Πίνακασ Περιεχομζνων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακασ Περιεχομζνων"

Transcript

1

2 Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011) Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011) Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010) Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010) Vrsion 4.6 (Νοζμβριοσ 2009) Vrsion 4.5 (Ιοφλιοσ 2009) Vrsion 4.4 (Απρίλιοσ 2009) Vrsion 4.3 (Δεκζμβριοσ 2008) Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 2

3 Vrsion 5.2 (Οκτώβριοσ 2011) Η νζα ζκδοςθ 5.2 προςφζρεται με μια ςειρά νζων χαρακτθριςτικϊν. Ιδιαίτερα εντυπωςιακι είναι θ προςκικθ πλικουσ νζων, ςφγχρονων χαρακτθριςτικϊν, που αφοροφν ςτουσ χάρτεσ, ςτισ χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ και ςτισ εκτυπϊςεισ δρομολόγθςθσ. Συγκεκριμζνα και ανά κατθγορία, οι προςκικεσ τθσ ζκδοςθσ 5.2 είναι οι ακόλουκεσ: Γενικά 1. Στουσ χάρτεσ (που πρωτοεμφανίςτθκαν ςτθν εφαρμογι ςτθν ζκδοςθ 5.1) ζχουν προςτεκεί αρκετά νζα χαρακτθριςτικά. Δυνατότθτα αλλαγισ τθσ κζςθσ ςτον χάρτθ που προτείνεται από το πρόγραμμα: Για τισ περιπτϊςεισ όπου μια διεφκυνςθ απεικονίηεται ςτον χάρτθ ςε λάκοσ ςθμείο ι δεν απεικονίηεται κακόλου, μπορείτε να επιλζξετε το ςωςτό ςθμείο χειροκίνθτα. Πατιςτε το κουμπί Αλλαγι κζςθσ (επάνω δεξιά). Μεταφζρετε τον δείκτθ (πινζηα) ςτο επικυμθτό ςθμείο του χάρτθ. Όταν βρίςκεςτε ςτο επικυμθτό ςθμείο πατιςτε το κουμπί Αποκικευςθ κζςθσ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 3

4 Δυνατότθτα για επιλογι του προκακοριςμζνου (dfault) τφπου χάρτθ: Όπωσ ζχουμε αναφζρει, μπορείτε να επιλζξετε τον χάρτθ τθσ αρεςκείασ ςασ ανάμεςα από 14 ςυνολικά χάρτεσ (απλοφσ, δορυφορικοφσ, πολιτικοφσ, εδάφουσ κλπ). Τϊρα μπορείτε επιπλζον να προεπιλζξετε ζναν ςυγκεκριμζνο χάρτθ ϊςτε να φορτϊνεται αυτόματα, και να μθν χρειάηεται να τον επιλζγετε κάκε φορά. Μαηικι διευκυνςιοδότθςθ: Με τθν διαδικαςία αυτι γίνεται αυτόματθ ταυτοποίθςθ τθσ κάκε διεφκυνςθσ με ςυγκεκριμζνο ςθμείο ςτον χάρτθ (που αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνο γεωγραφικό μικοσ και γεωγραφικό πλάτοσ). Η διαδικαςία αυτι απαιτεί ςφνδεςθ ςτο Intrnt και χρειάηεται κάποιο χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ (περίπου 1 δευτερόλεπτο ανά εγγραφι). Για να ξεκινιςει θ διαδικαςία κα πρζπει να πατιςετε ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα το δεξί πλικτρο του ποντικιοφ και από το μενοφ που κα εμφανιςτεί να επιλζξετε Επιλογζσ Μαηικι διευκυνςιοδότθςθ. Αν κζλετε οποιαδιποτε ςτιγμι να ακυρϊςετε τθν διαδικαςία, απλά κλείςτε τθν φόρμα τθσ μαηικισ διευκυνςιοδότθςθσ. Για τισ διευκφνςεισ που δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιθκοφν αυτόματα (δθλαδι το γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ παραμζνουν κενά) κακϊσ επίςθσ και για τισ διευκφνςεισ που δείχνουν λανκαςμζνθ κζςθ ςτον χάρτθ λόγω ελλιπϊν ι εςφαλμζνων ςτοιχείων, προςφζρεται ςτον χριςτθ θ δυνατότθτα τθσ χειροκίνθτθσ επιλογισ και αποκικευςθσ τθσ ακριβοφσ κζςθσ τουσ ςτον χάρτθ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 4

5 2. Αυτόματθ ςυςχζτιςθ μιασ εγγραφισ ςε οποιαδιποτε φόρμα με όλεσ τισ Εκτυπϊςεισ του Explorr που τθν αφοροφν: Πατϊντασ το δεξί πλικτρο του ποντικιοφ, ςε οποιαδιποτε φόρμα και εγγραφι (π.χ. ςε ζναν πελάτθ) εμφανίηεται μια νζα επιλογι Εκτυπώςεισ Explorr με ζνα υπο-μενοφ που περιζχει όλεσ τισ ςχετιηόμενεσ εκτυπϊςεισ του Explorr. Μποροφμε επομζνωσ να καλζςουμε οποιαδιποτε εκτφπωςθ που αφορά μια ςυγκεκριμζνθ εγγραφι, χωρίσ να χρειαςτεί να τθν αναηθτιςουμε από το αντίςτοιχο υποςφςτθμα, να πλθκτρολογιςουμε τα αντίςτοιχα φίλτρα κ.ο.κ. 3. Προςωποποιθμζνο κείμενο βοικειασ: Μπορείτε να τροποποιιςετε ι/και να προςκζςετε νζο κείμενο ςτο τυποποιθμζνο κείμενο βοικειασ, που εμφανίηεται ςε όλεσ τισ φόρμεσ πατϊντασ το πλικτρο F1. Στο κείμενο αυτό μπορείτε είτε να καταχωριςετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν ςυγκεκριμζνθ φόρμα, είτε να εξθγιςετε κάποιεσ custom λειτουργίεσ, είτε να καταγράψετε τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ οριςμζνων περιπτϊςεων κ.ο.κ. Η καταχϊρθςθ του κειμζνου αυτοφ γίνεται είτε πατϊντασ το «μολφβι» που εμφανίηεται ςτθν φόρμα τθσ βοικειασ, είτε από το Μενοφ γριγορθσ πρόςβαςθσ Βοικεια Καταχϊρθςθ βοικειασ. Στισ φόρμεσ που εμφανίηονται με προβολι πίνακα (grid) μπορείτε επιπλζον να εμφανίςετε μόνιμα (χωρίσ να απαιτείται από τον χριςτθ να πατιςει κάποιο πλικτρο όπωσ το F1) μια πιο αναλυτικι περιγραφι ι κάποιο επεξθγθματικό κείμενο μζςα από τθν επιλογι: Μορφοποίθςθ Διαμόρφωςθ Αναλυτικι περιγραφι. Στο Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 5

6 κείμενο αυτό μπορείτε να προςκζςετε HTML ετικζτεσ ϊςτε να ελζγξετε τθν γραμματοςειρά, το μζγεκοσ τθσ, το χρϊμα τθσ κλπ (βλ. εικόνα που ακολουκεί). 4. Implmntation stps (αυτόματοσ οδθγόσ παραμετροποίθςθσ): Για να βοθκιςουμε τον ςφμβουλο ι τον χριςτθ που κάνει τθν παραμετροποίθςθ τθσ εφαρμογισ, ζχουμε προςκζςει μια νζα επιλογι με τα βιματα που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραμετροποίθςθσ. Η επιλογι αυτι είναι διακζςιμθ μόνον ςε όςουσ ζχουν δικαιϊματα διαχειριςτι ςυςτιματοσ (και όχι ςε απλοφσ χριςτεσ), και βρίςκεται ςτθν εργαλειοκικθ, ςτο μενοφ Διαχείριςθ ςυςτιματοσ Παράμετροι εταιρείασ Implmntation stps. Στθν φόρμα αυτι εξθγοφνται όλα τα βιματα (ομαδοποιθμζνα ανά υποςφςτθμα) που πρζπει να γίνουν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραμετροποίθςθσ, θ προτεραιότθτα (ςπουδαιότθτα) κάκε βιματοσ, ενϊ προςφζρεται θ δυνατότθτα αυτόματθσ κλιςθσ τθσ αντίςτοιχθσ φόρμασ (κωδικόσ προγράμματοσ) και θ προεπιςκόπθςθ τθσ δομισ του αντίςτοιχου πίνακα με πλθροφορίεσ για τισ ςτιλεσ, τα κλειδιά (indxs), τισ ςτιλεσ αναφοράσ ςε άλλουσ πίνακεσ κλπ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 6

7 Πελάτεσ 1. Γραφιματα GIS: Ανοίγοντασ τον χάρτθ με τθν διεφκυνςθ ενόσ πελάτθ, ςτθν δεξιά πλευρά τθσ οκόνθσ εμφανίηεται μια ςειρά από γραφιματα. Συγκεκριμζνα: Πωλιςεισ πελάτθ: Εμφανίηει μια ςειρά από γραφιματα τφπου πίτασ (pi charts) με τισ πωλιςεισ ανά ζτοσ και κατθγορία είδουσ (αριςτερι εικόνα). Πωλιςεισ Τ.Κ./πόλθσ/νομοφ: Εμφανίηει τρεισ διαφορετικζσ ςειρζσ γραφθμάτων τφπου πίτασ (pi charts) με τισ πωλιςεισ ανά ζτοσ, όλων των πελατϊν με ζδρα ςτθν ίδια περιοχι (Τ.Κ.), πόλθ ι νομό (δεξιά εικόνα). 2. Μαηικι διευκυνςιοδότθςθ πελατϊν και υποκαταςτθμάτων πελατϊν: Αυτόματθ και μαηικι ταυτοποίθςθ, όλων των διευκφνςεων τθσ ζδρασ και των υποκαταςτθμάτων των πελατϊν με ςυγκεκριμζνθ ςιμανςθ ςτα αντίςτοιχα ςθμεία ςτον χάρτθ. Προμθκευτζσ 1. Γραφιματα GIS: Γραφιματα τφπου πίτασ, ανάλογα με αυτά των πελατϊν. 2. Μαηικι διευκυνςιοδότθςθ προμθκευτϊν: Επιλογι ανάλογθ με αυτιν των πελατϊν. CRM 1. Μαηικι διευκυνςιοδότθςθ πελατϊν CRM: Επιλογι ανάλογθ με αυτιν των πελατϊν. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 7

8 Businss Intllignc Explorr Στον Explorr/BI ζχουν προςτεκεί δφο νζοι τφποι εκτυπϊςεων. Οι χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ και οι εκτυπϊςεισ δρομολόγθςθσ. Μια ςειρά από ζτοιμεσ και διακζςιμεσ ςε όλουσ τουσ πελάτεσ του Thsis.nt εκτυπϊςεισ αυτϊν των τφπων, κα βρείτε ςτον φάκελο GIS & δρομολόγθςθ του Explorr. Οι χριςτεσ του BI μποροφν επιπλζον να καταςκευάςουν δικζσ τουσ custom χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ με τα εργαλεία που προςφζρει θ εφαρμογι. 1. Χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ: Με τισ χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ μπορείτε να εμφανίςετε ζναν χάρτθ ςτθν οκόνθ ςασ, που κα περιζχει μία ι περιςςότερεσ διευκφνςεισ, είτε με μορφι δείκτθ (πινζηασ), είτε με μορφι που κα απεικονίηει ταυτόχρονα και ποςοτικά χαρακτθριςτικά (π.χ. αξία πωλιςεων, ποςότθτα πωλιςεων, εκπτϊςεισ, μικτό κζρδοσ κλπ). Για κάκε χαρτογραφικι εκτφπωςθ μπορείτε να ορίςετε τα εξισ: Τισ πλθροφορίεσ (hint) που κα εμφανίηονται όταν ςφρετε το βελάκι του ποντικιοφ πάνω ςτον αντίςτοιχο δείκτθ ςτον χάρτθ. Τθν φόρμα που κα γίνεται drill down όταν κάνετε κλικ πάνω ςτον δείκτθ ςτον χάρτθ. Τον τφπο του δείκτθ ςτον χάρτθ. Ο δείκτθσ που κα εμφανίηεται ςτον χάρτθ μπορεί να ζχει τθν μορφι κφκλου (οι κετικζσ τιμζσ εμφανίηονται πράςινεσ και οι αρνθτικζσ κόκκινεσ, όςο μεγαλφτεροσ ο κφκλοσ τόςο μεγαλφτερεσ και οι τιμζσ που εμφανίηονται), μπάρασ (οι κετικζσ τιμζσ εμφανίηονται πράςινεσ και οι αρνθτικζσ κόκκινεσ, όςο μεγαλφτερο το φψοσ τθσ μπάρασ, τόςο μεγαλφτερεσ και Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 8

9 οι τιμζσ που εμφανίηονται) ι πινζηασ (που δεν προςφζρει δυνατότθτα για ποςοτικι απεικόνιςθ των αποτελεςμάτων). Στθν ςυνζχεια εμφανίηονται διάφορεσ χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ. Χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ με δείκτθ με μορφι πινζηασ (pin). Αν ςφρουμε το ποντίκι πάνω ςτον δείκτθ, εμφανίηονται οι πλθροφορίεσ που ζχουμε επιλζξει (hint) ενϊ με κλικ πάνω ςτον δείκτθ μεταφερόμαςτε ςτθν αντίςτοιχθ φόρμα και εγγραφι (π.χ. ςτον πελάτθ). Χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ με δείκτθ με μορφι κφκλου ι μπάρασ. Όςο μεγαλφτερθ θ επιφάνεια του κφκλου ι του φψουσ τθσ μπάρασ, τόςο μεγαλφτερθ θ αντίςτοιχθ τιμι (ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ θ αξία των πωλιςεων). Οι πικανζσ αρνθτικζσ τιμζσ, εμφανίηονται με κόκκινο χρϊμα. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 9

10 Στον φάκελο GIS & δρομολόγθςθ του Explorr κα βρείτε τρεισ νζεσ χαρτογραφικζσ εκτυπϊςεισ που απεικονίηουν ςτοιχεία αξίασ πωλιςεων, ποςότθτασ πωλιςεων, μικτοφ κζρδουσ, εκπτϊςεων, αξίασ παραγγελιϊν, ποςότθτασ παραγγελιϊν κλπ. ςε οποιοδιποτε θμερομθνιακό διάςτθμα, για ζνα ι περιςςότερα είδθ, για μια ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ κλπ. Συγκεκριμζνα: Στατιςτικά ανά πελάτθ: Εμφανίηει όλουσ τουσ πελάτεσ (ανάλογα με τα φίλτρα που κα επιλζξετε). Προχποκζτει να ζχει προθγθκεί θ διαδικαςία τθσ μαηικισ διευκυνςιοδότθςθσ. Στατιςτικά ανά πόλθ: Εμφανίηει ςφνολα ανά πόλθ. Προχποκζτει απλά τθν ορκι καταγραφι του Τ.Κ. τθσ ζδρασ των πελατϊν. Στατιςτικά ανά νομό: Εμφανίηει ςφνολα ανά νομό. Προχποκζτει απλά τθν ορκι καταγραφι του Τ.Κ. τθσ ζδρασ των πελατϊν. Στατιςτικά πωλιςεων ανά νομό και πόλθ: Η εκτφπωςθ αυτι αν και δεν είναι χαρτογραφικι, προςφζρεται για ανάλυςθ των πωλιςεων, ξεκινϊντασ από το γεωγραφικό διαμζριςμα, και κάνοντασ ςυνεχι drill down ςτον νομό, ςτθν πόλθ, κ.ο.κ. καταλιγοντασ ςτον πελάτθ ι ςτο είδοσ κλπ. 2. Εκτυπϊςεισ δρομολόγθςθσ: Επιλζγοντασ διάφορα ςθμεία ςτον χάρτθ (π.χ. ςθμεία παράδοςθσ ςε πελάτεσ), οι εκτυπϊςεισ δρομολόγθςθσ κα ςασ προτείνουν το βζλτιςτο δρομολόγιο, ανάλογα με τον τρόπο μετακίνθςισ ςασ (με αυτοκίνθτο ι πεηόσ). Το κριτιριο για τθν αυτόματθ δθμιουργία του προτεινόμενου δρομολογίου είναι θ εφρεςθ τθσ ελάχιςτθσ διαδρομισ. Ωσ αφετθρία μπορείτε να επιλζξετε είτε μια ςτακερι διεφκυνςθ (π.χ. τθν ζδρα τθσ εταιρείασ ςασ), είτε ζνα από τα ςθμεία παράδοςθσ. Τα αποτελζςματα τθσ δρομολόγθςθσ εμφανίηονται είτε ςτον χάρτθ είτε ςε μορφι πίνακα. Αν κζλετε να απορρίψετε ζνα ι περιςςότερα ςθμεία και να κάνετε επανυπολογιςμό τθσ δρομολόγθςθσ, αυτό μπορεί να γίνει πολφ εφκολα αν μεταβείτε ςτον πίνακα (ςελίδα Πίνακασ ςτο επάνω αριςτερό τμιμα τθσ οκόνθσ), «φιλτράρετε» τισ εγγραφζσ (ςθμεία παράδοςθσ) που κζλετε να απορρίψετε κι υπολογίςετε εκ νζου τθν δρομολόγθςθ πατϊντασ τθν ςελίδα Χάρτθσ. Η δρομολόγθςθ χρθςιμοποιεί πολφπλοκουσ αλγόρικμουσ (Travlling Salsman Problm algorithms) με διαδοχικζσ βελτιϊςεισ τθσ διαδρομισ. Ωσ εκ τοφτου ο υπολογιςμόσ δεν είναι ςτιγμιαίοσ αλλά απαιτεί κάποια δευτερόλεπτα, ανάλογα με το πλικοσ των ςθμείων που περιζχονται ςτο δρομολόγιο. Στθν εικόνα που ακολουκεί εμφανίηεται ζνα παράδειγμα δρομολόγθςθσ. Η αφετθρία είναι ςθμειωμζνθ με κόκκινο δείκτθ, ενϊ τα ςθμεία παράδοςθσ είναι ςθμειωμζνα με αφξουςα αρίκμθςθ. Αν ςφρετε το ποντίκι πάνω ςτον δείκτθ, κα ςασ εμφανιςτεί μια ταμπζλα με πλθροφορίεσ (hint) που περιζχουν τον πελάτθ, τθν Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 10

11 διεφκυνςθ του, το παραςτατικό (ι τα παραςτατικά) που ζχει εκδοκεί για αυτόν, τθν απόςταςθ ςε km και τον χρόνο ςε λεπτά από το προθγοφμενο ςθμείο παράδοςθσ. Στο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ εμφανίηονται πλθροφορίεσ για τθν ςυνολικι απόςταςθ και τον ςυνολικό χρόνο όλθσ τθσ διαδρομισ. Framwork 1. Bfor rfrsh vnt: Ζχει προςτεκεί ζνα νζο vnt που εκτελείται πριν τθν ανανζωςθ μιασ εγγραφισ ςτθν οκόνθ (ειδικά για τισ εκτυπϊςεισ του Explorr/BI, καλείται πριν τθν εκτζλεςθ του ερωτιματοσ). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 11

12 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011) Γενικά 1. Ενςωματωμζνοσ ορκογραφικόσ ζλεγχοσ (spll chcking). Σε κάκε πεδίο κειμζνου τθσ εφαρμογισ, μπορείτε να επιλζξετε να γίνει ορκογραφικόσ ζλεγχοσ με αυτόματθ διόρκωςθ, πατϊντασ το αντίςτοιχο κουμπί από τθν εργαλειοκικθ άμεςθσ πρόςβαςθσ (επάνω αριςτερά, βλ. εικόνα που ακολουκεί). Ο ορκογραφικόσ ζλεγχοσ μπορεί να γίνει ςε οποιοδιποτε πεδίο, αλλά κυρίωσ προςφζρεται ςτα πεδία παρατθριςεων και ςχολίων (τα οποία ςυνικωσ περιζχουν κάποιο μακροςκελζσ κείμενο). Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί, το πρόγραμμα κα εντοπίςει τα ορκογραφικά λάκθ και κα προτείνει τισ κατάλλθλεσ διορκϊςεισ. Ζχετε τθν δυνατότθτα να αποδεχκείτε ι να απορρίψετε τισ προτάςεισ, να κάνετε τισ δικζσ ςασ διορκϊςεισ, να προςκζςετε μιαν άγνωςτθ λζξθ ςτο λεξικό (θ οποία κα καταχωρθκεί τοπικά ςτον υπολογιςτι του χριςτθ), όπωσ ακριβϊσ ζχετε ςυνθκίςει από τισ γνωςτζσ εφαρμογζσ γραφείου (π.χ. Microsoft Word). Προσ το παρόν υποςτθρίηονται δφο ορκογραφικά λεξικά, Ελλθνικό και Αγγλικό. Στισ επιλογζσ κα βρείτε μια ςειρά από δυνατότθτεσ παραμετροποίθςθσ (όπωσ να αγνοοφνται οι λζξεισ με κεφαλαίουσ χαρακτιρεσ, οι λζξεισ με μικτοφσ κεφαλαίουσ και πεηοφσ χαρακτιρεσ, οι λζξεισ με χαρακτιρεσ και αρικμοφσ, οι επαναλαμβανόμενεσ λζξεισ, τα mails & wb-sits κλπ). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 12

13 2. Υποςτιριξθ χαρτϊν. Κάκε πεδίο τθσ εφαρμογισ που περιζχει ςτοιχεία διεφκυνςθσ εμφανίηεται ωσ υπερςφνδεςμοσ (hyprlink), με χαρακτθριςτικό πράςινο χρϊμα για να διαφζρει από τουσ υπάρχοντεσ υπερςυνδζςμουσ που περιζχουν mail & sits (μπλε) ι τθλζφωνα (κόκκινα). Με διπλό κλικ πάνω ςτθν διεφκυνςθ το πρόγραμμα επεξεργάηεται τθν περιεχόμενθ πλθροφορία και προςπακεί να τθν αποτυπϊςει ςτον αντίςτοιχο χάρτθ. Εφόςον θ διεφκυνςθ βρεκεί, το πρόγραμμα κα μασ τθν εμφανίςει ςτον χάρτθ τθσ περιοχισ, μαηί με κάποιεσ πλθροφορίεσ για τθν αντίςτοιχθ εγγραφι (ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, τον κωδικό και τθν επωνυμία του πελάτθ, το λογότυπο, τθν διεφκυνςθ του, τα τθλζφωνα επικοινωνίασ, το mail και το sit του). Εφόςον υπάρχει ςυμπλθρωμζνθ θ πλθροφορία τθσ πόλθσ (ι ακόμα καλφτερα και τθσ περιοχισ και του ταχυδρομικοφ κϊδικα) θ εφαρμογι κα λειτουργιςει ςωςτά για διευκφνςεισ ςε οποιοδιποτε χϊρα του κόςμου. Η μετακίνθςθ του χάρτθ αριςτεράδεξιά ι πάνω-κάτω γίνεται με αριςτερό κλικ και μετακίνθςθ του ποντικιοφ, ενϊ θ μεγζκυνςθ-ςμίκρυνςθ του χάρτθ γίνεται είτε με τθν ροδζλα του ποντικιοφ είτε με τθ χριςθ του χειριςτθρίου που βρίςκεται ςτο επάνω μζροσ τθσ οκόνθσ. Τζλοσ, ςασ προςφζρεται μια ςειρά από 14 διαφορετικοφσ χάρτεσ (ςτθν παροφςα ζκδοςθ) για να επιλζξετε. Θα βρείτε χάρτεσ από τθν Googl, το Microsoft Bing, τθν Opn Strt και τθν Yahoo, απλοφσ, δορυφορικοφσ, υβριδικοφσ, εδάφουσ κλπ. Πειραματιςτείτε ελεφκερα, ϊςτε να επιλζξετε τον χάρτθ που ταιριάηει περιςςότερα ςτα προςωπικά ςασ αιςκθτικά κριτιρια και ανάγκεσ. Σε επόμενεσ εκδόςεισ, κα προςτεκοφν ςθμαντικά νζα χαρακτθριςτικά και ευκολίεσ. Προφανϊσ θ ςυγκεκριμζνθ λειτουργία προχποκζτει τθν ςυνεχι ςφνδεςθ ςτο Intrnt. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 13

14 3. Στθν εργαλειοκικθ (ribbon) και ςυγκεκριμζνα ςτο μενοφ τθσ πλοιγθςθσ, ζχει προςτεκεί ζνα νζο κουμπί που εμφανίηει όλεσ τισ εγγραφζσ τθσ ενεργισ οκόνθσ. Αν θ οκόνθ μασ βρίςκεται ςε προβολι φόρμασ, τότε με το πάτθμα του πλικτρου κα εμφανιςτεί θ πρϊτθ εγγραφι του αρχείου και με τα πλικτρα πλοιγθςθσ (Πρϊτο, Τελευταίο, Επόμενο, Προθγοφμενο, κλπ) μποροφμε να πλοθγθκοφμε ςε όλεσ τισ εγγραφζσ. 4. Όλεσ οι φόρμεσ τθσ εφαρμογισ μποροφν να εμφανιςτοφν με το παλιό (απλό) ςτυλ ι με το νζο (πλοφςιο) ςτυλ. Ζχουμε εφαρμόςει το νζο ςτυλ ςτθν φόρμα τθσ αποκικθσ, αλλά μπορείτε να το εφαρμόςετε και ςε οποιαδιποτε άλλθ φόρμα τθσ εφαρμογισ, είτε αυτι είναι standard είτε custom. Με το νζο αυτό ςτυλ, θ φόρμα εμφανίηεται με τρεισ ςελίδεσ (tabs). Η βαςικι ςελίδα περιζχει όλα τα πεδία τθσ φόρμασ, θ δεφτερθ ςελίδα περιζχει ζνα κείμενο ςε rich txt format όπου μποροφμε να ενςωματϊςουμε κείμενο, εικόνεσ, links κλπ, ενϊ θ τρίτθ ςελίδα περιζχει μζχρι και 4 εικόνεσ (οι οποίεσ αντλοφνται αυτόματα από τα ςυνθμμζνα ζγγραφα). Το πλοφςιο κείμενο (RTF) περιζχει μια νζα πλιρθ εργαλειοκικθ με όλεσ τισ επιλογζσ που κα χρειαςτείτε για τθν επεξεργαςία του κειμζνου (Αποκοπι, Αντιγραφι και Επικόλλθςθ, Επιλογι γραμματοςειράσ, μεγζκουσ, χρϊματοσ, τφπου χαρακτιρων κλπ, Στοίχιςθ και ευκυγράμμιςθ, Επιλογζσ παραγράφου, Ειςαγωγι πίνακα, εικόνασ, υπερςυνδζςμου και ςυμβόλου, Αναηιτθςθ και αντικατάςταςθ κλπ). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 14

15 5. Νζα εκτφπωςθ ελζγχου: Χρόνοσ εκτζλεςθσ ερωτθμάτων. Ζχει προςτεκεί μια νζα εκτφπωςθ ςτο μενοφ τθσ Διαχείριςθσ ςυςτιματοσ, θ οποία εμφανίηει όλεσ τισ SQL εντολζσ (ερωτιματα) που ζχουν εκτελεςτεί ςτον Srvr για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα με τουσ αντίςτοιχουσ χρόνουσ εκτζλεςθσ. Ο διαχειριςτισ του ςυςτιματοσ μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βγάλει χριςιμα ςυμπεράςματα για το ποιοσ χριςτθσ τρζχει τι, ποια εκτφπωςθ πικανόν κακυςτερεί το ςφςτθμα, ποιο ερϊτθμα τρζχει ςυχνά, ποιοι πίνακεσ χρειάηονται κάποιο νζο ευρετιριο (indx), ποιεσ ρουτίνεσ (procdurs) χρειάηονται βελτίωςθ κλπ. Η ςυγκεκριμζνθ λειτουργία δεν ενεργοποιείται αυτόματα με τθν εγκατάςταςθ του προγράμματοσ (για να μθν καταναλϊνονται άςκοπα πόροι του ςυςτιματοσ) και επομζνωσ, αν κζλετε να τθν ενεργοποιιςετε, κα πρζπει να επικοινωνιςετε με το τμιμα υποςτιριξθσ πελατϊν για οδθγίεσ. 6. Δυνατότθτα ειςαγωγισ ςτα αγαπθμζνα εξωτερικϊν εφαρμογϊν ι άλλων αρχείων. Στο μενοφ των αγαπθμζνων του κάκε χριςτθ μπορείτε πλζον να προςκζςετε, εκτόσ από προγράμματα τθσ εφαρμογισ Thsis.nt, και εξωτερικά προγράμματα ι άλλου είδουσ αρχεία. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάκε χριςτθσ μπορεί να ζχει ςτα Αγαπθμζνα του όλεσ τισ εφαρμογζσ και αρχεία που χρθςιμοποιεί κακθμερινά (είτε προγράμματα Thsis.nt, είτε εξωτερικά προγράμματα). Τα εξωτερικά προγράμματα (π.χ. αρχεία EXE, ΒΑΤ κλπ) και τα υπόλοιπα αρχεία (π.χ. DOC, TXT, XLS κλπ) εμφανίηονται με διαφορετικά εικονίδια ϊςτε να είναι πιο εφκολθ θ αναγνϊριςθ τουσ. 7. Συμπίεςθ των οκονϊν (layouts) πριν τθν αποκικευςθ τουσ. Όλεσ οι διαμορφϊςεισ οκονϊν (layouts) που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εφαρμογι αποκθκεφονται πλζον ςτον Srvr ςυμπιεςμζνεσ (zippd). Η ςυμπίεςθ που χρθςιμοποιείται φτάνει μζχρι και το 95% (δθλαδι το ςυμπιεςμζνο αρχείο είναι το 5% του αςυμπίεςτου). Το ςυγκεκριμζνο χαρακτθριςτικό βελτιϊνει ςθμαντικά τισ ταχφτθτεσ φόρτωςθσ των layouts (και επομζνωσ όλθ τθν ςυμπεριφορά τθσ εφαρμογισ) ειδικά αν χρθςιμοποιείτε απομακρυςμζνο δίκτυο (WAN) με χαμθλι ταχφτθτα επικοινωνίασ. 8. Στθν προεπιςκόπθςθ τθσ εκτφπωςθσ, το dfault μζγεκοσ χαρτιοφ είναι πλζον το A4 και όχι το Lttr. 9. Υποςτιριξθ αναηιτθςθσ ςε ςυνθμμζνα τφπου PDF & ZIP. Κατά τθν ειςαγωγι ενόσ ςυνθμμζνου αρχείου τφπου PDF (Adob Radr) ι ZIP (ςυμπιεςμζνα) γίνεται Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 15

16 αυτόματα εξαγωγι και ευρετθριοποίθςθ (indxing) του περιεχόμενου κειμζνου, ϊςτε να επιτρζπεται θ εκ των υςτζρων ζξυπνθ αναηιτθςθ μζςα ςτα αρχεία αυτά. Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν αρχεία PDF που ανάλογα με τθν εφαρμογι που τα ζχει δθμιουργιςει δεν επιτρζπουν τθν εξαγωγι του περιεχομζνου κειμζνου και επομζνωσ ςε αυτά δεν κα είναι δυνατι θ ζξυπνθ αναηιτθςθ. 10. Αποκικευςθ τθσ διαμόρφωςθσ τθσ εργαλειοκικθσ άμεςθσ πρόςβαςθσ (quick accss toolbar). Αν προςκζςετε ςτθν εργαλειοκικθ άμεςθσ πρόςβαςθσ νζεσ επιλογζσ (π.χ. κουμπιά από το ribbon όπωσ Νζα εγγραφι, Αποκικευςθ, Διαμόρφωςθ κλπ) οι αλλαγζσ ςασ κα αποκθκευτοφν αυτόματα και επομζνωσ το νζο διαμορφωμζνο μενοφ κα είναι διακζςιμο ςε εςάσ τθν επόμενθ φορά που κα ειςζλκετε ξανά ςτθν εφαρμογι. Η διαμόρφωςθ τθσ εργαλειοκικθσ αποκθκεφεται ςε επίπεδο χριςτθ, και επομζνωσ κα είναι διακζςιμθ ςε ςασ ακόμα και αν ειςζλκετε ςτθν εφαρμογι από άλλον clint. 11. Δυνατότθτα αλλαγισ ονόματοσ ςτα ςυνθμμζνα αρχεία. Με τθν τροποποίθςθ ενόσ ςυνθμμζνου αρχείου ςασ προςφζρεται επιπλζον θ δυνατότθτα τροποποίθςθσ και του ονόματοσ του αρχείου. Το πρόγραμμα κα ςασ αποτρζψει να αλλάξετε τθν επζκταςθ (xtnsion) του αρχείου γιατί αν το κάνετε αυτό είναι πολφ πικανόν το αρχείο να μθν μπορεί πλζον να αξιοποιθκεί. 12. Νζο αναδυόμενο (popup) μενοφ ςτα πεδία που περιζχουν mails. Σε κάκε πεδίο mail μπορείτε να επιλζξετε αν κζλετε να ςτείλετε κατευκείαν mail (Το), να ςτείλετε κοινοποίθςθ (Cc) ι κρυφι κοινοποίθςθ (Bcc). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 16

17 Αποκικθ 1. Νζοσ τιμοκατάλογοσ ειδϊν. Ο τιμοκατάλογοσ των ειδϊν ζχει εμπλουτιςτεί με 7 επιπλζον τιμζσ. Εκτόσ λοιπόν από τισ τρεισ τιμζσ που μποροφςατε να χρθςιμοποιιςετε μζχρι ςιμερα (Χονδρικι, Λιανικι και Καλφτερθ) ζχετε ςτθν διάκεςθ ςασ 7 νζεσ τιμζσ τισ οποίεσ μπορείτε να αξιοποιιςετε κατά βοφλθςθ. Οι τιμζσ αυτζσ μπορεί να είναι ελεφκερα οριηόμενεσ από τον χριςτθ ι να υπολογίηονται αυτόματα, δθλϊνοντασ τθν μεταξφ τουσ ςχζςθ (π.χ. θ τιμι 3 μπορεί να υπολογίηεται αυτόματα από τθν λιανικι x 95%). Αν δθλϊςετε ότι κάποια τιμι υπολογίηεται αυτόματα, τότε δεν κα χρειαςτεί να ξανααςχολθκείτε μαηί τθσ (όποτε αλλάηει θ τιμι από τθν οποία εξαρτάται, αυτόματα κα αλλάηει και θ νζα τιμι ςφμφωνα με τθν ςχζςθ που ζχετε δϊςει). Μπορείτε να ανακζςετε τισ νζεσ τιμζσ ςε νζεσ Κατθγορίεσ (ηϊνεσ) τιμοκαταλόγων τισ οποίεσ κα ανακζςετε ςτουσ πελάτεσ ςασ. Η παραμετροποίθςθ των νζων τιμϊν γίνεται από τθν Αποκικθ Συντιρθςθ Τιμοκατάλογοι Τφποι τιμϊν. Αν χρειάηεται να χρθςιμοποιιςετε ζναν πιο πολφπλοκο τφπου για να υπολογίςετε μια τιμι από μιαν άλλθ, επικοινωνιςτε με το τμιμα υποςτιριξθσ πελατϊν για να ςασ βοθκιςει. 2. Νζο πρόγραμμα ανακεϊρθςθσ τιμοκαταλόγου. Το πρόγραμμα τθσ ανακεϊρθςθσ των τιμοκαταλόγων ζχει βελτιωκεί για να υποςτθρίξει τισ νζεσ τιμζσ που ζχουν προςτεκεί. Αν για οποιονδιποτε λόγο κζλετε να χρθςιμοποιείτε παράλλθλα και τθν παλαιά ανακεϊρθςθ, επικοινωνιςτε με το τμιμα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για οδθγίεσ. Η οκόνθ τθσ νζασ ανακεϊρθςθσ εμφανίηεται παρακάτω. Η ανακεϊρθςθ γίνεται για μια τιμι κάκε φορά (αν κζλετε να τροποποιιςετε π.χ. και τθν χονδρικι και τθν λιανικι πρζπει να τθν τρζξετε δφο φορζσ) ενϊ προςφζρει τθν δυνατότθτα να τροποποιιςετε τθν λιανικι με τον ΦΠΑ τθσ (και όχι αποφορολογθμζνθ όπωσ το παλαιό πρόγραμμα). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 17

18 3. Αλλαγζσ ςτθν φόρμα των ειδϊν. Στθν φόρμα των ειδϊν ζχει προςτεκεί μια νζα ςελίδα (tab) που περιζχει όλεσ τισ τρζχουςεσ τιμζσ του είδουσ και ζνα κουμπί με το οποίο μπορείτε να κάνετε ειςαγωγι μιασ νζασ τιμισ. Επίςθσ ςτθν ςελίδα των Μεγεκϊν & χρωμάτων ζχει προςτεκεί ζνασ πίνακασ με όλα τα χρϊματα του είδουσ (μόνον βζβαια για τα είδθ που αναλφονται ςε μζγεκοσ και χρϊμα). 4. Στο Προφίλ είδουσ, ςτθν ςελίδα με τισ τιμζσ ζχουν προςτεκεί νζα πεδία που επιτρζπουν το drill down ςτισ αντίςτοιχεσ εγγραφζσ κάκε τιμισ (τελευταία αγορά, τελευταία αγορά ςε ξζνο νόμιςμα, τελευταία κοςτολόγθςθ, τελευταία πϊλθςθ). 5. Στθν ιχνθλαςιμότθτα των παραςτατικϊν πωλιςεων εμφανίηονται και τα άρκρα τθσ γενικισ (και αναλυτικισ) λογιςτικισ που ζχουν παραχκεί από τα ειδικά ακυρωτικά ςτοιχεία των ακυρωμζνων παραςτατικϊν. 6. Στα ςυνδεδεμζνα είδθ (εναλλακτικά και ςυνοδευτικά) εμφανίηονται τα αναμενόμενα και τα διακζςιμα του κάκε είδουσ. 7. Κατά τθν ειςαγωγι μιασ παρτίδασ ενόσ είδουσ ςε ζνα παραςτατικό ειςαγωγισ, δεν επιτρζπεται θ ειςαγωγι ίδιασ παρτίδασ (με προθγουμζνωσ ειςαχκείςα ι παραχκείςα) με διαφορετικι όμωσ θμερομθνία λιξθσ. Πρζπει δθλαδι να υπάρχει ςυνζπεια μεταξφ του αρικμοφ τθσ παρτίδασ και τθσ θμερομθνία λιξθσ τθσ. 8. Χϊρα προζλευςθσ ςτα είδθ. Στα είδθ ζχει προςτεκεί θ χϊρα προζλευςθσ θ οποία παίρνει τιμζσ από ζναν εςωτερικό πίνακα τθσ εφαρμογισ που περιζχει όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου με τθν κατά ISO κωδικοποίθςθ τουσ και τισ ςθμαίεσ τουσ (248 χϊρεσ). Αν το πεδίο τθσ χϊρασ προζλευςθσ δεν εμφανίηεται ςτθν φόρμα ςασ, τότε πικανόν είναι κζμα διαμόρφωςθσ τθσ οκόνθσ και κα πρζπει να το προςκζςετε μόνοι ςασ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 18

19 Πελάτεσ 1. Νζεσ επιλογζσ ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ των παραςτατικϊν. Στον Explorr-MIS ζχει προςτεκεί ζνασ νζοσ κόμβοσ με επιλογζσ που αφοροφν ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ των παραςτατικϊν. Οι επιλογζσ που ςασ προςφζρονται είναι οι εξισ: i. Αναίρεςθ μεταςχθματιςμοφ: Διαγράφει το παραχκζν παραςτατικό και επιςτρζφει το αρχικό παραςτατικό ςτθν πρότερθ του μεταςχθματιςμοφ κατάςταςθ. ii. Αυτόματοσ οδθγόσ μεταςχθματιςμϊν: Αυτόματοσ οδθγόσ μαηικϊν ι ενόσ προσ ζνα μεταςχθματιςμϊν, μερικϊν ι ολικϊν, που ςασ κακοδθγεί βιμα προσ βιμα ςε όλθ τθν διαδικαςία (βλ. εικόνα που ακολουκεί). iii. iv. Επιτρεπτοί τφποι μεταςχθματιςμϊν: Εμφανίηει όλουσ τουσ δυνατοφσ τφπουσ μεταςχθματιςμϊν (θ παραμετροποίθςθ τουσ γίνεται από τουσ Πελάτεσ Συντιρθςθ Θεωρθμζνα ςτοιχεία Επιτρεπτοί μεταςχθματιςμοί). Χαρακτθριςμόσ παραςτατικοφ ωσ μθ μεταςχθματιηόμενο: Χαρακτθρίηει ζνα παραςτατικό (που κανονικά κα ζπρεπε να ζχει τθν δυνατότθτα να μεταςχθματιςτεί) ωσ μθ μεταςχθματιηόμενο. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 19

20 2. Στισ Ειςπράξεισ και λοιπζσ κινιςεισ των πελατϊν ζχει προςτεκεί ςτο πλευρικό μενοφ τθσ φόρμασ, το ςυνοπτικό προφίλ του πελάτθ. 3. Στα παραςτατικά των πελατϊν, αν τροποποιθκεί ο τφποσ του παραςτατικοφ, επαναχπολογίηονται αυτόματα οι λογαριαςμοί των αναλυτικϊν γραμμϊν που πικανόν ζχουν ιδθ καταχωρθκεί. 4. Στα πιςτωτικά πελατϊν, προτείνεται ωσ τιμι θ τελευταία τιμι πϊλθςθσ του είδουσ ςτον ςυγκεκριμζνο πελάτθ και όχι αυτι που προκφπτει από τον ιςχφοντα τιμοκατάλογο τθν ςτιγμι τθσ ζκδοςθσ του παραςτατικοφ. Παραγγελίεσ πελατών 1. Στισ παραγγελίεσ πελατϊν, επιτρζπεται πλζον θ τροποποίθςθ τθσ κατθγορία ΦΠΑ με αυτόματθ ενθμζρωςθ των καταχωρθμζνων αναλυτικϊν γραμμϊν. Προμθκευτζσ 1. Στισ Πλθρωμζσ και λοιπζσ κινιςεισ των προμθκευτϊν ζχει προςτεκεί ςτο πλευρικό μενοφ τθσ φόρμασ, το ςυνοπτικό προφίλ του προμθκευτι. Αξιόγραφα 1. Στα αξιόγραφα, εφόςον αυτά δεν ζχουν ακόμα ςυνδεκεί με απόδειξθ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ των πεδίων όπωσ κωδικόσ τράπεηασ, θμερομθνία παραλαβισ, θμερομθνία λιξθσ, αρικμόσ αξιογράφου, ςτοιχεία εκδότθ κλπ. Λογιςτικι 1. Intrastat: Αλλαγζσ ςτθν γραμμογράφθςθ τθσ μθνιαίασ εκτφπωςθ του ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα και προςκικθ τθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ του παραςτατικοφ ςτο παράκυρο ειςαγωγισ των παραςτατικϊν. 2. Αλλαγζσ ςτισ ομάδεσ λογαριαςμϊν για να υποςτθριχκοφν λογιςτικά ςχζδια τρίτων χωρϊν (π.χ. το Κυπριακό λογιςτικό ςχζδιο). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 20

21 Businss Intllignc Explorr 1. Νζοσ τφποσ προγραμμάτων τφπου Import Managr. Στο BI ζχει προςτεκεί μια νζα επιλογι, ο Import Managr. Η επιλογι αυτι υποςτθρίηει ειςαγωγι δεδομζνων από εξωτερικζσ πθγζσ. Στθν τρζχουςα ζκδοςθ υποςτθρίηεται ειςαγωγι από αρχεία κειμζνου (ςτακεροφ εφρουσ ι με διαχωριςτικά), SQL Srvr, αρχεία MS Excl και αρχεία MS Accss. Στο μζλλον κα υποςτθριχτεί επίςθσ ειςαγωγι από Oracl, MySQL, άλλα Data Sourcs (π.χ. ODBC) και μαηικι ειςαγωγι εικόνων ι άλλου τφπου αρχείων. Η ειςαγωγι των δεδομζνων μπορεί να γίνει ςε υπάρχοντεσ ι ςε νζουσ πίνακεσ τθσ εφαρμογισ, είτε με αντιςτοίχιςθ των ςτθλϊν από τον πίνακα προζλευςθσ ςτον πίνακα προοριςμοφ, είτε με τθν χριςθ κάποιασ custom ρουτίνασ SQL (stord procdur). O Import Managr προςφζρει προεπιςκόπθςθ των δεδομζνων πριν τθν τελικι ειςαγωγι, ενϊ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε για ειςαγωγι μιασ φοράσ, είτε για περιοδικζσ/κακθμερινζσ ειςαγωγζσ. 2. Δυνατότθτα για φιλτράριςμα των εκτυπϊςεων ανάλογα με τον τφπο τθσ εκτφπωςθσ. 3. Λειτουργικζσ και αιςκθτικζσ βελτιϊςεισ ςτα προγράμματα τφπου Αυτόματου οδθγοφ (wizard). 4. Δυνατότθτα κακοριςμοφ των περικωρίων ςτισ εκτυπϊςεισ τφπου Mailmrg. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 21

22 CRM 1. Νζοσ πίνακασ Εορτολόγιο. Ο πίνακασ αυτόσ περιζχει όλα τα Ελλθνικά Χριςτιανικά ονόματα με τισ εορτζσ τουσ. Περιζχονται 2850 ονόματα (750 πρωτογενι και 2100 παράγωγα και υποκοριςτικά) με γνωςτι θμερομθνία εορτισ και 980 επιπλζον ονόματα που δεν γιορτάηουν. Με τθν βοικεια του πίνακα αυτοφ μπορείτε να οργανϊςετε τθν αποςτολι mail ςτουσ πελάτεσ και ςυνεργάτεσ ςασ ανάλογα με το όνομα τουσ. 2. Δυνατότθτα αντιγραφισ τθσ λίςτασ αποδεκτϊν μιασ καμπάνιασ από προθγοφμενθ καμπάνια. 3. Ανακεϊρθςθ τθσ διαδικαςίασ αποςτολισ mail. Κάκε mail που ειςάγεται ςτο πρόγραμμα, ελζγχεται αν ακολουκεί τισ standard προδιαγραφζσ ονοματολογίασ (αν δθλαδι ζχει τθν μορφι ενϊ κατά τθν αυτόματθ αποςτολι mail από τθν εφαρμογι (π.χ. από τισ καμπάνιεσ) γίνεται καταγραφι τθσ κατάςταςθσ κάκε απεςταλμζνου mail από τον SMTP srvr με ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ του χριςτθ. Framwork 1. Προςκικθ νζων τφπων ςυμβάντων (vnts) ςτισ φόρμεσ. Υποςτθρίηονται τρία νζα vnts: BforEdit που καλείται με το πάτθμα του κουμπιοφ τροποποίθςθσ τθσ εγγραφισ, BforScroll που καλείται πριν τθν μετακίνθςθ ςε άλλθ εγγραφι (επόμενθ, προθγοφμενθ, κλπ) και AftrScroll που καλείται μετά τθν μετακίνθςθ ςε άλλθ εγγραφι. Όλα τα vnts υποςτθρίηουν τθν δυνατότθτα (με τθν χριςθ τθσ εντολισ RAISERROR) να ακυρϊςουμε τθν διαδικαςία, ενϊ προςφζρουν ακόμα και τθν δυνατότθτα εμφάνιςθσ ερωτιματοσ προσ τον χριςτθ με τθν χριςθ τθσ εντολισ PRINT. 2. Στον πίνακα των προγραμμάτων τθσ εφαρμογισ (program) ζχει προςτεκεί μια νζα ςτιλθ short_dscr (ςφντομθ περιγραφι) όπου μπορείτε να γράψετε (με τθν μορφι SQL ερωτιματοσ) μια ςφντομθ περιγραφι για τθν ςυγκεκριμζνθ φόρμα. 3. Υποςτιριξθ πινάκων και κουμπιϊν ςτισ φόρμεσ τθσ εφαρμογισ: Οι φόρμεσ (layout control) μποροφν να ενςωματϊςουν πίνακεσ (grids) και κουμπιά (buttons) τα οποία υποςτθρίηουν όλεσ τισ ευκολίεσ διαμόρφωςθσ που ζχουν όλα τα πεδία τθσ φόρμασ. Τα κουμπιά προςφζρουν είτε τθν δυνατότθτα για drill down ςε άλλθ φόρμα είτε τθν δυνατότθτα κλιςθσ εκτυπϊςεων ι/και εφαρμογϊν. 4. Δυνατότθτα προςκικθσ καταλόγου (zoom) ι και drill down ςε αποςυνδεδεμζνεσ ςτιλεσ (unbound columns ςτιλεσ δθλαδι που δεν ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνο πίνακα) μζςω τθσ αντίςτοιχθσ διαμόρφωςθσ (layout) τθσ φόρμασ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 22

23 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011) Γενικά 1. To group Εμφάνιςη ςτθν εργαλειοκικθ (ribbon) ζχει καταργθκεί με ςκοπό τθσ απλοποίθςθ τθσ εργαλειοκικθσ και τθν μείωςθ των πλθκτρολογιςεων του χριςτθ. Η επιλογι του skin γίνεται τϊρα από τθν εργαλειοκικθ άμεςθσ πρόςβαςθσ (πάνω αριςτερά) με πολφ πιο ςφγχρονο και φιλικό intrfac. Υποςτθρίηονται τρία νζα skins (Offic 2010 Black, Blu & Silvr) ςφμφωνα με τα νζα πρότυπα που ζκεςε θ Microsoft ςτο MS Offic Η επιλογι Προςωπικέσ ρυιμίςεισ χρθςτη (θ οποία ιταν επίςθσ ςτο group Εμφάνιςη) ζχει επίςθσ μεταφερκεί ςτθν εργαλειοκικθ άμεςθσ πρόςβαςθσ (ζτςι ϊςτε να είναι διακζςιμθ πάντα, χωρίσ περιττά κλικ). Στισ προςωπικζσ ρυκμίςεισ χριςτθ ζχουν προςτεκεί πολλζσ νζεσ επιλογζσ ζτςι ϊςτε ο κάκε χριςτθσ να προςαρμόηει και να εξατομικεφει τθν χριςθ τθσ εφαρμογισ ςτισ προςωπικζσ του ςυνικειεσ. Στθν εικόνα που ακολουκεί εμφανίηονται οι επιλογζσ που ζχει ο κάκε χριςτθσ, με ςφντομθ εξιγθςθ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 23

24 3. Αποςπϊμενεσ φόρμεσ. Όλεσ οι φόρμεσ που ανοίγουν μζςα από τθν εφαρμογι ςε ςελίδεσ (tabs) μποροφν πλζον να αποςπαςτοφν και να γίνουν αιωροφμενεσ (hovring forms). Η επιλογι αυτι ζχει ιδιαίτερθ χρθςιμότθτα όταν ςυγκρίνουμε ςτοιχεία ανάμεςα ςε δφο ι περιςςότερεσ φόρμεσ, κακϊσ πλζον μποροφμε να τισ ζχουμε παράλλθλα ανοιχτζσ ςτθν οκόνθ μασ (πάνω-κάτω ι αριςτερά δεξιά) χωρίσ να χρειάηεται να κάνουμε ςυνεχι κλικ με το ποντίκι μασ για να κάνουμε τθν ςφγκριςθ. Η απόςπαςθ τθσ φόρμασ από τθν επιφάνεια εργαςίασ γίνεται με απλό drag & drop, ενϊ με τον ίδιο τρόπο γίνεται και θ επαναφορά τθσ φόρμασ ςτθν αρχικι τθσ κζςθ. Για ευκολία του χριςτθ, κάκε αποςπϊμενθ φόρμα αγκυρϊνεται αυτόματα ςε μια από τισ 4 γωνίεσ τθσ οκόνθσ, καταλαμβάνοντασ παράλλθλα το ¼ τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ τθσ οκόνθσ ςασ. Ζτςι μπορείτε να ζχετε παράλλθλα μζχρι και 4 ανοιχτζσ φόρμεσ για ςφγκριςθ. Φυςικά μπορείτε να ανοίξετε πολφ περιςςότερεσ φόρμεσ αρκεί να τισ τακτοποιιςετε (χωροκετιςετε) με το ποντίκι ςασ ι να εκμεταλλευτείτε τα νζα χαρακτθριςτικά των Windows 7 για αυτόματθ αγκφρωςθ. Για όςο χρονικό διάςτθμα μια φόρμα είναι αποςπαςμζνθ από τθν επιφάνεια εργαςίασ, διατθρεί τθν πλιρθ λειτουργικότθτα τθσ (μποροφμε δθλαδι να τρζξουμε επιλογζσ, να δοφμε το ςυνοπτικό προφίλ, τα ςυνθμμζνα κλπ), χάνοντασ μόνον τθ ςφνδεςθ τθσ με τθν εργαλειοκικθ (ribbon). Δεν μποροφμε δθλαδι να πάμε ςε επόμενθ ι προθγοφμενθ εγγραφι, να κάνουμε Νζα εγγραφι κλπ. Η ςφνδεςθ με τθν εργαλειοκικθ ανακτάται με τθν επαναφορά τθσ φόρμασ ςτθν αρχικι τθσ κζςθ. Δείτε ςτο vido (Ctrl+Click ςτθν εικόνα που ακολουκεί) τθν λειτουργικότθτα του χαρακτθριςτικοφ των αποςπϊμενων φορμϊν: 4. Προεπιςκόπθςθ με εικονίδιο τθσ φόρμασ (thumbnail prviw). Για να δοφμε τα περιεχόμενα μιασ κρυμμζνθσ φόρμασ (tab) μποροφμε απλά να ςφρουμε και να αφιςουμε το ποντίκι πάνω τθσ, οπότε κα εμφανιςτεί αυτόματα ο τίτλοσ τθσ φόρμασ και μια μικρογραφία τθσ (δεν χρειάηεται να κάνουμε κλικ πάνω τθσ). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 24

25 5. Νζο πάνελ αναηιτθςθσ. Όταν ζχετε μια φόρμα ςε προβολι πίνακα και κζλετε να κάνετε μια αναηιτθςθ ςτα δεδομζνα που ζχετε ςτθν οκόνθ ςασ, μπορείτε πατϊντασ δεξί κλικ ςτουσ τίτλουσ (captions) του πίνακα, να επιλζξετε Εμφάνιςη γραμμθσ αναζθτηςησ. Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί μπορείτε να πλθκτρολογιςετε οποιοδιποτε κείμενο και να το αναηθτιςετε ςε οποιοδιποτε πεδίο ςε όλεσ τισ εγγραφζσ που ζχετε ςτθν οκόνθ. Τα αποτελζςματα, όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα που ακολουκεί, κα εμφανιςτοφν υπογραμμιςμζνα, ενϊ παράλλθλα οι εγγραφζσ που δεν περιζχουν το κείμενο που πλθκτρολογιςατε κα φιλτραριςτοφν (κρυφτοφν). Η αναηιτθςθ ακολουκεί τουσ κανόνεσ αναηιτθςθσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ (π.χ. δεν γίνεται διαχωριςμόσ ςε πεηά-κεφαλαία αλλά γίνεται διαχωριςμόσ ςε τονοφμενα ι μθ). 6. Αναλυτικι πλθροφόρθςθ ςτθν About (Περί ) φόρμα τθσ εφαρμογισ. Κάνοντασ κλικ ςτθν γραμμι κατάςταςθσ τθσ εφαρμογισ κα εμφανιςτεί θ παρακάτω φόρμα που περιζχει αναλυτικι πλθροφόρθςθ για τον SQL Srvr, τισ βάςεισ δεδομζνων κλπ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 25

26 7. Δικαιϊματα χριςτθ ςε επίπεδο πλευρικοφ μενοφ. Τα δικαιϊματα του κάκε χριςτθ ζχουν εμπλουτιςτεί με τα δικαιϊματα ςε επίπεδο πλευρικοφ μενοφ (Συνοπτικό προφίλ, Συνθμμζνα ζγγραφα, Συνθμμζνα αντικείμενα, Ιδιότθτεσ και Ιχνθλαςιμότθτα). 8. Νζα πιο πλοφςια πλθροφόρθςθ ςε επίπεδο πεδίου τθσ φόρμασ (ανάλογα με τον τφπο του χριςτθ). 9. Πλθροφορίεσ για το πλικοσ και τον τφπο των ςυνθμμζνων ενόσ πίνακα ςε προβολι τφπου grid. Η δυνατότθτα αυτι, που ζχει ιδθ προςτεκεί ςτουσ πίνακεσ των Πελατϊν, Προμθκευτϊν και Ειδϊν, μπορεί πολφ εφκολα να προςτεκεί και ςε οποιονδιποτε άλλον πίνακα τθσ εφαρμογισ (είτε standard, είτε custom). 10. Νζα οργάνωςθ τθσ φόρμασ Objct Explorr (Διαχείριςθ ςυςτιματοσ) με δυνατότθτα εφκολθσ αναηιτθςθσ των πινάκων που καταλαμβάνουν τον μεγαλφτερο χϊρο τθσ βάςθσ. 11. Νζα φόρμα ςτθν διαχείριςθ ςυςτιματοσ: Διαχείριςθ ερωτθμάτων. Με τθν επιλογι αυτι αποκτάτε άμεςθ πρόςβαςθ ςτα ερωτιματα του Explorr (και ςτισ παραμζτρουσ τουσ). 12. Νζα φόρμα ςτθν διαχείριςθ ςυςτιματοσ: Διαχείριςθ vnts. Με τθν επιλογι αυτι αποκτάτε άμεςθ πρόςβαςθ ςτον κϊδικα που εκτελείται πίςω από τα vnts μιασ φόρμασ. 13. Νζα φόρμα ςτθν διαχείριςθ ςυςτιματοσ: Διαχείριςθ ςυνθμμζνων. Με τθν επιλογι αυτι αποκτάτε άμεςθ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςυνθμμζνα ζγγραφα που ζχετε καταχωριςει ςτο ςφςτθμα. Τα ςυνθμμζνα ζγγραφα είναι ομαδοποιθμζνα ανά πίνακα (π.χ. Είδθ, Πελάτεσ, Προμθκευτζσ κλπ). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 26

27 14. Απλοποίθςθ του πάνελ αναηιτθςθσ (πλευρικό μενοφ). Στο πάνελ τθσ αναηιτθςθσ, οι τίτλοι των πεδίων αναηιτθςθσ ζχουν ενςωματωκεί μζςα ςτα πεδία, με ςτόχο να εξαςφαλιςτεί πολφτιμοσ χϊροσ. Το πλικοσ των ςυνολικϊν πεδίων αναηιτθςθσ που μπορείτε να προςκζςετε χωρίσ να χρειάηεται να βγει scroll bar, ανζρχεται πλζον ςτα 10. Θυμίηουμε ότι αν επιλζξετε τθν αντίςτοιχθ ρφκμιςθ ςτισ προςωπικζσ ρυκμίςεισ χριςτθ, μπορείτε να ζχετε περιςςότερεσ τθσ μιασ επιλογζσ ανοιχτζσ ςτο πλευρικό μενοφ, επομζνωσ ο χϊροσ που κα κερδίςετε από τθν μείωςθ του φψουσ του πάνελ τθσ αναηιτθςθσ, μπορεί να διατεκεί ςτισ επιλογζσ, ςτα ςυνθμμζνα κλπ. 15. Ενεργοποίθςθ των πεδίων αναηιτθςθσ ςτθν γραμμι τθσ εργαλειοκικθσ και όταν το πρόγραμμα τρζχει ςε Trminal Srvics mod (Thsis.nt.x /TS). 16. Νζα επιλογι Αρχικοποίθςθ. Στθν εργαλειοκικθ, ςτο κουμπί Ζξοδοσ, ζχει προςτεκεί μια επιπλζον επιλογι, θ Αρχικοποίθςθ. Με τθν επιλογι αυτι γίνεται αρχικοποίθςθ όλων των μεταβλθτϊν τθσ εφαρμογισ και ξαναδιαβάηονται όλοι οι πίνακεσ παραμετροποίθςθσ, χωρίσ να χρειαςτεί να βγείτε και να ξαναμπείτε ςτο πρόγραμμα. 17. Πατϊντασ το κουμπί Νζα εγγραφι, ο κζρςορασ μεταφζρεται πάντα ςτο πρϊτο πεδίο τθσ φόρμασ (πάνω αριςτερά) άςχετα με το που ζχει μείνει προθγουμζνωσ (π.χ. από τθν αποκικευςθ τθσ τελευταία εγγραφισ). 18. Υπάρχει πλζον θ δυνατότθτα οι τίτλοι (captions) των πινάκων (grids) να κάνουν αναδίπλωςθ του κειμζνου (wrap txt), ζτςι ϊςτε να βγαίνουν ςε δφο, τρεισ ι και περιςςότερεσ γραμμζσ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 27

28 19. Alrts. Ζχει προςτεκεί ζνα νζο χαρακτθριςτικό που καλφπτει όλο το εφροσ τθσ εφαρμογισ. Με το χαρακτθριςτικό αυτό προςφζρεται θ δυνατότθτα για ανάκεςθ εργαςιϊν, ειδοποιιςεων και υπενκυμίςεων, είτε ανεξάρτθτων από τθν εφαρμογι (π.χ. να κυμθκϊ να πλθρϊςω το ΙΚΑ) είτε άμεςα ςυνδεδεμζνων με μια εγγραφι τθσ εφαρμογισ (π.χ. μζχρι 30/3 πρζπει να ζχει εξοφλθκεί το ςυγκεκριμζνο τιμολόγιο του προμθκευτι). Στο βαςικό μενοφ τθσ εργαλειοκικθσ ζχει προςτεκεί ζνα νζο εικονίδιο (Alrts) που προςφζρει τισ εξισ επιλογζσ: Τθν δθμιουργία ενόσ νζου Alrt/Εργαςίασ, τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των ανακζςεων που ζχουμε κάνει και τθν δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των εργαςιϊν που μασ ζχουν ανατεκεί. Πατϊντασ τθν δθμιουργία νζου Alrt κα ανοίξει θ παρακάτω φόρμα όπου μποροφμε να ανακζςουμε μια εργαςία ςε ζναν ι περιςςότερουσ χριςτεσ. Τθν επόμενθ φορά που κα μποφμε ςτο πρόγραμμα και κα μασ ζχει ανατεκεί ζνα alrt (με αυτόματθ υπενκφμιςθ), τότε κα εμφανιςτεί ζνα κινοφμενο εικονίδιο ςτο κάτω δεξιό τμιμα τθσ οκόνθσ μασ για να μασ προτρζψει να ανοίξουμε τθν φόρμα με τισ εργαςίεσ που μασ ζχουν ανατεκεί. Αν πατιςουμε πάνω του, τότε κα εμφανιςτοφν όλεσ οι εργαςίεσ μασ, τισ οποίεσ ςτθν ςυνζχεια μποροφμε να διαχειριςτοφμε, να ολοκλθρϊςουμε, να τισ ανακζςουμε με τθν ςειρά μασ ςε άλλον χριςτθ κ.ο.κ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 28

29 Αποκικθ 1. Πλιρθσ υποςτιριξθ τθσ Αγορανομικισ διάταξθσ αρ. 15 (Δεκ.2009). Σφμφωνα με τθν διάταξθ αυτι τθσ Δ/νςθσ Τιμϊν Τροφίμων & Ποτϊν (Γενικι Γραμματεία Εμπορίου) όλεσ οι επιχειριςεισ (βιομθχανίεσ, βιοτεχνίεσ, ςυνεταιριςτικά εργοςτάςια, ειςαγωγικζσ επιχειριςεισ χονδρικισ πϊλθςθσ κλπ.) που εμπορεφονται προϊόντα ι παρζχουν υπθρεςίεσ που εντάςςονται ςτισ κακοριςμζνεσ αγορανομικζσ κατθγορίεσ, οφείλουν να ςυντάςςουν και να αποςτζλλουν θλεκτρονικά, καταςτάςεισ ςτθν Διεφκυνςθ Κοςτολόγθςθσ και Ζρευνασ Αγοράσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου. Οι καταςτάςεισ αυτζσ περιζχουν τισ αλλαγζσ ςτουσ τιμοκαταλόγουσ των ειδϊν και υπθρεςιϊν (κωδικόσ, περιγραφι είδουσ, barcod, παλαιά και νζα τιμι, θμερομθνία ιςχφοσ, ποςοςτό μεταβολισ, ςυμμετοχι ςτον ςυνολικό τηίρο κλπ). Όλοι οι αγορανομικοί πίνακεσ (1, 2 & 3) με τα είδθ και τισ υπθρεςίεσ που υπάγονται ςτισ ωσ άνω διατάξεισ, ζχουν ενςωματωκεί ςτο πρόγραμμα. 2. Προςκικθ νζασ εκτφπωςθσ ςτον Explorr: Ιςοηφγιο αποκικθσ. Η εκτφπωςθ αυτι ζχει τθν γραμμογράφθςθ του κεωρθμζνου ιςοηυγίου αποκικθσ, αλλά επιπλζον προςφζρει όλεσ τισ δυνατότθτεσ του Explorr (grouping, προςκικθ ι απομάκρυνςθ ςτθλϊν, φιλτράριςμα, εξαγωγι ςε Excl κλπ). Πελάτεσ 1. Αφξθςθ του μεγζκουσ του λογαριαςμοφ τράπεηασ ςτουσ 50 χαρακτιρεσ. Με τθν αφξθςθ αυτι υποςτθρίηονται λογαριαςμοί IΒΑΝ ςε πλιρθ ανάπτυξθ. Η αλλαγι αυτι ζχει γίνει ςε όλα τα ςθμεία του προγράμματοσ που δζχονται κωδικό λογαριαςμοφ (προμθκευτζσ, αξιόγραφα κλπ). 2. Δυνατότθτα επιλογισ για το αν ζνα Δελτίο Αποςτολισ (ι οποιοδιποτε άλλο ποςοτικό παραςτατικό) κα εκτυπϊνεται με ι χωρίσ τιμζσ και αξίεσ (Σχεδίαςθ παραςτατικοφ). 3. Δυνατότθτα κατάργθςθσ ενόσ υποκαταςτιματοσ πελάτθ. Παραγγελίεσ πελατών 1. Υποςτιριξθ Lot Numbr / Srial Numbr ςτθν παραγγελιολθψία. Η πλθροφορία αυτι ακολουκεί τθν παραγγελία ςε όλα τα ενδιάμεςα ςτάδια (δθμιουργία, ζλεγχοσ και ολοκλιρωςθ αποςτολϊν) μζχρι τθν δθμιουργία του τελικοφ παραςτατικοφ και τθν αποςτολι των προϊόντων. Οι παρτίδεσ / Srial Numbrs που μπαίνουν ςτισ παραγγελίεσ δεςμεφονται, και το πρόγραμμα ελζγχει ϊςτε να μθν είναι εφικτό να ξανακαταχωρθκοφν είτε ςε άλλθ παραγγελία είτε ςε παραςτατικό πϊλθςθσ. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 29

30 Λογιςτικι 1. Νζα φόρμα Λογαριαςμοί που απορρίπτονται από τθν Συγκεντρωτικι Κατάςταςθ Τιμολογίων. Για τισ περιπτϊςεισ που ςυγκεκριμζνα τμιματα τιμολογίων (οριςμζνεσ γραμμζσ) ςυμμετζχουν ςτθν ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ τιμολογίων, ενϊ άλλα όχι, ζχει προςτεκεί νζα δυνατότθτα, ϊςτε οριςμζνοι λογαριαςμοί να απορρίπτονται από τθν ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ. 2. Νζα πεδία ελζγχου ςτουσ λογαριαςμοφσ τθσ Γενικισ Λογιςτικισ. Στον πίνακα λογαριαςμϊν, και ειδικά ςτουσ κινοφμενουσ λογαριαςμοφσ, ζχουν προςτεκεί αρκετά νζα πεδία που ελζγχουν τθν ςυμπεριφορά των λογαριαςμϊν ςτισ κινιςεισ. Συγκεκριμζνα ζχουν προςτεκεί τα εξισ πεδία: Χρεϊνεται (αν ο λογαριαςμόσ δζχεται χρεϊςεισ) Πιςτϊνεται (αν ο λογαριαςμόσ δζχεται πιςτϊςεισ) Κοινό όριο κινιςεων (αν υπάρχει κοινό όριο για χρεϊςεισ και πιςτϊςεισ) Μζγιςτο όριο κίνθςθσ (ποιο είναι το μζγιςτο όριο κίνθςθσ, αν ζχει τςεκαριςτεί το κοινό όριο κινιςεων) Ελάχιςτθ χρζωςθ (ποια είναι θ ελάχιςτθ χρζωςθ) Μζγιςτθ χρζωςθ (ποια είναι θ μζγιςτθ χρζωςθ) Ελάχιςτθ πίςτωςθ (ποια είναι θ ελάχιςτθ πίςτωςθ) Μζγιςτθ πίςτωςθ (ποια είναι θ μζγιςτθ πίςτωςθ) Αποτζλεςμα ελζγχου (αν δοκεί ποςό εκτόσ των ορίων που ζχουν τεκεί, ποιο κα πρζπει να είναι το αποτζλεςμα του ελζγχου: Προειδοποίθςθ, Προειδοποίθςθ με δυνατότθτα υπζρβαςθσ μόνον από τουσ διαχειριςτζσ, Κακολικι απαγόρευςθ). 3. Εκτφπωςθ απογραφισ: Νζο φίλτρο βακμίδα λογαριαςμϊν. CTI 1. Τθλεφωνικόσ κατάλογοσ: Δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ ζξυπνθσ (χωρίσ διαχωριςμό μεταξφ πεηϊν-κεφαλαίων, τονοφμενων ι μθ, ορκόγραφων ι ανορκόγραφων, ελλθνικοφ ι λατινικοφ αλφαβιτου) ι απλισ αναηιτθςθσ ενόσ τθλεφϊνου. Businss Intllignc Explorr 1. Οι παράμετροι τθσ εκτφπωςθσ που ζχει δϊςει ο χριςτθσ εμφανίηονται πλζον ςτο prviw. Το μζγεκοσ τθσ γραμματοςειράσ και το πλάτοσ του πάνω περικωρίου αυξομειϊνεται αυτόματα για τθν καλφτερθ εκμετάλλευςθ του χϊρου. Οι κενζσ (NULL) παράμετροι δεν εμφανίηονται ςτο prviw για εξοικονόμθςθ χϊρου. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 30

31 CRM Η εφαρμογι του CRM ζχει πλιρωσ αναδιοργανωκεί. Με τθν αναβάκμιςθ κα γίνει αυτόματα μετάπτωςθ των δεδομζνων ςτθν νζα οργάνωςθ του CRM. Καλό όμωσ είναι, εφόςον χρθςιμοποιείτε τθν εφαρμογι του CRM, να επικοινωνιςετε προθγουμζνωσ με το τμιμα υποςτιριξθσ των πελατϊν για μια αναλυτικι περιγραφι των αλλαγϊν που ζχουν γίνει και για μια επιπλζον εκπαίδευςθ, ζτςι ϊςτε να είςτε καλφτερα προετοιμαςμζνοι για τθν νζα οργάνωςθ. Ενδεικτικά κα αναφζρουμε οριςμζνεσ από τισ αλλαγζσ: 1. Ημερολόγιο: Υποςτθρίηει πλζον Copy + Past. 2. Δραςτθριότθτεσ: Ζχουν προςτεκεί νζα πεδία και τφποι δραςτθριοτιτων. Επίςθσ ζχει γίνει αναδιοργάνωςθ τθσ φόρμασ και δεν ανοίγει πλζον modal. 3. Πελάτεσ: Πρόςκεςθ νζων πεδίων και αναδιοργάνωςθ τθσ φόρμασ. Πρόςκεςθ νζων dtails και νζων πεδίων (Επαφζσ, Υποκαταςτιματα, Ευκαιρίεσ, Προςφορζσ, Συμβόλαια, Δραςτθριότθτεσ, Αιτιματα, Καμπάνιεσ, Προϊόντα προςζγγιςθσ, Ανταγωνιςμόσ, Διακεςιμότθτα, Προβλιματα). 4. Επαφζσ: Πρόςκεςθ νζων πεδίων και αναδιοργάνωςθ τθσ φόρμασ. 5. Markting lists: Προςκικθ νζων πεδίων και αναδιοργάνωςθ τθσ φόρμασ. Μπορείτε να ειςάγετε ςτθν λίςτα είτε κατευκείαν τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ, είτε τα κριτιρια (ςυνκικεσ επιλογισ) με τα οποία κα επιλεγοφν οι αποδζκτεσ από τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ (πελάτεσ, επαφζσ, ενδιαφερόμενοι). 6. Καμπάνιεσ: Προςκικθ νζων πεδίων και αναδιοργάνωςθ τθσ φόρμασ. Δυνατότθτα μαηικισ αποςτολισ mails ςε όλουσ τουσ αποδζκτεσ τθσ καμπάνιασ. Νζεσ δυνατότθτεσ αποςτολισ ςυνθμμζνων αρχείων, απόκρυψθσ των παραλθπτϊν, αίτθςθσ αποδεικτικοφ παραλαβισ. 7. Μζςα/Περιοδικά: Νζα φόρμα παρακολοφκθςθσ μζςων και περιοδικϊν. Καταχϊρθςθ προγράμματοσ δθμοςιεφςεων ανά ζτοσ. 8. Αιτιματα ςτο δθμιουργικό: Νζα φόρμα παρακολοφκθςθσ των αιτθμάτων προσ το δθμιουργικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ. Σφνδεςθ με τισ πικανζσ παραγγελίεσ αγοράσ και τα τιμολόγια προμθκευτϊν για πικανι μελλοντικι κοςτολόγθςθ. 9. Δυνατότθτα ςυγχρονιςμοφ του θμερολογίου με το Outlook του κάκε χριςτθ. Ο ςυγχρονιςμόσ μπορεί να είναι δφο κατευκφνςεων (από και προσ το Outlook) ενϊ υποςτθρίηονται και περιςςότερα του ενόσ διαφορετικά θμερολόγια ςτο Outlook. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 31

32 Framwork 1. Τα dtail (αναλυτικζσ γραμμζσ) ςτισ φόρμεσ τφπου hadr-dtail μποροφν να ζχουν δικό τουσ εικονίδιο (διαςτάςεων 24x24 pixls). 2. Στισ φόρμεσ τφπου hadr-dtail ζχει προςτεκεί ζνα κουμπί που ανοιγοκλείνει αυτόματα τθν φόρμα του hadr, ζτςι ϊςτε όλθ θ οκόνθ να είναι διακζςιμθ για τισ αναλυτικζσ γραμμζσ. 3. Δυνατότθτα για νζα εγγραφι ςε ςυνδεδεμζνο πίνακα. Σε όλεσ τισ φόρμεσ, προςφζρεται πλζον θ δυνατότθτα για αυτόματθ ειςαγωγι νζασ εγγραφισ ςε κάποιον ςυνδεδεμζνο πίνακα. Ενδεικτικά, ςτθν διπλανι εικόνα, εμφανίηονται οι επιλογζσ για δθμιουργία νζασ εγγραφισ από τθν φόρμα των πελατϊν (Νζα παραγγελία, Νζο Δελτίο Αποςτολισ, Νζο τιμολόγιο, Νζο ΤΔΑ, Νζο πιςτωτικό κλπ). Η δυνατότθτα προςκικθσ νζων εγγραφϊν ςε οποιαδιποτε φόρμα (standard ι custom) μπορεί να γίνει πολφ εφκολα, ακόμα και από τον τελικό χριςτθ. 4. Αυτόματθ δθμιουργία του Chang Evnt ανάλογα με τον τφπο υπολογιςμοφ μιασ ςτιλθσ (πίνακασ column_info). 5. Υποςτιριξθ SQL υπολογιηόμενων πεδίων που μποροφν να είναι (εκτόσ από ςυνάρτθςθ SQL) και οποιοδιποτε ερϊτθμα (SELECT qury). Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 32

33 6. Δυνατότθτα εμφάνιςθσ πτυςςόμενθσ λίςτασ (combo box) που να περιζχει εικονίδια, είτε ςυνδυαςμό εικονιδίων και κειμζνου (βλ. διπλανι εικόνα). Για να υλοποιθκεί αυτι θ δυνατότθτα, κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε τα ζτοιμα εικονίδια που ζχουν προςτεκεί ςτον (νζο) πίνακα imag_list, ι να φορτϊςετε τα δικά ςασ με τισ αντίςτοιχεσ περιγραφζσ που κζλετε να εμφανίηονται ςτθν λίςτα. 7. Υποςτιριξθ XML viwr και HTML viwr ςτα πεδία που περιζχουν XML/HTML δεδομζνα. 8. Νζοσ τφποσ προγράμματοσ ςτο κεντρικό μενοφ: TREEMENU. Με αυτόν τον νζο τφπο, μποροφμε πρακτικά να δθμιουργιςουμε όςα δικά μασ custom δενδρικά μενοφ κζλουμε, οργανωμζνα όςε οντότθτεσ (πίνακεσ) και όχι ςε εφαρμογζσ. 9. Νζοσ τφποσ ditor ςτα πεδία μιασ φόρμασ: SarchLookupEdit. Ο τφποσ αυτόσ είναι ζνασ lookup ditor (combo box) ο οποίοσ μπορεί να περιζχει περιςςότερεσ από μια ςτιλεσ, και επιπλζον προςφζρει δυνατότθτα αναηιτθςθσ. Μπορείτε πατϊντασ το κάτω βελάκι να ειςάγετε ζνα κείμενο ςτο αντίςτοιχο πεδίο αναηιτθςθσ και ςτθν ςυνζχεια να βρείτε όλεσ τισ γραμμζσ που ικανοποιοφν τα δοκζντα κριτιρια. Ν ζ α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ι κ ά ε φ α ρ μ ο γ ι σ T h s i s. n t Σελίδα 33

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΤΩΝ Version 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ ΧΡΗΣΩΝ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΟΧΩΝ - ΔΕΙΚΣΩΝ Ζκδοςθ 1.1 Τελευταία Ενθμζρωςθ: Ιανουάριοσ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αυκεντικοποίθςθ... 3 2. Μενοφ Διαχείριςθσ... 4 3. Επιφάνεια Εργαςίασ... 4 3.1 Φόρμεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ(ΩΝ) Ε ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΟΡΑ Για τθν ζκδοςθ Dioscourides Xpress, όταν παραλάβετε κάποια παραγγελία: 1 2 3 1. Μεταφερκείτε ςτο μενοφ 2. Επιλζξτε τθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων

Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ ICiSnet Οδθγίεσ Ρρόςβαςθσ Στισ Εφαρμογζσ EMCS και AIS Και τθν Διαχείριςθ Ηλεκτρονικϊν Εξουςιοδοτιςεων Μάιοσ 2010 Ι. Ηλεκτρονικι Ρρόςβαςθ Εξωτερικϊν Χρθςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015 Xpress Ιωάννινα Μάιοσ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ «Αποκθκευτικοί χώροι» - Διάκριςθ αποκεμάτων Διακζςιμα = το ςφνολο των εμπορευμάτων, που υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι ςτα ράφια ι ςτα ςυρτάρια του φαρμακείου Εκκρεμότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης

Visual C Express - Οδηγός Χρήσης Visual C++ 2008 Express - Οδηγός Χρήσης Ζερβός Μιχάλης, Πρίντεζης Νίκος Σκοπόσ του οδθγοφ αυτοφ είναι να παρουςιάςει τισ βαςικζσ δυνατότθτεσ του Visual C++ 2008 Express Edition και πωσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο 03 ΙΛΤΔΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Α.Ε. Επιμζλεια : Παπαδοκωςτάκθ Μαρία Βαρλάμθσ Νίκοσ MEGATRON ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Version

Dioscourides Version Dioscourides Version 2.15.36 Στθν ζκδοςθ 2.15.36 που κα εγκαταςτιςετε κα ςυναντιςετε: 1. Αλλαγζσ Λειτουργιϊν (μερικζσ εκτελζςεισ) 2. Επεκτάςεισ - Νζεσ Δυνατότθτεσ (μερικζσ εκτελζςεισ) 3. Προςκικεσ νζων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα