Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων ανάπτυξης σταθµών ΑΠΕ σε αυτές, καθορισµός µεθοδολογίας επιµερισµού της ισχύος και πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για χορήγηση απόφασης εξαίρεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» (ΦΕΚ Β 448/2007) Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 24 Μαΐου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286/1999), 2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 129/2006) και ιδίως την παρ. 5 του άρθρου 3, το άρθρο 4 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14, 3. Τις διατάξεις του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β 448/ ), και ιδίως τα άρθρα 4 και 23, 4. Την από και υπ αρ. 85/2007 απόφαση της ΡΑΕ µε την οποία καθορίστηκε η Μεθοδολογία Προσδιορισµού των Περιθωρίων ΑΠΕ σε Περιοχές µε Κορεσµένα ίκτυα, 5. Την από και υπ αρ. 136/2006 απόφαση της ΡΑΕ «ιευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής και την αξιολόγηση αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή εξαίρεσης από τη χορήγηση αυτής για έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», 6. Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών που καταρτίστηκε βάσει της από και υπ αρ. 75/2007 απόφασης της ΡΑΕ και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης µε την απόφαση 6/Φ1/οικ. 8684/2007 (ΦΕΚ Β 694), 7. Τις σχετικές εισηγήσεις του ιαχειριστή Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, όπως αποτυπώθηκαν µε τις υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-41299/7.9.06, Ι-46388/ , Ι / , Ι-50247/ και Ι-50987/ επιστολές του προς τη ΡΑΕ, και τα στοιχεία που υπέβαλε, 8. Την υπ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-42255/ επιστολή-εισήγηση του ιαχειριστή του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ( ΕΣΜΗΕ ΑΕ), 1/7

2 Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, οι περιοχές της χώρας µε κορεσµένα δίκτυα καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ. Λόγω του αναµενόµενου σηµαντικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών στα ιασυνδεδεµένα και Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, η ΡΑΕ, µε την υπ αρ. 136/2006 απόφασή της, καθόρισε, κατ αρχήν, ως περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα αυτές των Μη ιασυνδεδεµένων και των ιασυνδεδεµένων Νησιών (περιλαµβανοµένης και της Εύβοιας). Η ως άνω εκτίµηση της ΡΑΕ επιβεβαιώθηκε και µε τις ως άνω, υπό στοιχεία 15 και 16, εισηγήσεις των αρµόδιων ιαχειριστών. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιµο όπως, οι περιοχές των Μη ιασυνδεδεµένων και των ιασυνδεδεµένων Νησιών (περιλαµβανοµένης και της Εύβοιας) χαρακτηριστούν ως περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθµούς, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ως άνω Κανονισµού Αδειών. Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σε περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, τα περιθώρια ανάπτυξης σταθµών ΑΠΕ, ανά περιοχή, προσδιορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται µετά από σχετική εισήγηση του αρµόδιου διαχειριστή. Επειδή, για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας Προσδιορισµού των Περιθωρίων Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών και Μικρών Ανεµογεννητριών που καθορίστηκε µε την υπ αρ. 85/2007 σχετική απόφαση της ΡΑΕ, απαιτούνται στοιχεία από τους αρµόδιους ιαχειριστές. Ειδικότερα, µε τις ως άνω επιστολές του ιαχειριστή Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, υποβλήθηκαν στοιχεία για τη συνολική κατανάλωση του 2006 σε κάθε αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα των Μη ιασυνδεδεµένων Νησιών, και σε περίπτωση συµπλεγµάτων για κάθε νησί του συµπλέγµατος. Σύµφωνα µε τα εν λόγω στοιχεία, και ειδικότερα µε τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούµενης πενταετίας ( ), υπολογίζεται ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της κατανάλωσης, για κάθε αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα, και υπολογίζεται το µέσο φορτίο των νησιών για το 2008, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη µεθοδολογία. Στη συνέχεια, κατ εφαρµογή της µεθοδολογίας και σύµφωνα µε τα στοιχεία των αδειοδοτηµένων αιολικών σταθµών στα νησιά (κατοχή άδειας παραγωγής ή απόφασης εξαίρεσης), προσδιορίζεται το περιθώριο φωτοβολταϊκών σταθµών (15% ή 35% του µέσου φορτίου του 2008) και µικρών ανεµογεννητριών (0,5% του µέσου φορτίου του 2008), για κάθε αυτόνοµο ηλεκτρικό σύστηµα. Για την περίπτωση των συµπλεγµάτων, το συνολικό περιθώριο του συστήµατος επιµερίζεται σε κάθε νησί µε βάση το µέσο φορτίο του νησιού κατά το Η συνολική ισχύς των περιθωρίων για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, όπως προσδιορίστηκε, ανέρχεται σε 100,95 MWp, ενώ, η συνολική ισχύς των περιθωρίων για µικρές ανεµογεννήτριες στα νησιά αυτά, ανέρχεται σε 3,34 MW. Στον Πίνακα Ι που ακολουθεί απεικονίζονται βασικά στοιχεία των ως άνω υπολογισµών και περιθωρίων, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τους ήδη αδειοδοτηµένους σταθµούς στα νησιά. 2/7

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΝΑΦΗ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΟΝΟΥΣΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΙΚΑΡΙΑ ΚΥΘΝΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΛΗΜΝΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΡΟΣ ΟΘΩΝΟΙ ΠΑΤΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΙΦΝΟΣ ΣΚΥΡΟΣ ΣΥΜΗ ΚΡΗΤΗ ΑΙΧΜΗ ΖΗΤΗΣΗΣ 2006 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2008 (βάσει µέσου ποσοστού πενταετίας ) (kwh) Α ΕΙΟ ΟΤΗ ΜΕΝΗ ΦΒ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΚΤΥΟ ΤΟ 2006 Α ΕΙΟ ΟΤΗΜ ΕΝΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟ 2006 (MW) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΣΗ ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΙΣΧΥΣ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΙΣΧΥΣ ΦΒ ΩΣ 15% ΙΣΧΥΣ ΦΒ ΩΣ 35% ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ Α/Γ ΓΙΑ ΤΟ ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,38 ΘΗΡΑ 79, ,55 ΘΗΡΑΣΙΑ ,00 5, ,00 1, ,24 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 0, , , ΚΑΣΟΣ 0, ,00 0, ,22 ΚΩΣ 0, ,38 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 0, ΛΕΡΟΣ 0, ΤΕΛΕΝ ΟΣ 0, ΨΕΡΙΜΟΣ ,00 21, ΓΥΑΛΙ 0, ΝΙΣΥΡΟΣ 0, ΤΗΛΟΣ 0, ΛΕΙΨΟΙ 0, ,50 17, , ,00 2, , ,00 0, ,50 ΜΗΛΟΣ 19, , , ΚΙΜΩΛΟΣ 0, ,00 ΜΥΚΟΝΟΣ 0, , , ΗΛΟΣ 0,00 0 0, ,20 7, , ,00 0, ,44 ΠΑΡΟΣ 20, ,67 ΝΑΞΟΣ 19, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 0, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 0, ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ ,00 12, ΗΡΑΚΛΕΙΑ 0, ΣΙΚΙΝΟΣ 0, ΙΟΣ 0, ΦΟΛΕΓΑΝ ΡΟΣ 0, ΣΑΜΟΣ 19, ,39 ΦΟΥΡΝΟΙ ,00 9, ΘΥΜΑΙΝΑ 0, ,00 1, , ,00 0, , ,00 1, , ,00 0, , ,00 0, ,11 ΧΙΟΣ 0, ,94 ΟΙΝΟΥΣΕΣ ,00 11, ΨΑΡΑ 0, ΡΟ ΟΣ 0, , , ΧΑΛΚΗ 0, ,29 221, ,21 Σύνολο: , Επειδή, σε ορισµένα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά έχουν ήδη χορηγηθεί άδειες παραγωγής ή εξαιρέσεις ή απαλλαγές για φωτοβολταϊκούς σταθµούς οι οποίοι εντάσσονται στο Πρόγραµµα Φωτοβολταϊκών Σταθµών, τυχόν πρόσθετο περιθώριο αδειοδότησης τέτοιων σταθµών σε κάποιο νησί προκύπτει από τη διαφορά του περιθωρίου του νησιού και της συνολικής ισχύος των ήδη ενταγµένων στο Πρόγραµµα Φωτοβολταϊκών Σταθµών. Επειδή, η ισχύς που εγκρίθηκε µε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών για αδειοδότηση στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, για το έτος 2007, είναι συµβατή µε τα περιθώρια που προσδιορίστηκαν ως άνω. Επειδή, κατ εφαρµογή της µεθοδολογίας που η ΡΑΕ καθόρισε µε την υπ αρ. 85/2007 απόφασή της, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του νόµου 3468/2007, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ, οι δυνατότητες ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών προσδιορίζονται σε 100,95 MWp, για το σύνολο των µη διασυνδεδεµένων νησιών, λόγω των τεχνικών περιορισµών των αυτόνοµων ηλεκτρικών συστηµάτων τους. Επειδή, οι δυνατότητες αυτές είναι µικρότερες από την ισχύ των τουλάχιστον 200 MWp που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόµου 3468/2006, εν προκειµένω δεν απαιτείται η διαδικασία περί επιµερισµού ισχύος στα νησιά µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 3/7

4 Επειδή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κανονισµού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ Β 448/2007), µετά τον καθορισµό των περιθωρίων σε περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα, η ΡΑΕ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης, καθορίζοντας παράλληλα τις προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων. Επειδή, για λόγους χρηστής διοίκησης και λαµβάνοντας υπόψη ότι αναµένεται η εκδήλωση εξαιρετικά µεγάλου ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθµών στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, πρέπει να δοθεί επαρκές χρονικό διάστηµα για την προετοιµασία και την υποβολή αιτήσεων. Για το λόγο αυτό κρίνεται ως εύλογο, η υποβολή των αιτήσεων εξαίρεσης για όλα τα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, να πραγµατοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους, και ειδικότερα ως εξής: Για τις αιτήσεις που αφορούν την Κρήτη, για την οποία το περιθώριο ανέρχεται σε 52,5 MWp (από τα 99,26 MWp που αποτελεί το συνολικό περιθώριο για όλα τα µη ιασυνδεδεµένα Νησιά), κατά την περίοδο από έως και Για τα υπόλοιπα νησιά, κατά την περίοδο από έως και Επειδή, µικροί σταθµοί που έχουν ήδη ενταχθεί σε προγράµµατα χρηµατοδότησης του Γ ΚΠΣ ή του σχετικού Αναπτυξιακού Νόµου, σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3468/2006, πρέπει να αδειοδοτηθούν κατά προτεραιότητα. Επειδή, εκτιµάται ότι είναι πιθανόν η συνολικά αιτούµενη ισχύς σε κάποιο νησί να υπερκαλύπτει το αντίστοιχο περιθώριο, για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίος ο καθορισµός µεθοδολογίας για τον επιµερισµό της ισχύος του περιθωρίου κάθε νησιού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισµού Αδειών. Επειδή, η µεθοδολογία επιµερισµού πρέπει να προωθεί κατά το δυνατόν τη διεσπαρµένη παραγωγή για τις ανάγκες του δικτύου και να διασφαλίζει ότι ο επιµερισµός του περιθωρίου αφορά κατά το δυνατόν περισσότερους ενδιαφεροµένους. Περαιτέρω, µε τη µεθοδολογία πρέπει να διασφαλίζεται η προβλεπόµενη στο εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών απαίτηση, για αδειοδότηση, σε κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί, µικρών φωτοβολταϊκών σταθµών (ισχύος έως και 20 kwp), συνολικής ισχύος τουλάχιστον 10% επί του αντίστοιχου περιθωρίου. Τέλος, η µεθοδολογία επιµερισµού πρέπει να παροτρύνει τους ενδιαφεροµένους να µην υποβάλλουν αιτήσεις για έργα ισχύος µεγαλύτερης από αυτή που δύνανται ή προτίθενται να υλοποιήσουν. ιευκρινίζεται ότι, κατά την αξιολόγηση αιτήσεων που υποβάλλονται εµπρόθεσµα στο πλαίσιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος, δεν λαµβάνεται υπόψη ο ειδικότερος χρόνος υποβολής κάθε αίτησης. Για τους ως άνω λόγους, κρίνεται ως εύλογη η ακόλουθη µεθοδολογία επιµερισµού: α) Κατ αρχάς υπολογίζεται το «µέτρο επιµερισµού» ως το πηλίκο του συνολικού περιθωρίου προς τον αριθµό των αιτήσεων στις οποίες το περιθώριο αυτό πρόκειται να επιµεριστεί. β) Αιτήσεις για σταθµούς, των οποίων η ισχύς είναι µικρότερη ή ίση µε το µέτρο επιµερισµού, ικανοποιούνται πλήρως και δεν συµµετέχουν περαιτέρω στη διαδικασία επιµερισµού. Στις αιτήσεις για σταθµούς, των οποίων η ισχύς υπερβαίνει το µέτρο επιµερισµού, διατίθεται, κατ αρχάς, ισχύς ίση µε το µέτρο επιµερισµού και οι ενδιαφερόµενοι εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιµερισµού, για την εναποµείνασα ισχύ του περιθωρίου. γ) Στη συνέχεια επαναλαµβάνεται, µέχρις εξαντλήσεως του περιθωρίου, η ακόλουθη διαδικασία: αα) Υπολογίζεται το εκάστοτε νέο µέτρο επιµερισµού, ως το πηλίκο της ως άνω εναποµείνασας ισχύος του περιθωρίου και του αριθµού των αιτήσεων που δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως. ββ) Αιτήσεις για σταθµούς, των οποίων η µη ικανοποιηθείσα αιτούµενη ισχύς είναι µικρότερη ή ίση µε το εκάστοτε νέο µέτρο επιµερισµού, ικανοποιούνται πλήρως και οι ενδιαφερόµενοι δεν συµµετέχουν περαιτέρω στη διαδικασία επιµερισµού. Στις αιτήσεις 4/7

5 για σταθµούς, των οποίων η ισχύς υπερβαίνει το εκάστοτε νέο µέτρο επιµερισµού, διατίθεται, κατ αρχάς, ισχύς ίση µε το νέο µέτρο επιµερισµού και οι ενδιαφερόµενοι εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιµερισµού για την µη διατεθείσα ισχύ. δ) Αν, από την εφαρµογή της ως άνω διαδικασίας επιµερισµού, διατίθεται σε µικρούς φωτοβολταϊκούς σταθµούς (ισχύος έως 20 kwp), συνολικά, ισχύς µικρότερη του 10% επί του αντίστοιχου περιθωρίου, η ισχύς που αποµένει για την κάλυψη του ποσοστού του 10% διατίθεται σε επόµενη πρόσκληση. Στον ακόλουθο Πίνακα ΙΙ παρατίθεται εικονικό παράδειγµα που δείχνει την εφαρµογή της µεθοδολογίας αυτής σε ένα νησί, στο οποίο το περιθώριο ανέρχεται σε 5,7 MW και έχουν υποβληθεί 120 αιτήσεις, µε συνολική αιτούµενη ισχύ 9,652 MW. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, ακολουθείται η διαδικασία επιµερισµού, όπως περιγράφεται ανωτέρω από τα στοιχεία α, β, και γ, χωρίς να απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας υπό τα στοιχεία αα και ββ, ενώ παραµένει αδιάθετη ισχύς 208 kwp για µικρούς φωτοβολταϊκούς σταθµούς, για επόµενη πρόσκληση. Τονίζεται ότι, το παράδειγµα λαµβάνει υπόψη του τυχαίες παραδοχές και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να συναχθούν γενικά συµπεράσµατα ως προς την εφαρµογή της µεθοδολογίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Χαρακτηριστικά, η προκύπτουσα στο παράδειγµα αναλογία αιτούµενης και τελικά διατιθέµενης ισχύος, είναι τυχαία, και δεν πρέπει να ληφθεί ως πραγµατική κατά την επικείµενη πρόσκληση. Πίνακας ΙΙ. Παράδειγµα εφαρµογής της µεθοδολογίας επιµερισµού ΝΗΣΙ: Χ Περιθώριο Μ Ν: 5700 kw Αιτήσεις 1ο Στάδιο Επιµερισµού: 2ο Στάδιο Επιµερισµού: Τελική ισχύς Πλήθος Ισχύς Ισχύς Πρόσθετη Ισχύς Εξαίρεσης 7 150,00 47,50 8,34 55, ,00 47,50 8,34 55, ,00 47,50 8,34 55, ,00 47,50 8,34 55, ,00 40,00 40, ,00 20,00 20, ,00 10,00 10,00 8 4,00 4,00 4, , ,50 742, ,00 Μέτρο Επιµερισµού 47,50 8,34 Ισχύς ΦΒ έως 20 kw 362,00 Επειδή, ειδικά για την Κρήτη, λόγω του σηµαντικού µεγέθους του περιθωρίου για φωτοβολταϊκούς σταθµούς και µε στόχο την ικανοποιητική διασπορά των σταθµών, κρίνεται σκόπιµο όπως το σχετικό περιθώριο επιµεριστεί ισόποσα στους τέσσερις νοµούς της (1/4 του περιθωρίου σε κάθε νοµό). Στην περίπτωση που το περιθώριο ισχύος σε κάποιο νοµό δεν καλύπτεται, αυτό µεταφέρεται και διατίθεται ισοµερώς στους λοιπούς νοµούς. Επειδή, στην παρούσα φάση έχουν ζητηθεί από τους αρµόδιους ιαχειριστές, ωστόσο δεν έχουν ακόµα υποβληθεί, επαρκή στοιχεία για τον προσδιορισµό των περιθωρίων ισχύος για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθµούς στα ιασυνδεδεµένα Νησιά, καθώς και για αιολικούς σταθµούς (πλην των µικρών ανεµογεννητριών) στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, τα περιθώρια αυτά θα προσδιοριστούν σε επόµενο στάδιο. Αποφασίζει: Α. Καθορίζει ως περιοχές µε κορεσµένα δίκτυα για φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθµούς, τις περιοχές των Μη ιασυνδεδεµένων και ιασυνδεδεµένων Νησιών, περιλαµβανοµένης και της Εύβοιας. 5/7

6 Β. Καθορίζει τα περιθώρια ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών και µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, σύµφωνα µε τον ακόλουθο Πίνακα ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΜΟΡΓΟΣ ΑΝΑΦΗ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΟΝΟΥΣΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ ΙΚΑΡΙΑ ΚΥΘΝΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΛΗΜΝΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΡΟΣ ΟΘΩΝΟΙ ΠΑΤΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΙΦΝΟΣ ΣΚΥΡΟΣ ΣΥΜΗ ΚΡΗΤΗ Περιθώριο µικρών Α/Γ (KW) 20,61 0,29 42,31 0,60 175,41 5,85 43,76 0,63 0,00 0,13 277,00 3,96 22,56 0,32 26,64 0,38 508,19 ΘΗΡΑ 1.992,81 ΘΗΡΑΣΙΑ 14,61 69,55 18,24 56,57 ΚΑΡΠΑΘΟΣ 605,19 ΚΑΣΟΣ 64,27 22,32 5,22 ΚΩΣ 4.442,58 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 1.139,45 ΛΕΡΟΣ 608,13 ΤΕΛΕΝ ΟΣ 6,40 ΨΕΡΙΜΟΣ 6,40 213,38 ΓΥΑΛΙ 6,40 ΝΙΣΥΡΟΣ 83,22 ΤΗΛΟΣ 57,61 ΛΕΙΨΟΙ 51, ,36 183, ,51 39,58 105,12 1, ,78 ΜΗΛΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ 661, ,98 ΚΙΜΩΛΟΣ ΗΛΟΣ 48,13 0,00 24,31 72,50 64,63 30,75 0,44 ΠΑΡΟΣ 1.580,80 ΝΑΞΟΣ 1.562,60 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 127,17 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 41,14 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 26,18 124,67 ΗΡΑΚΛΕΙΑ 11,22 ΣΙΚΙΝΟΣ 22,44 ΙΟΣ 265,55 ΦΟΛΕΓΑΝ ΡΟΣ 63,58 ΣΑΜΟΣ 2.717,63 ΦΟΥΡΝΟΙ 58,84 93,39 ΘΥΜΑΙΝΑ 5,60 287,80 9,59 343,72 4,91 246,10 10,20 275,67 9,19 567,66 8,11 ΧΙΟΣ 3.841,76 ΟΙΝΟΥΣΕΣ 54,99 130,94 ΨΑΡΑ 31, ,02 ΡΟ ΟΣ ,89 ΧΑΛΚΗ 25,67 427, ,21 Σύνολο: Περιθώριο Φωτοβολταϊκών Σταθµών (KW) Eιδικά για τη νήσο Κρήτη, το περιθώριο για φωτοβολταϊκούς σταθµούς επιµερίζεται ισόποσα στους τέσσερις νοµούς της (1/4 του περιθωρίου σε κάθε νοµό). Στη περίπτωση που το περιθώριο ισχύος σε κάποιο νοµό δεν καλύπτεται, αυτό µεταφέρεται και διατίθεται ισοµερώς στους λοιπούς νοµούς. Γ. Προβαίνει άµεσα σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση απόφασης εξαίρεσης στα Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθµών και µικρών ανεµογεννητριών, µέχρι της συνολικής ισχύος του αντίστοιχου περιθωρίου κάθε νησιού. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων καθορίζεται ως εξής: για τις αιτήσεις που αφορούν την Κρήτη, κατά την περίοδο από έως και Για τα υπόλοιπα νησιά, κατά την περίοδο από έως και Εγκρίνει την ακόλουθη Μεθοδολογία Επιµερισµού της ισχύος των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση απόφασης εξαίρεσης σε Μη ιασυνδεδεµένα Νησιά, και των οποίων η συνολική ισχύς υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο: 1) Αδειοδοτούνται, κατ αρχάς, σταθµοί που έχουν ήδη ενταχθεί σε προγράµµατα χρηµατοδότησης του Γ ΚΠΣ ή του σχετικού Αναπτυξιακού Νόµου, σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του νόµου 3468/ /7

7 2) Το εναποµείναν περιθώριο επιµερίζεται στις υπόλοιπες αιτήσεις, µε βάση την ακόλουθη µεθοδολογία: α) Κατ αρχάς υπολογίζεται το «µέτρο επιµερισµού» ως το πηλίκο του συνολικού περιθωρίου προς τον αριθµό των αιτήσεων στις οποίες το περιθώριο αυτό πρόκειται να επιµεριστεί. β) Αιτήσεις για σταθµούς, των οποίων η ισχύς είναι µικρότερη ή ίση µε το µέτρο επιµερισµού, ικανοποιούνται πλήρως και δεν συµµετέχουν περαιτέρω στη διαδικασία επιµερισµού. Στις αιτήσεις για σταθµούς, των οποίων η ισχύς υπερβαίνει το µέτρο επιµερισµού, διατίθεται, κατ αρχάς, ισχύς ίση µε το µέτρο επιµερισµού και οι ενδιαφερόµενοι εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιµερισµού, για την εναποµείνασα ισχύ του περιθωρίου. γ) Στη συνέχεια επαναλαµβάνεται, µέχρις εξαντλήσεως του περιθωρίου, η ακόλουθη διαδικασία: αα) Υπολογίζεται το εκάστοτε νέο µέτρο επιµερισµού, ως το πηλίκο της ως άνω µη εναποµείνασας ισχύος του περιθωρίου και του αριθµού των αιτήσεων που δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως. ββ) Αιτήσεις για σταθµούς, των οποίων η µη ικανοποιηθείσα αιτούµενη ισχύς είναι µικρότερη ή ίση µε το εκάστοτε νέο µέτρο επιµερισµού, ικανοποιούνται πλήρως και οι ενδιαφερόµενοι δεν συµµετέχουν περαιτέρω στη διαδικασία επιµερισµού. Στις αιτήσεις για σταθµούς, των οποίων η ισχύς υπερβαίνει το εκάστοτε νέο µέτρο επιµερισµού, διατίθεται, κατ αρχάς, ισχύς ίση µε το νέο µέτρο επιµερισµού και οι ενδιαφερόµενοι εξακολουθούν να συµµετέχουν στη διαδικασία επιµερισµού για την µη διατεθείσα ισχύ. δ) Αν, από την εφαρµογή της ως άνω διαδικασίας επιµερισµού, διατίθεται σε µικρούς φωτοβολταϊκούς σταθµούς (ισχύος έως 20 kwp), συνολικά, ισχύς µικρότερη του 10% επί του αντίστοιχου περιθωρίου, η ισχύς που αποµένει για την κάλυψη του ποσοστού του 10% διατίθεται σε επόµενη πρόσκληση. Για τη ΡΑΕ, Μ. Καραµανής, Πρόεδρος 7/7

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα των Νησιών

Συστήµατα των Νησιών ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υνατότητες και Προοπτικές Ανάπτυξης ΑΠΕ στα Αυτόνοµα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Νησιών Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π Ειδικός Επιστήµων ΡΑΕ 1 Αυτόνοµα ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά

Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Νησιά ήμος Αμοργού ίκτυο ΑΦΝΗ Αμοργός, 25 Μαΐου 2009 Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών στα Νησιά ιονύσης Αδ. Παπαχρήστου ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικός Επιστήμονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόμενα Κλιματική Αλλαγή Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΤΕ Δρ. Ευάγγελος Τσιμπλοστεφανάκης Φωτοβολταϊκά συστήματα Το Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο πρωτοανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2010 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Αντικείμενο της Μελέτης Η παρούσα μελέτη (ΦΑΣΗ Α ) αποτελεί τη βάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ

Τελική Τεχνική Έκθεση Π&Χ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ υπογράφοντος Μελετητή και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να συναχθεί ότι αποτελεί και τη Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας μη διασυνδεδεμένων νησιών για την ανάπτυξη αιολικών σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα

2ο Εθνικό Συνέδριο: Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Σχέδιο ράσης Σηµαντικής ιείσδυσης των ΑΠΕ σε Νησιωτικά ίκτυα Στάθης Τσελεπής ΚΑΠΕ, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνα, 19009, Πικέρµι, Αττική Τηλ. 6039900, Fax 6039905 e-mail stslep@cres.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 όπως τροποποιήθηκαν από τους ν.3734/2009, ν.3851/2010, ν.3889/2010 και λοιπών διατάξεων νόμων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Σκοπός Άρθ.1 ν.3468/2006, άρθ.1 ν.3851/2010, άρθ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Άρθρο 1 Άδειες εγκατάστασης 1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 663/2013 Σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα