Πίνακασ Περιεχομζνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακασ Περιεχομζνων"

Transcript

1

2 Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011) Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011) Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010) Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010) Vrsion 4.6 (Νοζμβριοσ 2009) Vrsion 4.5 (Ιοφλιοσ 2009) Vrsion 4.4 (Απρίλιοσ 2009) Vrsion 4.3 (Δεκζμβριοσ 2008) Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 2

3 Vrsion 5.2 (Οκτώβριοσ 2011) Η νζα ζκδοςθ 5.2 προςφζρεται με μια ςειρά νζων χαρακτθριςτικϊν. Ιδιαίτερα εντυπωςιακι είναι θ προςκικθ πλικουσ νζων, ςφγχρονων χαρακτθριςτικϊν, που αφοροφν ςτουσ χάρτεσ, ςτισ χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ και ςτισ εκτυπϊςεισ δρομολόγθςθσ. Συγκεκριμζνα και ανά κατθγορία, οι προςκικεσ τθσ ζκδοςθσ 5.2 είναι οι ακόλουκεσ: Γενικά 1. Στουσ χάρτεσ (που πρωτοεμφανίςτθκαν ςτθν εφαρμογι ςτθν ζκδοςθ 5.1) ζχουν προςτεκεί αρκετά νζα χαρακτθριςτικά. Δυνατότθτα αλλαγισ τθσ κζςθσ ςτον χάρτθ που προτείνεται από το πρόγραμμα: Για τισ περιπτϊςεισ όπου μια διεφκυνςθ απεικονίηεται ςτον χάρτθ ςε λάκοσ ςθμείο ι δεν απεικονίηεται κακόλου, μπορείτε να επιλζξετε το ςωςτό ςθμείο χειροκίνθτα. Πατιςτε το κουμπί Αλλαγι κζςθσ (επάνω δεξιά). Μεταφζρετε τον δείκτθ (πινζηα) ςτο επικυμθτό ςθμείο του χάρτθ. Όταν βρίςκεςτε ςτο επικυμθτό ςθμείο πατιςτε το κουμπί Αποκικευςθ κζςθσ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 3

4 Δυνατότθτα για επιλογι του προκακοριςμζνου (dfault) τφπου χάρτθ: Όπωσ ζχουμε αναφζρει, μπορείτε να επιλζξετε τον χάρτθ τθσ αρεςκείασ ςασ ανάμεςα από 14 ςυνολικά χάρτεσ (απλοφσ, δορυφορικοφσ, πολιτικοφσ, εδάφουσ κλπ). Τϊρα μπορείτε επιπλζον να προεπιλζξετε ζναν ςυγκεκριμζνο χάρτθ ϊςτε να φορτϊνεται αυτόματα, και να μθν χρειάηεται να τον επιλζγετε κάκε φορά. Μαηικι διευκυνςιοδότθςθ: Με τθν διαδικαςία αυτι γίνεται αυτόματθ ταυτοποίθςθ τθσ κάκε διεφκυνςθσ με ςυγκεκριμζνο ςθμείο ςτον χάρτθ (που αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό μικοσ και γεωγραφικό πλάτοσ). Η διαδικαςία αυτι απαιτεί ςφνδεςθ ςτο Intrnt και χρειάηεται κάποιο χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ (περίπου 1 δευτερόλεπτο ανά εγγραφι). Για να ξεκινιςει θ διαδικαςία κα πρζπει να πατιςετε ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα το δεξί πλικτρο του ποντικιοφ και από το μενοφ που κα εμφανιςτεί να επιλζξετε Επιλογζσ Μαηικι διευκυνςιοδότθςθ. Αν κζλετε οποιαδιποτε ςτιγμι να ακυρϊςετε τθν διαδικαςία, απλά κλείςτε τθν φόρμα τθσ μαηικισ διευκυνςιοδότθςθσ. Για τισ διευκφνςεισ που δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιθκοφν αυτόματα (δθλαδι το γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ παραμζνουν κενά) κακϊσ επίςθσ και για τισ διευκφνςεισ που δείχνουν λανκαςμζνθ κζςθ ςτον χάρτθ λόγω ελλιπϊν ι εςφαλμζνων ςτοιχείων, προςφζρεται ςτον χριςτθ θ δυνατότθτα τθσ χειροκίνθτθσ επιλογισ και αποκικευςθσ τθσ ακριβοφσ κζςθσ τουσ ςτον χάρτθ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 4

5 2. Αυτόματθ ςυςχζτιςθ μιασ εγγραφισ ςε οποιαδιποτε φόρμα με όλεσ τισ Εκτυπϊςεισ του Explorr που τθν αφοροφν: Πατϊντασ το δεξί πλικτρο του ποντικιοφ, ςε οποιαδιποτε φόρμα και εγγραφι (π.χ. ςε ζναν πελάτθ) εμφανίηεται μια νζα επιλογι Εκτυπώςεισ Explorr με ζνα υπο-μενοφ που περιζχει όλεσ τισ ςχετιηόμενεσ εκτυπϊςεισ του Explorr. Μποροφμε επομζνωσ να καλζςουμε οποιαδιποτε εκτφπωςθ που αφορά μια ςυγκεκριμζνθ εγγραφι, χωρίσ να χρειαςτεί να τθν αναηθτιςουμε από το αντίςτοιχο υποςφςτθμα, να πλθκτρολογιςουμε τα αντίςτοιχα φίλτρα κ.ο.κ. 3. Προςωποποιθμζνο κείμενο βοικειασ: Μπορείτε να τροποποιιςετε ι/και να προςκζςετε νζο κείμενο ςτο τυποποιθμζνο κείμενο βοικειασ, που εμφανίηεται ςε όλεσ τισ φόρμεσ πατϊντασ το πλικτρο F1. Στο κείμενο αυτό μπορείτε είτε να καταχωριςετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν ςυγκεκριμζνθ φόρμα, είτε να εξθγιςετε κάποιεσ custom λειτουργίεσ, είτε να καταγράψετε τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ οριςμζνων περιπτϊςεων κ.ο.κ. Η καταχϊρθςθ του κειμζνου αυτοφ γίνεται είτε πατϊντασ το «μολφβι» που εμφανίηεται ςτθν φόρμα τθσ βοικειασ, είτε από το Μενοφ γριγορθσ πρόςβαςθσ Βοικεια Καταχϊρθςθ βοικειασ. Στισ φόρμεσ που εμφανίηονται με προβολι πίνακα (grid) μπορείτε επιπλζον να εμφανίςετε μόνιμα (χωρίσ να απαιτείται από τον χριςτθ να πατιςει κάποιο πλικτρο όπωσ το F1) μια πιο αναλυτικι περιγραφι ι κάποιο επεξθγθματικό κείμενο μζςα από τθν επιλογι: Μορφοποίθςθ Διαμόρφωςθ Αναλυτικι περιγραφι. Στο Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 5

6 κείμενο αυτό μπορείτε να προςκζςετε HTML ετικζτεσ ϊςτε να ελζγξετε τθν γραμματοςειρά, το μζγεκοσ τθσ, το χρϊμα τθσ κλπ (βλ. εικόνα που ακολουκεί). 4. Implmntation stps (αυτόματοσ οδθγόσ παραμετροποίθςθσ): Για να βοθκιςουμε τον ςφμβουλο ι τον χριςτθ που κάνει τθν παραμετροποίθςθ τθσ εφαρμογισ, ζχουμε προςκζςει μια νζα επιλογι με τα βιματα που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραμετροποίθςθσ. Η επιλογι αυτι είναι διακζςιμθ μόνον ςε όςουσ ζχουν δικαιϊματα διαχειριςτι ςυςτιματοσ (και όχι ςε απλοφσ χριςτεσ), και βρίςκεται ςτθν εργαλειοκικθ, ςτο μενοφ Διαχείριςθ ςυςτιματοσ Παράμετροι εταιρείασ Implmntation stps. Στθν φόρμα αυτι εξθγοφνται όλα τα βιματα (ομαδοποιθμζνα ανά υποςφςτθμα) που πρζπει να γίνουν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραμετροποίθςθσ, θ προτεραιότθτα (ςπουδαιότθτα) κάκε βιματοσ, ενϊ προςφζρεται θ δυνατότθτα αυτόματθσ κλιςθσ τθσ αντίςτοιχθσ φόρμασ (κωδικόσ προγράμματοσ) και θ προεπιςκόπθςθ τθσ δομισ του αντίςτοιχου πίνακα με πλθροφορίεσ για τισ ςτιλεσ, τα κλειδιά (indxs), τισ ςτιλεσ αναφοράσ ςε άλλουσ πίνακεσ κλπ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 6

7 Πελάτεσ 1. Γραφιματα GIS: Ανοίγοντασ τον χάρτθ με τθν διεφκυνςθ ενόσ πελάτθ, ςτθν δεξιά πλευρά τθσ οκόνθσ εμφανίηεται μια ςειρά από γραφιματα. Συγκεκριμζνα: Πωλιςεισ πελάτθ: Εμφανίηει μια ςειρά από γραφιματα τφπου πίτασ (pi charts) με τισ πωλιςεισ ανά ζτοσ και κατθγορία είδουσ (αριςτερι εικόνα). Πωλιςεισ Τ.Κ./πόλθσ/νομοφ: Εμφανίηει τρεισ διαφορετικζσ ςειρζσ γραφθμάτων τφπου πίτασ (pi charts) με τισ πωλιςεισ ανά ζτοσ, όλων των πελατϊν με ζδρα ςτθν ίδια περιοχι (Τ.Κ.), πόλθ ι νομό (δεξιά εικόνα). 2. Μαηικι διευκυνςιοδότθςθ πελατϊν και υποκαταςτθμάτων πελατϊν: Αυτόματθ και μαηικι ταυτοποίθςθ, όλων των διευκφνςεων τθσ ζδρασ και των υποκαταςτθμάτων των πελατϊν με ςυγκεκριμζνθ ςιμανςθ ςτα αντίςτοιχα ςθμεία ςτον χάρτθ. Προμθκευτζσ 1. Γραφιματα GIS: Γραφιματα τφπου πίτασ, ανάλογα με αυτά των πελατϊν. 2. Μαηικι διευκυνςιοδότθςθ προμθκευτϊν: Επιλογι ανάλογθ με αυτιν των πελατϊν. CRM 1. Μαηικι διευκυνςιοδότθςθ πελατϊν CRM: Επιλογι ανάλογθ με αυτιν των πελατϊν. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 7

8 Businss Intllignc Explorr Στον Explorr/BI ζχουν προςτεκεί δφο νζοι τφποι εκτυπϊςεων. Οι χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ και οι εκτυπϊςεισ δρομολόγθςθσ. Μια ςειρά από ζτοιμεσ και διακζςιμεσ ςε όλουσ τουσ πελάτεσ του Thsis.nt εκτυπϊςεισ αυτϊν των τφπων, κα βρείτε ςτον φάκελο GIS & δρομολόγθςθ του Explorr. Οι χριςτεσ του BI μποροφν επιπλζον να καταςκευάςουν δικζσ τουσ custom χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ με τα εργαλεία που προςφζρει θ εφαρμογι. 1. Χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ: Με τισ χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ μπορείτε να εμφανίςετε ζναν χάρτθ ςτθν οκόνθ ςασ, που κα περιζχει μία ι περιςςότερεσ διευκφνςεισ, είτε με μορφι δείκτθ (πινζηασ), είτε με μορφι που κα απεικονίηει ταυτόχρονα και ποςοτικά χαρακτθριςτικά (π.χ. αξία πωλιςεων, ποςότθτα πωλιςεων, εκπτϊςεισ, μικτό κζρδοσ κλπ). Για κάκε χαρτογραφικι εκτφπωςθ μπορείτε να ορίςετε τα εξισ: Τισ πλθροφορίεσ (hint) που κα εμφανίηονται όταν ςφρετε το βελάκι του ποντικιοφ πάνω ςτον αντίςτοιχο δείκτθ ςτον χάρτθ. Τθν φόρμα που κα γίνεται drill down όταν κάνετε κλικ πάνω ςτον δείκτθ ςτον χάρτθ. Τον τφπο του δείκτθ ςτον χάρτθ. Ο δείκτθσ που κα εμφανίηεται ςτον χάρτθ μπορεί να ζχει τθν μορφι κφκλου (οι κετικζσ τιμζσ εμφανίηονται πράςινεσ και οι αρνθτικζσ κόκκινεσ, όςο μεγαλφτεροσ ο κφκλοσ τόςο μεγαλφτερεσ και οι τιμζσ που εμφανίηονται), μπάρασ (οι κετικζσ τιμζσ εμφανίηονται πράςινεσ και οι αρνθτικζσ κόκκινεσ, όςο μεγαλφτερο το φψοσ τθσ μπάρασ, τόςο μεγαλφτερεσ και Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 8

9 οι τιμζσ που εμφανίηονται) ι πινζηασ (που δεν προςφζρει δυνατότθτα για ποςοτικι απεικόνιςθ των αποτελεςμάτων). Στθν ςυνζχεια εμφανίηονται διάφορεσ χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ. Χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ με δείκτθ με μορφι πινζηασ (pin). Αν ςφρουμε το ποντίκι πάνω ςτον δείκτθ, εμφανίηονται οι πλθροφορίεσ που ζχουμε επιλζξει (hint) ενϊ με κλικ πάνω ςτον δείκτθ μεταφερόμαςτε ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα και εγγραφι (π.χ. ςτον πελάτθ). Χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ με δείκτθ με μορφι κφκλου ι μπάρασ. Όςο μεγαλφτερθ θ επιφάνεια του κφκλου ι του φψουσ τθσ μπάρασ, τόςο μεγαλφτερθ θ αντίςτοιχθ τιμι (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ αξία των πωλιςεων). Οι πικανζσ αρνθτικζσ τιμζσ, εμφανίηονται με κόκκινο χρϊμα. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 9

10 Στον φάκελο GIS & δρομολόγθςθ του Explorr κα βρείτε τρεισ νζεσ χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ που απεικονίηουν ςτοιχεία αξίασ πωλιςεων, ποςότθτασ πωλιςεων, μικτοφ κζρδουσ, εκπτϊςεων, αξίασ παραγγελιϊν, ποςότθτασ παραγγελιϊν κλπ. ςε οποιοδιποτε θμερομθνιακό διάςτθμα, για ζνα ι περιςςότερα είδθ, για μια ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ κλπ. Συγκεκριμζνα: Στατιςτικά ανά πελάτθ: Εμφανίηει όλουσ τουσ πελάτεσ (ανάλογα με τα φίλτρα που κα επιλζξετε). Προχποκζτει να ζχει προθγθκεί θ διαδικαςία τθσ μαηικισ διευκυνςιοδότθςθσ. Στατιςτικά ανά πόλθ: Εμφανίηει ςφνολα ανά πόλθ. Προχποκζτει απλά τθν ορκι καταγραφι του Τ.Κ. τθσ ζδρασ των πελατϊν. Στατιςτικά ανά νομό: Εμφανίηει ςφνολα ανά νομό. Προχποκζτει απλά τθν ορκι καταγραφι του Τ.Κ. τθσ ζδρασ των πελατϊν. Στατιςτικά πωλιςεων ανά νομό και πόλθ: Η εκτφπωςθ αυτι αν και δεν είναι χαρτογραφικι, προςφζρεται για ανάλυςθ των πωλιςεων, ξεκινϊντασ από το γεωγραφικό διαμζριςμα, και κάνοντασ ςυνεχι drill down ςτον νομό, ςτθν πόλθ, κ.ο.κ. καταλιγοντασ ςτον πελάτθ ι ςτο είδοσ κλπ. 2. Εκτυπϊςεισ δρομολόγθςθσ: Επιλζγοντασ διάφορα ςθμεία ςτον χάρτθ (π.χ. ςθμεία παράδοςθσ ςε πελάτεσ), οι εκτυπϊςεισ δρομολόγθςθσ κα ςασ προτείνουν το βζλτιςτο δρομολόγιο, ανάλογα με τον τρόπο μετακίνθςισ ςασ (με αυτοκίνθτο ι πεηόσ). Το κριτιριο για τθν αυτόματθ δθμιουργία του προτεινόμενου δρομολογίου είναι θ εφρεςθ τθσ ελάχιςτθσ διαδρομισ. Ωσ αφετθρία μπορείτε να επιλζξετε είτε μια ςτακερι διεφκυνςθ (π.χ. τθν ζδρα τθσ εταιρείασ ςασ), είτε ζνα από τα ςθμεία παράδοςθσ. Τα αποτελζςματα τθσ δρομολόγθςθσ εμφανίηονται είτε ςτον χάρτθ είτε ςε μορφι πίνακα. Αν κζλετε να απορρίψετε ζνα ι περιςςότερα ςθμεία και να κάνετε επανυπολογιςμό τθσ δρομολόγθςθσ, αυτό μπορεί να γίνει πολφ εφκολα αν μεταβείτε ςτον πίνακα (ςελίδα Πίνακασ ςτο επάνω αριςτερό τμιμα τθσ οκόνθσ), «φιλτράρετε» τισ εγγραφζσ (ςθμεία παράδοςθσ) που κζλετε να απορρίψετε κι υπολογίςετε εκ νζου τθν δρομολόγθςθ πατϊντασ τθν ςελίδα Χάρτθσ. Η δρομολόγθςθ χρθςιμοποιεί πολφπλοκουσ αλγόρικμουσ (Travlling Salsman Problm algorithms) με διαδοχικζσ βελτιϊςεισ τθσ διαδρομισ. Ωσ εκ τοφτου ο υπολογιςμόσ δεν είναι ςτιγμιαίοσ αλλά απαιτεί κάποια δευτερόλεπτα, ανάλογα με το πλικοσ των ςθμείων που περιζχονται ςτο δρομολόγιο. Στθν εικόνα που ακολουκεί εμφανίηεται ζνα παράδειγμα δρομολόγθςθσ. Η αφετθρία είναι ςθμειωμζνθ με κόκκινο δείκτθ, ενϊ τα ςθμεία παράδοςθσ είναι ςθμειωμζνα με αφξουςα αρίκμθςθ. Αν ςφρετε το ποντίκι πάνω ςτον δείκτθ, κα ςασ εμφανιςτεί μια ταμπζλα με πλθροφορίεσ (hint) που περιζχουν τον πελάτθ, τθν Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 10

11 διεφκυνςθ του, το παραςτατικό (ι τα παραςτατικά) που ζχει εκδοκεί για αυτόν, τθν απόςταςθ ςε km και τον χρόνο ςε λεπτά από το προθγοφμενο ςθμείο παράδοςθσ. Στο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ εμφανίηονται πλθροφορίεσ για τθν ςυνολικι απόςταςθ και τον ςυνολικό χρόνο όλθσ τθσ διαδρομισ. Framwork 1. Bfor rfrsh vnt: Ζχει προςτεκεί ζνα νζο vnt που εκτελείται πριν τθν ανανζωςθ μιασ εγγραφισ ςτθν οκόνθ (ειδικά για τισ εκτυπϊςεισ του Explorr/BI, καλείται πριν τθν εκτζλεςθ του ερωτιματοσ). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 11

12 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011) Γενικά 1. Ενςωματωμζνοσ ορκογραφικόσ ζλεγχοσ (spll chcking). Σε κάκε πεδίο κειμζνου τθσ εφαρμογισ, μπορείτε να επιλζξετε να γίνει ορκογραφικόσ ζλεγχοσ με αυτόματθ διόρκωςθ, πατϊντασ το αντίςτοιχο κουμπί από τθν εργαλειοκικθ άμεςθσ πρόςβαςθσ (επάνω αριςτερά, βλ. εικόνα που ακολουκεί). Ο ορκογραφικόσ ζλεγχοσ μπορεί να γίνει ςε οποιοδιποτε πεδίο, αλλά κυρίωσ προςφζρεται ςτα πεδία παρατθριςεων και ςχολίων (τα οποία ςυνικωσ περιζχουν κάποιο μακροςκελζσ κείμενο). Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί, το πρόγραμμα κα εντοπίςει τα ορκογραφικά λάκθ και κα προτείνει τισ κατάλλθλεσ διορκϊςεισ. Ζχετε τθν δυνατότθτα να αποδεχκείτε ι να απορρίψετε τισ προτάςεισ, να κάνετε τισ δικζσ ςασ διορκϊςεισ, να προςκζςετε μιαν άγνωςτθ λζξθ ςτο λεξικό (θ οποία κα καταχωρθκεί τοπικά ςτον υπολογιςτι του χριςτθ), όπωσ ακριβϊσ ζχετε ςυνθκίςει από τισ γνωςτζσ εφαρμογζσ γραφείου (π.χ. Microsoft Word). Προσ το παρόν υποςτθρίηονται δφο ορκογραφικά λεξικά, Ελλθνικό και Αγγλικό. Στισ επιλογζσ κα βρείτε μια ςειρά από δυνατότθτεσ παραμετροποίθςθσ (όπωσ να αγνοοφνται οι λζξεισ με κεφαλαίουσ χαρακτιρεσ, οι λζξεισ με μικτοφσ κεφαλαίουσ και πεηοφσ χαρακτιρεσ, οι λζξεισ με χαρακτιρεσ και αρικμοφσ, οι επαναλαμβανόμενεσ λζξεισ, τα mails & wb-sits κλπ). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 12

13 2. Υποςτιριξθ χαρτϊν. Κάκε πεδίο τθσ εφαρμογισ που περιζχει ςτοιχεία διεφκυνςθσ εμφανίηεται ωσ υπερςφνδεςμοσ (hyprlink), με χαρακτθριςτικό πράςινο χρϊμα για να διαφζρει από τουσ υπάρχοντεσ υπερςυνδζςμουσ που περιζχουν mail & sits (μπλε) ι τθλζφωνα (κόκκινα). Με διπλό κλικ πάνω ςτθν διεφκυνςθ το πρόγραμμα επεξεργάηεται τθν περιεχόμενθ πλθροφορία και προςπακεί να τθν αποτυπϊςει ςτον αντίςτοιχο χάρτθ. Εφόςον θ διεφκυνςθ βρεκεί, το πρόγραμμα κα μασ τθν εμφανίςει ςτον χάρτθ τθσ περιοχισ, μαηί με κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθν αντίςτοιχθ εγγραφι (ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, τον κωδικό και τθν επωνυμία του πελάτθ, το λογότυπο, τθν διεφκυνςθ του, τα τθλζφωνα επικοινωνίασ, το mail και το sit του). Εφόςον υπάρχει ςυμπλθρωμζνθ θ πλθροφορία τθσ πόλθσ (ι ακόμα καλφτερα και τθσ περιοχισ και του ταχυδρομικοφ κϊδικα) θ εφαρμογι κα λειτουργιςει ςωςτά για διευκφνςεισ ςε οποιοδιποτε χϊρα του κόςμου. Η μετακίνθςθ του χάρτθ αριςτεράδεξιά ι πάνω-κάτω γίνεται με αριςτερό κλικ και μετακίνθςθ του ποντικιοφ, ενϊ θ μεγζκυνςθ-ςμίκρυνςθ του χάρτθ γίνεται είτε με τθν ροδζλα του ποντικιοφ είτε με τθ χριςθ του χειριςτθρίου που βρίςκεται ςτο επάνω μζροσ τθσ οκόνθσ. Τζλοσ, ςασ προςφζρεται μια ςειρά από 14 διαφορετικοφσ χάρτεσ (ςτθν παροφςα ζκδοςθ) για να επιλζξετε. Θα βρείτε χάρτεσ από τθν Googl, το Microsoft Bing, τθν Opn Strt και τθν Yahoo, απλοφσ, δορυφορικοφσ, υβριδικοφσ, εδάφουσ κλπ. Πειραματιςτείτε ελεφκερα, ϊςτε να επιλζξετε τον χάρτθ που ταιριάηει περιςςότερα ςτα προςωπικά ςασ αιςκθτικά κριτιρια και ανάγκεσ. Σε επόμενεσ εκδόςεισ, κα προςτεκοφν ςθμαντικά νζα χαρακτθριςτικά και ευκολίεσ. Προφανϊσ θ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία προχποκζτει τθν ςυνεχι ςφνδεςθ ςτο Intrnt. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 13

14 3. Στθν εργαλειοκικθ (ribbon) και ςυγκεκριμζνα ςτο μενοφ τθσ πλοιγθςθσ, ζχει προςτεκεί ζνα νζο κουμπί που εμφανίηει όλεσ τισ εγγραφζσ τθσ ενεργισ οκόνθσ. Αν θ οκόνθ μασ βρίςκεται ςε προβολι φόρμασ, τότε με το πάτθμα του πλικτρου κα εμφανιςτεί θ πρϊτθ εγγραφι του αρχείου και με τα πλικτρα πλοιγθςθσ (Πρϊτο, Τελευταίο, Επόμενο, Προθγοφμενο, κλπ) μποροφμε να πλοθγθκοφμε ςε όλεσ τισ εγγραφζσ. 4. Όλεσ οι φόρμεσ τθσ εφαρμογισ μποροφν να εμφανιςτοφν με το παλιό (απλό) ςτυλ ι με το νζο (πλοφςιο) ςτυλ. Ζχουμε εφαρμόςει το νζο ςτυλ ςτθν φόρμα τθσ αποκικθσ, αλλά μπορείτε να το εφαρμόςετε και ςε οποιαδιποτε άλλθ φόρμα τθσ εφαρμογισ, είτε αυτι είναι standard είτε custom. Με το νζο αυτό ςτυλ, θ φόρμα εμφανίηεται με τρεισ ςελίδεσ (tabs). Η βαςικι ςελίδα περιζχει όλα τα πεδία τθσ φόρμασ, θ δεφτερθ ςελίδα περιζχει ζνα κείμενο ςε rich txt format όπου μποροφμε να ενςωματϊςουμε κείμενο, εικόνεσ, links κλπ, ενϊ θ τρίτθ ςελίδα περιζχει μζχρι και 4 εικόνεσ (οι οποίεσ αντλοφνται αυτόματα από τα ςυνθμμζνα ζγγραφα). Το πλοφςιο κείμενο (RTF) περιζχει μια νζα πλιρθ εργαλειοκικθ με όλεσ τισ επιλογζσ που κα χρειαςτείτε για τθν επεξεργαςία του κειμζνου (Αποκοπι, Αντιγραφι και Επικόλλθςθ, Επιλογι γραμματοςειράσ, μεγζκουσ, χρϊματοσ, τφπου χαρακτιρων κλπ, Στοίχιςθ και ευκυγράμμιςθ, Επιλογζσ παραγράφου, Ειςαγωγι πίνακα, εικόνασ, υπερςυνδζςμου και ςυμβόλου, Αναηιτθςθ και αντικατάςταςθ κλπ). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 14

15 5. Νζα εκτφπωςθ ελζγχου: Χρόνοσ εκτζλεςθσ ερωτθμάτων. Ζχει προςτεκεί μια νζα εκτφπωςθ ςτο μενοφ τθσ Διαχείριςθσ ςυςτιματοσ, θ οποία εμφανίηει όλεσ τισ SQL εντολζσ (ερωτιματα) που ζχουν εκτελεςτεί ςτον Srvr για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα με τουσ αντίςτοιχουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ. Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βγάλει χριςιμα ςυμπεράςματα για το ποιοσ χριςτθσ τρζχει τι, ποια εκτφπωςθ πικανόν κακυςτερεί το ςφςτθμα, ποιο ερϊτθμα τρζχει ςυχνά, ποιοι πίνακεσ χρειάηονται κάποιο νζο ευρετιριο (indx), ποιεσ ρουτίνεσ (procdurs) χρειάηονται βελτίωςθ κλπ. Η ςυγκεκριμζνθ λειτουργία δεν ενεργοποιείται αυτόματα με τθν εγκατάςταςθ του προγράμματοσ (για να μθν καταναλϊνονται άςκοπα πόροι του ςυςτιματοσ) και επομζνωσ, αν κζλετε να τθν ενεργοποιιςετε, κα πρζπει να επικοινωνιςετε με το τμιμα υποςτιριξθσ πελατϊν για οδθγίεσ. 6. Δυνατότθτα ειςαγωγισ ςτα αγαπθμζνα εξωτερικϊν εφαρμογϊν ι άλλων αρχείων. Στο μενοφ των αγαπθμζνων του κάκε χριςτθ μπορείτε πλζον να προςκζςετε, εκτόσ από προγράμματα τθσ εφαρμογισ Thsis.nt, και εξωτερικά προγράμματα ι άλλου είδουσ αρχεία. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάκε χριςτθσ μπορεί να ζχει ςτα Αγαπθμζνα του όλεσ τισ εφαρμογζσ και αρχεία που χρθςιμοποιεί κακθμερινά (είτε προγράμματα Thsis.nt, είτε εξωτερικά προγράμματα). Τα εξωτερικά προγράμματα (π.χ. αρχεία EXE, ΒΑΤ κλπ) και τα υπόλοιπα αρχεία (π.χ. DOC, TXT, XLS κλπ) εμφανίηονται με διαφορετικά εικονίδια ϊςτε να είναι πιο εφκολθ θ αναγνϊριςθ τουσ. 7. Συμπίεςθ των οκονϊν (layouts) πριν τθν αποκικευςθ τουσ. Όλεσ οι διαμορφϊςεισ οκονϊν (layouts) που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εφαρμογι αποκθκεφονται πλζον ςτον Srvr ςυμπιεςμζνεσ (zippd). Η ςυμπίεςθ που χρθςιμοποιείται φτάνει μζχρι και το 95% (δθλαδι το ςυμπιεςμζνο αρχείο είναι το 5% του αςυμπίεςτου). Το ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό βελτιϊνει ςθμαντικά τισ ταχφτθτεσ φόρτωςθσ των layouts (και επομζνωσ όλθ τθν ςυμπεριφορά τθσ εφαρμογισ) ειδικά αν χρθςιμοποιείτε απομακρυςμζνο δίκτυο (WAN) με χαμθλι ταχφτθτα επικοινωνίασ. 8. Στθν προεπιςκόπθςθ τθσ εκτφπωςθσ, το dfault μζγεκοσ χαρτιοφ είναι πλζον το A4 και όχι το Lttr. 9. Υποςτιριξθ αναηιτθςθσ ςε ςυνθμμζνα τφπου PDF & ZIP. Κατά τθν ειςαγωγι ενόσ ςυνθμμζνου αρχείου τφπου PDF (Adob Radr) ι ZIP (ςυμπιεςμζνα) γίνεται Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 15

16 αυτόματα εξαγωγι και ευρετθριοποίθςθ (indxing) του περιεχόμενου κειμζνου, ϊςτε να επιτρζπεται θ εκ των υςτζρων ζξυπνθ αναηιτθςθ μζςα ςτα αρχεία αυτά. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν αρχεία PDF που ανάλογα με τθν εφαρμογι που τα ζχει δθμιουργιςει δεν επιτρζπουν τθν εξαγωγι του περιεχομζνου κειμζνου και επομζνωσ ςε αυτά δεν κα είναι δυνατι θ ζξυπνθ αναηιτθςθ. 10. Αποκικευςθ τθσ διαμόρφωςθσ τθσ εργαλειοκικθσ άμεςθσ πρόςβαςθσ (quick accss toolbar). Αν προςκζςετε ςτθν εργαλειοκικθ άμεςθσ πρόςβαςθσ νζεσ επιλογζσ (π.χ. κουμπιά από το ribbon όπωσ Νζα εγγραφι, Αποκικευςθ, Διαμόρφωςθ κλπ) οι αλλαγζσ ςασ κα αποκθκευτοφν αυτόματα και επομζνωσ το νζο διαμορφωμζνο μενοφ κα είναι διακζςιμο ςε εςάσ τθν επόμενθ φορά που κα ειςζλκετε ξανά ςτθν εφαρμογι. Η διαμόρφωςθ τθσ εργαλειοκικθσ αποκθκεφεται ςε επίπεδο χριςτθ, και επομζνωσ κα είναι διακζςιμθ ςε ςασ ακόμα και αν ειςζλκετε ςτθν εφαρμογι από άλλον clint. 11. Δυνατότθτα αλλαγισ ονόματοσ ςτα ςυνθμμζνα αρχεία. Με τθν τροποποίθςθ ενόσ ςυνθμμζνου αρχείου ςασ προςφζρεται επιπλζον θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ και του ονόματοσ του αρχείου. Το πρόγραμμα κα ςασ αποτρζψει να αλλάξετε τθν επζκταςθ (xtnsion) του αρχείου γιατί αν το κάνετε αυτό είναι πολφ πικανόν το αρχείο να μθν μπορεί πλζον να αξιοποιθκεί. 12. Νζο αναδυόμενο (popup) μενοφ ςτα πεδία που περιζχουν mails. Σε κάκε πεδίο mail μπορείτε να επιλζξετε αν κζλετε να ςτείλετε κατευκείαν mail (Το), να ςτείλετε κοινοποίθςθ (Cc) ι κρυφι κοινοποίθςθ (Bcc). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 16

17 Αποκικθ 1. Νζοσ τιμοκατάλογοσ ειδϊν. Ο τιμοκατάλογοσ των ειδϊν ζχει εμπλουτιςτεί με 7 επιπλζον τιμζσ. Εκτόσ λοιπόν από τισ τρεισ τιμζσ που μποροφςατε να χρθςιμοποιιςετε μζχρι ςιμερα (Χονδρικι, Λιανικι και Καλφτερθ) ζχετε ςτθν διάκεςθ ςασ 7 νζεσ τιμζσ τισ οποίεσ μπορείτε να αξιοποιιςετε κατά βοφλθςθ. Οι τιμζσ αυτζσ μπορεί να είναι ελεφκερα οριηόμενεσ από τον χριςτθ ι να υπολογίηονται αυτόματα, δθλϊνοντασ τθν μεταξφ τουσ ςχζςθ (π.χ. θ τιμι 3 μπορεί να υπολογίηεται αυτόματα από τθν λιανικι x 95%). Αν δθλϊςετε ότι κάποια τιμι υπολογίηεται αυτόματα, τότε δεν κα χρειαςτεί να ξανααςχολθκείτε μαηί τθσ (όποτε αλλάηει θ τιμι από τθν οποία εξαρτάται, αυτόματα κα αλλάηει και θ νζα τιμι ςφμφωνα με τθν ςχζςθ που ζχετε δϊςει). Μπορείτε να ανακζςετε τισ νζεσ τιμζσ ςε νζεσ Κατθγορίεσ (ηϊνεσ) τιμοκαταλόγων τισ οποίεσ κα ανακζςετε ςτουσ πελάτεσ ςασ. Η παραμετροποίθςθ των νζων τιμϊν γίνεται από τθν Αποκικθ Συντιρθςθ Τιμοκατάλογοι Τφποι τιμϊν. Αν χρειάηεται να χρθςιμοποιιςετε ζναν πιο πολφπλοκο τφπου για να υπολογίςετε μια τιμι από μιαν άλλθ, επικοινωνιςτε με το τμιμα υποςτιριξθσ πελατϊν για να ςασ βοθκιςει. 2. Νζο πρόγραμμα ανακεϊρθςθσ τιμοκαταλόγου. Το πρόγραμμα τθσ ανακεϊρθςθσ των τιμοκαταλόγων ζχει βελτιωκεί για να υποςτθρίξει τισ νζεσ τιμζσ που ζχουν προςτεκεί. Αν για οποιονδιποτε λόγο κζλετε να χρθςιμοποιείτε παράλλθλα και τθν παλαιά ανακεϊρθςθ, επικοινωνιςτε με το τμιμα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για οδθγίεσ. Η οκόνθ τθσ νζασ ανακεϊρθςθσ εμφανίηεται παρακάτω. Η ανακεϊρθςθ γίνεται για μια τιμι κάκε φορά (αν κζλετε να τροποποιιςετε π.χ. και τθν χονδρικι και τθν λιανικι πρζπει να τθν τρζξετε δφο φορζσ) ενϊ προςφζρει τθν δυνατότθτα να τροποποιιςετε τθν λιανικι με τον ΦΠΑ τθσ (και όχι αποφορολογθμζνθ όπωσ το παλαιό πρόγραμμα). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 17

18 3. Αλλαγζσ ςτθν φόρμα των ειδϊν. Στθν φόρμα των ειδϊν ζχει προςτεκεί μια νζα ςελίδα (tab) που περιζχει όλεσ τισ τρζχουςεσ τιμζσ του είδουσ και ζνα κουμπί με το οποίο μπορείτε να κάνετε ειςαγωγι μιασ νζασ τιμισ. Επίςθσ ςτθν ςελίδα των Μεγεκϊν & χρωμάτων ζχει προςτεκεί ζνασ πίνακασ με όλα τα χρϊματα του είδουσ (μόνον βζβαια για τα είδθ που αναλφονται ςε μζγεκοσ και χρϊμα). 4. Στο Προφίλ είδουσ, ςτθν ςελίδα με τισ τιμζσ ζχουν προςτεκεί νζα πεδία που επιτρζπουν το drill down ςτισ αντίςτοιχεσ εγγραφζσ κάκε τιμισ (τελευταία αγορά, τελευταία αγορά ςε ξζνο νόμιςμα, τελευταία κοςτολόγθςθ, τελευταία πϊλθςθ). 5. Στθν ιχνθλαςιμότθτα των παραςτατικϊν πωλιςεων εμφανίηονται και τα άρκρα τθσ γενικισ (και αναλυτικισ) λογιςτικισ που ζχουν παραχκεί από τα ειδικά ακυρωτικά ςτοιχεία των ακυρωμζνων παραςτατικϊν. 6. Στα ςυνδεδεμζνα είδθ (εναλλακτικά και ςυνοδευτικά) εμφανίηονται τα αναμενόμενα και τα διακζςιμα του κάκε είδουσ. 7. Κατά τθν ειςαγωγι μιασ παρτίδασ ενόσ είδουσ ςε ζνα παραςτατικό ειςαγωγισ, δεν επιτρζπεται θ ειςαγωγι ίδιασ παρτίδασ (με προθγουμζνωσ ειςαχκείςα ι παραχκείςα) με διαφορετικι όμωσ θμερομθνία λιξθσ. Πρζπει δθλαδι να υπάρχει ςυνζπεια μεταξφ του αρικμοφ τθσ παρτίδασ και τθσ θμερομθνία λιξθσ τθσ. 8. Χϊρα προζλευςθσ ςτα είδθ. Στα είδθ ζχει προςτεκεί θ χϊρα προζλευςθσ θ οποία παίρνει τιμζσ από ζναν εςωτερικό πίνακα τθσ εφαρμογισ που περιζχει όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου με τθν κατά ISO κωδικοποίθςθ τουσ και τισ ςθμαίεσ τουσ (248 χϊρεσ). Αν το πεδίο τθσ χϊρασ προζλευςθσ δεν εμφανίηεται ςτθν φόρμα ςασ, τότε πικανόν είναι κζμα διαμόρφωςθσ τθσ οκόνθσ και κα πρζπει να το προςκζςετε μόνοι ςασ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 18

19 Πελάτεσ 1. Νζεσ επιλογζσ ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ των παραςτατικϊν. Στον Explorr-MIS ζχει προςτεκεί ζνασ νζοσ κόμβοσ με επιλογζσ που αφοροφν ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ των παραςτατικϊν. Οι επιλογζσ που ςασ προςφζρονται είναι οι εξισ: i. Αναίρεςθ μεταςχθματιςμοφ: Διαγράφει το παραχκζν παραςτατικό και επιςτρζφει το αρχικό παραςτατικό ςτθν πρότερθ του μεταςχθματιςμοφ κατάςταςθ. ii. Αυτόματοσ οδθγόσ μεταςχθματιςμϊν: Αυτόματοσ οδθγόσ μαηικϊν ι ενόσ προσ ζνα μεταςχθματιςμϊν, μερικϊν ι ολικϊν, που ςασ κακοδθγεί βιμα προσ βιμα ςε όλθ τθν διαδικαςία (βλ. εικόνα που ακολουκεί). iii. iv. Επιτρεπτοί τφποι μεταςχθματιςμϊν: Εμφανίηει όλουσ τουσ δυνατοφσ τφπουσ μεταςχθματιςμϊν (θ παραμετροποίθςθ τουσ γίνεται από τουσ Πελάτεσ Συντιρθςθ Θεωρθμζνα ςτοιχεία Επιτρεπτοί μεταςχθματιςμοί). Χαρακτθριςμόσ παραςτατικοφ ωσ μθ μεταςχθματιηόμενο: Χαρακτθρίηει ζνα παραςτατικό (που κανονικά κα ζπρεπε να ζχει τθν δυνατότθτα να μεταςχθματιςτεί) ωσ μθ μεταςχθματιηόμενο. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 19

20 2. Στισ Ειςπράξεισ και λοιπζσ κινιςεισ των πελατϊν ζχει προςτεκεί ςτο πλευρικό μενοφ τθσ φόρμασ, το ςυνοπτικό προφίλ του πελάτθ. 3. Στα παραςτατικά των πελατϊν, αν τροποποιθκεί ο τφποσ του παραςτατικοφ, επαναχπολογίηονται αυτόματα οι λογαριαςμοί των αναλυτικϊν γραμμϊν που πικανόν ζχουν ιδθ καταχωρθκεί. 4. Στα πιςτωτικά πελατϊν, προτείνεται ωσ τιμι θ τελευταία τιμι πϊλθςθσ του είδουσ ςτον ςυγκεκριμζνο πελάτθ και όχι αυτι που προκφπτει από τον ιςχφοντα τιμοκατάλογο τθν ςτιγμι τθσ ζκδοςθσ του παραςτατικοφ. Παραγγελίεσ πελατών 1. Στισ παραγγελίεσ πελατϊν, επιτρζπεται πλζον θ τροποποίθςθ τθσ κατθγορία ΦΠΑ με αυτόματθ ενθμζρωςθ των καταχωρθμζνων αναλυτικϊν γραμμϊν. Προμθκευτζσ 1. Στισ Πλθρωμζσ και λοιπζσ κινιςεισ των προμθκευτϊν ζχει προςτεκεί ςτο πλευρικό μενοφ τθσ φόρμασ, το ςυνοπτικό προφίλ του προμθκευτι. Αξιόγραφα 1. Στα αξιόγραφα, εφόςον αυτά δεν ζχουν ακόμα ςυνδεκεί με απόδειξθ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ των πεδίων όπωσ κωδικόσ τράπεηασ, θμερομθνία παραλαβισ, θμερομθνία λιξθσ, αρικμόσ αξιογράφου, ςτοιχεία εκδότθ κλπ. Λογιςτικι 1. Intrastat: Αλλαγζσ ςτθν γραμμογράφθςθ τθσ μθνιαίασ εκτφπωςθ του ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα και προςκικθ τθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ του παραςτατικοφ ςτο παράκυρο ειςαγωγισ των παραςτατικϊν. 2. Αλλαγζσ ςτισ ομάδεσ λογαριαςμϊν για να υποςτθριχκοφν λογιςτικά ςχζδια τρίτων χωρϊν (π.χ. το Κυπριακό λογιςτικό ςχζδιο). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 20

21 Businss Intllignc Explorr 1. Νζοσ τφποσ προγραμμάτων τφπου Import Managr. Στο BI ζχει προςτεκεί μια νζα επιλογι, ο Import Managr. Η επιλογι αυτι υποςτθρίηει ειςαγωγι δεδομζνων από εξωτερικζσ πθγζσ. Στθν τρζχουςα ζκδοςθ υποςτθρίηεται ειςαγωγι από αρχεία κειμζνου (ςτακεροφ εφρουσ ι με διαχωριςτικά), SQL Srvr, αρχεία MS Excl και αρχεία MS Accss. Στο μζλλον κα υποςτθριχτεί επίςθσ ειςαγωγι από Oracl, MySQL, άλλα Data Sourcs (π.χ. ODBC) και μαηικι ειςαγωγι εικόνων ι άλλου τφπου αρχείων. Η ειςαγωγι των δεδομζνων μπορεί να γίνει ςε υπάρχοντεσ ι ςε νζουσ πίνακεσ τθσ εφαρμογισ, είτε με αντιςτοίχιςθ των ςτθλϊν από τον πίνακα προζλευςθσ ςτον πίνακα προοριςμοφ, είτε με τθν χριςθ κάποιασ custom ρουτίνασ SQL (stord procdur). O Import Managr προςφζρει προεπιςκόπθςθ των δεδομζνων πριν τθν τελικι ειςαγωγι, ενϊ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε για ειςαγωγι μιασ φοράσ, είτε για περιοδικζσ/κακθμερινζσ ειςαγωγζσ. 2. Δυνατότθτα για φιλτράριςμα των εκτυπϊςεων ανάλογα με τον τφπο τθσ εκτφπωςθσ. 3. Λειτουργικζσ και αιςκθτικζσ βελτιϊςεισ ςτα προγράμματα τφπου Αυτόματου οδθγοφ (wizard). 4. Δυνατότθτα κακοριςμοφ των περικωρίων ςτισ εκτυπϊςεισ τφπου Mailmrg. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 21

22 CRM 1. Νζοσ πίνακασ Εορτολόγιο. Ο πίνακασ αυτόσ περιζχει όλα τα Ελλθνικά Χριςτιανικά ονόματα με τισ εορτζσ τουσ. Περιζχονται 2850 ονόματα (750 πρωτογενι και 2100 παράγωγα και υποκοριςτικά) με γνωςτι θμερομθνία εορτισ και 980 επιπλζον ονόματα που δεν γιορτάηουν. Με τθν βοικεια του πίνακα αυτοφ μπορείτε να οργανϊςετε τθν αποςτολι mail ςτουσ πελάτεσ και ςυνεργάτεσ ςασ ανάλογα με το όνομα τουσ. 2. Δυνατότθτα αντιγραφισ τθσ λίςτασ αποδεκτϊν μιασ καμπάνιασ από προθγοφμενθ καμπάνια. 3. Ανακεϊρθςθ τθσ διαδικαςίασ αποςτολισ mail. Κάκε mail που ειςάγεται ςτο πρόγραμμα, ελζγχεται αν ακολουκεί τισ standard προδιαγραφζσ ονοματολογίασ (αν δθλαδι ζχει τθν μορφι ενϊ κατά τθν αυτόματθ αποςτολι mail από τθν εφαρμογι (π.χ. από τισ καμπάνιεσ) γίνεται καταγραφι τθσ κατάςταςθσ κάκε απεςταλμζνου mail από τον SMTP srvr με ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ του χριςτθ. Framwork 1. Προςκικθ νζων τφπων ςυμβάντων (vnts) ςτισ φόρμεσ. Υποςτθρίηονται τρία νζα vnts: BforEdit που καλείται με το πάτθμα του κουμπιοφ τροποποίθςθσ τθσ εγγραφισ, BforScroll που καλείται πριν τθν μετακίνθςθ ςε άλλθ εγγραφι (επόμενθ, προθγοφμενθ, κλπ) και AftrScroll που καλείται μετά τθν μετακίνθςθ ςε άλλθ εγγραφι. Όλα τα vnts υποςτθρίηουν τθν δυνατότθτα (με τθν χριςθ τθσ εντολισ RAISERROR) να ακυρϊςουμε τθν διαδικαςία, ενϊ προςφζρουν ακόμα και τθν δυνατότθτα εμφάνιςθσ ερωτιματοσ προσ τον χριςτθ με τθν χριςθ τθσ εντολισ PRINT. 2. Στον πίνακα των προγραμμάτων τθσ εφαρμογισ (program) ζχει προςτεκεί μια νζα ςτιλθ short_dscr (ςφντομθ περιγραφι) όπου μπορείτε να γράψετε (με τθν μορφι SQL ερωτιματοσ) μια ςφντομθ περιγραφι για τθν ςυγκεκριμζνθ φόρμα. 3. Υποςτιριξθ πινάκων και κουμπιϊν ςτισ φόρμεσ τθσ εφαρμογισ: Οι φόρμεσ (layout control) μποροφν να ενςωματϊςουν πίνακεσ (grids) και κουμπιά (buttons) τα οποία υποςτθρίηουν όλεσ τισ ευκολίεσ διαμόρφωςθσ που ζχουν όλα τα πεδία τθσ φόρμασ. Τα κουμπιά προςφζρουν είτε τθν δυνατότθτα για drill down ςε άλλθ φόρμα είτε τθν δυνατότθτα κλιςθσ εκτυπϊςεων ι/και εφαρμογϊν. 4. Δυνατότθτα προςκικθσ καταλόγου (zoom) ι και drill down ςε αποςυνδεδεμζνεσ ςτιλεσ (unbound columns ςτιλεσ δθλαδι που δεν ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνο πίνακα) μζςω τθσ αντίςτοιχθσ διαμόρφωςθσ (layout) τθσ φόρμασ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 22

23 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011) Γενικά 1. To group Εμφάνιςη ςτθν εργαλειοκικθ (ribbon) ζχει καταργθκεί με ςκοπό τθσ απλοποίθςθ τθσ εργαλειοκικθσ και τθν μείωςθ των πλθκτρολογιςεων του χριςτθ. Η επιλογι του skin γίνεται τϊρα από τθν εργαλειοκικθ άμεςθσ πρόςβαςθσ (πάνω αριςτερά) με πολφ πιο ςφγχρονο και φιλικό intrfac. Υποςτθρίηονται τρία νζα skins (Offic 2010 Black, Blu & Silvr) ςφμφωνα με τα νζα πρότυπα που ζκεςε θ Microsoft ςτο MS Offic Η επιλογι Προςωπικέσ ρυιμίςεισ χρθςτη (θ οποία ιταν επίςθσ ςτο group Εμφάνιςη) ζχει επίςθσ μεταφερκεί ςτθν εργαλειοκικθ άμεςθσ πρόςβαςθσ (ζτςι ϊςτε να είναι διακζςιμθ πάντα, χωρίσ περιττά κλικ). Στισ προςωπικζσ ρυκμίςεισ χριςτθ ζχουν προςτεκεί πολλζσ νζεσ επιλογζσ ζτςι ϊςτε ο κάκε χριςτθσ να προςαρμόηει και να εξατομικεφει τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ ςτισ προςωπικζσ του ςυνικειεσ. Στθν εικόνα που ακολουκεί εμφανίηονται οι επιλογζσ που ζχει ο κάκε χριςτθσ, με ςφντομθ εξιγθςθ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 23

24 3. Αποςπϊμενεσ φόρμεσ. Όλεσ οι φόρμεσ που ανοίγουν μζςα από τθν εφαρμογι ςε ςελίδεσ (tabs) μποροφν πλζον να αποςπαςτοφν και να γίνουν αιωροφμενεσ (hovring forms). Η επιλογι αυτι ζχει ιδιαίτερθ χρθςιμότθτα όταν ςυγκρίνουμε ςτοιχεία ανάμεςα ςε δφο ι περιςςότερεσ φόρμεσ, κακϊσ πλζον μποροφμε να τισ ζχουμε παράλλθλα ανοιχτζσ ςτθν οκόνθ μασ (πάνω-κάτω ι αριςτερά δεξιά) χωρίσ να χρειάηεται να κάνουμε ςυνεχι κλικ με το ποντίκι μασ για να κάνουμε τθν ςφγκριςθ. Η απόςπαςθ τθσ φόρμασ από τθν επιφάνεια εργαςίασ γίνεται με απλό drag & drop, ενϊ με τον ίδιο τρόπο γίνεται και θ επαναφορά τθσ φόρμασ ςτθν αρχικι τθσ κζςθ. Για ευκολία του χριςτθ, κάκε αποςπϊμενθ φόρμα αγκυρϊνεται αυτόματα ςε μια από τισ 4 γωνίεσ τθσ οκόνθσ, καταλαμβάνοντασ παράλλθλα το ¼ τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ τθσ οκόνθσ ςασ. Ζτςι μπορείτε να ζχετε παράλλθλα μζχρι και 4 ανοιχτζσ φόρμεσ για ςφγκριςθ. Φυςικά μπορείτε να ανοίξετε πολφ περιςςότερεσ φόρμεσ αρκεί να τισ τακτοποιιςετε (χωροκετιςετε) με το ποντίκι ςασ ι να εκμεταλλευτείτε τα νζα χαρακτθριςτικά των Windows 7 για αυτόματθ αγκφρωςθ. Για όςο χρονικό διάςτθμα μια φόρμα είναι αποςπαςμζνθ από τθν επιφάνεια εργαςίασ, διατθρεί τθν πλιρθ λειτουργικότθτα τθσ (μποροφμε δθλαδι να τρζξουμε επιλογζσ, να δοφμε το ςυνοπτικό προφίλ, τα ςυνθμμζνα κλπ), χάνοντασ μόνον τθ ςφνδεςθ τθσ με τθν εργαλειοκικθ (ribbon). Δεν μποροφμε δθλαδι να πάμε ςε επόμενθ ι προθγοφμενθ εγγραφι, να κάνουμε Νζα εγγραφι κλπ. Η ςφνδεςθ με τθν εργαλειοκικθ ανακτάται με τθν επαναφορά τθσ φόρμασ ςτθν αρχικι τθσ κζςθ. Δείτε ςτο vido (Ctrl+Click ςτθν εικόνα που ακολουκεί) τθν λειτουργικότθτα του χαρακτθριςτικοφ των αποςπϊμενων φορμϊν: 4. Προεπιςκόπθςθ με εικονίδιο τθσ φόρμασ (thumbnail prviw). Για να δοφμε τα περιεχόμενα μιασ κρυμμζνθσ φόρμασ (tab) μποροφμε απλά να ςφρουμε και να αφιςουμε το ποντίκι πάνω τθσ, οπότε κα εμφανιςτεί αυτόματα ο τίτλοσ τθσ φόρμασ και μια μικρογραφία τθσ (δεν χρειάηεται να κάνουμε κλικ πάνω τθσ). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 24

25 5. Νζο πάνελ αναηιτθςθσ. Όταν ζχετε μια φόρμα ςε προβολι πίνακα και κζλετε να κάνετε μια αναηιτθςθ ςτα δεδομζνα που ζχετε ςτθν οκόνθ ςασ, μπορείτε πατϊντασ δεξί κλικ ςτουσ τίτλουσ (captions) του πίνακα, να επιλζξετε Εμφάνιςη γραμμθσ αναζθτηςησ. Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί μπορείτε να πλθκτρολογιςετε οποιοδιποτε κείμενο και να το αναηθτιςετε ςε οποιοδιποτε πεδίο ςε όλεσ τισ εγγραφζσ που ζχετε ςτθν οκόνθ. Τα αποτελζςματα, όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα που ακολουκεί, κα εμφανιςτοφν υπογραμμιςμζνα, ενϊ παράλλθλα οι εγγραφζσ που δεν περιζχουν το κείμενο που πλθκτρολογιςατε κα φιλτραριςτοφν (κρυφτοφν). Η αναηιτθςθ ακολουκεί τουσ κανόνεσ αναηιτθςθσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (π.χ. δεν γίνεται διαχωριςμόσ ςε πεηά-κεφαλαία αλλά γίνεται διαχωριςμόσ ςε τονοφμενα ι μθ). 6. Αναλυτικι πλθροφόρθςθ ςτθν About (Περί ) φόρμα τθσ εφαρμογισ. Κάνοντασ κλικ ςτθν γραμμι κατάςταςθσ τθσ εφαρμογισ κα εμφανιςτεί θ παρακάτω φόρμα που περιζχει αναλυτικι πλθροφόρθςθ για τον SQL Srvr, τισ βάςεισ δεδομζνων κλπ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 25

26 7. Δικαιϊματα χριςτθ ςε επίπεδο πλευρικοφ μενοφ. Τα δικαιϊματα του κάκε χριςτθ ζχουν εμπλουτιςτεί με τα δικαιϊματα ςε επίπεδο πλευρικοφ μενοφ (Συνοπτικό προφίλ, Συνθμμζνα ζγγραφα, Συνθμμζνα αντικείμενα, Ιδιότθτεσ και Ιχνθλαςιμότθτα). 8. Νζα πιο πλοφςια πλθροφόρθςθ ςε επίπεδο πεδίου τθσ φόρμασ (ανάλογα με τον τφπο του χριςτθ). 9. Πλθροφορίεσ για το πλικοσ και τον τφπο των ςυνθμμζνων ενόσ πίνακα ςε προβολι τφπου grid. Η δυνατότθτα αυτι, που ζχει ιδθ προςτεκεί ςτουσ πίνακεσ των Πελατϊν, Προμθκευτϊν και Ειδϊν, μπορεί πολφ εφκολα να προςτεκεί και ςε οποιονδιποτε άλλον πίνακα τθσ εφαρμογισ (είτε standard, είτε custom). 10. Νζα οργάνωςθ τθσ φόρμασ Objct Explorr (Διαχείριςθ ςυςτιματοσ) με δυνατότθτα εφκολθσ αναηιτθςθσ των πινάκων που καταλαμβάνουν τον μεγαλφτερο χϊρο τθσ βάςθσ. 11. Νζα φόρμα ςτθν διαχείριςθ ςυςτιματοσ: Διαχείριςθ ερωτθμάτων. Με τθν επιλογι αυτι αποκτάτε άμεςθ πρόςβαςθ ςτα ερωτιματα του Explorr (και ςτισ παραμζτρουσ τουσ). 12. Νζα φόρμα ςτθν διαχείριςθ ςυςτιματοσ: Διαχείριςθ vnts. Με τθν επιλογι αυτι αποκτάτε άμεςθ πρόςβαςθ ςτον κϊδικα που εκτελείται πίςω από τα vnts μιασ φόρμασ. 13. Νζα φόρμα ςτθν διαχείριςθ ςυςτιματοσ: Διαχείριςθ ςυνθμμζνων. Με τθν επιλογι αυτι αποκτάτε άμεςθ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςυνθμμζνα ζγγραφα που ζχετε καταχωριςει ςτο ςφςτθμα. Τα ςυνθμμζνα ζγγραφα είναι ομαδοποιθμζνα ανά πίνακα (π.χ. Είδθ, Πελάτεσ, Προμθκευτζσ κλπ). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 26

27 14. Απλοποίθςθ του πάνελ αναηιτθςθσ (πλευρικό μενοφ). Στο πάνελ τθσ αναηιτθςθσ, οι τίτλοι των πεδίων αναηιτθςθσ ζχουν ενςωματωκεί μζςα ςτα πεδία, με ςτόχο να εξαςφαλιςτεί πολφτιμοσ χϊροσ. Το πλικοσ των ςυνολικϊν πεδίων αναηιτθςθσ που μπορείτε να προςκζςετε χωρίσ να χρειάηεται να βγει scroll bar, ανζρχεται πλζον ςτα 10. Θυμίηουμε ότι αν επιλζξετε τθν αντίςτοιχθ ρφκμιςθ ςτισ προςωπικζσ ρυκμίςεισ χριςτθ, μπορείτε να ζχετε περιςςότερεσ τθσ μιασ επιλογζσ ανοιχτζσ ςτο πλευρικό μενοφ, επομζνωσ ο χϊροσ που κα κερδίςετε από τθν μείωςθ του φψουσ του πάνελ τθσ αναηιτθςθσ, μπορεί να διατεκεί ςτισ επιλογζσ, ςτα ςυνθμμζνα κλπ. 15. Ενεργοποίθςθ των πεδίων αναηιτθςθσ ςτθν γραμμι τθσ εργαλειοκικθσ και όταν το πρόγραμμα τρζχει ςε Trminal Srvics mod (Thsis.nt.x /TS). 16. Νζα επιλογι Αρχικοποίθςθ. Στθν εργαλειοκικθ, ςτο κουμπί Ζξοδοσ, ζχει προςτεκεί μια επιπλζον επιλογι, θ Αρχικοποίθςθ. Με τθν επιλογι αυτι γίνεται αρχικοποίθςθ όλων των μεταβλθτϊν τθσ εφαρμογισ και ξαναδιαβάηονται όλοι οι πίνακεσ παραμετροποίθςθσ, χωρίσ να χρειαςτεί να βγείτε και να ξαναμπείτε ςτο πρόγραμμα. 17. Πατϊντασ το κουμπί Νζα εγγραφι, ο κζρςορασ μεταφζρεται πάντα ςτο πρϊτο πεδίο τθσ φόρμασ (πάνω αριςτερά) άςχετα με το που ζχει μείνει προθγουμζνωσ (π.χ. από τθν αποκικευςθ τθσ τελευταία εγγραφισ). 18. Υπάρχει πλζον θ δυνατότθτα οι τίτλοι (captions) των πινάκων (grids) να κάνουν αναδίπλωςθ του κειμζνου (wrap txt), ζτςι ϊςτε να βγαίνουν ςε δφο, τρεισ ι και περιςςότερεσ γραμμζσ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 27

28 19. Alrts. Ζχει προςτεκεί ζνα νζο χαρακτθριςτικό που καλφπτει όλο το εφροσ τθσ εφαρμογισ. Με το χαρακτθριςτικό αυτό προςφζρεται θ δυνατότθτα για ανάκεςθ εργαςιϊν, ειδοποιιςεων και υπενκυμίςεων, είτε ανεξάρτθτων από τθν εφαρμογι (π.χ. να κυμθκϊ να πλθρϊςω το ΙΚΑ) είτε άμεςα ςυνδεδεμζνων με μια εγγραφι τθσ εφαρμογισ (π.χ. μζχρι 30/3 πρζπει να ζχει εξοφλθκεί το ςυγκεκριμζνο τιμολόγιο του προμθκευτι). Στο βαςικό μενοφ τθσ εργαλειοκικθσ ζχει προςτεκεί ζνα νζο εικονίδιο (Alrts) που προςφζρει τισ εξισ επιλογζσ: Τθν δθμιουργία ενόσ νζου Alrt/Εργαςίασ, τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των ανακζςεων που ζχουμε κάνει και τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν που μασ ζχουν ανατεκεί. Πατϊντασ τθν δθμιουργία νζου Alrt κα ανοίξει θ παρακάτω φόρμα όπου μποροφμε να ανακζςουμε μια εργαςία ςε ζναν ι περιςςότερουσ χριςτεσ. Τθν επόμενθ φορά που κα μποφμε ςτο πρόγραμμα και κα μασ ζχει ανατεκεί ζνα alrt (με αυτόματθ υπενκφμιςθ), τότε κα εμφανιςτεί ζνα κινοφμενο εικονίδιο ςτο κάτω δεξιό τμιμα τθσ οκόνθσ μασ για να μασ προτρζψει να ανοίξουμε τθν φόρμα με τισ εργαςίεσ που μασ ζχουν ανατεκεί. Αν πατιςουμε πάνω του, τότε κα εμφανιςτοφν όλεσ οι εργαςίεσ μασ, τισ οποίεσ ςτθν ςυνζχεια μποροφμε να διαχειριςτοφμε, να ολοκλθρϊςουμε, να τισ ανακζςουμε με τθν ςειρά μασ ςε άλλον χριςτθ κ.ο.κ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 28

29 Αποκικθ 1. Πλιρθσ υποςτιριξθ τθσ Αγορανομικισ διάταξθσ αρ. 15 (Δεκ.2009). Σφμφωνα με τθν διάταξθ αυτι τθσ Δ/νςθσ Τιμϊν Τροφίμων & Ποτϊν (Γενικι Γραμματεία Εμπορίου) όλεσ οι επιχειριςεισ (βιομθχανίεσ, βιοτεχνίεσ, ςυνεταιριςτικά εργοςτάςια, ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ χονδρικισ πϊλθςθσ κλπ.) που εμπορεφονται προϊόντα ι παρζχουν υπθρεςίεσ που εντάςςονται ςτισ κακοριςμζνεσ αγορανομικζσ κατθγορίεσ, οφείλουν να ςυντάςςουν και να αποςτζλλουν θλεκτρονικά, καταςτάςεισ ςτθν Διεφκυνςθ Κοςτολόγθςθσ και Ζρευνασ Αγοράσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου. Οι καταςτάςεισ αυτζσ περιζχουν τισ αλλαγζσ ςτουσ τιμοκαταλόγουσ των ειδϊν και υπθρεςιϊν (κωδικόσ, περιγραφι είδουσ, barcod, παλαιά και νζα τιμι, θμερομθνία ιςχφοσ, ποςοςτό μεταβολισ, ςυμμετοχι ςτον ςυνολικό τηίρο κλπ). Όλοι οι αγορανομικοί πίνακεσ (1, 2 & 3) με τα είδθ και τισ υπθρεςίεσ που υπάγονται ςτισ ωσ άνω διατάξεισ, ζχουν ενςωματωκεί ςτο πρόγραμμα. 2. Προςκικθ νζασ εκτφπωςθσ ςτον Explorr: Ιςοηφγιο αποκικθσ. Η εκτφπωςθ αυτι ζχει τθν γραμμογράφθςθ του κεωρθμζνου ιςοηυγίου αποκικθσ, αλλά επιπλζον προςφζρει όλεσ τισ δυνατότθτεσ του Explorr (grouping, προςκικθ ι απομάκρυνςθ ςτθλϊν, φιλτράριςμα, εξαγωγι ςε Excl κλπ). Πελάτεσ 1. Αφξθςθ του μεγζκουσ του λογαριαςμοφ τράπεηασ ςτουσ 50 χαρακτιρεσ. Με τθν αφξθςθ αυτι υποςτθρίηονται λογαριαςμοί IΒΑΝ ςε πλιρθ ανάπτυξθ. Η αλλαγι αυτι ζχει γίνει ςε όλα τα ςθμεία του προγράμματοσ που δζχονται κωδικό λογαριαςμοφ (προμθκευτζσ, αξιόγραφα κλπ). 2. Δυνατότθτα επιλογισ για το αν ζνα Δελτίο Αποςτολισ (ι οποιοδιποτε άλλο ποςοτικό παραςτατικό) κα εκτυπϊνεται με ι χωρίσ τιμζσ και αξίεσ (Σχεδίαςθ παραςτατικοφ). 3. Δυνατότθτα κατάργθςθσ ενόσ υποκαταςτιματοσ πελάτθ. Παραγγελίεσ πελατών 1. Υποςτιριξθ Lot Numbr / Srial Numbr ςτθν παραγγελιολθψία. Η πλθροφορία αυτι ακολουκεί τθν παραγγελία ςε όλα τα ενδιάμεςα ςτάδια (δθμιουργία, ζλεγχοσ και ολοκλιρωςθ αποςτολϊν) μζχρι τθν δθμιουργία του τελικοφ παραςτατικοφ και τθν αποςτολι των προϊόντων. Οι παρτίδεσ / Srial Numbrs που μπαίνουν ςτισ παραγγελίεσ δεςμεφονται, και το πρόγραμμα ελζγχει ϊςτε να μθν είναι εφικτό να ξανακαταχωρθκοφν είτε ςε άλλθ παραγγελία είτε ςε παραςτατικό πϊλθςθσ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 29

30 Λογιςτικι 1. Νζα φόρμα Λογαριαςμοί που απορρίπτονται από τθν Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ Τιμολογίων. Για τισ περιπτϊςεισ που ςυγκεκριμζνα τμιματα τιμολογίων (οριςμζνεσ γραμμζσ) ςυμμετζχουν ςτθν ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ τιμολογίων, ενϊ άλλα όχι, ζχει προςτεκεί νζα δυνατότθτα, ϊςτε οριςμζνοι λογαριαςμοί να απορρίπτονται από τθν ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ. 2. Νζα πεδία ελζγχου ςτουσ λογαριαςμοφσ τθσ Γενικισ Λογιςτικισ. Στον πίνακα λογαριαςμϊν, και ειδικά ςτουσ κινοφμενουσ λογαριαςμοφσ, ζχουν προςτεκεί αρκετά νζα πεδία που ελζγχουν τθν ςυμπεριφορά των λογαριαςμϊν ςτισ κινιςεισ. Συγκεκριμζνα ζχουν προςτεκεί τα εξισ πεδία: Χρεϊνεται (αν ο λογαριαςμόσ δζχεται χρεϊςεισ) Πιςτϊνεται (αν ο λογαριαςμόσ δζχεται πιςτϊςεισ) Κοινό όριο κινιςεων (αν υπάρχει κοινό όριο για χρεϊςεισ και πιςτϊςεισ) Μζγιςτο όριο κίνθςθσ (ποιο είναι το μζγιςτο όριο κίνθςθσ, αν ζχει τςεκαριςτεί το κοινό όριο κινιςεων) Ελάχιςτθ χρζωςθ (ποια είναι θ ελάχιςτθ χρζωςθ) Μζγιςτθ χρζωςθ (ποια είναι θ μζγιςτθ χρζωςθ) Ελάχιςτθ πίςτωςθ (ποια είναι θ ελάχιςτθ πίςτωςθ) Μζγιςτθ πίςτωςθ (ποια είναι θ μζγιςτθ πίςτωςθ) Αποτζλεςμα ελζγχου (αν δοκεί ποςό εκτόσ των ορίων που ζχουν τεκεί, ποιο κα πρζπει να είναι το αποτζλεςμα του ελζγχου: Προειδοποίθςθ, Προειδοποίθςθ με δυνατότθτα υπζρβαςθσ μόνον από τουσ διαχειριςτζσ, Κακολικι απαγόρευςθ). 3. Εκτφπωςθ απογραφισ: Νζο φίλτρο βακμίδα λογαριαςμϊν. CTI 1. Τθλεφωνικόσ κατάλογοσ: Δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ ζξυπνθσ (χωρίσ διαχωριςμό μεταξφ πεηϊν-κεφαλαίων, τονοφμενων ι μθ, ορκόγραφων ι ανορκόγραφων, ελλθνικοφ ι λατινικοφ αλφαβιτου) ι απλισ αναηιτθςθσ ενόσ τθλεφϊνου. Businss Intllignc Explorr 1. Οι παράμετροι τθσ εκτφπωςθσ που ζχει δϊςει ο χριςτθσ εμφανίηονται πλζον ςτο prviw. Το μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ και το πλάτοσ του πάνω περικωρίου αυξομειϊνεται αυτόματα για τθν καλφτερθ εκμετάλλευςθ του χϊρου. Οι κενζσ (NULL) παράμετροι δεν εμφανίηονται ςτο prviw για εξοικονόμθςθ χϊρου. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 30

31 CRM Η εφαρμογι του CRM ζχει πλιρωσ αναδιοργανωκεί. Με τθν αναβάκμιςθ κα γίνει αυτόματα μετάπτωςθ των δεδομζνων ςτθν νζα οργάνωςθ του CRM. Καλό όμωσ είναι, εφόςον χρθςιμοποιείτε τθν εφαρμογι του CRM, να επικοινωνιςετε προθγουμζνωσ με το τμιμα υποςτιριξθσ των πελατϊν για μια αναλυτικι περιγραφι των αλλαγϊν που ζχουν γίνει και για μια επιπλζον εκπαίδευςθ, ζτςι ϊςτε να είςτε καλφτερα προετοιμαςμζνοι για τθν νζα οργάνωςθ. Ενδεικτικά κα αναφζρουμε οριςμζνεσ από τισ αλλαγζσ: 1. Ημερολόγιο: Υποςτθρίηει πλζον Copy + Past. 2. Δραςτθριότθτεσ: Ζχουν προςτεκεί νζα πεδία και τφποι δραςτθριοτιτων. Επίςθσ ζχει γίνει αναδιοργάνωςθ τθσ φόρμασ και δεν ανοίγει πλζον modal. 3. Πελάτεσ: Πρόςκεςθ νζων πεδίων και αναδιοργάνωςθ τθσ φόρμασ. Πρόςκεςθ νζων dtails και νζων πεδίων (Επαφζσ, Υποκαταςτιματα, Ευκαιρίεσ, Προςφορζσ, Συμβόλαια, Δραςτθριότθτεσ, Αιτιματα, Καμπάνιεσ, Προϊόντα προςζγγιςθσ, Ανταγωνιςμόσ, Διακεςιμότθτα, Προβλιματα). 4. Επαφζσ: Πρόςκεςθ νζων πεδίων και αναδιοργάνωςθ τθσ φόρμασ. 5. Markting lists: Προςκικθ νζων πεδίων και αναδιοργάνωςθ τθσ φόρμασ. Μπορείτε να ειςάγετε ςτθν λίςτα είτε κατευκείαν τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ, είτε τα κριτιρια (ςυνκικεσ επιλογισ) με τα οποία κα επιλεγοφν οι αποδζκτεσ από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ (πελάτεσ, επαφζσ, ενδιαφερόμενοι). 6. Καμπάνιεσ: Προςκικθ νζων πεδίων και αναδιοργάνωςθ τθσ φόρμασ. Δυνατότθτα μαηικισ αποςτολισ mails ςε όλουσ τουσ αποδζκτεσ τθσ καμπάνιασ. Νζεσ δυνατότθτεσ αποςτολισ ςυνθμμζνων αρχείων, απόκρυψθσ των παραλθπτϊν, αίτθςθσ αποδεικτικοφ παραλαβισ. 7. Μζςα/Περιοδικά: Νζα φόρμα παρακολοφκθςθσ μζςων και περιοδικϊν. Καταχϊρθςθ προγράμματοσ δθμοςιεφςεων ανά ζτοσ. 8. Αιτιματα ςτο δθμιουργικό: Νζα φόρμα παρακολοφκθςθσ των αιτθμάτων προσ το δθμιουργικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ. Σφνδεςθ με τισ πικανζσ παραγγελίεσ αγοράσ και τα τιμολόγια προμθκευτϊν για πικανι μελλοντικι κοςτολόγθςθ. 9. Δυνατότθτα ςυγχρονιςμοφ του θμερολογίου με το Outlook του κάκε χριςτθ. Ο ςυγχρονιςμόσ μπορεί να είναι δφο κατευκφνςεων (από και προσ το Outlook) ενϊ υποςτθρίηονται και περιςςότερα του ενόσ διαφορετικά θμερολόγια ςτο Outlook. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 31

32 Framwork 1. Τα dtail (αναλυτικζσ γραμμζσ) ςτισ φόρμεσ τφπου hadr-dtail μποροφν να ζχουν δικό τουσ εικονίδιο (διαςτάςεων 24x24 pixls). 2. Στισ φόρμεσ τφπου hadr-dtail ζχει προςτεκεί ζνα κουμπί που ανοιγοκλείνει αυτόματα τθν φόρμα του hadr, ζτςι ϊςτε όλθ θ οκόνθ να είναι διακζςιμθ για τισ αναλυτικζσ γραμμζσ. 3. Δυνατότθτα για νζα εγγραφι ςε ςυνδεδεμζνο πίνακα. Σε όλεσ τισ φόρμεσ, προςφζρεται πλζον θ δυνατότθτα για αυτόματθ ειςαγωγι νζασ εγγραφισ ςε κάποιον ςυνδεδεμζνο πίνακα. Ενδεικτικά, ςτθν διπλανι εικόνα, εμφανίηονται οι επιλογζσ για δθμιουργία νζασ εγγραφισ από τθν φόρμα των πελατϊν (Νζα παραγγελία, Νζο Δελτίο Αποςτολισ, Νζο τιμολόγιο, Νζο ΤΔΑ, Νζο πιςτωτικό κλπ). Η δυνατότθτα προςκικθσ νζων εγγραφϊν ςε οποιαδιποτε φόρμα (standard ι custom) μπορεί να γίνει πολφ εφκολα, ακόμα και από τον τελικό χριςτθ. 4. Αυτόματθ δθμιουργία του Chang Evnt ανάλογα με τον τφπο υπολογιςμοφ μιασ ςτιλθσ (πίνακασ column_info). 5. Υποςτιριξθ SQL υπολογιηόμενων πεδίων που μποροφν να είναι (εκτόσ από ςυνάρτθςθ SQL) και οποιοδιποτε ερϊτθμα (SELECT qury). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 32

33 6. Δυνατότθτα εμφάνιςθσ πτυςςόμενθσ λίςτασ (combo box) που να περιζχει εικονίδια, είτε ςυνδυαςμό εικονιδίων και κειμζνου (βλ. διπλανι εικόνα). Για να υλοποιθκεί αυτι θ δυνατότθτα, κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε τα ζτοιμα εικονίδια που ζχουν προςτεκεί ςτον (νζο) πίνακα imag_list, ι να φορτϊςετε τα δικά ςασ με τισ αντίςτοιχεσ περιγραφζσ που κζλετε να εμφανίηονται ςτθν λίςτα. 7. Υποςτιριξθ XML viwr και HTML viwr ςτα πεδία που περιζχουν XML/HTML δεδομζνα. 8. Νζοσ τφποσ προγράμματοσ ςτο κεντρικό μενοφ: TREEMENU. Με αυτόν τον νζο τφπο, μποροφμε πρακτικά να δθμιουργιςουμε όςα δικά μασ custom δενδρικά μενοφ κζλουμε, οργανωμζνα όςε οντότθτεσ (πίνακεσ) και όχι ςε εφαρμογζσ. 9. Νζοσ τφποσ ditor ςτα πεδία μιασ φόρμασ: SarchLookupEdit. Ο τφποσ αυτόσ είναι ζνασ lookup ditor (combo box) ο οποίοσ μπορεί να περιζχει περιςςότερεσ από μια ςτιλεσ, και επιπλζον προςφζρει δυνατότθτα αναηιτθςθσ. Μπορείτε πατϊντασ το κάτω βελάκι να ειςάγετε ζνα κείμενο ςτο αντίςτοιχο πεδίο αναηιτθςθσ και ςτθν ςυνζχεια να βρείτε όλεσ τισ γραμμζσ που ικανοποιοφν τα δοκζντα κριτιρια. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 33

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ για τθν Στρατθγικι Ανάπτυξθ τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΑΕ Ρροχπολογιςμόσ: 1,449,524.39

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Εκνικό Μθτρϊο Αςφαλιςθσ, Συνταξιοδότθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρλθρωμϊν Συντάξεων Ζςοδα Αςφάλιςθ - Ενθμερότθτα Ανακζτουςα Αρχι: ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα