Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/"

Transcript

1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εζηκνηππίαο θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Ζ ζεκαζία ηνπ πξνβαδίζκαηνο δηαθσηίδεηαη κέζα απφ κία ηζηνξηθή δηαδξνκή ε νπνία θαηαδεηθλχεη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ζέκαηα γνήηξνπ, θχξνπο θαη επηβνιήο ησλ θξαηψλ ή ησλ εγεκφλσλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ εκπινθή ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζε ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο θαη ζε παίγληα δπλάκεσο θαη εμνπζίαο. Γηαθαίλεηαη αθφκε ε ζχλδεζή ηνπ κε ην ζηπι δηπισκαηίαο πνπ αλαπηπζζφηαλ ζε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο θάζε θνξά αλάγθεο, φπσο θαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ πξνβαδίζκαηνο. Δπίζεο, αλαιχεηαη ε ηεξαξρηθή νξγάλσζε ηελ νπνία ην πξνβάδηζκα αληαλαθιά, ην πψο απηφ δηέπεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ πξσηνθφιινπ θαη νη ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο πνπ βξίζθεη ζην πιαίζην απηφ, θαζψο θαη ην πψο ζρεηίδεηαη κε θάπνηεο άιιεο αξρέο, φπσο, ζηηο εκέξεο καο, απηή ηεο λνκηθήο ηζφηεηαο ησλ θξαηψλ. Έηζη ινηπφλ, ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, κέζα απφ κία ηζηνξηθή αλαδξνκή φπνπ γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα δηαγξαθεί θαη κία θνηλσληνινγία ή θαη κία ςπρνινγία ηεο δηπισκαηίαο θαη απηψλ πνπ ηελ αζθνχλ, απψηεξνο ζηφρνο είλαη λα θαηαδεηρζεί φηη ην πξνβάδηζκα, φπσο θαη γεληθφηεξα ε εζηκνηππηθή πξαθηηθή, δελ αληαλαθιά λεθξνχο ηχπνπο ρσξίο νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, αιιά ζπλδέεηαη κε ππνθείκελεο δνκέο βαζηά ξηδσκέλεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ δηαηεξεί κία ηδηαίηεξε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία. Σέινο, ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί έλα είδνο ρξήζηκνπ, ειπίδνπκε, θαη πεξηεθηηθνχ εγρεηξηδίνπ πνπ πιεξνθνξεί θαη πξνζαλαηνιίδεη πξαθηηθά ζε ζέκαηα πξνβαδίζκαηνο θαηά ηε δηπισκαηηθή πξαθηηθή. 1

2 ABSTRACT The present dissertation treats the subject of precedence in the frame of diplomatic etiquette and international relations. The importance of precedence is highlighted through a historical analysis which shows the connection between the precedence and such issues as the prestige and imposition of the states and of their sovereigns, as well as the entanglement of precedence in the balance of power and in games of power and force. Through this analysis, there also emerges the connection of precedence with the particular style of diplomacy developed in each historical era, so that certain needs were served, as well as the historical development of precedence itself. The hierarchical organisation reflected through precedence is analysed, as well as the way the latter conditions the practice of protocol, its applications within this frame and its connection to certain principles, such as, nowadays, that of the legal equality of states. Thus, in the first part of the dissertation, through an historical tracing back where there is an effort to outline a sociology or even a psychology of diplomacy and of those who practice it, the final objective is to show that the precedence and in general the protocol, does not reflect dead formalities devoid of any essential content; on the contrary, it is connected with underlying structures deeply rooted in reality and consequently it maintains a great functional importance. Finally, the second part of the dissertation constitutes a kind of a concise and, hopefully, useful handbook which informs and directs in a practical way on issues of precedence and of diplomatic practice. 2

3 Λέμεηο θιεηδηά: δεμηψζεηο/ γεχκαηα/ εθδειψζεηο θηινθξνζχλεο, δηπισκαηία, δηπισκαηηθή πξαθηηθή, εζηκνηππία, επίζεκε/ ηηκεηηθή ζέζε, επίζεκν πξφζσπν/ -νο πξνζθεθιεκέλνο, ηεξαξρία, θαλφλεο ηνπνζεηήζεσο, πξνβάδηζκα, πξσηφθνιιν, θηινθξφλεζε. 3

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ..ζ. 3 ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ, ΔΘΙΜΟΣΤΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ...5 ΣΟ ΠΡΟΒΑΓΙΜΑ.8 ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΚΑΙ ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΑΓΙΜΑΣΟ...12 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΟΒΑΓΙΜΑΣΟ Γεληθνί θαλόλεο ηνπνζεηήζεωο - Η αξρή ηνπ δεμηνύ Πξνβάδηζκα ζεκαηώλ Πξνβάδηζκα αξρεγώλ θξαηώλ Πξνβάδηζκα Γηπιωκαηηθνύ ώκαηνο..35 α) Πξνβάδηζκα ηνπ Γηπισκαηηθνχ ψκαηνο έλαληη ησλ εζληθψλ αξρψλ...36 β) Πξνβάδηζκα κεηαμχ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ..40 γ) Αηνκηθφ πξνβάδηζκα κεηαμχ κειψλ δηαθφξσλ δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ 43 δ) Πξνβάδηζκα κεηαμχ κειψλ κηαο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο ε) Γηπισκαηηθή Δπεηεξίδα Πξνβάδηζκα ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο 50 α) Πξνβάδηζκα κεηαμχ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.50 β) Πξνβάδηζκα ζην εζσηεξηθφ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ..53 γ) Πξνβάδηζκα εηδηθψλ απνζηνιψλ εζηκνηππηθνχ ραξαθηήξα...57 δ) Πξνβάδηζκα ζηηο δηεζλείο δηαζθέςεηο...58 ε) Πξνβάδηζκα Αξρεγψλ Πξνμεληθψλ Αξρψλ 62 ζη) Πξνβάδηζκα ζε εθδειψζεηο ειιεληθψλ θνηλνηήησλ εμσηεξηθνχ.63 Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΑΓΙΜΑΣΟ ΣΙ ΓΔΞΙΧΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΓΔΤΜΑΣΑ Καιεζκέλνη, ζέζεηο ζην ηξαπέδη θαη ζεξβίξηζκα Πξνβάδηζκα γεπκάηωλ...71 α) Πξσηνθαζεδξία ή θεθαιή ηξάπεδαο 71 β) Σηκεηηθή ζέζε..72 4

5 γ) Σνπνζέηεζε ζπδχγσλ.72 δ) Δπίζεκν θαη θνηλσληθφ πξνβάδηζκα..73 ε) Υξήζηκεο ζπκβνπιέο Σξόπνη ηνπνζεηήζεωο ζην ηξαπέδη...75 α) Γεχκαηα ρσξίο ζπδχγνπο 75 i) Σξάπεδα θπθιηθή 75 ii) Σξάπεδα νξζνγψληα 77 iii) Σξάπεδα ζρήκαηνο ovale...78 β) Μεηθηά γεχκαηα (κε ζπδχγνπο)..78 γ) Γεχκαηα κε δχν θεθαιέο ζε δχν ηξαπέδηα.. 80 δ) Γεχκαηα κε θεληξηθή ηξάπεδα 81 ε) Γεχκαηα κε παξνπζία αξρεγψλ θξαηψλ Γεύκαηα ζε πνιιά ηξαπέδηα. Γεύκαηα κπνπθέ 91 α) Γεχκαηα ζε πνιιά ηξαπέδηα.91 β) Γεχκαηα κπνπθέ Κξηηήξηα επηινγήο είδνπο εθδειώζεωο θηινθξνζύλεο..93 Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΒΑΓΙΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΙ ΣΔΛΔΣΔ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΚΔΙΜΔΝΧΝ 95 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...97 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 5

6 ΔΙΑΓΧΓΗ ε αληίζεζε κε ηελ αξθεηά θνηλή αληίιεςε ε νπνία δελ αλαγλσξίδεη ζηνπο θαλφλεο ηεο Δζηκνηππίαο νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν θαη ιεηηνπξγηθφηεηα, νη ηππηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο θαλφλεο απηνχο δεκηνπξγνχλ θαη αξρήλ έλα γλσζηφ θαη ζηαζεξφ, ζπλεπψο δε αζθαιέο πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα θηλεζεί θαλείο κε ζρεηηθή ζηγνπξηά, θαη κάιηζηα ζηνλ ηδηαίηεξα επαίζζεην ρψξν ησλ δηεζλψλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ. Άιισζηε, ν ζθνπφο ηνπ πξσηνθφιινπ, παξά ηε δηαδεδνκέλε αληίζεηε άπνςε, δελ είλαη λα δεκηνπξγεί ηεξαξρίεο αιιά κφλν λα ηηο αλαγλσξίδεη, νχηε λα επηλνεί ηηκέο, νχηε λα ελζαξξχλεη ηελ εμσηεξηθή επίδεημε. ηνρεχεη ζηελ θαζηέξσζε κηαο ηάμεσο πνπ λα δηεπθνιχλεη ηηο ζρέζεηο θαη λα κελ ηηο πεξηπιέθεη, αιιά λα ηηο απινπζηεχεη, λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, αιιά λα πξνιακβάλεη. 1 Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή απηψλ ησλ θαλφλσλ δηεπθνιχλεη αθξηβψο απηέο ηηο ζρέζεηο, θαζψο εμαζθαιίδεη ηελ επγέλεηα, ηε ιεπηφηεηα θαη ηελ πξνζνρή ελ γέλεη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη θπξίσο ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε πνπ, βάζεη ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θξαηψλ θαη φρη κφλνλ θπζηθά- νθείιεηαη ζηνλ αληηπξφζσπν θάζε θξάηνπο. πγθεθξηκέλα, ζε ζπλαζξνίζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αληηπξνζψπνπο απφ ηε θηινμελνχζα ρψξα θαζψο θαη απφ άιιεο ρψξεο, ην ηππηθφ ηεο δηεζλνχο δηπισκαηηθήο θνπιηνχξαο θαη πξαθηηθήο παξακέλεη ζε ηζρχ δηαζθαιίδνληαο φηη θάζε ρψξα ζα απνιαχεη ηνπ ζεβαζκνχ ζηνλ ίδην βαζκφ φπσο θαη νη άιιεο θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη δηαθξίζεηο. Κπξίσο φκσο, ε Δζηκνηππία απνηειεί έθθξαζε ππνθείκελσλ δνκψλ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πξάγκαηη ξηδσκέλε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα ην ιφγν δε απηφλ θαη εμειίζζεηαη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο ζ απηήλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία θαη αληαλαθιά. Ζ Δζηκνηππία ινηπφλ δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο εθπξνζσπήζεσο ηεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο θαη αξρήλ θάλνληαο πην εχθνιε ηε δνπιεηά ηεο σο νκάδαο, αιιά θαη κε ην λα θαζηζηά ηηο ζρέζεηο θαη ηηο δηαδξάζεηο απηήο κε ηηο ινηπέο 1 Υαξάιακπνο Δ. Κφξαθαο, Δζηκνηππία Γηεζλψλ ρέζεσλ, Δθδ. Έιιελ,

7 δηπισκαηηθέο αξρέο θαη ηηο επίζεκεο αξρέο ηεο θηινμελνχζεο ρψξαο πην πξνβιέςηκεο θαη κε ην λα παξέρεη έλα βαζηθφ θνηλσληθφ πιαίζην θαη κηα ηεξαξρία γηα λα ηεξεζνχλ. εκαίλνληα ξφιν ζην πιαίζην ηεο Δζηκνηππίαο δηαηεξνχζε αλέθαζελ θαη εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ε ζεηξά πξνβαδίζκαηνο. Σν ηειεπηαίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηαηεξεί ή λα αλαηξέπεη ηζνξξνπίεο, θαζψο, φπσο ζα δνχκε, ζπλδέζεθε κε ζέκαηα αληαγσληζκνχ θξαηψλ, εθθξάζεσο ηζρχνο, γνήηξνπ θαη θχξνπο. Σν πξνβάδηζκα ζα απνηειέζεη θαη ην θχξην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 7

8 ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΑ, ΔΘΙΜΟΣΤΠΙΑ ΚΑΙ ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ Πξνηνχ αζρνιεζνχκε κε ηε βαζηθή έλλνηα ηνπ ζέκαηφο καο, ην πξνβάδηζκα θαη ηε ζεκαζία ηνπ ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο θνπιηνχξαο θαη πξαθηηθήο, ζα εμεηάζνπκε πξψηα ζπλνπηηθά ηηο έλλνηεο πνπ ζπλζέηνπλ αθξηβψο απηφ ην πιαίζην, δειαδή ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο δηπισκαηίαο ε νπνία εκπεξηθιείεη θαη απηέο ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηεο εζηκνηππίαο, θαζψο θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζχλδεζε. Καη αξρήλ ε δηπισκαηία είλαη ε ηδηφηεο θαη ην γλψξηζκα ηνπ δηπισκάηνπ, ε επηκέιεηα θαη δεμηφηεο πεξί ηελ δηαρείξηζηλ ησλ εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ ελφο θξάηνπο // ην ζχλνινλ ησλ πξνζψπσλ θαη ππεξεζηψλ ησλ αζρνινπκέλσλ κε ηα δεηήκαηα ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ κηαο ρψξαο. 2 Αθφκε, ε δηπισκαηία είλαη ε ηέρλε θαη ε πξαθηηθή ηεο δηεμαγσγήο δηαπξαγκαηεχζεσλ αλάκεζα ζε δηαπηζηεπκέλα άηνκα (ην δίπισκα ηνπ δηπισκάηε), ηα νπνία εθπξνζσπνχλ νκάδεο ή έζλε. πλήζσο ν φξνο αλαθέξεηαη ζηε δηεζλή δηπισκαηία, ηε δηεμαγσγή θαη δηεπζέηεζε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ κέζσ ηεο δηακεζνιάβεζεο επαγγεικαηηψλ δηπισκαηψλ 3 αλαθνξηθά κε ζέκαηα φπσο ε εηξήλεπζε, ν πνιηηηζκφο, ηα νηθνλνκηθά, ην εκπφξην θαη ν πφιεκνο. Οη δε δηεζλείο ζπλζήθεο γίλνληαη αληηθείκελν δηαπξαγκαηεχζεσο ησλ δηπισκαηψλ πξηλ απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηνπο εζληθνχο πνιηηηθνχο. 4 Σέινο, θαηά κία άηππε, θνηλσληθή έλλνηα, ε δηπισκαηία είλαη ε ρξήζε ηνπ ηαθη γηα λα θεξδίζεη θαλείο ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα, ελψ θάπνηα απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα εξγαιεία είλαη ε ρξήζε δηαηππψζεσλ κε έλαλ κε ζπγθξνπζηαθφ, αιιά θνηλσληθά πξνζήθνληα θαη απνδεθηφ ηξφπν. 5 2 ΠΡΩΪΑ χγρξνλνλ νξζνγξαθηθφλ εξκελεπηηθφλ ιεμηθφλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο, εθδ. νίθνο ηακ. Π. Γεκεηξάθνπ, Αζήλαη. 3 Οξηζκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο δηπισκαηίαο θαη ηνπ ξφινπ ησλ δηπισκαηψλ ζα δνχκε ζε επφκελν θεθάιαην

9 ρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ηεο εζηκνηππίαο, απηέο ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηαπηίδνληαη θαη σο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ελαιιαθηηθά. Έηζη, εζηκνηαμία θαη εζηκνηππία: είλαη ην ζχλνινλ ησλ θαηά ζπλζήθελ θαη παξάδνζηλ θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ αηφκσλ // εηδηθψηεξνλ, ην ζχλνινλ ησλ θαλφλσλ ησλ εθαξκνδνκέλσλ εηο ηαο επηζήκνπο ζξεζθεπηηθάο ή πνιηηηθάο ηειεηάο, ηαο δηπισκαηηθάο ζρέζεηο, ηαο παξνπζηάζεηο εηο εγεκφλαο ή άξρνληαο θιπ. 6 Όζνλ αθνξά ζηε δηεζλψο ρξεζηκνπνηνχκελε ζήκεξα ειιεληθή ιέμε πξσηφθνιιν 7, ζήκαηλε αξρηθά ην πξψην θχιιν (ην νπνίν θαη ρξεζίκεπε σο πίλαθαο πεξηερνκέλνπ) ησλ θνιιεκέλσλ καδί θχιισλ ελφο θπιηλδξηθνχ παπχξνπ θαη θαη επέθηαζηλ ην ζρεδηάγξακκα ελφο εγγξάθνπ θαη θπξίσο ην πξψην ζρέδην κηαο ζπλζήθεο (εμ νπ θαη ε δεχηεξε ζεκαζία ηνπ πξσηνθφιινπ ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, απηή ηεο ζπλζήθεο ή ηεο δηεζλνχο ζπκθσλίαο πνπ ζπκπιεξψλεη κηα πξνεγνχκελε ζπλζήθε ή δηεζλή ζπκθσλία). 8 Μέζα απφ κία ελλνηνινγηθή εμέιημε, ε ιέμε ζεκαίλεη πιένλ ην ζχλνινλ θαλφλσλ εζηκνηππίαο ηζρπφλησλ ελ απιαίο εγεκφλσλ ή πξνέδξσλ δεκνθξαηίαο, σο θαη εηο ηαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ επηζήκνπο ζρέζεηο// παξ αξρ., θχιινλ πξνθεθνιιεκέλνλ ελ αξρή θπιηλδξηθνχ παπχξνπ θαη πεξηέρνλ εμήγεζηλ ή ζεκείσζηλ επί ηνπ ρεηξνγξάθνπ. 9 Σν πξσηφθνιιν ζπλεπψο αλαθέξεηαη θπξίσο ζην ηππηθφ θαη ηελ εζηκνηππία πνπ εθαξκφδνπλ νη δηπισκάηεο θαη νη αξρεγνί θξαηψλ. (Πεξαηηέξσ, ην πξσηφθνιιν ζεκαίλεη έλαλ θψδηθα θαηάιιειεο γηα θάζε πεξίζηαζε ζπκπεξηθνξάο: πξσηφθνιια αζθαιείαο, αθαδεκατθφ πξσηφθνιιν. Σέινο, ζεκαίλεη ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ 6 ΠΡΩΪΑ χγρξνλνλ νξζνγξαθηθφλ εξκελεπηηθφλ ιεμηθφλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο, εθδ. νίθνο ηακ. Π. Γεκεηξάθνπ, Αζήλαη. 7 Διιεληθά: εζηκνηππηθφ πξσηφθνιιν, εζηκνηππία, εζηκνηαμία, εηηθέηα, Αγγιηθά: Protocol, etiquette, Γαιιηθά: protocole, etiquette, statut, Ηηαιηθά: protocollo, Ηζπαληθά, Πνξηνγαιηθά: protocolo, Γεξκαληθά: Protokoll, Οιιαλδηθά: protocol, νπεδηθά: protokoll, etikettsregler, Ρσζηθά: протокол Ζ ιέμε πηνζεηήζεθε δηεζλψο κέζσ ηεο (κεζαησληθήο ιαηηληθήο ιέμεο) prōtocollum, ε νπνία ζηα αξρατθά γαιιηθά έγηλε prothocolle θαη ηέινο ζηα γαιιηθά protocole ΠΡΩΪΑ χγρξνλνλ νξζνγξαθηθφλ εξκελεπηηθφλ ιεμηθφλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο, εθδ. νίθνο ηακ. Π. Γεκεηξάθνπ, Αζήλαη. 9

10 θνηλσληθψλ ζπκβάζεσλ). 10 Πξφθεηηαη δειαδή γηα ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ νξίδνπλ πψο ζα πξέπεη λα δηεμαρζεί κηα δξαζηεξηφηεηα, εηδηθά ζην πεδίν ηεο δηπισκαηίαο. Μάιηζηα ην πξσηφθνιιν αλαθέξεηαη ζηελ πιεπξά εθείλε ηεο δηπισκαηίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο, ην ηππηθφ, αθφκε θαη ην ηειεηνπξγηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκάησλ επγελείαο θαη θηινθξνλήζεσο, θαζψο θαη πξνβαδίζκαηνο. 11 ην πεδίν ρεηξηζκνχ ησλ δηπισκαηηθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ ππνζέζεσλ, ηα πξσηφθνιια ζπληζηνχλ ζπρλά άγξαθεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη θαζνξίδνπλ ηελ θαηάιιειε θαη γεληθψο απνδεθηή ζπκπεξηθνξά, φπσο ην λα δείρλεη θαλείο ην δένληα ζεβαζκφ πξνο ηνλ αξρεγφ ηνπ θξάηνπο, ην λα ηνπνζεηεί ηνπο δηπισκάηεο βάζεη ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο δηαπίζηεπζήο ηνπο θ.ν.θ. 12 Κάζε ππεξεζία δε εμσηεξηθψλ ππνζέζεσλ δηαζέηεη θάπνηνλ ππάιιειν ππεχζπλν γηα ην πξσηφθνιιν. Γηα ην πξσηφθνιιν ινηπφλ, πξνεξρφκελν, φπσο πξναλαθέξζεθε, απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ ε πξψηε θφιια, κπνξεί πξάγκαηη λα εηπσζεί, θαηά ηε Mary Jane McCaffree φηη είλαη ε θφιια πνπ ζπλέρεη ηελ επίζεκε δσή ζηελ θνηλσλία καο. Δίηε ζε ηνπηθφ, θξαηηθφ, εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν, ε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, ψζηε νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο επηζήκνπο αληηπξνζψπνπο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ λα δηεμάγνληαη κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο ηξηβέο θαη ηε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα M.J. Mc Caffree θαη P.Innis, Protocol, the Complete handbook of Diplomatic, official and social usage. 10

11 ΣΟ ΠΡΟΒΑΓΙΜΑ Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, έλα απφ ηα θχξηα ζέκαηα ζηα νπνία αθνξά ην πξσηφθνιιν, απνηειεί ην πξνβάδηζκα θαη βέβαηα ε ηεξαξρία, κε ηελ νπνία ην πξνβάδηζκα ζπλδέεηαη ζηελά (ιρ. θαηάηαμε θαη πξνβάδηζκα ησλ δηπισκαηψλ βάζεη ηεο ρξνλνινγηθήο ζεηξάο δηαπηζηεχζεψο ηνπο). Μία άιιε ηέινο έλλνηα κε ηελ νπνία, έπεηηα απφ κία καθξά ηζηνξηθή εμέιημε, ζπλδέεηαη πιένλ ην πξνβάδηζκα, θαη κάιηζηα ζε επίπεδν θξαηψλ, είλαη απηή ηεο αξρήο ηεο λνκηθήο ηζφηεηαο ησλ θξαηψλ. Σν ξήκα πξνβαδίδσ ζεκαίλεη βέβαηα: βαδίδσ πξν άιινπ ηηλφο, πξνπνξεχνκαί ηηλφο, πξνεγνχκαη. Σν πξνβάδηζκα θαηά ζπλέπεηα ζεκαίλεη: ην λα πξνβαδίδε ηηο θαη εηδηθ. ην δηθαίσκα ηνπ λα πξνεγήηαί ηηο άιισλ θαηά ηαο επηζήκνπο ηειεηάο, ιφγσ δηαθνξάο αμηψκαηνο, θιπ. 14 Αθφκε, ην πξνβάδηζκα είλαη: Σν γεγνλφο, ε θαηάζηαζε ή ην δηθαίσκα ηνπ λα έρεη θαλείο ην πξνβάδηζκα ε πξνηεξαηφηεηα. Πξνηεξαηφηεηα ε νπνία δηεθδηθείηαη ή παξαρσξείηαη ιφγσ ππεξνρήο/ ππεξηεξήζεσο/ εμάξρνπζαο ζέζεσο ή αλσηεξφηεηαο θάπνηνπ. Μηα ηειεηνπξγηθή ζεηξά ηεξαξρίαο ή πξνηηκήζεσο, εηδηθά φπσο απηή εθαξκφδεηαη ζε επίζεκεο πεξηπηψζεηο. 15 Ζ ζεηξά πξνβαδίζκαηνο είλαη κηα ηεξαξρία αθνινπζίαο βάζεη ηεο νλνκαζηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Υξεζηκνπνηείηαη δε απφ πνιινχο νξγαληζκνχο θαη θπβεξλήζεηο. Ζ ζέζε θάπνηνπ ζηε ζεηξά πξνβαδίζκαηνο δελ απνηειεί απαξαηηήησο έλδεημε ιεηηνπξγηθήο ζπνπδαηφηεηαο αιιά έρεη κάιινλ κία ηειεηνπξγηθή ή ηζηνξηθή ζπλάθεηα. 16 Αλαιπηηθά ζηελ έλλνηα ηνπ πξνβαδίζκαηνο αλαθέξεηαη ν de Urbina, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν κπνξνχκε λα νξίζνπκε ην πξνβάδηζκα σο: Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ 14 ΠΡΩΪΑ χγρξνλνλ νξζνγξαθηθφλ εξκελεπηηθφλ ιεμηθφλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο, εθδ. νίθνο ηακ. Π. Γεκεηξάθνπ, Αζήλαη

12 θαζηέξσζε κηαο ζεηξάο κεηαμχ πξνζψπσλ πνπ πξνβαίλνπλ ή κεηέρνπλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ εμάξρνπζα ζέζε ηνπο, ηνλ βαζκφ, ην επίπεδν ή ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο ζηνπο θφιπνπο κηαο νηαζδήπνηε δνκήο ή αλζξψπηλεο θνηλσλίαο ελζσκαησκέλεο ζε έλα θξάηνο, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα. [Ο νξηζκφο βέβαηα, γηα λα είλαη πιήξεο, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαζηέξσζε ζεηξάο κεηαμχ ππνθεηκέλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ (θξάηε, δηεζλείο νξγαληζκνί θαη νη εθπξφζσπνί ηνπο), θαζψο θαη κεηαμχ ζπιινγηθψλ ζσκάησλ (δηπισκαηηθφ ζψκα, Βνπιή θιπ.)]. Απφ ηνλ νξηζκφ απηφ πξνθχπηνπλ δχν εξκελείεο πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζηελ έλλνηα ηνπ πξνβαδίζκαηνο: α) Δλ ζηελή ελλνία: Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ην επίζεκν επίπεδν ή ζεηξά ηνπο, φπσο απηά έρνπλ θαζηεξσζεί απφ θαλφλα δηθαίνπ, παξάδνζε ή έζηκν. β) Δλ επξεία ελλνία: Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ζπνπδαηφηεηα ζηελ θνηλσλία πνπ ζπληζηά ην ζεκέιην ηνπ Κξάηνπο. ε δηαθνξά κε ην πξψην είδνο πξνβαδίζκαηνο, ζαθέο θαη ζπγθεθξηκέλν, ην δεχηεξν δελ είλαη. Δλ ηνχηνηο, πάληνηε θαη ηδηαίηεξα ζηα ζέκα ηεο ηνπνζεηήζεσο ζηηο ηξάπεδεο, ζα πξέπεη απηφ λα ιακβάλεηαη ππφςε. Αλαθέξακε φηη ν ζθνπφο ηνπ πξνβαδίζκαηνο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ εθδειψζεσλ θαη ηειεηψλ, γηα λα επηηεπρζεί δε ηνχην είλαη αλαγθαία ε ινγηθή θαη ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε ησλ αηφκσλ. Γειαδή λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο. Δάλ ηα άηνκα απηά έρνπλ κία πξνθαζνξηζκέλε ζέζε βάζεη επηζήκνπ θεηκέλνπ, δελ ππάξρεη πξφβιεκα. Πξφβιεκα φκσο ππάξρεη, εάλ έλα άηνκν, παξ φιν φηη θαηέρεη ζεκαίλνπζα ζέζε ζηελ θνηλσλία, δελ πεξηιακβάλεηαη ζε έλα επίζεκν θείκελν ζεηξάο πξνβαδίζκαηνο. Με άιια ιφγηα, ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο πξνζσπηθνηήησλ: α) Απηέο γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη θαζνξηζκέλε ζέζε απφ επίζεκν θείκελν. β) Απηέο γηα ηηο νπνίεο, αλ θαη ζεκαίλνπζεο, δελ πξνβιέπεηαη θάηη ηέηνην. Αλαιπηηθφηεξα φζνλ αθνξά ζ απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο, κπνξνχλ λα εηπσζνχλ ηα εμήο: α) Πξνζσπηθφηεηεο ησλ νπνίσλ ην πξνβάδηζκα ή ε ζέζε ξπζκίδεηαη ζε επίζεκν θείκελν: Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο έρνπλ θαζηεξψζεη κε θαλφλα δηθαίνπ, παξάδνζε ή έζηκν κηα επίζεκε ζεηξά πξνβαδίζκαηνο. ηελ Ηζπαλία, ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα 2099/1983 θαζηεξψλεη Γεληθή Ρχζκηζε ησλ Πξνβαδηζκάησλ ζην Βαζίιεην ηεο Ηζπαλίαο. Ζ ζεηξά απηή πξνβαδίζκαηνο πεξηιακβάλεη ζε κεξηθέο ρψξεο ηηο αξρέο, ηα 12

13 αμηψκαηα θαη ηηο πξνζσπηθφηεηεο. ε άιιεο ρψξεο, φπσο ζηελ Ηζπαλία, κφλνλ ηηο αξρέο (ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ Διιάδα). β) Πξνζσπηθφηεηεο γηα ηηο νπνίεο, αλ θαη ζεκαίλνπζεο ζε κηα ρψξα, ζηεξνχληαη πξνβαδίζκαηνο ή ζέζεσο πξνβιεπφκελα ζε επίζεκν θείκελν. Π.ρ. γηα έλα κεγάιν δσγξάθν, κηα κεγάιε ζπγγξαθέα, έλα ζεκαίλνληα ηξαπεδίηε, κηα κεγάιε δεκνζηνγξάθν, έλα ζεκαίλνληα λνκνκαζή θιπ. Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ πξνζψπσλ απηψλ ην θξηηήξην θαζνξηζκνχ πξνβαδίζκαηνο είλαη ε θνηλή ινγηθή. γ) Γπζθνιία ππάξρεη φηαλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα ή εθδήισζε ζπκκεηέρνπλ πξφζσπα θαη ησλ δχν αλσηέξσ θαηεγνξηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε θνηλή ζεηξά πξνβαδίζκαηνο θαζνξίδεηαη χζηεξα απφ ηελ αλάκεημή ηνπο, νπφηε, κε θξηηήξην ηελ θνηλή ινγηθή δίδεηαη ζηηο πξνζσπηθφηεηεο απηέο ηεο (β) θαηεγνξίαο ε ζεηξά πνπ ηνπο αλαινγεί ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο αμία, ην θνηλσληθφ ηνπο θχξνο, ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θιπ. 17 Θα κπνξνχζε επίζεο λα εηπσζεί φηη, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνβαδίζκαηνο, θάπνην άηνκν ζεσξείηαη, εμαηηίαο ηεο ζέζεσο πνπ θαηέρεη, πην ζεκαληηθφ απφ θάπνην άιιν άηνκν θαη αληηκεησπίδεηαη σο ηέηνην. Ο ζεβαζκφο γηα ηνπο ηχπνπο ή ην πξνβάδηζκα είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο ζηηο επίζεκεο θαη ηδησηηθέο ππνδνρέο θαη δεμηψζεηο. Έλα ιάζνο ζ απηήλ ηε βαζηθή δηαδηθαζία ηνπ πξσηνθφιινπ κπνξεί λα δηαηαξάμεη ιρ. ηελ αξκνλία κηαο πεξηζηάζεσο φπνπ νη άλζξσπνη έρνπλ πξνζθιεζεί γηα λα έρνπλ πξνζσπηθή επαθή κεηαμχ ηνπο (ε δε ππνδνρή θαη δεμίσζε θαιεζκέλσλ είλαη κηα ζεκαληηθή κέζνδνο γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ επαθψλ). 18 Δλλνείηαη φηη πνιχ πην ζνβαξά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηε κε ζσζηή ηήξεζε ηνπ πξνβαδίζκαηνο ζε πνιχ πην επίζεκεο πεξηπηψζεηο ζπλαληήζεσλ δηεζλνχο επηπέδνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη ζπλαληήζεηο ζε επίπεδν αξρεγψλ θξαηψλ ή ε ηνπνζέηεζε, θαηά ηηο επίζεκεο εθδειψζεηο, πξέζβεσλ πνπ εθπξνζσπνχλ δηάθνξα θξάηε. Οη ιφγνη γη απηφ ζπλίζηαληαη ζην φηη ην πξνβάδηζκα, εθθξάδνληαο θάπνηα κνξθή ηεξαξρίαο, ζα κπνξνχζε λα αληαλαθιά θχξνο θαη γφεηξν θαη λα εθθξάδεη ππεξνρή θαη θαηίζρπζε κηαο ρψξαο έλαληη θάπνησλ άιισλ, κε απνηέιεζκα λα ζπλδέεηαη κε ζέκαηα δπλάκεσο θαη εμνπζίαο ζε δηεζλέο επίπεδν. Κάηη ηέηνην εμ 17 J.A. de Urbina, El Protocolo en los Negocios. Ediciones Temas de Hoy, Madrid 1994, ζει. 212,

14 άιινπ ζπλέβαηλε θαηά ην παξειζφλ, φηαλ, εμ αηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο ηεο ζεηξάο ηνπ πξνβαδίζκαηνο, ηα θξάηε έξρνληαλ φρη απιψο ζε δηελέμεηο αιιά αθφκε θαη ζε βίαηεο ζπγθξνχζεηο γηα ζέκαηα πξνβαδίζκαηνο. Σν ζέκα απηφ φκσο ζα ην εμεηάζνπκε πεξαηηέξσ ζην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί. 14

15 ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΚΑΙ ΗΜΑΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΑΓΙΜΑΣΟ Γηπισκαηηθή δξάζε θαη κάιηζηα έληνλε αλαπηπζζφηαλ ήδε ζηα θξάηε ηεο Αξραίαο Αλαηνιήο. Δθεί ην Κξάηνο έβξηζθε ηελ έθθξαζή ηνπ ζην πξφζσπν ηνπ Μνλάξρε πνπ ιαηξεπφηαλ ζα ζεφο θαη είρε ζηε δηάζεζή ηνπ νιφθιεξε ζηξαηηά απφ βαζηιηθνχο ππεξέηεο, ππαιιήινπο θαη γξαθηάδεο. ηελ αξραία Διιάδα ε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πφιεσλ - θξαηψλ πξνθαινχζε δσεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο, αδηάθνπε αληαιιαγή πξεζβεηψλ θαη δηαζθέςεηο πνπ θαηέιεγαλ ζηε ζχλαςε ακπληηθψλ θαη επηζεηηθψλ ζπκκαρηψλ. Αξγφηεξα, κε ηελ εκθάληζε ζηε ζθελή ηνπ ειιεληθνχ θφζκνπ κηαο θαηλνχξηαο δπλάκεσο πνπ εμέθξαδε ηηο ελσηηθέο ηάζεηο ηεο Διιάδαο ελψ ηαπηφρξνλα ζρεδίαδε κηα επέθηαζε πξνο ηελ Αλαηνιή, ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Μαθεδφλσλ, ε δηπισκαηία γηλφηαλ πην δξαζηήξηα. ην πιαίζην ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο αμίδεη λα εμεηάζεη θαλείο ηνλ ζεζκφ ησλ ακθηθηηνληψλ. Πξφθεηηαη γηα ελψζεηο ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζρεκαηίδνληαλ θνληά ζην ηεξφ θάπνηαο ζεφηεηαο κεγάινπ θχξνπο, ηηο απνηεινχζαλ δε θπιέο πνπ δνχζαλ γχξσ απφ ην ηεξφ. Πξψηνο ιφγνο ππάξμεψο ηνπο ήηαλ ε απφ θνηλνχ νξγάλσζε γηνξηψλ θαη ζπζηψλ πξνο ηηκήλ ηνπ ζενχ θαη ε πξνζηαζία ηνπ ηεξνχ θαη ησλ ζεζαπξψλ ηνπ. Όηαλ φκσο παξίζηαην αλάγθε, ηα κέιε ηεο ακθηθηηνλίαο πνπ καδεχνληαλ γηα ηηο γηνξηέο, αζρνινχληαλ θαη κε ηηο πνιηηηθέο ππνζέζεηο πνπ παξνπζίαδαλ γη απηά γεληθφηεξε ζεκαζία. Όιεο νη θπιέο πνπ ζπλαπάξηηδαλ ηηο ακθηθηηνλίεο είραλ ην ίδην δηθαίσκα ςήθνπ (δχν ςήθνπο ε θάζε θπιή ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο ακθηθηηνλίαο, απηήο ησλ Γειθν Θεξκνππιψλ). Τπφ κία έλλνηα, ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ ακθηθηηνληψλ απνηειεί ην πξψην παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο λνκηθήο ηζφηεηαο ησλ θξαηψλ, αξρή ηελ νπνία ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ. Οη ζπλζήθεο θαη νη πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ζπκκαρίεο απνηεινχλ έλα άιιν είδνο δηεζλψλ ζρέζεσλ ηεο Διιάδαο. Οη ζπνπδαηφηεξεο απφ απηέο ήηαλ ε Λαθεδαηκνληθή θαη ε Αζελατθή ή Γήιηνο. Ζ ζπκκαρία ησλ πφιεσλ θαη ρσξηψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ απνηέιεζε ηνλ 5 ν αη. π.υ. ηελ Πεινπνλλεζηαθή ζπκκαρία κε επηθεθαιήο ηε πάξηε. Απηή θαινχζε κηα θνξά ην ρξφλν ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ ζπκκάρσλ (χιινγνο). Οη πφιεηο πνπ έκπαηλαλ ζηε ζπκκαρία, αλεμαξηήησο ηνπ 15

16 πιεζπζκνχ θαη ηεο ζεκαζία ηνπο, είραλ κία ςήθν (άιιε κία πεξίπησζε, ήδε απφ ηα πξψηκα εθείλα ρξφληα, εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο λνκηθήο ηζφηεηαο ησλ θξαηψλ). Οη απνθάζεηο παίξλνληαλ θαηά πιεηνςεθία, χζηεξα απφ καθξέο ζπδεηήζεηο θαη θάζε είδνο δηπισκαηηθνχο ζπλδπαζκνχο. Άιιε ζπκκαρία ηεο ίδηαο ζπνπδαηφηεηαο ήηαλ, φπσο αλαθέξακε, ε Αζελατθή ή Γήιηνο, κε επηθεθαιήο ηελ Αζήλα, ε νπνία ζρεκαηίζηεθε ηελ επνρή ησλ Μεδηθψλ πνιέκσλ. Γηέθεξε απφ ηελ Πεινπνλλεζηαθή θαηά ην φηη φινη νη ζχκκαρνη πιήξσλαλ εηδηθή εηζθνξά (θφξν) ζην δεκφζην ηακείν ηνπ Γήκνπ θαη έηζη ε εμάξηεζή ηνπο απφ ηελ Αζήλα ήηαλ κεγαιχηεξε. Με ηνλ θαηξφ ε Γήιηνο ζπκκαρία εμειίρζεθε ζε Αζελατθή Απηνθξαηνξία. Όζνλ αθνξά ζηε ξσκατθή απηνθξαηνξία, είλαη αδχλαηε ε ράξαμε κηαο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη δηπισκαηία ηεο Απηνθξαηνξίαο. Ζ κεηαβνιή ηεο ξσκατθήο δεκνθξαηίαο ζε παγθφζκηα κεζνγεηαθή απηνθξαηνξία έγηλε χζηεξα απφ πνιιέο θαη πνιχρξνλεο πξνζπάζεηεο. Ζ απφιπηε κνλαξρία εγθαζηδξχζεθε νξηζηηθά κφλν ζηα ηέιε ηνπ 3 νπ αη. κ. Υ. Οη δχν πξνεγνχκελνη αηψλεο ήηαλ κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο γλσζηή κε ην φλνκα Ζγεκνλία. Σελ επνρή ηεο εγεκνλίαο ε ξσκατθή απηνθξαηνξία απνηεινχζε έλαλ θφζκν πνιχπινθν, απφ πνηθίιεο πνιηηηθέο ελφηεηεο, φπσο επαξρίεο, δήκνπο, ζπκκαρίεο θαη ελψζεηο θάζε είδνπο. Πην ζσζηφ ζα ήηαλ λα ζεσξήζνπκε ηελ εγεκνλία σο κηα νκνζπνλδία πφιεσλ ιίγν ή πνιχ αλεμάξηεησλ (municipia). Απφ ηελ άπνςε ηεο ξσκατθήο εμνπζίαο, θάζε δήκνο, αθφκε θαη ε κηθξφηεξε πφιε, ζεσξνχηαλ σο αλεμάξηεηε πνιηηηθή κνλάδα, θξάηνο ελ θξάηεη φπσο ζα ιέγακε ζήκεξα. Σν δηθαίσκα ηεο πξεζβείαο (jus legotionis) ήηαλ έλα απφ ηα πξνλφκηά ηνπο. Κάζε κία ηνπο κπνξνχζε λα ζηείιεη πξεζβεία ζηε Μεηξφπνιε, λα ζπλάςεη ζπλζήθεο θ.ι.π, κπνξνχζε δειαδή λα δξάζεη ειεχζεξα. Δπάλσ ζ απηφ ην έδαθνο αλαπηχρζεθε ην δίθαην ησλ εζλψλ (jus gentium), κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ. Έλα άιιν θεθάιαην ηεο ξσκατθήο δηπισκαηίαο αθνξά ηηο ζπλζήθεο κε ηνπο βάξβαξνπο ιανχο. Ζ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην ξσκατθφ έδαθνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπκκάρνπ ή ηνπ νκνζπφλδνπ αξρίδεη ζην ηέινο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ζηηο αξρέο ηεο Απηνθξαηνξίαο, ηελ επνρή ηνπ Καίζαξα θαη ηνπ Απγνχζηνπ. Ζ γεληθά θηιηθή πνιηηηθή πξνο ηνπο βαξβάξνπο αξρεγνχο ζπλερίζηεθε θαη απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ Θενδνζίνπ, απηνθξάηνξεο ηνπ Γπηηθνχ θαη Αλαηνιηθνχ ξσκατθνχ θξάηνπο θαη κία απφ ηηο ζπλέπεηέο ηεο ήηαλ ε ππνηαγή ησλ βαξβαξηθψλ θνηλσληψλ ζηελ επηξξνή ησλ ζπλεζεηψλ ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη νη ζρεηηθέο κε ηε δηπισκαηία. 16

17 Δπάλσ ζηα εξείπηα ηεο αξραίαο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο αλαπηχρζεθαλ, ηφζν ζηε Γπηηθή φζν θαη ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε, νη βαξβαξηθέο απηνθξαηνξίεο. Αξρηθά ν δηακειηζκφο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ππνρξέσζε ηε δηπισκαηία λα αθηεξσζεί ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ακνηβαίσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα δηάθνξα θξάηε πνπ γελλήζεθαλ απφ ηε γεληθή απηή αλαηαξαρή, ελψ ζηε ζπλέρεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρεκαηηζκφ ησλ κεγάισλ θενπδαξρηθψλ κνλαξρηψλ, γίλεηαη ην φξγαλν ηεο ελσηηθήο ηνπο πνιηηηθήο. Σν Βπδάληην, θιεξνλφκνο ησλ δηπισκαηηθψλ παξαδφζεσλ ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ήηαλ πάληα ν δάζθαιφο ηνπο, ράξε ζηελ ηζρπξή νξγάλσζε ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ επηζεκφηεηα ησλ ηειεηψλ ηνπ, ηελ ηθαλφηεηα, ηελ ηέρλε ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ ησλ εκπνξηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ ζρέζεψλ ηνπ. Έλαο δεχηεξνο ηζρπξφο παξάγνληαο ηεο επηδξάζεσο ησλ ξσκατθψλ παξαδφζεσλ ήηαλ ε Δθθιεζία, ε νπνία ζηνλ δπηηθφ θφζκν αληηπξνζσπεπφηαλ απφ ηνλ Παπηζκφ πνπ κε ηηο πνιχ πεξίπινθεο δηεζλείο ηνπ ζρέζεηο, επξφθεηην λα γίλεη δχλακε φρη κφλνλ ζξεζθεπηηθή αιιά θαη πνιηηηθή. Ζ βπδαληηλή απιή κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ν ηφπνο ζπλαληήζεσο ησλ πξεζβεηψλ πνπ έθηαλαλ απφ φιεο ηηο γσλίεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. Έλα ηειεηνπξγηθφ ππνδνρήο, πνιχ πεξίπινθν, είρε αλαπηπρζεί κε ζθνπφ λα θάλεη εληχπσζε ζηε θαληαζία θαλεξψλνληαο φιε ηε δχλακε ηεο απηνθξαηνξίαο. Ζ ππνδνρή γηλφηαλ θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε απφ ην έλα κέξνο λα πεξηνξίδνληαη νη πεξηέξγεηεο θαη νη παξάθαηξεο πξσηνβνπιίεο θαη απφ ην άιιν λα θξχβνληαη θαη νη πην θαλεξέο αδπλακίεο ηεο Απηνθξαηνξίαο. Δηδηθά ε ππνδνρή απφ ηνλ απηνθξάηνξα ζα έπξεπε λα εμάςεη ηε θαληαζία ησλ μέλσλ πξέζβεσλ θαη λα ηνπο ζακπψζεη. Ζ βπδαληηλή απιή είρε επεμεξγαζηεί εηδηθφ ηππηθφ κε απζηεξά θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο Πξεζβείεο θαη νη θαλφλεο απηνί πηνζεηήζεθαλ απφ φια ηα θξάηε πνπ είραλ ζρέζεηο καδί ηεο. Μέξνο απηνχ ηνπ ηππηθνχ ήηαλ θαη ε παξνπζίαζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ εθ κέξνπο ησλ πξέζβεσλ. Δμ άιινπ ίζρπζε θαη ε αξρή ηνπ απαξαβίαζηνπ ηνπ πξέζβεσο, ε νπνία έγηλε δεθηή απφ φινπο ηνπο βαξβάξνπο απφ πνιχ λσξίο θαη έδηλε αθνξκή κεξηθέο θνξέο ζε έλα είδνο δηθαηψκαηνο αζχινπ φπνπ θαηέθεπγαλ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ. Σν Βπδάληην απηνπξνζδηνξίδεηαη σο ην θέληξν ηνπ πνιηηηζκέλνπ θφζκνπ (ε Οηθνπκέλε) θαη σο εθ ηνχηνπ ζεσξεί φηη νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο ιανχο είλαη ζρέζεηο θπξηάξρνπ πξνο ππνηειή. Ο Απηνθξάηνξαο ζεσξεί φηη έρεη ηελ 17

18 απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ ηίηινπ Βαζηιεχο 19, ελψ ζε φινπο ηνπο άιινπο κνλάξρεο, αθφκε θαη γηα ηνλ Καξινκάγλν θαη ηνπο δηαδφρνπο ηνπ, αλαγλσξίδεη ηνλ ππνδεέζηεξν ηίηιν ηνπ Ρήγα (rex). Σνχην είλαη ζχκθσλν κε ην δφγκα ηεο κίαο απηνθξαηνξίαο θαη ηνπ ελφο Θενχ κε κνλαδηθφ εθπξφζσπφ ηνπ επί ηεο γεο ηνλ Απηνθξάηνξα. Αλάινγε επνκέλσο ήηαλ θαη ε εζηκνηππηθή κεηαρείξηζε πνπ επεθχιαζζε ν Βαζηιεχο ζηνπο επηζήκνπο επηζθέπηεο ηνπ, απηνθξάηνξεο ή βαζηιείο, βάζεη ελφο πξσηνθφιινπ, ην νπνίν ππνγξάκκηδε ηε ζρέζε θαησηεξφηεηάο ηνπο έλαληη ηνπ βπδαληηλνχ κνλάξρε 20. Οη κεγάιεο δαπάλεο πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηε ζπληήξεζε πξέζβεσλ θαη πξεζβεηψλ, ε έιιεηςε θαιψλ ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ θαη κνξθσκέλσλ δηπισκαηψλ, εκπφδηζαλ ηελ απνδνρή απφ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ ζεζκνχ ησλ κνλίκσλ πξεζβεηψλ ζε επξεία έθηαζε. Απφ ην ηέινο φκσο ηνπ 16 νπ αη. νη κφληκεο πξεζβείεο νξγαλψλνληαλ φιν θαη πην πνιχ θαη παξνπζηάζηεθε κηα θαλνληθή δηπισκαηηθή ηεξαξρία, ηεο νπνίαο ε ζεκαζία εμαξηηφηαλ απφ ηε δχλακε ηνπ θξάηνπο ην νπνίν εθπξνζσπνχζε: νη βαζηιηάδεο ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Αγγιίαο δεηνχζαλ γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο πην κεγάιν ζεβαζκφ απφ φ,ηη έλαο δνχθαο ηνπ Μηιάλνπ ή έλαο θησρφο γεξκαλφο εγεκφλαο. ηγά - ζηγά ην δηπισκαηηθφ ηππηθφ ππνβιήζεθε ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο. Δπί πιένλ ηνλ πξέζβπ, ηδίσο ζηα κεγάια θξάηε, πεξηβάιιεη έλα πνιπάξηζκν πξνζσπηθφ, ελψ θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ πξεζβεία δεκηνπξγνχληαη ζρέζεηο ηεξαξρίαο. Σνλ 16 ν αη. επίζεο γίλεηαη απζηεξή δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ πξέζβπ θαη ηνλ ζπλεζηζκέλν πξάθηνξα ή πξφμελν, ελψ δηθαίσκα λα δηνξίδνπλ πξέζβπ δελ έρνπλ πηα φια ηα θξάηε. Ο Κάξνινο Δ π.ρ. ζηελ απιή ηνπ δερφηαλ πξέζβεηο κφλνλ απφ ηνλ βαζηιέα ηεο Γαιιίαο, ηνλ αδειθφ ηνπ Φεξδηλάλδν, βαζηιέα ηεο Ρψκεο θαη αξγφηεξα απηνθξάηνξα ηεο Γεξκαλίαο, απφ ηε Βελεηία θαη ηνλ απνζηνιηθφ λνχληζην. Οη εγεκφλεο πνπ εμαξηηφληαλ απφ ηνλ απηνθξάηνξα ή άιιν κνλάξρε κπνξνχζαλ λα ηνπο ζηέιλνπλ κνλάρα πξάθηνξεο. Δπεηδή νη ζπλεζηζκέλεο ζρέζεηο δελ αξθνχζαλ πάληα, εμαθνινπζνχζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη έθηαηεο πξεζβείεο ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, π.ρ. φηαλ 19 ηίηινο ν νπνίνο θαηά ηνπο Βπδαληηλνχο, πεξηήιζε ζηνλ Απηνθξάηνξά ηνπο θαζψο απηφο ήηαλ ν κνλαδηθφο θιεξνλφκνο θαη δηάδνρνο ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Αξγφηεξα, ηελ ίδηα αληίιεςε ηεο ζπλέρεηαο θαη δηαδνρήο ηεο ξσκατθήο αιιά θαη ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο ζπλαληνχκε θαη ζην πιαίζην ηεο ξσζηθήο απηνθξαηνξίαο εμ νπ θαη ν ηίηινο ηνπ Σζάξνπ (Čar: Καίζαξαο). 20 Υ. Κφξαθαο, Δζηκνηππία Γηεζλψλ ρέζεσλ, Δθδ. ΔΛΛΖΝ, 2005, ζ

19 ρξεηάδνληαλ απ επζείαο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ θπβεξλήζεσλ ή αλέβαηλε ζην ζξφλν λένο κνλάξρεο. Απηφ σζηφζν πνιιέο θνξέο πξνθαινχζε νξηζκέλεο δπζθνιίεο, θαζψο νη έθηαηνη απεζηαικέλνη δηεθδηθνχζαλ ηα πξσηεία φρη κφλνλ απφ ηνπο δηθνχο ηνπο κνλίκνπο πξέζβεηο, αιιά θαη απφ ηνπο πξέζβεηο ησλ άιισλ θξαηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ κεξηθά θξάηε, αξλνχκελα λα απνδερζνχλ κηα ηέηνηα κείσζε ηνπ γνήηξνπ ηνπο, πξνβηβάδαλε ηνπο κνλίκνπο πξέζβεηο ηνπο ζε εθηάθηνπο, κία ζπλήζεηα ε νπνία δηαδφζεθε θαηά πνιχ ηνλ 17 ν αη. Σελ ίδηα επνρή (16 νο 17 νο αη.) έλα θαηλνχξην δηπισκαηηθφ ηππηθφ δηακνξθψλεηαη. ηελ Ηζπαλία, απφ ηελ επνρή ηνπ Καξφινπ Δ νη ηηκέο πνπ απνδίδνληαλ ζηνπο πξέζβεηο ηφζν θαηά ηελ άθημή ηνπο φζν θαη θαηά ηηο αθξνάζεηο ήηαλ απζηεξά θαζνξηζκέλεο θαη ε ηειεηή ηεο ππνδνρήο ησλ πξέζβεσλ ήηαλ αλάινγε κε ηε ζεκαζία ηνπ θάζε θξάηνπο. Σνλ 17 ν αη. ζηαδηαθά νη ίδηνη θαλφλεο εθαξκφδνληαη θαη ζηε Γαιιία, ελψ γηα πνιχ θαηξφ κεηά νη Άγγινη έδεηρλαλ ζην ζεκείν απηφ πεξηζζφηεξε νηθεηφηεηα θαη απιφηεηα: αθφκε θαη ζηνλ 17 ν αη. βαζηιηθνί πξίγθεπεο ζηέιλνληαλ γηα ηελ ππνδνρή κνλίκσλ πξέζβεσλ, γεγνλφο πνπ πξνθαινχζε ριεπαζηηθά ζρφιηα απφ κέξνπο ησλ Γάιισλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαλ πην θαιιηεξγεκέλνη σο πξνο ηα δεηήκαηα θηινθξνλήζεσο θαη ιεπηφηεηαο ηεο δηπισκαηηθήο ηέρλεο. Αιιά απφ ηελ επνρή ηνπ Καξφινπ ηηνχαξη Α, ζαπκαζηνχ ησλ γαιιηθψλ εζίκσλ, δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζηελ Αγγιία απζηεξνί θαλφλεο δηπισκαηηθνχ ηππηθνχ. Σν ηππηθφ απηφ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν εζίκσλ, ην νπνίν είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξέζβεσο θαηά ηελ άθημή ηνπ θαη θπξίσο θαηά ηελ πξψηε ηνπ αθξφαζε θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ηνπ βαζηιέσο ή ηνπ ππνπξγνχ, ζπκβνιίδνπλ ηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο ησλ ρσξψλ ηνπο θαη έρνπλ μερσξηζηή ζεκαζία ζηε δηεζλή δσή. Κάζε παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ ζεσξείηαη σο δείγκα κεηαβνιήο ησλ ζρέζεσλ, είηε δειαδή σο ζεκείν κεηψζεσο ηνπ γνήηξνπ είηε αληηζέησο σο ζεκείν ηδηαίηεξεο ηηκήο γηα ηε ρψξα ηνπ πξέζβεσο ή γηα ην ίδην ην πξφζσπφ ηνπ. Δμ νπ θαη νη ζπλερείο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξακηθξέο ιεπηνκέξεηεο ηεο εζηκνηππίαο θαη νη επηδηψμεηο ησλ πξέζβεσλ γηα λα επηηχρνπλ ηδηαίηεξεο ηηκέο, μερσξηζηέο απφ εθείλεο πνπ παξαρσξνχληαη ζε άιια θξάηε. Οη πξέζβεηο θνβνχληαλ φηη ε έιιεηςε ηνπ απαηηνχκελνπ ζεβαζκνχ πξνο απηνχο κείσλε ην βαζηιέα ηνπο. Ζ εζηκνηππία ζηελ παπηθή απιή ηνλ 16 ν θαη ηνλ 17 ν αη. ζην ζεκείν απηφ ήηαλ ε εμήο: Ζ επίζεκε αθξφαζε δηλφηαλ απφ ηνλ Πάπα, πεξηηξηγπξηζκέλν απφ ην ζψκα 19

20 ησλ θαξδηλαιίσλ πνπ ζπγθξνηνχζαλ κ απηήλ ηελ επθαηξία ζχλνδν. Ο πξέζβπο άθνπγε ηνλ Πάπα φξζηνο θαη κε βγαικέλν ην θαπέιν. Σνπο πξέζβεηο ηνπ απηνθξάηνξα, ησλ βαζηιέσλ θαη ηεο βελεηζηάληθεο δεκνθξαηίαο ηνπο δερφηαλ ζηε κεγάιε ζάια, ηε βαζηιηθή, φπσο ιεγφηαλ. Όινπο ηνπο άιινπο ηνπο δερφηαλ ζηε κηθξή, ηε ζάια ησλ δνπθψλ. Οξηζκέλνπο ηνπο δερφηαλ ζηα ηδηαίηεξα δηακεξίζκαηά ηνπ θαη θαινχζε κεξηθνχο κφλνλ απφ ηνπο θαξδηλαιίνπο, ιίγνπο, γηα λα κε ζρεκαηίζεη ν πξέζβπο ηελ εληχπσζε φηη γηα ράξε ηνπ ζα ζπγθαινχζαλ ζχλνδν. Όηαλ ν δνχθαο ηεο αβνΐαο απέθηεζε ηνλ ηίηιν ηνπ βαζηιέσο ηεο Κχπξνπ, αμίσζε λα γίλνληαη δεθηνί νη πξέζβεηο ηνπ ζηε κεγάιε ζάια. Σνπ ην αξλήζεθαλ θαη απηφο, ζεσξψληαο ην πξνζβνιή, έπαςε γηα θάπνην θαηξφ λα ζηέιλεη αληηπξφζσπφ ηνπ ζηελ παπηθή απιή. Ζ δεκνθξαηία ηεο Γέλνπαο πξνζέθεξε ζηνλ πάπα πνιιά εθαηνκκχξηα γηα λα απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα γίλνληαη δεθηνί νη αληηπξφζσπνί ηεο ζηε κεγάιε ζάια. Ο πάπαο αξλήζεθε θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο Βελεηίαο πνπ δελ ήζειε λα δεη ηε Γέλνπα ζηελ ίδηα ζεηξά κ απηήλ. Καη ζηε Γαιιία ην ηππηθφ ήηαλ ζρεδφλ ην ίδην. Οη πξέζβεηο ησλ βαζηιέσλ θαη νη λνχληζηνη ηνπ πάπα ζπλνδεχνληαλ ζηελ αίζνπζα ησλ αθξνάζεσλ απφ πξίγθεπεο εμ αίκαηνο. Σέηνηαο ηηκήο δελ απήιαπνλ νη πξέζβεηο ηεο Βελεηίαο πνπ ήηαλ ζε θαηψηεξε ηεξαξρηθή ζεηξά. Όηαλ ην 1535 έθηαζε ζηε Γαιιία ν πξέζβπο ηεο Αγγιίαο, ζηε βαζηιηθή απιή δελ βξηζθφηαλ θαλείο πξίγθεπαο εμ αίκαηνο λα ηνλ ζπλνδεχζεη, αλαγθάζζεθαλ δε λα θαιέζνπλ έλαλ, δηφηη ν πξέζβπο δήισζε φηη δελ ζα έθαλε βήκα πην πέξα, εάλ δελ ηνπ έδηλαλ θάπνηνλ ηέηνην πξίγθεπα σο ζπλνδφ. Καη ζηελ ηζαξηθή Ρσζία νη ζρέζεηο κε ηηο μέλεο δπλάκεηο, αδηάθνξν ζε πνηα θαηεγνξία αλήθαλ, βαζίδνληαλ ζηελ αξρή ηεο δηαθπιάμεσο ηεο ηηκήο ηνπ ηζάξνπ. Ζ ηηκή εθθξαδφηαλ πξψηα πξψηα ζηνλ ηίηιν πνπ ζπλφδεπε ηνλ ηζάξν: κία παξάιεηςε ζηνλ ηίηιν ηνπ ζεσξνχηαλ σο κηα ηξνκεξή πξνζβνιή ζηε Μεγαιεηφηεηά ηνπ. Σν πξφβιεκα ηνπ ηίηινπ βξηζθφηαλ πάληνηε ζηελ πξψηε ζεηξά ησλ απαζρνιήζεσλ θαη νη Ρψζνη δηπισκάηεο ελέκελαλ ηδηαίηεξα ζ απηφ, δεδνκέλνπ φηη ν ηίηινο εμέθξαδε νξηζκέλα δηθαηψκαηα 21 θαη θάζε ζρεηηθή παξάιεηςε ζήκαηλε παξαίηεζε απφ απηά. Απηφ βέβαηα ην θαηαιάβαηλαλ θαη νη δπηηθνί δηπισκάηεο πνπ έδεηρλαλ ζην δήηεκα απηφ εκκνλή φκνηα κε εθείλε ησλ Ρψζσλ. Ζ ηηκή ηνπ ηζάξνπ εθθξαδφηαλ ζε κηα νιφθιεξε ζεηξά ιεπηνκεξεηψλ πνπ έδεηρλαλ ηελ αλψηεξε ή 21 Op.cit, ζεκείσζε

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950

O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Λπθνχξγνο Κνπξθνπβέιαο O George Kennan, ηο State Department και η ζηραηικοποίηζη ηοσ δσηικού κόζμοσ, 1947-1950 Ο ραξαθηήξαο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ σο νινθιεξσηηθνχ πνιέκνπ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ κεζνπνιεκηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα