Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ ΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες 1 Προσκλήσεις-Προκηρύξεις ΕΣΠΑ 6 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 7 Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 9 Ευρωπαϊκά Θέματα 11 Διεθνή Θέματα 18 Διαβουλεύσεις 20 Σεμινάρια Κατάρτισης 21 Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 22 Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος Ευρωπαϊκή επιδότηση για τον Αθλητισμό Κοινοτική Πρωτοβουλία JESSICA ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 25 Έτος 3 Ιούλιος 2012 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Προσκλήσεις-Προθεσμίες 1. Προπαρασκευαστική δράση στον τομέα του αθλητισμού Σύμφωνα με την πρόσφατη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον τομέα του αθλητισμού που δημοσίευσε η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χρηματοδοτηθούν διακρατικά σχέδια και πρωτοβουλίες δημόσιων οργανισμών ή φορέων της κοινωνίας πολιτών για να εντοπιστούν και να δοκιμαστούν κατάλληλα δίκτυα και ορθές πρακτικές στο χώρο του αθλητισμού. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει ως σκοπό να συμπληρώσει την «προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό» σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα ετήσια προγράμματα εργασίας του 2012 για τις επιχορηγήσεις και τις συμβάσεις που αφορούν την «προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό» και το «πιλοτικό σχέδιο: εταιρικές σχέσεις γνώσης». Διεθνές Συνέδριο για τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αναθεώρηση του Κανονισμού 1082/2006 (ΕΟΕΣ) Οδηγός για τους ΟΤΑ και το Κοινοτικό Κεκτημένο Διαδικτυακή Πύλη για την Αποκεντρωμένη Συνεργασία Οι Οικονομικά Παγκόσμιες Πόλεις Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Διαρθρωτικά Ταμεία

2 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο κύριος στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης είναι η προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ στον εν λόγω τομέα με βάση το κεφάλαιο «Αθλητισμός» του προταθέντος προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο «Erasmus για όλους», σύμφωνα με τις προτεραιότητες που τέθηκαν στη λευκή βίβλο του 2007 για τον αθλητισμό και στην ανακοίνωση του 2011 σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα στηρίξει διακρατικά σχέδια που θα υποβληθούν από δημόσιους οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να εντοπιστούν και να δοκιμαστούν κατάλληλα δίκτυα και ορθές πρακτικές στο χώρο του αθλητισμού, στους ακόλουθους τομείς: καταπολέμηση του φαινομένου των «στημένων» αγώνων, προώθηση της σωματικής άσκησης για την υποστήριξη της ενεργού γήρανσης, ευαισθητοποίηση για αποτελεσματικά μέτρα προώθησης του αθλητισμού σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων, κοινοί διασυνοριακοί αγώνες μαζικού αθλητισμού σε γειτονικές περιφέρειες και κράτη μέλη. Η αρμόδια για την εφαρμογή και τη διαχείριση της εν λόγω δράσης υπηρεσία της Επιτροπής είναι η μονάδα αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι περιορίζονται σε: δημόσιους οργανισμούς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι υποψήφιοι θα πρέπει: να διαθέτουν νομική υπόσταση να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Βάσει της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες προτάσεις: προτάσεις που υποβάλλονται με τη χρήση του επίσημου εντύπου της αίτησης και συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του, πλήρως συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου προτάσεις που λαμβάνονται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων προτάσεις που αφορούν ενέργειες οι οποίες εκτελούνται στο σύνολό τους εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτάσεις στις οποίες περιλαμβάνεται διεθνικό δίκτυο με εταίρους από τουλάχιστον 5 κράτη μέλη της ΕΕ. 2

3 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία JESSICA (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας JESSICA ( Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) δημοσιεύτηκαν πρόσφατα Ανοικτές Προσκλήσεις των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης για την επιλογή έργων αστικής ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ευρώ βάσει του τίτλου «Προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό» (άρθρο ). Θα διατεθεί συγχρηματοδότηση της ΕΕ μέχρι μέγιστου ποσοστού 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Τουλάχιστον το 20 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτική χρηματοδότηση από τρίτα μέρη. Οι δαπάνες για προσωπικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Οι συνεισφορές σε είδος δεν είναι αποδεκτές ως συγχρηματοδότηση. Ανάλογα με τον αριθμό και την ποιοτητα των σχεδίων που θα υποβληθούν, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην διαθέσει το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων. Η έναρξη των έργων πρέπει να είναι μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και 31 Μαρτίου 2013 και η ολοκλήρωσή τους όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου Η περίοδος επιλεξιμότητας για τις δαπάνες είναι η διάρκεια του έργου όπως προσδιορίζεται στη σύμβαση. Προθεσμία: 31 Ιουλίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Η πρωτοβουλία JESSICA αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη μέσω του JESSICA αποκτούν την ευχέρεια να χρηματοδοτήσουν έργα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, με τη μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, οι οποίες μπορεί να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή/και δανείων. Ο πυρήνας λειτουργίας του JESSICA είναι τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) τα οποία και πραγματοποιούν τις χρηματοδοτήσεις. Ειδικότερα είναι τα Ταμεία που επενδύουν σε Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα και σε άλλα επιλέξιμα έργα, τα οποία περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένα σχέδια αειφόρου αστικής ανάπτυξης. 3

4 Τεύχος 25 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Για τον προσδιορισμό των σχεδίων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του JESSICA, επιβάλλεται να ακολουθείται ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οι πόροι του JESSICA μπορούν ειδικότερα να διοχετεύονται σε σχέδια στους εξής τομείς: Το JESSICA προσφέρει τη δυνατότητα στις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ να αξιοποιήσουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία εξωτερικών φορέων καθώς επίσης προσφέρει τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετης ιδιωτικής χρηματοδότησης με στόχο την προαγωγή της αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Στην περίπτωση που κάποια Διαχειριστική Αρχή επιθυμεί να αξιοποιήσει το χρηματοδοτικό μέσο JESSICA μπορεί να συνεισφέρει πόρους από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα ενώ οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα τραπεζικά ιδρύματα και άλλοι επενδυτές μπορούν να συνεισφέρουν πρόσθετους πόρους. Δεδομένου ότι τα έργα δεν θα χρηματοδοτηθούν με επιχορηγήσεις, η συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος στα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης θα είναι ανακυκλώσιμη (η χρηματοδότηση των έργων γίνεται είτε μέσω δανείων, παροχής εγγυήσεων ή ιδίων κεφαλαίων), ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την αειφορία της επενδυτικής δραστηριότητας. Οι συνεισφορές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη χρηματοδοτικών προϊόντων (είτε με τη μορφή δανείων ή εγγυήσεων ή ιδίων κεφαλαίων) τα οποία θα παρέχονται από τα Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης στους τελικούς δικαιούχους. Κρατικές εγγυήσεις για την παροχή δανείων δεν θα δίνονται και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία επίπτωση στη δημοσιονομική θέση και στο δημόσιο χρέος των κρατών μελών. Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της ενέργειας κ.λπ. Χώροι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες αειφόρους χρήσεις. Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης. Χώροι γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους τομείς της πληροφορικής και/ή της έρευνας και ανάπτυξης. Πανεπιστημιακά κτίρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων εγκαταστάσεων. Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. 4

5 Τεύχος 25 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Ελλάδα, η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA ξεκίνησε ουσιαστικά με την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τον Ιούλιο του 2010 για τη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας ως διακριτή χρηματοδοτική μονάδα εντός της ΕΤΕπ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ίδρυση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA κατέβαλε προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το συνολικό ποσό των 258 εκατομμυρίων ευρώ από τα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η επιλογή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που θα λειτουργήσουν ως Ταμεία Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μέσω δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης ολοκληρώθηκαν καλύπτοντας το σύνολο των περιφερειών που συνεισέφεραν πόρους στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου: Για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδoς (Όμιλος Laiki Bank Group). Για τις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η EFG Eurobank. Για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Για την Περιφέρεια Κρήτης το αρμόδιο ΤΑΑ είναι η Κοινοπραξία Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας JESSICA στη χώρα μας οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο εθνικό συντονιστικό φορέα: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) Υπόψιν κ. Ιωάννη Λυπιρίδη Τηλ: ,

6 Τεύχος 25 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Προσκλήσεις-Προκηρύξεις Υποδομές στον Τομέα της Υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Προθεσμία: 2/ Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000) στην Περιφέρεια Κρήτης Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Κρήτης Προθεσμία: 6/ Τεχνική Υποστήριξη και Εκπόνηση Μελετών για την ωρίμανση του έργου "Ναυταθλητικό Κέντρο Μεσολογγίου" Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων" Περιοχή εφαρμογής: Νομός Αιτωλοακαρνανίας Προθεσμία: 15/ Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου "Έργα Αναβάθμισης και ανάπτυξης του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων" Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων" Περιοχή εφαρμογής: Νομός Αχαΐας Προθεσμία: 15/ Μελέτες για την ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος και προώθηση της ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης" Περιοχή εφαρμογής: Νομός Χαλκιδικής Προθεσμία: 15/ Τεχνική Υποστήριξη για την ωρίμανση του έργου "Αποκατάσταση Ποταμού Σούλου" Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Μακεδονίας - Θράκης" Περιοχή εφαρμογής: Νομός Κοζάνης Προθεσμία: 15/ Ανάπτυξη Πολιτιστικής Υποδομής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Προθεσμία: 20/ Βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Προθεσμία: 20/ Ανάπτυξη, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των Υποδομών Τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου" Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Προθεσμία: 31/ 6

7 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 1. Δήμος Λοκρών: Χτίζοντας την Αλληλεγγύη στις Κοινότητες (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, ) Ο Δήμος Λοκρών με επιτυχία συμμετέχει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες, , σε σχέδιο ανταλλαγής με άλλους εννέα (9) ευρωπαϊκούς δήμους από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Τσεχία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την ΠΓΔΜ, με τίτλο «Χτίζοντας την αλληλεγγύη στις Κοινότητες». Το εν λόγω σχέδιο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες στη διάρκεια των οποίων προγραμματίστηκαν να πραγματοποιηθούν όλες οι συναντήσεις. Στις Μαϊου 2012 ο Δήμος Λοκρών πραγματοποίησε τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ των εταίρων, υποδεχόμενος και φιλοξενώντας τις αποστολές των υπόλοιπων δήμων. Το θέμα του συνεδρίου αφορούσε την αλληλεγγύη στις κοινότητες, στις γενεές, το δημογραφικό πρόβλημα, τον εθελοντισμό και τις δράσεις κοινωνικής προστασίας κ.α. Η πρώτη συνάντηση των κρατών είχε πραγματοποιηθεί στο Δήμο Diosd της Ουγγαρίας στις Απριλίου τ.ε. με την αρμόζουσα υποδοχή και φιλοξενία, επεξεργασία κοινωνικών θεμάτων και επισκέψεις σε κοινωνικές δομές, όπως και με ξεναγήσεις στο Δήμο. Δήμο Λοκρών Γραφείο Δημάρχου Πλατεία Δημαρχείου 1 Τ.Κ Αταλάντη Τηλ:

8 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. Δήμος Ανατολικής Μάνης: «Greenculture» (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση, ) Με επιτυχία υλοποιήθηκε η ανταλλαγή νέων, η οποία έλαβε χώρα στο Capaccio της Ιταλίας, από 6 έως 14 Μαΐου 2012 και στην οποία συμμετείχαν ο Δήμος Ανατολικής Μάνης με 16 νέους και ο οργανισμός Fare Ambiente που δραστηριοποιείται στην Ιταλία σε θέματα περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νεολαία σε Δράση. Οι νέοι συμμετείχαν σε ένα βιωματικό σεμινάριο όπου εφαρμόστηκαν μορφές άτυπης εκπαίδευσης και είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις απόψεις τους σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή των εναλλακτικών πηγών ενέργειας της περιοχής μας, αλλά και να αλληλεπιδράσουν στα θέματα αυτά με τους νέους της Ιταλίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο του Paestum (μεγάλη ελληνική αποικία) και το σχετικό αρχαιολογικό μουσείο, μια παραδοσιακή φάρμα εκτροφής βουβαλιών εξαιρετικό παράδειγμα της βιώσιμης ανάπτυξης, το Εθνικό Πάρκο του Cilento όπου φιλοξενούνται προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας, στην μεσαιωνική πόλη του Salerno τον Καθεδρικό Ναό ο οποίος είναι στολισμένος με τον Κροκεάτη Λίθο (που προέρχεται από τις Κροκεές Λακωνίας και είναι μοναδικός στον κόσμο) και το Μουσείο της Ιστορίας της Ιατρικής, ενώ παρευρέθησαν ως επίτιμοι καλεσμένοι σε ομιλία του Εθνικού Συντονιστή του Fare Ambiente σχετικά με τη Μεσογειακή Δίαιτα. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Έλληνες και Ιταλοί συνεργάστηκαν σε ομάδες και παρήγαγαν προωθητικό υλικό σχετικά με τα θέματα της συνάντησης. Το υλικό αυτό θα διανεμηθεί στα σχολεία και των δύο περιοχών, ενώ στο Facebook έχει ήδη δημιουργηθεί γκρουπ με την ονομασία GREENCULTURE PROJECT. Οι νέοι του ελληνικού δήμου παρουσίασαν την ιδιαίτερη τοπική κουλτούρα τους, τα ήθη και τα έθιμα τους, χάρισαν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα στους διοργανωτές, χόρεψαν μανιάτικους παραδοσιακούς χορούς και έλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπολιτισμικές συναντήσεις εντυπωσιάζοντας τους Ιταλούς με την Μανιάτικη ταυτότητά τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι νέοι θα λάβουν το Youthpass, ένα πιστοποιητικό το οποίο περιγράφει και βεβαιώνει την εμπειρία της μη τυπικής και άτυπης μάθησης που αποκτάται κατά τη διάρκεια ενός σχεδίου Νέα Γενιά σε Δράση και είναι αναγνωρισμένο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Δήμος Ανατολικής Μάνης Υπεύθυνη Προγράμματος: κα Λένα Καραμπάση Skype: Ιστοσελίδα: 8

9 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εκδηλώσεις Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) Παγκόσμια Σύνοδος Πόλεων 2012 (Σιγκαπούρη, 1-4 Ιουλίου 2012) Με θέμα τις βιώσιμες και αειφόρες πόλεις στο πλαίσιο ολοκληρωμένων αστικών λύσεων στα προβλήματα που συνεπάγεται η αυξανόμενη αστικοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο, η εν λόγω 3 ο Διεθνές Φόρουμ για τις Διεθνείς Συνεργασίες των ΟΤΑ (Παρίσι, 2-3 Ιουλίου 2012) Το γαλλικό Ινστιτούτο για τις διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ διοργανώνει για τρίτη Σύνοδος που διοργανώνεται από το Κέντρο Αειφόρων Πόλεων και την Αστική Αναπτυξιακή Αρχή της Σιγκαπούρης θα εξετάσει τρόπους δημιουργίας ανθεκτικών υποδομών και βελτίωσης της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα. Διεθνής Εβδομάδα Υδάτινων Πόρων (Σιγκαπούρη, 1-5 Ιουλίου 2012) Η διεθνής εβδομάδα υδάτινων πόρων παρέχει εκείνη την πλατφόρμα για την αντιμετώπιση προκλήσεων και διερεύνηση ευκαιριών για την ενσωμάτωση έξυπνων πρακτικών για τους υδάτινους πόρους στον αστικό σχεδιασμό. χρονιά διεθνές φόρουμ με θεματικά αντικείμενα όπως τη γεωπολιτική στη Μέση Ανατολή, την αστική κινητικότητα, τη διχείριση των φυσικών πόρων και την εκπαίδευση στην αναπτυξιακή πολιτική κ.α. Παγκόσμια Σύνοδος για την Αστική Κινητικότητα (Σίδνευ, 4-5 Ιουνίου 2012) Οι ασφαλείς δρόμοι ως στρατηγική των βιώσιμων πόλεων αποτελεί το κεντρικό θέμα παγκόσμιας Συνόδου, στο πλαίσιο της οποίας 9

10 Τεύχος 25 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ θα διερευνηθεί ο ρόλος του αστικού σχεδιασμού και των δημόσιων χώρων, της εκπαίδευσης και της συμπεριφοράς πεζών και οδηγών, των υποδομών και της τεχνολογίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οδικής ασφάλειας. mobility.net/index.php/events/world-congress Κοινωνική Εργασία, Κοινωνική Ανάπτυξη 2012 (Στοκχόλμη, 8-12 Ιουλίου 2012) Η Στοκχόλμη θα φιλοξενήσει παγκόσμιο συνέδριο με θέμα την ανταλλαγή εμπειριών και πολιτικών για τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, παρέχοντας ένα επιμορφωτικό και διαδραστικό περιβάλλον για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών αλλά και γνώσεων γύρω από τις τελευταίες τάσεις στη διπλωματία των πόλεων. Καινοτόμος Πόλη (Tορόντο, Ιουλίου 2012) Η δημιουργία ψηφιακών δικτύων, υποδομών, οι συνέργειες με ερευνητικά ιδρύματα και πολιτιστικούς οργανισμούς αποτελούν βασικούς όρους για μια καινοτόμο πόλη. Σε αυτό το στο ζήτημα της κοινωνικής εργασίας, της κοινωνικής έρευνας και κοινωνικής πολιτικής και εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου προνοιακού συστήματος για το μέλλον. 56 Ο Διεθνές συνέδριο Αδελφοποιημένων Πόλεων (Φλόριντα, Ιουλίου 2012) πλαίσιο πραγματοποιείται διεθνές συνέδριο στον Καναδά που θα διερευνήσει τα ανωτέρω ζητήματα σε σχέση με τη νέα οικονομία, τις ψηφιακές μητροπόλεις, την επανάσταση στις μεταφορές, την τοπική οικονομία και την ικανότητα προσέλκυσης νέων ταλέντων. Προηγμένα Συστήματα Δημόσιων Μεταφορών (Σαντιάγκο, Ιουλίου 2012) Οι όψεις του σχεδιασμού και της λειτουργίας των νέων συστημάτων δημόσιων μεταφορών Το ετήσιο διεθνές συνέδριο αδελφοποιημένων πόλεων αποτελεί μια πλατφόρμα δικτύωσης αποτελεί αντικείμενο διεθνούς συνεδρίου στη Χιλή. 10

11 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκά Θέματα Διοργανικό Συνέδριο της Επιτροπής των Περιφερειών: Η Αναθεώρηση του Κανονισμού 1082/2006 (ΕΟΕΣ) Κατά τη διάρκεια των εργασιών του διοργανικού συνεδρίου που διοργάνωσε πρόσφατα η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), παρουσία της Προέδρου της κας Mercedes Bresso, με θέμα την αναθεώρηση του Κανονισμού 1082/2006 για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), υπογραμμίστηκαν από όλους τους συμμετέχοντες (εκπρόσωποι των ΕΟΕΣ, των κοινοτικών οργάνων, των κρατών-μελών, τοπικών/περιφερειακών αρχών) η ανάγκη της ταχείας υιοθέτησης του αναθεωρημένου κειμένου του Κανονισμού η ανάγκη συνεργασίας της ΕτΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευαισθητοποίηση των υπηρεσιών της τελευταίας για την προστιθέμενη αξία και το δυναμικό των ΕΟΕΣ η δημιουργία προϋποθέσεων χρηματοδότησης των ΕΟΕΣ μέσω ΣΔΙΤ και σχετικών πολιτικών για τη φορολογία, καθισ- τώντας τους ΕΟΕΣ ελκυστικούς από οικονομική άποψη και η επιβεβλημένη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές σε όλα τα ανωτέρω ζητήματα. Επίσης, στη διάρκεια των συζητήσεων αναδείχθηκαν οι μεγάλες προσδοκίες για τους Ομίλους ως εργαλεία διαχείρισης προγραμμάτων και δικαιούχοι και ενδιάμεσοι φορείς σε δράσεις ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας εξετάστηκε το ενδεχόμενο εκπόνησης ενός προτύπου κειμένου για τις συμβάσεις και τα καταστατικά των ΕΟΕΣ και επισημάνθηκε η σημασία του εν λόγω εργαλείου, όχι απλώς ως μέσου περιφερειακής πολιτικής, αλλά και άλλων πεδίων πολιτικής. Τέλος, παρουσιάστηκε έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει επιτυχημένα παραδείγματα δράσεων των υφιστάμενων ΕΟΕΣ. s.aspx Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς των Διαρθρωτικών Ταμείων Το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΣΠ) δίδει κατευθυντήριες γραμμές, στο οποίο η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μία έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μεταφράζεται σε συγκεκριμένα μέτρα που συνδέονται με τα πέντε διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Το τελευταίο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου της Επιτροπής των Περιφερειών Regions & Cities Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στο 11 κοινό στο τέλεκθεση θα συνεχιστεί στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2012 στα πλαίσια της "Πράσινης

12 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ of Europe είναι αφιερωμένο στο ΚΣΠ, το οποίο, όχι μόνον αντικαθιστά τις προηγούμενες κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και ενισχύει επιπλέον το νόημα και τη σημασία των θεμάτων που καλύπτει. Μάλιστα σε πρόσφατη (3-4/5/2012) συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΕτΠ, σχετικά με την υιοθέτηση ενός Γενικού Κανονισμού για τα Ταμεία του ΚΣΠ υπογραμμίστηκε η υποστήριξη για τη στρατηγική προσέγγιση του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου, με την ενσωμάτωση όλων των ταμείων που προορίζονται για περιφερειακούς σκοπούς, γεγονός που θα επιτρέψει τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ ΕΤΠΑ και ΕΤΘΑ επίσης, τονίστηκε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η αρχή της εδαφικής συνοχής, μέσω δράσεων για τις αστικές περιοχές, δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων και κοινών σχεδίων δράσης, αλλά θα ήταν επίσης επιθυμητό να δοθεί περισσότερη προσοχή σε περιφέρειες στις οποίες συντελούνται βιομηχανικές μεταλλαγές ή οι οποίες αντιμετωπίζουν δημογραφικό μειονέκτημα. Η ΕτΠ ζητεί να προωθηθεί η δυνατότητα πολυταμειακών προγραμμάτων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) και να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε μέτρο για τη δημιουργία και την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων με τη δέουσα τήρηση της αρχής της αναλογικότητας. Επίσης, ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, με ρεαλιστικότερη προσαρμογή στις ανάγκες των περιφερειών, μέσω της άμεσης συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών η εν λόγω ευελιξία πρέπει να εφαρμόζεται στην κατανομή μεταξύ του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ και στη θεματική συγκέντρωση των Ταμείων σε ορισμένους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να μειωθούν ή να καταστούν πιο ευέλικτα τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στους ειδικούς κανονισμούς. Τέλος, η ΕτΠ υποστηρίζει τη δομή που προτείνεται από την Επιτροπή, ήτοι την αναγνώριση δύο σημαντικών στόχων («επένδυση στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και «εδαφική συνεργασία»), τη διατήρηση του ΕΚΤ στη σφαίρα της πολιτικής συνοχής και τη δημιουργία της νέας κατηγορίας των «περιφερειών μετάβασης», η οποία παρέχει δίχτυ ασφαλείας για περιφέρειες που δεν είναι πλέον επιλέξιμες για πλήρη ενίσχυση σύγκλισης. aspx?pmi=ha5jdw%2bowsevigsiih17uwplyk1u0d aeojj4tl7wyiw%3d&viewdoc=true 12

13 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ρόλος των Πόλεων και Περιφερειών στη διαμόρφωση του κοινοτικού κεκτημένου Βάσει της ετήσιας έκθεσης συνεπειών της Επιτροπής των Περιφερειών, που παρουσιάστηκε πέρυσι τον Ιούνιο από το Γενικό Γραμματέα της κ. Gerhard Stahl, η ΕτΠ δημοσίευσε πρόσφατα φυλλάδιο στο οποίο καταγράφεται ο ρόλος και η επιρροή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη Δωρεάν Μετακινήσεις στο Ταλίν από το 2013 Η δημοτική αρχή του Ταλίν, της πρωτεύουσας της Εσθονίας, θα προσφέρει στους κατοίκους της από το 2013 δωρεάν μετακινήσεις με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, ως απόρροια του τοπικού δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο και στο οποίο το 75.5% των συμμετεχόντων τάχθηκε υπέρ μιας τέτοιας πολιτικής. Συνολικά ψηφοφόροι, δηλ. το 20% των κατοίκων του Ταλίν συμμετείχαν στο δημοψήφισμα. Η δημοτική αρχή είχε ταχθεί εξαρχής υπέρ της ελεύθερης χρήσης των δημό- σιων λεωφορείων, των τρόλεϊ και του τραμ για τους κατοίκους της πόλης αλλά το μεγάλο στοίχημα για εκείνην είναι η ανεύρεση 20 εκατ. διαμόρφωση της κοινοτικής νομοθεσίας σε επτά τομείς: Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση Περιφερειακή ανάπτυξη Εδαφική συνεργασία Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή Αποκεντρωμένη συνεργασία Ενεργός ιδιότητα του πολίτη Πολιτιστική πολυμορφία /Documents/4b9934c3-c5e c5a5ddd0e3.pdf ευρώ που ισούται με το 40% των λειτουργικών δαπανών των δημόσιων μέσων μεταφοράς για να ξεκινήσει το εν λόγω εγχείρημα. 13

14 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Oldenburg: Η Ευρωπαϊκή Πόλη για τα Παιδιά (2012) To Παρατηρητήριο της Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο Στη γερμανική πόλη Oldenburg απονεμήθηκε πρόσφατα (14 Μαΐου τ.ε.) το βραβείο αριστείας των Ευρωπαϊκών Πόλεων που είναι φιλικές για τα Παιδιά για το σχέδιο της που αφορά την ανάπλαση της περιοχής Donnerschwee. Το φετινό βραβείο ήταν αφιερωμένο στον φιλικό για τα παιδιά σχεδιασμό της γειτονιάς. Σύμφωνα με το δήμαρχο της Στουτγκάρδης, πρόεδρο του CEMR αλλά και του δικτύου Πόλεων για τα Παιδιά, δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο σχέδιο αλλά για μια ολόκληρη διαδικασία με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, υπογραμμίζοντας τις θετικές επιπτώσεις στις Σε εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (16 Μαΐου τ.ε.), στο πλαίσιο του έργου κοινωνικού διαλόγου με τίτλο Το μέλλον του εργασιακού χώρου το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών παρουσίασε το νεοσύστατο Παρατηρητήριο της Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο. Στη διάρκεια των εργασιών του εργαστηρίου τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κοινωνικό Διάλογο με το Παρατηρητήριο για την υποστήριξη με προτάσεις των εκπροσώπων εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων. Οδηγός του Δημοτικού Συμβούλου Η βρετανική ένωση των τοπικών αρχών δημοσίευσε πρόσφατα έναν οδηγό για τα μέλη άλλες περιοχές του Oldenburg. Άλλωστε, το εν λόγω βραβείο αναγνωρίζει καινοτόμα σχέδια που περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή των παιδιών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης. Κατά το τελικό στάδιο της επιλογής, οι πόλεις της Ρέτζιο Εμίλια (Ιταλία), του Μάριμπορ (Σλοβενία) και του Hamn (Γερμανία) ήταν μεταξύ των υποψήφιων νικητριών. Υπενθυμίζουμε ότι το δίκτυο των Πόλεων για τα Παιδιά δημιουργήθηκε το 2007 και απαριθμεί ήδη 71 πόλεις από 32 ευρωπαϊκά κράτη. 14

15 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ των τοπικών συμβουλίων, ο οποίος περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεται να γνωρίζει ένας αιρετός της αυτοδιοίκησης, ενώ γίνεται λόγος και για τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση στις μέρες μας. le?uuid=c26abbde-e57b-46bd-9ad3- fb6ce9f90e89&groupid=10171 H Διαδικτυακή πύλη της αποκεντρωμένης συνεργασίας Η ευρωπαϊκή Διαδικτυακή πύλη αποκεντρωμένης συνεργασίας για την ανάπτυξη αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός της Πύλης είναι να διευκολύνει τις επαφές και τις σχέσεις μεταξύ των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ και των αναπτυσσόμενων χωρών, να καταγράψει τις συνεργασίες που προαγάγουν οι ΟΤΑ της ΕΕ και να συνδυάσει τις δεξιότητες και ικανότητες με τις ανάγκες στις οποίες αντιστοιχούν. Στόχος είναι επίσης να επισημανθούν οι δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και να παρέχεται κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τα σχέδια συνεργασίας μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών. Η Διαδικτυακή πύλη αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη: έναν Άτλαντα με μία σειρά από διαδραστικούς χάρτες που αντικατοπτρίζουν τις κυριότερες τάσεις της αποκεντρωμένης συνεργασίας στην ΕΕ και τις χώρες εταίρους. Ο Άτλαντας παρουσιάζει με λεπτομέρειες τις αποκεντρωμένες συνεργασίες για την ανάπτυξη που διεξάγονται από τους ΟΤΑ της ΕΕ, καθώς και την γεωγραφική κατανομή τους και την κατανομή τους ανά τομέα μία πλατφόρμα ανταλλαγής σχεδίων («χρηματιστήριο») για τη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών που αναζητούν εταίρους και επιθυμούν να συμμετέχουν σε νέες συνεργασίες. Ο σκοπός είναι να συνδυαστούν οι ανάγκες που δηλώνει η μία πλευρά με τις προτάσεις της άλλης πλευράς. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, οι εγγεγραμμένες τοπικές αρχές πρέπει απλώς να συμπληρώσουν ένα ειδικό δελτίο μία βιβλιοθήκη για την ανταλλαγή εγγράφων σχετικών με την αποκεντρωμένη συνεργασία και γενικότερα την αναπτυξιακή συνεργασία. Στόχος της είναι, επίσης, να συμβάλει στην ευρύτερη διάδοση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ένα φόρουμ: Σκοπός της Πύλης είναι επίσης να λειτουργήσει ως διαδικτυακός τόπος συνάντησης, προετοιμασίας και παρακολούθησης των συζητήσεων για την αποκεντρωμένη συνεργασία. Το φόρουμ φέρνει σε επαφή τις ενδιαφερόμενες πλευρές ώστε να μπορούν να ανταλλάξουν τις πληροφορίες, τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν σχετικά με κάθε θέμα που συνδέεται με την αναπτυξιακή συνεργασία. ome.aspx 15

16 Τεύχος 25 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Νέοι Κανόνες για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Σε γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που κατάρτισε ο κ. Κωνσταντίνος Σιμιτσής, Δήμαρχος Καβάλας, με θέμα τους νέους κανόνες για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), επικροτείται η προσπάθεια της Επιτροπής να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε έργα του ΕΚΤ στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών των κρατών μελών και των περιφερειών. Ταυτόχρονα, οι περιφέρειες και οι πόλεις ζητούν τη μείωση των ελάχιστων ποσοστών συμμετοχής, ούτως ώστε να δοθεί στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες η δυνατότητα να προσαρμόσουν τα προγράμματα στις πραγματικές τους ανάγκες. Αναφορικά με την αποστολή του ΕΚΤ, η ΕτΠ προειδοποιεί σχετικά με τον κίνδυνο, το ΕΚΤ, από βασικό μοχλό της κοινωνικής συνοχής να καταστεί εργαλείο αποκλειστικά αφιερωμένο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στη γνωμοδότηση υπογραμμίζεται επίσης ότι το ΕΚΤ θα συνεχίσει να υπηρετεί τη βασική κατά τη Συνθήκη αποστολή του, που συνίσταται στη «βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των εργαζομένων» και, συγχρόνως, θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, που δημιουργεί η εξαιρετικά δυσμενής οικονομική συγκυρία, με την «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας», που αναβαθμίζονται από επενδυτική προτεραιότητα σε διακεκριμένο θεματικό στόχο. Πάντως, οι περιφέρειες και οι πόλεις εκφράζουν τη λύπη τους για την έλλειψη αναφοράς στην προώθηση της ευελιξίας με ασφάλεια (flexicurity) στην αγορά εργασίας, μολονότι η ευελιξία με ασφάλεια αποτελεί ολοκληρωμένη κατευθυντήρια γραμμή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η ΕτΠ παραμένει προσηλωμένη στο πρόγραμμα διανομής τροφίμων για τους απόρους της Κοινότητας (MDP), τονίζει, όμως, την ανάγκη να προσδιοριστεί διαφορετική νομική βάση απ' ό,τι το ΕΚΤ. Σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης, η ΕτΠ επιδοκιμάζει τα μέτρα απλοποίησης που προτείνει η Επιτροπή με στόχο τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και τις διαχειριστικές αρχές. Συγκεκριμένα, οι περιφέρειες και οι πόλεις υποστηρίζουν τον περιορισμένο αριθμό των κανόνων επιλεξιμότητας, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μικρότερων δικαιούχων και δράσεων μικρού μεγέθους στη χρηματοδότηση του ΕΚΤ, την επιλεξιμότητα των συνεισφορών σε είδος, την ευρύτερη χρήση των συνολικών επιχορηγήσεων και τις απλουστευμένες επιλογές κόστους, όπως τα κατ αποκοπή ποσά, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης της υποχρεωτικής χρήσης τους για τις μικρότερες παρεμβάσεις (έως ευρώ). aeojj4tl7wyiw%3d&viewdoc=true 16

17 Τεύχος 25 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις δυσκολίες πρόσβασης στα Διαρθρωτικά Ταμεία Σε μελέτη, που παρουσιάστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή "Περιφερειακή Ανάπτυξη", αναλύονται οι παράγοντες που διευκολύνουν ή αποθαρρύνουν τους τοπικούς φορείς και τις επιχειρήσεις στην υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση από τα Νέα στρατηγική της Ε.Ε. για τις δημόσιες προμήθειες σε ηλεκτρονική μορφή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την απλοποίηση των δημόσιων προμηθειών μέσω της υποβολής προσφορών με τη χρήση Διαρθρωτικά Ταμεία. Η μελέτη επισημαίνει ως βασικά εμπόδια την ανεπάρκεια των διοικητικών υπηρεσιών στην παροχή στήριξης και ενημέρωσης προς τους αιτούντες, την γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στην παροχή της χρηματοδότησης. Για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, μεταξύ άλλων, προτείνεται η ενίσχυση της διαφάνειας και η απλούστευση των διαδικασιών, η σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εθνικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και η επαρκής στήριξη των υποψηφίων που διαθέτουν περιορισμένες ικανότητες και πόρους. diesdownload.html?languagedocument=en&file= ηλεκτρονικών μέσων παρά με τη χρήση έντυπων προσφορών. Με αυτό τον τρόπο, εκτιμά ότι θα περιοριστεί ο διοικητικός φόρτος, θα μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των δημοσίων δαπανών και θα τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά. Παράλληλα, έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου της Ε.Ε., που αποβλέπουν στη διασφάλιση της εύκολης χρήσης και στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων, και ευελπιστεί ότι μέχρι τα μέσα του 2016, θα ολοκληρωθεί η μετάβαση προς ένα σύστημα δημόσιων προμηθειών σε ηλεκτρονική μορφή :0179:FIN:EL:DOC 17

18 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διεθνή Θέματα Οι Οικονομικά Ισχυρότερες Πόλεις του Κόσμου Η νέα έκθεση της αμερικανικής μηνιαίας επιθεώρησης Atlantic επικεντρώνεται στο παρελθόν και στο μέλλον των παγκόσμιων μητροπολιτικών κέντρων, θέτοντας το απλό ερώτημα για εκείνη την πόλη που κυριαρχεί παγκοσμίως σε οικονομικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον πολυγραφότατο σε θέματα αστικής δημιουργικότητας Richard Florida, η Νέα Υόρκη είναι η αδιαμφισβήτητη οικονομικά πιο ισχυρή μητρόπολη παγκοσμίως με το Λονδίνο, το Τόκυο και το Σικάγο να ακολουθούν. Ο πιο κοινός τρόπος κατάταξης των πόλεων είναι ο πληθυσμός τους. Ωστόσο, αυτός δεν συνιστά το πλέον αξιόπιστο μέτρο της οικονομικής ισχύος μιας πόλης καθώς η τελευταία δεν είναι παρά η αντανάκλαση της παραγωγικότητας, της τεχνολογίας και του ανθρώπινου κεφαλαίου ή των δεξιοτήτων που διαθέτει. Πράγματι, μέχρι πρόσφατα, η μέτρηση της οικονομικής δύναμης μιας πόλης δεν εδραζόταν σε συγκριτικά και συστηματικά δεδομένα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ένας αριθμός ερευνητικών ομάδων και εταιρειών συμβούλων έχουν αναδείξει καινοτόμους τρόπους μέτρησης της οικονομικής ισχύος των παγκόσμιων πόλεων. Από τις πέντε πρόσφατες μετρήσεις, βάσει συγκεκριμένων πολυδιάστατων δεικτών (δείκτης παγκόσμιας οικονομικής ισχύος, δείκτης ανταγωνιστικότητας παγκόσμιας πόλης, δείκτης παγκόσμιων πόλεων, δείκτης παγκόσμιων οικονομικών κέντρων και ΑΕΠ παγκόσμιας πόλης 2025), η Νέα Υόρκη καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις τρεις, καθώς αναδεικνύεται η πιο ανοιχτή και πολύμορφη παγκόσμια πόλη. Μάλιστα, ο δήμαρχος της πόλης, κ.michael Bloomberg, υπογραμμίζει ότι το κλειδί για να παραμείνει παγκόσμια ανταγωνιστική μια πόλη βρίσκεται στην ικανότητά της να προσελκύει το καλύτερο και πιο ευφυές τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού από κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι επιθυμούν να ζουν σε χώρες που προστατεύουν τις προσωπικές ελευθερίες, επιβραβεύουν την πολυμορφία και προσφέρουν σε αφθονία πολιτιστικές ευκαιρίες. Με εξαίρεση το Χονγκ Κονγκ, οι ασιατικές πόλεις δεν διαθέτουν αυτό το επίπεδο της ανοχής και ανταγωνίζονται σκληρά μεταξύ τους για την περιφερειακή αλλά και παγκόσμια ηγεμονία. 5/what-is-the-worlds-most-economically-powerfulcity/256841/ 18

19 Τεύχος 25 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Πλημμυρών Μέξικο Σίτυ: Πρόγραμμα ανταλλαγής ανακυκλούμενων υλικών με τρόφιμα Ομάδα ερευνητών της Παγκόσμιας Τράπεζας δημοσίευσαν έναν ολοκληρωμένο και λειτουργικό οδηγό για τη διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και εν προκειμένω του κινδύνου των πλημμυρών. Η πόλη του Μεξικό ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανταλλαγής ανακυκλωμένων υλικών με τρόφιμα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για να δείξει στους πολίτες πώς είναι δυνατόν τα απορρίμματα να μετατραπούν σε πρώτες ύλες. Οι λαϊκές αγορές αποδέχονται το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο, τα πλαστικά μπουκάλια και επιστρέφει «πράσινους πόντους» που αντιστοιχούν σε αγροτικά προϊόντα, τα οποία καλλιεργούνται στην πόλη του Μεξικό (π.χ. μαρούλια, φραγκόσυκα, σπανάκι, ντομάτες). Πρόθεση της αρμόδιας κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης είναι να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για την τοπική παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Η συλλογή και επεξεργασία των ανακυκλούμενων απορριμμάτων έχει διαδοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες, ωστόσο, δεν αποτελεί καθημερινή συνήθεια για αρκετά Πρόκειται για ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για τα στελέχη της αυτοδιοίκησης για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση των πλημμυρών των αστικών κέντρων. urbanfloods/pdf/cities%20and%20flooding%20g uidebook.pdf νοικοκυριά. Ενδεχομένως, η σύνδεση ανάμεσα στην ανακύκλωση και τα αγροτικά προϊόντα να προκαλέσει το ενδιαφέρον των κατοίκων για την αξία της ανακύκλωσης υλικών. Στην πρώτη αγορά που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο διατέθηκαν περίπου τρεις τόνοι 60 αγροτικών προϊόντων ως αντάλλαγμα για ανακυκλούμενα υλικά. 19

20 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διαβουλεύσεις Σκοπός της δημόσιας αυτής διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις ενός μεγάλου κύκλου ενδιαφερόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και πολιτών σχετικά με πιθανή ανάληψη δράσης από την ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Μεταξύ των πιθανών δράσεων που προτίθεται να προτείνει η Επιτροπή είναι η καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού σήματος για τα συστήματα ποιότητας στον τουρισμό, το οποίο θα συμβάλει στη μεγαλύτερη διαφάνεια και συνοχή στην αξιολόγηση της ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ. Ευρωπαϊκό Σήμα για τα συστήματα ποιότητας στον τουρισμό Σήμερα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών για τον καθορισμό των αρχών και κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούν οι φορείς του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών τουριστικών υπηρεσιών στην ΕΕ. Ωστόσο, αυτά τα συστήματα ποιότητας στερούνται συχνά συνοχής και συντονισμού δεδομένου ότι επικεντρώνονται συνήθως σε μεμονωμένους τομεακούς ή εδαφικούς στόχους χωρίς να ακολουθούν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ο κατακερματισμός αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο στην επίτευξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την παροχή υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη και, κατά συνέπεια, να βλάψει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα. Για το ευρωπαϊκό αυτό σήμα θα λαμβάνονται υπόψη τα υφιστάμενα και μελλοντικά συστήματα ποιότητας στον τουρισμό που είναι σύμφωνα με τα κοινά ευρωπαϊκά κριτήρια. Τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης θα βοηθήσουν να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της προτεινόμενης πρωτοβουλίας. Προθεσμία: 13 Ιουλίου blic-consultation-etq/index_el.htm 20

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica

Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Χρηματοδοτικό Εργαλείο Jessica Βορείου Αιγαίου Παρουσίαση JESSICA και Πρόσκλησης Υποβολής Έργων Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 Agenda Βασική περιγραφή της πρωτοβουλίας JESSICA και επιλεξιμότητα έργων Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Α.Π. 37308 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28263 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ9-ΤΓ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx

«Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx «Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις» Ζαφειροπούλου Μαρία, Ευρωπαϊκή Εμπειρογνώμονας Χριστοδουλοπούλου Άντυ, Ερευνήτρια Πεδίου FragmEx Οι ΜΚΟ και οι άτυπες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2014 Σύνολο: 9 σελίδες ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα