ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «GOLDENER LIMITED» Στη Γλυφάδα Αττικής σήµερα, την 25η Μαΐου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ, συνήλθε σε συνεδρίαση στα επί της οδού Μεταξά αριθ. 48 και Πανδώρας αριθ. 9 γραφεία της έδρας της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλουµένης η «Εταιρεία»), το ιοικητικό Συµβούλιο αυτής µετά από πρόσκληση του Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου της εταιρείας κου Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, προκειµένου να συζητήσει και να διατυπώσει, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 3461/2006 (ο «Νόµος»), αιτιολογηµένη γνώµη (η «Αιτιολογηµένη Γνώµη») επί της υποβληθείσας υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης (η «ηµόσια Πρόταση») της εταιρίας «GOLDENER LIMITED» (ο «Προτείνων»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, έναντι τιµήµατος τοις µετρητοίς ίσο µε 0,99 ανά εγκύρως προσφερόµενη µετοχή (το «Προσφερόµενο Τίµηµα»). Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως, τα κατωτέρω µέλη του.σ.: 1.Κωνσταντίνος Πηλαδάκης του Εµµανουήλ, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος. 2.Παναγιώτης Καλκάκος, Εκτελεστικό µέλος. 3.Σαββούλα Παλαιοδήµου, Εκτελεστικό µέλος. 4.Νικόλαος Φιλίππου, Μη εκτελεστικό µέλος. 5. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Μη εκτελεστικό µέλος. Ετέθησαν υπόψη των παριστάµενων µελών του ιοικητικού Συµβουλίου τα κάτωθι: 1. Το περιεχόµενο του εγκριθέντος, δια της από 12 Μαΐου 2011 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.»), πληροφοριακού δελτίου της υποχρεωτικής ηµόσιας Πρότασης (το «Πληροφοριακό ελτίο»), που ο Προτείνων, στις 4 Απριλίου 2011, απηύθυνε προς τους µετόχους της Εταιρίας, κατά τα προβλεπόµενα στο Νόµο, για την εξαγορά του συνόλου των κοινών, ονοµαστικών, µετά ψήφου, µετοχών της. Την ίδια ηµέρα της υποβολής της δηµόσιας πρότασης ( ) ο Προτείνων ενηµέρωσε το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και στις η εταιρεία ενηµέρωσε το Σωµατείο Εργαζοµένων. Σηµειώνεται ότι Σύµβουλος του Προτείνοντος,

2 στα πλαίσια της ηµόσιας Πρότασης, είναι η «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», η οποία συνυπέγραψε µε τον Προτείνοντα το Πληροφοριακό ελτίο και διαβεβαίωσε ότι το περιεχόµενο του συγκεκριµένου Πληροφοριακού ελτίου είναι ακριβές. Το Πληροφοριακό ελτίο τέθηκε στη διάθεση του κοινού στις Η έκθεση της «Γκάρντιαν Τράστ Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» η οποία, κατ' άρθρο 15 παρ. 2 Νόµου, ορίσθηκε µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ως χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος της Εταιρείας (η «Σύµβουλος») για τους σκοπούς της ηµόσιας Πρότασης µε το καθήκον να συντάξει την λεπτοµερή έκθεση του άρθρου 15 παρ. 2 του νόµου που θα συνοδεύει την αιτιολογηµένη γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Ενόψει όλων των ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο διαµόρφωσε, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, την ακόλουθη Αιτιολογηµένη Γνώµη σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση : Α. Αριθµός µετοχών που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα τα µέλη του.σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον αριθµό µετοχών της Εταιρείας που κατέχουν ή ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά της στελέχη στις ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (έµµεσα µέσω GOLDENER LTD) ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ,125% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ,012% Β. Ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί ή προτίθεται να προβεί το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση: Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, ενηµερώθηκε εγγράφως για την υποβολή της ηµόσιας Πρότασης του Προτείνοντα στις 4 Απριλίου 2011, λαµβάνοντας και αντίγραφο του κατατεθειµένου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχεδίου Πληροφοριακού ελτίου. Στις 5 Απριλίου 2011 το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 του Νόµου, ενηµέρωσε τους εργαζοµένους της Εταιρείας δι επιδόσεως του σχετικού εγγράφου στο Σωµατείο Εργαζοµένων. Το Πληροφοριακό ελτίο εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 12 Μαΐου 2011, τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στις 17 Μαΐου 2011 και διαβιβάστηκε στους εργαζοµένους της Εταιρείας στις 19 Μαΐου 2011 δι επιδόσεως του σχετικού εγγράφου στο Σωµατείο Εργαζοµένων της εταιρείας. Παράλληλα κατά την από συνεδρίασή του το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Νόµου επέλεξε ως χρηµατoοικονοµικό σύµβουλο της Εταιρίας την «Γκάρντιαν Τράστ Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία

3 Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (η Σύµβουλος ) και το ιοικητικό Συµβούλιο συνεργάστηκε µε αυτή και της παρείχε τις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία, προκειµένου να συντάξει την λεπτοµερή έκθεσή της, που πρέπει σύµφωνα µε το Νόµο να συνοδεύει την παρούσα αιτιολογηµένη γνώµη. Επίσης, το ιοικητικό Συµβούλιο θα δηµοσιοποιήσει και θα υποβάλλει προσηκόντως και σύµφωνα µε το Νόµο την παρούσα αιτιολογηµένη γνώµη του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στον Προτείνοντα, γνωστοποιώντας την παράλληλα στους εργαζόµενους της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι οι εργαζόµενοι της Εταιρίας µέχρι και σήµερα δεν υπέβαλαν προς το ιοικητικό Συµβούλιο χωριστή γνώµη σχετικά µε τις επιπτώσεις της ηµόσιας Πρότασης στην απασχόληση των εργαζοµένων κατ άρθρον 15 παρ. 4 του Ν, 3461/2006. Πέραν των ανωτέρω, το ιοικητικό Συµβούλιο δεν προέβη σε οιαδήποτε άλλη ειδικότερη ενέργεια σε σχέση µε τη ηµόσια Πρόταση και δεν πραγµατοποίησε ούτε προτίθεται να πραγµατοποιήσει επαφές για τη διατύπωση ανταγωνιστικών προτάσεων. Επίσης, το ιοικητικό Συµβούλιο δεν προέβη σε οποιαδήποτε ενέργεια που δεν εντάσσεται στη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας και ενδέχεται να οδηγήσει στη µαταίωση της ηµόσιας Πρότασης. Γ. Συµφωνίες µεταξύ του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή/και των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και του Προτείνοντος: Ο κ. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος της Εταιρείας είναι επίσης ιευθυντής και µοναδικός µέτοχος του Προτείνοντος και ενεργεί συντονισµένα µε τον προτείνοντα στα πλαίσια της ηµόσιας Πρότασης. Από την και µέχρι και την , ο Προτείνων απέκτησε µέσω της χρηµατιστηριακής αγοράς Μετοχές, σε τιµή ανά Μετοχή που δεν υπερέβη το Προσφερόµενο Τίµηµα. Συγκεκριµένα, την η ελεγχόµενη από τον κ. Κωνσταντίνο Βίγγο εταιρεία COBISCO LIMITED, µεταβίβασε το σύνολο των µετοχών που κατείχε στον Προτείνοντα. Επιπλέον, την ο κ. Πηλαδάκης, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα, µεταβίβασε µε χρηµατιστηριακή συναλλαγή πακέτου το σύνολο των µετοχών που κατείχε στον Προτείνοντα. Εποµένως, κατά την , ο Προτείνων κατείχε συνολικά Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 90,125% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας ενώ ο κ. Πηλαδάκης, Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα, δεν κατείχε πλέον άµεσα µετοχές της Εταιρείας. Ως εκ τούτου κατά την , ο Προτείνων απέµενε να αποκτήσει µετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 9,875% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. εν υπάρχουν άλλες ειδικές συµφωνίες που να αφορούν τη ηµόσια Πρόταση ή την άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις µετοχές της Εταιρείας, τις οποίες κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, ο Προτείνων ή άλλα πρόσωπα που να ενεργούν για λογαριασµό ή συντονισµένα µε αυτόν.. Αιτιολογηµένη άποψη του.σ. της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 2δ του Νόµου : Στοιχεία τα οποία λήφθηκαν υπόψη για τη σύνταξη της αιτιολογηµένης άποψης του.σ.: 1. Η έκθεση του Συµβούλου:

4 Σύµφωνα µε την έκθεσή του, ο Σύµβουλος προσδιόρισε ένα εύρος αποτίµησης για την τιµή της µετοχής της Εταιρείας από 0,61 έως 1,02 εφαρµόζοντας τις ακόλουθες διεθνώς αποδεκτές µεθόδους αποτίµησης: 1. Προεξόφληση των προβλεπόµενων ελευθέρων ταµειακών ροών στην εταιρεία (FCFF) 2. Συγκριτική ανάλυση αριθµοδεικτών, σε τρέχουσες τιµές, µε εταιρείες του ίδιου υπο-κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας 3. Συγκριτική ανάλυση αριθµοδεικτών µε αντίστοιχες εταιρικές συναλλαγές που είχαν ως στόχο εταιρεία του ίδιου υπο-κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρείας 2. Το Προσφερόµενο Τίµηµα: Ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλει ποσό ύψους 0,99 ανά µετοχή σε µετρητά για κάθε προσφερόµενη µετοχή για την οποία η ηµόσια Πρόταση γίνεται νοµίµως και εγκύρως αποδεκτή. 3. Η Χρηµατιστηριακή Τιµή της µετοχής της Εταιρίας: Σε σχέση µε τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Εταιρείας το Προσφερόµενο Τίµηµα είναι υψηλότερο κατά: - 60,00% της τιµής κλεισίµατος της 01 Απριλίου ,00% της µέσης σταθµισµένης χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής κατά τον τελευταίο µήνα που προηγείται της ηµεροµηνίας, κατά την οποία ο Προτείνων υπέβαλε την ηµόσια Πρόταση. Η τρέχουσα τιµή (24/05/2011) της µετοχής της Εταιρείας ανέρχεται σε 0,95 και το προσφερόµενο τίµηµα είναι υψηλότερο κατά 4%. 4. Η πρόθεση του Προτείνοντος ως προς τη διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας: Όπως αναφέρεται στο Πληροφοριακό ελτίο ο Προτείνων κατέχει ήδη ποσοστό µεγαλύτερο του 90% επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου ο Προτείνων θα εξαγοράσει τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων στην τιµή της ηµόσιας Πρότασης ασκώντας το ικαίωµα Εξαγοράς δυνάµει του άρθρου 27 του Νόµου εντός της προβλεπόµενης τρίµηνης προθεσµίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ικαιώµατος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα ζητήσει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α. µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που θα ληφθεί µε ποσοστό ανώτερο του 95% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου. Παράλληλα και σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου,, ο Προτείνων, για χρονική περίοδο τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ηµόσιας Πρότασης θα αποκτά χρηµατιστηριακά, τοις µετρητοίς, σε τιµή ίση προς το Προσφερόµενο Τίµηµα όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα, µε

5 τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ηµόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δηµοσιοποιήσει και το ικαίωµα Εξόδου των Μετόχων. 5. Τα επιχειρηµατικά σχέδια του Προτείνοντος: Βασικός στόχος της Επιχειρηµατικής Στρατηγικής του Προτείνοντος είναι η απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και η ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά, µέσω του οµίλου επιχειρήσεων Καζίνο (Ξάνθη και Κέρκυρα) καθώς και µέσω των συνεργειών που προκύπτουν µε τη συγγενή εταιρεία «THEROS INTERNATIONAL GAMING INC» που λειτουργεί το Καζίνο του Ρίο Αχαΐας. Η Εταιρεία διατηρεί ήδη από την ίδρυση του Καζίνο της Ξάνθης το 1996, κυρίαρχη θέση στην αγορά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε σοβαρές δυνατότητες διείσδυσης στην αγορά της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. επίσης, µέσω της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.», που λειτουργεί και εκµεταλλεύεται το Καζίνο της Κέρκυρας, έχει έντονη παρουσία στην αγορά της Νοτιοδυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων, µε προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά της Ιταλίας. Στόχος του Προτείνοντος είναι η προβολή του Καζίνο σε τουρίστες και επισκέπτες που κάνουν τις διακοπές τους στο νησί της Κέρκυρας ως χώρου διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Σηµειώνεται ότι, το Καζίνο του Ρίο Αχαΐας το οποίο λειτουργεί και εκµεταλλεύεται η συγγενής εταιρεία THEROS, στην οποία συµµετέχει έµµεσα, µέσω της ΑΝΑΚΟΝ, ο κ. Πηλαδάκης, µοναδικός µέτοχος του Προτείνοντος και Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα, βρίσκεται σε γεωγραφική απόσταση ασφάλειας από το Καζίνο της Ξάνθης (Πελοπόννησος-Θράκη) καθώς και από το Καζίνο της Κέρκυρας µε αποτέλεσµα να µην παρουσιάζεται σύγκρουση συµφερόντων ή τάσεις στρέβλωσης της αγοράς µέσω των συγκεντρώσεων. Η Εταιρεία υπέστη κάµψη του κύκλου εργασιών της την περίοδο , όπως προκύπτει από τη δηµοσιευµένη Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση, λόγω της οξείας οικονοµικής κρίσης. Ο τοπικός χαρακτήρας του Καζίνο της Ξάνθης, σε συνδυασµό µε τις εγγενείς αδυναµίες της περιοχής (αποβιοµηχάνιση, προβλήµατα ανεργίας κλπ) και τον έντονο ανταγωνισµό από επιχειρήσεις Καζίνο στη γειτονική Βουλγαρία, οδήγησαν την κερδοφορία σε πτώση. Ο Προτείνων στοχεύει στη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας µέσω της ενίσχυσης των ταµειακών ροών καθώς και τον εξορθολογισµό και µείωση των λειτουργικών δαπανών της Εταιρείας τα επόµενα έτη. Ιδιαίτερη έµφαση δίνει ο Προτείνων στο ζήτηµα της µεταφοράς των εγκαταστάσεων του Καζίνο από την περιοχή Λατοµείων της Ξάνθης σε σηµείο πλησίον της Εγνατίας Οδού, ώστε να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση και να βελτιωθούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες. Η Εταιρεία έχει προβεί στις εξής ενέργειες για την προώθηση και ικανοποίηση του αιτήµατός της: α) έχει υποβάλλει από αίτηµα προς τον καθ ύλην αρµόδιο Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού για να εγκριθεί η ανωτέρω µεταφορά, β) έχει υποβάλει από αναλυτικό υπόµνηµα και αίτηµα προς τον κ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τους συναρµόδιους Υπουργούς για το ίδιο ζήτηµα, γ) πρόσφατα η ιοίκηση της εταιρείας σε συνάντηση που είχε µε τον αρµόδιο κ. Υφυπουργό έχει εκ νέου θέσει το θέµα και αναµένει τις ενέργειες της διοίκησης. Το αίτηµα δεν έχει απαντηθεί µέχρι σήµερα. Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (134/2007) έχει αποφανθεί αρνητικά στο ερώτηµα για τη δυνατότητα µεταφοράς των υφιστάµενων Καζίνο σε διαφορετικά σηµεία από αυτά που λειτουργούν, εντός των ζωνών που ο Ν. 2206/1994 περί Καζίνο ορίζει, µε αιτιολογικό που η Εταιρεία εκτιµά ότι δεν περιλαµβάνει την περίπτωση του Καζίνο της Ξάνθης. Η Εταιρεία θεωρεί

6 ότι διαθέτει ισχυρά νοµικά επιχειρήµατα για να επιτύχει την µετεγκατάσταση του Καζίνο. Σε περίπτωση που η µετεγκατάσταση εγκριθεί από τον αρµόδιο Υπουργό, η Εταιρεία θα υλοποιήσει επένδυση για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλει για τη προώθηση και ικανοποίηση του αιτήµατός της. Περαιτέρω, η επιχειρηµατική στρατηγική του Προτείνοντος εστιάζει στην ανάπτυξη της δραστηριότητας των Καζίνο του σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, αντλώντας πελατεία από το εξωτερικό. Κάθε δε εταιρεία απευθύνεται σε διαφορετική εγχώρια αγορά αλλά και αγορά της αλλοδαπής. Το Καζίνο Ξάνθης διαθέτει πρόσβαση στην αγορά της Τουρκίας, των Βαλκανικών Χωρών, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας, ενώ τα Καζίνο Ρίου Αχαΐας και Κέρκυρας δύνανται να αντλήσουν πελατεία από την αγορά της Ιταλίας και της υτικής Ευρώπης. Το γεγονός ότι το νησί της Κέρκυρας αποτελεί πόλο έλξης αλλοδαπών τουριστών παρέχει σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Καζίνο στο νησί. Ήδη η Εταιρεία δια της ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ διερευνά τη δυνατότητα µεταφοράς του Καζίνο της Κέρκυρας από τις σηµερινές του εγκαταστάσεις σε νέες εγκαταστάσεις που θα βρίσκονται σε κεντρικό και προβεβληµένο σηµείο της πόλης της Κέρκυρας. Επισηµαίνεται ότι, η δυνατότητα µετεγκατάστασης του Καζίνο της Κέρκυρας έχει ειδικά προβλεφθεί στην Υπουργική Απόφαση άδειας λειτουργίας του Καζίνο και αποτελούσε όρο του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού για την ιδιωτικοποίηση του Καζίνο αυτού, στον οποίο η Εταιρεία και η συγγενής της εταιρεία THEROS αναδείχθηκαν πλειοδότες και οριστικοί ανάδοχοι. Σηµαντική έµφαση δίνεται στο τµήµα marketing µε σκοπό την ευρύτερη προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρείας στην τουρκική και βαλκανική εν γένει αγορά αλλά και στην αγορά των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και Ρωσίας. Η Εταιρεία διατηρεί συµβάσεις διαφήµισης και προβολής του Καζίνο της Ξάνθης σε εγχώρια και τουρκικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Επίσης συµµετέχει σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις και διατηρεί συµβάσεις συνεργασίας µε τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι αναλαµβάνουν την διοργάνωση εκδροµών και ταξιδίων από την Τουρκία, την Βουλγαρία και την Αλβανία αλλά και άλλες χώρες του εξωτερικού (Ρωσία) προς την Ξάνθη ή/και την Κέρκυρα µέσω πακέτων διακοπών που περιλαµβάνουν συµµετοχή σε παιχνίδια των καζίνο µε εγγυηµένο ποσό συµµετοχής. Σε κάθε περίπτωση η κύρια πελατειακή βάση της Εταιρείας αποτελείται από Έλληνες. Με δεδοµένη την δύσκολη οικονοµική συγκυρία που πλήττει καίρια το εισόδηµα των Ελλήνων πελατών αλλά και που εµφανίζει σηµαντικό αντίκτυπο στις γειτονικές χώρες, µε αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής η διατύπωση εκτίµησης για τον απαιτούµενο χρόνο προς επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Εταιρεία για βελτίωση των οικονοµικών της µεγεθών. Τα δύο έτη κρίνονται ως εύλογο χρονικό διάστηµα για να φανούν οι τάσεις της αγοράς και να σταθεροποιηθεί η σηµερινή ρευστότητα και αβεβαιότητα. Μετά τη λήξη της ηµόσιας Πρότασης ο κ. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης, µοναδικός µέτοχος του Προτείνοντα και Πρόσωπο που Ενεργεί Συντονισµένα, θα συνεχίσει να µετέχει στη ιοίκηση της Εταιρείας. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα παραµείνει το ίδιο για την υπόλοιπη θητεία του, η οποία λήγει την , κατά τα οριζόµενα στο καταστατικό της Εταιρείας και στις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. εν είναι στις προθέσεις του Προτείνοντος η αλλαγή της σύνθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

7 Η υποβολή της ηµόσιας Πρότασης για την απόκτηση του 100% των µετοχών της Εταιρείας αποσκοπεί και στην εξασφάλιση επαρκούς ποσοστού συµµετοχής στην Εταιρεία (τουλάχιστον το 95% του µετοχικού της κεφαλαίου), έτσι ώστε να δύναται να ζητήσει τη διαγραφή των µετοχών της από το Χ.Α.. Η απόφαση για τη διαγραφή των µετοχών βασίζεται στο γεγονός ότι η µετοχή της Εταιρείας στο Χ.Α. εµφανίζει, επί µακρό χρονικό διάστηµα, χαµηλή εµπορευσιµότητα ενώ το κόστος που συνεπάγεται η παραµονή της στο Χ.Α. υπερκαλύπτει το όποιο όφελος για την Εταιρεία. Ο Προτείνων κατά την ηµεροµηνία του παρόντος κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, εφόσον µετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής δεν κατέχει το 100% του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων θα ασκήσει το ικαίωµα Εξαγοράς και θα απαιτήσει τη µεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας σε τιµή ίση µε το Προσφερόµενο Τίµηµα, εντός της νόµιµης (τρίµηνης) προθεσµίας, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Νόµου (squeezeout). Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Νόµου και σε συνδυασµό µε την απόφαση 1/409/ του.σ. της ΕΚ, όπως ισχύει, ο Προτείνων, µετά την ολοκλήρωση της ηµόσιας Πρότασης, υποχρεούται, για χρονική περίοδο τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ηµόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηµατιστηριακά, τοις µετρητοίς, σε τιµή ίση προς το Προσφερόµενο Τίµηµα της ηµόσιας Πρότασης, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν. Ταυτόχρονα µε την δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ηµόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δηµοσιοποιήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.1 του Νόµου, το ικαίωµα Εξόδου των Μετοχών (Sellout). 6. Αιρέσεις της ηµόσιας Πρότασης: Η ηµόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και δεν υπόκειται σε οιαδήποτε αίρεση. 7. Οι επιπτώσεις στην απασχόληση: Η ηµόσια Πρόταση δεν θα επιφέρει αλλαγές στην στρατηγική της εταιρείας ως προς την δραστηριότητα και τους επιχειρηµατικούς της στόχους. Ο Προτείνων δεν προτίθεται να προβεί σε µείωση των στελεχών της Εταιρείας και της θυγατρικής της. Επιπλέον, ο Προτείνων δεν σκοπεύει να µεταβάλει ουσιωδώς τους όρους εργασίας των εργαζοµένων (συµπεριλαµβανοµένων και των στελεχών) της Εταιρείας και της θυγατρικής της, στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασµού του. Η Εταιρεία, λόγω των εξαιρετικά δυσχερών οικονοµικών συνθηκών, έχει ήδη προχωρήσει στην καταγγελία συµβάσεων εργασίας ένδεκα εργαζοµένων για οικονοµοτεχνικούς λόγους κατόπιν άκαρπων προσπαθειών εξεύρεσης συναινετικής λύσης σε συνεργασία µε τους εργαζοµένους και τα συνδικαλιστικά τους όργανα µε βάση σχέδιο οικονοµικής και οργανωτικής προσαρµογής που έθεσε σε ανοιχτή διαβούλευση. Η απόφαση αυτή πάρθηκε, µε βάση αντικειµενικά και αυστηρά κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε το νόµο και µε γνώµονα την προστασία των δικαιωµάτων της µεγάλης πλειοψηφίας των εργαζοµένων.

8 Πρωταρχικός στόχος του Προτείνοντος και προαπαιτούµενο κάθε απόφασης παραµένει η διασφάλιση της εξυγίανσης της Εταιρείας και της θυγατρικής της ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Στα πλαίσια αυτά ο Προτείνων ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω µείωση του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ή/και της θυγατρικής της, προκειµένου να µειώσει το µισθολογικό κόστος, εφόσον δεν µπορεί να επιτευχθεί µείωση των λειτουργικών εξόδων µε άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση τυχόν µείωση του κόστους του προσωπικού δεν οφείλεται και δεν συνδέεται µε την απόκτηση, καθ εαυτή, των υπολοίπων µετοχών της Εταιρείας, δια µέσου της ηµόσιας Πρότασης αλλά σχετίζεται µε την ανάγκη αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης και του αντικτύπου αυτής στις εργασίες της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα τηρήσει το ισχύον θεσµικό και νοµικό πλαίσιο..8. Ψηφοφορία- Συµπέρασµα : Μετά από συζήτηση και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις, το ιοικητικό Συµβούλιο µε οµόφωνη απόφαση των παριστάµενων κατά την ψηφοφορία µελών του διατυπώνει την άποψή του, η οποία είναι η ακόλουθη: 1. Το Προσφερόµενο Τίµηµα των 0,99 ανά µετοχή βρίσκεται εντός του εύρους τιµών που προκύπτει από την έκθεση του Συµβούλου και µπορεί να χαρακτηριστεί δίκαιο από χρηµατοοικονοµικής άποψης για τους κατόχους των µετοχών. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δεν διατυπώνουν καµία άποψη για την αποδοχή ή µη της ηµόσιας Πρότασης από τους µετόχους της Εταιρίας και η παρούσα διατύπωση γνώµης δεν πρέπει να ερµηνευθεί ως προτροπή, σύσταση ή συµβουλή αποτροπή των µετόχων για την αποδοχή ή απόρριψη της ηµόσιας Πρότασης, καθώς το ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι σε θέση να προβλέψει την πορεία της χρηµατιστηριακής τιµής και την εµπορευσιµότητα των µετοχών της Εταιρίας, τα οποία δύναται να επηρεαστούν από εξωγενείς παράγοντες, ούτε να εκτιµήσει τυχόν επιπτώσεις των στρατηγικών σχεδίων του Προτείνοντος για την Εταιρία στη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής της Εταιρίας. 2. Αξιολογώντας τα επιχειρηµατικά σχέδια του Προτείνοντος για την Εταιρ εία όπως προκύπτουν από το περιεχόµενο του Πληροφοριακού ελτίου, το ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι βασίζονται στον υφιστάµενο επιχειρηµατικό σχεδιασµό της εταιρείας και ότι θα συµβάλλουν στην περαιτέρω ενδυνάµωση και ενίσχυση της Εταιρείας. 3. Τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντα, όπως αναφέρονται στο Πληροφοριακό ελτίο, δεν αναµένεται να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στους όρους των εργασιακών σχέσεων και το συνολικό αριθµό των απασχολούµενων στην Εταιρεία και ότι κάθε τυχόν µεταβολή αυτών δεν θα συνδέεται µε την απόκτηση των υπολοίπων µετοχών της εταιρείας, δια µέσου της ηµόσιας Πρότασης, από τον Προτείνοντα. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα Αιτιολογηµένη Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου δεν συνιστά άποψη για την αποδοχή ή µη της ηµόσιας Πρότασης από τους µετόχους της εταιρείας, ούτε προτροπή ή αποτροπή για την αποδοχή ή απόρριψη της ηµόσιας Πρότασης ή για συµµετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Η παρούσα Αιτιολογηµένη Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, συνοδευόµενη από την λεπτοµερή Έκθεση του Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου του

9 άρθρου 15 παρ. 2 του Νόµου, καταρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 & 2 του Νόµου, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Προτείνοντα, σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 3 του Νόµου, δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Νόµου και γνωστοποιείται στους νοµίµους εκπροσώπους των εργαζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 4 του Νόµου. Αντίτυπα της Έκθεσης του Συµβούλου, µαζί µε την παρούσα Αιτιολογηµένη Γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας θα είναι διαθέσιµα στο κοινό καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της ηµόσιας Πρότασης (ήτοι από 26/05/2011 έως 14/06/2011), από τα γραφεία της Εταιρείας στη Γλυφάδα (Αγγ.Μεταξά 48 & Πανδώρας 9 ΤΚ 16674) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας Γλυφάδα, ΓΙΑ ΤΗΝ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E Το ιοικητικό Συµβούλιο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012 Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε." --------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 13 Ιουλίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED»

INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ASBAVEL TRADING LIMITED» 12 Απριλίου 2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.Ε.Η.Σ.» νυν «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ==============

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== Στα Σπάτα σήμερα την 1 η Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας:

Α. Αριθμός μετοχών της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας: Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΒΑΡΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Θ.Β. FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας:

Α. Αριθμός Μετοχών που κατέχουν ή ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας: Aιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας «AΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (η «ΑΒ» ή η «Εταιρία») σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της εταιρίας «DELHAIZE THE LION NEDERLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια, διαβάστηκε η εν λόγω έκθεση και ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Στη συνέχεια, διαβάστηκε η εν λόγω έκθεση και ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας VIVARTIA Ανώνυμη Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Προϊόντων Διατροφής και Υπηρεσιών Εστίασης σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας MARFIN

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

(α) του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» (ο «Προτείνων») και

(α) του πληροφοριακού δελτίου της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» (ο «Προτείνων») και Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρείας «GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.p.A.» Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά και ομόφωνα υιοθέτησε την ακόλουθη γνώμη:

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά και ομόφωνα υιοθέτησε την ακόλουθη γνώμη: Ανακοίνωση Υποβολή στο ΔΣ της έκθεσης της εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. ως ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου του άρθρου 15 του ν. 3461/2006 και Γνώμη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ. Στη συvεδρίαση αυτή παραβρέθηκαv:

ΠΡΑΚΤIΚΟ. Στη συvεδρίαση αυτή παραβρέθηκαv: ΠΡΑΚΤIΚΟ ΣΥΝΕ ΡIΑΣΕΩΣ IΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡIΚΗ ΚΑI ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑI ΠΛΗΡΟΦΟΡIΚΗΣ" και τo διακριτικό τίτλo "INFORMER A.E."

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» Την 30 Noεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

Ετέθησαν υπόψη των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

Ετέθησαν υπόψη των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι: Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π»

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «CROWN HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.» Στις 10 Μαρτίου 2011, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µε την επωνυµία «CROWN Hellas Can Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Αρ. Μετοχών

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Αρ. Μετοχών Διατύπωση γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.À R.L.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.À R.L. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά A.E. (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC

της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC 19/05/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας Muskita Aluminium Industries PLC Βάσει του άρθρου 33(2) του περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµου του 2007, Ν41(Ι)/2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Muskita Aluminium

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης,

5. Τις προθέσεις των Προτεινόντων ως αναφέρονται στο Έγγραφο της ημόσιας Πρότασης, Άποψη του ιοικητικού Συμβουλίου Kanika Hotels Plc επί της ημόσιας Πρότασης των Kanika Group Limited, A. Kapetanios Holdings Limited, Σπύρου Θ. Καραολή, Γιώργου Θ. Καραολή, Μάριου Θ. Καραολή, Ανδρέα Χ Ηράκλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/03.05.2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/03.05.2010 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «LAFARGECEMENTOSSAU» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: , 11:00 2 3

04/06/ /06/ /98/32 .:9469 & .: FAX: ,  11:00 2 3 Θεσσαλονίκη 04/06/2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:9469 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας FAX: 2310 250-642 Ε.Υ.Α.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η Εταιρία ενηµερώνει τους µετόχους για Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS (η «Εταιρία») Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 2012: Α) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd

Αξιολόγηση της ηµόσιας Πρότασης της εταιρείας Avacom Public Company Limited για εξαγορά 100% της εταιρείας Ceilfloor Public Company Ltd CLR FINANCIAL SERVICES LTD CLR House 26 Vironos Avenue,1096 PO.Box 24626, 1301 Nicosia Telephone 357 22898898 Fax 357 22673457 E-mail clrfs@clrfn.com Website www.clrfn.com ιοικητικό Συµβούλιο Ceilfloor

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καµία προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση µετοχών στην Τράπεζα Κύπρου δεν έχει γίνει σε συνάρτηση µε την ανακοίνωση αυτή.

Καµία προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση µετοχών στην Τράπεζα Κύπρου δεν έχει γίνει σε συνάρτηση µε την ανακοίνωση αυτή. Ανακοίνωση Η Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα Κύπρου») υποβάλλει ανταγωνιστική δηµόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών προς τους µετόχους της εταιρίας Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ («Εµπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2/363/30.11.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πιστώσεων από µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και λοιπές ρυθµίσεις ως προς την εξόφληση του τιµήµατος χρηµατιστηριακών συναλλαγών. Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED

A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της A.S.G. (ANDY SPYROU GROUP) PUBLIC LIMITED σχετικά με τη δημόσια πρόταση (η «Δημόσια Πρόταση») της εταιρείας Sothepro Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4580/06/Β/86/8 ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ, ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 497,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 50,60 εκατ. εκ των οποίων 6,01 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Βαριές απώλειες για το Χ.Α. στον απόηχο της πολιτικής αβεβαιότητας. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 794,67 µονάδες σηµειώνοντας απώλειες 3,77%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 853,20 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 61,95 εκατ. εκ των οποίων 7,20 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 24/9/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 668,54 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,32%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 30,81 εκατ. εκ των οποίων 0,02 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ - Μετοχικό Εσωτερικού»

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις. Άρθρο 1 Σκοπός

Σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις. Άρθρο 1 Σκοπός Σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Προτάσεις Άρθρο 1 Σκοπός Ο νόμος αυτός έχει σκοπό την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2004/25/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MCA ORBITAL GLOBAL HOLDINGS LTD» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) Α.Β.Ε.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/10/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 7/10/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.035,43 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,36%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 54,49 εκατ. εκ των οποίων 4,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 721,93 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,59%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 144,92 εκατ. εκ των οποίων 21,52 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9 ης Μαρτίου 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης...3 2. Ψηφοδέλτιο...9 3. Έντυπο ιορισµού Αντιπροσώπου... 10 4. Συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ,

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα