ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ"

Transcript

1 ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί κία ζεκαληηθή εμέιημε θαη έρεη δηακνξθψζεη ην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Ζ ζεζκνπνίεζε ηνπ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ θαη νη αγνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ ήηαλ κία ζπλερήο αδηάιεηπηε δηαδηθαζία ζε φιε ηελ πεξίνδν ε νπνία αθνινχζεζε φιε ηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, φπσο έγηλε γηα παξάδεηγκα φηαλ κε ηελ ζέιεζε ηεο GATT επηβιήζεθε ε κείσζε ησλ δαζκψλ, γηα λα έρνπλ ζηελ νπζία ηε δπλαηφηεηα νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο λα κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα αθφκε θαη αλάκεζα απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο. Αθφκε δηα κέζνπ ησλ πεξηθεξεηψλ άλνημαλ νη αγνξέο θαη ηα εζληθά ζχλνξα, απφ ηε ζηηγκή πνπ δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο δψλεο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ αλνίγκαηνο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ. Σέηνηεο ήηαλ, ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ), Δπξσπατθή Εψλε Διεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ (ΔΕΔ), Βνξεηνακεξηθαληθή πκθσλία γηα ην Διεχζεξν Δκπφξην (NAFTA),. Λαηηλνακεξηθαληθή Κνηλή Αγνξά (MERCOSUR), Έλσζε ησλ Δζλψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο (ASEAN), Οηθνλνκηθή πλεξγαζία Αζίαο-Δηξεληθνχ (APEC). Οη αγνξέο θεθαιαίνπ, νη νπνίεο κεηαπνιεκηθά βξίζθνληαλ ζε κηα δηαδηθαζία άηππνπ αλνίγκαηνο εμαηηίαο ησλ ειέγρσλ ηνπ θευλζηαλνχ θξάηνπο, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 70 άλνημαλ εληειψο νη αγνξέο κε ηελ θαηάξγεζε θάζε κνξθήο ειέγρνπ ζηε δηαθίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζπλάιιαγκα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηηο ΖΠΑ θαη ην παξάδεηγκα ηνπο αθνινχζεζαλ νη ππφινηπεο ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 80 θαη ηνπ 90 (Φσηφπνπινο, «Παγθνζκηνπνίεζε, Αξηζηεξά θαη Πεξηεθηηθή Γεκνθξαηία). 44

2 Απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ε δηαζπλνξηαθή ξνή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ ζεζκνπνηήζεθε, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ κε ηελ παξάιιειε απειεπζέξσζε ηνπο, πνπ ζεκαίλεη ζηακάηεκα θάζε κνξθήο ειέγρνπ θαη ζηελ αλζξψπηλε εξγαζία, αιιά αθφκε θαη ζηελ θνηλσλία, αγλνψληαο νηηδήπνηε αξλεηηθφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζ απηήλ. Σν άλνηγκα ησλ αγνξψλ δελ πεξηνξίζηεθε, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, κφλν ζηε θζελή εξγαηηθή δχλακε αιιά θαη ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνέθππηαλ απφ ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ ζηα εκπνξεχκαηα θαη ζην θεθάιαην. Οη λέεο ηερλνινγίεο αλαπηχζζνληαλ θαη αλαπηχζζνληαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο θαη απαηηνχλ ηελ εξγαζία λα είλαη ειαζηηθή θαη πεξηζζφηεξν πξνζαξκφζηκε ζηηο λέεο ζπλζήθεο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο. Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ πεξηιάκβαλε, ηε δεκηνπξγία θαλνληζκψλ πνπ ζα έθαλε ηνλ εκπφξην πην ειεχζεξν θαη ζπλάκα δπλαηφ κέζα απφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ λα επηβάιινπλ εθείλνπο ηνπο ειέγρνπο πνπ ζα αθνξνχζαλ ηφζν ηελ εξγαζία, φζν θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέηνηνο κεραληζκφο ήηαλ ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (ΠΟΔ), ν νπνίνο δηαδέρζεθε ηελ GATT. Σν ζεζκηθφ πιαίζην πεξηιάκβαλε αθφκε ηελ ειαζηηθφηεηα ησλ αγνξψλ εξγαζίαο, νχησο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θφζηνο παξαγσγήο θαη κ απηφλ ηνλ ηξφπν λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν επηθεξδείο νη επελδχζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. Απαηηήζεθε ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα απειεπζεξσζνχλ φινη νη ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ νπνηαδήπνηε κνξθή ειέγρνπ θαη παξάιιεια, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηηο πνιπεζληθέο θαη ζηηο ππεξεζληθέο επηρεηξήζεηο λα επεθηείλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε πεξηνρέο πνπ ζα σθεινχζε ηηο ίδηεο. Παξάιιεια, φπσο ήδε αλαθέξακε, εμαηηίαο ηεο θξίζεο ηνπ θευλζηαλνχ-θνξληηζηηθνχ θξάηνπο πνπ έγηλε ην 1973, νδεγεζήθακε ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ψζηε λα βνεζεζεί ε επέθηαζε ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νη ηξάπεδεο θαη νη ηειεπηθνηλσληαθνί νξγαληζκνί. Ζ πνξεία απηή ησλ αιιαγψλ πνπ ζπλδπάζηεθε κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ζηελ νπζία εθθξάδνπλ απηφ πνπ ζηελ πνξεία νλνκάζηεθε λενθηιειεπζεξηζκφο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηέηνηεο πνιηηηθέο, πνπ έρνπλ 45

3 λενθηιειεχζεξε θαηεχζπλζε αθνινχζεζαλ αθφκε θαη ζνζηαιδεκνθξαηηθά θφκκαηα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ζηελ παξνχζα θάζε ηα αδηέμνδα ηνπ ζπζηήκαηνο έβξηζθαλ ιχζε κέζα απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία πξνο έλα παγθφζκην ζχζηεκα ή πξνο ηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε απνηειεί θαη κία αλαγθαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ε δνκηθή θξίζε ηνπ, φπσο απηή δηακνξθψζεθε κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν, αλεμάξηεηα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο λέαο επνρήο ηνπ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ θαη ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ. Ζ θαηάξξεπζε ηεο ζνβηεηηθήο νηθνλνκίαο πνπ ήηαλ βαζηζκέλε ζηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, ε ζηξαηεγηθή ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ πνπ εθάξκνζε ν ιεγφκελνο Σξίηνο Κφζκνο θαη νη, παξάιιεια, θπξίαξρεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαλ ζηηο ΖΠΑ, ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ζηηο άιιεο αλεπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο ζεψξεζαλ ην θξάηνο κείδνλ πξφβιεκα θαη ζεψξεζαλ ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο ζαλ ζεξαπεπηηθφ πξφβιεκα θαη ην παγθφζκην ζχζηεκα, φπσο δηακνξθψζεθε, σο ην κφλν γηα λα βγεί ε παγθφζκηα νηθνλνκία απφ ηα νηθνλνκηθά δεηλά πνπ είρε κπεί. Σν λέν παγθφζκην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ηεξάζηην θχκα ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ νη νπνίεο ζεκείσζαλ ηεξάζηηα αχμεζε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη απμάλνληαλ δηαξθψο βνεζνχκελεο δηαξθψο απφ ην παγθφζκην εκπφξην θαη ηελ νηθνλνκηθή παξαγσγή. ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο απμάλνληαλ κε ξπζκφ πεξίπνπ 15% ην ρξφλν (Gilpin). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ηε λέα επνρή, είλαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδχζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν ησλ απηνθηλήησλ θαη ζηνλ θιάδν ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. Παξά ηα ζηνηρεία φκσο πνπ ππάξρνπλ, ζα πξέπεη λα πνχκε φηη απηά δελ θσηίδνπλ πιήξσο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ (Gilpin). Σν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ είλαη ε εμαηξεηηθή ζπγθέληξσζε θαη ε άληζα δηακνξθσκέλε θαηαλνκή πάλσ ζηνλ πιαλήηε. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο πξαγκαηνπνηχληαη ζηηο ΖΠΑ, ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ζηελ Κίλα πνπ ζεσξείηαη κία αλαδχνπζα ηεξάζηηα αγνξά, θαη απηφ γίλεηαη γηαηί νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο έιθνληαη απφ ηηο κεγάιεο ή δπλεηηθψο κεγάιεο αγνξέο. Αληίζεηα ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 46

4 ρψξεο νη επελδχζεηο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη ζ απηφ νθείιεηαη ε άληζε θαηαλνκή ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ ζηνλ πιαλήηε. Παξά ην γεγνλφο φηη αθφκε νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ιάβεη ηηο αλακελφκελεο ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο ζηνλ πιαλήηε, νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη νη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δηαξθψο απμαλφκελε ζεκαζία ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε ηδηαίηεξα θεθάιαηα ζα κηιήζνπκε πην θάησ γηα ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη, αθφκε, γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπλέβαιιε ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζνβαξέο αιιαγέο ηφζν ζηε δνκή, φζν θαη ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε πιεηνςεθία ησλ επελδχζεσλ έρνπλ θαηεπζπλζεί ζηνπο θιάδνπο εληάζεσο θεθαιαίνπ θαη λέαο ηερλνινγίαο. Διέγρνληαο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο κεηαηξάπεθαλ ζε ζεκαληηθνχο παξάγνληεο, φρη γηα ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο, αιιά θαη γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ, έλα απνηέιεζκα πνπ έθεξε κεγάιε αλαηαξαρή ζε πνιιέο ρψξεο (Gilpin). Απηφ πνπ ηειηθά θαζηέξσζε ην λέν παγθφζκην ζχζηεκα θαη ηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε, ήηαλ νη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, ηερλνινγηθέο θαη ηέινο νη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Ζ ζπκπίεζε ηνπ ρξφλνπ, ε κείσζε ησλ απνζηάζεσλ εμαηηίαο ηεο ηεξάζηηαο πξνφδνπ ηφζν ζηηο κεηαθνξέο, φζν θαη ζηηο επηθνηλσλίεο κείσζε ζε κεγάιν ην θφζηνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ππ απηήλ ηελ έλλνηα νη αλεπηπγκέλεο θαη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αλέιαβαλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ειάηησζε ησλ θξαγκψλ πνπ εκπφδηδαλ ηελ ειεχζεξε εκπνξηθή θαη επελδπηηθή δξαζηεξηφηεηα. Με ην δηαξθέο άλνηγκα ηεο παγθφζκηα νηθνλνκίαο, έρνπκε ηελ αλάδπζε λέσλ βηνκεραληθψλ δπλάκεσλ θαη παξάιιεια κε ηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ θαη ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθψλ νινθιεξψζεσλ, νδεγνχκαζηε ζε κία παγθφζκηα νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε θαη απηφ ζπλέβαιιε ζηελ εκθάληζε ελφο νπζηψδνπο πιενλάδνληνο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο (Gilpin). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία, ε νπνία ζεσξείηαη γηα κεγάιν δηάζηεκα ην αλαγθαίν 47

5 γλψξηζκα ελφο θπξίαξρνπ θξάηνπο, ελψ παξάιιεια αληηπξνζσπεχεη θαη κηα πεγή πςειψλ ακνηβψλ γηα ηνπο βηνκεραληθνχο εξγάηεο. Οη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία, φπσο θαη πνιιέο άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε, αιιά θαη ηελ ΝΑ Αζία, νη νπνίεο δηαζέηνπλ πνιιέο θαη κεγάιεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, αξθεηέο απφ απηέο πξέπεη λα ζπγρσλεπηνχλ θαη αθφκε λα θιείζνπλ, γηα ην ιφγν φηη ε παγθφζκηα πξνζθνξά απηνθηλήησλ μεπεξλά ηελ ελεξγφ δήηεζε. Απφ ηηο δεθανθηψ ζπλνιηθά απηνθηλεηνβηνκεραλίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν ζην ηέινο ζα επηβηψζνπλ νη επηά (Gilpin). Ζ παγθφζκηα ππεξπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε θάπνηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο νδήγεζε ζε έλα ζπκπέξαζκα, ψζηε θάπνηνη λα ππεξαζπηζηνχλ φηη ζηελ παγθφζκηα αγνξά δεκηνπξγήζεθε έλαο ππεξθνξεζκφο κεηαπνηεηηθψλ αγαζψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα νη καξμηζηέο ην νλνκάδνπλ ππνθαηαλάισζε θαη απηφ νδήγεζε ζε πνιινχο αλαιπηέο ηνπ ζπζηήκαηνο λα ζπκπεξάλνπλ φηη βξηζθφκαζηε ζε κία ζπζηεκηθή θξίζε θαη γηα λα επέιζεη ηζνξξνπία ζην παγθφζκην ζχζηεκα απαηηνχληαη ζεκαληηθέο θαη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο (ραξαθηεξηζηηθφ βηβιίν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε καξμηζηηθή ζέζε απνηειεί ην βηβιίν ηνπ William Greider, One World, Ready or Not: The Manic Logic of Global Capitalism, New York: Simon and Schuster, 1997). Οη κεηαξξπζκίζεηο απαηηνχλ κία απζηεξή ινγηθή γηα λα επηηεπρζεί ε εμάιεηςε ηνπ πιενλάδνληνο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη γίλεηαη αλαγθαία εμαηηίαο ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Απαηηείηαη κία πξνζαξκνγή, ζηελ νπνία πάληα ην θφζηνο ην πιεξψλνπλ νη εξγαδφκελνη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζεκαίλεη καδηθή απφιπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ έρνπλ ρακειή εμεηδίθεπζε ή είλαη εκη-εμεηδηθεπκέλνη θαη νη νπνίνη πνιχ δχζθνια ζα κπνξέζνπλ λα μαλαβξνχλ κία εξγαζία αλάινγε κε ηελ πξνεγνχκελε, εάλ ηπρφλ είραλ. Μία βαζηθή άπνςε ηνπ Paul Krugman, καο εμεγεί φηη ζε έλα πνιχ κεγάιν βαζκφ ην πξφβιεκα ηνπ πιενλάδνληνο δπλακηθνχ νθείιεηαη ζηνλ ππεξβάιινληα θφβν ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε ρψξεο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε Γεξκαλία θαη ε Ηαπσλία, ζηηο νπνίεο νη θεληξηθέο ηξάπεδεο δίλνπλ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ παξά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Paul Krugman, Is Capitalism Too Productive?, Foreign Affairs, 76, No 5, 1997). 48

6 Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε, είλαη φηη ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ζπλέπεζε παξάιιεια ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηε λέα βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ε επαλάζηαζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ δηα κέζνπ ηνπ Internet κεηακνξθψλνπλ ηελ πνξεία ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ζηηο θνηλσληθέο θαη ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο εμειίμεηο. ΟΗ ζχγρξνλνη επηζηήκνλεο πηζηεχνπλ φηη ε νηθνλνκία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε ηεξάζηηα ηζρχο ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ έρεη δψζεη ηεξάζηηα ψζεζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, παξφιν πνπ ηψξα βξίζθεηαη ζε θξίζε αιιά πηζηεχεηαη φηη ζα αλαθάκςεη, πνπ παξφκνηα ψζεζε έρεη λα δεί απφ ηελ επνρή ηνπ αηκνχ, ηελ επνρή ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη ηελ επνρή ηεο ηζρχνο ηνπ πεηξειαίνπ. εκεηψζεθε ηεξάζηηα πξφνδνο θαη κία ζεηξά απφ λέεο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε πνιιά πεδία θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε βηνηερλνινγία, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζηε κηθξνειεθηξνληθή θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πιηθψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαρζεί αξθεηή θαη ζεκαληηθή γλψζε, πνπ δελ έρεη παξαρζεί γηα αηψλεο ή θαη γηα ρηιηεηίεο ζην πιαίζην ηεο ππεξβνιήο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα νη θχθινη ησλ ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, αιιά θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ήηαλ αλαγθαίνη γηα ηελ παξαγσγή λα κεησζνχλ δξακαηηθά θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη πιένλ είλαη πνχ κηθξφ αλάκεζα ζηε επηλφεζε ελφο πξντφληνο θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κία ηαρχηεηα εμέιημεο, πνπ δηεζλνπνηεί ηηο νηθνλνκηθέο, ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΣΑΘΔΗΑ Έρνπκε ήδε αλαθέξεη φηη ην ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ επνρή καο είλαη ε απνξχζκηζε ησλ αγνξψλ θαη ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπο. Πνιινί πξνζπαζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ έλαξμε ελφο παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο κε αλνηθηέο αγνξέο, ηε δεκηνπξγία ησλ ππεξεζληθψλ θαη πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη παξάιιεια ην ηέινο ησλ εζληθψλ θαπηηαιηζκψλ. Απφ ηελ επνρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 έρνπλ θαηαγξαθεί απνδηαξζξψζεηο θαη θαηαξξεχζεηο. Δίρε πξνεγεζεί 49

7 ε πηψζε ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ φρη κφλν ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, αιιά θαη ζηνλ Σξίην Κφζκν, θπξίσο κε ηα εζληθναπειεπζεξσηηθά θηλήκαηα, θαη αθφκε κε ηελ πηψζε ησλ ρσξψλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ κεηά ην Ζ πνξεία ηνπ ζχγρξνλνπ βηνκεραληθνχ θφζκνπ είλαη ηέηνηα πνπ ηειηθά, παξά ηε κεγάιε αλάπηπμε πνπ πέηπρε ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, δελ κπνξεί λα απνθχγεη κία ηεξάζηηα θξίζε θαη κία πνξεία έληνλεο απνζηαζεξνπνίεζεο θαη παξάιιεια κία φισλ εθείλσλ ησλ ηνκέσλ πνπ, παξαδνζηαθά, θάπνηε βαζηδφηαλ γηα λα ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ηνπ, απφ ην ρξεκαηηζηήξην θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έσο ηηο δηάθνξεο κνξθέο θξαηηθψλ ειέγρσλ. Σν παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε κία αδπλακία λα ιεηηνπξγήζεη ζην πιαίζην ησλ ζεζκψλ ηνπ θαη κία ζεηξά απφ βαζηθά, αιιά θαη επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ πεξλνχλ πνιχ κεγάιε θξίζε. Οη λενθηιειεχζεξνη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ εγθαηαιείπνπλ ηνλ αγψλα ηνπο θαη κε φπιν ηε κεγάιε θπξηαξρία ησλ ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, παξαβιέπνπλ φια ηα πξνβιήκαηα θαη κηινχλ γηα ηνλ ζξίακβν ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο απηφκαηεο ηθαλφηεηαο πνπ έρεη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα λα απηνξξπζκίδεηαη. ηηο αδπλακίεο ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ πνπ αδπλαηνχλ λα επηβάιινπλ έιεγρν, αληηπαξαηάζζνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αλνηθηήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο λα επηβάιιεη ππεξεζληθνχο ειέγρνπο, πξνβάιινληαο σο πξαγκαηηθφηεηα κία ζχγρξνλε νπηνπία θαη έλα νξακαηηζκφ πνπ δελ έρεη πξφζβαζε πνπζελά. ην πιαίζην ηεο θαηάζηαζεο απηήο θαη κε επηρείξεκα ηε δχλακε ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, ην θξάηνο δηαξθψο ππνρσξεί θαη ζηε ζέζε ηζρπξνπνηνχληαη θαη θπξηαξρνχλ νη ππεξεζληθέο ή νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. χγρξνλνη ζηνραζηέο, πνπ αλαιχνπλ ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν Κ. Βεξγφπνπινο, ζεσξνχλ φηη απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο είλαη ε εμήο αμεπέξαζηε αληίθαζε: ελψ επηδηψθεηαη ε ξχζκηζε ζηηο ππεξεζληθέο επηρεηξήζεηο, παξάιιεια αλαπηχζζεηαη θαη ε απνξχζκηζε ησλ αγνξψλ (Βεξγφπνπινο, «Παγθνζκηνπνίεζε, ε Μεγάιε Υίκαηξα»). Τπνζηεξίδεη φηη ελψ θάπνηεο κνξθέο θξαηηθήο ξχζκηζεο ζήκεξα πεξηζηξέθνληαη ζην θελφ, παξφια απηά ην θξάηνο έρεη ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο πνπ δχζθνια ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεη φηη σο κνξθή ζηε ζχγρξνλε επνρή έρεη εμαληιεζεί θαη μεπεξαζηεί. Πηζηεχεη δε, φηη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 50

8 ίδηνπ ηνπ θξάηνπο εμαξηάηαη ε αλακφξθσζε ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Δλψ ε θηιειεχζεξε ψζεζε ηεο επνρήο καο απαηηεί ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ θξαγκψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, δεκηνπξγνχληαη έκκεζεο κνξθέο ειέγρνπ νη νπνίεο ηειηθά ζεσξνχληαη πην επίθνβεο απφ ηηο έκκεζεο κνξθέο ειέγρνπ. Δμάιινπ, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, κφλν ην θεθάιαην θαη θπξίσο ζηε ρξεκαηηζηηθή ηνπ κνξθή θηλείηαη απεξηφξηζηα ελψ νη ππφινηπνη ζπληειεζηέο παξαγσγήο έρνπλ ρακειφ βαζκφ θηλεηηθφηεηαο θαη θπξίσο έρνπλ άληζε θαηαλνκή ζηα ζηελά ζχλνξα ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Δλψ έρνπλ ελζσκαησζεί νη δηεζλείο αγνξέο, νη ηερλνινγίεο θαη νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ε δηάξζξσζε θαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, εμαθνινπζνχλ λα εμαξηψληαη απφ εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πνηθίιινπλ απφ ρψξα ζε ρψξα θαη απφ πεξηθέξεηα ζε πεξηθέξεηα εζληθψλ θξαηψλ. ην ζπκπέξαζκα απηφ θζάλνπλ δχν ζεκαληηθνί νηθνλνκνιφγνη ηεο ζνζηαιδεκνθξαηηθήο αξηζηεξάο, νη νπνίνη κέζα απφ ηηο έξεπλεο ηνπο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζχγρξνλε δηεζλήο νηθνλνκία ζπγθξνηείηαη ζην πιαίζην ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπλαζπηζκψλ θαη ελψζεσλ θαη απφ ηελ θπξηαξρία εζληθψλ κνξθψλ δηαρείξηζεο, αθφκε θαη σο πξνυπφζεζε γηα κία κειινληηθή δηεζλή δηάξζξσζε, γεγνλφο πνπ, φπσο ιέλε, απνδεηθλχεη φηη δελ ππάξρεη παγθνζκηνπνίεζε (P. Hirst-G. Thompson, The problem of Globalization, Economy and Sosiety, tom. 21, No 4, Ννέκβξηνο 1992). ήκεξα έρεη δηακνξθσζεί ε πνιηηηθή ηεο ζθιήξπλζεο ησλ εζληθψλ λνκηζκάησλ, ε νπνία εμνπδεηεξψλεη ηηο παξαδνζηαθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ λνκίζκαηνο θαη ησλ ηηκψλ πνπ ραξαθηήξηδε ηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ, νδεγεί ζηελ ππέξβαζε ησλ αζπλερεηψλ θαη ζηελ απφζβεζε ησλ εθηάθησλ θαη απξφβιεπησλ ζνθ (Βεξγφπνπινο). Γηα ηνλ ίδην εάλ νη ηηκέο θαη ην λφκηζκα δελ θηλνχληαη ειεχζεξα, ιφγσ ησλ ζεκεξηλψλ πνιηηηθψλ πνπ ηηο θαζειψλνπλ ζε αθηλεζία, ηφηε ηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα σζνχληαη ζε δηαζπνξά θαη δηάζπαζε, νη εηεξνγέλεηεο θαη νη αζπλέρεηεο έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα θαη έρνπκε αθφκε κεγαιχηεξεο αληζνκέξεηεο. Δδψ έρνπκε θαη ηνλ Friedman, ηνλ παηξηάξρε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ν νπνίνο πηζηεχεη, φηη φηαλ ε αθηλεζία ησλ λνκηζκαηηθψλ ηζνηηκηψλ δηαηεξείηαη ηερλεηά, είηε απηέο είλαη ζηαζεξέο είηε είλαη ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, έρεη ζαλ 51

9 απνηέιεζκα ηελ παξάιπζε ησλ κεραληζκψλ νη νπνίεο ζα εμαζθάιηδαλ ζηελ νηθνλνκία ηελ απζφξκεηε πξνζαξκνγή ηεο. Ο Βεξγφπνπινο εδψ παξαηεξεί φηη κ απηφλ ηνλ ηξφπν νη ζεκεξηλέο νηθνλνκίεο απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ δξφκν ηεο νινθιήξσζεο θαη καο νδεγνχλ ζηνλ δξφκν ηεο απνδφκεζεο. Απηφ έρεη δχν ζπλέπεηεο: α) νη αξρέο επεηδή ζέινπλ λα πεξηνξίζνπλ ηε δπλακηθή ηεο απνδηάξζξσζεο, θαηεβάδνπλ δηαξθψο θαη πεξηζζφηεξν ην επίπεδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππναπαζρφιεζε θαη ηελ αλεξγία θαη β) απηφ πνπ ιέκε απηφκαηνη ζηαζεξνπνηεηηθνί κεραληζκνί επαλέξρνληαη ζε εζληθφ πιαίζην δηα κέζνπ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ ή απζφξκεηα (Βεξγφπνπινο, «Παγθνζκηνπνίεζε, ε Μεγάιε Υίκαηξα», ζ. 83). Έρνπκε δε θαη ηελ πεξίπησζε ησλ ακεξηθαλψλ νηθνλνκνιφγσλ ηεο ζρνιήο ηεο πξνζθνξάο, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη κνλεηαξηζηέο νηθνλνκνιφγνη ζπκκεηέρνπλ, θαηαξρήλ, ζηελ επίζπεπζε ηεο θαηάξξεπζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη απφ ηελ άιιε ζπκβάιινπλ ζηελ επαλαθνξά ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο βηνκεραληθήο θαηάξξεπζεο πνπ πξνεγνπκέλσο ζα έρεη δεκηνπξγεζεί. Ζ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ κνλεηαξηζκνχ νδεγεί ζε πεξίεξγεο θαηαζηάζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ρψξεο θαη ζην ηέινο ζπκβάιιεη ζηελ απφθιηζε θαη ζηελ αχμεζε ηεο αληζφηεηαο αλάκεζα ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο ζην πιαίζην ηεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο. ια φζα αλαθέξακε, ζε φια ηα πξνεγνχκελα θαη κε βάζε ηελ αμία ησλ απφςεσλ ησλ έγθπξσλ δηεζλψλ νηθνλνκνιφγσλ θαη ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρνιέο, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ελψ ε ρξεκαηηζηεξηαθή παγθνζκηνπνίεζε έρεη θζάζεη ζε έλα ζεκείν νινθιήξσζεο, απφ ηελ άιιε παξνπζηάδεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζην επίπεδν ηεο παξαγσγήο θαη ηδηαίηεξα ζηε ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ. Αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ παγθφζκηα δνκεκέλεο επηρεηξήζεηο, δελ έρνπλ παγθνζκηνπνηεζεί θαη ηα αληίζηνηρα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Γελ κπνξνχλ λα δερζνχλ, επνκέλσο, ηελ εκβέιεηα ηνπ ξφινπ ησλ πνιπεζληθψλ ή ππεξεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαζνξίδεηαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή πνιηηηθή εμαηηίαο ηεο δχλακεο πνπ έρνπλ, απηέο νη ηεξάζηηεο επηρεηξήζεηο, λα επηβάιινπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη έηζη πηζηεχνπλ ν εζληθφο ηνκέαο παξακέλεη απνθαζηζηηθφο, αλαληηθαηάζηαηνο θαη ζπκπιεξσκαηηθφο αλάκεζα ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο. Έλα δεχηεξν 52

10 ζηνηρείν, ην νπνίν αθνξά ηε ρξεκαηηζηεξηαθή παγθνζκηνπνίεζε ε πηέξπγα ησλ ξηδνζπαζηψλ νηθνλνκνιφγσλ (Βεξγφπνπινο, Hirst, Thompson, Μειηφο, θ.α.), ζεσξεί φηη ελψ είλαη εθπιεθηηθή ε παγθνζκηνπνίεζε ζηε δεθαεηία ηνπ 80 θαη ηνπ 90, ηνχην ην θαηλφκελν δελ είλαη πξσηφγλσξν ζηελ ηζηνξία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Οη θιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη, D. Hume, A. Smith, D. Ricardo, J. St. Mill φπσο θαη άιινη επηθαλείο νηθνλνκνιφγνη είραλ ζεκειηψζεη φηη ε πνιηηηθή νηθνλνκία ζηεξίδεηαη ζηελ πιήξε θηλεηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Οη αξρέο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ηνπ ρξπζνχ θαλφλα θαη ηεο πιήξνπο θηλεηηθφηεηαο ησλ θεθαιαίσλ δελ έρνπλ θάηη ην θαηλνχξγην, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα ήηαλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ 19 νπ αηψλα, ηφηε πνπ ε κεγάιε παγθφζκηα δχλακε, ήηαλ ε Μεγάιε Βξεηαλία. Αλ δερζνχκε απηφ, ηφηε ζηελ νπζία, έζησ θαη αλ ε ρξεκαηηζηεξηαθή παγθνζκηνπνίεζε δελ είλαη πξσηφγλσξν θαηλφκελν, ζεκαίλεη φηη ε ηάζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε παγθφζκηα νηθνλνκία ή ε «παγθνζκηνπνίεζε» φπσο ζα ηε ιέγακε ζήκεξα. Αλ ππνζέζνπκε θαη ηε θχζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο λα κελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά εζληθά φξηα, αιιά θαη ηε θχζε ησλ ζχγρξνλσλ κεγάισλ ππεξεζληθψλ επηρεηξήζεσλ λα είλαη παγθφζκηεο, ηφηε πνιχ δχζθνια ζα πηζηεχακε, φηη ε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνίεζε είλαη κχζνο ή ζπλσκνηηθή ή ρίκαηξα, ή ηειηθά απνηειεί θαη αλαγθαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, αλεμάξηεηα εάλ ζε θάπνηα ρξνληθή νη λενθηιειεχζεξεο δπλάκεηο αμηνπνίεζαλ ηε ζπγθπξία πξνο φθεινο ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ νινθιεξσηηθνχ αλνίγκαηνο ησλ αγνξψλ. Γη απηφ ην ζέκα ζα αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα ζην επφκελν θεθάιαην. Πάλησο ν ζχγρξνλνο ακεξηθαλφο νηθνλνκνιφγνο D. Hale, (D. Hale, Picking up Reagan s Tabs, Foreign Policy, 1989), ζεσξεί φηη ε ζχγρξνλε ρξεκαηηζηηθή ελνπνίεζε είλαη αηηία ζπλερφκελεο θαη απμαλφκελεο αζηάζεηαο ζηνλ θφζκν, θαη ν H. Kaufman πηζηεχεη φηη ε ρξεκαηηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε απνηειεί εκπφδην γηα ηε ζχγθιηζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή παγθνζκηνπνίεζε θαη αθφκε ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ αγνξψλ δελ νδεγεί ζ έλα αλψηεξν ζηάδην ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επελδπηηθή έθξεμε. Αληίζεηα ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή ην θεθάιαην νδεγεί ζηελ επηβξάδπλζε ησλ ξπζκψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη παξάιιεια ηηο ΖΠΑ νη νπνίεο ζεσξνχληαη ε κεγάιε παγθφζκηα δχλακε, εμαηηίαο ηεο θξίζεο ηεο, αξλνχληαη λα αλαιάβνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 53

11 απνξξένπλ απφ ηελ παγθφζκηα εγεκνλία πνπ γηα δεθαεηίεο έρνπλ, θαη ζπληεινχλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πνπ ππεξαμηψλνπλ ηα λνκίζκαηα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ζεκεξηλήο παγθνζκηνπνίεζεο νδεγεί ζηελ επηβξάδπλζε ηεο νηθνλνκίαο, ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή δηφγθσζε, ππεξβνιηθή ζπγθεληξνπνίεζε θαη ηαπηφρξνλα ζηε γεληθή ππεξρξέσζε ηνπ θφζκνπ. Με ηα ζηνηρεία πνπ καο δίλεη ν Βεξγφπνπινο (Παγθνζκηνπνίεζε, ε Μεγάιε Υίκαηξα, θεθ. 2) γηα ην ζεκεξηλφ απνινγηζκφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαίλεηαη φηη εκθαλίδεη πνιιέο αληηθάζεηο. Απηέο ζα κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ θαη σο εμήο: νη ζπλνιηθέο ξνέο ησλ άκεζσλ επελδχζεσλ πξνο ην εμσηεξηθφ πξνο ην παξφλ αληηζηνηρνχλ ζην 1,1% ηνπ ΑΔΠ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θαη ην 5,3% ηνπ ζπλαιιάγκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ εμαγσγέο. Οη ΖΠΑ επελδχνπλ ζην εμσηεξηθφ ζηελ ηξέρνπζα δεθαεηία ηνπ 90, ην 0,5% ηνπ ΑΔΠ ηνπο, ελψ νη ρψξεο κε εκπνξηθφ πιεφλαζκα, φπσο είλαη ε Ηαπσλία θαη ε Γεξκαλία επελδχνπλ ε κελ πξψηε 1,6% θαη ε δεχηεξε 1,4%. Δπηπιένλ νη ζπζζσξεπκέλεο επελδχζεηο θεθαιαίσλ ηα νπνία έρνπλ εμσηεξηθή πξνέιεπζε δελ αληηπξνζσπεχνπλ ζηηο ΖΠΑ παξά κφλν ην 1,6% απφ ην ζπλνιηθφ επελδπκέλν θεθάιαην ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα θαη αθφκε πεξίπνπ ην 0,3 έσο 0,5% ζηελ Ηαπσλία θαη ζηε Γεξκαλία αληίζηνηρα. Υσξίο απηφ λα εμεγεί γηαηί ε νηθνλνκία δελ είλαη παγθνζκηνπνηεκέλε, ε αδπλακία ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο δηαθαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη, νη ζπζζσξεπκέλνη ηίηινη πνπ είλαη ζην εμσηεξηθφ, ζηελ νπζία αληηπξνζσπεχνπλ ηα 2/3 ηνπ ΑΔΠ ησλ πινπζηφηεξσλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Μφλν ην 2% ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ηίηισλ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο άκεζεο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ. Μέζα ζ φια απηά έξρεηαη θαη ε εμεηδηθεπκέλε κειέηε ηνπ J. Tomlinson (J. Tomlinson, Can Government Manage the Economy?, Fadian Tract, 524, London 1988), πνπ δηαπηζηψλεη φηη ε δηεζλήο εκπνξηθή θαη ρξεκαηηζηηθή αιιεινδηείζδπζε, απηφ πνπ δείρλεη ην χςνο ησλ ρξεκαηηζηηθψλ θαη εκπνξηθψλ εηζξνψλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ, ηφζν γηα ηε Μεγάιε Βξεηαλία, φζν θαη γηα ηηο ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο είρε θαιχηεξε επίδνζε ηελ πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 80. Γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο ηελ αζηάζεηα ηνπ ζχγρξνλνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο ζα αλαθέξνπκε ηα θαησηέξσ: Ζ πξαγκαηηθή αμία ηνπ δνιαξίνπ κε βάζε ην εκπφξην, αλέβεθε θαηά 52% αλάκεζα ζην 1979 θαη ηνπ 1984 θαη θαηφπηλ έπεζε απφηνκα θαηά 29% ην Με βάζε ηελ νηθνλνκηθή ινγηθή ε 54

12 κία απφ ηηο δχν απηέο θηλήζεηο δελ ζα έπξεπε λα είρε πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ κηιάκε γηα έλα θφζκν ζηνλ νπνίν θπξηαξρνχλ ηα καθξνρξφληα νηθνλνκηθά βαζηθά κεγέζε (L. Thurow, «Σν κέιινλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ», θεθ. 11). Με άιια ιφγηα, ελψ ζηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο ππήξρε ζηαζεξφηεηα, νη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ησλ αμηψλ λνκηζκάησλ, έγηλε θαζεκεξηλφ ζπκβάλ ζηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. ήκεξα είλαη ηξνκεξά δχζθνιν θαη εηδηθά κε ηελ θξίζε ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ επξψ ζε ζρέζε κε ην δνιάξην, λα πξνβιέςεη θάπνηνο πνηέο ζα είλαη νη αμίεο ησλ λνκηζκάησλ ζην κέιινλ, αθφκε πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη θάπνηνο λα θάλεη καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο, δείρλνληαο ην κέγεζνο ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνλ θίλδπλν αλάιεςεο ηνπ ξίζθνπ γηα ηε ζσζηή κειινληηθή επέλδπζε, θαη αθφκε ηη εμαγσγέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη πνηέο φρη. Οη αιιεπάιιειεο ρξεκαηηζηεξηαθέο θξίζεηο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ πιαλήηε απνδεηθλχνπλ θαη ηελ αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε θξίζε ηνπ Μεμηθνχ ην 1995, ζε κηα πεξίνδν πνπ θαηλφηαλ φηη ε νηθνλνκηθή επκάξεηα θπξηαξρνχζε ζην Μεμηθφ. Απηφ ην ηζηνξηθφ απνδεηθλχεη φηη πάληα ζα ππάξρεη έλαο αδχλαηνο θξίθνο, φπσο ζπλέβε θαη ζηηο επφκελεο θξίζεηο θαη ζηελ ΝΑ Αζία θαη ζηε Ρσζία θαη ζηε Σνπξθία θαη ζηε Βξαδηιία θαη ηέινο ζηελ ίδηα ηελ θαξδηά ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηηο ΖΠΑ. 55

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ

ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία, ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, αιιά θαη λα ζπλάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζεκεξηλή θάζε θαη ην είδνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΦΤΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΜΑΘΖΜΑ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΦΤΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΜΑ ΟΓΓΟΟ: Ζ ΦΤΖ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ην ξφιν ησλ πνιπεζληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΡΗΣΟ ΚΟΜΟ- ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΧΣΟ:

ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΡΗΣΟ ΚΟΜΟ- ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΧΣΟ: ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΡΗΣΟ ΚΟΜΟ- ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΧΣΟ: ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ ε θπξίαξρε ιέμε ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηηο δηεζλείο νηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΓΔΚΑΣΟ: ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ Σν απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο είλαη ηα εθαηνκκχξηα ησλ εμαζιησκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Ζ αληζφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΑΣΟ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΑΣΟ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΜΑ ΔΝΑΣΟ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ Ζ ΝΔΑ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην θξάηνο, θαη θπξίσο κεηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν, ππήξμε ζεκαληηθφο θνξέαο ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΔΒΓΟΜΟ: ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ

ΜΑΘΖΜΑ ΔΒΓΟΜΟ: ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΜΑΘΖΜΑ ΔΒΓΟΜΟ: ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΧΝ ΑΛΛΑΓΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΜΔΔ ΞΔΝΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Σν θπξίαξρν ζηνηρείν ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη ηδηαίηεξα κεηά ην 1980 είλαη νη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ

ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Π.Μ.. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΑΣΡΑ, ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΖΜΔΗΧΖ Ζ παξνχζα εξγαζία κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη Τπνβιεζείζα ζηε Καθηγήηπια Γπιηζάκη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο

Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία. Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ. Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο. Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Δηεζλήο Πνιηηηθή Οηθνλνκία Γεωπνιηηηθή ηωλ Κεθαιαηαγνξώλ Εμάκελν Γ Μαζηξνγηάλλεο Αλαζηάζηνο DERMOT McALEESE: «Οηθνλνκηθή γηα Επηρεηξεζηαθέο πνπδέο» Κεθάιαην 18 Κεθαιαηαθέο Ρνέο θαη Ξέλεο Επελδύζεηο Παπνπηζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Kρίςη ςτην Ιςλανδία

Η Οικονομική Kρίςη ςτην Ιςλανδία ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η Οικονομική Kρίςη ςτην Ιςλανδία ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ταυροφλα αμοΐλη Επιβλζπων Καθηγητήσ: Μιχαηλίδησ Παναγιώτησ Επίκουροσ Καθηγητήσ Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιοφλιοσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ

«ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ρνιή: ΓΗΟΗΚΖΖ θαη ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Σκήκα: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ» ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΜΔΓΔΘΤΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΤΡΡΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΜΠΣΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Ή ΜΤΘΟ, ΥΗΜΑΗΡΑ ΚΑΗ ΤΝΧΜΟΗΑ;

ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΜΠΣΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Ή ΜΤΘΟ, ΥΗΜΑΗΡΑ ΚΑΗ ΤΝΧΜΟΗΑ; ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΜΠΣΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Ή ΜΤΘΟ, ΥΗΜΑΗΡΑ ΚΑΗ ΤΝΧΜΟΗΑ; ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ Οη απφςεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική και Κοινυνιολογία ηηρ Τεσνολογίαρ Διδακηικέρ Σημειώζειρ Αναζηαζία Κυνζηανηέλος Επικ. Καθηγήηπια ΧΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΑΗ 2νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 2νο ΣΟΜΟ Κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα