ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730"

Transcript

1 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην 2014 ΔΠΟΠΣΔΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: θ. ΑΠΛΑΓΑ ΓΔΧΡΓΗΟ

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ...ζει.4 ΠΡΟΛΟΓΟ...ζει.5 ΔΗΑΓΧΓΖ..ζει.6 INTRODUCTION ζει.8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ1:ΣΟΤΡΙΜΟ 1.1.Ο Σνπξηζκόο ζηελ Διιάδα ζει Μνξθέο Σνπξηζκνύ..ζει Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα ζει Σνπξηζκόο Πεξηπέηεηαο.ζει Οηθνηνπξηζκόο...ζει Γεσηνπξηζκόο ζει Αξραηνινγηθόο Σνπξηζκόο...ζει πλεδξηαθόο Σνπξηζκόο...ζει Θξεζθεπηηθόο Σνπξηζκόο.ζει Ηακαηηθόο Σνπξηζκόο.ζει Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ζει Θεκαηηθά Πάξθα ζει Θαιάζζηνο Σνπξηζκόο ζει.24 ΚΔΦΑΛΑΙΟ2: ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ 2.1 Δηζαγσγή...ζει Σνπξηζηηθά γξαθεία Γεληθνύ θαη Δζσηεξηθνύ Σνπξηζκνύ..ζει Γεληθνύ Σνπξηζκνύ...ζει Δζσηεξηθνύ Σνπξηζκνύ...ζει Δμεξρόκελνπ Καη Δηζεξρόκελνπ Σνπξηζκνύ ζει Δμεξρόκελνπ Σνπξηζκνύ..ζει Δηζεξρνκέλνπ Σνπξηζκνύ ζει Γξαθεία Δπαγγεικαηηθνύ Καη Δπηρεηξεκαηηθνύ Σνπξηζκνύ...ζει Δπαγγεικαηηθνύ Σνπξηζκνύ ζει.32 2

3 Δπηρεηξεκαηηθνύ Σνπξηζκνύ...ζει Άιια Δίδε Σνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ ζει Γξαθεία Δλαιιαθηηθνύ Σνπξηζκνύ.ζει Σνπξηζηηθά Γξαθεία ΗΑΣΑ θαη ΝΟΝ-ΗΑΣΑ..ζει Σνπξηζηηθά Γξαθεία Αληηπξνζώπεπζεο(General Sales Agent,G.S.A).ζει Γηαδηθηπαθά Σνπξηζηηθά Γξαθεία (Internet Σravel Agencies) ζει Σερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο θαη Μεραλνξγάλσζε.ζει Σερλνινγηθόο Δμνπιηζκόο...ζει Μεραλνξγάλσζε Σσλ Σνπξηζηηθώλ Γξαθείσλ.ζει ηειέρσζε Σνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ.ζει Οξγαλόγξακκα Λεηηνπξγίαο Σνπ Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ ζει.42 ΚΔΦΑΛΑΙΟ3:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ 3.1 Δηζαγσγή...ζει Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Δπηρεηξήζεσλ ζει Ζ δηαρξνληθή εμέιημε θαη ν ξόινο ησλ ζπζηεµάησλ θξαηήζεσλ...ζει Σα βαζηθάραξαθηεξηζηηθά ησλπαγθόζµησλ πζηεµάησλ ΓηαλνµήοGDS..ζει Sabre...ζει Worldfare ζει Worldspan.ζει Galileo International.ζει Start-Amadeus..ζει Ζ ρξήζε ησλ GDS ζηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία..ζει Ζ ρξήζε ησλ GDS ζηα μελνδνρεία...ζει.58 ΚΔΦΑΛΑΙΟ4: ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ: airtickets.gr..ζει.59 ΚΔΦΑΛΑΙΟ5:ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ...ζει.63 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ζει.65 3

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΡΔΣΗΡΙΟ Πηλάθεο Πίλαθαο 1.1 Σνπξηζηηθέο Πξνβιέςεηο γηα ηελ Πεξίνδν Πίλαθαο 1.2 Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ Πίλαθαο 2.1 Γξαθεία Δλαιιαθηηθνύ Σνπξηζκνύ Πίλαθαο 2.2 Κπξηόηεξα Γηαδηθηπαθά Σνπξηζηηθά Γξαθεία Πίλαθαο 2.3 Κπξηόηεξα CRS, απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο Πίλαθαο 3.1 Π. γηα ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία από ηελ εηαηξεία FORTHcrs Δηθόλεο Φώην. 1.1 Μεζνγεηαθή Φώθηα, copyright Europress Voutsaras Φώην. 1.2 Σν θαξάγγη ηεο ακαξηάο, Υαληά, Κξήηε, copyright Φώην. 1.3 Ζ Αθξόπνιηο ησλ Αζελώλ, copyright Phaethon, Φώην. 1.4 Πιαηεία OAKA, Αζήλα, θσηνγξάθνο Robert Goglis Φσην 1.5 Water Park, Ρόδνο, copyright Jatex, Φσην 2.1 Δπίζθεςε ζε Σνπξηζηηθό Γξαθείν, copyright windows clipart ρήκαηα ρήκα 2.1 Οξγαλσηηθή Γνκή Σνπξηζηηθνύ Γξαθείνπ ρήκα 2.2 Οξγαλσηηθή Γνκή Γξαθείνπ Δηζεξρόκελνπ Σνπξηζκνύ ρήκα 2.3 Οξγαλόγξακκα ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ κεγάινπ κεγέζνπο 4

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο όζνπο βνήζεζαλ ζηελ εθπόλεζε απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, θαη θπξίσο ηνλ επνπηεύνληα θαζεγεηή κνπ θ. Απιαδα Γεσξγην.Δπίζεο ηνπο θ. Υαηδεληθήηα Δκκαλνπήι πηπρηνύρν Σνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ θαη ην ηνπξηζηηθό γξαθείν SIGMA TRAVEL γηα ηηο εύζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη πιεξνθνξίεο θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ 2 νπ θεθάιαηνπ ''Σνπξηζηηθά Πξαθηνξεία''. Σέινο ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ όηη ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί εμνινθιήξνπ δηθή κνπ έξεπλα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη όηη ηαπηίδεηαη κε ηηο απόςεηο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. Απιάδα. 5

6 ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνύζα εξγαζία εμεηάδεη αλαηξέρνληαο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ην ξόιν, ηελ εμέιημε θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ Πιεξνθνξηθώλ ζπζηεκάησλ ζηνλ ρώξν ηνπ Σνπξηζκνύ. Δηδηθόηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα σο ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία. Ο ηνπξηζκόο απνηειεί ζήκεξα κηα γηγάληηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα κε παγθόζκηα δηάζηαζε. ην πξώην θεθάιαην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο γίλεηαη κία επηζθόπεζε ησλ θπξηόηεξσλ κεγεζώλ ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα θαη εμεηάδνληαη νη θπξίαξρεο κνξθέο ηνπξηζκνύ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο λέεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ πνπ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ αύμεζε κεγεζώλ θαη δπλακηθόηεξε εμέιημε. ηελ θαξδηά απηήο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο βξίζθεηαη ην ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν ή αιιηώο ηνπξηζηηθό γξαθείν. Σν Σνπξηζηηθό Πξαθηνξείν είλαη κηα λόκηκα νξγαλσκέλε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο κεηαμύ ησλ παξνρέσλ-πξνκεζεπηώλ ησλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ πειαηώλ ηαμηδησηώλ. ην δεύηεξν θεθάιαην ινηπόλ ζα αλαιύζνπκε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζα από ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ ξπζκίδεη θαλνληζηηθά θαη ειεγθηηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο. Παξάιιεια ζα αλαθεξζνύκε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο αλάινγα κε ην αληηθείκελν θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπο. Γελ ζα παξαιείςνπκε ηέινο ηνλ ηνκέα ηεο ζηειέρσζεο ηνπο αιιά θαη ηεο απαξαίηεηεο κεραλνξγάλσζεο. Σα ζύγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (Ζ/Τ) ζπιιέγνπλ, απνζεθεύνπλ, αλαιύνπλ θαη δηαρένπλ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ππνζηεξίδνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο κίαο επηρείξεζεο θαη παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη ζηελ δηνίθεζή ηεο γηα απνηειεζκαηηθόηεξεο απνθάζεηο. ην 3ν θεθάιαην αλαιύνληαη νη δηάθνξνη ηύπνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ. Θα εμεηάζνπκε κηα εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν (case study) θαη ζα αλαιύζνπκε ηα θπξηόηεξα πξντόληα ηεο γηα Σνπξηζηηθά Γξαθεία. 6

7 Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνύ εκθαλίδνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα εληππσζηαθό ξπζκό αλάπηπμεο. Ζ πνιπµνξθηθόηεηα ησλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ν µεγάινο αξηζµόο εµπιεθνµέλσλ θαη κεζαδόλησλ ζηελ δηαθίλεζε απηώλ, απαηηνύζε αλάπηπμε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ (Π.) εηδηθά γηα ηνλ θιάδν απηό. Δίλαη ινηπόλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθό λα δνύκε ηελ δηαρξνληθή εμέιημε θαη ην ξόιν ησλ ζπζηεκάησλ θξαηήζεσλ θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηόηεξσλ από απηά. Ζ ζπλερήο θαη αικαηώδεο πξόνδνο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ, θέξλνπλ ζην πξνζθήλην λέεο επθαηξίεο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ ηνπξηζκνύ ζηε ρώξα καο, ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα γηα ρξήζε απνδνηηθόηεξσλ θαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ (e-business) κεζόδσλ εμππεξέηεζεο ηνπξηζηώλ, θαζώο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ πξαθηνξεηώλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. ηε παξνύζα εξγαζία επηρεηξνύκε ηέινο λα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλεο ηδέεο θαη ιύζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ λα αλεβεί ην επίπεδν ιεηηνπξγηθόηεηαο κίαο ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ζα ηελ θάλνπλ λα μερσξίδεη από ηνλ αληαγσληζκό. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ ιύζεσλ θαη δίλεηαη ην ζηίγκα πξνο ην νπνίν πξέπεη λα θηλεζεί έλα ειιεληθό ηνπξηζηηθό πξαθηνξείν ζε ό,ηη αθνξά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξηθήο. 7

8 INTRODUCTION This paper based on the literature examines the role, the development and the operation of information systems in the field of tourism. Especially in businesses that operate legally as a tourist agencies. Tourism is now a gigantic economic activity worldwide. The first chapter of this paper is an overview of the main figures of the tourism industry in Greece and examines the dominant forms of tourism. Particular emphasis is given to new forms of tourism that are expected to experience an increase in size and dynamic evolution. At the heart of this economic activity is the tourist agency or otherwise tourist office. The Travel Agency is a legally established company that operates as an intermediary between the provider-suppliers of tourism products and customersrating. The second chapter will analyze how they operate within the institutional framework that regulates and control their activities. It will refer to categorize them according to the purpose and the nature of their transactions. We will not forget the area of staffing and the necessary automation. Modern information systems based on PC (H / PC) collect, store, analyze and disseminate data and information. Thereby supporting business functions and provide the information needed for the effective management decisions. The third chapter analyzes the different types of Information Systems. We will look at a company that operates in (case study) and analyze its main products for Travel Agencies. New technologies and the tourism industry in recent years show impressive growth. The versatility of tourism products and services, as well as the large number of actors and intermediaries in the distribution thereof, require the development of Information Systems (I.S) specifically for this industry. 8

9 It is therefore extremely important to see the evolution and the role of reservation systems and the key features of the main ones. The continuous and rapid advances in technology and in the use of the Internet, brings new opportunities for the promotion of tourism in our country, The continuous and rapid advances in technology and use the Internet, brings new opportunities for the promotion of tourism in our country, stressing the necessity to use efficient and technologically advanced (e-business) processes servicing for the tourists and tourism management agencies through the internet In this paper we attempt to finally introduce some ideas and solutions that will help to bring the level of functionality of a tourism business and make it stand out from the competition. We also present examples of application of the above solutions and given the position to how a Greek travel agency must move in regard to the use of information technologies. 9

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΟΤΡΙΜΟ 1.1 Ο Σνπξηζκόο ζηελ Διιάδα Ο ηνπξηζκόο απνηειεί ζήκεξα κηα γηγάληηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα κε παγθόζκηα δηάζηαζε. Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (UNWTO, 2008), πξνβιέπεη πσο ε δξαζηεξηόηεηα απηή αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά κέζα ζηα επόκελα ρξόληα, κε θνξύθσζε ην 2020 ηα 1.56 δηζεθαηνκκύξηα αθίμεηο από 924 εθαηνκκύξηα πνπ ήηαλ ην 2008, θαηαγξάθνληαο δειαδή κηα εληππσζηαθή αύμεζε. Πίλαθαο 1.1 Πξνβιέςεηο Γηα Σελ Πεξίνδν (UNWTO, 2008) ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΑΦΗΞΔΗ ΔΚΑΣΟΜΤΡΗΑ ΑΦΡΗΚΖ 46, ΑΜΔΡΗΚΖ 147, ΑΗΑ & 188, ΔΗΡΖΝΗΚΟ ΔΤΡΧΠΖ 488, ΜΔΖ 52, ΑΝΑΣΟΛΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ 924,0 1,006 1,56 Μέζα ζην έληνλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ε Διιάδα δηεθδηθεί ζέζε πξνβνιήο κε κνλαδηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 10

11 Τςειή θαη ζεηηθή αλαγλσξηζηκόηεηα. Ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο κε παγθόζκηα γνεηεία. Φπζηθή νκνξθηά θαη ήπην κεζνγεηαθό θιίκα. * Ο ειιεληθόο ηνπξηζκόο, είλαη έλαο από ηνπο δπλακηθόηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Με βάζε ην Γεηθηε Σαμηδησηηθήο θαη Σνπξηζηηθήο Αληαγσληζηηθόηεηαο (ΓΣΣΑ) πνπ παξνζζίαζε ην World Economic Forum ε Διιάδα ην 2009 θαηέβαιε ηελ 24 ε ζέζε κεηαμύ 133 ρσξώλ (18 ε ζηελ Δπξώπε), δπν ζέζεηο ρακειόηεξα απν ην πξνεγνύκελν έηνο. Αθνινπζώληαο, έλαλ εληππσζηαθό ξπζκό αλάπηπμεο θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960 θαη 1970, ζύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΔΟΣ, ζην ηέινο ηνπ 2012, ε Διιάδα δηέζεηε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο κε θιίλεο, παξνπζηάδνληαο πεξίπνπ ζηαζεξή διασπονική αύξηζη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Οη πεξηζζόηεξεο θιίλεο ζπγθεληξώλνληαη, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, ζηελ Κξήηε, ηα Γσδεθάλεζα, ηε Μαθεδνλία, ηε ηεξεά Διιάδα (καδί κε ηελ Αηηηθή), ηα Ηόληα Νεζηά, ηελ Πεινπόλλεζν θαη ηηο Κπθιάδεο. Σα ηειεπηαία ρξόληα ζηξαηεγηθόο ζηόρνο γηα ηελ Διιάδα είλαη ε αεηθόξνο θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ, ε πξνζέιθπζε μέλσλ επελδύζεσλ, ν δηαξθήο εθζπγρξνληζκόο όισλ ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ε αλάπηπμε κηαο ζεηξάο ππνζηεξηθηηθώλ ηνπξηζηηθώλ ππνδνκώλ ζα επλνήζνπλ ηελ εμέιημε εηδηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη ζα ακβιύλνπλ ηελ έληνλε επνρηθόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δήηεζε γηα ηε ρώξα. (Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 2009) *www.gnto.gov.gr * 11

12 1.2 Μνξθέο Σνπξηζκνύ o Μαδηθόο Σνπξηζκόο: Ο καδηθόο ηνπξηζκόο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ νκαδηθή ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηώλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. (Γηάθθα Μ. 2005) o (Αηνκηθόο Σνπξηζκόο: Ο αηνκηθόο ηνπξηζκόο αληηηίζεηαη ζην καδηθό ηνπξηζκό θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αλεμάξηεηε αηνκηθή νξγάλσζε θαη εθηέιεζε ηνπ ηαμηδηνύ εθ κέξνπο ησλ ηνπξηζηώλ. Ο θύξηνο ραξαθηήξαο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ηνπξηζκνύ είλαη πεξηεγεηηθόο. (Γηάθθα Μ. 2005) o Δζσηεξηθόο ηνπξηζκόο: Ο εζσηεξηθόο ηνπξηζκόο πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ ληόπην πιεζπζκό κηαο ρώξαο κέζα, πάληα ζηα θπζηθά ηεο όξηα δειαδή κέζα ζηελ επηθξάηεηά ηεο. (Γηάθθα Μ. 2005) o Δμσηεξηθόο Σνπξηζκόο: Ο εμσηεξηθόο ή δηεζλήο ηνπξηζκόο πξαγκαηνπνηείηαη από άηνκα πνπ δηακέλνπλ κόληκα ζε κηα ρώξα θαη ηελ εγθαηαιείπνπλ πξνζσξηλά γηα λα επηζθεθηνύλ θάπνηα άιιε ή θάπνηεο άιιεο ρώξεο γηα ηνπξηζηηθνύο ζθνπνύο έηζη ώζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηνπξηζηηθέο αλάγθεο ή επηζπκίεο ηνπο. (Γηάθθα Μ. 2005) o πλερήο Σνπξηζκόο: Υαξαθηεξηζηηθή δηάθξηζε ηνπ ζπλερνύο ηνπξηζκνύ είλαη όηη δηαξθεί όιν ην ρξόλν, πνπ ζεκαίλεη όηη ζε θακία πεξίπησζε δελ επεξεάδνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ από ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε όιεο ηηο επνρέο, δειαδή ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. Οη αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο κνξθέο ηνπξηζκνύ απηήο ηεο θαηεγόξηαο είλαη ν ζπλεδξηαθόο ηνπξηζκόο, ν ηνπξηζκόο θίλεηξσλ, ν ηνπξηζκόο εθζέζεσλ, ν ηνπξηζκόο πόιεο θαη ν κνξθσηηθόο ηνπξηζκόο. (Γηάθθα Μ. 2005) *Γηάθθα Μ. (2005) Οη Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ ζηα Ηόληα Νεζηά. 12

13 o Δπνρηαθόο Σνπξηζκόο: Υαξαθηεξηζηηθή δηάθξηζε ηνπ επνρηαθνύ ηνπξηζκνύ είλαη όηη δελ δηαξθεί όιν ην ρξόλν πνπ ζεκαίλεη όηη ζε αληίζεζε κε ην ζπλερή ηνπξηζκό ε δξαζηεξηόηεηεο ηνπ επεξεάδνληαη απνθαζηζηηθά από ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο, γη απηό θαη αλαζηέιινληαη απηέο πξνζσξηλά γηα έλα κηθξό ή κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θάζε έηνο. Οη αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο κνξθέο ηνπξηζκνύ απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ν γεληθόο ηνπξηζκόο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ, ν ηνπξηζκόο παξαρείκαζεο θαη ν ηνπξηζκόο ρεηκεξηλώλ ζπνξ. (Γηάθθα Μ. 2005) Ζ ελειηθίσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ καδηθό νξγαλσκέλν ηνπξηζκό πνπ νδήγεζε ηόζν ζε επξσπατθό όζν θαη ζε εζληθό επίπεδν ζηελ αλάπηπμε ειδικών θαη εναλλακηικών μοπθών ηνπξηζκνύ, κε ζθνπό λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ηνπ καδηθνύ ηνπξηζκνύ, ζηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ εηδηθώλ ελδηαθεξόλησλ, θπξίσο εθηόο πεξηόδνπ αηρκήο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ κε ηνπξηζηηθά αλεπηπγκέλσλ πεξηνρώλ. Οη πην γλσζηέο θαη επξύηεξα δηαδνκέλεο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ δίλνληαη από ηνλ Πίλαθα 1.2. (Ζγνπκελάθεο Γ. Νίθνο, Κξαβαξίηεο Ν. Κώζηαο, 2004 ) ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 1. ΓΔΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 13. ΟΡΔΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 2. ΣΟΤΡΗΜΟ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ 14. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 3. ΣΟΤΡΗΜΟ ΔΚΘΔΔΧΝ 15. ΘΑΛΑΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 4. ΣΟΤΡΗΜΟ ΤΓΔΗΑ 16. ΥΡΟΝΟΜΔΡΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 5. ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΘΛΖΖ 17. ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 6. ΣΟΤΡΗΜΟ ΠΟΛΖ 18. ΔΠΗΛΔΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 7. ΣΟΤΡΗΜΟ ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΑ 19. ΣΟΤΡΗΜΟ ΚΗΝΖΣΡΧΝ 13

14 8. ΤΝΔΓΡΗΑΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 20. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 9. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 21. ΛΑΨΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 10. ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ 22. ΚΟΜΟΠΟΛΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 11. ΣΟΤΡΗΜΟ ΥΔΗΜΔΡΗΝΧΝ ΠΟΡ 23. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ 12. ΣΟΤΡΗΜΟ ΠΑΡΑΥΔΗΜΑΖ 24. ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΝΑΠΖΡΧΝ Πίλαθαο 1.2 Κπξηόηεξεο Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ 1.3 Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα ύκθσλα κε ηνπο Ζγνπκελάθε Ν. θαη Κξαβαξίηε Κ. ε Διιάδα σο ηδαληθόο πξννξηζκόο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ πξνζθέξεη ακέηξεηεο επηινγέο θαη ηελ επθαηξία ζηνπο επηζθέπηεο ηεο λα εθκεηαιιεπηνύλ ηελ πνηθηιία απηή πνπ πεγάδεη από ηελ εθπιεθηηθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη ηηο θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ πνξεία ηνπ Σνπξηζκνύ ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα ζηελ Διιάδα ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα απξνγξακκάηηζηε, πεξηζηαζηαθή θαη άλαξρε αλάπηπμε, ζηεξηγκέλε κόλν ζηε δήηεζε ηεο αγνξάο θαη ζην έλζηηθην ησλ επηρεηξεκαηηώλ. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) Σν απνηέιεζκα είλαη όηη ν ηνπξηζκόο είλαη έληνλα επνρηθόο θαη καδηθόο, θαζώο πεξηνξίδεηαη ρξνληθά ζηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θαη εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηνπο tour operators, αιιά θαη κνλνδηάζηαηνο, αθνύ ζηεξίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζην γλσζηό ηξίπηπρν «ήιηνο, ακκνπδηά, ζάιαζζα». (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ε αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ ήπησλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε, κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ κηα δπλακηθή απάληεζε. Άιισζηε παξαηεξείηαη δηεζλώο απμαλόκελε δήηεζε γηα ήπηεο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ πνπ αμηνπνηνύλ ηνπο θπζηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο πόξνπο ηεο πεξηνρήο-πξννξηζκόο, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο

15 *(Ζγνπκελάθεο Γ. Νίθνο, Κξαβαξίηεο Ν. Κώζηαο, ΔΚΓΧΖ 2004 ΣΟΤΡΙΜΟ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ) Ζ δήηεζε απηή εκθαλίδεηαη σο αληίδξαζε ζηνλ ηξόπν δσήο ζηηο πόιεηο, θη έηζη ν ζεκεξηλόο ηππηθόο ηνπξίζηαο δηαθνξνπνηείηαη, αθνύ επηδεηεί δηαθνπέο κηθξήο θιίκαθαο θαη ήπηαο κνξθήο, γεγνλόο πνπ ηνλ θάλεη λα απνκαθξύλεηαη από ηνλ ιεγόκελν καδηθό ηνπξηζκό. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ πνπ ζπλαληώληαη ζηελ Διιάδα: Σνπξηζκόο Πεξηπέηεηαο Treking: Πεδνπνξία κέζα ζε κνλνπάηηα θαη δηαδξνκέο ζην βνπλό κε ζπλνδεία επαγγεικαηηώλ νδεγώλ βνπλνύ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) Trekking and kayak: Δίλαη ε Πεδνπνξία ζηηο όρζεο θαη ζε νξηζκέλα ζεκεία κέζα ζηα πνηάκηα. Οη πεδνπνξίεο απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, ελώ ην θαγηάθ είλαη ε θαηάβαζε πνηακνύ κε θαγηάθ θαη ζπλνδεία επαγγεικαηία νδεγνύ. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) Rafting-Monoraft: Σν ξάθηηλγθ πεξηιακβάλεη ηελ θαηάβαζε πνηακνύ κε θνπζθσηέο βάξθεο θαη κε επαγγεικαηία νδεγό. Ζ δηαθνξά ζε ζρέζε κε ην monoraft είλαη όηη ζην ξάθηηλγθ ην πιήξσκα απνηειείηαη από 6-8 άηνκα θσπειαηώλ ελώ ζην δεύηεξν ε θαηάβαζε ηνπ πνηακνύ πξαγκαηνπνηείηε κε κνλνζέζηεο θνπζθσηέο βάξθεο θαη έλαλ επαγγεικαηία νδεγό πνπ ζπλνδεύεη κηα νκάδα θνπζθσηώλ. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) kanoe Kayak:Πεξηιακβάλεη ηελ πεξηήγεζε ζε ιίκλε ζε δηζέζηα Canoe- Kayak κε ηε ζπλνδεία επαγγεικαηία νδεγνύ. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) *(Ζγνπκελάθεο Γ. Νίθνο, Κξαβαξίηεο Ν. Κώζηαο, ΔΚΓΧΖ 2004 ΣΟΤΡΙΜΟ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ) 15

16 Αλαξξίρεζε: Δίλαη ε αλάβαζε ζε βξάρνπο θαη αλαξξηρεηηθά πεδία κε θαζνδήγεζε έκπεηξσλ ζπλνδώλ. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) Mountain Bike-safari jeep: Πνδειαζία ζε δαζηθέο δηαδξνκέο, κε πνδήιαηα 28 ηαρπηήησλ κε δηζθόθξελα θαη πιήξε αλάξηεζε κε ζπλνδεία επαγγεικαηία νδεγνύ θαη Οδήγεζε κε 4x4 ζε δαζηθέο δηαδξνκέο κε ζπλνδεία επαγγεικαηηώλ νδεγώλ. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) Sailing-Windsurfing: Υαξαθηεξίδεηαη ε πιεύζε ζηελ ζάιαζζα ρξεζηκνπνηώληαο παληά εθκεηαιιεπόκελα ηε δύλακε ηνπ αλέκνπ.(γσδεθάλεζα, Κξήηε, πνξάδεο, Ηόληα Νεζηά, Λεπθάδα) θαη ε πιεύζε κε ηελ βνήζεηα ηνπ αλέκνπ πάλσ ζε ζαλίδα κε ηελ επίβιεςε εθπαηδεπηώλ. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) Καηάδπζε: Τπνβξύρηεο εμεξεπλήζεηο κε ηνλ απαξαίηεην θαηαδπηηθό εμνπιηζκό θαη ηε ζπλνδεία έκπεηξνπ εθπαηδεπηή δύηε. Οη Έιιελεο εθπαηδεπηέο κε ηνπο βνεζνύο ηνπο έρνπλ κεγάιε πείξα θαη γλώζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαηαδύζεσλ. Σα πιήξσο νξγαλσκέλα θαηαδπηηθά θέληξα θαη ζρνιέο κε εμνπιηζκό ησλ θαιύηεξσλ εξγνζηαζίσλ θαηαδπηηθνύ πιηθνύ- πξνζθέξνπλ ζίγνπξε απόιαπζε θαη άλεζε γηα ηνλ επηζθέπηε πνπ επηζπκεί λα θάλεη καζήκαηα θαηάδπζεο ή/θαη νξγαλσκέλεο θαηαδύζεηο ζηα αθίλδπλα θαη δηαπγέζηαηα λεξά ηεο ρώξαο καο. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) Ski: Καηάβαζε κε εηδηθά πέδηια ζε ρηνληζκέλεο πιαγηέο. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) Ιππαζία: Ηππαζία κε εθπαηδεπκέλα άινγα αθνινπζώληαο πξνθαζνξηζκέλεο δαζηθέο δηαδξνκέο κε ηε ζπλνδεία επαγγεικαηηώλ εθπαηδεπηώλ. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο 2004) *(Ζγνπκελάθεο Γ. Νίθνο, Κξαβαξίηεο Ν. Κώζηαο, ΔΚΓΧΖ 2004 ΣΟΤΡΙΜΟ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ) 16

17 1.3.2 Οηθνηνπξηζκόο Φσην. 1.1 Μεζνγεηαθή Φώθηα, copyright Europress Voutsaras Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη έλα επξύ θάζκα θπζηθήο νκνξθηάο θαη αζπλήζηζηεο δσηθήο παξνπζίαο ζηνπο θπζηνιάηξεο ηνπξίζηεο. Με ην ηνπίν ηεο θεληξηθήο ρώξαο λα ελαιιάζζεηαη κέζα από ςειά βνπλά, θνηιάδεο, ιίκλεο, αλνηρηά δέιηα πνηακώλ θαη ιηκλνζάιαζζεο, κε ηελ πνηθηιία ηεο ζε ρισξίδα θαη παλίδα θαη κε πεξηζζόηεξα από λεζηά, ε Διιάδα είλαη έλαο παξάδεηζνο γηα παξαηεξεηέο πνπιηώλ. ηα πιαίζηα ηνπ ΟΗΚΟΣΟΤΡΗΜΟΤ κπνξνύλ ιεηηνπξγνύλ Βηνινγηθνί ηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από καζεηέο, επηζηήκνλεο θαη επηζθέπηεο εξεπλεηέο, όπσο θαη γηα ζεκηλάξηα θαη εζεινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δπίζεο ζε απηνύο ηνπο «ηνπξίζηεο» πξνζθέξεηαη επίζεο ε δπλαηόηεηα δηακνλήο ζε ηνπηθά παξαδνζηαθά θηίξηα θαη ζπκκεηνρή ζε ζπλαληήζεηο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ κε κεηαμύ θαηνίθσλ θαη νηθν-ηνπξηζηώλ. *(Ηγοσμενάκης Γ. Νίκος, Κραβαρίτης Ν. Κώστας, ΕΚΔΩΣΗ 2004 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ) 17

18 Ζ Διιάδα ζπκκεηέρεη ζε πνιιά δίθηπα (FUToURISM) θαη κε άιιεο ζεκαληηθέο πεξηνρέο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην ζηνρεύνληαο ζηνλ άξηζην ζπλδπαζκό ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο Γεσηνπξηζκόο ύκθσλα κε ηνπο Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηε Κ. ν Γεσηνπξηζκόο είλαη κηα κνξθή πνιηηηζηηθνύ - πεξηβαιινληηθνύ ηνπξηζκνύ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά γεσινγηθά κλεκεία ηα νπνία αμηνπνηνύληαη Φσην 1.2 Σν θαξάγγη ηεο ακαξηάο, Υαληά, Κξήηε, copyright γηα ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηώλ κε εηδηθά ελδηαθέξνληα. Ο Γεσηνπξηζκόο ζηεξίδεηαη ζηε καγεία ηεο αλαθάιπςεο θαη ζηε δύλακε ηεο απζεληηθόηεηαο πνπ απνπλέεη ε επαθή κε ηελ θπζηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηόπνπ καο. Ο Διιεληθόο ρώξνο απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα νηθνινγηθά θαη πνιηηηζκηθά απνζέκαηα ηεο Γεο θαη είλαη δηάζπαξηνο από κνλαδηθήο αμίαο θαη ζπνπδαηόηεηαο θπζηθά γεσινγηθά κλεκεία πνπ νλνκάδνληαη θαη Γεώηνπνη. Οη Γεώηνπνη, είλαη ρώξνη (ζέζεηο) ζηνπο νπνίνπο ζπλαληώληαη ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνπλ ηελ γεσινγηθή ηζηνξία ηεο θάζε πεξηνρήο. *(Ζγνπκελάθεο Γ. Νίθνο, Κξαβαξίηεο Ν. Κώζηαο, ΔΚΓΧΖ 2004 ΣΟΤΡΙΜΟ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ) 18

19 Σα ηειεπηαία ρξόληα γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο πνιιώλ γεσινγηθώλ κλεκείσλ ζηε Διιάδα κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Σν απνιηζσκέλν Γάζνο Λέζβνπ (Π.Γ. 443 / 85, ΦΔΚ 160/Α/ ), ηα θαξάγγηα ηεο ακαξηάο ζηελ Κξήηε, ηνπ Βίθνπ θαη ηνπ Αώνπ ζηελ Ήπεηξν, ηα ζπήιαηα ηεο Αιηζηξάηεο θαη ησλ Πεηξαιώλσλ ζηε Μαθεδνλία, ηνπ Γπξνύ θαη ησλ Ληκλώλ ζηελ Πεινπόλλεζν, ν βξάρνο θαη νη θαηαξξάθηεο ηεο Έδεζζαο, νη γεσκνξθέο ησλ Μεηεώξσλ, ηα εθαίζηεηα ηεο αληνξίλεο θαη ηεο Νηζύξνπ απνηεινύλ ιίγα κόλν παξαδείγκαηα Αξραηνινγηθόο Σνπξηζκόο Με κηα ηζηνξία ρηιηάδσλ εηώλ πνπ ράλεηαη ζηα βάζε ηεο πξντζηνξίαο ε Διιάδα ζεσξείηαη παγθόζκηα σο ε θνηηίδα ηνπ Δπξσπατθνύ πνιηηηζκνύ. Ζ Διιάδα έρεη άπεηξα αξραία κλεκεία, ζπλαξπαζηηθά κνπζεία θαη ζεακαηηθνύο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, όπσο ην Γηόλ θαη ε Πέιια, πξνζθέξνληαο ηελ επθαηξία γηα κηα ηζηνξηθή πεξηπιάλεζε ζηνπο αηώλεο, ηελ πηζαλόηεηα γηα κηα λνεξή αλαδξνκή ζην κύζν, ηελ ηζηνξία θαη ηελ θνπιηνύξα από ηνπο θιαζζηθνύο ρξόλνπο έσο ηηο εκέξεο καο. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο) Φσην 1.3 Ζ Αθξόπνιηο ησλ Αζελώλ, copyright Phaethon, *(Ζγνπκελάθεο Γ. Νίθνο, Κξαβαξίηεο Ν. Κώζηαο, ΔΚΓΧΖ 2004 ΣΟΤΡΙΜΟ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ) 19

20 Ο Παξζελώλαο είλαη ην κεγαιύηεξν θαη επηζεκόηεξν νηθνδόκεκα ηεο Αθξόπνιεο ησλ Αζελώλ θαη ζπγθεληξώλεη ην ζαπκαζκό όινπ ηνπ πνιηηηζκέλνπ θόζκνπ αηώλεο ηώξα. Παξακέλεη ζηαζεξά έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα ζηνλ θόζκν θαη έλα θεθάιαην αλεθηίκεην γηα ηελ Διιεληθή Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά. Δγθαηληάζηεθε κέζα ζην 2009 ην λέν Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο (25,000 η.κ) ην νπνίν θαη ζα πξνζθέξεη όιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνύληαη από έλα παγθόζκην κνπζείν ηνπ 21νπ αηώλα πλεδξηαθόο Σνπξηζκόο Ζ Διιάδα κε ηελ πινύζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ην κνλαδηθό θπζηθό πεξηβάιινλ κε ην ήπην θιίκα, ηελ πνιπκνξθία ηνπ ηνπξηζηηθνύ πινύηνπ απνηειεί ηδαληθό πξννξηζκό γηα ηνλ παγθόζκην ζπλεδξηαθό ηνπξηζκό, ηα ηαμίδηα θηλήηξσλ θαη όρη κόλν. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο) Ζ ηδέα ησλ ζπλεδξίσλ μεθίλεζε από ηελ Αξραία Διιάδα κε ηηο Γειθηθέο Ακθηθηηνλίεο. ήκεξα απαηηνύληαη νη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη από όλοςρ ηοςρ θοπείρ ώζηε ε ρώξα καο λα θεξδίζεη έλα πνιύ κεγαιύηεξν κεξίδην από ηελ πίηα ηεο δηεζλνύο αληαγσληζηηθήο ζπλεδξηαθήο αγνξάο θαη λα θαζηεξσζεί ζαλ κηα ηδαληθή επηινγή θαη πξννξηζκόο γηα ζπλέδξηα, ηαμίδηα θηλήηξσλ θαη γηα πιεζώξα νξγαλσκέλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ εθδειώζεσλ πνπ απνηεινύλ ηελ βηνκεραλία ηνπ ζπλεδξηαθνύ ηνπξηζκνύ. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο) Σν Τπνπξγείν Σνπξηζκνύ, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, ν Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ θαη ν ύλδεζκνο Διιήλσλ Δπαγγεικαηηώλ Οξγαλσηώλ πλεδξίσλ (HAPCO) έρνπλ σο θνηλό ζηόρν ηνπο: 20

21 *(Ζγνπκελάθεο Γ. Νίθνο, Κξαβαξίηεο Ν. Κώζηαο, ΔΚΓΧΖ 2004 ΣΟΤΡΙΜΟ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ) ηελ πξνβνιή ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ρώξαο καο, ηε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ηε δεκηνπξγία γηα ηνλ πλεδξηαθό Σνπξηζκό πνπ δεκηνπξγνύληαη ζηηο κεγάιεο πόιεηο ηεο Διιάδαο (πσο είλαη ην γξαθείν Δπηζθεπηώλ θαη πλεδξίσλ Θεζζαινλίθεο (TCVB), ην γξαθείν Δπηζθεπηώλ θαη πλεδξίσλ Αζήλαο (ACVB), ην Κέληξν Πιεξνθόξεζεο πλεδξίσλ θαη Δπηζθεπηώλ Έδεζζαο). (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο) Θξεζθεπηηθόο Σνπξηζκόο O ζξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο απνηειεί ζεκαληηθό θνηλσληθό θαηλόκελν θαη ζηελ Διιάδα έρεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία εληαζεί ε πξνζπάζεηα δηακόξθσζεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ-πνιηηηζηηθώλ πόξσλ ηεο ρώξαο. Ο πινύηνο ησλ ζξεζθεπηηθώλ ηεο κλεκείσλ θάλεη ηελ Διιάδα ηδαληθό πξννξηζκό γηα πξνζθπλεηέο θαη εξεπλεηέο. Μλεκεία εθθιεζηαζηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηέρλεο αηώλσλ, ακέηξεηεο εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα καξηπξνύλ ηελ πινύζηα ζξεζθεπηηθή θιεξνλνκηά ηεο ρώξαο. (Μνίξα Π. 2009) Πεξηιεπηηθά αλαθέξνπκε ηα Μεηέσξα (Βπδαληηλά κνλαζηήξηα ηνπ 14νπ αηώλα), ηε κνλαζηηθή θνηλόηεηα ηνπ Αγίνπ ξνπο, ε νπνία απνηειείηαη από είθνζη (20) κνλαζηήξηα, ην λεζί ηεο Πάηκνπ, κε ην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Θενιόγνπ θαη ην ζπήιαην όπνπ πηζηεύεηαη όηη ν Άγηνο Ησάλλεο ν Θενιόγνο έγξαςε ηελ Απνθάιπςε. Ξερσξηζηά ζα επηζεκάλνπκε ην νδνηπνξηθό ζηα βήκαηα ηνπ Απόζηνινπ Παύινπ δηαζρίδνληαο ηηο βηβιηθέο πόιεηο ησλ Αζελώλ, ηεο Θεζζαινλίθεο, Φηιίππσλ, Υξηζηνύπνιεο (ζεκεξηλήο Καβάιαο), ηεο πξώηεο πόιεο ζηελ Δπξώπε πνπ αζπάζηεθε ην Υξηζηηαληζκό θαη ηεο Ρόδνπ. *Μοίπα Πνιπμέλε (2009). «Θξεζθεπηηθόο Σνπξηζκόο», εθδ. Interbooks 21

22 1.3.7 Ιακαηηθόο Σνπξηζκόο Δίλαη θνκκάηη ηνπ ηνπξηζκνύ πγείαο κηα πνπ κε ηελ ρξήζε ηνπ ηακαηηθνύ λεξνύ απνζθνπεί ζηελ ίαζε δηαθόξσλ παζήζεσλ θαη ζηελ αλαδσνγόλεζε ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. Ζ Διιάδα έρεη ακέηξεηεο θπζηθέο ηακαηηθέο πεγέο, νη πεξηζζόηεξεο από απηέο γλσζηέο από ηελ αξραηόηεηα. Δπηζήκσο αλαγλσξηζκέλεο από ηελ πνιηηεία σο ηακαηηθέο είλαη πεξίπνπ 80 πεγέο. Οη πεξηνρέο πνιιώλ από ηηο πεγέο απηέο ιόγσ θπξίσο ηεο γεηηλίαζεο ηνπο κε ηελ ζάιαζζα εμειίρζεθαλ ζε κεγάιεο ινπηξνπόιεηο, νη νπνίεο δέρνληαη επηπιένλ ησλ ινπνκέλσλ ζηηο ηακαηηθέο πεγέο θαη κεγάιν αξηζκό παξαζεξηζηώλ. Ζ δήηεζε γηα ηνλ ηακαηηθό ηνπξηζκό ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη από έληνλε επνρηθόηεηα ηδίσο ζηηο κεγάιεο ινπηξνπόιεηο. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ ινπνκέλσλ πξνζέξρεηαη ην κήλα επηέκβξην θαη αθνινπζεί ν κήλαο Αύγνπζηνο αληίζεηα κε όηη ζπκβαίλεη ζηνλ ππόινηπν ηνπξηζκό ηνπ νπνίνπ ν κήλαο αηρκήο είλαη ν κήλαο Αύγνπζηνο. (Κνθάιαο Θ., 1999) Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο Φσην 1.4 Πιαηεία OAKA, Αζήλα Ζ Διιάδα θηινμέλεζε ηνλ Αύγνπζην θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2004 ηηο κεγαιύηεξεο αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ηνπ θόζκνπ, ηνπο Οιπκπηαθνύο θαη Παξανιπκπηαθνύο Αγώλεο. *Θεξαπεπηηθή & Κνζκεηνινγία. Κνθάιαο Θ.,

23 Καη νη δύν δηνξγαλώζεηο ζηέθζεθαλ κε κεγάιε επηηπρία, αθόκα θαη ν Πξόεδξνο ηεο Γηεζλνύο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, θύξηνο Εαθ Ρνγθ, ραξαθηήξηζε ηνπο πξαγκαηηθά εληππσζηαθνύο θαη άςνγα νξγαλσκέλνπο Αγώλεο σο "Αγώλεο λεηξν". Οη Οιπκπηαθνί Αγώλεο 2004 ήηαλ έλα θαηαιύηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ Διιάδα, θαζώο ε ρώξα έρεη ηώξα κηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ππνδνκή ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνύ, ηεο ςπραγσγίαο, ησλ κεηαθνξώλ θαη ηεο αζθάιεηαο, κε έκθαζε ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, απνδεηθλύνληαο ηελ ηθαλόηεηα ηεο λα νξγαλώζεη κεγάιεο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο θαη δηνξγαλώζεηο. (Ζγνπκελάθεο Ν. θαη Κξαβαξίηεο) Με ην ζαπκάζην θιίκα θαη ηηο Οιπκπηαθέο ππνδνκέο, ε Διιάδα είλαη ην ηδαληθό κέξνο γηα θάζε δηνξγάλσζε, αζιεηηθή θαη κε, θαζώο επίζεο θαη γηα "Οιπκπηαθέο" εθδξνκέο ζε όιεο ηηο ηζηνξηθέο ηνπνζεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκό ζηελ αξραία Διιάδα Θεκαηηθά Πάξθα Φσην 1.5 Water Park, Ρόδνο, copyright Jatex, 23

24 Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε βηνκεραλία ηεο δηαζθέδαζεο ζηελ Διιάδα έρεη ραξαθηεξηζηεί από κηα λέα ππό αλάπηπμε δξαζηεξηόηεηα, ηα ζύγρξνλα ζεκαηηθά πάξθα ςπραγσγίαο. ηελ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ ηα εμήο ζεκαηηθά πάξθα ςπραγσγίαο: ην ALLOU FUN PARK ζηελ Αζήλα, ην MAGIC PARK ζηελ Θεζζαινλίθε, πάξθα λεξνππόιεηο όπσο ε AQUALAND θαη ε HYDROPOLIS ζηελ Κέξθπξα, ε WATERLAND ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ην WATER PARK ζηελ Ρόδν. Έλα κνλαδηθό ζηελ Διιάδα ζεκαηηθό πάξθν είλαη ην VAGONETTO, Μεηαιιεπηηθό Πάξθν Φσθίδαο θνληά ζηελ Άκθηζζα, πνπ απνηειεί έλα ρώξν γλσξηκίαο κε ηελ ηζηνξία ηεο εμόξπμεο ηνπ βσμίηε Θαιάζζηνο Σνπξηζκόο Ο θιάδνο ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνύ, ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαη νη θξνπαδηέξεο ζηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο έρνπλ γίλεη πνιύ δεκνθηιείο. Σα πεξηζζόηεξα ιηκάληα θαη καξίλεο πξνζθέξνπλ ζύγρξνλεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο γηα δεμακεληζκό, πξνζάξαμε θαη ζπληήξεζε ησλ ζαιακεγώλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα Economic Impact Report ε βηνκεραλία ηεο θξνπαδηέξαο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νηθνλνκία ηεο Δπξώπεο κε ηε ζπλνιηθή αμία αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ παξάγνληαη λα έρεη απμεζεί θαηά 69% ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα, πνζνζηό πνπ αληηζηνηρεί ζε 32 δηζ. επξώ. ηελ Δπξώπε ε Διιάδα είλαη ν δεύηεξνο πην δεκνθηιήο πξννξηζκόο κε 4,3 εθαη. Δπηβάηεο. (ηπιηαλόπνπινο Α., 2009) *έξεπλα Economic Impact Report (ηπιηαλόπνπινο Α., 2009) 24

25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ 2.1 Δηζαγσγή Σν ηοςπιζηικό γπαθείο είλαη κηα λόκηκα νξγαλσκέλε επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο κεηαμύ ησλ παξνρέσλ - πξνκεζεπηώλ ησλ ηνπξηζηηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ πειαηώλ - ηαμηδησηώλ. Γηα ηε δξαζηεξηόηεηα απηή ε επηρείξεζε απνθνκίδεη νθέιε ππό κνξθή πξνκήζεηαο. Οη ππεύζπλνη πνπ αλαιακβάλνπλ εθ κέξνπο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ ηε δηεθπεξαίσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νλνκάδνληαη ηαξιδιωηικοί ππάκηοπερ (travel agents). (Υπηήξεο Λ. 1995) Σα ηνπξηζηηθά γξαθεία δηαθξίλνληαη (αλάινγα κε ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαπηύζζνπλ θαη ηε λνκηθή ηνπο ππόζηαζε) σο εμήο: Σύμθωνα με ηο νόμο 1. Σνπξηζηηθά γξαθεία Γεληθνύ ηνπξηζκνύ. 2. Σνπξηζηηθά γξαθεία Δζσηεξηθνύ ηνπξηζκνύ. Σύμθωνα με ηην δςναηόηηηα έκδοζηρ αεποποπικών ειζιηηπίων 1. Γξαθεία ΗΑΣΑ. 2. Γξαθεία non-iata. Σύμθωνα με ηην επαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα 1. Γξαθεία Δηζεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ (Incoming). 2. Γξαθεία Δμεξρόκελνπ ηνπξηζκνύ (Outgoing). Σύμθωνα με ηην εξειδίκεςζη 1. Γξαθεία Δπαγγεικαηηθνύ ηνπξηζκνύ (Business). 2. Γξαθεία Δλαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ (Altemate). Λοιπέρ και Νεώηεπερ μοπθέρ ηοςπιζηικών γπαθείων 1. Σνπξηζηηθά γξαθεία Αληηπξνζώπεπζεο (G.S.A). 2. Σνπξηζηηθά γξαθεία Γηθαηόρξεζεο (Franchised). 3. Γηαδηθηπαθά ηνπξηζηηθά γξαθεία (Intemet). (Υπηήξεο Λ. 1995) *Υπηήξεο Λ. (1995), Σνπξηζηηθά Γξαθεία (Ίδξπζε Οξγάλσζε Λεηηνπξγία), Δθδόζεηο 25

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 10 Νοεμβρίοσ 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : έναρ κόζμορ νέων δςναηοηήηων για ηοςρ Έλληνερ εξαγωγείρ ζηο διαδίκηςο, μια ακόμη ππωηοβοςλία οςζίαρ ηηρ Eurobank για ανάπηςξη με αισμή ηην εξωζηπέθεια Έλαο λένο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα