Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ειρήνη Κωνσταντίνου Τμήμα Περιβάλλοντος Το Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΙΟΝ/0609/74 συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ

2 Χρονική Αναδρομή Εξέλιξη της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον για ορισμένα έργα στην Κύπρο ΜΕΕΠ για δημόσια και ημικρατικά έργα ΜΕΕΠ με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για έργα με βάση το κόστος του έργου Νομοθετική Ρύθμιση της Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από έργα με εναρμόνιση σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας

3 Ο Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 140(Ι)/2005 έως 2014 Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 3, 16) Πεδίο μελέτης (άρθρα 12, 14, 17) Υποβολή μελέτης (άρθρα 13, 15) Διαλογή έργου με βάση Παράρτημα Ι και ΙΙ Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη ΜΕΕΠ / ΠΕΕΠ Υποβολή ΜΕΕΠ / ΠΕΕΠ στην Περιβαλλοντική Αρχή και δημοσίευση Διαβούλευση / Δημόσια Συμμετοχή (άρθρο 21) Εξέταση μελέτης (άρθρα 13, 15) Ενημέρωση (άρθρο 22) Αξιολόγηση της ΜΕΕΠ / ΠΕΕΠ από την Επιτροπή και Γνωμάτευση/Έγκριση Περιβαλλοντικής Αρχής Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Περιβαλλοντική Αρχή για την απόφαση της

4 Πεδίο Εφαρμογής (άρθρο 3) Εφαρμόζεται για έργα: -Υποκείμενα σε Πολεοδομική Άδεια π.χ. εμπορικό κέντρο - Μη υποκείμενα σε Πολεοδομική Άδεια π.χ. μαρίνα, λιμάνι - Δημόσια Έργα π.χ. δρόμοι, κυματοθραύστες Δεν εφαρμόζεται για έργα: Εθνικής άμυνας Δημόσιο έργο εξαιρετικώς ιδιάζουσας φύσης Πεδίο μελέτης ΜΕΕΠ / ΠΕΕΠ (άρθρα 12, 14) Περιεχόμενα ΜΕΕΠ -Τρίτο Παράρτημα του Νόμου (πληροφορίες που περιέχονται υποχρεωτικά στη ΜΕΕΠ) -Κ.Δ.Π. 420/2008 (Οδηγίες για την ετοιμασία ΜΕΕΠ) Περιεχόμενα ΠΕΕΠ -Έντυπο

5 Υποβολή ΜΕΕΠ (άρθρα 13 και 15) -Επιστολή από αρμόδια Αρχή -Ηλεκτρονική μορφή ΜΕΕΠ συμπεριλαμβανομένων χαρτών, σχεδίων, φωτογραφιών, μη τεχνικής περίληψης της ΜΕΕΠ. -Έντυπη μορφή ΜΕΕΠ. -Δημοσιεύσεις σε δύο ημερήσιες κυκλοφορίας εφημερίδες «Περίοδος 30 ημερών για υποβολή απόψεων στην Περιβαλλοντική Αρχή από οποιοδήποτε πρόσωπο» -Δήλωση ορθότητας πληροφοριών Υποβολή ΠΕΕΠ -Επιστολή από αρμόδια Αρχή -Αντίγραφα ΠΕΕΠ με χάρτες, σχέδια, κ.λπ. Η Περιβαλλοντική Αρχή εξετάζει αν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται είναι επαρκείς, αν όχι υποβάλλονται συμπληρωματικά στοιχεία ή ζητείται υποβολή νέας συμπληρωμένης μελέτης.

6 Εξέταση ΜΕΕΠ/ΠΕΕΠ (άρθρα 13,15) -Η Περιβαλλοντική Αρχή συγκαλεί συνεδρία της Επιτροπής (10 μέλη) για αξιολόγηση της ΜΕΕΠ / ΠΕΕΠ. -Εξέταση ΠΕΕΠ με βάση το άρθρο 15(7). Η Περιβαλλοντική Αρχή ετοιμάζει Γνωμάτευση ή Έγκριση η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή, και περιλαμβάνει: Αν το έργο εμπίπτει στο Πρώτο Παράρτημα (ΜΕΕΠ): (α) Το έργο να μην εκτελεστεί (β) Να συμπεριληφθούν όροι στην Πολεοδομική Άδεια (ιδιωτικό έργο) (γ) Να εφαρμοστούν μέτρα για μείωση των επιπτώσεων (δημόσιο έργο) Αν το έργο εμπίπτει στο Δεύτερο Παράρτημα (ΠΕΕΠ): (α) Να ετοιμαστεί ΜΕΕΠ (β) Να συμπεριληφθούν όροι στην Πολεοδομική Άδεια (ιδιωτικό έργο) (γ) Να εφαρμοστούν μέτρα για μείωση των επιπτώσεων (δημόσιο έργο) Η Περιβαλλοντική Αρχή καταχωρεί τη Γνωμάτευση ή Έγκριση στο αρχείο που τηρεί και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος.

7 Διαφωνίες (άρθρο 19) Σε περίπτωση που η Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία θα αποφασίσει για την χορήγηση της άδειας για εκτέλεση του έργου ή κρατική υπηρεσία η οποία θα προβεί σε εκτέλεση του ή θα εγκρίνει την εκτέλεση δημοσίου έργου δε συμφωνεί με την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις εισηγήσεις της Περιβαλλοντικής Αρχής (α. μη εκτέλεση του έργου, β. επιβολή συγκεκριμένων ουσιώδη όρων, γ. εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων σε περίπτωση δημοσίου έργου) τότε οι εισηγήσεις παραπέμπονται στην Υπουργική Επιτροπή για εξέταση. Παραδείγματα: - διαμόρφωση παραλίας ξενοδοχείου - δημόσιοι δρόμοι

8 Θετικά / Πλεονεκτήματα Διαφανές Σύστημα -Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων: πλήρες μέλος της Επιτροπής -Τοπικές Αρχές παρούσες στην Επιτροπή -Ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις στην εφημερίδα -Ενημέρωση από διαδίκτυο -Τήρηση αρχείου -Σύμφωνα με το άρθρο 6(1) του Νόμου η Επιτροπή μπορεί μέσω του Προέδρου της να καλέσει στην συνεδρία οποιοδήποτε πρόσωπο οι απόψεις ή οι εξειδικευμένες γνώσεις του να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες σε συγκεκριμένο θέμα.

9 Η διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον συνεισφέρει θετικά στη λήψη απόφασης: Στην Κύπρο, φαίνεται ότι τα έργα που έχουν υποστεί τη διαδικασία έχουν εκτελεστεί καλύτερα από τα άλλα, παρόλο που δεν υπάρχει ακόμη το στάδιο της παρακολούθησης και του ελέγχου για την αξιολόγηση του βαθμού εκτέλεσης τους.

10 -Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής καλύπτοντας ευρύ φάσμα έργων -Μειώνει το μακροπρόθεσμο κόστος του έργου αφού βελτιώνει το σχεδιασμό του έργου. Το κόστος της ετοιμασίας μιας ΕΠΕ ως μερίδιο του κόστους του έργου κυμαίνεται από 0.1% για μεγάλα έργα και σε 1% για μικρά έργα. -Η διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον φέρνει στο φως σημαντικές ελλείψεις -Βελτίωση του σχεδιασμού και των τεχνολογιών για προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των επιπτώσεων

11 Δυσκολίες / ελλείψεις Ποιότητα των πληροφοριών που δίδονται στις περιβαλλοντικές μελέτες όπως λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία, έλλειψη εξέτασης εναλλακτικών επιλογών/λύσεων, αξιολόγηση επιπτώσεων από χωροθέτηση έργου, μέγεθος, διεργασία λειτουργίας, ο εντοπισμός και αναφορά στην μελέτη των σημαντικών φυσικών στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεαστούν, εκτίμηση των επιπτώσεων σε σύγκριση με την μηδενική λύση, δηλαδή την πιθανή εξέλιξη του περιβάλλοντος χωρίς το έργο. Η περίοδος/διάρκεια αξιολόγησης του έργου (π.χ. σε προστατευόμενη ή οικολογικά ευαίσθητη περιοχή). Εφαρμογή πρακτικής «σαλαμοποιήσης» έργων, κυρίως για μεγάλα επενδυτικά έργα.

12 -Αλληλοεπικαλύψεις σε απαιτήσεις εκτίμησης από άλλες περιβαλλοντικές νομοθεσίες (WFD, IED, κλπ). -Καθυστέρηση (μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων στα διάφορα στάδια ΕΠΕ). -Υποβολή ΠΕΕΠ/ΜΕΕΠ για έργα που δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις ενώ άλλα έργα με σημαντικές επιπτώσεις δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης. -Μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων κατά την κατασκευή των έργων. -Έλλειψη πόρων και γνώσεων στην αρμόδια αρχή οδηγεί σε καθυστερήσεις, μη ολοκληρωμένες αξιολογήσεις ή/και γνωματεύσεις. -Απουσία συστήματος παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που τίθενται στις σχετικές άδειες (πολεοδομικές, οικοδομής). -Μη διαπίστευση/πιστοποίηση των εμπειρογνωμόνων. -Η μη αναγνώριση και παρακολούθηση των αθροιστικών/συσσωρευτικών αλλαγών σε ένα οικοσύστημα.

13 ΟΔΗΓΙΑ 2014/52/EU της 16 ης Απριλίου 2014 που τροποποιεί την Οδηγία 2011/92/EU για την εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον από ιδιωτικά και δημόσια έργα Κενά στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας Διαδικασία ελέγχου κατά πόσον ένα έργο του Παρ. ΙΙ θα πρέπει να περάσει από την διαδικασία ΕΠΕ (screening) Ανεπαρκής ποιότητα της τεκμηρίωσης της απόφασης Ανεπαρκής ποιότητα ΕΠΕ (scoping) Ανεπαρκής συμμετοχή του κοινού Τα πιο πάνω αντιπροσωπεύουν το 12% των παραβάσεων που σχετίζονται με τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον.

14 Ειδικοί Εισαγωγή ή/και ενίσχυση των σχετικών με την ποιότητα στοιχείων της οδηγίας ΕΠΕ Βελτίωση της πολιτικής συνοχής και των συνεργειών με άλλα ενωσιακά/διεθνή νομοθετήματα και απλούστευση των διαδικασιών Επιχειρησιακοί Διευκρίνιση του περιεχομένου και αιτιολόγηση της έκθεσης ΕΠΕ και της οριστικής απόφασης Διευκρίνιση του περιεχομένου και αιτιολόγηση της απόφασης ελέγχου (screening) Προσαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ στα νέα περιβαλλοντικά προβλήματα Οργάνωση των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων (one stop shop) Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ΕΠΕ

15 Νέες πρόνοιες της οδηγίας ΕΠΕ Ποιότητα και ανάλυση των ΕΠΕ Υποχρεωτική εκτίμηση των εναλλακτικών λύσεων Πρόσθετα περιβαλλοντικά θέματα (climate/biodiversity) Περιεχόμενα μελέτης (scoping) Προσόντα και ικανότητες ειδικών (πιστοποίηση) Ποιοτικός έλεγχος των πληροφοριών ΕΠΕ Αιτιολόγηση των τελικών αποφάσεων Υποχρεωτική παρακολούθηση Xρoνικά πλαίσια για τη λήψη αποφάσεων

16 Κίνδυνος ασυνεπειών Συντονισμένη / ολοκληρωμένη διαδικασία (one-stop shop) Ειδικά χρονικά πλαίσια για δημόσια διαβούλευση Screening (έλεγχος) Τροποποίηση των κριτηρίων του Παραρτήματος ΙΙΙ (περιεχόμενο ΕΠΕ) Εναλλακτική διαδικασία για τα έργα του Παραρτήματος II (screening) Αιτιολόγηση των αρνητικών αποφάσεων ελέγχου

17 Χρονοδιάγραμμα 25 Απρ δημοσίευση στην ΕΕ 15 Μαΐου ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 2014/52 / ΕΕ Μέχρι 16 του Μάη του μεταφορά / εφαρμογή στα κράτη μέλη Ειδικές Δράσεις Διαβουλεύσεις για τα πιο κάτω: Παραρτήματα Ι και ΙΙ One-stop shop εμπειρογνώμονες (competent experts) περιεχόμενα ΜΕΕΠ Διάχυση και ανταλλαγή πληροφοριών

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 167/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 528/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 157 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο Tο Επιμελητήριο θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα