμετοχών Α.Ε. Α. Μεταξά 48 & Πανδώρας 8 166 74 Γλυφάδα Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.À R.L.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.À R.L. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά A.E. (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» Για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 του Ν. 3401 / 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 εκεµβρίου 2012 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 112604508000 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 33358/06/Β/95/5 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 199) PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 Λένορµαν 205, 104 42 Αθήνα Τηλ.: +30 210 5198000 Fax: +30 210 5139905 info@naftemporiki.gr 03 ετήσιο δελτίο και απολογισμός ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 04 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «MIG SHIPPING S.A.» (θυγατρικής εταιρείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα