ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡ. Στ. Πράµα ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Τηλ Αρ.Μελετης: 45 / 2012 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 Συµπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές µε φυτική γη, χωρίς την προµήθεια του υλικού. ΠΡΣ Α7 (Κ.Α. ΠΡΣ 1620) Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης για την συµπλήρωση παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες µεταφορές των υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς, η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή τους µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής στάθµης και µορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης), µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και κηπευτικού χώµατος. Η προµήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώµατος επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα άρθρα 7 και 8 του Τιµολογίου ΠΡΣ. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) Ολογράφως: Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,50 2 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου. ΠΡΣ Α9 (Κ.Α. ΠΡΣ 2111) Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη. ΠΡΣ Α9.2 Τάφροι βάθους cm Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) Ολογράφως: Ένα ευρώ Αριθµητικώς: 1,00 Β) ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΣ Η1.1 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm 1

2 ΠΡΣ Η1.1 (Κ.Α. ΗΛΜ 8) Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN , ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) DN (mm) 3 Η1.1.2 Φ 20 0,35 4 Η1.1.3 Φ 25 0,45 5 Η1.1.4 Φ 32 0,65 ΠΡΣ Η1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm ΠΡΣ Η1.2 (Κ.Α. ΗΛΜ 8) Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN , ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) DN (mm) 6 Η1.2.4 Φ 40 1,35 ΠΡΣ Η.2.1 Σωλήνας από PVC ονοµαστικής πίεσης 4 atm ΠΡΣ Η2.1 (Κ.Α. ΗΛΜ 8) Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1256, ονοµαστικής πίεσης 4 atm, µε κεφαλή σύνδεσης, εγκατεστηµένος σε υπόγειες διαβάσεις, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των σωλήνων, των απαιτουµένων µικροϋλικών σύνδεσης, του οδηγού από γαλβανισµένο σύρµα (όταν απαιτείται) και η εργασία εγκατάστασης σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. εν περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός των σωλήνων. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) DN (mm) 7 Η2.1.6 Φ 100 4,10 2

3 ΠΡΣ Η3.1 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, βαρέως τύπου. ΠΡΣ Η3.1 (Κ.Α. ΗΛΜ 5) Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προµήθεια σωλήνων, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιµασία αγωγού, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Τα ειδικά τεµάχια (σταυροί, ταυ, µούφες, καµπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) διάµετρος (ίντσες) 8 Η3.1.6 Φ 2 14,50 ΠΡΣ Η4.2 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα. ΠΡΣ Η4.2 (Κ.Α. ΗΛΜ 12) Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη. διάµετρος (ίντσες) 9 Η4.2.2 Φ ¾ 6,80 10 Η4.2.3 Φ 1 7,60 ΠΡΣ Η4.3 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι. ΠΡΣ Η4.3 (Κ.Α. ΗΛΜ 12) Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη. διάµετρος (ίντσες) 11 Η4.3.3 Φ 1 5,50 12 Η4.3.5 Φ 1 ½ 9,00 ΠΡΣ Η4.4 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα. ΠΡΣ Η4.4 (Κ.Α. ΗΛΜ 12) Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη. 3

4 διάµετρος (ίντσες) 13 Η4.4.2 Φ ¾ 2,20 14 Η4.4.3 Φ 1 3,50 15 Η4.4.4 Φ 1 ¼ 5,00 16 Η4.4.5 Φ 1 ½ 7,00 ΠΡΣ Η4.6 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες. ΠΡΣ Η4.6 (Κ.Α. ΗΛΜ 12) Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη. διάµετρος (ίντσες) 17 Η4.6.1 Φ ½ 1,80 18 Η4.6.2 Φ ¾ 2,10 19 Η4.6.3 Φ 1 3,20 ΠΡΣ Η4.9 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι. ΠΡΣ Η4.9 (Κ.Α. ΗΛΜ 12) Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη. διάµετρος (ίντσες) 20 Η4.9.1 Φ ¾ 1,90 21 Η4.9.2 Φ 1 2,80 22 Η4.9.3 Φ 1 ½ 4,00 ΠΡΣ Η4.10 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες. ΠΡΣ Η4.10 (Κ.Α. ΗΛΜ 12) Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες, επιτόπου του έργου, µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, σύµφωνα µε την µελέτη. διάµετρος (ίντσες) 23 Η Φ 1 3,00 24 Η Φ 1 ½ 5,00 ΠΡΣ Η5.3 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα. ΠΡΣ Η5.3 (Κ.Α. ΗΛΜ 11) 4

5 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, µε σπείρωµα, προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. διάµετρος (ίντσες) 25 Η5.3.3 Φ ¾ 4,00 26 Η5.3.5 Φ 1 6,00 ΠΡΣ Η5.5 Υδρόµετρα τύπου Woltman. ΠΡΣ Η5.5 (Κ.Α. ΗΛΜ 12) Υδρόµετρα τύπου Woltman ή αντίστοιχου τύπου, ΡN 16 atm, µε σώµα από χυτοσίδηρο, βαµµένο µε εποξειδική βαφή, µε µηχανισµό ελέγχου παροχής, ακρίβειας ± 5 % στη µέγιστη παροχή, ξηρού τύπου (µε δυνατότητα επισκευής χωρίς εξάρµωση από το δίκτυο) και δυνατότητα προσαρµογής ηλεκτρικής εξόδου. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. σε διάµετρος (mm) 27 Η5.5.1 Φ ,00 28 Ειδικά πλαστικά τεµάχια δικτύου. ΠΡΣ Θ.Η4.1ΣΧ (Κ.Α. ΗΛΜ 12) Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, τοποθέτηση και σύνδεση ειδικών πλαστικών τεµαχίων (ταυ, σταυροί, ρακόρ, καµπύλες, συστολές µε ή χωρίς ωτίδες, νίπελ, συστολικά νίπελ, γωνίες ρακόρ, βάννες, συνδετήρες ρακόρ κλπ) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του δικτύου άρδευσης. Τιµή κατ αποκοπή Ολογράφως: Εξακόσια ευρώ Αριθµητικώς: 600,00 ΠΡΣ Η8.2.6ΣΧ Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ µε σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα. ΠΡΣ Η8.2.6ΣΧ (Κ.Α. ΗΛΜ 8) Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες, µε λαβύρινθο µακράς διαδροµής, θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, µε οµοιοµορφία 5

6 παροχής τουλάχιστον 4lt/h σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία και στήριξη µε πλαστικούς γάντζους ανά 2 µέτρα. εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) Αποστάσεις σταλακτών 29 Η cm 0,70 ΠΡΣ Η8.3.1 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, στατικοί. ΠΡΣ Η8.3.1 (Κ.Α. ΗΛΜ 8) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0-5,0 m, µε ακροφύσιο σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής, ενσωµατωµένο ή πρόσθετο, µε αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain). Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται τιµολογείται ιδιαίτερα σύµφωνα µε τα άρθρα Η Σώµα ανύψωσης 30 Η cm 4,60 ΠΡΣ Η8.3.2 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5-9 m. ΠΡΣ Η8.3.2 (Κ.Α. ΗΛΜ 8) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 5-9 m, 1/2'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και µνήµη ρύθµισης τοµέα. Σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Προµήθεια εκτοξευκτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Σώµα ανύψωσης 31 Η cm, πλαστικό 30,00 ΠΡΣ Η8.3.3 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7-14 m 6

7 ΠΡΣ Η8.3.3 (Κ.Α. ΗΛΜ 8) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up) γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας, µνήµη ρύθµισης τοµέα και σώµα ανύψωσης 10 cm ή µεγαλύτερο. Σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Προµήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Σώµα ανύψωσης 32 Η πλαστικό 30,00 ΠΡΣ Η9.1.1ΣΧ Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές. ΠΡΣ Η9.1.1ΣΧ (Κ.Α. ΗΛΜ 8) Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µαζί µε πηνίο (actuator) 9 V και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. διάµετρος Με µηχανισµό ρύθµισης πίεσης 33 Η Φ 1 95,00 ΠΡΣ Η9.2.3ΣΧ Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου. ΠΡΣ Η9.2.3ΣΧ (Κ.Α. ΗΛΜ 8) Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, ενδεικτικού τύπου T-BOS RAINBIRD, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσµατος 1-7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm 2. Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατά του, µαζί µε τη φορητή κονσόλα προγραµµατισµού συµβατή µε T-BOS καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για κανονική λειτουργία σύµφωνα µε την µελέτη. 7

8 Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες 34 Η ,00 35 Η ,00 36 Η ,00 37 Η ,00 ΠΡΣ Η Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών. ΠΡΣ Η (Κ.Α. ΗΛΜ 8) Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγµα του λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία). διαστάσεις / αριθµός Η/Β 38 Η '', δύο-τριών Η/Β 12,00 39 Η Χ40 cm, 4 Η/Β 25,00 40 Η Χ60 cm, 6 Η/Β 45,00 41 Υπόγειο σύστηµα ποτίσµατος δένδρων και θάµνων (Root Watering System). Υπόγεια κυλινδρική συσκευή ποτίσµατος δένδρων και θάµνων (Root Watering System) ενδεικτικού τύπου T-BOS της RAINBIRD, διαστάσεων 91,4 cm ύψος και 10,2 cm διάµετρος, που αποτελείται από µία σχάρα συγκράτησης κατασκευασµένη από πολυµερές υψηλής ποιότητας µε θερµοπλαστικούς αναστολείς, µε προεγκατεστηµένο το σταλάκτη (bubbler) της σειράς 1401 της Rain Bird. Με αυτορυθµιζόµενη παροχή σε πίεση από 1,5 έως 5,5 bar και παροχή 0,95 lit/min (57 lit/h). Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους συστήµατος ποτίσµατος δένδρων και τα πάσης φύσεως εξαρτήµατά του καθώς και εργασία σύνδεσης, υπόγειας τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για κανονική λειτουργία σύµφωνα µε την µελέτη. Ολογράφως: Σαράντα δύο ευρώ Αριθµητικώς: 42,00 Γ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 42 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 8

9 ΠΡΣ Γ1 (Κ.Α. ΠΡΣ 1140) Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) Ολογράφως: Εκατόν πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 105,00 43 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους. ΠΡΣ Γ2 (Κ.Α. ΠΡΣ 1620) Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προµήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3) Ολογράφως: Πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 5,00 ΠΡΣ 1. ένδρα Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους. 44 ένδρα κατηγορίας 5 ΠΡΣ 1.5 (Κ.Α. ΠΡΣ 5210) Ολογράφως: Σαράντα πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 45,00 45 ένδρα κατηγορίας 8 ΠΡΣ 1.8 (Κ.Α. ΠΡΣ 5210) 9

10 Ολογράφως: Εκατόν εβδοµήντα ευρώ Αριθµητικώς: 170,00 46 ένδρα κατηγορίας 9 ΠΡΣ 1.9 (Κ.Α. ΠΡΣ 5210) Ολογράφως: ιακόσια είκοσι ευρώ Αριθµητικώς: 220,00 ΠΡΣ 2. Θάµνοι Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους. 47 Θάµνοι κατηγορίας Θ2 ΠΡΣ 2.2 (Κ.Α. ΠΡΣ 5210) Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά Αριθµητικώς: 4,30 ΠΡΣ 6. Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους. 48 Ποώδη πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2 ΠΡΣ 6.2 (Κ.Α. ΠΡΣ 5220) Ολογράφως: Ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά Αριθµητικώς: 1,65 10

11 49 Προµήθεια και µεταφορά κηπευτικού χώµατος. ΠΡΣ 7ΣΧ (Κ.Α. ΠΡΣ 1710) Προµήθεια και µεταφορά κηπευτικού χώµατος από οποιαδήποτε απόσταση επί τόπου του έργου. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) Ολογράφως: Οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 8,50 50 Προµήθεια τύρφης. ΠΡΣ 10 (Κ.Α. ΠΡΣ 5340) Προµήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασµένης, µε ένδειξη προέλευσης, τύπου υλικού, όγκου, σύµφωνα µε την µελέτη. Το προσκοµιζόµενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισµένου εργαστηρίου (χηµική ανάλυση). Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) Ολογράφως: Σαράντα ευρώ Αριθµητικώς: 40,00 ΠΡΣ Ε1. Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός. Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 51 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m ΠΡΣ Ε1.1 (Κ.Α. ΠΡΣ 5130) Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,60 52 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m ΠΡΣ Ε1.2 (Κ.Α. ΠΡΣ 5120) Ολογράφως: Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά Αριθµητικώς: 1,50 11

12 ΠΡΣ Ε4. Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 53 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m ΠΡΣ Ε4.3 (Κ.Α. ΠΡΣ 5110) Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ Αριθµητικώς: 4,00 54 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΠΡΣ Ε9.1 (Κ.Α. ΠΡΣ 5220) Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατοµής, φύτευση µε τη σωστή τοποθέτηση του φυτού µέσα στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). Ολογράφως: Μηδέν ευρώ και σαράντα λεπτά Αριθµητικώς: 0,40 55 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 4,00 lt ΠΡΣ Ε9.4 (Κ.Α. ΠΡΣ 5210) Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00-4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). Ολογράφως: Ένα ευρώ και δέκα λεπτά Αριθµητικώς: 1,10 12

13 56 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23,00 40,00 lt ΠΡΣ Ε9.7 (Κ.Α. ΠΡΣ 5210) Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ Αριθµητικώς: 4,00 57 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 81,00 150,00 lt ΠΡΣ Ε9.9 (Κ.Α. ΠΡΣ 5210) Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). Ολογράφως: έκα ευρώ Αριθµητικώς: 10,00 58 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου. ΠΡΣ Ε11.1 (Κ.Α. ΠΡΣ 5240) Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τόπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεση του δέντρου σ αυτόν µε κατάλληλο µέσον. Ε Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m Ολογράφως: ύο ευρώ και πενήντα λεπτά 13

14 Αριθµητικώς: 2,50 59 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου lt ΠΡΣ Ε10.2 (Κ.Α. ΠΡΣ 5210) Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων µηχανηµάτων, επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου lt µε κατάλληλα υλικά, φόρτωση και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). Ολογράφως: Εκατόν σαράντα ευρώ Αριθµητικώς: 140,00 60 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων. ΠΡΣ ΣΤ4.3 (Κ.Α. ΠΡΣ 5354) Κλάδέµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε νησίδες, ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές. ΠΡΣ ΣΤ4.3.1 Μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ Ολογράφως: Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ Αριθµητικώς: 135,00 61 Κοπή και εκρίζωση θάµνων. ΠΡΣ Ζ1 (Κ.Α. ΠΡΣ 5352) Κοπή και εκρίζωση θάµνων µπορντούρας ή µεµονωµένων θάµνων µε µηχανικά µέσα, µε τον τεµαχισµό σε µικρότερα τµήµατα, την εκρίζωση του υπόγειου τµήµατος των θάµνων µε εκσκαφέα και την αποµάκρυνση όλων των προϊόντων κοπής και εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. ΠΡΣ Ζ1.2 Κοπή και εκρίζωση µεµονωµένου θάµνου µε ύψος έως 1,50m. Ολογράφως: ύο ευρώ Αριθµητικώς: 2,00 14

15 62 Κοπή και εκρίζωση δένδρων. ΠΡΣ Ζ2 (Κ.Α. ΠΡΣ 5354) Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. ΠΡΣ Ζ2.4 Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,91 µέχρι 1,20 m Ολογράφως: Εκατό ευρώ Αριθµητικώς: 100,00 63 Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα. ΠΡΣ Ε13.2 (Κ.Α. ΠΡΣ 5510) Το αντικείµενο της εγκατάστασης προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα περιλαµβάνει τα εξής: 1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 2. Την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και οµοιόµορφη διάστρωση εµπλουτισµένης τύρφης, περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος cm 3. Την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 4. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα. 5. Την προµήθεια, τη µεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, µε οποιοδήποτε µέσο, του έτοιµου χλοοτάπητα. 6. Την λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 7. Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 8. Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα µέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµά του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Τιµή ανά στρέµµα (στρ) Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ Αριθµητικώς: 5.500,00 64 Συντήρηση πρασίνου για 5 µήνες. 15

16 Συντήρηση του πρασίνου για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών. Στην τιµή περιλαµβάνονται αρδεύσεις φυτών και χλοοτάπητα, βοτανίσµατα, λίπανση, καταπολέµηση ασθενειών, κλαδεύσεις, κοπή χλόης κλπ. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνεται ο προορισµός των φυτεύσεων και µε σκοπό το φυτικό υλικό να έχει τη σωστή ανάπτυξη και την κατάλληλη εµφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα µε τη λειτουργικότητα και την αισθητική βελτίωση της περιοχής. Οι επαναλήψεις και το είδος των εργασιών θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης. Σηµειώνεται επίσης ότι οι φυτεύσεις αφορούν «ζωντανούς οργανισµούς» στους οποίους λόγω ασθενειών, βανδαλισµών κ.α. είναι δυνατό να παρουσιαστούν απώλειες. Για αυτό περιλαµβάνεται κατά τη διάρκεια συντήρησης και η αντικατάσταση των απωλειών αυτών ώστε να ικανοποιείται πλήρως η Υπηρεσία. Τιµή κατ αποκοπή Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες ευρώ Αριθµητικώς: 3.000,00 Θεσσαλονίκη.. /../2013 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤ. ΠΡΑΜΑ Κ. ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΗΛ. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ Γεωπόνος Γεωπόνος Γεωπόνος 16

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000 Κ.Α. 35.6262.0024 ΧΑΛΚΙΔΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Οι σωλήνες TERRALIFE PVC χρησιμοποιούνται για υπόγεια μεταφορά ομβρίων ή λυμάτων στην αποχέτευση. Παράγονται σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 476 στις σειρές 41και 51,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

AgroSerra Περιεχόµενα

AgroSerra Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ύδρευση Εξοπλισµός Κήπου - Θερµοκηπίου - Φυτωρίου Άρδευση Tel: +30 237 844 Fax: +30 237 84 Γενικοί Όροι Πώλησης Οι πιο κάτω αναγραφόµενοι γενικοί όροι πώλησης, αναφέρονται στις παραγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης

Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης Σωλήνες & Εξαρτήματα άρδευσης 1 Σωλήνες άρδευσης - Σωληνάκια ποτίσματος Σωλήνες άρδευσης 6 ΑΤΜ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. /m 0 16 0,25 0 20 0,31 0 25 0,46 0 32 0,68 0 40 0,95 0 50 1,35 0 63 2,15 0 75 3,20 Σωληνάκι ποτίσματος

Διαβάστε περισσότερα