ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανάβυσσος : 12/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 20011/4123 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Κ. Μπαλωμένου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ του ΙΘΑΒΙΠΕΥ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια κινητού υδροχημικού εργαστηρίου. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας Ανακοίνωσης και το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η Ανακοίνωση του διαγωνισμού διενεργείται σύμφωνα με την αριθμ. 190 η - 21/11/2003 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., σύμφωνα με την παρούσα και τις γενικές αρχές του δικαίου, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο διαδίκτυο (πρόγραμμα διαύγεια) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (www.hcmr.gr). Η Ανακοίνωση θα διατίθενται εκτός από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε και από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Για την παραλαβή οι παραλήπτες της Ανακοίνωσης του διαγωνισμού θα πρέπει να συμπληρώνουν τα παρακάτω στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπεύθυνος υπάλληλος, έτσι ώστε το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν την Ανακοίνωση του διαγωνισμού, στην περίπτωση που θα ήθελε να στείλει συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό. Επιπρόσθετα οι παραλήπτες της Ανακοίνωσης του διαγωνισμού από το διαδίκτυο θα πρέπει να ενημερώνουν το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τα προαναφερόμενα στοιχεία με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή της διαφορετικά θα θεωρείται ότι δεν την έχουν παραλάβει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως από την υπηρεσία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. διενέργειας του διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας μέχρι και την Παρασκευή 22/5/2015. Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους, εφόσον έχουν παράσχει έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας, με φαξ ή με e-

2 mail. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια κινητού υδροχημικού εργαστηρίου. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.. 3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι: , Οι τιμές δίνονται σε ευρώ. Στην προσφορά αναφέρεται χωριστά το ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το αντικείμενο της παρούσας Ανακοίνωσης. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να την επιβαρύνει. Προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν προσφέρονται δωρεάν, αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά με την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» στη στήλη των τιμών. Σε περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.οι τιμές αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Μεταξύ των δύο υπερισχύει η τιμή που αναγράφεται αριθμητικά. 5.Η τιμή προσφοράς είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή του αντικειμένου. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 6.Οι προσφορές παραδίδονται ή αποστέλλονται σφραγισμένες μέχρι την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 και ώρα μ.μ. στη διεύθυνση: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 46,7 χιλ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Κ Ανάβυσσος Γραμματεία πρωτοκόλλου τηλέφωνο: Ο διαγωνισμός διενεργείται την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 και ώρα μ.μ. στην ως άνω διεύθυνση, στις εγκαταστάσεις του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην Ανάβυσσσο. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη, από οποιαδήποτε αιτία, άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν. 7. Ο φάκελλος της προσφοράς θα περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης να δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους

3 να δηλώνεται ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας να δηλώνεται ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 8. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 9. Ο ανάδοχος προσκομίζει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης. Η εγγύηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά ημερομηνία έκδοσης, εκδότη, την Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, τον αριθμό της, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τον αριθμό ή τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και την ημερομηνία λήξης ισχύος της. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) μήνες. Η εγγύηση περιλαμβάνει επίσης τον όρο ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως, τον όρο ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, τον όρο ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση ισχύος αυτής ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχουν το δικαίωμα αυτό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης παραμένει στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και επιστρέφεται μετά την οριστική (ποιοτική και ποσοτική) παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. 10. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την επιτροπή αξιoλόγησης του διαγωνισμού. Ανακοινώνεται εγγράφως σε όσους υπέβαλαν αποδεκτές προσφορές και στον ανακηρυχθέντα ως ανάδοχο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας των ενστάσεων ή την ανεπιτυχή έκβαση αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης εκ μέρους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 11. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 70 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί να παραταθεί μέχρι το ½ αυτού. Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου ή και της τυχόν παράτασης αυτού, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 12. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην ορισθείσα προθεσμία για να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα σε αυτήν με απόφαση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή,

4 εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση όταν η μη έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης ή η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/ Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνει ως εξής: Καταβολή 100% του Συμβατικού Τιμήματος, αμέσως μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. 14. Όλες οι πληρωμές γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/07 και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 15. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ίσου με το 0,10% επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 35 του νόμου 3377/05 (ΦΕΚ Α 202). 16. Οι προσφορές τοποθετούνται υποχρεωτικά σε ενιαίο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει δύο (2) χωριστούς, σφραγισμένους φακέλους. Ο ένας φάκελος περιέχει την τεχνική προσφορά και ο άλλος την οικονομική προσφορά. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα, ή εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, μόνο στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην ελληνική ή μόνο στην αγγλική γλώσσα. 17. Στον κάθε φάκελο προσφοράς αναγράφονται ευκρινώς, με κεφαλαία γράμματα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (για τις τεχνικές προσφορές) και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (για τις οικονομικές προσφορές). Και στους δύο φακέλους αναγράφονται επίσης: α) τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού και γ) ο πλήρης τίτλος και αριθμός της παρούσας Ανακοίνωσης. 18. Οι προσφορές συντάσσονται ώστε να καλύπτουν το αντικείμενο του άρθρου 1 της παρούσας. Φέρουν δε την υπογραφή του προσφέροντα ή του νομίμου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους. 19. Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη διάρκεια της τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί ανάγκη μπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν υποβληθέντα από αυτούς στοιχεία. Σε ανάλογη περίπτωση οι προσφέροντες υποχρεούνται στην παροχή ανάλογων συμπληρώσεων ή διευκρινήσεων. 20. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της παρούσας Ανακοίνωσης. 21. Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και παραληφθεί, γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 5 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την έναρξη της διαδικασίας

5 αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 22. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται πρώτα ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών. Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Όλα τα στοιχεία που περιέχει, εκτός από τα prospectus, μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε κάθε φύλλο. Η επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό τις προσφορές που χαρακτηρίζει τυχόν απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης καταρτίζει σχετικό πρακτικό. 23. Ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οι φάκελοι οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ενστάσεων - προσφυγών ή την δήλωση παραίτησής τους από την άσκηση ανάλογων μέσων. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και καταχωρεί σε σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Για προσφορές που χαρακτηρίζονται ως υπερβολικά χαμηλές θα ζητείται από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές η προσφορά θα απορρίπτεται. Η Επιτροπή προχωρά εν συνεχεία στην κατάταξη των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία, εισηγούμενη και τον ανάδοχο της δημοπρατούμενης σύμβασης. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται στους διαγωνιζόμενους, ώστε να ασκήσουν τυχόν τις προβλεπόμενες ενστάσεις. 24. Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει το δικαίωμα είτε να κατακυρώσει την σύμβαση, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με ίδιους ή άλλους όρους, είτε να ματαιώσει το διαγωνισμό. Από αυτές τις ενέργειες δεν προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση σε αυτούς που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. 25. Σε περίπτωση και μόνο που οι διατάξεις της παρούσας δημιουργούν νομοθετικό κενό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 118/07.

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές οχήματος Για την οδήγηση του οχήματος να απαιτείται ερασιτεχνική άδεια οδήγησης Να είναι διαμορφωμένο με όλες τις απαραίτητες εσωτερικές υποδομές για την λειτουργία μικρού μεγέθους εργαστηριακών οργάνων φορητών οργάνων, Να Διαθέτει κινητήρα diesel με κυβισμό cc, Euro 5 Ισχύς κινητήρα > 120 PS Να διαθέτει πλαϊνής συρόμενη πόρτα με άνοιγμα Να διαθέτει πίσω πόρτα / πόρτες Το ελάχιστο πλάτος στο εσωτερικό χώρο του εργαστηρίου να είναι 1,3 μέτρα Το εσωτερικό μήκος στον χώρο του εργαστηρίου να είναι > 3 μέτρα Το εσωτερικό ύψος στον χώρο του εργαστηρίου να είναι > 1,7 μέτρα Να διαθέτει υδραυλικό τιμόνι Να διαθέτει αερόσακο οδηγού Να διαθέτει ABS Να διαθέτει immobilizer Να διαθέτει σύστημα ESP Να διαθέτει τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα Να διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα Να διαθέτει διπλό κάθισμα συνοδηγού Να διαθέτει διαχωριστικού μεταξύ του χώρου του εργαστηρίου και της καμπίνας οδήγησης Να διαθέτει σύστημα ψύξης-θέρμανσης στην καμπίνα οδήγησης Διαθέτει σύστημα συναγερμού Εσωτερική διαμόρφωση του εργαστηρίου Πάτωμα Το δάπεδο φόρτωσης θα πρέπει να επενδύεται με ειδικά ενισχυμένα πλακάζ 12mm, κατάλληλα διαμορφωμένα για το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου. Στην επάνω επιφάνεια του θα πρέπει να επενδυθεί με πλαστικό τάπητα βιομηχανικού τύπου υψηλής αντοχής και ανθεκτικό σε διαβρωτικά υγρά. Πλαϊνά οροφή Η οροφή του αυτοκίνητου αλλά και όλες οι εσωτερικές επιφάνειες, θα πρέπει να μονωθούν με εξηλασμένη πολυστερίνη και εναλλακτικά όπου αυτό δεν είναι δυνατόν με πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα, κατά της θερμότητας και του θορύβου. Επιπρόσθετα πάνω από τη μόνωση του εσωτερικού του χώρου φόρτωσης, θα πρέπει να τοποθετηθούν μονοκόμματα φύλλα από πολυεστέρα GRP 2mm, υψηλής αντοχής

7 Ο πολυεστέρας να είναι εξαιρετικά υψηλής αντοχής σε διάβρωση αλλά και σε ακτινοβολία UV, όπως και οι αρμόκολλες που χρησιμοποιούνται στους αρμούς. Όπου απαιτείται, θα τοποθετούνται εσωτερικές μεταλλικές ενισχύσεις για την ενίσχυση της μόνωσης. Ντουλάπα Στο χώρο φόρτωσης θα πρέπει να τοποθετηθεί ντουλάπα με ρυθμιζόμενα ράφια και πόρτες οι οποίες θα κλείνουν με ασφάλεια και δεν θα ανοίγουν κατά την κίνηση του οχήματος. Η ντουλάπα θα διαθέτει τουλάχιστον 3 ράφια με μικρότερο επιτρεπτό ύψος τα 30 εκ. Ηλεκτρική εγκατάσταση Η ηλεκτρική εγκατάσταση να περιλαμβάνει εσωτερικό δίκτυο υψηλής τάσης 220 Volt και δίκτυο χαμηλής τάσης 12 Volt. Το κύκλωμα υψηλής τάσης 220 Volt θα τροφοδοτείται από εξωτερικό ρευματολήπτη 220V, τοποθετημένο εξωτερικά του οχήματος με στεγανό καπάκι σύμφωνα με τις προδιαγραφές CEE. Εσωτερικά του οχήματος θα τοποθετηθούν δύο φωτιστικά σώματα οροφής με λυχνία LED 12 volt και ανάλογο διακόπτη και (3) τρία πολύμπριζα (τύπου σούκο) (4) τεσσάρων θέσεων. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα διαθέτει κατάλληλους ασφαλειο-διακόπτες με λυχνίες λειτουργίας και για το δίκτυο 220V. Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει ειδική διάταξη με ρελέ μεταγωγής για την αυτοματοποιημένη λειτουργία επιλογής τροφοδοσίας παροχής ρεύματος 220V είτε από εξωτερική πηγή (δίκτυο ΔΕΗ), είτε από το σύστημα αυτονομίας (INVERTER). Όλο το κύκλωμα εγκατάσταση θα τροφοδοτείτε με ρεύμα από το Inverter 220 V αλλά και από εξωτερική πηγή ρεύματος 220V Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει αναλυτικά: Δύο φωτιστικά σώματα με λυχνία LED (12 volt) και ανάλογος διακόπτης Εξωτερικό ρευματολήπτη 220V στεγανό καπάκι σύμφωνα με τις προδιαγραφές CEE και μπαλαντέζα (3) Τρεις ρευματοδότες πολύμπριζα, τύπου σούκο, (4 θέσεων το καθένα), στερεωμένα στα τοιχώματα του οχήματος, τα πολύμπριζα θα έχουν τον δικό τους ασφαλειοδιακόπτη Ηλεκτρικός πίνακας με λυχνίες λειτουργίας και ασφαλειοδιακόπτες 220V και 12V Ειδική διάταξη με ρελέ μεταγωγής για την αυτοματοποιημένη λειτουργία επιλογής τροφοδοσίας παροχής ρεύματος 220V Το σύστημα αυτονομίας θα περιλαμβάνει: Ένα Inverter 12 volt 220 volt Σύστημα επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών 200ΑΗ Ένδειξη της τάσης των μπαταριών Φορτιστή για την φόρτιση των συσσωρευτών 220 volt -12 volt

8 Πάγκος Εργασίας Θα διαθέτει πάγκο εργασίας μήκους με νεροχύτη και βρύση μήκους 1,2 μέτρου. Ο πάγκος και ο νεροχύτης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μεταλλικό υλικό. Η βρύση θα συνδέεται με αντλία η οποία θα λειτουργεί αυτόματα με το άνοιγμα της βρύσης. Κάτω από των πάγκο εργασίας θα υπάρχουν συρτάρια. Στο χώρο φόρτωσης θα τοποθετηθεί πτυσσόμενο γραφείο και κατάλληλο κάθισμα. Θα υπάρχει θέση συγκράτησης και ασφάλισης του καθίσματος κατά την κίνησης του αυτοκινήτου. Λοιπός εξοπλισμός Θα υπάρχει ψυγείο χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων, σε μόνιμη θέση και σταθεροποιημένο. Θα διαθέτει δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων. Η δεξαμενή θα διαθέτει σύνδεσμο στο εξωτερικό μέρος του οχήματος για το γέμισμα της από το δίκτυο ύδρευσης. Θα διαθέτει δεξαμενή ακάθαρτων χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων. Η δεξαμενή ακαθάρτων θα διαθέτει κατάλληλο κρουνό αποχέτευσης στο εξωτερικό μέρος του οχήματος για το περιοδικό άδειασμα της. Οι παραπάνω δεξαμενές θα είναι μόνιμα εγκατεστημένες στο όχημα Ειδικός εξοπλισμός Δειγματολήπτης νερού Δειγματολήπτης νερού για λήψη δειγμάτων νερού σε λίμνες, ποτάμια, κτλ. Όγκος λαμβανόμενου δείγματος ml Ο κύλινδρος δείγματος να είναι κατασκευασμένος από διαφανή πλαστικό υλικό. Ύψος κυλίνδρου δείγματος < 30 εκ. Ολικό βάρος συσκευής (στον αέρα) < 1 κιλά. Η συσκευή να συνοδεύεται με drop messenger (κύλινδρο εντολής έναρξης δειγματοληψίας) Σύστημα παραγωγής απιονισμένου νερού Θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο πλησίον του πάγκου εργασίας Θα βασίζεται ρητίνες Φορητό ροόμετρο Χαμηλό προφίλ μέτρησης δυνατότητα μέτρησης από τα 2 cm Αυτόματος υπολογισμός παροχής

9 Να διαθέτει φορητό όργανο ανάγνωσης μετρήσεων σε real time Μέθοδοι ταχύτητας ISO, USGS, κάτω από τον πάγο, Kreps, 5-σημείο, και πολλαπλών σημείων Αποθηκευτικός χώρος > 50 μετρήσεις παροχής, ή πάνω από μετρήσεις για μεμονωμένα σημεία ταχύτητας. Τεκμηρίωση δεδομένων και αυτόματη τεκμηρίωση των δεδομένων και ακύρωση εσφαλμένων δεδομένων Πρωτόκολλο επικοινωνίας RS232 ή USB Λογισμικό για περιβάλλον windows με διαγνωστικό beam-check με δυνατότητα οπτικοποίησης των δεδομένων και εξατομικευμένες αναφορές. Ενσωματωμένος αισθητήρας Θερμοκρασίας Ν συνοδεύεται από σκληρή πλαστική θήκη Εύρος ταχύτητας από ±0.001 μέχρι 4.0 m/s Ανάλυση ταχύτητας: 0,0001 m / s Ακρίβεια Ταχύτητα: ± 1% της μετρούμενης ταχύτητας Μέγεθος δειγματοληψίας 10 cm από το κέντρο του αισθητηρίου Τροφοδοσία μπαταρίες ΑΑ Διάρκεια ζωής μπαταρίας >20 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας Βάρος < 2 kg Το φορητό όργανο ανάγνωσης των μετρήσεων να είναι αδιάβροχο μέχρι 1 μέτρο Θερμοκρασία λειτουργίας/αποθήκευσης c o Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ταχύτητας και της ροής Αυτόματος έλεγχος της ακρίβειας και της εγκυρότητας των μετρήσεων. Μέτρηση ταχύτητας σε 3 διαστάσεις Να μην χρειάζεται βαθμονόμηση

10 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) 1. ΟΧΗΜΑ 2. Για την οδήγηση του οχήματος να απαιτείται ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 3. Να είναι διαμορφωμένο με όλες τις απαραίτητες εσωτερικές υποδομές για την λειτουργία μικρού μεγέθους εργαστηριακών οργάνων φορητών οργάνων, ΥΠΟΧΡ/Κ Η ΑΠΑΙΤΗΣ Η 4. Να Διαθέτει κινητήρα diesel με κυβισμό cc, Euro 5 5. Ισχύς κινητήρα > 120 PS 6. Να διαθέτει πλαϊνής συρόμενη πόρτα με άνοιγμα 7. Να διαθέτει πίσω πόρτα / πόρτες 8. Το ελάχιστο πλάτος στο εσωτερικό χώρο του εργαστηρίου να είναι 1,3 μέτρα 9. Το εσωτερικό μήκος στον χώρο του εργαστηρίου να είναι > 3 μέτρα 10. Το εσωτερικό ύψος στον χώρο του εργαστηρίου να είναι > 1,7 μέτρα 11. Να διαθέτει υδραυλικό τιμόνι 12. Να διαθέτει αερόσακο οδηγού 13. Να διαθέτει ABS 14. Να διαθέτει immobilizer 15. Να διαθέτει σύστημα ESP 16. Να διαθέτει τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα 17. Να διαθέτει ηλεκτρικά παράθυρα 18. Να διαθέτει διπλό κάθισμα συνοδηγού 19. Να διαθέτει διαχωριστικού μεταξύ του χώρου του εργαστηρίου και της καμπίνας οδήγησης 20. Να διαθέτει σύστημα ψύξης-θέρμανσης στην καμπίνα οδήγησης 21. Να διαθέτει σύστημα συναγερμού ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

11 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) 22. Εσωτερική διαμόρφωση του εργαστηρίου 23. Πάτωμα 24. Το δάπεδο φόρτωσης θα πρέπει να επενδύεται με ειδικά ενισχυμένα πλακάζ 12mm, κατάλληλα διαμορφωμένα για το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου. Στην επάνω επιφάνεια του θα πρέπει να 25. επενδυθεί με πλαστικό τάπητα βιομηχανικού τύπου υψηλής αντοχής και ανθεκτικό σε διαβρωτικά υγρά. 26. Πλαϊνά οροφή Η οροφή του αυτοκίνητου αλλά και όλες οι εσωτερικές επιφάνειες, θα πρέπει να μονωθούν με εξηλασμένη πολυστερίνη και εναλλακτικά όπου αυτό δεν είναι δυνατόν με πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα, κατά της θερμότητας και του θορύβου. Επιπρόσθετα πάνω από τη μόνωση του εσωτερικού του χώρου φόρτωσης, θα πρέπει να τοποθετηθούν μονοκόμματα φύλλα από πολυεστέρα GRP 2mm, υψηλής αντοχής Ο πολυεστέρας να είναι εξαιρετικά υψηλής αντοχής σε διάβρωση αλλά και σε ακτινοβολία UV, όπως και οι αρμόκολλες που χρησιμοποιούνται στους αρμούς. 30. Όπου απαιτείται, θα τοποθετούνται εσωτερικές μεταλλικές ενισχύσεις για την ενίσχυση της μόνωσης. 31. Ντουλάπα 32. Στο χώρο φόρτωσης θα πρέπει να τοποθετηθεί ντουλάπα με ρυθμιζόμενα ράφια και πόρτες οι οποίες θα κλείνουν με ασφάλεια και δεν θα ανοίγουν κατά την κίνηση του οχήματος. Η ντουλάπα θα διαθέτει τουλάχιστον ράφια με μικρότερο επιτρεπτό ύψος τα 30 εκ. 34. Ηλεκτρική εγκατάσταση 35. Η ηλεκτρική εγκατάσταση να περιλαμβάνει εσωτερικό δίκτυο υψηλής τάσης 220 Volt και δίκτυο χαμηλής τάσης 12 Volt.

12 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) Το κύκλωμα υψηλής τάσης 220 Volt θα τροφοδοτείται από εξωτερικό ρευματολήπτη 220V, τοποθετημένο εξωτερικά του οχήματος με στεγανό καπάκι σύμφωνα με τις προδιαγραφές CEE. Εσωτερικά του οχήματος θα τοποθετηθούν δύο φωτιστικά σώματα οροφής με λυχνία LED 12 volt και ανάλογο διακόπτη και (3) τρία πολύμπριζα (τύπου σούκο) (4) τεσσάρων θέσεων. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα διαθέτει κατάλληλους ασφαλειο-διακόπτες με λυχνίες λειτουργίας και για το δίκτυο 220V. Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει ειδική διάταξη με ρελέ μεταγωγής για την αυτοματοποιημένη λειτουργία επιλογής τροφοδοσίας παροχής ρεύματος 220V είτε από εξωτερική πηγή (δίκτυο ΔΕΗ), είτε από το σύστημα αυτονομίας (INVERTER). Όλο το κύκλωμα εγκατάσταση θα τροφοδοτείτε με ρεύμα από το Inverter 220 V αλλά και από εξωτερική πηγή ρεύματος 220V Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα περιλαμβάνει αναλυτικά: Δύο φωτιστικά σώματα με λυχνία LED (12 volt) και ανάλογος διακόπτης Εξωτερικό ρευματολήπτη 220V στεγανό καπάκι σύμφωνα με τις προδιαγραφές CEE και μπαλαντέζα (3) Τρεις ρευματοδότες πολύμπριζα, τύπου σούκο, (4 θέσεων το καθένα), στερεωμένα στα τοιχώματα του οχήματος, τα πολύμπριζα θα έχουν τον δικό τους ασφαλειοδιακόπτη 45. Ηλεκτρικός πίνακας με λυχνίες λειτουργίας και ασφαλειοδιακόπτες 220V και 12V 46. Την ηλεκτρική εγκατάσταση Ειδική διάταξη με ρελέ μεταγωγής για την 47. αυτοματοποιημένη λειτουργία επιλογής τροφοδοσίας παροχής ρεύματος 220V 48. Το σύστημα αυτονομίας θα περιλαμβάνει:

13 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) 49. Ένα Inverter 12 volt 220 volt 50. (Σύστημα επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών 200ΑΗ 51. Ένδειξη της τάσης των μπαταριών 52. Φορτιστή για την φόρτιση των συσσωρευτών 220 volt -12 volt 53. Την ηλεκτρική εγκατάσταση 54. Γραφείο 55. Στο χώρο φόρτωσης θα τοποθετηθεί πτυσσόμενο γραφείο και κατάλληλο κάθισμα. 56. Θα υπάρχει θέση συγκράτησης και ασφάλισης του καθίσματος κατά την κίνησης του αυτοκινήτου. 57. Πάγκος Εργασίας Θα διαθέτει πάγκο εργασίας μήκους με νεροχύτη και βρύση μήκους 1,2 μέτρου. Ο πάγκος και ο νεροχύτης θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μεταλλικό υλικό. Η βρύση θα συνδέεται με αντλία η οποία θα λειτουργεί αυτόματα με το άνοιγμα της βρύσης. 61. Κάτω από των πάγκο εργασίας θα υπάρχουν συρτάρια. 62. Λοιπός εξοπλισμός Θα υπάρχει ψυγείο χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων, σε μόνιμη θέση και σταθεροποιημένο. Θα διαθέτει δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων. Η δεξαμενή θα διαθέτει σύνδεσμο στο εξωτερικό μέρος του οχήματος για το γέμισμα της από το δίκτυο ύδρευσης. Θα διαθέτει δεξαμενή ακάθαρτων χωρητικότητας τουλάχιστον 40 λίτρων. Η δεξαμενή ακαθάρτων θα διαθέτει κατάλληλο κρουνό αποχέτευσης στο εξωτερικό μέρος του οχήματος για το

14 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) περιοδικό άδειασμα της. 68. Οι παραπάνω δεξαμενές θα είναι μόνιμα εγκατεστημένες στο όχημα 69. Οι δυο δεξαμενές θα διαθέτουν αισθητήρες στάθμης και ειδικό πινάκι απεικόνισης. 70. Απαγωγός αεριών Πάνω από τον πάγκο εργασίας και σε όλο μήκος και φάρδος του θα τοποθετεί χοάνη 71. και φυγοκεντρικός απορροφητήρας για την απαγωγή των αερίων ο όποιος α λειτουργεί με τάση 220 V. 72. Ειδικός εξοπλισμός 73. Δειγματολήπτης νερού Δειγματολήπτης νερού για λήψη δειγμάτων νερού σε λίμνες, ποτάμια, κτλ. Όγκος λαμβανόμενου δείγματος ml Ο κύλινδρος δείγματος να είναι 76. κατασκευασμένος από διαφανή πλαστικό υλικό. 77. Ύψος κυλίνδρου δείγματος < 30 εκ. 78. Ολικό βάρος συσκευής (στον αέρα) < 1 κιλά. Η συσκευή να συνοδεύεται με drop 79. messenger (κύλινδρο εντολής έναρξης δειγματοληψίας) 80. Σύστημα παραγωγής απιονισμένου νερού 81. Θα πρέπει να είναι εγκατεστημένο πλησίον του πάγκου εργασίας 82. Θα βασίζεται ρητίνες 83. Φορητό ροόμετρο 84. Χαμηλό προφίλ μέτρησης δυνατότητα μέτρησης από τα 2 cm 85. Αυτόματος υπολογισμός παροχής 86. Να διαθέτει φορητό όργανο ανάγνωσης μετρήσεων σε real time

15 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) Μέθοδοι ταχύτητας ISO, USGS, κάτω από 87. τον πάγο, Kreps, 5-σημείο, και πολλαπλών σημείων Αποθηκευτικός χώρος > 50 μετρήσεις 88. παροχής, ή πάνω από μετρήσεις για μεμονωμένα σημεία ταχύτητας. Τεκμηρίωση δεδομένων και αυτόματη 89. τεκμηρίωση των δεδομένων και ακύρωση εσφαλμένων δεδομένων 90. Πρωτόκολλο επικοινωνίας RS232 ή USB Λογισμικό για περιβάλλον windows με διαγνωστικό beam-check με δυνατότητα 91. οπτικοποίησης των δεδομένων και εξατομικευμένες αναφορές. 92. Ενσωματωμένος αισθητήρας Θερμοκρασίας 93. Ν συνοδεύεται από σκληρή πλαστική θήκη 94. Εύρος ταχύτητας από ±0.001 μέχρι 4.0 m/s 95. Ανάλυση ταχύτητας: 0,0001 m / s Ακρίβεια Ταχύτητα: ± 1% της μετρούμενης 96. ταχύτητας Μέγεθος δειγματοληψίας 10 cm από το 97. κέντρο του αισθητηρίου 98. Τροφοδοσία μπαταρίες ΑΑ Διάρκεια ζωής μπαταρίας >20 ώρες 99. συνεχόμενης λειτουργίας 100. Βάρος < 2 kg Το φορητό όργανο ανάγνωσης των 101. μετρήσεων να είναι αδιάβροχο μέχρι 1 μέτρο Θερμοκρασία λειτουργίας/αποθήκευσης c o

16 Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (α) (β) (γ) (δ) (ε) Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της 103. ταχύτητας και της ροής Αυτόματος έλεγχος της ακρίβειας και της 104. εγκυρότητας των μετρήσεων Μέτρηση ταχύτητας σε 3 διαστάσεις 106. Να μην χρειάζεται βαθμονόμηση Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Δρ. Β. Λυκούσης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Παπαδέλου Κυριακή Βαθμός Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Δράμα, 27 Φεβρουαρίου 205 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Διακήρυξης: 8785 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. Βερμίου 2 & ης Ιουλίου Πληρ: Μ. Μελιάδης Τηλ: 252 350 630 Fax: 252 350748 e-mail: mmeli@dimosdramas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Κ. 167 77 Τηλ. : 210 8933738 Fax : 210 9604367 Email :procur.sepa@haf.gr Σελίδα 1 από 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη,10-12-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 482115/16187 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013

ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 ΑΔΑ: BEZ87ΛΛ-Ρ6Ξ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 239734/3091 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 21-6-2013 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για το έργο με τίτλο: «Μεταφορά σφαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα