ΑΔΑ: ΒΛ12Η-Μ4Π ΕΙΑΓΨΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛ12Η-Μ4Π ΕΙΑΓΨΓΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Δ19Α ΕΞ 2013 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΨΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Δ ΠΡΟ: Ψς Π.Δ. Πληροφορίες : Κ. Καταγής. Δροσοπούλου Ουρ. ωτηροπούλου Σηλέφωνο : /-451/-453 FAX : Δ/ΝΗ 33 Η ΕΛΕΓΦΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Δ Πληροφορίες : Α. Μέστρου Ι. Λαμπρόπουλος Σηλέφωνο : /-250 FAX : Δ/ΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Π..Σ. ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Γ Πληροφορίες : Κ. Γεωργαντάκη Γ. Μανιατάκος Ζ. Μπαζάκου Σηλέφωνο : /-417/-447 FAX : ΘΕΜΑ : Οδηγίες για την υποβολή και διαχείριση των παραστατικών του Τποσυστήματος Δηλωτικών, με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος Σελωνείων ICISnet. ΕΙΑΓΨΓΗ το πλαίσιο διευκόλυνσης του εμπορίου, με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό και την επιτάχυνση στη διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών, με ταυτόχρονη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων, τόσο των Εθνικών, όσο και των Κοινοτικών, παρέχεται πλέον η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω της υλοποίησης του νέου πληροφοριακού συστήματος Σελωνείων ICISnet, κατά τις συναλλαγές των εμπλεκομένων με τις Σελωνειακές Αρχές της χώρας μας. Σο νέο πληροφοριακό σύστημα Σελωνείων ICISnet αποτελεί την εξέλιξη του Ο.Π..Σ (ICIS) και περιλαμβάνει τις υφιστάμενες λειτουργίες του συστήματος αυτού, με τις απαραίτητες προσαρμογές στις νέες απαιτήσεις, καθώς επίσης και επιπλέον λειτουργίες. υγκεκριμένα, υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή του συνόλου των τελωνειακών παραστατικών, από την πλευρά τόσο των εσωτερικών (Σελωνειακές Αρχές), όσο και των εξωτερικών χρηστών, καθώς και την συνεχή ενημέρωση των τελευταίων, μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, σε όλα τα στάδια των συναλλαγών τους με τις Σελωνειακές Αρχές. 1

2 Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση των εξωτερικών χρηστών στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ICISnet, μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης (Portal) του ICISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/icisnet, είναι η πιστοποίησή τους από το TAXISnet, με την χρήση των σχετικών κωδικών (username/password). Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης των νομίμων αντιπροσώπων των συναλλασσομένων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ICISnet, εφόσον έχει προηγηθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής εξουσιοδότησής τους, μέσω της σχετικής υπηρεσίας Διαχείρισης Εξουσιοδοτήσεων του ICISnet. Η ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών παραστατικών, από την πλευρά των εξωτερικών χρηστών, δύναται να πραγματοποιηθεί, εναλλακτικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους : 1. με τη συμπλήρωση έτοιμων φορμών, που είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, 2. με την εισαγωγή XML αρχείων, 3. με την άμεση επικοινωνία πιστοποιημένων συστημάτων των συναλλασσομένων με το ICISnet. Οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές για την προσαρμογή των συστημάτων των συναλλασσόμενων, με τις Σελωνειακές Αρχές, οικονομικών φορέων, όσον αφορά στα ανωτέρω σημεία (2) και (3), έχουν αναρτηθεί στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του ICISnet. Με την παρούσα δίνονται οδηγίες για την υποβολή/καταχώρηση και διαχείριση των παραστατικών και των πρωτοκόλλων, καθώς και των λειτουργιών, που περιλαμβάνονται στο Τποσύστημα Δηλωτικών, στα πλαίσια θέσης σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet. Οι βασικές αλλαγές, που επέρχονται στο Τποσύστημα Δηλωτικών του νέου μηχανογραφικού συστήματος Σελωνείων ICISnet, συνοψίζονται στα ακόλουθα : Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης των σχετικών παραστατικών του Τποσυστήματος και αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των Σελωνειακών Αρχών και των εμπλεκόμενων προσώπων, μέσω της ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης τόσο των απαιτούμενων δηλώσεων των συναλλασσομένων και των σχετικών αιτημάτων αυτών προς τις Σελωνειακές Αρχές, όσο και των ενεργειών/αποφάσεων διαχείρισής τους από τις Σελωνειακές Αρχές. Η διαδικασία πίστωσης δεν διέρχεται πλέον από το στάδιο της δέσμευσης των ειδών. Αντίθετα, κατά την υποβολή των πιστωτικών παραστατικών/πρωτοκόλλων, με τη λήψη Αριθμού Αναφοράς Κίνησης (MRN), πραγματοποιείται αυτόματη πίστωση του σχετικού είδους του προηγούμενου παραστατικού. Καθιέρωση εφεδρικής διαδικασίας, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των μηχανογραφικών συστημάτων τόσο των Σελωνειακών Αρχών, όσο και των οικονομικών φορέων. Ειδικότερα, από τις 3 Δεκεμβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το νέο μηχανογραφικό σύστημα Σελωνείων ICISnet, καθιερώνεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή του Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Π.Ε. Όσον αφορά στην Αίτηση Δηλωτικού, την Αίτηση Εγκατάλειψης, την Αίτηση Καταστροφής, και την Αίτηση Ανασυσκευασίας, επισημαίνεται ότι υφίσταται η δυνατότητα είτε ηλεκτρονικής υποβολής τους από εξωτερικό χρήστη, είτε καταχώρησής τους από το Σελωνείο, όταν υποβάλλονται εγγράφως στο Σελωνείο. ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΞΑΙΡΕΕΙ - Όσον αφορά τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet, επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή από εξωτερικούς χρήστες μετατίθεται σε μεταγενέστερο χρόνο, 2

3 μέχρι νεωτέρας, και θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η υφιστάμενη διαδικασία, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. τους λιμένες Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, όπου λειτουργούν Ελεύθερες Ζώνες Ελέγχου Σύπου Ι. Εξαίρεση αποτελεί ο λιμένας Ηρακλείου όπου, λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας του, με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet, θα εφαρμοσθεί η ηλεκτρονική υποβολή του Δηλωτικού- υνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα. 2. Διατυπώσεις που αφορούν στην παρακολούθηση των πλοίων ( έντυπα ΙΜΟ FAL και προαναγγελία Άφιξης/Αναχώρησης πλοίου). 3. Αίτηση Δειγματοληψίας. - Διευκρινίζεται ότι, τουλάχιστον κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του ICISnet, τα παραστατικά και πρωτόκολλα, τα οποία συντάσσονται από το Σελωνείο, θα καταχωρούνται στο σύστημα, παράλληλα με τη διατήρηση της ήδη υφιστάμενης γραπτής διαδικασίας έκδοσής τους, κατά τα ισχύοντα. Εξαίρεση αποτελεί η Απόδειξη Παραλαβής Αποσκευών Επιβατών (Α.Π.Α.Ε.), η οποία, με την θέση σε παραγωγική λειτουργία του ICISnet, θα καταχωρείται, από το Σελωνείο, απευθείας στο σύστημα, και η χειρόγραφη διαδικασία του τριπλότυπου μπλοκ θα χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συστήματος, ως εφεδρική διαδικασία. - Σονίζεται ότι μέχρις ότου υλοποιηθεί η διαλειτουργικότητα με το Τποσύστημα Διαμετακόμισης του ICISnet, με την οποία θα επιτυγχάνεται η αυτόματη πίστωση των κοινοτικών ειδών, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο Δηλωτικό, τα σχετικά είδη θα πιστώνονται μέσω της λειτουργίας Ειδικής Πίστωσης, με την προσκόμιση του Πιστοποιητικού Απόδειξης Κοινοτικού Φαρακτήρα ή την Βεβαίωση Σελωνειακού Φαρακτήρα Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΔΗΛΨΣΙΚΨΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ/ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ Σο Τποσύστημα Δηλωτικών του ICISnet καλύπτει μηχανογραφικά τις ακόλουθες διαδικασίες/λειτουργίες, όπως αυτές εμφανίζονται στην αρχική οθόνη, με την είσοδο στο σύστημα : 1. Διαχείριση υνοπτικής Διασάφησης Εισόδου - υνοπτική Διασάφηση Πρώτης Εισόδου - υνοπτική Διασάφηση Επόμενης Εισόδου - Διεθνής Εκτροπή 2. Προσκόμιση Εμπορευμάτων Διαχείριση Προσωρινής Εναπόθεσης - Γνωστοποίηση Άφιξης Πρώτης Εισόδου - Γνωστοποίηση Άφιξης Επόμενης Εισόδου - υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης Δηλωτικό - Αίτηση Δηλωτικού - Πρωτόκολλο Σελωνειακής Παράβασης - Ανασυσκευασία 3. Σαξιδιώτες / Ιδιώτες - Παρακολούθηση Ειδών Οχημάτων άνευ ΔΕ.Π.Ε - Απόδειξη παραλαβής Αποσκευών Επιβάτη (Α.Π.Α.Ε) 4. Διαχείριση Πρωτοκόλλων - Πρωτόκολλο Αζητήτων 3

4 - Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Δήμευσης - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής - Πρωτόκολλο Δωρεάν Παράδοσης και Παραλαβής Ειδών Κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Παράδοσης Ειδών - Οχημάτων στη ΔΙ.Δ.Δ.Τ (πρώην Ο.Δ.Δ.Τ) - Διαχείριση Δεσμεύσεων Κατασχέσεων 5. Διαχείριση Δημοπρασιών - Δηλοποίηση υποκείμενων εμπορευμάτων - Δηλοποίηση εμπορευμάτων Κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου - Έκθεση Γνωμοδότησης 6. Παρακολούθηση Πλοίων - Προαναγγελία Άφιξης Αναχώρησης Πλοίου - Γενικό Δηλωτικό (Έντυπο 1 IMO/FAL) - Δήλωση Εφοδίων Πλοίου (Έντυπο 3 IMO/FAL) - Δήλωση Ειδών Πληρώματος (Έντυπο 4 IMO/FAL) - Κατάσταση Πληρώματος (Έντυπο 5 IMO/FAL) - Κατάσταση Επιβατών (Έντυπο 6 IMO/FAL) - Δηλωτικό Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έντυπο 7 IMO/FAL) 7. Τποστηρικτικές λειτουργίες - Ειδική Πίστωση - Αίτηση Δειγματοληψίας - Παρακολούθηση Κατάστασης Εμπορευμάτων Προσωρινής Εναπόθεσης Σο Τποσύστημα Δηλωτικών καλύπτει παραστατικά που : α) Καταχωρούνται από το Σελωνείο (πχ. Πρωτόκολλο Αζητήτων, Α.Π.Α.Ε, Πρωτόκολλο Δήμευσης κ.λπ.). β)τποβάλλονται από εξωτερικούς χρήστες (Δηλωτικό-υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, Αίτηση Δηλωτικού, Αίτηση Εγκατάλειψης, Αίτηση Καταστροφής, Αίτηση Ανασυσκευασίας). ΣΑΔΙΑ ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΚΑΣΑΣΑEI ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΨΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΟ ΔΗΛΨΣΙΚΨΝ Κατά κανόνα, τα παραστατικά/πρωτόκολλα του Τποσυστήματος διέρχονται από τα ακόλουθα κύρια στάδια : - ΑΠΟΔΕΚΣΟ : Είναι η κατάσταση του παραστατικού, όταν αυτό έχει λάβει αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN), είτε έχει υποβληθεί από τον εξωτερικό χρήστη, είτε έχει καταχωρηθεί από το Σελωνείο. το στάδιο αυτό υφίσταται δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων του παραστατικού. Όταν έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης του παραστατικού από τον εξωτερικό χρήστη, η κατάστασή του μέχρι την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος από το Σελωνείο, είναι ΤΠΟ ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΣΗΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ. 4

5 Μετά την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης, η κατάσταση του παραστατικού επανέρχεται σε ΑΠΟΔΕΚΣΟ. - ΟΡΙΣΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ : Είναι η κατάσταση του παραστατικού κατά την οποία δεν υφίσταται δυνατότητα μεταβολής των στοιχείων του και το παραστατικό δύναται να δεχθεί τις κατά περίπτωση πιστωτικές πράξεις εξόφλησής του. - ΕΞΟΥΛΗΜΕΝΟ-ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΦΕΙΟ : Είναι η κατάσταση του παραστατικού, όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατές ενέργειες πίστωσής του. - ΕΞΟΥΛΗΜΕΝΟ-ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΦΕΙΟ : Είναι η κατάσταση του παραστατικού, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης του ηλεκτρονικού αρχείου. ΣΑΔΙΑ ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΚΑΣΑΣΑEI ΔΗΛΨΣΙΚΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ Ειδικότερα για το Δηλωτικό-υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, προβλέπονται καταστάσεις για το κύριο παραστατικό και, επιπλέον, προβλέπονται καταστάσεις για τα είδη που περιλαμβάνονται σε αυτό. Οι καταστάσεις από τις οποίες διέρχεται το Δηλωτικό-υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, σε επίπεδο παραστατικού, είναι οι ακόλουθες : - ΑΡΦΙΚΟ : Μόνο σε περίπτωση καταχώρησης του παραστατικού από το Σελωνείο, όταν έχει λάβει αριθμό αναφοράς κίνησης MRN και δεν έχει διενεργηθεί ακόμα Ανάλυση Κινδύνου. - ΑΠΟΔΕΚΣΟ : Κατά την ηλεκτρονική υποβολή από εξωτερικό χρήστη, όταν το παραστατικό έχει λάβει αριθμό αναφοράς κίνησης MRN. ε περίπτωση καταχώρησης από το Σελωνείο, όταν το παραστατικό έχει λάβει αριθμό αναφοράς κίνησης MRN και έχει διενεργηθεί Ανάλυση Κινδύνου. το στάδιο αυτό υφίσταται δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων του παραστατικού. Όταν έχει υποβληθεί αίτημα τροποποίησης του παραστατικού από τον εξωτερικό χρήστη, η κατάστασή του μέχρι την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος από το Σελωνείο, είναι ΤΠΟ ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΣΗΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ. Μετά την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος τροποποίησης, η κατάσταση του παραστατικού επανέρχεται σε ΑΠΟΔΕΚΣΟ. - ΕΞΟΥΛΗΜΕΝΟ - ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΦΕΙΟ : Είναι το τελικό στάδιο του παραστατικού, όταν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δυνατές ενέργειες πίστωσής του. - ΕΞΟΥΛΗΜΕΝΟ - ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΡΦΕΙΟ : Μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης του ηλεκτρονικού αρχείου. Οι καταστάσεις, από τις οποίες διέρχεται το Δηλωτικό-υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, σε επίπεδο είδους, είναι οι ακόλουθες : - ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ : Είτε έπειτα από διεξαγωγή ελέγχου με αποτελέσματα Α1 ή Α4, είτε όταν το είδος χαρακτηρισθεί Α2-ΚΑΣΑ ΔΗΛΨΗ 5

6 - ΤΠΟ ΕΛΕΓΦΟ : Όταν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για το είδος - ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ : Έπειτα από διεξαγωγή ελέγχου με αποτέλεσμα Β1 - ΠΑΡΑΛΗΥΘΕΝ ΜΕ ΔΙΑΥΟΡΕ : Όταν κατά την παραλαβή του είδους, διαπιστώνονται και καταγράφονται διαφορές από τον Αποθηκάριο. - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΨΗ : Όταν το είδος είναι έτοιμο να πιστωθεί (μετά την παραλαβή του είδους από τον Αποθηκάριο, είτε «καλώς», είτε «με διαφορές», οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Σελωνείο). - ΕΞΟΥΛΗΜΕΝΟ : Όταν ολοκληρωθεί η πίστωση του είδους. ΠΙΣΨΕΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΨΝ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΟ ΔΗΛΨΣΙΚΨΝ Οι πιστώσεις των παραστατικών του Τποσυστήματος Δηλωτικών πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα παραστατικά και διαδικασίες : 1. Σο Δηλωτικό υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης πιστώνεται από : - ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ τατιστικής) - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Σ1, Σ_, Σ2, Σ2F, CARNET TIR, CARNET ATA, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Φαρακτήρα T2L/T2LF, Βεβαίωση Σελωνειακού Φαρακτήρα Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93) - Πρωτόκολλο Αζητήτων - Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Δήμευσης - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής - Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) - Δήλωση/Αίτηση Εμπορευματοκιβωτίων - Δελτίο Κίνησης - Λειτουργία Εισόδου Ειδών/Οχημάτων άνευ ΔΕΠΕ - Ειδική Πίστωση 2. Η Αίτηση Δηλωτικού πιστώνεται από : - ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ τατιστικής) - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Σ1, Σ_, Σ2, Σ2F, CARNET TIR, CARNET ATA, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Φαρακτήρα T2L/T2LF, Βεβαίωση Σελωνειακού Φαρακτήρα - Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 - Πρωτόκολλο Αζητήτων - Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Δήμευσης - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής - Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) - Λειτουργία Εισόδου Ειδών/Οχημάτων άνευ ΔΕΠΕ - Ειδική Πίστωση 3. Η Απόδειξη παραλαβής Αποσκευών Επιβατών (Α.Π.Α.Ε.) πιστώνεται από : - ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ τατιστικής) 6

7 - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Σ1, Σ_, Σ2F, CARNET TIR, CARNET ATA, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Φαρακτήρα T2L/T2LF) - Πρωτόκολλο Αζητήτων - Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Δήμευσης - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής - Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕΠΕ) - Ειδική Πίστωση 4. Σο Πρωτόκολλο Αζητήτων πιστώνεται από : - ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ τατιστικής) - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Σ1, Σ_, Σ2, Σ2F, CARNET TIR, CARNET ATA, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Φαρακτήρα T2L/T2LF, Βεβαίωση Σελωνειακού Φαρακτήρα - Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 - Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Πρωτόκολλο Παράδοσης Ειδών-Οχημάτων στη ΔΙ.Δ.Δ.Τ - Ειδική Πίστωση 5. Σο Πρωτόκολλο Εγκατάλειψης και Περιέλευσης στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου πιστώνεται από : - ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ τατιστικής) - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Σ1, Σ_, Σ2, Σ2F, CARNET TIR, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Φαρακτήρα T2L/T2LF, Βεβαίωση Σελωνειακού Φαρακτήρα - Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Πρωτόκολλο Παράδοσης Ειδών-Οχημάτων στη ΔΙ.Δ.Δ.Τ - Πρωτόκολλο Δωρεάν Παράδοσης και Παραλαβής Ειδών Κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου - Ειδική Πίστωση 6. Σο Πρωτόκολλο Δήμευσης πιστώνεται από : - ΕΔΕ (συμπεριλαμβανομένου του ΕΔΕ άνευ τατιστικής) - Παραστατικά Διαμετακόμισης (Σ1, Σ_, Σ2F, CARNET TIR, Πιστοποιητικό Απόδειξης Κοινοτικού Φαρακτήρα T2L/T2LF, Βεβαίωση Σελωνειακού Φαρακτήρα - Παράρτημα 109 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 - Πρωτόκολλο Παράδοσης Ειδών-Οχημάτων στη ΔΙ.Δ.Δ.Τ - Πρωτόκολλο Δωρεάν Παράδοσης και Παραλαβής Ειδών Κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου - Πρωτόκολλο Καταστροφής - Ειδική Πίστωση 7. Σο Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής πιστώνεται από : - ΕΔΕ Άνευ τατιστικής - Ειδική Πίστωση Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πίστωσης δεν διέρχεται πλέον από το στάδιο της δέσμευσης των στίχων, σύμφωνα με την έως τώρα ακολουθούμενη πρακτική του Ο.Π..Σ. 7

8 Αντίθετα, κατά την υποβολή των πιστωτικών παραστατικών/πρωτοκόλλων, με τη λήψη αριθμού αναφοράς κίνησης (MRN), πιστώνεται αυτόματα το σχετικό είδος του προηγούμενου παραστατικού. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ ΕΙΟΔΟΤ (ENS) ΚΑΙ ΓΝΨΣΟΠΟΙΗΗ ΑΥΙΞΗ ΠΡΨΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΙΟΔΟΤ Ψς γνωστόν, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η υνοπτική Διασάφηση Εισόδου κατατίθεται στο Σελωνείο της πρώτης εισόδου, πριν από την άφιξη του μεταφορικού μέσου και περιλαμβάνει όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, ανεξάρτητα από τον προορισμό τους και στο άρθρο 181γ Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή υνοπτικής Διασάφησης Εισόδου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 184ε του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, στους επόμενους λιμένες ή αερολιμένες του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ίδιου Κανονισμού και κατατίθεται υνοπτική Διασάφηση για σκοπούς Προσωρινής Εναπόθεσης για τα εμπορεύματα που προσκομίζονται στα τελωνεία των λιμένων ή αερολιμένων αυτών. Όσον αφορά τη υνοπτική Διασάφηση Εισόδου και τη Γνωστοποίηση Άφιξης Πρώτης και Επόμενης εισόδου, αναλυτικές οδηγίες έχουν ήδη δοθεί με την αριθμ. Δ19Α ΕΞ 2010/ «Οδηγίες για την εφαρμογή του υστήματος Ελέγχου Εισαγωγών (Import Control System-ICS) και για τις νέες τελωνειακές διαδικασίες που ισχύουν από κατά την είσοδο εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας» Δ.Τ.Ο. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στην ανάλυση κινδύνου που διενεργείται στη υνοπτική Διασάφηση Εισόδου, πρωτίστως για λόγους ασφάλειας και προστασίας, σύμφωνα με τον Κοινοτικό Σελωνειακό Κώδικα (Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92) και τις Διατάξεις Εφαρμογής αυτού (Καν. 2454/93), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, έχουν δοθεί κατευθυντήριες οδηγίες από το Δ Σμήμα Ανάλυσης Κινδύνου της 33ης Δ/νσης Ελέγχου Σελωνείων, με το αριθ. Δ33Δ ΕΞ 2012 ΕΜΠ/ έγγραφο. ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΟ ΣΕΛΨΝΕΙΟ ύμφωνα με το άρθρο 50 του Κοινοτικού Σελωνειακού Κώδικα Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα εμπορεύματα που προσκομίζονται στο τελωνείο, μέχρις ότου λάβουν τελωνειακό προορισμό, θεωρούνται, αμέσως μετά την προσκόμισή τους, ότι βρίσκονται στην τελωνειακή κατάσταση της προσωρινής εναπόθεσης. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 170 του ίδιου Κανονισμού, προβλέπεται υποχρέωση κατάθεσης Δηλωτικού στις περιπτώσεις πλοίων που προσεγγίζουν λιμένες, οι οποίοι λειτουργούν ως Ελεύθερες Ζώνες Ελέγχου Σύπου Ι, δεδομένου ότι τα εμπορεύματα που προέρχονται από Σρίτη χώρα και εισέρχονται απευθείας σε Ελεύθερη Ζώνη πρέπει να προσκομίζονται στο Σελωνείο. ύμφωνα με το άρθρο 186 των Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Σελωνειακού Κώδικα Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, τα μη κοινοτικά εμπορεύματα που προσκομίζονται στο τελωνείο, καλύπτονται από συνοπτική διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης, όπως ορίζεται από τις τελωνειακές αρχές. Η συνοπτική διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης κατατίθεται από ή για λογαριασμό του προσώπου που προσκομίζει τα εμπορεύματα το αργότερο κατά τη στιγμή της προσκόμισής τους. Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπονται οι μορφές που μπορεί να έχει η συνοπτική διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης. Όσον αφορά τη χώρα μας, έχει τη μορφή δηλωτικού, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει τα στοιχεία συνοπτικής διασάφησης για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης καθώς και αναφορά σε οποιαδήποτε συνοπτική διασάφηση εισόδου για τα εν λόγω εμπορεύματα. 8

9 Για τους σκοπούς του άρθρου 49 του Κοινοτικού Σελωνειακού Κώδικα Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, η συνοπτική διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης θεωρείται ότι έχει κατατεθεί κατά την ημερομηνία της προσκόμισης των εμπορευμάτων. υνοπτική διασάφηση για σκοπούς προσωρινής εναπόθεσης δεν απαιτείται όταν, το αργότερο κατά τη στιγμή της προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο: α) τα εμπορεύματα διασαφίζονται για τελωνειακό καθεστώς ή άλλως λαμβάνουν τελωνειακό προορισμό ή χρήση, ή β) αποδεικνύεται ότι τα εμπορεύματα έχουν κοινοτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα άρθρα 314β έως 336. Σα προσκομιζόμενα στο Σελωνείο εμπορεύματα καταχωρούνται στο Τποσύστημα Δηλωτικών μέσω τριών κύριων παραστατικών : α) Σο Δηλωτικό-υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, β) την Αίτηση Δηλωτικού και γ) την Απόδειξη Παραλαβής Αποσκευών Επιβατών (Α.Π.Α.Ε.). ΔΗΛΨΣΙΚΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ ΓΙΑ ΚΟΠΟΤ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ ΦΡΗΗ ΔΗΛΨΣΙΚΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ ΓΙΑ ΚΟΠΟΤ Π.Ε ΑΝΑ ΣΡΟΠΟ ΜΕΣΑΥΟΡΑ το σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι το Δηλωτικό-υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης μπορεί, κατά περίπτωση, να επέχει θέση μόνο Δηλωτικού ή μόνο υνοπτικής Διασάφησης Εναπόθεσης ή και των δύο ταυτόχρονα, δηλαδή Δηλωτικού και υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων. Σο Δηλωτικό υνοπτική Διασάφηση Π.Ε υποβάλλεται στο Σελωνείο από το πρόσωπο ή για λογαριασμό του προσώπου που προσκομίζει τα εμπορεύματα και ειδικότερα όταν το παραστατικό επέχει θέσει υνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, υφίσταται δυνατότητα υποβολής του από το Διαχειριστή της Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης. Πιο συγκεκριμένα : α) Επέχει θέση Δηλωτικού, στην περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς, όταν πλοίο καταπλέει σε λιμένα όπου λειτουργεί Ε.Ζ Ελέγχου Σύπου Ι. β) Επέχει θέση υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης στις περιπτώσεις : - Οδικής μεταφοράς, σε εσωτερικό Σελωνείο εισαγωγής, μετά από διαμετακόμιση, όταν δεν κατατίθεται ΕΔΕ για τη θέση των εμπορευμάτων σε καθεστώς. - Θαλάσσιας μεταφοράς, όταν εμπορεύματα τρίτων χωρών μεταφέρονται με πλοία τακτικών γραμμών. - ιδηροδρομικής μεταφοράς. - Αεροπορικής μεταφοράς, για τα μη κοινοτικά εμπορεύματα που έχουν φορτωθεί σε κοινοτικό αερολιμένα. γ) Επέχει θέση Δηλωτικού Εισαγωγής-υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, στις περιπτώσεις : - Θαλάσσιας μεταφοράς, με τον κατάπλου πλοίου σε λιμένα όπου δεν λειτουργεί Ε.Ζ Ελέγχου Σύπου Ι - Αεροπορικής μεταφοράς απευθείας από τρίτη χώρα ή όταν μεσολαβεί κοινοτικός αερολιμένας, για τα εμπορεύματα που έχουν φορτωθεί στην τρίτη χώρα. Αναλυτικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων : 9

10 1. ΟΔΙΚΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ Για εμπορεύματα που μεταφέρονται με το καθεστώς της Διαμετακόμισης, με την προσκόμισή τους στο Σελωνείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαμετακόμισης και, εφόσον δεν κατατίθεται ΕΔΕ για θέση των εμπορευμάτων σε καθεστώς, κατατίθεται υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης. 2. ΘΑΛΑΙΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ - Άφιξη πλοίου σε λιμένα όπου λειτουργεί Ε.Ζ Ελέγχου τύπου Ι Με την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Σελωνείο, υποβάλλεται Δηλωτικό. - Άφιξη πλοίου σε λοιπούς λιμένες (πλην Ε.Ζ Ελέγχου Σύπου Ι) Με την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Σελωνείο, υποβάλλεται Δηλωτικό - υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης. - Πλοία Σακτικών Γραμμών Σα πλοία τακτικών γραμμών δεν προσεγγίζουν σε λιμένες που λειτουργούν ως Ελεύθερες Ζώνες Ελέγχου Σύπου Ι και τα εμπορεύματα υπό τελωνειακή επιτήρηση μεταφέρονται υποχρεωτικά με το καθεστώς της διαμετακόμισης. Σα εμπορεύματα που μεταφέρονται υπαγόμενα σε καθεστώς διαμετακόμισης, προωθούνται στο Σελωνείο προορισμού τους όπου και πραγματοποιείται η λήξη του καθεστώτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το καθεστώς και στη συνέχεια, εφόσον δεν κατατεθεί άμεσα ΕΔΕ για τον τελωνισμό τους, παραμένουν σε εναπόθεση και κατατίθεται για αυτά υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης. Για τα κοινοτικά εμπορεύματα, που μεταφέρονται με πλοία τακτικών γραμμών, δεν τηρούνται διατυπώσεις. ΕΠΙΗΜΑΝΗ : ύμφωνα με την αρ.πρωτ. Δ19Α ΕΞ 2010/ ΔΤΟ, η επανεξαγωγή μη κοινοτικών εμπορευμάτων που βρίσκονται σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης ή Ε.Ζ Ελέγχου Σύπου Ι, εφόσον δεν απαιτείται διασάφηση επανεξαγωγής, πραγματοποιείται με την υποβολή συνοπτικής διασάφησης εξόδου, πριν από την έναρξη φόρτωσης στο πλοίο. Ψστόσο, δεν απαιτείται συνοπτική διασάφηση εξόδου όταν τα εμπορεύματα μεταφορτώνονται, εντός 14 ημερολογιακών ημερών, μετά από την είσοδό τους στην αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης ή στην Ε.Ζ. Ελέγχου Σύπου Ι. την περίπτωση αυτή, η επανεξαγωγή πραγματοποιείται με την υποβολή γνωστοποίησης επανεξαγωγής. τις παραπάνω περιπτώσεις, η πίστωση των ειδών γίνεται με τη διαδικασία της Ειδικής Πίστωσης, με καταγραφή της σχετικής αιτιολογίας. Εξυπακούεται ότι ισχύει η υποχρέωση υποβολής Δηλωτικού για τις περιπτώσεις πλοίων κενών φορτίου. 10

11 3. ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ Σα εμπορεύματα μεταφέρονται με το καθεστώς της διαμετακόμισης και με την προσκόμισή τους στο τελωνείο προορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαμετακόμισης, εφόσον δεν κατατεθεί άμεσα ΕΔΕ για τον τελωνισμό τους, παραμένουν σε εναπόθεση και κατατίθεται για αυτά υνοπτική Διασάφηση Εναπόθεσης. 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΣΑΥΟΡΑ Άφιξη αεροσκάφους σε Ελληνικό Αερολιμένα, απευθείας από τρίτη χώρα. Εφόσον τα εμπορεύματα δεν μεταφέρονται υπαγόμενα σε καθεστώς διαμετακόμισης, με την προσκόμιση των εμπορευμάτων, υποβάλλεται Δηλωτικό υνοπτική διασάφηση Π.Ε. Εφόσον τα εμπορεύματα μεταφέρονται υπαγόμενα σε καθεστώς διαμετακόμισης (περίπτωση αποστολής εμπορευμάτων από χώρα ΕΖΕ) προηγείται η λήξη του καθεστώτος της διαμετακόμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το καθεστώς και στη συνέχεια, εφόσον δεν κατατεθεί άμεσα ΕΔΕ για τον τελωνισμό τους, παραμένουν σε εναπόθεση και κατατίθεται για αυτά υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης. Άφιξη αεροσκάφους σε Ελληνικό Αερολιμένα, από τρίτη χώρα, όταν έχει μεσολαβήσει στάση σε άλλο κράτος μέλος (χωρίς μεταφόρτωση). Για τα εμπορεύματα που έχουν φορτωθεί στην τρίτη χώρα υποβάλλεται Δηλωτικό υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης. Για τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε χώρα ΕΖΕ ή σε κοινοτικό αερολιμένα και μεταφέρονται με καθεστώς διαμετακόμισης, προηγείται η λήξη του καθεστώτος της διαμετακόμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το καθεστώς και στη συνέχεια, εφόσον δεν κατατεθεί άμεσα ΕΔΕ για τον τελωνισμό τους, παραμένουν σε εναπόθεση και κατατίθεται για αυτά υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης. Σα κοινοτικά εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε κοινοτικό αερολιμένα και μεταφέρονται με απευθείας πτήση σε αερολιμένα της χώρας μας (χωρίς μεταφόρτωση σε τρίτη χώρα ή χώρα ΕΖΕ) απελευθερώνονται χωρίς διατυπώσεις. Άφιξη αεροσκάφους σε Ελληνικό Αερολιμένα, από κοινοτικό αερολιμένα Για τα εμπορεύματα που φορτώθηκαν σε κοινοτικό αερολιμένα και μεταφέρονται με καθεστώς διαμετακόμισης, προηγείται η λήξη του καθεστώτος της διαμετακόμισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα για το καθεστώς και στη συνέχεια, εφόσον δεν κατατεθεί άμεσα ΕΔΕ για τον τελωνισμό τους, παραμένουν σε εναπόθεση και κατατίθεται για αυτά υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης. Σα κοινοτικά εμπορεύματα, που φορτώθηκαν σε κοινοτικό αερολιμένα και μεταφέρονται με απευθείας πτήση σε αερολιμένα της χώρας μας (χωρίς μεταφόρτωση σε τρίτη χώρα ή χώρα ΕΖΕ), απελευθερώνονται χωρίς διατυπώσεις. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΗΜΑΝΗ : Σα εμπορεύματα για τα οποία έχουν τηρηθεί διατυπώσεις εξαγωγής σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε και η έξοδός τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τελωνείο της χώρας μας σε μεταγενέστερο της άφιξής τους στην χώρα μας χρόνο, συμπεριλαμβάνονται στο Δηλωτικό- 11

12 υνοπτική Διασάφηση Π.Ε και η πίστωσή τους πραγματοποιείται μέσω της λειτουργίας της Ειδικής Πίστωσης, με μνεία της φορτωτικής των εμπορευμάτων για την μεταφορά τους σε τρίτη χώρα. Η υποβολή του Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση τεχνικής επεξεργασίας δεδομένων, από ή για λογαριασμό του προσώπου που προσκομίζει τα εμπορεύματα, το αργότερο κατά τη στιγμή της προσκόμισής τους. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΨΣΙΚΟΤ-ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ Π.Ε ΑΠΟ ΣΟΝ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΟ Η ροή της διαδικασίας και των μηνυμάτων, που αφορούν στην υποβολή του Δηλωτικού- υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, είναι η ακόλουθη : Σο Δηλωτικό-υνοπτική Διασάφηση για σκοπούς Προσωρινής Εναπόθεσης υποβάλλεται από τον συναλλασσόμενο με την αποστολή του μηνύματος DX315, μέσω της επιλογής ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ/ΔΗΛΨΣΙΚΟ-ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ. τη συνέχεια, αφού επικυρωθούν τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί και υποβληθούν ορθά, με την αυτόματη αποδοχή του παραστατικού από το σύστημα, αποδίδεται σε αυτό αριθμός MRN, ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του συναλλασσόμενου μέσω του μηνύματος DX328 και η κατάσταση του παραστατικού είναι «ΑΠΟΔΕΚΣΟ». ε περίπτωση απόρριψης του παραστατικού, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται σχετικά, μέσω του μηνύματος DX316 και η κατάσταση του παραστατικού είναι «ΑΠΟΡΡΙΥΘΗΚΕ». Εφόσον το παραστατικό έχει γίνει αποδεκτό, έχει λάβει αριθμό MRN και δεν έχει δρομολογηθεί για έλεγχο από το Σελωνείο, μπορεί να υποβληθεί από τον συναλλασσόμενο αίτηση τροποποίησής του, μέσω της αποστολής του μηνύματος DX313. Η τροποποίηση δεν μπορεί να αφορά μεταβολή ουσιωδών στοιχείων του παραστατικού, όπως είναι ο υποβάλλων, το Σελωνείο Τποβολής κ.λπ., καθώς επίσης δεν επιτρέπεται η προσθήκη/διαγραφή ειδών στο παραστατικό. το σημείο αυτό, η κατάσταση του παραστατικού είναι «ΤΠΟ ΕΞΕΣΑΗ ΑΙΣΗΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ». Κατά την υποβολή από τον συναλλασσόμενο αίτησης τροποποίησης Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, το σύστημα ελέγχει τα πεδία που αφορούν οι αιτούμενες μεταβολές, επισημαίνοντας τις μη επιτρεπτές τροποποιήσεις, με σχετικά σφάλματα επικύρωσης. Όταν μία αίτηση τροποποίησης γίνει αποδεκτή από το Σελωνείο, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται σχετικά με τη λήψη του μηνύματος DX304, ενώ σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ενημερώνεται αναλόγως μέσω του μηνύματος DX305. Η κατάσταση του παραστατικού και στις δύο περιπτώσεις (αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης τροποποίησης) επανέρχεται σε «ΑΠΟΔΕΚΣΟ». Οι μεταβολές του παραστατικού αποθηκεύονται ως εκδοχές στο ιστορικό του, με την ένδειξη της ημερομηνίας και της ώρας κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν, τόσο υπό μορφή πίνακα, όσο και με επισήμανση των σχετικών πεδίων που έχουν τροποποιηθεί. Από τη στιγμή που το παραστατικό λαμβάνει την κατάσταση «ΑΠΟΔΕΚΣΟ», η παρακολούθησή του και η αλλαγή των καταστάσεων από τις οποίες διέρχεται, πραγματοποιείται, πλέον, σε επίπεδο ειδών. Με την εξόφληση όλων των ειδών, το παραστατικό λαμβάνει την κατάσταση «ΕΞΟΥΛΗΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΟ ΑΡΦΕΙΟ». τη συνέχεια, ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται για την πορεία των περιλαμβανόμενων στο παραστατικό ειδών, μέσω της λήψης των ακόλουθων μηνυμάτων : - DX330 - Σο είδος μπορεί να παραληφθεί από τον αποθηκάριο. Αφορά τις περιπτώσεις που το είδος, είτε δεν έχει επιλεγεί για έλεγχο (Α2-Κατά Δήλωση), είτε κατόπιν ελέγχου, έχουν καταγραφεί αποτελέσματα ελέγχου Α1-Καλώς Φωρίς Διαφορές. Η κατάσταση του είδους είναι «ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ». - DX329 - Σο είδος μπορεί να παραληφθεί από τον αποθηκάριο. Αφορά τις περιπτώσεις που το είδος έχει επιλεγεί για έλεγχο και κατόπιν της διενέργειας αυτού, έχουν καταγραφεί 12

13 αποτελέσματα Α4-Καλώς Με Διαφορές. Η κατάσταση του είδους είναι «ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ». - DX322 Αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η παραλαβή του είδους από τον αποθηκάριο (Αποτέλεσμα ελέγχου Β1 ημαντικές Διαφορές). Η κατάσταση του είδους είναι «ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ». - DX361 - Σο είδος έχει επιλεγεί για έλεγχο. Η κατάσταση του είδους είναι «ΤΠΟ ΕΛΕΓΦΟ». Για την υποβολή Δηλωτικού υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, συμπληρώνονται οι καρτέλες ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ και ΕΙΔΗ. Η καρτέλα Βασικά τοιχεία περιλαμβάνει τις ενότητες υναλλασσόμενοι και τοιχεία Δηλωτικού, ενώ η καρτέλα Είδη περιλαμβάνει τις ενότητες τοιχεία Είδους, υναλλασσόμενοι και Εμπορεύματα. Οι πληροφορίες που είναι κοινές, σε επίπεδο παραστατικού, για όλο το Δηλωτικό-υνοπτική Διασάφηση Π.Ε, αφορούν δηλαδή το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται σε αυτό, συμπληρώνονται μόνο στην καρτέλα Βασικά τοιχεία και όχι στην καρτέλα Είδη. Εφόσον υπάρχουν πληροφορίες που διαφοροποιούνται σε επίπεδο ειδών (π.χ. στοιχεία αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης), συμπληρώνονται τα σχετικά πεδία στην καρτέλα Είδη και όχι στην καρτέλα Βασικά τοιχεία. Η καταχώρηση των ειδών που περιλαμβάνονται στο Δηλωτικό υνοπτική Διασάφηση Π.Ε πραγματοποιείται στην καρτέλα Είδη, μέσω της επιλογής ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΙΔΟΤ. Οι πληροφορίες που συμπληρώνονται υποχρεωτικά προκειμένου να υποβληθεί επιτυχώς ένα Δηλωτικό υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης, είναι οι ακόλουθες : 1. Βασικά τοιχεία/υναλλασσόμενοι : - Αριθμός Καταχώρησης και Αναγνώρισης Οικονομικών Υορέων (EORI) του Προσώπου που Τποβάλει. - Αριθμός Καταχώρησης και Αναγνώρισης Οικονομικών Υορέων (EORI) του Μεταφορέα. - Σα στοιχεία του Προσώπου Εναλλακτικής Επικοινωνίας. 2. Βασικά τοιχεία/τοιχεία Δηλωτικού : - υνολικός Αριθμός Ειδών : Εισάγεται ο αριθμός των ειδών ή μηδέν (0) για Δηλωτικό κενό φορτίου. - υνολικός Αριθμός Δεμάτων : Εισάγεται ο αριθμός Δεμάτων ή Σεμαχίων ή μηδέν (0) για Δηλωτικό κενό φορτίου. - υνολική Μεικτή Μάζα : Εισάγεται η συνολική μεικτή μάζα ή μηδέν (0) για Δηλωτικό κενό φορτίου. - Σόπος Υόρτωσης : υμπληρώνεται με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες ο διψήφιος αλφαβητικός κωδικός της χώρας φόρτωσης, ακολουθούμενος από κενό και στη συνέχεια η περιοχή φόρτωσης. - Σόπος Εκφόρτωσης : υμπληρώνεται κατ αναλογία με τον Σόπο Υόρτωσης. - Ημερομηνία και Ώρα Άφιξης : υμπληρώνεται είτε με τη χρήση ημερολογίου, είτε πληκτρολογώντας την ημερομηνία και ώρα με τη μορφή ΦΦ/ΦΦ/ΦΦΦΦ ΦΦ:ΦΦ. - Φώρα Προέλευσης : υμπληρώνεται είτε με τη χρήση κωδικολίστας, είτε πληκτρολογώντας τον διψήφιο αλφαβητικό κωδικό της χώρας, με κεφαλαίους, λατινικούς χαρακτήρες. 13

14 - Σρόπος Μεταφοράς : υμπληρώνεται είτε με τη χρήση κωδικολίστας, είτε πληκτρολογώντας τους αριθμούς από 1 έως 5 και 7 έως 9 (1 = Θαλάσσια μεταφορά, 2 = ιδηροδρομική μεταφορά, 3 = Οδική μεταφορά, 4 = Αεροπορική μεταφορά, 5 = Σαχυδρομική μεταφορά, 7 = ταθερές εγκαταστάσεις μεταφορών, 8 = Εσωτερικές πλωτές μεταφορές και 9 = Μεταφορά με αυτοκίνηση). - Σαυτότητα Μεταφορικού Μέσου, εκτός από την αεροπορική μεταφορά, όπου συμπληρώνεται το πεδίο Αριθμός Αναφοράς Μεταφοράς : Για τις οδικές μεταφορές συμπληρώνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, για τις σιδηροδρομικές μεταφορές συμπληρώνεται ο αριθμός αμαξοστοιχίας και για τις θαλάσσιες μεταφορές συμπληρώνεται το ΙΜΟ/ΕΝΙ του πλοίου. - Εθνικότητα Μεταφορικού Μέσου : υμπληρώνεται είτε με τη χρήση κωδικολίστας, είτε πληκτρολογώντας τον διψήφιο αλφαβητικό κωδικό της χώρας, με κεφαλαίους, λατινικούς χαρακτήρες. - Αριθμός Αναφοράς Μεταφοράς : Μόνο για τις αεροπορικές μεταφορές, συμπληρώνεται ο αριθμός πτήσης. - τοιχεία Αποθήκης (Εφόσον αφορά όλα τα είδη του παραστατικού): υμπληρώνεται το Είδος Αποθήκης (Σελωνείου ή Σρίτων), μέσω κωδικολίστας, το Αναγνωριστικό Αποθήκης με τον κωδικό της αποθήκης και το Αναγνωριστικό Διαχειριστή Αποθήκης με τον αριθμό EORI του Διαχειριστή της Αποθήκης Π.Ε. ε περίπτωση δηλωτικού κενού φορτίου, δεν συμπληρώνονται τα τοιχεία Αποθήκης. - Σελωνείο (συμπληρώνεται ο κωδικός του Σελωνείου στο οποίο υποβάλλεται το παραστατικό). 3. Είδη/τοιχεία Είδους : - Δέματα και Περιγραφή Εμπορεύματος : υμπληρώνεται η περιγραφή του εμπορεύματος. - Σελωνειακός Φαρακτήρας Εμπορευμάτων: υμπληρώνεται μέσω κωδικολίστας, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, τους κωδικούς C (κοινοτικά εμπορεύματα), N (άλλη αποστολή), F (κοινοτικά εμπορεύματα μη φορολογικό έδαφος Ε.Ε), T2M (προϊόντα αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Ε.Ε από κοινοτικό αλιευτικό σκάφος), X (διερχόμενα κοινοτικά εμπορεύματα προς εξαγωγή), TRANS (διερχόμενα εμπορεύματα). ε περίπτωση που επιλεγεί ο κωδικός C, συμπληρώνονται ανακτητικά τα πεδία υνολικός Αριθμός Κοινοτικών Ειδών και υνολικός Αριθμός Κοινοτικών Δεμάτων στην καρτέλα Βασικά τοιχεία/τοιχεία Δηλωτικού. - Μεικτή Μάζα ( σε χιλιόγραμμα). - χετική ENS : υμπληρώνεται το MRN της ENS που έχει υποβληθεί και περιλαμβάνει το σχετικό είδος, καθώς και ο Αριθμός Είδους σύμφωνα με την ENS. Δεν συμπληρώνονται τα παραπάνω πεδία σε περίπτωση εξαίρεσης από την υποβολή ENS (άρθρο 181γ των Διατάξεων Εφαρμογής του Κοινοτικού Σελωνειακού Κώδικα Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93). την περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου Ειδικές Μνείες, με τον κωδικό Ειδικές Μνείες : υμπληρώνεται ο κωδικός 90900, στην περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο χετική ΕΝS. 4. Είδη/Εμπορεύματα : - τοιχεία Αποθήκης : υμπληρώνονται υποχρεωτικά, στην περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί τα αντίστοιχα πεδία στα Βασικά τοιχεία, το Είδος Αποθήκης (Σελωνείου ή Σρίτων), μέσω κωδικολίστας, το Αναγνωριστικό Αποθήκης με τον κωδικό της αποθήκης και το Αναγνωριστικό Διαχειριστή Αποθήκης με τον αριθμό EORI του Διαχειριστή της Αποθήκης Π.Ε. 14

15 - υσκευασίες : υμπληρώνεται υποχρεωτικά το πεδίο Είδος υσκευασίας. Για χύδην συσκευασίες (VQ, VG, VL, VY, VR ή VO) δεν συμπληρώνονται το Πλήθος Δεμάτων, το Πλήθος Σεμαχίων και τα ημεία και Αριθμοί. Για τα μη συσκευασμένα είδη (ΝΕ, ΝF, NG) δεν συμπληρώνεται το Πλήθος Δεμάτων, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Πλήθος Σεμαχίων και συμπληρώνονται προαιρετικά τα ημεία και Αριθμοί. Για τους υπόλοιπους τύπους συσκευασίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά το Πλήθος Δεμάτων και τα ημεία και Αριθμοί, ενώ δεν συμπληρώνεται το Πλήθος Σεμαχίων. Επισημαίνεται ότι για ένα είδος μπορούν να επιλεγούν περισσότεροι του ενός τύποι συσκευασίας. - Εμπορευματοκιβώτιο : υμπληρώνεται ο αριθμός του εμπορευματοκιβωτίου, σε περίπτωση μεταφοράς εντός εμπορευματοκιβωτίου. Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, είδη μεταφέρονται εντός εμπορευματοκιβωτίου/ων, απαιτείται η καταχώρηση του/των εμπορευματοκιβωτίου/ων ως ξεχωριστό/ά είδος/η του Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, μέσω της σχετικής επιλογής ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΙΔΟΤ, κατά τα προαναφερόμενα. την περίπτωση αυτή, συμπληρώνεται το πεδίο Είδος υσκευασίας με τον κωδικό CN, το πεδίο ημεία και Αριθμοί με τον αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου και στο πεδίο Πλήθος Δεμάτων τίθεται ο αριθμός 1. Επισημαίνεται ότι δεν συμπληρώνεται το πεδίο Αριθμός Εμπορευματοκιβωτίου, δεδομένου ότι ο εν λόγω αριθμός, συμπληρώνεται στο αντίστοιχο πεδίο των ειδών, τα οποία μεταφέρονται εντός του συγκεκριμένου εμπορευματοκιβωτίου. Μετά την καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων του Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα επικύρωσης των δεδομένων πριν από την υποβολή, εκτύπωσης, καθώς, επίσης και αποθήκευσης ως πρόχειρου για μεταγενέστερη επεξεργασία και υποβολή, ή ως προτύπου για μελλοντική χρήση. ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΕΛΨΝΕΙΟ ΑΙΣΗΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΗΛΨΣΙΚΟΤ-ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ Π.Ε ΠΟΤ ΕΦΕΙ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΟ ΦΟΡΗΓΗΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΛΗΞΗ ΑΖΗΣΗΣΨΝ Ο αρμόδιος υπάλληλος του Σελωνείου, αναζητά τις εκκρεμείς κινήσεις που βρίσκονται στην κατάσταση «ΤΠΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ» και διαχειρίζεται τις υποβληθείσες αιτήσεις τροποποίησης Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Π.Ε, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες αποδοχής ή απόρριψής τους, με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσόμενου από το σύστημα, μέσω των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. ημειώνεται ότι η απόρριψη αίτησης τροποποίησης του συναλλασσόμενου πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Σο πεδίο Ημερομηνία Λήξης Αζητήτων της καρτέλας Βασικά τοιχεία/τοιχεία Δηλωτικού συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, με τη λήψη του MRN. Ψστόσο, υπάρχει δυνατότητα χορήγησης παράτασης από το Σελωνείο, κατόπιν σχετικής αίτησης του συναλλασσόμενου, μέσω της ενέργειας ΦΟΡΗΓΗΗ ΠΑΡΑΣΑΗ. την περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης Παράτασης. 15

16 ΕΠΑΛΗΘΕΤΗ ΔΗΛΨΣΙΚΟΤ-ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ Μετά την αποδοχή του Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης και την απόδοση και γνωστοποίηση του MRN στον συναλλασσόμενο, διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Η Ανάλυση Κινδύνου επί του Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης διενεργείται σε επίπεδο είδους. Σα είδη του Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης ενημερώνονται αυτόματα με το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου και εμφανίζονται στο Τποσύστημα Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών & Τποθέσεων (οθόνη Επόπτη). Εφόσον ο βαθμός επικινδυνότητας απαιτεί την επαλήθευση του είδους/ειδών του Δηλωτικού- υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, ο αρμόδιος υπάλληλος (ενδεικτικά αναφέρεται ως τέτοιο πρόσωπο ο προϊστάμενος Σελωνισμού Εμπορευμάτων, ο προϊστάμενος Σελωνειακών Διαδικασιών, ο υπεύθυνος γραφείου δηλωτικών ή εξουσιοδοτημένο από τον Προϊστάμενο του Σελωνείου πρόσωπο) εκδίδει από το σύστημα εντολή ελέγχου για το συγκεκριμένο είδος/είδη. Με την αποθήκευση στο σύστημα της εντολής ελέγχου και την απόδοση του αριθμού της εντολής, ενημερώνεται αυτόματα το είδος/είδη του Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης και λαμβάνει την κατάσταση «ΤΠΟ ΕΛΕΓΦΟ». Ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται για τον έλεγχο των ειδών μέσω του μηνύματος DX361. Ο οριζόμενος, στην εντολή ελέγχου, ελεγκτής, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, καταχωρεί στο σύστημα τα αποτελέσματα ελέγχου. Η καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται με την επιλογή της κατάλληλης ένδειξης αποτελέσματος ελέγχου και την προσθήκη τυχόν παρατηρήσεων επί του ελέγχου που διενεργήθηκε. Οι ενδείξεις των αποτελεσμάτων ελέγχου είναι προεπιλεγμένες στο σύστημα και είναι οι ακόλουθες: Ένδειξη Α1: Καλώς Φωρίς Διαφορές Ένδειξη Α4: Καλώς με Διαφορές Ένδειξη Β1: ημαντικές Διαφορές Εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ΚΑΛΨ - Ένδειξη Ελέγχου Α1 ή Α4 - η κατάσταση των ειδών μεταβάλλεται σε «ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ», με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσομένου, μέσω των μηνυμάτων DX330 ή DX329, αντίστοιχα. την περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθούν σημαντικές διαφορές - Ένδειξη Β1- η κατάσταση των ειδών μεταβάλλεται σε «ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ», με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσομένου, μέσω του μηνύματος DX322. την περίπτωση που από το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου δεν απαιτείται έλεγχος - Ένδειξη Ελέγχου ΚΑΣΑ ΔΗΛΨΗ -, το είδος/είδη του Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης δρομολογείται/ούνται ΚΑΣΑ ΔΗΛΨΗ, λαμβάνει/ουν αυτόματα το Αποτέλεσμα Ελέγχου Α2 και την κατάσταση «ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ», με παράλληλη ενημέρωση του συναλλασσομένου, μέσω του μηνύματος DX330. Επισημαίνεται ότι η δρομολόγηση του Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Προσωρινής Εναπόθεσης, πρέπει να πραγματοποιείται ανά είδος. την περίπτωση που το Δηλωτικό-υνοπτική Διασάφηση Προσωρινής Εναπόθεσης αποτελείται από πολλά είδη, για τα οποία δεν απαιτείται έλεγχος, παρέχεται η δυνατότητα μαζικής δρομολόγησης ΚΑΣΑ ΔΗΛΨΗ, με την επιλογή της λειτουργίας «Επιλογή Όλων». Σα είδη που βρίσκονται στην κατάσταση «ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ» μπορούν να παραληφθούν από τον αποθηκάριο. 16

17 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΨΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΣΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ Η ΣΟΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ Σα είδη που βρίσκονται στην κατάσταση «ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ» μπορούν να εκφορτωθούν και να παραληφθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο του Σελωνείου ή τον διαχειριστή αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, στο εξής καλούμενοι «αποθηκάριος». Ο αποθηκάριος οφείλει να ενημερώνει το σύστημα σχετικά με την παραλαβή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στα είδη του Δηλωτικού-υνοπτικής Διασάφησης Π.Ε. Η παραλαβή μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα είδη του παραστατικού και λαμβάνει αριθμό αναφοράς κίνησης (ΜRN). Επισημαίνεται ότι προκειμένου να είναι δυνατή η παραλαβή είδους από τον αποθηκάριο, απαιτείται η γνωστοποίηση σε αυτόν, από το πρόσωπο που προσκομίζει τα εμπορεύματα στην αποθήκη, του αριθμού αναφοράς κίνησης (MRN) του Δηλωτικού υνοπτικής Διασάφησης Π.Ε και του αύξοντα αριθμού είδους, όπως αναφέρεται στο παραστατικό. Η εν λόγω γνωστοποίηση πραγματοποιείται με την προσκόμιση εκτύπωσης του σχετικού Δηλωτικού υνοπτικής Διασάφησης Π.Ε. Σο σύστημα ελέγχει αυτόματα εάν το είδος του παραστατικού βρίσκεται στην έγκυρη, προς παραλαβή, κατάσταση «ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΕΙΟΔΟ». Εφόσον δεν διαπιστωθούν διαφορές κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, συμπληρώνεται η καρτέλα «Είδη Παραληφθέντα Καλώς». ε περίπτωση που, κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, διαπιστωθούν διαφορές (επί πλέον ή επί έλαττον), μεταξύ των αναφερομένων στο Δηλωτικό-υνοπτική Διασάφηση Π.Ε εμπορευμάτων και εκείνων που πραγματικά παρελήφθησαν, ή βρεθούν δέματα, δοχεία, κιβώτια ή άλλα μέσα συσκευασίας, που είτε φέρουν σαφή σημεία παραβίασης, είτε διαρρέουν ή είναι κενά περιεχομένου, συμπληρώνεται η καρτέλα «Είδη Παραληφθέντα με Διαφορές», και καταγράφονται οι παρατηρήσεις παραλαβής αποθηκαρίου, βάσει των ευρεθέντων στοιχείων, για κάθε παραληφθέν είδος χωριστά. Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΤ Ε ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ ΣΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ Η ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΟ Προκειμένου ο αρμόδιος τελωνειακός υπάλληλος που έχει το ρόλο του αποθηκάριου να παραλάβει τα είδη που περιλαμβάνονται σε ένα Δηλωτικό-υνοπτική Διασάφηση Π.Ε, συμπληρώνει τις καρτέλες ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ και ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΗΥΘΕΝΣΑ ΚΑΛΨ ή/και ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΗΥΘΕΝΣΑ ΜΕ ΔΙΑΥΟΡΕ, κατά περίπτωση, μέσω της επιλογής ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ/ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ Π.Ε (ΔΗΛΨΣΙΚΟ)/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΤ. Η καρτέλα Βασικά τοιχεία περιλαμβάνει τις υποενότητες υναλλασσόμενοι και τοιχεία Παρατηρήσεων Παραλαβής Αποθηκαρίου. την καρτέλα Βασικά τοιχεία/υναλλασσόμενοι συμπληρώνεται το Σμήμα του Σελωνείου και ο Αριθμός Μητρώου του αρμόδιου τελωνειακού υπαλλήλου. την καρτέλα Βασικά τοιχεία/τοιχεία Παρατηρήσεων Παραλαβής Αποθηκαρίου, συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία : - Ημερομηνία παραλαβής. 17

18 - ύνολο Ειδών που παρελήφθησαν: Εισάγεται ο αριθμός των ειδών του Δηλωτικού υνοπτικής Διασάφησης Π.Ε που παραλαμβάνονται. Επισημαίνεται ότι η παραλαβή των ειδών «ΜΕ ΔΙΑΥΟΡΕ» πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε είδος, ενώ για την παραλαβή των ειδών «ΚΑΛΨ» υφίσταται δυνατότητα ομαδικής παραλαβής. - MRN χετικού Δηλωτικού. - Ημερομηνία και Ώρα Αποστολής Παρατηρήσεων. - τοιχεία Αποθήκης. Σα είδη που παραλαμβάνονται «καλώς», καταχωρούνται στην καρτέλα ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΗΥΘΕΝΣΑ ΚΑΛΨ, μέσω της επιλογής ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΙΔΟΤ. την οθόνη, συμπληρώνεται το πεδίο Αριθμός Είδους, με τον αριθμό του είδους, όπως αυτό αναφέρεται στο σχετικό Δηλωτικό - υνοπτική Διασάφηση Π.Ε. Παρέχεται η δυνατότητα ομαδικής παραλαβής ειδών, όταν αυτά είναι σε συνεχή σειρά στο Δηλωτικό υνοπτική Διασάφηση Π.Ε (χωρίς να παρεμβάλλονται ενδιάμεσα κενά). Σα είδη που παραλαμβάνονται «με διαφορές» καταχωρούνται στην καρτέλα ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΗΥΘΕΝΣΑ ΜΕ ΔΙΑΥΟΡΕ, με την επιλογή ΠΡΟΘΗΚΗ ΕΙΔΟΤ. ΠΡΟΟΦΗ ε μία πράξη παραλαβής ειδών από τον αποθηκάριο (καταχώρηση παρατηρήσεων παραλαβής) δεν μπορούν να καταχωρούνται ταυτόχρονα είδη παραληφθέντα καλώς και είδη παραληφθέντα με διαφορές. Σα είδη που παραλαμβάνονται με διαφορές είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν ξεχωριστά από τα είδη τα οποία παραλαμβάνονται καλώς. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η ομαδική παραλαβή ειδών με διαφορές. την οθόνη, συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες, βάσει των διαπιστωθέντων, κατά την παραλαβή : - Αριθμός είδους, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στο σχετικό Δηλωτικό υνοπτική Διασάφηση Π.Ε. - Δέματα και περιγραφή εμπορεύματος (σε περίπτωση που συμπληρωθεί το πεδίο Κωδικός Εμπορευμάτων, ανακτάται αυτόματα από το σύστημα η Περιγραφή Εμπορευμάτων). - υνολική Μεικτή μάζα. - υσκευασίες (συμπληρώνεται με το ίδιο τρόπο, όπως στην καταχώρηση του Δηλωτικού υνοπτικής Διασάφησης Π.Ε). την περίπτωση κατεστραμμένων, διαλυμένων, βρεγμένων, ρεόντων εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων, των οποίων η αρχική συσκευασία έχει καταστραφεί, συμπληρώνεται ο κατάλληλος κωδικός, στο πεδίο ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΤ. Σα είδη που έχουν καταχωρηθεί μπορούν να προβληθούν στην οθόνη ή να διαγραφούν. Με το πέρας της καταχώρησης των παρατηρήσεων παραλαβής από τον αποθηκάριο, πραγματοποιείται η υποβολή τους και η κίνηση λαμβάνει αριθμό αναφοράς (MRN). Η κατάσταση των παραληφθέντων ειδών, μεταβάλλεται σε ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΨΗ για όσα έχουν παραληφθεί «ΚΑΛΨ» και σε ΠΑΡΑΛΗΥΘΕΝ ΜΕ ΔΙΑΥΟΡΕ, για όσα έχουν παραληφθεί «ΜΕ ΔΙΑΥΟΡΕ». Εάν ο αποθηκάριος καταχωρήσει στο σύστημα, εκ παραδρομής, παρατηρήσεις σχετικά με την παραλαβή άλλου είδους, αντί του ορθού, δεν έχει τη δυνατότητα μεταβολής. την περίπτωση 18

19 αυτή, θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως το Γραφείο Δηλωτικών, σχετικά με την εσφαλμένη καταχώρηση των παρατηρήσεων παραλαβής, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς (MRN) της καταχώρησης. τη συνέχεια, ο αρμόδιος υπάλληλος, αφού ανακτήσει την κίνηση παραλαβής, μέσω του συστήματος, προβαίνει στην ακύρωσή της, επιλέγοντας την σχετική ενέργεια. Μετά την ακύρωση της κίνησης, ο αποθηκάριος έχει την δυνατότητα να προχωρήσει στην παραλαβή του σωστού είδους, λαμβάνοντας νέο αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN). Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΤ Ε ΑΠΟΘΗΚΗ Η ΦΨΡΟ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΛΛΨΝ, ΠΛΗΝ ΣΨΝ ΣΕΛΨΝΕΙΑΚΨΝ ΑΡΦΨΝ, ΥΤΙΚΨΝ Η ΝΟΜΙΚΨΝ ΠΡΟΨΠΨΝ Προκειμένου να παραλάβει ο αποθηκάριος τα είδη που περιλαμβάνονται σε ένα Δηλωτικό - υνοπτική Διασάφηση Π.Ε, συμπληρώνει τις καρτέλες ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ και ΕΙΔΗ, μέσω της επιλογής ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΗ/ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΑΥΗΗ Π.Ε. (ΔΗΛΨΣΙΚΟ)/ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΤ Π.Ε. Η καρτέλα ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ περιλαμβάνει τις υποενότητες ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΨΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΤ, ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΟΙ και ΣΕΛΨΝΕΙΑ. την καρτέλα ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ/ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΨΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΤ συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία : - Ημερομηνία παραλαβής. - Ημερομηνία και Ώρα Αποστολής Παρατηρήσεων. - Είδη. - Παρατηρήσεις. - τοιχεία Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης (Είδος Αποθήκης/Αναγνωριστικό Αποθήκης με τον Κωδικό της Αποθήκης και Αναγνωριστικό Διαχειριστή Αποθήκης με τον αριθμό EORI του Αποθηκευτή). - Αριθμός Αναφοράς χετικού Δηλωτικού (MRN). την καρτέλα ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ/ΤΝΑΛΛΑΟΜΕΝΟΙ συμπληρώνονται τα πεδία Τποβάλλων και τοιχεία Εναλλακτικής Επικοινωνίας. την καρτέλα ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ/ΣΕΛΨΝΕΙΑ συμπληρώνεται ο κωδικός του αρμόδιου Σελωνείου. Σα είδη που παραλαμβάνονται «με διαφορές» καταχωρούνται στην Τποενότητα Είδη Παραληφθέντα με Διαφορές, με την επιλογή προσθήκης είδους (+). την οθόνη, συμπληρώνονται οι ακόλουθες πληροφορίες, βάσει των διαπιστωθέντων κατά την παραλαβή : - Αριθμός είδους, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στο σχετικό Δηλωτικό υνοπτική Διασάφηση Π.Ε. - Περιγραφή εμπορεύματος. - Μεικτή μάζα. 19

20 την περίπτωση κατεστραμμένων, διαλυμένων, βρεγμένων, ρεόντων εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων των οποίων η αρχική συσκευασία έχει καταστραφεί, συμπληρώνεται ο κατάλληλος κωδικός στο πεδίο Παρατηρήσεις Αποθήκης. την υποενότητα Δέματα συμπληρώνονται οι πληροφορίες που αφορούν τις συσκευασίες (Σύπος υσκευασίας, Πλήθος Δεμάτων ή Σεμαχίων κ.λπ.). Σα είδη που παραλαμβάνονται «καλώς» καταχωρούνται στην Τποενότητα Είδη Παραληφθέντα καλώς, με την επιλογή προσθήκης είδους (+). την οθόνη, συμπληρώνεται το πεδίο Αριθμός Είδους με τον αριθμό του είδους, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί στο σχετικό Δηλωτικό υνοπτική Διασάφηση Π.Ε. Τφίσταται δυνατότητα ομαδικής παραλαβής ειδών, εφόσον τα είδη είναι καταχωρημένα σε ακολουθία στο Δηλωτικό υνοπτική Διασάφηση Π.Ε (χωρίς να παρεμβάλλονται ενδιάμεσα κενά). ΠΡΟΟΦΗ ε μία πράξη παραλαβής ειδών από τον αποθηκάριο (καταχώρηση παρατηρήσεων παραλαβής) δεν μπορούν να καταχωρούνται ταυτόχρονα είδη παραληφθέντα καλώς και είδη παραληφθέντα με διαφορές. Σα είδη που παραλαμβάνονται με διαφορές είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν ξεχωριστά από αυτά που παραλαμβάνονται καλώς. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η ομαδική παραλαβή ειδών με διαφορές. Μετά την ορθή υποβολή των δεδομένων από τον αποθηκάριο, μέσω του μηνύματος DA215, ισχύουν τα ακόλουθα : α) σε περίπτωση ειδών παραληφθέντων καλώς, το σύστημα επιστρέφει αυτόματα στον αποθηκάριο το μήνυμα DA228, σχετικά με την αποδοχή των παρατηρήσεων παραλαβής. β) σε περίπτωση παραλαβής με διαφορές, η κατάσταση των ειδών μεταβάλλεται σε «ΠΑΡΑΛΗΥΘΕΝ ΜΕ ΔΙΑΥΟΡΕ» και το Σελωνείο έχει τη δυνατότητα δρομολόγησης των ειδών είτε «ΚΑΣΑ ΔΗΛΨΗ», είτε για έλεγχο με τον ορισμό αρμόδιου ελεγκτή, με παράλληλη ενημέρωση του αποθηκάριου, μέσω του μηνύματος DA228 ή DA216, αντίστοιχα. Με την λήψη του μηνύματος DA228, η κατάσταση των ειδών μεταβάλλεται σε «ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΨΗ». Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο αποθηκάριος καταχωρήσει, εκ παραδρομής, στο σύστημα παρατηρήσεις σχετικά με την παραλαβή άλλου είδους, αντί του ορθού, δεν έχει τη δυνατότητα μεταβολής των σχετικών παρατηρήσεων. την περίπτωση αυτή, ο αποθηκάριος απαιτείται να καταθέσει εγγράφως αιτιολογημένη αίτηση ακύρωσης στο Σελωνείο, το οποίο θα αποφανθεί σχετικά επί του αιτήματος. Μετά την έγκριση του αιτήματος του αποθηκάριου και την ακύρωση της κίνησης από το Σελωνείο, ο αποθηκάριος έχει την δυνατότητα να προχωρήσει στην παραλαβή του σωστού είδους, λαμβάνοντας νέο αριθμό αναφοράς κίνησης (MRN). 20

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: 4ΙΙΩΗ-ΟΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17 18 19 Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ Αριθμός Αναφοράς Τελωνείου: ΥΠΟΒΑΛΛΩΝ ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Αριθμός EORI : Αριθμός EORI : Ονοματεπώνυμο : Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.

Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα, Πληροφορίες: Διον. Ζορμπάνος - Δ.Τσετσέκου Τηλέφωνα: 210-69.87.487/435, E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov. ΠΟΛ.1170/25.6.2014 - Οδηγίες για τη χρήση νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής στο υποσύστημα ΦΠΑ του πληροφοριακού συστήματος TAXIS - Κατάργηση της θεώρησης του εκτυπωμένου μηνύματος ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2)

ΠΡΟΣ : Α. Αλλαγές που επέρχονται με τη Φάση 2 του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS 2) ΓΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet

: Οδηγίες για τη λειτουργία του Υποσυστήματος Διαμετακόμισης Έκδοση πιστοποιητικού απόδειξης κοινοτικού χαρακτήρα (T2L/T2LF) στα πλαίσια του ICISnet ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αρ. Πρωτ.:ΔΤΔ Β 5010493 ΕΞ 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 1.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Ιουλίου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1165 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) AAR / AER Rejection Reason 2. Cancelled... Ακυρώθηκε 3. MRN- Unknown... Άγνωστο MRN 4. Other reasons... Άλλοι λόγοι 5. Movement already exited...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΘΕΜΑ: Ατελής εισαγωγή ειδών για δωρεάν διανομή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. 1. Δ/ΝΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΩΣΩΝ Tμήμα Γ : Δασμολογικών και Υορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κ.Α.: 280.3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ Δ/ΝΗ 19 Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Κωδ. Αρχείου 201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ: Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013 1. Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Νόμος 2960/2001 όπως τροποποιήθηκε κατ άρθρο. 133-440 Αλφαβητικό ευρετήριο... 441-524 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισηγητική έκθεση νόμου 2960/2001... 33-78 Τροποποιήσεις με τους νόμους 3583/2007, 3610/2007, 3833/2010, 3842/2010, 3845/10 κατ άρθρο... 79-121 Αποθέματα πετρ. θέρμανσης, Ειδικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ

ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΡΑΙΝΟΕ «INTERMODAL CARGO SHUTTLE (ics)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 1. Γενικά -Εισαγωγή Η προσφερόμενη από την ΣΡΑΙΝΟΕ Τπηρεσία «INTERMODAL CARGO SHUTTLE ics» αφορά τη διακίνηση μονάδων διατροπικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015

Αθήνα, 11/02/2015 Αρ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ, Τμήμα Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο

Υποβολή δήλωσης. Βήμα 1 ο. Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο. Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Υποβολή δήλωσης Βήμα 1 ο Μετά την είσοδο στο σύστημα επιλέγετε «Δηλώσεις» Βήμα 2 ο Επιλέγετε «Ροή» Βήμα3 ο Στο πεδίο «Αναζήτηση Κωδικού» αναγράφετε τον οκταψήφιο κωδικό του εμπορεύματος και κατόπιν κάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Μαϊου 2013 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1100 Δ/ΝΣΗ 17 Η : ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Ε : ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Τελωνειακό έδαφος ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. (Ηλεκτρονικό. Τελωνείο ICISnet)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. (Ηλεκτρονικό. Τελωνείο ICISnet) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ (Ηλεκτρονικό Τελωνείο ICISnet) Θέματα Παρουσίασης 1. Εισαγωγή 2. ICISnet Στόχοι 3. ICISnet Χαρακτηριστικά 4. ICISnet Νέες Υπηρεσίες 5. Τρόποι υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1.Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β Γ Δ 2. 19 Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3. 33 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 30-6- 2009 Αρ. Πρωτ.: 5024905/3083/Α0019 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19 Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125

Βαθμός Ασφαλείας. Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12 Αριθμ. Πρωτ. Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα 095/104 Τηλέφωνο: 2103891615-9 2103827764 2103891123 2103891125 Βαθμός Ασφαλείας ΑΔΑ: 45ΒΖ4691ΩΓ-2ΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 7/8/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Περιεχόμενα Ποια έντυπα αφορά η υποβολή δήλωσης με αρχείο για μεμονωμένο φορολογούμενο... 2 Ποια έντυπα και Ποιες κατηγορίες χρηστών αφορά η μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ96Λ-Ψ1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, KOINΩNIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων Χορήγησης άδειας αλίευσης μικρών πελαγικών ειδών γαύρου και σαρδέλας με το εργαλείο γρι γρι PS και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων.

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων. Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου το διεθνές εμπόριο διαρκώς αναπτύσσεται, με ταυτόχρονη όμως αύξηση και των κινδύνων που το απειλούν, τα Τελωνεία πλέον του

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ 14 η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β. Γ.Γ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα 24 Mαΐου 2007 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αρ. πρωτ. Τ. 2556/80/Α0019 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : 17 η 18 η 19 η- - ΕΦΚ 33 η Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr)

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων (www.buildingcert.gr) Βήμα 1 ο - Υποβολή αίτησης & επίδοση ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου: Αμέσως μετά την ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αλιείας... 1 1.1. Αυτόνομη Εγκατεστημένη Εφαρμογή (Client)... 1 1.1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.2. Επισκόπηση Επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ 28 Κατηγορίες απλουστευμένων διαδικασιών Ελλιπής ιασάφηση (περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες) Απλουστευμένη ιασάφηση Τελωνισμός στις εγκαταστάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αιτήσεων Χορήγησης άδειας αλίευσης μεγάλων πελαγικών (Ξιφία SWO & Μακρύπτερου Τόννου ALB)... 1 1.1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΠΟΛ. 1090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 ΠΟΛ: 1178 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK)

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Όπως τροποποιηθηκε με Ν. 2992/02 ΦΕΚ 54 Α Ν. 3052/02 ΦΕΚ 221/Α Ν. 3153/03 ΦΕΚ 153/Α Ν. 3156/03 ΦΕΚ 157/Α Ν. 3190/03 ΦΕΚ 249/Α Ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων -

Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - Σύστημα Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτήσεων για συμμετοχή στις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων - 1. Εισαγωγή Προκειμένου οι υποψήφιοι για την εξέταση των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής

: 2106508512, - 8089 : 2131308512, - 8089 Fax : 2106508491 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας διανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Β' Σιδηροδροµικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου

Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου Οδηγίες για την Υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου 1/24 SingularLogic Control 1 ιαχείριση ιακινήσεων Πετρελαίου 1.1 Γενική Περιγραφή Η υποβολή στοιχείων ιακίνησης Πετρελαίου απευθύνεται σε πρατηριούχους

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν.

ΠΡΟΣ 1. Γραφείο Τύπου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ενταύθα. 2. Καταστήματα γεωργικών φαρμάκων Ν. Χαλκιδικής. 3. Δήμους Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος: 20 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ. : 05/ 4811 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα»

Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Θέμα ημερίδας: «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Θέμα ομιλίας : «Η τελωνειακή υπηρεσία μοχλός στην καθιέρωση της διευκόλυνσης του εμπορίου στην Ελλάδα» Τα τελευταία 2,5 χρόνια η Τελωνειακή Υπηρεσία αλλάζει. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ;

Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Τεχνικά Ερωτήματα: (1) Ερώτηση: Πώς πραγματοποιείται εγγραφή νέων χρηστών στο ΚΗΜΔΣ; Απάντηση: Η εγγραφή στο ΚΗΜΔΣ γίνεται με την εισαγωγή των στοιχείων του αιτούντος, που είναι το ονοματεπώνυμο, το e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ HMC Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα πώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων του HMC απευθύνεται σε πελάτες του HMC και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΕΙΣ Ε.Φ.Κ, Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2007 ΓΑ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1121743/9331/1677/Α0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1157 1. Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ «ΔΗΜΟ ΑΦΑΡΝΩΝ: «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΤΛΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΦΑΡΝΩΝ»

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ «ΔΗΜΟ ΑΦΑΡΝΩΝ: «ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΤΛΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΠΟΛΙΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΦΑΡΝΩΝ» ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ... 2 2.1 ΓΕΝΘΚΕ ΟΔΗΓΘΕ... 2 2.2 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΘ ΤΝΔΕΗ ΥΡΗΣΗ... 2 2.3 ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΕ ΠΛΗΡΩΜΕ... 4 2.4 ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΕ ΑΘΣΗΕΘ... 4 2.5 ΓΕΝΘΚΑ ΑΘΣΗΜΑΣΑ ΚΑΣΑΓΓΕΛΘΕ...

Διαβάστε περισσότερα