Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Transcript

1 Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνβιεκάησλ απηήο έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε δπλαηφηεηα δηαρεηξίζεσο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο θξαηηθνχο ή άιινπο Οξγαληζκνχο ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο δεκνζηνλνκηθήο θαη δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Με ηελ ειαζηηθνπνίεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο επηδηψθεηαη λα δηαηεξεζνχλ φζν ην δπλαηφλ νη αληαγσληζηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο ζην πιαίζην ηεο ζεκειηψζεσο θαη ηεο αλαπηχμεσο ηεο λέαο, δηεζλψο αληαγσληζηηθήο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ην παξφλ άξζξν πεξηγξάθνληαη αξρηθά ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ εκπφδηζαλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο λέεο, αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, νδεγψληαο πνιιέο απφ απηέο ζε θιείζηκν. Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ελψ ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα πεξηγξάθνληαη νη δηαθαηλφκελεο ζεηηθέο αιιαγέο θαη πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, σο απνηέιεζκα ησλ επηρεηξνχκελσλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ. πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη, έρνπλ ήδε ηεζεί ηα ζεκέιηα γηα κία επέιηθηε αγνξά εξγαζίαο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ απαζρόιεζε, αληί λα ηελ εκπνδίδεη. Δπηρεηξήζεηο θαη εξγαδφκελνη επσθεινχληαη ακνηβαία απφ ην λέν πιαίζην ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Υσξίο απηφ, αθφκε πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζα νδεγνχληαλ ζε παχζε εξγαζηψλ ζπκπαξαζχξνληαο θαη ηνπο απαζρνινπκέλνπο ηνπο ζηελ αλεξγία. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ζα είρε αθφκε κεγαιχηεξν θφζηνο απφ ηε δηάιπζε επηρεηξήζεσλ θαη ηελ απαμίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ θξίζε ζα ήηαλ βαζχηεξε ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Δπηηξέπνληαο ηψξα ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηβηψζνπλ θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα παξακείλνπλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο αλακέλεηαη λα είλαη γξεγνξφηεξε. Η αγνξά εξγαζίαο πξηλ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ πξψηνπ Μλεκνλίνπ ηνλ Μάην ηνπ 2010, νπφηε θαη μεθίλεζε ε αλαδηάξζξσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαλ απφ αθακςία θαη πςειφ θφζηνο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα ηξία απηά ραξαθηεξηζηηθά αλαιχνληαη παξαθάησ. Αθακςία ζηελ αγνξά εξγαζίαο: Πξηλ ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 κε ηνλ λ. 3845/2010 έσο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 κε ηνλ λ. 4093/2012, ε λνκνζεζία έβαδε ζεηξά πεξηνξηζκψλ ζηνπο εξγνδφηεο εκπνδίδνληάο ηνπο λα πξνζαξκφζνπλ ην επίπεδν απαζρνιήζεσο ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο δεηήζεσο, άκεζα θαη ρσξίο ππέξκεηξν θφζηνο, ελψ ην πξνβιεπφκελν ζχζηεκα δηακνξθψζεσο ησλ κηζζψλ δελ δηεπθφιπλε ηελ ελαξκφληζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο κε ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 1

2 χκθσλα κε ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο πξηλ ηηο αιιαγέο, εηίζελην πνιινί πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο ψξεο απαζρνιήζεσο, ε αιιαγή ηνπ σξαξίνπ δελ κπνξνχζε λα γίλεη άκεζα παξά έπξεπε λα εηδνπνηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαηά δχν εκέξεο ε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ν ρξφλνο πξνεηδνπνηήζεσο θαη ην θφζηνο ησλ απνιχζεσλ ήηαλ ζρεηηθά πςειφ ελψ ην πνζνζηφ ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζηηθφ, θαη φια απηά ζε πεξηφδνπο πνπ ηα δεδνκέλα άιιαδαλ ηαρχηαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ήζειαλ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηε ζπξξηθλσκέλε δήηεζε θαη δελ αιιά αδπλαηνχζαλ. Πέξαλ ηεο λνκνζεζίαο, νη ζπλζήθεο θαη ην θόζηνο απαζρνιήζεσο δηακνξθώλνληαλ από έλα δαηδαιώδεο, γξαθεηνθξαηηθό θαη, θπξίσο, δύζθακπην ζύζηεκα επηρεηξεζηαθώλ, θιαδηθώλ θαη εζληθώλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, κε ηξόπν πνπ πξνζηάηεπε ηα θεθηεκέλα ησλ ήδε απαζρνινπκέλσλ ρσξίο κέξηκλα γηα απηνύο πνπ επξίζθνληαλ εθηόο αγνξάο εξγαζίαο. Επηπιένλ, νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο δελ ειάκβαλαλ ππόςε ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο, νύηε θαλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ επηκέξνπο θιάδσλ, θαζψο ζηηο θιαδηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, δελ εθπξνζσπνχλην φιεο νη επηρεηξήζεηο. Ο βαζκφο αθακςίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα απνηππψλεηαη ζηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο πνπ θαηαξηίδεη ν ΟΟΑ. Οη δείθηεο απηνί πνζνηηθνπνηνχλ θαη θαζηζηνχλ ζπγθξίζηκεο αλά ρψξα ηηο επηπηψζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο καδηθέο απνιχζεηο, ηελ κεξηθή απαζρφιεζε θαη ηελ πξνζηαζία απφ απφιπζε (Γηάγξακκα 1). ην ηέινο, δηακνξθψλεηαη έλαο ζηαζκηθφο κέζνο, ν ζπλνιηθφο δείθηεο πξνζηαζίαο ηεο εξγαζίαο ζε θάζε ρψξα. Όπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1, ην 2008 (ηειεπηαίν 2

3 δηαζέζηκν ζηνηρείν), ε Διιάδα είρε κία απφ ηηο πην άθακπηεο αγνξέο εξγαζίεο αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο Οη βαζηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξνσζήζεθαλ κε ηνλ λ. 3845/2010, ζην πιαίζην ηνπ πξψηνπ «Μλεκνλίνπ» (Μάηνο 2010) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνπο λφκνπο 3863/2010, 3899/2010, 4046/2012 θαη 4093/2012. Οη αιιαγέο απηέο απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θφζηνπο θαη ηελ επειημία ησλ ζπλζεθψλ απαζρνιήζεσο, ηφζν ζην επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο φζν θαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζνχλ νη ππάξρνπζεο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. πιινγηθέο ζπκβάζεηο: Με ηνλ λ. 3899/2010, ε επηρεηξεζηαθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (Δ), δχλαηαη λα ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο θιαδηθήο ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο εξγαζίαο νπφηε νη απνδνρέο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο κπνξνχλ λα απνθιίλνπλ απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θιαδηθή ζχκβαζε αιιά δελ κπνξνχλ λα είλαη θαηψηεξεο απηψλ πνπ πξνβιέπεη ε Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (ΔΓΔ). Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ λφκν, «νη εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο αγνξάο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ». Με ηνλ λ. 4024/2011, θαηαξγείηαη ην θαηψηαην φξην ησλ 50 εξγαδνκέλσλ (λ. 1876/1990) πνπ ζα έπξεπε λα απαζρνιείηαη ζε κία επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζχλαςε επηρεηξεζηαθήο Δ. Ο εξγνδφηεο πιένλ, φζν δηαξθεί ε εθαξκνγή ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο, κπνξεί λα ζπλάςεη κία εηδηθή επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε κε ην αληίζηνηρν επηρεηξεζηαθφ σκαηείν θαη εάλ δελ ππάξρεη θάηη ηέηνην, κε ηα 3/5 ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρεηξήζεσο, παξαθάκπηνληαο ηελ θιαδηθή Δ. Οη παξαπάλσ αιιαγέο εληζρχνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο πνπ πιένλ ππεξηζρχνπλ ησλ άιισλ ζπκβάζεσλ θαη νδεγνχλ ζε έλα πην μεθάζαξν θαη επέιηθην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. ρεηηθά κε ηελ κεηελέξγεηα, δειαδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ηζρχνπλ νη θαλνληζηηθνί φξνη (ζρεηηθά κε ηνλ βαζηθφ κηζζφ θαη ηα επηδφκαηα) ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο πνπ έιεμε ή θαηαγγέιζεθε θαη πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο ήδε απαζρνινχκελνπο ή ηνπο λέν-πξνζιεθζέληεο, ν ρξφλνο κεηψζεθε απφ 6 ζε 3 κήλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ λ. 1876/1990 πξνβιέπνληαλ φηη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ εμακήλνπ νη πθηζηάκελνη φξνη εξγαζίαο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κέρξηο φηνπ ιπζεί ή ηξνπνπνηεζεί ε αηνκηθή ζρέζε εξγαζίαο. χκθσλα κε ηελ Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΠΤ) 6/ , νξίδεηαη πιένλ φηη νη θαλνληζηηθνί φξνη πιινγηθήο πκβάζεσο Δξγαζίαο πνπ ζα ιήμεη ή ζα θαηαγγειζεί κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4046/2012, ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ επί έλα αθφκε ηξίκελν απφ ηε ιήμε ή ηελ θαηαγγειία ηεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ηξηκήλνπ, θαη εθφζνλ εληφο απηνχ δελ έρεη ζπλαθζεί λέα πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, απφ ηνπο φξνπο απηνχο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά εθείλνη πνπ αθνξνχλ ηνλ βαζηθφ κηζζφ ή ην βαζηθφ εκεξνκίζζην θαη: α) ηα επηδφκαηα σξηκάλζεσο, β) ην επίδνκα ηέθλσλ, γ) ην επίδνκα ζπνπδψλ θαη δ) ην επίδνκα επηθίλδπλεο εξγαζίαο. Ζ ΔΓΔ έιεμε ζηηο θαη πιένλ πξνβιέπεηαη φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο ζα πξνρσξήζνπλ ζηε ζχλαςε αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, εθκεηαιιεπφκελεο ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηνπο δίδεη ην πεξηζψξην λα 3

4 πξνζαξκφζνπλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ απαζρφιεζε θαη ην θφζηνο εξγαζίαο. Σέινο, ν λ. 4046/2012 πξνβιέπεη αιιαγή ζηε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο. Πιένλ νη πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο θάζε είδνπο πνπ ζα ζπλαθζνχλ κεηά ηηο ζα έρνπλ νξηζκέλν ρξφλν ηζρχνο θαη ε δηάξθεηά ηνπο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ έηνπο νχηε λα ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη θαηαξγνχληαη νη Δ ανξίζηνπ ρξφλνπ. Καηψηαηνο κηζζφο: Ο θαηψηαηνο κηζζφο ζηελ Διιάδα δηακνξθψλνληαλ ζε χςνο πνπ εκπφδηδε απηνχο πνπ ήηαλ εθηφο αγνξάο εξγαζίαο λα βξνπλ εξγαζία θαζψο δελ ειάκβαλε ππφςε ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζπγθπξία αιιά νχηε θαη ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλέξγσλ, φπσο ηνπο λένπο. Δπίζεο, θαζφξηδε πάξα πνιιά επηδφκαηα θαηά ηξφπν θεληξηθφ θαη άθακπην, απμάλνληαο ην θφζηνο εξγαζίαο. Σν λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην κεηψλεη ηνλ θαηψηαην κηζζφ ψζηε λα γίλνπλ αληαγσληζηηθφηεξεο νη επηρεηξήζεηο θαη λα δηαθπιαρζνχλ θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν νη ζέζεηο εξγαζίαο. Παξάιιεια, θαζνξίδεηαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν γηα ηνπο λένπο ψζηε λα αμηνπνηεζεί θαιχηεξα απηφ ην δπλακηθφ θνκκάηη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Αιιάδεη, επίζεο, ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηνπ ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Αλαιπηηθφηεξα, κε ηνλ λ. 3899/2010, απφ ηηο θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ν θαηψηαηνο κηζζφο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κεηψζεθε θαηά 22%, απφ 751 ζε 586 (κεηθηέο απνδνρέο), ελψ γηα λένπο θάησ ησλ 25 εηψλ κεηψζεθε απφ 751 ζε 510 (κείσζε 32%). εκεηψλεηαη φηη, νη ξπζκίζεηο γηα κείσζε ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ αθνξνχλ ηνπο κηζζσηνχο πνπ ακείβνληαη κε βάζε ηελ απφ ΔΓΔ γηα ην , θαη φρη ζε φζνπο εξγαδνκέλνπο ακείβνληαλ κε αλψηεξεο απνδνρέο, κνινλφηη ζα κπνξνχζαλ λα ππαρζνχλ ζηνπο φξνπο ηεο ΔΓΔ. ηε ζπλέρεηα, κε ηνλ λ. 4093/2012, θαηαξγήζεθε ε ΔΓΔ σο ηξφπνο δηακνξθψζεσο ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ. Ζ ΔΓΔ ζα δηαηεξήζεη ηελ δεζκεπηηθφηεηά ηεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη εξγνδφηεο κφλν σο πξνο ηνπο κε κηζζνινγηθνχο φξνπο, ελψ ην επίδνκα γάκνπ (ίζν κε 10%) πνπ πξνβιέπεη ε ΔΓΔ θαηαξγείηαη σο παξάγνληαο δηακνξθψζεσο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ. Πεξαηηέξσ, από ηελ εθαξκόδεηαη ην λέν ζύζηεκα δηακνξθώζεσο θαζνξηζκνύ ηνπ θαηώηαηνπ λνκνζεηεκέλνπ κηζζνύ κε ηζρύ από πνπ ζα ιακβάλεη «ππόςε ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηεο αγνξάο εξγαζίαο (ηδίσο σο πξνο ηα πνζνζηά αλεξγίαο θαη απαζρνιήζεσο) θαη ηε δηαβνύιεπζε ηεο θπβεξλήζεσο κε εθπξνζώπνπο θνηλσληθώλ εηαίξσλ, εμεηδηθεπκέλνπο επηζηεκνληθνύο εξεπλεηηθνύο θαη ινηπνύο θνξείο». Ο λνκνζεηεκέλνο θαηψηαηνο κηζζφο ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ λ. 4046/2012 θαη ηεο Πξάμεσο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 6/ ε απηφλ, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ αλεξγίαο, έσο ην 2016 πεξηιακβάλεηαη κφλν ην επίδνκα πξνυπεξεζίαο θαη κφλν γηα ηελ πξνυπεξεζία πνπ απνθηήζεθε έσο ηηο Καηά ην 1 ν 3κελν ηνπ 2014 ην αλσηέξσ ζχζηεκα δηακνξθψζεσο ηνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ ζα αμηνινγεζεί, θαη ίζσο αλαζεσξεζεί, σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ γηα ηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο, ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιήζεσο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Πάγσκα ησλ απμήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ «σξηκάλζεσλ»: Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί πεξαηηέξσ ην θφζηνο εξγαζίαο, κε ηνλ λ. 4046/2012 νξίζζεθε φηη απφ θαη κέρξη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο λα δηακνξθσζεί ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 10%, αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο θάζε δηαηάμεσο (πρ Δ, δηαηηεηηθή απφθαζε θ.ιπ.) πνπ πξνβιέπεη απμήζεηο κηζζψλ ή εκεξνκηζζίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 4

5 εθείλσλ πεξί ππεξεζηαθψλ «σξηκάλζεσλ», δειαδή ησλ απηφκαησλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ κε βάζε ηνλ ρξφλν πξνυπεξεζίαο, φπσο είλαη ην επίδνκα πνιπεηίαο, ην επίδνκα ηξηεηίαο θαη ην επίδνκα πεληαεηίαο. Απνιύζεηο: Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηηο απνιύζεηο εζηηάζζεθαλ αθελόο ζηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο ησλ απνιύζεσλ ώζηε απηό λα ζπγθιίλεη κε ηνλ κέζν επξσπατθό κέζν όξν θαη αθεηέξνπ ζηελ αύμεζε ηεο επειημίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ώζηε απηέο λα πξνζαξκόδνληαη επθνιόηεξα θαη γξεγνξόηεξα ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηηο απνιχζεηο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, κεηψζεθε ε κέγηζηε απνδεκίσζε απφ 24 ζε 12 κεληαίνπο κηζζνχο γηα άηνκα κε πξνυπεξεζία 16 εηψλ θαη άλσ. Δθηφο απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ απνιχζεσλ, κεηψζεθε ν ρξφλνο πξνεηδνπνηήζεσο θαη νη πεξηνξηζκνί γηα νκαδηθέο απνιχζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν λ. 3863/2010 κείσζε ηνλ κέγηζην ρξφλν πξνεηδνπνηήζεσο απφ 24 ζε 6 κήλεο γεγνλφο πνπ κεηψλεη ην θφζηνο ησλ απνιχζεσλ θαηά 18 κηζζνχο. Ο κέγηζηνο ρξφλνο πξνεηδνπνηήζεσο κεηψζεθε πεξαηηέξσ απφ 6 ζε 4 κήλεο (λ. 4093/2012). Δπηπιένλ, επεθηάζεθε ν ειάρηζηνο ρξφλνο γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε δηθαηψκαηνο ζηελ απνδεκίσζε απφ 2 ζε 12 κήλεο (εθηφο εάλ ζπκθσλεζεί άιιν απφ ηα κέξε). Δπνκέλσο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απνιχζεσο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη ρσξίο απνδεκίσζε εθφζνλ ν εξγαδφκελνο έρεη απαζρνιεζεί γηα ιηγφηεξν απφ 12 κήλεο, πεξίνδνο πνπ γηα πξψηε θνξά νξίδεηαη σο δνθηκαζηηθή πεξίνδνο εξγαζίαο. Πεξαηηέξσ, δηεπθνιχλζεθε ε θαηαβνιή απνδεκηψζεσο απφ ηνλ εξγνδφηε κε ηελ θαζηέξσζε κηθξφηεξεο πξνθαηαβνιήο (απφ 6 κηζζνχο ζε 2), πεξηζζφηεξσλ δφζεσλ (απφ 3 θαη ρσξίο αλψηαην φξην δφζεσλ) θαη κηθξφηεξσλ πνζψλ αλά δφζε (απφ 3 κηζζνχο ζε 2). Ωο πξνο ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο, ν λ. 3863/2010 επηηξέπεη 6 απνιχζεηο αλά κήλα γηα επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ άηνκα ελψ πξηλ, γηα επηρεηξήζεηο απφ εξγαδφκελνπο νη ειεχζεξεο αλά κήλα απνιχζεηο ήηαλ 4. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ άλσ ησλ 150 εξγαδνκέλσλ, επηηξέπεηαη λα απνιχζνπλ έσο θαη ην 5% ηνπ πξνζσπηθνχ (θαη κέρξη 30 εξγαδνκέλνπο), ελψ πξηλ ην επηηξεπφκελν φξην αλέξρνληαλ ζε 2%. Ωξάξην: Οη λέεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, αχμεζαλ ηνλ βαζκφ επειημίαο πνπ έρνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο αλά εβδνκάδα, ψξα ή εηεζίσο, ελζαξξχλνληαο ειαζηηθέο κνξθέο απαζρνιήζεσο. Απηφ δίδεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα απνθχγνπλ ηηο απνιχζεηο θαη ελζαξξχλεη ηελ απαζρφιεζε λέσλ θαη γπλαηθψλ, πνπ είλαη θαη ηκήκαηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ πιήηηνληαη βαξχηεξα απφ ηελ αλεξγία. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ λ. 3899/2010, απνζπλδέζεθε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ απφ ην σξάξην ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζηεξψζεθε ε εμαήκεξε εβδνκαδηαία εξγαζία γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο (πρ ην ιηαλεκπφξην), ρσξίο επηπιένλ ακνηβή ή ξεπφ αξθεί ν ρξφλνο απαζρνιήζεσο λα κελ μεπεξλά ηηο 40 ψξεο αλά εβδνκάδα. Δπηπιένλ, κεηψζεθε ν ειάρηζηνο ρξφλνο αλαπαχζεσο απφ 12 ζε 11 ψξεο θαη θαηαξγήζεθε ε πξνυπφζεζε πξνεγθξίζεσο απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ησλ ππεξσξηψλ. Έηζη, κία επηρείξεζε πνπ ρξεηάδεηαη λα κεηαβάιιεη ην σξάξην εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, δελ ρξεηάδεηαη λα εηδνπνηήζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο αιιά αξθεί λα ηελ ελεκεξψζεη έσο θαη δχν εκέξεο εθ ησλ πζηέξσλ. Δπίζεο, ελψ ζην παξειζφλ ε άδεηα αλαπαχζεσο ησλ κηζζσηψλ ρνξεγείην θαηά θαλφλα νιφθιεξε, κε ηνλ λ. 3846/2010, επεηξάπε ε θαηάηκεζε άδεηαο εληφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο ιφγσ αλαγθψλ ηεο επηρεηξήζεσο, ζε δχν ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε ησλ δχν κεξψλ. Με ηνλ λ. 4093/2012, επεηξάπε ε θαηάηκεζε ηνπ ρξφλνπ αδείαο θαη ζε πεξηζζφηεξεο ησλ δχν πεξηφδσλ. 5

6 ηνλ λ. 3899/2010 γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη πξνβιέπεηαη φηη «αλ πεξηνξηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν εξγνδφηεο κπνξεί, αληί θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο, λα επηβάιιεη ζχζηεκα εθ πεξηηξνπήο απαζρνιήζεσο ζηελ επηρείξεζή ηνπ, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ηνπο 9 κήλεο ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο, κφλν εθφζνλ πξνεγνπκέλσο πξνβεί ζε ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ». Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ηφζν ζηε κεξηθή απαζρφιεζε φζν θαη ζηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, δειαδή ν εξγαδφκελνο απαζρνιείηαη κελ θαηά πιήξεο σξάξην αιιά ιηγφηεξεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ή θαηά ιηγφηεξεο εβδνκάδεο αλά κήλα ή θαηά ιηγφηεξνπο κήλεο αλά έηνο ή θαη ζπλδπαζκφο απηψλ. ην ίδην πιαίζην, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξνζαξκνγή ζηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, επαλαθαζνξίζζεθε ε δηάξθεηα απαζρνιήζεσο εξγαδνκέλσλ κέζσ Δηαηξεηψλ Πξνζσξηλήο Απαζρνιήζεσο. Οη εηαηξίεο απηέο παξέρνπλ ππεξεζίεο απφ κηζζσηνχο ζε άιιν εξγνδφηε κε ηε κνξθή πξνζσξηλήο απαζρνιήζεσο. χκθσλα κε ην πξντζρχνλ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο, ε δηάξθεηα απαζρνιήζεσο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ έκκεζν εξγνδφηε δελ επηηξεπφηαλ λα μεπεξλά ηνπο 18 κήλεο. Πιένλ, ην αλσηέξσ δηάζηεκα απμήζεθε ζε 36 κήλεο. Δηακεζνιάβεζε: Με ηελ ΠΤ 6/ (άξζξν 3) επαλαθαζνξίζζεθε ν ξφινο ηνπ Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (ΟΜΔΓ) θαη ηεο δηαηηεζίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη παξεκβάζεηο απφ ην θξάηνο. Πιένλ ε πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία πεξηνξίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ απνθιεηζηηθά ηνπ βαζηθνχ εκεξνκηζζίνπ θαη ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, αθαηξνχληαη δειαδή απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ ΟΜΔΓ δεηήκαηα πνπ άπηνληαη άιισλ φξσλ εξγαζίαο, πέξαλ ησλ κηζζνινγηθψλ, αιιά θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα. Δπίζεο, κε ηελ ίδηα ΠΤ θαηαξγήζεθε ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία αλ θαη αλακέλεηαη λα θξηζεί αληηζπληαγκαηηθή απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο απηή ε δηάηαμε. Εηζθνξέο: Απφ ηελ θαηαξγήζεθαλ νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Καηνηθίαο θαη Δξγαηηθήο Δζηίαο πνπ αλέξρνληαλ ζην 1,1%, κεηψλνληαο έηζη ην κε κηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαζίαο γηα ηνλ εξγνδφηε. πλνπηηθά, νη θπξηόηεξεο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο από ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δύν εηώλ νδήγεζαλ ζε: 1) Απμεκέλε επειημία ζηελ απαζρόιεζε, φπσο είλαη ηα ειαζηηθά σξάξηα εξγαζίαο κε ιηγφηεξεο ψξεο ή εκέξεο απαζρνιήζεσο αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο επηρεηξήζεσο θαη ε ππνγξαθή αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ γηα παξνρή εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο. 2) Αύμεζε ηνπ επηηξεπόκελνπ πνζνζηνύ απνιύζεσλ θαη ρακειόηεξν θόζηνο γηα απνιύζεηο (έσο θαη 50% γηα εξγαδνκέλνπο κε πεξηζζφηεξα απφ 28 έηε πξνυπεξεζίαο). 3) εκαληηθά κεησκέλν θαηώηαην κηζζό θαηά 32% γηα λένπο θάησ ησλ 25 εηώλ θαη θαηά 22% γηα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο. πλεπψο, νη αλσηέξσ δηαξζξσηηθέο αιιαγέο νδεγνχλ ζε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο απφ ζπιινγηθέο ξπζκίζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ απμεκέλν θφζηνο εξγαζίαο, θαη ζε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ηεο δηακνξθψζεσο ησλ φξσλ εξγαζίαο ζε επηρεηξεζηαθφ αξρηθά, θαη ελ ζπλερεία ζε αηνκηθφ επίπεδν. Με απηφ ηνλ ηξφπν δίδεηαη ζηνλ εξγνδφηε ε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο επηρεηξήζεψο ηνπ, κεηψλνληαο θαηά ην δπλαηφ ην εξγαζηαθφ θφζηνο, είηε κε κνξθέο απαζρνιήζεσο πνπ ζα είλαη άκεζα ζπλδεκέλεο κε ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο, ηνλ φγθν εξγαζίαο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηή, είηε κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο απνδεζκεχζεσο απφ ηπρφλ πιενλάδνλ πξνζσπηθφ. Ζ απμεκέλε επειημία ηεο αγνξάο εξγαζίαο εληζρχεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ απαζρνινπκέλσλ αλά θιάδν θαη 6

7 επάγγεικα, γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε πεξίνδν αλαδηαξζξψζεσο κίαο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη ε πεξίνδνο ηελ νπνία δηέξρεηαη ζήκεξα ε ειιεληθή νηθνλνκία. Γεδνκέλσλ ησλ επηπηψζεσλ ησλ αλσηέξσ ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν ηεο κεγάιεο χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, έσο ην ηέινπο ηνπ 1 νπ 3κήλνπ ηνπ 2013, νη ελέξγεηεο πνπ απνκέλεη λα γίλνπλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ θαηαξηίζεσο αλέξγσλ θαη ε αλαβάζκηζε ησλ Κέληξσλ Πξνσζήζεσο Απαζρνιήζεσο ψζηε λα θαηαζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζηελ εμεχξεζε ζέζεσλ απαζρνιήζεσο ζηνπο αλέξγνπο. Οη επηπηώζεηο ησλ αιιαγώλ είλαη ήδε νξαηέο Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο επέθεξαλ ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη αχμεζε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη απηά ήδε έρνπλ νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζπγθξάηεζε ησλ απνιχζεσλ ελψ δηαθαίλνληαη ηα πξψηα ζεκάδηα ζηαζεξνπνηήζεσο ηεο απαζρνιήζεσο. Απνδνρέο: Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ-27 φπνπ ν θαηψηαηνο κηζζφο θαζνξίδεηαη λνκνζεηηθά. Όπσο θαίλεηαη, νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά 7

8 εξγαζίαο ηεο Διιάδνο έρνπλ κεηψζεη ζεκαληηθά ηνλ θαηψηαην κηζζφ (2 ν 6κελν 2012/2 ν 6κελν 2009: -20,8%) κεηξνχκελν ζε Δπξψ ηζνδχλακεο αγνξαζηηθήο δπλάκεσο, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ρψξα, αθφκε θαη απφ απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη πξνγξάκκαηα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Δμίζνπ ζεκαληηθά έρνπλ κεησζεί θαη νη κέζεο αθαζάξηζηεο απνδνρέο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο απφ ην 2009 θαη κεηά (Πίλαθαο 2). ε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ-27, ηα λέα δεδνκέλα γηα ηνλ θαηψηαην κηζζφ θαη ηηο απνδνρέο έρνπλ νδεγήζεη ζηε κεγαιχηεξε εηήζηα κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο εξγαζίαο αλάκεζα ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ-27 απφ ην 2 ν 6κελν ηνπ 2011 θαη κεηά (Πίλαθαο 3). Αθφκε κεγαιχηεξε ππήξμε ε κείσζε ηνπ κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο. Απνηέιεζκα θαη ησλ δχν ήηαλ ε κείσζε ζην ζπλνιηθφ νλνκαζηηθφ θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζηελ Διιάδα λα είλαη ε κεγαιχηεξε ζηελ ΔΔ-27. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ απαζρφιεζε θαη βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο πξννπηηθέο αλνξζψζεψο ηεο. Σα ζηνηρεία ηεο Eurostat παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4 θαη δείρλνπλ φηη νη αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο «κεηαθξάδνληαη» ήδε ζε κεησκέλν πξαγκαηηθφ θφζηνο εξγαζίαο. Από ην 2010, νπόηε θαη άξρηζε λα κεηώλεηαη ζπλεπεία ησλ δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη έσο ην 2012, ε ζσξεπηηθή κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντόληνο αλήιζε ζε -12,2%. Μεγαιχηεξε ζσξεπηηθή κείσζε παξαηεξήζεθε κφλν ζηε Ληζνπαλία (-17,4%), ζηελ Λεηνλία (- 12,0%) θαη ηελ Ηξιαλδία (-12,5%). 8

9 9

10 10

11 Tα αλσηέξσ είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο όπσο απηή κεηξάηαη από ην θόζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντόληνο βάζεη ηεο ζηαζκηζκέλεο πξαγκαηηθήο ηζνηηκίαο έλαληη 35 ρσξώλ. ην Γηάγξακκα 2 απνηππψλεηαη ε απψιεηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο έσο ην 2009 ζε βαζκφ κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο, φπσο ε Πνξηνγαιία θαη ε Γεξκαλία. Απφ ην 2009 θαη κεηά, ε αληαγσληζηηθφηεηα βάζεη ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο βειηηψλεηαη. Έηζη, ε αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο πνπ απσιέζζεθε θαηά ηελ πεξίνδν (ζηνηρεία 4 νπ 3κήλνπ) απφ ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαηά 21%, έρεη ήδε αλαθηεζεί κε ηελ κείσζή ηνπ θαηά 18,9% ηελ πεξίνδν πλνιηθά ε κεηαβνιή γηα ηελ πεξίνδν είλαη -1,9% θαη αλακέλεηαη λα κεησζεί πεξαηηέξσ, ζην -7,9% γηα ηελ πεξίνδν (Πίλαθαο 5), θαζηζηψληαο ηηο εμαγσγέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πην αληαγσληζηηθέο απφ φ,ηη ήηαλ ην Απαζρόιεζε: ρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε, νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαηά ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ αξρίζεη λα απνδίδνπλ, γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη ζηελ άκβιπλζε ηεο ππνρσξήζεσο ηνπ ξπζκνχ απαζρνιήζεσο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο απαζρνιήζεσο ήηαλ αξλεηηθή απφ ην 2 ν 3κελν ηνπ 2009, ίζε κε -1,1% θαη ζπλερψο επηηαρπλφκελε έσο ην 2 ν 3κελν ηνπ 2012 φηαλ έθζαζε ην -8,7%. Απηή ε πησηηθή ηάζε επηβξαδχλζεθε γηα πξψηε θνξά ην 3 ν 3κελν ηνπ 2012 ζην -8,3% ελψ επηβξαδχλζεθε πεξαηηέξσ ζην -6,4% ην 4 ν 3κελν ηνπ 2012 (Γηάγξακκα 3). Ωζηφζν, ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά ηνλ Ινύιην ηνπ 2012, είλαη πεξηζζόηεξν εκθαλή κε βάζε ηα ζηνηρεία ησλ ξνώλ 11

12 απαζρνιήζεσο πνπ δεκνζηεύνληαη από ηνλ ΟΑΕΔ. Δηδηθφηεξα, ζην ζχλνιν ηνπ έηνπο, ε θαζαξή ξνή απαζρνιήζεσο, παξφηη παξέκεηλε αξλεηηθή θαη ην 2012, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ηέζζεξα έηε αλαηξάπεθε ν απμαλφκελνο, αξλεηηθφο ξπζκφο ηεο. πλνιηθά, ην 2012 ε κείσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ νηθνλνκία δηακνξθψζεθε ζηηο -47,8 ρηι., έλαληη θαζαξήο κεηψζεψο ηνπο θαηά -126 ρηι. ην 2011, -96,2 ρηι. ην 2010, -51 ρηι. ην 2009 θαη -12,1 ρηι. ην 2008 (Γηάγξακκα 4). Ζ κεησκέλε αξλεηηθή θαζαξή ξνή εξγαζίαο, -47,8 ρηι. ην 2012, έλαληη -126 ρηι. ην 2011, απνηειεί ζεηηθή εμέιημε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πξννησλίδεη ηελ αλαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο ε αχμεζε ησλ πξνζιήςεσλ θαηά ην 2012 νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο (κεξηθήο ή εθ πεξηηξνπήο απαζρνιήζεσο) πνπ δηεπθνιχλζεθαλ ηα ηειεπηαία έηε απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία. Γηα ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ 2013, ε θαζαξή ξνή ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πγθεθξηκέλα, ηνλ Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην 2013 δηακνξθψζεθε ζε -17,8 ρηι. άηνκα έλαληη -39,6 ρηι. άηνκα ηνλ Ηαλνπάξην- Φεβξνπάξην Ζ θαζαξή ξνή, παξφηη κεησκέλε, παξακέλεη αξλεηηθή θαζψο ν αξηζκφο ησλ πξνζιήςεσλ δελ είλαη αθφκε αξθεηά πςειφο ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ηηο θαηαγγειίεο πξνζιήςεσλ θαη ηηο απνρσξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη αθφκε ην πνζνζηφ αλεξγίαο. Δληνχηνηο, αλακέλεηαη ε αχμεζε ησλ πξνζιήςεσλ λα εληζρπζεί θαζψο ζα αλαθάκπηεη ε νηθνλνκία. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΑΔΓ (Πίλαθαο 6), νη αλαγγειίεο πξνζιήςεσλ απμήζεθαλ ην 2012 ζε 849,1 ρηι., απφ 839,1 ρηι. ην 2011, ζεκεηψλνληαο κηθξή αχμεζε θαηά 1,2%. Δληνχηνηο, ζην 1 ν θαη 2 ν 3κελν ηνπ 2012 είρε ζπλερηζζεί ε κείσζε ησλ αλαγγειηψλ ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ηξίκελα ηνπ 2011 (-11,6% θαη -7,4% αληίζηνηρα) θαη γηα πξώηε θνξά κεηά από 14 3κελα, ζην 3 ν 3κελν ηνπ 2012 νη αλαγγειίεο πξνζιήςεσλ παξνπζίαζαλ αύμεζε ζε εηήζηα βάζε θαηά +8,8% θαη ζηε ζπλέρεηα λέα κεγαιύηεξε αύμεζε θαηά +16,7% ζε εηήζηα βάζε ην 4 ν 3κελν ηνπ 2012, θζάλνληαο ζηηο 209,4 ρηι., απφ 179,4 ρηι. ην 4 ν 3κελν ηνπ 2011 θαη απφ 203,1 ρηι. ην 4 ν 3κελν ηνπ 2010, αλ θαη δελ έρνπλ αθφκε επαλέιζεη ζηα πξν θξίζεσο επίπεδα (4 ν 3κελν 2009: 235,4 ρηι. άηνκα). 12

13 Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, νη αλαγγειίεο πξνζιήςεσλ ήηαλ επίζεο ζεκαληηθά απμεκέλεο ζην 1 ν 2κελν ηνπ 2013, θζάλνληαο ηηο 108,2 ρηι. απφ 84,1 ρηι. ζην 1 ν 2κελν ηνπ 2012 θαη 95,3 ρηι. ην 1 ν 2κελν ηνπ πλνιηθά, ζην νθηάκελν Ηνπιίνπ 2012-Φεβξνπαξίνπ 2013, νη αλαγγειίεο πξνζιήςεσλ ήηαλ απμεκέλεο ζε 553,2 ρηι. έλαληη 479,5 ρηι. ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ 2011-Φεβξνπαξίνπ 2012, ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή αχμεζε θαηά +15,4% (Γηάγξακκα 5). Απηφ πνπ επίζεο παξαηεξείηαη είλαη ε αιιαγή ζηε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη δηαθαίλεηαη ήδε φηη ε αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα απνθηά ηελ αλαγθαία επειημία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, ν αξηζκφο ησλ πιήξσο απαζρνινπκέλσλ, απφ 4.299,0 ρηι. άηνκα ην 4 ν 3κελν ηνπ 2010 κεηψζεθε θαηά 617,1 ρηι. άηνκα ζε 3.681,9 ρηι. άηνκα ην 4 ν 3κελν ηνπ Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πνζνζηφ ηεο κεξηθήο απαζρνιήζεσο απμήζεθε απφ 5,3% ην 2007 ζε 6,5% ην 2010 θαη αλήιζε ζην 8,5% ην 4 ν 3κελν ηνπ 2012 (Γηάγξακκα 6). Αλαιπηηθά ζηνηρεία ηνπ ΔΠΔ δείρλνπλ φηη όιν θαη πεξηζζόηεξεο λέεο ζπκβάζεηο αθνξνύλ επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο (κεξηθή ή εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε), ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ έρεη ππεξδηπιαζηαζζεί ζήκεξα ζε ζρέζε κε ην 2009, πξηλ ηηο πξψηεο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Έηζη, ην 2009, ην 21% ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ αθνξνχζε ζπκβάζεηο κεξηθήο ή εθ πεξηηξνπήο απαζρνιήζεσο, ελώ ην 2012 ην πνζνζηό απηό έθζαζε ην 45% (Πίλαθαο 7). Παξόια απηά, φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, ηόζν ε κεξηθή όζν θαη ε εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζε ζηελ Ειιάδα 13

14 εμαθνινπζνύλ λα δηακνξθώλνληαη ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα ζην ηέινο ηνπ 2012, ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο ρώξεο ηεο ΕΕ-27 (Πίλαθαο 9). Δπηπιένλ ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ, πνιιέο απφ ηηο πθηζηάκελεο κεηαηξάπεθαλ απφ πιήξνπο ζε κεξηθήο ή εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε. πλνιηθά, κεηαμχ 2009 θαη 2012, ν αξηζκφο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ απμήζεθε ζεκαληηθά, απφ ην 2009 ζε ην 2012 (Πίλαθαο 8). Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε παξαηεξήζεθε ην 2011, κεηά ηηο πξψηεο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ηνλ λ. 3845/2010 ν νπνίνο εζηηάζζεθε θπξίσο ζηελ αχμεζε ηεο επειημίαο ζηελ απαζρφιεζε. Έηζη, νη επέιηθηεο κνξθέο απαζρνιήζεσο απμήζεθαλ θαηά 124,6% αλάκεζα ζην 2010 θαη ην 2011, αθνχ κεηαηξάπεθαλ ζπκβάζεηο πιήξνπο απαζρνιήζεσο ζε κεξηθή ή εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε, έλαληη ην

15 Ζ αχμεζε ησλ ζπκβάζεσλ κε πιήξνπο απαζρνιήζεσο απνηειεί ζεηηθή εμέιημε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηφζν γηαηί δηεπθνιχλεη ηελ απαζρφιεζε αλέξγσλ απφ νκάδεο πνπ πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αλεξγία (θαη ηδηαίηεξα ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ) αιιά θαη γηαηί νη επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζζνχλ άκεζα αμηνπνηψληαο απηέο ηηο λέεο κνξθέο εξγαζίαο γηα λα επηβηψζνπλ. Δπξχηεξα, ζε επίπεδν νηθνλνκίαο, ε επειημία ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζα 15

16 απνηειέζεη βαζηθφ κεραληζκφ απμήζεσο ηεο παξαγσγηθήο απαζρνιήζεσο θαη θαη επέθηαζε αλαθάκςεσο θαη αλαπηχμεσο ηεο νηθνλνκίαο ηα επφκελα έηε. εκεηψλεηαη φηη ε αχμεζε ησλ επέιηθησλ κνξθψλ απαζρνιήζεσο έσο ζήκεξα γίλεηαη απφ ρακειά επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ήηαλ αλαγθαία θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα απέρεη αθφκε αξθεηά απφ ηα επίπεδα αμηνπνηήζεσο ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρνιήζεσο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο άιιεο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ-27. Έηζη, θαηά ην 4 ν 3κελν ηνπ 2012, ζηελ Διιάδα κφλν ην 18,3% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ απαζρνινχληαλ κε πξνζσξηλή ή κεξηθή απαζρφιεζε ελψ ρακειφηεξν πνζνζηφ παξνπζίαδαλ κφλν ηξεηο ρψξεο: ε Σζερία (14,1%), ε Ρνπκαλία (9,9%) θαη ε Βνπιγαξία (6,4%). Δληνχηνηο, ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9 δείρλνπλ φηη ε αγνξά εξγαζίαο ζηελ Διιάδα απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλαγθαία επειημία πνπ ππάξρεη ζε άιιεο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο. Έηζη, ην 1 ν 3κελν ηνπ 2007, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ κε πξνζσξηλή ή κεξηθή απαζρφιεζε ήηαλ 15,8% ελψ ην 4 ν 3κελν ηνπ 2012 έθζαζε ζην 18,1%. εκαληηθή θαη ζπλερή αχμεζε παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ απαζρνινπκέλσλ κε κεξηθή απαζρφιεζε (1 ν 3κελν 2007: 5,5%, 4 ν 3κελν ηνπ 2010: 6,3%, 4 ν 3κελν ηνπ 2011: 6,9%, 4 ν 3κελν ηνπ 2012: 8,3%). Σελ ψξα πνπ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο φρη κφλν δελ πξνζιακβάλνπλ αιιά θαη απνιχνπλ θφζκν, είλαη πνιχ πηζαλφ νη άλζξσπνη απηνί πνπ απέθηεζαλ κία ζέζε κεξηθήο απαζρνιήζεσο λα είραλ απνιπζεί εάλ νη λέεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ είραλ επηηξέςεη ηελ άκεζε θαη ρσξίο πνιχ πςειφ θφζηνο απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. Επίινγνο Δίλαη γεγνλφο φηη ε απμεκέλε επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ έρεη αθόκε ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξάηεζε ηεο απμεηηθήο πνξείαο ηεο αλεξγίαο ε νπνία αλήιζε ζην 24,1% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 2012 θαη 27.2% ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΛΣΑΣ. Ωζηφζν, ε ηαρεία απμεηηθή πνξεία ηεο αλεξγίαο πξνζδηνξίδεηαη αθφκε αθελφο απφ ην κεγάιν χςνο ηεο κε παξαγσγηθήο απαζρνιήζεσο πνπ ππήξρε πξηλ απφ ηελ θξίζε (ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ ζηξεβιψζεσλ πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ αγνξά εξγαζίαο) θαη, επίζεο, απφ ηε ζπλερηδφκελε βαζεηά χθεζε ζηελ νηθνλνκία, αθνχ ε πηψζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ αλήιζε ζην -6,0% αθφκε θαη ην 4 ν ηξίκελν ηνπ Ζ εκβάζπλζε ηεο χθεζεο, ηδηαίηεξα κεηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 2011, πξνζδηνξίζζεθε απφ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ειιείςεσο ξεπζηφηεηαο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία θαη ηηο ζπζηεκαηηθά θαιιηεξγνχκελεο θαη δηνγθνχκελεο (κε δηαθεξχμεηο κεγάισλ θνκκάησλ ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην) πξνζδνθίεο γηα εγθαηάιεηςε ησλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο θαη γηα έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηε Εψλε ηνπ Δπξψ νη νπνίεο έιαβαλ κεγάιεο δηαζηάζεηο ζηα κέζα ηνπ 2012 θαη δηαηεξήζεθαλ «δσληαλά» έσο ην ηέινο ηνπ ήκεξα σζηφζν, νη πξνζδνθίεο απηέο έρνπλ εθιείςεη θαη ε ξεπζηφηεηα ζηελ νηθνλνκία έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηελ επηζηξνθή ησλ θαηαζέζεσλ θαη κε ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο πνπ έρνπκε αλάγθε απφ ηε Εψλε ηνπ Δπξψ θαη απφ ην ΓΝΣ. Σν έδαθνο επνκέλσο γίλεηαη πξφζθνξν γηα ηελ έγθαηξε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απμεηηθήο πνξείαο ησλ πξνζιήςεσλ (πνπ έρεη αξρίζεη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012) αιιά θαη γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο απμεηηθήο πνξείαο ηεο αλεξγίαο κε ζηήξηγκα ηελ απειεπζεξσκέλε αγνξά εξγαζίαο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζεκαληηθά βειηησκέλεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο κε ηελ εθ βάζξσλ κεηαξξπζκηζκέλε θαη απειεπζεξσκέλε απφ αξηεξηνζθιεξσηηθέο πξαθηηθέο αγνξά εξγαζίαο, απνηεινχλ ερέγγπν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέιθπζε επελδχζεσλ 16

17 (εγρψξησλ θαη μέλσλ) ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θαη γηα ηελ αλαγθαία κείσζε ηεο αλεξγίαο. Δηδηθφηεξα, φπσο αλαιχζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, κεηά ηελ νπζηαζηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ακβιχλζεθαλ ηα ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ ηελ ραξαθηήξηδαλ έσο πξφζθαηα θαη ηα νπνία ζπλέβαιαλ νπζηαζηηθά ζηνλ εθηξνρηαζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην Δηδηθφηεξα, ακβιχλζεθαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ παληειή έιιεηςε επειημίαο ζηηο πξνζιήςεηο θαη ηηο απνιχζεηο, ηελ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ θαη ηε δηεπζέηεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε δηφγθσζε ηεο παξάλνκεο απαζρνιήζεσο θαη ηελ ηαρεία αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζηε ρψξα. Ζ δηακφξθσζε ησλ κηζζνινγηθψλ ακνηβψλ, ηεο απαζρνιήζεσο ζηελ επηρείξεζε θαη ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο δελ ειάκβαλε ππφςε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ ή ηεο νηθνλνκίαο επξχηεξα, ελψ ε αλεμέιεγθηε γξαθεηνθξαηία πνπ ραξαθηήξηδε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο κφλν εκπφδηα έβαδε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Με ηηο ξηδηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ μεθίλεζαλ από ηνλ Μάην ηνπ 2010, εμαιείθζεθαλ πνιιά από ηα παξαπάλσ δπζιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ έβαδαλ ηξνρνπέδε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ζην πεξηβάιινλ ηεο βαζηάο θαη παξαηεηακέλεο ύθεζεο πνπ δηαλύεη ε ειιεληθή νηθνλνκία, θαη νδήγεζαλ ζε εθηόμεπζε ην πνζνζηό αλεξγίαο. Έηζη, έρνπλ πιένλ δηαθαλεί ηα πξψηα ζεκάδηα ζηαζεξνπνηήζεσο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φπσο ε αχμεζε ησλ πξνζιήςεσλ ζε εηήζηα βάζε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο νθηψ κήλεο, ε επηβξάδπλζε ηεο κεηψζεσο ηεο απαζρνιήζεσο θαη ε ζπγθξάηεζε ησλ απνιχζεσλ κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ησλ ζπκβάζεσλ κφληκεο απαζρνιήζεσο ζε εθ πεξηηξνπήο ή κεξηθή απαζρφιεζε, θ.ά. Δπίζεο, πνιιέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε αλαθνηλψζεη ηα ζρέδηά ηνπο γηα επαλαδξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηελ εγρψξηα ειιεληθή νηθνλνκία, ηελ νπνία εγθαηέιεηπαλ νκαδηθά ηα πξνεγνχκελα έηε. Γεληθά, είλαη αθόκε λσξίο λα δξάμεη ε ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία ηνπο θαξπνύο ηεο δξαζηηθήο κεηαξξπζκίζεσο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαζψο ν ηειεπηαίνο απφ ηνπο λφκνπο γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ηέζεθε ζε ηζρχ κφιηο ηνλ Ννέκβξην ηνπ Εληνύηνηο, ν θύβνο εξξίθζε! Οη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο δίδνπλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηψξα, ηελ πεξίνδν ηεο βαζηάο χθεζεο, κεηξηάδνληαο ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεσο, αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θαη πξνζειθχζεσο επελδχζεσλ ζην άκεζν κέιινλ, φηαλ (θαη γηα λα) ππάξμεη αλάπηπμε. 17

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 2017 www.romvos.edu.gr Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο Ηκεξεζίωλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείωλ Δμεηαδόκελν Μάζεκα: Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεωξίαο Σεηάξηε 15 Ινπλίνπ 217 ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σσζηφ β. Λάζνο γ. Λάζνο δ. Σσζηφ ε. Σσζηφ Α2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011

H αγνξά εξγαζίαο ζην λνκφ Κεζζελίαο Ηαλνπάξηνο 2011 Ζ αγνξά εξγαζίαο ζην λνκό Κεζζελίαο Γειηίν Ηαλνπαξίνπ 2011 Ρν Λνέκβξην 2010 μεθηλήζακε ηελ έθδνζε δειηίνπ ηχπνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά εξγαζίαο. Πην ηξίην δειηίν (Γειηίν

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΔΡΓΙΑ & ΑΓΟΡΔ ΔΡΓΑΙΑ Σα βαζηθά κεγέζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο Απαζρνινύκελνη: είλαη ηα άηνκα ηα νπνία ζηελ πεξίνδν αλαθνξάο είλαη απαζρνινχκελνη έλαληη ακνηβήο ή απηναπαζρνινχκελνη. Άλεξγνη: είλαη ηα άηνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών

2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών 2 η Εργασία Πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β1) ε κία ππνζεηηθή νηθνλνκία, εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο, παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο ζηνηρεία (φια ζε εθαηνκκχξηα επξψ): Ιδησηηθή θαηαλάισζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

«Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ζηελ Διιάδα»

«Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ζηελ Διιάδα» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: «Οη επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε θαη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΟΗ ΔΤΔΛΗΚΣΔ ΜΟΡΦΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ: ΜΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα