ESP Modular Controller

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ESP Modular Controller"

Transcript

1 Programmateur ESP modulaire Programador Modular ESP Steuergerät ESP Modular ESP Modular Controller Programmatore ESP Modulare ESP modulaire beregeningsautomaat Programador ESP Modular ESP Modüler Kumanda Cihaz Guide d installation, de programmation et de fonctionnement Guía de Instalación, Programación y Funcionamiento Anleitung zu Installation, Programmierung und Bedienung Installation, Programming & Operation Guide Gids voor installatie, programmeren en bediening Guia de Instalação, Programação e Operação Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας Montaj, Programlama ve Kullan m K lavuzu Girifl Manuale di installazione, programmazione e funzionamento

2 Français Español Deutsche English Italiano Nederlandse Português Türkçe Français Español Deutsche English Italiano Nederlandse Português (Brasil) Türkçe

3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα ελέγχου ESP - IESP-M είναι και για εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Η βασική του μονάδα στηρίζει βαλβίδες κα μια γενική βαλβίδα/αντλία αναμεταδ τη εκκίνησης. Με την προσθήκη μιας επιπλέον εσωτερικής συσκευής, το σ στημα ESP μπορεί να υποστηρίξει βαλβίδες, μια βοηθητική βαλβίδα και μια γενική βαλβίδα/αντλία αναμεταδ τη. 7, cm 9, cm ΕΞ ΤΕΡΙΚH ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

4 II. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ III. ΚΑΛ ΙΑ ΙΣΧΥ Εγκαταστήστε το κατάλληλο στήριγμα με το κατάλληλο άνοιγμα για τον τ πο του τοίχου. Κρεμάστε την συσκευή απ αυτ το άνοιγμα. Ισσοροπήστε την συσκευή και σημειώστε τη θέση ή τις θέσεις μιας ή περισσοτέρων απ τις τρ πες που βρίσκονται στο χαμηλ τερο σημείο στήριξης. Χρησιμοποιήστε ένα σ νδεσμο καλωδίων πως προβλέπουν οι οδηγίες για να συνδέσετε τα καλώδια. Καφέ στο καφέ Μπλέ στο μπλέ Πράσινο/κίτρινο στο πράσινο/κίτρινο Σημείωση: Το πράσινο/κίτρινο καλώδιο της γείωσης ΠΡΕΠΕΙ να συνδεθεί στο προβλεπ μενο προσθετικ ηλεκτρικ σ στημα προστασίας. Οδηγήστε το στήριγμα ή τα στηρίγματα που χρησιμοποιείτε μέσα στην τρ πα ή τις τρ πες που βρίσκονται στο χαμηλ τερο σημείο στήριξης. Βεβαιωθείτε τι ο χώρος είναι ασφαλισμένος. 0 VAC Εφαρμογή καλωδίων, εκ. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας 5

5 IV. ΚΑΛ ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ ΕΣ Αναμεταδ της ισχ ς Αναμεταδ της εκκίνησης αντλίας Κεντρικές Βαλβίδες Γενικ ς Βαλβίδα Σημείωση: Συμπληρώστε αυτ ν τον τομέα μ νο εάν το σ στημά σας προβλέπει μία γενική βαλβίδα ή έναν αναμεταδ τη εκκίνησης της αντλίας. Το σ στημα ελέγχου δεν παρέχει την βασική ισχ για την αντλία. Βαλβίδα Οριακο Ελέγχου Η Βαλβίδα Οριακο Ελέγχου (VT) παρέχει σταθερή παραγωγή β λτ (με τη εφαρμογή ρε ματος ΑC) έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον γρήγορο έλεγχο των καλωδίων των βαλβίδων του κεντρικο συστήματος. "COM" "MV" Εκκίνηση αντλίας Ο οριακ ς δείκτης ΜV χρησιμοποιείται για την αυτ ματη εκκίνηση της αντλίας με αναμεταδ τη ή για να ανοίξετε τη γενική βαλβίδα. Ο οριακ ς δείκτης ΜV παρέχει ισχ μ νο ταν ένα απ τα κέντρα είναι σε λειτουργία. Σας υπενθυμίζετε η χρήση αναμεταδοτών : FINDER 55 80, HAGER ES-, TELEMECANIQUEGC 60B5 ή ισοδ ναμοι. 6 Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

6 V. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VI. ΕΠΙΛΟΓΗ Τ Ν ΑΙΣΘΗΤΗΡ Ν VII. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Τραβήξτε για να την βγάλετε. RSD Αισθητήρες Rain ή άλλες παρ μοιες παθητικές συσκευές ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφ γετε ζημιά στην αντλία ταν χρησιμοποιήτε τον αναμεταδ τη εκκίνησης της αντλίας, χρησιμοποιήστε έναν σ νδεσμο για να συνδέσετε ένα απ τα κεντρικά συστήματα εκτ ς λειτουργίας με κάποιο άλλο κεντρικ σ στημα που πρ κειται να χρησιμοποιηθεί. Εάν το κεντρικ σ στημα εκτ ς λειτουργίας δεν συνδέεται και υπάρχουν εκκινήσεις κατά λάθος, η αντλία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ροή (διακοπή ). Η απ τομη διακοπή μπορεί να προκαλέσει την υπερθέρμανση ή το κάψιμο της αντλίας. Εάν δεν συνδέσετε έναν αισθητήρα με το σ στημα ελέγχου, βεβαιωθείτε τι ο βοηθητικ ς σ νδεσμος είναι εγκατεστημένος στους οριακο ς αισθητήρες. Ο έλεγχος για νερά ή οι αισθητήρες υγρασίας οι οποίοι δεν θα πρέπει να συνδεθο ν με τους οριακο ς αισθητήρες, αλλά θα πρέπει να συνδεθο ν σε σειρά με το ακραίο COM. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας 7

7 VIII.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (για προσθετικές βαλβίδες) IX. ΟΛΟΚΛΗΡ ΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μπορείτε να εγκαταστήσετε επιπλέον μονάδες σε οποιαδήποτε θέση ενώ το σ στημα ελέγχου είναι σε λειτουργία. Βάλτε την μονάδα σε οποιοδήποτε άνοιγμα, βεβαιωθείτε τι ο διακ πτης είναι ανοιχτ ς. Κλειδώστε την μονάδα γυρίζοντας τον διακ πτη προς τα δεξιά. 8 Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

8 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΙΑΚΟΠΤΕΣ Η εικ να στα δεξιά σας δείχνει τους ελέγχους, τους διακ πτες και ενδείξεις του ESP συστήματος ελέγχου, που περιλαμβάνει: LCD - κατά την διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, δείχνει την ώρα της ημέρας. Κατά την διάρκεια του προγραμματισμο, δείχνει τα αποτελέσματα των εντολών που έχετε δώσει. Κατά την διάρκεια του ποτίσματος δέχνει την βαλβίδα η οποία ποτίζει και τα λεπτά που υπολοίπονται στον χρ νο. Φωτεινή ένδειξη κινδ νου LED ανάβει ταν συντρέχουν μία απ τις παρακάτω συνθήκες: Το π τισμα διακ πτεται απ κάποιον αισθητήρα Το σ στημα ελέγχου βρίσκει κάποιο βραχυκ κλωμα στην βαλβίδα Έχει δοθεί κάποιος λάθος προγραμματισμ ς Πάνω-κάτω, ON-OFF κουμπιά χρησιμοποιο νται για να δοθεί ένα πρ γραμμα επιλέγοντας πάνω ή κάτω, ή γυρίζοντας το διακ πτη των ημερών ποτίσματος στο ON ή OFF. Εκκίνηση δια χειρ ς / κουμπί Advance (εκκίνηση δια χειρ ς) χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει ένα πρ γραμμα ποτίσματος ή οι κεντρικές βαλβίδες δια χειρ ς. (Advance) χρησιμοποιείται ακολουθώντας τα προγραμματισμένα βήματα ή τις τιμές που έχουν επιλεχθεί. 5 ιακ πτης Προγράμματος Ροής χρησιμοποιείται για να επιλεχθεί το πρ γραμμα ποτίσματος Α, B ή C. 6 Περιφεριακ ς Αισθητήρας χρησιμοποιείται για να υποδείξει στο σ στημα ελέγχου να υπακο σει ( ) ή να αγνοήσει ( ) εντολή απ έναν επιπλέον αισθητήρα. 7 ιακ πτης Προγραμματισμο χρησιμοποιείται για να γυρίσει το σ στημα ελέγχου στο off και on και για να προγραμματίσει Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας 9

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΡΑΣ ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

10 ΙV. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Κάθε πρ γραμμα μπορεί να λειτουργήσει σε έναν απ τους τέσσερις κ κλους ποτίσματος. Επιλέξτε τον κ κλο που σας χρειάζετε και ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες. 7: Π τισμα στις ημέρες της εβδομάδας που επιλέξατε. 6: Π τισμα στις ημέρες με ζυγ αριθμ. 5: Π τισμα στις ημέρες με μον αριθμ. - ευτέρα : Π τισμα στο επιλεγ μενο διάστημα ημερών (π.χ. κάθε δε τερη μέρα ή κάθε τρίτη μέρα κ.τ.λ.). B. 6 / 5 (Ζυγές / Μονές ημέρες) A. 7 (Π τισμα στις ημέρες της εβδομάδας που επιλέξατε) 5 «ON» «OFF» - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 5 - Παρασκευή 6 - Σάββατο 7 - Κυριακή 6 7 «ON» «OFF» Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

11 ΙV. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ {συνέχεια} C. {Κυκλικά} V. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 7 6 = Ο κ κλος ποτίσματος αρχίζει σήμερα = Ο κ κλος ποτίσματος αρχίζει α ριο = Ο κ κλος ποτίσματος αρχίζει σε ημέρες απ σήμερα, = Ο κ κλος ποτίσματος αρχίζει σε ημέρες απ σήμερα Για να διαγράψετε τον χρ νο εκκίνησης του ποτίσματος, πατήστε το off μέχρι η επιλογή να φανεί μεταξ.5 και 0:00Η. 5 8 = = = = Για να προσθέσετε χρ νο σε αυτ το πρ γραμμα, πατήστε στη οθ νη επιπλέον χρ νο. Επαναλάβετε σο χρειάζεστε. 5 Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

12 VΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΛΒΙ Α ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Μπορείτε να επιλέξετε η κάθε βαλβίδα να πηγαίνει απ 0 μέχρι 6 ώρες (α ξηση εν ς λεπτο για τις πρώτες ώρες, α ξηση δέκα λεπτών για τις υπ λοιπες). VIΙ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τ Ν ΕΠΟΧ Ν 0 % (Προληπτικ π τισμα) Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε τους χρ νους λειτουργίας λων συνολικά των βαλβίδων επιλέγοντας ένα ποσοστ. Μπορείτε να επιλέξετε ποσοστ απ 0 εώς 00%. Αυτή η επιλογή θα επηρεάσει λα συνολικά τα προγράμματα. Σημείωση: Εάν γυρίσετε τον διακ πτη σε κάποιο νο μερο της βαλβίδας που δεν έχει εγκατασταθεί πρ γραμμα το μ νημα "ΝΟ 5-8", "ΝΟ 9-0", "ΝΟ -" θα εμφανιστεί στη οθ νη. Ρυθμίστε το χρ νο ποτίσματος πάνω ή κάτω. Εάν δεν θέλετε η βαλβίδα να λειτουργήσει για το επιλεγμένο πρ γραμμα ποτίσματος βάλτε τον χρ νο στο 0. Επαναλάβετε - για το επιλεγμένο πρ γραμμα. Επαναλάβετε - πως είναι απαραίτητο για τα προγράμματα Β ή C. Προειδοποίηση: Εάν οι χρ νοι λων των βαλβίδων είναι στο 0, η φωτεινή ένδειξη κινδ νου θα ανάψει. Ρυθμίστε τον χρ νο ποτίσματος πάνω ή κάτω. Το μειονέκτημα είναι 00%. Το σ στημα επιλογής των εποχών υπολογίζεται σε έναν κανονικ χρ νο προγράμματος για κάθε βαλβίδα. Για παράδειγμα, έαν η βαλβίδα είναι επιλεγμένη να λειτουργήσει για δέκα λεπτά, και εσείς επιλέξετε 0%, η βαλβίδα θα λειτουργήσει για λεπτά. Προειδοποιήση: Εάν μια τιμή πέρα απ αυτ που είναι το μειονέκτημα 00% έχει τοποθετηθεί, στην οθ νη θα φανεί η ένδειξη ΑUΤΟ για να δείξει τι ο χρ νος έχει επιλεχθεί. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

13 VIIΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ Τ Ν ΜΟΝΙΜ Ν ΗΜΕΡ Ν ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ Για 6 (ζυγοί) / 5 (μονοί) / (κυκλικά) τους κ κλους ποτίσματος μπορείτε να επιλέξετε κάθε μέρα της εβδομάδας ως ημέρα της εβδομάδας που δεν θα ποτίσετε προς συμμ ρφωση των περιορισμών ή άλλων διατάξεων. ΙΧ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙ ΑΣ Η βοηθητική βαλβίδα (βαλβίδα ) μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα κανονικ κεντρικ σ στημα ή να προγραμματιστεί έτσι ώστε να μην επηρεαστεί απ έναν ενεργοποιημένο αισθητήρα. Όταν προγραμματιστεί με αυτ ν τον τρ πο, η βοηθητική βαλβίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσει τον εξοπλισμ μη άρδευσης πως συμβαίνει με ένα συντριβάνι ή έναν εξωτερικ φωτισμ. Πατήστε το OFF για να επιλέξετε την ημέρα ως ημέρα που δεν είναι για π τισμα. Πατήστε το ON για να επαναφέρετε τη λειτουργία του ποτίσματος. Αυτή η χαρακτηριστική εφαρμογή 6 (ζυγοί) / 5 (μονοί) / (κυκλικά) στους κ κλους ποτίσματος. 5 Επιλέξτε μέρα της εβδομάδας. 5 Πιέστε μέχρι να φανεί στην οθ νη η ένδειξη τι η βαλβίδα αυτή δεν επηρεάζεται απ έναν αισθητήρα. Για να επαναφέρετε, πατήστε πάλι και τα δ ο κουμπιά μέχρι να σβήσει η ένδειξη. 6 Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

14 X. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛ Ν Τ Ν ΒΑΛΒΙ Ν Αυτή η λειτουργία αφορά λο τον εξοπλισμ των βαλβίδων οι οποίες θα λειτουργήσουν η μία μετά την άλλη για λο τον χρ νο που θα έχει επιλεχθεί. Το μειονέκτημα είναι δ ο λεπτά. ΧΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ Ν ΒΑΛΒΙ Ν ΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Πιέστε για να αρχίσει. Το μειονέκτημα είναι δ ο λεπτά. Επαναλάβετε τα βήματα - για να εκκινήσετε δια χειρ ς τις προσθετικές βαλβίδες. Μπορείτε να διορθώσετε δια χειρ ς τον χρ νο λειτουργίας πάνω ή κάτω. Για να σβήσετε γυρίστε τον διακ πτη για τρία δευτερ λεπτα. Γυρίστε τον διακ πτη. 5 Σ στημα του οποίου ο χρ νος θα φανεί στην οθ νη έπειτα απ την ολοκλήρωση του δια χειρ ς ποτίσματος. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας 5

15 XII. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΧΙΙΙ.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΛ Ν Τ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ Ν ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κρατήστε και τα δ ο κουμπιά για πέντε δευτερ λεπτα μέχρι να φανεί στην οθ νη το "RESET OK" Παράδοση. 6 Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

16 ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ Ν ΣΥΜΠΤ ΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΙΟΡΘ ΣΗ Το πρ γραμμα δεν μπαίνει στο αυτ ματο.. Ο διακ πτης βρίσκεται στην θέση. Βάλτε τον διακ πτη στο. Η οθ νη δείχνει τι η βαλβίδα λειτουργεί αλλά δεν ποτίζει.. εν έχει επιλεχθεί ο χρ νος εκκίνησης για το πρ γραμμα.. Σήμερα μπορεί να μην είναι ημέρα ποτίσματος σ μφωνα με το πρ γραμμα.. Οι μέρες έχουν ήδη προγραμματιστεί για το π τισμα. 5. Τα προγράμματα προσαρμογής των εποχών δείχνουν 0%. 6. Το αισθητήριο σ στημα είναι προγραμματισμένο για π τισμα. 7. Ο τε ο αισθητήρας ο τε ο άλτηρας είναι συνδεδεμένοι με τους ακραίους αισθητήρες ελέγχου και ο διακ πτης είναι τοποθετημένος στο. Γυρίστε τον διακ πτη στην εντολή ΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ και ελέγξτε την ώρα εκκίνησης που έχει ρυθμιστεί για το πρ γραμμα. Εάν η ώρα λείπει ρυθμίστε την πως περιγράφεται στην σελίδα. Επιλέξτε το πρ γραμμα και γυρίστε τον διακ πτη στο. Ελέγξτε τις ημέρες ποτίσματος του προγράμματος. Εάν οι προγραμματισμένες μέρες έχουν επιλεγεί σωστά δεν χρειάζεται κάποια δι ρθωση. Για να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά του προγράμματος δείτε στην σελίδα. Ρυθμίστε τον προσαρμοστή εποχών σε ένα ποσοστ πάνω απ το μηδέν. είτε τις οδηγίες στην σελίδα. Γυρίστε τον διακ πτη στο. Εάν ξαναρχίσει το π τισμα, ο αισθητήρας λειτουργεί σωστά, και γι αυτ λοιπ ν δεν χρειάζεται κάποια δι ρθωση. Γυρίστε τον διακ πτη στο. Για να αποφ γετε μελλοντικά προβλήματα, τοποθετήστε τον αλτήρα τροφοδοσίας στις απολήξεις αισθητήριων ελέγχου. Η βαλβίδα δεν μπαίνει σε λειτουργία. 8. εν έχει ρυθμιστεί ο χρ νος της βαλβίδας. Γυρίστε τον διακ πτη στο νο μερο της βαλβίδας, και επιλέξτε το πρ γραμμα έτσι ώστε να ελέγχει τον χρ νο της βαλβίδας για κάθε πρ γραμμα. 9. Κάποιο βραχυκ κλωμα στο σωληνοειδές ή στο καλώδιο της βαλβίδας τα έχει βγάλει απ την θέση τους ( η φωτεινή ένδειξη κινδ νου είναι αναμμένη). Η οθ νη δείχνει # Err που το σ μβολο # είναι το νο μερο της βαλβίδας εκείνης που παρουσιάζει το πρ βλημα. Βρείτε και επιδιορθώστε το πρ βλημα του κυκλώματος. Άν MV Err παρουσιαστεί στην οθ νη επιδιορθώστε το πρ βλημα. Με τον διακ πτη στο πατήστε το κουμπί για να σβήσει η φωτεινή ένδειξη του ALARM. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας 7

17 ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ Ν ΣΥΜΠΤ ΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΙΟΡΘ ΣΗ Η οθ νη είναι μερικώς ή ολοκληρωτικά κενή. 0. Το αισθητήριο σ στημα είναι προγραμματισμένο για π τισμα.. Στη βαλβίδα του προγράμματος δεν έχει ρυθμιστεί το πρ γραμμα εκκίνησης.. Ο προσαρμοστής για τις εποχές του προγράμματος της βαλβίδας δείχνει 0%.. Μια ηλεκτρική βλάβη ή διακοπή ρε ματος έχει προκαλέσει ζημιά στα συστήματα ελέγχου των ηλεκτρονικών. είτε δι ρθωση για το πρ βλημα νο μερο 6. είτε δι ρθωση για το πρ βλημα νο μερο. είτε δι ρθωση για το πρ βλημα νο μερο 5. Πατήστε το κουμπί RESET το οποίο βρίσκεται πίσω απ τον πίνακα. Εάν η ηλεκτρική βλάβη δεν προκάλεσε μ νιμη ζημιά, το σ στημα ελέγχου θα δεχτεί τις εντολές που προγραμματήστηκαν και θα λειτουργήσει κανονικά. Το π τισμα αρχίζει ταν δεν πρέπει.. Το κουμπί έχει πατηθεί. Για να σβήσετε ένα πρ γραμμα το οποίο έχει επιλεχθεί δια χειρ ς πατήστε τον διακ πτη στο για δευτερ λεπτα. Έπειτα πατήστε τον διακ πτη πάλι στο. 5. Έχει ρυθμιστεί μία ώρα εκκίνησης που δεν επιθυμο σατε. Γυρίστε τον διακ πτη στην εντολή ΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ και ελέγξτε εάν κάποιο απ τα προγράμματα ξεκινάει χωρίς να το θέλετε. είτε στη σελίδα για οδηγίες σον αφορά την επιλογή και τη διαγραφή της ώρας εκκίνησης. Η φωτεινή ένδειξη κινδ νου είναι αναμμένη. 6. Τα προγράμματα μπορεί να έχουν διακοπεί. Τα προγράμματα θα διακοπο ν το ένα μετά το άλλο εάν είχαν προγραμμτιστεί να αρχίσουν ενώ κάποιο άλλο πρ γραμμα ήταν σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε τι τα προγράμματα A, B, και C δεν είχαν προγραμματιστεί να αρχίσουν ενώ κάποιο άλλο πρ γραμμα ήταν ήδη προγραμματισμένο. 7. εν υπάρχει ώρα εκκίνησης. Όλοι οι χρ νοι εκκίνησης είχαν διαγραφεί. Ρυθμίστε τουλάχιστον ένα χρ νο και βάλτε τον διακ πτη πίσω στο. Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει. 8 Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

18 ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ Ν ΣΥΜΠΤ ΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΙΟΡΘ ΣΗ 8. εν έχει ρυθμιστεί η ώρα. Οι χρ νοι έχουν διαγραφτεί για δέκα λεπτά απ λες εν ενεργεία βαλβίδες. Ρυθμίστε τον χρ νο για μία τουλάχιστον απ τις βαλβίδες και βάλτε τον διακ πτη πίσω στο. Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει. 9. Ο προσαρμοστής για τις εποχές δείχνει 0%. Ο προσαρμοστής εποχών είχε πάει στο μηδέν. Ρυθμίστε του μια καινο ργια τιμή και βάλτε τον διακ πτη πίσω στο. Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει. 0. ιακοπή θέσης. Ένα βραχυκ κλωμα στο σωληνοειδές ή στο καλώδιο της βαλβίδας δεν τους επιτρέπει να λειτουργήσουν. είτε για δι ρθωση στο πρ βλημα νο μερο 9. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας 9

19

20 Rain Bird Corporation 970 W. Sierra Madre Azusa, California 970, U.S.A Rain Bird International, Inc. 5 North Grand Avenue Glendora, CA 97 U.S.A Rain Bird Europe 900, rue Ampère, BP Aix en Provence Cedex - France Phone : () 6 Fax () 7 Rain Bird France S.A.R.L. 900, rue Ampère, BP Aix en Provence Cedex - FRANCE Phone : () 6 Fax : () 7 Rain Bird Iberica S.A. Pol. Ind. Prado del Espino C/ Forjadores, Parc. 6, M8, S 8660 Boadilla del Monte Madrid - ESPAÑA Phone: () 9680 Fax: () 9665 Rain Bird Deutschland GmbH Sielderstraße 6 76 Gäufelden - Nebringen - DEUTSCHLAND Phone : (9) Fax : (9) Rain Bird Sverige A.B PL 5 (Fleninge) 60 5 Odakra - SWEDEN Phone : (6) Fax (6) Rain Bird Turkey stiklal Mahallesi, Alemda Caddesi, No 6 80 Ümraniye stanbul - Turkey Phone: (90) 6 75 Fax (90) Rain Bird Corporation /05 Registered trademark of Rain Bird Corporation P/N 66B

21 CONFIGURATION DU MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA POMPE/VANNE MAÎTRESSE CONFIGURANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA Y LA VÁLVULA MAESTRA EINSTELLEN VON PUMPEN-/HAUPTVENTILBETRIEB Répétez les étapes et pour configurer chaque station. SET MASTER VALVE/PUMP OPERATION Repita los pasos y para todas las estaciones que desee configurar. IMPOSTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA/VALVOLA PRINCIPALE WERKING VAN POMP/HOOFDKLEP INSTELLEN CONFIGURAÇÃO DO MODO DE FUNCIONAMENTO DA BOMBA / VÁLVULA MESTRA Ρ θμιση της λειτουργίας της αντλίας/γενικής βαλβίδας Pompan n/master Vanan n Çal flma Ayar Schritt und für alle erforderlichen Stationen wiederholen. Repeat steps - for additional valves. Ripetere i passaggi e per tutte le stazioni necessarie. Herhaal stap en voor alle benodigde stations. Repita os passos e para todas as estações necessárias. Επαναλάβετε τα βήματα και για λους τους απαραίτητους σταθμο ς. Gerekli tüm istasyonlar için. ve. ad mlar tekrarlay n. a a b b 5 Rain Bird ESP Modular Controller INSTALLATION, PROGRAMMING AND OPERATION GUIDE ADDENDUM P/N 6675

22 DÉLAI PROGRAMMABLE ENTRE LES STATIONS DEMORA PROGRAMABLE ENTRE ESTACIONES PROGRAMMIERBARE ZEITVERZÖGERUNG ZWISCHEN DEN STATIONEN PROGRAM DELAY BETWEEN STATIONS INTERVALLO PROGRAMMABILE TRA LE STAZIONI PROGRAMMEERBAAR VERTRAGINGSINTERVAL TUSSEN STATIONS INTERVALO PROGRAMÁVEL ENTRE ARRANQUE DAS ESTAÇÕES Appuyez sur OFF pendant secondes. Presione OFF durante segundos. Drücken Sie OFF für Sekunden. Press OFF for seconds. Premere OFF per secondi. Druk op OFF gedurende seconden. Pressionar OFF durante segundos. Πατήστε το OFF για δευτερ λεπτα saniye OFF tufluna bas n z Καθυστέρηση με δυνατ τητα προγραμματισμο μεταξ σταθμών stasyonlar Aras nda Programlanabilir Gecikme INSTALLATION, PROGRAMMING AND OPERATION GUIDE ADDENDUM Rain Bird ESP Modular Controller P/N 6675

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας

ESP Σ στημα Ελέγχου. Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας Οδηγ ς Εγκατάστασης, Προγραμματισμο και Λειτουργίας ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Χ ΡΟΥ ΕΙΣΑΓ ΓΗΤ Το σ στημα ελέγχου ESP είναι ένα timer για το π τισμα, για ιδιωτική και ελαφρά επαγγελματική χρήση. Το σ στημα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' (

$ & & $ &# & & & & & &#' & ' ( BS-250 Aνιχνευτής καπνο δέσμης Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3 Ρυθμίσεις...3

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862 1862-29.960.02_22.03.2008.qxd 27.03.2008 13:24 Seite 1 GARDENA SK CZ PL H C 1030 plus Art. 1862 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхkomputer Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης GARDENA Art. 1820 D F I Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic T 14 e Mode d emploi Programmateur electronic T 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico T 14 e NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου

Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Como OT Ελεγκτής θερμοκρασίας χώρου Εγχειρίδιο τοποθέτησης και λειτουργίας Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης αυτού του εγχειριδίου προτού τροφοδοτήσετε τη συσκευή. Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων CONTRACTOR DIESEL Үхειριδιο οδηуιων Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ONTRACTOR DIESEL. Είμαστε βέβαιοι τι θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας. Για καλ τερα αποτελέσματα και ασφαλή χρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE AIR CONDITIONER DUCT TYPE OPERATING MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI MANUAL DE FUNCIONAMIENTO MANUALE DI ISTRUZIONI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MANUAL DE INSTRUÇÕES РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KULLANMA

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήστη EVO-641

Οδηγίες Χρήστη EVO-641 Οδηγίες Χρήστη EVO-641 Εισαγωγή... 5 1.1 Λεζάντα εικόνας... 5 Βασικές Λειτουργίες... 6 2.1 Ακουστική επιβεβαίωση... 7 2.2 Ενδεικτικό λαμπάκι πληκτρολογίου... 7 2.3 Οθόνη LCD... 7 2.3.1 Κανονική κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ και θέστε σε λειτουργία µε τον σωστό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ... 5 ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MACROTEST HT5035 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόµενα : 1. ΓΕΝΙΚΑ...5 1.1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 1.2 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...5 1.3 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ...6 1.4 ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ..6 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα