ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος

2 Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το 2002 αποτέλεσε τη συνέχεια της ανοδικής πορείας της ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., καθώς σηµατοδοτήθηκε από σηµαντικά γεγονότα, όπως: Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η Συγχώνευση µε την εταιρείας Α. &. Αποστολόπουλος ΑΤΕ και απόκτηση Πτυχίου 6 ΗΣ Τάξης σύµφωνα µε το νέο νόµο του ΥΠΕΧΩ Ε. Ταυτόχρονα η Eταιρεία εξαγόρασε το 100% της τεχνικής εταιρείας Ζαχαρίας Χ. Μπιτζαράκης(που µετονοµάστηκε σε ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ) και η οποία συγχωνεύτηκε µε τον αποσχιζόµενο κατασκευαστικό κλάδο της Τεχνικής Εταιρείας ΕΒΡΟΣ Α.Ε. και µε την ανώνυµη εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΚΟΥΝΑΛΗ Α.Ε. Η εταιρεία απέκτησε εργοληπτικό πτυχίο 5 ης τάξης. Σε Ενοποιηµένο επίπεδο πλέον ο Όµιλος της οµικής Κρήτης Α.Ε. διαθέτει τρία εργοληπτικά πτυχία.ένα 6 ΗΣ Τάξης για την µητρική εταιρεία, ένα 5 ΗΣ Τάξης για την Θυγατρική ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ και ένα 3 ης Τάξης που απέκτησε αρχές 2003 η επίσης θυγατρική Εταιρεία ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Συνεχίστηκε η συµπλήρωση του µηχανολογικού (χερσαίου και πλωτού) εξοπλισµού ενισχύοντας ακόµη περισσότερο τις δυνατότητες ανάληψης ακόµη µεγαλύτερων έργων. Στη χρήση 2002 η εταιρεία συνέχισε τις ενέργειες της και σε τοµείς πέρα από την κύρια δραστηριότητα της όπως στον τοµέα της ενέργειας. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε µία νέα θυγατρική η ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Η χρήση 2002 έκλεισε µε κύκλο εργασιών ύψους 19,84 εκατοµµυρίων, αυξηµένο κατά 54%, έναντι της προηγούµενης χρήσης τα δε κέρδη σηµείωσαν µείωση από χιλ. τη χρήση 2001 σε 561 χιλ. τη χρήση Στη χρήση 2002, η Εταιρεία συνέταξε Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις µε τις θυγατρικές εταιρείες ΟΜΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ Α.Ε. και ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ. Είµαστε βέβαιοι ότι το έργο που έγινε τη χρονιά αυτή θέτει γερές βάσεις για την µεγαλύτερη ανάπτυξη της Εταιρείας µας και εδραίωσή της στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Στόχος µας παραµένει η συνέχιση της ανοδικής πορείας της Εταιρείας µέσω συνετής επέκτασης και αξιοποίησης νέων ευκαιριών, µε γνώµονα το όφελος των µετόχων και των εργαζοµένων. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τα Στελέχη, το Προσωπικό και τους Συνεργάτες της Εταιρείας για την πολύτιµη προσφορά τους στην υλοποίηση των στόχων και την ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος Γεώργιος Μ. Συνατσάκης -2-

3 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Οικονοµικά Μεγέθη Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετησίου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Σηµαντικές Επισηµάνσεις Περιγραφή της Συγχώνευσης Γενικά Στοιχεία της Συγχώνευσης Όροι της Συγχώνευσης Λόγοι για την Συγχώνευση Πληροφορίες για τη µεθοδολογία Αποτίµησης- Συµπεράσµατα ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Μετόχων Γενικά Υποχρεώσεις Μετόχων Φορολογία µερισµάτων Χρηµατιστηριακά στοιχεία της µετοχής της Εταιρείας Πληροφορίες για την Εταιρεία Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Γενικά Ανάλυση Κύκλου Εργασιών το χρονικό διάστηµα Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου Ανεκτέλεστες Συµβάσεις της ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε Πελάτες Εσωτερική Οργάνωση Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Ακίνητα Μηχανολογικός Εξοπλισµός Μεταβολή της Λογιστικής Αξίας των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Υποθήκες, Προσηµειώσεις, Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστικές Καλύψεις Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Επενδύσεις Χρήσεως Επενδύσεις

4 7.5.1 Επενδύσεις της τελευταίας τριετίας Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση Πληροφορίες Σχετικά µε το Κεφάλαιο της Εταιρείας, τους Μετοχους, τη ιοίκηση και το Προσωπικό της Εταιρείας Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση της Εταιρείας Κατάλογος Προσώπων που δύνανται να καταρτίζουν Συναλλαγές βάσει προϋποθέσεων Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων εταιρειών Οργανόγραµµα Προσωπικό Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας ραστηριότητα Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσµάτων την τριετία Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Πολιτική Μερισµάτων Φορολογία Αποθεµατικών Τεχνικών Εταιρειών Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ενοποιηµένες Οικονοµικά Στοιχεία Εταιρείες που Περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση Eνοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένοι Ισολογισµοί Χρήσεων Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρείες Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή/και τα µέλη του.σ. της Εταιρείας ιαιτερικές Συναλλαγές

5 11.5 Παρουσίαση των Κοινοπραξιών που συµµετέχουν µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 5% στον κύκλο Εργασιών ή στα Αποτελέσµατα της Εταιρείας τη χρήση Μακροχρόνιοι Στόχοι Προοπτικες, Στρατηγική Στόχοι και στρατηγική Παράρτηµα Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τη ιαχειριστική Χρήση Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Κρήτης Α.Ε. Χρήσης Έκθεση.Σ. Χρήσης Ταµειακές Ροές Χρήσης Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές Χρήσης Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Κρήτης Α.Ε. Χρήσης Έκθεση.Σ. Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Ακινήτων Α.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Βιοµηχανική Α.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΛΚΥΩΝ Α.Τ.Ε Οικονοµικές Καταστάσεις οµική Ενεργειακή Α.Ε Πίνακες Αναλυτικής Παρουσίασης των Υπό Εκτέλεση Έργων χρήσεως

6 1 Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Εταιρείας Αποτελέσµατα Χρήσεων 2000 (σε 000) 2001 (σε 000) 2002 (σε 000) Αµιγής Κύκλος Εργασιών Εταιρείας , , ,34 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 1.134, , ,08 Μείον: Κόστος Πωλήσεων 7.229, , ,41 Μικτό Κέρδος (1) 3.615, , ,93 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 38,82 73,26 50,72 Σύνολο Μικτών Κερδών 3.654, , ,65 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) 3.076, , ,61 Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές (2) 18,85 322, ,98 Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 3.583, , ,97 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 3.567, , ,29 Κέρδη προ Φόρων 2.716, ,85 561,03 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ. (3) 2.142,02 38,15-674,58 Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. Φόρους Φορολογικού Ελέγχου (4) 2.110,18 38,15-674,58 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 590,37 204,35 0,00 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (5) Φυσικός Αριθµός Μετοχών (6) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) 2000 (σε ) 2001 (σε ) 2002 (σε ) Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 0,38 0,30 0,27 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,38 0,24 0,18 Κέρδη προ Φόρων 0,29 0,12 0,05 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές.Σ. 0,23 0,01-0,06 Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές.Σ. Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 0,23 0,01-0,06 Μέρισµα ανά Μετοχή 0,06 0,02 0,00 (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το Κόστος Εκτέλεσης Έργων και από τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: 2000 (,000) 2001 (,000) 2002 (,000) Κόστος Εκτέλεσης Έργων Έξοδα ιοίκησης Έξοδα ιάθεσης Σύνολο Αποσβέσεων (2) Στα έσοδα συµµετοχών περιλαµβάνονται τα έσοδα (µετά από φόρους) από Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. (3) Στις χρήσεις δεν καταβλήθηκαν Αµοιβές.Σ. (4) Οι Φόροι Φορολογικού Ελέγχου προηγούµενων Χρήσεων παρουσιάζονται όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση

7 (5) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη η µεταβολή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. (6) Φυσικός αριθµός τέλους χρήσης αναµορφωµένος αναδροµικά µόνο ως προς τη µείωση της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής από 2,93 σε 0,29 και στη συνέχεια την αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 0,29 σε 0,4 που αποφασίσθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις στις 31/03/99, στις 9/9/99 (η οποία αποτελεί επιβεβαίωση και συµπλήρωση της συνέλευσης στις 31/03/99), στις 28/9/99 και στις 28/12/01. (7) Βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών (εκτός του µερίσµατος ανά µετοχή το οποίο υπολογίστηκε βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσεων). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σε 000) 2001 (σε 000) 2002 (σε 000) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 623,82 502,77 351,10 Αναπόσβεστα Ασώµατα πάγια 0,00 0,00 0,00 Ενσώµατα Πάγια 8.616, , ,45 (Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 2.305, , ,53 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 6.310, , ,91 Συµ/χές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις 3.855, , ,38 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 20,56 11,69 14,74 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού και Εξόδων Εγκατάστασης , , ,13 Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού , , ,62 Μεταβατικοί Λογ/µοι Ενεργητικού 994,22 587, ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,28 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,89 Προβλέψεις 441,40 621,16 860,97 Σύνολο Μακρ/µων Υποχρεώσεων 0, , ,17 Σύνολο Βραχυπ/µων Υποχρεώσεων 4.335, , ,65 Μεταβατικοί Λογ/µοι Παθητικού 7,54 24,00 64,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,28 Λογιστική Αξία Μετοχής (Σε ) * 2,32 2,31 2,05 * Βάσει του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης, αναµορφωµένο ώστε να λαµβάνονται υπόψιν η µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από δρχ. σε 100 δρχ. και στη συνέχεια η αύξηση της ονοµαστικής αξίας από 100 δρχ. σε 136,3 δρχ. που αποφασίσθηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις στις 31/03/99, στις 9/9/99 (η οποία αποτελεί επιβεβαίωση και συµπλήρωση της συνέλευσης στις 31/03/99), στις 28/9/99 και στις 28/12/01. 7

8 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Η Εταιρεία συµµετέχει στις εταιρείες, οµική Ακινήτων Α.Ε. µε ποσοστό 80%, οµική Βιοµηχανική Α.Ε. µε ποσοστό 99%. Η Εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τη χρήση ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2000 (σε 000) 2001 (σε 000) 2002 (σε 000) Αµιγής Κύκλος Εργασιών Εταιρείας , , ,69 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 1.134, , ,08 Μείον: Κόστος Πωλήσεων 7.231, , ,62 Μικτό Κέρδος 3.613, , ,07 Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 38,82 94,52 63,43 Σύνολο Μικτών Κερδών 3.652, , ,50 Λειτουργικό Αποτέλεσµα 3.074, , ,35 Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές 18,85 322, ,47 Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 3.608, , ,67 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 3.591, , ,49 Κέρδη προ Φόρων & ικαιωµάτων Μειοψηφίας 2.734,15 974,80-793,47 Κέρδη προ Φόρων & µετά ικαιωµάτων 2.730,83 974,80-933,48 Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (7) 2000 (σε ) 2001 (σε ) 2002 (σε ) Κέρδη προ Τόκων Αποσβέσεων & Φόρων 0,39 0,28 0,22 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 0,38 0,22 0,12 Κέρδη προ Φόρων & ικαιωµάτων Μειοψηφίας 0,29 0,10-0,08 Κέρδη προ Φόρων & µετά ικαιωµάτων Μειοψηφίας 0,29 0,10-0,10 (1) Για τον υπολογισµό του Μικτού Κέρδους και του Λειτουργικού Αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αποσβέσεις από το Κόστος Εκτέλεσης Έργων και από τα Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας και ιάθεσης. Οι διενεργηθείσες κατά την υπό εξέταση περίοδο αποσβέσεις, κατανεµηµένες αντίστοιχα στους λογαριασµούς που επιβάρυναν, αναλύονται ως εξής: 2000 (,000) 2001 (,000) 2002 (,000) Κόστος Εκτέλεσης Έργων Έξοδα ιοίκησης Έξοδα ιάθεσης Σύνολο Αποσβέσεων (2) Τα µέλη του.σ. των εταιρειών δεν λαµβάνουν αµοιβές ή άλλες αποζηµιώσεις. 8

9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2000 (σε 000) 2001 (σε 000) 2002 (σε 000) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 663,21 546,14 767,65 Αναπόσβεστα Ασώµατα πάγια 0,00 0,00 0,00 Ενσώµατα Πάγια 8.694, , ,47 (Μείον Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 2.305, , ,83 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 6.388, , ,64 Συµ/χές σε Συνδ/νες Επιχειρήσεις 1.384, ,35 847,41 Συµ/χές σε Λοιπές Επιχειρήσεις 0,00 440, ,06 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 20,56 11,69 14,74 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού και Εξόδων 8.457, , ,51 Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού , , ,88 Μεταβατικοί Λογ/µοι Ενεργητικού 995,32 588, ,69 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , ,08 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , ,22 Προβλέψεις 441,40 621, ,48 Σύνολο Μακρ/µων Υποχρεώσεων 0, , ,17 Σύνολο Βραχυπ/µων Υποχρεώσεων 4.391, , ,68 Μεταβατικοί Λογ/µοι Παθητικού 7,54 24,93 65,52 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , ,08 Λογιστική Αξία Μετοχής (Σε ) 2,39 2,37 2,80 9

10 2 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετησίου ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας οµική Κρήτης Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Κορωναίου 14, Ηράκλειο Τ.Κ , Υπεύθυνος Υπηρεσίας εξυπηρέτησης Μετόχων κ. Χουρδάκης ηµήτριος. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετησίου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο κ. Συνατσάκης Γεώργιος, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Ηρακλείου, οδός ηµοκρατίας & Καραγιάννη, τηλέφωνο , ο κ. Τσουρδαλάκης Γεώργιος, Οικονοµικός ιευθυντής, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Αθ. ιάκου 8, τηλέφωνο , ο κ. Αρετάκης Μιχάλης, Προϊστάµενος Λογιστηρίου, κάτοικος Ηρακλείου, οδός ηµοκρατίας 144, τηλέφωνο , και ο κ. Παπαδάκης ηµήτρης, Υπεύθυνος των Θυγατρικών Εταιρειών, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Σολωµού 10, τηλέφωνο Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι: 1. Ολα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 2. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. 3. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρείας και των εν ζωή κοινοπραξιών, στις οποίες συµµετέχει, δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. Τέλος, δεν υπάρχουν τυχόν εκκρεµότητες από συµµετοχές της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή Κοινοπραξίες (ακόµη και αν δεν είναι «εν ζωή») που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική της κατάσταση. Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2002 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Χαράλαµπος Ε. Ψαλτάκης, (Α.Μ.ΣΟΕ 12641, Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.), κάτοικος Αθήνας, Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα, Το πιστοποιητικό ελέγχου για το οικονοµικό έτος 2002 παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς, και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1) Στο λογαριασµό (Γ.ΙΙΙ.1.) «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται και: α) Συµµετοχή της εταιρείας αξίας κτήσεως ευρώ ,29 κατά 50% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΛΥ ΑΚΗΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ». Η πιο πάνω εταιρεία δεν έχει συντάξει Ισολογισµούς επί σειρά ετών και δεν έχει δηµοσιεύσει αυτούς. β) Τέσσερις εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. Η αξία κτήσεως των συµµετοχών αυτών ανέρχεται σε ευρώ ,91 ενώ η εσωτερική λογιστική αξία αυτών ανέρχεται σε ευρώ ,07. 10

11 2) Ο λογαριασµός (Γ.ΙΙΙ.2.) «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνει την αξία συµµετοχών σε κοινοπραξίες οι οποίες δεν ελέγχονται από το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Προσάρτηµα. 3) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού (Γ.ΙΙ.7.) «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές», (.ΙΙ.1.) «Πελάτες», (.ΙΙ.2.) «Γραµµάτια εισπρακτέα γραµµάτια στο δικηγόρο», (.ΙΙ.3β.) «Επιταγές σε καθυστέρηση», (.ΙΙ.11.) «Χρεώστες ιάφοροι» και (.ΙΙ.12.) «Λογαριασµοί ιαχειρίσεως Προκαταβολών και πιστώσεων» περιλαµβάνονται απαιτήσεις ποσού ευρώ που αφορούν καθυστερηµένες απαιτήσεις πέραν του έτους για τις οποίες η εταιρεία δε σχηµάτισε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως για την κάλυψη ζηµιών που ενδεχοµένως θα προκύψουν από τη µη ρευστοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων. 4) Στο λογαριασµό (.ΙΙΙ.1.) «Μετοχές» περιλαµβάνονται µετοχές µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. αξίας κτήσεως ευρώ ,54 οι οποίες δεν αποτιµήθηκαν την εν υπάρχουν πρόσφατοι δηµοσιευµένοι Ισολογισµοί για να προσδιορίσουµε την εσωτερικοί λογιστική αξία αυτών. 5) Η εταιρεία δεν απεικονίζει τις ζηµιές που αναλογούν από προηγούµενες ζηµιογόνες χρήσεις κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι ζηµιές που αντιστοιχούν στην εταιρεία και δεν έχουν συµψηφιστεί µε κέρδη µεταγενέστερων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό ευρώ Ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Χαράλαµπος Ε. Ψαλτάκης διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία µεταξύ της διοίκησης της Εταιρείας και του ιδίου και ότι η Εταιρεία διαθέτει αξιόπιστο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Η Εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις τη χρήση Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2002 περιλαµβάνουν, πέραν της µητρικής Εταιρείας, τις εταιρείες οµική Ακινήτων Α.Ε., οµική Βιοµηχανική Α.Ε., οµική Ενεργειακή Α.Ε., οµική Παρκινγκ Α.Ε. και ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ, οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Ελέγχονται από τους ελεγκτές βάσει το Ν. 2190/20 όπως προβλέπεται. Το πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα, κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς, και εµπεριέχει τις κάτωθι παρατηρήσεις: 1) Στο λογαριασµό (Γ.ΙΙΙ.1.) «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνονται και συµµετοχή της εταιρείας αξίας κτήσεως ευρώ ,29 κατά 50% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΛΥ ΑΚΗΣ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ ΑΕ». Η πιο πάνω εταιρεία δεν έχει συντάξει Ισολογισµούς επί σειρά ετών και δεν έχει δηµοσιεύσει αυτούς. 2) Ο λογαριασµός (Γ.ΙΙΙ.2.) «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνει την αξία συµµετοχών σε κοινοπραξίες οι οποίες δεν ελέγχονται από το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο Προσάρτηµα. 3) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού (Γ.ΙΙ.7.) «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές», (.ΙΙ.1.) «Πελάτες», (.ΙΙ.2.) «Γραµµάτια εισπρακτέα γραµµάτια στο δικηγόρο», (.ΙΙ.3β.) «Επιταγές σε καθυστέρηση», (.ΙΙ.11.) «Χρεώστες ιάφοροι» και (.ΙΙ.12.) «Λογαριασµοί ιαχειρίσεως Προκαταβολών και πιστώσεων» περιλαµβάνονται απαιτήσεις ποσού ευρώ περίπου που αφορούν καθυστερηµένες απαιτήσεις πέραν του έτους για τις οποίες η εταιρεία δε σχηµάτισε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως για την κάλυψη ζηµιών που ενδεχοµένως θα προκύψουν από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών. 4) Στο λογαριασµό (.ΙΙΙ.1.) «Μετοχές» περιλαµβάνονται µετοχές µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. αξίας κτήσεως ευρώ ,54 οι οποίες δεν αποτιµήθηκαν την εν υπάρχουν πρόσφατοι δηµοσιευµένοι Ισολογισµοί για να προσδιορίσουµε την εσωτερική λογιστική αξία αυτών. 5) Η εταιρεία δεν απεικονίζει τις ζηµιές που αναλογούν από προηγούµενες ζηµιογόνες χρήσεις κοινοπραξιών που συµµετέχει. Οι ζηµιές που αντιστοιχούν στην εταιρεία και δεν έχουν συµψηφιστεί µε κέρδη µεταγενέστερων χρήσεων ανέρχονται στο ποσό ευρώ

12 Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό έλεγχο, που διενεργήθηκε από τη Β ΟΥ Ηρακλείου µέχρι και τη χρήση 1997 τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε τον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (φόρος εισοδήµατος, ΚΒΣ, ΦΠΑ, φόρος µισθωτών υπηρεσιών, έλεγχος τελών χαρτοσήµου). Η φορολογική επιβάρυνση που προέκυψε από τον ανωτέρω έλεγχο ανήλθε στο σύνολο των περίπου και έχει εξοφληθεί µέχρι και την χρήση του Έχει γίνει αίτηση (µε αριθµό πρωτοκόλλου 1846/ ) διενέργειας φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. για τη χρήση Επιπλέον, η Εταιρεία έχει κάνει αίτηση (µε αριθµό πρωτοκόλλου 905/ ) για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου της Εταιρείας για τις χρήσεις καθώς και των θυγατρικών της που συµµετέχουν στην ενοποίηση. Οι θυγατρικές εταιρείες, οµική Ακινήτων Α.Ε. και οµική Βιοµηχανική Α.Ε., µε έτος σύστασης 2000, οµική Ενεργειακή Α.Ε. και οµική Πάρκιγκ Α.Ε., µε έτος σύστασης 2002, και η ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ (πρώην Ζαχαρίας Χ. Μπιτζαράκης ) δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι σήµερα. Στη χρήση 2002, υπάρχουν δύο κοινοπραξίες που συµµετέχουν µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 5% στον Κύκλο Εργασιών ή στα Αποτελέσµατα της Εταιρείας. Συγκεκριµένα: 1) η κοινοπραξία «ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΕ ΟΣ Α.Ε.» συµµετέχει µε κέρδη ,46, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί των καθαρών κερδών προ φόρων της εταιρείας. 2) η κοινοπραξία «ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Α.Ε.- Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ- ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» συµµετέχει µε κέρδη ,52, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% επί των καθαρών κερδών προ φόρων της εταιρείας. 12

13 3 Σηµαντικές Επισηµάνσεις Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας Προκειµένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από το Νόµο ως Εταιρεία εισηγµένη στο Χ.Α.Α. αλλά και αυτών που προκύπτουν από την ανάπτυξη των εργασιών της, η Εταιρεία µετά από συνεργασία µε εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες δηµιούργησε το τµήµα εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, βάσει του οποίου διενεργείται ο εσωτερικός έλεγχος. Υπεύθυνη του τµήµατος είναι ένα από τα παλαιότερα στελέχη της Εταιρείας η Κα Παπαδάκη Αφροδίτη. Στόχος και σκοπός του τµήµατος αυτού είναι η καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας µέσα από ένα καθεστώς πλήρους διαφάνειας. Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις Από το νοµικό σύµβουλο αναφέρεται ότι υφίστανται πέντε (5) δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά της εταιρείας εκ των οποίων η µεγαλύτερη είναι ποσού ,00. Οι δικαστικές υποθέσεις κατά την γνώµη του νοµικού συµβούλου της Εταιρείας δεν ενδέχεται να προκαλέσουν δυσµενείς επιπτώσεις στη λειτουργία της ή στην οικονοµική της κατάσταση. Επίσης προκύπτει ότι υφίστανται πέντε (5) δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας έναντι τρίτων συνολικού ύψους ,85 όπου σύµφωνα µε την εκτίµηση του νοµικού συµβούλου οι προαναφερόµενες εκκρεµείς υποθέσεις ενδέχεται να ενισχύσουν σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. ηµόσιες Προσφορές Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία, δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της εταιρείας. 13

14 4 Περιγραφή της Συγχώνευσης 4.1 Γενικά Στοιχεία της Συγχώνευσης Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και µε διακριτικό τίτλο ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Απορροφώσα εταιρεία) που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Κορωναίου αριθµός 14, νοµίµως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/86/20 που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Γεώργιο Συνατσάκη, Πρόεδρο του.σ., µετά από εντολή που παρασχέθηκε σε αυτόν για την υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης από το ιοικητικό Συµβούλιο αυτής κατά τη συνεδρίαση του της 25ης Απριλίου 2002 κατά την οποία ενεκρίθη και απεφασίσθη η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης όπως επί λέξει ακολουθεί και του οποίου πρακτικό αντίγραφο επισυνάπτεται στο παρόν. Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία Α. & Αποστολόπουλος Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία και µε διακριτικό τίτλο Α. &.. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ (Απορροφώσα Εταιρεία) που εδρεύει στο Ηράκλειο, οδός Μιχελιδάκη αριθµός 6, νοµίµως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας µε ΑΡ.Μ.Α.Ε /70/β/96/52 που εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, Πρόεδρο του.σ., µετά από εντολή που παρασχέθηκε σε αυτόν για την υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης από το ιοικητικό Συµβούλιο αυτής κατά τη συνεδρίαση του της 25ης Απριλίου 2002 κατά την οποία ενεκρίθη και απεφασίσθη η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης όπως επί λέξει ακολουθεί και του οποίου πρακτικό αντίγραφο επισυνάπτεται στο παρόν. Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: Τα ιοικητικά Συµβούλια των δύο παραπάνω Ανωνύµων Εταιρειών µε τους εκπροσώπους αυτών ήρθαν σε διαπραγµατεύσεις για τη συγχώνευση µε απορρόφηση της δεύτερης µε την επωνυµία Α. &. Αποστολόπουλος Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία από την πρώτη µε την επωνυµία ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διότι θεώρησαν ότι αυτή η συγχώνευση συµφέρει για τους εξής λόγους: α) στα πλαίσια των αλλαγών που έχουν επέλθει µε το Ν.2940/2001 σχετικά µε την επανάκριση των πτυχίων των τεχνικών εταιρειών η Απορροφώσα εταιρεία µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα πληροί τις απαιτούµενες προϋποθέσεις ώστε να καταταγεί στην 6η κατηγορία (τάξη) της νέας διαβάθµισης του ανωτέρω νόµου, β) θα επιτευχθεί έτσι σηµαντική ανάπτυξη των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε συνέπεια την απόκτηση µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς, γ) θα επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας και δ) η συνένωση αυτή θα συντελέσει στη δηµιουργία µιας νέας πιο ισχυρής οικονοµικής µονάδας. Έτσι συµφωνήθηκε να κινηθεί η νόµιµος διαδικασία για τη συγχώνευση αυτή µε απορρόφηση σύµφωνα µε τα άρθρα άρθρο Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει µετά το άρθρο 10 του Π.. 498/1987 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/

15 Τα ιοικητικά Συµβούλια των δύο συγχωνευόµενων εταιρειών κατά τις ως άνω συνεδριάσεις αυτών, κατήρτισαν το παρόν Σχέδιο Συµβάσεως Συγχωνεύσεως κατά το άρθρο 69 Κ.Ν. 2190/1920, συγχρόνως δε εξουσιοδότησαν τους ως άνω εκπροσώπους αυτών όπως υπογράψουν από κοινού το Σχέδιο Συµβάσεως Συγχωνεύσεως το οποίο ενέκριναν. 4.2 Όροι της Συγχώνευσης Οι όροι της συγχώνευσης όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, περιλαµβάνουν τα εξής βασικά σηµεία: Η ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και η Α. &. Αποστολόπουλος ΑΤΕ συγχωνεύονται µε απορρόφηση της Α. &.. Αποστολόπουλος ΑΤΕ από την ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (100% συµµετοχή), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήµερα. Η απόφαση συγχώνευσής τους ελήφθη από τη ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και την Α. &.. Αποστολόπουλος ΑΤΕ στην από Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων τους, µε αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής των Μετόχων, 67,85% και 100%. Η συγχώνευση µε απορρόφηση συντελείται σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις µε ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εµφανίζονται στους Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού της 31/12/2001 που συντάχθηκαν για το σκοπό του µετασχηµατισµού. Περίληψη του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης που συµφωνήθηκε από τα ιοικητικά Συµβούλια των συγχωνευόµενων εταιριών στις , δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Ναυτεµπορική και στην τοπική εφηµερίδα Πατρίς την Η συγχώνευση των εταιρειών ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και Α. &. Αποστολόπουλος ΑΤΕ ολοκληρώθηκε µε την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. την της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης µε αριθµό Κ / και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 8858/ ). Τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες διαδικασίες. Σηµειώνεται ότι η παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 4β «προηγούµενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων», του Ν. 703/1977 «περί ελέγχου µονοπωλίων&ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού», όπως ισχύει σήµερα λόγω του ότι οι µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις δεν καλύπτουν τις προυποθέσεις/όρια του εν λόγω άρθρου. Οι ισολογισµοί µετασχηµατισµού της απορροφώµενης εταιρείας είναι της 31/12/2001. Ο ισολογισµός µετασχηµατισµού της απορροφώµενης έχει ελεγχθεί από τον κ. Παναγιώτη Βασ. Τριµπόνια (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ανώνυµης ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας αποτελεσµάτων καθώς και ο ισολογισµός µετασχηµατισµού της Απορροφώµενης µε ηµεροµηνία : 15

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001 (Ποσά σε,000) 2001 Αµιγής Κύκλος Εργασιών Εταιρείας 5.193,47 Κύκλος Εργασιών από Κοινοπραξίες 0,00 Μείον: Κόστος Πωλήσεων 4.151,71 Μικτό Κέρδος 1.041,76 (% στον κύκλο εργασιών) 20,06% Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 2,85 Σύνολο Μικτών Κερδών 1.044,60 Μείον: Έξοδα ιοίκησης 287,75 Έξοδα ιάθεσης 0,00 Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 0,00 Σύνολο Εξόδων 287,75 (% στον κύκλο εργασιών) 5,54% Λειτουργικό Αποτέλεσµα 756,85 % στο κύκλο εργασιών 14,57% Πλέον: Έσοδα από συµµετοχές 0,00 Πλέον: Έσοδα από Πωλήσεις Συµ/χών-Χρ/φων 0,00 Mείον: Έξοδα & Ζηµίες Συµµετοχών και Χρεογράφων 0,00 Μείον: Προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετοχών & χρεογράφων 0,00 Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 0,00 Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 4,74 Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων 752,12 % στο κύκλο εργασιών 14,48% Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 284,22 % στο κύκλο εργασιών 5,47% Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 467,90 % στο κύκλο εργασιών 9,01% Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) 108,27 Κέρδη προ φόρων 359,62 (% στον κύκλο εργασιών) 6,92% Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί φόροι 194,75 Μείον: Αµοιβές.Σ. 31,99 Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές.σ. και λοιποί φόροι 132,88 (% στον κύκλο εργασιών) 2,56% Φόρους φορολογικού ελέγχου 0,00 Κέρδη µετά από φόρους φορολογικού ελέγχου 132,88 (% στον κύκλο εργασιών) 2,56% Για τον υπολογισµό του µικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσµατος έχουν αφαιρεθεί οι αναλογούσες αποσβέσεις από το Κόστος Εκτέλεσης και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. 16

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2004-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (πρώην A. ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2001 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2004 (από 01.01.2004 έως 31.12.2004) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ.Τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. ETHΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2006 30.06.2007

01.07.2006 30.06.2007 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 Σύµφωνα µε τη απόφαση 5/204/14.11.2000 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCE AE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤO ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αε ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Πίνακας περιεχοµένων Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη της ΟΛΘ αε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14-11-2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως ισχύει) Kερατσίνι, Ιούνιος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2005 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ... 4 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003

Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Ετήσιο ελτίο & Απολογισµός Χρήσης ιαχειριστική Χρήση 2003 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 OLYMPIC CATERING AE Περιεχόµενα 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και την εισφορά του στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρίας ALPHA TRUST Ωρίων.Α.Ε.Ε.Χ. Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των Εταιριών ALPHA TRUST ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα