ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ"

Transcript

1 ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεώλ ηεο, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα Κύξηνο ζθνπόο ηεο παξνύζαο έθζεζεο απνηειεί ε παξνρή πεξηβαιινληηθήο πιεξνθόξεζεο ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην θαη ζηα αλώηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο ΟΛΘ ΑΔ, ζηνπο κεηόρνπο, ζηνπο εξγαδνκέλνπο, ζην θνηλό θαη ζε όιεο ηηο ελδηαθεξόκελεο νκάδεο, όζνλ αθνξά: ζηηο δξάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθήο ζπκκόξθσζεο ζε όιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ πνπ ζπλεπάγνληαη νη δξάζεηο θαη ηα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην ιηκέλα, ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζπλεξγηώλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ παξνπζίαζε ησλ θπξηόηεξσλ πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ελεξγεηώλ πνπ πηνζεηνύληαη. Ζ παξνύζα έθζεζε δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηκέξνπο θαζαπηή πεξηβαιινληηθή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξεηώλ, εξγνιάβσλ θαη ρξεζηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ιηκέλα. ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ ηεο ΟΛΘ ΑΔ 1 Πξνθίι ηεο ΟΛΘ ΑΔ 2 Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή 3 Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε 5 Πεξηβαιινληηθή επίδνζε 7 Γεζκνί κε ηελ θνηλσλία 14 Μειινληηθνί ζηόρνη θαη δξάζεηο 17 Δπηθνηλσλία 17

2 Μήνςμα ηος Πποέδπος και Γιεςθύνονηορ ςμβούλος ηηρ ΟΛΘ ΑΔ ηε δηαηύπσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο ΟΛΘ ΑΔ (2002) πεξηιακβάλεηαη ε δήισζε: Ζ ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαιώλ πξαθηηθώλ θαη θαλνληζκώλ ζηελ θαζεκεξηλή νξγάλσζε ησλ ιηκεληθώλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί πςειή πξνηεξαηόηεηα ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο ΟΛΘ ΑΔ. Έθηνηε, πηζηεύσ όηη ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο έρεη απνδείμεη έκπξαθηα θαη νπζηαζηηθά ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επαηζζεζία, γεγνλόο πνπ αληαλαθιάηαη ζην πεξηερόκελν ηεο παξνύζαο πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο. Γέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ΟΛΘ ΑΔ απνηειεί ε παξαιιειία βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλύεηαη δηαξθώο ην έκπξαθην ελδηαθέξνλ καο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πόιε. Ζ παξνύζα έθζεζε ζπληζηά ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά δεκόζηα πεξηβαιινληηθή αλαθνξά ηνπ Οξγαληζκνύ θαη είκαζηε, Γηνίθεζε θαη εξγαδόκελνη, πεξήθαλνη γηα ην γεγνλόο όηη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηώλ καο απνδεηθλύνπλ μεθάζαξα ηε δέζκεπζή καο γηα ζπλερή πεξηβαιινληηθή βειηίσζε θαη ελίζρπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΟΛΘ ΑΔ γηα κεηαηξνπή ηνπ ιηκέλα Θεζζαινλίθεο ζην πξώην ειιεληθό «πξάζηλν ιηκάλη». Σν γεγνλόο όηη ν ιηκέλαο βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, απνηειεί γηα ηελ ΟΛΘ ΑΔ έλαλ επηπξόζζεην ιόγν αλάιεςεο πεξηβαιινληηθώλ θαη άιισλ δξάζεσλ πνπ ζα ελδπλακώζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ιηκέλα-πόιεο. Ζ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα θαη πξνζπαζνύκε πιένλ, ζην πιαίζην απηό, λα ζπλεξγαζηνύκε πεξηζζόηεξν κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ γηα ηελ επίηεπμε θαη από ηελ πιεπξά ηνπο, ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. Ζ πεξηβαιινληηθή απηή έθζεζε πνπ έρνπκε ηε ραξά λα δεκνζηνπνηνύκε ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο εθθξάδεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο ηνπ Οξγαληζκνύ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαη δεζκεύνκαη όηη ε ΟΛΘ ΑΔ ζα ζπλερίζεη λα πξσηνπνξεί πεξηβαιινληηθά, ζε ειιεληθό ηνπιάρηζηνλ επίπεδν. ηπιηαλόο Αγγεινύδεο Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ΟΛΘ ΑΕ 1

3 ΠΡΟΦΙΛ ΣΗ ΟΛΘ ΑΔ ΣΣΟΠΟΘΔΗ ΗΑ / ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΣΩ Ο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο κεηαζρεκαηίζηεθε ζε Αλώλπκε Δηαηξεία (ΟΛΘ ΑΔ) ην Μάξηην ηνπ 1999 θαη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2001 εηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. To ιηκάλη θαηέρεη πιενλεθηηθή ζέζε, θαζώο βξίζθεηαη ζην ζηαπξνδξόκη ησλ ρεξζαίσλ δηθηύσλ κεηαθνξώλ Αλαηνιήο-Γύζεο κέζσ ηεο Δγλαηίαο Οδνύ, Νόηνπ-Βνξξά κέζσ ηνπ απηνθηλεηόδξνκνπ Π.Α.Θ.Δ. θαη ησλ παλεπξσπατθώλ δηαδξόκσλ ΗV θαη X TEUs εκπνξεπκαηνθηβώηηα, πινία θαη επηβάηεο. Παξερόκελεο Τπεξεζίεο Φνξηία: Φόξησζε, Δθθόξησζε, ρεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε θάζε είδνπο θνξηίνπ (εκπνξεπκαηνθηβώηηα, ρύδελ & γεληθό θνξηίν) από-πξνο: πινία, θνξηεγά απηνθίλεηα & βαγόληα. Πινία: Αγθπξνβνιία, ειιηκεληζκόο, πδξνδόηεζε, παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο-ηειεπηθνηλσληώλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ. Δπηβάηεο: ύγρξνλνο επηβαηηθόο ζηαζκόο κε πιεζώξα εμππεξεηήζεσλ γηα επηβάηεο αθηνπινΐαο θαη θξνπαδηεξνπινίσλ. Άιιεο Τπεξεζίεο: Δλνηθίαζε απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ γηα ιηκεληθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ Διεύζεξε Εώλε θαη ζην Κνηλνηηθό ιηκάλη Γπλαηόηεηα δηελέξγεηαο ζπλήζσλ εξγαζηώλ (Usual Handling) κε ή ρσξίο ηεισλεηαθή επηηήξεζε. Tν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο δηαζέηεη θξεπηδώκαηα κήθνπο m, κε σθέιηκν βάζνο κέρξη 12 m. Γηαζέηεη m 2 (ζηεγαζκέλνπο θαη ππαίζξηνπο) απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θαη ζύγρξνλν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό γηα ηελ αζθαιή θαη γξήγνξε δηαθίλεζε όισλ ησλ εηδώλ ησλ εκπνξεπκάησλ, γεληθώλ, ρύδελ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ ΟΛΘ AE είλαη από ηνπο θπξηόηεξνπο εξγνδόηεο ζήκεξα ζηε Β. Διιάδα κε πάλσ από 450 εξγαδνκέλνπο, ελώ θαζεκεξηλά ζηνπο ρώξνπο ηεο απαζρνινύληαη πάλσ από άηνκα. ηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνύ είλαη εγθαηεζηεκέλα: Σεισλείν, ηαζκόο Τγεηνλνκηθνύ Κηεληαηξηθνύ Διέγρνπ, Γεληθό Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, Κιηκάθην θαη Γξαθείν ηνπ Οξγαληζκνύ ηδεξόδξνκσλ Διιάδνο, Ππξνζβεζηηθόο ηαζκόο, Πινεγηθή Τπεξεζία, Δηαηξίεο Ρπκνπιθώλ, Δηαηξίεο Lashing/Unlashing. ΓΡΑΣΣΖΡΗ ΗΟΣΣΖΣΣΔ Tν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο εμππεξεηεί εηεζίσο tns εκπνξεπκάησλ (από ηνπο νπνίνπο είλαη πγξό θνξηίν θαη μεξό θνξηίν), 2

4 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ζ ΟΛΘ ΑΔ δεζκεύεηαη γηα ηελ παξνρή αληαγσληζηηθώλ ππεξεζηώλ, ιεηηνπξγηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ ηεο κε ην ιηγόηεξν πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα. ΓΓΔΝΗ ΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΓΓΗ ΗΖ Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο εμππεξεηεί πιήζνο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππεξεζηώλ. Ζ δηαρείξηζε πγξώλ θαη μεξώλ θνξηίσλ (π.ρ. αξγνύ πεηξειαίνπ, LNG, ρεκηθώλ, ζόγηαο, μπιείαο, θάξβνπλνπ, ηζηκέληνπ, θαη ζείνπ), ε δηαρείξηζε πεηξνρεκηθώλ πξντόλησλ θαη ν κεγάινο αξηζκόο εμππεξεηνύκελσλ πινίσλ πξνμελεί αλεζπρία ζρεηηθά κε ζεκαληηθά, θαηά πεξίπησζε, πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, όπσο ε πνηόηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη ησλ λεξώλ ζην ρώξν ηνπ ιηκέλα, αιιά θαη επξύηεξα. Δπίζεο, νη ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρεηξηζκό εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζπκβαηηθώλ θνξηίσλ, παξνρή ππεξεζηώλ ζηελ αθηνπινΐα θαη ζηα θξνπαδηεξόπινηα απνηεινύλ ελ δπλάκεη πεγέο πεξηβαιινληηθώλ νριήζεσλ, εηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ην ζόξπβν, ηελ παξαγσγή απνβιήησλ θαη ηηο δηαξξνέο. Ζ ΟΛΘ ΑΔ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ όπνησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο, ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα, ηνπ εδάθνπο, ηνπ λεξνύ θαη ηελ θαηαλάισζε πόξσλ, επηδηώθεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο, ειαρηζηνπνηώληαο ηηο εθπνκπέο ξύπσλ ζε μεξά, αέξα θαη ζάιαζζα. ΓΔΜΔΤΖ Ζ αεηθόξνο αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζεσξνύληαη από ηα ζεκαληηθόηεξα ζύγρξνλα δεηήκαηα, εηδηθά όζνλ αθνξά ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο θαη ηηο ζρεηηδόκελεο κε απηέο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ ελζσκάησζε πεξηβαιινληηθώλ αξρώλ θαη θαλνληζκώλ ζηελ θαζεκεξηλή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα απνηειεί πηα πςειή πξνηεξαηόηεηα ζηνλ ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηεο ΟΛΘ ΑΔ. Απηή ε πξνζέγγηζε εκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην σο βαζηθό ηκήκα ησλ πξνζπαζεηώλ καο γηα επίηεπμε ελόο νξάκαηνο αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη γηα επηηάρπλζε ηεο πνξείαο καο πξνο απηό ην ζηόρν. Ζ κεηαηξνπή απηνύ ηνπ νξάκαηνο ζε θαζεκεξηλή πξαθηηθή απνηειεί πξόθιεζε γηα ηελ ΟΛΘ ΑΔ. ΓΡΑΔΗ Η ΠΡΟΣΣΔΡΑΗ ΗΟΣΣΖΣΣΑ Ζ ΟΛΘ ΑΔ αλαγλσξίδεη όηη πξνθεηκέλνπ έλα ιηκάλη λα είλαη βηώζηκν, πξέπεη λα δηεθπεξαηώλεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ κε ηξόπν ώζηε νη εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ λα απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πόξσλ, ησλ εζληθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ θνηλνηήησλ. Λεηηνπξγώληαο σο επηηπρεκέλε επηρείξεζε, ε ΟΛΘ ΑΔ έρεη σο ζηόρν λα εμαζθαιίζεη όηη νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο δηεμάγνληαη κε νηθνινγηθά βηώζηκν ηξόπν θαη βξίζθνληαη ζε πςειό επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο. Απηό ζα επηηεπρζεί εθόζνλ εμαζθαιηζηεί όηη νη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη νη αμίεο πνπ απνδίδνληαη ζε θπζηθνύο πόξνπο ιακβάλνληαη ππόςε ζηνλ επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο. Γηα λα επηηεπρζνύλ πεξηβαιινληηθέο επηδόζεηο ζύκθσλεο κε απηήλ ηελ πνιηηηθή, ε ΟΛΘ ΑΔ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο εμήο αξρέο: 3

5 Πεξηβαιινληηθή βειηίσζε Γηεμαγσγή νινθιεξσκέλσλ πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ βηώζηκεο αλάπηπμεο ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνύ θαη ιήςεο απνθάζεσλ ηνπ ιηκέλα. πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Δλεξγνπνίεζε θαηάιιεισλ δηαδηθαζηώλ γηα εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, έηζη ώζηε ε ιεηηνπξγηθή νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ιηκέλα λα νδεγνύλ ζε ζπλερή πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ννκηθή ζπκκόξθσζε Δθαξκνγή ηεο απαξαίηεηεο νξγάλσζεο θαη δηαδηθαζηώλ κε ζηόρν ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ θείκελε δηεζλή θαη εζληθή λνκνζεζία θαζώο θαη κε άιια ζρεηηθά κέηξα θαη νδεγίεο. Ζ ΟΛΘ ΑΔ ππνζηεξίδεη θαη πηνζεηεί ηνλ πεξηβαιινληηθό θώδηθα ηνπ European Sea Ports Organisation (ESPO). Φπζηθή πξνζηαζία ρεδηαζκόο δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θπζηθώλ πόξσλ κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζηόρσλ απηώλ ζε θάζε ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ ιηκέλα. Δπηθνηλσλία Δκπινπηηζκόο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ηνπ ιηκέλα κέζσ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαζηώλ (π.ρ. ηνπηθή αθαδεκατθή θνηλόηεηα), θνηλνπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ πιεξνθνξηώλ ζην πξνζσπηθό ηνπ ιηκέλα, αιιά θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα. Γηαηήξεζε επαθώλ κε ηνπο κεηόρνπο ηνπ ιηκέλα θαη δηαβνπιεύζεηο κε ηελ θνηλσλία. Δπηκόξθσζε, ελεκέξσζε, δεμηόηεηεο Αλάπηπμε επθαηξηώλ γηα επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ιηκέλα ζε όια ηα επίπεδα, κε ζθνπό ηελ δηαξθή ελεκέξσζή ηνπ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εθπιεξώζεη επηηπρώο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. Πεξηβάιινλ, πγηεηλή θαη αζθάιεηα Ζ ΟΛΘ ΑΔ αλαγλσξίδεη όηη νη παξάγνληεο απηνί είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κεηαμύ ηνπο θαη δεζκεύεηαη ζε πςειά επίπεδα αζθαιείαο θαη πγηεηλήο κε ζηόρν λα πξνζηαηεύζεη ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο πεξηνίθνπο. Υξήζε ελέξγεηαο θαη ηερλνινγίαο Πξνζπάζεηεο βειηίσζεο αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πόξσλ, θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πιένλ πςειήο θαη απνδνηηθήο ελεξγεηαθά θαη νηθνινγηθά ηερλνινγίαο. Πξόιεςε ξύπαλζεο Αλάπηπμε πεξαηηέξσ ηερληθώλ δηαρείξηζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη ηνπ ζνξύβνπ θαζώο θαη ηελ κείσζε θαη αλαθύθισζε ησλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ιηκέλα θαη ησλ εμππεξεηνύκελσλ πινίσλ. Γηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δώλεο Τπνζηήξημε δηαδηθαζηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ηεο παξάθηηαο δώλεο. Πεξηβαιινληηθόο έιεγρνο Παξαθνινύζεζε, αμηνιόγεζε θαη θξηηηθή ηεο επίδνζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ιηκέλα (Πνιηηηθή, ρέδηα Γξάζεο, πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο) θαη ηεο πνηόηεηαο πεξηβάιινληνο ζην ρώξν ηνπ ιηκέλα, κε εηδηθή αλαθνξά ζε θαίξηα ζεκεία θαη θαηαγξαθή δεηθηώλ απόδνζεο. Αληαπόθξηζε ζε θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο Παξνρή απνηειεζκαηηθήο πξόιεςεο θαη δηαρείξηζεο αηπρεκάησλ θαη πεξηζηαηηθώλ κε ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο κέζσ ησλ ρεδίσλ Πξόιεςεο θαη Αληηκεηώπηζεο Πεξηζηαηηθώλ Έθηαθηεο Αλάγθεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. Γεκνζηεύκαηα Πεξηνδηθή έθδνζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο, ε νπνία παξνπζηάδεη ηελ πξόνδν ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεσλ ηεο ΟΛΘ ΑΔ. 4

6 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ Ζ ΟΛΘ ΑΔ έρεη αλαπηύμεη θαη εθαξκόδεη έλα πξόηππν ζύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (ΠΓ) πνπ πηνζεηεί, κεηαμύ άιισλ, πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε, πηνζέηεζε ζηόρσλ, θαηακεξηζκό αξκνδηνηήησλ, απνινγηζκό θαη δεκνζηνπνίεζε απνηειεζκάησλ. Σν ΠΓ πνπ εθαξκόδεηαη βαζίδεηαη ζην πξόηππν PERS (Port Environmental Review System) θαη αλαβαζκίδεηαη ζπλερώο ζηελ πξννπηηθή πηνζέηεζεο ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ πξαθηηθώλ. κέινο ησλ ECOPORTS, ηνπ δηθηύνπ επξσπατθώλ ιηκέλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. ε ζπλέρεηα απηώλ ησλ επηηπρηώλ, ε ΟΛΘ ΑΔ ζπλερίδεη απξόζθνπηα λα εθαξκόδεη δξάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα ηελ δηαηεξήζνπλ ζηελ πξσηνπνξία ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. ΑΡΜΟΓΗΟΣΣΖΣΣΑ Ζ ΟΛΘ ΑΔ ζέζπηζε θαη ζηειέρσζε από ην 2004 απηόλνκν ηκήκα γηα ην πεξηβάιινλ (Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο) κε ζθνπό ηε δηαζθάιηζε ησλ αξρώλ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηνπ Οξγαληζκνύ ζηα δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ Πξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηεο ΟΛΘ ΑΔ, ώζηε λα επηηπγράλεηαη άκεζε ελεκέξσζε θαη δηαβνύιεπζε. Γηα ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο θαη αληηκεηώπηζε εηδηθώλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ ππάξρεη ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνύο ζπκβνύινπο. Αξσγόο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο νινθιεξσκέλεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο ΟΛΘ ΑΔ παξακέλεη ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, κε ην νπνίν ππάξρεη καθξνρξόληα θαη αγαζηή ζπλεξγαζία. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΣΗ ΗΚΑ ΕΕΖΣΣΖΜΑΣΣΑ Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ ην 1 ν ζηελ Διιάδα, ην 5 ν ζηελ Δπξώπε θαη ην 1 ν ζηε Μεζόγεην πνπ πηζηνπνηήζεθε θαηά ην ζύζηεκα PERS ην 2002, από ηνπο Loyds Register. Σν πξόηππν απηό πξνσζείηαη από ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Θαιαζζίσλ Ληκέλσλ (ESPO) θαη απνηειεί ηε βάζε αλάπηπμεο γηα έλα πεξηζζόηεξν απαηηεηηθό πεξηβαιινληηθό ζύζηεκα, αθνύ ζηεξίδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ISO Δπηπιένλ ε ΟΛΘ ΑΔ είλαη ν κόλνο ζηελ Διιάδα ιηκεληθόο Οξγαληζκόο πνπ είλαη Ζ ΟΛΘ ΑΔ έρεη αλαπηύμεη θαηάιιειε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαγλώξηζε όισλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα, ώζηε λα κπνξεί λα θαζνξίδεη ηα πιένλ ζεκαληηθά, ηα νπνία απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηε ζέζπηζε αληίζηνηρσλ πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ. Ζ ζεκαζία θάζε δεηήκαηνο αμηνινγείηαη ζύκθσλα κε: Σελ ηνπνζεζία όπνπ ιακβάλεη ρώξα ε δξαζηεξηόηεηα (απόζηαζε από ηελ πόιε) Σε ζπρλόηεηα εθηέιεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο (πεξηζηαζηαθή, πξνγξακκαηηζκέλε) Σε ζνβαξόηεηα ηεο επίπησζεο (ζπλδέεηαη κε ηε ζπρλόηεηα θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκό επίδξαζεο ζηελ πόιε θαη 5

7 ηνπο εξγαδόκελνπο, θαζώο θαη ηελ ππέξβαζε πεξηβαιινληηθώλ νξίσλ). ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΣΗ ΗΚΑ ΘΔΜΑΣΣΑ Ζ ΟΛΘ ΑΔ έρεη επηθεληξώζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηα αθόινπζα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα: Γηαζθάιηζε βηώζηκεο ιεηηνπξγίαο ζηε ρεξζαία δώλε. Γηαζθάιηζε πεξηβαιινληηθά νξζήο ρξήζεο ηνπ ιηκέλα από πινία, εξγνιάβνπο θαη, γεληθά, ρξήζηεο. Γηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο αηπρεκάησλ θαη έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ξύπαλζεο. Δηδηθόηεξα, ηα θπξηόηεξα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ ΟΛΘ ΑΔ είλαη: θόλε Παξαγσγή απνβιήησλ Πνηόηεηα ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο Δλεξγεηαθή θαηαλάισζε Καηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΣΗ ΗΚΖ ΔΚΣΣΗ ΗΜΖΖ Γηα λέα έξγα πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ ζην ιηκέλα, είηε από ηελ ΟΛΘ ΑΔ είηε από ηνπο ρξήζηεο ηνπ, εθαξκόδεηαη ε θείκελε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε, ζηε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη ζηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ έξγσλ. Γηα έξγα κηθξόηεξεο όριεζεο πνπ δελ άπηνληαη ηεο πξνεγνύκελεο λνκνζεζίαο, θαηαξηίδνληαη από ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο νη αληίζηνηρνη πεξηβαιινληηθνί όξνη θαη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα ηεξεζνύλ θαηα ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο. ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗ ΗΟ Ζ ΟΛΘ ΑΔ έρεη πξνζδηνξίζεη ηε λνκνζεζία θαη ηνπο άιινπο θαλνληζκνύο, (δηεζλείο, εζληθνύο, πεξηθεξεηαθνύο, ιηκεληθνύο), θαζώο θαη ηηο εζεινληηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηνπ ιηκέλα. Σν λνκηθό πιαίζην πεξηιακβάλεη λόκνπο, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά, πεξηβαιινληηθνύο όξνπο, θαλνληζκνύο ιηκέλσλ, παξαρσξήζεηο, επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. Δπίζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εζεινληηθά πξνγξάκκαηα όπσο ν Κώδηθαο Πεξηβαιινληηθήο Πξαθηηθήο ηνπ ESPO. Όιεο νη λνκνζεηηθέο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην ιηκάλη παξαθνινπζνύληαη ζπλερώο θαη έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί έηζη, ώζηε θάζε εξγαδόκελνο λα είλαη ελήκεξνο γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζέζεο ηνπ, αιιά θαη ηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηε λνκνζεζία. ΣΣΟΥΟΗ Η Οη ζηόρνη γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηνπ Οξγαληζκνύ αμηνινγνύληαη ζπζηεκαηηθά κέζσ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη αλαζεσξνύληαη ζηε βάζε ηνπο θάζε δηεηία. Ζ επίδνζε ηεο ΟΛΘ ΑΔ γηα ηνπο ζηόρνπο θαη δείθηεο πνπ ηέζεθαλ γηα ην δηάζηεκα πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ηεο έθζεζεο. ΑΣΣΤΥΖΜΑΣΣΑ Παξόιν πνπ ν αξηζκόο θαη ην κέγεζνο ησλ πεξηβαιινληηθώλ αηπρεκάησλ ζηνλ ιηκέλα ραξαθηεξίδνληαη σο ήζζνλνο ζεκαζίαο, ε ΟΛΘ ΑΔ θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθό ώζηε λα κάζεη από ηα ηπρόλ ιάζε θαη λα εληζρύζεη ηελ πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα. Αληίζηνηρε αμηνιόγεζε δηελεξγείηαη θαη ζηα αηπρήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ εξγαζία. 6

8 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΓΟΗ Ζ Πεξηβαιινληηθή Έθζεζε παξνπζηάδεη, κεηαμύ άιισλ, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηδόζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκόδεη ε ΟΛΘ ΑΔ. Οη παξερόκελεο πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζηνπο Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Απόδνζεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί θαη απνδεηθλύνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηνπ ιηκέλα θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ΒΡΑΒΔΗΟ Ζ ΟΛΘ ΑΔ έρεη δεζκεπηεί γηα επίηεπμε πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη βηώζηκεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε όιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Ζ ζπκκόξθσζε κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ, απνηεινύλ γηα ηελ ΟΛΘ ΑΔ αξρέο ζεκειηώδνπο αμίαο ζηελ επηρεηξεζηαθή ηεο ζηξαηεγηθή, πνπ ηειηθό ζηόρν έρνπλ ηε βειηίσζε ηνπ επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθώλ δσήο. Ζ δηθαίσζε ησλ ζπλερώλ πξνζπαζεηώλ ηεο ΟΛΘ ΑΔ γηα κεηαηξνπή ηεο ζε «πξάζηλν ιηκάλη» αλαγλσξίζηεθαλ δεκόζηα ην 2007 κε ηελ απνλνκή «Σηκεηηθνύ Βξαβείνπ» από ηελ Ννκαξρία Θεζζαινλίθεο. Σν βξαβείν απηό ζεκαηνδνηεί ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνζπαζεηώλ θαη επελδύζεσλ ηνπ Οξγαληζκνύ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζπλάκα, ζπληζηά εζηθή δηθαίσζε θαη αλαγλώξηζε ησλ Γηνηθνύλησλ ηεο ΟΛΘ ΑΔ. ΓΔΗΚΣΣΔ ΑΠΟΓΟΖ Γηα ηελ ζπλερή παξαθνινύζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ ιηκέλα έρεη θαηαξηηζηεί ζύζηεκα Γεηθηώλ Πεξηβαιινληηθήο Απόδνζεο. Οη δείθηεο απνηππώλνπλ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηελ πξόνδν ηνπ ιηκέλα αλαθνξηθά κε ηε λνκηθή ζπκκόξθσζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, παξέρνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Οη δείθηεο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ πεξίνδν αθνξνύλ ζηα αθόινπζα δεηήκαηα: Πεξηνξηζκόο ηεο ζθόλεο πνπ εθιύεηαη θαηά ηε δηαρείξηζε ρύδελ μεξνύ θνξηίνπ. Γηαρείξηζε θαη αλαθύθισζε απνβιήησλ ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Βειηίσζε ηνπ αηζζεηηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο ρεξζαίαο δώλεο. Γηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία ζύκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή λνκνζεζία. Απνηίκεζε ηεο ξύπαλζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο από δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ιηκέλα. Απνηίκεζε ησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ έμσζελ ηνπ ιηκέλα. Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ ξύπαλζεο θαη θηλδύλσλ γηα ην εξγαζηαθό πεξηβάιινλ. Μείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Απνηίκεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ θαηά ηελ εξγαζία. Απνηίκεζε ησλ πεξηζηαζηαθώλ αλαγθώλ γηα βπζνθνξήζεηο. πκκόξθσζε κε ην ζύλνιν ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. Ζ επίδνζε γηα θάζε έλα από ηα αλσηέξσ δεηήκαηα θαηαγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 7

9 ηόλοη κόνη Κύξηνο παξάγνληαο δεκηνπξγίαο ζθόλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκέλα είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρύδελ μεξνύ θνξηίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη όπνηεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο, ε ΟΛΘ ΑΔ έρεη ιάβεη ζεηξά πξνιεπηηθώλ θαη θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ: Πεξηνδηθή ζάξσζε θαη δηαβξνρή ησλ δξόκσλ θαη ησλ πξνβιεηώλ ηνπ ιηκέλα θπξίσο ζηνπο ρώξνπο δηαθίλεζεο ησλ ρύδελ μεξώλ θνξηίσλ. Κάιπςε ησλ ζσξώλ ησλ ρύδελ μεξώλ θνξηίσλ κε κνπζακάδεο θαη ιηλάηζεο. Απνζήθεπζε ησλ ζσξώλ ρύδελ θνξηίνπ ζε πεξηκεηξηθνύο ηνίρνπο από ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο ή εκπνξεπκαηνθηβώηηα. Γηεμαγσγή κεηξήζεσλ ηνπ επηπέδνπ ησλ αησξνύκελσλ ζσκαηηδίσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ιηκέλα. Πεξηκεηξηθή θύηεπζε δέλδξσλ Υξήζε αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο (π.ρ. κάζθεο, γπαιηά) Πεξηνδηθή δηαβξνρή ησλ θνξηίσλ, ηδίσο θαηά ηε θάζε θνξηνεθθόξησζεο Λιμενικά απόβληηα Ζ πεξηζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ν θαζαξηζκόο ηεο ρεξζαίαο δώλεο ηνπ ιηκέλα γίλεηαη κε κέζα θαη εμνπιηζκό ηεο ΟΛΘ ΑΔ, πνπ δηαζέηεη θαηάιιειε αδεηνδόηεζε. Γηα ηα απόβιεηα πνπ κπνξνύλ ηα ηύρνπλ αλαθύθισζεο ε ΟΛΘ ΑΔ έρεη πξνδηαγξάςεη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, ζπλάπηνληαο παξάιιεια ζπκβάζεηο κε ηα αλαγλσξηζκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Υαξηί, ρξεζηκνπνηεκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, απόβιεηα ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ, ειαζηηθά, μύιν, απόβιεηα ιηπαληηθώλ ειαίσλ θαη κέηαιια, δηαρεηξίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. αλαθσθιώζηκα απόβιεηα (1) ηλεκηπικόρ/ηλεκηπονικόρ εξοπλιζμόρ μπαηαπίερ/ζςζζωπεςηέρ ,3 4,5 4 2,5 1,6 1,9 1,1 0 0, απόβληηα λιπανηικών ελαίων ελαζηικά Παξάιιεια, κέζσ θαηάιιειεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, επηρεηξείηαη ζηαδηαθά ν πεξηνξηζκόο ηεο πνζόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ, θάηη πνπ δηαθαίλεηαη ζηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ δύν εηώλ. 8

10 ηόλοη ηόλοη αλαθσθιώζηκα απόβιεηα (2) 924, ξύλο ζίδηπορ/μέηαλλα Γεδνκέλνπ όηη κηθξά ηκήκαηα ηεο ρεξζαίαο δώλεο κπνξνύλ λα ελνηθηάδνληαη γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ζε ηδηώηεο, ε ΟΛΘ ΑΔ ειέγρεη ζπζηεκαηηθά ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ηδηώηεο πξνηίζεηαη λα εθηειέζεη έξγν πνπ δύλαηαη λα πξνθαιέζεη ξύπαλζε, εθαξκόδεηαη απζηεξά ε θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία (π.ρ. Μ.Π.Δ., Δ.Π.Ο., θιπ). Σα απνηειέζκαηα ησλ κέρξη ζήκεξα δξάζεσλ ηεο ΟΛΘ ΑΔ είλαη ελζαξξπληηθά, αλ θαη εθηελέζηεξε παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε ζα γίλεη ζε επόκελε ελεκεξσηηθή έθδνζε. θοηλά απορρίκκαηα Ποιόηηηα ηοπίοσ και εδάθοσς Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ ιηκέλα όπνπ δηεμάγνληαη νη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη θαιπκκέλν κε ηζηκέλην θαη άζθαιην. Σκήκα ηνπ 1νπ πξνβιήηα, όπνπ βξίζθνληαη ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ΟΛΘ ΑΔ, ην Ληκελαξρείν θαζώο θαη θηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πνιηηηζηηθνύο ζθνπνύο, είλαη πιαθόζηξσην. Δπίζεο, δεδνκέλνπ όηη ν ιηκέλαο πεξηζζόηεξν παξέρεη ππεξεζίεο παξά ζηεγάδεη κνλάδεο επεμεξγαζίαο θνξηίσλ, νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ζπλεηζθέξνπλ ακειεηέα ζηε ξύπαλζε ηνπ εδάθνπο. Οπνηεδήπνηε έρεη παξαζηεί θαηά ην παξειζόλ αλάγθε γηα απνθαηάζηαζε ξππαζκέλνπ εδάθνπο, ε ΟΛΘ ΑΔ αλέιαβε όια ηα αλαγθαία κέηξα αληηκεηώπηζεο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε επηρσκάησζε ηεο βάζεο ηνπ 6 νπ πξνβιήηα, γηα ηελ νπνία εθαξκόζηεθαλ θαηλνηόκεο κέζνδνη εμπγίαλζεο ηνπ ξππαζκέλνπ θαη αζηαζνύο εδάθνπο. Όζνλ αθνξά ζηελ αηζζεηηθή εηθόλα ηνπ ιηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε πξόζθαηα εθηελήο δεληξνθύηεπζε πεξηνρώλ εληόο ηεο ιηκεληθήο δώλεο (714 δέληξα θαη ζάκλνη), ε νπνία πιένλ έρεη θαζηεξσζεί ζε εηήζηα βάζε κε ζθνπό ηελ γεληθή αηζζεηηθή αλάπιαζε ηνπ ιηκέλα. Παραλαβή αποβλήηων από πλοία ύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/59/EC θαη ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή ΚΤΑ, ε ΟΛΘ ΑΔ εθαξκόδεη από ην 2002 έλα νινθιεξσκέλν θαη εγθεθξηκέλν από ηηο αξκόδηεο αξρέο «ρέδην παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη θαηαινίπσλ θνξηίσλ ησλ πινίσλ πνπ θαηαπιένπλ ζην ιηκέλα Θεζζαινλίθεο». 9

11 απόβιεηα ησλ πινίσλ παξαδίδνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ ιηκέλα. Σα πεξηζηαηηθά αηπρεκαηηθήο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο από πεηξέιαην εληόο ηνπ ιηκέλα είλαη θαζ έηνο ζρεδόλ κεδακηλά θαη ήζζνλνο πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο, ελώ γηα απηά εμάιινπ ππάξρεη ζε εηνηκόηεηα ζύγρξνλε ππνδνκή πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ζε 24σξε βάζε, απνηεινύκελε από πισηά θαη ρεξζαία κέζα. Αλάδνρνο ησλ επθνιηώλ ππνδνρήο απνβιήησλ πινίσλ έρεη νξηζηεί, θαηόπηλ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ, ηδησηηθή εηαηξεία πνπ θέξεη ηηο θαηάιιειεο αδεηνδνηήζεηο. Ζ θαηάξηηζε ηνπ ελ ιόγσ ζρεδίνπ έγηλε από ην Α.Π.Θ. θαη ε απξόζθνπηε κέρξη ζήκεξα εθαξκνγή ηνπ έρεη ιάβεη ηα εύζεκα, ύζηεξα από ειέγρνπο, από ηελ European Maritime Safety Agency (EMSA) γηα ηελ πιεξόηεηα, ιεηηνπξγηθόηεηα θαη επηρεηξεζηαθή ηνπ επάξθεηα. Ποιόηηηα θαλαζζίων σδάηων Οη ηηκέο ησλ θπζηθνρεκηθώλ θαη βηνινγηθώλ παξακέηξσλ ηεο ζαιάζζηαο ιηκελνιεθάλεο είλαη, γεληθά, αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο πνηόηεηαο ησλ πδάησλ ηνπ όξκνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ απνηεινύζε γηα ρξόληα ηνλ απνδέθηε ξππαληηθώλ θνξηίσλ από απνρεηεπηηθνύο αγσγνύο όκβξησλ θαη αθαζάξησλ, βηνηερλίεο, ξέκαηα, πνηάκηεο εθξνέο θαη παξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο. Ζ ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα είλαη θηιηθή ζην πεξηβάιινλ θαη απνηειεί ελ δπλάκεη κόλν πεγή ξύπαλζεο. Σα ηνμηθά πθαινρξώκαηα ησλ πινίσλ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί, δηα λόκνπ, από αληίζηνηρα θηιηθά ζην πεξηβάιινλ, ελώ ηα Ζ πηζαλή αεξνκεηαθνξά ξύπσλ από ηε δηαρείξηζε ησλ ρύδελ μεξώλ θνξηίσλ θξίλεηαη σο αζήκαληε, βάζεη ησλ πξαθηηθώλ ρεηξηζκνύ θαη αζθαιείαο πνπ ιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά. ην πιαίζην παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ε ΟΛΘ ΑΔ εγθαηέζηεζε πισηό ζηαζκό κέηξεζεο θαη ηειεκεηάδνζεο πεξηβαιινληηθώλ πιεξνθνξηώλ, γηα ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πδάησλ (ζεξκνθξαζία, ph, αγσγηκόηεηα, αιαηόηεηα, δηαιπκέλν νμπγόλν, ζνιεξόηεηα). Θόρσβος Ζ θαηνηθεκέλε πεξηνρή γύξσ από ηνλ ιηκέλα βξίζθεηαη ζρεηηθά καθξηά από ηηο ιηκεληθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο ζνξπβώδεηο (ηαζκόο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ). Ζ είζνδνο θαη έμνδνο ησλ θνξηεγώλ θαη ηνπ ζπξκώλ ηξαίλνπ από ηελ Πύιε 11, κόλν ηνπηθά θαη ρξνληθά κεκνλσκέλα ζα κπνξνύζαλ λα ραξαθηεξηζηνύλ σο πηζαλά νρινύζεο. 10

12 πνξαδηθέο κεηξήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα από ηελ ΟΛΘ ΑΔ ζηα πεξηκεηξηθά όξηα ηνπ ιηκέλα θαηαδεηθλύνπλ, γεληθά, επίπεδα ζνξύβνπ <65 db. Καηαζηάζεις έκηακηης ανάγκης Ζ ΟΛΘ ΑΔ, αλαγλσξίδνληαο όηη νη ιηκεληθέο δξαζηεξηόηεηεο δύλαηαη λα ελέρνπλ θηλδύλνπο, αξλεηηθέο επηπηώζεηο θαη πξόθιεζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ, ηόζν γηα ηνλ άλζξσπν όζν θαη ην πεξηβάιινλ, ιακβάλεη όια ηα ζρεηηθά απαξαίηεηα κέηξα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο. Γηα ηελ θαηαζηνιή ξύπαλζεο από πεηξέιαην ή άιιε επηθίλδπλε νπζία έρνπλ θαηαξηηζηεί θαη νξγαλσζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ην Α.Π.Θ., αληίζηνηρα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο, κε εθαξκνγή κνληέισλ πξνζνκνίσζεο ηεο ξύπαλζεο θαη πεξηγξαθή δηαθόξσλ ζελαξίσλ ξύπαλζεο (από πινία, θνξηίν, ηξαίλν, πξνζσπηθό, θνξηεγά, ζσιελώζεηο θ.α.). Σα ζρέδηα έρνπλ σο βάζε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, αιιά θαη απηέο ησλ Γηεζλώλ πκβάζεσλ OPRC 1990 θαη OPRC/HNS 2000 ηνπ Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ (International Maritime Organization-IMO) Αλάδνρνο ησλ ππεξεζηώλ πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ζαιάζζηαο ξύπαλζεο έρεη νξηζηεί, θαηόπηλ αλνηθηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ, ηδησηηθή εηαηξεία πνπ θέξεη ηηο θαηάιιειεο αδεηνδνηήζεηο θαη έρεη ζύγρξνλν αληηξξππαληηθό εμνπιηζκό ζε πισηά θαη ρεξζαία κέζα. ε πεξηπηώζεηο ρεξζαίαο αηπρεκαηηθήο ή ιεηηνπξγηθήο ξύπαλζεο ή άιιεο έθηαθηεο αλάγθεο όπσο θσηηά, έθξεμε, βαλδαιηζκνί, θιπ, έρεη νξγαλσζεί θαη εθαξκόδεηαη ζρεηηθό ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο, κε ζπληνληζκό από ην Γξαθείν Π..Δ.Α. ηεο ΟΛΘ ΑΔ. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Κώδηθα γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πινίσλ θαη ησλ Ληκεληθώλ Δγθαηαζηάζεσλ (ISPS Code) έρνπλ εγθξηζεί από ην αξκόδην Τπνπξγείν θαη εθαξκόδνληαη όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα αζθάιεηαο ηεο ιηκεληθήο εγθαηάζηαζεο. Δνεργειακή καηανάλωζη 20 ζηερεή οσζία: ζείο άλεκος: BΔ (10 κ/δι) Θέζε ηωλ ζωκαηηδίωλ 5 ώρες κεηά ηο περηζηαηηθό ρύπαλζες. θαζηδάλοληα: 3,5% max ζσγθέληρωζε: 15 θηιά/400 κ2 πσζκέλα αηωρούκελα: 96,5% max ζσγθέληρωζε: 1 mg/lt Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ ζε όιν ην θάζκα ησλ ιηκεληθώλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί γηα ηελ Γηνίθεζε ηεο ΟΛΘ ΑΔ πξσηαξρηθό ζηόρν. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζύλνιν ησλ ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ην 2006, ε ΟΛΘ ΑΔ επελδύεη έθηνηε ζπζηεκαηηθά ζηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθώλ κεγεζώλ. ηα επόκελα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ηα κεγέζε πεηξειαίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλνληαη ζηνλ ιηκέλα, πνπ ζπγθξηηηθά κε ην έηνο 2006 απνηππώλνπλ ηθαλνπνηεηηθή κείσζε. 11

13 KWh ηόλοη ηόλοη θαηαλάιωζε πεηρειαίοσ ζέρκαλζες Ποιόηηηα ηοσ αέρα θαηαλάιωζε πεηρειαίοσ θίλεζες θαηαλάιωζε ειεθηρηθής ελέργεηας Ο ιηκέλαο ραξαθηεξίδεηαη από έλα ζρεηηθά επξύ θάζκα κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, νρεκάησλ, εμππεξεηνύκελσλ πινίσλ θαη θνξηίσλ, πνπ δπλεηηθά ζπλεηζθέξεη ζηε δηακόξθσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα ηόζν ηνπηθά όζν θαη επξύηεξα. Μέρξη ζήκεξα, αλαινγηδόκελνη ην κέγεζνο θαη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ιηκέλα, θαζώο θαη ηελ αληίζηνηρε δηεζλή εκπεηξία, ν ιηκέλαο δελ δηαθαίλεηαη λα ζπκκεηέρεη ζεκαληηθά ζην ξππαληηθό θνξηίν ηεο αηκόζθαηξαο, κε εμαίξεζε κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά δηαθπγνύζαο ζθόλεο θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ ρύδελ μεξνύ θνξηίνπ. Αλαιπηηθόηεξε παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθώλ ξππαληηθώλ θνξηίσλ ζα γίλεη ζε επόκελε έθδνζε, αθνύ ε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ γηα ην ζύλνιν ηνπ ιηκέλα βξίζθεηαη ζε ζηάδην ηειηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό έρεη ήδε εγθαηαζηαζεί ζηνλ ιηκέλα κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε θαη δηεξεύλεζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ δεδνκέλσλ θαη ξππαληώλ Δθηόο από ηελ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηε ζύλδεζε ησλ θηεξίσλ ηνπ 1 νπ πξνβιήηα κε θπζηθό αέξην, ε ΟΛΘ ΑΔ έρεη πιένλ πξνγξακκαηίζεη ηηο αθόινπζεο δξάζεηο: ε επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ζε άιινπο ρώξνπο, ε αλάπηπμε θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ ζε θαηάιιεια ζεκεία (π.ρ. ζηέγεο θηεξίσλ ή απνζεθώλ), ε πινπνίεζε ηερληθώλ παξεκβάζεσλ ζηα θηήξηα γηα κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο θαηαλάισζεο, ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε παιαηώλ νρεκάησλ κε πβξηδηθά. Όζνλ αθνξά ζηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ε ΟΛΘ ΑΔ εθαξκόδεη δηάθνξεο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο, όπσο ε κέηξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ρεκηθώλ παξαγόλησλ, ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, ε ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θ.α. 12

14 Τγεία και αζθάλεια ζηην εργαζία Ζ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία απνηειεί γηα ηελ ΟΛΘ ΑΔ ζεκειηώδεο δήηεκα ζηελ θαζεκεξηλή επηρεηξεζηαθή ηεο ιεηηνπξγία. Ο Οξγαληζκόο θαηαβάιιεη δηαξθείο πξνζπάζεηεο γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη, γεληθά, ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηόζν ζηε δσή όζν θαη ζηελ αθεξαηόηεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ από πιεκκειή ζρεδηαζκό ή εθαξκνγή ησλ ππεξεζηώλ ηεο ΟΛΘ ΑΔ. Υάξε ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία απηόλνκνπ Σκήκαηνο εληόο ηεο ΟΛΘ ΑΔ από ην 2004 πνπ αζρνιείηαη κε ην απηό δήηεκα, ε πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ έρεη πνιιαπιά πξναρζεί, από ηερληθήο, νξγαλσηηθήο θαη ηαηξηθήο άπνςεο. Δπίζεο, ην Tκήκα Πεξηβάιινληνο, Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο κε ηηο ηαθηηθέο κεηξήζεηο θαη αμηνινγήζεηο αθηηλνβνιίαο, ζνξύβσλ, ρεκηθώλ παξαγόλησλ θαη άιισλ ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ δεηεκάησλ θαη ζηελ έγθαηξε αληηκεηώπηζε αξλεηηθώλ επηδξάζεσλ. Απνηέιεζκα είλαη νη ζρεηηθνί δείθηεο ζπρλόηεηαο θαη ζνβαξόηεηαο γηα ηα αηπρήκαηα ηνπ ιηκελεξγαηηθνύ πξνζσπηθνύ λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή κείσζε ηα ηειεπηαία έηε. Δλδεηθηηθέο δξάζεηο ηεο ΟΛΘ ΑΔ ζηελ θαηεύζπλζε ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ησλ δεηεκάησλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία είλαη: ύληαμε γξαπηήο εθηίκεζεο επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. ήκαλζε όισλ ησλ ρώξσλ κε ηα απαξαίηεηα ζήκαηα αζθαιείαο. Γηελέξγεηα εμεηάζεσλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο. Μεηξήζεηο θπζηθώλ θαη ρεκηθώλ παξαγόλησλ. Απνκάθξπλζε όισλ ησλ ζπζθεπώλ θαη πιηθώλ πνπ πεξηείραλ PCBs θαη ακίλαην. ην πιαίζην ησλ ζπλερώλ πξνζπαζεηώλ ηεο ΟΛΘ ΑΔ εληάζζεηαη θαη ν «Καλνληζκόο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο» πνπ απνηειεί πξσηνπόξα έθδνζε ζε επίπεδν ειιεληθώλ ιηκέλσλ, θαη ν νπνίνο πεξηγξάθεη θαη εμεηδηθεύεη γηα ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο πξαθηηθέο αζθαινύο εξγαζίαο. Ζ ΟΛΘ ΑΔ έρεη δεζκεπηεί γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη ζα ζπλερίζεη ζπζηεκαηηθά λα ζπλεξγάδεηαη θαη δηαβνπιεύεηαη κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, θαζώο θαη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο. Βσθοκορήζεις Οη βπζνθνξήζεηο είλαη, γεληθά, έλαο παξάγνληαο κηθξήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ιηκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο θαζώο δελ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά από παιηξξνηαθέο θηλήζεηο ή ηδεκαηνγελείο απνζέζεηο πνηακώλ θαη ρεηκάξξσλ. ε πεξίπησζε έξγσλ πνπ απαηηνύλ ηελ εθηέιεζε βπζνθνξήζεσλ θαη ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ βπζνθνξεκάησλ, εθαξκόδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα κειέηε θαη εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. σμμόρθωζη με κανονιζμούς Ζ ζπκκόξθσζε ηνπ ιηκέλα κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία απνηειεί κηα από ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο θαη ε ΟΛΘ ΑΔ πξνζπαζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα, λα δηαζθαιίζεη ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ, κέζσ ηεο ζπλερνύο βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκόδεη. 13

15 ΓΔΜΟΙ ΜΔ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΟΗΥΣΟ ΛΗΜΑΝΗ παξαδνζηαθό ιηκάλη πόιν έιμεο ηόζν ησλ ληόπησλ όζν θαη ησλ μέλσλ επηζθεπηώλ. Ζ Θεζζαινλίθε είλαη κηα παξαδνζηαθή κεζνγεηαθή πόιε-ιηκάλη κε ηζρπξνύο δεζκνύο κεηαμύ πόιεο, ζάιαζζαο θαη ιηκέλα. Ζ ΟΛΘ ΑΔ πηνζεηώληαο κηα ζύγρξνλε πξνζέγγηζε θαη εληζρύνληαο ηε ζύλδεζε ηνπ ιηκαληνύ κε ηελ πόιε δηαζέηεη ρώξνπο γηα ηελ αλάπηπμε πνιιαπιώλ δξαζηεξηνηήησλ. Μηα ζεηξά απνζεθώλ ζηνλ 1 ν Πξνβιήηα έρνπλ αλαθαηαζθεπαζηεί εζσηεξηθά, ζε κνληέξλα ιεηηνπξγηθά θηίξηα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ (αίζνπζεο ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, εθζέζεσλ, θηλεκαηνγξάθνπ θαη δεμηώζεσλ), ελώ εμσηεξηθά έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηνπο. Ζ ΟΛΘ ΑΔ ζην πιαίζην αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο, εθηόο από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ απνζεθώλ, έρεη δεκηνπξγήζεη θαη ιεηηνπξγεί κε επηηπρία ππαίζξηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Οη ρώξνη ζηάζκεπζεο, πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην εκπνξηθό θέληξν, βνεζνύλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θπθινθνξηαθνύ πξνβιήκαηνο ηεο πόιεο αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ. Ζ ΟΛΘ ΑΔ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο, κειεηά ηελ πεξαηηέξσ θαη κε ζπζηεκαηηθό, ηξόπν αμηνπνίεζε θαη έληαμε ησλ ρώξσλ ηνπ ιηκέλα, ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηεο Θεζζαινλίθεο. θνπόο ηεο εηαηξίαο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ ρώξσλ απηώλ λα πξνρσξήζεη κε ζεβαζκό ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν, κε ηα πην επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηελ πόιε. ΑΛΛΖΛΔΠΗΓΡΑΖ Ζ ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ ρώξσλ απηώλ θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ηξηώλ κνπζείσλ, (Κηλεκαηνγξάθνπ, Φσηνγξαθίαο, Κέληξνπ ύγρξνλεο Σέρλεο), θαζώο θαη ηνπ Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο έρεη αλαδείμεη ηνλ 1ν πξνβιήηα ζε ρώξν πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, νηθείν ζην θνηλό ηεο πόιεο, θαζηζηώληαο ην Βαζηθόο γλώκνλαο ηεο ΟΛΘ ΑΔ ζηελ θαηεύζπλζε αξκνληθήο γεηηλίαζεο, δεκηνπξγηθήο ζρέζεο θαη αεηθόξνπ θνηλήο πνξείαο κε ηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, είλαη ε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ελόο ιηκέλα: α) πνπ ζα ζέβεηαη ηελ πόιε ρσξίο λα ηελ επηβαξύλεη, β) πνπ ζα είλαη αλνηθηόο ζηνπο θαηνίθνπο κε ρώξνπο ςπραγσγίαο θαη πνιηηηζκνύ, γ) πνπ ζα πξνζθέξεη ζύγρξνλεο θαη αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο ζε ηαμηδηώηεο θαη επηρεηξήζεηο, ιεηηνπξγώληαο σο πιαηθόξκα επξύηεξεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο. 14

16 Σν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο κπνξεί λα απνηειέζεη βαζηθή πύιε ηνπξηζκνύ γηα ηελ πόιε θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή, γεγνλόο πνπ ζα εληζρύζεη ηόζν ηελ ηνπηθή νηθνλνκία όζν θαη ηελ εηθόλα ηεο σο ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ. Σν ιηκάλη βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο πόιεο, πνπ ζεκαίλεη όηη νη ηνπξίζηεο κπνξνύλ λα θηλεζνύλ εύθνια, λα επηζθεθηνύλ ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ηα κνπζεία θαη βεβαίσο λα πεξηεγεζνύλ ζε θνληηλνύο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο, όπσο ν Όιπκπνο, ε Βεξγίλα, ην Γίνλ, ε Πέιια, ε Υαιθηδηθή θ.ά. ΠΟΛΖ ΚΑΗ ΥΡΖΣΔ ΣΟΤ ΛΗΜΔΝΑ Θεσξώληαο σο κέζν άζθεζεο επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο ηελ ζεώξεζε όηη ε πεξηβαιινληηθή αιιειεπίδξαζε θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ζρέζεο πόιεοιηκέλα είλαη ζηελή θαη ηζρπξή, ε δηνίθεζε ηεο ΟΛΘ ΑΔ πηζηεύεη όηη ε ζπλεξγαζία ηεο, ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη επίπεδα, κε ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηνπο παξαγσγηθνύο θνξείο (π.ρ. Γήκνο, Δπηκειεηήξηα) κπνξεί λα θέξεη πνιιαπιά ζεηηθά νθέιε γηα ηνλ ιηκέλα θαη ηελ πόιε. Ζ ΟΛΘ ΑΔ δίλεη κεγάιε πξνηεξαηόηεηα θαη ζεκαζία ζε ελεκεξσηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηδηαίηεξα όηαλ πξνθύπηεη θάπνην πεξηβαιινληηθό δήηεκα ζρεηηδόκελν κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ιηκέλα. Οη επαθέο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία είλαη ελεξγέο θαη θάζε θνξά πνπ ζεσξείηαη όηη κηα δξαζηεξηόηεηα ζην ιηκάλη κπνξεί λα έρεη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ελεξγνπνηνύληαη νη θαηάιιεινη κεραληζκνί ελεκέξσζεο όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ. δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζην πεξηβαιινληηθό πξνθίι, ζε ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ πξαθηηθέο πνπ απνδεδεηγκέλα εθαξκόδνπλ νη πξνκεζεπηέο. Δπηπιένλ, ε ΟΛΘ ΑΔ ζα εμεηάζεη ηελ ελζσκάησζε ζηα ζπκθσλεηηθά πνπ ζπλάπηεη κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα, απζηεξόηεξσλ όξσλ πεξηβαιινληηθήο ιεηηνπξγίαο εληόο ηεο ρεξζαίαο ή ζαιάζζηαο ιηκεληθήο δώλεο. ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΩΝ Ζ ΟΛΘ ΑΔ, ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο θαη ηεο πιεξέζηεξεο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνύ, ησλ πειαηώλ θαη ρξεζηώλ ηνπ ιηκέλα, πξνρώξεζε ζηε δεκηνπξγία γξαθείνπ ελεκέξσζεο, 24σξεο ιεηηνπξγίαο. Οη ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα, όπσο θαη νη πνιίηεο, κπνξνύλ πιένλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηα αξκόδηα ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνύ ζηηο εξγάζηκεο ώξεο θαη ζε 24σξε βάζε, κε ην γξαθείν εμππεξέηεζεο πειαηώλ γηα δηεπθξηλίζεηο, πιεξνθνξίεο θαη ππνβνιή παξαπόλσλ. Γπαθείο Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα γίλεη σο εμήο: ζηα ηειέθσλα: θαη ζην κε ζπκπιήξσζε ηεο εηδηθήο θόξκαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΛΘ ΑΔ Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο ηεο ΟΛΘ ΑΔ είλαη ε δεκηνπξγία ιίζηαο «επηζπκεηώλ πξνκεζεπηώλ» γηα ζπγθεθξηκέλεο 15

17 ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ζ ζπκκεηνρή ηεο ΟΛΘ ΑΔ ζηελ έξεπλα ζπκβάιιεη ζηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ζηελ παξαθνινύζεζε ησλ ζύγρξνλσλ ηάζεσλ αζθαινύο θαη πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ πινίσλ θαζώο θαη ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ ιηκεληθώλ ιεηηνπξγηώλ (Πξνγξάκκαηα SPIN, TRAPIST IONAS, e-logmar-m, NAYTILOS, EFFORTS, FREIGHTWISE, MIRTO). Παξόκνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (GREENPORTh, PCP, SEKAN, GILDA. NET) ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο πεξηβαιινληνινγηθήο πξνζηαζίαο ηνπ ιηκαληνύ θαη ζηελ απόθηεζε ζεκαληηθήο ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθνξίαο. Δηδηθεπκέλα ζηειέρε ηνπ ιηκέλα ζπκκεηέρνπλ ηαθηηθά ζε Ζκεξίδεο θαη πλέδξηα κε παξνπζηάζεηο επηζηεκνληθώλ θαη ηερληθώλ εξγαζηώλ, απνδεηθλύνληαο ην πςειό επίπεδν ηθαλνηήησλ, επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο θαη πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο. Δπηπιένλ ε ΟΛΘ ΑΔ δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηε ζπλεξγαηηθή έξεπλα θαη εθπαίδεπζε, ελζαξξύλνληαο ελεκεξσηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο μελαγήζεηο θνηηεηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκέλα, ζε ζπλεξγαζία κε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνύο θνξείο. Δπίζεο, εθαξκόδνληαο ην ελ ηζρύ «Πιαίζην πκθσλίαο» κε ην Α.Π.Θ., ε δηνίθεζε ηεο ΟΛΘ ΑΔ ππνζηεξίδεη θαη δηεπθνιύλεη ηελ εθπόλεζε κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ πεξηβαιινληηθή ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ιηκέλα. Σα ζρεηηθά απνηειέζκαηα, πνπ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηεο Γηνίθεζεο, βνεζνύλ ζηε δηεξεύλεζε θαη πιεξέζηεξε θαηαλόεζε πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνύ. 16

18 ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ Γεδνκέλνπ όηη ε ζπλερήο πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ΟΛΘ ΑΔ, νη πξσηνβνπιίεο ηεο γηα ηα επόκελα ρξόληα ζα εζηηάζνπλ ζηε ζηαδηαθή επίηεπμε θαη πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ ζηόρσλ θαη δξάζεσλ: Γελδξνθύηεπζε πεξηνρώλ εληόο ηεο ιηκεληθήο δώλεο, ε νπνία θαζηεξώλεηαη ζε εηήζηα βάζε, ηόζν γηα βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο όζν θαη γηα αληηζηάζκηζε ησλ παξαγόκελσλ ξύπσλ ζθόλεο. Δπέθηαζε θαη βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθύθισζε απνβιήησλ. ηαδηαθή αλαλέσζε ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ ηεο ΟΛΘ ΑΔ κε πβξηδηθά νρήκαηα. Μεηαηξνπή θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε «πξάζηλα θηίξηα». ηόρνο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ ζηα θηίξηα ηνπ ιηκέλα γηα κείσζε θαη εμνξζνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο πόξσλ (π.ρ. ρξήζε θπζηθνύ αεξίνπ, ιακπηήξεο νηθνλνκίαο, αληηθαηάζηαζε παιαηώλ θνπθσκάησλ θαη θιηκαηηζηηθώλ). Οξγάλσζε ζηαζκώλ θαη πξνγξακκάησλ παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα θαη ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Παξνρή εθπηώζεσλ επί ησλ ιηκεληθώλ ηειώλ ζε πινία ηα νπνία εθαξκόδνπλ θαιέο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο, κέζσ θπξίσο ηεο πηνζέηεζεο ηνπ Environmental Ship Index πνπ εθαξκόδεηαη από επξσπατθά ιηκάληα. Δπέλδπζε ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ ζε θαηάιιειεο πεξηνρέο ηνπ ιηκέλα. Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηόζν γηα ην πξνζσπηθό όζν θαη γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα. Καηάξηηζε θαλνληζκνύ θαιώλ πεξηβαιινληηθώλ πξαθηηθώλ εξγαζίαο, γηα ην πξνζσπηθό θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα. Απζηεξή εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ PERS θαη δηεξεύλεζε εθαξκνγήο ηνπ πξνηύπνπ πκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ECOPORTS θαη ηνπ ESPO θαη ελεξγή ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηνπ. Αμηνιόγεζε θαη επηζθόπεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο «πεξηβαιινληηθήο απηνδηάγλσζεο» (Self Diagnosis Method- SDM) ζε εηήζηα βάζε. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο Α.Δ. Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Θεζζαινλίθε, Διιάδα Σει: Φαμ:

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα