Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ."

Transcript

1 Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών: 1650/2000 Πηγή: ΕΕ 60/01, σελ. 850 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο παθών από εργατικό ατύχηµα µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του στην αξίωση αποζηµιώσεως από το κοινό Αστικό ίκαιο, κατά το οποίο η υπαιτιότητα στην περίπτωση αυτή, έγκειται στην ειδική αµέλεια της µη τηρήσεως των όρων ασφαλείας, η µη τήρηση των οποίων παρέχει στους παθόντες το επιλεκτικό δικαίωµα να ασκήσουν είτε την αξίωση αποζηµιώσεως του κοινού δικαίου, είτε την αξίωση του ν. 551/1915. Ως διατάξεις που περιέχουν και καθιερώνουν όρους ασφαλείας, θεωρούνται εκείνες οι οποίες ειδικώς προβλέπουν και προσδιορίζουν τους όρους που πρέπει να τηρηθούν, µνηµονεύοντας συγκεκριµένα µέτρα µέσα από τρόπους, προς επίτευξη της ασφάλειας των εργαζοµένων την έννοια ότι δεν αρκεί το ατύχηµα να επήλθε από τη µη τήρηση όρων, οι οποίοι επιβάλλονται µόνο από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση προνοίας και την απαιτουµένη στις συναλλαγές επιµέλεια, χωρίς αυτοί να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόµου. Μετά την επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης του ΙΚΑ σε όλη την Ελλάδα, ο ν. 551/1915 εφαρµόζεται µόνο επί των εργαζοµένων εκείνων που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ, εκτός εάν το ατύχηµα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, οπότε ο εργαζόµενος, είτε καλύπτεται είτε όχι από την ανωτέρω ασφάλιση, έχει το ανωτέρω επιλεκτικό δικαίωµα. ικαίωµα του παθόντος σε αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης. Κυριότερες διατάξεις Ν. 551/1915 άρθρα 1, 3 και 16 Α.Κ. άρθρα 914 επ. και 932 Ν. 1305/1982 άρθρο 3 Πρόεδρος, ο Πρωτοδίκης, κ. Γεώργ. Ταµβακάκης ικηγόροι ο κ. Βασ. Αναγνωστάκης, η κυρία Αναστασία Τζέλλα Αρσένη, ο κ. Λάµπρ. Μπατάκης Στην υπό κρίση αγωγή, όπως το καταψηφιστικό της αίτηµα παραδεκτά περιορίστηκε, ο ενάγων, υπό την ιδιότητα του ως οριστικού δικαστικού συµπαραστάτου του συµπαραστατουµένου αδελφού του Χ.Η., εκθέτει ότι ο τελευταίος την προσελήφθη από το νόµιµο εκπρόσωπο της εναγοµένης µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως οδηγός ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου. Ότι την ο ανωτέρω αδελφός του ενώ οδηγούσε στη Μάνδρα Αττικής και πλησίον του εργοταξίου της εναγοµένης συγκεκριµένο έµφορτο φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της τελευταίας στα πλαίσια των καθηκόντων του και σε εκτέλεση οδηγιών και εντολών του ανωτέρω νοµίµου εκπροσώπου της, αιφνιδίως αυτό εξήλθε της οδού, όπου εκινείτο, κατέπεσε σε παρακείµενο χανδάκι και ανετράπη, µε αποτέλεσµα το σοβαρό τραυµατισµό του άνω οδηγού του οχήµατος και ότι το ατύχηµα αυτό οφείλεται σε δόλο, αλλιώς σε αµέλεια, του προαναφεροµένου εκπροσώπου της εναγοµένης και των υπ αυτού προστηθέντων τεχνικών υπαλλήλων της, οι οποίοι δεν µερίµνησαν για την καλή συντήρηση και επισκευή του άνω αυτοκινήτου που κατά την ανωτέρω χρονική στιγµή (οδήγησης) παρουσίαζε βλάβη στο σύστηµα πεδήσεως και συµπλέκτου. Με την επίκληση των άνω περιστατικών ζητεί να υποχρεωθεί η εναγοµένη να του καταβάλει δρχ για χρηµατική του ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη εκ του ατυχήµατος, να αναγνωριστεί ότι η εναγοµένη του οφείλει δρχ για τις αποθετικές και θετικές ζηµίες που υπέστη και που περιγράφει λεπτοµερώς στην αγωγή του, µε το νόµιµο τόκο από , αλλιώς από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση ως προς την καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η εναγοµένη στην εν γένει δικαστική του δαπάνη. Με το περιεχόµενο αυτό, η αγωγή φέρεται αρµοδίως ενώπιον του δικαστηρίου τούτου κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 16 παρ. 2, 25 παρ. 2 και 663 επ. Κ.Πολ..) και πρέπει να εξεταστεί κατά τη νοµική και ουσιαστική της βασιµότητα, δεδοµένου ότι κατ' άρθρο 15 παρ. 2 ν. 551/1915 που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 52 αριθµ. 8 του Εισ.Ν. Κ.Πολ.., οι από το νόµο αυτό διαφορές δεν υπόκεινται σε τέλος δικαστικού ενσήµου (Α.Π. 265/1975 ΕΕργ 34, 795, Α.Π. 666/1971 ΝοΒ, 20, 219, βλ.

2 εισαγωγική σηµείωση σύνταξης πριν από την Ολ.Α.Π. 296/1972 ΕΕργ 31, 1229, β στήλη, Εφ.Αθ /1996 Ελλ νη 40, 396, Ι. Κουκιάδης, Εργατικό ίκαιο, έκδ. 1995, σελ. 501). Από τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του κωδικοποιηµένου (β.δ. 24.7/ ) ν. 551/1915, προκύπτει ότι ο παθών σε εργατικό ατύχηµα, που: α) επήλθε σε εργασία η επιχείρηση, β) οφείλεται στη µη τήρηση από τον εργοδότη η τα υπ αυτού προστηθέντα πρόσωπα των όρων ασφαλείας που έπρεπε να είχαν τηρηθεί, σύµφωνα µε διατάξεις νόµων, διαταγµάτων η κανονισµών ασφαλείας και γ) βρίσκεται σε αιτιώδη σύνδεσµο µε την παράλειψη της τηρήσεως των όρων τούτων, µπορεί να ασκήσει κατά του εργοδότη του την αξίωση αποζηµιώσεως από το κοινό αστικό δίκαιο (αρθρ. 914 επ. Α.Κ.), κατά το οποίο η υπαιτιότητα έγκειται, στην περίπτωση αυτή, στην ειδική αµέλεια της µη τηρήσεως των όρων ασφαλείας. Εξάλλου, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου 16 του ν. 551/1915, εάν ο υπόχρεος σε αποζηµίωση αποδείξει ότι το ατύχηµα προήλθε από αµέλεια του παθόντος, το περιεχόµενο της οποίας, προσδιοριζόµενο από την ίδια διάταξη, συνίσταται µόνο στην αδικαιολόγητη από αυτόν παράβαση των ως άνω νόµων, διαταγµάτων η κανονισµών ασφαλείας, το δικαστήριο δικαιούται να µειώσει το ποσό µόνο της κατά το άρθρο 3 του ν. 551/1915 αποζηµιώσεως (κατ αποκοπήν αποζηµιώσεως, όπως αναφέρεται στο άρθρο αυτό), 1) εν περιπτώσει διαρκούς ανικανότητος περιλαµβάνει εξ ετών µισθούς..., 2)..., 5) εν περιπτώσει θανάτου περιλαµβάνει 5 ετών µισθούς..., η µείωση δε αυτή δεν χωρεί αν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16, που παρέχουν το δικαίωµα ασκήσεως της από το κοινό αστικό δίκαιο αξιώσεως προς αποζηµίωση, όπως η προαναφερθείσα. Εξάλλου, διατάξεις περί των όρων ασφαλείας, η µη τήρηση των οποίων παρέχει στους παθόντες από εργατικό ατύχηµα το επιλεκτικό δικαίωµα να ασκήσουν είτε την αξίωση αποζηµιώσεως του κοινού δικαίου είτε την αξίωση του ν. 551/1915 (άρθρο 160, είναι εκείνες οι οποίες ειδικώς προβλέπουν τους όρους ασφαλείας των εργαζοµένων, ήτοι προσδιορίζουν τους όρους που πρέπει να τηρηθούν, µνηµονεύοντας συγκεκριµένα µέτρα, µέσα και τρόπους, προς επίτευξη της ασφαλείας των εργαζοµένων. εν αρκεί δηλαδή το ατύχηµα να επήλθε από την µη τήρηση όρων, οι οποίοι επιβάλλονται µόνο από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση πρόνοιας και την απαιτουµένη στις συναλλαγές επιµέλεια, χωρίς αυτοί να προβλέπονται από ειδική διάταξη νόµου (βλ. Α.Π. 26/1995 ΝοΒ 44, 198, Α.Π. 600/1996 Ελλ νη 40, 117, Α.Π. 1132/1997 Ελλ νη 40, 621). Η πρακτική εφαρµογή του άνω νόµου έχει περιοριστεί αισθητά, αφότου η κάλυψη των εργατικών ατυχηµάτων έγινε κλάδος ασφάλισης στο ΙΚΑ (α.ν. 1846/1951) και µε το άρθρο 3 του ν. 1305/1982 επεκτάθηκε η κοινωνική ασφάλιση του ΙΚΑ σε όλη την Ελλάδα (βλ. Ντάσιου, Εργατικό ικονοµικό ίκαιο, Α/Ι, ηµιτ. ΙΙ, 1999, σ. 686). Έτσι, µετά από τις ανωτέρω νοµοθετικές αλλαγές ο ν. 551/1915 εφαρµόζεται στους µισθωτούς εκείνους οι οποίοι δεν καλύπτονται από την ασφάλιση του ΙΚΑ. Αν ο µισθωτός υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ το άνω εκλεκτικό δικαίωµα δεν υφίσταται όταν το ατύχηµα οφείλεται στη µη τήρηση των όρων ασφαλείας, αλλά περιορίζεται µόνο στην περίπτωση ύπαρξης δόλου εκ µέρους του εργοδότη (βλ. Α.Π. 1117/1986 ΕΕργ 1987, 71, Α.Π. 1417/1991 Ελλ νη 1993, 52, Εφ.Αθ. 1805/1998 Ελλ νη 1999, 406). Τέλος, ο µισθωτός δικαιούται να επιδιώξει αποζηµίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω του ατυχήµατος, εφόσον βεβαίως αποδείξει την υπαιτιότητα του εργοδότη του, ενώ ο τελευταίος µπορεί να επικαλεστεί συνυπαιτιότητα του µισθωτού µε σκοπό να µειώσει την αποζηµίωση που οφείλει (Α.Π. 1183/1998 ΕΝ 1999, 417), ενώ είναι δυνατόν να απαλλαγεί πλήρως από την υποχρέωση αποζηµιώσεως αν αποδείξει πως αποκλειστικός υπεύθυνος του ατυχήµατος είναι ο µισθωτός (Ντάσιου, ο.π., σ. 691). Από τις ένορκες καταθέσεις των µαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, από τα έγγραφα που οι τελευταίοι επικαλούνται και προσκοµίζουν, τα οποία λήφθηκαν στο σύνολο τους υπόψη, έστω και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου ως αποδεικτικά µέσα (άρθρο 671 παρ. 1 Κ.Πολ.., Α.Π. 1631/1997 ΕΝ 54, 891), από τις ένορκες ενώπιον του Ειρηνοδίκη (...), βεβαιώσεις (...), που λήφθηκαν όλες νοµότυπα, και από όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγµατικά περιστατικά: Η εναγοµένη διατηρεί στη Μάνδρα Αττικής βιοµηχανική µονάδα παραγωγής σκυροδέµατος. Με σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, η εναγοµένη προσέλαβε τον ενάγοντα την , ως οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου για τη µεταφορά υλικών σκυροδέµατος. Ο τελευταίος, ηλικίας 22 ετών, ήταν κάτοχος αδείας ικανότητος οδηγού Γ επαγγελµατικής

3 κατηγορίας, που απαιτείται κατά νόµο για την οδήγηση του άνω οχήµατος. Την της ο ενάγων οδηγούσε κανονικά το υπ αριθµ. κυκλοφορίας * ανατρεπόµενο φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της εναγοµένης, φορτωµένο µε 22 τουλάχιστον τόνους χαλίκι, σε ανώνυµη αγροτικό οδό µε επικάλυψη ασφάλτου στην περιοχή της Ι.Μ. Πανάχραντου Μεγάρων, µε κατεύθυνση προς Μέγαρα. Το άνω αδρανές υλικό ο ενάγων το παρέλαβε από το λατοµείο των Αφών Σ. και το µετέφερε στο εργοτάξιο της εναγοµένης στη Μάνδρα Αττικής (θέση Σφαγεία), κατ εντολή και υπόδειξη του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης Α.Α. Την ίδια διαδροµή ακολουθούσε αυτός µεταφέρων υλικά µε το άνω όχηµα 6 έως 8 φορές την ηµέρα. Ξαφνικά και ενώ βρισκόταν σε σηµείο της άνω οδού όπου αυτή παρουσιάζει κατωφερική κλίση 10%, το φορτηγό αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του προς τα αριστερά, εισήλθε σε παρακείµενο ελαιώνα και προσέκρουσε σε δένδρο. Ο ενάγων προκειµένου να σωθεί, και ενώ το αυτοκίνητο είχε ξεφύγει από την πορεία του, πετάχθηκε έξω από την καµπίνα του οδηγού µε αποτέλεσµα να πέσει µε δύναµη και µε το κεφάλι στην άσφαλτο του προαναφερόµενου δρόµου και να υποστεί βαρεία κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Μεταφέρθηκε αµέσως στο νοσοκοµείο «Κοργιαλένειο - Μπενάκειο ΕΕΣ» µε βαρύ κώµα GCS=4, υποσκληρίδιο αιµάτωµα αριστερά κροταφικά εκτεταµένο, µικρότερο δεξιά κροταφικά υπαραχνοειδής αιµορραγία, διάχυτο οίδηµα και διάχυτες αιµορραγικές θλάσεις. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέµβαση µε άµφω κροταφικές κραναοτοµίες - αφαίρεση των αιµατωµάτων, χωρίς την τοποθέτηση των ολικών κρηµνών, ώστε να αποφευχθεί η πίεση επί του οιδηµατώδους εγκεφάλου. ιακοµίστηκε εις ΜΕΘ ΚΑΤ µε µηχανική αναπνοή και αποιδηµατική αγωγή. Την υποβλήθηκε σε τραχειοστοµία και αποσυνδέθηκε από το µηχάνηµα της αναπνοής. Την µεταφέρθηκε διασωληνωµένος εις την Ν/X κλινική. Αυτός αναπνέει από την τραχειοστοµία, τρέφεται µε «LEVIN», δεν επικοινωνεί, παρουσιάζει τετρασπαστική συνδροµή, είναι ισοκορικός, αντιδρά στον πόνο και παρουσιάζει µεγάλη εγκεφαλική ατροφία. Του έγινε τοποθέτηση κοιλιοπεριτοναϊκής παροχετεύσεως - βαλβίδα µέσης πιέσεως. Την η κατάσταση του ενάγοντος παραµένει η ίδια µόνο που είναι σε καλύτερη εγρήγορση και µπορεί να κάνει ευκολότερα κινησιοθεραπεία. Την µεταφέρθηκε στην κατοικία του. Την όπως και την διακοµίστηκε στην άνω Ν/Χ κλινική για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Η κλινική του εικόνα παραµένει η ίδια. εν επικοινωνεί, έχει σπαστική τετραπάρεση, τραχειοστοµία (λόγω επανειληµµένων προσβολών πνευµονίας εκ της καταπόσεως) και γαστροστοµία για διατροφή. Έχει µικρή κατάκληση στην ιερά χώρα και υποβάλλεται σε κινησιοθεραπεία - φυσιοθεραπεία και αλλαγές των τραυµάτων, θεραπεία µε αντιεπιληπτικά και αντιβιοτικά. Η κατάσταση του πρέπει να θεωρηθεί µη αναστρέψιµος. Τελευταία και κατά διαστήµατα δείχνει στοιχειώδη επαφή και πιθανώς συναισθηµατικές εκδηλώσεις (βλ. την από ιατρική γνωµάτευση της ε- πιµελήτριας στο ΚΑΤ Μ.Σ. και τα από , , και ιατρικά πιστοποιητικά του επιµελητή στο Κοργιαλένειο - Μπενάκειο ΕΕΣ Π.Κ.). Το ΙΚΑ, που είναι ασφαλισµένος, υπελόγισε το ποσοστό της ανατοµοφυσιολογικής του βλάβης σε ποσοστό άνω του 80% (βλ. το από έγγραφο του ΙΚΑ Ελευσίνας). υνάµει της υπ αριθµ. 4625/1998 τελεσίδικης απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ικαιοδοσίας) ο ενάγων έχει υποβληθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συµπαράσταση. Με την ίδια απόφαση έχει διοριστεί ως οριστικός δικαστικός συµπαραστάτης του ο αδελφός του Μ.Η., ο οποίος διεξάγει σήµερα τη δίκη για λογαριασµό του συµπαραστατουµένου ενάγοντος χωρίς να απαιτείται γι' αυτό και άδεια του εποπτικού συµβουλίου (άρθρα 1621 και 1682 Α.Κ.), όπως αβάσιµα υποστηρίζει η εναγοµένη. Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού αποδείχθηκε ότι το εργατικό αυτό ατύχηµα προκλήθηκε και αιτιωδώς είναι αποδοτέο σε υπαιτιότητα (αµέλεια) του άνω νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης και των υπ αυτού προστηθέντων αρµοδίων τεχνικών υπαλλήλων της, διότι αυτοί δεν τήρησαν τους όρους οι οποίοι επιβάλλονται από την κοινή αντίληψη, την υποχρέωση πρόνοιας και την απαιτουµένη στις συναλλαγές επιµέλεια. Ειδικότερα, η αµέλεια τους συνίσταται στην πληµµελή συντήρηση και επισκευή του ανωτέρω αυτοκινήτου µε συνέπεια το σύστηµα αµπραγιάζ του τελευταίου να έχει κατά τον προαναφερόµενο χρόνο οδήγησης του από τον ενάγοντα βλάβη, η οποία οφειλόταν στην επί µακρό χρόνο χρήση του (έτος 1ης κυκλοφορίας 1987). Συγκεκριµένα είχε διαρροή των υγρών του συστήµατος, βλάβη στο κυλινδράκι και το λαστιχάκι (βλ. την από έκθεση πραγµατογνωµοσύνης που

4 συνέταξε ο Γ.Ο., µηχανικός αυτοκινήτων, κατόπιν εντολής του Τµήµατος Τροχαίας Κινήσεως Μεγάρων Αττικής). Η εν λόγω βλάβη σε συνάρτηση και µε το γεγονός ότι το όχηµα ήταν φορτωµένο, είχε ως αποτέλεσµα να µη λειτουργήσει το σύστηµα του συµπλέκτη, αφήνοντας το αυτοκίνητο χωρίς ταχύτητα και στη συνεχεία εξαιτίας των ανωτέρω κατέστη αδύνατη η τροχοπέδηση του από τον οδηγό µε συνέπεια να εκτραπεί της πορείας του κατά τα άνω. Επισηµαίνεται εδώ ότι στο εργοτάξιο της εναγοµένης για το στόλο των 70 περίπου οχηµάτων και µηχανηµάτων που διαθέτει για τη λειτουργία της επιχείρησης και την παραγωγή ετοίµου σκυροδέµατος, υπάρχει συνεργείο για τη συντήρηση και επισκευή των µηχανολογικών βλαβών των τελευταίων, αποτελούµενο από ένα µηχανικό και το βοηθό του. Συντρέχουσα αµέλεια του οδηγού - ενάγοντος στην επέλευση του ανωτέρω αποτελέσµατος (τραυµατισµού του), δεν αποδείχθηκε. Έτσι, ο συναφής ισχυρισµός (άρθρο 300 Α.Κ.) της εναγοµένης πρέπει να απορριφθεί ως κατ ουσίαν αβάσιµος. Στο σηµείο αυτό πρέπει να λεχθεί ότι ο άνω νόµιµος εκπρόσωπος της εναγοµένης µε την υπ αριθµ /1999 απόφαση του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Αθηνών κρίθηκε ένοχος της πράξεως της σωµατικής βλάβης (άρθρα 314 παρ. 1 και 315 παρ. 1 Π.Κ.) εις βάρος του ενάγοντος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών. Περαιτέρω, αποδείχθηκε, ότι ο ενάγων από την εις βάρος του αυτή αδικοπραξία, υπέστη ηθική βλάβη, το δε προς ικανοποίηση εύλογο ποσό, λαµβανοµένου υπόψη του βαθµού του πταίσµατος και του νοµίµου εκπροσώπου της εναγοµένης, της περιουσιακής καταστάσεως αυτής, της αδυναµίας του ενάγοντος να συντηρήσει τον εαυτό του, την έλλειψη άλλων περιουσιακών στοιχείων, τις αυξηµένες ανάγκες για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και φυσιοθεραπεία, πρέπει το ποσό της χρηµατικής ικανοποιήσεως που θα επιδικαστεί σ' αυτόν να καθοριστεί σε δραχµές. Ο εκ των µετόχων της εναγοµένης Θ.Α. πριν τη συζήτηση της κρινόµενης αγωγής εκδήλωσε την πρόθεση του να προσφέρει, από λόγους καθαρά αλληλεγγύης προς τον πάσχοντα - ενάγοντα, δρχ (συνοµολογείται). Αποδεδειγµένης της ως άνω αµέλειας των οργάνων της εναγοµένης πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµο το κεφάλαιο της αγωγής που αφορά αποζηµίωση του ενάγοντος για τη θετική και αποθετική ζηµία που υπέστη αυτός από το ανωτέρω ατύχηµα, αφού ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ παθών δικαιούται την προβλεπόµενη από το άρθρο 34 παρ. 2 νόµου 1846/1951 «διαφορά» αποζηµίωσης, εκτός δόλου, µόνο τις παροχές που χορηγούνται από το ΙΚΑ (Ολ.Α.Π. 1117/1986 ο.π., Εφ.Αθ. 2230/1998 Ελλ νη 1999, 406, Εφ.Θεσσ. 24/2000 Αρµεν. 2000, 400 επ.). Αποδείχθηκε, εξάλλου, ότι ο ενάγων είχε ασκήσει ενώπιον αυτού του δικαστηρίου την από αγωγή του κατά της εναγοµένης, όµοια κατά περιεχόµενο µε την κρινόµενη. Ο ενάγων πριν το δικαστήριο εισέλθει στη συζήτηση της υπόθεσης µε προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του, που καταχωρίστηκε στα πρακτικά, παραιτήθηκε παραδεκτά (άρθρα 294 και 297 Κ.Πολ..) από το δικόγραφο της εν λόγω αγωγής. Η εναγοµένη ισχυρίζεται ότι δεν καταβλήθηκαν σ' αυτήν τα έξοδα της άνω δίκης (άρθρο 295 παρ. 2 Κ.Πολ..). Η αναβλητική αυτή ένσταση της εναγοµένης, πέρα από το γεγονός ότι η τελευταία δεν αρνείται να απαντήσει στην υπό κρίση αγωγή του ενάγοντος, είναι τελείως αόριστη αφού αυτή δεν προσδιορίζει το είδος και το ποσό των εξόδων (Α.Π. 654/1989 Ελλ νη 31, 1442, Α.Π. 915/1974 ΝοΒ 23, 500, Εφ.Αθ. 3323/1996 Ελλ νη 1996, 1404). Περαιτέρω, η εναγοµένη προτείνει προς συµψηφισµό (άρθρο 440 Α.Κ.) απαίτηση ύψους δρχ. που έχει κατά του ενάγοντος, ποσό το οποίο αυτή του κατέβαλε εκ λόγων επιεικείας (βλ. προτάσεις εναγοµένης σελ. 15 στο άνω µέρος). Η εν λόγω ένσταση είναι απορριπτέα ως µη νόµιµη, δεδοµένου ότι παροχές που καταβλήθηκαν εκ λόγων επιεικίας ή εξ ελευθεριότητος δεν προτείνονται σε συµψηφισµό (Σταθοπούλου - Γεωργιάδη, Ερµ. Α.Κ. άρθρο 440, παρ. 25, σελ. 536, Α.Π. 18/1963 ΝοΒ 11, 630, Εφ.Αθ. 2409/1970 Αρµεν. 25, 126). Τέλος, η εναγοµένη υποβάλλει την ένσταση της καταχρηστικής ασκήσεως του δια της αγωγής ασκουµένου δικαιώµατος του ενάγοντος (άρθρο 281 Α.Κ.), χωρίς όµως να αναφέρει τα περιστατικά που συγκροτούν την κατάχρηση δικαιώµατος από το διάδικο κατά του οποίου ασκείται το δικαίωµα και χωρίς να γίνεται επίκληση από αυτήν του γεγονότος ότι τα περιστατικά αυτά καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του δικαιώµατος. Εποµένως, η παράλειψη της προβολής των περιστατικών στα οποία θεµελιώνεται η κατάχρηση δικαιώµατος, συνεπάγεται την απόρριψη της συναφούς ενστάσεως ως απαράδεκτης (Ολ Α.Π. 472/1983 ΝοΒ 38, 59). Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει η αγωγή, η οποία είναι νόµιµη στηριζόµενη στις διατάξεις των άρθρων που προαναφέρθηκαν

5 και σε εκείνες των άρθρων 914, 298, 299, 330, 932, 346 Α.Κ., 907, 908 και 176 Κ.Πολ.., να γίνει δεκτή εν µέρει ως και κατ ουσίαν βάσιµη, να υποχρεωθεί η εναγοµένη να καταβάλει στον ενάγοντα δρχ µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Η παρούσα απόφαση, λόγω συνδροµής εξαιρετικών λόγων στο πρόσωπο του ενάγοντος, ιδιαίτερα, διότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης µπορεί να επιφέρει σηµαντική ζηµία σ αυτόν, πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των δραχµών. Η εναγοµένη θα καταδικαστεί στην εν µέρει δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, λόγω της εν µέρει νίκης και ήττας των διαδίκων, συµψηφιζοµένης αυτής κατά τα λοιπά µεταξύ των τελευταίων (άρθρο 178 παρ. 1 Κ.Πολ..), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Σελίδα 1 από 21 Αριθµός απόφασης: 438/2014 Αριθµός κατάθεσης 1 ης αγωγής: 234/2009 Αριθµός κατάθεσης 2 ης αγωγής: ΜΤΕι407/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Ειδική διαδικασία διαφορών για ζηµίες από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ )

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (άρθρο 681 Α ΚΠολ ) Σελίδα 1 από 12 Αριθµός απόφασης 16154/2009 (Αριθµός κατάθεσης αγωγής /29-11-2007) (Αριθµός κατάθεσης παρεµπίπτουσας αγωγής /14-02-2008) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1

Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθρα 57, 59, 281, 288, 652, 656, 914 και 932. Κπολ.. άρθρο 69. Ν. 3198/1955 άρθρο 6 παρ. 1 Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πειραιά: 1396/2002 Πηγή: Ε.Ε.. 61/02 σελ. 713 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Το αίτηµα του εργαζοµένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης να τον απασχολεί πραγµατικώς

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50

Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-50 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ούβλης Βασίλης: Ο Ν. 1387/1983 για τον έλεγχο των οµαδικών απολύσεων και πάλι ενώπιον του Αρείου Πάγου ηµοσίευση:

Διαβάστε περισσότερα

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α

1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 447 1 2. α υ τ ο κ ι ν η τ α 39/2011 (Πρόεδρος: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνα Ράπτη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Πιστιόλας, Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202

Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-202 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Θωµά Ιωάννα: Τα πολιτικά κόµµατα ως νοµικά πρόσωπα µεταξύ του ιδιωτικού δικαίου και της συνταγµατικής τους αποστολής

Διαβάστε περισσότερα

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111

Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Μονοµελές Πρωτοδικείο Πειραιά: 1344/2003 Πηγή: Ε.Ν. 31/03 σελ. 111 Κανονισµός (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου της 22 ης 12.2000 (L 12/16.1.2001) «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 19 Αριθµός Απόφασης 62/2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την ικαστή Μ. Πετρίδου, Πρωτοδίκη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 67 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 1/2011 (Πρόεδρος: Γεράσιμος Τσούνης, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Αλεξόπουλος-Εισηγητής, Ελένη Κατσούλη, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αναστάσιος Τελώνης, Αριστείδης Καρύδης,

Διαβάστε περισσότερα

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158

Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 Αρείου Πάγου 814/2011, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 158 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργατικό ατύχημα οικοδόμου κατά την ανέγερση οικοδομής.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 453/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 453/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ Αριθμός Απόφασης 453/2015 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτούμενο από τους Δικαστές, Παναγιώτα Μιχαήλ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο

2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 58 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2. ε ν ο χ ι κ ο δ ι κ α ι ο 17/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Ελένη Μπερτσιά-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Αντωνία Δεββέ, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ*

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Δικογραφία 2013 1 ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ* Σταμάτη ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας Στην εισήγηση αυτή προσεγγίζεται η ιδιότυπης νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Αρείου Πάγου: 2014/2007, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 370 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ Εργατικό ατύχημα. Ο παθών ή, σε περίπτωση θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 619 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 160/2012 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Περικλής Αλεξίου Δικηγόροι: Δημ. Λιβογιάννης, Χρ. Βούλγαρης, Νικ. Παπαπέτρου Αυτοδίκαιη

Διαβάστε περισσότερα

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο

1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 423 1 1. δ η μ ο σ ι ο δ ι κ α ι ο 66/2011 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Σταύρος Μάλαινος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δικαστική αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175

Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 www.inlaw.gr Newsletter 09-10/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-175 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικαιολόγητος πλουτισµός - Απόσβεση υποχρέωσης απόδοσης του πλουτισµού Αριθµός απόφασης: 361 Έτος: 2010 - Αδικαιολόγητος πλουτισµός.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54

Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 www.inlaw.gr Newsletter 5/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-54 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αδικοπραξία - Αιτιώδης συνάφεια µεταξύ γεγονότος και αποτελέσµατος ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 999 Έτος: 2010 - Αδικοπραξία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Δικογραφία 2014 429 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 237/2013 Πρόεδρος: Ναπολέων Ζούκας Εισηγητής: Λεων. Χατζησταύρου Δικηγόροι: Κων. Ευθυμίου, Ιωάν. Γιαγλάρας Αναιτιώδης η εκχώρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 804/2008, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 68/2009, σελ. 510 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του παθόντος από εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77

Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 www.inlaw.gr Newsletter 1 2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εμπορικό 3 77 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Βελλής Γεώργιος: Ευθύνη για πρόκληση αφερεγγυότητας Δημοσίευση: Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 2010, σελίδα 801 Καλλινίκου

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010

Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Άρειος Πάγος Β2 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1370/2010 Περίληψη Μονομερής βλαπτική μεταβολή συντρέχει όταν ο εργοδότης αναθέτει στο μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, σε σχέση με τη συμβατική, με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Δικογραφία 2012 211 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 530/2011 Πρόεδρος: Άγγ. Λιάπης Εισηγητής: Νικ. Παπαδούλης Δικηγόροι: Κων. Τσακίρης - Στ. Μαλακασιώτης, Χρ. Καρακώστας Μετά το ν. 2447/96

Διαβάστε περισσότερα

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο

4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 252 4. OΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ δικαιο 69/2010 (Πρόεδρος: Ελένη Διονυσοπούλου, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Γεώργιος Οικονόμου, Κωστούλα Πρίγγουρη-Εισηγήτρια, Εφέτες). (Δικηγόροι: Δημήτριος Παπαγεωργίου, Λάζαρος Γρομιτσάρης).

Διαβάστε περισσότερα

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους

ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Digesta 2004 Διάλογος με τη Νομολογία 503 ν. 2251/1994 Προστασία του καταναλωτή σε στεγαστικά δάνεια με καταχρηστικούς όρους Ι. Είναι παράνομη η εφάπαξ επιβάρυνση σε ποσοστό 1% επί του ποσού του κάθε δανείου

Διαβάστε περισσότερα

1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ

1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ 752 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1 3. δ ι κ α ι ο π ο λ υ κ α τ ο ι κ ι α σ 152/2010 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Στεφανία Καρατζά, Κωνσταντίνος Πέρρος-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα