ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ. Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ. Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc."

Transcript

1 ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc. 1 I. Ο κοπόρ: Σηρ ζυζηήρ ςγιεινήρ ηυν σεπιών είλαη ε πξόιεςε ηεο δηαζπνξάο ησλ κηθξνβίσλ από αζζελή ζε αζζελή, αιιά θαη ζην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηώλνληαο ηε δηαζπνξά ησλ κηθξνβίσλ όρη κόλν ζηνπο αζζελείο αιιά θαη ζην άςπρν λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ, όπνπ πνιιά κηθξόβηα (εληεξόθνθθνη, ζηαθπιόθνθθνη, ςεπδνκνλάδα) επηβηώλνπλ επί καθξόλ. Σος απλού πλςζίμαηορ ησλ ρεξηώλ είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ ξύπσλ θαη ηεο παξνδηθήο ρισξίδαο. Σηρ ανηιζητίαρ ηυν σεπιών είλαη ε κείσζε, ή ε θαηαζηξνθή ηεο παξνδηθήο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο (ζε δεπηεξόιεπηα). Σηρ σπήζηρ γανηιών είλαη ε πξνζηαζία ησλ ρεξηώλ από επηκόιπλζε κε βηνινγηθά πγξά θαη κηθξννξγαληζκνύο θαη ε κείσζε ηεο κεηάδνζεο ησλ κηθξννξγαληζκώλ από ηα ρέξηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε αζζελείο θαη αληηζηξόθσο. II. ΟΡΙΜΟΙ 1. Η Τγιεινή ηυν σεπιών πεξηιακβάλεη ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ θαη ηελ αληηζεςία ησλ ρεξηώλ κε αιθννινύρν αληηζεπηηθό δηάιπκα. Πεξηιακβάλεη ηελ ηήξεζε ζεηξάο θαλόλσλ, νη νπνίνη ζπκβάινπλ δξαζηηθά ζηελ ειάηησζε ηεο επίπησζεο ησλ λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ θαη επηδεκηώλ από αλζεθηηθνύο κηθξννξγαληζκνύο. Δίλαη ε πην απιή θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο απνθπγήο δηαζπνξάο ησλ κηθξνβίσλ ζην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ. 2. Μόνιμη σλυπίδα είλαη νη κηθξννξγαληζκνί πνπ απνκνλώλνληαη κόληκα από ην δέξκα ησλ αλζξώπσλ Propionibacterium spp, Corinebacterium spp, CNS, Acinetobacter spp, θιπ. Η ππθλόηεηα θπκαίλεηαη από cfu/cm Παποδική σλυπίδα είλαη νη κηθξννξγαληζκνί πνπ απνκνλώλνληαη ζηα ρέξηα ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη απνθηήζεθε από ηελ επαθή κε ηνλ πξνεγνύκελν αζζελή, ή άιιεο πεξηβαιινληηθέο πεγέο E.coli, P. aeruginosa, Gram (-) βαθηήξηα, Staphylococcus aureus. III. ΓΕΝΙΚΑ 1. Οη ζύληνκεο ζπλεζηζκέλεο επαθέο θαη θξνληίδεο ηνπ αζζελνύο, δελ απαηηνύλ πιύζηκν ρεξηώλ (π.ρ. ρεηξαςία, ιήςε αξηεξηαθήο πίεζεο). 2. Τα γάληηα δελ αληηθαζηζηνύλ ηελ αληηζεςία ησλ ρεξηώλ ή ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ. 3. Σπληζηάηαη ε ρξήζε αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ δηαιύκαηνο ζηα ρέξηα πξηλ ηελ ρξήζε απνζηεηξσκέλσλ γαληηώλ. Όλγα Δαληγγάρου R.N., M.Sc. 1

2 4. Με ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηώλ είλαη απαξαίηεην ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ θαη ε αληηζεςία ησλ ρεξηώλ κε αιθννινύρν αληηζεπηηθό δηάιπκα. 5. Όηαλ ηα γάληηα ζρίδνληαη, ηα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη θαιά κε αληηζεπηηθό ζαπνύλη. 6. Η σπήζη (μη αποζηειπυμένυν) μίαρ σπήζευρ γανηιών (π.σ. εξεηαζηικά) είναι αναγκαία, διόηι πποζηαηεύοςν αζθενείρ και πποζυπικό αλλά μόνο: Όηαλ αλακέλεηαη επαθή κε βηνινγηθά πγξά. Παξεκπνδίδνπλ ηελ απόθηεζε κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ, όκσο ζπρλά νδεγνύλ ζε εθεζπραζκό ην πξνζσπηθό σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο ησλ ρεξηώλ. Τα γάληηα ζα πξέπεη λα αθαηξνύληαη ακέζσο θαη λα αιιάδνπλ απαξαηηήησο από αζζελή ζε αζζελή, αιιά θαη ζηνλ ίδην αζζελή, εθόζνλ αγγίμνπκε κηα κνιπζκέλε πεξηνρή ηνπ ζώκαηόο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κηα ιηγόηεξν κνιπζκέλε. 7. Απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε αληηζεπηηθνύ πάλσ ζηα γάληηα, δηόηη ηα θαηαζηξέθεη δεκηνπξγώληαο νπέο, πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε δηέιεπζε ησλ κηθξνβίσλ. 8. Τν πγεηνλνκηθό πξνζσπηθό πξέπεη λα απνθεύγεη ηε ρξήζε ηερλεηώλ λπρηώλ θαη ηα θπζηθά λύρηα λα δηαηεξνύληαη ζε κήθνο < 5 ρηιηνζηά. 9. Σα σέπια πλένονηαι με νεπό και ςγπό απλό ζαπούνι, εκηόρ από ηιρ παπακάηυ πεπιπηώζειρ, όπος σπηζιμοποιούνηαι ανηιζηπηικά ςγπά ζαπούνια. Μηθξνεπεκβαηηθέο λνζειείεο. Πξηλ ηε θξνληίδα αλνζνθαηαζηαικέλσλ αζζελώλ. Μεηά ηε θξνληίδα αζζελώλ κε ινίκσμε. Καη όπνπ αιινύ ππάξρεη έλδεημε από ηελ Δ.Δ.Λ. 10. Σα σέπια ππέπει να πλένονηαι: Καηά ηελ είζνδν, ή ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία ζαο. Όηαλ είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα. Πξηλ θαη κεηά από θάζε επαθή κε πιεγέο. Μεηά από επαθή κε κνιπζκέλα από ζσκαηηθά πγξά, ξνύρα, ή απνξξίκκαηα. Πξηλ θαη κεηά από θάζε επίζθεςε ζην W.C. Πξηλ θαη κεηά ηα γεύκαηα. Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηώλ. Πξηλ από επαθή κε εππαζέο ζηηο ινηκώμεηο άηνκν. Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πξνζηαηεπηηθώλ κέζσλ (κάζθα, ξνπρηζκό, γάληηα). Όπνπ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ηελ θαζαξηόηεηά ηνπο. 11. Ανηιζητία ηυν σεπιών ζςνιζηάηαι πάνηα με: Χξήζε αιθννινύρνπ - αληηζεπηηθνύ δηαιύκαηνο ζηα ρέξηα καο: Πξηλ λα αγγίμνπκε νπνηνλδήπνηε αζζελή θαη ακέζσο Μεηά ην ηέινο ηεο επαθήο καδί ηνπ. 12. Σπόποι πλςζίμαηορ σεπιών: Απιό πιύζηκν ρεξηώλ (20-30 δεπηεξόιεπηα). Ννζνθνκεηαθνύ ηύπνπ πιύζηκν ρεξηώλ (60 δεπηεξόιεπηα). Χεηξνπξγηθνύ ηύπνπ πιύζηκν ρεξηώλ (Betadine = 5 min / Hibiscrub = 3 min). Όλγα Δαληγγάρου R.N., M.Sc. 2

3 13. Οδηγόρ πλςζίμαηορ σεπιών: Βάιηε αξθεηό θξύν λεξό θαη 1-2 παηήκαηα αληηζεπηηθό ζηελ παιάκε ζαο θαη ηξίςηε ηα θαιά. Τξίςηε αλάκεζα ζηα δάθηπια κε ηε δεμηά παιάκε πάλσ ζηε ξάρε ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ. Δπαλαιάβεηε κε ηελ αξηζηεξή παιάκε πάλσ ζηε ξάρε ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ. Τνπνζεηείζηε ηα ρέξηα παιάκε κε παιάκε, πιέμηε ηα δάθηπια θαη ηξίςηε ηα θαιά. Τξίςηε ηαπηόρξνλα ηηο αξζξώζεηο ηνπ αξηζηεξνύ ρεξηνύ ζηελ παιάκε ηνπ δεμηνύ θαη ηηο αξζξώζεηο ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ ζηελ παιάκε ηνπ αξηζηεξνύ. Τξίςηε ηνπο αληίρεηξεο θαη ηηο ξάρεο ησλ δαθηύισλ ζε θάζε παιάκε αληίζηνηρα. Ξεπιύλεηε θαιά κε άθζνλν θξύν λεξό ηα ρέξηα ζαο γηα ηελ θαιή απνκάθξπλζε ηνπ αληηζεπηηθνύ. Σθνππίζηε ηα ρέξηα ζαο κε ρεηξνπεηζέηεο κίαο ρξήζεσο θαη θιείζηε ηε βξύζε κε ηε ρεηξνπεηζέηα ηελ νπνία ζθνππηζηήθαηε. Πεηάμηε ηε ρεηξνπεηζέηα ζην καύξν ζάθν, ζύκθσλα κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ. Αθού ζηεγνώζοςν καλά ηα σέπια, βάληε αλκοολούσο ανηιζηπηικό ζηα σέπια ζαρ και ακολοςθείζηε ηιρ παπακάηυ οδηγίερ: 1. Απιώλεηε ζηα ρέξηα ζαο ηθαλή πνζόηεηα αιθννινύρνπ αληηζεπηηθνύ (έλα θαιό πάηεκα ηεο ηξόκπαο είλαη θαιή πνζόηεηα) θαη ηξίβεηε ηα δύν ρέξηα καδί θξνληίδνληαο ην αληηζεπηηθό λα απισζεί παληνύ, κέρξη λα ζηεγλώζνπλ. 2. Αλ ηα ρέξηα ζηεγλώλνπλ ζε ιηγόηεξν από 10 δεπηεξόιεπηα, ηόηε δελ έρεη ηνπνζεηεζεί αξθεηή πνζόηεηα αληηζεπηηθνύ θαη ε δηαδηθαζία πξέπεη λα επαλαιεθζεί. 3. Με ρξεζηκνπνηείηε ην αληηζεπηηθό αιθννινύρν δηάιπκα ζε βξεγκέλα ρέξηα. Πξέπεη πξώηα λα ζηεγλώζνπλ πνιύ θαιά. VI. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ Α : «Τα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη». 2. ΠΙΝΑΚΑΣ Β : «Τξόπνο ρξήζεσο αληηζεπηηθνύ γηα αληηζεςία ησλ ρεξηώλ, ή πγξνύ ζαπνπληνύ γηα πιύζηκν ησλ ρεξηώλ». 3. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : «Οδεγίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ γαληηώλ». 4. ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : «Γάληηα κίαο ρξήζεσο» - «Πιύζηκν ρεξηώλ». Όλγα Δαληγγάρου R.N., M.Sc. 3

4 1. ΠΙΝΑΚΑ Α «Σα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη» Απιή επαθή κε αζζελήκόλν κε αληηζεπηηθό Οη ζύληνκεο, ζπλεζηζκέλεο επαθέο θαη νη απιέο θξνληίδεο ηνπ αζζελνύο, δελ απαηηνύλ πιύζηκν ησλ ρεξηώλ (αξθεί ε αληηζεςία ησλ ρεξηώλ κε αιθννινύρν δηάιπκα, εθόζνλ ζεσξείηαη απαξαίηεην). Παξάδεηγκα: Χεηξαςία. Λήςε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ηνπ αίκαηνο. Η πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ επηβάιιεηαη: Πόηε ρξεηάδεηαη ε πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ; Όηαλ έξρεζηε, ή θεύγεηε από ηελ ππεξεζία ζαο. Όηαλ είλαη εκθαλώο ιεξσκέλα. Πξηλ θαη κεηά από θάζε επαθή κε πιεγέο. Μεηά από επαθή κε κνιπζκέλα από ζσκαηηθά πγξά, ξνύρα, ή απνξξίκκαηα. Πξηλ θαη κεηά από θάζε επίζθεςε ζην W.C. Πξηλ θαη κεηά ηα γεύκαηα. Μεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηώλ. ΓΔΝΙΚΑ: Όπνπ έρεηε ακθηβνιία, πξέπεη λα πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο. Η πγηεηλή ησλ ρεξηώλ παξακέλεη ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο απνθπγήο δηαζπνξάο ηωλ κηθξννξγαληζκώλ. Η πγηεηλή ηωλ ρεξηώλ είλαη αλεμάξηεηε από ηε ρξήζε ηωλ γαληηώλ. Όλγα Δαληγγάρου R.N., M.Sc. 4

5 2. ΠΙΝΑΚΑ Β Τρόπος τρήζεφς ανηιζηπηικού για ανηιζηυία ηφν τεριών, ή σγρού ζαποσνιού για πλύζιμο ηφν τεριών Τρίυηε παλάμη με παλάμη Τρίυηε και ηις δύο ράτες ηφν τεριών με πλεγμένα ηα δάκησλα. Τρίυηε ηις παλάμες ηφν δακηύλφν με πλεγμένα ηα δάκησλα Τρίυηε ηις παλάμες πάλι ζε κάθε παλάμη ανηίζηοιτα. Τρίυηε ηις δύο παλάμες και ηοσς δύο ανηίτειρες Θσμηθείηε να πλύνεηε ηις παλάμες με ηα δάκησλα Ξεβγάληε καλά και ζηεγνώζηε. Κλείζηε ηη βρύζη με ηη τειροπεηζέηα Όλγα Δαληγγάρου R.N., M.Sc. 5

6 Σημείφζη: Πλύνεηε ηα τέρια ζας κάηφ από ηρετούμενο νερό. 3. ΠΙΝΑΚΑ Γ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΓΑΝΣΙΩΝ Γ Α Ν Σ Ι Α M I A Υ Ρ Η Δ Ω ηνπο ρώξνπο παξνρήο θξνληίδαο πγείαο, ην πξνζσπηθό θνξά γάληηα γηα λα πξνζηαηεύεη ηνπο αζζελείο από ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ησλ ρεξηώλ ηνπ, αιιά θαη ηα ρέξηα ηνπ από ηελ επαθή κε αίκα ή ζσκαηηθά πγξά ησλ αζζελώλ. Σν C.D.C. πξνο απνθπγήλ κεηάδνζεο ινηκώμεσλ, ζπληζηά κεηαμύ άιισλ θαη ηνπο εμήο βαζηθνύο θαλόλεο, πνπ θαζνξίδνπλ πόηε ηα γάληηα είλαη αλαγθαία. Φνξάηε πάληα γάληηα όηαλ αγγίδεηε: Αίκα, πγξά ζώκαηνο, βιελλνγόλνπο, θιεγκνλέο δέξκαηνο. Επηθάλεηεο θαη αληηθείκελα κνιπζκέλα κε αίκα, ή πγξά ζώκαηνο. Δπηπιένλ: ε θάζε εξγαζία πνπ ππάξρεη θίλδπλνο λα έιζεηε ζε επαθή κε αίκα π.ρ. θιεβνθέληεζε, ιήςε δεηγκάησλ αίκαηνο από 3 - way θαη κε βηνινγηθά πγξά ζώκαηνο. Όηαλ ζηα ρέξηα ζαο ππάξρνπλ θιεγκνλέο, ακπρέο, θνςίκαηα, ή άιιεο ιύζεηο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δέξκαηνο. Πξηλ ην άγγηγκα θάζε "αλνηθηνύ" ζσιελαξίνπ αίκαηνο, ή δείγκαηνο ζσκαηηθνύ πγξνύ γηα εμέηαζε. (Όρη γηα ηα θιεηζηά ζσιελάξηα). Καηά ηε ζπιινγή δεηγκάησλ βηνινγηθώλ πιηθώλ, ή ην ρεηξηζκό ηνπο από όινπο ηνπο αζζελείο. Γηα ηνλ θαζαξηζκό δηαζθνξπηζκέλσλ πγξώλ, ή ρξεζηκνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ θαη νξγάλσλ. Όηαλ είλαη πηζαλή ε έθζεζε ζε θίλδπλν κόιπλζεο πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί, ιόγσ απεηξίαο κε ηε δηαδηθαζία, ή ηελ θαηάζηαζε. Γηα ηελ επαθή κε βιελλνγόλνπο (εθηόο αλ αληελδείθλπηαη) θαη γηα άιιεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ δελ απαηηνύληαη απνζηεηξσκέλα γάληηα. Σα γάληηα πξέπεη λα αιιάδνληαη: Όηαλ ζρηζηνύλ ή όηαλ ζπκβεί θάπνην ηξύπεκα από αηρκεξό αληηθείκελν ή κνιπλζνύλ ή κεηά ηε κεηαθνξά κνιπζκέλσλ δεηγκάησλ. Μεηά από θάζε επαθή κε αζζελή θαη πξηλ αγγίμεηε ηνλ επόκελν. Ίζσο ρξεηαζηεί λα αιιαρηνύλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο ελόο αζζελή, γηα ηελ πξόιεςε λνζνθνκεηαθώλ ινηκώμεσλ από ηελ ελδνγελή ηνπ ρισξίδα. Δειαδή, πξέπεη λα αιιάδνληαη κεηά ηελ επαθή κε κνιπζκέλε πεξηνρή (π.ρ. κνιπζκέλε πιεγή) θαη πξηλ ηελ επαθή κε θαζαξή (π.ρ. πεξηνρή εηζαγσγήο ελδνθιέβηνπ θαζεηήξα, ή ηξαρεηνζηνκία ηνπ ίδηνπ αζζελή). Γεληθέο Οδεγίεο: Σα γάληηα δελ παξέρνπλ πξνζηαζία από ηξαπκαηηζκνύο πνπ πξνθαινύλ νη βειόλεο, ή ηα άιια αηρκεξά αληηθείκελα. Μελ πιέλεηε, ή απνιπκαίλεηε ηα ρεηξνπξγηθά, ή ηα γάληηα εμεηάζεσλ, γηαηί κπνξεί ηα απνξξππαληηθά λα ηα θαηαζηξέςνπλ. Σα ζπγθεθξηκέλα γάληηα είλαη κίαο ρξήζεσο. Όλγα Δαληγγάρου R.N., M.Sc. 6

7 Σα γάληηα αθαηξνύληαη από ηα ρέξηα γπξίδνληαο ηα κέζα - έμσ θαη πξνζέρνληαο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο λα κελ αγγίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο. Σα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηώλ θαη πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε λέσλ. Υξεζηκνπνηείηε γάληηα ΜΟΝΟ όπνπ ρξεηάδνληαη, πξηλ αγγίμεηε ηνλ αζζελή θαη απνθεύγεηε λα αγγίμεηε κε απηά θαζαξέο επηθάλεηεο, όπωο ηειέθωλα, πόκνια πόξηαο θ.ι.π. Όηαλ θνξάηε γάληηα γηα λα αξρίζεηε ηελ εξγαζία ζαο θαη πξηλ μεθηλήζεηε, κελ αγγίδεηε όιεο ηηο θαζαξέο επηθάλεηεο γύξω ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα αγγίδεηε ηνλ αζζελή, δηόηη ζε αληίζεηε πεξίπηωζε όια ηα βαθηήξηα κεηαθέξνληαη ζηνλ αζζελή. 4. ΠΙΝΑΚΑ Γ ΓΑΝΣΙΑ ΜΙΑ ΥΡΗΔΩ Γάληηα ειαζηηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη: Γάληηα «δηαθαλή» κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη: 1. ε επαθή κε αίκα, ή κνιπζκέλα πγξά ζώκαηνο. 1. ηε δηαδηθαζία απνζσιήλσζεο, 2. ηηο αγγεηαθέο παξαθεληήζεηο (ιήςε αίκαηνο, θιεβνθεληήζεηο). 2. ηε δηαδηθαζία εθθέλσζεο νπξνζπιιέθηε. 3. ην ινπηξό θαζαξηόηεηνο ηνπ αζζελνύο. 3. ηελ απνκάθξπλζε ηνπ νπξνδνρείνπ. 4. ηε ζπιινγή δεηγκάησλ αίκαηνο, ή πγξώλ γηα ην εξγαζηήξην. 4. ηελ πγηεηλή ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηνο. 5. ηνπο ππνθιηζκνύο. 5. ηνλ θαζαξηζκό ηνπ πεξηβάιινληνο (απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ). Μεηά ηελ αθαίξεζε ηωλ γαληηώλ πξέπεη ΠΑΝΣΑ λα αθνινπζεί ην πιύζηκν ηωλ ρεξηώλ. ΜΟΝΟ ΠΛΤΙΜΟ ΥΔΡΙΩΝ (Υωξίο Γάληηα) 1. ηξώζηκν απιήο θιίλεο. 1. ίηηζε ζε γαζηξνζηνκία. 2. Λήςε αξηεξηαθήο πίεζεο. 2. ίηηζε κέζσ θαζεηήξα (Levin). 3. ύλδεζε - Ρύζκηζε Monitor. 3. Ελεζε Ι.Μ. Ι.V. S.C. θ.ιπ. 4. Πξνεηνηκαζία & ρνξήγεζε I.V. πγξώλ από θεληξηθέο παξνρέο. 4. πλδέζεηο ζπζθεπώλ κε 3-way. 5. Απιό άγγηγκα ηνπ αζζελνύο. 5. Αθαίξεζε κε κνιπζκέλεο γξακκήο. 6. Χνξήγεζε θαξκάθσλ P.o. 6. Θέζε αλαπλεπζηηθήο παξνρέηεπζεο. 7. Δηαηξνθή αζζελνύο 7. Ρύζκηζε αληιηώλ & αλαπλεπζηήξσλ 8. Λνηπέο απιέο εξγαζίεο Γάληηα απνζηεηξωκέλα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επαθή κε θπζηνινγηθά απνζηεηξωκέλεο πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο. Π.ρ. Δλδνηξαρεηαθή αλαξξόθεζε - πγξά ηξαύκαηα - βιελλνγόλνη θιπ. Όλγα Δαληγγάρου R.N., M.Sc. 7

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΣΑ ΠΟΛΤΥΛΧΡΙΧΜΔΝΑ ΓΙΦΑΙΝΤΛΙΑ (PCBs) ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΡΓΑΙΑ ΦΟΙΣΗΣΔ: Γατηαλάξνο Δπάγγεινο Κνπηζνύθνπ Γηνλπζία Κξηπηληίξε Υαξίθιεηα Λεηβαδάξα Μαξίλα Μαξγαξίηε Δπδνμία Παξήρζεζαλ γηα πξώηε θνξά

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9 1 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 2 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 3 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 4 ΥΑΡΣΖ Ζ.Κ.Γ. 5 SONY UPP 110S 6 Edam SE - 6 ΖΚΓ πκπιεξώκαηα εκηζηηρεηαθήο δηαηξνθήο γηα peros ζίηνπ, γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC)

ABEE ΓΔΛΣΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ (MSDS) POWER AC 6,24 SC. Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα (SC) POWER AC 6,24 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΟΤΙΑ/ΚΔΤΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: Δκπνξηθό όλνκα: Υεκηθό όλνκα: POWER AC 6,24 SC alpha-cypermethrin Υξήζε νπζίαο/ζθεπάζκαηνο: Δληνκνθηόλν-Πξντόλ Γεκόζηαο Τγείαο / Ππθλό ελαηώξεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 1907/2006/ΔΔ (REACH) & Τ.Α. 195/2002 & Dir. 2001/58/EC γηα ην ζθεύαζκα ATTACK 25 WP ηεο εηαηξείαο AGROTECHNICA ΟΒΔΔ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΤΗΑ / ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΟ & ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1.

ΓΔΛΣΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΙΑ. Δεληίο Δεδομένων Αζθαλείας ζύμθωνα με ηον κανονιζμό Νο 1907/2006/ΕΕ Ημερομηνία / Αναθεώρηζη : 09.10.2013 Έκδοζη : 1. Oνομασία προϊόντος ELLACOP 6 SC Σελίδα 1 από 6 ΓΔΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟ ( Material Safety Data Sheet ) Έθδνζε: 1 Έηνο : 2008 ELLACOP 6 SC 1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΪOΝΣΟ ΚΑΙ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Δμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα