Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης"

Transcript

1 Οδηγίες εκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης Αντλίες µε σπειροειδές περίβληµα Υποβρ χιες αντλίες TV ιαφυλάξτε τις για µελλοντική χρήση! Λάβετε υπ ψη αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν απ τη µεταφορά την εγκατάσταση την έναρξη λειτουργίας κτλ.! VOGEL-Αντλίες TV 100-greek Αναθεώρηση 00

2 ΕΕ- ήλωση του κατασκευαστή (ισχ ει µ νο για την αντλία) Σ µφωνα µε την οδηγία περί µηχανηµάτων 98/37/EΚ Παράρτηµα II B του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Κυµβουλίου της 22ας Ιουνίου Κατασκευαστής: Προϊ ντα: Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Straίe 2 Αντλίες της σειράς TV Τα κατονοµαζ µενα προϊ ντα είναι σχεδιασµένα για εγκατάσταση σε µηχάνηµα 1) / για τη συναρµολ γηση µε άλλα µηχανήµατα 1). Η έναρξη λειτουργίας τους απαγορε εται µέχρι να διασφαλιστεί τι το µηχάνηµα στο οποίο πρ κειται να τοποθετηθεί η αντλία ανταποκρίνεται στην οδηγία περί µηχανηµάτων 98/37/EΚ. Εφαρµοσµένα εναρµονισµένα πρ τυπα, κυρίως EN 809 EN ISO Μέρος 1 EN ISO Μέρος 2 Εφαρµοσµένα εθνικά και τεχνικά πρ τυπα, κυρίως DIN Η δήλωση του κατασκευαστή πα ει να ισχ ει αν η αντλία τοποθετηθεί σε εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει δήλωση συµµ ρφωσης µε την οδηγία περί µηχανηµάτων 98/37/EΚ. Stockerau, Robert Salzbauer Ποιοτικ ς έλεγχος 1) ιαγράψτε ο,τι δεν σας αφορά ΕΕ- ήλωση συµµ ρφωσης σε προσθήκες πελατών Σε περίπτωση που θα προστεθο ν σηµαντικά στοιχεία (π.χ. κινητήρες) απ τον πελάτη και η Vogel αναλάβει µ νο την συναρµολ γηση αυτών των στοιχείων, τ τε πρέπει η γενική συµµ ρφωση να συνταχθεί απ τον πελάτη! ΕΕ- ήλωση συµµ ρφωσης (ισχ ει µ νο για µονάδες που παραδίδονται ολοκληρωµένες απ την Vogel) Σ µφωνα µε την οδηγία περί µηχανηµάτων 98/37/EG Παράρτηµα II A του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου Κατασκευαστής: Προϊ ντα: Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH A-2000 Stockerau, Ernst Vogel-Straίe 2 Αντλίες της σειράς TV Τα κατονοµαζ µενα προϊ ντα ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις της οδηγίας περί µηχανηµάτων 98/37/EΚ. Εφαρµοσµένα εναρµονισµένα πρ τυπα, κυρίως EN 809 EN ISO Μέρος 1 EN ISO Μέρος 2 EN Μέρος 1 Εφαρµοσµένα εθνικά τεχνικά πρ τυπα και προδιαγραφές, κυρίως DIN ήλωση συµµ ρφωσης των συσκευών που χρησιµοποιο νται στη µονάδα και / ή των στοιχείων (π.χ.κινητήρες, κτλ) βλέπε (συµπληρωµατικ σηµείωµα, ένθετο). Η δήλωση συµµ ρφωσης πα ει να ισχ ει αν η αντλία τοποθετηθεί σε εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει δήλωση συµµ ρφωσης µε την οδηγία περί µηχανηµάτων 98/37/EΚ. Stockerau, Robert Salzbauer Ποιοτικ ς έλεγχος

3

4 Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH Ernst Vogel-Straße 2 A-2000 Stockerau Internet: Telefon: (+43) 2266 / 604 Fax: (+43) 2266 / 65311

5 1. Γενικές πληροφορίες Πρ λογος Εγγ ηση Καν νες ασφαλείας Οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή τ πων Αντλία Κéνητήρας... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 4.9 Β θéση της µονάδας Ηλεκτρική σ νδεση Ηλεκτρéκές συσκευές Σ νδεση καλωδίων Θέση σε λειτουργία Λεéτουργία καé παρακολο θηση Σταµάτηµα Αποσυναρµολ γηση Μεταφορά, µεταχείριση, αποθήκευση Μεταφορά, µεταχείρéση Αποθήκευση Εγκατάσταση, λειτουργία Προετοéµασία γéα την τοποθέτηση της µονάδας Εξακρίβωση του βάθους β θéσης Σωλήνας παροχής Σ νδεση αντλίας καé κéνητήρα Τάση καé συχν τητα Καλώδéα Μέτρηση µ νωσης Πλήρωση του κéνητήρα Σέρβις, συντήρηση Μακρά περίοδος αδράνειας Βλάβες - Αιτίες και λ σεις Επιδιορθώσεις Συστάσεις ανταλλακτικών, εφεδρικές αντλίες Ανταλλακτéκά Εφεδρéκές αντλίες TV 101-greek Σελίδα 1 Αναθεώρηση 00

6 1. Γενικές πληροφορίες 1.1 Πρ λογος Το προϊ ν αυτ έχεé κατασκευαστεί σ µφωνα µε τéς προδéαγραφές ασφαλείας της οδηγίας 98/37/ΕΚ. Το προσωπéκ υπε θυνο γéα τη συναρµολ γηση, το χεéρéσµ, την επéθεώρηση, καé τη συντήρηση της αντλίας πρέπεé να γνωρίζεé καλά τους κανονéσµο ς αφαλείας καé να δéαθέτεé τα κατάλληλα προσ ντα γéα αυτές τéς εργασίες. Αν το προσωπéκ δεν δéαθέτεé τéς ανάλογες γνώσεéς, πρέπεé να του απαγορευθεί η δéεξαγωγή των εργασéών αυτών. Η ασφάλεéα λεéτουργίας της συσκευής µπορεί να εγγυηθεί µ νο αν γίνεταé σωστή χρήση σ µφωνα µε το συνηµµένο φυλλάδéο ή στο κεφάλαéο 4 "Εγκατάσταση, λεéτουργία". Ο χρήστης της αντλίας είναé υπε θυνος γéα την τήρηση των οδηγéών καé των κανονéσµών ασφαλείας σ µφωνα µε το παρ ν εγχεéρίδéο. Η οµαλή λεéτουργία της συσκευής µπορεί να επéτευχθεί µ νο ταν η εγκατάσταση καé η συντήρηση της γίνουν τηρώντας τους éσχ οντες κανονéσµο ς µηχανολογéκής καé ηλεκτρολογéκής. Εάν δεν βρείτε λες τéς πληροφορίες που χρεéάζεστε στéς Οδηγίες Χρήσεως, ζητήστε συµβουλή απ τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής απαλλάσσεταé απ κάθε ευθ νη γéα την αντλία ή τη µονάδα (=αντλία µε κéνητήρα) αν δεν τηρο νταé οé Οδηγίες Χρήσεως. Οé παρο σες Οδηγίες Χρήσεως να φυλάγονταé καλά γéα µελλοντéκή χρήση. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση θα µεταφερθεί σε τρίτους, είναé απαραίτητο οé παρο σες Οδηγίες Χρήσεως πως επίσης καé οé συνθήκες λεéτουργίας καé τα ρéα χρήσεως που αναφέρονταé στην επéκ ρωση της παραγγελίας να παραδίδονταé πλήρως στον επ µενο éδéοκτήτη. Οé παρο σες Οδηγίες Χρήσεως δεν περéλαµβάνουν λες τéς λεπτοµέρεéες κατασκευής, ο τε καé λες τéς πéθανές συµπτώσεéς καé γεγον τα που µπορεί να εµφανéστο ν κατά τη δéάρκεéα της εγκατάστασης, της λεéτουργίας, καé της συντήρησης. Τυχ ν τροποποéήσεéς ή αλλαγές στην µηχανή δεν επéτρέπονταé χωρίς την συγκατάθεση του κατασκευαστή. Η χρησéµοποίηση γνήσéων ανταλλακτéκών καé παρελκοµένων εγκεκρéµένων απ τον κατασκευαστή εγγυάταé την ασφαλή λεéτουργία της συσκευής. Ο κατασκευαστής απαλλάσσεταé απ την ευθ νη γéα τυχ ν βλάβες που µπορεί να προκληθο ν απ την χρήση άλλων ανταλλακτéκών. Οé παρο σες Οδηγίες Χρήσεως παραµένουν πνευµατéκή éδéοκτησία του κατασκευαστή καé τéς εµπéστευ µαστε στον éδéοκτήτη της µηχανής γéα την προσωπéκή του χρήση. Οé Οδηγίες Χρήσεως περéέχουν κανονéσµο ς τεχνéκής φ σεως καé σχέδéα των οποίων απαγορε εταé η µερéκή ή ολéκή ανατ πωση, δéάδοση, ή µη εγκεκρéµένη χρήση τους γéα σκοπο ς συναγωνéσµο ή κοéνοποίηση τους σε τρίτους. 1.2 Εγγ ηση Η εγγ ηση δίνεταé σ µφωνα µε τους ρο ς παράδοσης ή την επéκ ρωση παραγγελίας. Εργασίες επéσκευής που γίνονταé µέσα στην περίοδο εγγ ησης πρέπεé να δéεξαγάγονταé απ εµάς ή απαéτο ν την γραπτή έγκρéσή µας. Αν δεν γίνεé αυτ, η εγγ ηση ακυρώνεταé. Μακροπρ θεσµες εγγυήσεéς γίνονταé βασéκά πάνω στην άψογη επεξεργασία της συσκευής καé την χρήση του καθορéσµένο υλéκ κατασκευής. Η εγγ ηση δεν περéλαµβάνεé την φυσéκή φθορά καé τρéβή, ο τε καé το σ νολο των φθεéρ µενων µερών πως φτερωτές, ροδέλλες δακτυλίων επαφής ή στυπεéοθλίπτες, ροδέλλες άξονα, άξονες, χéτώνéα αξ νων, έδρανα, δéασπώµενοé δακτ λéοé und δακτ λéοé φθοράς, κλπ., ο τε καé βλάβες που προκαλο νταé κατά τη µεταφορά ή την ακατάλληλη αποθήκευση της συσκευής. Προϋπ θεση γéα την εγγ ηση είναé πως η αντλία ή µονάδα θα χρησéµοποéο νταé σε συνθήκες λεéτουργίας µοéες µε αυτές που αναφέρονταé στην πéνακίδα χαρακτηρéστéκών τ που, στην επéκ ρωση παραγγελίας καé στο φ λλο προδéαγραφών. Αυτ éσχ εé éδéαίτερα γéα την αντοχή των υλéκών καé γéα την άψογη λεéτουργία της αντλίας. Αν οé συνθήκες λεéτουργίας δéαφέρουν σε ένα ή περéσσ τερα σηµεία, πρέπεé ζητηθεί γραπτή έγκρéση απ εµάς σχετéκά µε την καταλληλ τητα της µονάδας γéα την προβλεπ µενη χρήση. 1.3 Καν νες ασφαλείας Αυτές οé Οδηγίες Χρήσεως περéέχουν σηµαντéκές οδηγίες γéα την τοποθέτηση, εκκίνηση, λεéτουργία, καé συντήρηση της µονάδας. Γé αυτ το λ γο οé Οδηγίες Χρήσεως πρέπεé απαραéτήτως να µελετηθο ν προσεκτéκά απ το υπε θυνο τεχνéκ προσωπéκ ή τον χρήστη πρéν απ την εγκατάσταση καé εκκίνηση της καé να βρίσκονταé πάντα σε προσéτ µέρος στο χώρο λεéτουργίας της µονάδας. Ο χρήστης πρέπεé να φροντίσεé ώστε το περéεχ µενο των Οδηγéών Χρήσεως να κατανοηθεί πλήρως απ το προσωπéκ. Οé Οδηγίες Χρήσεως δεν περéέχουν τους γενéκο ς καν νες ασφαλείας ατυχηµάτων καé τοπéκο ς καν νες ασφαλείας καé λεéτουργίας. Ο χρήστης είναé υπε θυνος γéα την τήρησή τους (καé απ τυχ ν εξωτερéκ προσωπéκ εγκατάστασης). Οé οδηγίες ασφαλείας που περéέχονταé στéς παρο σες Οδηγίες Χρήσεως σηµαδε ονταé éδéαίτερα µε σ µβολα ασφαλείας σ µφωνα µε την προδéαγραφή DIN 4844: Κίνδυνος πρ κλησης υλéκών ή περéβαλλοντéκών ζηµéών. Κίνδ νος απ ηλεκτρéκή τάση. TV 101-greek Σελίδα 2 Αναθεώρηση 00

7 Προεéδοποίηση γéα ενδεχ µενο κίνδυνο σωµατéκής βλάβης που µπορεί να προκληθεί απ τη µη τήρηση των οδηγéών ασφαλείας που περéέχονταé σ αυτ το εγχεéρίδéο. Οδηγίες ασφαλείας πάνω στην ίδéα τη µονάδα πρέπεé απαραéτήτως να τηρο νταé καé να παραµένουν πάντα ευανάγνωστες. 1.4 Οδηγίες ασφαλείας Κίνδυνοι σε περίπτωση µη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας Η µη τήρηση των οδηγéών ασφαλείας µπορεί να προκαλέσεé τους εξής κéνδ νους: Κίνδυνος γéα άτοµα απ ηλεκτρéκές, µηχανéκές, καé χηµéκές επéδράσεéς. Εµπλοκή σηµαντéκών λεéτουργéών της αντλίας ή της µονάδας. Οδηγίες ασφαλείας για τον χρήστη Ανάλογα µε τéς συνθήκες λεéτουργίας, η δéάρκεéα ζωής καé τα τεχνéκά χαρακτηρéστéκά της µονάδας είναé δυνατ να επηρεαστο ν αρνητéκά λ γω φθοράς, δéάβρωσης καé ηλéκίας. Ο χρήστης είναé υπε θυνος γéα τον τακτéκ έλεγχο καé την συντήρηση της µονάδας έτσé ώστε να αντéκαταστο νταé λα εκείνα τα µέρη που δεν εγγυο νταé πλέον την ασφαλή λεéτουργία της. Αν δéαπéστωθο ν οποéεσδήποτε ανωµαλίες στη λεéτουργία ή ορατές ζηµéές, απαγορε εταé η περαéτέρω χρήση της µονάδας. Μονάδες των οποίων η δéακοπή λεéτουργίας µπορεί να προκαλέσεé τραυµατéσµ ή υλéκές ζηµéές πρέπεé να εξοπλίζονταé µε συστήµατα προεéδοποίησης καé/ή εφεδρéκές µονάδες καé η λεéτουργéκ τητά τους πρέπεé να ελέγχεταé σε τακτά δéαστήµατα. Οé κίνδυνοé απ ηλεκτρéκή ενέργεéα πρέπεé να αποκλείονταé (π.χ. µε την τήρηση των τοπéκών κανονéσµών γéα ηλεκτρéκές εγκαταστάσεéς). Ο ρευµατολήπτης πρέπεé πάντα να αποσυνδέεταé ή να σβήνεταé ο δéακ πτης καé να αφαéρείταé η ασφάλεéα πρéν να γίνουν οποéεσδήποτε επεµβάσεéς στα µέρη της συσκευής που βρίσκονταé υπ ηλεκτρéκή τάση. Γενéκά οé επεµβάσεéς στην αντλία ή τη συσκευή πρέπεé να γίνονταé ταν αυτή είναé εκτ ς λεéτουργίας καé χé υπ πίεση. Όλα τα µέρη της πρέπεé να έχουν προσαρµοστεί στην θερµοκρασία περéβάλλοντος. Βεβαéωθείτε πως ο κéνητήρας δεν µπορεί να τεθεί σε λεéτουργία απ κανένα κατά τη δéάρκεéα της επέµβασης. Η δéαδéκασία που περéγράφεταé στéς Οδηγίες Χρήσεως γéα το πως να τεθεί εκτ ς λεéτουργίας η µονάδα πρέπεé να ακολουθείταé πéστά. Αντλίες ή µονάδες που αντλο ν επéκίνδυνα υγρά πρέπεé να απολυµαίνονταé πρéν την αποσυναρµολ γησή τους. Συµβουλευτείτε γé αυτ το σκοπ τα φ λλα στοéχείων ασφαλείας γéα το κάθε υγρ. Αµέσως µετά την συµπλήρωση των εργασéών πρέπεé λα τα συστήµατα ασφάλεéας καé προστασίας να εφαρµοστο ν ή να τεθο ν ξανά σε λεéτουργία. Σ µφωνα µε τéς προδéαγραφές ασφαλείας της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ σχετéκά µε την ασφάλεéα µηχανών πρέπεé κάθε µηχανή να είναé εξοπλéσµένη µε ένα ή περéσσ τερα συστήµατα ασφαλείας µε τα οποία να αποτρέπονταé επéκείµενοé ή πραγµατéκοί κéνδ νοé. Απ τον καν να αυτ εξαéρο νταé µηχανές στéς οποίες το σ στηµα ασφαλείας δεν µπορεί να µεéώσεé τον κίνδυνο δé τé το σ στηµα ασφαλείας δεν συντοµε εé τον χρ νο µέχρé το κανονéκ σβήσéµο της µηχανής ή δεν επéτρέπεé τη λήψη εéδéκών αναγκαίων µέτρων γéα την καταπολέµηση του κéνδ νου. Το σ στηµα ασφαλείας πρέπεé: Να έχεé ευανάγνωστα, καλώς ορατά στοéχεία ελέγχου µε ε κολη πρ σβαση; Να επéτρέπεé το συντοµ τερο δυνατ σβήσéµο της επéκίνδυνης λεéτουργίας χωρίς να προκαλεί επéπλέον κéνδ νους; Να προκαλεί ενδεχοµένως την εκκίνηση συγκεκρéµένων κéνήσεων ασφαλείας ή να επéτρέπεé την εκκίνηση τους. Όταν το σ στηµα ασφαλείας δεν χρησéµοποéηθεί µετά που θα δώσεé την εντολή γéα έκτακτο σβήσéµο της συσκευής, η εντολή αυτή πρέπεé να παραµένεé σε éσχ µέσω µπλοκαρίσµατος του συστήµατος ασφαλείας µέχρé το σ στηµα αυτ να απελευθερωθεί. εν πρέπεé να είναé δυνατ να µπλοκαρéστεί το σ στηµα ασφαλείας χωρίς να δώσεé την εντολή έκτακτου σβησίµατος. Το λο σ στηµα πρέπεé να µπορεί να απελευθερώνεταé µε τον κατάλληλο χεéρéσµ καé µε την απελευθέρωσή του δεν πρέπεé να τίθεταé σε λεéτουργία η µηχανή αλλά µ νο να γίνεταé δυνατή η επανεκκίνησή της. Η τυχ ν δéακοπή, επéστροφή του ηλεκτρéκο µετά απ δéακοπή ή οποéαδήποτε άλλη αλλαγή στην ηλεκτρéκή τροφοδοσία δεν επéτρέπεταé να προκαλεί επéκίνδυνες καταστάσεéς (π.χ. ανάκρουση). Ταχ τητα, πίεση, θερµοκρασία Απ πλευράς της µονάδας πρέπεé να έχουν ληφθεί κατάλληλα µέτρα ασφαλείας έτσé ώστε ταχ τητα, πίεση καé θερµοκρασία να µην υπερβαίνουν τα ρéα που αναφέρονταé στα φυλλάδéα στοéχείων. Επéπλέον, που µπορεί να προκληθο ν απ υπερβολéκά γρήγορη εκκίνηση ή σβήσéµο της µονάδας πρέπεé απαραéτήτως να αποκλείονταé (µε τη βοήθεéα κατάλληλης δéαστασéολ γησης των θαλάµων αέρος, βαλβίδα αντεπéστροφής, βάνα εκκίνησης ή soft-starter). Έχετε υπ ψη τé στην περίπτωση δéακοπής ηλεκτρéκο δεν προσφέρεταé προστασία κατά των ανακρο σεων π.χ. στην περίπτωση soft-starter καé βάνας. Μανοµετρικ ψος και NPSH (απαιτο µενη πίεση στην αναρρ φηση) Το αντλο µενο υγρ πρέπεé να έχεé ελάχéστη πίεση NPSH στην είσοδο της πτερωτής γéα να εγγυάταé λεéτουργία χωρίς κενά καé να αποφε γεταé το ξαφνéκ σβήσéµο της µονάδας. Αυτή η προϋπ θεση πληρείταé ταν υπ λες TV 101-greek Σελίδα 3 Αναθεώρηση 00

8 τéς συνθήκες λεéτουργίας η τéµή NPSH της µονάδας (NPSHA) παραµένεé καθαρά άνω της τéµής NPSH (NPSHR) της αντλίας. Αν η τéµή NPSH της αντλίας κατεβεί κάτω απ το κανονéκ, αυτ µπορεί να προκαλέσεé απ φθορές στο υλéκ της συσκευής λ γω κενών υγρο µέχρé καé καταστροφή λ γω υπερθέρµανσης. Η τéµή NPSHR αναφέρεταé στéς χαρακτηρéστéκές καµπ λες του κάθε τ που αντλίας. Αν επéθυµείτε µπορο µε να σας στείλουµε τα εéδéκά φυλλάδéά µας γéα τον υπολογéσµ του βαθµο NPSH. Γéα το απαραίτητο µανοµετρéκ ψος (ελάχéστη κάλυψη της στάθµης νερο πάνω απ το φίλτρο αναρρ φησης της αντλίας) συµβουλευτείτε το δελτίο δεδοµένων. Συµµορφωθείτε µε τη σχετéκή µέγéστη ταχ τητα ροής µεταξ αντλίας καé γεώτρησης που καθορίζεταé στα δελτία δεδοµένων. Σε περίπτωση µεγαλ τερων ταχυτήτων, το απαéτο µενο µανοµετρéκ ψος πρέπεé να καθορéστεί εκ νέου µε βάση την τéµή NPSH. Ανεξαρτήτως απ το απαéτο µενο µανοµετρéκ ψος που καθορίζεταé µε την τéµή NPSH, το µανοµετρéκ ψος δεν επéτρέπεταé να είναé λéγ τερο απ 1,2 m (κίνδυνος απ στρ βéλους που αναρροφο ν αέρα). Αυτ éσχ εé τ σο γéα τη κατακ ρυφη σο καé γéα την ορéζ ντéα εγκατάσταση της µονάδας. Ελάχιστο φορτίο Στην περίπτωση εκκίνησης µε κλεéστή βάνα κατάθλéψης αλλά καé στην δéάρκεéα λεéτουργίας µε περéορéσµένο φορτίο που πλησéάζεé το µηδέν, σχεδ ν ολ κληρη η απ δοση της µονάδας µετατρέπεταé σε θερµ τητα. Αν η µονάδα δεν φτάσεé το αναγκαίο ελάχéστο φορτίο, θα προκληθο ν σε πολ µéκρ χρ νο σοβαρές ζηµéές στην αντλία. Γé αυτ το λ γο πρέπεé µετά την εκκίνηση της αντλίας να ανοίγεταé η βάνα κατάθλéψης το συντοµ τερο δυνατ. Το ελάχéστο φορτίο αναλογεί κατά µέσο ρο στα 10% του φορτίου γéα το οποίο σχεδéάστηκε η αντλία. Μη δéστάσετε να ζητήσετε πéο λεπτοµερείς πληροφορίες απ την εταéρεία µας. Μέγιστο φορτίο Πρέπεé απαραίτητα να τηρείταé το πεδίο λεéτουργίας που καθορίζεταé στα φυλλάδéα στοéχείων γéα να εξασφαλίζεταé η οµαλή λεéτουργία της µονάδας. Το φορτίο δεν πρέπεé να υπερβαίνεé τη µέγéστη τéµή ο τε καé γéα µéκρ χρονéκ δéάστηµα, αλλéώς θα προκληθο ν ζηµéές λ γω κενών υγρο ή αντéστροφή της αξονéκής ώθησης. Θέση εγκατάστασης Βασéκά δεν επéτρέπεταé η ορéζ ντéα εγκατάσταση. Περéσσ τερες πληροφορίες θα βρείτε στα φυλλάδéα στοéχείων αντλίας καé κéνητήρα. Στην περίπτωση ορéζ ντéας εγκατάστασης πρέπεé να τηρείταé το περéορéσµένο µέγéστο φορτίο σ µφωνα µε τα φυλλάδéα στοéχείων αντλίας, καé πρέπεé γενéκά να τοποθετείταé αντλία χωρίς ενσωµατωµένη βαλβίδα αντεπéστροφής. Προστασία απ ξηρή λειτουργία Σε καµµéά περίπτωση δεν πρέπεé να επéτρέπεταé η ξηρή λεéτουργία της αντλίας (ο τε καé γéα σκοπο ς ελέγχου της κατε θυνσης περéστροφής) γéατί µπορεί να προκληθο ν ανεπαν ρθωτες ζηµéές στα µέρη της αντλίας λ γω υπερθέρµανσης. Συστήνεταé η παρακολο θηση της αναγκαίας στάθµης νερο (συµβουλευτείτε το φυλλάδéο στοéχείων γéα τéς ανάλογες τéµές) γéα την προστασία της αντλίας. Αντίστροφη κίνηση της αντλίας Το αδείασµα του σωλήνα πίεσης µε την αντλία µετά το σβήσéµο δεν επéτρέπεταé γéατί η ταχ τητα περéστροφής στην αντίστροφη κίνηση µπορεί να είναé πολ µεγαλ τερη απ την ταχ τητα περéστροφής λεéτουργίας µε συνέπεéα να καταστραφεί η µονάδα. Αν η αντλία δεν δéαθέτεé ήδη ενσωµατωµένη βαλβίδα αντεπéστροφής (συµβουλευτείτε το φυλλάδéο στοéχείων), η αντίστροφη ροή υγρο µέσω της αντλίας πρέπεé να αποφε γεταé µε ένα κατάλληλο εξάρτηµα αντεπéστροφής σο το δυνατ πéο κοντά στην αντλία. 2. Περιγραφή τ πων 2.1 Αντλία TV: γéα γεωτρήσεéς µε εσωτερéκή δéάµετρο 8" καé άνω TV: γéα γεωτρήσεéς µε εσωτερéκή δéάµετρο 10" καé άνω TV: γéα γεωτρήσεéς µε εσωτερéκή δéάµετρο 12" καé άνω Το κατάλληλο σχέδéο τοµής καé τéς περéγραφές των µερών της αντλίας που παραλάβατε θα τα βρείτε στο παράρτηµα. 2.2 Κινητήρας Γéα τον κéνητήρα της αντλίας σας δéατίθενταé ξεχωρéστές οδηγίες χρήσεων. Πρέπεé απαραίτητα να τηρο νταé οé δéατάξεéς καé οé οδηγίες ασφαλείας που περéέχονταé σ αυτές. Αποθήκευση Ο άξονας της αντλίας είναé τοποθετηµένος σε πολλαπλά υδρολίπαντα έδρανα. TV 101-greek Σελίδα 4 Αναθεώρηση 00

9 3. Μεταφορά, µεταχείριση, αποθήκευση 3.1 Μεταφορά, µεταχείριση Μ λéς παραλάβετε την αντλία/µονάδα βεβαéωθείτε πως δεν έχεé υποστεί ζηµéά κατά τη µεταφορά καé πως δε λείπουν εξαρτήµατα. Η µεταφορά της αντλίας/µονάδας πρέπεé να γίνεταé σ µφωνα µε τους σχετéκο ς κανονéσµο ς καé µε την ανάλογη προσοχή. Αποφ γετε έντονες δονήσεéς κατά τη µεταφορά. Κατά την παραλαβή, δéατηρήστε την στάση µεταφοράς που υποδεéκν εταé απ το εργοστάσéο. Ακολουθήστε τéς οδηγίες που αναγράφονταé στη συσκευασία. Η πλευρά κατάθλéψης της αντλίας πρέπεé να είναé παραµείνεé σφραγéσµένη κατά τη δéάρκεéα της µεταφοράς καé της αποθήκευσης. Η απαλλαγή των υλéκών συσκευασίας να γίνεταé σ µφωνα µε τους éσχ οντες τοπéκο ς κανονéσµο ς. Εν σω η αντλία/µονάδα δεν έχεé ακ µα στερεωθεί στο µ νéµο τ πο εγκατάστασής της πρέπεé να προστατε εταé απ πτώση ή γλίστρηµα. Μηχανήµατα ανυψώσεως (π.χ. κλαρκ, γερανοί, ανυψωτήρες, ανελκυστήρες, καλώδéα, κλπ.) πρέπεé να έχουν τéς κατάλληλες δéαστάσεéς γéα το βάρος της αντλίας, του κéνητήρα καé του σωλήνα πίεσης γεµάτου µε νερ. Η αν ψωση της αντλίας/µονάδας πρέπεé να γίνεταé µ νο σε σταθερά σηµεία ανάρτησης. Η ακ λουθη εéκ να δείχνεé τη σωστή µεταχείρéση κατά τη µεταφορά µε γεραν. Μην ανυψώσετε γéα κανένα λ γο τη µονάδα απ το καλώδéο κéνητήρα. Μην προκαλέσετε ζηµéές στο καλώδéο κατά τη µεταφορά (στρίµωγµα, στρίψéµο, ή γδάρσéµο). éατηρείτε τéς άκρες των καλωδίων πάντα στεγνές. Μην στέκεστε κάτω απ αéωρο µενα φορτία καé συµµορφωθείτε µε τéς γενéκές οδηγίες προστασίας κατά των ατυχηµάτων. 3.2 Αποθήκευση Στην περίπτωση αντλίων ή µονάδων που θα αποθηκευτο ν γéα µεγάλο χρονéκ δéάστηµα πρéν την πρώτη λεéτουργία ή µετά την αποσυναρµολ γησή τους, το µέρος της αντλίας πρέπεé να αδεéάζεταé εντελώς. Γενéκά η αποθήκευση πρέπεé να γίνεταé σε ένα ξηρ χώρο σε θερµοκρασίες άνω του µηδέν. Προστατε στε απ την υγρασία (éδéαίτερα τéς άκρες των καλωδίων), απ κραδασµο ς καé ακαθαρσίες, π.χ. τυλίγοντάς τéς σε λαδ χαρτο. Τα συγκροτήµατα πρέπεé να αποθηκε ονταé σε ρθéα θέση (µε τον κéνητήρα προς τα κάτω). Συµµορφωθείτε µε τη µέγéστη επéτρεπτή κάµψη των καλωδίων του κéνητήρα πως καθορίζεταé στéς οδηγίες χρήσεως του κéνητήρα. 4. Εγκατάσταση, λειτουργία 4.1 Προετοιµασία για την τοποθέτηση της µονάδας Αναγκαία εργαλεία για την τοποθέτηση Ανυψωτήρας (τροχαλία ή βαρο λκο). Αυτ ς πρέπεé να δéαθέτεé την αναγκαία éσχ γéα να ανυψώσεé το ολéκ βάρος της αντλίας, του κéνητήρα, του καλωδίου, καé του γεµάτου σωλήνα παροχής. Λουρéά. Αυτά επίσης πρέπεé να δéαθέτουν την αναγκαία éσχ γéα να αντέξουν το ολéκ βάρος της αντλίας, του κéνητήρα, του καλωδίου, καé του γεµάτου σωλήνα παροχής. Γéα την τοποθέτηση θα χρεéαστο ν δ ο µοéα ξευγάρéα λουρéών. Βολτ µετρο, αµπερ µετρο, καé µετρητής µ νωσης (π.χ. µαγνητογεννήτρéα) µε σταθερή τάση (το λéγ τερο 500 V ως τάση µέτρησης). Εξαρτήµατα και υδραυλικές συσκευές Βαλβίδα αντεπéστροφής. Σε αντλίες κατακ ρυφης εγκατάστασης, αυτή είναé συνήθως ενσωµατωµένη στο θάλαµο πίεσης της αντλίας (συµβουλευτείτε το φυλλάδéο στοéχείων). Αν η αντλία παραγγέλθηκε γéα την ορéζ ντéα εγκατάσταση ή κατ πéν ζήτησης χωρίς βαλβίδα αντεπéστροφής, πρέπεé να εξοπλéστεί µε το κατάλληλο σ στηµα αντεπéστροφής σο πéο κοντά γίνεταé στην αντλία. Βάνα. Η βάνα πρέπεé να ενσωµατώνεταé στο σωλήνα πίεσης γéα τη ρ θµéση της ροής άντλησης. Μαν µετρο µε κάνουλα. Πρέπεé να τοποθετείταé µεταξ της αντλίας καé της βάνας γéα τον έλεγχο καé την ρ θµéση της πίεσης λεéτουργίας. Μετρητής στάθµης νερο ή ασφάλεéα έλλεéψης νερο γéα τον έλεγχο ή παρακολο θηση της TV 101-greek Σελίδα 5 Αναθεώρηση 00

10 ελάχéστης αναγκαίας στάθµης νερο κατά τη δéάρκεéα της λεéτουργίας. Σε περίπτωση µεγάλων δéακυµάνσεων στη στάθµη νερο συστήνουµε την εγκατάσταση ασφάλεéας έλλεéψης νερο. Η συσκευή αυτή παρακολουθεί τη στάθµη νερο καé θέτεé αυτ µατα τον κéνητήρα εκτ ς λεéτουργίας αν η στάθµη νερο πέσεé κάτω απ το επéτρεπτ επίπεδο. 4.2 Εξακρίβωση του βάθους β θισης Το βάθος β θéσης πρέπεé να καθορéστεί µε βάση το δéάγραµµα της γεώτρησης ή του πηγαδéο. Η µονάδα αντλίας δεν πρέπεé να αγγίζεé το βυθ αλλοéώς το βάρος του σωλήνα παροχής θα της προκαλέσεé ζηµéά. Το φίλτρο αναρρ φησης της αντλίας πρέπεé ακ µα καé στην χαµηλ τερη στάθµη νερο να παρουσéάζεé την ελάχéστη αναγκαία κάλυψη απ το νερ. Αυτή καθορίζεταé στο δελτίο δεδοµένων (βλέπε επίσης κεφ. 1.4 "Μανοµετρéκ ψος καé NPSH"). Στην περίπτωση γεωτρήσεων η αντλία µαζί µε το φίλτρο αναρρ φησης πρέπεé να τοποθετο νταé στην κατάλληλη απ σταση πάνω απ το σωλήνα φίλτρου έτσé ώστε να αποκλείεταé η πéθαν τητα δéείσδυσης άµµου. Αν µως γéα οποéοδήποτε λ γο η εγκατάσταση της αντλίας γίνεé κοντά ή κάτω απ το σωλήνα φίλτρου, πρέπεé να γίνεé πρ βλεψη γéα την εγκατάσταση προστασίας άµµου ή περίβληµα ροής. Η ψ ξη του κéνητήρα γίνεταé µε το νερ της γεώτρησης. Η απαραίτητη ελάχéστη ταχ τητα ροής στο εξωτερéκ περίβληµα του κéνητήρα πρέπεé να υπάρχεé κατά τη δéάρκεéα της λεéτουργίας. Βεβαéωθείτε πως το συγκρ τηµα αéωρείταé πλήρως ελε θερο στο νερ καé δεν είναé βυθéσµένο σε άµµο ή λάσπη στο βυθ της γεώτρησης. Στην περίπτωση στενών γεωτρήσεων συνéστάταé η µέτρηση της γεώτρησης µε ένα ακρéβές τεχνéκ οµοίωµα της αντλίας γéα να βεβαéωθείτε πως η αντλία δε θα κολλήσεé κάπου η θα πάθεé ζηµéά. 4.3 Σωλήνας παροχής Η µονάδα πρέπεé να αéωρείταé ελε θερα απ το σωλήνα πίεσης κάτω απ την ελάχéστη λεéτουργéκή στάθµη νερο. Η αντοχή καé η ανθεκτéκ τητα του σωλήνα στην πίεση πρέπεé να καθορίζεταé έτσé ώστε αυτ ς να αντέχεé άνετα το βάρος της µονάδας µε το καλώδéο, το βάρος του νερο που περéέχεé καé τη µέγéστη πίεση λεéτουργίας. Όταν θα σηκώσετε τη µονάδα απ τη γεώτρηση/το πηγάδé, προσέξτε éδéαίτερα το βάρος του γεµάτου σωλήνα! Όταν συνδέετε αντλίες υποβρ χéου κéνητήρα µε βéδωτή σ νδεση µε το σωλήνα, προσέξτε έτσé ώστε ταν βéδώνετε τα δ ο µέρη να κρατάτε την αντλία απ το πάνω µέρος του περéβλήµατος πίεσης γéα να αποφ γετε την στρέψη καé κατά συνέπεéα φθορά της αντλίας. Γéα να εµποδίσετε την αποσ νδεση της αντλίας απ το σωλήνα πρέπεé να ασφαλίσετε την κοχλίωση π.χ. µε υγρή ασφάλεéα που µπορείτε να προµηθευτείτε απ το εµπ ρéο (Loctite, Omnifit καé παρ µοéες). Με αυτ τον τρ πο εµποδίζετε καé τη δηµéουργία οξείδωσης στην κοχλίωση. Στην περίπτωση συνδέσεως µε φλάντζες πρέπεé να προσέξετε ώστε η ροδέλα στεγαν τητος να τοποθετηθεί κεντρéκά καé να µην εµποδίζεé την ελε θερη ροή του υγρο. Στρογγυλέψτε τéς άκρες της φλάντζας ή των εσοχών καλωδίων γéα να αποφ γετε ζηµéές στα καλώδéα. Οé βéδωτές συνδέσεéς φλάντζων πρέπεé να ασφαλéστο ν έτσé να µην υπάρχεé πéθαν τητα χαλαρώµατος. 4.4 Σ νδεση αντλίας και κινητήρα (µ νο στην περίπτωση που η παράδοση της αντλίας καé του κéνητήρα έχεé γίνεé ξεχωρéστά ) Προστατέψτε το καλώδéο του κéνητήρα απ ζηµéές. Αφαéρέστε τéς ασφάλεéας µεταφοράς της αντλίας καé του κéνητήρα. Αν ο κéνητήρας έχεé σχεδéαστεί γéα µία µ νο κατε θυνση περéστροφής, ελέγξτε πρéν την εγκατάσταση αν η κατε θυνση περéστροφής ανταποκρίνεταé σε αυτή της αντλίας. Η ένδεéξη της κατε θυνσης περéστροφής στην αντλία είναé ένα βέλος που δείχνεé την κατε θυνση, στον κéνητήρα ένα γράµµα του αλφαβήτου στον τ πο κéνητήρα (R=δεξé στροφος, L=αρéστερ στροφος, σε σχέση µε τον κορµ του κéνητήρα ή µε τους συνδέσµους πίεσης της αντλίας), εάν ο κéνητήρας έχεé σχεδéαστεί µ νο γéα µéα κατε θυνση περéστροφής. Η ένδεéξη αυτή δεν φαίνεταé σε κéνητήρες δéπλής περéστροφής. Ελέγξτε τéς άκρες του άξονα ή το συµπλέκτη καé τα κενταρίσµατα καé αν χρεéαστεί καθαρίστε τα. Λαδώστε τα µε λéπαντéκ. Τοποθετήστε την αντλία πάνω στον κάθετο κéνητήρα καé σπρώξτε τον συµπλέκτη πάνω στον οδοντωτ άξονα. Αν χρεéαστεί γυρίστε ελαφρά το συµπλέκτη της αντλίας γéα να εφαρµ σουν τα οδοντωτά µέρη. Κéνητήρες δéαµέτρου άνω των 10" έχουν ένα λείο κορµ κéνητήρα µε ελατήρéο εφαρµογής. Εφαρµ στε το κουτί απορρ φησης της αντλίας σφίγγοντας καλά τéς τέσσερεéς βίδες ή τα περéκ χλéα καé ασφαλίστε τéς γéα να µην χαλαρώνουν. Εξετάστε αν µετά το βίδωµα η επéφάνεéα σ νδεσης της αντλίας ακουµπά σταθερά στην φλάντζα του κéνητήρα. Εξετάστε άν κατά τη φορά του άξονα η άτρακτος ή ο συµπλέκτης της αντλίας στέκεταé σταθερά πάνω στον άξονα του κéνητήρα: σηκώστε την άτρακτο ή το συµπλέκτη της αντλίας κατά τη φορά του άξονα καé εξετάστε άν η άτρακτος ξανακατεβαίνεé στην αρχéκή της θέση. Αν δéατίθενταé, σφίξτε τéς αξονéκές βίδες ασφαλείας στον συµπλέκτη καé ασφαλίστε τéς. Εξετάστε αν ο άξονας µπορεί να περéστραφεί οµαλά. Μοντάρετε το φίλτρο αναρρ φησης καé το καλώδéο µαζί µε το προστατευτéκ περίβληµά του. Στην περίπτωση µονάδων που παραδίνονταé πλήρως συναρµολογηµένες, συνéστάταé να αφαéρέσετε το φίλτρο TV 101-greek Σελίδα 6 Αναθεώρηση 00

11 αναρρ φησης πρéν την εγκατάσταση καé να ελέγξετε αν ο άξονας µπορεί να περéστραφεί πλήρως. Αφαéρέστε τυχ ν ασφάλεéες µεταφοράς πρéν την εφαρµογή της αντλίας. γéα τη στήρéξη ή β θéση της αντλίας που έχεé βéδωθεί στο σωλήνα παροχής. 4.5 Τάση και συχν τητα Συγκρίνετε αν η τάση καé τη συχν τητα δéκτ ου ανταποκρίνονταé στéς τéµές που αναφέρονταé στην πéνακίδα éσχ ος. 4.6 Καλώδια Πρéν την εγκατάσταση ελέγξτε το καλώδéο σε λο το µήκος του ως επίσης καé τéς συνδέσεéς γéα τυχ ν φθορές. Επéδéορθώστε τυχ ν φθαρµένα σηµεία µε εξωτερéκο ς δακτ λéους ή χéτώνéα ρετσίνης καé µετρήστε στη συνέχεéα την αντίσταση µ νωσης. Αν χρεéαστεί απαραίτητα να γίνεé επéµήκυνση των καλωδίων κοντά στη γεώτρηση, τ τε αυτή πρέπεé να είναé εντελώς στεγανή µε τη βοήθεéα εξωτερéκών δακτυλίων ή χéτωνίων ρετσίνης. Άλλες συνδέσεéς στη γεώτρηση πρέπεé να γίνονταé µ νο πάνω απ την µέγéστη στάθµη δατος ή αν είναé δυνατ να αποφε γονταé εντελώς. Προστατε στε τéς γυµνές άκρες των καλωδίων απ την υγρασία καé ακαθαρσίες. 4.7 Μέτρηση µ νωσης Πρéν την εγκατάσταση, ελέγξτε το βαθµ µ νωσης του πηνίου. Γéα περαéτέρω πληροφορίες, συµβουλευτείτε τéς οδηγίες χρήσεως του κéνητήρα. 4.8 Πλήρωση του κινητήρα Συµβουλευτείτε τéς οδηγίες χρήσεως του κéνητήρα αν πρέπεé να ελεγχθεί η πλήρωση του κéνητήρα, αν χρεéάζεταé συµπλήρωση ή αν πρέπεé ο κéνητήρας να πληρωθεί εκ νέου. 4.9 Β θιση της µονάδας Το σηµείο ανάρτησης (P) γéα τον ανυψωτήρα ή το σχοéνί ανέλκυσης πρέπεé να κατευθυνθεί έτσé ώστε η αντλία να µπορεί να βυθéστεί ακρéβώς στο κέντρο του πηγαδéο ή της γεώτρησης καé η αντλία να αéωρείταé εντελώς κάθετα. Μετά που θα τοποθετηθεί, η αντλία πρέπεé να αéωρείταé ελε θερα απ το σωλήνα παροχής αρκετά κάτω απ την κατώτερη στάθµη δατος. Ένα άγκéστρο που στηρίζεταé πάνω σε δ ο σταυρωτές αµπάρες (F) στο πηγάδé σηκώνεé το σωλήνα παροχής µε την αντλία καé το καλώδéο. Οé δéαστάσεéς του σωλήνα παροχής, του άγκéστρου, καé των σταυρωτών αµπάρων πρέπεé να είναé τέτοéες ώστε να αντέχουν ολ κληρο το βάρος της αντλίας (G), το καλώδéο (C) καé το γεµάτο σωλήνα παροχής (T) (βλέπε κεφάλαéο 4.3 "Σωλήνας παροχής"). Κατά την εγκατάσταση το κάθε ένα απ τα δ ο άγκéστρα (M καé B) θα χρησéµοποéο νταé εναλλακτéκά Για τη συναρµολ γηση του σωλήνα παροχής βλέπε κεφάλαιο 4.3 "Σωλήνας παροχής". Προσέξτε éδéαίτερα το καλώδéο "C" ταν βυθίζετε τη µονάδα στη γεώτρηση/στο πηγάδé. Το καλώδéο πρέπεé να είναé συνέχεéα χαλαρ καé να µην τεντώνεταé. Μην το αφήσετε να συρθεί πάνω σε κοφτερές άκρες καé µην εξασκήσετε έλξη σ αυτ. Τηρήστε την εκάστοτε ελάχéστη ακτίνα κάµψης που αναφέρεταé στο κεφάλαéο 3.2. Στην περίπτωση σωλήνων παροχής που συνδέονταé µε φλάντζες, τυχ ν αéχµές πρέπεé να απαλ νονταé προσεκτéκά γéα να αποφευχθεί φθορά στο καλώδéο. Γéα στενές γεωτρήσεéς χρησéµοποéήστε συνδέσεéς φλάντζων µε εσοχές καλωδίων. Κατά τη β θéση το καλώδéο πρέπεé να στερεώνεταé καλά καé χωρίς τέντωµα στο σωλήνα παροχής σε δéαστήµατα 2-3 m χρησéµοποéώντας άγκéστρα καλωδίων. Χρησéµοποéήστε µ νο άγκéστρα απ ανοξείδωτο υλéκ γéα να αποφ γετε την οξείδωση στο υγρ περéβάλλον του φρέατος. Καταγράψτε µε ακρίβεéα το µήκος του κάθε τµήµατος του σωλήνα παροχής. Με αυτ τον τρ πο µπορείτε να βυθίσετε την αντλία µε ακρίβεéα στο προκαθορéσµένο βάθος εγκατάστασης. Μετά που θα ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, µοντάρετε µ νéµα το τελευταίο άγκéστρο ως φορέα της αντλίας (B). Οé βίδες πρέπεé να ασφαλéστο ν γéα να µην χαλαρώσουν καé το άγκéστρο να στερεωθεί καλά στη βάση του έτσé ώστε να µη στρέφεταé. TV 101-greek Σελίδα 7 Αναθεώρηση 00

12 5. Ηλεκτρική σ νδεση Η ηλεκτρéκή σ νδεση πρέπεé να γίνεταé µ νο απ αρµ δéο ηλεκτρολ γο. Οé éσχ οντες κανονéσµοί καé προδéαγραφές ηλεκτρéκών εγκαταστάσεων, καé éδéαίτερα εκείνοé που αφορο ν µέτρα ασφαλείας πρέπεé να τηρο ντα πéστά. Επίσης πρέπεé να τηρο νταé οé τοπéκοί κανονéσµοί καé προδéαγραφές των εθνéκών ηλεκτρéκών εταéρεéών. Tο καλώδéο παροχής ηλεκτρéσµο πρέπεé να συνδέεταé µε τους ακροδέκτες πως καθορίζεé το δéάγραµµα κυκλώµατος στéς οδηγίες χρήσεως του κéνητήρα. Die Vorschriften der Motorbetriebsanleitung unbedingt einhalten! 5.1 Ηλεκτρικές συσκευές Η επéλογή των δéακ πτων γίνεταé βάσεé της εκάστοτε εκκίνησης καé των συστηµάτων ελέγχου. Βεβαéωθείτε πως ο κéνητήρας είναé εξοπλéσµένος µε µéα αξé πéστη ασφάλεéα που ν αντéδρά γρήγορα, προστατε οντάς τον απ τυχ ν υπερφ ρτωση. Συνéστάταé η εγκατάσταση εν ς βολτ µετρου καé εν ς αµπερ µετρου γéα την παρακολο θηση της εκκίνησης καé της λεéτουργίας του κéνητήρα. Μοντάρετε τους δéακ πτες καé τα συστήµατα παρακολο θησης σε ένα ξηρ µέρος χωρίς σκ νες. 5.2 Σ νδεση καλωδίων Γéα µéα άψογη σ νδεση καé γéα την ελάχéστη δυνατή αντίσταση επαφής, δεν πρέπεé να γαλβανίζονταé οé άκρες των αγωγών. Περίσσéο καλώδéο δεν πρέπεé να τυλίγεταé σε µορφή πηνίου γéα να µην προκαλείταé θέρµανση λ γω επαγωγής. Η δε τερη πéνακίδα éσχ ος της µονάδας στο άκρο του καλωδίου πρέπεé να µοντάρεταé στο κéβώτéο δéακ πτων. Με αυτ τον τρ πο µπορείτε να ελέγξετε οποéαδήποτε στéγµή τον τ πο καé τον αρéθµ κατασκευής της µονάδας. Η χρήση µερéκών καλωδίων κéνητήρα επéτρέπεταé µ νο ταν αυτά είναé καλυµµένα µε νερ γéα να εξασφαλίζεταé η ψ ξη τους - βλέπε οδηγίες χρήσεως του κéνητήρα. 6. Θέση σε λειτουργία Η µονάδα µπορεί να τεθεί σε λεéτουργία µ νο απ προσωπéκ που γνωρίζεé καλά τους τοπéκο ς κανονéσµο ς ασφαλείας καé αυτές τéς Οδηγίες Χρήσεως (éδαίτερα αυτές που αφορο ν προδéαγραφές καé κανονéσµο ς ασφαλείας). Πρώτη λειτουργία Στην περίπτωση τρéφασéκών κéνητήρων, ελέγξτε τη ρ θµéση των αυτ µατων δéακ πτων υπερφ ρτωσης. Μετρήστε ακ µη µéα φορά τéς τéµές µ νωσης της εγκατεστηµένης µονάδας γéα να σéγουρευτείτε πως το καλώδéο (τα καλώδéα) δεν έχεé (έχουν) υποστή φθορά κατά την εγκατάσταση. Βεβαéωθείτε πως η αντλία είναé εντελώς βυθéσµένη (ελάχéστη στάθµη δατος) γéα να αποτρέψετε τη λεéτουργία εν ξηρώ. Στην περίπτωση που ο σωλήνας παροχής είναé άδεéος, κάντε εκκίνηση µε φραγµένη τη βάνα γéα να µην υπερβείτε την µέγéστη επéτρεπτή απ δοση της αντλίας. Αµέσως µετά την εκκίνηση ή τη µετάβαση στην κατάσταση λεéτουργίας, η κατανάλωση ρε µατος πρέπεé να πέσεé στο ονοµαστéκ ρε µα που αναγράφεταé στην πéνακίδα éσχ ος του κéνητήρα. Ο δείκτης του αµπερ µετρου πρέπεé να παραµείνεé ακίνητος. Έλεγχος της κατε θυνσης περéστροφής. Μετά απ την πλήρωση του σωλήνα παροχής (έλεγχος στον κρουν µανοµέτρου) δéαβάστε την πίεση στο µαν µετρο µε σχεδ κλεéστή τη βάνα. Η στéγµéαία πίεση στο µαν µετρο συν της γαéωδετéκής δéαφοράς ψους µεταξ της στάθµης δατος καé του σηµείου µέτρησης πρέπεé να éσοδυναµεί περίπου µε το ψος αναρρ φησης σ µφωνα µε τη χαρακτηρéστéκή καµπ λη της αντλίας στο πεδίο µηδέν απ δοσης. Αν δεν συµβαίνεé αυτ πρέπεé να αλλαχθεί η κατε θυνση περéστροφής αλλάζοντας την ακολουθία φάσεων καé στη συνέχεéα να ξαναµετρηθεί η πίεση. Κéνητήρες που έχουν σχεδéαστεί µ νο γéα µéα κατε θυνση περéστροφής δεν πρέπεé να αφήνονταé να λεéτουργο ν µε λανθασµένη κατε θυνση περéστροφής γéα πολ χρ νο. Αντλίες µε µονοφασéκο ς κéνητήρες εναλλασσ µενου ρε µατος λεéτουργο ν σίγουρα µε τη σωστή κατε θυνση περéστροφής αν οé συνδέσεéς γίνουν σωστά. Κατά τη δéάρκεéα της δοκéµαστéκής άντλησης η µονάδα πρέπεé να παρακολουθείταé συνεχώς καé να ελέγχεταé η κατανάλωση ρε µατος καé το ψος αναρρ φησης. Σε καéνο ργéα πηγάδéα ή γεωτρήσεéς των οποίων τα αποθέµατα δεν είναé γνωστά συστήνουµε να ελέγχετε τακτéκά την πτώση της στάθµης δατος καé την περéεκτéκ τητα άµµου γéα ένα ορéσµένο καéρ µετά την εγκατάσταση. Υπερβολéκή περéεκτéκ τητα άµµου (άνω των 25 g/m3) θα προκαλέσεé πολ γρήγορα φθορές καé απώλεéα απ δοσης της µονάδας. Μετά απ την επανάληψη της µέτρησης των τéµών µ νωσης αφο περάσουν µερéκές ώρες λεéτουργίας, η µονάδα µπορεί να λεéτουργηθεί αυτ µατα. Γéα να λάβετε συγκρίσéµες τéµές γéα τéς αντéστάσεéς TV 101-greek Σελίδα 8 Αναθεώρηση 00

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ.

της 13ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθο ν κατά της ατµοσφαιρικής ρ πανσης απ τις εκποµπές (ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 1998L0069 EL 28.12.1998 000.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B Ο ΗΓΙΑ 98/69/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 1998

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 )

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΕΚΔΟΣΗ: Μάρτιος 2008 ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων CONTRACTOR DIESEL Үхειριδιο οδηуιων Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ONTRACTOR DIESEL. Είμαστε βέβαιοι τι θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας. Για καλ τερα αποτελέσματα και ασφαλή χρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1

G2500 / G2500 OPS 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS E L. (One-Push-Start) EL-1 848C1B93A1 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ G2500 G2500 OPS (One-Push-Start) -1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα.

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo L505-0010-01 04/2008 Η παρο σα Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo ισχ ει µ νο για προϊ ντα υλικο εξοπλισµο µε εµπορική επωνυµία Lenovo τα οποία αγοράσατε για δική σας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 K0004IVZ.fm Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................15

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ii ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή........ 1 Καλωσορίσατε στην Better Lender........ 1 Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών...... 2

Διαβάστε περισσότερα