ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος

2 Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το 2002 αποτέλεσε τη συνέχεια της ανοδικής πορείας της ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., καθώς σηµατοδοτήθηκε από σηµαντικά γεγονότα, όπως: Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η Συγχώνευση µε την εταιρείας Α. &. Αποστολόπουλος ΑΤΕ και απόκτηση Πτυχίου 6 ΗΣ Τάξης σύµφωνα µε το νέο νόµο του ΥΠΕΧΩ Ε. Ταυτόχρονα η Eταιρεία εξαγόρασε το 100% της τεχνικής εταιρείας Ζαχαρίας Χ. Μπιτζαράκης(που µετονοµάστηκε σε ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ) και η οποία συγχωνεύτηκε µε τον αποσχιζόµενο κατασκευαστικό κλάδο της Τεχνικής Εταιρείας ΕΒΡΟΣ Α.Ε. και µε την ανώνυµη εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΝΑΛΗ Α.Ε. Η εταιρεία απέκτησε εργοληπτικό πτυχίο 5 ης τάξης. Σε Ενοποιηµένο επίπεδο πλέον ο Όµιλος της οµικής Κρήτης Α.Ε. διαθέτει τρία εργοληπτικά πτυχία.ένα 6 ΗΣ Τάξης για την µητρική εταιρεία, ένα 5 ΗΣ Τάξης για την Θυγατρική ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ και ένα 3 ης Τάξης που απέκτησε αρχές 2003 η επίσης θυγατρική Εταιρεία ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Συνεχίστηκε η συµπλήρωση του µηχανολογικού (χερσαίου και πλωτού) εξοπλισµού ενισχύοντας ακόµη περισσότερο τις δυνατότητες ανάληψης ακόµη µεγαλύτερων έργων. Στη χρήση 2002 η εταιρεία συνέχισε τις ενέργειες της και σε τοµείς πέρα από την κύρια δραστηριότητα της όπως στον τοµέα της ενέργειας. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε µία νέα θυγατρική η ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Η χρήση 2002 έκλεισε µε κύκλο εργασιών ύψους 19,84 εκατοµµυρίων, αυξηµένο κατά 54%, έναντι της προηγούµενης χρήσης τα δε κέρδη σηµείωσαν µείωση από χιλ. τη χρήση 2001 σε 561 χιλ. τη χρήση Στη χρήση 2002, η Εταιρεία συνέταξε Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις µε τις θυγατρικές εταιρείες ΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε. και ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ. Είµαστε βέβαιοι ότι το έργο που έγινε τη χρονιά αυτή θέτει γερές βάσεις για την µεγαλύτερη ανάπτυξη της Εταιρείας µας και εδραίωσή της στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Στόχος µας παραµένει η συνέχιση της ανοδικής πορείας της Εταιρείας µέσω συνετής επέκτασης και αξιοποίησης νέων ευκαιριών, µε γνώµονα το όφελος των µετόχων και των εργαζοµένων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τα Στελέχη, το Προσωπικό και τους Συνεργάτες της Εταιρείας για την πολύτιµη προσφορά τους στην υλοποίηση των στόχων και την ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Γεώργιος Μ. Συνατσάκης -2-

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Οικονοµικά Μεγέθη Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετησίου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Σηµαντικές Επισηµάνσεις Περιγραφή της Συγχώνευσης Γενικά Στοιχεία της Συγχώνευσης Όροι της Συγχώνευσης Λόγοι για την Συγχώνευση Πληροφορίες για τη µεθοδολογία Αποτίµησης- Συµπεράσµατα ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Μετόχων Γενικά Υποχρεώσεις Μετόχων Φορολογία µερισµάτων Χρηµατιστηριακά στοιχεία της µετοχής της Εταιρείας Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Γενικά Ανάλυση Κύκλου Εργασιών το χρονικό διάστηµα Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου Ανεκτέλεστες Συµβάσεις της ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε Πελάτες Εσωτερική Οργάνωση Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Ακίνητα Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Υποθήκες, Προσηµειώσεις, Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστικές Καλύψεις Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Επενδύσεις Χρήσεως Επενδύσεις

4 7.5.1 Επενδύσεις της τελευταίας τριετίας Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση Πληροφορίες Σχετικά µε το Κεφάλαιο της Εταιρείας, τους Μετοχους, τη ιοίκηση και το Προσωπικό της Εταιρείας Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρείας Κατάλογος Προσώπων που δύνανται να καταρτίζουν Συναλλαγές βάσει προϋποθέσεων Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων εταιρειών Οργανόγραµµα Προσωπικό Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας ραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων την τριετία Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Πολιτική Μερισµάτων Φορολογία Αποθεµατικών Τεχνικών Εταιρειών Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ενοποιηµένες Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρείες που Περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση Eνοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Χρήσεων Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρείες Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή/και τα µέλη του.σ. της Εταιρείας ιαιτερικές Συναλλαγές

5 11.5 Παρουσίαση των Κοινοπραξιών που συµµετέχουν µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5% στον κύκλο Εργασιών ή στα Αποτελέσµατα της Εταιρείας τη χρήση Μακροχρόνιοι Στόχοι Προοπτικες, Στρατηγική Στόχοι και στρατηγική Παράρτηµα Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη ιαχειριστική Χρήση Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Κρήτης Α.Ε. Χρήσης Έκθεση.Σ. Χρήσης Ταµειακές Ροές Χρήσης Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές Χρήσης Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Κρήτης Α.Ε. Χρήσης Έκθεση.Σ. Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Ακινήτων Α.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Βιοµηχανική Α.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΛΚΥΩΝ Α.Τ.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Ενεργειακή Α.Ε Πίνακες Αναλυτικής Παρουσίασης των Υπό Εκτέλεση Έργων χρήσεως

6 1 Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρείας Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000 (σε 000) 2001 (σε 000) 2002 (σε 000) Αµιγής Κύκλος Εργασιών Εταιρείας , , ,34 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 1.134, , ,08 Μείον: Κόστος Πωλήσεων 7.229, , ,41 Μικτό Κέρδος (1) 3.615, , ,93 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 38,82 73,26 50,72 Σύνολο Μικτών Κερδών 3.654, , ,65 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) 3.076, , ,61 Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές (2) 18,85 322, ,98 Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 3.583, , ,97 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 3.567, , ,29 Κέρδη προ Φόρων 2.716, ,85 561,03 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ. (3) 2.142,02 38,15-674,58 Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (4) 2.110,18 38,15-674,58 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 590,37 204,35 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (5) Φυσικός Αριθµός Μετοχών (6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) 2000 (σε ) 2001 (σε ) 2002 (σε ) Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 0,38 0,30 0,27 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,38 0,24 0,18 Κέρδη προ Φόρων 0,29 0,12 0,05 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ. 0,23 0,01-0,06 Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 0,23 0,01-0,06 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,06 0,02 0,00 (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το Κόστος Εκτέλεσης Έργων και από τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: 2000 (,000) 2001 (,000) 2002 (,000) Κόστος Εκτέλεσης Έργων Έξοδα ιοίκησης Έξοδα ιάθεσης Σύνολο Αποσβέσεων (2) Στα έσοδα συµµετοχών περιλαµβάνονται τα έσοδα (µετά από φόρους) από Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. (3) Στις χρήσεις δεν καταβλήθηκαν Αµοιβές.Σ. (4) Οι Φόροι Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων παρουσιάζονται όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση

7 (5) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη η µεταβολή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. (6) Φυσικός αριθµός τέλους χρήσης αναµορφωµένος αναδροµικά µόνο ως προς τη µείωση της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής από 2,93 σε 0,29 και στη συνέχεια την αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 0,29 σε 0,4 που αποφασίσθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις στις 31/03/99, στις 9/9/99 (η οποία αποτελεί επιβεβαίωση και συµπλήρωση της συνέλευσης στις 31/03/99), στις 28/9/99 και στις 28/12/01. (7) Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών (εκτός του µερίσµατος ανά µετοχή το οποίο υπολογίστηκε βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσεων). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε 000) 2001 (σε 000) 2002 (σε 000) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 623,82 502,77 351,10 Αναπόσβεστα Ασώµατα πάγια 0,00 0,00 0,00 Ενσώµατα Πάγια 8.616, , ,45 (Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 2.305, , ,53 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 6.310, , ,91 Συµ/χές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις 3.855, , ,38 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 20,56 11,69 14,74 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού και Εξόδων Εγκατάστασης , , ,13 Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού , , ,62 Μεταβατικοί Λογ/µοι Ενεργητικού 994,22 587, ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,28 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,89 Προβλέψεις 441,40 621,16 860,97 Σύνολο Μακρ/µων Υποχρεώσεων 0, , ,17 Σύνολο Βραχυπ/µων Υποχρεώσεων 4.335, , ,65 Μεταβατικοί Λογ/µοι Παθητικού 7,54 24,00 64,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,28 Λογιστική Αξία Μετοχής (Σε ) * 2,32 2,31 2,05 * Βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένο ώστε να λαµβάνονται υπόψιν η µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από δρχ. σε 100 δρχ. και στη συνέχεια η αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 100 δρχ. σε 136,3 δρχ. που αποφασίσθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις στις 31/03/99, στις 9/9/99 (η οποία αποτελεί επιβεβαίωση και συµπλήρωση της συνέλευσης στις 31/03/99), στις 28/9/99 και στις 28/12/01. 7

8 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Η Εταιρεία συµµετέχει στις εταιρείες, οµική Ακινήτων Α.Ε. µε ποσοστό 80%, οµική Βιοµηχανική Α.Ε. µε ποσοστό 99%. Η Εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τη χρήση ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2000 (σε 000) 2001 (σε 000) 2002 (σε 000) Αµιγής Κύκλος Εργασιών Εταιρείας , , ,69 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 1.134, , ,08 Μείον: Κόστος Πωλήσεων 7.231, , ,62 Μικτό Κέρδος 3.613, , ,07 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 38,82 94,52 63,43 Σύνολο Μικτών Κερδών 3.652, , ,50 Λειτουργικό Αποτέλεσµα 3.074, , ,35 Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές 18,85 322, ,47 Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 3.608, , ,67 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 3.591, , ,49 Κέρδη προ Φόρων & ικαιωµάτων Μειοψηφίας 2.734,15 974,80-793,47 Κέρδη προ Φόρων & µετά ικαιωµάτων 2.730,83 974,80-933,48 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) 2000 (σε ) 2001 (σε ) 2002 (σε ) Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 0,39 0,28 0,22 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,38 0,22 0,12 Κέρδη προ Φόρων & ικαιωµάτων Μειοψηφίας 0,29 0,10-0,08 Κέρδη προ Φόρων & µετά ικαιωµάτων Μειοψηφίας 0,29 0,10-0,10 (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το Κόστος Εκτέλεσης Έργων και από τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: 2000 (,000) 2001 (,000) 2002 (,000) Κόστος Εκτέλεσης Έργων Έξοδα ιοίκησης Έξοδα ιάθεσης Σύνολο Αποσβέσεων (2) Τα µέλη του.σ. των εταιρειών δεν λαµβάνουν αµοιβές ή άλλες αποζηµιώσεις. 8

9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2000 (σε 000) 2001 (σε 000) 2002 (σε 000) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 663,21 546,14 767,65 Αναπόσβεστα Ασώµατα πάγια 0,00 0,00 0,00 Ενσώµατα Πάγια 8.694, , ,47 (Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 2.305, , ,83 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 6.388, , ,64 Συµ/χές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις 1.384, ,35 847,41 Συµ/χές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 0,00 440, ,06 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 20,56 11,69 14,74 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού και Εξόδων 8.457, , ,51 Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού , , ,88 Μεταβατικοί Λογ/µοι Ενεργητικού 995,32 588, ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,08 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,22 Προβλέψεις 441,40 621, ,48 Σύνολο Μακρ/µων Υποχρεώσεων 0, , ,17 Σύνολο Βραχυπ/µων Υποχρεώσεων 4.391, , ,68 Μεταβατικοί Λογ/µοι Παθητικού 7,54 24,93 65,52 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,08 Λογιστική Αξία Μετοχής (Σε ) 2,39 2,37 2,80 9

10 2 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετησίου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας οµική Κρήτης Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Κορωναίου 14, Ηράκλειο Τ.Κ , Υπεύθυνος Υπηρεσίας εξυπηρέτησης Μετόχων κ. Χουρδάκης ηµήτριος. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο κ. Συνατσάκης Γεώργιος, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Ηρακλείου, οδός ηµοκρατίας & Καραγιάννη, τηλέφωνο , ο κ. Τσουρδαλάκης Γεώργιος, Οικονοµικός ιευθυντής, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Αθ. ιάκου 8, τηλέφωνο , ο κ. Αρετάκης Μιχάλης, Προϊστάµενος Λογιστηρίου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός ηµοκρατίας 144, τηλέφωνο , και ο κ. Παπαδάκης ηµήτρης, Υπεύθυνος των Θυγατρικών Εταιρειών, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Σολωµού 10, τηλέφωνο Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι: 1. Ολα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρείας και των εν ζωή κοινοπραξιών, στις οποίες συµµετέχει, δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Τέλος, δεν υπάρχουν τυχόν εκκρεµότητες από συµµετοχές της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή Κοινοπραξίες (ακόµη και αν δεν είναι «εν ζωή») που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2002 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Χαράλαµπος Ε. Ψαλτάκης, (Α.Μ.ΣΟΕ 12641, Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.), κάτοικος Αθήνας, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα, Το πιστοποιητικό ελέγχου για το οικονοµικό έτος 2002 παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς, και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1) Στο λογαριασµό (Γ.ΙΙΙ.1.) «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται και: α) Συµµετοχή της εταιρείας αξίας κτήσεως ευρώ ,29 κατά 50% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΛΥ ΑΚΗΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ». Η πιο πάνω εταιρεία δεν έχει συντάξει Ισολογισµούς επί σειρά ετών και δεν έχει δηµοσιεύσει αυτούς. β) Τέσσερις εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. Η αξία κτήσεως των συµµετοχών αυτών ανέρχεται σε ευρώ ,91 ενώ η εσωτερική λογιστική αξία αυτών ανέρχεται σε ευρώ ,07. 10

11 2) Ο λογαριασµός (Γ.ΙΙΙ.2.) «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνει την αξία συµµετοχών σε κοινοπραξίες οι οποίες δεν ελέγχονται από το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Προσάρτηµα. 3) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού (Γ.ΙΙ.7.) «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές», (.ΙΙ.1.) «Πελάτες», (.ΙΙ.2.) «Γραµµάτια εισπρακτέα γραµµάτια στο δικηγόρο», (.ΙΙ.3β.) «Επιταγές σε καθυστέρηση», (.ΙΙ.11.) «Χρεώστες ιάφοροι» και (.ΙΙ.12.) «Λογαριασµοί ιαχειρίσεως Προκαταβολών και πιστώσεων» περιλαµβάνονται απαιτήσεις ποσού ευρώ που αφορούν καθυστερηµένες απαιτήσεις πέραν του έτους για τις οποίες η εταιρεία δε σχηµάτισε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως για την κάλυψη ζηµιών που ενδεχοµένως θα προκύψουν από τη µη ρευστοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων. 4) Στο λογαριασµό (.ΙΙΙ.1.) «Μετοχές» περιλαµβάνονται µετοχές µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. αξίας κτήσεως ευρώ ,54 οι οποίες δεν αποτιµήθηκαν την εν υπάρχουν πρόσφατοι δηµοσιευµένοι Ισολογισµοί για να προσδιορίσουµε την εσωτερικοί λογιστική αξία αυτών. 5) Η εταιρεία δεν απεικονίζει τις ζηµιές που αναλογούν από προηγούµενες ζηµιογόνες χρήσεις κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι ζηµιές που αντιστοιχούν στην εταιρεία και δεν έχουν συµψηφιστεί µε κέρδη µεταγενέστερων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό ευρώ Ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χαράλαµπος Ε. Ψαλτάκης διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της διοίκησης της Εταιρείας και του ιδίου και ότι η Εταιρεία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η Εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τη χρήση Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2002 περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής Εταιρείας, τις εταιρείες οµική Ακινήτων Α.Ε., οµική Βιοµηχανική Α.Ε., οµική Ενεργειακή Α.Ε., οµική Παρκινγκ Α.Ε. και ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ, οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Ελέγχονται από τους ελεγκτές βάσει το Ν. 2190/20 όπως προβλέπεται. Το πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα, κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς, και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1) Στο λογαριασµό (Γ.ΙΙΙ.1.) «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται και συµµετοχή της εταιρείας αξίας κτήσεως ευρώ ,29 κατά 50% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΛΥ ΑΚΗΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ». Η πιο πάνω εταιρεία δεν έχει συντάξει Ισολογισµούς επί σειρά ετών και δεν έχει δηµοσιεύσει αυτούς. 2) Ο λογαριασµός (Γ.ΙΙΙ.2.) «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνει την αξία συµµετοχών σε κοινοπραξίες οι οποίες δεν ελέγχονται από το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Προσάρτηµα. 3) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού (Γ.ΙΙ.7.) «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές», (.ΙΙ.1.) «Πελάτες», (.ΙΙ.2.) «Γραµµάτια εισπρακτέα γραµµάτια στο δικηγόρο», (.ΙΙ.3β.) «Επιταγές σε καθυστέρηση», (.ΙΙ.11.) «Χρεώστες ιάφοροι» και (.ΙΙ.12.) «Λογαριασµοί ιαχειρίσεως Προκαταβολών και πιστώσεων» περιλαµβάνονται απαιτήσεις ποσού ευρώ περίπου που αφορούν καθυστερηµένες απαιτήσεις πέραν του έτους για τις οποίες η εταιρεία δε σχηµάτισε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως για την κάλυψη ζηµιών που ενδεχοµένως θα προκύψουν από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών. 4) Στο λογαριασµό (.ΙΙΙ.1.) «Μετοχές» περιλαµβάνονται µετοχές µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. αξίας κτήσεως ευρώ ,54 οι οποίες δεν αποτιµήθηκαν την εν υπάρχουν πρόσφατοι δηµοσιευµένοι Ισολογισµοί για να προσδιορίσουµε την εσωτερική λογιστική αξία αυτών. 5) Η εταιρεία δεν απεικονίζει τις ζηµιές που αναλογούν από προηγούµενες ζηµιογόνες χρήσεις κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι ζηµιές που αντιστοιχούν στην εταιρεία και δεν έχουν συµψηφιστεί µε κέρδη µεταγενέστερων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό ευρώ

12 Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό έλεγχο, που διενεργήθηκε από τη Β ΟΥ Ηρακλείου µέχρι και τη χρήση 1997 τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (φόρος εισοδήµατος, ΚΒΣ, ΦΠΑ, φόρος µισθωτών υπηρεσιών, έλεγχος τελών χαρτοσήµου). Η φορολογική επιβάρυνση που προέκυψε από τον ανωτέρω έλεγχο ανήλθε στο σύνολο των περίπου και έχει εξοφληθεί µέχρι και την χρήση του Έχει γίνει αίτηση (µε αριθµό πρωτοκόλλου 1846/ ) διενέργειας φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. για τη χρήση Επιπλέον, η Εταιρεία έχει κάνει αίτηση (µε αριθµό πρωτοκόλλου 905/ ) για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας για τις χρήσεις καθώς και των θυγατρικών της που συµµετέχουν στην ενοποίηση. Οι θυγατρικές εταιρείες, οµική Ακινήτων Α.Ε. και οµική Βιοµηχανική Α.Ε., µε έτος σύστασης 2000, οµική Ενεργειακή Α.Ε. και οµική Πάρκιγκ Α.Ε., µε έτος σύστασης 2002, και η ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ (πρώην Ζαχαρίας Χ. Μπιτζαράκης ) δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι σήµερα. Στη χρήση 2002, υπάρχουν δύο κοινοπραξίες που συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5% στον Κύκλο Εργασιών ή στα Αποτελέσµατα της Εταιρείας. Συγκεκριµένα: 1) η κοινοπραξία «ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΕ ΟΣ Α.Ε.» συµµετέχει µε κέρδη ,46, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί των καθαρών κερδών προ φόρων της εταιρείας. 2) η κοινοπραξία «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Α.Ε.- Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ- ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» συµµετέχει µε κέρδη ,52, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί των καθαρών κερδών προ φόρων της εταιρείας. 12

13 3 Σηµαντικές Επισηµάνσεις Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Προκειµένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από το Νόµο ως Εταιρεία εισηγµένη στο Χ.Α.Α. αλλά και αυτών που προκύπτουν από την ανάπτυξη των εργασιών της, η Εταιρεία µετά από συνεργασία µε εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες δηµιούργησε το τµήµα εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, βάσει του οποίου διενεργείται ο εσωτερικός έλεγχος. Υπεύθυνη του τµήµατος είναι ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Εταιρείας η Κα Παπαδάκη Αφροδίτη. Στόχος και σκοπός του τµήµατος αυτού είναι η καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας µέσα από ένα καθεστώς πλήρους διαφάνειας. Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις Από το νοµικό σύµβουλο αναφέρεται ότι υφίστανται πέντε (5) δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά της εταιρείας εκ των οποίων η µεγαλύτερη είναι ποσού ,00. Οι δικαστικές υποθέσεις κατά την γνώµη του νοµικού συµβούλου της Εταιρείας δεν ενδέχεται να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις στη λειτουργία της ή στην οικονοµική της κατάσταση. Επίσης προκύπτει ότι υφίστανται πέντε (5) δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων συνολικού ύψους ,85 όπου σύµφωνα µε την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου οι προαναφερόµενες εκκρεµείς υποθέσεις ενδέχεται να ενισχύσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία, δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της εταιρείας. 13

14 4 Περιγραφή της Συγχώνευσης 4.1 Γενικά Στοιχεία της Συγχώνευσης Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και µε διακριτικό τίτλο ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Απορροφώσα εταιρεία) που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Κορωναίου αριθµός 14, νοµίµως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/20 που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη, Πρόεδρο του.σ., µετά από εντολή που παρασχέθηκε σε αυτόν για την υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης από το ιοικητικό Συµβούλιο αυτής κατά τη συνεδρίαση του της 25ης Απριλίου 2002 κατά την οποία ενεκρίθη και απεφασίσθη η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης όπως επί λέξει ακολουθεί και του οποίου πρακτικό αντίγραφο επισυνάπτεται στο παρόν. Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία Α. & Αποστολόπουλος Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία και µε διακριτικό τίτλο Α. &.. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ (Απορροφώσα Εταιρεία) που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Μιχελιδάκη αριθµός 6, νοµίµως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /70/β/96/52 που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, Πρόεδρο του.σ., µετά από εντολή που παρασχέθηκε σε αυτόν για την υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης από το ιοικητικό Συµβούλιο αυτής κατά τη συνεδρίαση του της 25ης Απριλίου 2002 κατά την οποία ενεκρίθη και απεφασίσθη η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης όπως επί λέξει ακολουθεί και του οποίου πρακτικό αντίγραφο επισυνάπτεται στο παρόν. Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Τα ιοικητικά Συµβούλια των δύο παραπάνω Ανωνύµων Εταιρειών µε τους εκπροσώπους αυτών ήρθαν σε διαπραγµατεύσεις για τη συγχώνευση µε απορρόφηση της δεύτερης µε την επωνυµία Α. &. Αποστολόπουλος Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία από την πρώτη µε την επωνυµία ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διότι θεώρησαν ότι αυτή η συγχώνευση συµφέρει για τους εξής λόγους: α) στα πλαίσια των αλλαγών που έχουν επέλθει µε το Ν.2940/2001 σχετικά µε την επανάκριση των πτυχίων των τεχνικών εταιρειών η Απορροφώσα εταιρεία µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις ώστε να καταταγεί στην 6η κατηγορία (τάξη) της νέας διαβάθµισης του ανωτέρω νόµου, β) θα επιτευχθεί έτσι σηµαντική ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε συνέπεια την απόκτηση µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς, γ) θα επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας και δ) η συνένωση αυτή θα συντελέσει στη δηµιουργία µιας νέας πιο ισχυρής οικονοµικής µονάδας. Έτσι συµφωνήθηκε να κινηθεί η νόµιµος διαδικασία για τη συγχώνευση αυτή µε απορρόφηση σύµφωνα µε τα άρθρα άρθρο Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει µετά το άρθρο 10 του Π.. 498/1987 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/

15 Τα ιοικητικά Συµβούλια των δύο συγχωνευόµενων εταιρειών κατά τις ως άνω συνεδριάσεις αυτών, κατήρτισαν το παρόν Σχέδιο Συµβάσεως Συγχωνεύσεως κατά το άρθρο 69 Κ.Ν. 2190/1920, συγχρόνως δε εξουσιοδότησαν τους ως άνω εκπροσώπους αυτών όπως υπογράψουν από κοινού το Σχέδιο Συµβάσεως Συγχωνεύσεως το οποίο ενέκριναν. 4.2 Όροι της Συγχώνευσης Οι όροι της συγχώνευσης όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, περιλαµβάνουν τα εξής βασικά σηµεία: Η ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και η Α. &. Αποστολόπουλος ΑΤΕ συγχωνεύονται µε απορρόφηση της Α. &.. Αποστολόπουλος ΑΤΕ από την ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (100% συµµετοχή), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήµερα. Η απόφαση συγχώνευσής τους ελήφθη από τη ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και την Α. &.. Αποστολόπουλος ΑΤΕ στην από Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων τους, µε αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των Μετόχων, 67,85% και 100%. Η συγχώνευση µε απορρόφηση συντελείται σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις µε ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εµφανίζονται στους Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού της 31/12/2001 που συντάχθηκαν για το σκοπό του µετασχηµατισµού. Περίληψη του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης που συµφωνήθηκε από τα ιοικητικά Συµβούλια των συγχωνευόµενων εταιριών στις , δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Ναυτεµπορική και στην τοπική εφηµερίδα Πατρίς την Η συγχώνευση των εταιρειών ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και Α. &. Αποστολόπουλος ΑΤΕ ολοκληρώθηκε µε την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. την της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό Κ / και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 8858/ ). Τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες διαδικασίες. Σηµειώνεται ότι η παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4β «προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων», του Ν. 703/1977 «περί ελέγχου µονοπωλίων&ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού», όπως ισχύει σήµερα λόγω του ότι οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις δεν καλύπτουν τις προυποθέσεις/όρια του εν λόγω άρθρου. Οι ισολογισµοί µετασχηµατισµού της απορροφώµενης εταιρείας είναι της 31/12/2001. Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού της απορροφώµενης έχει ελεγχθεί από τον κ. Παναγιώτη Βασ. Τριµπόνια (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ανώνυµης ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας αποτελεσµάτων καθώς και ο ισολογισµός µετασχηµατισµού της Απορροφώµενης µε ηµεροµηνία : 15

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001 (Ποσά σε,000) 2001 Αµιγής Κύκλος Εργασιών Εταιρείας 5.193,47 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 0,00 Μείον: Κόστος Πωλήσεων 4.151,71 Μικτό Κέρδος 1.041,76 (% στον κύκλο εργασιών) 20,06% Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 2,85 Σύνολο Μικτών Κερδών 1.044,60 Μείον: Έξοδα ιοίκησης 287,75 Έξοδα ιάθεσης 0,00 Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 0,00 Σύνολο Εξόδων 287,75 (% στον κύκλο εργασιών) 5,54% Λειτουργικό Αποτέλεσµα 756,85 % στο κύκλο εργασιών 14,57% Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές 0,00 Πλέον: Έσοδα από Πωλήσεις Συµ/χών-Χρ/φων 0,00 Mείον: Έξοδα & Ζηµίες Συµµετοχών και Χρεογράφων 0,00 Μείον: Προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών & χρεογράφων 0,00 Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 0,00 Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 4,74 Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων 752,12 % στο κύκλο εργασιών 14,48% Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 284,22 % στο κύκλο εργασιών 5,47% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 467,90 % στο κύκλο εργασιών 9,01% Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) 108,27 Κέρδη προ φόρων 359,62 (% στον κύκλο εργασιών) 6,92% Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 194,75 Μείον: Αµοιβές.Σ. 31,99 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ. και λοιποί φόροι 132,88 (% στον κύκλο εργασιών) 2,56% Φόρους φορολογικού ελέγχου 0,00 Κέρδη µετά από φόρους φορολογικού ελέγχου 132,88 (% στον κύκλο εργασιών) 2,56% Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αναλογούσες αποσβέσεις από το Κόστος Εκτέλεσης και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. 16

17 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ (Ποσά σε,000) 2001 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα εγκατάστασης 43,23 (Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 36,39 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6,84 Ασώµατα πάγια 0,00 (Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 0,00 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 0,00 Ενσώµατα Πάγια 633,98 (Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 289,51 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 344,47 Συµ/χές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις 0,00 Γραµµάτια εισπρακτέα µακροπρόθεσµης λήξεως 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 0,45 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 351,76 Αποθέµατα 1.530,42 Πελάτες - Γραµµάτια Εισπρακτέα- Eπιταγές Εισπρακτέες 1.133,81 Λοιπές Απαιτήσεις 269,27 Χρεόγραφα 0,00 ιαθέσιµα 467,82 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.401,32 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4,32 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.757,39 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό κεφάλαιο 598,39 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ άρτιον 0,00 ιαφορές αναπροσαρµογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00 ιαφορές αναπροσαρµογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων 0,00 Aποθεµατικά Κεφάλαια 497,49 Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου 0,00 Αποτελέσµατα εις Νέον 234,76 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.330,64 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 Μακροπρόθεσµα άνεια Τραπεζών 0,00 Μείον: Mη εδουλευµένοι Τόκοι 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00 Προµηθευτές -Γραµµάτια Πληρωτέα - Επιταγές Πληρωτέε 1.704,14 Τράπεζες 437,37 Φόροι - Τέλη - Ασφαλιστικά Ταµεία 232,47 Μερίσµατα Πληρωτέα 0,00 Μακρ. υποχ. πληρωτ. στη εποµ. χρήση 0,00 Λοιπές Υποχρεώσεις 49,28 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.423,26 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3,50 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.757,39 εν υπάρχουν σηµειώσεις ισολογισµού. Οι παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή είναι οι εξης: 1) Το υπόλοιπο του λογαριασµού ισολογισµού.ιι.6 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων δρχ ( ), αφορά 17

18 απαιτήσεις από κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία και οι οποίες δεν έχουν εισπραχθεί µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής του παρόντος πιστοποιητικού. 2) Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως, λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού, µε βάση τη γνωµοδότηση αριθµός 205/1998 της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ιοικήσεως και την παράγραφο 1 περίπτωση ιε του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 διότι δεν υπάρχει κανένας από το προσωπικό, που να θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Κατά τη γνώµη µας το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία έπρεπε να αφορά όλο το προσωπικό της Εταιρείας, ανεξαρτήτως χρόνου θεµελιώσεως δικαιώµατος συνταξιοδοτήσεως. Αν σχηµατιζόταν κατ αυτόν τον τρόπο η πρόβλεψη το συσσωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ ( ) περίπου. 3) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 4) Η προτεινόµενη διάθεση των κερδών τελεί υπό την έγκριση οµόφωνης απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στην οποία να εκπροσωπείται το σύνολο (100%) του µετοχικού κεφαλαίου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το από 25/04/2002 σχέδιο σύµβασης µεταξύ των δύο εταιρειών, µε βάση το οποίο πραγµατοποιήθηκε η εν λόγω συγχώνευση. 1. (α) Απορροφώσα Εταιρεία: Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Κορωναίου αριθµός 14, νοµίµως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/20. (β) Απορροφώµενη Εταιρεία: Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία της Α. &. Αποστολόπουλος Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Μιχελιδάκη αριθµός 6, νοµίµως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /70/β/96/ Η συγχώνευση θα γίνει µε απορρόφηση, σύµφωνα µε τα άρθρα Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και κατά τις προβλέψεις διατάξεις και απαλλαγές του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήµερα, µε ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Α. &. Αποστολόπουλος Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία, όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της Α. &. Αποστολόπουλος Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία της , µε τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η σχετική απόφαση της συγχωνεύσεως θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των άνω εταιρειών σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/ Το εκ δρχ ή µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας αυξάνεται µε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου τη απορροφώµενης εταιρείας εκ δρχ ή ,91 πλέον ειδικού αποθεµατικού δρχ. 30 ή 0,09 για στρογγυλοποίηση και θα ανέλθει συνολικά σε δρχ ή , θα διαιρείται δε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές της απορροφώσης πλέον νέων κοινών µετοχών που θα λάβουν οι µέτοχοι της απορροφώµενης εταιρείας. Το ποσό αυτό του 18

19 µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας εταιρείας που θα προκύψει µετά τη συγχώνευση, θα καλυφθεί από το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώµενης Εταιρείας κατά δρχ ή ,91 και από κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεµατικού δρχ. 30 ή 0,09 για στρογγυλοποίηση. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εταιρείας θα ανέλθει τελικά σε δρχ ή και θα διαιρείται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 136,3 ή 0,40 η κάθε µία. Μετά την αποτίµηση των δύο εταιρειών από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές, µέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.», τα ιοικητικά Συµβούλια των συγχωνευµένων εταιρειών προσδιόρισαν τη σχέση αξιών µεταξύ της Απορροφώσας και της απορροφώµενης σε 6, προς 1. Έτσι στο νέο µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας εκ δρχ ή θα αντιστοιχούν στους µεν µετόχους της Απορροφώσας µετοχές στους δε µετόχους της απορροφώµενης µετοχές. Οι νέες µετοχές που θα εκδοθούν θα δοθούν στο σύνολο τους στους µετόχους της απορροφώµενης εταιρείας σύµφωνα µε τη προσδιοριζόµενη πιο κάτω σχέση ανταλλαγής. 4. Για τον προσδιορισµό της σχέσεως ανταλλαγής των µετόχων που θα εκδοθούν από την Απορροφώσα εταιρεία προς τις µετοχές που κατέχουν οι µέτοχοι της απορροφώµενης εταιρείας, τα ιοικητικά Συµβούλια έλαβαν υπόψη την πραγµατική αξία κάθε µίας εκ των συγχωνευµένων εταιρειών, όπως οι αξίες αυτές προέκυψαν κατόπιν εκτιµήσεων που πραγµατοποιήθηκαν από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές, µέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» για τη αποτίµηση της Απορροφώσας και της απορροφώµενης, τα αποτελέσµατα του οποίου αποδέχτηκαν οι συγχωνευόµενες εταιρείες. Έτσι η σχέση ανταλλαγής των µετόχων διαµορφώνεται ως εξής: Οι µέτοχοι της απορροφώµενης εταιρείας Α. &. Αποστολόπουλος Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία θα ανταλλάξουν 1 παλαιά µετοχή µε 73, νέες µετοχές της απορροφώσης. 5. Οι νέες µετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα εταιρεία λόγω της αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου, θα είναι ονοµαστικές και θα παραδοθούν στους µετόχους της απορροφώµενης εταιρείας µε τις κατάλληλες εγγραφές στα Μητρώα του κεντρικού Αποθετηρίου Αθηνών βάσει της σχέσεως ανταλλαγής µε την προσκόµιση από αυτούς των παλαιών µετοχών, οι οποίες θα ακυρωθούν αφού συνταχθεί για αυτό ειδικό πρακτικό ακυρώσεως από το ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφώσης. 6. Η συγχώνευση τελειούται από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρµόδιας αρχής για τη συγχώνευση των ως άνω εταιρειών. Οι αποφάσεις των συγχωνευόµενων εταιρειών µαζί µε την οριστική Σύµβαση Συγχωνεύσεως, η οποία θα περιληφθεί µε τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις της δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 για κάθε µία από της συγχωνευόµενες εταιρείες. 7. Από την τελείωση της συγχωνεύσεως αυτής η Απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διατύπωση σύµφωνα µε το Νόµο, σε όλα τα δικαιώµατα, 19

20 υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της απορροφώµενης εταιρείας και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της απορροφώµενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την Απορροφώσα, χωρίς καµία άλλη διατύπωση µη επερχόµενης βίαιης διακοπής αυτών µε τη συγχώνευση. 8. Από την τελείωση της συγχωνεύσεως αυτής, η απορροφώµενη εταιρεία παύει να υπάρχει, θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση της, οι δε µετοχές της δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωµα στους κατόχους τους παρά µόνο το δικαίωµα ανταλλαγής τους µε µετοχές που θα εκδώσει η Απορροφώσα εταιρεία. 9. Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως οι µετοχές που θα παραδοθούν στους µετόχους της απορροφώµενης εταιρείας θα παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας εταιρείας που θα προκύψουν από Από την εποµένη του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού βάσει του οποίου θα γίνει η συγχώνευση, ήτοι από 1 Ιανουαρίου 2002, µέχρι την ηµέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των ως άνω εταιρειών, οι πράξεις που θα γίνουν από την απορροφώµενη εταιρεία θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασµό της απορροφώσης εταιρείας. 11. εν υπάρχουν µέτοχοι της απορροφώµενης που να έχουν σε αυτήν ειδικά δικαιώµατα, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην µετοχών. 12. εν υπάρχουν ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα στα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και τους Τακτικούς Ελεγκτές των συγχωνευόµενων εταιρειών, ούτε προβλέπεται από τα καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παρέχονται τοιαύτα εκ της συγχώνευσης. 13. Το παρόν τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της συγχωνεύσεως από τις Γενικής Συνελεύσεως των συγχωνευµένων εταιρειών έγκρισης. 4.3 Λόγοι για την Συγχώνευση Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κυριότερα σηµεία των Εκθέσεων των ιοικητικών Συµβουλίων των δύο Εταιρειών προς τους µετόχους τους, οι οποίες συντάχθηκαν κατ επιταγή και µε τις οδηγίες των άρθρων 69 παρ. 4 και 73 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, και αιτιολογούν από οικονοµική και νοµική άποψη την εν λόγω συγχώνευση. Οικονοµική Άποψη της Συγχώνευσης Η άνω περιγραφόµενη συγχώνευση θεωρείται συµφέρουσα από οικονοµικής πλευράς για τους εξής λόγους: α) στα πλαίσια των αλλαγών που έχουν επέλθει µε το Ν. 2940/2001 σχετικά µε την επανάκριση των πτυχίων των τεχνικών εταιρειών η Απορροφώσα εταιρεία µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις ώστε να καταταγεί στην 6η κατηγορία (τάξη) της νέας διαβάθµισης του ανωτέρω νόµου, β) θα επιτευχθεί έτσι σηµαντική ανάπτυξη των 20

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ «Ρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ δι απορρόφησης της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία με την επωνυμία «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

3.3. EUROBANK 2013 6. 7.

3.3. EUROBANK 2013 6. 7. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «ΝΕΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Τ.Ε.» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Σ Υ Γ Χ Ω Ν Ε Υ Σ Η Σ της (α) ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ των (β) ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΤΖΑΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΔΡ/ΚΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ενδιάµεσες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Απλές και ενοποιηµένες) των περιόδων που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 2004. 2. Ενδιάµεσοι Ισολογισµοί (Απλοί και Ενοποιηµένοι) των περιόδων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Συνεδριάσεων του.σ. της Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 46 Στο Τυµπάκι σήµερα, την 25/5/2013, ηµέρα Σάββατο και ώρα 15.00 συνήλθαν τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ της εταιρίας NASSA AE Α.Ρ Μ.Α.Ε. 11333/070/Β/86/0046 - Γ.Ε.ΜΗ 127136427000 Στο Ηράκλειο σήμερα την 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21

«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9988/06/Β/86/21 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα